Denní archiv Říjen 12, 2018

0

The Woman Who Fell to Earth (S11E01)

Tak zno­va jde do tele­vi­zí (pro­za­tím BBC v Anglii) nová série slav­né­ho Pána času – Dr. Who. Už x-tá reir­ka­na­ce, ten­to­krát ale popr­vé žena, kte­rá pro­ží­vá nové epi­zo­dy se záchra­nou vesmí­ru a hlav­ně její oblí­be­né pla­ne­ty Země.

Nový Pán času už je od nových pro­du­cen­tů a má mož­nost vykro­čit novým smě­rem a prv­ní epi­zo­da pat­ří mezi před­sta­vo­va­cí. Představí nové­ho dok­to­ra a nové spo­leč­ní­ky.

Třináctý dok­tor už skon­čil. Capaldi už má svůj věk, trh­lé život­ní pří­běhy už jej pře­sta­li bavit. Nový Doktor Jodie Whittaker má do dohá­nět. Předchozí dok­to­ři z novo­do­bých seri­á­lů (Peter Capaldi, David Tennant, Matt Smith a Christopher Eccleston) už si své odby­li. Pár z nich se sta­lo herec­ký­mi hvězda­mi (Tennant a Eccleston), jiní už hvězda­mi byli (Capaldi) a o jiných pes neštěk­ne (Smith – vybral si špat­né fil­my). Nová hereč­ka má oprav­du co před­sta­vit v čem pokra­čo­vat a také čím si udě­lat jmé­no.

Nová par­ta kolem Doktora je tvo­ře­na z nezná­mých (pro náš Čechy) her­ců, a tak může jenom pře­kva­pit.

První epi­zo­da nové série slav­né­ho Doktora (Doktorku) zase dosta­la na Zemi a zno­vu zasa­hu­je pro­ti šmej­dům z vesmí­ru. Příběh vel­mi jed­no­du­chý a rych­lý. A pro­ti ostat­ním Doktorům je bez Tardis a bez sónic­ké­ho šrou­bo­vá­ku a musí si pro­ti nepřá­te­lům pora­dit sama (tedy se spo­leč­ní­ky).

Společníci jsou tro­cha nud­ní, čer­noch, důchod­ce a sleč­na poli­cajt­ka bohu­žel nejsou tak zábav­ní, jako Claira, natož Ami Pondová.

Minulí Doktorové ale měli svo­je úvo­dy lep­ší, akč­něj­ší a zábav­něj­ší. Dlouhé vysvět­lo­vá­ní myš­len­ko­vých pro­ce­sů Doktorky od pří­bě­hu odra­zo­va­lo, a tak si mys­lím, že měli něco vystří­hat, aby díl dostal spád.

Bohužel hod­no­ce­ní nové epi­zo­dy je pou­ze sotva na prů­měr 60 %

Autor:
0

Fotografujeme psy a jiná zvířata - Antonín Malý 80%

Češi psi milu­jí. Dle sta­tis­tik jsme s počtem dvou mili­o­nů cho­va­ných psů na před­ním mís­tě v Evropě a vlast­ně se není ani čemu divit, pro­to­že jak čas­to pej­s­ka­ři říka­jí : kdo si poří­dí psa, nechá­pe, proč si ho nepo­ří­dil už dří­ve.

Fotograf a autor kni­hy Antonín Malý, zakla­da­tel Czech Pes Foto a cho­va­tel psů, nazý­va­ný psím Saudkem se původ­ně věno­val foto­gra­fii reklam­ní a kra­ji­nář­ské, ale coby maji­tel pěti psů se mu jeho umě­lec­ký směr změ­nil a poslé­ze foto­gra­fo­vá­ní psů pový­šil na vyš­ší úro­veň, když začal své foto­gra­fie psů také vysta­vo­vat.

Výstava Czech Pes Foto zamě­ře­ná na foto­gra­fie psů, se sta­la něčím novým, neo­kou­ka­ným, co láká návštěv­ní­ky, milov­ní­ky psů jít dál a podí­vat se na psy v růz­ných polo­hách a rolích.

Jak autor říká, pes není model­ka a nedá se mu přes­ně vysvět­lit, jak se má nasta­vit před objek­tiv, byť se jed­ná vět­ši­nou o impro­vi­za­ci, tady a teď, dá se pes, jako jaký­ko­liv objekt nafo­tit pod­le vašich před­stav, aby se nejed­na­lo jen o moment­ky ze spo­leč­ných pro­chá­zek, ale chce to pořád­nou dáv­ku trpě­li­vos­ti a štěs­tí v daný oka­mžik.

Na vět­ši­ně foto­gra­fií jsou jeho psy, sou­čas­ná Bordeauxská doga Míša, Anglický bul­dok Cecilka, kte­ré fotil od ště­ně­te, v lese, při běhu, v zasně­že­né kra­ji­ně, v autě...

Kniha není urče­ná úpl­ným ama­té­rům, kte­rý chtě­jí fotit laic­ky na auto­mat, už pro­to, že se v kapi­to­lách dopo­ru­ču­jí i výmě­ny objek­ti­vů apod. Ale dosta­teč­ně při­pra­ve­ný a foto­gra­fo­vá­ní čás­teč­ně zna­lý či inspi­ro­va­ný kni­hou, pod­le kte­rá ved­le bar­vi­tých uká­zek, jak má své maz­líč­ky nafo­til sám, si může psa pro­fe­si­o­nál­ně zvěč­nit.

Vedle ukáz­ko­vých foto­gra­fií k jed­not­li­vým kapi­to­lám, jsou také popsá­ny tipy, jak pra­co­vat se svět­lem, jak fotit napří­klad v pro­tisvět­le, ukáz­ka osvět­le­ní v ate­li­é­ru a inte­ri­é­ru, exte­ri­é­ru, jak zmra­zit foto­gra­fii u běží­cí­ho psa, jak vytvo­řit poza­dí, ale taky jak upou­tat psí pozor­nost, až po digi­tál­ní retuš ve foto pro­gra­mu. Vedle manu­á­lu kni­ha obsa­hu­je mno­ho foto­gra­fií a jsou v ní také popsá­ny pří­běhy z foce­ní, což tu kni­hu dělá pou­ta­vou a vtip­nou.

Knížku jsem si vybra­la, jako neko­neč­ný zdroj inspi­ra­ce, kdy jsem se neú­spěš­ně pokou­še­la nafo­tit své­ho věč­ně pobí­ha­jí­cí­ho psa a vlast­ně pořád­ně nevě­dě­la jak ho vyfo­tit, kde, v jakém poza­dí. Myslím, že je to dob­rý dárek pro pej­s­ka­ře, kte­rý si chce psa zvěč­nit a nebo foto­gra­fa, kte­rý nafo­ce­ní psa bere jako koníč­ka, k zapl­ně­ní vol­né­ho času.

Autor : Antonín Malý, Fotografujeme psy a jiná zví­řa­ta

bro­žo­va­ná, lepe­ná, 176 stran

nakla­da­tel­ství : Computer Press

EAN : 9788025123089

K objed­ná­ní zde : https://www.albatrosmedia.cz/tituly/8486736/fotografujeme-psy/…

Autor:
13.12.2018 18:00 - Neudáno - Nová scéna - „ND Talks: Jak se píše pro divadlo?“0

13.12.2018 18:00 - Neudáno - Nová scéna - „ND Talks: Jak se píše pro divadlo?“

Divadelní psaní si během 20. století prošlo výraznou změnou, a jeho formy se dnes zdají být dnes už nekonečné. Vybrali jsme pro vás dva zajímavé představitele současné dramatiky, kteří představují ojedinělý proud v rámci české divadelní scény. René Levinský je matematik a dramatik, jehož texty se pravidelně objevují na repertoáru českých divadel. Kateřina Tučková je významná česká spisovatelka, nositelka ceny Magnesia Litera, která v loňském roce napsala svou první divadelní hru. Jak se liší psaní prózy a dramatu? Jakou roli hraje v současném divadle slovo? A dá se divadlo psát? HOSTÉ: René Levinský - Kateřina Tučková, MODERUJE: Nina Jacques

Celý článek na stránkách Národního divadla

Autor:
28.11.2018 18:00 - Neudáno - Nová scéna - „ND Talks: Je současné divadlo nebezpečné?“0

28.11.2018 18:00 - Neudáno - Nová scéna - „ND Talks: Je současné divadlo nebezpečné?“

Brněnská kauza, která se rozhořela v květnu tohoto roku kolem představení slovinského režiséra Olivera Frljiče Naše násilí, vaše násilí otevřela v české společnosti možná zanedbanou otázku, zda je důležité v rámci uměleckého vyjádření respektovat absolutní volnost nebo zda existují nějaké mravní principy, před jejichž překračováním by se měla společnost chránit. Není jasné, kdo by tyto hranice měl určovat ani kdo by je měl případně střežit. Koncept svobody slova se ukázal mít rozmělněné hranice a napříč ideovým spektrem se rozhořela palčivá diskuse, co je a co není v umění přípustné. Nabízí se ještě jeden zajímavý pohled na celou událost, který bychom rádi v listopadovém vydání našich tradičních debat ve Foyer Nové scény otevřeli. Jestliže vzbudilo představení « Naše násilí, vaše násilí » takové vášně, znamená to, že ještě stále žijeme v době, kdy může divadlo někoho rozrušit? Proč se extrémisté bojí divadel a proč je chtějí kontrolovat? Může být divadlo aktivistické? A má takové být? Dramaturg Činohry Národního divadla Jan Tošovský se bude ptát svých hostů, jakou – a zda vůbec – má podle nich současné divadlo politickou moc. HOSTÉ: Eliška Wagnerová – Ondřej Lánský – Saša Uhlová, MODERUJE: Jan Tošovský

Celý článek na stránkách Národního divadla

Autor:
0

Halloween (2018) – Recenze – 70%

První Halloween natočil v roce 1978 slavný režisér John Carpenter, který tím dal vzniknout kanonické hororové sérii, v níž je nicméně opravdu dobrý jen ten úplně první film (jediný, který Carpenter režíroval), zatímco ty ostatní variují od mírně nadprůměrných slasherů po zoufale špatné žumpy. V něm byly představeny postavy hlavní hrdinky Laurie Strode v podání Jamie Lee Curtis a maskovaného vraha Michaela Myerse, který se jí snažil zabít. V roce 1981 vzniklo pokračování Halloween 2, které přímo navazovalo na události z jedničky, a o rok později i Halloween 3, který pro změnu s dějem svých předchůdců nesouvisel absolutně nijak, kromě názvu s nimi neměl vůbec nic společného a nevystupovali v něm ani Laurie Strode, ani Michael. Oba se vrátili až v roce 1988 ve filmu Halloween 4.
 
Halloween (2018) – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz

V následujících letech (1989-2002) vznikly další čtyři pokračování, z nichž stojí za zmínku snad jen sedmý díl s názvem Halloween: H20, který se pokusil o jakýsi restart, ignorovat díly 3 až 6 a dějově navázat na Halloween 2 po dvaceti letech, a katastrofálně hrozný poslední díl s podtitulem Zmrtvýchvstání, v němž mimo jiné postava Jamie Lee Curtis konečně zemřela (a herečka se tehdy zařekla, že tím s touto dávno zmírající sérií definitivně končí). V roce 2007 pak režisér Rob Zombie natočil remake původního Carpenterova Halloweenu a v roce 2009 i jeho pokračování, ale oba filmy byly jen průměrně až podprůměrně kriticky i divácky úspěšné, čímž se série Halloweenocitla znovu u ledu.

No a v roce 2018 přichází zbrusu nový restart, protože nový Halloween je přímým pokračováním toho úplně prvního Haloweenu z roku 1978 po čtyřiceti letech, přičemž zcela ignoruje všechny ty filmy natočené v průběhu onoho čtyřicetiletého mezidobí. Znovu se v něm vrací Jamie Lee Curtis (teď už v roli babičky), která žije sama v domě prošpikovaném pastmi, zbrojním arzenálem a bezpečnostními opatřeními, kde zároveň vychovala svou dceru, a touží po pomstě. A vrací se i Michael, jenž je zavřený pod dohledem v ústavu, ale když má být na čtyřicáté výročí svého vraždění (shodou okolností zrovna na Halloween) přesunut do jiného zařízení, tak se mu samozřejmě podaří utéct z transportního autobusu a ocitnout se na svobodě. Což je chvíle, na kterou Laurie čekala…

Halloween (2018) – Recenze

Nový Halloween kupodivu natočil a napsal režisér David Gordon Green, který má za sebou nejen několikero seriózních a pozoruhodných snímků (Joe, Prince Avalanche), ale i dementní huličské vulgární komedie (Princ a pruďas, Travička zelená), na nichž s ním herecky nebo scenáristicky spolupracoval Danny McBride, jenž s Greenem (a debutujícím filmovým scenáristou Jeffem Fradleym) napsal i scénář k Halloweenu. Horor přitom David Gordon Green nemá na kontě žádný, přesto překvapivě natočil prakticky nejlepší díl celé série od toho Carpenterova, který je konečně nejen důstojnou tečkou pro řádění Michaela Myerse, ale především důstojným zadostiučiněním pro postavu Laurie Strode.

Hlavní hrdinka totiž prošla zajímavou proměnou, kdy namísto nemohoucí křičící oběti vidíte na plátně silnou a odhodlanou ženu ve stylu Sarah Connor v Terminátorovi 2. Sice trpí silným strachem a traumaty, která ji stála dvě rozpadlá manželství a odebrání jediné dcery do náhradní péče, je ale připravena ochránit sebe i svou rodinu a být Michaelovi neústupnou soupeřkou, která dychtí po jeho smrti stejně intenzivně, jako on dychtí po té její. Stále nemluvný a tajemný Michael je pak vylíčen jako čisté zlo v podobě démonického přízraku, který toho vydrží až překvapivě mnoho díky tomu, že ho udržuje naživu nutkání zabíjet a hlavně osudové poslání konečně odpravit tak dlouho vyčkávající Laurie.

Film se však bohužel pořádně rozjede až spolu s Michaelovým útěkem na svobodu, a to nejen z hlediska slasherové zábavy, ale i filmařsky. V první třetině příběhu je totiž potřeba se prokousat nutným úvodem, který zřejmě i samotné tvůrce nudil, ačkoli si byli vědomi toho, že jej nesmějí opomenout. Výsledkem jsou rutinní a nezajímavé expozice řady osob, které nejsou nijak režijně ani scenáristicky ozvláštněné, a nejen kvůli tomu se tvůrcům moc nedaří zainteresovat diváka do postav dostatečně na to, aby mu pak na nich záleželo a bál se o ně. Nejvíce to zamrzí u dcery hlavní hrdinky (Judy Greer) a vnučky (Andi Matichak), které jsou hned po Laurie a Michaelovi nejzásadnější. Ty pak doplňují ještě dceřin manžel, vnuččini spolužáci, Michaelův doktor a dvojice investigativních novinářů.

Halloween (2018) – Recenze

Jakmile ale dojde na očekávané vraždění, tak David Gordon Green začne předvádět, že dokáže být nápaditý jak ve vytváření celkové atmosféry, tak v realizaci konkrétních scén (skvělá pasáž se světlem na pohybové čidlo), a že je schopen dopřát fanouškům série to, co si vysnili. Z velké části se sice spoléhá na atributy, které sérii proslavily už prvním Halloweenem (zejména fyzické vzezření Michaela ve strašidelné masce a nekonečně působivá Carpenterova hudba – přítomná v asi čtyřech různých variacích), ale využívá je velmi zručně a ku prospěchu věci. Dění ve druhých dvou třetinách tepe v konzistentně dynamickém tempu, krvavé scény jsou patřičně brutální a v přímočarém příběhu je u všech postav vždy zřejmé, co která z nich chce a proč, aniž by to přitom působilo hloupě, nejasně nebo nesmyslně.

Nový Halloween tak nakonec dodává hororovým nadšencům přesně to, co by jim správně pokračování Halloweenu dodávat mělo, aby pro ně bylo dostatečně uspokojivé. V tomhle ohledu je film úspěšným završením, které rozhodně vypadá tak, jak by završení nějakého žánrového fenoménu vypadat mělo, ale na druhou stranu jde bohužel o završení poměrně staromódní, v němž nelze spatřovat jakýkoli žánrový vývoj, což je trochu škoda. Pořád je to sice nadstandardně natočená, ale jinak celkem obyčejná vyvražďovačka, v níž se maskovaný zabiják prochází po městě a po domech, kde útočí na lidi, kteří se před ním snaží utéct, případně ho sami zabít. Chybí tomu nějaká nová úroveň, sofistikovanější průběh, zajímavý zvrat, zkrátka něco navíc. Takhle je to jen nadprůměrný přírůstek do kánonu hororových legend, který sice obecně není až tak napínavý, jak evidentně chtěl a mohl být, ale na druhou stranu si udržuje konzistentní laťku zábavnosti, příběhovou soudržnost a úctu k motivům, které dělají Halloween Halloweenem.
Autor:
CervenyTrpas0

Červený trpaslík / Red Dwarf aneb Britkom neporazitelný

Je sko­ro těž­ké uvě­řit, že nám tahle smeč­ka bláznů dělá spo­leč­nost už od roku 1988, kdy se vypra­vi­li do vesmí­ru, respek­ti­ve v něm tro­chu zkej­sli a jejich sna­hy o návat na pla­ne­tu Zemi byly vět­ši­nou něčím pře­ru­še­ny a utnu­ty. Ať už odliš­ným časo­prosto­rem, absen­cí lodi nebo tím, že Země mezi­tím zmi­ze­la z vesmí­ru. Výsledek byl stej­ný – Kocou, Lister, Arnie Rimmer a Kryton blou­dí vesmí­rem a potká­va­jí se s pra­po­div­nost­mi jak vně, tak na vlast­ní lodí – tedy těžař­ském gigan­tu Červený trpas­lík.

Začalo to vlast­ně doce­la nevin­ně. David Lister si na palu­bu dotá­hl koč­ku, kte­rá nepro­šla karan­té­nou. Pak, jen tak mimo­cho­dem, zapo­mněl tře­tí tech­nik Arnold J. Rimmer zkon­t­ro­lo­vat tepel­ný štít lodi a posád­ku to zce­la sesmah­lo. Liste se těs­ně před­tím dostal díky tres­tu za onu koč­ku do časo­vé stá­ze a jeho kočka se ukry­la.

„Shirley Templová…když ti bylo šest­náct, zašil ses s ní ve skle­ní­ku. Slintal jsi bla­hem, ale uká­za­lo se, že jsi měl ruku v tep­lým kom­postu. Jsi nesku­tečnej skrb­lík, jsi pose­rout­ka všech pose­rout­ků. Strávil jsi den na lin­ce důvě­ry a čty­ři lidi spácha­li sebe­vraž­du a to si jeden sple­tl čís­lo s chtěl výsled­ky kri­ke­tu. Tvý pro­střed­ní jmé­no je Jidáš ale říkáš si Jonatán, pode­pi­su­ješ dopi­sy BDP, což zna­me­ná Bronzovej diplom za pla­vá­ní. Jsi pro­lha­nej úskočnej a svin­skej pre­vít s šar­mem a spo­le­čen­skou grá­cií filc­ky.“

David Lister o Arnoldu J. Rimmerovi

Senilní palub­ní počí­tač Holy pak pus­til Listera ze stá­ze, jeho kočka se vyvi­nu­la do Kocoura (rasa Felis Sapiens) a pro­to­že loď udr­ží jeden holo­gram živé bytos­ti, napro­gra­mo­val Holy i Rimmera, aby se Lister nezbláz­nil. Otázkou je, jak může Listerovi jako posled­ní­mu žijí­cí­mu člo­vě­ku na lodi pomo­ci k raci­o­na­li­tě oso­ba, se kte­rou strá­vil polo­vi­nu veš­ke­ré kon­ver­za­ce věta­mi typu „Polib mi.“

K těm­to zou­fal­cům se násled­ně při­dá andro­id / osob­ní slu­ha Kryton, kte­rý se sta­rá o jejich osob­ní potře­by, úklid lodi a občas najde na dal­ších palu­bách něco zají­ma­vé­ho, co se sta­rá o náplň spous­ty dílů.

Trpaslík půso­bí výpra­vou vlast­ně hroz­ně laci­ně. Ale vzhle­dem k totál­ní uje­tos­ti téhle kome­die je to prá­vě záměr a fun­gu­je to napros­to per­fekt­ně. Hlavní devi­zou seri­á­lu je totiž kon­ver­za­ce, respek­ti­ve při­rov­ná­ní, meta­fo­ry, nadá­vá­ní a spí­lá­ní dal­ším čle­nům posád­ky do vše­ho mož­né­ho.

Vzato kol a kolem vlast­ně tahle tlu­pa nemá na prá­ci nic tak význam­né­ho. Nejdou po zlo­čin­cích, neza­chra­ňu­jí civi­li­za­ce před zká­zou a neve­zou žád­ný význam­ný náklad jako cen­né doku­men­ty, věz­ně nebo zla­to. Spíš jsou to tako­ví vesmír­ní bez­do­mov­ci, kte­ří mají zatím co jíst a nasta­vi­li sice kurz lodi k Zemi, ale to bude ješ­tě něja­kou dobu trvat, tak­že mezi­tím se musí nějak zaba­vit.

Aniž by po tom ale tou­ži­li, dosta­nou se čas­to do hle­dáč­ku kos­mic­kých pirá­tů, vzbou­řen­ců, šíle­ných robo­tů nebo počí­ta­čů a bylo by cel­kem záhod­no tako­vé setká­ní občas pře­žít. S vyu­ži­tím tech­ni­ky lodi a vyná­le­zů, za kte­ré se nemu­sí sty­dět ani Stopařův prů­vod­ce po Galaxii nebo Doctor Who, se tak sna­ží uchrá­nit svůj pro­stor, živo­ty a někdy i zdra­vý rozum.

Základ: posád­ka lodi putu­jí­cí neko­neč­ným vesmí­rem stá­le nará­ží na mno­ho pro­blé­mů

Navíc:

  • inte­li­gent­ní smy­sl pro humor
  • obrov­ská spous­ta nará­žek na fil­my, hud­bu, his­to­rii, spo­leč­nost
  • cel­ko­vá uje­tost
  • bude­te ho milo­vat nebo nená­vi­dět, asi nic mezi tím
  • kla­sic­ka brit­ské­ho humo­ru
Autor:
0

Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče

Autor (právník a lékař) upozorňuje poutavým a čtivým způsobem na problémy, které se mohou stát každému lékaři, nebude-li dodržovat právní zásady svého povolání.Knihu využijí jak začínající lékaři (i studenti medicíny), tak zkušení odborníci ze všech oborů pracujících jak na lůžkových, tak ambulantních zdravotnických zařízeních. Publikace podává v obecné části lékařům potřebné informace týkajících se práva, v části speciální pak ukazuje na konkrétních případech skutečného nebo domnělého pochybení, čeho se vyvarovat a jak při kolizi postupovat.Znalosti z této oblasti v povědomí nejširší lékařské veřejnosti často chybí a "opatrnosti není nikdy dostt".Autor má za sebou již několik úspěšných knih s podobnou tématikou, ve kterých vždy uplatnil bohaté zkušenosti ze své dlouholeté praxe.z recenzního posudku:"...Kniha je vhodným učebním textem pro post- i pregraduální vzdělávání lékařů. Pojednává o praktických otázkách právní odpovědnosti v medicíně i o možnostech právní ochrany lékařů z pohledu současného práva. Kniha je rozdělena na část obecnou a speciální...."

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 84.00 Kč

Autor:
0

Okrasné trávy

Hledáte-li přizpůsobivou rostlinu, nenáročnou na podmínky a údržbu, proměnlivou během roku, soliteru s jemnou texturou nebo nerušivý dynamický doplněk ve výsadbách, pak je okrasná tráva tím pravým prvkem pro vaši zahradu. V této publikaci určené co nejširší zahradnické veřejnosti najdete nejen pravé trávy z čeledi lipnicovitých, ale i trávy nepravé neboli kyselé z čeledí sítinovitých a šáchorovitých. Seznámíte se s neobyčejně zajímavou stavbou těchto rostlin, která je tvoří tak vzdušnými, s jejich původními stanovišti, odkud k nám přišly, a především pak s praktickým návodem, jak tyto rostliny úspěšně množit, vysazovat, přezimovat a kombinovat ve výsadbách s dřevinami, cibulovinami a ostatními kvetoucími rostlinami. Součástí textu je barevná příloha.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 83.00 Kč

Autor:
0

Barevné recepty pro malé kuchaře

Recepty, které probudí v dětech zájem o vaření, jsou velmi jednoduché a osloví svojí barevností, nápaditostí a rychlou přípravou. Samotné názvy jídel a nápojů vzbudí v dětech zájem dozvědět se, jak asi chutnají a zda je zvládnou připravit. Kniha je doplněna barevnou obrazovou přílohou.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 69.00 Kč

Autor:
0

Rostlinné insekticidy

První kniha u nás, která se uceleně zabývá ochranou rostlin před chorobami a škůdci pomocí přípravků, jež byly vyrobeny z látek rostlinného původu. Čtenáři v knize najdou jak informace o významu a používání botanických pesticidů v zahraničí, tak především více než 40 receptů na postřiky, které si mohou jednoduše a levně vyrobit doma a jejichž účinnost je ověřena mnohaletými testy. Pro jejich výrobu přitom stačí rostliny běžně rostoucí kolem nás, jako např. pelyněk, česnek, šanta, bazalka, aksamitník, kopřiva, rozmarýna aj. Autorem publikace je náš přední odborník, spolupracující s řadou zahraničních firem, a napsal ji pro všechny pěstitele rostlin, jak profesionální, tak amatérské, kteří se chtějí vyhnout chemickým prostředkům.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 83.00 Kč

Autor:
0

Domácí výroba moštů

Kniha je určena pěstitelům ovoce, kteří si chtějí vyrobit mošt sami doma, z menší úrody a to třeba každý den. Dále i těm, kdo chtějí mít jistotu, že získaný mošt je právě z jejich ovoce, že není chemicky ošetřen, kromě toho si mohou smíchat různé ovoce podle své chuti. V publikaci jsou uvedeny různé možnosti tohoto zpracování i s recepturou. Zájemci o moštování jsou tu k dispozici dostatečně podrobné popisy technologie výroby moštu a obrázky zařízení, která jsou k moštování zapotřebí. Zčásti jsou k dostání ve specializovaných obchodech za rozumné ceny, zčásti si je zahrádkáři mohou vyrobit sami, s čímž má autor vlastní zkušenosti. Proto tu jsou i návody na domácí výrobu některých zařízení.Z obsahu: užitkové hodnoty a složky ovoce, ovoce vhodné k moštování, schéma zpracování tvrdého ovoce, zařízení pro přípravu ovoce, drcení, lisování, sterilizace, přímá spotřeba, skladování, výroba jablečného vína a kalvadosu, plnění, využití vylisované drtě, bezpečnostní a hygienické zásady atd.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 83.00 Kč

Autor:
0

Hledáme na internetu

Publikace je určena především začátečníkům ve využívání Internetu bez ohledu na věk a předpokládá pouze základní uživatelskou dovednost při ovládání počítače. V první části se podrobně zabývá možnostmi připojení soukromé osoby či malé firmy k Internetu a srovnává jednotlivé služby. V další části kniha popisuje nejpoužívanější služby, jež jsou na Internetu dostupné. Především email, jehož založení a používání je vysvětleno velmi zevrubně, dále vyhledávání informací na www stránkách, principy a používání elektronických konferencí nebo NetNews, on-line komunikace po internetu jako telefonování nebo textové služby, dále homebanking a nezapomíná se ani na některé tipy pro práci s internetovým prohlížečem.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 48.00 Kč

Autor:
0

Bambusy a jejich pěstování u nás

Kniha přináší spoustu nových, seriózních informací, které pro čtenáře shromáždil zkušený pěstitel bambusů a majitel firmy specializující se na jejich pěstování. Obsahově je velmi bohatá a vychází po všech stránkách jak textově, tak obrazově vstříc neobvyklé popularitě, které se bambusy v posledních letech těší. Souvisí to i s rostoucím zájmem o japonské a čínské zahrady, jejichž jsou bambusy součástí. Pěstitelé jistě ocení, že veškeré rady k jejich výsadbě, pěstování, zálivce, hnojení, mulčování, probírce a zejména ochraně v zimě vycházejí z osobních zkušeností a že nejsou pouze vyčtené ze zahraničních publikací. Uvítají jistě i kapitoly řešící použití bambusu jako solitéry, živého plotu, jako půdního krytu. Zkrátka nepřijdou ani bonsajisté, protože bambus lze pěstovat v nádobě jako zdobnou bonsaj. Představeny jsou všechny druhy, které lze s úspěchem pěstovat v našich klimatických podmínkách.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 83.00 Kč

Autor:
0

Jedovaté rostliny kolem nás

První svazek nové celobarevné edice Svět rostlin představuje čtenáři rostliny, které jsou většinou běžné známé, dokonce pěstované, a přitom mnohdy pro zdraví lidí a zvířat nebezpečné. V rámci 47 čeledí je tu zařazeno přes 160 druhů jedovatých rostlin a k tomu více než 230 druhů příbuzných, víceméně také toxických. Text zpracovaný formou přístupnou každému čtenáři je doplněn originálními fotografiemi, na jejichž základě je možné si všechny pojednávané rostliny vizuálně zapamatovat. Zájemce tak získá přehled o stupni jedovatosti rostlin, o příznacích otravy, což mu umožní předejít možným otravám hlavně dětí a domácích miláčků, o případné první pomoci, ale zároveň se poučí o mnohdy léčivých účincích látek, které se využívají ve farmacii, i další zajímavosti.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 246.00 Kč

Autor:
0

Pěstujeme rostliny k sušení

Kniha vychází vstříc velké oblibě sušených rostlin, ať už slouží jako dekorace bytu či k jeho provonění. Autorka představuje přes stovku rostlin, které jsou vhodné k sušení, a radí při jejich pěstování, informuje o jejich nárocích a množení, způsobu a ideálních termínech sběru a sušení, posběrové úpravě, jako je barvení, odbarvování, preparace glycerinem, sušení v absorbentech, v mikrovlnné troubě, lisování atd. Text doplňuje velké množství barevných fotografií uvedených rostlin, podle nichž si čtenář učiní představu, jak vypadá rostlina před sušením a po usušení.Díky této publikaci se pěstitelé nemusí radovat jen z rostlin na zahradě, ale mohou se jimi těšit v bytě po celý rok. Konkurenční kniha od českého autora není zatím na trhu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 83.00 Kč

Autor:
0

Hry pro odpočinek a zábavu

Kdybychom měli vypočítat vlastnosti příznačné pro člověka, museli bychom na prvním místě uvést především hravost. A právě hry by měly rozvíjet dětskou fantazii, cvičit postřeh a jemnou motoriku. To vše a mnohem víc přináší kniha Jany Havířové, která je plná originálních her. Zábavnou formou rozvíjí fantazii, představivost, jazykovou zásobu, rozšiřuje vědomosti. Autorka věnuje publikaci nejen pedagogům, ale i rodičům dětí na prvním stupni. Hry využijí učitelé jak v hodině dramatické výchovy, tak ve školní družině. Všechny jsou nenáročné na prostor, není potřeba žádného nákladného vybavení, stačí kartičky, tužky, knoflíky, hrací kostka…

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 69.00 Kč

Autor:
0

Počítáme v Excelu

A je to tady! Nové vydání jedné z nejúspěšnějších knih pro všechny, kteří se začínají seznamovat s počítačem a s nejčastěji používanými programy, mezi než patří i tabulkový kalkulátor Excel - nyní aktualizované podle nejnovější verze Excelu 2007. Autor srozumitelnou formou ukázuje, že Excel není pouze pro úzkou skupinu odborníků, ale naopak že si v tomto programu najde své každý. Během čtení se setkáte s řadu ukázkových tabulek z praktického života, takže si uděláte konkrétní představu o oblastech, kde vám může být Excel nápomocen.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 41.00 Kč

Autor:
0

Jak na Windows Vista

Chcete-li v rekordním čase proniknout do způsobů instalace, ovládání a nejzásadnějších novinek nejnovější a vskutku revoluční verze Windows, využijte pomocnou ruku tohoto plnobarevného průvodce, jenž jde bez okolků přímo k věci a naučí vás základní postupy práce s novým operačním systémem tak, že vás již nic nepřekvapí.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 48.00 Kč

Autor:
0

Looper - první velkofilm od režiséra Star Wars VIII

I tvr­dý a bez­cit­ný loo­per může mít svou sla­bou chvil­ku. To se sta­ne, když začne tro­chu pře­mýš­let a svou prá­ci uvi­dí z jiné­ho pohle­du. Třeba z pohle­du vlast­ní­ho já z budouc­nos­ti. Cestování časem a poku­sy o změ­nu s vyu­ži­tím časo­vé­ho posu­nu není ničím novým. Režisér Rian Johnson nemá za sebou žád­né fil­mo­vé trhá­ky, ale ten­to­krát se mu poda­ři­lo nato­čit napí­na­vý film, kte­rý není jen krva­vou stří­leč­kou. Looper je na roz­díl od jiných thrille­rů obo­ha­cen o emo­ci­o­nál­ní slož­ku, což jej odli­šu­je od jiných akč­ních fil­mů. I když se to zpo­čát­ku nezdá, scé­nář se sna­ží udr­žet divá­ka až do kon­ce osu­dem nájem­né­ho vra­ha.

Looper Joe (Joseph Gordon-Levitt) plní svě­do­mi­tě svou úlo­hu zabi­já­ka obě­tí, kte­ré jsou mu zasí­lá­ny před hla­veň puš­ky z budouc­nos­ti. Jeho tvář je bez emo­cí a mimo služ­bu trá­ví život v klu­bech. Jen žád­né city a pře­mýš­le­ní. Prvních 15 minut fil­mu uply­ne ste­re­o­typ­ně a jako vystři­že­né ze špat­né­ho fil­mu o drs­ných chla­pech. Vypadá to, že film bude jen o zabí­je­ní, ale pro dal­ší vývoj hlav­ní­ho hrdi­ny je nut­né vyvo­lat u divá­ka prá­vě tako­vý dojem. První krát­ký zlom při­chá­zí v momen­tu, kdy se Joe sna­ží ukrýt své­ho kama­rá­da. Vidina boha­té budouc­nos­ti a roz­ho­vor s vůd­cem lop­pe­rů však veš­ke­ré pochyb­nos­ti sme­tou ze sto­lu. Kamarád musí být obě­to­ván a drs­ná prá­ce pokra­ču­je až do setká­ní s vlast­ním star­ším „já” z budouc­nos­ti (Bruce Willis). Příběh dostá­vá dal­ší dra­ma­tic­ký moment. Starší Joe není žád­ná ubo­há oběť, ale aktiv­ní člo­věk, kte­rý se vrá­tí do minu­los­ti vědo­mě a s cílem ovliv­nit osud jedi­né­ho člo­vě­ka. Člověka, kte­rá totiž zásad­ně nega­tiv­ně ovliv­ní život v budouc­nos­ti a je jen jedi­ná mož­nost, jeho likvi­da­ce. Opět se tady hra­je s pojmy smrt a likvi­da­ce. Joe z budouc­nos­ti má pád­ný důvod, proč chce najít svou budou­cí oběť. Svůj důvod k zabí­je­ní má však i Joe mlad­ší. A aby toho neby­lo málo, Joe mlad­ší už je také na sezna­mu budou­cích mrt­vol. Všechno se zamo­tá­vá a adep­tů na smrt je pří­liš. Pokud divák ztra­tí pře­hled, pak nezbý­vá než čekat. V závě­reč­né tře­ti­ně se tem­po fil­mu změ­ní. Neklidná atmo­sfé­ra se poma­lu vkrá­dá i na malou far­mu upro­střed kuku­řič­ných polí, kde žije mla­dá mat­ka se své­ráz­ným syn­kem. Čekání na koneč­ný sou­boj loo­pe­ra a jeho budouc­nos­tí osvě­ží ješ­tě něko­lik horo­vých scé­nek a posled­ní zábě­ry fil­mu pat­ří pocho­pi­tel­ně střel­bě. Zemře ta správ­ná oso­ba? Tak nad tím může divák mudro­vat ješ­tě ces­tou z kina. Co by se sta­lo, kdy­by…? A to se mi na fil­mu Looper doce­la líbí.

Scénář fil­mu Looper napsal Rian Johnson. Mnoho scén je takřka beze slov, ale najdou se i „uke­ca­ná“ mís­ta. Tak úpl­ně mi nese­děl roz­ho­vor, kte­rý vedl mla­dý a sta­rý Joe v bis­tru. Ale film nesto­jí na tex­tu a na cel­ko­vém vyzně­ní fil­mu se spo­leč­ně podí­lí ostat­ní slož­ky fil­mu včet­ně herec­ké­ho pro­je­vu stě­žej­ní herec­ké dvo­ji­ce. Film je nato­čen s vyu­ži­tím něko­li­ka tri­ků a mini­mem efekt­ních scén. Takové na zemi posta­ve­né akč­ní sci-fi vyu­ží­va­jí­cí základ­ní pří­běh. Ačkoliv hlav­ní hrdi­no­vé hra­jí sty­li­zo­va­né posta­vy, je jejich herec­ký pro­jev úměr­ný a akč­ní scé­ny nadáv­ko­va­né s ohle­dem na věk Bruce Willise.

Film vyu­ží­vá námět ces­to­vá­ní časem a sna­ží se pra­co­vat s emo­ce­mi. Nečekejme však něja­kou hlu­bo­kou son­du do nit­ra hlav­ní­ho hrdi­ny, jen tako­vé pošimrá­ní. I to je u akč­ní sci-fi doce­la pří­jem­né zjiš­tě­ní.

Hodnocení: 57 %…

Autor:
0

Lezeme a šplháme

Pro všechny zájemce toužící po spontánních aktivitách představuje lezení na umělé stěně skvělou příležitost k formování fyzické i psychické kondice. Instruktorům lezení, učitelům a sportovcům, které uchvátil vertikální pohyb, publikace ukáže, jak pomocí 68 různých her a cvičení atraktivně obměňovat výuku lezení. Nabídne také nepřeberné množství nápadů pro rozvoj lezecké techniky a fyzické kondice. Kniha bude jistě zdrojem inspirace pro širokou lezeckou veřejnost i pro outdoorové specialisty.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 90.00 Kč

Autor:
0

Jak na PowerPoint 2007

Každý z nás se v životě setkal s prezentacemi - produktů, výsledků práce či aktivit. Patříte-li i vy mezi ty na straně přednášejících, jistě vám není třeba představovat jeden v nejoblíbenějších programů pro tvorbu multimediálních prezentací - PowerPoint. Chete-li se však v rekordním čase a co nejlépe zorientovat v nejnovější verzi tohoto nástroje, pak otevřete tuto knihu a nahlédněte. Čeká vás spousta praktických informací a přehledných postupů od samých začátků až po pokročilejší techniky práce.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 48.00 Kč

Autor: