Denní archiv Říjen 5, 2018

0

Venom - Recenze - 60%

Jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších anti­hr­di­nů komik­so­vé­ho svě­ta je tu.
Venom pat­ří ve svě­tě Marvelu k nej­ob­lí­be­něj­ším i přes svůj hrů­zostraš­ný vzhled a chuť baš­tit lidi. Venom je sym­bi­ont z vesmí­ru, kte­ré­ho si lidé při­ve­zou spo­leč­ně s dal­ší­mi jeho dru­hu na Zem. Učiní tak spo­leč­nost Life Foundation ve vede­ní Carltona Drakea (Riz Ahmed), vizi­o­ná­ře a bohá­če, kte­rý chce změ­nit svět. Zatím jsou sym­bi­on­ti „pod zám­kem“.
Eddie Brock (Tom Hardy) je inves­ti­ga­tiv­ní novi­nář, kte­rý si zka­zí život tím, že stej­ně jako spous­ta dal­ších str­ká nos kam nemá. Navíc zra­dí důvě­ru své pří­tel­ky­ně Anne (Michelle Williams), kte­rá ho navíc také opus­tí. Eddie je neod­byt­ný, pro­to­že tuší, že ve spo­leč­nos­ti Life Foundation není všech­no tako­vé jak se zdá a že Carlton Drake také není tako­vý sama­ri­tán, na jaké­ho si hra­je.
Díky pomo­ci jed­né zaměst­nan­ky­ně spo­leč­nos­ti se vlou­pá do labo­ra­to­ří, aby zís­kal důkaz o neka­lé čin­nos­ti zahr­nu­jí­cí poku­sy na lidech. Díky své „šikov­nos­ti“ se setká­vá se sym­bi­on­tem Venomem, i když to ješ­tě netu­ší. Venom tak díky Eddiemu unik­ne a oba záhy zjiš­ťu­jí, že by jejich vzá­jem­ná sym­bi­ó­za moh­la fun­go­vat. Eddie vel­mi brzy zjiš­ťu­je, že díky Venomovi zís­kal nové super­schop­nos­ti. Avšak tro­chu se vydě­sí ve chví­li, kdy se pro­je­ví Vanom napl­no.
Eddieho nahá­ní agen­ti spo­leč­nos­ti Life Foundation a on do toho svá­dí vnitř­ní boj s Venomem. Brzy se věci ješ­tě více zkom­pli­ku­jí a Eddie spo­leč­ně s Venomem se roz­hod­nou vyu­žít vzá­jem­né sym­bi­ó­zy k tomu, aby zachrá­ni­li svět. Proti komu a proč vlast­ně? Co se sta­lo tak straš­né­ho? Jak se vyvi­ne spo­leč­ný „vztah“ Eddieho a Venoma? Nyní máte mož­nost zjis­tit v kinech!

A teď k vlast­ní­mu hod­no­ce­ní. Tentokrát bude vlast­ně dvo­jí, pro­to­že to pova­žu­ji za nut­né.
Nejprve si pojď­me zhod­no­tit film tak nějak objek­tiv­ně, jak si ho reži­sér Ruben Fleischer malu­je.
Film je sice z komik­so­vé­ho pro­stře­dí Marvel, nicmé­ně prá­va vlast­ní spo­leč­nost Sony, což je do urči­té míry znát. Hlavním důsled­kem toho­to vlast­nic­tví je ozna­če­ní fil­mu jako PG-13, tak­že je mlá­de­ži pří­stup­ný.
Film ale i tak obsa­hu­je něja­ké to nási­lí, občas je lehce nechut­ný, semtam pad­ne něja­ké pepr­něj­ší slo­víč­ko. Ale krev neče­kej­te.
Co se dá na Venomovi oce­nit je tem­po. Film postup­ně prv­ních cca 45 minut gra­du­je a do kon­ce tem­po udr­ží. I když je spous­ta zábě­rů dost tma­vá a ode­hrá­vá se v noci, tak kame­ra fun­gu­je dob­ře a divák má pře­hled. Obzvlášť dob­ře to vypa­dá ve chví­li, kdy divák popr­vé vidí Venoma v celé své „krá­se“. Celkově digi­tál­ní tri­ky fun­gu­jí, až na pár výji­mek, vel­mi dob­ře.
To hlav­ní co táh­ne film kupře­du je však herec­ké umě­ní Toma Hardyho. Celý film je vlast­ně jen o něm. Ono to vlast­ně není ani pře­kva­pe­ní, když se má jed­nat o pří­běh slo­ži­té­ho sym­bi­o­tic­ké­ho sou­ži­tí člo­vě­ka a mimo­zemš­ťa­na. Hardy je pan herec vel­mi rych­le doká­že měnit humor­né polo­hy s těmi dra­ma­tic­ký­mi, horo­ro­vý­mi a akč­ní­mi. Spoustu scén natá­čet i přes pří­tom­nost kaska­dé­ra sám. Jak zají­ma­vost pro­zra­dím, jak se natá­če­li scé­ny s Venomem. Dialogy mezi Venomem a Eddiem byli nahrá­ny ješ­tě před natá­če­ní. Tom pak nosil malé slu­chát­ko, do kte­ré­ho mu režie pouš­tě­la dané dia­lo­gy, tak­že pou­ze on věděl, co Venom říká. Ostatní her­ci to nevě­dě­li a tak scé­ny vyzně­jí auten­tič­tě­ji. Ještě by zde rád dodal, že samot­né dia­lo­gy mezi Eddiem a Venomem pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu ve fil­mu a Venomův hlas je vel­mi dob­ře upra­ven, tak­že půso­bí děsi­vě až odpu­di­vě.
Film je vlast­ně až neče­ka­ně dost uke­ca­ný. Mluví se dost a aby to neby­lo málo, tak je pří­tom­né vel­ké množ­ství humo­ru. Vtípky jsou jak situ­ač­ní, tak dia­lo­go­vé. Slizký mimo­zemšťan pros­tě skrý­vá spous­tu mož­nos­tí, jak udě­lat vtip. A Eddie mlu­ví­cí s Venomem sám o sobě půso­bí jako schi­zofren­ní blá­zen.
K tomu si při­dej­te chví­le­mi dobrou atmo­sfé­ric­kou hud­bu a solid­ní digi­tál­ní „bor­del“ na závěr pří­bě­hu. Pak si uži­je­te dvě poti­tul­ko­vé scé­ny a poba­ve­ní odchá­zí­te spo­ko­je­ni z kina domů.

To by bylo ide­ál­ní hod­no­ce­ní. K tomu já mám totiž ješ­tě pár detai­lů, kte­ré upra­vu­je výsle­dek. Jak už jsem řekl, prá­va na Venoma vlast­ní Sony. A to je pro­blém, pro­to­že spo­leč­nos­ti šlo víc o zisk, než o fanouš­ky. Sony se tak roz­hod­lo sní­žit rating na PG-13, aby nabíd­li film šir­ší­mu pub­li­ku. Původně R-kový záži­tek se tak roz­měl­nil. 20 až 30 minut tak bylo vystří­há­no, něko­lik dia­lo­gů pře­psá­no. To ale zna­me­ná, že někdy střih půso­bí oprav­du nuce­ně a dia­lo­gy až pate­tic­ky. Několikrát jsem si povzde­chl, že bych chtěl vidět něja­kou tu letí­cí ruku, nohu či jinou část těla. Prostě jsem to chtěl R-kový.
Aby byl film ješ­tě pří­stup­něj­ší, záplet­ka je oprav­du, ale oprav­du tri­vi­ál­ní jako z něja­ké pohád­ky. Žádného wow efek­tu se nedo­čká­me, co je hroz­ná ško­da. Vždyť je to má být akč­ní komik­so­vý horor s mimo­zemš­ťa­nem sak­ra!!! A hra­je tam Tom Hardy sak­ra!!!
Z fil­mu tak vznik­la kla­sic­ké pop­cor­no­vá zába­va, kte­rá na chví­li poba­ví a za týden už si nevzpo­me­ne­te. Stopáž kolem dvou hodin ute­če poměr­ně rych­le díky dob­ré­mu tem­pu, ale zázrak to není. Dialogy jsou tak hloupé a někte­ré hláš­ky tak ohra­né a infan­til­ní, že jsem až krou­til hla­vou. Ale tohle všech­no je pou­ze násle­dek jedi­né­ho roz­hod­nu­tí. Ano tuší­te správ­ně - PG-13.
Někdo bude kri­ti­zo­vat obsa­ze­ní dal­ší rolí kro­mě té hlav­ní. Já si mys­lím, že to je pou­ze o té jed­né, tak­že mě výraz­ně neva­di­lo obsa­ze­ní ostat­ních her­ců. Dokonce bych řekl, že obsa­ze­ní Rize Ahmeda bylo dob­ré (nemo­hu spo­i­le­ro­vat, tak­že až po shléd­nu­tí pocho­pí­te proč). Tvůrci také vyzdvi­ho­va­li obsa­ze­ní Michelle Williams. Neříkám, že byla špat­ná, jen mám pocit, že tuto mini­ro­li by zvlád­la i spous­ta jiných mla­dých a naděj­ných here­ček. Takže kolem a kolem je to sólov­ka Toma Hardyho. A nemu­sí to být nut­ně špat­ně.
Co mě ale oprav­du zkla­ma­lo je finá­le fil­mu. Když už film solid­ně drží tem­po a pří­bě­ho­vě ply­ne k finá­le, tak bych čekal něco vět­ší­ho. Sony navá­za­lo na kla­sic­ké pro­ble­ma­tic­ké zpra­co­vá­ní hlav­ní „zápor­né“ posta­vy. Zase se z něho vyklu­bal tzv. „Villain of the Week“. To zna­me­ná, že zápo­rák je opět jako lusk­nu­tím prs­tu pora­žen. A to i přes fakt, že sám „hrdi­na“ napo­ví, jak je daný zápo­rák o tolik sil­něj­ší. Jelikož komiksy tro­chu znám a Venoma (obec­ně všech­ny sym­bi­on­ty) mám hod­ně rád, tak mě ješ­tě hod­ně roz­la­dil pocit, že kaž­dou chví­li může zahy­nout. Z komik­sů jsem měl vždyc­ky tro­chu pocit, že sym­bi­on­ti jsou pěk­ně tuhý par­chan­ti (dámy pro­mi­nou) a není tak leh­ké je pora­zit, ba i zabít. Tady jsem měl kaž­dou chví­li pocit, že se roz­pad­nou jako dome­ček z karet.

Takže ano Venom vlast­ně není úpl­ně špat­ný film. Je to zába­va, utí­ká to, ale není to nic, co by ve mě zane­cha­lo hlub­ší sto­pu. A to je ško­da. Konečně jsme se dočka­li anti­hr­di­ny, kte­rý je zají­ma­vý a dosta­li jsme odvar. Věřím, že film bude mít komerč­ní úspěch, pro­to­že obsa­hu­je všech­no, co tako­vá zába­va musí mít. Jen je to, díky pří­stup­nos­ti a slab­ší záplet­ce, nevy­u­ži­tý poten­ci­ál. Chápu, že se fir­ma Sony bála o finanč­ní úspěch vzhle­dem k plá­no­va­ným pokra­čo­vá­ním, ale občas je pros­tě nut­nost tro­chu ris­ko­vat a udě­lat něco pro divá­ky. Protože divák, kte­rý nemá žád­ná oče­ká­vá­ní se bude bavit tak jako tak. Ale fan­dy komik­sů a zvlášť Venoma si svý­mi zása­hy Sony zadě­la­la na vel­mi špat­ná hod­no­ce­ní (což se tře­ba na Metacritic a RottenTomatoes uka­zu­je).
Výsledných 60% se tak může na jed­nu stra­nu zdát solid­ní, ale na dru­hou stra­nu taky tak tro­chu jako milo­sr­den­ství.…

Autor:
0

Elena: Letní rozhodnutí - dokážou Elena s Timem obhájit svoji lásku a najdou jejího zmizelého koně?

Elena měla zrov­na dost prá­ce. Momentálně se její noha nachá­ze­la ve třme­ni, při­čemž tou dru­hou poska­ko­va­la udý­cha­ně oko­lo své­ho koně Fritze. Ten se nemohl ani dočkat, jak se těšil, až bude zase ve vol­né kra­ji­ně. Elena měla ješ­tě Twixe, což byl její Jack Russell teri­ér, tomu taky moc nepo­má­hal. Byl též pomi­nu­tý jako Fritz, pros­tě pro­to­že se těšil ven stej­ně jako on. Uběhlo něko­lik mar­ných poku­sů, až se to Eleně nako­nec poda­ři­lo, nased­la a moh­lo se koneč­ně vyjet. Šli spo­lu po pís­či­té ces­tě ke kra­ji lesa a Fritz byl tro­chu divý. Skoro to vypa­da­lo, že se sna­ží udě­lat dojem na paní Grieseovou s její sta­rou klid­nou, kte­ré klusa­li na cvi­čiš­ti.

Trochu se vze­pjal - před­stí­ral, že se pole­kal Twixe a Elena měla co dělat, aby ho udr­že­la. Za posled­ní týd­ny se ten­to koník doce­la změ­nil. I když byl stá­le hod­ný a posluš­ný, tak si v prů­bě­hu času naneštěs­tí uvě­do­mil, že je hře­bec a pro­to měla Elena ten­to­krát pocit, že sedí na sudu se střel­ným pra­chem. Musela ho tro­chu uchlá­cho­lit, že za chví­li se bude smět roze­běh­nout. Fritzi sklo­pil uši doza­du - Eleně napros­to doko­na­le poro­zu­měl kaž­dé slo­vo. Elena měla také radost ze sebe, pro­to­že i její otec měl dokon­ce zájem o to, jak s Fritzim cvi­čí.

Jenomže nic z toho by se nesta­lo, kdy­by do hry nevstou­pil Tim Jungblut. Eleně pomá­hal s koněm, ale také se do sebe zakou­ka­li. To by se Tim ovšem nesměl jme­no­vat Jungblut, což byli úhlav­ní nepřá­te­lé Elenina rodu. Elena se vrá­ti­la domů a přes­to­že bylo tepr­ve devět hodin ráno, nikde nikdo, což bylo samo o sobě dost div­né. Následně se roz­ště­ka­li psi - Twix a Robbie, kte­rý byl rasou bern­ský salaš­nic­ký pes. Elena najed­nou uvi­dě­la dva postar­ší muže a Robbieho, jak na ně ště­ká a vrčí. Přišlo jí to k smí­chu, pro­to­že Robbie by neu­blí­žil ani mou­še, avšak dosta­la strach.

 

Další ze série knih, kte­ré při­jdou, kon­krét­ně se jed­ná o dru­hý díl. Je stej­ně kva­lit­ní jako ten prv­ní. Rozhodně by tuto čet­bu nemě­li vyne­chat jak milov­ní­ci koní, tak vše­o­bec­ně zví­řat. Obálka stan­dard­ně výbor­ná. Doporučuju ke čte­ní. Má 312 stran.

  • Autor: Nele Neuhausová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní: 27. 08. 2018
Autor:
Chladnokrevně0

Chladnokrevně

Chladné londýnské ráno. Velký kufr, který vyplavila Temže. Detektiv šéfinspektor Erika Fosterová a její kolegyně Mossová už tuší, že je uvnitř nečeká příjemné překvapení… Ale na to, co doopravdy najdou uvnitř, když se jim zrezivělý kufr podaří na několikátý pokus otevřít, nemůže být nikdo nikdy připraven… Byť to není poprvé, co detektiv šéfinspektor Erika Fosterová čelí brutální vraždě, kufr s rozřezaným tělem mladého muže vyplavený na břeh Temže ji šokuje. O dva týdny dříve bylo navíc nalezeno v podobném kufru tělo mladé ženy. Je to jen náhoda, nebo se Erika a její tým budou muset znovu postavit sériovému vrahovi? Co obě oběti spojuje? A co další případy, které se sice staly v jiném okresu a za jiných okolností? Mohou se i u nich najít nějaké styčné body s případem těl v kufrech? Zločin si navíc, jak známo, nevybírá dovolenou a Erika se zaplete do paralelního případu. Robert Bryndza opět splétá a rozplétá mnohovrstevný příběh ve více rovinách a vede nitky ke konci, jenž čtenáře tentokrát možná tolik nešokuje, ale rozhodně vybudí silné emoce. A znovu nechá každého, aby si sám odpověděl na otázky, co znamená láska až za hrob, pro co jsou lidé ochotní riskovat nebo kvůli čemu zrazují své přátele.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 399.00 Kč

Autor:
Po těžké nemoci 4. října 2018 zemřel prof. John Tyrrell0

Po těžké nemoci 4. října 2018 zemřel prof. John Tyrrell

Muzikolog a člen čestné rady festivalu Janáček Brno. Svou celoživotní práci spojil především s dílem Leoše Janáčka a patřil k těm, kteří měli velkou zásluhu na šíření Janáčkova uměleckého odkazu ve světě ať prostřednictvím hudebních edic Janáčkových oper či řadou knih a studií. Stál u zrodu festivalu Janáček Brno a jeho podněty byly vždy inspirací k dalším ročníkům. Děkujeme a čest vaší památce!

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

Predátoři - 30 % Atmosféra | 20 % Důstojný pokračovatel v odkazu | 40 % Predátoři | 10 % Robert Rodriguez

Třetí návrat pre­dá­to­rů, ten­to­krá­te pod pro­du­cent­skou tak­tov­kou Roberta Rodrigueze, kte­rý před něja­kou řád­kou let pra­co­val i na pro­duk­ci původ­ní nere­a­li­zo­va­né troj­ky, vás zave­de na pla­ne­tu na kte­ré se cvi­čí mla­dí pre­dá­to­ři v lovu. Jako lov­ná zvěř zde půso­bí sku­pin­ka lid­ských pre­dá­to­rů, číta­jí­cí něko­lik čle­nů spe­ci­ál­ních vojsk, čle­na dro­go­vé­ho kar­te­lu, vra­ha, dok­to­ra a žol­dá­ka.

http://3.bp.blogspot.com/_P77geRkBMZE/TKHG56GiL9I/AAAAAAAAAM8/BwTa0izjevo/s320/96410.jpeg

Predators nejsou ničím zásad­ní sní­mek, avšak to k čemu jsou před­ur­če­ni plní doko­na­le. Narozdíl od spin-offů pochyb­ných kva­lit AVP a AVP2, jsou Predators důstoj­ným pokra­čo­va­te­lem odka­zu nasto­le­ným původ­ním sním­kem Predator. Je tu sluš­ná suro­vá akce v dosta­teč­ném množ­ství, pove­de­ná atmo­sfé­ra, líbi­vá sty­li­za­ce, v rám­ci mož­nos­tí i sluš­né herec­ké obsa­ze­ní a mís­ty i hod­ně sluš­ná kame­ra.

http://3.bp.blogspot.com/_P77geRkBMZE/TKHH8blOmKI/AAAAAAAAANA/JXexva23VUU/s320/96564.jpeg

Celkově se jed­ná o sluš­nou sci-fi akč­ní řež­bu, ve kte­ré není nou­ze o krev a suro­vost. Fanoušky série mys­lím si, že nezkla­me, může však sérii při­nést i fanouš­ky nové. Případné pokra­čo­vá­ní, kte­ré bylo nazna­če­no na kon­ci, bych bral za před­po­kla­du, že by na něj opět dohlí­žel Robert Rodriguez.

Recenze napsá­na: 28.9.2010

Autor:
0

Hold the Dark

Netflix si na filmový podzim nachystal do distribuce hned několik zajímavých snímků, se kterými se pokusí u fanoušků zabodovat a dokázat tak, že zásadní události podzimu diváci mohou hledat i někde jinde, mimo plátna kin. Jedním z nich by měl být i mysteriozní thriller od režiséra povedeného Green Room. Podařilo se  mu z výletu do nehostinné přírody na Aljašce vykouzlit zajímavou podívanou a napodobit tak úspěch podobně laděného snímku Wind River z minulého roku?


Spisovatel a expert na vlky Russell Core (Jeffrey Wright) obdrží od jedné ze svých čtenářek dopis, ve kterém ho žádá o pomoc se zmizením tří dětí ve vesnici Keelut na Aljašce, za kterými stojí smečka divokých vlků. Její šestiletý syn byl poslední z dětí, které má smečka na svědomí. Russell na žádost kývne, nicméně po příjezdu do odlehlé vesničky zjišťuje, že všechno není takové, jak se zdá. Když se totiž vrátí z obhlídky terénu, nachází mrtvé tělo šestiletého Baileyho schované v jednom z domů ve vesnici...   


Pokud je jedna věc, co bez ohledu na scénář James Saulnier umí, je to navodit surovou a hutnou atmosféru i bez okázalých interiérů a exteriérů. V Green Room si vystačil po většinu filmu s komorním prostředím hudebního klubu a jeho okolí, tady byť odkrývá příběh zmizelého dítěte na daleko větším prostoru, jeho citlivá práce s nehostinnou krajinou funguje docela podobně. Byť vás totiž příběh zatáhne do indiánské vesnice, na promrzlé aljašské pláně či do vesnice odřízlé od zbytku civilizace kilometry sněhu a nehostinné mrazivé pouště, ona klaustrofobická beznaděj a prázdnota funguje podobně tísnivě.   

Divák je podobně jako hlavní hrdina vtažen do prostředí, které jeho vnitřní logika má problém vysvětlit. Na pozadí příběhu zmizelého chlapce jsou postupně odkrývány skutečnosti, které pomalu ale jistě transformují tenhle příběh o pátrání po chlapci do něčeho úplně jiného. Jistě, scénář má problém udržet krok s pomalu se měnící atmosférou. Sice to napomáhá posílit efekt zmatení diváka z toho, co se vlastně děje v téhle odlehlé části světa, myslím ale, že šlo druhou půli filmu pojmout přeci jen o trochu více srozumitelněji. 


S tím souvisí i fakt, že herecky se ve filmu Hold the Dark přeci jen najde pár výtek. Jeffrey Wright v hlavní roli funguje na výbornou, přeci jen se co se týče archetypu postavy jedná o jeho poměrně známé teritorium, jelikož si podobně laděnou postavu zahrál již několikrát. James Badge Dale je také relativně přesvědčivý, problém je ovšem v manželské dvojici, která se spisovateli a policistovi postaví do cesty. Riley Keough nemá příliš prostoru na to přesvědčit v roli psychicky narušené matky pohřešovaného dítěte, nicméně Alexander Skarsgård v roli psychopatického veterána je za mě asi největší problém celého filmu, neboť byl problém mu tuto postavu věřit. Zvláště s jeho omezenou mimikou v obličeji a hereckým projevem. 

Na druhou stranu film zachraňuje mimo zmíněné atmosféry také slušná řemeslná stránka, která kromě slušné kamery Magnuse Nordenhofa Jøncka stojí také na překvapivě slušném a k nehostinnému prostředí fílmu skvěle padnoucím hudební podkresu dvojice Brooke Blair a Will Blair kteří již se Saulnierem spolupracovali u jeho předešlého snímku. Jejich místy hypnotická, místy naopak téměř neznatelná instrumentální hudba k filmu pomáhá navodit tu správnou atmosféru i v momentech, kdy si film vybírá ony slabší momenty nebo stagnuje na místě. Hold the Dark mělo hodně potenciálu na to být další mrazivou záležitostí, o které se bude mluvit ještě několik měsíců po premiéře. Ten se nepodařilo naplno proměnit, i tak si ovšem tenhle pomalu gradující snímek vaši pozornost zaslouží. Když už nic jiného, tak se na téhle necelé dvouhodince skrývá surová podívaná z Aljašky, ve které se vám pod kůži zaryje nejen všudypřítomný mráz. Skvělá řemeslná stránka filmu navíc podrží tuhle žánrovku i v momentech, kdy tak úplně nefunguje.

Film Hold the Dark najdete v nabídce českého Netflixu od 28. září 2018.     

Mrazivý thriller z nehostinné Aljašky, ve kterém není nouze o hutnou atmosféru. Skvělý řemeslně, nevyvážený herecky a příběhově, v celku ale pořád slušný žánrový počin. Z téhle látky se dalo vytěžit podstatně více, avšak i tak Jeremy Saulnier naservíroval další podívanou, kterou si jen tak s něčím nespletete. 

Hold the Dark
Thriller / Drama / Mysteriózní / Dobrodružný

USA, 2018, 125 min

Režie: Jeremy Saulnier
Předloha: William Giraldi (kniha)
Scénář: Macon Blair
Kamera: Magnus Nordenhof Jønck
Hudba: Brooke Blair, Will Blair
Hrají: Jeffrey Wright, Alexander Skarsgård, James Badge Dale, Riley Keough, Beckam Crawford, Macon Blair, Jonathan Whitesell, Conor Boru, James Bloor, Tantoo Cardinal, Eric Keenleyside, Sean Hoy, Savonna Spracklin, Peter McRobbie, Barb Mitchell, Amanda Burke
Producenti: Anish Savjani, Neil Kopp
Střih: Julia Bloch
Scénografie: Ryan Warren Smith
Kostýmy: Antoinette Messam

https://www.csfd.cz/film/504806-hold-the-dark
https://www.imdb.com/title/tt5057140

Autor:
http://2.bp.blogspot.com/-J99a_gBeCkA/U3XXz29_9tI/AAAAAAAAHkI/1B9SQils6mE/s1600/godzilla-image05.jpg0

Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace 

Gojira! Ano už je to tak, Godzilla se vra­cí na stří­br­ná plát­na. Po nevy­da­ře­ném poku­su páně Rolanda Emmericha se toto pře­rost­lé mon­strum dočka­lo nové­ho ame­ric­ké­ho zpra­co­vá­ní, kte­ré jako jeden z nej­o­če­ká­va­něj­ších bloc­kbus­te­rů letoš­né­ho roku dora­zi­lo i do čes­kých a slo­ven­ských kin. Otázkou ale zůstá­vá, poda­ři­lo se tvůr­cům zpra­co­vat mate­ri­ál lépe, nebo na nás čeká v sálech opět prů­švih gigan­tic­kých roz­mě­rů? 

http://2.bp.blogspot.com/-31Es-WwCG7o/U3XXx6D302I/AAAAAAAAHkA/O5ouf0P5Pw4/s1600/godzilla-image03.jpg Joe Brody (Bryan Cranston) před pat­nác­ti lety ztra­til při neho­dě v ato­mo­vé elek­trár­ně svo­ji ženu. Od té doby se pokou­ší dostat dostat zpět do své­ho domu, kte­rý je nyní v oblas­ti, kde spadla radi­a­ce prá­vě z oné jader­né elek­trár­ny. Poté, co je už poně­ko­li­ká­té zatknut jak se sna­ží do pro­sto­ru vnik­nout, při­chá­zí mu na pomoc jeho syn Ford (Aaron Taylor-Johnson). Joe se s ním vydá­vá opět do oblas­ti vyso­ké radi­a­ce aby zís­kal potřeb­né důka­zy ze své­ho býva­lé­ho bytu. Když však pro­nik­nou do blíz­kos­ti býva­lé elek­trár­ny, zjiš­ťu­jí, že tam už žád­ná radi­a­ce není, i když by je měla na mís­tě zabít. Co víc, v mís­tě jader­né kata­stro­fy je až pode­zře­le ruš­no a nad­vlád­ní orga­ni­za­ce Monarch tam cosi ukrý­vá. Před lety to totiž neby­la seis­mic­ká akti­vi­ta ani mecha­nic­ká poru­cha co zapří­či­ni­lo zká­zu elek­trár­ny, kte­ré byl Joe ředi­te­lem. A to něco, co kata­stro­fu způ­so­bi­lo, se začí­ná líh­nout...

Nová Godzilla je poně­kud pro­ble­ma­tic­ký sní­mek. Co se totiž hodí říci dopře­du je fakt, že spo­lé­há až pří­liš na kla­sic­ká klišé, ste­re­o­typ­ní klič­ky a doce­la sil­nou dáv­ku pato­su, pod­po­ře­nou roman­tic­kou lin­kou jed­no­ho z hlav­ních hrdi­nů, což všech­no půso­bí doce­la ruši­vě. Dokonce pro někte­ré tak, že se během pro­jek­ce pouš­tí do absurd­ní­ho smí­chu. Ovšem čekáte-li čis­tě seri­oz­ní dra­ma o tom, jak obří ješ­těr­ka deci­mu­je ubo­hé lidi, jste doce­la urči­tě na špat­né adre­se. A to i přes fakt, že se vás sna­ží pro­pa­ga­ce i film pře­svěd­čit o tom , že toto je vlast­ně dra­ma.

http://2.bp.blogspot.com/-J99a_gBeCkA/U3XXz29_9tI/AAAAAAAAHkI/1B9SQils6mE/s1600/godzilla-image05.jpg

Godzilla má ale pře­de­vším jeden doce­la zásad­ní pro­blém a tím je fakt, že ono titul­ní mon­strum hra­je ve výsled­ku ve fil­mu dru­hé, nebo tře­tí hous­le. Prim tu hra­jí lid­ská dra­ma­ta a pak MUTO, nebo­li ono mon­strum kte­ré způ­so­bi­lo kata­stro­fu v jader­né elek­trár­ně. Kdyby bylo jed­no, kte­ré by si to poz­dě­ji roz­da­lo s Godzillou, ješ­tě bych to pocho­pil, nicmé­ně mys­lím, že je tro­chu over­kill potře­ba tvůr­ců pro­cpat do fil­mu rov­nou dvě tyto mon­stra. Druhým, obdob­ně nevhod­ným roz­hod­nu­tím od tvůr­ců bylo vykon­stru­o­vat posta­vu Dr. Ichira Serizawy (Ken Watanabe) do tak absurd­ních roz­mě­rů, že ji mini­mál­ně od polo­vi­ny fil­mu už nikdo nemů­že brát ani tro­chu váž­ně. Watanabe je dob­rý herec, ale tohle je vylo­že­ně prů­ser. Pokud měl hrát funk­ci jakési comic relief posta­vy, pak to bylo pří­liš sofis­ti­ko­va­né na to, aby to sál smě­jí­cí se absur­di­tě pocho­pil.

Samozřejmě nová Godzilla má i své svět­lé momen­ty, kte­rý­mi je pře­de­vším účast titul­ní­ho mon­stra na plát­ně. To si totiž zjed­ná­vá nesku­teč­ný respekt a doslo­va cupu­je všech­no co mu pří­jde do ces­ty na cuc­ky. Úvodní scé­na, kde se mon­strum popr­vé před­sta­ví v celé své krá­se, je navíc mini­mál­ně pro mě jed­ním z nej­lep­ších fil­mo­vých momen­tů, co jsem za dlou­hé roky viděl. Digitální tri­ky jsou na solid­ní kva­li­tě, stej­ně jako celá vizu­ál­ní strán­ka, kte­rá je navíc pod­po­ře­na napros­to feno­me­nál­ním soun­d­trac­kem od Alexandera Desplata. Ten zkrát­ka chyt­ne už od prv­ních momen­tů a nepus­tí do posled­ní­ho oka­mži­ku. Dodává tak ale­spoň hut­nost atmo­sfé­ře i v momen­tech, kdy pří­bě­ho­vá strán­ka znač­ně kolísá, nebo se spo­lé­há na doce­la nelo­gic­ké, či až hloupé klič­ky.

http://1.bp.blogspot.com/-2abzWvWqR94/U3XXx6GD74I/AAAAAAAAHkE/NyYBFkGmEs0/s1600/godzilla-image02.jpg

O nové Godzille se tak toho dá říct cel­kem mno­ho, niko­liv však to, že by se jed­na­lo o špat­ný film. Pro něko­ho bude urči­tě nová ver­ze kla­sic­ké­ho mate­ri­á­lu mír­ným zkla­má­ním, nimé­ně pokrok od prv­ní ame­ric­ké adap­ta­ce je měřen mílo­vý­mi kro­ky.  Gareth Edwards nato­čil hod­ně solid­ní mon­ster movie, kte­ré je sice po pří­bě­ho­vé strán­ce doce­la hloupost a spo­lé­há na zby­teč­ně pri­mi­tiv­ní a ste­re­o­typ­ní ele­men­ty, na efek­tiv­nos­ti a kuler­vou­c­nos­ti jí to ovšem neu­bí­rá. Godzilla sice nemá ani zda­le­ka tolik pro­sto­ru, kolik by si film s ní v titu­lu zaslou­žil,  nicmé­ně když se obje­ví na plát­ně, respekt z ní jde pokaž­dí, pro­to­že tohle je pros­tě král mezi mon­st­ry tak jak má být. Podobně nevy­u­ži­tý poten­ci­ál a popu­la­ri­ta je tu bohu­žel i u Bryana Cranstona a jeho posta­vy. Když to však vez­mu kolem a kolem, nemám pro­blém dát sním­ku sice opa­tr­ný ale přes­to palec naho­ru.

http://2.bp.blogspot.com/-S-7iZHAMdvs/UYP4raaCD7I/AAAAAAAAEjo/MTF-tqND-1E/s1600/70.png

 Gojira to zkou­ší v kinech po letech zno­vu. Poté, co Emmerich zprznil toto kul­tov­ní japon­ské mon­strum a Toho po Godzilla Wars na deset let zane­cha­la své nej­slav­něj­ší stvo­ře­ní v archí­vu, při­chá­zí nová ame­ric­ká ver­ze a je doce­la na co kou­kat. Po pří­be­ho­vé strán­ce je to sice mož­ná až pří­liš vel­ká bída, kte­rá spo­lé­há na kýč, klišé a ste­re­o­ty­py, stej­ně jako na doce­la pri­mi­tiv­ní klič­ky jak se dopra­co­vat kam potře­ba, nicmé­ně po audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ce se jed­ná o špič­ko­vou podí­va­nou, kte­rá spo­le­há pře­de­vším na doce­la hut­nou atmosfré­ru a geni­ál­ní soun­d­track Alexandera Desplata. To, že nebyl vyu­žit poten­ci­ál titul­ní­ho mon­stra ani z polo­vi­ny, stej­ně jako prá­ve popu­lár­ní­ho Bryana Cranstona je při­nejmen­ším smut­né. Stejně jako hod­ně špat­ně napsa­ná a zahra­ná posta­va jin­dy skvě­lé­ho Kena Watanabeho. 

http://4.bp.blogspot.com/-u5srgcHwins/UYP4t8IhY8I/AAAAAAAAEkY/cKzavlS46Q4/s320/oddelovac.png

  Koktejl:

 10% Husí kůže
15% Godzilla
30% Stereotypy a klišé
20% Akce
20% Hlouposti
5% Radiace 

http://4.bp.blogspot.com/-u5srgcHwins/UYP4t8IhY8I/AAAAAAAAEkY/cKzavlS46Q4/s320/oddelovac.png

Recenze napsá­na: 16. 5. 2014

Autor:
ČT - 05.10.20180

ČT - 05.10.2018

Televizni program na 05.10.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Na stopěZločin nelze vymýtit. S vaší pomocí se mu však můžeme bránit. Moderuje Roman Svoboda. Sledujte také na www.ct1.cz/nastope. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Aktuální případy, reportáže, pátrání. Pořad Na stopě pomáhá vyšetřovatelům a kriminalistům v objasňování těch nejzávažnějších kriminálních kauz. Pomáhá ale také lidem, kterým se ztratil někdo blízký. V průběhu roku je v pořadu odvysíláno několik desítek nevyřešených případů - každý rok zprostředkuje Policii České republiky divácké informace, které dovedou kriminalisty na stopu pachatele nejméně v deseti z nich. Součástí pořadu je také pátrání po hledaných a pohřešovaných. Každý čtvrtý se díky zveřejnění najde. 05.10. 14:00 05.10. 14:25
Reportéři ČTPolicejní razie, zadržení tří mužů a jedné ženy. Průlom v pátrání po vrahovi Jána Kuciaka. Chaos i romantika. Jak se pekly dotace mezi fotbalovým bossem Miroslavem Peltou a vysokou úřednicí. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 05.10. 14:25 05.10. 15:10
Manu a Matěj na cestě do ŘímaPremiérová bláznivá cooking show, ve které po Itálii cestují, vaří a baví průvodci Emanuel Ridi a Matěj Ruppert. Režie M. Herz. HDTV|Zvukový popis| 05.10. 15:10 05.10. 15:41
Neobyčejné životy, František ŘehákŽivotní a profesní příběh významného divadelního a filmového herce, který by v těchto dnech oslavil 95. narozeniny (2010). Připravili M. Ondra a J. Šmíd. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty;Zvukový popis|Dokumentární portrét připomíná osobnost Františka Řeháka (*4. 10. 1923 - +28. 6. 2017), výrazného divadelního a filmového herce, který by v těchto dnech oslavil nedožité 95. výročí narození. Františku Řehákovi bylo přes čtyřicet, když dostal svoji první velkou filmovou roli - kanovníka Rocha ve filmu Jiřího Menzela Rozmarné léto. Hrál tehdy v pražském Divadle za branou, ale sám o sobě říká, že je bytostně spjat s Olomoucí. Přišel sem v době své vojenské služby v roce 1948, a přestože načas působil ve Zlíně a v Praze, město mu přirostlo k srdci. Spojil s ním svůj život, stejně jako s Moravským divadlem, kde vytvořil desítky velkých rolí. Pochází z Nového Bydžova, z města se silnou ochotnickou tradicí, kde také sám jako vášnivý ochotník začínal a kde už jako malý kluk hrál v tehdy slavné operetě Na Svatém kopečku. Už tehdy se do Olomouce zatoužil podívat a už tenkrát, jak říká, se stal poprvé Olomoučákem. 05.10. 15:41 05.10. 16:36
Toulavá kameraŽánr: aktivity pro Volný čas; HDTV| 05.10. 01:34 05.10. 02:05
Polévka je gruntPaní Veronika neumí udělat ten správný vývar jako od maminky. Když ho udělá, její manžel ho pro jistotu ani neochutná. Navíc musí Veronika vařit i pro děti staré devět let a devět měsíců. Jak to zvládnout, aby Žánr: věda / fakta / vzdělání; byli všichni spokojení? To je ta správná výzva pro nového kuchaře Mirka Kalinu, který od tohoto dílu nastupuje svoji službu a Veronice poradí (2011).|HDTV| 05.10. 02:05 05.10. 02:45
PolopatěModerní hobby magazín Filipa Čapky. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Nejnovější trendy pro vaši inspiraci. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|V pravidelných rubrikách představujeme moderní trendy dnešního hobby. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Průvodce Filip Čapka s odborníky nebo známými osobnostmi nabídne nejnovější trendy i alternativní postupy s cílem inspirovat diváky.||Dnes spolu půjdeme na houby a řekneme si, jak bezpečně poznat ty nejedlé a jedovaté, z těch jedlých nabídneme recepty a přidáme také recepty na nevšední marmelády, budeme se věnovat výživě psích kamarádů a pokračovat v představování zapomenutého ovoce, ukážeme, jak uspořit čas v závěru pěstitelské sezóny, představíme moderní betonové stěrky a vybudujeme si zahradu ve svahu.|||Obsah dílu:|1. Houby|Představíme vám nejen houby, o kterých se říká, že umí léčit, ale i ty co dokážou zabíjet.||2. Výživa čtyřnohých kamarádů||Stále více chovatelů psů přistupuje zasvěceně a odpovědně k výživě svých čtyřnohých kamarádů a vyhledává pro ně kvalitní krmení jako cestu k dobrému zdraví zvířete.||3. Marmelády z jablek a hrušek||Sezóna zavařování je v plném proudu. Úspěšná výrobkyně marmelád pro vás připravila dva originální recepty z úbočí hory Marmolady v italských Dolomitech||4. Betonové stěrky na stěny ||Dekorativní stěrky vyráběné z odolných hmot na bázi tvrdého silikátu se staly variantou moderních povrchů pro interiéry i exteriéry. Ač nabízejí mnoho designových tváří, vžil se pro ně obecný pojem betonové stěrky.||5. Houby nejedlé a jedovaté||Stále je bohužel sbírají lidé nejen v lesích, ale i v parcích. Ukážeme si, jak je rozpoznat. ||6. Zapomenuté ovoce II||Zabrousíme do historie šlechtitelství ovoce. Představíme významného ovocnáře Eduarda Procheho. Uvidíte makety plodů historických odrůd a dochované ručně psané popisy ovoce i s kresbami.||7. Secí a sázecí nářadí a stroje||Spolu s vyvýšenými záhony a zavlažovacími pomůcky mohou zahrádkářům zefektivnit závěr venkovní pěstitelské sezony a přinést nemalou úsporu času.||8. Zahrada ve svahu||Dana Makrlíková vám řekne, jaká pravidla dodržovat při osazování svahu, |jaké rostliny na něj použít i jak se o nově vybudovaný svah starat. ||9. Houbová jídla||Počasí houbám přeje. Pro ty, co je rádi nejenom sbírají, ale co si na nich i rádi pochutnají, přineseme pár zajímavých receptů. 05.10. 16:36 05.10. 17:30
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 05.10. 17:30 05.10. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 05.10. 18:00 05.10. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 05.10. 18:25 05.10. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 05.10. 18:55 05.10. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 05.10. 19:00 05.10. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 05.10. 19:50 05.10. 20:00
První republika III, Díl pátýOsudy rodiny Valentů zaplétá temná minulost i žhavá přítomnost. Milostné aféry, ohrožení blízkých, vraždy. Premiéra další řady oblíbeného seriálu. Vrátí se Vladimír do vily? Podaří se Žánr: klasické drama / historický film; Marii svést bankéře Navrátila? Kdo je Kiliánův otec? Hrají: J. Vyorálek, J. Koleník, K. Boková, V. Arichteva, S. Majer, K. Šafaříková, V. Polívka, A. Mišík, B. Cmuntová, B. Joura, S. Skopal, R. Urban a další. Scénář J. Coufal. Kamera M. Schinabek. Režie B. Arichtev.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Vladimír se radí s bratry. Chce se vrátit do vily i s Magdalenou a požádat ji o ruku. Hans von Lippi a Jaroslav se nemůžou dohodnout, jak řešit malý odbyt nového auta. Irena Hansovi nevěří, že nechce zničit její rodinu. Marie se snaží svádět bankéře Navrátila a zjistit pro Kryštofa informace. Vkrade se mu do stolu, kde najde krabičku s překvapivým obsahem. 05.10. 20:00 05.10. 21:04
13. komnata Ondřeje SuchéhoFilmový publicista, moderátor, textař, kreslíř a bratr principála Semaforu trpěl depresemi a složitým vztahem ke svému synovi. Připravili: S. Chytrová, V. Holomek a V. Olmer. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Ondřej Suchý se narodil 16. září 1945 v Praze. Původně se vyučil uměleckým truhlářem a působil jako aranžér a reklamní výtvarník. Od šedesátých let působil jako rocker, hrál na kontrabas a autorsky spolupracoval na televizních pořadech, jako byly Kavárnička dříve narozených, Dům plný písniček, Malý televizní kabaret, Holky, kluci, komici aj. Od počátku šedesátých let také spolupracoval s rozhlasem, velký ohlas měly jeho relace Padesátník a Nostalgické muzeum zábavy, za které obdržel i několik prestižních cen. Je autorem asi 600 hudebních textů a držitelem Zlaté desky Supraphonu. Rovněž působil jako redaktor časopisu Sedmička, redigoval sobotní humoristickou přílohu Kvítko deníku Svobodné slovo, trvale přispíval do časopisu Kino. Nyní působí jako novinář na volné noze. Od mládí jej přitahuje svět filmu a grotesky. Je autorem řady monografií slavných osobností hereckého i hudebního nebe, např. Oldřicha Nového, Vlasty Buriana a Járy Kohouta, zmapoval i osudy Ljuby Hermanové, Felixe Holzmanna, Rudolfa Cortése a Inky Zemánkové. Samostatně vydal několik knih osudů slavných prvorepublikových hvězd, publikace pro děti i několik populárních knížek kreslených vtipů. Přiznává své celoživotní rivalství s o čtrnáct let starším a slavnějším bratrem Jiřím Suchým, na nějž trochu žárlil. Když Jiří vytvářel veselé kresbičky a hravé verše, kontroval jim svou vážnou poezií. Rozšlapal mu i jeho gramofonovou desku. V době normalizace nesměl kvůli zakázanému bratrovi vystupovat v televizi, zatímco Jiří mohl hrát alespoň v divadle. Z nedostatku pracovních příležitostí a nouze Ondřeje Suchého nakonec vytáhl Karel Spurný, bývalý šéfredaktor ČST v Ostravě, který mu poskytl pravidelnou práci. Ondřej mohl s politickým uvolňováním stále více publikovat a tvořit rozhlasové pořady. S bratrem Jiřím dnes spolu velmi dobře vycházejí a spolupracují. Za své největší trauma Ondřej Suchý považuje dvacetileté období, kdy se neshodl a nemluvil se svým synem, který trpěl drogovou závislostí! Syn se po dlouhé kalvárii vyléčil, a má spokojenou rodinu, dvě děti a mezi otcem a synem došlo ke smíření. V současnosti Ondřej Suchý žije na Kokořínsku a podílí se na cyklu Příběhy slavných a bývá hostem různých talk show a zábavných pořadů. Také se intenzivně zabývá dokumentováním historie českého populárního umění v letech čtyřicátých až šedesátých. 05.10. 21:04 05.10. 21:32
Výsledky losování Šťastných 10Žánr: kviz / soutěž; HDTV 05.10. 21:32 05.10. 21:35
VšechnopártyŽánr: talk show; HDTV|Zvukový popis|Každý host je pro Karla Šípa inspirací. Ptá se na cokoli a s lehkostí a profesionálním nadhledem přidává k dobru i své osobní zkušenosti. Na jevišti divadla Semafor tak vzniká otevřená a přátelská atmosféra, která přináší řadu neopakovatelných situací. Dnešními hosty budou herečka Vanda Hybnerová, bezpečnostní expert Andor Šándor a trenér hokejové reprezentace Miloš Říha. 05.10. 21:35 05.10. 22:27
Hercule Poirot, Vražda v MezopotámiiPřijel sem objevovat dávno mrtvé světy. A čekalo jej tu setkání se současným zločinem. Další případ slavného belgického detektiva. Britský film, natočený podle románu Agathy Christie (2000). Žánr: detektivka / krimi / thriler; Hrají: D. Suchet, H. Fraser, R. Berglas, D. Stabbová a další. Režie Tom Clegg.|HDTV|Je jen málo míst na světě, kde by se Hercule Poirot cítil hůř. Neuvěřitelné nepohodlí, domy bez elektřiny, ubíjející horko, obtížný hmyz, a hlavně všudypřítomný písek, který se člověku dostane i pod nátělník - ne, to opravdu není nic pro toho úzkostlivě pečlivého, čistotného a puntičkářského mužíčka. Ještě štěstí, že - když už jej náhoda zavála až do daleké Mezopotámie - tu potkal alespoň svého dávného přítele Hastingse, a že spolu s ním má možnost objevovat pro sebe dosud zcela neznámý svět. Svět vykopávek. Ostatně něco mají archeologové s Poirotem společného: i oni stejně jako on oživují minulost, hledají mezi smetím stopy dávných skutků a lidí. Lidí, kteří jsou už v tuto chvíli mrtvi. Ani Poirot ovšem při své první návštěvě archeologického naleziště netuší, jak brzy a jak tragicky se oba tyto jejich světy propojí. 05.10. 22:27 06.10. 00:10
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 05.10. 05:30 05.10. 05:59
Studio 6V pátek a sobotu proběhnou v Česku komunální volby ve více než 6 000 obcích.|Současně se volí do jedné třetiny Senátu, tedy ve 27 obvodech.|Téma Studia 6 v 6:50, 7:10, 7:50, 8:10, 8:50 a 9:50. Žánr: zpravodajský magazín; HDTV| 05.10. 05:59 05.10. 09:00
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 05.10. 02:45 05.10. 05:30
To je vražda, napsala VII, Vražda podle Nicka Cullhanea, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Režie Walter Grauman.|HDTV|2 jazykové verze| 05.10. 09:00 05.10. 09:50
Poslední leč Josefa LangmileraSpletité osudy všestranného herce Josefa Langmilera, od jehož narození letos uplynulo 95 let, v mnoha ukázkách a vzpomínkách příbuzných, přátel a kolegů V. Uzelacové, M. Pavlaty, A. Strejčka, Žánr: pozoruhodné osobnosti; A. Kachlíka a dalších (2010). Režie T. Kabele.|16:9|Zvukový popis|Vášnivý myslivec a podle většiny kolegů a přátel uzavřený člověk. Nebyl bohém, i když jeho druhá žena tvrdila, že největšími přáteli v době úspěšného angažmá v Ostravě byli ředitel hotelu a místní barman. Na své okolí působil Josef Langmiler dojmem aristokrata, který byl nad věcí. A to kontrastuje s jeho původem. Neměl moc přátel, spíš se zdálo, že neměl žádné. Ale i to je velmi nepřesný a neúplný pohled na zajímavého herce, který ztvárnil mnoho rolí v Divadle E. F. Buriana, ve filmu i v televizních inscenacích a seriálech. Dokumentem si připomínáme 95 let od jeho narození. 05.10. 09:50 05.10. 10:41
ZástavaMartin Růžek, od jehož narození nedávno uplynulo 100 let, a Nelly Gaierová, od
Autor:
NOVA - 05.10.20180

NOVA - 05.10.2018

Televizni program na 05.10.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Kriminálka Las VegasPodivná autohavárie, mrtvola modelky na veletrhu s auty, mrtvý kulturista ve své soukromé tělocvičně nebo dětské tělo na autobusové zastávce. Čtyři krátké případy poskládané do obráceného časosledu. Každý z nich je jiný, ale přesto spolu všechny v drobných detailech souvisejí. Pátá řada amerického seriálu (2004). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 05.10. 02:05 05.10. 02:45
Krok za krokemCarol se s Danou, Karen a Markem vrací z nedělní mše s novinkou. Na oběd k nim přijde nový pastor se ženou a synem. Codyho právě navštívili motorkáři, potetovaní drsňáci Řezník a Smrťák. Když pastor dorazí, je Frank překvapen. Je to sympaťák, má rád fotbal a motorky, jednu dokonce vlastní. Další neděli se vypraví do kostela také Frank s dětmi, Cody i motorkáři. Během bohoslužby se J. T. vypaří a na půdě kostela sleduje fotbal s pastorovým synem. Frank chlapce odhalí a připojí se k nim. Pak se ale propadne podlaha a Frank se zřítí doprostřed kostela. Pastor potlučeného Franka navštíví, s sebou má kazetu, na kterou nahrál fotbalový zápas. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 05.10. 02:45 05.10. 03:15
Snídaně s Novou 05.10. 05:55 05.10. 08:55
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie B. Radojčič Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 05.10. 08:55 05.10. 09:45
Ordinace v růžové zahradě 2Marika ošetřuje šestnáctiletou pacientku Míšu, která má po těle řezné rány, spáleniny a podlitiny. Marika je přesvědčená, že Míšu týrá její matka. Míša ale odmítá říci pravdu, jak ke zraněním přišla. Denisa dál v práci bojuje s Hanákem, který ji nesnáší. Denisa z nervozity udělá velikou chybu. Švarc se snaží usmířit s Heluš. Ta ale nedokáže zapomenout na jeho nevěru s malířkou Valerií. Manželovu zradu Heluš tentokrát připomene tetování, které Valerie zvěčnila na Švarcově portrétu. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu (2018). Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie B. Holiček Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 05.10. 09:45 05.10. 10:55
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 05.10. 10:55 05.10. 11:45
Tescoma s chutíTipy na víkend s Radkem Šubrtem. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 05.10. 11:45 05.10. 12:00
Polední Televizní noviny 05.10. 12:00 05.10. 12:25
Krok za krokemCodyho navštíví přátelé, motorkář Řezník se svou ženou Debbie a synkem Harleyem. Řezník s Debbie si chtějí na víkend vyrazit, svěří tedy batole do péče Codyho. Carol se mu snaží asistovat, z miminka v domě je přímo nadšena, dokonce naznačí Frankovi, že touží ještě po jednom dítěti. Frank o tom nechce ani slyšet. J. T. má napsat esej, když ale zjistí, že jeho nevlastní bratr Mark má v počítači řadu esejí, neváhá, ukradne je, jednu si ponechá a ostatní prodá hráčům fotbalového týmu. Jenže Dana se o jeho nečestném úmyslu dozvěděla a eseje lehce poupravila. Nyní jde J. T. o život, fotbalisti totiž po něm jdou. Frank se s nimi domluví a udělí J. T. pořádnou lekci. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 05.10. 12:25 05.10. 12:45
Ordinace v růžové zahradě 2Toník Rosický je na útěku. Snaží se dostat za Zdenou do Kamenice, ale na cestě na něj čeká nejedno nebezpečí. Bobo Švarc se v pozici náměstka stará o dobrou pověst nemocnice, podplatí redaktorku Kroupovou, aby o nich vydala pro zmenu pochvalný článek. Radim Novák přistihne u Lucie Lukáše Beneše. Je z toho rvačka. Mázlovy navštíví Jakubova třídní učitelka, aby je varovala. Jakub se neučí, hrozí, že nebude připuštěn k maturitě. Frynta řeší případ věčného hypochondra Zlatohlávka, který si tentokrát umínil, že trpí rakovinou střev. Sám Dalibor si začíná uvědomovat, že je možná vážně nemocný. Hrají P. Rychlý, J. Šťastný, R. Fiala, J. Čenský, D. Morávková, S. Nováková, B. Štěpánová, J. Kanyza a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 05.10. 12:45 05.10. 14:05
Dr. HouseMalý chlapec Gabriel se společně se svými kamarády zúčastní vyvolávání duchů. Ptají se, kdo do roka zemře, odpověď zní Gabe. Následující víkend chlapec dostane vysokou horečku a zkolabuje. Lékaři podle prvních příznaků predpokládají, že chlapec má těžký zápal plic. Další testy však ukazují na nákazu Antraxem - snětí slezinnou. Stav malého pacienta se zhoršuje, selhává mu dýchání a na těle se objevuje podivná vyrážka gigantického rozsahu. Lékaři přehodnocují svou diagnózu. Jsou přesvědčeni, že došlo ke kombinaci dvou vzácných nemocí, Antraxu a Sardecosisu. U chlapce se začíná objevovat svalová paralýza. House nařizuje další vyšetření. Jeho výsledek lékaře doslova ohromí, chlapec trpí leprou. Tou se nakazil od svého otce, který byl kdysi v jihovýchodní Asii. Americký seriál (2004). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 05.10. 14:05 05.10. 15:00
Dr. HouseNa kliniku je přijata velmi úspěšná obchodnice Carly, která začala mít problémy s končetinami. Dochází u ní k částečné paralýze. První testy nic podstatného neprokáží a dr. House se svým týmem hledá další možnosti. Při jednom z vyšetření si povšimne, že pacientka má problémy s prsty. To by mohl být jeden ze symptomů odkazujících na srdeční onemocnění. Znovu jsou provedeny příslušné testy, ty lékaře informují, že žena naléhavě potřebuje transplantaci. U House sílí podezření, že žena je bulimička a svou srdeční nemoc si způsobila sama tím, že užívala velmi nebezpečný lék proti tloustnutí, Ipecac. House ovšem tuto informaci před transplantační komisí zatají, žena by totiž kvůli tomu na nové srdce neměla nárok. Dalším Housovým pacientem je muž, který po operaci kolena přestal mluvit. Díky tomuto trvalému poškození získal od kliniky tučné vyrovnání. House použije lék, který je muži podán injekčně. Muž však dál nemluví, a House přesto ví, že pacientovi pomohl... Americký seriál (2004). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 05.10. 15:00 05.10. 15:55
Kriminálka Las VegasCatherine se v baru Highball seznámí se sympatickým mužem, který ji posléze vyprovází na parkoviště. Jeho pokusy o sblížení však jdou dál, než je Catherine ochotna připustit, a tak ho rázně odmítne. Téže noci dojde k vraždě mladé dívky. Ukáže se, že i ona byla toho večera v baru Highball a Catherinin náhodný známý je jeden z podezřelých. Pátá řada amerického seriálu (2004). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 05.10. 15:55 05.10. 16:57
Odpolední Počasí 05.10. 16:57 05.10. 17:00
Odpolední Televizní noviny 05.10. 17:00 05.10. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 05.10. 17:25 05.10. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie B. Radojčič Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 05.10. 18:25 05.10. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 05.10. 19:30 05.10. 20:20
Kameňák 4Po deseti letech se opět představují oblíbení hrdinové městečka Kameňákov v plné parádě. ČR 2013, komedie. Hrají Václav Vydra, Dana Morávková, Martin Dejdar, Bob Klepl, Alice Bendová, Hanka Čížková, Josef Laufer, Jiří Pomeje, Vincent Navrátil a další. Režie Ján Novák Bývalý policejní náčelník Pepa se stal starostou. Po svém předchůdci zdědil přizpůsobivého tajemníka Bohouše. Jejich první společnou misí na radnici je založení městské policie. Náčelníkem se stane místní Rambo, Franta Cloumal, čímž konečně stoupl v očích své ženy. Šetřílek Bohouš musí ještě stihnout levně zařídit jeden pohřeb. V místní čínské restauraci mezitím dojde k nečekanému objevu. Kuchař Lojza zalévá své marihuanové bylinky známým Modrým pramenem, který povzbuzuje chuť na sex. Když si ubalí jointa z takto zavlažovaného výpěstku, propadne nekonečné pravdě a všeobjímající lásce. V Kameňákově vyrůstá i další parta výtečníků, ti nainstalovali do dívčích sprch webovou kameru a vsází se, která z dívek nemá oholené intimní partie. Celou kameňákovskou společnost doplňuje několik romských občanů, kteří mají zájem o měděné trubky z okapů. Pepa prostě nebude mít jako starosta lehký život. (skryté titulky) 05.10. 20:20 05.10. 22:05
GodzillaImpozantní monstrum se postaví proti zákeřným nestvůrám, kterým vdechla život vědecká arogance lidí. Japonsko, USA 2014, sci-fi. Hrají Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche a další. Režie Gareth Edwards Joe Brody pracuje v Japonsku a žije s manželkou a malým synem těsně vedle jaderné elektrárny. Krátce nato dojde v jaderné elektrárně ke katastrofě. Japonská vláda prohlásí, že šlo o zemětřesení. Brodymu při neštěstí zemřela žena, ale on má pocit, že něco nebylo v pořádku. O patnáct let později je v zamořené zóně objeven zvláštní kokon, který vysílá radioaktivní impulzy. Z kokonu se později vylíhne obrovské monstrum, které pustoší celá města, ovšem jen do doby, než se objeví jeho jediný přirozený nepřítel - Godzilla. (skryté titulky) 05.10. 22:05 06.10. 00:25

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Námořní vyšetřovací službaVance sebere Gibbsovi jeho tým a pověří ho vyšetřováním vlastního případu. V Michiganském jezeru je nalezeno tělo asi padesátiletého muže. Je to Vancův přítel Owens, bývalý boxer. Vydává se tedy do Chicaga, do tělocvičny, kde spolu s Owensem kdysi začínali. Gibbs zatím řeší, zda agent nezneužívá své pravomoci, protože nikde nemůže dohledat, že by mrtvý muž někdy sloužil u námořnictva. Odpovědi na své otázky by mohl najít ve Vancově tajném spisu, který mu jako laskavost daroval agent Trent. Gibbs ale obálku dosud neotevřel a raději vychází z toho, že pokud nastane kontroverzní situace, Vance mu řekne pravdu. Obálka tedy zůstává i nadále zavřená, ale Gibbs je přesvědčeny, že kolega má nějaké tajemství. Šestá řada amerického krimi seriálu (2008). Hrají M. Harmon, M. Weatherly, C. de Pablo, P. Perrette, D. McCallum, S. Murray a další. 05.10. 16:20 05.10. 17:15
Námořní vyšetřovací službaManželka námořního důstojníka najde v pokoji svého syna nabitou zbraň. Abby při analýze zjistí, že na hlavni jsou kousky mozkové tkáně. Gibbs na chlapce zatlačí a ten se přizná, že zbraň našel v lese vedle mrtvého člověka. Tony a McGee tedy po těle pátrají. Když ho konečně najdou, Abby zjistí, že části mozku nepatří nalezené oběti. Zdá se, že zbraň má na svědomí víc lidí. Šestá řada amerického krimi seriálu (2008). Hrají M. Harmon, M. Weatherly, C. de Pablo, P. Perrette, D. McCallum, S. Murray a další. 05.10. 17:15 05.10. 18:10
Milionové Vánoce(Christmas in Wonderland) Přestěhovali se do nového města, nemají přátele ani peníze. To nevypadá na vydařené Vánoce. USA-Kanada 2007, komedie. Hrají Matthew Knight, Cameron Bright, Amy a Zoe Schlagelovy, Patrick Swayze, Chris Kattan a další. Režie James Orr Pro Saundersovy se letošní Vánoce nevyvíjejí dobře. Museli se přestěhovat z Los Angeles do kanadského Edmontonu, takže nejstarší Danny, dvanáctiletý Brian i šestiletá Mary přišli o všechny přátele, ale navíc otec Wayne přišel o práci a matka Judy uvízla v Los Angeles na letišti kvůli předvánočnímu návalu. Waynea tak ceká noční můra všech mužů. Musí sebrat děti a vyrazit s nimi na nákupy do nejvelkolepějšího obchodního centra ve městě a možná i na světě, i když si nemůže dovolit moc utrácet. Zatímco se snaží zorientovat v bludišti obchodů a návalu zákazníků, nadšená Mary si pod dohledem bratrů vystojí frontu k Santovi, jemuž se na klíně svěří s přáním mít pro tatínka milion dolarů, aby se nemusel trápit. Zdá se, že na Santu zapůsobila, protože o chvíli později před ní přistane velká taška plná peněz. Zatímco nejstarší Danny se seznámí s atraktivní blondýnkou a snaží se na ni zapůsobit, Brian s Mary se vrhnou do nákupů. Netuší, že taška, patřící Leovi a Sheldonovi Cardozovým, je plná falešných stodolarovek, které mají předat bezohlednému šéfovi, a že je bratři, kterým taška spadla z ochozu, viděli a okamžitě se pustili po jejich stopách. Jenže chytit
Autor:
TV Barrandov - 05.10.20180

TV Barrandov - 05.10.2018

Televizni program na 05.10.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Na plac! 05.10. 02:50 05.10. 03:10
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 05.10. 02:05 05.10. 02:50
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 05.10. 09:30 05.10. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 05.10. 11:05 05.10. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 05.10. 12:40 05.10. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 05.10. 13:50 05.10. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 05.10. 14:50 05.10. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 05.10. 15:50 05.10. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 05.10. 17:10 05.10. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 05.10. 18:30 05.10. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 05.10. 19:20 05.10. 20:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 05.10. 20:20 05.10. 21:25
Aféry - neuvěřitelné životní příběhyŠokující partnerské vztahy, nevěry, podrazy. Jak daleko se dá zajít ve vztahu a jak moc si partneři dokážou ublížit? (Premiéra) 05.10. 21:25 05.10. 22:25
Tenký led Dany MorávkovéKontroverzní témata, která hýbou českou společností. Příběhy obyčejného života. Obojí v novém diskuzním pořadu Tenký led Dany Morávkové. Známá herečka se tentokrát představí jako moderátorka a ve své show bude zpovídat nejen celebrity, ale i hrdiny všedních dní (Premiéra) 05.10. 22:25 05.10. 23:35
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 05.10. 23:35 06.10. 00:35

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Live Teleshopping 05.10. 12:20 05.10. 14:20
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 05.10. 14:20 05.10. 15:20
Matlock II (14,15)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Druhá řada amerického krimi seriálu (1987-1988). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. . Při jeho pátrání mu pomáhají mladí soukromí detektivové Tyler Hudson a jeho dcera Charlene, která původně vystudovala právo na prestižní Harvardské univerzitě, podobně jako její otec. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 05.10. 15:20 05.10. 17:30
Pomsta nebo láska (30,31)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 05.10. 01:55 05.10. 04:05
Velkolepé století II (17,18)Tak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi. A život v něm znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... Druhá řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, N. Fettahoglu, M. Uzerli, N. Çehre, O. Yalabik, S. Ergeç a další (Premiéra) Turecký seriál pojednává o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 05.10. 17:30 05.10. 20:00
Utta Danella: Ženy ze zámkuPo smrti matky se Barbara vrátila z Itálie do rodinného sídla v Německu. Život na zámku není lehký, ale našla tady novou lásku... Německý romantický film (2004). Hrají A. Knauer, E. Wepper, R. Bauer, M. Ahrens, I. Barth a další. Režie B. Dresewski (89 min) (Premiéra) 05.10. 20:00 05.10. 21:55
Na špatné straně hlavněBývalý federální agent Steven Seagal si účty s narkomafií vyřizuje po svém... Americký akční krimi thriller (2016). Dále hrají F. Piersic Jr., J. Ewen, O. Niculescu, A. Ciopec a další. Režie K. Waxman (81 min) Steven Seagal opět v roli nezničitelného hrdiny. Představí se jako bývalý federální agent Michael Decker, kterého propustili z agentury, protože řešil případy svým vlastním způsobem. Teď pracuje jako ochranka v obchodním středisku. Jednoho večera musí ale zasáhnout, když na parkovišti zahlédne muže, který chce ublížit jeho přítelkyni striptérce. To ale nebyla náhoda. Michaelovi skříží cestu narkomafie a její vymahač... 05.10. 21:55 05.10. 23:40
Zákon a pořádekPřípady elitní jednotky detektivů, která se zaměřuje na zločiny newyorského podsvětí. Americký krimi seriál (2012-2013). Hrají M. Hargitay, Ch. Meloni, D. Florek, Ice-T, R. Balzer a další 05.10. 23:40 06.10. 01:30
Ostříháno 05.10. 04:05 05.10. 05:11
Konec vysílání 05.10. 05:11 05.10. 05:55
Matlock II (12,13)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Druhá řada amerického krimi seriálu (1987-1988). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. . Při jeho pátrání mu pomáhají mladí soukromí detektivové Tyler Hudson a jeho dcera Charlene, která původně vystudovala právo na prestižní Harvardské univerzitě, podobně jako její otec. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 05.10. 05:55 05.10. 08:00
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 05.10. 08:00 05.10. 09:40
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 05.10. 09:40 05.10. 10:45
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 05.10. 10:45 05.10. 12:20
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
Prima - 05.10.20180

Prima - 05.10.2018

Televizni program na 05.10.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 05.10. 06:10 05.10. 06:25
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 05.10. 06:25 05.10. 07:10
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 05.10. 07:10 05.10. 08:00
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 05.10. 08:00 05.10. 08:40
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 05.10. 08:40 05.10. 09:10
Ohnivý kuřeMike se nechá svést v kuchyni Grandu Soňou. Klára z Cukrárny je pro něj ale také lákadlo. K tomu zažívá konflikt s nově příchozím šéfkuchařem Robertem, který do hotelu nastupuje za účasti televizních kamer. Jardovi přivezou vytoužený pivovar. Pro samé starosti a radosti s novým pivovarem zapomene na Mašlíkovou, o kterou se měl postarat. Odnese si to Olík. Manka odjíždí na dovolenou a v kuchyni u Slepiček zůstává Malvína. Zdá se, že vaření jí moc nejde. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie L. Kodad 05.10. 09:10 05.10. 10:20
Bella a osudové láskyBella zjišťuje, že jí nový vztah jejího bývalého přítele není úplně lhostejný. Když Martin po zásahu míčkem ztratí paměť, dostanou oba příležitost poznat, zda k sobě opravdu patří... Německý romantický film (2014). Hrají A. Sawatzkiová, T. Sarbacher, J. Richterová a další. Režie E. Onneken (Premiéra) 05.10. 10:20 05.10. 12:10
Polední zprávy 05.10. 12:10 05.10. 12:25
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 05.10. 12:25 05.10. 13:30
Komisař Rex VII (4) -ST -W -HDMalý toulavý pejsek, kterého Rex najde v blízkosti místa činu, přivede vyšetřovatele na stopu vraha mladé ženy... Německý kriminální seriál (2002). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek a další. Režie M. Riebl 05.10. 13:30 05.10. 14:30
Policie HamburkJedna z policistek je obviněna z těžkého zranění člověka, když řídila auto. Seděla za volantem opravdu ona? Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další 05.10. 03:00 05.10. 04:00
Komisař Rex VII (5) -ST -W -HDMarc, Niki a Rex postupně odkrývají děsivé souvislosti mezi sebevraždou mladé dívenky a vraždou psycholožky, kterou děvče navštěvovalo... Německý kriminální seriál (2002). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek a další. Režie A. Prochaska 05.10. 14:30 05.10. 15:30
Policie HamburkNils a Melanie pátrají po zlodějích platebních karet. Boje mezitím řeší svůj vztah s otcem. Opravdu je starý muž jen bezcitný alkoholik? Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další 05.10. 15:30 05.10. 16:35
Odpolední zprávy 05.10. 16:35 05.10. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 05.10. 16:50 05.10. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 05.10. 17:50 05.10. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 05.10. 18:55 05.10. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 05.10. 19:40 05.10. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 05.10. 19:55 05.10. 20:15
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENTVstupte do magického světa neuvěřitelných talentů s novou moderátorskou dvojicí Luisou Garajovou Schramekovou a Davidem Gránským. Nechejte se zasáhnout tou největší show plnou kouzel a úžasné zábavy v hlavní roli s naší fantastickou porotou v čele s Jarem Slávikem, Martou Jandovou, Jakubem Prachařem a Dianou Mórovou (Premiéra) 05.10. 20:15 05.10. 21:45
Zlodějka knihMalá Liesel se těsně před válkou dostala do rodiny Hubermannových, kteří ji vychovávají jako svou dceru. Seznamuje se s kouzelným světem knih, který jí pomáhá vypořádat se s hrůzami války, a navazuje přátelství na celý život... Americko-německý film (2013). Hrají S. Nélisseová, E. Watsonová, G. Rush a další. Režie B. Percival 05.10. 21:45 06.10. 00:25
Komisař Rex VII (3) -ST -W -HDRiskantní noční šplhání na radniční věž končí smrtí jednoho z horolezců po tragickém pádu do hlubiny. Pitvou se zjistí, že v těle mrtvého byly látky, které způsobily jeho křeče před dokončením výstupu... Německý kriminální seriál (2002). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek a další. Režie A. Prochaska 05.10. 01:55 05.10. 03:00

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) 05.10. 08:20 05.10. 09:15
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) 05.10. 09:15 05.10. 10:05
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 05.10. 10:05 05.10. 11:05
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 05.10. 11:05 05.10. 12:10
Loch NessAmerický vědec přijíždí do Skotska se speciálním úkolem: dokázat, nebo popřít existenci bájné lochnesské příšery... Americký dobrodružný film (1997). Hrají T. Danson, J. Richardsonová, I. Holm, H. Yulin, K. Allen a další. Režie J. Henderson 05.10. 12:10 05.10. 14:15
ZrazenáStále ještě vdaná a těhotná Julie si vyjede na pár romantických dní se svým přítelem Trentem. Původně klidný výlet se změní v noční můru, když je Trent unesen a únosce požaduje vysoké výkupné. Jediný, kdo může pomoci, je Juliin bohatý manžel... Americký thriller (2013). Hrají A. Schullová, Ch. Hofheimer, J. McCaffrey a další. Režie J. Stimpson 05.10. 14:15 05.10. 16:05
Přes noc sedmdesátkouMelanie je mladá, velmi pracovitá žena, ale nemá respekt a úctu ke starším lidem. Po náročném týdnu v práci si dopřeje masáž u paní Chao. Té se nelíbí, jak Melanie smýšlí o starých lidech. Ráno se Melanie probudí v kůži sedmdesátileté dámy... Německá komedie (2012). Hrají Y. Catterfeldová, S. Groth, U. Monnová a další. Režie M. Steurer 05.10. 16:05 05.10. 18:05
Hartova válkaNadporučík Thomas Hart se ke konci války dostal do zajateckého tábora a takřka přes noc se z něj musel stát právník a obhájce. Ve snaze udržet v táboře za každou cenu pořádek musí čelit i rasistickým útokům některých vojáku. Když dojde ke smrti jednoho z nich, ujme se obhajoby. Mezitím zde vzniká i nebezpečný plán na zničení nedaleké továrny na střelivo... Americko-český válečný film (2002). Hrají B. Willis, C. Farrell, T. Howard a další. Režie G. Hoblit 05.10. 00:40 05.10. 02:40
Luisa a LotkaLuisa a Lotta se potkají na prázdninovém táboře a zjistí, že jsou jednovaječná dvojčata, která si rodiče rozdělili, a neřekli jim o tom. Dívky vymyslí, že se vymění a zkusí žít život té druhé. S rodičem, kterého dosud nepoznaly... Německý rodinný film (2017). Hrají D. Lohmannová, M. Lohmannová, F. Stetter, A. Höfelsová a další. Režie L. von Naso (Premiéra) 05.10. 18:05 05.10. 20:00
V žáru nociObyvatelé jižanského města Sparta stále považují černošskou populaci za podřadnou. Když zde dojde k vraždě vlivného podnikatele a na nádraží je cizí černošský muž, je náčelník policie Gillespie přesvědčen, že dopadl vraha. Záhy se ukáže, že se jedná o experta na vraždy a Gillespie bude potřebovat jeho pomoc při vyšetřování... Americký krimifilm (1967). Hrají S. Poitier, R. Steiger, W. Oates a další. Režie N. Jewison 05.10. 20:00 05.10. 22:20
Mladé pušky IIPíše se rok 1879. V Novém Mexiku řádí bandy zločinců. Mezi nimi i proslulý Billy Kid, po němž zkorumpovaní muži zákona vyhlásili pátrání. Bill se dá opět dohromady se svými kumpány, aby s jejich pomocí uprchl pronásledovatelum... Americký western (1990). Hrají E. Estevez, K. Sutherland, L. Diamond Phillips, Ch. Slater, V. Mortensen, J. Bon Jovi a další. Režie G. Murphy (Premiéra) 05.10. 22:20 06.10. 00:30
Přestávka ve vysílání 05.10. 02:40 05.10. 06:15
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 05.10. 06:15 05.10. 06:45
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 05.10. 06:45 05.10. 07:05
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 05.10. 07:05 05.10. 08:20

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Poslední chlap na ZemiSkupina posledních lidí na Zemi, vedená bývalým bankovním úředníkem Philem, si užívá to, že mají všechno na planetě jenom pro sebe. Občas je to ale těžké, když se musí sami o vše postarat... Závěr amerického sitcomu (2016). V hlavních rolích W. Forte, K. Schaalová, J. Jonesová a další (Premiéra) 05.10. 02:15 05.10. 02:35
VikingovéRagnar se po získání vlády v Kattegatu připravuje na další výpravu do Northumbrijského království. S místním králem vyjedná úmluvu, která však bude stát obě strany mnoho vojáků a krve... Irsko-kanadský dobrodružný seriál (2013). Hrají T. Fimmel, C. Standen, K. Winnicková a další 05.10. 01:20 05.10. 02:15
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2012) 05.10. 06:15 05.10. 07:35
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 05.10. 07:35 05.10. 08:55
Top Gear XVIINejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2011). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 05.10. 08:55 05.10. 10:05
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2004 - 2005). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 05.10. 10:05 05.10. 11:10
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu 05.10. 11:10 05.10. 12:20
FuturamaPráce poslíčka už Frye po 1000 letech přestává naplňovat. Rozhodne se dát k policii. Mezitím ho profesor Farnsworth nahradí prknem na kolečkách, které pošle s Leelou a Benderem se zásilkou na planetu Pandora... Americký kultovní animovaný seriál (2011) 05.10. 12:20 05.10. 12:50
SimpsonoviTaková normální žlutá
Autor:
0

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče

Publikace seznamuje střední zdravotnické pracovníky s odbornými a právními problémy, které tuto činnost provázejí a poukazuje na odpovědnost, která následuje při pochybení. Úvod krátce seznamuje se základy odpovědnosti při poskytování ošetřovatelské péče, další statě jsou zaměřeny především prakticky a vycházejí ze skutečných případů, které se staly a byly řešeny.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 1500.00 Kč

Autor:
0

Detektivové a narozeninový případ

Představte si, že bezstarostně oslavujete narozeniny, a v tom se to stane. Krádež! A po ní následuje vyloupení celého bytu. Detektivové jsou ale opět ve skvělé kondici a jdou po horké stopě. Kluky čeká vyšetřování plné nesnází. Tentokrát budou mít překvapivou a milou posilu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 195.00 Kč

Autor:
0

Týden mezi indiány

Jak se vlastně hraje na indiány? Víte, jak indiáni žijí, kde bydlí a co všechno umějí? Připojte se k Terezce a Vojtovi a staňte se na týden indiány stejně jako oni. Bude to týden dobrodružný a pestrý jako indiánská čelenka. Napínavý i poučný letní příběh od oblíbené autorky je určen začínajícím čtenářům.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 161.00 Kč

Autor:
0

Slunečnice

Je to téměř milostný příběh. Ale tak jednoduché to není… Nezapomenutelný a bolestně něžný nový román Sarah Winmanové, autorky světového bestselleru Když byl bůh králík, o lásce ve všech jejích podobách. Všechno začne obrazem vyhraným v tombole: a těch patnáct slunečnic si na stěnu pověsí žena, jež věří, že chlapci a muži jsou schopni krásných věcí. A pak jsou tu dva chlapci, Ellis a Michael, kteří jsou nerozluční. A z chlapců se stanou muži a potom do jejich životů vstoupí Annie a tím se změní všechno a vlastně nic. Ve Slunečnicích Sarah Winmanová navazuje na poetiku svých slavných románů Když byl bůh králík (česky 2012) a Rok zázraků (česky 2016). Její hrdinové hledají odpovědi na otázky: „Jaký by byl náš život za jiných podmínek? V jiném prostředí? V jiné situaci? Jak by se odvíjel?“ Příběh tří lidí svázaných přátelstvím, kteří nakonec zůstanou sami. Příběh o lásce, přátelství, ale také osamělosti a pochopení ve vás bude doznívat ještě dlouho po přečtení.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 203.00 Kč

Autor:
0

Na okraji

Uprostřed Švédska na hranici krajů Västergötland a Värmland leží v hlubokých lesích vesnice Gullspång. Jednoho horkého léta odsud zmizí sedmnáctiletá Annabelle. Její rodiče šílí strachy, místní policie je bezradná a organizace Missing People ji bezvýsledně hledá. Na místo činu jsou vysláni inspektorka Charlie Lagerová a její kolega. Charlie je zkušená policistka a práce jí poskytuje uklidňující rutinu, kterou její chaotická duše potřebuje. Tohoto případu se ujmout nechce, ale nakonec udělá to, co vždycky: poslechne příkaz. Charlie Lagerová se tak vydá na cestu do minulosti. Musí se vrátit tam, odkud odešla, když jí bylo čtrnáct let, vrátit se do dětství, kterému se ze všech sil snažila uniknout. Jakmile se vrátí, všechny její vzpomínky oživnou. Vzpomínky na tehdejší omezené možnosti a velkou touhu utéct. Vzpomínky na matku, která představuje všechno, čeho se Charlie bojí: alkoholismus a nemoc. Zatímco se Charlie snaží zjistit, co se Annabelle stalo, objevuje děsivá fakta ze své minulosti. Musí čelit i své nejhorší vzpomínce: okamžiku, kdy nechala někoho zemřít.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 297.00 Kč

Autor: