Denní archiv Říjen 8, 2018

0

Assassin’s Creed Odyssey – PC 4K Low vs. High vs. Ultrahigh

V pátek vyšla hra Assassin’s Creed Odyssey. Vlastníci PC si můžou dle své sesta­vy (pro­ce­so­ru a gra­fi­ky) nasta­vit kva­li­tu jak potře­bu­jí. Podívejte se na porov­ná­ní nej­hor­ší­ho nasta­ve­ní (Low), kva­lit­ní­ho (High) a nej­kva­lit­něj­ší­ho (Ultrahigh), kte­ré upe­če vaší gra­fic­kou kar­tu. …

Autor:
0

Cizí ložnice – poutavý příběh od nejprodávanější slovenské autorky

Radka pra­cu­je jako rea­lit­ní mak­léř­ka. Je jí 26 let. Jednoho dne se pro­bu­dí v nemoc­ni­ci a vůbec neví, co se sta­lo. Střípky vzpo­mí­nek ji postup­ně začnou dotvá­řet pří­běh, co se vlast­ně v luxus­ní vile sta­lo. Její dět­ství neby­lo pří­liš radost­né. Maminka ji zemře­la, když jí byly čty­ři roky. Tatínek si neu­stá­le vodil něja­ké ženy k nim domů. Některé zůsta­ly déle, někte­ré se brzy odstě­ho­va­ly. Velice blíz­ko ji je Gitka, táto­va býva­lá pří­tel­ky­ně. Často k ní cho­dí­vá. Její vzta­hy s muži také nejsou pří­liš úspěš­né. V prá­ci se jí daří, má kolem sebe pří­jem­né lidi. …

Autor:
0

Robotů je dnes více než lidí

Předpovědět prů­běh tech­no­lo­gic­ké­ho pokro­ku je vel­mi obtíž­né. Obavy z toho, že se lidé sta­nou zby­teč­ný­mi, se sice během prů­mys­lo­vé revo­lu­ce nepo­tvr­di­ly, nezna­me­ná to však, že bude­me mít tako­vé štěs­tí i v budouc­nu. Přetrvávající otáz­ka o umě­lé inte­li­gen­ci - nebo lido­vě řeče­no robo­tech je, zda se v důsled­ku jejich roz­ší­ře­ní sta­ne lid­ská pra­cov­ní síla zasta­ra­lou.

Aktuální rych­lý vývoj stro­jo­vé­ho uče­ní - vel­mi sil­né a fle­xi­bil­ní meto­dy sta­tis­tic­kých před­po­vě­dí - vzbu­dil oba­vy, že stro­je budou brzy schop­né pře­ko­nat lidi v jaké­ko­liv mož­né roli. Už dnes jsou ohro­že­na tako­vá povo­lá­ní, kte­rá zaměst­ná­va­jí vel­ké množ­ství lidí, např. dál­ko­vá pře­pra­va zbo­ží. Pracovníci, kte­ré nahra­di­lo stro­jo­vé uče­ní, si mož­ná najdou nové a ješ­tě cen­něj­ší vyu­ži­tí, tak jak to bylo před sto lety, kdy prů­mys­lo­vé tech­no­lo­gie postup­ně vytla­či­ly řeme­sl­ní­ky. Ale mož­ná taky ne.

Navíc lidé již nejsou tolik domi­nant­ním dru­hem na Zemi. Podle úda­jů z digi­tál­ní ana­lý­zy spo­leč­nos­ti GSMA Intelligence počet mobil­ních elek­tro­nic­kých zaří­ze­ní v roce 2014 pře­kro­čil počet lidí. Pokud zahr­ne­me počí­ta­če, kte­ré nejsou mobil­ní, počet zaří­ze­ní při­po­je­ných k inter­ne­tu dosáh­ne do roku 2020 cel­kem 34 mili­ard.

Přichází věk sin­gu­la­ri­ty

Podle futu­ris­ty a vyná­lez­ce Raye Kurzweila potr­vá pou­ze 12 let, než počí­ta­če dosáh­nou úrov­ně lid­ské inte­li­gen­ce. Tento pojem, zná­mý jako tech­no­lo­gic­ká sin­gu­la­ri­ta, se ve futu­ro­lo­gii, kyber­ne­ti­ce, moder­ní myto­lo­gii a vědecko-fantastické lite­ra­tu­ře pou­ží­vá k ozna­če­ní hypo­te­tic­ké­ho sta­vu, kdy se obvykle pomo­cí umě­lé inte­li­gen­ce nebo pomo­cí pro­po­je­ní lid­ské­ho moz­ku s počí­ta­čem, vytvo­ří enti­ty s inte­li­gen­cí pře­vy­šu­jí­cí lid­skost, kte­ré rapid­ně urych­lí tech­no­lo­gic­ký pokrok dale­ko za schop­nost lidí smys­lu­pl­ně se na něm účast­nit. Kurzweil tvr­dí, že se tak sta­ne již v roce 2029. Tento časo­vý rámec před­po­klá­dá nástup sin­gu­la­ri­ty mno­hem dří­ve, než ho oče­ká­val napří­klad brit­ský teo­re­tic­ký fyzik Stephen Hawking, kte­rý se domní­val, že nasta­ne v roce 2045.

V sou­čas­nos­ti musí počí­ta­če pro­jít něčím jako Turingovým tes­tem (vyvi­nu­tý zná­mým brit­ským infor­ma­ti­kem Alanem Turingem), aby se zjis­ti­lo, zda se stroj doká­že cho­vat způ­so­bem ekvi­va­lent­ním člo­vě­ku nebo nero­ze­zna­tel­ným od člo­vě­ka.

Přestože mno­zí osví­ce­n­ci včet­ně Stephena Hawkinga, gene­rál­ní­ho ředi­te­le spo­leč­nos­tí Tesla a SpaceX Elona Muska a dokon­ce i zakla­da­te­le spo­leč­nos­ti Microsoft Billa Gatese, varo­va­li před věkem stro­jo­vé­ho uče­ní a umě­lé inte­li­gen­ce, Kurzweil se ho neo­bá­vá.

V sou­vis­los­ti s otáz­kou o mož­né exis­ten­ci jed­né umě­lé inte­li­gen­ce, kte­rá poten­ci­ál­ně zot­ro­čí lid­stvo, pro­hlá­sil, že je to nere­ál­né. „Na svě­tě není jen jed­na nebo dvě umě­lé inte­li­gen­ce (AI - Artificial Intelligence), už dnes jich máme mili­ar­dy,“ uve­dl. Podle Muska se lidé budou muset při­blí­žit počí­ta­čům, nebo ris­ko­vat, že se sta­nou ire­le­vant­ní­mi. „Umělá inte­li­gen­ce nás dělá chytřej­ší­mi,“ tvr­dí Kurzweil. „Možná ješ­tě není sou­čás­tí naše­ho těla, ale kolem roku 2030 bude­me při­po­jo­vat svůj neo­kor­tex, část moz­ku, kte­rou mys­lí­me, ke clou­du,“ vysvět­lu­je.

Umělá inte­li­gen­ce léčí

Mezi pozi­tiv­ní prů­vod­ní jevy roz­ší­ře­ní umě­lé inte­li­gen­ce pat­ří zlep­še­ní dia­gnos­ti­ky mno­ha one­moc­ně­ní, napří­klad Parkinsonovy cho­ro­by. Technologický pokrok se však neo­me­zu­je pou­ze na vědec­ké labo­ra­to­ře - více než 40 % svě­to­vé popu­la­ce dospě­lých má dnes v kap­se mini­a­tur­ní počí­tač. Smartphone má v roce 2018 všech­ny sní­ma­če potřeb­né k detek­ci jem­ných změn pohy­bu, hla­su a dokon­ce i spán­ku, pro­je­vů, kte­ré mohou být pří­zna­ky Parkinsonovy cho­ro­by. A pro­to­že se tvr­dí, že v sou­čas­nos­ti vlast­ní lid­stvo více mobil­ních zaří­ze­ní než zub­ních kar­táč­ků, výzkum­ní­ci tuto všu­dypří­tomnou tech­no­lo­gii vyu­ží­va­jí. V roce 2017 se na titul­ky svě­to­vých médií dosta­la apli­ka­ce pro Android s názvem CloudUPDRS, kte­rá sli­bu­je zjed­no­du­še­ní sle­do­vá­ní pří­zna­ků Parkinsonovy cho­ro­by a poten­ci­ál hlá­sit pro­blémy dří­ve, než by je bylo mož­né iden­ti­fi­ko­vat pro­střed­nic­tvím sou­čas­ných dia­gnos­tic­kých metod.

Na domá­cí prá­ce jsou tu robo­ti

Podle Mezinárodní fede­ra­ce pro robo­ti­ku (International Robotics Federation - IRF) se počet robo­tů pro domác­nost mezi lety 2016 a 2019 zvý­ší na 31 mili­o­nů. Jde napří­klad o robo­ty na čiš­tě­ní pod­lah, seká­ní tráv­ní­ků a čiš­tě­ní bazé­nů - objem pro­de­je, kte­rý neu­stá­le stou­pá. Spotřebitelské tren­dy nazna­ču­jí, že máme stá­le méně času a rádi vyu­ži­je­me jaké­ho­ko­liv robo­ta, kte­rý bude za nás mýt nádo­bí či prát. Stejně tak říze­ní auta je obrov­ským plýtvá­ním času, kte­ré mohou zastat robo­ti, pokud je to doká­že­me nau­čit. Navíc všich­ni žije­me déle a brzy nebu­de­me schop­ni posta­rat se o všech­ny sta­ré lidi - ať už finanč­ně, nebo z hle­dis­ka dostup­né lid­ské prá­ce. Automatizace geri­at­ric­ké péče bude důle­ži­tá.

Umělá inte­li­gen­ce nás baví

Vzestup pokro­či­lých tech­no­lo­gií se při­ro­ze­ně pro­mí­tl i do zábav­ní­ho prů­mys­lu. V posled­ních letech se s robo­ty obje­vi­lo množ­ství fil­mů, např. Morgan, Umělá inte­li­gen­ce (Ex Machina), Chappie, Automata, Stroj (The Machine), Robot a Frank a dnes už kul­tov­ní sním­ky Blade RunnerTerminátor. Na tele­viz­ních obra­zov­kách se sou­ži­tí lidí a robo­tů věnu­jí seri­á­ly jako Westworld, Humans či Já a robot (Almost Human). Právě seri­ál Humans, kte­rý se aktu­ál­ně vra­cí s novou sérií, vykres­lu­je para­lel­ní sou­čas­nost, v níž huma­no­id­ní robo­ti - Synth naby­ly vědo­mí a zatím to vypa­dá, že míro­vá koexis­ten­ce s lid­stvem není mož­ná. Třetí sérii Humans vysí­lá sta­ni­ce AMC od 8. říj­na kaž­dé pon­dě­lí ve 22:00 hod.

Autor:
0

Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy (Suspiria, Apostle,…)

Začíná pátý den festivalu. Je to tu jiné než ve Varech. Španělská kultura a středomořské podnebí jsou samozřejmě jedna věc, ale značné rozdíly jsou i v organizaci, žánrově specifickém programu a v návštěvnících. V pěti kinech se promítají filmy celý den jen s minimálními přestávkami a od jedné ráno ve většině sálů probíhají celonoční filmové maratony, takže promítačky jedou prakticky nonstop. Filmu se vždy tleská nejen na konci, ale i na začátku u jeho názvu, studiového loga, jména režiséra nebo herecké hvězdy v úvodních titulcích a někdy i v průběhu, když dojde třeba na nějakou hodně akční nebo hodně brutální scénu. Diváci jsou vesměs nadšenci, kteří sem přijeli výhradně kvůli filmům, ne aby se tady fotili a chodili se opíjet na večírky (což tady ani moc dobře nejde).

Na plážové promenádě i v centru festivalového dění jsou desítky krámků s filmovou tematikou, kde se prodávají plakáty, stovky triček, modely postav, peněženky, vinylové desky se soundtracky, knížky, komiksy, stovky filmů na DVD a Blu-ray včetně řady brakových perel a jiné filmové suvenýry. Zatím se mi podařilo dělat rozhovor s Ronem Perlmanem, mít na kameře natočeného Nicolase Cage, Alexe Proyase a Panose Cosmatose, projít se po pláži a nasbírat plnou kapsu mušlí a vidět 13 filmů – první dojmy z deseti z nich si můžete přečíst níže. Naopak se mi zatím nepovedlo sníst více než jedno teplé jídlo denně, koupat se v moři a jít někdy spát před půlnocí. Program je nabitý, v úterý a ve středu mě čeká i pět filmů denně.

Suspiria
© Amazon Studios

Suspiria (Luca Duadagnino, USA/Itálie) – Předělávka kultovního stejnojmenného hororu od italského režiséra Daria Argenta. Z původního příběhu o studentce, která rozkrývá temné spiknutí uvnitř taneční školy, zbylo jen na hlavu postavené torzo, zbytečně doplněné o druhou narativní linii, v níž osmdesátiletý německý psychoanalytik vyšetřuje na vlastní pěst zmizení jedné z tanečnic a pátrá i po své dávno ztracené manželce. Dualitu děje symbolizuje i prostředí na dvě části rozděleného Berlína roku 1977 (kdy byla v kinech původní Suspiria), kam byl příběh přesazen kvůli odkazům na terorismus RAF a post-nacistické ideologie. Výsledkem je zmatený a špatně stříhaný umělecký video-art, jenž permutuje motivy původního filmu po svém a výrazně se tak odlišuje od originálu včetně celkového vyznění. Přepáleně barevné zázemí školy z Argentovy verze nahradila nudná šeď, vizuálně působivé jsou akorát ty sekvence, v nichž se Guadagnino snaží diváky šokovat, a na hudbu si tentokrát ani nevzpomenete. Nová Suspiria je filmem o probouzení ženství a ženské síly, která slouží k ponižování mužů a k boji o nadvládu v matriarchálním společenství, v němž i hlavní mužská postava je hraná ženou, a kde se tanec rovná sexuálnímu prožitku. Je ale utopená ve zbytečně roztahaném a rozbředlém vyprávění, v němž pozvolně stupňované napětí a znepokojení střídá okázalá a nijak nebudovaná brutalita a přímočarost, projevující se i tím, že film se rozhodně nenamáhá skrývat, co jsou učitelky v taneční škole zač, a hraje od začátku s vyloženými kartami. (40%)

Apostle (Gareth Evans, USA/Velká Británie) – Mysteriózní horor od režiséra akčních eposů ZátahZátah 2. Psychopaticky zamračený hlavní hrdina v podání Dana Stevense se vydává do svérázné sektářské komunity na tajném ostrově, kam byla unesena jeho sestra. Atmosféru a tempo si snímek udržuje hned od začátku a nabírá na zajímavosti s příjezdem hlavního hrdiny na ostrov, kde se začnou pomalu odkrývat pravidla místní populace a hlavně zvláštní mytologie, díky níž bylo společenství na ostrově vybudováno. Pak se ale sektářská kolonie začne hroutit zevnitř sama (bohužel), vedlejší postavy se začnou víc hlásit o slovo a příběh hlavního hrdiny zapadne do pozadí. Filmu kvůli tomu ve druhé polovině poněkud spadne řetěz, což se snaží zachránit vděčnými scénami se středověkou lobotomií a mlýnkem na maso. Až na šťavnaté gore scény každopádně v tomhle historickém hororu není nic moc, co by připomínalo předchozí Evansovy filmy. (60%)

Apostle
© Netflix

Asher (Michael Caton Jones, USA) – Pomalý, ale moc hezký, empatický a jemný thriller o stárnoucím profesionálním nájemném zabijákovi (Ron Perlman), co má rád svůj každodenní samotářský stereotyp a pracovní rituály a žije si svým tempem, když v tom ho zaskočí šance na podzim života strávený s ženou po boku. Ten film je v podstatě jako Ron Perlman sám. Ze staré školy, trochu unavený, částečně v důchodu, ale přitom to v sobě pořád má, černý humor i styl, schopnost dojmout správně zvoleným šklebem i věrohodně ztvárnit postavu ranaře s přesnou muškou. Režírován je trochu vláčně, režisérem, který umí prakticky jen šedivou rutinu, ale k tomuhle materiálu se to překvapivě hodí. Konzistentní nadprůměr, co se nikam nežene, a umí zasáhnout na těch správných místech. (70%)

Au Poste!(Quentin Dupieux, Francie) – Nový film od režiséra snímků Guma, Fízlové, hajzlovéRealita. Na poměry jeho filmografie a zvlášť po výborné Realitě je to však dost slabota. Jednoduchý komediální koncept s absurdně protahovaným policejním výslechem a ještě absurdněji protahovanou svědkovou výpovědí je realizován až trapně primitivně a povrchně, bez nápaditého satirizování, boření očekávání nebo jakékoli přidané hodnoty navíc. Postavy jsou záměrně idioti, humoru však vyprodukují málo a režisér navíc začíná vykrádat sám sebe (prolínání minulosti s přítomností, fyzicky deformovaní policisté) a jeho závěrečná pointa tentokrát taky nemá sílu. Na ploše necelé hodiny a čtvrt se to dá ustát, ale od Dupieuxe by už člověk zkrátka očekával nějakou údernější, podvratnější, sofistikovanější a složitější hříčku. (50%)

Au Poste!
© Diaphana Distribution

The Night Comes for Us (Timo Tjahjanto, Indonésie) - Akční thriller z prostředí nejtvrdších gangů asijského podsvětí balancuje na hranici mezi krvavou zábavou a nepříjemně násilnou krutostí, kdy se nápadité a technicky dokonalé akční přestřelky a trikově, maskérsky i choreograficky vyšperkované kontaktní souboje mění ze šťavnaté atrakce pro otrlé v extrémně brutální přehlídku mrzačení. V tomto směru je to z poslední doby srovnatelné snad akorát se Zátahem 2, ale jde to ještě o něco dál (režisér měl od Netflixu oficiálně dovoleno utrhnout se ze řetězu, čehož královsky využil). Příběh je v první polovině mírně chaotická změť průběžně vymírajících postav, bojujících proti sobě na dvou stranách barikády, mezi nimiž sem tam přebíhají a navzájem se porůznu podrážejí, až do té míry, že divák ztrácí o hrdiny zájem, přestane se zabývat tím, jak film skončí, a jen se těší na další akci. Tohle se naštěstí v druhé polovině ustálí, jasně se definuje, kdo s kým stojí proti komu, a zbytek je horečnatá řežba s fyzicky intenzivními akčními pasážemi, kterých sice není nijak zvlášť hodně, ale jsou dlouhé a pekelně hutné. (80%)

Sad Hill Unearthed(Guillermo Fernández de Oliveira, Španělsko) - Emotivní dokument o nadšencích, kteří se ve Španělsku pustili do rekonstrukce hřbitova, v němž se odehrává finále westernu Hodný, zlý a ošklivý. Všechna čest za ten nápad, námahu a odhodlání, protože to vypadá skvěle, a i ten dokument je poutavý, přestože obsahuje z velké části hlavně to, co by se vzhledem k takovému námětu dalo čekat. Všechno je to ale podáno ohromně sympaticky a upřímně, kromě několikaleté dřiny hlavních aktérů film zachycuje i pospolitost filmových fanoušků (dobrovolníci, crowdfunding na hroby) a nechybí ani komentáře členů Leoneho štábu (Eastwood, Morricone, komparzisté-pamětníci... ), kteří sem tam snímek okoření historkou z natáčení. (80%)

Sad Hill Unearthed
© Film Factory

Arctic (Joe Penna, Island) - Survival drama o muži (Mads Mikkelsen), který se snaží přežít po pádu letadla v arktické ledové pustině. Silný příběh o lidské houževnatosti, odhodlání a síle přežít za každou cenu, jemuž vládnou Mikkelsen svým stoprocentním výkonem a scénář svou schopností využít na pohled beznadějnou situaci, nehostinnost arktického prostředí a úsporné rekvizity na maximum. Konzistentně stupňované napětí a postupné přitvrzování podmínek, jimž musí heroicky schopný, vytrvalý a po všech stránkách kladný hlavní hrdina čelit, dokáže upoutat od začátku do konce, byť se kvůli tomu snímek párkrát ocitne na hranici nevěrohodnosti. (80%)

La sombra de la ley (Dani de la Torre, Španělsko) - Brilantně promyšlená kriminálka odehrávající se ve dvacátých letech v Barceloně, kde půlka města drží stávku, policejní vyšetřovatelé se chovají jako gangsteři a v ulicích zuří anarchistické nepokoje. U hlavního hrdiny, policisty z Madridu (Luis Tosar), který přijíždí do města pomoct pátrat po pachatelích vlakové loupeže, téměř až do konce není jasné, jestli jde o křivého podrazáka nebo o mazaného super-klaďase, co chce všechny přechytračit a dovést ke spravedlnosti. Tyhle dva názory na něj se každou chvíli střídají, následkem čehož je film emocionální horskou dráhou, v níž každá z mnoha postav má svůj dramatický oblouk, četné příběhové linie se navzájem protínají a reagují na sebe, složitý příběh prochází komplikovaným vývojem a řadou překvapivých zvratů, vyšetřování se ubírá nepředvídatelnými směry a ještě se do toho podařilo nacpat feministickou rovinu, kritiku státního režimu a policejních sil i několikanásobný motiv pomsty. Po filmařské stránce čistá práce (včetně akčních přestřelek a rvaček), možná až na sporadické technické limity (automobilová honička, při níž oba vozy jednou tak 40 km/h), ale i ty obvykle z větší části zamázne skvělá a zřejmě i dost drahá retro výprava. (90%)

La sombra de la ley
© Atresmedia Cine

Nekrotronic(Kiah Roache-Turner, Auatrálie) - Námět o lovcích démonů, operujících už i přes internetovou síť, aby šli s dobou a mohli útočit na lidi přes jejich mobily, ještě sám o sobě nezní úplně špatně. To by ale nesměl dostat podobu přeplácaného béčkového slepence (byť se zjevně slušným rozpočtem a relativně kvalitními triky), který je inspirovaný kde čím od Krotitelů duchů po Pokemon Go a odehrává se ve světě bez pravidel, v němž se tudíž může stát prakticky cokoli, ale málokdy to přitom stačí k tomu, aby to bylo skutečně zábavné, vtipné, nebo napínavé. Postavy jsou otravné, herci průměrní a dialogy toporné. Sem tam nějaký hezký režijní nápad sice potěší, ale celkový dojem z veskrze chatrného zpracování bohužel nemá šanci přebít. Vidět to jenom kvůli Monice Bellucci ve vedlejší roli se také nevyplatí. (40%)

Apocalipsis Woodoo(Vasni Ramos, Španělsko) - Nehorázně zábavná parodie na kriminálky ze 70. let, která si zároveň utahuje z kung-fu žánru, ze zombie filmů, z mexických akčních filmů s wrestlery a z hororů s okultní tématikou. Mnohaúrovňovým humorem napěchovaná ujetá taškařice, prošpikovaná všemi možnými gagy, využívajícími dobová a žánrová klišé k vytváření netušených parodických vrstev, a natočená záměrně lacině a béčkově, se zrnícím obrazem, dokonalou retro stylizací, roztomile lajdáckými zadními projekcemi a naschvál přehrávajícími herci. Ne všechny vtipy padnou na úrodnou půdu a místy se i opakují, ale při té kadenci je to skoro jedno a cílevědomí tvůrci jsou od začátku do konce konzistentní na všech úrovních. Podobně vytříbená pastiš jako Černej dynamit nebo Ztracený kostlivec z jeskyně rozkladu. (80%)


Autor:
0

Pekáč buchet - lehké, vtipné, romantické čtení plné výtečných receptů

Milujete čte­ní romá­nů a jíd­lo? Vaříte rádi a jíte? Spojte to co oprav­du milu­je­te. Do rukou se mě dosta­la výbor­ná kni­ha plná humo­ru, vti­pu, roman­ti­ky i dob­ré­ho jíd­la. Chcete se inspi­ro­vat a uva­řit si jehně­čí kot­let­ky s hou­ba­mi, kopři­vo­vé vege­ta­ri­án­ské kari či upéct pekáč těch nej­vo­ňa­věj­ších buchet? Tak nevá­hej­te a pusť­te se do čte­ní i peče­ní. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. …

Autor:
ČT - 08.10.20180

ČT - 08.10.2018

Televizni program na 08.10.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Otec Brown V, Orel a kavka, Father BrownKlíč ke zločinu hledá v lidské duši. Britský detektivní seriál, inspirovaný literárním dílem G. K. Chestertona (2017). Hrají: M. Williams, J. Deam, S. Cusacková, E. Kennyová, J. Burton, Žánr: detektivka / krimi / thriler; K. O’Flynnová, B. Fisher, G. Chiltonová, A. Williams a další. Režie Gary Williams.|HDTV|2 jazykové verze|Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, praví se v modlitbě Páně. Ne každý je toho ale schopen. Otec Brown pospíchá do věznice, kam ho povolala jistá Katherine Corvenová, již kdysi pomohl usvědčit z vraždy manžela a která zde čeká na popravu. Pokud si ovšem myslel, že žena ve stínu šibenice začala litovat svých hříchů, šeredně se zmýlil. Zatvrzelá vražedkyně mu pouze škodolibě sdělí, že právě zařídila vraždu svého milence Raymonda. A jelikož je otec Brown vázán zpovědním tajemstvím, ocitá se v poněkud prekérní situaci. Přesto za Raymondem vyrazí, aby se přesvědčil, že je v pořádku. Krátce po jeho odchodu je Raymond ve svém zamčeném domku nalezen zavražděn a inspektoru Mallorymu nezbývá, než zatknout otce Browna, který je z ohavného činu jediným podezřelým. Tentokrát bude hlavně na Bunty a paní McCarthyové, aby z toho otce vysekaly. 08.10. 09:00 08.10. 09:50
Všechno, co mám rádaEnergická moderátorka Eva přichází s nápady, recepty a návody, jak si vylepšit a zpříjemnit domov v novém hobby magazínu. Připravili: J. Timková, E. Vrbková, J. Pivoňka, M. Herz a další. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Zvukový popis|Jedná se o specifický formát lifestylového hobby magazínu pro moderní a sebevědomé ženy. Hlavní průvodkyní celého pořadu je herečka Eva Vrbková. Pořad je cílený na chytré a vzdělané ženy napříč Českou republikou, z měst i vesnic, ženy kreativní a akční. Důležitou roli v pořadu hraje prostor, což je reálný dům, ve kterém Eva vaří, pere, uklízí, maluje, tapetuje, stará se o zahradu, bazén, vyrábí dárky, natírá nábytek, zpracovává úrodu z přilehlého lesa i zahrady, griluje, rekonstruuje, zatepluje dům, opravuje omítky, mění podlahy, řeší havárie, připravuje rodinné oslavy, prostírá slavnostní tabule, zdobí dům, aranžuje květiny, nakupuje, zjednodušeně řečeno, řeší vše, co řeší většina žen doma. Eva není moderátorkou, která pasivně zpovídá hosty. Eva naopak věci dělá - je aktivní průvodkyní pořadu. Žije aktivní život, je vystavovaná desítkám zkoušek, výzev, reálných problémů, které přináší běžný rodinný život. Setkává se s přáteli, věnuje se zájmům a koníčkům, stará se o dům a zahradu. |V prvním díle Evu navštíví kamarádka Jana. Společně upravují místnost na šití a tvoření, kreativně opraví flekatý gauč a vyrobí panenku. Eva připravuje rekonstrukci domu, a proto si pozve architekty. Uvaří jednoduchá a zajímavá jídla z květáku a nebude chybět ani divácká soutěž. 08.10. 09:50 08.10. 10:20
168 hodinŽánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 08.10. 10:20 08.10. 10:55
První republika III, Díl pátýOsudy rodiny Valentů zaplétá temná minulost i žhavá přítomnost. Milostné aféry, ohrožení blízkých, vraždy. Další řada oblíbeného seriálu. Vrátí se Vladimír do vily? Podaří se Marii Žánr: klasické drama / historický film; svést bankéře Navrátila? Kdo je Kiliánův otec? Hrají: J. Vyorálek, J. Koleník, K. Boková, V. Arichteva, S. Majer, K. Šafaříková, V. Polívka, A. Mišík, B. Cmuntová, B. Joura, S. Skopal, R. Urban a další. Scénář J. Coufal. Kamera M. Schinabek. Režie B. Arichtev.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Vladimír se radí s bratry. Chce se vrátit do vily i s Magdalenou a požádat ji o ruku. Hans von Lippi a Jaroslav se nemůžou dohodnout, jak řešit malý odbyt nového auta. Irena Hansovi nevěří, že nechce zničit její rodinu. Marie se snaží svádět bankéře Navrátila a zjistit pro Kryštofa informace. Vkrade se mu do stolu, kde najde krabičku s překvapivým obsahem. 08.10. 10:55 08.10. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 08.10. 12:00 08.10. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 08.10. 12:20 08.10. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená samotu. Harmonie vztahů a rodiny. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 08.10. 12:30 08.10. 14:00
Sváteční slovo katolického kněze Lukáše EngelmannaŽánr: náboženství; HDTV|Znakový jazyk|Katolický kněz a třebovický farář Lukáš Engelmann nazval své Sváteční slovo "Naděje v Ježíši opuštěném...“ a přirovnává v něm opuštěnost Ježíšovu k osamělosti dnešního člověka. K osamocenosti, kterou nazývá typickou lidskou bolestí... 08.10. 02:08 08.10. 02:15
Růžový Hubert, Petr Štěpánek - 70 letDetektivní komedie na motivy románu klasika detektivek E. Wallace Černý opat. Na panství lorda Chelforda je povolán seržant Pulter ze Scotland Yardu, aby zde pátral po záhadném duchovi, jenž Žánr: detektivka / krimi / thriler; místním nahání hrůzu a znepříjemňuje život... (1985). Hrají: M. Kopecký, P. Štěpánek, S. Zázvorková, Z. Adamovská, J. Kodet, J. Faltýnek, O. Vízner a další. Scénář E. Kačírková. Kamera V. Opletal. Režie Z. Kubeček.|4:3|Lord Henry Chelford (M. Kopecký), skrývající za důstojnou tváří a nejistým krokem starého muže známky bývalého světáctví, jeho mladší bratr Richard Chelford (P. Štěpánek, který v těchto dnech oslavil významné životní jubileum), vyzařující mužnou jistotu, starost o rodovou tradici a její neposkvrněný štít, lordova mladičká, křehká snoubenka Jana Harperová (Z. Adamovská), její ve všem všudy velkoryse pojatá tetinka (S. Zázvorková), synovec Artur (J. Kodet), londýnský advokát a chlapík bez skrupulí, lordova sekretářka, atraktivní blondýnka Mary Brownová (R. Rázlová), doktor Freeman (O. Vízner), lékař, vždy na pokraji odvážně správného řešení situací. Nechybí ani starý komorník (K. Effa), znající veškerá přání svého pána i jejich skutečný obsah. To jsou jen někteří aktéři děje, jehož soukolí má rozhýbat detektiv seržant Putler ze Scotland Yardu (J. Faltýnek).... 08.10. 14:00 08.10. 15:11
VšechnopártyLiterární historik a haškolog Radko Pytlík, který právě dnes oslaví významné životní jubileum, v zábavné talk show Karla Šípa (2012). Další hosté A. Geislerová a R. Štěpánek. Režie V. Polesný. Žánr: talk show; HDTV|Zvukový popis|V roce 2012 byl mezi hosty Karla Šípa v jeho populární talk show přizván i významný literární historik a letošní jubilant Radko Pytlík. Ten proslul především jako výsostný znalec díla a humoru Jaroslava Haška, především jeho slavného románu Osudy dobrého vojáka Švejka. Ke knize se po celý život vrací takřka každý den a vždy v ní za slupkou humoru nachází nové záblesky životní pravdy a moudrosti. Karel Šíp se kromě postavy Švejka a českého fenoménu švejkovství zajímal i o vztah Radko Pytlíka k jeho synovi, populárnímu zpěvákovi Vojtovi Dykovi. Dalšími pozvanými hosty byly vynikající filmová herečka Aňa Geislerová a přední světový tenista Radek Štěpánek. 08.10. 15:11 08.10. 15:55
To je vražda, napsala VIII, Kousnout do velkého jablka, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Režie David Moessinger.|HDTV|2 jazykové verze| 08.10. 15:55 08.10. 16:43
Cestománie, Mauritius - Reunion - Perly Indického oceánuCesta po dvojici fascinujících vulkanických ostrovů u východních břehů Afriky za sedmi barvami země, památkou Jana Palacha a do lávové pustiny (1999). Scénář a režie Žánr: turistika, cestování; F. Fenič.|4:3|Zvukový popis|Tak málo vzdálené, a přece tak rozdílné jsou dva ostrovy poblíž Madagaskaru, které spojuje snad jen sopečný původ. Zatímco z Mauritia vyzařuje klidná romantika, 200 km vzdálený Reunion provokuje svou drsností. Zatímco na Mauritiu se režisér Fero Fenič účastnil zdejších hinduistických svátků a s překvapujícím výsledkem pátral po stopách naší domoviny, na Reunionu vstoupil do kráteru jedné z nejčinnějších sopek světa a také navštívil odříznuté vesnice, kam se ještě dnes člověk dostane jen vzdušnou cestou. 08.10. 16:43 08.10. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 08.10. 17:15 08.10. 17:41
Černé ovcePOZEMEK - Úředníci města sdělili majiteli pozemku, že středem jeho zahrady vede cesta, která patří městu. Podle katastru je přitom celé území už dlouhá léta ve vlastnictví rodiny. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 08.10. 17:41 08.10. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 08.10. 18:00 08.10. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 08.10. 18:25 08.10. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 08.10. 18:55 08.10. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 08.10. 19:00 08.10. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 08.10. 19:50 08.10. 20:00
LabyrintJiří Langmajer, Lenka Vlasáková, Miroslav Donutil a Petr Stach v hlavních rolích premiérové třetí řady kriminálního seriálu pátrají po pachateli záhadných vražd a únosů. Dále hrají: P. Řezníček, Žánr: detektivka / krimi / thriler; Věk: 15+; D. Nesvačilová, D. Švehlík, V. Kratina, V. Freimanová, M. Taclík, M. Dalecký, J. Čvančarová a další. Scénář P. Hudský. Kamera M. Šec. Režie J. Strach.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Vyšetřování rodiny Stolařových vyústí ve velmi překvapivý výsledek. Jejich spojení s nalezeným Adamem (M. Valenta) je rozhodně užší než si doposud všichni mysleli. Stejně tak překvapující je i fakt, jakým způsobem přišla Heřmánková (V. Žilková) o Adama těsně po jeho narození. Detektiv Marek (P. Řezníček) se dlouho neozývá a všem je jasné, že přišel na horkou stopu. Tu se rozhodne rozklíčovat sám velitel kriminálky (M. Donutil). Netuší, že se dostává na stopu vedoucí přímo k maskovanému muži a za svoji neopatrnost musí zaplatit. Jestli se stane obětí i samotný mozek vyšetřovacího týmu v tuto chvíli neví ani sám pachatel... 08.10. 20:00 08.10. 21:05
Manu a Matěj na cestě do ŘímaPremiérová bláznivá cooking show, ve které po Itálii cestují, vaří a baví průvodci Emanuel Ridi a Matěj Ruppert. Režie M. Herz. HDTV|Zvukový popis| 08.10. 21:05 08.10. 21:35
Reportéři ČTŽánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 08.10. 21:35 08.10. 22:14
Výsledky losování Šťastných 10Žánr: kviz / soutěž; HDTV 08.10. 22:14 08.10. 22:15
Kriminalista II, Zápasník, Kriminalist II, DerSympatický policista s ohromující důkladností jde po stopách každého případu. Německý kriminální seriál (2006-17). Hrají: Ch. Berkel, J. Rieke, A. Blomeierová, S. Anbehová, Žánr: detektivka / krimi / thriler; C. Holfelderová a další. Režie Filippos Tsitos.|HDTV|Na opuštěné autobusové zastávce v průmyslové zóně je nalezena mrtvola Markuse Brennera. Četné podlitiny na těle oběti dokládají řadu tvrdých zásahů pěstí, příčinou smrti byl ale úder tupým předmětem do hlavy. Těžce zraněný Brenner poté ještě dokázal prchnout na opuštěnou autobusovou zastávku. Co v těchto místech pohledával a kde se nachází vlastní místo činu? To je jenom část otázek, které při vyšetřování případu musí Bruno Schuman se svým policejním týmem zodpovědět... 08.10. 22:15 08.10. 23:15
13. komnata Ondřeje SuchéhoFilmový publicista, moderátor, textař, kreslíř a bratr principála Semaforu trpěl depresemi a složitým vztahem ke svému synovi. Připravili: S. Chytrová, V. Holomek a V. Olmer. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Ondřej Suchý se narodil 16. září 1945 v Praze. Původně se vyučil uměleckým truhlářem a působil jako aranžér a reklamní výtvarník. Od šedesátých let působil jako rocker, hrál na kontrabas a autorsky spolupracoval na televizních pořadech, jako byly Kavárnička dříve narozených, Dům plný písniček, Malý televizní kabaret, Holky, kluci, komici aj. Od počátku šedesátých let také spolupracoval s rozhlasem, velký ohlas měly jeho relace Padesátník a Nostalgické muzeum zábavy, za které obdržel i několik prestižních cen. Je autorem asi 600 hudebních textů a držitelem Zlaté desky Supraphonu. Rovněž působil jako redaktor časopisu Sedmička, redigoval sobotní humoristickou přílohu Kvítko deníku Svobodné slovo, trvale přispíval do časopisu Kino. Nyní působí jako novinář na volné noze. Od mládí jej přitahuje svět filmu a grotesky. Je autorem řady monografií slavných osobností hereckého i hudebního nebe, např. Oldřicha Nového, Vlasty Buriana a Járy Kohouta, zmapoval i osudy Ljuby Hermanové, Felixe Holzmanna, Rudolfa Cortése a Inky Zemánkové. Samostatně vydal několik knih osudů slavných prvorepublikových hvězd, publikace pro děti i několik populárních knížek kreslených vtipů. Přiznává své celoživotní rivalství s o čtrnáct let starším a slavnějším bratrem Jiřím Suchým, na nějž trochu žárlil. Když Jiří vytvářel veselé kresbičky a hravé verše, kontroval jim svou vážnou poezií. Rozšlapal mu i jeho gramofonovou desku. V době normalizace nesměl kvůli zakázanému bratrovi vystupovat v televizi, zatímco Jiří mohl hrát alespoň v divadle. Z nedostatku pracovních příležitostí a nouze Ondřeje Suchého nakonec vytáhl Karel Spurný, bývalý šéfredaktor ČST v Ostravě, který mu poskytl pravidelnou práci. Ondřej mohl s politickým uvolňováním stále více publikovat a tvořit rozhlasové pořady. S
Autor:
TV Barrandov - 08.10.20180

TV Barrandov - 08.10.2018

Televizni program na 08.10.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších Kateřina Brožová a svět výjimečných osobností. Pozvání tentokrát přijal Dalibor Janda s dcerou 08.10. 02:00 08.10. 02:45
Na plac! 08.10. 02:45 08.10. 03:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 08.10. 09:30 08.10. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 08.10. 11:05 08.10. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 08.10. 12:40 08.10. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 08.10. 13:50 08.10. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 08.10. 14:50 08.10. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 08.10. 15:50 08.10. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 08.10. 17:10 08.10. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 08.10. 18:30 08.10. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 08.10. 19:20 08.10. 20:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 08.10. 20:20 08.10. 21:25
INSTINKTY Jaromíra SoukupaDůvěrné a často překvapující odhalení hvězd a osobností v originální diskuzi moderované generálním ředitelem TV Barrandov (Premiéra) 08.10. 21:25 08.10. 22:40
Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad, ve kterém se generální ředitel Jaromír Soukup bude věnovat nejen aktuálním politickým kauzám, ale i těm, se kterými se setkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak bojovat proti těm, kteří vám ubližují 08.10. 22:40 08.10. 23:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 08.10. 23:50 09.10. 00:50

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Wolffův revír (11,12)Vraždy, únosy, loupeže... to vše musí řešit komisař Wolff v hlavním městě Berlíně. Německý krimi seriál (2000). Hrají J. Heinrich, N. Seiffert, S. Merting, K. Pönitz, E. Heise a další Kriminální seriál, který se pohybuje mezi rutinní všedností a zvláštností každého jednotlivého případu a v němž se případy vyšetřují a objasňují s pomocí lidského a často psychologického jemnocitu a menšího fyzického nasazení. V centru dění stojí komisař Andreas Wolff (Jürgen Heinrich), angažovaný čtyřicátník s rozumem, srdcem a citem pro oběti a pachatele, pro něhož je spravedlnost někdy důležitější než zákon. Při řešení případů v hlavním městě Berlíně Wolffa účinně podporují jeho spolupracovníci. Kolega Günther Sawatzki (Klaus Pönitz) je Wolffovou pravou rukou a často mu pomáhá z nebezpečných situací. 08.10. 02:10 08.10. 04:05
Ostříháno 08.10. 04:05 08.10. 05:10
Konec vysílání 08.10. 05:10 08.10. 05:45
Matlock II (14,15)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Druhá řada amerického krimi seriálu (1987-1988). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. . Při jeho pátrání mu pomáhají mladí soukromí detektivové Tyler Hudson a jeho dcera Charlene, která původně vystudovala právo na prestižní Harvardské univerzitě, podobně jako její otec. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 08.10. 05:45 08.10. 07:50
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 08.10. 07:50 08.10. 09:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 08.10. 09:30 08.10. 10:25
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 08.10. 10:25 08.10. 12:10
Live Teleshopping 08.10. 12:10 08.10. 14:05
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 08.10. 14:05 08.10. 15:05
Matlock II (16,17)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Druhá řada amerického krimi seriálu (1987-1988). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. . Při jeho pátrání mu pomáhají mladí soukromí detektivové Tyler Hudson a jeho dcera Charlene, která původně vystudovala právo na prestižní Harvardské univerzitě, podobně jako její otec. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 08.10. 15:05 08.10. 17:15
Velkolepé století II (23,24)Tak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi. A život v něm znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... Druhá řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, N. Fettahoglu, M. Uzerli, N. Çehre, O. Yalabik, S. Ergeç a další (Premiéra) Turecký seriál pojednává o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 08.10. 17:15 08.10. 20:00
Katie Fforde: Maják s vyhlídkouAnna se rozhodla zachránit starý maják před zbouráním. Její boj s architektem, který ho rekonstruoval se postupně mění v lásku... Německý romantický film (2012). Hrají L. Bähr, P. Fichte, M. May, R. Becker, H. Zierl a další. Režie J. Delbridge (89 min) Rob Hunter má na starosti rozvojové projekty v Hudson Halley v New Yorku. Poslední zakázkou je starý maják, naneštěstí pro Huntera, nově jmenovaný dědic, Anna Wilcox nesouhlasí s jeho zbořením. Přesto, že mají rozlišné názory na celou záležitost, postupem času se do sebe zamilují... 08.10. 20:00 08.10. 21:55
Utta Danella: Ženy ze zámkuPo smrti matky se Barbara vrátila z Itálie do rodinného sídla v Německu. Život na zámku není lehký, ale našla tady novou lásku... Německý romantický film (2004). Hrají A. Knauer, E. Wepper, R. Bauer, M. Ahrens, I. Barth a další. Režie B. Dresewski (89 min) 08.10. 21:55 08.10. 23:55
Zákon a pořádekPřípady elitní jednotky detektivů, která se zaměřuje na zločiny newyorského podsvětí. Americký krimi seriál (2012-2013). Hrají M. Hargitay, Ch. Meloni, D. Florek, Ice-T, R. Balzer a další 08.10. 23:55 09.10. 01:45
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
Prima - 08.10.20180

Prima - 08.10.2018

Televizni program na 08.10.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 08.10. 23:55 09.10. 00:50
Vraždy v MidsomeruPolicejní detektivové Tom Barnaby a Gavin Troy musejí vyřešit dvojitou vraždu společenských prominentů, jejichž těla byla nalezena v blízkosti řeky. Jeden z nich byl před svou smrtí obviněn z přepadení ženy... Britský kriminálni seriál (2003). Hrají J. Nettles, D. Casey, J. Wymarková, L. Howardová a další 08.10. 02:25 08.10. 04:35
Přírodní vesmírNeskutečně pestrý a někdy i divoký svět je všude kolem nás. Stačí se jen umět dívat a objevit krásu drobných tvorů. Obyčejná louka, les nebo mokřad jsou pro jejich malinké obyvatele obrovským vesmírem... Rakouský dokumentární seriál (2013) 08.10. 01:20 08.10. 02:25
Přestávka ve vysílání 08.10. 05:13 08.10. 06:15
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 08.10. 06:15 08.10. 06:35
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 08.10. 06:35 08.10. 07:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 08.10. 07:15 08.10. 08:05
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 08.10. 08:05 08.10. 08:45
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 08.10. 08:45 08.10. 09:15
Ohnivý kuřeManka odjíždí na dovolenou a nechává hospodu na starosti Malvíně a Jardovi. Malvína vaří segedín podle Mančina receptu, ale pak se zjeví kluci a dají jí jiný recept a Malvína, nezvyklá vařit maso, je z toho úplně vedle. Segedín se nakonec podaří a všichni Malvínu chválí. Do Grandu přijede televizní štáb, který si zavolal nový šéfkuchař Robert. Ten se chystá natočit, jak to tam vypadá a jak to tam všechno chutná. Kluky vyžene z kuchyně a podává nepovedené jídlo. Mike a Burák proto požádají Trébla, jestli mohou odejít a dluh splatit jiným způsobem. To Roberta vyprovokuje a navrhne kuchařský souboj. Junior se bojí výsledku a souboj zfixluje a kluci prohrají. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie L. Kodad (55 min) 08.10. 09:15 08.10. 10:25
Osudové léto v PrazeKatrin je psycholožka, která vyvinula mobilní aplikaci, kam lidé mohou posílat vzkazy a omluvit se svým blízkým. Má tuto aplikaci představit na konferenci v Praze, kde také žije její dcera, s níž nemá dobré vztahy. Katrin by však všechny chyby z minulosti ráda napravila... Německý romantický film (2017). Hrají K. Weitzenböcková, L. Preissová, P. Benedict a další. Režie K. Meederová (Premiéra) 08.10. 10:25 08.10. 12:15
Polední zprávy 08.10. 12:15 08.10. 12:30
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 08.10. 12:30 08.10. 13:30
Komisař Rex VII (6) -ST -W -HDPolicie odhalila ilegální sbírku zbraní. Její majitel však přesto zůstal ozbrojen a chce se pomstít! Německý kriminální seriál (2002). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek a další. Režie W. Engelhardt 08.10. 13:30 08.10. 14:30
Komisař Rex VII (7) -ST -W -HDPři divadelním představení na zámku Schönbrunn dojde k vraždě jednoho herce. Ještě než ji policie stihne objasnit, dojde k další násilné smrti... Německý kriminální seriál (2002). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek a další. Režie W. Engelhardt 08.10. 14:30 08.10. 15:30
Policie HamburkNěkolik lidí, kteří spáchali drobné prohřešky a poté byli surově zbiti policistou, označí za pachatele Bojeho. Bere opravdu spravedlnost do svých rukou? Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další 08.10. 15:30 08.10. 16:35
Odpolední zprávy 08.10. 16:35 08.10. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 08.10. 16:50 08.10. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 08.10. 17:50 08.10. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 08.10. 18:55 08.10. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 08.10. 19:40 08.10. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 08.10. 19:55 08.10. 20:15
Modrý kód (124) -ST -W -HDPremiérový díl oblíbeného seriálu. Jste na urgentním příjmu. Začíná boj o život. Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí (2018). Mery se chystá po vynuceném volnu zase do práce, všechno jí tady ale připomíná Davida. Prokop zazáří, když zachrání syna svých známých. Hrají S. Laurinová, R. Zach, I. Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička, M. Procházková, T. Měcháček, O. Rychlý, M. Maděrič, S. Nováková, E. Burešová a další. Režie J. Polisenský (Premiéra) 08.10. 20:15 08.10. 21:30
Poklad z půdyStará veteš, přívěsek od babičky, dokonce i zaprášený obraz z podkroví mohou svému majiteli vydělat statisíce! O tom vás přesvědčí nový pořad Poklad z půdy s jedinečným moderátorem Janem Rosákem (Premiéra) 08.10. 21:30 08.10. 22:30
V.I.P. vraždyHvězda televizní kuchařské show a známý šéfkuchař oceněný michelinskou hvězdou byl nalezen mrtvý přímo v kuchyni luxusní restaurace. Detektivové se ocitají v komplikovaném světě, kde jídlo neslouží k nasycení, ale je z něj experimentální umění a vyhledávaný zážitek, a zároveň nakukují pod pokličku nejen vyšší gastronomie, ale hlavně složitých rodinných vztahů. Detektivní seriál (2016). Hrají S. Norisová, P. Děrgel, M. Vladyka, M. Myšička, J. Sedláčková, J. Révai, L. Frej, J. Hána, J. Stryková a další. Režie K. Šulajová 08.10. 22:30 08.10. 23:55

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Přestávka ve vysílání 08.10. 01:54 08.10. 06:10
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 08.10. 06:10 08.10. 06:35
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) 08.10. 08:15 08.10. 09:00
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 08.10. 09:00 08.10. 10:00
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 08.10. 10:00 08.10. 10:55
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 08.10. 10:55 08.10. 11:55
TurboŠnek Turbo má velký sen. Chtěl by jet závod s opravdovými auty. Podaří se mu to? Americká animovaná komedie (2012) 08.10. 11:55 08.10. 13:55
PenelopeNa urozený rod Wilhernů byla uvalena kletba. Holčičky se mají narodit s prasečí vizáží. Pro mladou Penelopu může být vysvobozením jen sňatek se stejně urozeným mužem... Britsko-americký romantický film (2006). Hrají Ch. Ricciova, J. McAvoy, C. O"Harová a další. Režie M. Palansky 08.10. 13:55 08.10. 16:15
Putování s dinosauryPřed sedmdesáti miliony let putuje trojice býložravých pachyrhinosaurů Páťa, Juniper a Mračoun na dlouhé cestě za vysněným domovem. V cestě jim stojí nevyzpytatelné přírodní živly i zákeřný a nebezpečný gorgosaurus Gorgon... Americký dobrodružný animovaný film (2013) 08.10. 16:15 08.10. 18:10
Ohnivá smršťSkupina mladých lidí se ocitne v nebezpečí života. Uprostřed divočiny národního parku na ně číhá žhář... Britsko-rumunsko-kanadský thriller (2004). Hrají B. Genesse, A. Griffithová, R. McCall a další. Režie A. A. Goldstein 08.10. 18:10 08.10. 20:00
Letuška 1. třídyDonna, obyčejná holka z maloměsta, zahlédne v televizi pořad bývalé letušky, která nabádá mladé dívky k odvaze jít za svým snem. Nadšeně proto nastoupí do malé letecké společnosti. Vyděšená Donna sice dostává při prvním letu panický záchvat a vyděsí i zbytek cestujících, ale brzy si na nové zaměstnání zvykne... Americká romantická komedie (2003). Hrají G. Paltrowová, Ch. Applegateová, M. Ruffalo, C. Bergenová, K. Prestonová a další. Režie B. Barreto (Premiéra) 08.10. 20:00 08.10. 21:50
Velké nesnáze v Malé ČíněŘidič kamionu Jack Burton se svým čínským přítelem Wangem mají plné ruce práce s černou magií, čínskými gangy a unesenými zelenookými kráskami... Americká akční komedie (1986). Hrají K. Russell, K. Cattrallová, D. Dun, J. Hong, V. Wong a další. Režie J. Carpenter 08.10. 21:50 09.10. 00:05

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
ExtantZatímco Molly nepřestává hledat své dítě, Odin uspí Ethana a vloží do něj dálkové ovládání pro odpálení bomby... Americký sci-fi seriál (2014). Hrají H. Berryová, G. Visnjić, P. Gagnon a další 08.10. 04:15 08.10. 05:00
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské zábavné hry (2011) 08.10. 02:05 08.10. 04:15
GrimmNick a Hank vyšetřují obviněného z vraždy, který tvrdí, že ho v noci ochromuje děsivá příšera... Americký fantastický seriál (2017). Hrají D. Giuntoli, R. Hornsby, S. W. Mitchel a další 08.10. 05:00 08.10. 05:41
Přestávka ve vysílání 08.10. 05:41 08.10. 06:15
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2012) 08.10. 06:15 08.10. 07:30
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 08.10. 07:30 08.10. 08:50
Top Gear XVIINejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2011). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 08.10. 08:50 08.10. 09:55
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2004 - 2005). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 08.10. 09:55 08.10. 10:55
Top Gear XVIIINejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2012). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 08.10. 10:55 08.10. 12:10
FuturamaPosádka Planet Expressu se ocitá v roce 1775 v době Americké revoluce. Jaké to bude mít následky? Americký
Autor:
NOVA - 08.10.20180

NOVA - 08.10.2018

Televizni program na 08.10.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Kriminálka Las VegasCatherine se v baru Highball seznámí se sympatickým mužem, který ji posléze vyprovází na parkoviště. Jeho pokusy o sblížení však jdou dál, než je Catherine ochotna připustit, a tak ho rázně odmítne. Téže noci dojde k vraždě mladé dívky. Ukáže se, že i ona byla toho večera v baru Highball a Catherinin náhodný známý je jeden z podezřelých. Pátá řada amerického seriálu (2004). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 08.10. 01:55 08.10. 02:35
Krok za krokemCodyho navštíví přátelé, motorkář Řezník se svou ženou Debbie a synkem Harleyem. Řezník s Debbie si chtějí na víkend vyrazit, svěří tedy batole do péče Codyho. Carol se mu snaží asistovat, z miminka v domě je přímo nadšena, dokonce naznačí Frankovi, že touží ještě po jednom dítěti. Frank o tom nechce ani slyšet. J. T. má napsat esej, když ale zjistí, že jeho nevlastní bratr Mark má v počítači řadu esejí, neváhá, ukradne je, jednu si ponechá a ostatní prodá hráčům fotbalového týmu. Jenže Dana se o jeho nečestném úmyslu dozvěděla a eseje lehce poupravila. Nyní jde J. T. o život, fotbalisti totiž po něm jdou. Frank se s nimi domluví a udělí J. T. pořádnou lekci. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 08.10. 02:35 08.10. 03:10
Snídaně s Novou 08.10. 05:55 08.10. 09:00
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie B. Radojčič Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 08.10. 09:00 08.10. 10:00
Dáma a KrálRudolf Černý se přesouvá do své nové chalupy na Vysočině a na pomoc se stěhováním si s sebou bere Mladého a Milana. Hned při příjezdu jsou svědky útoku vesničanů na podezřelého z vraždy zdejšího rybáře. Černý se ujme jeho obhajoby a z Prahy povolává i Lenku, která místní prostředí důvěrně zná. Spolu s Mladým a Milanem se pouštějí do pátrání a odhalují, že zájem na smrti rybáře Jančury mělo více lidí, než jen podezřelý. Podaří se jim odhalit skutečného vraha? Původní český detektivní seriál. Hrají T. Hofová, M. Donutil, J. Cina, M. Dalecký, Z. Mauréry, V. Kopta, M. Donutil, J. Španbauer, J. Hána, Z. Žádníková, M. Čížek. Režie S. Radun Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 08.10. 10:00 08.10. 10:55
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 08.10. 10:55 08.10. 11:50
Tescoma s chutíDobrá kuchyně s Ivetou Kořínkovou a odbornicí na zdravou výživu, diety a pokrmy pro děti Kristýnou Ostratickou. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 08.10. 11:50 08.10. 12:00
Polední Televizní noviny 08.10. 12:00 08.10. 12:25
Krok za krokemJT s Danou si myslí, že jsou diskriminováni, rodiče mají moc a nemají žádné povinnosti. Frank tedy navrhne, že si o víkendu vymění role. Dana se pachtí v kuchyni, JT je zaneprázdněn prací kolem domu, brzy toho mají oba dost. Frank s Carol si naproti tomu užívají volna, dokud Frank nemusí udělat JTmu domácí úkol z algebry a Carol zase do města bez auta, kreditek a šeků. Nakonec jsou všichni rádi, když jsou Frank a Carol opět rodiči. Codyho zase navštíví Řezník s Debbie, během rozhovoru se zmíní, že se seznámili přes inzerát v motorkářském časopisu, což vede Codyho k tomu, aby si také podal inzerát. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 08.10. 12:25 08.10. 12:45
Ordinace v růžové zahradě 2Malý Toník je stále ohrožen nevypočitatelným jednáním své matky, Zdena a Suchý se proto snaží zapojit do jeho záchrany policii. Šimon s Erikou řeší případ mladé anorektičky a podaří se jim odhalit skutečnou příčinu jejích zdravotních problémů. Společné úsilí je provázeno osobním sblížením obou lékařů. Lucie zjišťuje, jak daleko má sobecký Lukáš k její představě spolehlivého partnera, Darek její vztah s Lukášem velice jízlivě zkritizuje. Frynta ošetřuje lehký úraz mladého sportovce a náhodou tak u něj odhalí i nádor. Netuší ale, že i jeho dýchací potíže jsou předzvěstí dramatické diagnózy. Hrají P. Rychlý, J. Šťastný, R. Fiala, J. Čenský, D. Morávková, S. Nováková, B. Štěpánová, J. Kanyza a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 08.10. 12:45 08.10. 14:05
Dr. HouseVýznamný mafián, který se rozhodl promluvit před soudem a je pod policejním dohledem v hotelu, zkolabuje po hádce s bratrem. Lékaři zprvu předpokládají, že pacient má hepatitidu C, a podaří se jim ho dostat z bezprostředního ohrožení, které bylo způsobeno prvním záchvatem. Toho využije nový majitel nemocnice Vogler a pacienta propustí. Ten je po pár hodinách přivezen s dalším záchvatem zpět. Následné testy vylučují žloutenku. House tedy hledá toxin, který by mohl záchvaty působit, a objeví nezvykle vysoké množství estrogenu. Brzy pochopí, že ani estrogen nebyl hlavní příčinou pacientova stavu. Jeho kolapsy způsobuje alergie na protein. Americký seriál (2004). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 08.10. 14:05 08.10. 15:00
Dr. HouseDesetiletá obézní dívka Jessika zkolabuje při hodině tělocviku a je odvezena na kliniku k dr. Houseovi. Po prvních testech se u ní začínají objevovat znaky hypoglykémie, ale diabetes to není, a také nekróza tkáně na prsou. House pomalu dochází k závěru, že Jessika brala tablety na hubnutí. Po dalším vyšetření se ukazuje, že Jessika má zvýšenou hladinu hyperkortizonu a že má nádor na podvěsku mozkovém, což vyžaduje okamžitou operaci. Americký seriál (2004). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 08.10. 15:00 08.10. 15:55
Kriminálka Las VegasGreg se Sarou vyšetřují záhadnou smrt dvou studentů na koleji. Catherine s Warrickem vyšetřují ještě záhadnější smrt muže, jehož mrtvolu nalezli uprostřed rozsáhlé louky v kruhu připomínajícím známé obrazce v obilí. A protože je dnes Grissom u soudu, musí se do vyšetřování třetího úmrtí pustit sám šéf Ecklie. Pátá řada amerického seriálu (2004). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 08.10. 15:55 08.10. 16:57
Odpolední Počasí 08.10. 16:57 08.10. 17:00
Odpolední Televizní noviny 08.10. 17:00 08.10. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 08.10. 17:25 08.10. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 08.10. 18:25 08.10. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 08.10. 19:30 08.10. 20:20
SpecialistéŘidič kamionu a spoluvlastník autodopravy Staněk je nalezen zavražděný, kamion s nákladem zmizel. Náklad byl určen vietnamským obchodníkům a Specialisté musejí podstoupit jazykově i kulturně nelehké pátrání v této komunitě. Prípad se komplikuje ve chvíli, kdy zjistí, že bratr zavražděného se tajně scházel s dcerou vietnamského obchodníka Li, oba to před svými rodinami tajili. Ve hře jsou i rasové motivy, neboť bratři měli již jednou těžký konflikt kvůli tomuto vztahu. Navíc se ukáže, že dalším motivem by mohla být kriminální činnost: pašování cigaret z Ukrajiny přes Polsko. Podíleli se na něm Vietnamci, Šubrtovi, anebo obě rodiny? Vše se zamotá ve chvíli, kdy je unesena mladá Vietnamka Li. Nový český kriminální seriál (2018). Hrají D. Prachař, J. Štáfek, Z. Kajnarová, J. Zadražil, V. Cibulková, H. Špetlíková a další. Režie B. Mišík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryte titulky) 08.10. 20:20 08.10. 21:20
Kriminálka Anděl IVPátrání po příčinách smrti boxera Milana Máchy, který zemře na alergický záchvat druhý den po zápase, přivede policisty na stopu podvodníků, kteří zneužívají sázky v malém oblastním profesionálním ringu. Kdo by však mohl mít prospěch ze smrti úspěšného sportovce? Oliver, který si dodělává vysokou školu, musí uprostřed případu odjet na zkoušku do Havířova. Beránková proto doplní vyšetřovací tým o Rudu, který jinak moc do terénu nechodí. Nezkušený vyšetřovatel má zpočátku problémy, ale nakonec se osvědčí jako plnohodnotný člen týmu. Nová řada kriminálních případů inspirovaných skutečnými událostmi (2014). Hrají M. Taclík, D. Švehlík, J. Pidrmanová, H. Dvořáková, M. Novotný, Z. Adamovská, M. Stropnický, M. Hofmann a další. Režie J. Chlumský Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 08.10. 21:20 08.10. 22:45
Training DayPoté, co agent CIA Ivers varoval Franka, aby přestal pátrat po vrahovi Billyho Craiga, se zachová Frank přesně opačně. Nechá Morena, aby Iverse unesl, od něj se dozví, že záhadné klíče jsou dva. Současně se ale Kyle dozvídá, že mu Frank o okolnostech smrti jeho otce Billyho lhal. Prořekne se o tom před Lockhartovou, té dochází trpělivost a rozhodne se Franka zatknout, i když proti němu Kyle odmítá svědčit. Všichni tři se schází v nelegálním ringu, kde Frank s Billym před deseti lety ukryli tělo jiného agenta CIA. Frank u něj nachází druhý klíč, pak jsou napadeni Iversovými žoldáky. Lockhartová je během přestřelky těžce zraněna. Mezi Kylem a Frankem dojde k hádce... Americký kriminální seriál (2017). Hrají J. Cornell, B. Paxton, D. Van Acker, K. Law a další. (premiéra) 08.10. 22:45 08.10. 23:35
Beze stopyPolicisté tentokrát pátrají po ženě, která zmizela v době, kdy prodělávala poslední stadium zhoubného mozkového nádoru. Policisté zjistí, že žena před svým zmizením navštěvovala komunitu podobně nemocných lidí. Právě z ni po smrti jednoho z nich odešla s neznámým mužem a už se neukázala. Byl to přítel jedné zdravotní sestry, který nemocným kradl jejich medikamenty. Žena ho při tom přistihla. Americký krimi seriál (2006). Hrají E. Close, M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Murciano a další. 08.10. 23:35 09.10. 00:30

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
60 sekund(Gone in Sixty Seconds) Nicolas Cage se vrací ke svému řemeslu a podnikne riskantní akci, aby zachránil život svému bratrovi, který se zapletl do zločineckého gangu. USA 2000, akční. Dále hrají G. Ribisi, A. Jolie, R. Duvall, V. Jones a další. Režie D. Sena Randall "Memphis" Raines žije poklidným životem kdesi na předměstí a učí děti jezdit na motokárách. Ovšem pouze do té doby, než se dozví, že se jeho mladší bratr zapletl do krádeží aut a jednu tak parádně zpackal, že mu hrozí smrt slisováním v autě. Byl přesvědčen, že s kriminální kariérou definitivně skončil, ale nastal čas, kdy se musí na chvíli vrátit ke své bývalé profesi. Dostal totiž zakázku, kterou nemůže odmítnout. Buď ukradne padesátku drahých a náležitě zabezpečených automobilů, nebo jeho bratr zemře. Aut na seznamu je hodně a času pekelně málo. Proto Memphis svolá svůj starý tým, aby rozehráli koncert, po kterém bude policii ještě dlouho zvonit v uších! 08.10. 00:20 08.10. 02:25
Dvanáct opic(Twelve Monkeys) Bruce Willis jako osamělý cestovatel časem, který se pokouší zachránit svět před katastrofou, která zničí civilizaci. USA 1995, sci-fi film. Dále hrají B. Pitt, M. Stowe, Ch. Plummer a další. Režie T. Gilliam V roce 1996 došlo ke katastrofě, kdy zhoubné viry vyhubily devadesát devět procent lidstva. Ti, kteří přežili, se ukryli v podzemí. Příběh samotný začíná roku 2035, kdy se vědci pokouší pomocí stroje času proniknout do minulosti a katastrofě zabránit. Jedním z dobrovolníků je vězeň James Cole, který se po nepříliš přesné cestě do minulosti ocitne v roce 1990. Je zadržen policií a skončí v blázinci, když se pokouší lékařské komisi vysvětlit, že je z budoucnosti. Jeho úkolem je vypátrat něco o skupině ekologických teroristů, která si říká 12 opic a pravděpodobně zavinila vypuštění smrtících virů. Po svém návratu vysvětlí vědcům, že ho poslali do špatné doby, a okamžitě nastoupí další cestu. Nakrátko se ocitne v zákopech první světové války, kde je raněn do nohy, a pak se přenese do roku 1996. Opět se setká s doktorkou Railyovou. Unese ji a společně s ní pokračuje v pátrání po 12 opicích. 08.10. 02:25 08.10. 04:45
Milionové Vánoce(Christmas in Wonderland) Přestěhovali se do nového města, nemají přátele ani peníze. To nevypadá na vydařené Vánoce. USA-Kanada 2007, komedie.
Autor: