Denní archiv Říjen 13, 2018

0

Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana

M. Night Shyamalan byl před desí­ti lety na vrcho­lu. Vyvolený, Šestý smy­sl, Znamení a Vesnice, to byly fil­my, kte­rý­mi se ten­to půvo­dem indic­ký reži­sér etablo­val mezi holly­wo­od­skou špič­ku a fanouš­ci mu leže­li u nohou. Jenže od té doby při­šel kva­li­ta­tiv­ní sešup kte­rý jen pod­tr­hl před pár lety svým Posledním vlád­cem vět­ru, kte­rý byl jed­ním z nej­hor­ších fil­mů roku 2010. Dá se říct, že posled­ní šan­cí na to napra­vit si reno­mé, než sám sebe uvrh­ne do trva­lé nevo­le, měl být jeho letoš­ní sní­mek Po záni­ku země. Pomoci k úspě­chu mu měl po loň­ském návra­tu Will Smith, kte­rý si se svým synem střih­li hlav­ní role. Stojí ale tohle ambi­ci­oz­ní sci-fi oprav­du za to, nebo se jed­ná o ten posled­ní hře­bí­ček do reži­sér­ské rakve kdy­si naděj­né­ho reži­sé­ra?

http://1.bp.blogspot.com/-lt8Z8d7pTF4/UjsYE9jMV2I/AAAAAAAAFeQ/3z_TnVsJ0P0/s400/after-earth06.jpg Kitai Raige žije ve stí­nu své­ho otce. Ten jako prv­ní ovlá­dl tech­ni­ku „ghos­ting“ při kte­ré potla­čí svůj vlast­ní strach a nej­ne­bez­peč­něj­ší pre­dá­tor vesmí­ru jej. díky absen­ci fero­mo­nů vypouš­tě­ných prá­vě při pro­je­vo­vá­ní stra­chu, nemů­že loka­li­zo­vat. Je tak ide­ál­ním bojov­ní­kem, kte­rý boju­je v řadách Rangerů, tedy lid­ských vojen­ských jed­no­tek, kte­ří ochra­ňu­jí lid­skou rasu, kte­rá unik­la před lety ze zpus­to­še­né Země do své­ho nové­ho úto­čiš­tě, pla­ne­tu Nova Prime. Kitaiův otce Cypher se roz­hod­ne změ­nit fakt, že si se synem nejsou moc blíz­cí a vez­me jej na jed­nu ze svých posled­ních misí před tím, než ode­jde do výsluž­by. Během trans­por­tu ale jejich loď vle­tí do ano­má­lie a sil­ně poško­ze­ná loď se po sko­ku hyper­pro­sto­rem ocit­ne na okra­ji zem­ské atmo­sfé­ry. Poté co ji gra­vi­ta­ce stáh­ne na povrch, Kitai se svým otcem jsou jedi­ní pře­ži­vší. Cypher je ovšem zra­ně­ný a není tak scho­pen opus­tit trosky. Kitai se tak musí vydat na sto kilo­me­t­rů dlou­hou ces­tu k dru­hé čás­ti lodi, kde je uscho­ván nou­zo­vý maják, jejich jedi­ná šan­ce na záchra­nu. Zem, kte­rá už exis­tu­je dlou­há léta bez lid­ské­ho zása­hu je ovšem nebez­peč­né mís­to...

Pokud jste měli potře­bu se během úvod­ní­ho odstav­ce lehce hihňat nad blbos­tí, s jakou je pří­běh uve­den, není na tom nic nezvyk­lé­ho. Když vás totiž sní­mek už během úvod­ní­ho mono­lo­gu donu­tí si říci „počkat, cože?“ něco asi nebu­de upl­ně ok. Příběh, kte­rý si vymys­lel sám Will Smith, je totiž tou snad nej­ví­ce cha­bou záplet­kou za posled­ní roky v žán­ru sci fi. Problém je, že ta až pří­liš­ná seri­oz­nost sním­ku s tak umě­le nastav­ným pří­bě­hem jed­no­du­še ško­dí. Což je nej­ví­ce vidět na herec­kých výko­nech dvou hlav­ních před­sta­vi­te­lů ale i na křo­ví, kte­ré se tam čas od času mih­ne. Mutující Jaden Smith jen doka­zu­je, že je poměr­ně nemotor­ná guma, kte­ré bys­te neu­vě­ři­li ani to že si nadě­lal do gatí, nicmé­ně ani jeho otec to ten­to­krát neza­chrá­nil. Jeho Cypher Raige nejen, že se pyš­ní jed­ním z nej­ví­ce úsměv­ných jmen, ona snad emo­cí zba­ve­ná polo­ha půso­bí spí­še jako směš­ná kari­ka­tu­ra, než coko­liv jiné­ho. Herecké výko­ny téměř všech zůčast­ně­ných bohu­žel občas hra­ni­čí až s před­sta­ve­ním diva­del­ní­ho sou­bo­ru Kačenka z Horní Polní. Kostrbaté dia­lo­gy, kte­ré až pří­liš čas­to spo­lé­ha­jí na repe­ti­ci prv­ků v dia­lo­zích tomu roz­hod­ně nepo­má­ha­jí.

http://2.bp.blogspot.com/-9r-Q-6H9RkA/UjsYE7EghnI/AAAAAAAAFeg/Q7-GaBXMT5c/s400/after-earth-image09.jpg

Logika se totiž ten­to­krát, stej­ně jako u tvůr­co­va posled­ní­ho poči­nu, hodi­la marod a v sci-fi Po záni­ku země ji zrov­na moc nena­jde­te. Důležité prv­ky, kte­ré divá­ko­vi vyvstá­va­jí při sle­do­vá­ní osu­dů dvo­ji­ce, sní­mek zda­ři­le igno­ru­je a mís­to toho aby se zame­ři­la na to, jak vlast­ně pře­ží­va­jí hlav­ní hrdi­no­vé v ne zrov­na pohos­tin­ném pro­stře­dí zde­vas­to­va­né Země, se zamě­řu­je na to, jak u toho vypa­da­jí a že otec je mili­tant­ní kru­ťák a jeho syn má pro­blém s auto­ri­tou. Znáte to, tako­vý ten jazz zva­ný „Klišé nadru­hou.“

http://4.bp.blogspot.com/-cxwCX3AJCAo/UjsYEkmYApI/AAAAAAAAFeM/Euec3kgWpl4/s320/5765845-po-zaniku-zeme.jpg

Většina sci fi má jeden zásad­ní pro­blém a to je výpra­va. Buď je sní­mek udě­lán tak, že ať je výpra­va sebe­víc šíle­ná, do pří­bě­hu zapa­dá a nevy­pa­dá laci­ně, divák na ni při­stou­pí. Existuje ale i dru­hý pří­pad, kdy i váž­ně míně­ný počin ope­ru­je s laci­ně vypa­da­jí­cí­mi prv­ky, kte­ré jed­no­du­še nemo­hou u divá­ka pro­jít, i když svo­ji nároč­nost sní­ží na mini­mum. A to je pří­pad i Po záni­ku země. Rádoby ori­gi­nál­ní zpra­co­vá­ní high tech prv­ků budouc­nos­ti je jakousi fůzí všech mož­ných sci fi, kte­ré ale záro­veň čou­há slá­ma z bot a tak půso­bí pře­de­vším směš­ně, spí­še než jakým­ko­liv způ­so­bem seri­oz­ně. Dokonalý  WTF efekt jen pak doklá­da­jí potra­vi­nář­ské folie, kte­ré by člo­věk čekal u béč­ka, ama­tér­ské pro­duk­ce či s nad­hle­dem tvo­ře­né paro­die, niko­liv však v super­váž­ně se tvá­ří­cím poči­nu, kte­rý stál sto tři­cet mega. Nemluvě o s při­mhou­ře­ním oka prů­měr­ných digi­tal­ních tri­cích.

Shyamalan nato­čil pros­tě dal­ší mizer­ný film, u kte­ré­ho jen bude­te s pozved­nu­tým obo­čím a krou­ce­ním hla­vy vzpo­mí­nat na jeho ran­né poči­ny. Film prů­mer­ný, nebo vylo­že­ně špat­ný ve všech mož­ných ohle­dech až na hudeb­ní pod­klad z díl­ny Jamese Newtona Howarda. Ten i ten­to­krát ser­ví­ru­je poměr­ně svě­ží mix kte­rý nenu­dí ani ve fil­mo­vé, ani v samo­stat­né podo­bě. Epičnost dáv­ku­je sice poskrom­nu, nicmé­ně v pří­pa­dě tako­vé­ho sním­ku to není vůbec na ško­du. Je jen ško­da, že dal­ší z jeho skvě­lých děl je dopro­vo­dem něče­ho tak bíd­né­ho jako je Po záni­ku země. Nebojevná podí­va­ná, kte­rá nudí a vylo­že­ně nabou­rá­vá sym­pa­tie pro Willa Smithe. Doufám, že si čty­ři roky nedal od fil­mu pau­zu jen pro­to, aby teď hrál jen nad­ha­zo­va­če vlast­ním rato­les­tem. To by byl totiž pro kdy­si jed­nu z nej­vět­ších herec­kých super­star hod­ně bíd­ný konec. Asi tako­vý, jako když kdy­si oblí­be­ný a ori­gi­nál­ní reži­sér sklouz­ne k toče­ní nekou­ka­tel­ných hova­din.

 http://1.bp.blogspot.com/-YJMhFiaRF3g/UYP4ol9eKBI/AAAAAAAAEig/4g0DCbeKp7Q/s320/30.pngNeslavný to konec pro noč­ní­ho tvo­ra. Po Posledním vlád­ci vět­ru sice nevy­pa­dá After Earth jako vylo­že­ná pro­hra, nicmé­ně to nemě­ní nic na tom, že se jed­ná o odflá­k­lé, ničím neza­jí­ma­vé a mizer­ně nato­če­né sci­fi, kte­ré si svo­ji super­dů­le­ži­tou váž­nos­tí tež­ce pod­ko­pá­vá nohy. Mizérii na stra­ně herec­kých výko­nů neza­chra­ňu­je ani Will Smith a jedi­ným svět­lým momen­tem je tak hud­ba Jamese Newtona Howarda. Jestli vám sto­jí za to věno­vat jen kvů­li ní hodi­nu a tři­čtvr­tě vylo­že­né blbé­mu sci fi nechám jen na vás. Existují totiž i dis­ky se soun­d­trac­kem...   

Recenze napsá­na: 21.9. 2013

Autor:
SW_010

Star Wars II - Klony útočí

Tak Obchodní fede­ra­ce byla zni­če­na a Qui-Gon Jinn před dese­ti lety zemřel, z Padmé se sta­la sená­tor­ka, a obje­vu­jí se sepa­ra­tis­té, kte­rým vlád­ne hra­bě Dooku. A v tuto dobu při­jíž­dí Padmé na Coruscant, aby se zúčast­ni­la důle­ži­té­ho jed­ná­ní o vytvo­ře­ní repub­li­ko­vé armá­dy.

Tak Obchodní fede­ra­ce byla zni­če­na a Qui-Gon Jinn před dese­ti lety zemřel, z Padmé se sta­la sená­tor­ka, a obje­vu­jí se sepa­ra­tis­té, kte­rým vlád­ne hra­bě Dooku. A v tuto dobu při­jíž­dí Padmé na Coruscant, aby se zúčast­ni­la důle­ži­té­ho jed­ná­ní o vytvo­ře­ní repub­li­ko­vé armá­dy. Ale je na ní spáchán aten­tát, kte­rý vlast­ně zapři­či­ní pří­jezd staré­ho zná­mé­ho Obi-Wana Kenobiho a pohled­né­ho Anakina, kte­rý ve svých snech po Padmé tou­ží. A když se usku­teč­ní aten­tát čís­lo 2, tak rada Jediů roz­hod­ne, aby Padmé s Anakinem odje­la na Naboo a Obi-Wan se vydal po sto­pách aten­tát­ní­ka (Jango Fetta).

Obi-Wan se vydá po sto­pách a najde pla­ne­tu plnou vody a neu­stá­lé­ho deš­tě, není o ní v mapách zmín­ka, zjis­tí, že je tam klo­no­va­cí zaří­ze­ní, kte­ré pod­le míst­ních infor­ma­cí necha­la sama vyro­bit rada Jediů. Jsou to klo­ny Jango Fetta. Mezitím Padmé je na Naboo s Anakinem a neu­stá­le se mezi nimi vytvá­ří čím dál vět­ší zblí­že­ní. No pros­tě lás­ka, kte­ré je pro poli­tic­ku i pro Jediho zaká­za­ná. Obi-wan sle­du­je Jango Fetta až na Geonisis, kde zjis­tí, že sepa­ra­tis­té vyrá­bě­jí repub­li­ko­vou armá­du.
Možná, že tě tro­chu, autor, ple­tu a zaplé­tám do ple­tek mezi Star Wars, ale pokud jsi nor­mál­ní člo­věk, kte­ré­mu nic Star Wars neří­ka­jí, tak bohu­žel už to dál nečti, ono to je o tom, že Star Wars jsou hod­ně pro­po­je­ny s dal­ší­mi uni­kát­ní­mi dily, tak s SW IV - VI, tak i SW I. A pokud to pocho­píš, bez zna­los­ti pro­vá­za­nos­ti dílu, tak jsi asi doce­la dob­rý „machr“. Já jsem dost totiž dost fan­da do této ságy.

George Lukas natá­čel ten­to film digi­tál­ní kame­rou a tak je vidět, spí­še není vidět digi­tál­nost zábě­rů, a roz­hod­ně film je z 99 % tvo­řen jenom na počí­ta­čích a her­ci vlast­ně hra­jí jenom před mod­rým plát­nem. A tak jejich herec­ký um je zkres­lo­ván tím, že si vlast­ně muse­jí kolem sebe před­sta­vit nád­her­né palá­ce, zají­ma­vé kos­mic­ké lodě.
A to hlav­ní, Epizoda II, je roz­hod­ně lep­ší, než epi­zo­da I, a to tím, že Anakina hra­je cha­risma­tic­ký mla­dík a už ne dítě, hlav­ní zápor­ně posta­vy hra­jí zku­še­ní her­ci. tře­ba Christopher Lee, kte­rý na své stá­ří natá­čí jeden film za dru­hým (mimo jiné i Pána Prstenů)


HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

    • Jsem-li Jedi a mám-li pod sebou aro­gant­ní­ho Padavana, já bych ho nesvě­řil niko­mu jiné­mu než sobě a nedo­pus­til, aby se mi zami­lo­val.
    • Jak je vid­no, Jediové jsou dosti „mimo­zemští“, pro­to­že vytr­ží všech­no, co by jiný člo­věk nepře­žil, pád do mno­ha set met­ro­vé výš­ky, usek­nu­tí ruky.
    • Anakine Anakine, jsi tak tvr­do­hla­vý, že si nedáš říct a nedáš, nepo­slou­cháš niko­ho, a je chy­ba, že zachra­ňu­jes mat­ku, stej­ne ti v ruce umře, a ty potom se dosta­neš na tem­nou stra­nu a sta­ne se z tebe dost tem­ný Darth Vader
    • Yoda je skvě­lý, na svůj věk je dost mršt­ný.

Recenze napsá­na : 6. 8. 2002

Autor:
0

Akta X - Film - první Akta X film z roku 1998

Nejen při­žlout­lým čle­nům sprin­g­field­ské rodin­ky či spros­tým hochům ze South Parku se poda­ři­lo z tele­viz­ní obra­zov­ky pro­bo­jo­vat až na stří­br­né plát­no. V roce 1998 se slav­ný seri­ál Akta X roz­ho­dl svůj dal­ší pří­běh vyprá­vět pro­střed­nic­tvím celo­ve­čer­ním fil­mu. Přesně deset let před tím, než se toho dočká­me podru­hé.

Režisér Rob Bowman ve svém řemes­le mož­ná není žád­ný guru (Království ohně, Electra), s tři­a­tři­ce­ti nato­če­ný­mi epi­zo­da­mi na kon­tě by se ale dalo říct, že v Aktech X se doce­la vyzná. A tak, když mu scé­nář o mimo­zem­ském viru a vše­moc­ném vlád­ním syn­di­ká­tu, navíc poda­ný tak, že jeho pocho­pe­ní zvlád­ne i fanou­šek v seri­á­lo­vé myto­lo­gii nezna­lý, napí­ší samot­ní tvůr­ci Akt X, Chris Carter a Frank Spotnitz, vlast­ně by se na tom nemu­se­lo ani nic moc poka­zit.

V tomhle mají fil­mo­vá Akta X našlápnu­to roz­hod­ně dob­ře. Úvodní minu­ty nás jak odpou­ta­jí od seri­á­lu (na jehož kon­krét­ně pátou sérii má nava­zo­vat), tak i pře­mís­tí do té opoj­né sfé­ry stří­br­né­ho plát­na. Jistě, že vztah ústřed­ní dvo­ji­ce agen­tů Muldera a Scullyové začí­ná zase od píky nebo že někte­ré kom­pli­ko­va­něj­ší posta­vy se pro­za­tím musí ulo­žit k ledu, ale Bowman jde bohu­žel ješ­tě dál.

Po doslo­va výbuš­ném začát­ku tak samot­ná pod­sta­ta Akt X ustu­pu­je do poza­dí a mís­to ní sle­du­je­me jaký­si bez­tva­rý roz­jezd do nezná­ma. Mulderův nový infor­má­tor sice nosí hez­ký oblek jako jeho před­chůd­ci, moče­ní za popel­ni­cí mu však na seri­óz­nos­ti nepři­dá. Zatímco si něja­ká dal­ší pře­by­teč­ná posta­va v jes­ky­ni hra­je na scho­vá­va­nou s mimo­zem­ským hyb­ri­dem, zástup­ce ředi­te­le FBI Skinner jen usta­vič­ně hází popla­še­né obli­če­je a kla­sic­ké trio Mulderových kama­rá­dů fil­mo­vé­mu plát­nu nesto­jí ani za pět minut pří­tom­nos­ti. Člověk tak chví­li ani neví, pro koho ten film vlast­ně má být… Ale!

Pak se to koneč­ně roz­je­de. Kukuřičná pole, heli­kop­té­ry, vče­ly a kra­bič­ka ciga­ret znač­ky Morley vrá­tí děj na správ­né kole­je a díky tomu do jis­té míry zpět­ně doce­ní­me i onen roz­pa­či­tý start (i když trval sko­ro hodi­nu).

Když nás násled­ně čeká malý výlet limu­zí­nou dopl­ně­ný vel­kou dáv­kou infor­ma­cí o spo­je­ní vlá­dy a mimo­zem­ských kolo­nis­tů, vše je odpuš­tě­no. Konečná část na palubě vesmír­né­ho korá­bu se pak tvá­ří přes­ně tím sty­lem, kte­rým se Bowmanovi celou sto­páž utáh­nout nepo­ved­lo: Tajemným, troš­ku cizím a pře­de­vším správ­ně pop­cor­no­vě monu­men­tál­ním.

Verdikt: V koneč­ném souč­tu uspo­ko­ji­vá teč­ka za prv­ní­mi pěti řada­mi seri­á­lu. Je sice prav­da, že z něko­li­ka tele­viz­ních epi­zod bys­te tenhle pří­běh asi nepo­sle­po­va­li, pro samou epo­chál­nost mu však chy­bí not­ná dáv­ka toho kla­sic­ké­ho x fak­to­ru.

Autor:
0

Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi

Thor, syn vlád­ce říše Asgard Odina, je poně­kud vznět­li­vý mla­dý muž. V den jeho koru­no­va­ce jako nástup­ce na trů­nu však do krá­lov­ství pro­nik­nou nepo­zo­ro­va­ně nepřá­tel­ské jed­not­ky, kte­ré chtě­jí zci­zit vzác­ný arte­fakt,  a on se roz­hod­ne, za zády své­ho otce, jim návště­vu opla­tit. Díky jeho činům ale vysta­ví v nebez­pe­čí své přá­te­le i celý Asgard, a tak jej jeho otec vyká­že do vyhnan­ství, kde bude žít do doby, než bude hoden se navrá­tit. A zatím­co se prvo­ro­ze­ný Thor učí poko­ře u nás na zemi, jeho bra­tr Loki postup­ně plní plán na ovlád­nu­tí trů­nu.

http://1.bp.blogspot.com/-5bUnj3bAlhw/Tl0lKeyeyLI/AAAAAAAABCc/SyyznwLq00o/s320/1302731941.jpg

Nejdůležitější je ze začát­ku před­zna­me­nat, že na tvůr­čí reži­sér­ské ses­li u toho­to pro­jek­tu use­dl Kenneth Branagh. Tento reži­sér je totiž dvor­ní adap­tá­tor díla slav­né­ho Williama Shakespeara pro fil­mo­vá plát­na. Tento u jiných reži­sé­ru v cel­ku pře­hléd­nu­tel­ný fakt však u toho­to fil­mu hra­je cel­kem zásad­ní roli. Celý pří­běh je totiž pří­mo ide­ál­ní na kla­sic­ké dra­ma z pera toho­to slav­né­ho auto­ra. Svojí hlav­ní pří­bě­ho­vou stra­nou, tedy vál­ka se sou­sed­ní­mi krá­lov­ství­mi, zra­da syna, boj o pří­zeň otce a všu­dypří­tom­ná tragé­die, jako­by pří­mo vykrá­da­la ze sou­hr­nu jeho děl důle­ži­té moti­vy. Tedy v poně­kud fan­task­ním a futu­ris­tic­kém hávu.

http://1.bp.blogspot.com/-RukNU7VyKOY/Tl0lOwHL8cI/AAAAAAAABCg/x4rNO6jEnm8/s320/1302447636.jpg

Hlavní však je, že se Branagh roz­ho­dl jít jinou ces­tou, než to zkou­še­jí podob­né lát­ky a celé to pojal spí­še jako pohád­ko­vou atmo­sfé­rou ladě­né dra­ma o nápra­vě mar­no­trat­né­ho syna, ode­hrá­va­jí­cí se na poza­dí zra­dy a odlou­če­ní na cizí pla­ne­tě. To vše ve vizu­ál­ní strán­ce kte­rá svou nezvyk­los­tí bere dech. Osobně jsem byl k Thorovi po trai­le­rech poně­kud skep­tic­ký, neboť to celé vypa­da­lo tak nějak umě­le a nepří­stup­ně. Ve sku­teč­nos­ti je však opak prav­dou. V cel­ko­vém hle­dis­ku totiž Thor vypa­dá vskut­ku půso­bi­vě a tak ten­to ruši­vý ele­ment pře­bí­rá mož­ná až tro­chu nevý­raz­né pasá­že ze Země, kde malá ves­nič­ka v Novém Mexiku v kon­tras­tu s roz­mách­lým síd­lem na Asgardu půso­bí div­ně. Jistě, je v tom jis­tá sym­bo­li­ka vyhnan­ství ale pře­ci jen.

http://2.bp.blogspot.com/-8PdkzETHf_I/Tl0lTi7OJNI/AAAAAAAABCk/HE-T-JpdNvA/s320/1302447704.jpg

Musím ale uznat, že přes veš­ke­ré pochyb­nos­ti kte­ré ten­to pro­jekt od začát­ku vzbu­zo­val, tak dopa­dl dale­ko lépe než tře­ba dru­hý Iron Man. Sice poně­kud nevhod­né při­rov­ná­ní, zde ale přes­ně sedí. Thor totiž od začát­ku do kon­ce jede na plno, ví kam smě­řu­je a ani na moment nevy­bo­ču­je ze zaběh­nu­té linie. Nesnaží se zalí­bit za kaž­dou cenu a takří­ka­jíc si jede pořád to svo­je. Herci i přes 13neokoukanost (Hemsworth se sice mihl v posled­ním Star Treku nicmé­ně žád­ná hvězda to není), nebo mož­ná prá­vě díky ní sedí do rolí per­fekt­ně a jejich moti­vač­ní vývoj je pro dív­ka uvě­ři­tel­ný. Tom Hiddleston navíc dává pří­slib, že jeho hlav­ní zápor­ná role v zmí­ně­ných Avengers bude nad­mí­ru zají­ma­vá. K tomu navíc při­počtě­te vcel­ku atmos­fe­ric­ký soun­d­track Patricka Doyla.

http://1.bp.blogspot.com/-WLnvLDL0R1c/Tl0lb6Y-_jI/AAAAAAAABCo/EUoazCjxJ3c/s320/1302106519.jpg

A tak se z Thora, jed­no­ho ze zatím nej­těž­ších komik­so­vých hrdi­nů pře­ve­de­ných na plát­no, sta­ví do pozi­ce čer­né­ho koně. V kon­tras­tu s podob­ně ladě­ným sním­kem Green Lantern kte­rý se po komerč­ním pro­pa­du v zahra­ni­čí dostal tenhle měsíc i k nám totiž půso­bí pří­jem­ně ori­gi­nál­ně. Kenneth Branagh tak i přes počá­teč­ní skep­si stvo­řil jed­nu z nej­lep­ších komik­so­vek posled­ních let. Dokázal, že cito­vat Shakespeara jde sty­lo­vě a s chu­tí, i když se jed­ná o lát­ku, kde bys­te dílo kla­si­ka hle­da­li jen čirou náho­dou.

Hodnocení: 80 %…

Autor:
0

První člověk | First Man


Příští rok tomu bude už padesát let, co člověk poprvé přistál na povrchu Měsíce. Tento historický moment, kdy Neil Armstrong a Buzz Aldrin poprvé vykročili na povrch nejbližšího vesmírného tělesa, je i po letech stále živým tématem. Damien Chazelle, který za svůj poslední snímek La La Land vyhrál Oscara, se rozhodl přiblížit pozadí přistání člověka na měsíci pomocí příběhu Neila Armstronga, velitele mise Apollo 11. A pokud vám kosmonautika alespoň trochu něco říká, pak tenhle filmový skvost je naprostou povinností. 


Neil Armstrong (Ryan Gosling) platí za poněkud rizikového pilota, během jeho testovacích letů již několikrát po sobě měl problémy, přesto se mu vždy podařilo se strojem přistát. Časem se tedy dostává k vesmírnému programu Gemini, který má za úkol připravit půdu pro budoucí přistání člověka na Měsíci. A ačkoliv to ještě v té chvíli neví, stane se během následujících let klíčovou osobností vesmírného programu Spojených států.   


Už dlouho tu nebyl takto velkolepý film o kosmonautice, jestli vůbec. Nemá totiž moc smysl chodit kolem horké kaše. Byť někomu volba režiséra Damiena Chazella soustředit film na životní příběh prvního kosmonauta na povrchu Měsíce nemusí úplně sedět, přeci jen film se snaží na problematiku kosmounatiky té doby nahlížet nejen optikou samotných lidí stojících za úspěchy lidstva v oblasti dobývání vesmíru, pro mnohé se jedná o zážitek, těžko srovnatelný s něčím jiným za dlouhé roky. Ať už se totiž dá o příběhové stránce napsat cokoliv, řemeslná stránka filmu První člověk je bez přehánění dokonalá. 

Film se totiž velkou část své stopáže věnuje především menším osobním dramatům a problémům Neila Armstronga a lidí kolem něj, stejně jako dopadu neúspěšných testů a letů, což má za následek hodně osobní (možná až místy i intimní) náhled do zákulisí vesmírných letů té doby. Proto když se film nakonec přeci jen pustí do samotné mise, která se zapsala do dějin, dovede tenhle film vyvolat neskutečnou husí kůži a zážitek, který se jen těžko popisuje slovy. A to i pokud víte všechny detaily, jak se celá situace odehrála, nemáte problém být napnutí až k prasknutí i více, jak u kteréhokoli hororu. 


První člověk je totiž čistokrevná filmařina, kterou bych se osobně nebál přirovnat k řemeslné preciznosti k velikánům žánru, přeci jen částečná inspirace třeba takovou Vesmírnou odysseou je na filmu znát a je to jen a jen dobře, neboť tyhle detaily pomáhají navodit neskutečným způsobem atmosféru doby. Kamera Linuse Sandgrena je něco, o čem se dle mého bude ještě nějakou dobu mluvit neboť takto osobní film podobného ražení tu už léta nebyl a právě jeho kamera na tom má lví podíl. Jistě, nepřináší tak revoluční prvky jako třeba Gravitace, to ovšem tady není potřeba, zde se jde spíše na precizní kompozici záběrů a navození atmosféry nejdůležitějších let dobývání vesmíru. 

Ostatně hudební doprovod Justina Hurwitze pomáhá filmu pracovat s diváky naprosto dokonale. Po většinu filmu, co se řeší spíše dílčí problémy a osobní dramata, hudba spíše hraje druhé housle a jen dokresluje atmosféru. Když však dojde na důležité milníky programu nebo následně jednotlivé klíčové etapy samotného letu Apollo 11, vytáhne se Hurwitz s tak výrazným motivem, že ta husí kůže při sledování těchto momentů se zatajeným dechem vám jen tak neustoupí. Ukázková studie práce s divákem a precizního využití pomalé gradace. V momentě kdy se rozezní motiv The Landing, těžko se vám budou držet na uzdě emoce.    


Abych tu ale nepěl jen chválu, zasloužilo by se asi zmínit, že s největší pravděpodobností První člověk nesedne úplně každému. Jistě i tak se jedná o skvělé drama, ve kterém se objeví hned několik známých tváří kromě Ryana Goslinga a Claire Foy, na drama o přistání na měsíci se ale z velké části věnuje spíše osobnímu životu Armstronga, spíše než NASA jako celku. Za mě je tato volba opodstatněná a napomáhá závěrečné hodince filmu dodat onu údernost, ale dovedu si představit že část obecenstva s touto volbou bude mít problém. Stejně jako s délkou filmu, která se blíží dvěma a půl hodinám. Za mě bych toto asi neřešil ale chápu tyto argumenty. 

Cíleně ale hledat na filmu menší nedostatky, abych něco takříkajíc měl v tomhle případě nebudu. Ani už si totiž nedovedu vzpomenout, kdy naposled ve mně film zanechal tak hluboký dojem, jako právě tento příběh Neila Armstronga. Jistě, je v tom trochu osobní zájem na kosmonautice, který mám už od dětství, nicméně to nemění nic na faktu, že se do kin dostal tak skvěle natočená životopisný snímek, jaký tu už dlouho nebyl a já mám o svém filmu roku docela jasno. Tohle zkrátka chcete vidět na velkém plátně. 

PS: Jak známo nejsem úplně fanouškem IMAX, každopádně tenhle film ve mě vyvolal potřebu si ho dát v tomto formátu znovu. Takže asi tak.   
Těžko hledám slov. Damien Chazelle už několikrát přesvědčil, že zkrátka umí, a během několika let se vyhoupl mezi největší talenty současného Hollywoodu. A pokud o tom je něco nejlepším důkazem tak je to právě První člověk. Absolutně dokonale natočené životopisné drama, které sice třeba svým záběrem především na osobní život kosmonauta nebude sedět úplně každému, avšak tomu kdo očekává spíše příběh na pozadí, spíše než jen opisnou rekonstrukci, nabízí tahle dvouhodnka a půl naprosto precizně budovaný příběh úspěchů i neúspěchů, který v závěru vygraduje tak epickým způsobem, že bych se to rázem nebál označit za jeden z největších filmových zážitků co jsem měl. 

První člověk
(First Man, Prvý človek)
Drama / Životopisný / Historický

USA, 2018, 141 min

Režie: Damien Chazelle
Předloha: James R. Hansen (kniha)
Scénář: Josh Singer
Kamera: Linus Sandgren
Hudba: Justin Hurwitz
Hrají: Ryan Gosling, Claire Foy, Kyle Chandler, Corey Stoll, Lukas Haas, Jason Clarke, Christopher Abbott, Patrick Fugit, Shea Whigham, Pablo Schreiber, Brian D’Arcy James, Cory Michael Smith, J.D. Evermore, Ciarán Hinds, Ethan Embry, Kris Swanberg, William Gregory Lee, Steve Coulter, Brady Smith, Olivia Hamilton, James R. Hansen, Philip Boyd, Mark Kelly, Anna Chazelle
Producenti: Wyck Godfrey, Marty Bowen, Isaac Klausner, Damien Chazelle
Střih: Tom Cross
Scénografie: Nathan Crowley
Kostýmy: Mary Zophres

Nevhodný mládeži do 12 let

Česko V kinech od: 11.10.2018 CinemArt
Slovensko V kinech od: 11.10.2018 CinemArt SK

USA V kinech od: 12.10.2018 Universal Pictures US

https://www.csfd.cz/film/502300-prvni-clovek/
https://www.imdb.com/title/tt1213641/


Autor:
0

Ty, ty, ty, Matyldo!

V Matyldině společnosti se budete náramně bavit a chvíli vás možná bude i mrazit v zádech z toho, co ta holka zase vyvádí. Vyprat sešity v akváriu, mluvit tajnou faraonskou řečí, přidusit tatínka, na to je Matylda expert. Jak říká její bratr Šimon, na Matyldu by si rodiče měli pořídit zbrojní pas. Rozhodně varujeme: Při čtení této knížky hrozí břichabol z nadměrného smíchu! Matyldiny lapálie jsou tu pro radost všem začínajícím čtenářům.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 203.00 Kč

Autor:
0

Čertí babička

V každém pekle je samozřejmě plno čertů, ale musí tu být i někdo, kdo se postará o pořádek, legraci a dobré jídlo. Ten někdo je babička! Čerti vědí, jak by to bez ní s peklem dopadlo. Čertí babička se o svoje nezbedné pekelníky trpělivě stará, léčí jejich bolístky a učí je v pekelné škole. A když začne vyprávět, to je něco… Na tomhle pekle bude něco moudrého.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
0

Ještě můžu vzlétnout

Pamatujete si, o čem jste snila, když vám bylo dvacet? Stále ještě sníte nebo jste se už se všemi sny rozloučila? Možná by stálo za to některé z nich oprášit. A jestli už je na něco příliš pozdě, neznamená to, že nemůžete mít sny úplně nové, a možná dokonce i takové, o kterých se vám kdysi dávno ani nesnilo… Tato knížka je laskavým průvodcem pro ženy, které přemýšlejí, jak naloží s druhou polovinou svého života. Autorka, zkušená terapeutka, která na vlastní životní cestě řešila stejné otázky jako vy, vám pomůže zamyslet se nad vlastní minulostí, která ovlivňuje váš život. Otázkami, zajímavými příběhy a podnětnými myšlenkami vás podpoří při vstupu do nové životní etapy, která může být plná velkých příležitostí, radosti z práce na sobě, na vztazích, na tom, co nás těší a dává našemu životu smysl. Oproti dřívějším dobám máme mnohem více možností, můžeme více. Ale nemusíme. Nemusíme spasit svět ani být dokonalé. Možná by stačilo být k sobě laskavější a zkusit plnit si své sny. Nikdy není pozdě vzlétnout!

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 229.00 Kč

Autor:
0

Divoké trvalky

Máte rádi přírodu? A chcete mít zahradu plnou harmonie, která si bere přírodu za příklad a budou v ní kvést trvalky plné motýlů? I ty divoké neboli plané jsou totiž na zahradě krásné, nesmírně druhově rozmanité, vůči škůdcům a povětrnostním podmínkám navíc odolnější a pro naše živočichy, motýly, včely, čmeláky, nejrůznější hmyz, ptactvo atd. daleko vhodnější. Přetvoření vaší zahrady nestojí nic v cestě, už fungují zahradnictví, která mají v nabídce nejrůznější druhy divoce rostoucích domácích trvalek – neboť ty se samozřejmě nikde v přírodě nevykopávají! A autoři knihy předkládají jednoduché a vyzkoušené návrhy výsadeb záhonů, doložené barevnými kresbami, s využitím takových rostlin, které si berou za příklad nejen okolní krajinu, ale zároveň ozelení na zahradě místa zdánlivě problematická a nevyužitelná. Přírodě blízké trvalkové záhony jsou navíc méně náročné na údržbu než klasické záhony a potěší vás svým vzhledem po celý rok.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
0

Nedáš, dostaneš!

Co potřebuje každý sportovec? Pohádky a odpočinek! Čtěte, bavte se, sportujte i relaxujte s originálními vtipnými pohádkami. Víte, proč se mlsný fotbalový míč nikdy netrefil do brány? Proč se za čtvrté místo dává bramborová medaile? Jak to dopadlo s hokejkou, která tuze ráda faulovala? A co dělá starosti šachovému králi?

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 195.00 Kč

Autor:
0

Ako prekuknúť druhých ľudí

Vraj je toto najlepšia ponuka. Je to naozaj tak? Hovorí, že súhlasí. Naozaj súhlasí? Ten pracovný pohovor sa mi podaril. Alebo nie? Sľúbil, že to už nikdy neurobí. A zase to urobil... Chcete sa vyhnúť podobným nepríjemným prekvapeniam a byť o krok dopredu pred ostatnými? Poradí vám Joe Navarro, bývalý agent kontrarozviedky a uznávaný expert FBI na neverbálne správanie. V knihe vysvetľuje, ako rýchlo „prečítať“ druhých ľudí: ako odhaliť ich myšlienky, dešifrovať pocity a úmysly, vyhnúť sa skrytým nástrahám a rozpoznať klamlivé, nečestné konanie. Pochopíte, ako môžete svojou rečou tela ovplyvniť, čo si o vás myslia šéf, rodina, priatelia aj úplne cudzí ľudia.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 281.00 Kč

Autor:
0

Řízení neziskových organizací

Publikace se věnuje klíčovým oblastem řízení neziskových organizací a jejich postavení a úloze v ekonomice. Klíčové oblasti řízení zahrnují témata jako udržitelnost, finanční řízení (včetně specifik účetnictví a daní neziskových organizací) a marketingové řízení. V případových studiích představuje publikace praktické aplikace zaměřené na fundraising a crowdfunding. Kniha je určena manažerům a ekonomům neziskových organizací, studentům ekonomických fakult vysokých škol, studentům MBA studií, ale také je vhodná pro marketéry, fundruisery a všechny, kteří se setkávají s neziskovými organizacemi ve své odborné praxi.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor: