Denní archiv Říjen 7, 2018

0

Ve čtvrtek 4.října se konala v Praze v Rakouském kulturním fóru na Jungmannově náměstí vernisáž výstavy Převratná doba – Bewegte Zeiten.

Vernisáž zahá­jil ředi­tel Rakouského kul­tur­ní­ho fóra, pan Andreas Schmidinger, kte­rý se ujal i úvod­ní­ho slo­va: „Výstava Převratná doba, kte­rou dnes večer zaha­ju­je­me, vznik­la ve spo­lu­prá­ci se spol­kem Photografische Gesellschaft ve Vídni a pre­zen­tu­je nám foto­gra­fic­ké doku­men­ty jako vizu­a­li­zo­va­né ději­ny. Tato výsta­va pro­bí­há v roce, ve kte­rém vzpo­mí­ná­me na rok 1918, což byl rok, kdy se roz­padla Habsburská monar­chie, kdy vznik­lá Rakouská repub­li­ka a také Československá repub­li­ka. Tento rok 2018 je význam­ný z mno­ha důvo­dů, je to jeden z význam­ných tzv. osmič­ko­vých roků, a to jak pro Rakouskou repub­li­ku, tak i pro Českou repub­li­ku.“

Následně pan Schmidinger při­po­me­nul důle­ži­té udá­los­ti: „V roce 1938 nastal anšlus Rakouska, při­po­je­ní Rakouska k tzv. Třetí říši a ve stej­ném roce také Mnichovská doho­da před­zna­me­na­la také konec prv­ní Československé repub­li­ky. V roce 1948 val­né shro­máž­dě­ní OSN schvá­li­lo vše­o­bec­nou dekla­ra­ci lid­ských práv, záro­veň v tom­to roce došlo v Československu k pře­vze­tí moci komu­nis­tic­kou stra­nou a zařa­ze­ní této země do Sovětského blo­ku. V roce 1968 došlo ke vpá­du vojsk Varšavské smlou­vy, a tím i k násil­né poráž­ce Pražského jara a ke kon­ci reform­ní­ho hnu­tí.“

Z jeho úst zazně­la i tato slo­va: „Myslím si, že kaž­dý, kdo měl mož­nost rok 1968 osob­ně zažít, si jej spo­ju­je se svý­mi vlast­ní­mi spe­ci­fic­ký­mi vzpo­mín­ka­mi. Ať už na spo­le­čen­skou revo­lu­ci, Vietnamskou vál­ku, na stu­dent­ské nepo­ko­je nebo na hnu­tí za lid­ská prá­va, za občan­ská prá­va, vzpo­mín­ky na Martina Luthera Kinga, a nebo na Pražské jaro.“

Zároveň si také vzpo­mněl i na svo­ji osob­ní zku­še­nost z roku 1968: „Já sám si vzpo­mí­nám na to, jak jsem jako deví­ti­le­tý chla­pec v srpnu 1968 při návštěvě u své babič­ky v Horních Rakousích pozo­ro­val dlou­hé kolo­ny čes­ko­slo­ven­ských aut před hra­ni­ce­mi. V nich sedě­li lidé, kte­ří pře­mýš­le­li nad tím, jest­li se mají nebo nama­jí vrá­tit do své vlas­ti.“

Poté při­ví­tal hos­ty ver­ni­sá­že, pana pro­fe­so­ra Wernera Sobotku, pre­zi­den­ta Fotografické spo­leč­nos­ti ve Vídni, a pana Stastného foto­gra­fa a kurá­to­ra výsta­vy. Ti se také uja­li krát­ce slo­va a podě­li se o své poci­ty s účast­ní­ky ver­ni­sá­že.

Autor:
0

Zrodila se hvězda - herecký koncert Lady Gaga

Hvězda ame­ric­ké coun­t­ry hud­by, zpě­vák Jackson Maine, je na vrcho­lu své kari­é­ry a jeho fanouš­ci ho neú­nav­ně dopro­vá­zí zpě­vem na kon­cer­tech. Jeden prá­vě pro­bí­há a Jackson sklí­zí obrov­ské ova­ce a nad­še­ní od fanouš­ků. Co ale nikdo nevi­dí je fakt, že on sám je při kon­cer­tu vystre­so­va­ný a vystu­po­vá­ní ho vyčer­pá­vá. Jediné, co mu pomá­há zvlád­nout tuto stre­so­vou situ­a­ci, je kom­bi­na­ce práš­ků a alko­ho­lu. A je jed­no, jest­li je to před kon­cer­tem, při hra­ní nebo po skon­če­ní kon­cer­tu. Jeho řidič ho vždy odve­ze tam, kam si Jackson řek­ne. Náhodou se tak dosta­ne do baru, kde vystu­pu­jí růz­ní uměl­ci. Jednou z nich je i mla­dá zpě­vač­ka Ally, kte­rá Jacksona zaujme svým zpě­vem. Postupně se pozná­va­jí a Jackson pozve Ally i na svůj kon­cert. Překvapením pro ni je, že může na pódiu zazpí­vat svo­ji píseň a dosta­ne se jí i pozi­tiv­ní­ho ohla­su od divá­ků. To odstar­tu­je Allyinu pěvec­kou kari­é­ru, stej­ně jako part­ner­ský vztah s Jacksonem.

Scénář k fil­mu napsal Bradley Cooper, ame­ric­ký herec, scé­náris­ta, pro­du­cent. Je to pří­běh o mla­dé talen­to­va­né uměl­ky­ni, kte­rá je obje­ve­na úspěš­ným hudeb­ní­kem. Toto téma již bylo něko­li­krát zfil­mo­vá­no, a tyto fil­my byly vel­mi úspěš­né. Snímek se pokaž­dé jme­no­val Zrodila se hvězda. První z nich byl s Janet Gaynor, dal­ší s Judy Garland a tře­tí s Barbrou Streisand. V té posled­ní, letoš­ní, si hlav­ní žen­skou roli zahrá­la zpě­vač­ka Lady Gaga.

Pro Bradleyho Coopera je to režij­ní a scé­náris­tic­ký debut, při kte­rém si zahrál i hlav­ní muž­skou roli a film i pro­du­ko­val. Naopak hlav­ní žen­skou roli si zahrá­la herec­tvím nepo­lí­be­ná zpě­vač­ka, Lady Gaga. Svoji roli mla­dé a nezku­še­né zpě­vač­ky, kte­rá se dosta­ne na výslu­ní, zvlád­la zahrát vel­mi pře­svěd­či­vě. Sledovat její herec­ký výkon je stej­ně tak zají­ma­vý, jako herec­tví Coopera, ale v pří­pa­dě Lady Gaga je to ješ­tě obo­ha­ce­no o pěvec­ký výkon uměl­ky­ně. Je znát, že je to zpě­vač­ka s vel­kým hla­so­vým roz­sa­hem.

Film se natá­čel v roce 2017, hudeb­ní scé­ny vznik­ly během tour „Joanne“ Lady Gaga a na fes­ti­va­lu „Coachella“, kde Lady Gaga vystu­po­va­la. Navíc všech­ny pís­nič­ky jsou nazpí­vá­ny živě, což jim doda­lo ty pra­vé emo­ce.

Stopáž fil­mu 136 minut, a ani by mi neva­di­lo, kdy­by bylo při­dá­no pár minut pís­ni­ček navíc. Film je kom­bi­na­cí dra­ma­tu a muzi­ká­lu, samo­zřej­mě s prv­ky roman­tic­ké lás­ky mezi hlav­ní­mi pro­ta­go­nis­ty. Zajímavé jsou i herec­ké výko­ny hlav­ních pro­ta­go­nis­tů, ale pře­de­vším pís­nič­ky v podá­ní Lady Gaga. Vypadá to, že fil­mo­vá prvo­ti­na se Bradleymu Cooperovi poda­ři­la a moh­la by zaujmout laic­ké divá­ky i hudeb­ní fanouš­ky.

Hodnocení: 75 %…

Autor:
0

Paul McCartney - Egypt Station (2018)

Paul McCartney je tako­vá živou­cí ency­klo­pe­die popu­lár­ní hud­by, jen těž­ko bys­te totiž hle­da­li oso­bu, na níž by tato cha­rak­te­ris­ti­ka sedě­la tref­ně­ji. Čas běží jako voda a popu­lár­ní „Macca“ už píše u kolon­ky své­ho věku čís­lov­ku 76 (naro­dil se sho­dou okol­nos­tí přes­ně v den boje čes­ko­slo­ven­ských para­šu­tis­tů v kos­te­le Cyrila a Metoděje), při­tom se z něj roz­hod­ně nestal něja­ký stár­nou­cí muzi­kant vzpo­mí­na­jí­cí se slzou v oku na časy zašlé slá­vy opra­šo­vá­ním a ree­di­ce­mi sta­rých nahrá­vek. Macca se čile pouš­tí do nových skla­deb, do nových alb a do nových tur­né - to vše s poten­ci­á­lem oslo­vit „tra­dič­ní“ poslu­cha­če a záro­veň hud­bou, kte­rá zní aktu­ál­ně i v roce 2018 (bez kari­ka­tu­ry sebe sama). To je pod­le mě něco, co dělá z „uměl­ce deká­dy“ uměl­ce prak­tic­ky napříč sto­le­tím.

Ale dost obec­né­ho chvá­le­ní a pojď­me ke kon­krét­nu.

Egypt Station je vyni­ka­jí­cí deska v tom, jak širo­ké spek­trum hudeb­ních sty­lů doká­že pro­je­vit a jak jed­no­li­tě záro­veň půso­bí. Z pís­ni­ček je vám v pod­sta­tě jas­né, že jsou od Paula, ale záro­veň jsem u posle­chu měl sil­ný dojem pozná­vá­ní nezná­mé­ho. Macca zde nabí­zí tra­dič­ní beat­le­s­ov­ské bala­dy, ale stej­ně tak sluš­né blu­e­so­vé věci, ved­le nichž se vyjí­ma­jí sklad­by při­po­mí­na­jí­cí éru kape­ly Wings, plus něja­ké dal­ší sklad­by, kte­ré koke­tu­jí s moder­ním popem. V této sou­vis­los­ti nepře­kva­pí spo­lu­prá­ce s frontma­nem ze sku­pi­ny One Republic na sklad­bě „Fuh You“ (to je tako­vá milá Paulova hříč­ka se slo­vy), což je v pod­sta­tě jedi­ná věc z toho­to alba, kte­rá mi moc nesed­la.

Egypt Station je pod­lé mého názo­ru vyni­ka­jí­cí deska, kte­rá navzdo­ry sen­ti­men­tu po sta­rých dob­rých pís­nič­kách (skvě­lá bilanč­ní píseň stár­nou­cí­ho muže s názvem „Happy with you“) nabí­zí vskut­ku mezi­ge­ne­rač­ní poslech s tra­dič­ním ape­lem na mír a poro­zu­mě­ní mezi lid­mi i pou­ka­zo­vá­ní na glo­bál­ní otep­lo­vá­ní („Despite Repeated Warnings“). Co víc si přát.
I used to drink too much
Forgot to come home
I lied to my doc­tor
But these days I don’t
„Cause I’m hap­py with you
I got lots of good things to do, ooh yeah
Autor:
TV Barrandov - 07.10.20180

TV Barrandov - 07.10.2018

Televizni program na 07.10.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 07.10. 01:15 07.10. 02:15
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 07.10. 02:15 07.10. 03:10
ANIMÁČEK 07.10. 05:35 07.10. 07:00
Zázraky planety ZeměPlaneta Země skrývá mnohá tajemství... Kanadský dokumentární seriál (2009) 07.10. 07:00 07.10. 07:35
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (120 min) 07.10. 07:35 07.10. 09:55
Věřte nevěřte (44,45)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 07.10. 09:55 07.10. 12:00
Týden s prezidentemExkluzivní rozhovor generálního ředitele TV Barrandov s prezidentem České republiky Milošem Zemanem 07.10. 12:00 07.10. 13:00
Bez cenzuryDiváci proti politikům. Nový pořad, ve kterém budou politici čelit otázkám diváků. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zeptat se politiků na vše, co považujete za důležité (Premiéra) 07.10. 13:00 07.10. 13:55
Big Ben: Bramborový králI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi-série (2008). Hrají O. Fischer, K. Abt, M. Lindbergh, N. Heckner, N. Mahler a další. Režie W. F. Henschel (92 min) (Premiéra) Telcský chlapecký sbor přijíždí na farmu pěstitele a šlechtitele brambor Toniho Angermaiera, aby mu zazpíval k jeho 50. narozeninám. Oslavenec je ale nalezen mrtvý ve svém skleníku. Sotva Ben přijíždí na místo činu, jeden chlapec ze sboru vypovídá, že jejich sólista Lukas Lösl toho dne chybí, protože jeho matka měla velkou hádku s Angermaierem, kvůli Hedvice. Benovi chvíli trvá, než zjistí, kdo je Hedvika. Jedná se o odrůdu brambor, kterou až dosud Bettina Löslová úspěšně pěstovala a prodávala. Ale to jí chtěl Toni Angermaier, který je držitelem patentové ochrany této odrůdy, zakázat. Do Benova penzionu přijíždí teta Anni, kterou poslala Resi, aby se o Bena postarala do jejího návratu z dovolené na Mallorce. Tetě Anni se ale dějí zvláštní věci ? nevzpomíná si na kuchyňský robot, který si údajně objednala ani na poškození auta návladního Lenze deštníkem, kterého se měla údajně dopustit. Ben a Nadine dále zjištují, že Angermaier uplácel sbormistra telcského chlapeckého sboru, aby Lukase Lösla upřednostnil před ostatními chlapci a nechal ho zpívat sóla. Ale proč? Podezřelých s hodnověrnými motivy stále přibývá... 07.10. 13:55 07.10. 16:05
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář (Premiéra) 07.10. 16:05 07.10. 17:10
ZáchranářiNikdo nezná tenkou hranici mezi životem a smrtí tak dobře jako oni. Záchranáři. V situacích, kdy jde doslova o všechno. Čtyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! (Premiéra) 07.10. 17:10 07.10. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 07.10. 18:30 07.10. 19:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 07.10. 19:15 07.10. 20:15
Utta Danella: Láska v BenátkáchPři čtení závěti se Lilly dozvěděla, že jí strýc odkázal palác v Benátkách. Ovšem jen půlku. Druhou přenechal charismatickému Francescovi. A Lilly se poprvé zamilovala... Německý romantický film (2005). Hrají D. Zich, G. Burkhard, G. von Weitershausen, D. Kirchlechner, T. Bordihn a další. Režie M. Serafini (89 min) (Premiéra) Lilly je mladá žena, která vidí svět černobíle, je jen dobro, nebo zlo, nic mezi tím. Živí se opravami starých panenek a je velmi romanticky založená. Jednoho dne ji zastihne zpráva, že její milovaný strýc a kmotr Gianni z Benátek zemřel. Lilly je smutná, měla ho ráda a jako dítě s ním strávila mnoho příjemných chvil. Nyní odjíždí na jeho pohřeb. Rodiče ji doprovodí na nádraží a mezi sebou si řeknou, že jí měli již dávno prozradit jedno velké rodinné tajemství. Ale ani nyní to neudělají... 07.10. 20:15 07.10. 22:10
Týden podle Jaromíra SoukupaIronicky komentované zprávy uplynulého týdne (2018) (Premiéra) 07.10. 22:10 07.10. 22:55
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi 07.10. 22:55 08.10. 00:00
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, synovec Kuba. Jaké tajemné předměty s nimi odhalíme v oblíbeném zábavném pořadu? Nenechte si ujít zábavnou barrandovskou soutěž. Držet palce tentokrát můžete Petru Koláři, Martinovi Francovi a Marcele Březinové. Bude to lítý boj o každý bod a přitom velká legrace 07.10. 03:10 07.10. 04:15

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Pád Bílého domuBílý dům obsadili teroristé a prezident je jim vydán na milost. Existuje jen jediný člověk, který ho může zachránit... bývalý člen prezidentovy ochranky Gerard Butler! Americký akční thriller (2013). Dále hrají M. Freeman, A. Eckhart, F. Jacobsen, C. Hauser a další. Režie A. Fuqua (106 min) Mike Banning býval spolehlivým členem ochranky prezidenta Ashera, ale odešel poté, co si vyčítal smrt první dámy při nehodě. Zůstává ale blízkým přítelem prezidenta i jeho syna. Při návštěvě korejské delegace v Bílém domě dojde k nehodě, při níž dopadne do zahrad prezidentského sídla sestřelený cizí letoun. Prezident i s delegací musí uniknout do podzemního krytu a brzy se ukáže, že většina korejských diplomatů útok podporuje. Vojenské a politické špičky USA se tak ocitají jako rukojmí šíleného teroristy Kanga, který požaduje sjednocení obou korejských zemí. Zatímco prezident je i se členy vlády vystaven ohrožení života, jeho syn Connor se pohřešuje. Jediným, komu se podařilo ukrýt a přitom zůstat v budově, je právě Mike, který se rozhodne prezidentova syna odvést do bezpečí a zahájit tvrdý boj s teroristy.... 07.10. 23:55 08.10. 02:10
MEK 8Přestože oficiálně neexistují, na pomoc jsou zavoláni vždy, když je normální policie přetížena... Německý krimi seriál (2012). Hrají S. Richter, F. Lampe, R. Bramley, M. Richter, J. Stapelfeldt, T. Lanäus a další Řádová sestra je vydírána italskou mafií, která po ní chce, aby zabila svědka obžaloby přímo v nemocniční posteli. Ačkoliv si gangsteři vzali její dceru coby rukojmí, podaří se ženě uprchnout autobusem, aniž by svědka zabila. Mafiáni jsou jí však v patách - a celá situace vyvrcholí dramatickým únosem autobusu. 07.10. 03:30 07.10. 04:00
Léto All ExclusiveVšechno začalo jako skvělá dovolená s kamarády a snoubenkou v brazilském ráji. Slunce, pláž, samba, rumba i rum... kdyby se neztratili na výletě v džungli! Francouzská komedie (2015). Hrají Ph. Lacheau, A. David, V. Desagnat, T. Boudali, Ch. Clavier a další. Režie N. Benamou a Ph. Lacheau (83 min) Všechno začalo jako skvělá dovolená s kamarády a snoubenkou v brazilském ráji. Sluníčko, pláž, samba, rumba i rum, dovádění ve vodě, holky v bikinách. Právě tady chce Franck požádat svou snoubenku o ruku. Jeden den se skupina na prázdninách vypraví na výlet, otec snoubenky jim vnutí i stoletou babičku na elektrickém vozíku . . . střih! Najednou probíhá horečnaté pátrání. Z výletu do džungle se nevrátili, několik dní o nich nikdo neví, v oblasti jsou domorodé kmeny kanibalů. Až konečně! Najde se kamera na selfie tyči, kterou si jeden z nich vždycky všechno natáčel. A ukáže se, že to nebyl výlet, ale opravdový brazilský karneval katastrof. Drzou starou babičku by ještě přežili. Dvě sexy dívky, které se k nim přidají, taky nejsou to nejhorší. Lenochod je dokonce roztomilý. Ovšem jejich vlastní talent na vytváření šílených situací a průšvihů? Ten promění exotický ráj v kůlničku na dříví dřív, než bys řekl Pelé. Tukan by mohl vyprávět! 07.10. 01:40 07.10. 03:30
Konec vysílání 07.10. 05:10 07.10. 05:45
MEK 8Přestože oficiálně neexistují, na pomoc jsou zavoláni vždy, když je normální policie přetížena... Německý krimi seriál (2012). Hrají S. Richter, F. Lampe, R. Bramley, M. Richter, J. Stapelfeldt, T. Lanäus a další Mladé dívce se podaří dostat se do hotelového pokoje, kde bydlí dvojice populárních rapperů. Dívka však není jedinou groupie, které se do pokoje podařilo vniknout a situace se začíná přiostřovat. Dívka pošle svému příteli SMS s naléhavou prosbou o pomoc a ten poté ve snaze zjistit, co se jí stalo, začne rapperům vyhrožovat vyzbrojen ručním granátem. Axel zapojí všechny své vyjednávací dovednosti, aby s chlapcem navázal kontakt a přesvědčil ho, aby se vzdal - a při tom je před celým týmem nucen odhalit něco ze svého soukromého života... 07.10. 05:45 07.10. 06:15
Smrt v lepší společnosti: Smrtící růžeMnichovského krále delikates našli mrtvého. Doktor Winter pomáhá dceři, která začala pracovat v bulvárním časopise, najít jeho milenku... Německo-rakouská krimi série (2008). Hrají F. Wepper, S. Wepper, A. Held, K. Jacob, A. Schmölzer a další. Režie P. Sämann (86 min) Král mezi delikatesami a sukničkář Hans-Georg Fischer je nalezen mrtev ve svém bazénu. Psychiatr Dr. Wendelin Winter pomáhá Fischerově vdově v této těžké chvíli. Přestože policie věří, že se Fischer předávkoval kokainem, Dr. Winter této verzi nevěří. Jeho podezření se potvrdí poté, co pitva odhalí smrtící dávku krysího jedu v kokainu. Pátrání po vrahovi je mimořádně obtížné, protože Fischer byl arogantní cynik se spoustou nepřátel. Pohrdal manželkou, ačkoli ona byla tou hnací silou jeho úspěchu. Fischerův švagr zuřil kvůli nespravedlivému zacházení s jeho sestrou a Fischera za to nenáviděl. Byl dokonce krutý i k Arianě, se kterou měl aférku. Podezřelým je tak i Arianin maniodepresivní ex-přítel, který na něj žárlil. Vyšetřování je o to větší výzvou, když povrchní reportér Jacki napíše kontroverzní článek s fotografií, usvědčující Fischera z cizoložství... Jenže je nalezeno další mrtvé tělo a Dr. Winter pomalu skládá střípky důkazů dohromady? 07.10. 06:15 07.10. 08:45
Matlock IV (10,11)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (1989-1990). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 07.10. 08:45 07.10. 11:10
Live Teleshopping 07.10. 11:10 07.10. 13:25
Hroši v AfriceToužíte-li po šokující dovolené v Africe, využijte služeb podnikavých průvodců Buda Spencera a Terence Hilla! Italská akční komedie (1979). Dále hrají J. Bugner, M. Dlamini, D. Jürgens, M. Kirk, B. Masinga a další. Režie I. Zingarelli (91 min) Bláznivý příběh dvou kamarádů, kteří se pokouší zbohatnout a téměř proti své vůli jsou zataženi do dobrodružství, kde mohou naplno využít své pádné pěsti a důvtip. Tentokrát se rozhodnou pro podnikání v oblasti cestovního ruchu a otevřou si cestovní kancelář pod tropickým africkým sluncem. Jako rození smolaři však nemají lehký život a na jejich výpravy šokovaní turisté jen tak nezapomenou. Zejména pokud měli tolik nerozumu, že si s nimi chtěli zahrát karty. Hůř už totiž mohli dopadnout jen ti, kdo si dovolili ohrožovat zvířata, která oba svérázní průvodci potřebovali pro své podnikání. 07.10. 13:25 07.10. 15:30
Smrt v lepší společnosti:
Autor:
ČT - 07.10.20180

ČT - 07.10.2018

Televizni program na 07.10.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Sama domaBýt doma neznamená šeď a nudu! Zdraví, styl, známé osobnosti a pozvánky na víkend. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 07.10. 01:45 07.10. 03:15
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, tentokrát na téma "jak přežít potupu" (2000). Spoluúčinkují Anna K. a M. Lasica. Režie P. Sladký a K. Czaban. Žánr: talk show; 07.10. 00:25 07.10. 00:55
Bydlení je hraBílá kuchyně s modrým stropem (2012). Magazín o kultuře bydlení. Žánr: film / dramatický pořad; 07.10. 00:55 07.10. 01:20
HuculKaždá pořádná farma má mít koně, ale Honza a Veronika dobře vědí, jak náročný jejich chov je. Na radu profesora Moudrého proto volí houževnaté horské plemeno. Dokumentární reality show (2011). Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV| 07.10. 01:20 07.10. 01:45
Brno Open 2009Záznam z mezinárodní soutěže ve standardních a latinskoamerických tancích. Režie V. Fatka. Žánr: významná sportovní událost; 07.10. 03:15 07.10. 04:00
V kondiciMagazín o zdravém životním stylu (2007). Moderuje Olga Šípková. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; 07.10. 05:10 07.10. 06:00
Z metropoleSouhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Praze v uplynulých sedmi dnech. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 07.10. 05:32 07.10. 06:00
Zajímavosti z regionůŽánr: zprávy, aktuální publicistika; 07.10. 06:00 07.10. 06:25
Holka nebo kluk?, Pro pamětníky...Adina Mandlová se v přestrojení stává adjunktem na velkostatku svého strýce, odpůrce žen (1938). Dále hrají: T. Pištěk, R. Schránil, M. Blažková, V. Trégl, F. Futurista a další. Kamera J. Roth. Žánr: komedie / sitcom; Scénář a režie V. Slavínský.|HDTV|Zámožný velkostatkář Orlický (T. Pištěk) je po třech nevydařených manželstvích zapřisáhlým nepřítelem žen. Od všech svých zaměstnanců vyžaduje stejný postoj. Ani jeho synovec Ríša (R. Schránil), jenž žije na statku jako adjunkt, není výjimkou. Jenže Ríša se za strýcovými zády pravidelně stýká se sousedovic dcerou. Orlický brzy pojme podezření a rozhodne se, že přivede mladíka k rozumu. Proto mu opatří konkurenci - pozve na statek jiného svého synovce, kabaretního zpěváka Ádu Bártů, který má diplom z hospodářské školy. O Ádově existenci měl Orlický dosud jen matné tušení, avšak vzpomněl si na něj díky jeho fotce v novinách. Orlický zatím netuší, že Áda je ve skutečnosti dívka (A. Mandlová), která jen vystupuje na jevišti v mužském kostýmu. A že se do Ríši zamiluje...|Snímek uvádíme jako připomínku herectví Raoula Schránila, od jehož smrti nedávno uplynulo 20 let. 07.10. 06:30 07.10. 08:11
Úsměvy Petra Štěpánka, Petr Štěpánek - 70 letHostem Jaromíra Hanzlíka je přední český herec, který v těchto dnech oslavil významné životní jubileum (2001). Režie P. Vantuch. Žánr: aktivity pro Volný čas;Dnešním hostem Jaromíra Hanzlíka bude jeho přítel z dětských let, herec Petr Štěpánek (*2. 10. 1948), který v těchto dnech oslavil významné životní jubileum. Připomeneme si celou řadu milovnických, pohádkových i romantických rolí, které ve filmu, na divadle a zejména v televizi vytvořil. Vše bude tradičně doplněno humorným povídáním a historkami z divadelního i televizního zákulisí. 07.10. 08:11 07.10. 08:50
PolopatěModerní hobby magazín Filipa Čapky. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Nejnovější trendy pro vaši inspiraci. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|V pravidelných rubrikách představujeme moderní trendy dnešního hobby. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Průvodce Filip Čapka s odborníky nebo známými osobnostmi nabídne nejnovější trendy i alternativní postupy s cílem inspirovat diváky.||Dnes se vypravíme do dvou mlýnů, projdeme se po mechové zahradě, vybereme nový mop, vinylovou podlahu i pamlsky pro psy a vypěstujeme si křen, ke kterému přidáme pár receptů.||Obsah dílu:|1. Mlýny||Představíme vám mlýn, který dodnes vypadá stejně jako před 100 lety, kdy byl přebudován na elektrárnu. ||2. Nový mop||Vaše úklidové návyky, které už roky praktikujete, nemusí být tak efektivní, jak jste si mysleli. ||3. Mechová zahrada||Dana Makrlíková vás provede zahradou v japonském stylu. Jedním z jejích typů je takzvaná mechová zahrada.||4. Kvalitní pamlsky pro psa||Je jich mnoho druhů, jak z pohledu použití, tak i z pohledu surovin. A rozhodně jimi uděláte svému psovi radost, jen je třeba dbát na jejich správný výběr. ||5. Mlýn na Okoři||A také navštívíme okořský mlýn, jehož historie sahá až někam do dob husitů. Projdeme se zahradou s rybníčky, s mnoha sochami i zajímavými místy k posezení.||6. Vinylové podlahy ||Vzhled každého interiéru velkou měrou ovlivňuje to, jak vypadá podlaha. Vybíráme ji podle svého vkusu i podle technických kritérií. Právě vlastnosti podlahového materiálu mohou naši volbu usměrnit, aniž bychom museli slevit z představ o celkovém dojmu podlahy nebo dekoru.||7. Pěstujeme křen||Nevíte, co zabere na všechny vaše neduhy? Křen z vlastní zahrádky. Poradíme, jak si ho vypěstovat a přidáme recept na křenovou placku. Je skvělým domácím lékem na bolavá záda i nachlazení.||8. Recepty s křenem||A protože se křen také pyšní skvělou chutí a pikantní vůní, rozhodně se vyplatí jej používat i v kuchyni. Máme pro vás několik receptů, při jejichž přípravě si trochu zaslzíte.| |9. Návrat do mlýna||Na závěr si prohlédneme zákoutí zahrady na Okoři. Dozvíte se, proč se vrbička jmenuje Karlička, jak vypadají vítající sochy, mini Okoř, nebo antická lavice pro unavené poutníky. 07.10. 08:50 07.10. 09:45
KalendáriumŽánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 07.10. 09:45 07.10. 10:00
Toulavá kameraŽánr: aktivity pro Volný čas; HDTV| 07.10. 10:00 07.10. 10:30
ObjektivMagazín zahraničních zajímavostí. V úvodu se vypravíme do překrásné Provence. Pak nás čekají kontrasty Jordánského království - divoké vody a nekonečná poušt. A na závěr se podíváme na práci českých a slovenských Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; lékařů v africkém Malawi.|HDTV| 07.10. 10:30 07.10. 11:00
Případy detektivní kanceláře OstrozrakZávěrečný díl seriálu podle detektivních románů J. Škvoreckého a J. Zábrany s Ondřejem Vetchým a Barborou Srncovou v hlavních rolích, kde nebude chybět humor ani napětí. Pátrání po Žánr: klasické drama / historický film; zcizené ampuli se smrtícím cyankáli (2000). Dále hrají: B. Klepl, V. Preiss, M. Donutil, V. Cibulková, V. Postránecký, O. Navrátil, B. Rösner, A. Goldflam, P. Brukner, E. Holubová a další. Scénář I. Nováková. Kamera P. Polák. Režie K. Smyczek.|HDTV|Zvukový popis|Dnes se naposledy setkáme s hrdiny oblíbeného šestidílného seriálu podle detektivních románů Jana Zábrany a Josefa Škvoreckého Vražda pro štěstí, Vražda se zárukou a Vražda v zastoupení.|V minulém díle byl soukromý detektiv Pivoňka (O. Vetchý) pověřen pátráním po zcizené ampuli se smrtícím cyankáli. Při vyšetřování se dostává do společnosti mužů více než loajálních německé říši. Případ zkomplikuje smrt šéfredaktora režimního Denního hlasu Václava Kastelána (V. Javorský), po níž mladý vyšetřovatel objeví materiály, které svědčí o vyděračských aktivitách mrtvého. Světlo do případu vnese - byť po vdavkách marně toužící, leč opět obměkčená a nadmíru půvabná - Boženka Skovajsová (B. Srncová), už zase jako věrný "doktor Watson" pevně stojící po Pivoňkově boku. Všechno se točí kolem odbojové akce, při níž má být do Anglie dopraven experimentátor Holousek (A. Goldflam), o jehož vynález má velký zájem nacistické Německo... 07.10. 11:00 07.10. 12:00
Otázky Václava MoravceLidé a politika. Socioložka a bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová, politoložka Vladimíra Dvořáková a bývalý český premiér Petr Pithart. Žánr: diskuze / rozhovor; HDTV|ČT1 a ČT24 12:00 - 13:00||Iveta Radičová, socioložka, bývalá premiérka SR|Vladimíra Dvořáková, politoložka, Vysoká škola ekonomická v Praze|Petr Pithart /KDU-ČSL/, bývalý premiér ČR, bývalý předseda Senátu PČR||-stav demokratických hodnot v Evropě, příčiny a důsledky frustrace voličů |-vzestup nesystémových populistických stran, extremistické tendence |-postavení států V4 v rámci EU, situace v Maďarsku a Polsku, přístup politických stran a hnutí v ČR a SR k evropským strukturám a hodnotám 07.10. 12:00 07.10. 13:00
ZprávyŽánr: zprávy, počasí; HDTV| 07.10. 13:00 07.10. 13:05
O uloupené divoženceRoman Vojtek a Dana Marková v pohádce o tom, jak se hraběcí syn stal zbojníkem a divoká lesní víla princeznou (2007). Dále hrají: L. Rybová, J. Štěpnička, N. Boudová, K. Pospíšilová, T. Pavelka, V. Beneš, Žánr: pořad pro Děti / mládež; J. Gottwald a další. Scénář I. Pavlová. Kamera J. Macháně. Režie M. Cieslar.|16:9|Pohádka plná kouzel a těžkých rozhodnutí vypráví o lásce lesní víly k nevycválanému hraběcímu synovi Robertovi.|Kouzelné bytosti sídlící v lese nedaleko donedávna opuštěného hrádku Kozlov zažívají opravdu nepříjemné dny. Robert (R. Vojtek) utekl z domova a se svými přáteli nedaleký Kozlov obsadil. Vypečená partička bez dozoru vesele řádí v jeho okolí - pokouší se uživit, a tak přepadává pocestné... To ale velmi rozzlobí kouzelné bytosti - skřítky a víly v čele s královnou (L. Rybová), které pečují o zdejší les. A navíc se do Roberta zakoukala divoženka Zafra (D. Marková)! Je přece tak nepravděpodobné, že by tenhle výrostek dokázal její lásku ocenit a opětovat! Zvlášť když o její existenci nemá ani potuchy a sní o opravdové princezně... 07.10. 13:05 07.10. 14:06
Probuzená skálaPohádka o dívce z Granady, která pozná, že ten největší poklad skrývá ve svém srdci (2003). Hrají: H. Vagnerová, M. Písařík, V. Freimanová, V. Preiss, J. Somr, O. Vízner, B. Klepl, E. Čekan a další. Scénář Žánr: pořad pro Děti / mládež; H. Sýkorová. Kamera K. Hynek. Režie J. Strach.|HDTV|Zvukový popis|Známá autorka televizních pohádek H. Sýkorová napsala pohádku na motivy španělských pověstí Washingtona Irwinga. Hlavní hrdinka, chudá dívka Sanchika (H. Vagnerová), sní o pokladu, který se podle pověstí skrývá hluboko v chodbách pod blízkými rozvalinami. Prý ho tam zakopal poslední maurský král. Její přítel Miguel (M. Písařík) nepotřebuje ke štěstí poklad, on píše raději básně o své dívce a lásce k ní. Dívčin otec (V. Preiss), chudý nosič vody, v rozvalinách objeví starého Maura (J. Somr), kterému poslouží douškem studené vody, a ujme se ho. Za to je starcem odměněn tajemstvím staré skály, která ukrývá poklad. Jenže do honby za pokladem se vydávají i ostatní, chamtivý soudce (B. Klepl) i proradný holič (O. Vízner). Sanchika ale nakonec cestou za pokladem pochopí, že ten největší poklad skrývá sama ve svém srdci...|Pohádku natočil režisér Jiří Strach, který nedávno oslavil životní jubileum (*29. 9. 1973). Gratulujeme! 07.10. 14:06 07.10. 15:00
Dick Whittington, Petr Štěpánek - 70 letPohádka o chudém chlapci a mluvící kočce, která mu přinesla štěstí (1993). Hrají: M. Sobotka, H. Ševčíková, V. Brabec, P. Štěpánek, L. Tokoš, D. Hlaváčová, R. Merunková a další. Žánr: pořad pro Děti / mládež; Scénář H. Sýkorová. Kamera M. Dostál. Režie V. Janečková.|4:3|Stará anglická legenda o chudém chlapci, který se stal starostou města Londýna, posloužila jako předloha k pohádkovému zpracování. Sirotek Dick Whittington (M. Sobotka) nedostal do vínku nic míň a nic víc než poctivost, pracovitost, upřímnost, smysl pro čest a spravedlnost. Tyto vlastnosti a trocha štěstí mu dopomohou k tomu, že se stane váženým a bohatým mladým mužem i milujícím manželem. A tak si tenhle mile staromódní příběh, v němž slušnost, píle a vlastní přičinění vedou k dosažení úspěchu a životního naplnění, uchovává až po dnešní časy sympatickou a potřebnou aktuálnost.|V pohádce se dále můžete těšit na H. Ševčíkovou, V. Brabce, L. Tokoše, od jehož narození v těchto dnech uplynulo 15 let nebo letošního jubilanta P. Štěpánka (*2. 10. 1948), který si zahrál kapitána Fische. 07.10. 15:00 07.10. 16:16
My všichni školou povinní, Třídní učitel, Věra Galatíková - 80 letMiroslav Vladyka, Veronika Žilková, Jiří Sovák, Jiřina Bohdalová a řada dalších hereckých hvězd v pamětnickém seriálu o učitelích, žácích a Žánr: film / dramatický pořad; rodičích (1984). Dále hrají: J. Šulcová, J. Bartoška, M. Šimáček, J. Preissová, J. Hanzlík, J. Janatová, M. Krb, J. Obermaierová, K. Augusta, M. Kudláčková, V. Galatíková, G. Vránová, D. Medřická, E. Hudečková, J. Vala, A. Pyško, B. Bohdanová a další. Scénář M. Zinnerová. Kamera J. Pávek. Režie L. Ráža.|HDTV|Zvukový popis|Rodinný seriál scenáristky Markéty Zinnerové je věnován divákům každého věku, neboť všichni jsme jednou byli žáky. Seriál uvádíme jako vzpomínku na výtečnou herečku Věru Galatíkovou, která by letos oslavila 80. narozeniny (*19. 8. 1938 - +21. 12. 2007). |Učitel Lamač (J. Sovák) musí po rozsáhlém srdečním infarktu odejít do invalidního důchodu a Michal (M. Vladyka) se stává třídním učitelem osmé třídy. Ředitelce Martínkové (V. Galatíková) dělá starost psychický stav učitelky Hajské (G. Vránová) a snaží se proniknout do jejích problémů. Pedagogicko-psychologická poradna doporučila přeřadit Jirku Olivu (M. Šimáček) do vyrovnávací třídy. Při zjišťování rodinné anamnézy vyšlo najevo, že Olivovi chlapce adoptovali. Jitka (J. Janatová) se sbližuje s Lubošem Olivou (Z. Honzík), ale žárlí, když se Luboš věnuje Aleně Hajské (M. Kvasničková). Marie Joklová (J. Bohdalová) připravuje děti na příchod svého nového partnera. Jednání mezi Karlem Hrdinou (K. Augusta) a Stavebním podnikem
Autor:
NOVA - 07.10.20180

NOVA - 07.10.2018

Televizni program na 07.10.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Život ve hvězdáchSilné emoce a slzy dojetí, splněná přání a sny, sdílená radost a úsměvy štěstí. Pořad, ve kterém hlavní roli máte Vy! 07.10. 02:50 07.10. 03:30
Rodinná dovolená a jiná neštěstí(RV) Rodina Robina Williamse se těší na dovolenou na Havaji. Když mu šéf zruší dovolenou, vytáhne vzpírající se rodinku na služební cestu do Skalistých hor. USA-Velká Británie-Německo 2006, komedie. Hrají Robin Williams, Cheryl Hines, Joanna Levesque, Josh Hutcherson, Jeff Daniels, Kristin Chenoweth a další. Režie Barry Sonnenfeld Přepracovaný Bob Munro se pokouší zachránit kdysi šťastnou rodinu, a proto chce vzít manželku Jamie, protivnou patnáctiletou Cassie a syna Carla na Havaj. Na firemním večírku však dceřina kamarádka Gretchen urazí Bobova šéfa Todda a obviní ho, že dětské nápoje, které vyrábí, jsou škodlivé. Todd sice Boba nepropustí, ale zruší mu dovolenou a pošle ho do Boulderu v Coloradu jednat o fůzi firmy s místní výrobnou sodovek. Protože nechce rodině prozradit pravdu, pronajme Bob velký karavan a tvrdí, že místo na Havaj si vyrazí do Skalistých hor, čímž všechny naštve. Na cestě se poznávají s Gornickeovými, děsivě optimistickou a dobráckou rodinou. Když je během krátké doby potkají už potřetí, přestane Bob věřit na náhody, přesvědčen, že je pronásledují. Navíc ve snaze utajit před rodinou, že dovolená je ve skutečnosti jeho služební cesta, musí práci vykonávat potají, což vede k dalším nedorozuměním. Když už je nejhůř a zdá se, že cesta skončí absolutním fiaskem, zachrání Bob děti před bandou výrostků a překvapivě si znovu získá jejich úctu. Od té chvíle si rodina začne netradiční dovolenou užívat. Jenže když už se zdá, že všechno klapne, vyjde nečekaně najevo pravda, a navíc se znovu objeví věčně optimisticky naladění Gornickeovi. (skryté titulky) 07.10. 01:05 07.10. 02:50
Lví hlídka(The Lion Guard) Simbův synek Kion pomalu dospívá, proto je na čase, aby převzal zodpovědnost, začal chránit Lví říši a ctil zákony přírody. Na tento náročný úkol ovšem není sám. Po jeho boku stojí jeho věrní přátelé a oddaní spolubojovníci, členové Lví hlídky... Americký animovaný seriál (2016). 07.10. 06:15 07.10. 06:40
Looney Tunes(The Looney Tunes Show II) Kouzelný svět králíka Bugse a kačera Daffyho... Americký animovaný seriál (2012) 07.10. 06:40 07.10. 07:05
Kačeří příběhy (16, 17)(Ducktales) Nekonečná dobrodružství tří malých kačerů a jejich strýčka Skrblíka. Americký animovaný seriál (1989) 07.10. 07:05 07.10. 07:55
Show Toma a Jerryho(The Tom and Jerry Show) Kdo by je neznal? Protřelý kocour Tom a chytrý myšák Jerry se vracejí v novém kabátě... Americký animovaný seriál (2014) 07.10. 07:55 07.10. 08:15
Poslední píseň(The Last Song) Dojemné a povznášející drama o rodině, prvních láskách a druhých šancích. USA 2010, drama. Hrají Miley Cyrus, Liam Hemsworth, Greg Kinnear, Bobby Coleman, Kelly Preston, Nick Lashaway a další. Režie Julie Anne Robinson Svět sedmnáctileté Veroniky "Ronnie" Millerové se po rozvodu rodičů otřese v samotných základech. Ronnie zůstává s matkou v rodném New Yorku, otec se rozhodne odstěhovat do malého městečka v Georgii. Je profesionálním klavíristou a svůj nový život na venkově zasvětil snaze vytvořit umělecké dílo, které by bylo ozdobou místního kostela. Ronnie se i po třech letech od rozvodu svých rodičů cítí zraněná a podvedená, a tak se její matka rozhodne, že bude v nejlepším zájmu všech zúčastněných, když Veronika stráví léto se svým otcem. Ten se snaží znovu si vybudovat láskyplný vztah se svou dcerou, ale najít cestu k mladé rebelce není jednoduché. A tak vsadí na jedinou věc, která je spojuje, na hudbu. Během pobytu u otce se dívce dramaticky změní život - zamiluje se do Willa a dozvídá se, že otec je smrtelně nemocný... 07.10. 08:15 07.10. 10:20
Malé lásky"Máme idylu, že mě to děsí," svěřuje se barmanka a krupiér, kteří se do sebe zamilovali v kasinu. "Helenko, modli se," vyzývá věřící maminka svou dceru na porodním sále, kam ji přišla podpořit s její sestrou, jež sama mít děti nemůže. "Na svou sestru se vůbec netěším," tvrdí malý Tadeášek v dalším díle Malých lásek (2018) 07.10. 10:20 07.10. 11:20
Inkoustové srdce(Inkheart) Existují lidé, kteří když čtou nahlas, dokáží dostat postavy z knih do našeho světa. To však může být někdy velmi nebezpečné. USA - Velká Británie - Německo 2008, dobrodružný fantasy. Hrají Brendan Fraser, Sienna Guillory, Eliza Bennett, Paul Bettany, Helen Mirren, Andy Serkis, Matt King a další. Režie Iain Softley Už od začátku světa okouzlovali vypravěči své posluchače. Vyskytují se však i jedinci, kteří když čtou nahlas, dokáží postavy přivést k životu. Většina těchto Kouzelných jazyků své schopnosti raději drží v tajnosti. Mortimer Folchart si svůj dar uvědomil až v okamžiku, kdy z knihy nazvané Inkoustové srdce přivolal do našeho světa nelítostného vraha a banditu Kozoroha, jeho poskoka Basta a nakonec Pražprsta, kejklíře s magickými schopnostmi. Bohužel ve stejném okamžiku zmizela Mortimerova milovaná manželka Resa v knize. Od té doby Mortimer po celém světě hledá další výtisk Inkoustového srdce, aby mohl svou ženu vrátit zpět. O dvanáct let později společně s dcerou Meggie na knihu narazí v jednom evropském antikvariátu. Současně se však objeví Pražprst, který se chce vrátit do knihy, ke své rodině... (skryté titulky) 07.10. 11:20 07.10. 13:25
Policejní akademie(Police Academy) Policejní sbor má být posílen, ale nezkušení nováčci musí nejprve projít tvrdým výcvikem. USA 1984, komedie. Hrají Steve Guttenberg, Kim Cattrall, G. W. Bailey, George Gaynes, Leslie Easterbrook, Michael Winslow, Bubba Smith a další. Režie Hugh Wilson Nově zvolená starostka rozhodla, že každý, bez ohledu na velikost, váhu, pohlaví, vzhled či fyzickou sílu, může vstoupit do místní Policejní akademie a po jejím absolvování se stát ochráncem pořádku. Když velitel akademie, major Lassard, spatří nové adepty na místa policistů, směsici roztodivných postaviček, podivínů, nemotorů a nekňubů, přikáže svým podřízeným, aby jim dali pořádně zabrat a vyhnali jim z hlavy přání být policisty. Každý totiž může kdykoli školu opustit. Z davu dychtivých čekatelů na policejní odznak postupně vystupuje do popředí několik svérázných figurek: mohutný a poněkud těžkopádný černoch Moses Hightower, háklivý na každou narážku týkající se barvy kůže, lehce trhlý imitátor zvuků Larvell Jones, drobná a nesmelá černoška Laverne Hooks s vysokým dětským hlasem, bojácný tlouštík Leslie Barbara, fanatický pistolník Tackleberry a samozřejmě zlodějíček a povaleč Corey Mahoney. Ten jediný nemůže ze školy odejít dobrovolně, skončil by totiž ve vězení. Může však být vyhozen. A tak je zcela jisté, že začíná válka nervů, kde na jedné straně stojí Mahoney, na druhé důstojníci akademie v čele s poručíkem Harrisem. Po náročném výcviku, se nezkušení nováčci ocitají v ulicích města... (skryté titulky) 07.10. 13:25 07.10. 15:30
MetráčekDívce s nadváhou změní turnaj ve vybíjené celý dosavadní život. Přinese jí lásku, úspěch ve sportovním oddíle, a především potřebné sebevědomí. ČR 1971, dětský. Hrají Markéta Světlíková, Míla Myslíková, Lubomír Lipský, Jaromír Hanzlík, Ladislav Mrkvička, Vítězslav Jandák a další. Režie Josef Pinkava Jitka je obézní dospívající dívka, která se obtížně vyrovnavá se svou tloušťkou a nemotorností i s posměšky spolužáků. Největší muka prožívá zejména v hodinách tělocviku vedených sympatickým tělocvikářem, dívkami přezdívaným Bohoušek. Jedinou výjimkou je vybíjená, kde její střely jsou nechytatelné. Nikdo netuší, že trénuje doma ve sklepě, kde se trefuje míčem do zdi, na níž je Bohouškovo jméno. Změnou k lepšímu se stane zápas ve vybíjené, který dívky vyhrají právě díky Jitčiným dělovkám. Hned při prvním zápasu ji kluk z publika označí přezdívkou Metráček, což ji tak dopálí, že do hry vloží veškerý vztek a výrazně přispěje k vítězství v turnaji. A právě tentýž kluk, který se jí po zápase omluví, ji přivede do atletického oddílu, kde se Jitka začne věnovat vrhu koulí a prožije tam svou první lásku. (skryté titulky) 07.10. 15:30 07.10. 17:05
Jak svět přichází o básníkyPoetická komedie o tom, jak gymnazisté Pavel Kříž a David Matásek hráli experimentální divadlo. Když je to poprvé, není to snadné. ČR 1982, komedie. Hrají Pavel Kříž, David Matásek, Miroslava Šafránková, František Filipovský, Josef Somr, Jiří Císler, Oldřich Navrátil a další. Režie Dušan Klein Nerozluční kamarádi Štěpán a Kendy jsou studenty maturitniho ročníku gymnázia v jednom okresním městě. Když jsou po průšvihu s poněkud skandální písničkou "na koberečku" v ředitelně, vnukne jim ředitelka školy nápad nastudovat divadelní představení. Rozhodnou se pro Tylovu Lesní pannu v poněkud netradičním provedení - s hudbou, zpěvy a řadou neobvyklých rekvizit. Zatímco Kendy v divadle vidí nejen příležitost pořádně si užít, pro Štěpána je to šance sblížit se s půvabnou Marcelou Borůvkovou, přezdívanou Borůvka, o niž se uchází i uhlazený úředník Nádeníček. To, co bylo původně jen studentskou recesí, se začne oběma autorům brzy vymykat z rukou, a to nejen vinou svérázného hereckého obsazení, ale také díky informacím v tisku, o které se postará otec jedné ze spolužaček. Podnik nabírá na velikosti, dokonce se ozve i televize, která projeví zájem natočit o představení pořad. V tu chvíli se Štěpánovi a Kendymu zdá katastrofa neodvratnou. (skryté titulky) 07.10. 17:05 07.10. 18:50
HospodaServírka Mařenka najde ráno Duška spícího v hospodě, večer to přetáhli a teď má kocovinu. Spí tam i Novák, ale ani jeden si nic moc nepamatuje. Mařenka se dá do úklidu, mají za chvíli otvírat. Vběhne tam Jonášová, hledá Jonaše, který má dělat konkurs na ředitele gymnázia. To už se upamatují ostatní, že tam byl, hodně pil a hostil celou hospodu. Mařenka zjistí, že je někdo zamčený na dámském záchodě. Najdou tam Jonáše úplně opilého. Konkurs asi nebude schopen absolvovat. Český seriál (1995). Účinkují P. Nárožný, J. Menzel, J. Kanyza, B. Poloczek, L. Potměšil, J. Dvořák, L. Lipský, P. Vondruška, V. Knop, Z. Bydžovská a J. Krytinář. Režie J. Dudek (skryté titulky) 07.10. 18:50 07.10. 19:30
Televizní noviny 07.10. 19:30 07.10. 20:15
Dáma a KrálRudolf Černý se přesouvá do své nové chalupy na Vysočině a na pomoc se stěhováním si s sebou bere Mladého a Milana. Hned při příjezdu jsou svědky útoku vesničanů na podezřelého z vraždy zdejšího rybáře. Černý se ujme jeho obhajoby a z Prahy povolává i Lenku, která místní prostředí důvěrně zná. Spolu s Mladým a Milanem se pouštějí do pátrání a odhalují, že zájem na smrti rybáře Jančury mělo více lidí, než jen podezřelý. Podaří se jim odhalit skutečného vraha? Původní český detektivní seriál. Hrají T. Hofová, M. Donutil, J. Cina, M. Dalecký, Z. Mauréry, V. Kopta, M. Donutil, J. Španbauer, J. Hána, Z. Žádníková, M. Čížek. Režie S. Radun Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 07.10. 20:15 07.10. 21:20
Střepiny 07.10. 21:20 07.10. 21:50
D-ToxSylvester Stallone se na odlehlé protialkoholické klinice pokouší odhalit brutálního vraha policistů. Německo, USA 2002. Dále hrají Ch. S. Dutton, P. Walker, K. Kristofferson a další. Režie J. Gillespie Agent FBI Jake Malloy se stane svědkem brutálního zločinu, který zanechá stopy na jeho psychice. Před čtyřmi lety totiž vyšetřoval případ několika vražd prostitutek, byl sice blízko dopadení vraha, nakonec ho ale nechytil a ten mohl vraždit znovu. Sleduje Jakea a jeho snoubenku, kterou se chystá zabít. Policisté do Jakeova domu nestačí přijet včas a Malloy v telefonu slyší, jak je Mary zavražděna. Malloy se psychicky zhroutí a začne se oddávat alkoholu... Jakeův nadřízený Hendricks mu nabídne pomocnou ruku. Najde mu odvykací léčebnu pro bývalé policisty, kde by mu pomohli konečně se s tragédií vyrovnat. Ta se ale brzy promění v děsivé vězení. Když sněhová bouře odřízne kliniku od okolního světa, umírá zde za podivných okolností několik pacientů. A když si své oběti začne vybírat také mezi personálem, počínaje ředitelem kliniky, je jasné, že se Jake musí dát hodně rychle dohromady a zastavit vrahovo stále brutálnější a krvavější řádění. (skryté titulky) 07.10. 21:50 07.10. 23:35
Poslání(The Order) Jean-Claude Van Damme se vydá zachránit uneseného otce a svět, ohrožený náboženským fanatikem. USA 2001, akční thriller. Hrají Jean-Claude Van Damme, Charlton Heston, Sofia Milos, Brian Thompson, Ben Cross a další. Režie Sheldon Lettich Během křížových výprav dorazili v roce 1099 křesťanští vojáci do Jeruzaléma. Vtrhli do města a začali hromadně vraždit obyvatele. Křižák Charles Le Vaillant byl natolik demoralizovaný hrůzami z války, že se rozhodl vytvořit nový náboženský řád, který by v míru spojil příslušníky tří náboženství, která se v oblasti dostávala do střetu, křesťany, židy a muslimy. Jako jeho vůdce a mesiáš sepsal posvátné texty, rychle získával stoupence, ale křesťanští kněží ho nařkli z kacířství
Autor:
0

Matrix Revolutions - Všechno, co má svůj začátek, má nejenom svůj konec, ale také další začátek.

Třetí úlo­mek Matrixu mě defi­ni­tiv­ně utvr­dil v názo­ru, že nejsem zce­la nor­mál­ní člo­věk. Necelou hodi­nu po skon­če­ní Revolutions sedím u své­ho počí­ta­če a sna­žím se co nej­přes­ně­ji vystih­nout své osob­ní poci­ty z díla bra­trů Wachovských. Což o to, že se kva­pem blí­ží půl­noc a zít­ra ráno musím vstá­vat v šest, abych dokon­čil roč­ní­ko­vý pro­jekt do eko­no­mi­ky - pros­tě mě popadla psa­cí nála­da a navíc se mi nechce spát. A jestli­že má kaž­dá pří­či­na svůj jas­ný násle­dek, tak věz­te, že zít­ra se mi pro změ­nu nebu­de chtít vstá­vat…

název článku název článku

Nyní však k fil­mu samot­né­mu. Pokud se dob­ře vzpo­mí­nám, tak jsem recen­zi naMatrix Reloaded ukon­čil ver­dik­tem ve sty­lu „je to pokra­čo­vá­ní, buď­me sho­ví­va­věj­ší, počkej­me do lis­to­pa­du“. V pří­pa­dě tře­tí­ho dílu se již podob­ným způ­so­bem vymlou­vat nemo­hu.

Jestliže se stal prv­ní Matrix úspěš­ným a divác­ky oblí­be­ným titu­lem, bylo to beze­spo­ru záslu­hou kva­lit­ní­ho pří­bě­hu a per­fekt­ní­ho zpra­co­vá­ní. Reloaded při­dal plyn v oblas­ti akce - přes­to i dvoj­ka doká­za­la ony pomy­sl­né sku­lin­ky mezi vše­mož­ným sal­ty, kopy a pře­me­ty zapl­nit zají­ma­vý­mi myš­len­ka­mi. Trojka v tom­to tren­du pokra­ču­je. Opět mi nezbý­vá nic jiné­ho než čte­ná­řům při­po­me­nout, že vše základ­ní bylo vyřče­no v původ­ním fil­mu, díky čehož dal­ší díly spí­še roz­ví­je­jí nakous­nu­té myš­len­ky, ane­bo obra­cí naru­by zásad­ní záko­ny svě­ta Matrixu a jiné naby­té poznatky.

název článku A když jsem zde zmí­nil to, že tře­tí pokra­čo­vá­ní pre­fe­ru­je téměř stej­nou kon­cep­ci jako jeho před­chůd­ce, měl jsem na mys­li i otáz­ky, kte­rých se po pre­mi­é­řeReloaded vyro­ji­lo tolik, že by to sta­či­lo na sepsá­ní samo­stat­né kni­hy. Revolutions vět­ši­nu z nich zod­po­ví­da­jí (někdy vcel­ku logic­ky, jin­dy až nepo­cho­pi­tel­ně krko­lomně) a jiné nechá­va­jí bez povšim­nu­tí s vel­kým otaz­ní­kem na kon­ci. TřetíMatrix si záro­veň zacho­vá­vá onu nevy­po­či­ta­tel­nost před­cho­zích dílů - pokud si někde nepro­stu­du­je­te podrob­ný popis děje, není vám vlast­ně do posled­ní minu­ty jas­né, jak se celá situ­a­ce vyhro­tí. Současně s tou­to vychy­táv­kou brat­ři Wachovští neu­stá­va­jí ve své pal­bě, kdy na nebo­hé­ho divá­ka chr­lí jed­nu otáz­ku za dru­hou. A odpo­věď na ně… ty si již musí­te vyde­du­ko­vat sami, neboť se v blíz­ké době, a to je zřej­mě dob­ře, žád­né dal­ší pokra­čo­vá­ní konat nebu­de (i když konec tomu do jis­té míry neod­po­ví­dá).

To, co bylo v Reloaded pro mno­hé pří­z­niv­ce těž­ko stra­vi­tel­né, a tedy pří­stup k pří­bě­hu, se výraz­nou měrou pro­mí­tá i do troj­ky. Jak by také ne, když Revolutionspokra­ču­jí přes­ně tam, kde to pře­kva­pi­vým způ­so­bem zalo­mi­la dvoj­ka. Pohádkové poje­tí záplet­ky, jež povět­ši­nou upřed­nost­ňu­je sys­tém „hrdi­no­vé musí zajít za Vědmou a ta jim pora­dí, kam jít, koho zabít a koho zachrá­nit“, na jed­nu stra­nu ostře kon­tras­tu­je s pří­bě­ho­vou omáč­kou původ­ní­ho Matrixu, kdež­to na dru­hou roz­ši­řu­je celou pro­ble­ma­ti­ku o dal­ší roz­měr, kte­rý může i přes svou filo­so­fic­kou výši leckte­ré pří­vr­žen­ce prv­ní­ho fil­mu pěk­ně zne­chu­tit.

název článku Pakliže nemá­te potu­chy, v čem se to pitvám (a to by bylo vcel­ku pocho­pi­tel­né), zkus­te si vyba­vit zdán­li­vě nepřed­sta­vi­tel­né. O mno­ho leh­čí to pak bude­te mít, jestli­že jste si někdy v minu­los­ti sna­ži­li před­sta­vit, jak to asi pro­bí­há uvnitř počí­ta­če, v jeho nej­ni­ter­něj­ších útro­bách, kde se kaž­dý den svá­dí tuhé bitvy mezi nepo­vo­le­ný­mi ovla­da­či, viry či poško­ze­ný­mi sou­bo­ry. Takový je totiž Matrix, respek­ti­ve jeho nová tvář. Postavy mají­cí ve svě­tě Matrixu zásad­ní posta­ve­ní zastá­va­jí v jeho rám­ci posty jakých­si lep­ších pro­gra­mů, kte­ré jsou schop­ny ovliv­ňo­vat prů­běh samot­né simu­la­ce. Je to Merovingian, Architekt, Vědma a dal­ší… Oba posled­ní díly tedy v pra­xi před­sta­vu­jí sou­boj, kte­rý je pro mno­hé uži­va­te­le com­pu­te­rů zce­la všed­ní. Na jed­né stra­ně vir a na té dru­hé (býva­lý) anti­vir. Neo kon­tra agent Smith.

Jak nyní vyply­nu­lo na povrch zem­ský, prv­ní díl byl v leckterých ohle­dech hod­ně klam­ný. Zprvu se zdá­lo, že úhlav­ním nepří­te­lem pře­ži­vších lidí jsou stro­je, potaž­mo svět Matrixu, ale tuto sku­teč­nost poslé­ze vyvrá­ti­la dru­há část. Třetí par­tie pak samot­ný obrat doko­ná­vá. Lidé i stro­je zís­ká­va­jí spo­leč­né­ho nepří­te­le - nepří­te­le, s kte­rým se nemů­že rov­nat ani samot­ný Neo. Ano… tou oso­bou je agent Smith, kte­rý v prů­bě­hu troj­ky dosa­hu­je takřka abso­lut­ní nad­vlá­dy nad pro­gra­mem. Vymanil se z jeho spá­rů, pře­žil svou vlast­ní kyber­ne­tic­kou smrt a začal se Matrixem šířit jako nemoc. Výše uve­de­né při­rov­ná­ní agen­ta Smithe k anti­vi­ru tedy při­jmě­te s dosta­teč­nou rezer­vou.

název článku Příběh Revolutions je svým způ­so­bem hod­ně zají­ma­vý, a to i přes­to, že nava­zu­je na nemast­ný, nesla­ný dru­hý díl. Po úvod­ní hodin­ce, kte­rá je pře­sy­ce­na řeč­mi plný­mi pato­su a nejas­ný­mi výpo­věď­mi Vědmy a jiných zúčast­ně­ných, se dostá­vá ke slo­vu šede­sát minut trva­jí­cí akce, při­ná­še­jí­cí divá­ko­vi nefal­šo­va­ný fil­mo­vý záži­tek. Na Sion úto­čí tisí­ce sen­ti­ne­lů a čelí odpo­ru ze stra­ny jeho lid­ských oby­va­te­lů a samot­ný Neo pádí spo­leč­ně s Trinity do měs­ta stro­jů, aby si zde odbyl povin­nos­ti Vyvoleného. Závěr sním­ku poté obsta­rá­vá finál­ní střet mezi Neem a agen­tem Smithem v nulo­vé gra­vi­ta­ci, kte­rý je orá­mo­ván mini­mál­ně dvě­ma pře­kva­pi­vý­mi, ne-li šoku­jí­cí­mi udá­lost­mi.

Třetí Matrix je napros­to odliš­ný od svých před­chůd­ců. Je tem­něj­ší, dojem­něj­ší, akč­něj­ší a roz­hod­ně kom­pakt­něj­ší a uce­le­něj­ší než Reloaded. Že je jeho pří­běh atmo­sfé­ric­ky chmur­něj­ší, tak to je důsle­dek toho, že se pře­váž­ná část dvou­ho­di­no­vé sto­pá­že ode­hrá­vá ve svě­tě sku­teč­ném, a tedy ve svě­tě tro­sek, stro­jů a vypá­le­né­ho nebe.

název článku Zatímco jed­nič­ka se zamě­řo­va­la zce­la logic­ky na scé­ny v simu­lač­ním pro­gra­mu, dru­hý díl se poku­sil o jakousi rov­no­váhu a popr­vé sezná­mil divá­ky i s dru­hou stra­nou. Navštívili jsme Sion, setka­li se s jeho oby­va­te­li, zatan­či­li si rave a při­čich­li o něco více k pachu v potem­ně­lých šach­tách a tune­lech. Trojka je zále­ži­tos­tí výhrad­ně natu­ra­lis­tic­kou (někte­ré násled­ky jsou pro urči­té hrdi­ny sku­teč­ně kru­té). Do samot­né­ho Matrixu nahléd­ne­me snad jen dva­krát: popr­vé při efekt­ní pře­střel­ce ve ves­ti­bu­lu sado­ma­so­chis­tic­ké­ho klu­bu Hell, napo­sled v závě­reč­né pat­nác­ti­mi­nu­tov­ce (čás­ti děje ode­hrá­va­jí­cí se na hra­ni­ci Matrixu záměr­ně opo­mí­jím).

Celkově vza­to - tře­tí díl mě sice nijak zvlášť neo­sl­nil, ale ale­spoň čás­teč­ně napl­nil má oče­ká­vá­ní (je v něm akce, roman­ti­ka, napě­tí... zkrát­ka ze vše­ho něco). Přesto jsem se mís­ty neu­brá­nil poci­tům roz­po­ru­pl­nos­ti. Těžko říci, zda­li to byl záměr bra­trů Wachovských, vyzrát na divá­ka a uva­lit jej do pozi­ce tápa­jí­cí­ho pozo­ro­va­te­le plné­ho nejis­tot. Jestliže ano, pak se jim to v mém pří­pa­dě poda­ři­lo. Po skon­če­níMatrixu Revolutions vím ako­rát to, že vlast­ně vůbec nic nevím. Nevím ani to, zda­li bych měl být nad­še­ný, ane­bo zkla­ma­ný.

Nicméně… nebýt častých logic­kých kik­sů v dru­hé půli a z toho ply­nou­cích otá­zek typu „PROČ???“, byl bych nej­spíš spo­ko­jen, vrněl bla­hem a tu deva­de­sát­ku fil­mu udě­lil. Jenomže nemůžu, tak­že osm­de­sát a dost!

Dobrou noc.…

Autor:
Prima - 07.10.20180

Prima - 07.10.2018

Televizni program na 07.10.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Vraždy v MidsomeruSmrt manželky místního farmáře vypadá jako jasná sebevražda. Ale jenom do chvíle, než se do vyšetřování vloží šéfinspektor Barnaby... Britský kriminální seriál (2001). Hrají J. Nettles, D. Casey, G. Bargeová, W. Craigová, I. Hogg, J. Deeová a další. Režie D. Tucker 07.10. 01:35 07.10. 03:45
Spravedlnost v krviFrank Reagan je policejním komisařem, který stojí nejen v čele bezpečnostních složek, ale také v čele vlastní rodiny. Rodiny s policajtskou krví, kde všichni slouží spravedlnosti a potírají zločin... Americký krimiseriál (2017). Hrají T. Selleck, D. Wahlberg, B. Moynahanová a další (Premiéra) 07.10. 03:45 07.10. 04:25
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 07.10. 06:20 07.10. 06:40
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 07.10. 06:40 07.10. 07:05
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 07.10. 07:05 07.10. 07:35
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 07.10. 07:35 07.10. 08:00
Přírodní vesmírNeskutečně pestrý a někdy i divoký svět je všude kolem nás. Stačí se jen umět dívat a objevit krásu drobných tvorů. Obyčejná louka, les nebo mokřad jsou pro jejich malinké obyvatele obrovským vesmírem... Rakouský dokumentární seriál (2013) 07.10. 08:00 07.10. 09:10
Prima ZOOM SVĚTTo nejzajímavější ze světa. Už od roku 1995! (Premiéra) 07.10. 09:10 07.10. 09:45
MotorsportRychlá kola, burácení motorů a adrenalinové situace na Primě (Premiéra) 07.10. 09:45 07.10. 10:15
Teď vaří šéf!Zdeněk Pohlreich ve skvělé kondici! Chcete jíst stejně chutně a zdravě jako on? Pak sledujte cooking show přímo z jeho statku! Jarní vzduch, čerstvé suroviny, svěží inspirace, rychlá jednoduchá příprava a ten nejlepší Prima kuchař - mistrovská kombinace, kterou si rozhodně nenechejte ujít! 07.10. 10:15 07.10. 11:00
PartieSouboj názorů a argumentů (Premiéra) 07.10. 11:00 07.10. 11:45
Receptář prima nápadůVaše chvíle pohody v pravé nedělní poledne! Oblíbený magazín pro pěstitele, chovatele, chalupáře, kutily a všechny, kdo chtějí pěkně a pohodlně bydlet, příjemně relaxovat či zdravě žít. Pořad s Václavem Postráneckým a jeho hosty, plný nejen sezónních rad, tipů a názorných ukázek (Premiéra) 07.10. 11:45 07.10. 12:40
Vychytávky Ládi HruškyKdo jiný než Láďa Hruška! Pobaví, poradí, sežene, vyzkouší, vymyslí, předvede, ušetří, uvaří... Přijede k vám na zahradu, do dílny i do kuchyně! Triky, rady, vychytávky, ale i nejcennější rodinné recepty přímo z vašich domovů (Premiéra) 07.10. 12:40 07.10. 13:40
Jak se staví senRady, tipy, triky a k tomu design! Uvádí P. Cejnar 07.10. 13:40 07.10. 14:25
Vraždy v MidsomeruPolicejní detektivové Tom Barnaby a Gavin Troy musejí vyřešit dvojitou vraždu společenských prominentů, jejichž těla byla nalezena v blízkosti řeky. Jeden z nich byl před svou smrtí obviněn z přepadení ženy... Britský kriminálni seriál (2003). Hrají J. Nettles, D. Casey, J. Wymarková, L. Howardová a další 07.10. 14:25 07.10. 16:45
Tajemství hradu v KarpatechHrabě Teleke z Tölökö doprovázený věrným sluhou narazí v horách na stopu své velké lásky - operní pěvkyně Salsy. Zdá se, že jeho milovaná je v rukou podlého barona Gorce... Česká komedie (1981). Hrají M. Dočolomanský, M. Kopecký, E. Steimarová, V. Brodský a další. Režie O. Lipský 07.10. 16:45 07.10. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 07.10. 18:55 07.10. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 07.10. 19:40 07.10. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 07.10. 19:55 07.10. 20:15
Tátové na tahu (5) -ST -W -HDRobin se snaží Nikole dokázat, že na Jakuba není spolehnutí. Luborovi se nelíbí Jakubův zájem o jeho dceru Lucii a rozhodne se, že jí pořídí jiného nápadníka. Kamila s Tomem vyděsí zpráva o zdravotním stavu jejich Štěpánky. Fotbalový zápas prvňáčků všem tátům a jejich dětem potvrdí, že více než výkon se cení opravdové přátelství. Hrají Š. Benoni, A. Geislerová, K. Dobrý, E. Josefíková, S. Rašilov, P. Vaněk, J. Stryková, J. Prachař, P. Řezníček a další. Režie M. Kopp (Premiéra) 07.10. 20:15 07.10. 21:25
Sport StarVše, na co jste se chtěli o sportovcích zeptat! (Premiéra) 07.10. 21:25 07.10. 22:15
Válka bez pravidelObchodník Abel Morales se snaží rozšířit firmu a oslabit konkurenci. Čeká ho životní obchod, musí se však potýkat s každodenním násilím, korupcí a nespravedlností. Snahu překonat tato úskalí komplikuje hrozba, která nad ním visí a která může způsobit ztrátu všeho, co se jeho rodině doposud podařilo vybudovat... Americký thriller (2014). Hrají O. Isaac, J. Chastainová, E. Gabel, D. Oyelowo, A. Brooks a další. Režie J. C. Chandor (Premiéra) 07.10. 22:15 08.10. 00:50

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Válka bez pravidelObchodník Abel Morales se snaží rozšířit firmu a oslabit konkurenci. Čeká ho životní obchod, musí se však potýkat s každodenním násilím, korupcí a nespravedlností. Snahu překonat tato úskalí komplikuje hrozba, která nad ním visí a která může způsobit ztrátu všeho, co se jeho rodině doposud podařilo vybudovat... Americký thriller (2014). Hrají O. Isaac, J. Chastainová, E. Gabel, D. Oyelowo, A. Brooks a další. Režie J. C. Chandor (Premiéra) 07.10. 23:55 08.10. 01:54
Přestávka ve vysílání 07.10. 01:53 07.10. 06:40
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 07.10. 06:40 07.10. 07:05
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) 07.10. 08:30 07.10. 09:25
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) 07.10. 09:25 07.10. 10:20
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 07.10. 10:20 07.10. 11:10
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 07.10. 11:10 07.10. 12:15
Velbloud uchem jehlyTeprve opravdová láska naučí syna bohatého továrníka pracovat a vážit si rodinného štěstí... Český film (1936). Hrají P. Herbert, H. Haas, O. Nový, J. Štěpničková, A. Mandlová, A. Nedošinská, J. Plachta a další. Režie H. Haas, O. Vávra (Premiéra) 07.10. 12:15 07.10. 14:05
Nalevo od výtahuPierre Richard je známý smolař a popleta. Život mu navíc hrozně komplikují jeho neomalení sousedi z vedlejšího bytu... Francouzská filmová komedie (1988). Dále hrají E. Beartová, R. Bohringer, F. Cottenconová, E. Blanc, J.-M. Dupuis, M. Maximinová a další. Režie E. Molinaro 07.10. 14:05 07.10. 15:55
MachřiPětice přátel se po třiceti letech opět setkává, aby zavzpomínali na staré časy a možná konečně dospěli... Americká komedie (2010). Hrají A. Sandler, K. James, Ch. Rock a další. Režie D. Dugan 07.10. 15:55 07.10. 18:10
Putování s dinosauryPřed sedmdesáti miliony let putuje trojice býložravých pachyrhinosaurů Páťa, Juniper a Mračoun na dlouhé cestě za vysněným domovem. V cestě jim stojí nevyzpytatelné přírodní živly i zákeřný a nebezpečný gorgosaurus Gorgon... Americký dobrodružný animovaný film (2013) (Premiéra) 07.10. 18:10 07.10. 20:00
PenelopeNa urozený rod Wilhernů byla uvalena kletba. Holčičky se mají narodit s prasečí vizáží. Pro mladou Penelopu může být vysvobozením jen sňatek se stejně urozeným mužem... Britsko-americký romantický film (2006). Hrají Ch. Ricciova, J. McAvoy, C. O"Harová a další. Režie M. Palansky 07.10. 20:00 07.10. 22:15
RalucaBývalý policista Marold vede úspěšnou detektivní agenturu, ale po seznámení se svůdnou exotickou dívkou Ralucou se jeho život otočí naruby. Milostný vztah, ze kterého není úniku, probudí démony Maroldovy minulosti a zavleče ho do řetězce pronásledování, rvaček i vraždy... Český krimithriller (2014). Hrají J. Dolanský, M. Pachlová, D. Novotný a další. Režie Z. Viktora 07.10. 22:15 07.10. 23:55

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
RE-PLAYHerní magazín o novinkách na počítačové scéně. Recenze, rozhovory, novinky, triky, preview... Přesně to, co máte rádi a na co čekáte. Hrajte s námi! 07.10. 02:10 07.10. 02:45
Těžká dřinaTohle není jenom nějaká špinavá práce, tohle je opravdu těžká dřina! Co mimořádného jde zažít tam, kde se tvrdě maká 07.10. 02:45 07.10. 03:20
Poslední loďKapitán spolu se členy posádky odhalí, co se skrývá za údajnou pomocí nemocným v Olympii... Americký akční seriál (2014). Hrají R. Mitraová, A. Baldwin, M. Neitlingová a další 07.10. 06:30 07.10. 07:10
ExtantZatímco Molly nepřestává hledat své dítě, Odin uspí Ethana a vloží do něj dálkové ovládání pro odpálení bomby... Americký sci-fi seriál (2014). Hrají H. Berryová, G. Visnjić, P. Gagnon a další 07.10. 07:10 07.10. 08:05
Top Gear XVIIINejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2012). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 07.10. 08:05 07.10. 09:20
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské zábavné hry (2011) 07.10. 09:20 07.10. 11:35
BIKESALONUž žádné dumání, kam na výlet s kolem, jaké vybavení vybrat, jak se připravit na sezónu či na co si dát při cykloturistice pozor! Magazín Bikesalon je novou biblí pro české cyklisty. Zahrnuje předvádění a testování všech druhů kol, příslušenství, doplňků i oblečení (Premiéra) 07.10. 11:35 07.10. 12:10
FuturamaLeela svým vyprávěním v sirotčináriu zaujme televizního producenta. Záhy se z jejího seriálu stane hit a z Leely hrdinka sirotků. Jenže jí to poněkud stoupne do hlavy... Americký kultovní animovaný seriál (2011) 07.10. 12:10 07.10. 12:40
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2008 - 2009) 07.10. 12:40 07.10. 13:05
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2008 - 2009) 07.10. 13:05 07.10. 13:30
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 07.10. 13:30 07.10. 13:40
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2008 - 2009) 07.10. 13:40 07.10. 14:10
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2008 - 2009) 07.10. 14:10 07.10. 14:40
FuturamaPosádka Planet Expressu se ocitá v roce 1775 v době Americké revoluce. Jaké to bude mít následky? Americký kultovní animovaný seriál (2011) 07.10. 14:40 07.10. 15:10
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozbaGalaktickou republikou zmítají nepokoje. Vznikly spory ohledně zdanění obchodních cest k odlehlým hvězdným soustavám. Zatímco republikový kongres vede o těchto dramatických událostech zdlouhavé rozhovory, nejvyšší kancelář tajne vyšle dva rytíře Jedi, aby konflikt zažehnali... Americký sci-fi film (1999). Hrají L. Neeson, E. McGregor, N. Portmanová a další. Režie G. Lucas 07.10. 15:10 07.10. 17:55
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2008 - 2009) 07.10. 17:55 07.10. 18:30
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2008 - 2009) 07.10. 18:30 07.10. 18:55
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2008 - 2009) 07.10. 18:55 07.10. 19:30
SimpsonoviHomer získá roli ve filmové adaptaci úspěšného komiksu. Otázkou ale je, zda i takový lenoch dokáže své povadlé tělo dostat do formy a stát se superhrdinou... Americký kultovní animovaný seriál (2009) 07.10. 19:30 07.10. 20:00
SrážkaCasey byl nucen uprchnout do Německa, kde se živí jako drobný drogový dealer. Seznámí se zde se sympatickou Juliette, která je ale těžce nemocná a potřebuje transplantaci ledviny. Zamilovaný Casey jí chce operaci zaplatit a obrátí se na drogového bosse, pro kterého dřív pracoval. Ten mu navrhne, aby ukradli kamión patřící jeho rivalovi...
Autor: