Denní archiv Říjen 10, 2018

OlgaNahl2

Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR

Prügelknabe to nemá v živo­tě leh­ké a když se v téhle roli člo­věk doslo­va zabyd­lí, tak se z ní těž­ko dosta­ne. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otlou­ká­nek při­pa­dá a jedi­ným mís­tem, kde doká­že vydr­žet, je cha­ta, kam nikdo necho­dí. Samota může být pří­jem­ná, ale nemu­sí být dob­ré řeše­ní. Olga do samo­ty utí­ká a čeká, že...

Autor:
JITKA ZELENKOVÁ POKŤILA CD0

JITKA ZELENKOVÁ POKŤILA CD

SPOLU S KRAUSEM A SMIGMATOREM — Zpěvačka Jitka Zelenková vče­ra odpo­led­ne (9. 10. 2018) v praž­ské La Fabrice pokřti­la svo­ji albo­vou novin­ku Intimity za pří­tom­nos­ti svých přá­tel, spo­lu­pra­cov­ní­ků a hos­tů. Křtu se účast­ni­li i David Kraus a Jan Smigmator, k...

Autor:
EMMA SMETANA A JORDAN HAJ0

EMMA SMETANA A JORDAN HAJ

Lost & Found — Rok po vydá­ní úspěš­né­ho spo­leč­né­ho sin­g­lu No Fire při­chá­zí dvo­ji­ce Smetana-Haj s novou pís­ní, o jejímž hito­vém poten­ci­á­lu svěd­čí i fakt, že ji od kon­ce září usly­ší­te na vlnách Evropy 2, kte­rá si dokon­ce pro tuto píseň vyžá­da­la týdenn...

Autor:
Supraphonline INFO ŘÍJEN0

Supraphonline INFO ŘÍJEN

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Přinášíme nový news­let­ter o nej­za­jí­ma­věj­ších titu­lech z nabíd­ky inter­ne­to­vé­ho obcho­du Supraphonline. Nabízíme nejen novin­ky a archiv­ní titu­ly z širo­ké nabíd­ky Supraphonu, ale i mno­ho archiv­ních rarit­ních nahrá­vek, kte­ré nevy­šly na CD...

Autor:
Průzkumník oceánu0

Průzkumník oceánu

Fascinující pro­stře­dí moří a oce­á­nu, růz­no­ro­dé infor­ma­ce, skvě­lé ilu­stra­ce. Zjistíte, na jaké úrov­ně lze oce­án roz­dě­lit, jaké zví­řa­ta kde žijí a jak boha­tý je korá­lo­vý útes. Která zví­řa­ta jsou nej­vět­ší a čím jsou zají­ma­vá, jak se žije v cha­lu­ho­vých les...

Autor:
Pohádkář – O princeznách0

Pohádkář – O princeznách

Dobrodružství dvou uro­ze­ných prin­ce­zen, kte­ré spo­lu trá­ví tři dny na opuš­tě­ném lovec­kém zámeč­ku, zpr­vu hro­zí kata­stro­fou. Královské sleč­ny mají totiž vel­mi roz­díl­nou pova­hu i růz­né názo­ry, tak­že hád­ky mezi nimi jsou na den­ním pořád­ku. Pobyt na odlehlém...

Autor:
Tradiční český rok - Josef Lada0

Tradiční český rok - Josef Lada

Rádi bys­te dětem vyprá­vě­li o čes­kých tra­di­cích? V této kni­ze vám při­blí­ží­me nejen ty nej­zná­měj­ší svát­ky, zvy­ky a oby­če­je, ale také zde najde­te zná­má lido­vá říka­dla, poře­ka­dla, pís­nič­ky, pra­nos­ti­ky i vánoč­ní a veli­ko­noč­ní kole­dy. Dozvíte se spous­tu zají...

Autor:
Patchwork inspirace přírodou0

Patchwork inspirace přírodou

Nestárnoucí a stá­le více obdi­vo­va­né quil­to­vé vzo­ry ten­to­krát inspi­ro­va­né pří­ro­dou. Deka jako hvězd­ná oblo­ha, moř­ská pěna, uši­tá jako z motý­lích kří­del a mno­hé dal­ší. Autorka pra­cu­je s vol­nou řeza­cí tech­ni­kou a všech­ny mode­ly jsou pří­stup­né i méně zku­še...

Autor:
Nelinka – Štěňátko na cvičáku0

Nelinka – Štěňátko na cvičáku

Psí hol­čič­ka Nelinka ros­te jako z vody a občas je pěk­ně umí­ně­ná. A tak s ní začne její panič­ka Violka cho­dit na cvi­čák, což je pro obě vel­ké dob­ro­druž­ství. Setkávají se tam se spous­tou dal­ších pejsků, se kte­rý­mi se dají zažít neu­vě­ři­tel­né roš­ťár­ny. Chc...

Autor:
Sportovní marketing0

Sportovní marketing

Cílem kni­hy je při­blí­žit stě­žej­ní pro­mě­ny pro­fe­si­o­nál­ní­ho svě­ta spor­tu a hlou­bě­ji ana­ly­zo­vat jejich dopa­dy na oblast spor­tov­ní­ho mar­ke­tingu, včet­ně mož­nos­tí efek­tiv­ní­ho vyu­ží­vá­ní někte­rých jeho moder­ních nástro­jů. Kromě hlav­ních teo­re­tic­kých výcho­di­sek...

Autor:
Uzdravte svou duši0

Uzdravte svou duši

Přestože sami se sebou trá­ví­me více času než s kým­ko­li jiným, mívá­me pro­blém se v sobě vyznat. Necháváme se for­mo­vat oko­lím i svou minu­los­tí a to, jací sku­teč­ně jsme, nám zůstá­vá skry­to. Nejčastějšími pře­káž­ka­mi při sna­ze o odha­le­ní naše­ho pra­vé­ho Já b...

Autor:
Jak to chodí v psí školce0

Jak to chodí v psí školce

Začtěte se do pohád­ko­vých pří­hod psích před­ško­lá­ků! V téhle škol­ce si bude­te při­pa­dat jako v psí gro­tes­ce. Malý pej­sek Bobeš jde popr­vé do škol­ky mezi ostat­ní ště­ňát­ka. Paní uči­tel­ka, veli­ce ele­gant­ní a náram­ně upra­ve­ná fen­ka afgán­ské­ho chr­ta, všech­ny ...

Autor:
0

Významné výročí státnosti oslaví Česká televize novými pořady

Vznik Československa v roce 1918 je význam­ným mez­ní­kem ve vývo­ji naší spo­leč­nos­ti.  V říj­nu vyvr­cho­lí spe­ci­ál­ní vysí­lá­ní, kte­ré České tele­vi­ze k tomu­to výro­čí při­pra­vi­la. Programové doku­men­ty a doku­men­tár­ní cykly nabíd­nou nejen por­tréty osob­nos­tí, kte­ré jsou se vzni­kem Československa neod­mys­li­tel­ně spja­ty, ale při­po­me­nou i neprá­vem zapo­me­nu­té hrdi­ny. Ke vzni­ku samo­stat­né­ho Československa při­spě­lo mno­ho fak­to­rů a také osob­nos­tí....

Autor:
Probiotická smoothies0

Probiotická smoothies

Zdravé zaží­vá­ní je klí­čem k naše­mu cel­ko­vé­mu zdra­ví. Objevte pes­t­ro­ba­rev­né, vše­stran­ně pro­spěš­né lahůd­ky, na něž se vám budou sbí­hat sli­ny – bude­te se divit, jak jste bez nich moh­li žít! Krémové pochout­ky s voňa­vý­mi názvy jako „borův­ko­vý ráj“, „sever­sk...

Autor:
ČT - 10.10.20180

ČT - 10.10.2018

Televizni pro­gram na 10.10.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV 10.10. 02:21 10.10. 04:53AZ-kvízŽánr: kviz / sou­těž; HDTV|...

Autor:
NOVA - 10.10.20180

NOVA - 10.10.2018

Televizni pro­gram na 10.10.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasRežie posled­ní dvo­je­pi­zo­dy se ujal sám Quentin Tarantino. V prv­ní čás­ti jsme svěd­ky Nickova úno­su a jeh...

Autor:
TV Barrandov - 10.10.20180

TV Barrandov - 10.10.2018

Televizni pro­gram na 10.10.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 10.10. 02:30 10.10. 03:05Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bli...

Autor:
Prima - 10.10.20180

Prima - 10.10.2018

Televizni pro­gram na 10.10.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex VII (9) -ST -W -HDMark, Niki a Rex ten­to­krát muse­jí vypá­t­rat vra­ha, kte­rý se zamě­řu­je na mla­dé a hez­ké bl...

Autor: