Denní archiv Říjen 5, 2018

0

Venom - Recenze - 60%

Jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších anti­hr­di­nů komik­so­vé­ho svě­ta je tu. Venom pat­ří ve svě­tě Marvelu k nej­ob­lí­be­něj­ším i přes svůj hrů­zostraš­ný vzhled a chuť baš­tit lidi. Venom je sym­bi­ont z vesmí­ru, kte­ré­ho si lidé při­ve­zou spo­leč­ně s dal­ší­mi jeho dru­hu na Zem. Učiní tak spo­leč­nost Life Foundation ve vede­ní Carltona Drakea (Riz Ahmed), vizi­o­ná­ře a bohá­če, kte­rý chce změ­nit...

Autor:
CO JE NOVÉHO ŘÍJEN0

CO JE NOVÉHO ŘÍJEN

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Každý měsíc je naše nabíd­ka nových alb veli­ce pes­t­rá a může zaujmout pří­z­niv­ce popu­lár­ní hud­by, kla­si­ky, ale i mlu­ve­né­ho slo­va. Přesný pře­hled o našich novin­kách zís­ká­te v měsíč­ní­ku „CO JE NOVÉHO“, kde je více podrob­nos­tí....

Autor:
0

Elena: Letní rozhodnutí - dokážou Elena s Timem obhájit svoji lásku a najdou jejího zmizelého koně?

Elena měla zrov­na dost prá­ce. Momentálně se její noha nachá­ze­la ve třme­ni, při­čemž tou dru­hou poska­ko­va­la udý­cha­ně oko­lo své­ho koně Fritze. Ten se nemohl ani dočkat, jak se těšil, až bude zase ve vol­né kra­ji­ně. Elena měla ješ­tě Twixe, což byl její Jack Russell teri­ér, tomu taky moc nepo­má­hal. Byl...

Autor:
Chladnokrevně0

Chladnokrevně

Chladné lon­dýn­ské ráno. Velký kufr, kte­rý vypla­vi­la Temže. Detektiv šéfin­spek­tor Erika Fosterová a její kole­gy­ně Mossová už tuší, že je uvnitř neče­ká pří­jem­né pře­kva­pe­ní… Ale na to, co doo­prav­dy najdou uvnitř, když se jim zre­zi­vě­lý kufr poda­ří na někol...

Autor:
0

Predátoři - 30 % Atmosféra | 20 % Důstojný pokračovatel v odkazu | 40 % Predátoři | 10 % Robert Rodriguez

Třetí návrat pre­dá­to­rů, ten­to­krá­te pod pro­du­cent­skou tak­tov­kou Roberta Rodrigueze, kte­rý před něja­kou řád­kou let pra­co­val i na pro­duk­ci původ­ní nere­a­li­zo­va­né troj­ky, vás zave­de na pla­ne­tu na kte­ré se cvi­čí mla­dí pre­dá­to­ři v lovu. Jako lov­ná zvěř zde půso­bí sku­pin­ka lid­ských pre­dá­to­rů, číta­jí­cí něko­lik čle­nů spe­ci­ál­ních vojsk, čle­na dro­go­vé­ho kar­te­lu, vra­ha, dok­to­ra a žol­dá­ka....

Autor:
HANA MACIUCHOVÁ0

HANA MACIUCHOVÁ

NAČETLA KNIHU ZDENY FRÝBOVÉ „ROBIN“ — Herečka Hana Maciuchová čte na nové audi­ok­ni­ze Supraphonu humo­ris­tic­ký román o praž­ské rodi­ně, jejíž poklid­ný život­ní styl pře­vrá­tí naru­by její nový člen Robin, zce­la ori­gi­nál­ní exem­plář fox­te­ri­é­ra....

Autor:
http://2.bp.blogspot.com/-J99a_gBeCkA/U3XXz29_9tI/AAAAAAAAHkI/1B9SQils6mE/s1600/godzilla-image05.jpg0

Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace 

Gojira! Ano už je to tak, Godzilla se vra­cí na stří­br­ná plát­na. Po nevy­da­ře­ném poku­su páně Rolanda Emmericha se toto pře­rost­lé mon­strum dočka­lo nové­ho ame­ric­ké­ho zpra­co­vá­ní, kte­ré jako jeden z nej­o­če­ká­va­něj­ších bloc­kbus­te­rů letoš­né­ho roku dora­zi­lo i do čes­kých a slo­ven­ských kin. Otázkou ale zůstá­vá, poda­ři­lo se tvůr­cům zpra­co­vat mate­ri­ál lépe, nebo na nás čeká...

Autor:
ČT - 05.10.20180

ČT - 05.10.2018

Televizni pro­gram na 05.10.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na stopěZločin nelze vymý­tit. S vaší pomo­cí se mu však může­me brá­nit. Moderuje Roman Svoboda. Sledujte t...

Autor:
NOVA - 05.10.20180

NOVA - 05.10.2018

Televizni pro­gram na 05.10.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasPodivná auto­ha­vá­rie, mrt­vo­la model­ky na veletr­hu s auty, mrt­vý kul­tu­ris­ta ve své sou­kro­mé tělo­cvič­ně ne...

Autor:
TV Barrandov - 05.10.20180

TV Barrandov - 05.10.2018

Televizni pro­gram na 05.10.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 05.10. 02:50 05.10. 03:10Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bli...

Autor:
Prima - 05.10.20180

Prima - 05.10.2018

Televizni pro­gram na 05.10.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Ben 10Malý Ben obje­vil záhad­né hodin­ky, kte­ré pochá­ze­jí z vesmí­ru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kte­rým­ko­li ...

Autor:
Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče0

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče

Publikace sezna­mu­je střed­ní zdra­vot­nic­ké pra­cov­ní­ky s odbor­ný­mi a práv­ní­mi pro­blémy, kte­ré tuto čin­nost pro­vá­ze­jí a pou­ka­zu­je na odpo­věd­nost, kte­rá násle­du­je při pochy­be­ní. Úvod krát­ce sezna­mu­je se zákla­dy odpo­věd­nos­ti při posky­to­vá­ní ošet­řo­va­tel­ské pé...

Autor:
Detektivové a narozeninový případ0

Detektivové a narozeninový případ

Představte si, že bez­sta­rost­ně osla­vu­je­te naro­ze­ni­ny, a v tom se to sta­ne. Krádež! A po ní násle­du­je vylou­pe­ní celé­ho bytu. Detektivové jsou ale opět ve skvě­lé kon­di­ci a jdou po hor­ké sto­pě. Kluky čeká vyšet­řo­vá­ní plné nesná­zí. Tentokrát budou mít přek...

Autor:
Týden mezi indiány0

Týden mezi indiány

Jak se vlast­ně hra­je na indi­á­ny? Víte, jak indi­á­ni žijí, kde byd­lí a co všech­no umě­jí? Připojte se k Terezce a Vojtovi a staň­te se na týden indi­á­ny stej­ně jako oni. Bude to týden dob­ro­druž­ný a pes­t­rý jako indi­án­ská čelen­ka. Napínavý i pouč­ný let­ní příb...

Autor:
Slunečnice0

Slunečnice

Je to téměř milost­ný pří­běh. Ale tak jed­no­du­ché to není… Nezapomenutelný a bolest­ně něž­ný nový román Sarah Winmanové, autor­ky svě­to­vé­ho best­selle­ru Když byl bůh krá­lík, o lás­ce ve všech jejích podo­bách. Všechno začne obra­zem vyhra­ným v tom­bo­le: a těch ...

Autor:
Na okraji0

Na okraji

Uprostřed Švédska na hra­ni­ci kra­jů Västergötland a Värmland leží v hlu­bo­kých lesích ves­ni­ce Gullspång. Jednoho hor­ké­ho léta odsud zmi­zí sedm­nác­ti­le­tá Annabelle. Její rodi­če šílí stra­chy, míst­ní poli­cie je bez­rad­ná a orga­ni­za­ce Missing People ji bez­vý­sl...

Autor: