Denní archiv Říjen 9, 2018

0

Nejlepší seriálové znělky (30.-26. místo): do třicítky se probojoval Dexter, ale třeba i telenovela Divoký anděl

Bez soli by neby­lo živo­ta a bez pořád­né zněl­ky by zase neby­lo seri­á­lu. Dnes už to není tak úpl­ně prav­da, časy se mění, ale zce­la nepo­chyb­ně to pla­ti­lo v letech deva­de­sá­tých a nul­tých, kdy jsme sedě­li v obý­vá­ku před tele­vi­zo­rem a celí natě­še­ní číha­li, až náš oblí­be­ný seri­ál odstar­tu­je jed­nou z neza­po­me­nu­tel­ných zně­lek. Každý má pocho­pi­tel­ně...

Autor:
BABORÁK POKŘTIL MOZARTA0

BABORÁK POKŘTIL MOZARTA

MALÁSEK S MORÁVKOVOU KMOTRY — Včera 8. říj­na 2018 v Leica Gallery Prague se usku­teč­nil slav­nost­ní křest novin­ky, kte­rou nahrál Radek Baborák s Baborák Ensemble a s hrá­čem na les­ní roh Radovanem Vlatkovićem, hobo­jist­kou Clarou Dent-Bogányiovou, flét­nist...

Autor:
MARTA JANDOVÁ0

MARTA JANDOVÁ

NOVÉ ALBUM BARVY — Je pře­kva­pi­vé, že zpě­vač­ka Marta Jandová při­chá­zí se svým prv­ním sólo­vým albem až nyní. Na její debu­to­vé album si domá­cí fanouš­ci muse­li počkat oprav­du dlou­ho. Zatímco s němec­kou sku­pi­nou Die Happy vyda­la v evrop­ském měřít­ku mno­ho ús...

Autor:
ČT - 09.10.20180

ČT - 09.10.2018

Televizni pro­gram na 09.10.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Žiješ jenom 2x, Ať se prá­ší za kočárem...Paní Kateřina v mlá­dí závo­di­la v jez­dec­kém spor­tu zva­ném dre­zur...

Autor:
NOVA - 09.10.20180

NOVA - 09.10.2018

Televizni pro­gram na 09.10.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasGreg se Sarou vyšet­řu­jí záhad­nou smrt dvou stu­den­tů na kole­ji. Catherine s Warrickem vyšet­řu­jí ješ­tě zá...

Autor:
Prima - 09.10.20180

Prima - 09.10.2018

Televizni pro­gram na 09.10.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex VII (7) -ST -W -HDPři diva­del­ním před­sta­ve­ní na zám­ku Schönbrunn dojde k vraž­dě jed­no­ho her­ce. Ještě než ...

Autor:
TV Barrandov - 09.10.20180

TV Barrandov - 09.10.2018

Televizni pro­gram na 09.10.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 09.10. 02:45 09.10. 03:05Exkluziv Kateřiny BrožovéS Kateřinou Brožovou do svě­ta hvězd 09.10. 02:00 09.10...

Autor:
Patchwork inspirace přírodou0

Patchwork inspirace přírodou

Nestárnoucí a stá­le více obdi­vo­va­né quil­to­vé vzo­ry ten­to­krát inspi­ro­va­né pří­ro­dou. Deka jako hvězd­ná oblo­ha, moř­ská pěna, uši­tá jako z motý­lích kří­del a mno­hé dal­ší. Autorka pra­cu­je s vol­nou řeza­cí tech­ni­kou a všech­ny mode­ly jsou pří­stup­né i méně zku­še...

Autor: