Denní archiv Říjen 6, 2018

TV Barrandov - 06.10.20180

TV Barrandov - 06.10.2018

Televizni pro­gram na 06.10.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ANO nebo NEV nové sou­těž­ní zábav­né hře může­te pomě­řit své síly s celebri­ta­mi. Nepůjde jen o zna­los­ti ale i o znač...

Autor:
NOVA - 06.10.20180

NOVA - 06.10.2018

Televizni pro­gram na 06.10.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemDana má nové­ho pří­te­le, reži­sé­ra, s nímž při­pra­vu­je diva­del­ní hru. Je štěs­tím bez sebe, když je obsa­ze­na do r...

Autor:
Prima - 06.10.20180

Prima - 06.10.2018

Televizni pro­gram na 06.10.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex VII (5) -ST -W -HDMarc, Niki a Rex postup­ně odkrý­va­jí děsi­vé sou­vis­los­ti mezi sebe­vraž­dou mla­dé díven­ky a...

Autor:
ČT - 06.10.20180

ČT - 06.10.2018

Televizni pro­gram na 06.10.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nebojte se hovězíhoJak udě­lat hově­zí maso tak, aby neby­lo jako pode­šev a zakous­la se do něj s chu­tí celá...

Autor:
0

Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999.

GALAKTICKOU REPUBLIKOU ZMÍTAJÍ NEPOKOJE. VZNIKLY SPORY OHLEDNĚ ZDANĚNÍ OBCHODNÍCH CEST K ODLEHLÝM HVĚZDNÝM SOUSTAVÁM. CHAMTIVÁ OBCHODNÍ FEDERACE DOUFÁ, ŽE ZÁLEŽITOST VYŘEŠÍ JEJÍ SMRTÍCÍ BITEVNÍ LODĚ, KTERÉ ZAHÁJILY ÚPLNOU OBCHODNÍ BLOKÁDU MALÉ PLANETY NABOO. ZATÍMCO REPUBLIKOVÝ KONGRES VEDE O TĚCHTO DRAMATICKÝCH UDÁLOSTECH ZDLOUHAVÉ ROZPRAVY. NEJVYŠŠÍ KANCLÉŘ TAJNĚ VYSLAL DVA RYTÍŘE JEDI, OCHRÁNCE MÍRU...

Autor:
Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče0

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče

Publikace sezna­mu­je střed­ní zdra­vot­nic­ké pra­cov­ní­ky s odbor­ný­mi a práv­ní­mi pro­blémy, kte­ré tuto čin­nost pro­vá­ze­jí a pou­ka­zu­je na odpo­věd­nost, kte­rá násle­du­je při pochy­be­ní. Úvod krát­ce sezna­mu­je se zákla­dy odpo­věd­nos­ti při posky­to­vá­ní ošet­řo­va­tel­ské pé...

Autor:
Detektivové a narozeninový případ0

Detektivové a narozeninový případ

Představte si, že bez­sta­rost­ně osla­vu­je­te naro­ze­ni­ny, a v tom se to sta­ne. Krádež! A po ní násle­du­je vylou­pe­ní celé­ho bytu. Detektivové jsou ale opět ve skvě­lé kon­di­ci a jdou po hor­ké sto­pě. Kluky čeká vyšet­řo­vá­ní plné nesná­zí. Tentokrát budou mít přek...

Autor:
Týden mezi indiány0

Týden mezi indiány

Jak se vlast­ně hra­je na indi­á­ny? Víte, jak indi­á­ni žijí, kde byd­lí a co všech­no umě­jí? Připojte se k Terezce a Vojtovi a staň­te se na týden indi­á­ny stej­ně jako oni. Bude to týden dob­ro­druž­ný a pes­t­rý jako indi­án­ská čelen­ka. Napínavý i pouč­ný let­ní příb...

Autor:
Slunečnice0

Slunečnice

Je to téměř milost­ný pří­běh. Ale tak jed­no­du­ché to není… Nezapomenutelný a bolest­ně něž­ný nový román Sarah Winmanové, autor­ky svě­to­vé­ho best­selle­ru Když byl bůh krá­lík, o lás­ce ve všech jejích podo­bách. Všechno začne obra­zem vyhra­ným v tom­bo­le: a těch ...

Autor:
Na okraji0

Na okraji

Uprostřed Švédska na hra­ni­ci kra­jů Västergötland a Värmland leží v hlu­bo­kých lesích ves­ni­ce Gullspång. Jednoho hor­ké­ho léta odsud zmi­zí sedm­nác­ti­le­tá Annabelle. Její rodi­če šílí stra­chy, míst­ní poli­cie je bez­rad­ná a orga­ni­za­ce Missing People ji bez­vý­sl...

Autor:
Průzkumník oceánu0

Průzkumník oceánu

Fascinující pro­stře­dí moří a oce­á­nu, růz­no­ro­dé infor­ma­ce, skvě­lé ilu­stra­ce. Zjistíte, na jaké úrov­ně lze oce­án roz­dě­lit, jaké zví­řa­ta kde žijí a jak boha­tý je korá­lo­vý útes. Která zví­řa­ta jsou nej­vět­ší a čím jsou zají­ma­vá, jak se žije v cha­lu­ho­vých les...

Autor:
Pohádkář – O princeznách0

Pohádkář – O princeznách

Dobrodružství dvou uro­ze­ných prin­ce­zen, kte­ré spo­lu trá­ví tři dny na opuš­tě­ném lovec­kém zámeč­ku, zpr­vu hro­zí kata­stro­fou. Královské sleč­ny mají totiž vel­mi roz­díl­nou pova­hu i růz­né názo­ry, tak­že hád­ky mezi nimi jsou na den­ním pořád­ku. Pobyt na odlehlém...

Autor:
Tradiční český rok - Josef Lada0

Tradiční český rok - Josef Lada

Rádi bys­te dětem vyprá­vě­li o čes­kých tra­di­cích? V této kni­ze vám při­blí­ží­me nejen ty nej­zná­měj­ší svát­ky, zvy­ky a oby­če­je, ale také zde najde­te zná­má lido­vá říka­dla, poře­ka­dla, pís­nič­ky, pra­nos­ti­ky i vánoč­ní a veli­ko­noč­ní kole­dy. Dozvíte se spous­tu zají...

Autor: