Denní archiv Říjen 13, 2018

0

Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana

M. Night Shyamalan byl před desí­ti lety na vrcho­lu. Vyvolený, Šestý smy­sl, Znamení a Vesnice, to byly fil­my, kte­rý­mi se ten­to půvo­dem indic­ký reži­sér etablo­val mezi holly­wo­od­skou špič­ku a fanouš­ci mu leže­li u nohou. Jenže od té doby při­šel kva­li­ta­tiv­ní sešup kte­rý jen pod­tr­hl před pár lety svým Posledním vlád­cem vět­ru, kte­rý byl jed­ním z nej­hor­ších fil­mů roku 2010. Dá se říct, že posled­ní šan­cí na to napra­vit si reno­mé, než sám sebe uvrh­ne do trva­lé nevo­le, měl být jeho letoš­ní sní­mek Po záni­ku země. Pomoci k úspě­chu mu měl po loň­ském návra­tu Will Smith, kte­rý si se svým synem střih­li hlav­ní role. Stojí ale tohle ambi­ci­oz­ní sci-fi oprav­du za to, nebo se jed­ná o ten posled­ní hře­bí­ček do reži­sér­ské rakve kdy­si naděj­né­ho reži­sé­ra?

http://1.bp.blogspot.com/-lt8Z8d7pTF4/UjsYE9jMV2I/AAAAAAAAFeQ/3z_TnVsJ0P0/s400/after-earth06.jpg Kitai Raige žije ve stí­nu své­ho otce. Ten jako prv­ní ovlá­dl tech­ni­ku „ghos­ting“ při kte­ré potla­čí svůj vlast­ní strach a nej­ne­bez­peč­něj­ší pre­dá­tor vesmí­ru jej. díky absen­ci fero­mo­nů vypouš­tě­ných prá­vě při pro­je­vo­vá­ní stra­chu, nemů­že loka­li­zo­vat. Je tak ide­ál­ním bojov­ní­kem, kte­rý boju­je v řadách Rangerů, tedy lid­ských vojen­ských jed­no­tek, kte­ří ochra­ňu­jí lid­skou rasu, kte­rá unik­la před lety ze zpus­to­še­né Země do své­ho nové­ho úto­čiš­tě, pla­ne­tu Nova Prime. Kitaiův otce Cypher se roz­hod­ne změ­nit fakt, že si se synem nejsou moc blíz­cí a vez­me jej na jed­nu ze svých posled­ních misí před tím, než ode­jde do výsluž­by. Během trans­por­tu ale jejich loď vle­tí do ano­má­lie a sil­ně poško­ze­ná loď se po sko­ku hyper­pro­sto­rem ocit­ne na okra­ji zem­ské atmo­sfé­ry. Poté co ji gra­vi­ta­ce stáh­ne na povrch, Kitai se svým otcem jsou jedi­ní pře­ži­vší. Cypher je ovšem zra­ně­ný a není tak scho­pen opus­tit trosky. Kitai se tak musí vydat na sto kilo­me­t­rů dlou­hou ces­tu k dru­hé čás­ti lodi, kde je uscho­ván nou­zo­vý maják, jejich jedi­ná šan­ce na záchra­nu. Zem, kte­rá už exis­tu­je dlou­há léta bez lid­ské­ho zása­hu je ovšem nebez­peč­né mís­to...

Pokud jste měli potře­bu se během úvod­ní­ho odstav­ce lehce hihňat nad blbos­tí, s jakou je pří­běh uve­den, není na tom nic nezvyk­lé­ho. Když vás totiž sní­mek už během úvod­ní­ho mono­lo­gu donu­tí si říci „počkat, cože?“ něco asi nebu­de upl­ně ok. Příběh, kte­rý si vymys­lel sám Will Smith, je totiž tou snad nej­ví­ce cha­bou záplet­kou za posled­ní roky v žán­ru sci fi. Problém je, že ta až pří­liš­ná seri­oz­nost sním­ku s tak umě­le nastav­ným pří­bě­hem jed­no­du­še ško­dí. Což je nej­ví­ce vidět na herec­kých výko­nech dvou hlav­ních před­sta­vi­te­lů ale i na křo­ví, kte­ré se tam čas od času mih­ne. Mutující Jaden Smith jen doka­zu­je, že je poměr­ně nemotor­ná guma, kte­ré bys­te neu­vě­ři­li ani to že si nadě­lal do gatí, nicmé­ně ani jeho otec to ten­to­krát neza­chrá­nil. Jeho Cypher Raige nejen, že se pyš­ní jed­ním z nej­ví­ce úsměv­ných jmen, ona snad emo­cí zba­ve­ná polo­ha půso­bí spí­še jako směš­ná kari­ka­tu­ra, než coko­liv jiné­ho. Herecké výko­ny téměř všech zůčast­ně­ných bohu­žel občas hra­ni­čí až s před­sta­ve­ním diva­del­ní­ho sou­bo­ru Kačenka z Horní Polní. Kostrbaté dia­lo­gy, kte­ré až pří­liš čas­to spo­lé­ha­jí na repe­ti­ci prv­ků v dia­lo­zích tomu roz­hod­ně nepo­má­ha­jí.

http://2.bp.blogspot.com/-9r-Q-6H9RkA/UjsYE7EghnI/AAAAAAAAFeg/Q7-GaBXMT5c/s400/after-earth-image09.jpg

Logika se totiž ten­to­krát, stej­ně jako u tvůr­co­va posled­ní­ho poči­nu, hodi­la marod a v sci-fi Po záni­ku země ji zrov­na moc nena­jde­te. Důležité prv­ky, kte­ré divá­ko­vi vyvstá­va­jí při sle­do­vá­ní osu­dů dvo­ji­ce, sní­mek zda­ři­le igno­ru­je a mís­to toho aby se zame­ři­la na to, jak vlast­ně pře­ží­va­jí hlav­ní hrdi­no­vé v ne zrov­na pohos­tin­ném pro­stře­dí zde­vas­to­va­né Země, se zamě­řu­je na to, jak u toho vypa­da­jí a že otec je mili­tant­ní kru­ťák a jeho syn má pro­blém s auto­ri­tou. Znáte to, tako­vý ten jazz zva­ný „Klišé nadru­hou.“

http://4.bp.blogspot.com/-cxwCX3AJCAo/UjsYEkmYApI/AAAAAAAAFeM/Euec3kgWpl4/s320/5765845-po-zaniku-zeme.jpg

Většina sci fi má jeden zásad­ní pro­blém a to je výpra­va. Buď je sní­mek udě­lán tak, že ať je výpra­va sebe­víc šíle­ná, do pří­bě­hu zapa­dá a nevy­pa­dá laci­ně, divák na ni při­stou­pí. Existuje ale i dru­hý pří­pad, kdy i váž­ně míně­ný počin ope­ru­je s laci­ně vypa­da­jí­cí­mi prv­ky, kte­ré jed­no­du­še nemo­hou u divá­ka pro­jít, i když svo­ji nároč­nost sní­ží na mini­mum. A to je pří­pad i Po záni­ku země. Rádoby ori­gi­nál­ní zpra­co­vá­ní high tech prv­ků budouc­nos­ti je jakousi fůzí všech mož­ných sci fi, kte­ré ale záro­veň čou­há slá­ma z bot a tak půso­bí pře­de­vším směš­ně, spí­še než jakým­ko­liv způ­so­bem seri­oz­ně. Dokonalý  WTF efekt jen pak doklá­da­jí potra­vi­nář­ské folie, kte­ré by člo­věk čekal u béč­ka, ama­tér­ské pro­duk­ce či s nad­hle­dem tvo­ře­né paro­die, niko­liv však v super­váž­ně se tvá­ří­cím poči­nu, kte­rý stál sto tři­cet mega. Nemluvě o s při­mhou­ře­ním oka prů­měr­ných digi­tal­ních tri­cích.

Shyamalan nato­čil pros­tě dal­ší mizer­ný film, u kte­ré­ho jen bude­te s pozved­nu­tým obo­čím a krou­ce­ním hla­vy vzpo­mí­nat na jeho ran­né poči­ny. Film prů­mer­ný, nebo vylo­že­ně špat­ný ve všech mož­ných ohle­dech až na hudeb­ní pod­klad z díl­ny Jamese Newtona Howarda. Ten i ten­to­krát ser­ví­ru­je poměr­ně svě­ží mix kte­rý nenu­dí ani ve fil­mo­vé, ani v samo­stat­né podo­bě. Epičnost dáv­ku­je sice poskrom­nu, nicmé­ně v pří­pa­dě tako­vé­ho sním­ku to není vůbec na ško­du. Je jen ško­da, že dal­ší z jeho skvě­lých děl je dopro­vo­dem něče­ho tak bíd­né­ho jako je Po záni­ku země. Nebojevná podí­va­ná, kte­rá nudí a vylo­že­ně nabou­rá­vá sym­pa­tie pro Willa Smithe. Doufám, že si čty­ři roky nedal od fil­mu pau­zu jen pro­to, aby teď hrál jen nad­ha­zo­va­če vlast­ním rato­les­tem. To by byl totiž pro kdy­si jed­nu z nej­vět­ších herec­kých super­star hod­ně bíd­ný konec. Asi tako­vý, jako když kdy­si oblí­be­ný a ori­gi­nál­ní reži­sér sklouz­ne k toče­ní nekou­ka­tel­ných hova­din.

 http://1.bp.blogspot.com/-YJMhFiaRF3g/UYP4ol9eKBI/AAAAAAAAEig/4g0DCbeKp7Q/s320/30.pngNeslavný to konec pro noč­ní­ho tvo­ra. Po Posledním vlád­ci vět­ru sice nevy­pa­dá After Earth jako vylo­že­ná pro­hra, nicmé­ně to nemě­ní nic na tom, že se jed­ná o odflá­k­lé, ničím neza­jí­ma­vé a mizer­ně nato­če­né sci­fi, kte­ré si svo­ji super­dů­le­ži­tou váž­nos­tí tež­ce pod­ko­pá­vá nohy. Mizérii na stra­ně herec­kých výko­nů neza­chra­ňu­je ani Will Smith a jedi­ným svět­lým momen­tem je tak hud­ba Jamese Newtona Howarda. Jestli vám sto­jí za to věno­vat jen kvů­li ní hodi­nu a tři­čtvr­tě vylo­že­né blbé­mu sci fi nechám jen na vás. Existují totiž i dis­ky se soun­d­trac­kem...   

Recenze napsá­na: 21.9. 2013

Autor:
SW_010

Star Wars II - Klony útočí

Tak Obchodní fede­ra­ce byla zni­če­na a Qui-Gon Jinn před dese­ti lety zemřel, z Padmé se sta­la sená­tor­ka, a obje­vu­jí se sepa­ra­tis­té, kte­rým vlád­ne hra­bě Dooku. A v tuto dobu při­jíž­dí Padmé na Coruscant, aby se zúčast­ni­la důle­ži­té­ho jed­ná­ní o vytvo­ře­ní repub­li­ko­vé armá­dy.

Tak Obchodní fede­ra­ce byla zni­če­na a Qui-Gon Jinn před dese­ti lety zemřel, z Padmé se sta­la sená­tor­ka, a obje­vu­jí se sepa­ra­tis­té, kte­rým vlád­ne hra­bě Dooku. A v tuto dobu při­jíž­dí Padmé na Coruscant, aby se zúčast­ni­la důle­ži­té­ho jed­ná­ní o vytvo­ře­ní repub­li­ko­vé armá­dy. Ale je na ní spáchán aten­tát, kte­rý vlast­ně zapři­či­ní pří­jezd staré­ho zná­mé­ho Obi-Wana Kenobiho a pohled­né­ho Anakina, kte­rý ve svých snech po Padmé tou­ží. A když se usku­teč­ní aten­tát čís­lo 2, tak rada Jediů roz­hod­ne, aby Padmé s Anakinem odje­la na Naboo a Obi-Wan se vydal po sto­pách aten­tát­ní­ka (Jango Fetta).

Obi-Wan se vydá po sto­pách a najde pla­ne­tu plnou vody a neu­stá­lé­ho deš­tě, není o ní v mapách zmín­ka, zjis­tí, že je tam klo­no­va­cí zaří­ze­ní, kte­ré pod­le míst­ních infor­ma­cí necha­la sama vyro­bit rada Jediů. Jsou to klo­ny Jango Fetta. Mezitím Padmé je na Naboo s Anakinem a neu­stá­le se mezi nimi vytvá­ří čím dál vět­ší zblí­že­ní. No pros­tě lás­ka, kte­ré je pro poli­tic­ku i pro Jediho zaká­za­ná. Obi-wan sle­du­je Jango Fetta až na Geonisis, kde zjis­tí, že sepa­ra­tis­té vyrá­bě­jí repub­li­ko­vou armá­du.
Možná, že tě tro­chu, autor, ple­tu a zaplé­tám do ple­tek mezi Star Wars, ale pokud jsi nor­mál­ní člo­věk, kte­ré­mu nic Star Wars neří­ka­jí, tak bohu­žel už to dál nečti, ono to je o tom, že Star Wars jsou hod­ně pro­po­je­ny s dal­ší­mi uni­kát­ní­mi dily, tak s SW IV - VI, tak i SW I. A pokud to pocho­píš, bez zna­los­ti pro­vá­za­nos­ti dílu, tak jsi asi doce­la dob­rý „machr“. Já jsem dost totiž dost fan­da do této ságy.

George Lukas natá­čel ten­to film digi­tál­ní kame­rou a tak je vidět, spí­še není vidět digi­tál­nost zábě­rů, a roz­hod­ně film je z 99 % tvo­řen jenom na počí­ta­čích a her­ci vlast­ně hra­jí jenom před mod­rým plát­nem. A tak jejich herec­ký um je zkres­lo­ván tím, že si vlast­ně muse­jí kolem sebe před­sta­vit nád­her­né palá­ce, zají­ma­vé kos­mic­ké lodě.
A to hlav­ní, Epizoda II, je roz­hod­ně lep­ší, než epi­zo­da I, a to tím, že Anakina hra­je cha­risma­tic­ký mla­dík a už ne dítě, hlav­ní zápor­ně posta­vy hra­jí zku­še­ní her­ci. tře­ba Christopher Lee, kte­rý na své stá­ří natá­čí jeden film za dru­hým (mimo jiné i Pána Prstenů)


HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

    • Jsem-li Jedi a mám-li pod sebou aro­gant­ní­ho Padavana, já bych ho nesvě­řil niko­mu jiné­mu než sobě a nedo­pus­til, aby se mi zami­lo­val.
    • Jak je vid­no, Jediové jsou dosti „mimo­zemští“, pro­to­že vytr­ží všech­no, co by jiný člo­věk nepře­žil, pád do mno­ha set met­ro­vé výš­ky, usek­nu­tí ruky.
    • Anakine Anakine, jsi tak tvr­do­hla­vý, že si nedáš říct a nedáš, nepo­slou­cháš niko­ho, a je chy­ba, že zachra­ňu­jes mat­ku, stej­ne ti v ruce umře, a ty potom se dosta­neš na tem­nou stra­nu a sta­ne se z tebe dost tem­ný Darth Vader
    • Yoda je skvě­lý, na svůj věk je dost mršt­ný.

Recenze napsá­na : 6. 8. 2002

Autor:
0

Akta X - Film - první Akta X film z roku 1998

Nejen při­žlout­lým čle­nům sprin­g­field­ské rodin­ky či spros­tým hochům ze South Parku se poda­ři­lo z tele­viz­ní obra­zov­ky pro­bo­jo­vat až na stří­br­né plát­no. V roce 1998 se slav­ný seri­ál Akta X roz­ho­dl svůj dal­ší pří­běh vyprá­vět pro­střed­nic­tvím celo­ve­čer­ním fil­mu. Přesně deset let před tím, než se toho dočká­me podru­hé.

Režisér Rob Bowman ve svém řemes­le mož­ná není žád­ný guru (Království ohně, Electra), s tři­a­tři­ce­ti nato­če­ný­mi epi­zo­da­mi na kon­tě by se ale dalo říct, že v Aktech X se doce­la vyzná. A tak, když mu scé­nář o mimo­zem­ském viru a vše­moc­ném vlád­ním syn­di­ká­tu, navíc poda­ný tak, že jeho pocho­pe­ní zvlád­ne i fanou­šek v seri­á­lo­vé myto­lo­gii nezna­lý, napí­ší samot­ní tvůr­ci Akt X, Chris Carter a Frank Spotnitz, vlast­ně by se na tom nemu­se­lo ani nic moc poka­zit.

V tomhle mají fil­mo­vá Akta X našlápnu­to roz­hod­ně dob­ře. Úvodní minu­ty nás jak odpou­ta­jí od seri­á­lu (na jehož kon­krét­ně pátou sérii má nava­zo­vat), tak i pře­mís­tí do té opoj­né sfé­ry stří­br­né­ho plát­na. Jistě, že vztah ústřed­ní dvo­ji­ce agen­tů Muldera a Scullyové začí­ná zase od píky nebo že někte­ré kom­pli­ko­va­něj­ší posta­vy se pro­za­tím musí ulo­žit k ledu, ale Bowman jde bohu­žel ješ­tě dál.

Po doslo­va výbuš­ném začát­ku tak samot­ná pod­sta­ta Akt X ustu­pu­je do poza­dí a mís­to ní sle­du­je­me jaký­si bez­tva­rý roz­jezd do nezná­ma. Mulderův nový infor­má­tor sice nosí hez­ký oblek jako jeho před­chůd­ci, moče­ní za popel­ni­cí mu však na seri­óz­nos­ti nepři­dá. Zatímco si něja­ká dal­ší pře­by­teč­ná posta­va v jes­ky­ni hra­je na scho­vá­va­nou s mimo­zem­ským hyb­ri­dem, zástup­ce ředi­te­le FBI Skinner jen usta­vič­ně hází popla­še­né obli­če­je a kla­sic­ké trio Mulderových kama­rá­dů fil­mo­vé­mu plát­nu nesto­jí ani za pět minut pří­tom­nos­ti. Člověk tak chví­li ani neví, pro koho ten film vlast­ně má být… Ale!

Pak se to koneč­ně roz­je­de. Kukuřičná pole, heli­kop­té­ry, vče­ly a kra­bič­ka ciga­ret znač­ky Morley vrá­tí děj na správ­né kole­je a díky tomu do jis­té míry zpět­ně doce­ní­me i onen roz­pa­či­tý start (i když trval sko­ro hodi­nu).

Když nás násled­ně čeká malý výlet limu­zí­nou dopl­ně­ný vel­kou dáv­kou infor­ma­cí o spo­je­ní vlá­dy a mimo­zem­ských kolo­nis­tů, vše je odpuš­tě­no. Konečná část na palubě vesmír­né­ho korá­bu se pak tvá­ří přes­ně tím sty­lem, kte­rým se Bowmanovi celou sto­páž utáh­nout nepo­ved­lo: Tajemným, troš­ku cizím a pře­de­vším správ­ně pop­cor­no­vě monu­men­tál­ním.

Verdikt: V koneč­ném souč­tu uspo­ko­ji­vá teč­ka za prv­ní­mi pěti řada­mi seri­á­lu. Je sice prav­da, že z něko­li­ka tele­viz­ních epi­zod bys­te tenhle pří­běh asi nepo­sle­po­va­li, pro samou epo­chál­nost mu však chy­bí not­ná dáv­ka toho kla­sic­ké­ho x fak­to­ru.

Autor:
Prima - 13.10.20180

Prima - 13.10.2018

Televizni program na 13.10.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! 13.10. 03:10 13.10. 04:05
Policie HamburkPolicisté vyšetřují případ bývalého sňatkového podvodníka, který přijde ohlásit, že pohřešuje svou snoubenku... Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další 13.10. 02:10 13.10. 03:10
Přestávka ve vysílání 13.10. 05:00 13.10. 06:30
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 13.10. 06:30 13.10. 06:45
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 13.10. 06:45 13.10. 07:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 13.10. 07:15 13.10. 07:45
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 13.10. 07:45 13.10. 08:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 13.10. 08:15 13.10. 08:50
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu (Premiéra) 13.10. 08:50 13.10. 10:10
BIKESALONUž žádné dumání, kam na výlet s kolem, jaké vybavení vybrat, jak se připravit na sezónu či na co si dát při cykloturistice pozor! Magazín Bikesalon je novou biblí pro české cyklisty. Zahrnuje předvádění a testování všech druhů kol, příslušenství, doplňků i oblečení (Premiéra) 13.10. 10:10 13.10. 10:45
Prima PartičkaOblíbená a nespoutaná Partička! Sledujte show, která srší humorem, improvizací a neskutečnými momenty, za kterými i letos budou stát Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný. Tentokrát navíc se speciálními hosty! 13.10. 10:45 13.10. 11:45
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENTVstupte do magického světa neuvěřitelných talentů s novou moderátorskou dvojicí Luisou Garajovou Schramekovou a Davidem Gránským. Nechejte se zasáhnout tou největší show plnou kouzel a úžasné zábavy v hlavní roli s naší fantastickou porotou v čele s Jarem Slávikem, Martou Jandovou, Jakubem Prachařem a Dianou Mórovou 13.10. 11:45 13.10. 13:20
Polda II (7) -ST -W -HDPolda, který strávil dvacet let v kómatu, je zpět. A nové vraždy vyšetřuje starými způsoby. Michala s Andrejem zavolali k případu, který na první pohled vypadá jako běžná autonehoda. Bankovní manažer vjel na červenou do křižovatky a smetla ho dodávka. Nebylo by na tom nic podezřelého, kdyby s sebou v kufru nevezl neznámou uškrcenou ženu. Michal kromě případu musí ještě řešit rozpadající se manželství svého nadřízeného. A jak je to mezi Michalem a Taňou? Podaří se jí k Michalovi udržet svůj "profesionální" odstup? 13.10. 13:20 13.10. 14:30
Vraždy v MidsomeruDetektiv Tom Barnaby vyšetřuje násilnou smrt neoblíbeného a věčně zadluženého Martina Wroatha. Než stačí odhalit pachatele, přibudou v případu další vraždy... Britský kriminální seriál (2003). Hrají J. Nettles, D. Casey, J. Wymarková, L. Howardová a další. Režie P. Smith 13.10. 14:30 13.10. 16:50
Dívka v modrémCo se všechno může přihodit, když se Oldřich Nový zamiluje do 300 let staré komtesy? Česká filmová komedie (1939). Dále hrají L. Baarová, N. Gollová, B. Veverka, R. Šlemrová, F. Paul a další. Režie O. Vávra 13.10. 16:50 13.10. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 13.10. 18:55 13.10. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 13.10. 19:40 13.10. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 13.10. 19:55 13.10. 20:15
Bezva ženská na krkuKdyž se sympatická Eliška dozví, že její muž čeká dítě s jinou, rozhodne se postavit na vlastní nohy a začít učit v zapadlé vesničce. To ale netuší, že ji nastěhují k nerudnému hrobníkovi, který nemá rád ženy... Česká romantická komedie (2016). Hrají P. Hřebíčková, O. Vetchý, M. Táborský a další. Režie T. Hoffman 13.10. 20:15 13.10. 22:20
Bony a klid 2 -W -HDUlice v centru Prahy před pětadvaceti lety patřily vekslákům. Vydělávali velké peníze, ale nakonec skončili ve vězení. O čtvrt století později zastávají významné politické a podnikatelské posty. A ani tentokrát nehrají úplně čistou hru. Naivní mladík Martin se vypraví z Boleslavi do Prahy sehnat peníze. Dostane se do jejich středu a přesvědčí se o tom na vlastní kůži... Volné pokračování slavné české krimikomedie (2014). Hrají J. Prachař, G. Kratochvílová, R. Skamene, J. Potměšil a další. Režie V. Olmer 13.10. 22:20 14.10. 00:20

Prima Max

Název programu Popis Od Do
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 13.10. 06:20 13.10. 06:45
Přestávka ve vysílání 13.10. 01:48 13.10. 06:20
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) 13.10. 08:20 13.10. 09:15
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) 13.10. 09:15 13.10. 10:10
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 13.10. 10:10 13.10. 11:05
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 13.10. 11:05 13.10. 12:10
Letuška 1. třídyDonna, obyčejná holka z maloměsta, zahlédne v televizi pořad bývalé letušky, která nabádá mladé dívky k odvaze jít za svým snem. Nadšeně proto nastoupí do malé letecké společnosti. Vyděšená Donna sice dostává při prvním letu panický záchvat a vyděsí i zbytek cestujících, ale brzy si na nové zaměstnání zvykne... Americká romantická komedie (2003). Hrají G. Paltrowová, Ch. Applegateová, M. Ruffalo, C. Bergenová, K. Prestonová a další. Režie B. Barreto 13.10. 12:10 13.10. 14:05
Odvážné srdceDva sourozenci, chlapec a dívka, jediní přežijí havárii letadla, ale ocitnou se sami uprostřed divočiny, kde musejí bojovat o přežití... Americký dobrodružný film (1997). Hrají K. Dunstová, Z. T. Bryan, A. Schellenberg, T. McBeath a další. Režie C. Cyranová 13.10. 14:05 13.10. 15:55
Velký blondýn s černou botouPracovníci tajné služby vymyslí rafinovaný plán, jak zkompromitovat kolegy. Chtějí na letišti vybrat náhodného člověka a vydávat ho za významného agenta ze Spojených států. Jejich pozornost upoutá velký blondýn s černou botou... Francouzská komedie (1972). Hrají P. Richard, B. Blier, J. Rochefort a další. Režie Y. Robert 13.10. 15:55 13.10. 17:55
Ondine: Víla z hlubinIrský rybář vyloví z moře krásnou mladou ženu jménem Ondine. Protože nemá kam jít, nabídne jí, aby u něj zůstala. Jeho nemocná dcera v ní vidí kouzelnou mořskou vílu, která přišla, aby ji zachránila... Irsko-americký film (2009). Hrají C. Farrell, A. Bachledaová, S. Rea a další. Režie N. Jordan 13.10. 17:55 13.10. 20:00
Johnny EnglishRowan Atkinson pracuje jako agent britské výzvědné služby. Jeho metody jsou velmi svérázné a neotřelé. Bude je potřebovat, někdo totiž právě ukradl korunovační klenoty... Britská akční komedie (2003). Dále hrají N. Imbruglia, J. Malkovich, B. Miller a další. Režie P. Howitt (Premiéra) 13.10. 20:00 13.10. 22:00
Souboj bájných tvorůSamozvaný císař Orthos se chce stát nesmrtelným vládcem sedmi říší a neváhá k tomu použít i temné síly pekla. Nebezpečná Chiméra vraždí všechny, kteří se Orthovi postaví. Ale dcera tirinského krále a její přátelé povolají na pomoc proti zlu posla z nebes, Pegase... Kanadský fantasy film (2012). Hrají S. Roché, N. Contractorová, R. D. Chongová a další. Režie J. Bradshaw 13.10. 22:00 13.10. 23:50
Akta XAgenti FBI Scullyová a Mulder mají po pěti letech uzavřít pátrání po paranormálních jevech. Mulder ale dostává nové informace, které potvrzují výskyt mimozemšťanů v Texasu, a nechce se tak snadno vzdát... Americký sci-fi thriller (1998). Hrají D. Duchovny, G. Andersonová, J. Neville a další. Režie R. Bowman 13.10. 23:50 14.10. 01:46

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Druhá šanceJimmy bude tentokrát vyšetřovat únos mladé dívky, která tvrdí, že jí neznámí útočníci chtěli chirurgicky upravit vzhled. Otto mezitím začíná žárlit na prohlubující se vztah mezi Mary a Jimmym... Americký sci-fi seriál (2016). Hrají R. Kazinsky, A. Kalyan, D. Vadsariová a další 13.10. 02:25 13.10. 03:25
Přestávka ve vysílání 13.10. 05:06 13.10. 06:40
Poslední loďKapitán se chystá vtrhnout do budovy Avocetu. Zároveň pošle svůj tým do elektrárny, aby ji vyřadil z provozu. Grandersonová se však nehodlá tak lehce vzdát... Americký akční seriál (2014). Hrají R. Mitraová, A. Baldwin, M. Neitlingová a další 13.10. 06:40 13.10. 07:35
ExtantSean nachází Katie, kterou zachránili Francouzi. A Molly se dozvídá, že v omámení způsobila odklonění Seraphimu, který míří k Zemi... Americký sci-fi seriál (2014). Hrají H. Berryová, G. Visnjić, P. Gagnon a další 13.10. 07:35 13.10. 08:30
Top Gear XIXNejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů... Britský magazín (2013). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 13.10. 08:30 13.10. 09:45
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské zábavné hry (2011) 13.10. 09:45 13.10. 12:05
RE-PLAYHerní magazín o novinkách na počítačové scéně. Recenze, rozhovory, novinky, triky, preview... Přesně to, co máte rádi a na co čekáte. Hrajte s námi! (Premiéra) 13.10. 12:05 13.10. 12:40
FuturamaProfesorův klon Cubert přetaktuje Bendera, aby mu zvýšil výkon v počítačových online hrách. Průmyslová magnátka Máma v tom ale vidí hrozbu... Americký kultovní animovaný seriál (2011) 13.10. 12:40 13.10. 13:10
SimpsonoviPo nedorozumění ve springfieldské bance je Homer odsouzen ke sto hodinám veřejně prospěšných prací. Při výkonu trestu se sblíží se šerifem Wiggumem. Bude to přátelství na život a na smrt? A je Bart dealer drog, nebo není? Americký kultovní animovaný seriál (2010) 13.10. 13:10 13.10. 13:40
SimpsonoviKdyž se Homer rozhodne přejít na větrnou energii, zdevastuje Springfield krutá vichřice. Rozbouřené moře vyplaví na místní pláž velrybu, kterou se obyvatelé v čele s Lízou pokusí zachránit. Přežije to? Americký kultovní animovaný seriál (2010) 13.10. 13:40 13.10. 14:00
VikingovéRagnar se setkává s wessexským králem Ecbertem a zahajují společné vyjednávání. Kvůli zprávám o útoku na Kattegat a jeho blízké však Ragnar musí výpravu přerušit a vrací se domů... Irsko-kanadský dobrodružný seriál (2014). Hrají T. Fimmel, C. Standen, K. Winnicková a další 13.10. 01:35 13.10. 02:25
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 13.10. 14:00 13.10. 14:15
SimpsonoviNa springfieldském nádraží je nalezena taška s radioaktivním plutoniem. Všem je hned jasné, že jde o teroristický útok. Zastupitelstvo pořídí vševidoucí kamerový systém. Město je bezpečné, ale jeho obyvatelé přijdou o soukromi. Podaří se najít slepé místo, kde si budou moci ctihodní občané pořádně zařádit? A proč nechce být Líza blond? Americký kultovní animovaný seriál (2010) 13.10. 14:15 13.10. 14:40
SimpsonoviPřišel Den matek a Homer, Apu a reverend Lovejoy vyrážejí s dětmi na výlet, aby si jejich manželky mohly zaslouženě odpočinout. Cestou však dostanou dopis od hospodského Vočka, že v době jejich nepřítomnosti s jednou z manželek uteče... Americký kultovní animovaný seriál (2010) 13.10. 14:40 13.10. 15:10
FuturamaTvůrci si tentokrát pohráli s
Autor:
NOVA - 13.10.20180

NOVA - 13.10.2018

Televizni program na 13.10.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Kriminálka Las VegasPolicisté vyšetřují výbuch karavanu, ve kterém zemřeli dva lidé. Zprvu vše vypadá tak, že podváděná žena se rozhodla zabít svého manžela i s milenkou, ale je to falešná stopa. Dalším případem je smrt mladé striptérky. Ta byla nalezena mrtvá a polonahá daleko od svého domova. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 13.10. 01:40 13.10. 02:20
Krok za krokemCody opravuje motorky a za jakoukoli práci si účtuje devět dolarů. To se příliš nelíbí JTmu, a tak za pomoci Řezníka získá úvěr, aby s Codym mohl začít podnikat. Najme mechaniky a sebe ustaví ředitelem. Carol a Frank spolu souperí, kdo dá tomu druhému k výročí lepší dárek, a nakonec se ošklivě pohádají. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 13.10. 02:20 13.10. 02:45
Krok za krokemCodyho Lucinka je v opravě a on tak nemá kde spát. Frank jej nechá přespat v obýváku na gauči, ale Carol s tím příliš nesouhlasí, protože má strach, že bude v celém domě nepořádek. Cody všem leze na nervy. Lucinka se navíc neda opravit a Frank Codymu nabídne, aby v domě přespával i nadále. Cody naštěstí zjistí, že mu Frank a Carol také lezou na nervy, a rozhodne se, že může bydlet v Lucince, i když je nepojízdná. Karen se líbí Kevin, který pomáhá s Danou v charitě, a nevěří jejímu varování, že ji na rande nepozve. Aby Kevina sbalila, jde s Danou pomáhat. Tam zjistí, že Kevin má přítelkyni. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 13.10. 02:45 13.10. 03:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 13.10. 03:25 13.10. 04:05
Ordinace v růžové zahradě 2Švarc pomáhá svému bratrovi hejtmanovi řešit následky dopravní nehody, kterou hejtman způsobil. Přestože Hanák obviní Švarce z podvodu, spravedlnost v tomto kole nakonec nezvítězí. Do Běliny ordinace přivede dobromyslná stařenka Esterháziová holčičku, kterou omylem pokládá za ztracenou. Svou pomocí dětem je stařenka natolik nadšena, že pro Bělu přichystá vskutku nečekané překvapení. Rosická je propuštěna z nemocnice a odvádí Toníka k sobě domů. Toník ale od matky utíká ke Zdeně, takže se Rosická rozhodne potrestat jeho neposlušnost násilím. Kateřina si všímá toho, jak se proměnilo Fryntovo chování k pacientům, a neváhá Fryntu zkritizovat. Proti Fryntově vůli se ale Katerina nakonec dozví o jeho nemoci více, nežli by bylo Fryntovi milé. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají J. Šťastný, D. Morávková, J. Čenský, Z. Adamovská, R. Fiala, M. Zounar a další. Režie J. Chlumský Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 13.10. 04:05 13.10. 06:05
Oggy a Škodíci VI (71, 72)(Oggy and The Cockroaches VI) Již od stvoření světa jsou kocour Oggy a švábi Joey, Marky a Deedee zamotaní do věčné bitvy. Jejich boj je tak hustý, že nějaká šarvátka mezi dobrem a zlem je proti tomu úplné prd. Francouzsko - kanadský animovaný seriál (2017) (premiéra) 13.10. 06:05 13.10. 06:20
Lví hlídka(The Lion Guard) Simbův synek Kion pomalu dospívá, proto je na čase, aby převzal zodpovědnost, začal chránit Lví říši a ctil zákony přírody. Na tento náročný úkol ovšem není sám. Po jeho boku stojí jeho věrní přátelé a oddaní spolubojovníci, členové Lví hlídky... Americký animovaný seriál (2016). 13.10. 06:20 13.10. 06:45
Looney Tunes(The Looney Tunes Show II) Kouzelný svět králíka Bugse a kačera Daffyho... Americký animovaný seriál (2012) 13.10. 06:45 13.10. 07:10
Kačeří příběhy (18, 19)(Ducktales) Nekonečná dobrodružství tří malých kačerů a jejich strýčka Skrblíka. Americký animovaný seriál (1989) 13.10. 07:10 13.10. 08:00
Show Toma a Jerryho(The Tom and Jerry Show) Kdo by je neznal? Protřelý kocour Tom a chytrý myšák Jerry se vracejí v novém kabátě... Americký animovaný seriál (2014) 13.10. 08:00 13.10. 08:20
Krok za krokemCodyho Lucinka je v opravě a on tak nemá kde spát. Frank jej nechá přespat v obýváku na gauči, ale Carol s tím příliš nesouhlasí, protože má strach, že bude v celém domě nepořádek. Cody všem leze na nervy. Lucinka se navíc neda opravit a Frank Codymu nabídne, aby v domě přespával i nadále. Cody naštěstí zjistí, že mu Frank a Carol také lezou na nervy, a rozhodne se, že může bydlet v Lucince, i když je nepojízdná. Karen se líbí Kevin, který pomáhá s Danou v charitě, a nevěří jejímu varování, že ji na rande nepozve. Aby Kevina sbalila, jde s Danou pomáhat. Tam zjistí, že Kevin má přítelkyni. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 13.10. 08:20 13.10. 08:40
Tvoje tvář má známý hlas V.Koho Ruleta hvězd našim soutěžícím vylosovala tentokrát? Čí úkol bude procházka růžovým sadem a kdo se bude muset poprat s téměř nemožnou proměnou? To se dozvíte v šestém díle zábavné show! Účinkují Jan Révai, Robert Jašków, Patrik Děrgel, Vojtěch Drahokoupil, Jitka Schneiderová, Michaela Badinková, Eva Burešová a Tereza Mašková. Moderuje Ondřej Sokol (2018). 13.10. 08:40 13.10. 11:25
KořeníVšechny vůně světa Planeta je místo, kde se dějí věci, o kterých se vám ani nezdá. Pojďte se dívat... (premiéra) 13.10. 11:25 13.10. 12:25
Volejte Novu 13.10. 12:25 13.10. 13:00
Rady ptáka LoskutákaAbyste se nenudili, je tu pořad pro kutily! Pořad plný rad, inspirace a nápadů pro zahrádkáře, kutily i chovatele. Moderuje Petr Rychlý. (premiéra) 13.10. 13:00 13.10. 14:05
Víkend 13.10. 14:05 13.10. 15:00
Zatímco jsi spal(While You Were Sleeping) Romantická vánoční komedie o muži v kómatu a omylu, který zněmil život jedné osamělé dívce. USA 1995, komedie. Hrají S. Bullock, B. Pullman, P. Gallagher, P. Boyle, J. Warden a další. Režie J. Turteltaub Půvabná, sympatická, a přece osamělá prodavačka lístků chicagské nadzemky Lucy Moderatzová platonicky miluje neznámého muže, který si u ní každé ráno kupuje lístek. Sní o tom, že si jí jednoho dne všimne. Jenže místo toho si ona náhodou všimne, jak se dostane do střetu se dvěma chuligány a je sražen do kolejiště. Protože se právě blíží vlak, Lucy neváhá, vrhne se k bezvědomému a stáhne ho z kolejí, čímž mu zachrání život. Teprve v nemocnici se dozví, že jde o právníka Petera Callaghana. Dřív než stačí odejít, nahrne se do pokoje jeho svérázná rodina a všichni ji považují za Peterovu snoubenku. Zaskočená dívka, okouzlená srdečným přijetím, nedokáže v první chvíli říct pravdu, a než se k tomu později odhodlá, zjistí ji rodinný přítel a Petrův kmotr Saul. Lucy mu sice vysvětlí puvod omylu, on ji však přesvědčí, aby rodině nic neříkala. Její existence jim prý pomáhá snášet Petrův stav. Jediný, kdo tuší, že něco není v pořádku, je Peterův bratr Jack, kterému se Lucy velmi líbí. Také jí je Jack sympatický, a tak není divu, že se do něj zamiluje. Když se zdá, že zamotanější už to být nemůže, Peter se probere z kómatu. (skryté titulky) 13.10. 15:00 13.10. 17:05
Mr. Bean: Největší filmová katastrofa(Bean) Mr. Bean míří do Ameriky, aby svým nenapodobitelným způsobem zasáhl do historie jednoho slavného obrazu. Velká Británie, USA 1997, komedie. Hrají R. Atkinson, P. MacNicol, P. Reed, H. Yulin, B. Reynolds a další. Režie M. Smith Správní rada Královské národní galerie by se ráda zbavila neschopného kustoda Beana. Rozhodnou se ho vyslat do Spojených států jako experta, který má vypomáhat kolegům z Griersonovy galerie s přípravou velkolepé vernisáže. Svérázný chlapík způsobí pozdvižení v letadle, po přistání je zadržen jako terorista. Bean se tak poprvé setkáva nejen s poručíkem Brutem, ale také kurátorem Griersonovy galerie Davidem Langleym, který jeho potrhlé chování přičítá genialitě. Langley Beana odveze k sobě domů a představí ho své rodině. Manželka nemá pro Beanovy kousky pochopení a dává Davidovi ultimátum. Buď dostane Beana z domu, nebo se ona po dobu jeho pobytu v Los Angeles odstěhuje. Ještě horší je to v galerii, kde Bean zůstane jen chvíli před slavným obrazem sám. Stačí jediné kýchnutí a obraz, jehož cena se pohybuje v desítkách milionů, je navždy zničen. Bean se přizná Langleymu, že není žádný doktor a obrazům vůbec nerozumí. Zoufalý kurátor se opije a Bean pochopí, co všechno způsobil. Rozhodne se vše napravit... (skryté titulky) 13.10. 17:05 13.10. 18:50
HelenaTo dítě chci Heleně se nedaří splodit s Danem čtvrté dítě. Bistro "Krmelec" se topí v dluzích. Frustrovaná Helena se nechává Džonym pozvat na rande do kina. Aby se Dan nic nedozvěděl, kryje jí záda Klára. Do kina jde však i Tereza a David a Heleniny milostné plány berou za své...Komediální seriál TV Nova (2013). Hrají S. Pogodová, L. Noha, P. Hřebíčková, M. Hruška, M. Táborský, P. Mourková, L. Jelínková, a další. Režie I. Macharáček (premiéra, skryté titulky) 13.10. 18:50 13.10. 19:30
Televizní noviny 13.10. 19:30 13.10. 20:15
Tvoje tvář má známý hlas V.První polovina show je za námi, ale druhá polovina právě začíná! Opět se můžete těšit na osm neuvěřitelných proměn a na skvělé pěvecké a taneční výkony. Kdo získá nejvíce bodů a právo odevzdat šek na 25 000 korun na charitativní účely? Moderuje Ondřej Sokol (2018) (premiéra) 13.10. 20:15 13.10. 22:55
Po zániku Země(After Earth) Tisíc let po jejím zániku ztroskotají otec se synem na Zemi. Aby měli naději na návrat domů, musí se naučit vzájemné důvěře a spolupráci. USA 2013, sci-fi. Hrají Jaden Smith, Will Smith, Zoe Isabela Kravitz, Sophie Okonedo, Glenn Morshower, Kristofer Hivju, Sacha Dhawan a další. Režie M. Night Shyamalan Přírodní katastrofa donutila lidstvo opustit Zemi a usadit se na nové planetě. O tisíc let později došlo ke konfliktu mezi mírovou organizací vedené generálem Cypherem Raigem a mimozemskými tvory, kteří chtějí planetu dobýt. Mimozemšťané používají k boji monstra, která sice nevidí, ale dokážou vycítit, když má člověk strach. Pouze jediný muž, generál Cypher Raig, dokáže bezezbytku ovládnout svůj strach natolik, že nestvůry může bez obav zlikvidovat. Raige má syna Kitaie, pro něhož je ale spíše nadřízeným než otcem. Od jisté události nedokážou spolu normálně komunikovat. Osud tomu chtěl, aby otec se synem ztroskotali na planetě Zemi, která se mezitím vyvinula do nového ekosystému zaměřeného proti lidem. Pokud chtějí mít alespoň nějakou naději na návrat domů, musí se naučit spolupráci a vzájemné důvěře. 13.10. 22:55 14.10. 00:40

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
King KongRemake legendárního hororu o dívce, jejíž krása se stala osudnou gigantické opici. USA 1976, dobrodružný. Hrají J. Bridges, J. Lange, Ch. Grodin, J. Randolph, E. Lauter, J. Harris a další. Režie J. Guillermin Z indonéské Surabaji vypluje loď naftařské společnosti Petrox, která míří k malému ostrůvku, slibujícímu nová bohatá ložiska ropy. Na palubu však pronikne černý pasažér, paleontolog Jack Prescott, který je přesvědčen, že na ostrůvku čeká na své objevení dosud neznámý živočišný druh. Cestou přibude na palubu také krásná trosečnice Dwan. Ta je po přistání u břehů ostrůvku unesena z lodi domorodci, kteří ji chtějí obětovat Kongovi, obrovské opici žijící za vysokou hradbou. Je zorganizována záchranná výprava, která se vydá do tajuplné části ostrova obývané podivnými tvory. Dívka je zachráněna, ale protože naděje naftařského bosse Wilsona se ukázaly jako liché, rozhodne se ziskuchtivý naftař King Konga ulovit a vydělat aspoň na něm, jako na ojedinělé atrakci. Přes varovaní Prescotta je gigantický op uspán a převezen do New Yorku. Při okázalé show se však rozběsní, utrhne se z řetězů, jimiž je spoután, zmocní se Dwan a prchá. Ničí při útěku vše, co mu přijde do cesty, aby nakonec skončil na střeše mrakodrapu v domnění, že dívku chrání. 13.10. 03:45 13.10. 05:50
Pomsta ženy středního věku(Revenge of the Middle-Aged Woman) Není lepší pomsty za zlomené srdce a zničené štěstí, než nová láska a nové štěstí. USA 2004, TV drama. Hrají Christine Lahti, Bryan Brown, Brian Kerwin, Maggie Lawson, Abby Brammell, Caroline Aaron, Cynthia Harris a další. Režie Sheldon Larry Před pětadvaceti lety, krátce po rozchodu s lehkomyslným dobrodruhem Halem, se Rose v letadle seznámila se sympatickým a chápavým
Autor:
ČT - 13.10.20180

ČT - 13.10.2018

Televizni program na 13.10.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Bydlení je hraOrientální nálada v moderním obytném prostoru (2011). Magazín o kultuře bydlení. Žánr: film / dramatický pořad; 13.10. 01:43 13.10. 02:05
V kondiciMagazín o zdravém životním stylu (2007). Moderuje Olga Šípková. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; 13.10. 02:05 13.10. 02:24
Sváteční slovo katolického kněze Lukáše EngelmannaŽánr: náboženství; HDTV|Znakový jazyk|Katolický kněz a třebovický farář Lukáš Engelmann nazval své Sváteční slovo "Naděje v Ježíši opuštěném...“ a přirovnává v něm opuštěnost Ježíšovu k osamělosti dnešního člověka. K osamocenosti, kterou nazývá typickou lidskou bolestí... 13.10. 05:23 13.10. 05:30
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 13.10. 05:30 13.10. 06:00
HerbářŠestá řada originálního lifestylového magazínu nejen o skvělých receptech, ale také zdravé krajině, lidech a zdravějším životním stylu. Uvádí Kateřina Winterová. Režie J. Včela. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Kateřina Winterová se vrací se šestou sezónou Herbáře. Na byliny, jídlo a vaření se tentokrát podívá nově. Jak? Dozvíte se už v prvním díle. 13.10. 06:00 13.10. 06:27
PolopatěModerní hobby magazín Filipa Čapky. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Nejnovější trendy pro vaši inspiraci. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|V pravidelných rubrikách představujeme moderní trendy dnešního hobby. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Průvodce Filip Čapka s odborníky nebo známými osobnostmi nabídne nejnovější trendy i alternativní postupy s cílem inspirovat diváky.||Dnes se vypravíme do dvou mlýnů, projdeme se po mechové zahradě, vybereme nový mop, vinylovou podlahu i pamlsky pro psy a vypěstujeme si křen, ke kterému přidáme pár receptů.||Obsah dílu:|1. Mlýny||Představíme vám mlýn, který dodnes vypadá stejně jako před 100 lety, kdy byl přebudován na elektrárnu. ||2. Nový mop||Vaše úklidové návyky, které už roky praktikujete, nemusí být tak efektivní, jak jste si mysleli. ||3. Mechová zahrada||Dana Makrlíková vás provede zahradou v japonském stylu. Jedním z jejích typů je takzvaná mechová zahrada.||4. Kvalitní pamlsky pro psa||Je jich mnoho druhů, jak z pohledu použití, tak i z pohledu surovin. A rozhodně jimi uděláte svému psovi radost, jen je třeba dbát na jejich správný výběr. ||5. Mlýn na Okoři||A také navštívíme okořský mlýn, jehož historie sahá až někam do dob husitů. Projdeme se zahradou s rybníčky, s mnoha sochami i zajímavými místy k posezení.||6. Vinylové podlahy ||Vzhled každého interiéru velkou měrou ovlivňuje to, jak vypadá podlaha. Vybíráme ji podle svého vkusu i podle technických kritérií. Právě vlastnosti podlahového materiálu mohou naši volbu usměrnit, aniž bychom museli slevit z představ o celkovém dojmu podlahy nebo dekoru.||7. Pěstujeme křen||Nevíte, co zabere na všechny vaše neduhy? Křen z vlastní zahrádky. Poradíme, jak si ho vypěstovat a přidáme recept na křenovou placku. Je skvělým domácím lékem na bolavá záda i nachlazení.||8. Recepty s křenem||A protože se křen také pyšní skvělou chutí a pikantní vůní, rozhodně se vyplatí jej používat i v kuchyni. Máme pro vás několik receptů, při jejichž přípravě si trochu zaslzíte.| |9. Návrat do mlýna||Na závěr si prohlédneme zákoutí zahrady na Okoři. Dozvíte se, proč se vrbička jmenuje Karlička, jak vypadají vítající sochy, mini Okoř, nebo antická lavice pro unavené poutníky. 13.10. 06:27 13.10. 07:20
Tři přadleny, Pohádka pro pamětníkyPohádka na motivy K. J. Erbena o tom, jak tři přadleny pomohly Marjánce ke štěstí (1967). Hrají: J. Vízner, J. Tvrzníková, L. Havelková, N. Gollová, S. Zázvorková, V. Ferbasová a další. Žánr: pořad pro Děti / mládež; Scénář H. Sýkorová. Kamera V. Štinglová. Režie L. Koutná.|4:3|Do Pohádek pro pamětníky jsme pro dnešní sobotu připravili jednu plnou pěkných písniček na motivy K. J. Erbena, podle scénáře H. Sýkorové, kterou natočila v roce 1967 L. Koutná. Režisérka do hlavních rolí obsadila J. Víznera (král), J. Tvrzníkovou (Marjánka) a L. Havelkovou (maminka). Kouzelné kmotřičky si zahrály N. Gollová, S. Zázvorková a V. Ferbasová (od jejíhož narození nedávno uplynulo 105 let). |Král si přál najít nevěstu, pilnou, pracovitou, která by si se vším poradila. A dokonce nemusí být ani urozená. Jedna taková, Marjánka, žila s maminkou v prosté chalupě. Králi se moc zalíbila, a tak ji pozval na zámek. Jenže netušil, že se panenka do práce nijak nehrne. K tomu, aby se naučila pracovitosti, jí nakonec pomohou tři kouzelné tetičky. Ale nebude to vůbec jednoduché... 13.10. 07:20 13.10. 07:49
Jak se Honza učil bát, Pohádka pro pamětníky...a vysloužil si princeznu za ženu (1974). Hrají: M. Stehlík, O. Brousek ml., V. Jandák, N. Gaierová, Č. Řanda, J. Boušková, J. Mareš a další. Scénář L. Fürbacher. Kamera M. Dostál. Žánr: pořad pro Děti / mládež; Režie V. Janečková.|4:3|Do dnešního cyklu Pohádka pro pamětníky jsme vybrali jednu černobílou, kterou natočila v roce 1974 režisérka V. Janečková podle scénáře L. Fürbachera. |Honza (M. Stehlík) je šikovný mládenec a navíc silák, který se ničeho nebojí. Přesto si ve své vesničce nedokáže najít kamarády, i děvčatům je jenom pro smích. Proto se raději vypraví na zkušenou do světa. Nevyleká ho hastrman, přemůže i strach z čertů na zámku a vysvobodí krásnou princeznu (J. Boušková), kterou dostane za ženu... |Moudrou babičku si zahrála N. Gaierová (od jejíhož narození v těchto dnech uplynulo 110 let) a mlynáře Č. Řanda (který by 5. 12. oslavil 95 let). Jednoho z čertů si zahrál J. Mareš (od jehož úmrtí uplyne 15 let). 13.10. 07:49 13.10. 08:11
GejzírGeniální nápady, odvážné experimenty a inspirativní příběhy s Ivetou Toušlovou a Jiřím Rejmanem. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Pozitivní myšlení léčí, proto sledujte magazín se samými dobrými zprávami. Co se v naší zemi podařilo, v čem jsme, nebo jsme byli úspěšní. Všímáme si našich prvenství, hledáme pozoruhodné lidi, vynálezce, vědce, umělce, ale i hrabalovské pábitele či takové, kteří zvítězili sami nad sebou, zákeřnou nemocí nebo zachránili lidské životy. 13.10. 08:11 13.10. 08:42
Otec Brown V, Maličkosti, Father BrownKlíč ke zločinu hledá v lidské duši. Britský detektivní seriál, inspirovaný literárním dílem G. K. Chestertona (2017). Hrají: M. Williams, J. Deam, S. Cusacková, E. Kennyová, J. Burton, Žánr: detektivka / krimi / thriler; M. Galeová, C. Mace, D. Yelland, J. Owusu a další. Režie Bob Tomson.|HDTV|2 jazykové verze|Otec Brown se těší jako malé dítě. Byl totiž společně s Bunty a paní McCarthyovou pozván na výstavu diorámat, zobrazujících místa činu vražd. Diorámata pomáhají policii při vyšetřování a vyrábí je Agnes Lesserová, dcera vysokého policejního důstojníka Wilbura Lessera. Na místě je i šéfinspektor Webb, zarytý nepřítel inspektora Malloryho, jemuž zařídil přeložení na venkov. Záhy se ovšem ukáže, že skutečným cílem Agnes je přijít na kloub smrti její matky, která se před lety zabila pádem ze schodů a případ byl uzavřen jako nehoda. Je z toho menší skandál, zdá se však, že inspektor Webb v novém diorámatu zahlédl nějakou drobnost, kterou v nestřežené chvíli z výjevu sebere. A vzápětí je nalezen mrtev s truhlářským dlátkem v hrudi. Hlavním podezřelým z činu je tentokrát pro změnu inspektor Mallory, otec Brown je však přesvědčen, že nešlo o vyřizování účtů mezi kolegy. Klíč k případu je podle něj třeba hledat přímo v rodině Lesserových. 13.10. 08:42 13.10. 09:30
Columbo, Etuda v černémPomačkaný baloňák, laciný doutník, vysloužilé auto - a geniální detektivní mozek. Peter Falk v hlavní roli amerického seriálu (1972). Dále hrají: J. Cassavetes, J. Olson, B. Dannerová, A. Comerová, Žánr: detektivka / krimi / thriler; M. Loyová a další. Režie Nicholas Colasanto.|HDTV|2 jazykové verze|Uznávaný dirigent Alex Benedict má poměr s talentovanou klavíristkou Jenifer Wellesovou. Ta má však už dost skrývání a dá Alexovi ultimátum: musí se rozvést, jinak Jenifer jejich vztah veřejně odhalí. Jenže Alex si rozvod nemůže dovolit, neboť jeho kariéra závisí na štědrých sponzorských darech bohaté tchyně. Proto se muž rozhodne milenku navždy umlčet. Zavraždí ji a vše nastrojí jako sebevraždu plynem. Poručík Columbo však verzi o sebevraždě neuvěří a začne na Alexe dotírat se spoustou zdánlivě nevinných otázek... 13.10. 09:30 13.10. 11:05
VšechnopártyŽánr: talk show; HDTV|Zvukový popis|Každý host je pro Karla Šípa inspirací. Ptá se na cokoli a s lehkostí a profesionálním nadhledem přidává k dobru i své osobní zkušenosti. Na jevišti divadla Semafor tak vzniká otevřená a přátelská atmosféra, která přináší řadu neopakovatelných situací. Dnešními hosty budou herec Petr Vršek, tenista Radek Štěpánek, zpěvačka a herečka Nelly Řehořová. 13.10. 11:05 13.10. 12:00
Týden v regionechPomocí jazyka Python brněnští programátoři vyvíjí aplikace na rozpoznávání a analýzu řeči v telefonických hovorech i na nahrávkách z velmi rušných míst. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 13.10. 12:00 13.10. 12:26
Hobby naší dobyJiřina Bohdalová v půlhodince inspirací a zajímavostí pro volný čas. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Zvukový popis|S Vlastimilem Šindelářem budeme hovořit o hlívě ústřičné a jejím domácím pěstování. Roman Hanke doporučí, jak nejlépe bránit proti klíšťatům své domácí mazlíčky. Roman Špidlen představí třapatku nachovou a prozradí o ní pár zajímavostí. Se Zdeňkem Hruškou budeme dnes vařit skvělou polévku. Někdo ji bude připravovat třeba jen jednou v roce, ale u mnohých z vás se vyskytne na jídelním stole spíše častěji. 13.10. 12:25 13.10. 12:53
Postřehy odjinud, Trentino očima Jaroslava SkalickéhoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Zvukový popis|Český štrúdl si tady objednáte jako strudel di mele. Chutná podobně. Ostatně jako jablečné záviny v celé někdejší rakousko-uherské monarchii, kam kdysi patřilo i Trentino. |Štrúdl je v Trentinu nejoblíbenějším dezertem. Není divu, zdejší jablka jsou podle fajnšmekrů ta nejlepší na světě. A tak se objevují v místní kuchyni mnohem častěji než jinde v Itálii... 13.10. 12:53 13.10. 13:00
ZprávyŽánr: zprávy, počasí; HDTV| 13.10. 13:00 13.10. 13:05
Světýlka z blatChodská pohádka o odvážné Hančí (1992). Hrají: M. Kuklová, P. Mourková, B. Holišová, S. Zindulka, D. Prachař, J. Preissová, J. Langmajer a další. Scénář J. Pacnerová. Kamera M. Dostál. Režie V. Janečková. Žánr: pořad pro Děti / mládež;Zlá a závistivá Markyta (P. Mourková) touží po manželovi hodné Marjánky, ale ještě víc se jí líbí jeho hostinec. A tak zavede nebohou Marjánku (M. Reifová) do bažin. Když se po mamince ptá malý Matýsek, pošle ho za ní. Naštěstí se o tom od bludiček dozví statečná Hančí (M. Kuklová), a protože má pro strach uděláno, vydá se těm dvěma na pomoc... 13.10. 13:05 13.10. 14:00
Doktor z vejminku, Býk na žír, Martin Růžek - 100 letFinanční uspořádání po rozvodu je věc svízelná a někdy ani paragrafy nepomohou... Martin Růžek v cyklu komedií J. Dietla (1983). Dále hrají: D. Kolářová, J. Hanzlík, Žánr: komedie / sitcom; M. Motlová, K. Heřmánek, J. Somr, B. Holišová, M. Špánková a další. Kamera S. Rašilov. Režie Z. Podskalský.|4:3|Na televizní obrazovku se vrací oblíbený cyklus komedií s nezapomenutelným Martinem Růžkem v hlavní roli advokáta v penzi, doktora Kostrhuna, od jehož narození letos uplynulo 100 let (*23. 9. 1918 - +18. 12. 1995). |Všechny příběhy jsou natočeny podle skutečných událostí, záznamy o nich jsou uloženy v právnických archivech, odkud také scenárista Jaroslav Dietl čerpal. Režie se ujal Z. Podskalský, od jehož úmrtí uplyne 29. října 25 let. |Ruda Kvasnica (K. Heřmánek) jednou svezl doktora Kostrhuna (M. Růžek) autem a při té příležitosti si mu postěžoval - je v rozvodovém řízení a jeho manželka s tchyní ho berou na hůl. Jen tak mezi řečí mu doktor poradil, že má právo na půlku majetku. Jenže! Kvasnica si začne činit nároky na věci z domku své manželky. Především chce získat býka a doklady o nákupu krmení. A to bez ohledu na skutečnost, kdo vlastně zvíře vykrmoval. Nakonec se doktor dozví, jak to ve skutečnosti s tím společným majetkem manželů Kvasnicových je... 13.10. 14:00 13.10. 14:45
Láska jako trám, Pro pamětníky...Jan Pivec a Jiřina Šejbalová ve slavné televizní komedii o tom, co všechno se událo kolem jedné zlaté svatby (1967). Dále hrají: B. Záhorský, R. Merunková, J. Koulová, J. Bek, J. Vinklář, Žánr: komedie / sitcom; A. Šůra, M. Rosůlková a další. Scénář J. Jílek. Kamera V. Opletal. Režie F. Filip.|4:3|Málokterý věrný divák České televize ji nezná - tu skvostnou komedii o oslavě zlaté svatby, která se tak trošku zvrtla...|Staří manželé chystají rodinnou slavnost. Manžel přemýšlí, čím by své ženě udělal radost. Při pochůzce městem potká starého kamaráda a popijí spolu nejednu sklenku. Po dávce alkoholu muž vymění svůj zánovní kabát za příšerný kožich s liščími hlavičkami pro ženu. Jenže ten dárek se jeho manželce pranic nelíbí a na muže se rozhněvá. Manželé se pohádají, vyčtou si první poslední, a nakonec se rozhodnou oslavu zrušit. Muž
Autor:
TV Barrandov - 13.10.20180

TV Barrandov - 13.10.2018

Televizni program na 13.10.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 13.10. 01:40 13.10. 02:20
Na plac! 13.10. 02:20 13.10. 03:10
ANIMÁČEK 13.10. 05:35 13.10. 06:55
Zázraky planety ZeměPlaneta Země skrývá mnohá tajemství... Kanadský dokumentární seriál (2009) 13.10. 06:55 13.10. 07:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (120 min) 13.10. 07:30 13.10. 09:50
Věřte nevěřte (1,2)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 13.10. 09:50 13.10. 11:55
Kočka a pesSeržant Bud Spencer je na stopě šéfa mafie a všechno, co mu stojí v cestě, jednoduše odstraní! Italská krimi komedie (1982). Dále hrají T. Milian, M. Lawrence, B. Garrigues, J. Murphy, C. Trotter a další. Režie B. Corbucci (97 min) Seržant Alan Parker (Bud Spencer) je na stopě šéfa mafie a všechno, co mu stojí v cestě, jednoduše odstraní. Avšak roztomilý podvodníček (Tomas Milian) nehraje fér hru. Po mnoha rvačkách, mnoha komických situacích, kdy se budete za břicho popadat, všechno nakonec dobře dopadne. Šéf mafie končí za mřížemi a malý podvodníček skončí jako ženáč. Čeká vás ohňostroj akčních scén a salvy smíchu. 13.10. 11:55 13.10. 14:05
Otec BraunKromě práce a poslání je jeho velkou zálibou luštění kriminálních případů. A toho si na venkově užívá až až... Německý krimi seriál (2003-12). Hrají O. Fischer, H. Jochmann, A. Wannek, P. H. Brix, H. M. Rehberg a další. Režie M. Gies (88 min) (Premiéra) Otec Braun tělem i duší káže slovo Boží a díky své otevřenosti je oblíbený široko daleko. Policie jeho talent dokáže ocenit a považuje tohoto "komisaře ze záliby" za velice přínosného... 13.10. 14:05 13.10. 16:05
ANO nebo NEV nové soutěžní zábavné hře můžete poměřit své síly s celebritami. Nepůjde jen o znalosti ale i o značnou dávku štěstí. V soutěži plné hodnotných cen, kterou moderuje Vlasta Korec, jde jen o jediné - odpovíte ano, nebo ne? (Premiéra) 13.10. 16:05 13.10. 17:10
ZáchranářiNikdo nezná tenkou hranici mezi životem a smrtí tak dobře jako oni. Záchranáři. V situacích, kdy jde doslova o všechno. Čtyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! (Premiéra) 13.10. 17:10 13.10. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 13.10. 18:30 13.10. 19:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 13.10. 19:15 13.10. 20:20
Utta Danella: Duhový senDokáže žít bez lásky, když zůstane ze soucitu s nemocným manželem? Německý romantický film (2006). Hrají E. Habermann, M. Herz-Kestranek, Ch. Plate, G. Gillian a další. Režie P. Weissflog (88 min) (Premiéra) Dokáže žít bez lásky, když zůstane ze soucitu s nemocným manželem? Atraktivní mladá floristika Hanna Stettenová pomáhá po smrti svých rodičů své tetě Magdě jako šatnářka v Mnichovské opeře. Po jedné premiéře se náhodou seznámí se slavným operním pěvcem Romanem Rusnakem. Její život se rázem změní. Roman je okouzlen její přirozenou krásou a nenuceností, Hanna zase šarmem světově známého pěvce. Brzy se koná svatba a Hanna se stěhuje do Romanova pohádkově krásného domu u malebného horského jezera Tegernsee. Brzy však zjišťuje, že život se slavným umělcem, který by mohl být jejím otcem, nebude nijak jednoduchý... Ve zlaté kleci se cítí se osamělá a sní o tom, že si v městečku otevře vlastní květinářský obchod. Roman však pro její sny nemá mnoho pochopení. Bývá často mimo domov, a Hanna tráví čas nejraději v zahradě nebo v horách. Společníkem je jí pes Don Giovanni, díky němuž se Hanna seznámí s mladým veterinářem Christianem Zimmerem. 13.10. 20:20 13.10. 22:10
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi 13.10. 22:10 13.10. 23:15
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších 13.10. 23:15 14.10. 00:15
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, synovec Kuba. Jaké tajemné předměty s nimi odhalíme v oblíbeném zábavném pořadu? 13.10. 03:10 13.10. 04:15

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Ostříháno 13.10. 03:50 13.10. 05:10
Pomsta nebo láska (42,43)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 13.10. 01:25 13.10. 03:50
Konec vysílání 13.10. 05:10 13.10. 05:45
MEK 8Přestože oficiálně neexistují, na pomoc jsou zavoláni vždy, když je normální policie přetížena... Německý krimi seriál (2012). Hrají S. Richter, F. Lampe, R. Bramley, M. Richter, J. Stapelfeldt, T. Lanäus a další Státní zástupkyně Sára je v noci unesena neznámými pachateli. Sousedé si všimnou dvou maskovaných osob a zalarmují policii. Na místo vyráží MEK 8. Tou dobou se vraci domů manžel Sáry - Mark, počítačový expert a bohatý majitel úspěšné softwarové společnosti. Je zatčen a po výslechu propuštěn. Mick a Nina jej nicméně sledují. Stefan s Axelem vyslýchají nedávno propuštěného kriminálníka, kterého dostala za mříže Sára. Jeho výpověď je zmatená, a tak tým dál sleduje Marka. Tomu se podařilo nepozorovaně z domu prchnout a jeho stopa končí ve striptýzovém podniku diplomata z Kazachstánu Basájeva. V klubu je nelegální herna pokeru. Ukáže se, že Marka Basájevovi dluží půl milionu eur a je mu jasné, že jeho ženu unesl právě on, a s pistolí v ruce požaduje vydání své ženy... 13.10. 05:45 13.10. 06:15
Smrt v lepší společnosti: Miluji tě k smrtiZáhadná úmrtí pacientek vyhlášeného plastického chirurga... dcera doktora Wintera, novinářka Alexandra, se snaží najít motiv a vraha. Německo-rakouská krimi série (2010). Hrají F. Wepper, S. Wepper, E. Sander, Th. Riefenstein, M. Tidof a další. Režie H. Werner (88 min) Alexandra se stěhuje do domečku u Štarnberského jezera. Zde sídlí soukromá klinika plastického chirurga Hamadina. Alexandra se snaží začít pracovat jako novinářka na volné noze. Seznámí se se sousedem, fotografem Štefanem. Ten ji nasměruje na prof. Hamadina, který je hvězdou mezi místními ženami. Hamadin přišel před dvěma lety o ženu, která se ztratila uprostřed jezera. Její tělo nikdy nebylo nalezeno. Náhle začne docházet k dalším vraždám. Vždy jde o pacientky doktora Hamadina... 13.10. 06:15 13.10. 08:50
Matlock IV (12,13)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (1989-1990). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 13.10. 08:50 13.10. 11:20
Live Teleshopping 13.10. 11:20 13.10. 13:35
Wolffův revírVraždy, únosy, loupeže... to vše musí řešit komisař Wolff v hlavním městě Berlíně. Závěr německého krimi seriálu (2000). Hrají J. Heinrich, N. Seiffert, S. Merting, K. Pönitz, E. Heise a další Kriminální seriál, který se pohybuje mezi rutinní všedností a zvláštností každého jednotlivého případu a v němž se případy vyšetřují a objasňují s pomocí lidského a často psychologického jemnocitu a menšího fyzického nasazení. V centru dění stojí komisař Andreas Wolff (Jürgen Heinrich), angažovaný čtyřicátník s rozumem, srdcem a citem pro oběti a pachatele, pro něhož je spravedlnost někdy důležitější než zákon. Při řešení případů v hlavním městě Berlíně Wolffa účinně podporují jeho spolupracovníci. Kolega Günther Sawatzki (Klaus Pönitz) je Wolffovou pravou rukou a často mu pomáhá z nebezpečných situací. 13.10. 13:35 13.10. 14:35
Berlín 1905Tehdy se jezdilo kočáry a ženy chodily v krásných dlouhých šatech. Dům byl plný služebných a návštěvy uváděl majordomus. Zatímco lidé z nižších sociálních vrstev měli problém sehnat něco k jídlu, ti bohatší plánovali velkolepé svatby... Německý romantický seriál (2006). Hrají M. Ziesing, T. Sander, J. Schwarz, H. Krause, P. Jäger, P. Prager a další (Premiéra) Úvodní část třináctidílné série zobrazující životní osudy rodiny berlínských výrobců čokolády na počátku minulého století. Mladý Julius se vrací domů po dvou letech strávených u strýce Eugena v Kamerunu a je ihned postaven před závažné rozhodnutí. Především matka na něj naléhá, aby se zasnoubil a posléze oženil s Kristinou Oleáriovou, dcerou ocelářského magnáta. Má tak zachránit rodinnou firmu před úpadkem, neboť strýc Eugen požaduje vyplacení celého svého podilu ve firmě... 13.10. 14:35 13.10. 15:35
Smrt v lepší společnosti: Volební kampaňAlexandra, dcera doktora Wintera, píše o předvolební kampani v Berlíně. Vraždy lidí, kteří mají spojitost s kandidátem na starostu, znovu zapojí policejního psychologa do pátrání... Německo-rakouská krimi série (2011). Hrají F. Wepper, S. Wepper, P. Davor, H. Hürrig, H. Hoenig a další. Režie P. Sämann (89 min) Alexandra odjíždí do Berlína, kde chce pracovat jako reportérka a psát o volební kampani na starostu. Seznámí se s Larsem, který jí nabídne ubytování v bytě své sestry Tanji. Ta pracuje ve volebním štábu Gerharda Beckera. Šéfem štábu je Walter Königstein, Wintrův přítel ze studií. Ten se na Wintra obrátí, zda by pomohl vylepšit Beckerovu image. Z řeky je vytaženo auto s mrtvolou Tanji. Také dojde k vraždě kartářky Mariany, ke které tajně chodil Becker a v den své smrti u ní byla i Tanja... 13.10. 15:35 13.10. 17:40
Velkolepé století II (33,34)Tak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi. A život v něm znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... Druhá řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, N. Fettahoglu, M. Uzerli, N. Çehre, O. Yalabik, S. Ergeç a další (Premiéra) Turecký seriál pojednává o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 13.10. 17:40 13.10. 20:00
Big Ben: Smrt po diskotéceI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi-série (2002). Hrají O. Fischer, K. Jacob, R. Drexel, V. Schubert, U. Willing a další. Režie W. Masten (93 min) (Premiéra) Dvě šestnáctileté dívky Roswitha Scharnaglová a Juliane Kolková se chystají na diskotéku, kam je odváží Julianin otec Harald Kolka. O půlnoci pro ně přijíždí, ale Roswitha s nimi odmítne odjet a zůstává na diskotéce. Domů však už nedorazí. Její mrtvola je druhý den nalezena v bazénu u domu, kde bydlí i Harald. Benno s kolegyní Sabrinou se pouštějí do vyšetřování vraždy. Vzhledem k dívčině pověsti jsou podezřelí prakticky všichni obyvatelé domu 13.10. 20:00 13.10. 22:00
Jedna mezi očiNájemný zabiják Sylvester Stallone a policista Sung Kang musí spojit
Autor:
0

Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi

Thor, syn vlád­ce říše Asgard Odina, je poně­kud vznět­li­vý mla­dý muž. V den jeho koru­no­va­ce jako nástup­ce na trů­nu však do krá­lov­ství pro­nik­nou nepo­zo­ro­va­ně nepřá­tel­ské jed­not­ky, kte­ré chtě­jí zci­zit vzác­ný arte­fakt,  a on se roz­hod­ne, za zády své­ho otce, jim návště­vu opla­tit. Díky jeho činům ale vysta­ví v nebez­pe­čí své přá­te­le i celý Asgard, a tak jej jeho otec vyká­že do vyhnan­ství, kde bude žít do doby, než bude hoden se navrá­tit. A zatím­co se prvo­ro­ze­ný Thor učí poko­ře u nás na zemi, jeho bra­tr Loki postup­ně plní plán na ovlád­nu­tí trů­nu.

http://1.bp.blogspot.com/-5bUnj3bAlhw/Tl0lKeyeyLI/AAAAAAAABCc/SyyznwLq00o/s320/1302731941.jpg

Nejdůležitější je ze začát­ku před­zna­me­nat, že na tvůr­čí reži­sér­ské ses­li u toho­to pro­jek­tu use­dl Kenneth Branagh. Tento reži­sér je totiž dvor­ní adap­tá­tor díla slav­né­ho Williama Shakespeara pro fil­mo­vá plát­na. Tento u jiných reži­sé­ru v cel­ku pře­hléd­nu­tel­ný fakt však u toho­to fil­mu hra­je cel­kem zásad­ní roli. Celý pří­běh je totiž pří­mo ide­ál­ní na kla­sic­ké dra­ma z pera toho­to slav­né­ho auto­ra. Svojí hlav­ní pří­bě­ho­vou stra­nou, tedy vál­ka se sou­sed­ní­mi krá­lov­ství­mi, zra­da syna, boj o pří­zeň otce a všu­dypří­tom­ná tragé­die, jako­by pří­mo vykrá­da­la ze sou­hr­nu jeho děl důle­ži­té moti­vy. Tedy v poně­kud fan­task­ním a futu­ris­tic­kém hávu.

http://1.bp.blogspot.com/-RukNU7VyKOY/Tl0lOwHL8cI/AAAAAAAABCg/x4rNO6jEnm8/s320/1302447636.jpg

Hlavní však je, že se Branagh roz­ho­dl jít jinou ces­tou, než to zkou­še­jí podob­né lát­ky a celé to pojal spí­še jako pohád­ko­vou atmo­sfé­rou ladě­né dra­ma o nápra­vě mar­no­trat­né­ho syna, ode­hrá­va­jí­cí se na poza­dí zra­dy a odlou­če­ní na cizí pla­ne­tě. To vše ve vizu­ál­ní strán­ce kte­rá svou nezvyk­los­tí bere dech. Osobně jsem byl k Thorovi po trai­le­rech poně­kud skep­tic­ký, neboť to celé vypa­da­lo tak nějak umě­le a nepří­stup­ně. Ve sku­teč­nos­ti je však opak prav­dou. V cel­ko­vém hle­dis­ku totiž Thor vypa­dá vskut­ku půso­bi­vě a tak ten­to ruši­vý ele­ment pře­bí­rá mož­ná až tro­chu nevý­raz­né pasá­že ze Země, kde malá ves­nič­ka v Novém Mexiku v kon­tras­tu s roz­mách­lým síd­lem na Asgardu půso­bí div­ně. Jistě, je v tom jis­tá sym­bo­li­ka vyhnan­ství ale pře­ci jen.

http://2.bp.blogspot.com/-8PdkzETHf_I/Tl0lTi7OJNI/AAAAAAAABCk/HE-T-JpdNvA/s320/1302447704.jpg

Musím ale uznat, že přes veš­ke­ré pochyb­nos­ti kte­ré ten­to pro­jekt od začát­ku vzbu­zo­val, tak dopa­dl dale­ko lépe než tře­ba dru­hý Iron Man. Sice poně­kud nevhod­né při­rov­ná­ní, zde ale přes­ně sedí. Thor totiž od začát­ku do kon­ce jede na plno, ví kam smě­řu­je a ani na moment nevy­bo­ču­je ze zaběh­nu­té linie. Nesnaží se zalí­bit za kaž­dou cenu a takří­ka­jíc si jede pořád to svo­je. Herci i přes 13neokoukanost (Hemsworth se sice mihl v posled­ním Star Treku nicmé­ně žád­ná hvězda to není), nebo mož­ná prá­vě díky ní sedí do rolí per­fekt­ně a jejich moti­vač­ní vývoj je pro dív­ka uvě­ři­tel­ný. Tom Hiddleston navíc dává pří­slib, že jeho hlav­ní zápor­ná role v zmí­ně­ných Avengers bude nad­mí­ru zají­ma­vá. K tomu navíc při­počtě­te vcel­ku atmos­fe­ric­ký soun­d­track Patricka Doyla.

http://1.bp.blogspot.com/-WLnvLDL0R1c/Tl0lb6Y-_jI/AAAAAAAABCo/EUoazCjxJ3c/s320/1302106519.jpg

A tak se z Thora, jed­no­ho ze zatím nej­těž­ších komik­so­vých hrdi­nů pře­ve­de­ných na plát­no, sta­ví do pozi­ce čer­né­ho koně. V kon­tras­tu s podob­ně ladě­ným sním­kem Green Lantern kte­rý se po komerč­ním pro­pa­du v zahra­ni­čí dostal tenhle měsíc i k nám totiž půso­bí pří­jem­ně ori­gi­nál­ně. Kenneth Branagh tak i přes počá­teč­ní skep­si stvo­řil jed­nu z nej­lep­ších komik­so­vek posled­ních let. Dokázal, že cito­vat Shakespeara jde sty­lo­vě a s chu­tí, i když se jed­ná o lát­ku, kde bys­te dílo kla­si­ka hle­da­li jen čirou náho­dou.

Hodnocení: 80 %…

Autor:
Ty, ty, ty, Matyldo!0

Ty, ty, ty, Matyldo!

V Matyldině společnosti se budete náramně bavit a chvíli vás možná bude i mrazit v zádech z toho, co ta holka zase vyvádí. Vyprat sešity v akváriu, mluvit tajnou faraonskou řečí, přidusit tatínka, na to je Matylda expert. Jak říká její bratr Šimon, na Matyldu by si rodiče měli pořídit zbrojní pas. Rozhodně varujeme: Při čtení této knížky hrozí břichabol z nadměrného smíchu! Matyldiny lapálie jsou tu pro radost všem začínajícím čtenářům.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 203.00 Kč

Autor:
Čertí babička0

Čertí babička

V každém pekle je samozřejmě plno čertů, ale musí tu být i někdo, kdo se postará o pořádek, legraci a dobré jídlo. Ten někdo je babička! Čerti vědí, jak by to bez ní s peklem dopadlo. Čertí babička se o svoje nezbedné pekelníky trpělivě stará, léčí jejich bolístky a učí je v pekelné škole. A když začne vyprávět, to je něco… Na tomhle pekle bude něco moudrého.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
Ještě můžu vzlétnout0

Ještě můžu vzlétnout

Pamatujete si, o čem jste snila, když vám bylo dvacet? Stále ještě sníte nebo jste se už se všemi sny rozloučila? Možná by stálo za to některé z nich oprášit. A jestli už je na něco příliš pozdě, neznamená to, že nemůžete mít sny úplně nové, a možná dokonce i takové, o kterých se vám kdysi dávno ani nesnilo… Tato knížka je laskavým průvodcem pro ženy, které přemýšlejí, jak naloží s druhou polovinou svého života. Autorka, zkušená terapeutka, která na vlastní životní cestě řešila stejné otázky jako vy, vám pomůže zamyslet se nad vlastní minulostí, která ovlivňuje váš život. Otázkami, zajímavými příběhy a podnětnými myšlenkami vás podpoří při vstupu do nové životní etapy, která může být plná velkých příležitostí, radosti z práce na sobě, na vztazích, na tom, co nás těší a dává našemu životu smysl. Oproti dřívějším dobám máme mnohem více možností, můžeme více. Ale nemusíme. Nemusíme spasit svět ani být dokonalé. Možná by stačilo být k sobě laskavější a zkusit plnit si své sny. Nikdy není pozdě vzlétnout!

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 229.00 Kč

Autor:
Divoké trvalky0

Divoké trvalky

Máte rádi přírodu? A chcete mít zahradu plnou harmonie, která si bere přírodu za příklad a budou v ní kvést trvalky plné motýlů? I ty divoké neboli plané jsou totiž na zahradě krásné, nesmírně druhově rozmanité, vůči škůdcům a povětrnostním podmínkám navíc odolnější a pro naše živočichy, motýly, včely, čmeláky, nejrůznější hmyz, ptactvo atd. daleko vhodnější. Přetvoření vaší zahrady nestojí nic v cestě, už fungují zahradnictví, která mají v nabídce nejrůznější druhy divoce rostoucích domácích trvalek – neboť ty se samozřejmě nikde v přírodě nevykopávají! A autoři knihy předkládají jednoduché a vyzkoušené návrhy výsadeb záhonů, doložené barevnými kresbami, s využitím takových rostlin, které si berou za příklad nejen okolní krajinu, ale zároveň ozelení na zahradě místa zdánlivě problematická a nevyužitelná. Přírodě blízké trvalkové záhony jsou navíc méně náročné na údržbu než klasické záhony a potěší vás svým vzhledem po celý rok.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
Nedáš, dostaneš!0

Nedáš, dostaneš!

Co potřebuje každý sportovec? Pohádky a odpočinek! Čtěte, bavte se, sportujte i relaxujte s originálními vtipnými pohádkami. Víte, proč se mlsný fotbalový míč nikdy netrefil do brány? Proč se za čtvrté místo dává bramborová medaile? Jak to dopadlo s hokejkou, která tuze ráda faulovala? A co dělá starosti šachovému králi?

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 195.00 Kč

Autor:
Ako prekuknúť druhých ľudí0

Ako prekuknúť druhých ľudí

Vraj je toto najlepšia ponuka. Je to naozaj tak? Hovorí, že súhlasí. Naozaj súhlasí? Ten pracovný pohovor sa mi podaril. Alebo nie? Sľúbil, že to už nikdy neurobí. A zase to urobil... Chcete sa vyhnúť podobným nepríjemným prekvapeniam a byť o krok dopredu pred ostatnými? Poradí vám Joe Navarro, bývalý agent kontrarozviedky a uznávaný expert FBI na neverbálne správanie. V knihe vysvetľuje, ako rýchlo „prečítať“ druhých ľudí: ako odhaliť ich myšlienky, dešifrovať pocity a úmysly, vyhnúť sa skrytým nástrahám a rozpoznať klamlivé, nečestné konanie. Pochopíte, ako môžete svojou rečou tela ovplyvniť, čo si o vás myslia šéf, rodina, priatelia aj úplne cudzí ľudia.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 281.00 Kč

Autor:
Řízení neziskových organizací0

Řízení neziskových organizací

Publikace se věnuje klíčovým oblastem řízení neziskových organizací a jejich postavení a úloze v ekonomice. Klíčové oblasti řízení zahrnují témata jako udržitelnost, finanční řízení (včetně specifik účetnictví a daní neziskových organizací) a marketingové řízení. V případových studiích představuje publikace praktické aplikace zaměřené na fundraising a crowdfunding. Kniha je určena manažerům a ekonomům neziskových organizací, studentům ekonomických fakult vysokých škol, studentům MBA studií, ale také je vhodná pro marketéry, fundruisery a všechny, kteří se setkávají s neziskovými organizacemi ve své odborné praxi.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor: