Denní archiv Říjen 7, 2018

0

Ve čtvrtek 4.října se konala v Praze v Rakouském kulturním fóru na Jungmannově náměstí vernisáž výstavy Převratná doba – Bewegte Zeiten.

Vernisáž zahá­jil ředi­tel Rakouského kul­tur­ní­ho fóra, pan Andreas Schmidinger, kte­rý se ujal i úvod­ní­ho slo­va: „Výstava Převratná doba, kte­rou dnes večer zaha­ju­je­me, vznik­la ve spo­lu­prá­ci se spol­kem Photografische Gesellschaft ve Vídni a pre­zen­tu­je nám foto­gra­fic­ké doku­men­ty jako vizu­a­li­zo­va­né ději­ny. Tato výsta­va pro­bí­há v roce, ve kte­rém vzpo­mí­ná­me na rok 1918, což byl rok,...

Autor:
0

Zrodila se hvězda - herecký koncert Lady Gaga

Hvězda ame­ric­ké coun­t­ry hud­by, zpě­vák Jackson Maine, je na vrcho­lu své kari­é­ry a jeho fanouš­ci ho neú­nav­ně dopro­vá­zí zpě­vem na kon­cer­tech. Jeden prá­vě pro­bí­há a Jackson sklí­zí obrov­ské ova­ce a nad­še­ní od fanouš­ků. Co ale nikdo nevi­dí je fakt, že on sám je při kon­cer­tu vystre­so­va­ný a vystu­po­vá­ní ho vyčer­pá­vá. Jediné, co mu pomá­há zvlád­nout...

Autor:
0

Paul McCartney - Egypt Station (2018)

Paul McCartney je tako­vá živou­cí ency­klo­pe­die popu­lár­ní hud­by, jen těž­ko bys­te totiž hle­da­li oso­bu, na níž by tato cha­rak­te­ris­ti­ka sedě­la tref­ně­ji. Čas běží jako voda a popu­lár­ní „Macca“ už píše u kolon­ky své­ho věku čís­lov­ku 76 (naro­dil se sho­dou okol­nos­tí přes­ně v den boje čes­ko­slo­ven­ských para­šu­tis­tů v kos­te­le Cyrila a Metoděje), při­tom se z něj roz­hod­ně...

Autor:
TV Barrandov - 07.10.20180

TV Barrandov - 07.10.2018

Televizni pro­gram na 07.10.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nebezpečné vztahyLáska je krás­ná věc. Dokud se nezvrh­ne v nená­vist. Podívejte se s námi na neu­vě­ři­tel­né život­ní p...

Autor:
ČT - 07.10.20180

ČT - 07.10.2018

Televizni pro­gram na 07.10.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Sama domaBýt doma nezna­me­ná šeď a nudu! Zdraví, styl, zná­mé osob­nos­ti a pozván­ky na víkend. Žánr: zábavn...

Autor:
NOVA - 07.10.20180

NOVA - 07.10.2018

Televizni pro­gram na 07.10.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Život ve hvězdáchSilné emo­ce a slzy doje­tí, spl­ně­ná přá­ní a sny, sdí­le­ná radost a úsměvy štěs­tí. Pořad, ve kte­rém hlav­ní ro...

Autor:
0

Matrix Revolutions - Všechno, co má svůj začátek, má nejenom svůj konec, ale také další začátek.

Třetí úlo­mek Matrixu mě defi­ni­tiv­ně utvr­dil v názo­ru, že nejsem zce­la nor­mál­ní člo­věk. Necelou hodi­nu po skon­če­ní Revolutions sedím u své­ho počí­ta­če a sna­žím se co nej­přes­ně­ji vystih­nout své osob­ní poci­ty z díla bra­trů Wachovských. Což o to, že se kva­pem blí­ží půl­noc a zít­ra ráno musím vstá­vat v šest, abych dokon­čil roč­ní­ko­vý pro­jekt do eko­no­mi­ky - pros­tě mě popadla psa­cí nála­da...

Autor:
Prima - 07.10.20180

Prima - 07.10.2018

Televizni pro­gram na 07.10.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruSmrt man­žel­ky míst­ní­ho far­má­ře vypa­dá jako jas­ná sebe­vraž­da. Ale jenom do chví­le, než se do vyšet­řo...

Autor: