Denní archiv Říjen 15, 2018

0

V-Rally 4 - Rally arkáda pro PC, PS 4 a XOne

Kdo si chce hrát, tak si jdu najde. Někdo má rád simu­la­ce, někdo stří­leč­ky, někdo motor­ky a někdo auta a rally.

Novinkou ve svě­tě rally je hra V-Rally 4. V pokra­čo­vá­ní hry, jejíž před­chůd­ce vyšel před dlou­hý­mi 16 lety, moc  neo­če­ká­vá­me, jenom licen­ce a tra­tě a hro­ma­dy času za volan­tem.

Ihned na začát­ku hry si může­te rov­nou vybrat dob­ré rally spe­ci­á­ly a začít jez­dit tra­tě. Na výběr máte hod­ně, na to, že začí­ná­te svo­jí kari­é­ru. Postupně vylep­šu­je­te své auto a kupu­je­te si nové a ješ­tě lep­ší. V kari­é­ře zaži­je­te oprav­du růz­né tra­tě na různá auta, kla­sic­ké Rally, závo­dy do vrchů a pár dal­ších. Doporučoval bych ale aby si hrá­či zvo­li­li pou­ze jeden druh závo­dů, pro­to­že se jiné dru­hé závo­dů  s jiný­mi auto­ry řídí jinak,  člo­vě­ku to tro­chu trvá než se s jiným autem dosta­ne správ­ně do zatáč­ky.

Grafikou hra moc nepo­tě­ší, auta (licen­co­va­ná) jsou to nej­lep­ší co může­te vidět. Horší je to s fyzic­kým mode­lem aut, nikdy jsem nechá­pal, co se vlast­ně zni­či­lo a hlav­ně poško­ze­ní vzhle­do­vě není až tak vidět. Prostředí kolem aut je ješ­tě hor­ší. Grafické orgie by to byly před něko­li­ka let, teď je to pros­tě zasta­ra­lé.

Jediné, co se tak dá vyzdvih­nout jsou mož­nos­ti mul­tipla­ye­ru, kdy lze hrát i split scre­en , co má málo kte­rá hra.

Možná, že bych mohl i hru vyna­chvá­lit, ale to byly nesmě­la být za plnou cenu vel­ké „A „hry.  Kdyby se cena sní­ži­la na polo­vi­nu, tak urči­tě bych dal hře 80 %, pro­to­že by se to vypla­ti­lo. Ale jinak 60 %, což je na hru s cenou přes 1 000 Kč dost málo.

Hru lze hrát jak na PC, tak na PS 4, tak na XOne.…

Autor:
0

XOne - V-Rally 4

Návrat legen­dár­ní offroa­do­vé závod­ní hry! Užijte si extrém­ní záži­tek a staň­te se exper­tem v nároč­né simu­la­ci. Vrhněte se na výzvy v podo­bě rallye, rally­cros­su, drif­tů, bugin i jízdy do kop­ce a vydej­te se na vel­ko­le­pou výpra­vu napříč vše­mi kon­ti­nen­ty.

Ovládněte nebez­peč­né sil­ni­ce, nehos­tin­né pod­mín­ky a pro­stře­dí, neu­stá­le se snaž­te o co nej­vyš­ší rych­lost a užij­te si adre­na­lin, kte­rý vám zrych­lí reflexy. Za volan­tem těch nej­le­gen­dár­něj­ších offroa­do­vých vozi­del v kaž­dé kate­go­rii vyjeď­te na ty nej­těž­ší tra­sy v úchvat­ném oko­lí.

 • Rallye: Od Keni po park Sequoia domi­nuj­te na těch nej­ná­roč­něj­ších tra­tích v čas­to extrém­ních pod­mín­kách za volan­tem moder­ních i his­to­ric­kých vozi­del.
 • V-Rally Cross: Napínavé závo­dy pro 8 jezd­ců na hlí­ně i asfal­tu.
 • Extreme-Khana: Drift, přes­nost a rych­lost, pas­ti po celé sil­ni­ci, sku­teč­ná zkouš­ka a záro­veň pře­hlíd­ka vašich řidič­ských schop­nos­tí!
 • Buggy: Staňte se exper­tem na jízdu v kop­co­vi­té kra­ji­ně, zís­kej­te spe­ci­ál­ní reflexy a pro­zkou­mej­te spe­ci­fic­kou fyzi­ku, kte­rá je zapo­tře­bí k vítěz­ství v těch­to lítých závo­dech.
 • Hillclimb: Dostaňte se na vrchol za volan­tem těch­to sil­ných mon­ster.

Přes 50 mode­lů aut, včet­ně nej­slav­něj­ších kous­ků na poli rallye a extrém­ních moto­ro­vých spor­tů, kte­ré si může­te vyzkou­šet, sbí­rat, vylep­šo­vat, upra­vo­vat a pře­de­vším s nimi vyni­kat!

Hru vyvi­nu­lo stu­dio Kylotonn Racing Games, kte­ré se spe­ci­a­li­zu­je na závod­ní simu­lá­to­ry. V-Rally 4 obsa­hu­je veš­ke­ré nej­no­věj­ší fyzi­kál­ní a gra­fic­ké vymo­že­nos­ti KT Engine.

V-Rally 4 navíc obsa­hu­je režim kari­é­ry a ino­va­tiv­ní onli­ne režim, kte­rý zce­la pře­tvo­ří váš záži­tek i postup hrou.

Hru na XOne si může­te kou­pit za 1 899 Kč na strán­kách Comgad.cz

Autor:
1

V-Rally 4

Návrat legen­dár­ní offroa­do­vé závod­ní hry! Užijte si extrém­ní záži­tek a staň­te se exper­tem v nároč­né simu­la­ci. Vrhněte se na výzvy v podo­bě rallye, rally­cros­su, drif­tů, bugin i jízdy do kop­ce a vydej­te se na vel­ko­le­pou výpra­vu napříč vše­mi kon­ti­nen­ty.

Ovládněte nebez­peč­né sil­ni­ce, nehos­tin­né pod­mín­ky a pro­stře­dí, neu­stá­le se snaž­te o co nej­vyš­ší rych­lost a užij­te si adre­na­lin, kte­rý vám zrych­lí reflexy. Za volan­tem těch nej­le­gen­dár­něj­ších offroa­do­vých vozi­del v kaž­dé kate­go­rii vyjeď­te na ty nej­těž­ší tra­sy v úchvat­ném oko­lí.

 • Rallye: Od Keni po park Sequoia domi­nuj­te na těch nej­ná­roč­něj­ších tra­tích v čas­to extrém­ních pod­mín­kách za volan­tem moder­ních i his­to­ric­kých vozi­del.
 • V-Rally Cross: Napínavé závo­dy pro 8 jezd­ců na hlí­ně i asfal­tu.
 • Extreme-Khana: Drift, přes­nost a rych­lost, pas­ti po celé sil­ni­ci, sku­teč­ná zkouš­ka a záro­veň pře­hlíd­ka vašich řidič­ských schop­nos­tí!
 • Buggy: Staňte se exper­tem na jízdu v kop­co­vi­té kra­ji­ně, zís­kej­te spe­ci­ál­ní reflexy a pro­zkou­mej­te spe­ci­fic­kou fyzi­ku, kte­rá je zapo­tře­bí k vítěz­ství v těch­to lítých závo­dech.
 • Hillclimb: Dostaňte se na vrchol za volan­tem těch­to sil­ných mon­ster.

Přes 50 mode­lů aut, včet­ně nej­slav­něj­ších kous­ků na poli rallye a extrém­ních moto­ro­vých spor­tů, kte­ré si může­te vyzkou­šet, sbí­rat, vylep­šo­vat, upra­vo­vat a pře­de­vším s nimi vyni­kat!

Hru vyvi­nu­lo stu­dio Kylotonn Racing Games, kte­ré se spe­ci­a­li­zu­je na závod­ní simu­lá­to­ry. V-Rally 4 obsa­hu­je veš­ke­ré nej­no­věj­ší fyzi­kál­ní a gra­fic­ké vymo­že­nos­ti KT Engine.

V-Rally 4 navíc obsa­hu­je režim kari­é­ry a ino­va­tiv­ní onli­ne režim, kte­rý zce­la pře­tvo­ří váš záži­tek i postup hrou.

Hru na PC si může­te kou­pit za 1 399 Kč na strán­kách Comgad.cz

Autor:
0

PS4 - V-Rally 4

Návrat legen­dár­ní offroa­do­vé závod­ní hry! Užijte si extrém­ní záži­tek a staň­te se exper­tem v nároč­né simu­la­ci. Vrhněte se na výzvy v podo­bě rallye, rally­cros­su, drif­tů, bugin i jízdy do kop­ce a vydej­te se na vel­ko­le­pou výpra­vu napříč vše­mi kon­ti­nen­ty.

Ovládněte nebez­peč­né sil­ni­ce, nehos­tin­né pod­mín­ky a pro­stře­dí, neu­stá­le se snaž­te o co nej­vyš­ší rych­lost a užij­te si adre­na­lin, kte­rý vám zrych­lí reflexy. Za volan­tem těch nej­le­gen­dár­něj­ších offroa­do­vých vozi­del v kaž­dé kate­go­rii vyjeď­te na ty nej­těž­ší tra­sy v úchvat­ném oko­lí.

 • Rallye: Od Keni po park Sequoia domi­nuj­te na těch nej­ná­roč­něj­ších tra­tích v čas­to extrém­ních pod­mín­kách za volan­tem moder­ních i his­to­ric­kých vozi­del.
 • V-Rally Cross: Napínavé závo­dy pro 8 jezd­ců na hlí­ně i asfal­tu.
 • Extreme-Khana: Drift, přes­nost a rych­lost, pas­ti po celé sil­ni­ci, sku­teč­ná zkouš­ka a záro­veň pře­hlíd­ka vašich řidič­ských schop­nos­tí!
 • Buggy: Staňte se exper­tem na jízdu v kop­co­vi­té kra­ji­ně, zís­kej­te spe­ci­ál­ní reflexy a pro­zkou­mej­te spe­ci­fic­kou fyzi­ku, kte­rá je zapo­tře­bí k vítěz­ství v těch­to lítých závo­dech.
 • Hillclimb: Dostaňte se na vrchol za volan­tem těch­to sil­ných mon­ster.

Přes 50 mode­lů aut, včet­ně nej­slav­něj­ších kous­ků na poli rallye a extrém­ních moto­ro­vých spor­tů, kte­ré si může­te vyzkou­šet, sbí­rat, vylep­šo­vat, upra­vo­vat a pře­de­vším s nimi vyni­kat!

Hru vyvi­nu­lo stu­dio Kylotonn Racing Games, kte­ré se spe­ci­a­li­zu­je na závod­ní simu­lá­to­ry. V-Rally 4 obsa­hu­je veš­ke­ré nej­no­věj­ší fyzi­kál­ní a gra­fic­ké vymo­že­nos­ti KT Engine.

V-Rally 4 navíc obsa­hu­je režim kari­é­ry a ino­va­tiv­ní onli­ne režim, kte­rý zce­la pře­tvo­ří váš záži­tek i postup hrou.

Hru na PC 4 si může­te kou­pit za 1 899 Kč na Comgad.cz

Autor:
0

S láskou Luisa- pomsta snoubenci může být sladší než svatební dort

Den před svou svat­bou nabou­rá Luise auto své­ho snou­ben­ce Howarda. Ten ale na svat­bu nedo­ra­zí. Nechce si ji vzít. Luisa odje­de do staré­ho domu, kte­rý začne své­po­mo­cí pře­dě­lá­vat. Pořídí si psa z útul­ku. Pozná při­tom sou­se­da Danteho, kte­rý vypa­dá jako chudý člo­věk. Nesmírně ji ale při­ta­hu­je. Ve měs­tě začne pra­co­vat v knihov­ně jako asi­s­tent­ka Wesleyho, aktiv­ní­ho sedm­de­sát­ní­ka, kte­rý je Luisou napros­to okouz­len. Ona se pro něj sta­ne osob­ní asi­s­tent­kou. Chystá se totiž vydat kni­hu. Luisa mu pomá­há ve všem, co potře­bu­je. Vede s ním dlou­hé roz­ho­vo­ry napl­ně­né zají­ma­vý­mi myš­len­ka­mi. Howard se po čase vrá­tí a chce Luisu zís­kat zpát­ky. Ta má ale jas­no. Wesley, Dante a Howard, tři muži, kte­ří něja­kým způ­so­bem zasáh­li do živo­ta Luisy. Hurikán Elvíra začne ohro­žo­vat celé měs­to. Dokáže Luisa vyře­šit svo­je city? Napáchá huri­kán Elvíra vel­ké ško­dy? …

Autor:
0

Mr. Bean: Největší filmová katastrofa

Někteří auto­ři pova­žu­jí za potřeb­né do akč­ních a dras­tic­kých fil­mů vklá­dat ved­le váž­ných, sval­na­tých hrdi­nů i při­po­sra­že­né­ho posko­ka vyvo­lá­va­jí­cí­ho svým nemeh­lov­stvím tzv. komic­ké uvol­ně­ní. Jako divák pro­hla­šu­ji, že občast jest mi zapo­tře­bí celé­ho fil­mu napl­ně­né­ho nemeh­lov­stvím, nej­lé­pe hlav­ní­ho hrdi­ny a plá­no­vi­tě, jinak by mi už z těch krvá­ků ruplo v kou­li, že ano. Od toho jsou tu ztřeš­tě­né kome­die, a Mr. Bean je mezi nimi holt krá­lem. V Česku i Americe běží od začát­ku lis­to­pa­du.
Někteří auto­ři pova­žu­jí za potřeb­né do akč­ních a dras­tic­kých fil­mů vklá­dat ved­le váž­ných, sval­na­tých hrdi­nů i při­po­sra­že­né­ho posko­ka vyvo­lá­va­jí­cí­ho svým nemeh­lov­stvím tzv. komic­ké uvol­ně­ní. Jako divák pro­hla­šu­ji, že občast jest mi zapo­tře­bí celé­ho fil­mu napl­ně­né­ho nemeh­lov­stvím, nej­lé­pe hlav­ní­ho hrdi­ny a plá­no­vi­tě, jinak by mi už z těch krvá­ků ruplo v kou­li, že ano. Od toho jsou tu ztřeš­tě­né kome­die, a Mr. Bean je mezi nimi holt krá­lem. V Česku i Americe běží od začát­ku lis­to­pa­du.

V zábavním parku
V zábav­ním par­ku

Kupodivu jsem mezi svý­mi ame­ric­ký­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky našel hod­ně těch, kte­ří o Mr. Beanovi ješ­tě nesly­še­li, což se mys­lím spe­ci­ál­ně čes­ké­mu pub­li­ku stát nemů­že -- to v posta­vě ztvár­ně­né Rowanem Atkinsonem hle­dá a nalé­zá komic­ké uvol­ně­ní od rea­li­ty čes­ké­ho stá­tu, kdy dvoj­ník páně Beana zase­dá v par­la­men­tě a má váž­nou pod­po­ru dva­ce­ti­ny oby­va­tel­stva.

Mr. Bean (Rowan Atkinson) je zaměst­nán v Londýnském národ­ním muzeu jako kus­tod - tako­vý ten chlá­pek, co „sedí v kou­tě a kou­ká na obra­zy“, jak pan Bean sám vysvět­lí. Vedení muzea by se ho rádo zba­vi­lo, pro­to­že je, jak víme, zce­la ničem­ný, leč před­se­da správ­ní rady muzea (John Mills) má Beana bůhví­proč rád, a tak pro­puš­těn být nesmí.

Rodinná konfrontace
Rodinná kon­fron­ta­ce

Intrikáni však vymys­lí ďábel­ský plán. Muzeum dosta­lo nabíd­ku od kali­forn­ské Griersonovy Galerie, aby vybra­ný brit­ský zna­lec výtvar­né­ho umě­ní pro­mlu­vil u pří­le­ži­tos­ti odha­le­ní nové­ho obra­zu „Whistlerova mat­ka“, jenž gale­rie zís­ka­la za pou­hých $50 mili­ó­nů. Úkladní Angličané se roz­hod­nou poslat Beana před­stí­ra­jí­ce, že je znal­cem, a dou­fa­jí, že se šíle­ně ztrap­ní a drs­ní Američani ho při­nejmen­ším zastře­lí, tře­ba­že jen v sebe­obra­ně.

Ve vchodu do výstavní síně
Ve vcho­du do výstav­ní síně

Nadšený dele­gát vná­ší zma­tek a absurd­no do oddě­le­ní 1. tří­dy v leta­dle, jímž ces­tu­je, vypro­vo­ku­je ost­ré hochy na letiš­ti v Los Angeles (na LAX i mne pru­di­li kvů­li noží­ku, se kte­rým jsem roky létal všu­de mož­ně bez sebe­men­ších pro­blé­mů), a v akut­ním ohro­že­ní je i inte­gri­ta rodi­ny Davida Langleye (Peter MacNicol), kte­rý chce mer­mo­mo­cí Beana nechat u sebe byd­let... spo­čí­tá­no to má ale i gale­rie.

Mr. Bean se vyzna­ču­je pre­ciz­ní mírou při­troub­los­ti, kte­rá mu velí počí­nat si jako občas my sami, kdy­by nám jen pořád­ně uje­ly ner­vy, vyni­ká ovšem v umě­ní násled­ky stup­ňo­vat, pro­to­že není jen oby­čej­ným kre­té­nem, nýbrž si uvě­do­mu­je vlast­ní trap­nost, bohu­žel (a pro nás, pub­li­kum, bohu­dík) vždy poně­kud poz­dě. Tím se tolik liší od kaž­do­den­ních blbů, se kte­rý­mi se všich­ni potká­vá­me, a kte­ří nejsou vůbec xmí­chu, jeli­kož jsou ke své vlast­ní tupo­sti imun­ní, čím se zvláš­tě hodí na řídí­cí a stát­nic­ké funk­ce.

Kříšení z komatu
Kříšení z koma­tu

A tak se Mr. Bean sna­ží nic nepo­ka­zit a výle­tu do Ameriky si užít. Uvidíte, že když jde do tuhé­ho, je ve sku­teč­nos­ti geni­ál­ní -- doká­že si pora­dit s kata­stro­fou, kte­rá by bez něj vůbec nena­sta­la. V tom momen­tě pře­stá­vá být opo­vr­ho­va­ným trou­bou, a kupo­di­vu nám neči­ní pro­blémy držet mu pal­ce pro­ti celé­mu svě­tu, ne-li se s ním zto­tož­nit. Každý z nás je pře­ce jen někdy/trochu Bean.

Je neje­nom vhod­né, ale pří­mo žádou­cí, abys­te na ten­to film vza­li i své děti, máte-li něja­ké. Není nad to, když se něče­mu může­te spo­leč­ně zasmát -- Bean nám naklá­dá vrcho­va­tě. Film napros­to postrá­dá jaké­ko­liv sku­teč­né nási­lí, a vy ho nao­pak postrá­dat nebu­de­te. Je to od začát­ku do kon­ce ztřeš­tě­ná kome­die, bez aspi­ra­ce na tech­nic­ké či kasov­ní rekor­dy. Jenom zapšklí sucha­ři a ner­vo­vé trosky mohou říci ne. Musíte vidět.

Hodnocení: MUSÍTE VIDĚT

 

V baru
V baru

 

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Bezpečnostní jed­not­ky na letiš­ti LAX jsou v pod­sta­tě věr­né, jenom kolemjdou­cí by asi víc pani­ka­ři­li při pohle­du na tase­né zbra­ně, buď by utí­ka­li nebo sebou baci­li o zem, nikdo pře­ce nechce schy­tat zblou­di­lou kul­ku.
 • Gag s chla­peč­kem nesná­še­jí­cím létá­ní a Beanem sna­ží­cím se jej roz­ptý­lit je z tele­viz­ní série poně­kud vyčich­lý.
 • Scénu s rodi­nou i Beanem v pyža­mech, jak může­te vidět na obráz­ku výše, jsem já v kině nikdy nevi­děl. Nůžky stři­ha­čo­vy, posluš­ny poky­nu holly­wo­od­ských komi­sí pro poli­tic­kou korekt­nost, zřej­mě vyřa­di­ly zábě­ry, kte­ré by se moh­ly dotknout ame­ric­ké­ho pub­li­ka pří­liš neo­ma­le­ně. Hanba!

Recenze napsá­na: 23. lis­to­pa­du 1997

Autor:
0

Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele

Kam mizí lou­že? Prochází svět­lo skrz před­mě­ty? Jak se může­me zahřát? Dětská zví­da­vost mnoh­dy nezná mezí. Velice důle­ži­té je vní­mat okol­ní svět vše­mi smys­ly. Všímat si záko­ni­tos­tí, kte­ré nejsou vždy samo­zřej­mos­tí. Kniha Vědci v mateř­ské ško­le vám k tomu urči­tě pomů­že. …

Autor:
0

První člověk (First Man) – Recenze – 70%

Příběh Neila Armstronga, prvního muže, jenž vkročil na povrch Měsíce, natočil oscarový režisér Damien Chazelle (Whiplash, La La Land) podle životopisné knižní předlohy Jamese R. Hansena a scénáře Joshe Singera (Spotlight, Akta Pentagon: Skrytá válka) jako svůj první nehudební snímek. Ten diváky seznamuje se zhuštěnou cestou Armstronga napříč vesmírným programem od počátků jeho kariéry až po historický okamžik roku 1969, s Armstrongovým rodinným zázemím, vnitřními strachy a traumaty i s přátelskou atmosférou, která tehdy panovala mezi piloty NASA.
 
První člověk (First Man) – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz

Nejlepší jsou na filmu První člověknapínavé a dramatické scény odehrávající se přímo v různých letounech a vesmírných modulech, při nichž lze fyzicky cítit nepříjemnou klaustrofobii, nervozitu a nejistotu, a které jsou doprovázeny úžasnou změtí kovových zvuků, skřípotu a hučení. Majestátnost a nekonečnost vesmíru je znatelná jen skrze malý průzor, astronauti nesmějí chybovat, protože by je to mohlo stát život, a musejí se umět vypořádat s množstvím nepředvídatelných komplikací, jež během jejich cest mohou nastat. V tomhle ohledu má První člověk značně působivou atmosféru, která dá vzpomenout na Gravitaci (konstantní pocit nebezpečí z vesmírné prázdnoty) nebo Rivaly(astronauti dělají nebezpečnou práci, při níž můžou snadno umřít, na což je kladen mimořádný důraz). Po špičkové technické stránce zas film audio-vizuálně připomíná Interstellar.

Samozřejmě všichni diváci vědí předem, že snímek musí vyvrcholit přistáním na Měsíci, to ale filmu příliš neubírá – soustředí se totiž spíš na postavu hlavního hrdiny a jeho bezprostřední pracovní i soukromé okolí a k letu na Měsíc se dopracuje pozvolna gradující cestou, jejíž průběh je vystavěn srozumitelně a pozoruhodně, a v níž očekávané finále tvoří přirozeně emocionální tečku. Tvůrci se přitom snažili vyvarovat většině klišé, do nichž by jinak mohli snadno zabřednout, ale obešli spolu s nimi i řadu prvků, které by se jim do krámu spíš hodily – zcela chybí například záběry na lidi nalepené u televizních obrazovek, takže trojici astronautů blížících se k Měsíci fandí namísto jejich rodin prakticky jen velicí středisko NASA, a to ještě jen velmi vlažně. Stejně tak film vynechává všechny úspěšné návraty na Zem, výcvik astronautů je omezen na minimum a lety do vesmíru jsou zkráceny tak extrémně, že to skoro vypadá, jakoby sestava Armstrong-Aldrin-Collins doletěla na Měsíc v řádu několika minut, přičemž ve skutečnosti to zabralo několik dnů.

První člověk (First Man) – Recenze

Postava Armstronga je pak vykreslena coby milující otec, jehož city však částečně zemřely spolu s jeho nemocnou dcerou, a zároveň jako naprostý profesionál, který dokáže zachovat rozvahu a chladnou hlavu i pod nátlakem a ve stresových situacích, což se sice hodí ve vesmíru, ale je to trochu kontraproduktivní v pasážích s rodinou a přáteli, kdy Armstrongův naučený výraz absolutního klidu a navenek potlačovaných emocí působí příliš chladným a psychopaticky zlověstným dojmem. Nelehké role se zhostil Ryan Gosling, který po většinu filmu dělá prakticky jen psí oči a melancholické obličeje značící vnitřní strach a utrpení, které se v sobě hlavní hrdina rozhodl potlačovat, leč dělá to skvěle. Protipólem ke zdánlivě vyrovnanému a stoickému Armstrongovi je jeho věčně vynervovaná žena v podání Claire Foy, která je nejlepší na těch místech, kde jí bylo dopřáno zvyšovat hlas.

První člověk je nakonec sice hrozně dobře natočeným, ale veskrze jednoduchým patriotistickým příběhem s banálními sděleními, že astronauti měli náročnou práci, že jejich manželky doma zmíraly strachy, a že financovat z veřejných prostředků riskantní a nákladné projekty kvůli důkazu, že jste nejlepší země světa, je v pořádku, dokud ty projekty mají patřičné výsledky. Snímek triumfuje ve scénách odehrávajících se mimo zemský povrch, doprovázených zdařile implementovanými dobovými záběry dodávajícími tehdejší politický kontext, o to méně zajímavě však ve srovnání s nimi působí pasáže z okamžiků, jenž Armstrong trávil s rodinou a přáteli, a které málokdy vynikají jak z hlediska hereckého, tak z hlediska dialogů.
Autor:
0

Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi

Běžně peču­je­me o své zdra­ví, cho­dí­me na pre­ven­tiv­ní pro­hlíd­ky. V kaž­do­den­ním sho­nu ale zapo­mí­ná­me na part­ner­ství, že i o ně musí­me pečo­vat. Stolen Due je psy­cho­log a ředi­tel dán­ské­ho Centra pro roz­voj rodi­ny. Zaměřuje se na prá­ci s posi­lo­vá­ním poho­dy a štěs­tí v rodi­ně. Pořádá kur­zy pro páry, věnu­je se páro­vé tera­pii a ško­lí odbor­ní­ky. Často poklá­dá jed­nu otáz­ku svým kli­en­tům při růz­ných kur­zech: „ Co můžu udě­lat pro to, aby se můj part­ner cítil dob­ře?“ Citlivá a jem­ná pří­ruč­ka dopl­ně­ná moti­vač­ní­mi otáz­ka­mi., kdo si chce udr­žet vztah, pros­tě o něj musí pečo­vat. …

Autor: