Denní archiv Říjen 10, 2018

15.12.2018 19:00 - Opera Národního divadla - Ostatní sály - „Dies numini et principi“0

15.12.2018 19:00 - Opera Národního divadla - Ostatní sály - „Dies numini et principi“

Orchestr Národního divadla Cembalo a varhanní pozitiv: Filip Dvořák Další z koncertů pořadaných Operou Národního divadla v Pražské křižovatce - kostele sv. Anny na Starém Městě je věnovaný dílu Augustina Šenkýře, jedné z významných osobností pražského hudebního života 18. století. Narodil v Dobrušce 23. prosince 1736. O jeho vzdělání v mládí není mnoho známo, zřejmě studoval na broumovském klášterním gymnáziu. V roce 1764 složil slavné sliby u emauzských benediktinů a o rok později byl vysvěcen na kněze. Byl ředitelem kůru v Emauzském klášteře v Praze. Byl znamenitý varhaník, houslista a hráč na violu da gamba. Pro tento nástroj napsal i školu hry: Fundament für die Viola da gamba. Proslul také jako pedagog. Mimo jiné byl učitelem hudebního skladatele Františka Josefa Dusíka. Jeho tvorba byla ve své době velmi oblíbená. Dochovalo se mnoho chrámových skladeb v pražských klášterech a chrámech, ale i v Roudnici, Klatovech, Želivě, Chocni, Broumově a Žamberku. Slohově je představitelem pozdního baroka. Zpěvná melodika, často s prvky lidové hudby. Dle nejnovějších výzkumů je skladatel Augustin Šenkýř autorem hudby ke školské hře Dies Numini et Principi – Drama musicum Pastoritium z roku 1770, jejíž text je uložen v archivu Náchod a hudební autograf v Českém muzeu hudby. Autoři nálezu Jiří Mikuláš a Kamil Remeš komparací textu hry a notového autografu potvrdili jednoznačnou spojitost obou archiválií. Jedná se tedy o unikátně doložený fakt, že i broumovští si nechávali psát hudbu svými odchovanými skladateli, leč dále působícími již mimo benediktinskou „societas“.

Celý článek na stránkách Národního divadla

Autor:
OlgaNahl2

Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR

Prügelknabe to nemá v živo­tě leh­ké a když se v téhle roli člo­věk doslo­va zabyd­lí, tak se z ní těž­ko dosta­ne. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otlou­ká­nek při­pa­dá a jedi­ným mís­tem, kde doká­že vydr­žet, je cha­ta, kam nikdo necho­dí. Samota může být pří­jem­ná, ale nemu­sí být dob­ré řeše­ní. Olga do samo­ty utí­ká a čeká, že se něco změ­ní. Co se jí děje v hla­vě, to nemá nikdo ani potu­chy a neví to ani ona sama. Prázdnota dává myš­len­kám pro­stor bez regu­la­ce. A když se Olga roz­hod­ně k radi­kál­ní změ­ně, pak je to ces­ta s trva­lou koneč­nou sta­ni­cí. Stane se posled­ní popra­ve­nou ženou v Československu.

Olga01Námět k fil­mu napsal Roman Cílek a na scé­ná­ři pra­co­va­la dvo­ji­ce Petr Kazda a Tomáš Weinreb. Příběh Olgy Hepnarové se ode­hrá­vá na kon­ci šede­sá­tých a začát­kem sedm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí. Do její­ho živo­ta neza­sa­hu­je teh­dej­ší atmo­sfé­ra ve spo­leč­nos­ti a poli­tic­ké změ­ny. Její pro­blémy jsou osob­ní a sou­vi­sí s jejím vzta­hem k lidem kolem ní. Psychické pro­blémy, kte­ré má, nedo­ká­že nikdo v jejím oko­lí dob­ře odhad­nout ani řešit. Dospívání bývá sice obdo­bí vzdo­ru vůči dospě­lé gene­ra­ci, ale Olga měla pro­blé­mů více. Patřila mezi ně i nevy­hra­ně­ná sexu­ál­ní ori­en­ta­ce a obtíž­né při­je­tí sama sebe. Ve dva­a­dva­ce­ti letech se Olga roz­hod­la k činu, kte­rý šoko­val veřej­nos­ti i léka­ře. Tomáš Weinreb se s pří­bě­hem Olgy setkal při natá­če­ní stu­dent­ské­ho fil­mu Všechno je sračka(2009), kte­rý doku­men­tu­je oso­bi­té názo­ry na život Miroslava Davida, býva­lé­ho milen­ce Olgy. Tentokrát je fil­mo­vý pří­běh věno­ván pře­de­vším Olze a sle­du­je její pří­stup k živo­tu a lidem sle­do­vá­ním její­ho cho­vá­ní a pre­zen­ta­cí názo­rů včet­ně dopi­su léka­ři i čás­ti její­ho vystou­pe­ní u soud­ní­ho jed­ná­ní.

Olga02Tvůrci při­pra­vi­li scé­nář a také film reží­ro­va­li. Jednotlivé scé­ny zob­ra­zu­jí výraz­né situ­a­ce v obdo­bí dospí­vá­ní a chví­le, kdy se Olga od lidí sama izo­lu­je a utí­ká do samo­ty. To dalo vel­ký pro­stor pro její před­sta­vi­tel­ku, pol­skou hereč­ku Michalinu Olszańskou. Její posta­va se plou­ží téměř ve všech scé­nách v apa­tii nebo v nejis­to­tě, nebo jen zírá do neu­r­či­ta. Tvář bez emo­cí jen zříd­ka uka­zu­je názna­ky něja­ké změ­ny. Výbuchy nekon­t­ro­lo­va­né­ho vzte­ku pak při­chá­ze­jí zce­la neče­ka­ně. Hlavní posta­va je sle­do­vá­na kame­rou a film půso­bí téměř jako doku­ment. Časový sled  je zacho­ván, ale scé­ny pří­mo na sebe občas nena­va­zu­jí. Na vní­má­ní cel­ku to však nemá vliv, pro­to­že kaž­dá situ­a­ce je něčím zají­ma­vá nebo pro­vo­ku­je a sou­čas­ně se tak naba­lu­je sled obra­zů, ze kte­rých čiší nejis­to­ta, nezá­jem, apa­tie i ztlu­me­ný vztek. Postava Olgy je stře­dem pozor­nos­ti kame­ry a dal­ší posta­vy do její­ho svě­ta prů­běž­né vstu­pu­jí. Komplikované vzta­hy v rodi­ně pre­zen­tu­je cito­vě chlad­ná mat­ka (Klára Melíšková), kte­rá doká­že dce­ru záso­bo­vat léky, ale nedo­ká­že roz­po­znat její psy­chic­ké potí­že. Komplikované cito­vé vaz­by pre­zen­tu­je Miroslav (Martin Pechlát) a lesbic­ká pří­tel­ky­ně Jitka (Marika Šoposká). Režiséři zvo­li­li pro pre­zen­ta­ci těch­to vzta­hů roz­díl­né pro­střed­ky a zvý­raz­ni­li hlav­ně lesbic­kou scé­ny Olgy a Jitky. Detailně nechá­va­jí kame­ru sle­do­vat obě žen­ské posta­vy v intim­ní situ­a­ci a pro pří­pra­vu spo­leč­né­ho noco­vá­ní Miroslava a Olgy je určen stan kde­si v pří­ro­dě. Z nepo­cho­pi­tel­ných důvo­dů stan sta­ví v deš­ti a scé­na vypa­dá jako paro­die na Pata a Mata. Jinak jsou ostat­ní scé­ny nato­če­né vel­mi stro­ze a věc­ně. Většinou se jed­ná o základ­ní pohled na situ­a­ci, pak pad­ne něko­lik slov a někdy ani to ne. Strohost v tex­tu však kore­spon­du­je s cel­ko­vým čer­no­bí­lým poje­tím fil­mu a celek půso­bí výraz­ně depre­siv­ně.

Olga03Líbilo se mi, že film nehod­no­tí a nechá pří­běh půso­bit svou syro­vos­tí. Také oce­ňu­ji, že se auto­ři sna­ži­li držet zná­mých fak­tů a zby­teč­ně do pří­bě­hu nevsou­va­li dal­ší posta­vy. Námět i jeho fil­mo­vé zpra­co­vá­ní spo­lu vytvá­ří půso­bi­vé dílo, kte­ré pro­vo­ku­je k zamyš­le­ní. Je ale pro­blém, nad čím a jakým smě­rem se pře­mýš­le­ní bude ubí­rat.  Za herec­ký výkon chvá­lím Michalinu Olszańskou, Mariku Šoposkou a Kláru Melíškovou.

Nedoporučuji film lidem psy­chic­ky labil­ním, pro­to­že jim roz­hod­ně nepo­mů­že k dob­ré nála­dě.

Hodnocení: 70 %

Autor:
0

JITKA ZELENKOVÁ POKŤILA CD

SPOLU S KRAUSEM A SMIGMATOREM — Zpěvačka Jitka Zelenková včera odpoledne (9. 10. 2018) v pražské La Fabrice pokřtila svoji albovou novinku Intimity za přítomnosti svých přátel, spolupracovníků a hostů. Křtu se účastnili i David Kraus a Jan Smigmator, kteří na albu s Jitkou nazpívali duety. Slavnostním setkáním provázel Jan Smigmator spolu se zpěvačkou Dashou. Album pokřtili také společně s ředitelkou Supraphonu Ivou Milerovou zástupci nadačního fondu TopHelp Martinou a Jaromírem Gajdáčkovými. Mezi gratulanty nechyběli také Jitčini nejbližší spolupracovníci: producent alba Alan Piskač, hudební režisér, producent a kapelník František Raba i textař Eduard Krečmar.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

EMMA SMETANA A JORDAN HAJ

Lost & Found — Rok po vydání úspěšného společného singlu No Fire přichází dvojice Smetana-Haj s novou písní, o jejímž hitovém potenciálu svědčí i fakt, že ji od konce září uslyšíte na vlnách Evropy 2, která si dokonce pro tuto píseň vyžádala týdenní rádiovou exkluzivitu. „Začínám mít trochu neskromný pocit, že nám s Jordanem ty písně a děti celkem jdou,“ směje se Emma Smetana, která má se svým životním partnerem rok a půl starou dceru Lennon Marlene.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Supraphonline INFO ŘÍJEN

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Přinášíme nový newsletter o nejzajímavějších titulech z nabídky internetového obchodu Supraphonline. Nabízíme nejen novinky a archivní tituly z široké nabídky Supraphonu, ale i mnoho archivních raritních nahrávek, které nevyšly na CD. V nabídce Supraphonline naleznete také tituly dalších vydavatelů, jako jsou např. Universal Music, Warner Music, Animal Music, Popron Music, Galén, Championship, Opus, 100Promotion a mnoho dalších.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
Průzkumník oceánu0

Průzkumník oceánu

Fascinující prostředí moří a oceánu, různorodé informace, skvělé ilustrace. Zjistíte, na jaké úrovně lze oceán rozdělit, jaké zvířata kde žijí a jak bohatý je korálový útes. Která zvířata jsou největší a čím jsou zajímavá, jak se žije v chaluhových lesích i polárních teplotách, jak funguje „rybí čistička“. Existují mezi rybami přátelství a spolupráce? Vydávají ryby nějaké zvuky, nebo je oceán tichý? Jak se mořští živočichové maskují? Naleznete zde také spoustu informací o tom, co oceánu škodí a co by mohl každý z nás udělat, aby ho pomohl zachránit. Knihu doplňuje slovníček odborných výrazů. Vydejte se do zajímavého a málo známého prostředí, jehož obyvatelé překonají vaši fantazii.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 299.00 Kč

Autor:
Pohádkář – O princeznách0

Pohádkář – O princeznách

Dobrodružství dvou urozených princezen, které spolu tráví tři dny na opuštěném loveckém zámečku, zprvu hrozí katastrofou. Královské slečny mají totiž velmi rozdílnou povahu i různé názory, takže hádky mezi nimi jsou na denním pořádku. Pobyt na odlehlém místě je ale nakonec natolik sblíží, že se z nich stanou velké kamarádky.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 199.00 Kč

Autor:
Tradiční český rok - Josef Lada0

Tradiční český rok - Josef Lada

Rádi byste dětem vyprávěli o českých tradicích? V této knize vám přiblížíme nejen ty nejznámější svátky, zvyky a obyčeje, ale také zde najdete známá lidová říkadla, pořekadla, písničky, pranostiky i vánoční a velikonoční koledy. Dozvíte se spoustu zajímavostí o našich klasických symbolech, lidových pověrách či oblíbených dětských hrách, které neodmyslitelně patří k tradičnímu českému roku. Prožijte a vychutnejte si rozkvetlé jaro, nádherné léto, barevný podzim i kouzelný zimní čas spolu s krásnými ilustracemi Josefa Lady.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 499.00 Kč

Autor:
Patchwork inspirace přírodou0

Patchwork inspirace přírodou

Nestárnoucí a stále více obdivované quiltové vzory tentokrát inspirované přírodou. Deka jako hvězdná obloha, mořská pěna, ušitá jako z motýlích křídel a mnohé další. Autorka pracuje s volnou řezací technikou a všechny modely jsou přístupné i méně zkušeným a začínajícím quiltařkám. Tato kniha je o inspiraci, kterou nám nabízí příroda – od hlemýždů až po celý vesmír. Je na každé patchworkářce, jak tuto inspiraci předá textílii. Často stačí využít jen hru barev, která vede ke vzniku quiltu, jindy zase kresba listu nebo zajímavé zvíře. Nalezení vzoru je pouze prvním krokem. Dalším krokem je převedení inspirujícího objektu do plošného obrazce. Linie jsou proto konstruované tak, aby bylo pohodlné zvolený vzor ušít. Lze tak použít například volně řezané křivky skrz dvě na sobě ležící vrstvy látek, paspulkovou techniku nebo jiné formy aplikace.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 399.00 Kč

Autor:
0

Nelinka – Štěňátko na cvičáku

Psí holčička Nelinka roste jako z vody a občas je pěkně umíněná. A tak s ní začne její panička Violka chodit na cvičák, což je pro obě velké dobrodružství. Setkávají se tam se spoustou dalších pejsků, se kterými se dají zažít neuvěřitelné rošťárny. Chceš vědět, co všechno se na cvičáku přihodilo? Pokračování deníčku malé jezevčice Nelinky tě pobaví a také ti poradí, jak vycvičit psí miminko.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
0

Sportovní marketing

Cílem knihy je přiblížit stěžejní proměny profesionálního světa sportu a hlouběji analyzovat jejich dopady na oblast sportovního marketingu, včetně možností efektivního využívání některých jeho moderních nástrojů. Kromě hlavních teoretických východisek kniha přináší mnoho inspirativních příkladů ze zahraničního i tuzemského prostředí. Při zpracování publikace autor využil poznatků získaných jak v rámci své vědecko-výzkumné činnosti, tak i v rámci spolupráce s některými předními sportovními kluby v České republice. Publikace se jako první u nás komplexně věnuje možnostem využití principů konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR) v oblasti sportu. Všímá si hlavních podpůrných argumentů pro spojení CSR a sportu, stejně jako klíčových interních a externích motivů sportovních organizací k jejich zapojení do CSR aktivit. Blíže jsou představeny CSR iniciativy mezinárodních řídících sportovních institucí, významných ligových soutěží v zámoří či v Evropě či některých předních sportovních klubů u nás i v zahraničí. Autor navíc přináší i praktická doporučení týkající se zejména efektivního zavádění principů CSR do řízení sportovních organizací, včetně představení jednotlivých fází a kroků implementačního procesu. Zároveň je i prostřednictvím výsledků řady respektovaných výzkumů ukázáno, že implementace CSR do řízení sportovních organizací může přinášet benefity nejen okolní společnosti, ale též sportovním organizacím samotným. Publikace je určena současným a budoucím marketingovým manažerům sportovních organizací, kteří si chtějí osvojit moderní techniky v oblasti marketingové komunikace, public relations či sportovního sponzoringu. Vedle toho mohou publikaci využít i marketingoví či CSR manažeři podniků, kteří se ve svých CSR politikách či marketingových programech snaží zaměřit na podporu sportu a pohybových aktivit. Kniha bude přínosná i pro ty čtenáře, kteří se zabývají sportovním managementem, sociologií či ekonomikou sportu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 229.00 Kč

Autor:
0

Uzdravte svou duši

Přestože sami se sebou trávíme více času než s kýmkoli jiným, míváme problém se v sobě vyznat. Necháváme se formovat okolím i svou minulostí a to, jací skutečně jsme, nám zůstává skryto. Nejčastějšími překážkami při snaze o odhalení našeho pravého Já bývají komunikační stereotypy, navyklé vzorce myšlení, psychické bloky, začarované kruhy či uzamčené třinácté komnaty. Naše stará nevyřešená zranění, slepé skvrny, které nám brání spatřit sebe sama. Zkušená psycholožka vám v této knize odhalí, jak si k sobě vybudovat zdravý vztah, jak najít pozitivní přístup k sobě samému a získat přirozenou sebejistotu a sebeúctu. S její pomocí se dokážete přijmout takoví, jací jste, i se všemi chybami, pocity a zkušenostmi, ke kterým byste se nejraději nehlásili. Naučíte se mít rádi sami sebe, rozvíjet v sobě to dobré a zdravé a lépe využívat svůj rozum i svoji intuici. Knížka vám také pomůže zorientovat se ve vaší životní situaci, nezdravých vztazích a destruktivním chování a ukáže vám, jak své zkušenosti využít pro svůj růst. Pozitivní přístup k sobě samému neznamená vidět jen to dobré, ale umět se vypořádat s nejrůznějšími obtížemi a situacemi, se kterými se na cestě ke zdravému a naplněnému životu setkáváme. Nechte se inspirovat a vydejte se na cestu za uzdravením své duše!

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
0

Jak to chodí v psí školce

Začtěte se do pohádkových příhod psích předškoláků! V téhle školce si budete připadat jako v psí grotesce. Malý pejsek Bobeš jde poprvé do školky mezi ostatní štěňátka. Paní učitelka, velice elegantní a náramně upravená fenka afgánského chrta, všechny učí společně jíst, plavat, zahrabávat kostičky a spořádaně se venčit na procházce. Všechna štěňátka jsou moc šikovná, jen ten Bonifác! Tenhle nenapravitelný propadlík má v hlavě samou lumpárnu. Tak trochu bláznivé pohádkové vyprávění Ivy Geckové by nebylo úplné bez vtipných ilustrací Michala Sušiny.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 212.00 Kč

Autor:
0

Významné výročí státnosti oslaví Česká televize novými pořady

Vznik Československa v roce 1918 je význam­ným mez­ní­kem ve vývo­ji naší spo­leč­nos­ti.  V říj­nu vyvr­cho­lí spe­ci­ál­ní vysí­lá­ní, kte­ré České tele­vi­ze k tomu­to výro­čí při­pra­vi­la. Programové doku­men­ty a doku­men­tár­ní cykly nabíd­nou nejen por­tréty osob­nos­tí, kte­ré jsou se vzni­kem Československa neod­mys­li­tel­ně spja­ty, ale při­po­me­nou i neprá­vem zapo­me­nu­té hrdi­ny. Ke vzni­ku samo­stat­né­ho Československa při­spě­lo mno­ho fak­to­rů a také osob­nos­tí. Ve spo­leč­nos­ti je oce­ňo­ván pří­nos a půso­be­ní Tomáše Garrigua Masaryka nebo Edvarda Beneše. Velkou roli však sehrá­li naši legi­o­ná­ři i výraz­né poli­tic­ké osob­nos­ti pobý­va­jí­cích na úze­mí Rakouska-Uherska. Zajímavé jsou i osu­dy běž­ných lidí, do jejichž živo­tů se pro­mí­ta­ly spo­le­čen­ské změ­ny.

Ve tří­díl­ném doku­men­tár­ním cyk­lu „Legie100“, kte­rým  pro­vá­zí herec Jiří Dvořák, uvi­dí divá­ci na ČT2 (16.10. ve 22:10 hod., 23.10. ve 22:00 hod. a 30.10. ve 22:50 hod.) postup­né for­mo­vá­ní legi­o­ná­řů z malých sku­pin až do podo­by orga­ni­zo­va­né­ho vojen­ské­ho útva­ru, kte­rá se výraz­ně pro­sa­di­la při bitvě u Zborova. Projekt vzni­kl pod režij­ním vede­ním Jakuba Tabery, kte­rý je také reži­sé­rem hra­né­ho doku­men­tu „Dva muži v roce jed­na“. Další doku­ment, pod kte­rým je reži­sér pode­psán,  zachy­cu­je pre­mi­é­ra Karla Kramáře a minis­t­ra zahra­ni­čí Edvarda Beneše, kte­ří repre­zen­to­va­li nově vznik­lé Československo na paříž­ské míro­vé kon­fe­ren­ci v roce 1919 (29.10. ve 20:00 hod na ČT 2).

Dvoudílný his­to­ric­ký film „Rašín“ i doku­men­tár­ní sní­mek „Rodina Aloise Rašína“ nato­čil reži­sér a scé­náris­ta Jiří Svoboda. Po mno­ho let stál Alois Rašín ve stí­nu  T.G.Masaryka i Edvarda Beneše. Ale tato výrazná osob­nost měla význam­ný vliv při pří­pra­vě nové­ho stá­tu. Zajímavý a kru­tý osud měl i jeho syn, Ladislav Rašín, kte­rý se také zasa­zo­val za nezá­vis­lost repub­li­ky, nesou­hla­sil s při­je­tím mni­chov­ské­ho dik­tá­tu, byl jed­ním ze zakla­da­te­lů zpra­vo­daj­ské pro­ti­na­cis­tic­ké sítě. Byl zatčen, uvěz­něn a zemřel krát­ce před pří­cho­dem ame­ric­ké armá­dy ve vězeň­ské nemoc­ni­ci ve Frankfurtu nad Mohanem.

Další doku­men­tár­ní fil­my jsou věno­vá­ny lidem, kte­ré sice v učeb­ni­cích děje­pi­su nikdo nena­jde, ale v jejich živo­tě, kte­rý začí­ná v obdo­bí vzni­ku repub­li­ky, se odrá­že­jí poli­tic­ké změ­ny. Přesto v sobě tito hrdi­no­vé všed­ních dnů nachá­ze­jí stá­le chuť žít a díva­jí se na poše­ti­los­ti sou­čas­né doby s nad­hle­dem odži­tých let. Dokument „Narozena 1918“ nato­či­la Eva Tomanová a bude odvy­sí­lán 11.12. ve 22:00 hod. na ČT2. Dokumenty “Moje sto­le­tí 1918 -1945“ a „Moje sto­le­tí 1945-2018“ nato­či­la Theodora Remundová.

Televizní cyk­lus osmi doku­men­tů, kte­ré mapu­jí afé­ry prvo­re­pub­li­ko­vé­ho spo­leč­nos­ti, nato­čil Jakub Tabery pod názvem „Průšvihy prv­ní repub­li­ky“. Bude zají­ma­vé posou­dit, jak dale­ce jsou někte­ré kau­zy podob­né těm sou­čas­ným. Dokumenty budou vysí­lá­ny od 18.10. ve 21:30 hod. na ČT 2.

V nedě­li 28.října se pře­ne­se zpra­vo­daj­ství  o sto let zpět  a ori­gi­nál­ně poja­tým zpra­vo­daj­stvím bude pro­vá­zet mode­rá­tor Jakub Železný. Nabídka pro­gra­mů je ješ­tě mno­hem bohat­ší. V den výro­čí pře­ne­se před­sta­ve­ní „Říjen 1918“ z Obecního domu v Praze. Na ČT ART pak bude záznam nové­ho zpra­co­vá­ní ope­ry „Libuše“ v Národním diva­dle.…

Autor:
0

Probiotická smoothies

Zdravé zažívání je klíčem k našemu celkovému zdraví. Objevte pestrobarevné, všestranně prospěšné lahůdky, na něž se vám budou sbíhat sliny – budete se divit, jak jste bez nich mohli žít! Krémové pochoutky s voňavými názvy jako „borůvkový ráj“, „severský milostný příběh“ nebo „broskvový sen s malinami“ nejsou jen neskutečně dobré, jsou také blahodárné pro naše zažívání. Královna smoothies Eliq Maranik to dobře zná z vlastní zkušenosti – od mládí měla potíže se žaludkem, kterých se zbavila díky přírodním probiotikům. Proto sestavila knihu receptů na nápoje, jako je kefír nebo kombucha, na vynikající domácí jogurt a na to, jak je zkombinovat s ovocem a zeleninou do lahodných smoothies. Knihy švédské autorky, fotografky a výtvarnice Eliq Maranik vyšly v bezmála dvaceti jazycích a prodávají se v šedesáti zemích po celém světě. Do půvabných knížek, v nichž se všechno točí kolem zdravých dobrot rozmanitých druhů a barev, vkládá své nadšení i poznatky o ovoci, zelenině, superpotravinách a dalších zajímavých přísadách, které jsou velkým přínosem pro naše tělo i psychiku.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 289.00 Kč

Autor:
ČT - 10.10.20180

ČT - 10.10.2018

Televizni program na 10.10.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 10.10. 02:21 10.10. 04:53
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 10.10. 17:15 10.10. 17:41
Černé ovceENERGETICKÁ KANCELÁŘ - Společnost tvrdí zákazníkům, že je schopná jim ušetřit až 30 procent nákladů na elektrickou energii tím, že najde nejvýhodnějšího dodavatele. Když odmítnou podepsat smlouvu, začnou problémy. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 10.10. 17:41 10.10. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 10.10. 18:00 10.10. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 10.10. 18:25 10.10. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 10.10. 18:55 10.10. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 10.10. 19:00 10.10. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 10.10. 19:50 10.10. 19:59
Losování Sportky a ŠanceŽánr: kviz / soutěž; HDTV 10.10. 19:59 10.10. 20:05
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 10.10. 01:55 10.10. 02:21
Kde bydlely princezny, HlubokáNa windsorskou novogotiku nad Vltavou za Pyšnou princeznou, filmovými kostýmy a Milošem Nesvadbou (2010). Žánr: sociální / duchovní vědy; HDTV|Zvukový popis| 10.10. 01:05 10.10. 01:25
Zajímavosti z regionůŽánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 10.10. 01:25 10.10. 01:49
Rapl, OheňZdá se, že drsnější než Krušné hory může být jen Kuneš. Detektivní série s Hynkem Čermákem v hlavní roli. Dále hrají: L. Příkazký, A. Pyško, L. Žáčková, T. Jeřábek, L. Vaculík, S. Postlerová, R. Vojtek Žánr: detektivka / krimi / thriler; Věk: 15+; a další. Kamera M. Janda. Scénář a režie J. Pachl.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|V kraji se množí požáry. Kuneš (H. Čermák) odmítne vyšetřovat případ žháře, který podpálil stodolu i s dobytkem. Má totiž dovolenou a chce si ji v klidu užít se svou dcerou na horách. V horském hotelu ale při požáru zemře učitelka (S. Postlerová), která měla na starosti děti na lyžařském výcviku. Rohan (A. Pyško) okamžitě odvolává Kuneše z dovolené. Jako pomocníka mu určuje tlouštíka Máchu (T. Jeřábek). Ten zjistí, že jedna osoba byla přítomna na místě činu nejen po požáru v horské chatě, ale i po požáru stodoly. Ale zadržený pyroman svoji vinu v případu mrtvé učitelky zatvrzele odmítá... 10.10. 20:05 10.10. 21:08
Dovolená v éře páry: Továrna se otvírá, 1918-2018 TOTO STOLETÍVítejte v éře páry, v době tvrdé práce, chudoby a velkých sociálních rozdílů. Unikátní docureality nás zavede do továrny 19. století, kde naši protagonisté stráví dva měsíce. Zažijí dřinu, hlad i okamžiky úspěchu. Režie Z. Cejnková.|HDTV|Zvukový popis|Moderní doba se všemi výdobytky se našim protagonistům vzdaluje s každým ujetým kilometrem. Cestují nejen do bývalé textilní továrny v Žamberku, ale především cestují v čase. Kde se pomyslná ručička zastaví? Zkusit si žít v jiné době bylo snem každého účastníka. Nikdo z nich si však ani z části nedovede představit, co ho čeká. Tři skupiny lidí s pěti členy různého věku budou pracovat po dobu 8 týdnů v parní manufaktuře z konce 19. století. V době, která s sebou nesla technický pokrok a velké sociální změny. Pro nás však bude nejdůležitější postupná emancipace dělnictva. Dokáží prosadit své zájmy a požadavky? Poperou se s chudobou a těžkou dřinou? Továrna se právě otvírá... 10.10. 21:08 10.10. 22:07
Výsledky losování Šťastných 10Žánr: kviz / soutěž; HDTV 10.10. 22:07 10.10. 22:10
Columbo, Etuda v černémPomačkaný baloňák, laciný doutník, vysloužilé auto - a geniální detektivní mozek. Peter Falk v hlavní roli amerického seriálu (1972). Dále hrají: J. Cassavetes, J. Olson, B. Dannerová, A. Comerová, Žánr: detektivka / krimi / thriler; M. Loyová a další. Režie Nicholas Colasanto.|HDTV|2 jazykové verze|Uznávaný dirigent Alex Benedict má poměr s talentovanou klavíristkou Jenifer Wellesovou. Ta má však už dost skrývání a dá Alexovi ultimátum: musí se rozvést, jinak Jenifer jejich vztah veřejně odhalí. Jenže Alex si rozvod nemůže dovolit, neboť jeho kariéra závisí na štědrých sponzorských darech bohaté tchyně. Proto se muž rozhodne milenku navždy umlčet. Zavraždí ji a vše nastrojí jako sebevraždu plynem. Poručík Columbo však verzi o sebevraždě neuvěří a začne na Alexe dotírat se spoustou zdánlivě nevinných otázek... 10.10. 22:10 10.10. 23:42
Most IV, Bron/Broen IVŠvédská vyšetřovatelka Saga a dánský vyšetřovatel Henrik rozkrývají další spletitý případ. Poslední řada slavného dánsko-švédského kriminálního dramatu (2018). Hrají: S. Helinová, T. Lindhardt, Žánr: detektivka / krimi / thriler; S. Bobergová a další. Režie Henrik Georgsson a Rumle Hammerich.|HDTV|2 jazykové verze|Saga a Henrik se stále pokoušejí najít spojitosti mezi zavražděnými, ale vypadá to, že jejich pátrání uvízlo na mělčině. Saga mezitím nadále navštěvuje terapii, kde formuluje své svérázné, nepříliš povzbudivé názory na vztahy a společnost vůbec. Její vztah s Henrikem je pak podroben velké zkoušce, a to když Saga bez jeho vědomí podstoupí nevratný lékařský zákrok. Henrik ji obviňuje z toho, že není schopna emocí, ačkoli přitom Saga nahlas přiznává, že ji ke kolegovi poutá víc než přátelství. 10.10. 23:42 11.10. 00:45
Bydlet jako... ve srubuDřevo, kam se podíváš. Jana Stryková a Roman Zach s designérem Petrem Šlejmarem promění srub v horském stylu v moderní dům na okraji velkoměsta. Připravili: J. Strýčková, I. Eibenová, P. Blahotová a Žánr: móda / bydlení / životní styl; M. Hammerschlag.|HDTV|Zvukový popis|Tentokrát se designérský tým v čele s Janou Strykovou a Romanem Zachem vydá za paní Lucií, která se rozhodla zařídit srub, dosud užívaný pouze jako víkendové nebo letní bydlení, k celoročnímu užívání. Dřevostavba působí útulně, ale designér Petr Šlejmar dostal od Lucie jasné zadání: potlačit přílišnou "zálesáckost“ a horský styl proměnit v moderní městské bydlení v duchu současného designu. 10.10. 05:03 10.10. 05:32
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 10.10. 05:32 10.10. 05:59
Studio 6Tango, cha-cha, quickstep, ale i mazurka nebo polka. Začíná sezóna tanečních. Jaký je o taneční kurzy mezi mladými zájem? A učí se dnešní středoškoláci tytéž tance, co jejich rodiče? Zeptáme se prezidenta Svazu Žánr: zpravodajský magazín; učitelů tance ČR Jiřího Plamínka. A učitelky tance Heleny Krausové. Sledujte Studio 6 v 7:20 na ČT1 a ČT24.|HDTV| 10.10. 05:59 10.10. 09:00
To je vražda, napsala VIII, Noční děsy, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Anthony Žánr: detektivka / krimi / thriler; Pullen Shaw.|HDTV|2 jazykové verze| 10.10. 09:00 10.10. 09:47
Případy podporučíka Haniky, Půlnoční vetřelecVladimír Dlouhý jako mladý vyšetřovatel řeší den co den podvody, krádeže a další zločiny. Na začátku však ke své nelibosti musí řešit banální kauzy... (1989). Dále hrají: Žánr: detektivka / krimi / thriler; A. Švehlík, B. Poloczek, M. Pleštilová, M. Rosůlková, J. Hálek, A. Kreuzmannová a další. Režie D. Klein.|4:3|Každý začátek je těžký. Ptáte se proč? O tom ví své hlavní hrdina seriálu - podporučík Petr Hanika (Vladimír Dlouhý), který to vůbec nebude mít lehké... Je totiž v kriminalistickém řemesle začátečník, a tak mu popřejme k tomu jeho startu v novém zaměstnání hodně štěstí. Do zaměstnání přichází s ideály, které se pak ale zcela liší od tolik vytoužené praxe. Místo vraždy je totiž postaven před úkol dopadnout nočního vetřelce, který překvapil stařenku jednoho pavlačového bytu a prý jí zcizil 200 korun připravených na brikety... 10.10. 09:47 10.10. 10:32
KrabičkaKouření je strašná věc! Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1977. Hrají: J. Bohdalová, J. Somr, M. Berka, P. Limberská a další. Scénář J. Dietl. Kamera J. Novotný. Režie J. Dudek. Žánr: klasické drama / historický film;Tatínek (J. Somr) touží po motorce, ale musel by si na ni ušetřit. Rozhodne se, že přestane kouřit a za peníze si koupí vytoužený stroj. Jak říká maminka (J. Bohdalová), to by ale tatínek musel peníze, které utrácí za cigarety, dávat rovnou do krabičky. A tak se i stalo. Přinesla se krabice, maminka ji zapečetila a do víčka vyřízla úzkou škvírku na peníze. Čas plynul a všechno šlo tak, jak bylo domluveno. Malá dcera Lenka byla strážcem královského pokladu, tatínek jeho pravidelným přispěvatelem a maminka šťastná, že tatínek přestal kouřit. Až přišla jednou dcerka s nápadem, že dají všechny ušetřené penízky na spořitelní knížku. Tatínek ale peníze do spořitelny ukládat nechce, což slyší maminka a zdá se jí divné, proč je tatínek tak zásadně proti... 10.10. 10:32 10.10. 10:48
Doktor Martin, Láska až na krevMiroslav Donutil v roli špičkového chirurga, který z osobních důvodů vzal práci obvodního lékaře v podhorském městečku v Beskydech. Střet jeho svérázné povahy s maloměstským způsobem života pro Žánr: komedie / sitcom; něj ale záhy vrší řadu nečekaných i úsměvných situací. Dále hrají: J. Čvančarová, P. Polnišová, R. Mikluš, N. Lichý, G. Marcinková, J. Štěpánková, T. Měcháček, L. Latinák, V. Hauser, J. Matoušková a další. Scénář T. Dusová a Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Martinovi během domácí návštěvy u Heleny Prokopové (Z. Valchářová Poulová) pacientka umře. Rozčílený manžel Bohumil (V. Hauser) doktora obviňuje, že jeho ženu zabil. Sousedkou Prokopových je Martinova teta Marie (J. Štěpánková). Z úmrtí své přítelkyně je zničená, ale od synovce se jí dostane prachbídné útěchy. Mezi rozhněvaným Prokopem a tetou Marií se rozzuří spor. Začne tím, že Prokop postříká pesticidy její pozemek. Pokud by testy odhalily přítomnost pesticidů v zelenině, Marie by přišla o svou licenci biofarmářky. Prokop odmítá jakoukoliv debatu s Marií a zakáže jí dokonce přijít na manželčin pohřeb. Martin se pokusí spor urovnat a vysvětlit panu Prokopovi, nač přesně jeho žena zemřela. Ten to ale odmítá poslouchat a tvrdí, že Martin se jen snaží zakrýt vlastní pochybení. Za nějaký čas se ale Prokopovi na farmě přihodí hrozivá nehoda - Marie ho najde uvězněného pod traktorem a hrozí mu vykrvácení. Martin dorazí na farmu spolu s Milošem Brázdou (T. Měcháček), který mu pomůže Prokopa vyprostit. Zatímco čekají na sanitku, stanou se všichni svědky velkého překvapení. Irena (G. Marcinková) je mezitím odhodlaná splnit si svůj sen a stát se členkou místních dobrovolných hasičů. Poté, co splní základní testy, ji pohledný člen místních požárníků Roman (A. Bílík) přichází informovat, že bude přijata na zkušební dobu, což ale vzbudí u Miloše žárlivost. Zdá se, že aspoň policistovi Tomášovi (R. Mikluš) se začíná v dobývání půvabné Julie (P. Polnišová) blýskat na lepší časy. Nové učitelce na základní škole, Tereze Šnajdrové (J. Matoušková), se udělají na ruce krvavé rány. Lída na ni naléhá, aby zašla za doktorem, ale Tereza se návštěvě lékaře vyhýbá. Doktor Martin si brzy uvědomí, proč se Tereza tak brání některým věcem ve svém životě, a co způsobuje její skutečné zdravotní potíže. 10.10. 10:48 10.10. 11:45
Černé ovceTEST - IPL epilátory - Testující vyzkoušeli 8 modelů. OSOBNÍ DATA II - Divačce se nelíbilo, že firmy používají její osobní data, aniž jim k tomu dala souhlas. Jak případ vyřešil Úřad pro ochranu osobních údajů? Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 10.10. 11:45 10.10. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 10.10. 12:00 10.10. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 10.10. 12:20 10.10. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená být bez práce. Tisíc rolí ženy. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 10.10. 12:30 10.10. 14:00
Úsměvy Karla StekléhoJaromír Hanzlík představuje tvorbu významného režiséra a scenáristy, od jehož narození včera uplynulo 115 let (1999). Režie P. Vantuch. Žánr: aktivity pro Volný čas;Významný český režisér a scenárista Karel Steklý (*9. 10. 1903 - +5. 7. 1987) se v mládí protloukal všelijak - vymýšlel mezititulky do němých filmů, dodával drobné komické nápady, byl inspicientem v Osvobozeném divadle. Od třicátých let se začal prosazovat jako filmový scenárista. Je podepsán pod celou řadou velmi úspěšných snímků - Svět patří nám, Roztomilý člověk, Valentin dobrotivý nebo Těžký život dobrodruha. Po válce začal také režírovat a hned jeho druhý film Siréna mu přinesl hlavní cenu na filmovém festivalu v Benátkách. K divácky nejúspěšnějším patří jeho komedie Dobrý voják Švejk, Poslušně hlásím, Slasti otce vlasti nebo Svatby pana Voka. Snímky i osobitý humor Karla Steklého, od jehož narození včera uplynulo 115 let, si připomeneme formou ukázek i milým vyprávěním. 10.10. 14:00 10.10. 14:41
Abeceda G plus LKarel Gott a
Autor:
NOVA - 10.10.20180

NOVA - 10.10.2018

Televizni program na 10.10.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Kriminálka Las VegasRežie poslední dvojepizody se ujal sám Quentin Tarantino. V první části jsme svědky Nickova únosu a jeho následného věznění na místě, které svými rozměry a umístěním připomíná hrob. Na rozdíl od něj je ale vybaveno osvětlením a webkamerou, která zbytek kriminálky informuje o Nickově osudu. K tomu, aby ho vypátrali, mají ale zoufale málo informací. Pátá řada amerického seriálu (2004). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 10.10. 02:00 10.10. 02:45
Snídaně s Novou 10.10. 05:55 10.10. 08:55
KolotočKolotoč plný napětí a překvapení uvádí Pavel Poulíček. Režie A. J. Baryal (2001) 10.10. 02:45 10.10. 03:15
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 10.10. 08:55 10.10. 09:45
Ordinace v růžové zahradě 2Honza Sekora se snaží s Marikou mluvit o Adamovi a osudné noci, kdy zemřel jeho otec. Je z toho konflikt, Marika si nechce tragickou událost připomínat, navíc se bojí, aby Sekora nezjistil pravdu. Denisa si všimne, že malá Anežka začala říkat Jonášovi "tati". Jonáš je spokojený, ale Denisa neví, jestli je to správné. Trápí ji, že by dcery nevěděly o jejich skutečném otci. Heluš a Švarc jdou na terapii k Jarmile. Ta jim poradí cvičení k obnovení důvěry mezi partnery... Nové příběhy oblíbeného českého seriálu (2018). Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie B. Holiček Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 10.10. 09:45 10.10. 10:55
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 10.10. 10:55 10.10. 11:45
Tescoma s chutíPečeme s Ivetou Kořínkovou a Pavlínou Bersziovou. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 10.10. 11:45 10.10. 12:00
Polední Televizní noviny 10.10. 12:00 10.10. 12:25
Krok za krokemCody opravuje motorky a za jakoukoli práci si účtuje devět dolarů. To se příliš nelíbí JTmu, a tak za pomoci Řezníka získá úvěr, aby s Codym mohl začít podnikat. Najme mechaniky a sebe ustaví ředitelem. Carol a Frank spolu souperí, kdo dá tomu druhému k výročí lepší dárek, a nakonec se ošklivě pohádají. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 10.10. 12:25 10.10. 12:45
Ordinace v růžové zahradě 2Frynta se dozvídá výsledky svých vyšetření. Kovář na něj tlačí, aby okamžitě nastoupil léčbu. Frynta váhá, protože ví, že nadcházející Vánoce mohou být jeho poslední. Aničku se rozhodne zatím chránit před nepříznivými zprávami, s čímž mu překvapivým způsobem pomůže i Kateřina. Bratři Mázlovi kvůli vrtochům povrchní Angeliny zapomenou na své dobré vychování a podvedou Mázla. Výčitky svědomí ale na sebe nenechají dlouho čekat. Marcela Rosická má ošklivou autonehodu a její vyhlídky na přežití jsou minimální. Jediný, kdo může na operačním sále zachránit její život, je Zdena. Hrají P. Rychlý, J. Šťastný, R. Fiala, J. Čenský, D. Morávková, S. Nováková, B. Štěpánová, J. Kanyza a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 10.10. 12:45 10.10. 14:05
Dr. HouseNemocnice se dostane do mimořádné situace, když ve městě vypukne epidemie meningitidy. Na prohlídku čeká i dvanáctiletá Mary. Protože má vyrážku a bolí ji v krku, je hospitalizována. Forman dělá pacientce lumbální punkci, její výsledek je však negativní. Dívka ale začíná krvácet z úst. Následuje sonda do trávicího traktu. I tento test končí negativně. V té chvíli dívčin organismus kolabuje. House nařizuje velmi složité a nákladné vyšetření. Lékaři objevují, že dívka krvácí do mozku a přidává se krvácení do kůže. House zjišťuje, že dívka je ve svých dvanácti letech těhotná. Díky tomu u ní došlo k těžké otravě organismu. Lékaři přeruší těhotenství a vyčistí krev. Dívka se začíná uzdravovat. Americký seriál (2004). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 10.10. 14:05 10.10. 15:00
Dr. HouseHarvey, mladík asijského původu, čeká na vyšetření. Na chodbě se srazí s doktorem Housem a okamžitě dostane záchvat. Podrobnému vyšetření na přístrojích brání kovová destička, kterou má Harvey v čelisti. Lékaři začínaji uvažovat o alternativních testech. Harvey tvrdí, že už nejméně šest měsíců má problém s pamětí. Dalším pacientem, ke kterému je House povolán, je stará žena s vaginálními zhmožděninami. Žena tvrdí, že její přítel je poté, co poznal účinky viagry, doslova nesnesitelný. Ona o něj však stojí a bojí se, že když odmítne, ztratí ho... Americký seriál (2004). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 10.10. 15:00 10.10. 15:55
Kriminálka Las VegasNick Stokes je povolán k děsivému nálezu na ulici. Když se dostaví na místo a je zde chvíli sám s policistou, který nález oznámil, někdo toho využije a Nicka unese. Kriminalisté dostanou zanedlouho balíček s kazetou a instrukcemi, co mají dělat... Pátá řada amerického seriálu (2004). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 10.10. 15:55 10.10. 16:57
Odpolední Počasí 10.10. 16:57 10.10. 17:00
Odpolední Televizní noviny 10.10. 17:00 10.10. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 10.10. 17:25 10.10. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 10.10. 18:25 10.10. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 10.10. 19:30 10.10. 20:20
Výměna manželek XJak si poradí zkušená matka Ivana v neuspořádané domácnosti mladé maminky? Jak se dokáže nezkušená Tereza postarat o pětičlenou rodinu? Úspěšná reality show, ve které si dvě ženy vymění domácnost na dobu deseti dní, které stráví pod dohledem nového chotě, nových dětí a hlavně televizní kamery! (2018) (premiéra, skryté titulky) 10.10. 20:20 10.10. 21:40
Malé lásky"Proč tady vůbec jsem?" ptá se tatínek na porodním sále v prvním příběhu. Druhý příběh je plný lásky, obětavosti a odhodlání. "Láska nezná hranice. To, že je Lucie na vozíku jsem vůbec neřešil," říká Ladislav. "Moje rodina si nepřála, abych s Vlastou chodil, protože je Rómka, a tak jsem odešel z domu," vzpomíná Michal (2018) (premiéra) 10.10. 21:40 10.10. 22:40
Námořní vyšetřovací službaGibbs vyšetřuje případ exploze osobního auta. Posádku tvořili manželé Campbellovi s dcerou. Manžel při nehodě zahyne, manželka leží v nemocnici v kómatu. Vyšetřování odhalí, že bratr paní Campbellové je Nicky Torres, který pracuje v utajení jako agent NCIS. Torres se snažil najít důkazy na Lea Silvu, který už léta uniká před spravedlností. Byl ale odhalen a Silva se ho chystá zabít. Gibbs hledá náhradu za Tonyho. Místo ve svém týmu nabídne Nickovi Torresovi i Alex Quinové, která měla dosud na starosti výběr a trénink nových agentů. Čtrnáctá řada amerického kriminálního seriálu (2016). Hrají M. Harmon, P. Perrette, S. Murray, W. Valderrama, J. Esposito, B. Dietzen, R. Carroll, D. McCallum, E. Wickersham a další. (premiéra) 10.10. 22:40 10.10. 23:25
Beze stopyPolicisté pátrají po zmizelém leteckém dispečerovi. Ten jednoho dne zmizel ze svého domu po těžké službě ve sněhové vánici. Při zjišťování okolností vyjde najevo, že mu vyhrožoval jakýsi Arab za to, že ho nahlásil, když změnil směr svého letu. Jak však policisté zjistí, tato stopa je zavádějící. Sám dispečer se zapletl s pašeráky drog. Potají naváděl jejich letadla. Když se jeho syn těžce zadlužil při hazardních hrách, rozhodl se pašeráky zabít a peníze z drog použít na zaplacení synova dluhu. Jenže se při tom pohádal s podvodným sázkařem a došlo i na pěsti. Americký krimi seriál (2006). Hrají E. Close, M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Murciano a další. 10.10. 23:25 11.10. 00:20

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Matrix Revolutions(The Matrix Revolutions) Svět lidí se potácí na pokraji zkázy. Jediný, kdo tomu může zabránit, je vyvolený Keanu Reeves. USA 2003, sci-fi. Hrají Keanu Reeves, Laurence Fishbourne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Mary Alice, Jada Pinkett Smith, Monica Bellucci a další. Režie Andy Wachowski a Lana Wachowski Neo je, poté co se mu podařilo zastavit několik chobotniček pouze silou vůle, v hlubokém bezvědomí a odpočívá na lodi vedle dalšího záhadného pacienta, který jako jediný přežil nepovedený protiútok zionských lodí. Kapitán lodi muže podezírá ze zrady a nemůže se dočkat, až se probudí, aby ho mohl vyslechnout. Morpheus a Trinity si dělají starost o Nea. Jeho stav totiž mnohem více než bezvědomí připomíná stav člověka připojeného k Matrixu, přestože zjevně připojený není. Nedbají pochybovačných názorů kapitána a vydávají se do Matrixu, aby si nechali poradit od Vědmy, co se Neovi stalo. Ta jim prozradí, že chobotničky nevyřadil z boje náhodou. Jako vyvolený má obrovské schopnosti, které zatím dokáže plně ovládat, navíc není nijak omezen hranicemi mezi jednotlivými světy. Díky střetu s chobotničkami se nedopatřením dostal do pasti mezi skutečností a Matrixem. Posádka lodi mezitím objeví Niobe a její nepojízdnou loď, kterou uvede znovu do chodu. Velitel zionských obranných sil Lock o tom nemá žádné zprávy a považuje všechny tři lodě, které zůstali mimo Zion za ztracené... 10.10. 00:20 10.10. 02:40
Polibek před smrtí(A Kiss Before Dying) Thriller o posedlosti bohatstvím, vraždě a mladíkovi, kterého milovat bylo nejen snadné, ale také smrtící. USA, Velká Británie 1991, thriller. Hrají M. Dillon, S. Young, M. von Sydow, M. Gehman, Lia Chang a další. Režie J. Dearden Chudý mladík Jonathan Corliss je nejen pohledný, ale také bezcharakterní a značně nebezpečný. Je totiž posedlý touhou po bohatství, moci a prestiži. Zaměří se na rodinu Thora Carlssona, jednoho z vlivných průmyslových magnátů Pittsburghu, a svede jeho důvěřivou dceru Dorothy. Jeho plán však značně zkomplikuje její nečekané těhotenství. To totiž vede k tomu, že otec Dorothy vydědí. Aby mu dívka nestála v cestě, Jonathan ji zabije, a protože se během jejich vztahu držel zpátky a poměrně úspěšně se vyhýbal zbytku rodiny, dokáže se zanedlouho dostat k její truchlící sestře, dvojčeti Ellen, a svést i ji. Tentokrát si počíná opatrněji a vše mu vychází bez nejmenších potíží. Vetře se do přízně Carlssona, získá jeho souhlas a ožení se s Ellen. Velmi rychle se zabydlí v roli zetě a začíná si budovat postavení. Ellen se stále snaží odhalit pravdu o smrti své sestry, protože nikdy ani na okamžik neuvěřila, že by mohlo jít o sebevraždu. 10.10. 02:40 10.10. 04:25
Dr. HouseNa dobročinné akci v rámci prezidentské kampaně zkolabuje významný senátor Wright. Je dopraven na kliniku k dr. Houseovi, který nařizuje provést mozkové vyšetření. Naštěstí se žádný nádor neprokáže, je však nalezena léze, která by mohla naznačovat, že pacient trpí AIDS. Wright se brání, tvrdí, že on AIDS nemá, neprovozuje totiž žádný rizikový sex. Žádá House, aby u něj byly provedeny všechny imunitní testy a preventivně byl testován na rakovinu. Test HIV u Wrigta vychází pozitivně, ale on opět odmítá jakoukoliv možnost, že by měl AIDS. Americký seriál (2004). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 10.10. 06:10 10.10. 07:05
Dr. HousePři silniční kontrole zkolabuje těhotná žena. Je dopravena do nemocnice, kde doktor Forman provádí testy. Hned první výsledky testů ukazují na to, že žena má v hrozném stavu játra a ledviny. Pacientka je v 28. týdnu těhotenství. House přebírá její případ a nařizuje další vyšetření, při němž objeví jasné symptomy, že žena trpí rakovinou plic. Lékaři zvažují další léčbu. Radiace by totiž mohla dítě zabít. Stejně je šance, že dítě přežije, jen 1:5. Žena je však rozhodnuta svůj život obětovat pro život dítěte... Americký seriál (2004). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 10.10. 07:05 10.10. 08:05
Sue ThomasBilly, nad kterým drží Jack ochrannou ruku, pod vlivem drog postřelí soudce, u kterého mu Jack sehnal místo. Brzy se zjistí, že
Autor:
TV Barrandov - 10.10.20180

TV Barrandov - 10.10.2018

Televizni program na 10.10.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Na plac! 10.10. 02:30 10.10. 03:05
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 10.10. 01:50 10.10. 02:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 10.10. 09:30 10.10. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 10.10. 11:05 10.10. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 10.10. 12:40 10.10. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 10.10. 13:50 10.10. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 10.10. 14:50 10.10. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 10.10. 15:50 10.10. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 10.10. 17:10 10.10. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 10.10. 18:30 10.10. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 10.10. 19:20 10.10. 20:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 10.10. 20:20 10.10. 21:25
Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad, ve kterém se generální ředitel Jaromír Soukup bude věnovat nejen aktuálním politickým kauzám, ale i těm, se kterými se setkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak bojovat proti těm, kteří vám ubližují (Premiéra) 10.10. 21:25 10.10. 22:45
Jaromír Soukup LIVEPrvní a zároveň jediný diskusní pořad, ve kterém dostanou prostor lidé z publika. Žádná cenzura, jen silné názory a otázky obyčejných lidi, proti kterým se postaví oblíbený moderátor politických pořadů TV Barrandov Jaromír Soukup (Premiéra) 10.10. 22:45 10.10. 23:55
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 10.10. 23:55 11.10. 00:55

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Pomsta nebo láska (36,37)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 10.10. 01:30 10.10. 03:50
Ostříháno 10.10. 03:50 10.10. 05:10
Konec vysílání 10.10. 05:10 10.10. 05:55
Matlock II (18,19)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Druhá řada amerického krimi seriálu (1987-1988). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. . Při jeho pátrání mu pomáhají mladí soukromí detektivové Tyler Hudson a jeho dcera Charlene, která původně vystudovala právo na prestižní Harvardské univerzitě, podobně jako její otec. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 10.10. 05:55 10.10. 08:00
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 10.10. 08:00 10.10. 09:35
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 10.10. 09:35 10.10. 10:45
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 10.10. 10:45 10.10. 12:20
Live Teleshopping 10.10. 12:20 10.10. 14:20
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 10.10. 14:20 10.10. 15:25
Matlock II (20,21)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Druhá řada amerického krimi seriálu (1987-1988). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. . Při jeho pátrání mu pomáhají mladí soukromí detektivové Tyler Hudson a jeho dcera Charlene, která původně vystudovala právo na prestižní Harvardské univerzitě, podobně jako její otec. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 10.10. 15:25 10.10. 17:30
Velkolepé století II (27,28)Tak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi. A život v něm znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... Druhá řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, N. Fettahoglu, M. Uzerli, N. Çehre, O. Yalabik, S. Ergeç a další (Premiéra) Turecký seriál pojednává o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 10.10. 17:30 10.10. 20:00
Inga Lindström: Skok do štěstíÚspěšná parkurová jezdkyně se má v Dubaji starat o šejkův hřebčín. Krátce před odjezdem ale potkala svoji dávnou lásku... Německý romantický film (2005). Hrají E. Sander, D. Dietel, N. Tiggeler, S. Rauch, K. Leitner a další. Režie H. Kranz (87 min) Úspěšná parkurová jezdkyně Louise má před sebou velké plány, už brzy spolu se svým přítelem Markusem odletí do Dubaje, kde povedou šejkův hřebčín. Krátce před odjezdem však potkává na závodišti svou dětskou lásku, Axela. A když náhodné testy potvrdí, že Louisiina koně Pilota někdo dopuje a díky tomu má vážné zdravotní potíže, rozhodne se zrušit pracovní nabídku a zůstat doma, dokud se Pilot nezotaví. V těžkých chvílích ji podpoří Axel ... 10.10. 20:00 10.10. 21:55
Ve jménu pomstyNeznámý vrah mu zastřelil manželku. On tím našel cestu zpět ke své dceři. A navíc se v něm probudila touha po pomstě... Americký krimi thriller (2004). Hrají S. P. Flanery, M. Rogers, E. Nicolas, A. Huffman, J. Speakman a další. Režie D. Millican (85 min) Původně měl policejní detektiv Ben Simms vyšetřovat případ záhadného mizení malých dětí. Mnohem hlouběji se do této kauzy zaplete poté, co neznámý zabiják zastřelí jeho manželku, která se snažila ochránit dceru před únosem. V policistově zraněné duši je zažehnut plamen touhy po pomstě, ale zároveň se také musí znovu naučit, jaké je to být rodičem... 10.10. 21:55 10.10. 23:45
Armáda jednohoVojenský agent Cuba Gooding Jr. je na stopě mezinárodního spiknutí, za kterým stojí teroristé ze Středního východu a členové ministerstva. Aby si pojistili jeho mlčení, zasáhnou ho na nejcitlivějším místě - zabijí mu snoubenku! Čas odplaty se blíží... Americký akční film (2009). Dále hrají J. K. Simmons, V. Bagneris, B. Beoubay, B. C. Carter a další. Režie J. Carter (84 min) Vojenský agent David Wolfe je na stopě mezinárodního spiknutí, za kterým stojí teroristé ze Středního východu a členové ministerstva. Neuposlechne rozkazy a vrátí se do USA, aby bojoval na vlastní pěst za ochranu národní bezpečnosti. Ale ti, kteří stojí v pozadí, nebudou váhat, aby si pojistili jeho mlčení a zasáhnou ho na nejcitlivějším místě. Když se Wolfe dozví o brutální vraždě své snoubenky, všechny jeho myšlenky se upínají k odplatě. Teď se zbraň, kterou si sami vycvičili, obrátila přímo proti nim. Zbývá jediná otázka. Přežije, aby se stal hrdinou, nebo zemře potupnou smrtí? 10.10. 23:45 11.10. 01:35
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
Prima - 10.10.20180

Prima - 10.10.2018

Televizni program na 10.10.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Komisař Rex VII (9) -ST -W -HDMark, Niki a Rex tentokrát musejí vypátrat vraha, který se zaměřuje na mladé a hezké blondýny. V převleku za listonoše se vždy lehce dostane do jejich bytů... Německý kriminální film (2002). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek a další. Režie M. Riebl 10.10. 01:50 10.10. 02:50
Policie HamburkPolicisté vyšetřují, proč mladá žena při hádce spálila své svatební šaty a utekla od nemocného snoubence... Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a dalši 10.10. 02:50 10.10. 03:50
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 10.10. 06:10 10.10. 06:30
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 10.10. 06:30 10.10. 07:10
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 10.10. 07:10 10.10. 08:00
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 10.10. 08:00 10.10. 08:40
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 10.10. 08:40 10.10. 09:10
Ohnivý kuřeKluci dál slaví úspěch s bagetami, ale starosti jim přidělávají neustálé kontroly. Při jedné z kontrol přijde i Macátko. Kluci nemohou sehnat Lia a situaci před Macátkem zachrání Junior. Kluci jsou nuceni podepsat smlouvu a stánek provozovat pod Grandem. Trébl zjistí, že Klára si chce půjčit od lichváře. Nabídne jí pomoc výměnou za společné rodinné obědy. Olík má panickou hrůzu z Mašlíkové a dělá vše pro to, aby k ní nemusel. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie L. Kodad (55 min) 10.10. 09:10 10.10. 10:20
Osudové léto v jižní FranciiÚspěšná manažerka Charlotte zdědila po strýci pohřební ústav v Provensálsku. Ten se nachází v idylickém malém zámku, který chce co nejrychleji prodat. Plány jí kazí mladý podnikatel André, který vlastní druhou půlku nemovitosti a s prodejem nesouhlasí. Charlotte hodlá bojovat, aby dosáhla svého, a možná přitom najde i lásku... Německý romantický film (2016). Hrají J. Engelbrechtová, B. Bruni, M. Irrmannová a další. Režie J. Papavassiliou (Premiéra) 10.10. 10:20 10.10. 12:15
Polední zprávy 10.10. 12:15 10.10. 12:30
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 10.10. 12:30 10.10. 13:30
Komisař Rex VII (10) -ST -W -HDOslava Markových narozenin se trochu opozdí. Nejprve je totiž potřeba vypořádat se s nebezpečnými lupiči diamantů... Německý kriminální seriál (2002). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie W. Engelhardt 10.10. 13:30 10.10. 14:30
Komisař Rex VII (11) -ST -W -HDNěkdo by pro lásku třeba zemřel, jiný je pro ni ochoten zabít. Mladá Eli je tak zamilovaná do odsouzeného vraha, že splní jakékoli jeho přání... Německý kriminální seriál (2002). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie H. Gies 10.10. 14:30 10.10. 15:30
Policie HamburkPolicisté řeší případ starého pána, kterého jeho dcera ze zoufalství úmyslně nechala v parku, protože jeho řádění už nemohla vydržet... Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další 10.10. 15:30 10.10. 16:35
Odpolední zprávy 10.10. 16:35 10.10. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 10.10. 16:50 10.10. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 10.10. 17:50 10.10. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 10.10. 18:55 10.10. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 10.10. 19:40 10.10. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 10.10. 19:55 10.10. 20:15
Modrý kód (125) -ST -W -HDPremiérový díl oblíbeného seriálu. Jste na urgentním příjmu. Začíná boj o život. Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí (2018). Adam se znovu snaží pozvat Libušku na rande, ale je znovu odmítnut. Vali stále hledá partnera, začíná být zoufalá. Hrají S. Laurinová, R. Zach, I. Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička, M. Procházková, T. Měcháček, O. Rychlý, S. Nováková, E. Burešová a další. Režie L. Buchar (Premiéra) 10.10. 20:15 10.10. 21:35
Show Jana KrauseJan Kraus, jak ho znáte, v úspěšné show! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show (Premiéra) 10.10. 21:35 10.10. 22:35
Cesty k úspěchuČeští a moravští podnikatelé a jejich cesty k úspěchu. Uvádí Marek Vašut (Premiéra) 10.10. 22:35 10.10. 22:50
Tátové na tahu (5) -ST -W -HDRobin se snaží Nikole dokázat, že na Jakuba není spolehnutí. Luborovi se nelíbí Jakubův zájem o jeho dceru Lucii a rozhodne se, že jí pořídí jiného nápadníka. Kamila s Tomem vyděsí zpráva o zdravotním stavu jejich Štěpánky. Fotbalový zápas prvňáčků všem tátům a jejich dětem potvrdí, že více než výkon se cení opravdové přátelství. Hrají Š. Benoni, A. Geislerová, K. Dobrý, E. Josefíková, S. Rašilov, P. Vaněk, J. Stryková, J. Prachař, P. Řezníček a další. Režie M. Kopp 10.10. 22:50 10.10. 23:55
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 10.10. 23:55 11.10. 00:50

Prima Max

Název programu Popis Od Do
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 10.10. 06:20 10.10. 06:45
Přestávka ve vysílání 10.10. 01:56 10.10. 06:20
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) 10.10. 08:25 10.10. 09:20
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) 10.10. 09:20 10.10. 10:15
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 10.10. 10:15 10.10. 11:05
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 10.10. 11:05 10.10. 12:05
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 10.10. 12:05 10.10. 13:10
Utajená pravdaV horách je nalezena mrtvá dívka. Její teta se rozhodne po vrahovi pátrat na vlastní pěst. Pozná přitom skutečnou tvář místních obyvatel... Americký thriller (2016). Hrají H. Fieleková, D. Hopperová, S. Christian a další. Režie S. R. Monroe 10.10. 13:10 10.10. 15:00
ValentinoRebecca je po náhlé smrti manžela úplně na dně. Kamarádky se jí snaží pomoct. I ony však mají své problémy. Vše se změní až s příchodem sympatického malíře... Britsko-americký romantický film (1995). Hrají E. Perkinsová, W. Goldbergová, G. Paltrowová a další. Režie D. Anspaugh 10.10. 15:00 10.10. 17:20
BytMazaný úředník Bud postavil kariéru na tom, že půjčuje svůj byt nadřízeným k romantickým dostaveníčkům. Problém nastane, když se Bud zamiluje do dívky, která chodí s jedním z šéfů do jeho bytu... Slavná americká komedie oceněná pěti Oscary (1960). Hrají J. Lemmon, S. MacLainová, R. Walston a další. Režie B. Wilder 10.10. 17:20 10.10. 20:00
Rozmarný milionářRichard Gere je velice bohatý, ale osamělý muž, který po zranění při autonehodě propadl závislosti na lécích a opiátech. Když se mu do života vrátí dcera jeho bývalých přátel, kteří při zmíněné autonehodě zahynuli, bude muset vážně přehodnotit svůj život... Americký film (2015). Hrají R. Gere, D. Fanningová, T. James, Ch. Hinesová, D. Baker a další. Režie A. Renzi (Premiéra) 10.10. 20:00 10.10. 22:05
Z peklaJohnny Depp je pověřen vyšetřováním vraždy prostitutky. Brutálních vražd však přibývá a čím dál více stop vede k Jacku Rozparovači... Americký thriller (2001). Dále hrají H. Grahamová, I. Holm a další. Režie bratři Hughesovi 10.10. 22:05 11.10. 00:40

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Druhá šanceJimmy Pritchard se chce sblížit se synem. Rozhodne se mu proto pomoci s dalším případem. Jeden z aktivistů zavraždil při protestu své spoluúčastníky... Americký sci-fi seriál (2015). Hrají R. Kazinsky, A. Kalyan, D. Vadsariová a další 10.10. 01:45 10.10. 02:40
VikingovéKvůli pomoci králi Horikovi je Ragnar nucen postavit se v boji vlastnímu bratru Rollovi. Jejich střet se vyvine v krvavou bitvu s nepříjemnými následky... Irsko-kanadský dobrodružný seriál (2014). Hrají T. Fimmel, C. Standen, K. Winnicková a další 10.10. 02:40 10.10. 03:45
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2012) 10.10. 06:30 10.10. 07:35
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 10.10. 07:35 10.10. 08:55
Top Gear XVIIINejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2012). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 10.10. 08:55 10.10. 10:05
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2004 - 2005). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 10.10. 10:05 10.10. 11:05
Top GearMírně proměněná, ale o to lépe sehraná trojice hlavních moderátorů, Matt LeBlanc, Chris Harris a Rory Reid, přijíždí v další sérii testovat vybrané automobilové novinky a trochu si u toho zablbnout... Kultovní britský automobilový magazín (2018) 10.10. 11:05 10.10. 12:20
FuturamaPo špatné zkušenosti z vesmírného rychlého občerstvení donutí Leela posádku Planet Expressu, aby se stravovala zdravě. Dieta zahrnuje i vejce. Fry se rozhodne, že jedno před hladovými kolegy uchrání. Chce z něj nechat vylíhnout to, co se z něj vylíhnout má... Americký kultovní animovaný seriál (2011) 10.10. 12:20 10.10. 12:50
SimpsonoviBart ke svému úžasu zjišťuje, že není největším rošťákem na škole. Odhalí, kdo udělal z ředitele Skinnera netvora? A přežije Homer zdravou stravu? Americký kultovní animovaný seriál (2009) 10.10. 12:50 10.10. 13:15
SimpsonoviLíza se ztratí v lese, kde se seznámí se springfieldskými čarodějkami. Dokáže zachránit své nové kamarádky dřív, než skončí na hranici? Americký
Autor: