Denní archiv Říjen 10, 2018

15.12.2018 19:00 - Opera Národního divadla - Ostatní sály - „Dies numini et principi“0

15.12.2018 19:00 - Opera Národního divadla - Ostatní sály - „Dies numini et principi“

Orchestr Národního divadla Cembalo a varhanní pozitiv: Filip Dvořák Další z koncertů pořadaných Operou Národního divadla v Pražské křižovatce - kostele sv. Anny na Starém Městě je věnovaný dílu Augustina Šenkýře, jedné z významných osobností pražského hudebního života 18. století. Narodil v Dobrušce 23. prosince 1736. O jeho vzdělání v mládí není mnoho známo, zřejmě studoval na broumovském klášterním gymnáziu. V roce 1764 složil slavné sliby u emauzských benediktinů a o rok později byl vysvěcen na kněze. Byl ředitelem kůru v Emauzském klášteře v Praze. Byl znamenitý varhaník, houslista a hráč na violu da gamba. Pro tento nástroj napsal i školu hry: Fundament für die Viola da gamba. Proslul také jako pedagog. Mimo jiné byl učitelem hudebního skladatele Františka Josefa Dusíka. Jeho tvorba byla ve své době velmi oblíbená. Dochovalo se mnoho chrámových skladeb v pražských klášterech a chrámech, ale i v Roudnici, Klatovech, Želivě, Chocni, Broumově a Žamberku. Slohově je představitelem pozdního baroka. Zpěvná melodika, často s prvky lidové hudby. Dle nejnovějších výzkumů je skladatel Augustin Šenkýř autorem hudby ke školské hře Dies Numini et Principi – Drama musicum Pastoritium z roku 1770, jejíž text je uložen v archivu Náchod a hudební autograf v Českém muzeu hudby. Autoři nálezu Jiří Mikuláš a Kamil Remeš komparací textu hry a notového autografu potvrdili jednoznačnou spojitost obou archiválií. Jedná se tedy o unikátně doložený fakt, že i broumovští si nechávali psát hudbu svými odchovanými skladateli, leč dále působícími již mimo benediktinskou „societas“.

Celý článek na stránkách Národního divadla

Autor:
OlgaNahl2

Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR

Prügelknabe to nemá v živo­tě leh­ké a když se v téhle roli člo­věk doslo­va zabyd­lí, tak se z ní těž­ko dosta­ne. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otlou­ká­nek při­pa­dá a jedi­ným mís­tem, kde doká­že vydr­žet, je cha­ta, kam nikdo necho­dí. Samota může být pří­jem­ná, ale nemu­sí být dob­ré řeše­ní. Olga do samo­ty utí­ká a čeká, že se něco změ­ní. Co se jí děje v hla­vě, to nemá nikdo ani potu­chy a neví to ani ona sama. Prázdnota dává myš­len­kám pro­stor bez regu­la­ce. A když se Olga roz­hod­ně k radi­kál­ní změ­ně, pak je to ces­ta s trva­lou koneč­nou sta­ni­cí. Stane se posled­ní popra­ve­nou ženou v Československu.

Olga01Námět k fil­mu napsal Roman Cílek a na scé­ná­ři pra­co­va­la dvo­ji­ce Petr Kazda a Tomáš Weinreb. Příběh Olgy Hepnarové se ode­hrá­vá na kon­ci šede­sá­tých a začát­kem sedm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí. Do její­ho živo­ta neza­sa­hu­je teh­dej­ší atmo­sfé­ra ve spo­leč­nos­ti a poli­tic­ké změ­ny. Její pro­blémy jsou osob­ní a sou­vi­sí s jejím vzta­hem k lidem kolem ní. Psychické pro­blémy, kte­ré má, nedo­ká­že nikdo v jejím oko­lí dob­ře odhad­nout ani řešit. Dospívání bývá sice obdo­bí vzdo­ru vůči dospě­lé gene­ra­ci, ale Olga měla pro­blé­mů více. Patřila mezi ně i nevy­hra­ně­ná sexu­ál­ní ori­en­ta­ce a obtíž­né při­je­tí sama sebe. Ve dva­a­dva­ce­ti letech se Olga roz­hod­la k činu, kte­rý šoko­val veřej­nos­ti i léka­ře. Tomáš Weinreb se s pří­bě­hem Olgy setkal při natá­če­ní stu­dent­ské­ho fil­mu Všechno je sračka(2009), kte­rý doku­men­tu­je oso­bi­té názo­ry na život Miroslava Davida, býva­lé­ho milen­ce Olgy. Tentokrát je fil­mo­vý pří­běh věno­ván pře­de­vším Olze a sle­du­je její pří­stup k živo­tu a lidem sle­do­vá­ním její­ho cho­vá­ní a pre­zen­ta­cí názo­rů včet­ně dopi­su léka­ři i čás­ti její­ho vystou­pe­ní u soud­ní­ho jed­ná­ní.

Olga02Tvůrci při­pra­vi­li scé­nář a také film reží­ro­va­li. Jednotlivé scé­ny zob­ra­zu­jí výraz­né situ­a­ce v obdo­bí dospí­vá­ní a chví­le, kdy se Olga od lidí sama izo­lu­je a utí­ká do samo­ty. To dalo vel­ký pro­stor pro její před­sta­vi­tel­ku, pol­skou hereč­ku Michalinu Olszańskou. Její posta­va se plou­ží téměř ve všech scé­nách v apa­tii nebo v nejis­to­tě, nebo jen zírá do neu­r­či­ta. Tvář bez emo­cí jen zříd­ka uka­zu­je názna­ky něja­ké změ­ny. Výbuchy nekon­t­ro­lo­va­né­ho vzte­ku pak při­chá­ze­jí zce­la neče­ka­ně. Hlavní posta­va je sle­do­vá­na kame­rou a film půso­bí téměř jako doku­ment. Časový sled  je zacho­ván, ale scé­ny pří­mo na sebe občas nena­va­zu­jí. Na vní­má­ní cel­ku to však nemá vliv, pro­to­že kaž­dá situ­a­ce je něčím zají­ma­vá nebo pro­vo­ku­je a sou­čas­ně se tak naba­lu­je sled obra­zů, ze kte­rých čiší nejis­to­ta, nezá­jem, apa­tie i ztlu­me­ný vztek. Postava Olgy je stře­dem pozor­nos­ti kame­ry a dal­ší posta­vy do její­ho svě­ta prů­běž­né vstu­pu­jí. Komplikované vzta­hy v rodi­ně pre­zen­tu­je cito­vě chlad­ná mat­ka (Klára Melíšková), kte­rá doká­že dce­ru záso­bo­vat léky, ale nedo­ká­že roz­po­znat její psy­chic­ké potí­že. Komplikované cito­vé vaz­by pre­zen­tu­je Miroslav (Martin Pechlát) a lesbic­ká pří­tel­ky­ně Jitka (Marika Šoposká). Režiséři zvo­li­li pro pre­zen­ta­ci těch­to vzta­hů roz­díl­né pro­střed­ky a zvý­raz­ni­li hlav­ně lesbic­kou scé­ny Olgy a Jitky. Detailně nechá­va­jí kame­ru sle­do­vat obě žen­ské posta­vy v intim­ní situ­a­ci a pro pří­pra­vu spo­leč­né­ho noco­vá­ní Miroslava a Olgy je určen stan kde­si v pří­ro­dě. Z nepo­cho­pi­tel­ných důvo­dů stan sta­ví v deš­ti a scé­na vypa­dá jako paro­die na Pata a Mata. Jinak jsou ostat­ní scé­ny nato­če­né vel­mi stro­ze a věc­ně. Většinou se jed­ná o základ­ní pohled na situ­a­ci, pak pad­ne něko­lik slov a někdy ani to ne. Strohost v tex­tu však kore­spon­du­je s cel­ko­vým čer­no­bí­lým poje­tím fil­mu a celek půso­bí výraz­ně depre­siv­ně.

Olga03Líbilo se mi, že film nehod­no­tí a nechá pří­běh půso­bit svou syro­vos­tí. Také oce­ňu­ji, že se auto­ři sna­ži­li držet zná­mých fak­tů a zby­teč­ně do pří­bě­hu nevsou­va­li dal­ší posta­vy. Námět i jeho fil­mo­vé zpra­co­vá­ní spo­lu vytvá­ří půso­bi­vé dílo, kte­ré pro­vo­ku­je k zamyš­le­ní. Je ale pro­blém, nad čím a jakým smě­rem se pře­mýš­le­ní bude ubí­rat.  Za herec­ký výkon chvá­lím Michalinu Olszańskou, Mariku Šoposkou a Kláru Melíškovou.

Nedoporučuji film lidem psy­chic­ky labil­ním, pro­to­že jim roz­hod­ně nepo­mů­že k dob­ré nála­dě.

Hodnocení: 70 %

Autor:
0

JITKA ZELENKOVÁ POKŤILA CD

SPOLU S KRAUSEM A SMIGMATOREM — Zpěvačka Jitka Zelenková včera odpoledne (9. 10. 2018) v pražské La Fabrice pokřtila svoji albovou novinku Intimity za přítomnosti svých přátel, spolupracovníků a hostů. Křtu se účastnili i David Kraus a Jan Smigmator, kteří na albu s Jitkou nazpívali duety. Slavnostním setkáním provázel Jan Smigmator spolu se zpěvačkou Dashou. Album pokřtili také společně s ředitelkou Supraphonu Ivou Milerovou zástupci nadačního fondu TopHelp Martinou a Jaromírem Gajdáčkovými. Mezi gratulanty nechyběli také Jitčini nejbližší spolupracovníci: producent alba Alan Piskač, hudební režisér, producent a kapelník František Raba i textař Eduard Krečmar.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

EMMA SMETANA A JORDAN HAJ

Lost & Found — Rok po vydání úspěšného společného singlu No Fire přichází dvojice Smetana-Haj s novou písní, o jejímž hitovém potenciálu svědčí i fakt, že ji od konce září uslyšíte na vlnách Evropy 2, která si dokonce pro tuto píseň vyžádala týdenní rádiovou exkluzivitu. „Začínám mít trochu neskromný pocit, že nám s Jordanem ty písně a děti celkem jdou,“ směje se Emma Smetana, která má se svým životním partnerem rok a půl starou dceru Lennon Marlene.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Supraphonline INFO ŘÍJEN

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Přinášíme nový newsletter o nejzajímavějších titulech z nabídky internetového obchodu Supraphonline. Nabízíme nejen novinky a archivní tituly z široké nabídky Supraphonu, ale i mnoho archivních raritních nahrávek, které nevyšly na CD. V nabídce Supraphonline naleznete také tituly dalších vydavatelů, jako jsou např. Universal Music, Warner Music, Animal Music, Popron Music, Galén, Championship, Opus, 100Promotion a mnoho dalších.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
Průzkumník oceánu0

Průzkumník oceánu

Fascinující prostředí moří a oceánu, různorodé informace, skvělé ilustrace. Zjistíte, na jaké úrovně lze oceán rozdělit, jaké zvířata kde žijí a jak bohatý je korálový útes. Která zvířata jsou největší a čím jsou zajímavá, jak se žije v chaluhových lesích i polárních teplotách, jak funguje „rybí čistička“. Existují mezi rybami přátelství a spolupráce? Vydávají ryby nějaké zvuky, nebo je oceán tichý? Jak se mořští živočichové maskují? Naleznete zde také spoustu informací o tom, co oceánu škodí a co by mohl každý z nás udělat, aby ho pomohl zachránit. Knihu doplňuje slovníček odborných výrazů. Vydejte se do zajímavého a málo známého prostředí, jehož obyvatelé překonají vaši fantazii.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor:
Pohádkář – O princeznách0

Pohádkář – O princeznách

Dobrodružství dvou urozených princezen, které spolu tráví tři dny na opuštěném loveckém zámečku, zprvu hrozí katastrofou. Královské slečny mají totiž velmi rozdílnou povahu i různé názory, takže hádky mezi nimi jsou na denním pořádku. Pobyt na odlehlém místě je ale nakonec natolik sblíží, že se z nich stanou velké kamarádky.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 199.00 Kč

Autor:
Tradiční český rok - Josef Lada0

Tradiční český rok - Josef Lada

Rádi byste dětem vyprávěli o českých tradicích? V této knize vám přiblížíme nejen ty nejznámější svátky, zvyky a obyčeje, ale také zde najdete známá lidová říkadla, pořekadla, písničky, pranostiky i vánoční a velikonoční koledy. Dozvíte se spoustu zajímavostí o našich klasických symbolech, lidových pověrách či oblíbených dětských hrách, které neodmyslitelně patří k tradičnímu českému roku. Prožijte a vychutnejte si rozkvetlé jaro, nádherné léto, barevný podzim i kouzelný zimní čas spolu s krásnými ilustracemi Josefa Lady.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 499.00 Kč

Autor:
Patchwork inspirace přírodou0

Patchwork inspirace přírodou

Nestárnoucí a stále více obdivované quiltové vzory tentokrát inspirované přírodou. Deka jako hvězdná obloha, mořská pěna, ušitá jako z motýlích křídel a mnohé další. Autorka pracuje s volnou řezací technikou a všechny modely jsou přístupné i méně zkušeným a začínajícím quiltařkám. Tato kniha je o inspiraci, kterou nám nabízí příroda – od hlemýždů až po celý vesmír. Je na každé patchworkářce, jak tuto inspiraci předá textílii. Často stačí využít jen hru barev, která vede ke vzniku quiltu, jindy zase kresba listu nebo zajímavé zvíře. Nalezení vzoru je pouze prvním krokem. Dalším krokem je převedení inspirujícího objektu do plošného obrazce. Linie jsou proto konstruované tak, aby bylo pohodlné zvolený vzor ušít. Lze tak použít například volně řezané křivky skrz dvě na sobě ležící vrstvy látek, paspulkovou techniku nebo jiné formy aplikace.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 399.00 Kč

Autor:
0

Nelinka – Štěňátko na cvičáku

Psí holčička Nelinka roste jako z vody a občas je pěkně umíněná. A tak s ní začne její panička Violka chodit na cvičák, což je pro obě velké dobrodružství. Setkávají se tam se spoustou dalších pejsků, se kterými se dají zažít neuvěřitelné rošťárny. Chceš vědět, co všechno se na cvičáku přihodilo? Pokračování deníčku malé jezevčice Nelinky tě pobaví a také ti poradí, jak vycvičit psí miminko.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
0

Sportovní marketing

Cílem knihy je přiblížit stěžejní proměny profesionálního světa sportu a hlouběji analyzovat jejich dopady na oblast sportovního marketingu, včetně možností efektivního využívání některých jeho moderních nástrojů. Kromě hlavních teoretických východisek kniha přináší mnoho inspirativních příkladů ze zahraničního i tuzemského prostředí. Při zpracování publikace autor využil poznatků získaných jak v rámci své vědecko-výzkumné činnosti, tak i v rámci spolupráce s některými předními sportovními kluby v České republice. Publikace se jako první u nás komplexně věnuje možnostem využití principů konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR) v oblasti sportu. Všímá si hlavních podpůrných argumentů pro spojení CSR a sportu, stejně jako klíčových interních a externích motivů sportovních organizací k jejich zapojení do CSR aktivit. Blíže jsou představeny CSR iniciativy mezinárodních řídících sportovních institucí, významných ligových soutěží v zámoří či v Evropě či některých předních sportovních klubů u nás i v zahraničí. Autor navíc přináší i praktická doporučení týkající se zejména efektivního zavádění principů CSR do řízení sportovních organizací, včetně představení jednotlivých fází a kroků implementačního procesu. Zároveň je i prostřednictvím výsledků řady respektovaných výzkumů ukázáno, že implementace CSR do řízení sportovních organizací může přinášet benefity nejen okolní společnosti, ale též sportovním organizacím samotným. Publikace je určena současným a budoucím marketingovým manažerům sportovních organizací, kteří si chtějí osvojit moderní techniky v oblasti marketingové komunikace, public relations či sportovního sponzoringu. Vedle toho mohou publikaci využít i marketingoví či CSR manažeři podniků, kteří se ve svých CSR politikách či marketingových programech snaží zaměřit na podporu sportu a pohybových aktivit. Kniha bude přínosná i pro ty čtenáře, kteří se zabývají sportovním managementem, sociologií či ekonomikou sportu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 229.00 Kč

Autor:
0

Uzdravte svou duši

Přestože sami se sebou trávíme více času než s kýmkoli jiným, míváme problém se v sobě vyznat. Necháváme se formovat okolím i svou minulostí a to, jací skutečně jsme, nám zůstává skryto. Nejčastějšími překážkami při snaze o odhalení našeho pravého Já bývají komunikační stereotypy, navyklé vzorce myšlení, psychické bloky, začarované kruhy či uzamčené třinácté komnaty. Naše stará nevyřešená zranění, slepé skvrny, které nám brání spatřit sebe sama. Zkušená psycholožka vám v této knize odhalí, jak si k sobě vybudovat zdravý vztah, jak najít pozitivní přístup k sobě samému a získat přirozenou sebejistotu a sebeúctu. S její pomocí se dokážete přijmout takoví, jací jste, i se všemi chybami, pocity a zkušenostmi, ke kterým byste se nejraději nehlásili. Naučíte se mít rádi sami sebe, rozvíjet v sobě to dobré a zdravé a lépe využívat svůj rozum i svoji intuici. Knížka vám také pomůže zorientovat se ve vaší životní situaci, nezdravých vztazích a destruktivním chování a ukáže vám, jak své zkušenosti využít pro svůj růst. Pozitivní přístup k sobě samému neznamená vidět jen to dobré, ale umět se vypořádat s nejrůznějšími obtížemi a situacemi, se kterými se na cestě ke zdravému a naplněnému životu setkáváme. Nechte se inspirovat a vydejte se na cestu za uzdravením své duše!

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
0

Jak to chodí v psí školce

Začtěte se do pohádkových příhod psích předškoláků! V téhle školce si budete připadat jako v psí grotesce. Malý pejsek Bobeš jde poprvé do školky mezi ostatní štěňátka. Paní učitelka, velice elegantní a náramně upravená fenka afgánského chrta, všechny učí společně jíst, plavat, zahrabávat kostičky a spořádaně se venčit na procházce. Všechna štěňátka jsou moc šikovná, jen ten Bonifác! Tenhle nenapravitelný propadlík má v hlavě samou lumpárnu. Tak trochu bláznivé pohádkové vyprávění Ivy Geckové by nebylo úplné bez vtipných ilustrací Michala Sušiny.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 212.00 Kč

Autor:
0

Významné výročí státnosti oslaví Česká televize novými pořady

Vznik Československa v roce 1918 je význam­ným mez­ní­kem ve vývo­ji naší spo­leč­nos­ti.  V říj­nu vyvr­cho­lí spe­ci­ál­ní vysí­lá­ní, kte­ré České tele­vi­ze k tomu­to výro­čí při­pra­vi­la. Programové doku­men­ty a doku­men­tár­ní cykly nabíd­nou nejen por­tréty osob­nos­tí, kte­ré jsou se vzni­kem Československa neod­mys­li­tel­ně spja­ty, ale při­po­me­nou i neprá­vem zapo­me­nu­té hrdi­ny. Ke vzni­ku samo­stat­né­ho Československa při­spě­lo mno­ho fak­to­rů a také osob­nos­tí. Ve spo­leč­nos­ti je oce­ňo­ván pří­nos a půso­be­ní Tomáše Garrigua Masaryka nebo Edvarda Beneše. Velkou roli však sehrá­li naši legi­o­ná­ři i výraz­né poli­tic­ké osob­nos­ti pobý­va­jí­cích na úze­mí Rakouska-Uherska. Zajímavé jsou i osu­dy běž­ných lidí, do jejichž živo­tů se pro­mí­ta­ly spo­le­čen­ské změ­ny.

Ve tří­díl­ném doku­men­tár­ním cyk­lu „Legie100“, kte­rým  pro­vá­zí herec Jiří Dvořák, uvi­dí divá­ci na ČT2 (16.10. ve 22:10 hod., 23.10. ve 22:00 hod. a 30.10. ve 22:50 hod.) postup­né for­mo­vá­ní legi­o­ná­řů z malých sku­pin až do podo­by orga­ni­zo­va­né­ho vojen­ské­ho útva­ru, kte­rá se výraz­ně pro­sa­di­la při bitvě u Zborova. Projekt vzni­kl pod režij­ním vede­ním Jakuba Tabery, kte­rý je také reži­sé­rem hra­né­ho doku­men­tu „Dva muži v roce jed­na“. Další doku­ment, pod kte­rým je reži­sér pode­psán,  zachy­cu­je pre­mi­é­ra Karla Kramáře a minis­t­ra zahra­ni­čí Edvarda Beneše, kte­ří repre­zen­to­va­li nově vznik­lé Československo na paříž­ské míro­vé kon­fe­ren­ci v roce 1919 (29.10. ve 20:00 hod na ČT 2).

Dvoudílný his­to­ric­ký film „Rašín“ i doku­men­tár­ní sní­mek „Rodina Aloise Rašína“ nato­čil reži­sér a scé­náris­ta Jiří Svoboda. Po mno­ho let stál Alois Rašín ve stí­nu  T.G.Masaryka i Edvarda Beneše. Ale tato výrazná osob­nost měla význam­ný vliv při pří­pra­vě nové­ho stá­tu. Zajímavý a kru­tý osud měl i jeho syn, Ladislav Rašín, kte­rý se také zasa­zo­val za nezá­vis­lost repub­li­ky, nesou­hla­sil s při­je­tím mni­chov­ské­ho dik­tá­tu, byl jed­ním ze zakla­da­te­lů zpra­vo­daj­ské pro­ti­na­cis­tic­ké sítě. Byl zatčen, uvěz­něn a zemřel krát­ce před pří­cho­dem ame­ric­ké armá­dy ve vězeň­ské nemoc­ni­ci ve Frankfurtu nad Mohanem.

Další doku­men­tár­ní fil­my jsou věno­vá­ny lidem, kte­ré sice v učeb­ni­cích děje­pi­su nikdo nena­jde, ale v jejich živo­tě, kte­rý začí­ná v obdo­bí vzni­ku repub­li­ky, se odrá­že­jí poli­tic­ké změ­ny. Přesto v sobě tito hrdi­no­vé všed­ních dnů nachá­ze­jí stá­le chuť žít a díva­jí se na poše­ti­los­ti sou­čas­né doby s nad­hle­dem odži­tých let. Dokument „Narozena 1918“ nato­či­la Eva Tomanová a bude odvy­sí­lán 11.12. ve 22:00 hod. na ČT2. Dokumenty “Moje sto­le­tí 1918 -1945“ a „Moje sto­le­tí 1945-2018“ nato­či­la Theodora Remundová.

Televizní cyk­lus osmi doku­men­tů, kte­ré mapu­jí afé­ry prvo­re­pub­li­ko­vé­ho spo­leč­nos­ti, nato­čil Jakub Tabery pod názvem „Průšvihy prv­ní repub­li­ky“. Bude zají­ma­vé posou­dit, jak dale­ce jsou někte­ré kau­zy podob­né těm sou­čas­ným. Dokumenty budou vysí­lá­ny od 18.10. ve 21:30 hod. na ČT 2.

V nedě­li 28.října se pře­ne­se zpra­vo­daj­ství  o sto let zpět  a ori­gi­nál­ně poja­tým zpra­vo­daj­stvím bude pro­vá­zet mode­rá­tor Jakub Železný. Nabídka pro­gra­mů je ješ­tě mno­hem bohat­ší. V den výro­čí pře­ne­se před­sta­ve­ní „Říjen 1918“ z Obecního domu v Praze. Na ČT ART pak bude záznam nové­ho zpra­co­vá­ní ope­ry „Libuše“ v Národním diva­dle.…

Autor:
0

Probiotická smoothies

Zdravé zažívání je klíčem k našemu celkovému zdraví. Objevte pestrobarevné, všestranně prospěšné lahůdky, na něž se vám budou sbíhat sliny – budete se divit, jak jste bez nich mohli žít! Krémové pochoutky s voňavými názvy jako „borůvkový ráj“, „severský milostný příběh“ nebo „broskvový sen s malinami“ nejsou jen neskutečně dobré, jsou také blahodárné pro naše zažívání. Královna smoothies Eliq Maranik to dobře zná z vlastní zkušenosti – od mládí měla potíže se žaludkem, kterých se zbavila díky přírodním probiotikům. Proto sestavila knihu receptů na nápoje, jako je kefír nebo kombucha, na vynikající domácí jogurt a na to, jak je zkombinovat s ovocem a zeleninou do lahodných smoothies. Knihy švédské autorky, fotografky a výtvarnice Eliq Maranik vyšly v bezmála dvaceti jazycích a prodávají se v šedesáti zemích po celém světě. Do půvabných knížek, v nichž se všechno točí kolem zdravých dobrot rozmanitých druhů a barev, vkládá své nadšení i poznatky o ovoci, zelenině, superpotravinách a dalších zajímavých přísadách, které jsou velkým přínosem pro naše tělo i psychiku.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 289.00 Kč

Autor: