Denní archiv Říjen 11, 2018

0

8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat

Nicolas Cage a Joel Schumacher. Sama tahle kom­bi­na­ce může být pro něko­ho dosta­teč­ně vra­žed­ná. Natolik, že se na film ani nepo­dí­vá. Já mám Cage rád, tak­že v tomhle pro­blém není. Režisér Joel Schumacher? To už je dru­há stra­na min­ce. Jenže i Joel je schop­ný nato­čit kva­lit­ní film. Jako vždy mě prv­ní napad­ne Telefonní bud­ka....

Autor:
Nelinka – Štěňátko na cvičáku0

Nelinka – Štěňátko na cvičáku

Psí hol­čič­ka Nelinka ros­te jako z vody a občas je pěk­ně umí­ně­ná. A tak s ní začne její panič­ka Violka cho­dit na cvi­čák, což je pro obě vel­ké dob­ro­druž­ství. Setkávají se tam se spous­tou dal­ších pejsků, se kte­rý­mi se dají zažít neu­vě­ři­tel­né roš­ťár­ny. Chc...

Autor:
Sportovní marketing0

Sportovní marketing

Cílem kni­hy je při­blí­žit stě­žej­ní pro­mě­ny pro­fe­si­o­nál­ní­ho svě­ta spor­tu a hlou­bě­ji ana­ly­zo­vat jejich dopa­dy na oblast spor­tov­ní­ho mar­ke­tingu, včet­ně mož­nos­tí efek­tiv­ní­ho vyu­ží­vá­ní někte­rých jeho moder­ních nástro­jů. Kromě hlav­ních teo­re­tic­kých výcho­di­sek...

Autor:
Uzdravte svou duši0

Uzdravte svou duši

Přestože sami se sebou trá­ví­me více času než s kým­ko­li jiným, mívá­me pro­blém se v sobě vyznat. Necháváme se for­mo­vat oko­lím i svou minu­los­tí a to, jací sku­teč­ně jsme, nám zůstá­vá skry­to. Nejčastějšími pře­káž­ka­mi při sna­ze o odha­le­ní naše­ho pra­vé­ho Já b...

Autor:
Jak to chodí v psí školce0

Jak to chodí v psí školce

Začtěte se do pohád­ko­vých pří­hod psích před­ško­lá­ků! V téhle škol­ce si bude­te při­pa­dat jako v psí gro­tes­ce. Malý pej­sek Bobeš jde popr­vé do škol­ky mezi ostat­ní ště­ňát­ka. Paní uči­tel­ka, veli­ce ele­gant­ní a náram­ně upra­ve­ná fen­ka afgán­ské­ho chr­ta, všech­ny ...

Autor:
Probiotická smoothies0

Probiotická smoothies

Zdravé zaží­vá­ní je klí­čem k naše­mu cel­ko­vé­mu zdra­ví. Objevte pes­t­ro­ba­rev­né, vše­stran­ně pro­spěš­né lahůd­ky, na něž se vám budou sbí­hat sli­ny – bude­te se divit, jak jste bez nich moh­li žít! Krémové pochout­ky s voňa­vý­mi názvy jako „borův­ko­vý ráj“, „sever­sk...

Autor:
0

Umírají ti, co se nepřizpůsobili: Říká rudý prach

„Už jsem dost dlou­ho na tomhle svě­tě, abych se nechal oba­la­mu­tit tako­vým diva­dlem. Srdce mi dáv­no zka­me­ně­lo, to už žád­ný cit neroz­hý­be, k pro­je­vům pří­vě­ti­vos­ti cho­vám pochy­by ze zása­dy. Laskavost je nej­prud­ším jedem toho­to svě­ta, nej­hez­čí hou­by jsou smr­tel­né, za vlíd­ným úsmě­vem se skrý­vá les ost­rých čepe­lí, život ve své pod­sta­tě...

Autor:
0

King Kong (1976) - První pokus o remake se ne tak úplně povedl. Ale stejně je to pro mě televizní klasika

Když jsem byl malý – rela­tiv­ně – tak jsem si tenhle film zami­lo­val. Ano, bylo to hlav­ně pro­to, že tam byla obrov­ská opi­ce, kte­rou si může­te snad­no oblí­bit, pro­to­že se jed­ná o tra­gic­ké­ho hrdi­nu. A navíc, pořád je to obrov­ská opi­ce, kte­rá doká­že ničit měs­to. Jenže pak jsem viděl původ­ní sní­mek z roku...

Autor:
NOVA - 11.10.20180

NOVA - 11.10.2018

Televizni pro­gram na 11.10.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasNick Stokes je povo­lán k děsi­vé­mu nále­zu na uli­ci. Když se dosta­ví na mís­to a je zde chví­li sám s polic...

Autor:
TV Barrandov - 11.10.20180

TV Barrandov - 11.10.2018

Televizni pro­gram na 11.10.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších S Kateřinou Brožovou do svě­ta hvěz...

Autor: