Denní archiv Říjen 15, 2018

0

V-Rally 4 - Rally arkáda pro PC, PS 4 a XOne

Kdo si chce hrát, tak si jdu najde. Někdo má rád simu­la­ce, někdo stří­leč­ky, někdo motor­ky a někdo auta a rally.

Novinkou ve svě­tě rally je hra V-Rally 4. V pokra­čo­vá­ní hry, jejíž před­chůd­ce vyšel před dlou­hý­mi 16 lety, moc  neo­če­ká­vá­me, jenom licen­ce a tra­tě a hro­ma­dy času za volan­tem.

Ihned na začát­ku hry si může­te rov­nou vybrat dob­ré rally spe­ci­á­ly a začít jez­dit tra­tě. Na výběr máte hod­ně, na to, že začí­ná­te svo­jí kari­é­ru. Postupně vylep­šu­je­te své auto a kupu­je­te si nové a ješ­tě lep­ší. V kari­é­ře zaži­je­te oprav­du růz­né tra­tě na různá auta, kla­sic­ké Rally, závo­dy do vrchů a pár dal­ších. Doporučoval bych ale aby si hrá­či zvo­li­li pou­ze jeden druh závo­dů, pro­to­že se jiné dru­hé závo­dů  s jiný­mi auto­ry řídí jinak,  člo­vě­ku to tro­chu trvá než se s jiným autem dosta­ne správ­ně do zatáč­ky.

Grafikou hra moc nepo­tě­ší, auta (licen­co­va­ná) jsou to nej­lep­ší co může­te vidět. Horší je to s fyzic­kým mode­lem aut, nikdy jsem nechá­pal, co se vlast­ně zni­či­lo a hlav­ně poško­ze­ní vzhle­do­vě není až tak vidět. Prostředí kolem aut je ješ­tě hor­ší. Grafické orgie by to byly před něko­li­ka let, teď je to pros­tě zasta­ra­lé.

Jediné, co se tak dá vyzdvih­nout jsou mož­nos­ti mul­tipla­ye­ru, kdy lze hrát i split scre­en , co má málo kte­rá hra.

Možná, že bych mohl i hru vyna­chvá­lit, ale to byly nesmě­la být za plnou cenu vel­ké „A „hry.  Kdyby se cena sní­ži­la na polo­vi­nu, tak urči­tě bych dal hře 80 %, pro­to­že by se to vypla­ti­lo. Ale jinak 60 %, což je na hru s cenou přes 1 000 Kč dost málo.

Hru lze hrát jak na PC, tak na PS 4, tak na XOne.…

Autor:
0

XOne - V-Rally 4

Návrat legen­dár­ní offroa­do­vé závod­ní hry! Užijte si extrém­ní záži­tek a staň­te se exper­tem v nároč­né simu­la­ci. Vrhněte se na výzvy v podo­bě rallye, rally­cros­su, drif­tů, bugin i jízdy do kop­ce a vydej­te se na vel­ko­le­pou výpra­vu napříč vše­mi kon­ti­nen­ty.

Ovládněte nebez­peč­né sil­ni­ce, nehos­tin­né pod­mín­ky a pro­stře­dí, neu­stá­le se snaž­te o co nej­vyš­ší rych­lost a užij­te si adre­na­lin, kte­rý vám zrych­lí reflexy. Za volan­tem těch nej­le­gen­dár­něj­ších offroa­do­vých vozi­del v kaž­dé kate­go­rii vyjeď­te na ty nej­těž­ší tra­sy v úchvat­ném oko­lí.

 • Rallye: Od Keni po park Sequoia domi­nuj­te na těch nej­ná­roč­něj­ších tra­tích v čas­to extrém­ních pod­mín­kách za volan­tem moder­ních i his­to­ric­kých vozi­del.
 • V-Rally Cross: Napínavé závo­dy pro 8 jezd­ců na hlí­ně i asfal­tu.
 • Extreme-Khana: Drift, přes­nost a rych­lost, pas­ti po celé sil­ni­ci, sku­teč­ná zkouš­ka a záro­veň pře­hlíd­ka vašich řidič­ských schop­nos­tí!
 • Buggy: Staňte se exper­tem na jízdu v kop­co­vi­té kra­ji­ně, zís­kej­te spe­ci­ál­ní reflexy a pro­zkou­mej­te spe­ci­fic­kou fyzi­ku, kte­rá je zapo­tře­bí k vítěz­ství v těch­to lítých závo­dech.
 • Hillclimb: Dostaňte se na vrchol za volan­tem těch­to sil­ných mon­ster.

Přes 50 mode­lů aut, včet­ně nej­slav­něj­ších kous­ků na poli rallye a extrém­ních moto­ro­vých spor­tů, kte­ré si může­te vyzkou­šet, sbí­rat, vylep­šo­vat, upra­vo­vat a pře­de­vším s nimi vyni­kat!

Hru vyvi­nu­lo stu­dio Kylotonn Racing Games, kte­ré se spe­ci­a­li­zu­je na závod­ní simu­lá­to­ry. V-Rally 4 obsa­hu­je veš­ke­ré nej­no­věj­ší fyzi­kál­ní a gra­fic­ké vymo­že­nos­ti KT Engine.

V-Rally 4 navíc obsa­hu­je režim kari­é­ry a ino­va­tiv­ní onli­ne režim, kte­rý zce­la pře­tvo­ří váš záži­tek i postup hrou.

Hru na XOne si může­te kou­pit za 1 899 Kč na strán­kách Comgad.cz

Autor:
1

V-Rally 4

Návrat legen­dár­ní offroa­do­vé závod­ní hry! Užijte si extrém­ní záži­tek a staň­te se exper­tem v nároč­né simu­la­ci. Vrhněte se na výzvy v podo­bě rallye, rally­cros­su, drif­tů, bugin i jízdy do kop­ce a vydej­te se na vel­ko­le­pou výpra­vu napříč vše­mi kon­ti­nen­ty.

Ovládněte nebez­peč­né sil­ni­ce, nehos­tin­né pod­mín­ky a pro­stře­dí, neu­stá­le se snaž­te o co nej­vyš­ší rych­lost a užij­te si adre­na­lin, kte­rý vám zrych­lí reflexy. Za volan­tem těch nej­le­gen­dár­něj­ších offroa­do­vých vozi­del v kaž­dé kate­go­rii vyjeď­te na ty nej­těž­ší tra­sy v úchvat­ném oko­lí.

 • Rallye: Od Keni po park Sequoia domi­nuj­te na těch nej­ná­roč­něj­ších tra­tích v čas­to extrém­ních pod­mín­kách za volan­tem moder­ních i his­to­ric­kých vozi­del.
 • V-Rally Cross: Napínavé závo­dy pro 8 jezd­ců na hlí­ně i asfal­tu.
 • Extreme-Khana: Drift, přes­nost a rych­lost, pas­ti po celé sil­ni­ci, sku­teč­ná zkouš­ka a záro­veň pře­hlíd­ka vašich řidič­ských schop­nos­tí!
 • Buggy: Staňte se exper­tem na jízdu v kop­co­vi­té kra­ji­ně, zís­kej­te spe­ci­ál­ní reflexy a pro­zkou­mej­te spe­ci­fic­kou fyzi­ku, kte­rá je zapo­tře­bí k vítěz­ství v těch­to lítých závo­dech.
 • Hillclimb: Dostaňte se na vrchol za volan­tem těch­to sil­ných mon­ster.

Přes 50 mode­lů aut, včet­ně nej­slav­něj­ších kous­ků na poli rallye a extrém­ních moto­ro­vých spor­tů, kte­ré si může­te vyzkou­šet, sbí­rat, vylep­šo­vat, upra­vo­vat a pře­de­vším s nimi vyni­kat!

Hru vyvi­nu­lo stu­dio Kylotonn Racing Games, kte­ré se spe­ci­a­li­zu­je na závod­ní simu­lá­to­ry. V-Rally 4 obsa­hu­je veš­ke­ré nej­no­věj­ší fyzi­kál­ní a gra­fic­ké vymo­že­nos­ti KT Engine.

V-Rally 4 navíc obsa­hu­je režim kari­é­ry a ino­va­tiv­ní onli­ne režim, kte­rý zce­la pře­tvo­ří váš záži­tek i postup hrou.

Hru na PC si může­te kou­pit za 1 399 Kč na strán­kách Comgad.cz

Autor:
0

PS4 - V-Rally 4

Návrat legen­dár­ní offroa­do­vé závod­ní hry! Užijte si extrém­ní záži­tek a staň­te se exper­tem v nároč­né simu­la­ci. Vrhněte se na výzvy v podo­bě rallye, rally­cros­su, drif­tů, bugin i jízdy do kop­ce a vydej­te se na vel­ko­le­pou výpra­vu napříč vše­mi kon­ti­nen­ty.

Ovládněte nebez­peč­né sil­ni­ce, nehos­tin­né pod­mín­ky a pro­stře­dí, neu­stá­le se snaž­te o co nej­vyš­ší rych­lost a užij­te si adre­na­lin, kte­rý vám zrych­lí reflexy. Za volan­tem těch nej­le­gen­dár­něj­ších offroa­do­vých vozi­del v kaž­dé kate­go­rii vyjeď­te na ty nej­těž­ší tra­sy v úchvat­ném oko­lí.

 • Rallye: Od Keni po park Sequoia domi­nuj­te na těch nej­ná­roč­něj­ších tra­tích v čas­to extrém­ních pod­mín­kách za volan­tem moder­ních i his­to­ric­kých vozi­del.
 • V-Rally Cross: Napínavé závo­dy pro 8 jezd­ců na hlí­ně i asfal­tu.
 • Extreme-Khana: Drift, přes­nost a rych­lost, pas­ti po celé sil­ni­ci, sku­teč­ná zkouš­ka a záro­veň pře­hlíd­ka vašich řidič­ských schop­nos­tí!
 • Buggy: Staňte se exper­tem na jízdu v kop­co­vi­té kra­ji­ně, zís­kej­te spe­ci­ál­ní reflexy a pro­zkou­mej­te spe­ci­fic­kou fyzi­ku, kte­rá je zapo­tře­bí k vítěz­ství v těch­to lítých závo­dech.
 • Hillclimb: Dostaňte se na vrchol za volan­tem těch­to sil­ných mon­ster.

Přes 50 mode­lů aut, včet­ně nej­slav­něj­ších kous­ků na poli rallye a extrém­ních moto­ro­vých spor­tů, kte­ré si může­te vyzkou­šet, sbí­rat, vylep­šo­vat, upra­vo­vat a pře­de­vším s nimi vyni­kat!

Hru vyvi­nu­lo stu­dio Kylotonn Racing Games, kte­ré se spe­ci­a­li­zu­je na závod­ní simu­lá­to­ry. V-Rally 4 obsa­hu­je veš­ke­ré nej­no­věj­ší fyzi­kál­ní a gra­fic­ké vymo­že­nos­ti KT Engine.

V-Rally 4 navíc obsa­hu­je režim kari­é­ry a ino­va­tiv­ní onli­ne režim, kte­rý zce­la pře­tvo­ří váš záži­tek i postup hrou.

Hru na PC 4 si může­te kou­pit za 1 899 Kč na Comgad.cz

Autor:
0

S láskou Luisa- pomsta snoubenci může být sladší než svatební dort

Den před svou svat­bou nabou­rá Luise auto své­ho snou­ben­ce Howarda. Ten ale na svat­bu nedo­ra­zí. Nechce si ji vzít. Luisa odje­de do staré­ho domu, kte­rý začne své­po­mo­cí pře­dě­lá­vat. Pořídí si psa z útul­ku. Pozná při­tom sou­se­da Danteho, kte­rý vypa­dá jako chudý člo­věk. Nesmírně ji ale při­ta­hu­je. Ve měs­tě začne pra­co­vat v knihov­ně jako asi­s­tent­ka Wesleyho, aktiv­ní­ho sedm­de­sát­ní­ka, kte­rý je Luisou napros­to okouz­len. Ona se pro něj sta­ne osob­ní asi­s­tent­kou. Chystá se totiž vydat kni­hu. Luisa mu pomá­há ve všem, co potře­bu­je. Vede s ním dlou­hé roz­ho­vo­ry napl­ně­né zají­ma­vý­mi myš­len­ka­mi. Howard se po čase vrá­tí a chce Luisu zís­kat zpát­ky. Ta má ale jas­no. Wesley, Dante a Howard, tři muži, kte­ří něja­kým způ­so­bem zasáh­li do živo­ta Luisy. Hurikán Elvíra začne ohro­žo­vat celé měs­to. Dokáže Luisa vyře­šit svo­je city? Napáchá huri­kán Elvíra vel­ké ško­dy? …

Autor:
0

Mr. Bean: Největší filmová katastrofa

Někteří auto­ři pova­žu­jí za potřeb­né do akč­ních a dras­tic­kých fil­mů vklá­dat ved­le váž­ných, sval­na­tých hrdi­nů i při­po­sra­že­né­ho posko­ka vyvo­lá­va­jí­cí­ho svým nemeh­lov­stvím tzv. komic­ké uvol­ně­ní. Jako divák pro­hla­šu­ji, že občast jest mi zapo­tře­bí celé­ho fil­mu napl­ně­né­ho nemeh­lov­stvím, nej­lé­pe hlav­ní­ho hrdi­ny a plá­no­vi­tě, jinak by mi už z těch krvá­ků ruplo v kou­li, že ano. Od toho jsou tu ztřeš­tě­né kome­die, a Mr. Bean je mezi nimi holt krá­lem. V Česku i Americe běží od začát­ku lis­to­pa­du.
Někteří auto­ři pova­žu­jí za potřeb­né do akč­ních a dras­tic­kých fil­mů vklá­dat ved­le váž­ných, sval­na­tých hrdi­nů i při­po­sra­že­né­ho posko­ka vyvo­lá­va­jí­cí­ho svým nemeh­lov­stvím tzv. komic­ké uvol­ně­ní. Jako divák pro­hla­šu­ji, že občast jest mi zapo­tře­bí celé­ho fil­mu napl­ně­né­ho nemeh­lov­stvím, nej­lé­pe hlav­ní­ho hrdi­ny a plá­no­vi­tě, jinak by mi už z těch krvá­ků ruplo v kou­li, že ano. Od toho jsou tu ztřeš­tě­né kome­die, a Mr. Bean je mezi nimi holt krá­lem. V Česku i Americe běží od začát­ku lis­to­pa­du.

V zábavním parku
V zábav­ním par­ku

Kupodivu jsem mezi svý­mi ame­ric­ký­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky našel hod­ně těch, kte­ří o Mr. Beanovi ješ­tě nesly­še­li, což se mys­lím spe­ci­ál­ně čes­ké­mu pub­li­ku stát nemů­že -- to v posta­vě ztvár­ně­né Rowanem Atkinsonem hle­dá a nalé­zá komic­ké uvol­ně­ní od rea­li­ty čes­ké­ho stá­tu, kdy dvoj­ník páně Beana zase­dá v par­la­men­tě a má váž­nou pod­po­ru dva­ce­ti­ny oby­va­tel­stva.

Mr. Bean (Rowan Atkinson) je zaměst­nán v Londýnském národ­ním muzeu jako kus­tod - tako­vý ten chlá­pek, co „sedí v kou­tě a kou­ká na obra­zy“, jak pan Bean sám vysvět­lí. Vedení muzea by se ho rádo zba­vi­lo, pro­to­že je, jak víme, zce­la ničem­ný, leč před­se­da správ­ní rady muzea (John Mills) má Beana bůhví­proč rád, a tak pro­puš­těn být nesmí.

Rodinná konfrontace
Rodinná kon­fron­ta­ce

Intrikáni však vymys­lí ďábel­ský plán. Muzeum dosta­lo nabíd­ku od kali­forn­ské Griersonovy Galerie, aby vybra­ný brit­ský zna­lec výtvar­né­ho umě­ní pro­mlu­vil u pří­le­ži­tos­ti odha­le­ní nové­ho obra­zu „Whistlerova mat­ka“, jenž gale­rie zís­ka­la za pou­hých $50 mili­ó­nů. Úkladní Angličané se roz­hod­nou poslat Beana před­stí­ra­jí­ce, že je znal­cem, a dou­fa­jí, že se šíle­ně ztrap­ní a drs­ní Američani ho při­nejmen­ším zastře­lí, tře­ba­že jen v sebe­obra­ně.

Ve vchodu do výstavní síně
Ve vcho­du do výstav­ní síně

Nadšený dele­gát vná­ší zma­tek a absurd­no do oddě­le­ní 1. tří­dy v leta­dle, jímž ces­tu­je, vypro­vo­ku­je ost­ré hochy na letiš­ti v Los Angeles (na LAX i mne pru­di­li kvů­li noží­ku, se kte­rým jsem roky létal všu­de mož­ně bez sebe­men­ších pro­blé­mů), a v akut­ním ohro­že­ní je i inte­gri­ta rodi­ny Davida Langleye (Peter MacNicol), kte­rý chce mer­mo­mo­cí Beana nechat u sebe byd­let... spo­čí­tá­no to má ale i gale­rie.

Mr. Bean se vyzna­ču­je pre­ciz­ní mírou při­troub­los­ti, kte­rá mu velí počí­nat si jako občas my sami, kdy­by nám jen pořád­ně uje­ly ner­vy, vyni­ká ovšem v umě­ní násled­ky stup­ňo­vat, pro­to­že není jen oby­čej­ným kre­té­nem, nýbrž si uvě­do­mu­je vlast­ní trap­nost, bohu­žel (a pro nás, pub­li­kum, bohu­dík) vždy poně­kud poz­dě. Tím se tolik liší od kaž­do­den­ních blbů, se kte­rý­mi se všich­ni potká­vá­me, a kte­ří nejsou vůbec xmí­chu, jeli­kož jsou ke své vlast­ní tupo­sti imun­ní, čím se zvláš­tě hodí na řídí­cí a stát­nic­ké funk­ce.

Kříšení z komatu
Kříšení z koma­tu

A tak se Mr. Bean sna­ží nic nepo­ka­zit a výle­tu do Ameriky si užít. Uvidíte, že když jde do tuhé­ho, je ve sku­teč­nos­ti geni­ál­ní -- doká­že si pora­dit s kata­stro­fou, kte­rá by bez něj vůbec nena­sta­la. V tom momen­tě pře­stá­vá být opo­vr­ho­va­ným trou­bou, a kupo­di­vu nám neči­ní pro­blémy držet mu pal­ce pro­ti celé­mu svě­tu, ne-li se s ním zto­tož­nit. Každý z nás je pře­ce jen někdy/trochu Bean.

Je neje­nom vhod­né, ale pří­mo žádou­cí, abys­te na ten­to film vza­li i své děti, máte-li něja­ké. Není nad to, když se něče­mu může­te spo­leč­ně zasmát -- Bean nám naklá­dá vrcho­va­tě. Film napros­to postrá­dá jaké­ko­liv sku­teč­né nási­lí, a vy ho nao­pak postrá­dat nebu­de­te. Je to od začát­ku do kon­ce ztřeš­tě­ná kome­die, bez aspi­ra­ce na tech­nic­ké či kasov­ní rekor­dy. Jenom zapšklí sucha­ři a ner­vo­vé trosky mohou říci ne. Musíte vidět.

Hodnocení: MUSÍTE VIDĚT

 

V baru
V baru

 

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Bezpečnostní jed­not­ky na letiš­ti LAX jsou v pod­sta­tě věr­né, jenom kolemjdou­cí by asi víc pani­ka­ři­li při pohle­du na tase­né zbra­ně, buď by utí­ka­li nebo sebou baci­li o zem, nikdo pře­ce nechce schy­tat zblou­di­lou kul­ku.
 • Gag s chla­peč­kem nesná­še­jí­cím létá­ní a Beanem sna­ží­cím se jej roz­ptý­lit je z tele­viz­ní série poně­kud vyčich­lý.
 • Scénu s rodi­nou i Beanem v pyža­mech, jak může­te vidět na obráz­ku výše, jsem já v kině nikdy nevi­děl. Nůžky stři­ha­čo­vy, posluš­ny poky­nu holly­wo­od­ských komi­sí pro poli­tic­kou korekt­nost, zřej­mě vyřa­di­ly zábě­ry, kte­ré by se moh­ly dotknout ame­ric­ké­ho pub­li­ka pří­liš neo­ma­le­ně. Hanba!

Recenze napsá­na: 23. lis­to­pa­du 1997

Autor:
0

Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele

Kam mizí lou­že? Prochází svět­lo skrz před­mě­ty? Jak se může­me zahřát? Dětská zví­da­vost mnoh­dy nezná mezí. Velice důle­ži­té je vní­mat okol­ní svět vše­mi smys­ly. Všímat si záko­ni­tos­tí, kte­ré nejsou vždy samo­zřej­mos­tí. Kniha Vědci v mateř­ské ško­le vám k tomu urči­tě pomů­že. …

Autor:
0

Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi

Běžně peču­je­me o své zdra­ví, cho­dí­me na pre­ven­tiv­ní pro­hlíd­ky. V kaž­do­den­ním sho­nu ale zapo­mí­ná­me na part­ner­ství, že i o ně musí­me pečo­vat. Stolen Due je psy­cho­log a ředi­tel dán­ské­ho Centra pro roz­voj rodi­ny. Zaměřuje se na prá­ci s posi­lo­vá­ním poho­dy a štěs­tí v rodi­ně. Pořádá kur­zy pro páry, věnu­je se páro­vé tera­pii a ško­lí odbor­ní­ky. Často poklá­dá jed­nu otáz­ku svým kli­en­tům při růz­ných kur­zech: „ Co můžu udě­lat pro to, aby se můj part­ner cítil dob­ře?“ Citlivá a jem­ná pří­ruč­ka dopl­ně­ná moti­vač­ní­mi otáz­ka­mi., kdo si chce udr­žet vztah, pros­tě o něj musí pečo­vat. …

Autor:
TV Barrandov - 15.10.20180

TV Barrandov - 15.10.2018

Televizni program na 15.10.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Na plac! 15.10. 02:45 15.10. 03:05
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších Kateřina Brožová a svět výjimečných osobností. Pozvání tentokrát přijala Petra Černocká s rodinou. 15.10. 01:55 15.10. 02:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 15.10. 09:30 15.10. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 15.10. 11:05 15.10. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 15.10. 12:40 15.10. 13:55
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 15.10. 13:55 15.10. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 15.10. 14:50 15.10. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 15.10. 15:50 15.10. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 15.10. 17:10 15.10. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 15.10. 18:30 15.10. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 15.10. 19:20 15.10. 20:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 15.10. 20:20 15.10. 21:25
INSTINKTY Jaromíra SoukupaDůvěrné a často překvapující odhalení hvězd a osobností v originální diskuzi moderované generálním ředitelem TV Barrandov (Premiéra) 15.10. 21:25 15.10. 22:40
Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad, ve kterém se generální ředitel Jaromír Soukup bude věnovat nejen aktuálním politickým kauzám, ale i těm, se kterými se setkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak bojovat proti těm, kteří vám ubližují 15.10. 22:40 15.10. 23:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 15.10. 23:50 16.10. 00:50

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Wolffův revírVraždy, únosy, loupeže... to vše musí řešit komisař Wolff v hlavním městě Berlíně. Závěr německého krimi seriálu (2000). Hrají J. Heinrich, N. Seiffert, S. Merting, K. Pönitz, E. Heise a další Kriminální seriál, který se pohybuje mezi rutinní všedností a zvláštností každého jednotlivého případu a v němž se případy vyšetřují a objasňují s pomocí lidského a často psychologického jemnocitu a menšího fyzického nasazení. V centru dění stojí komisař Andreas Wolff (Jürgen Heinrich), angažovaný čtyřicátník s rozumem, srdcem a citem pro oběti a pachatele, pro něhož je spravedlnost někdy důležitější než zákon. Při řešení případů v hlavním městě Berlíně Wolffa účinně podporují jeho spolupracovníci. Kolega Günther Sawatzki (Klaus Pönitz) je Wolffovou pravou rukou a často mu pomáhá z nebezpečných situací. 15.10. 01:50 15.10. 02:50
Berlín 1905Tehdy se jezdilo kočáry a ženy chodily v krásných dlouhých šatech. Dům byl plný služebných a návštěvy uváděl majordomus. Zatímco lidé z nižších sociálních vrstev měli problém sehnat něco k jídlu, ti bohatší plánovali velkolepé svatby... Německý romantický seriál (2006). Hrají M. Ziesing, T. Sander, J. Schwarz, H. Krause, P. Jäger, P. Prager a další Úvodní část třináctidílné serie zobrazující životní osudy rodiny berlínských výrobců čokolády na počátku minulého století. Mladý Julius se vrací domů po dvou letech strávených u strýce Eugena v Kamerunu a je ihned postaven před závažné rozhodnutí. Především matka na něj naléhá, aby se zasnoubil a posléze oženil s Kristinou Oleáriovou, dcerou ocelářského magnáta. Má tak zachránit rodinnou firmu před úpadkem, neboť strýc Eugen požaduje vyplacení celého svého podílu ve firme... 15.10. 02:50 15.10. 03:50
Konec vysílání 15.10. 05:10 15.10. 05:40
MatlockBen Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Závěr druhé řady amerického krimi seriálu (1987-1988). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. . Při jeho pátrání mu pomáhají mladí soukromí detektivové Tyler Hudson a jeho dcera Charlene, která původně vystudovala právo na prestižní Harvardské univerzitě, podobně jako její otec. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 15.10. 05:40 15.10. 06:40
MatlockBen Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Třetí řada amerického krimi seriálu (1988-1989). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 15.10. 06:40 15.10. 07:40
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 15.10. 07:40 15.10. 09:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 15.10. 09:15 15.10. 10:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 15.10. 10:15 15.10. 11:40
Live Teleshopping 15.10. 11:40 15.10. 13:45
Věřte nevěřte (29,30)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 15.10. 13:45 15.10. 15:40
Matlock III (2,3)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Třetí řada amerického krimi seriálu (1988-1989). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 15.10. 15:40 15.10. 17:50
Velkolepé století II (37,38)Tak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi. A život v něm znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... Druhá řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, N. Fettahoglu, M. Uzerli, N. Çehre, O. Yalabik, S. Ergeç a další (Premiéra) Turecký seriál pojednává o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 15.10. 17:50 15.10. 20:00
Katie Fforde: Láska přichází v létěSusan s rodinou odjíždí do malého městečka, kde má její muž převzít lékařskou praxi. Podaří se jí zde utajit tajemství staré lásky, aby ochránila své nejbližší? Německý romantický film (2012). Hrají C. Vera, T. Heinze, S. Terpoorten, E. Weisgerber, W. Kreye a další. Režie H. Metzger (88 min) Susan spolu s manželem Richardem a synem Jimim odjiždějí z NY do Woodstocku v Hudson Valley. Richard se chystá v malém městečku převzít lékařskou praxi v nadějí, že rodina bude mít více času pro sebe. Krátce po příjezdu zjišťuje Susan, že začíná ztrácet půdu pod nohama. Lucas, úspěšný fotograf a milující otec svých dětí je totiž ve městě a pracuje dokonce v Jimiho škole. Susan se zoufale snaží utajit jeho tajemství, aby ochránila svoji rodinu. Trápí ji špatné svědomí. Neudělala kdysi chybu, že Lucase nehledala|a? Co bude znamenat přiznání pro její manželství? A bude ji Jimi pro její lži nenávidět? Lucas pozvává, kdo chlapec vlastně je, že je mu tak podobný. Když se Susan konečně rozhodně sdělit pravdu své rodině, je již pozdě. 15.10. 20:00 15.10. 21:55
Utta Danella: Pomsta bude sladkáKathrin dávala přednost kariéře před dítětem až do té doby, než se zamilovala... Německý romantický film (2015). Hrají J. Ch. Gehlen, T. Licht, K. Studt, F. Eitner, H. Friedrich, S. Menne, M. A. Grimm a další. Režie T. Kronthaler (87 min) Kathrin je velmi úspěšná žena, které nechybí nic kromě rodiny. Na seznamovacím večírku se seznámila s Andim, který se představil jako právník. Z večírku oédešli spolu. Už se neozval a po několika dnech si všimne dvou mužů, zahradníků, kteří pracují v parku před kancelářskou budovou, kde pracuje. Andi je zahradník! Kathrin rozheraje hru na pomstu, ale do konce ji nedotáhne. Jejich cesty se ale znovu setkají. Oba se sami sobě znovu představí a řeknou pravdu o svých zaměstnáních. Prožívají nádherné dny, ale po čase přijde další problém. Andi se cítí méněcenný, když za něj Kathrin platí v restauracích. Ona má krásný drahý byt a on bydlí v podnájmu. Vše završí vánoční večírek, kam Kathrin doprovodí. Andi se bojí, že pro ni není dost dobrý a vztah ukončí. Oba se trápí, protože jejich láska je opravdová. Kathrin také dřív přemýšlala nad tím, co o jejím příteli budou říkat kolegové, ale už jí na tom nezáleží... 15.10. 21:55 15.10. 23:50
Zákon a pořádekPřípady elitní jednotky detektivů, která se zaměřuje na zločiny newyorského podsvětí. Americký krimi seriál (2012-2013). Hrají M. Hargitay, Ch. Meloni, D. Florek, Ice-T, R. Balzer a
Autor:
ČT - 15.10.20180

ČT - 15.10.2018

Televizni program na 15.10.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
13. komnata Milana MarkovičeSlovenský humorista, herec, moderátor a spisovatel se ve své vlasti stal personou non grata kvůli ostré politické satiře. Připravili: S. Chytrová, V. Holomek a V. Olmer. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Milan Markovič se narodil v roce 1943 na Slovensku. Vystudoval dvě vysoké školy, pedagogickou v Trnavě a filozofickou v Bratislavě. Slovenský humorista, satirik, herec, moderátor, kabaretiér, režisér a spisovatel není českým divákům neznámý. Pracoval jako redaktor a účinkoval v Radošínskom naivnom divadle, kde například ztvárnil nezapomenutelnou roli Uhorčíka v představení Jááánošííík. V devadesátých letech proslul zejména svými televizními pořady a talk show. Lidé si ho pamatují například z pořadu Na šikmej ploche, z talk show Pyramida, Večer Milana Markoviča, Podvod aj. V těchto pořadech si bral na paškál vrcholné představitele slovenského establishmentu a velmi odvážně a sarkasticky propíral jejich kauzy. Kromě značné divácké popularity to ovšem způsobovalo u politiků, které si zhusta zval do studia, velkou nevoli. Tak očividně a odvážně dráždit slovenské politické vedoucí představitele nebylo možné do nekonečna. Ze dne na den přišla tvrdá odplata. Jeho břitký humor, s nímž si v pořadu dobíral tehdejšího vlivného politika a bývalého premiéra Miroslava Mečiara, byl kvalifikován jako napadení. Markovič však odmítl ubrat a záhy byl jeho televizní pořad zrušen. Kromě zřídkavých vystoupení na venkově několik let nesměl na Slovensku do žádných médií, stal se dokonce terčem výhružek s možnou likvidací jeho osoby. Bylo mu vyčítáno, že vedoucí politické garnituře ubírá volební preference. Došlo i k zahájení soudního řízení, které nebylo nikdy uzavřeno. Z krize ho dostala nabídka z České televize, kde vystupoval v cyklech Na šikmej ploche a Na rovinu. Úspěch v Čechách ho samotného překvapil. Vyjádřil se dokonce v tom smyslu, že ho Češi zachránili. Také vzpomíná na svoje české umělecké partnery, kteří ho přátelsky přijali mezi sebe a podali mu pomocnou ruku: namátkou Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Petra Černocká, Bolek Polívka, Karel Šíp, Jan Rosák, Jan Burian, Jitka Zelenková, Veronika Žilková a řada dalších. V Čechách začal natáčet s velkým úspěchem a zároveň si uvědomoval, že na Slovensku by takovou mírou pranýřovat společenskou a politickou scénu nemohl. Časem se do slovenských médií mohl vrátit, ale již zdaleka ne v takové míře jako v 90. letech. Dnes se politickou satirou zaobírá jen občas, věnuje se kabaretu, který založil v hotelu Devín. Chce, aby druh inteligentního kabaretního humoru a kontaktní tvůrčí komunikace s diváky, improvizace a rozdávání pozitivní nálady bylo tím, čím naplňuje závěr své umělecké činnosti a co mu skýtá opravdovou radost. 15.10. 02:22 15.10. 02:49
Manéž Bolka PolívkySpoluúčinkují: Z. Stivínová, Z. Korčián, "český Elvis Presley" V. Lichnovský a Českomoravská hudební společnost (2001). Režie R. Chudoba. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; 15.10. 01:10 15.10. 02:22
Hobby naší dobyJiřina Bohdalová v půlhodince inspirací a zajímavostí pro volný čas. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Zvukový popis|S Vlastimilem Šindelářem budeme hovořit o hlívě ústřičné a jejím domácím pěstování. Roman Hanke doporučí, jak nejlépe bránit proti klíšťatům své domácí mazlíčky. Roman Špidlen představí třapatku nachovou a prozradí o ní pár zajímavostí. Se Zdeňkem Hruškou budeme dnes vařit skvělou polévku. Někdo ji bude připravovat třeba jen jednou v roce, ale u mnohých z vás se vyskytne na jídelním stole spíše častěji. 15.10. 02:55 15.10. 03:23
Kuks, krajina jako parkPutování A. Goldflama a J. Poláška po torzu kdysi slavného areálu (2009). Režie P. Jirásek. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty;Zvukový popis| 15.10. 03:23 15.10. 03:41
Bydlení je hraJak udělat ze školní chodby společenskou místnost (2011). Magazín o kultuře bydlení. Žánr: film / dramatický pořad; 15.10. 03:41 15.10. 04:04
Chalupa je hraŽánr: film / dramatický pořad; 15.10. 04:04 15.10. 04:28
Zahrada je hraVe stínu vinné révy (2008). Fůra nápadů pro vaši zahradu. Žánr: aktivity pro Volný čas; 15.10. 04:28 15.10. 04:51
Zkus mít vkusJak nosit svá kila s elegancí (2009). Magazín, který změní váš styl. Žánr: móda / bydlení / životní styl; 15.10. 04:51 15.10. 05:13
V kondiciMagazín o zdravém životním stylu (2007). Moderuje Olga Šípková. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; 15.10. 05:13 15.10. 05:32
Zajímavosti z regionůŽánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 15.10. 05:32 15.10. 05:59
Studio 6S blížícím se datem 28. října, kdy si budeme připomínat sté výročí vzniku Československé republiky,|připravilo Studio 6 seriál, který přiblíží různé pohledy, významné lidi a fenomény tehdejší doby.|Každý den Žánr: zpravodajský magazín; ve Studiu 6 v 6:50, 7:50, 8:50 a 9:50 na jedničce a čtyřiadvacítce.|HDTV| 15.10. 05:59 15.10. 09:00
Otec Brown V, Maličkosti, Father BrownKlíč ke zločinu hledá v lidské duši. Britský detektivní seriál, inspirovaný literárním dílem G. K. Chestertona (2017). Hrají: M. Williams, J. Deam, S. Cusacková, E. Kennyová, J. Burton, Žánr: detektivka / krimi / thriler; M. Galeová, C. Mace, D. Yelland, J. Owusu a další. Režie Bob Tomson.|HDTV|2 jazykové verze|Otec Brown se těší jako malé dítě. Byl totiž společně s Bunty a paní McCarthyovou pozván na výstavu diorámat, zobrazujících místa činu vražd. Diorámata pomáhají policii při vyšetřování a vyrábí je Agnes Lesserová, dcera vysokého policejního důstojníka Wilbura Lessera. Na místě je i šéfinspektor Webb, zarytý nepřítel inspektora Malloryho, jemuž zařídil přeložení na venkov. Záhy se ovšem ukáže, že skutečným cílem Agnes je přijít na kloub smrti její matky, která se před lety zabila pádem ze schodů a případ byl uzavřen jako nehoda. Je z toho menší skandál, zdá se však, že inspektor Webb v novém diorámatu zahlédl nějakou drobnost, kterou v nestřežené chvíli z výjevu sebere. A vzápětí je nalezen mrtev s truhlářským dlátkem v hrudi. Hlavním podezřelým z činu je tentokrát pro změnu inspektor Mallory, otec Brown je však přesvědčen, že nešlo o vyřizování účtů mezi kolegy. Klíč k případu je podle něj třeba hledat přímo v rodině Lesserových. 15.10. 09:00 15.10. 09:50
Všechno, co mám rádaEnergická moderátorka Eva přichází s nápady, recepty a návody, jak si vylepšit a zpříjemnit domov v novém hobby magazínu. Připravili: J. Timková, E. Vrbková, J. Pivoňka, M. Herz a další. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Zvukový popis|Jedná se o specifický formát lifestylového hobby magazínu pro moderní a sebevědomé ženy. Hlavní průvodkyní celého pořadu je herečka Eva Vrbková. Pořad je cílený na chytré a vzdělané ženy napříč Českou republikou, z měst i vesnic, ženy kreativní a akční. V dnešním dílu navštíví Evu kamarádka Veronika Poláčková, moderátorka Dobrého rána, donese jí jablka, ze kterých upečou skvělý jablečný koláč s tvarohem. Uvaří si rychlé jídlo, krůtí maso s jablky a ořechy. Veronika přijde se svým psem Bondem, kterého potřebuje pohlídat. Eva recykluje staré záclony a vyrobí sáčky na nákupy. Zavařuje ořechy z vlastní úrody. Architekti Pavel Nalezený a Radek Vaňáč představí návrh její nové zimní zahrady. A na její zahradu zavítá i kamarád krajinářský architekt Tomáš Jiránek. 15.10. 09:50 15.10. 10:25
168 hodinPříliš drahá výhra - Nejvyšší dar - CK Kreml - Malostranské korekce - Borec - Hajaja. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 15.10. 10:25 15.10. 11:00
První republika III, Díl šestýOsudy rodiny Valentů zaplétá temná minulost i žhavá přítomnost. Milostné aféry, ohrožení blízkých, vraždy. Další řada oblíbeného seriálu. Odkryje Marie své další tajemství? Vyhraje Žánr: klasické drama / historický film; Jaroslav svůj boj s Navrátilem? Prozradí Kryštof, koho chrání? Hrají: J. Vyorálek, J. Koleník, K. Boková, V. Arichteva, S. Majer, K. Šafaříková, V. Polívka, A. Mišík, B. Cmuntová, B. Joura, S. Skopal, R. Urban a další. Scénář J. Coufal. Kamera M. Schinabek. Režie B. Arichtev.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Jaroslav se snaží přemluvit bankéře Navrátila, aby mu počkal se splátkami. Ten ale chce protislužbu, aby Marie dále chodila učit jeho holky na klavír. Škvor chce skončit s politikou, Magdalena s tím nesouhlasí. Kryštof Jaroslavovi prozrazuje tajemství, o kterém Marie doufala že zůstane navždy skryto. 15.10. 11:00 15.10. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 15.10. 12:00 15.10. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 15.10. 12:20 15.10. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená samotu. Harmonie vztahů a rodiny. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 15.10. 12:30 15.10. 14:00
Beruška, Václav Voska - 100 letTo byla ale návštěva! Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1974. Hrají: V. Voska, Z. Jiráková, J. Bek, L. Píchová a další. Scénář J. Dietl. Kamera J. Novotný. Režie J. Dudek. Žánr: klasické drama / historický film;Poklidnou domácnost profesora Hynečka (V. Voska, od jehož narození uplyne sto let) přepadne bez ohlášení návštěva - svérázný spolupracovník s rodinou (J. Bek a L. Píchová). Jejich malá dcerka šmejdí po bytě a po chvíli profesor zpozoruje, že se začínají ztrácet věci. Podezření padne právě na zvlášť "čilou" holčičku... 15.10. 14:00 15.10. 14:17
Dědictví na úvěr, Václav Voska - 100 letJaroslava Adamová a Václav Voska v malé televizní komedii na motivy novely Marka Twaina (1965). Scénář K. Nešvera. Kamera J. Novotný. Režie V. Hudeček. Žánr: komedie / sitcom; HDTV|Zvukový popis|Mistrovská studie manželského soužití, ironická nadsázka o penězích a iluzích amerického prozaika Marka Twaina se stala podkladem pro satirickou komedii a dva výborné herce - Jaroslavu Adamovou a Václava Vosku, od jehož narození brzy uplyne sto let. Představují manželský pár, jenž žije velmi skromně. Peníze na nutné výdaje škudlivá manželka přesně rozděluje do plechovek k tomu určených a manželovi počítá i cigarety. A pak manželé dostanou dopis od údajného prastrýce, o němž nikdy neslyšeli. Ten jim slibuje, že po jeho smrti zdědí třicet tisíc dolarů. Manželé si předplatí místní deník, aby se z něj dozvěděli zprávu o strýcově smrti, neboť kontaktovat přímo strýce by bylo netaktní. Podnikavá manželka ví přesně, kam peníze investovat a jak je budou rozmnožovat. A léta s imaginárními investicemi ubíhají... 15.10. 14:17 15.10. 15:06
VšechnopártyZábavná talk show Karla Šípa. Jedním z hostů je i herečka Eva Salzmannová, která v těchto dnech slaví významné životní jubileum (2016). Dále účinkují J. Šlégr a J. Čmejla. Režie V. Polesný. Žánr: talk show; HDTV|Zvukový popis|Každý host je pro Karla Šípa inspirací. Ptá se na cokoli a s lehkostí a profesionálním nadhledem přidává k dobru i své osobní zkušenosti. Na jevišti divadla Semafor tak vzniká otevřená a přátelská atmosféra, která přináší řadu neopakovatelných situací. V dnešním díle přivítáme herečku Evu Salzmannovou (*8. 10. 1959), která v těchto dnech slaví významné životní jubileum, hokejistu Jiřího Šlégra a mladého talentovaného klavíristu Jana Čmejlu. 15.10. 15:06 15.10. 16:00
To je vražda, napsala VIII, Speciální linky, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Žánr: detektivka / krimi / thriler; Walter Grauman.|HDTV|2 jazykové verze| 15.10. 16:00 15.10. 16:46
Cestománie, Senegal - Ve stínu baobabuCesta po bývalé francouzské kolonii, v níž dodnes život určují pověry, působivé rituály i stopy po bývalých otrokářích (2004). Připravili P. Vejslík a P. Hajn. Žánr: turistika, cestování;Zvukový popis|Do vyhlášení samostatnosti roku 1960 byl Senegal jedinou kolonií Francie, jejímž obyvatelům bylo přiznáno francouzské občanství. A evropský ráz si uchoval dodnes, jak jsme se mohli sami přesvědčit na počátku cesty do nejstaršího koloniálního města Saint-Louis. Evropský esprit tady má zčásti i příroda. Proměnlivé klima této turisty vyhledávané země svědčí především ptákům - rezervace v deltě řeky Senegal je největším hnízdištěm pelikána velkého. Na zimu se sem stěhuje až devadesát procent tažného ptactva z celé Evropy. Navštívili jsme i město Dakar, které proslavila slavná rallye. Pro svět motorismu je Senegal zajímavý ještě jednou věcí. Podle místních obyvatel zde byl vynalezen kruhový objezd. Jednou prý takhle uprostřed křižovatky vyrostl mohutný baobab... 15.10. 16:46 15.10. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 15.10. 17:15 15.10. 17:42
Černé ovceREALITKA - Prodali byt prostřednictvím realitní kanceláře, celou částku ale nedostali. Proč je důležité neposílat peníze rovnou na účet realitní kanceláře? Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 15.10. 17:42 15.10. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 15.10. 18:00 15.10. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 15.10. 18:25 15.10. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 15.10. 18:55 15.10. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i
Autor:
Prima - 15.10.20180

Prima - 15.10.2018

Televizni program na 15.10.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Vraždy v MidsomeruManželka inspektora Barnabyho nadšeně vstupuje do klubu výtvarníků. To ještě netuší, že její muž bude brzy vyšetřovat vraždu jedné ze členek spolku... Britský kriminální seriál (2003). Hrají J. Nettles, D. Casey, J. Wymarková, L. Howardová a další. Režie S. Hellingsová 15.10. 02:45 15.10. 04:55
Přírodní vesmírNeskutečně pestrý a někdy i divoký svět je všude kolem nás. Stačí se jen umět dívat a objevit krásu drobných tvorů. Obyčejná louka, les nebo mokřad jsou pro jejich malinké obyvatele obrovským vesmírem... Rakouský dokumentární seriál (2013) 15.10. 01:45 15.10. 02:45
Přestávka ve vysílání 15.10. 05:34 15.10. 06:15
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 15.10. 06:15 15.10. 06:35
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 15.10. 06:35 15.10. 07:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 15.10. 07:15 15.10. 08:05
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 15.10. 08:05 15.10. 08:40
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 15.10. 08:40 15.10. 09:10
Ohnivý kuřeMike s Burákem se podvodem vyvléknou z galejí v hotelu, aby si mohli otevřít stánek na trzích. S organizací jim pomáhá Šimon. Omylem ale o výdělek přijdou. Manka se chystá na příjezd svého přítele Bédy. Jarda podezíravě vyzvídá, co je Béda zač. Renáta opět zaškodí Kláře a její plán vyjde. Holky z cukrárny se rozejdou ve zlém. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie J. Chlumský (55 min) 15.10. 09:10 15.10. 10:25
Osudové léto na MallorceVictorie letí z Hamburku na Mallorcu za svým manželem Nicem, se kterým už deset let nežije, dokončit rozvod. Po cestě však autem srazí úředníka, který má rozvod provádět, a kvůli tomu musí být odložen. Nico chce, aby mu Victorie dala druhou šanci, ale ta se poohlíží po biologu Javierovi, který po ní také pokukuje... Německý romantický film (2017). Hrají K. Müller-Elmauová, Ch. M. Ohrt, G. B. Waldis a další. Režie F. Gärtner (Premiéra) 15.10. 10:25 15.10. 12:15
Polední zprávy 15.10. 12:15 15.10. 12:30
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 15.10. 12:30 15.10. 13:30
Komisař Rex VIII (1) -ST -W -HDModerátorka Nina Klausová na cestě z rádia nešťastnou náhodou srazí autem mladou ženu. Brzy se však zjistí, že oběť byla mrtvá už před tím, než k nehodě došlo... Německý kriminální seriál (2003). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek, G. Zemann a další 15.10. 13:30 15.10. 14:30
Komisař Rex VIII (2) -ST -W -HDKdyž dva mladiství manipulují na staveništi s pistolí, dojde k nechtěnému výstřelu, při němž je zabita bezdomovkyně. Marc a Niki společně s Rexem rozjíždějí vyšetřování... Německý kriminální seriál (2003). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek, G. Zemann a další 15.10. 14:30 15.10. 15:35
Policie HamburkPolicisté vyšetřují případ muže, kterého pronásleduje docentka psychologie, jež se odmítá smířit s tím, že po jedné společně strávené noci by měl jejich vztah skončit... Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další 15.10. 15:35 15.10. 16:35
Odpolední zprávy 15.10. 16:35 15.10. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 15.10. 16:50 15.10. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 15.10. 17:50 15.10. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 15.10. 18:55 15.10. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 15.10. 19:40 15.10. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 15.10. 19:55 15.10. 20:15
Modrý kód (126) -ST -W -HDPremiérový díl oblíbeného seriálu. Jste na urgentním příjmu. Začíná boj o život. Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí (2018). Prokop vyhrál v pokerovém turnaji, teď může dát matce peníze na pračku. Mery vyčte Saše, že má nepořádek v dokumentech. Hrají S. Laurinová, R. Zach, I. Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička, M. Procházková, T. Měcháček, O. Rychlý, S. Nováková, E. Burešová a další. Režie L. Buchar (Premiéra) 15.10. 20:15 15.10. 21:30
Poklad z půdyStará veteš, přívěsek od babičky, dokonce i zaprášený obraz z podkroví mohou svému majiteli vydělat statisíce! O tom vás přesvědčí nový pořad Poklad z půdy s jedinečným moderátorem Janem Rosákem (Premiéra) 15.10. 21:30 15.10. 22:30
V.I.P. vraždySérie vražd spojuje nejen téma sedmi smrtelných hříchů, ale také fakt, že se všechny oběti podílely na natáčení oblíbeného nekonečného televizního seriálu. Pátrání po zjevně duševně vyšinutém a vychytralém pachateli poodhalí spletité a nevraživé vztahy mezi tvůrci seriálu a temné zákulisí drsného a nemilosrdného šoubyznysu. Detektivní seriál (2016). Hrají S. Norisová, P. Děrgel, M. Vladyka, M. Myšička, J. Sedláčková, J. Révai, L. Frej, J. Hana, J. Stryková a další. Režie K. Šulajová 15.10. 22:30 15.10. 23:55
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 15.10. 23:55 16.10. 00:50

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Přestávka ve vysílání 15.10. 02:08 15.10. 06:10
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 15.10. 06:10 15.10. 06:40
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2014) 15.10. 08:15 15.10. 09:05
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 15.10. 09:05 15.10. 10:00
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 15.10. 10:00 15.10. 11:00
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 15.10. 11:00 15.10. 11:55
Kdo jinému kila sčítá...Nick byl v dětství velmi obézní, ale cvičením, dietami a podpůrnými prostředky na hubnutí se své tloušťky zbavil. Dobře vypadat je pro něj prioritou a silnějšími lidmi pohrdá. Jednoho rána se však probudí s obrovskou nadváhou a nemá tušení, co se přihodilo... Německo-rakouská komedie (2015). Hrají S. Ströbel, D. Amftová, C. Obonya a další. Režie H. Haase 15.10. 11:55 15.10. 14:10
Pohled na láskuPět let po smrti milovaného manžela potkává Nikki malíře Toma, který je jeho věrnou kopií. Nedokáže odolat pokušení a seznamuje se s ním. Okouzlení je oboustranné, ale co když Tom zjistí, proč se jí tak líbí...? Americký romantický film (2013). Hrají A. Beningová, E. Harris, R. Williams a další. Režie A. Posin 15.10. 14:10 15.10. 16:10
Říše hračekKdyž mladá Molly převezme vedení zpustlého kouzelného hračkářství, netuší, že bude muset najít ztracenou víru, aby se magie opět vrátila... Americko-kanadský film (2007). Hrají N. Portmanová, D. Hoffman, Z. Mills a další. Režie Z. Helm 15.10. 16:10 15.10. 18:10
Věř miBývalý dětský herec touží prorazit jako agent dětských filmových hvězd. Aby mohl podepsat smlouvu s hollywoodskou hvězdičkou, musí se vypořádat s hereččiným prchlivým otcem, intrikujícím rivalem i castingovou ředitelkou, kteři jím všichni pohrdají... Americká komedie (2013). Hrají S. Rockwell, A. Peetová, C. Gregg a další. Režie C. Gregg 15.10. 18:10 15.10. 20:00
Julie a JuliaJulia naučila po kurzu vaření, který absolvovala v roce 1949 v Paříži, Ameriku vařit a dobře jíst. V roce 2002 se mladá redaktorka Julie rozhodne vyzkoušet během 365 dnů 524 jejích receptů a psát o tom blog... Americký životopisny film (2009). Hrají M. Streepová, A. Adamsová, S. Tucci a další. Režie N. Ephronová 15.10. 20:00 15.10. 22:35
Krvavá jízdaMary cestou domů z baru srazila muže. Ze strachu, co by se mohlo stát, ho zabila a pohřbila. Alespoň si to tedy myslela... Americký horor (2009). Hrají L. Breckenridgeová, K. Corrigan, Ch. Shand a další. Režie E. McCallion 15.10. 22:35 16.10. 00:25

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské zábavné hry (2011) 15.10. 02:40 15.10. 04:50
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu 15.10. 01:35 15.10. 02:40
Přestávka ve vysílání 15.10. 05:30 15.10. 06:20
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2012) 15.10. 06:20 15.10. 07:35
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 15.10. 07:35 15.10. 08:55
Top Gear XVIIINejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2012). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 15.10. 08:55 15.10. 10:00
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2004 - 2005). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 15.10. 10:00 15.10. 11:00
Top Gear XIXNejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů... Britský magazín (2013). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 15.10. 11:00 15.10. 12:15
FuturamaProfesor Farnsworth má pro všechny ohromnou zprávu. Pořídil do firmy zbrusu nový automat na nápoje, který si říká Bev. Jaké to bude mít následky, když se Bender zaplete s nápojovým automatem? Americký kultovní animovaný seriál (2012) 15.10. 12:15 15.10. 12:45
SimpsonoviBartovo baseballové družstvo přijde o kouče a Líza potřebuje další mimoškolní aktivitu, aby zvětšila svou šanci dostat se na prestižní univerzitu. A tak se dívenka stane novou trenérkou Bartova týmu juniorů... Americký kultovní animovaný seriál (2010) 15.10. 12:45 15.10. 13:15
SimpsonoviV dalším
Autor:
NOVA - 15.10.20180

NOVA - 15.10.2018

Televizni program na 15.10.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Dr. HouseDevítiletá Andie má rakovinu, ale nečekaně se u ní objeví komplikace v podobě halucinací. Všechny testy jsou v pořádku, tím víc to House láká. Domnívá se, že příčinou je nádor. Pomocí průzkumného zákroku se podaří objevit a odstranit nádor na srdci, který nebyl díky své poloze vidět. Ale tím ještě není vše vyřešeno. Zůstává podezření na krevní sraženinu, která zhoršuje zásobování mozku kyslíkem. House se rozhodne pro náročnou operaci, při které dívce zastaví srdce, vyčerpají dva litry krve, kterými se propláchne mozek, což sraženinu konečně odhalí. Po jejím odstranění může Andie odejít. Získala tak rok života navíc. Americký seriál (2005). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 15.10. 01:35 15.10. 02:15
Kriminálka Las VegasPolicisté vyšetřují smrt manžela slavné filmové hvězdy, kterého někdo uškrtil. Jako podezřelá přichází v úvahu jeho osobní manažerka a dále pak děvče, se kterým strávil noc. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 15.10. 02:15 15.10. 02:55
Snídaně s Novou 15.10. 05:55 15.10. 09:10
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 15.10. 09:10 15.10. 10:00
Dáma a KrálV restauraci je otráven obávaný food kritik, podezření okamžitě padá na šéfkuchařku, která však svou vinu odmítá. Lenka případem pověřuje Mladého a Milana, kteří se vrhají do pátrání a mimo jiné zjišťují, že jak šéfkuchařka, tak majitel restaurace měli s food kritikem nevyřízené účty. Nikdo jiný v restauraci motiv k vraždě neměl. Pomůže rekonstrukce celého večera odhalit, jak se do jídla dostal jed a kdo měl na food kritikově smrti zájem? Puvodní český detektivní seriál. Hrají T. Hofová, J. Cina, M. Dalecký, M. Donutil, E. Holubová, P. Beretová, R. Štabrňák, J. Nosek. L. Pečenka, V. Vodochodský, L. Rous, P. Vančura, J. Hofman, O. Kavan. Režie S. Radun Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 15.10. 10:00 15.10. 11:05
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 15.10. 11:05 15.10. 11:50
Tescoma s chutíDobrá kuchyně s Ivetou Kořínkovou a odbornicí na zdravou výživu, diety a pokrmy pro děti Kristýnou Ostratickou. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 15.10. 11:50 15.10. 12:00
Polední Televizní noviny 15.10. 12:00 15.10. 12:30
Krok za krokemCodymu se na inzerát ozvala dívka Bonnie, která má syna Raileyho. Toho si Cody velice rychle zamiluje, situace dokonce dojde tak daleko, že s Bonnie uvažují i o svatbě. Bonnie si ovšem uvědomí, že jednala spíše podle toho, co by bylo dobré pro syna, ale na Codyho ani sebe nebrala ohled a že si vlastně vůbec nedokáže představit, jak by manželství vypadalo. Carol ničí Franka novým nábytkem, který se rozhodla pořídit do obýváku. Al je zoufalá z velikosti svého poprsí a nezájmu kluků a rozhodne si pomoci Brendanovým míčem. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 15.10. 12:30 15.10. 12:55
Ordinace v růžové zahradě 2Jakubova Angelina zjistí, že je v jiném stavu. Její snaha ututlat vše před Jakubem nakonec vede k napjaté situaci u Mázlů a k dalšímu neporozumění mezi otcem a synem. Než aby byl Toník předán do dětského domova, souhlasí raději Rosická s jeho adopcí Zdenou. Později ale odhalí Suchému, že souhlasit bude jen za určitých podmínek. Eda přijíždí z Lyonu, aby se dohodl s Bělou na rozvodu. Běla s dohodou souhlasí a začíná zvažovat, jaké budou její nové životní perspektivy s nemovitostí, kterou jí odkázala stařenka Esterháziová. Švarc si svou nenávist vůči Hanákovi začíná vybíjet na Gábině a promyšleně ji šikanuje. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají D. Morávková, J. Čenský, P. Rychlý, Z. Adamovská, R. Fiala, M. Zounar, S. Nováková a další. Režie J. Chlumský Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 15.10. 12:55 15.10. 14:10
Dr. HouseDvacetiletý Alfredo spadne při opravě krytiny ze střechy domu patřícího dr. Lise Cuddyové. Dr. Gregu Houseovi a jeho týmu se nedaří stanovit diagnózu. Na poplach bije i právnička nemocnice Stacy, obává se, že Cuddyová bude muset Alfredovi zaplatit vysoké odškodné. Po první terapii, již lékaři nasadí, se pacientovi vytvoří krevní sraženina v mozku a musí být operován. Po druhém pokusu dostane Alfredo gangrénu a musí mu být uříznuta pravá ruka. Ani třetí pokus o zjištění, co mladíkovi vlastně je, není úspěšný. Následkem léčby mu selhávají ledviny a hrozí kolaps i dalších orgánů. Lékaři nevědí, čím se nakazil, a tak chtějí aspoň zjistit, kde k tomu došlo, aby měli při dohadech z čeho vycházet. Americký seriál (2005). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 15.10. 14:10 15.10. 15:05
Dr. HouseDoktor Sebastian Charles je mediálně známý lékař působící v Africe, kde svádí nekonečný boj s tuberkulózou. Je také zdatný lobbista, který se snaží z amerických farmaceutických firem vytlouct tolik léků proti TBC, kolik je jen možné. Během jeho lobbistické kampaně v USA však z neznámých důvodů zkolabuje. Jako pacient je umístěn na kliniku dr. House. Jeho týmu se ale nedaří stanovit diagnózu záhadné nemoci dr. Charlese. Teprve po několika nezdařených pokusech a jedné srdeční zástavě se konečně podaří najít důvod, proč pacient ztrácí vědomí. Je jím velmi malý tumor na jeho slinivce, po jehož dosti dramatickém odstranění se pacientův stav zlepší natolik, že se může vrátit zpět do Afriky. Americký seriál (2005). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 15.10. 15:05 15.10. 16:00
Kriminálka Las VegasRozrušený manžel volá pohotovost, svou manželku našel pod schodištěm v tratolišti krve. Zdravotníci už ženě nedokážou pomoci a případ přebírá kriminálka. Během pátrání se ukazuje, že pod slupkou spořádané rodinné idylky se ukrývá nejedno tajemství. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 15.10. 16:00 15.10. 16:57
Odpolední Počasí 15.10. 16:57 15.10. 17:00
Odpolední Televizní noviny 15.10. 17:00 15.10. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 15.10. 17:25 15.10. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 15.10. 18:25 15.10. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 15.10. 19:30 15.10. 20:20
SpecialistéNa výběrové škole dojde po maturitním večírku k vraždě neoblíbeného učitele Alexandra Šlechty. Při vyšetřování kriminalisté zjišťují, že měl učitel ve třídě problémového žáka Patrika Melíška. Šlechta ho nenechal odmaturovat. Patrik učitele nenávidí a jeho největším koníčkem je hraní brutálních stříleček. Jeho možný motiv pro vraždu později potvrdí nález sbírky fotek a článků o takzvaných školních střelcích. Svoje maturitní vysvědčení si odmítla převzít studentka Anna Wallerová. Kriminalisté postupně odkrývají další složité vztahy ve škole. Zjišťují, že otec Anny se s učitelem Šlechtou znali od dětství a že podezřelým může být i on. Ředitel školy, ale také Lukáš s Jardou se ocitají ve velmi nebezpečné situaci, která má překvapivé rozuzlení. Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 15.10. 20:20 15.10. 21:25
Kriminálka AndělV nádražním depu, kam se občas vloupají sprejeři, je nalezen ubodaný Viktor Sedlák, uznávaný výtvarník, který s kluky chodil na sprejerské akce. Vyšetřování odhaluje postupně všechny podezřelé. Za vraždou Viktora může být i nevraživost mezi výtvarníky, které autoritářsky vede Filip Valtr, nebo je to odplata za porušení pravidel sprejerské komunity, která žije v nedalekém squatu. Nová řada kriminálních případů inspirovaných skutečnými událostmi (2014). Hrají M. Taclík, D. Švehlík, J. Pidrmanová, H. Dvořáková, M. Novotný, Z. Adamovská, M. Stropnický, M. Hofmann a další. Režie J. Chlumský Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 15.10. 21:25 15.10. 22:50
Námořní vyšetřovací službaDalší případ přivede agenty NCIS na školní setkání s bývalými spolužáky. Došlo zde k potyčce mezi frajerem Jimem a slušňákem Nealem. Celou věc vyprovokoval Jim, ale Neal si s ním překvapivě poradil. Ukáže se, že Neal pracuje pro NCIS. Vyšetřování odhalí, že Jim byl členem zlodějské party, která vykrádala domy po celém městě. Co ovšem v případu nehraje, je fakt, že muž před svou smrtí umístil do skříňky bombu a podle všeho se chystal zabít padesát svých spolužáků. A když se ukáže, že Jim při jedné ze svých posledních vloupaček ukradl obraz za milion dolarů, případ se ještě více zkomplikuje. Čtrnáctá řada amerického kriminálního seriálu (2016). Hrají M. Harmon, P. Perrette, S. Murray, W. Valderrama, J. Esposito, B. Dietzen, R. Carroll, D. McCallum, E. Wickersham a další. (premiéra) 15.10. 22:50 15.10. 23:40
Beze stopyPolicisté hledají mladíka, vítěze soutěže v pojídání chilli. Zprvu jsou přesvědčeni, že mladý muž zaplatil za svou neochotu v soutěži podvádět a spolupracovat s lidmi okolo nelegálního sázení. Zjistí však, že jeden z těchto lidí se ho pokusil otrávit a že zmizelý měl těžký konflikt s místním pasákem. Americký krimi seriál (2006). Hrají E. Close, M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Murciano a další. 15.10. 23:40 16.10. 00:30
Krok za krokemDana, JT a Karen chtějí vlastní auto, zatímco rodiče jsou proti. Tudíž se rozhodnou pořídit si vůz za své. JT ovšem koupí starého brouka, zralého leda na odpis. Nakonec auto rozprodají na díly a ještě něco vydělají. Carol si pořídila novou knížku "Deset minut pro lepší manželství" o zdokonalování párového soužití. Nakonec se s Frankem pohádají kvůli věcem, které si dříve neřekli. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 15.10. 02:55 15.10. 03:20

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Po zániku Země(After Earth) Tisíc let po jejím zániku ztroskotají otec se synem na Zemi. Aby měli naději na návrat domů, musí se naučit vzájemné důvěře a spolupráci. USA 2013, sci-fi. Hrají Jaden Smith, Will Smith, Zoe Isabela Kravitz, Sophie Okonedo, Glenn Morshower, Kristofer Hivju, Sacha Dhawan a další. Režie M. Night Shyamalan Přírodní katastrofa donutila lidstvo opustit Zemi a usadit se na nové planetě. O tisíc let později došlo ke konfliktu mezi mírovou organizací vedené generálem Cypherem Raigem a mimozemskými tvory, kteří chtějí planetu dobýt. Mimozemšťané používají k boji monstra, která sice nevidí, ale dokážou vycítit, když má člověk strach. Pouze jediný muž, generál Cypher Raig, dokáže bezezbytku ovládnout svůj strach natolik, že nestvůry může bez obav zlikvidovat. Raige má syna Kitaie, pro něhož je ale spíše nadřízeným než otcem. Od jisté události nedokážou spolu normálně komunikovat. Osud tomu chtěl, aby otec se synem ztroskotali na planetě Zemi, která se mezitím vyvinula do nového ekosystému zaměřeného proti lidem. Pokud chtějí mít alespoň nějakou naději na návrat domů, musí se naučit spolupráci a vzájemné důvěře. 15.10. 00:30 15.10. 02:20
Vražedné alibi(Just Cause) Sean Connery se pokouší odhalit uprostřed floridských bažin tajemství zločinu, za který byl odsouzen k smrti mladý černoch. USA 1999, soudní drama, thriller. Hrají Sean Connery, B. Underwood, L. Fishburne, K. Capshaw, E. Harris a další. Režie A. Glimcher V roce 1986 zatkli na Floridě detektivové Wilcox a Brown mladého černocha Bobbyho Earla, na stanici ho zmlátili a obvinili ze znásilnění a vraždy jedenáctileté Joanie. O osm let později se na profesora Paula Armstronga obrátí stará černoška Evangelina. Její vnuk Bobby čeká v cele smrti na popravu a chce, aby se případu ujal. Právník nejprve odmítne, ale po rozhovoru s manželkou si vše rozmyslí. Odletí s rodinou do Miami a pustí se do práce. Navštíví Bobbyho ve vězení, promluví si s místní patoložkou, Bobbyho tehdejším obhájcem a setká se s policisty Wilcoxem a Brownem, který ho varuje, aby dal od případu ruce pryč. Přestože mu Brown tvrdí, že je Bobby vinen, Armstrong odhalí ve vyšetřování i v soudním jednání řadu nedostatků. V atmosféře rostoucí averze mezi Armstrongem a Brownem vyjde najevo, že
Autor: