Denní archiv Říjen 4, 2018

0

Simpsonovi - Bart’s Not Dead (S30E01)

První díl 30. sezo­ny nám při­ne­sl dal­ší rutin­ní epi­zo­du. Kromě dvou nových hos­tu­jí­cích her­ců (Gal Gadot a Emily Deschanel) není o co stát.

Příběh je vel­mi jed­no­du­chý, Bart spl­ní výzvu par­tič­ky kolem Nelsona a málem se při­za­bi­je, naštěs­tí se rych­le uzdra­ví a díky Homerovi si vymys­lí pří­běh o tom, že zažil svo­jí smrt, potkal Ješíše a dal­ší slav­né osob­nos­ti.

Nevím, co bude násle­do­vat za dal­ší epi­zo­dy, ale Simpsonovi v posled­ní (pro­za­tím ohlá­še­né) sezó­ně čím dál sláb­nou, vti­pů a nará­žek je tam stá­le málo, a tak jedi­né­mu, čemu jsem se se zasmál bylo krát­ké cameo slav­ných here­ček, kte­ré děla­ly kon­kurs na role Marge a Lizy pro při­pra­vo­va­ný film dle Bartova vyprá­vě­ní.

Momentálně to je sotva prů­měr­ná epi­zo­da: 60 %

Nejvtipnější hláš­ky:

 • Gal Gadot jako Líza.
 • Ta role je vaše!
 • Počkat, počkat, počkat, počkat.
 • Vím, že jste byla skvě­lá v Rychle a Zběsile, ale v čem jste ješ­tě hrá­la?
 • Viděl jste Wonder Woman?
 • Jakmile vidím DC logo,usnu.

 

 • Jako Marge... Emily Deschanel.
 • Hm, jo. Uh, nejdřív bych měl otáz­ku.
 • Měli jste někdy ve Sběratelech kos­tí kos­ti s masem
 • a pokud ano, kde jsou teď?
 • Možná by to měla začít číst.
 • Homie, se vším, co se teď děje..
 • ..mys­lím, že bychom si měli dát pau­zu.
 • Ne! Marge, ne!
 • Pauza zna­me­ná navždy.
 • Změním se. Vážně.
 • Homere, jen hra­je svou roli.
 • Oh, jas­ně, jas­ně, jo.
 • Mohla bys držet ruku naho­ře, až budeš hrát, ať to poznám?

Titulky k epi­zo­dě.

Autor:
0

Zákon smečky: Soumrak - Rudý měsíc - odhalí Bouře zrádce dřív než dojde sama k úhoně?

Lízinka, Bručoun a Vrtík byla tři malá štěňa­ta, kte­rá žila v dou­pě­ti u psů, kte­ří se jich uja­li, když jejich mamin­ka zemře­la a měli je rádi. Ovšem nyní dospě­li k názo­ru, že musí utéct, pro­to­že až dospě­jí, pod­le jejich pře­svěd­če­ní nikdy neza­pad­nou k této smeč­ce, poně­vadž jsou hlí­da­cí psi. Lízinka byla v hlu­bo­ké noci vzhů­ru a nechá­pa­la, jak její brat­ři mohou spát, když mají utéct. Lízinka je s vypě­tím sil vzbu­di­la a nuti­la k rea­li­za­ci jejich plá­nu útě­ku. Jen jed­no ji mrze­lo - že se nemů­že roz­lou­čit se psy, kte­ří jim pomá­ha­li. Na dru­hé stra­ně - kdy­by je pro­bu­di­li, nene­cha­li by je ode­jít. Tak tedy šli.

Nejvíce měl strach Vrtík, ale nako­nec se vydal pryč s ostat­ní­mi. Pomalu se všich­ni plí­ži­li pro ně vyso­kou trá­vou, kte­rá Lízinku šimra­la tak moc, až se jí chtě­lo kých­nout, ale roz­hod­la se to vydr­žet. Najednou se mezi stro­my mihl stín - byla to Luna - pes na hlíd­ce - avšak tu zají­ma­li hroz­by zven­čí. Hledali jis­tou ská­lu, ale stá­le se k ní nemoh­li dostat. Vrtík s Bručounem nená­pad­ně dáva­li vinu Lízince, pro­to­že ona tvr­di­la, že už tam kaž­dou chví­li budou a zatím kde nic tu nic. Po chví­li se obje­vi­lo šus­tě­ní - byla to Daisy.

Daisy - jeden ze psů, kte­ří se malých uja­li byla vel­mi přá­tel­ská. Upřímně se zdě­si­la, že vidí štěňa­ta v noci ven­ku, když by měla být v pele­chu a spát. Hned se zají­ma­la o to, co děla­jí ven­ku. Lízinka se pro­řek­la, že chtě­li utéct. Daisy jen nevě­říc­ně vytřeš­ti­la oči a hned se pta­la proč. Bručoun řekl, že je nikdo nechce ve smeč­ce a nemá je rád. Daisy to však s pře­hle­dem vyvrá­ti­la. Nakonec zave­le­la, že se všich­ni vrá­tí do tábo­ra. Lízinka a Bručoun si vymě­ni­li neroz­hod­né pohle­dy, avšak Vrtík byl nad­še­ný. Lízinka v duši cíti­la úle­vu, že je obje­vi­la zrov­na Daisy a nene­cha­la je utéct.

 

Roztomilý pří­běh, opět hra­jí hlav­ní roli zví­řa­ta - psi. Jednoznačně kni­ha pro ty, kdo má rád zví­řa­ta vše­ho dru­hu, nejen nej­lep­ší­ho pří­te­le člo­vě­ka. Obálka je parád­ní, roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju. Má 232 stran a jed­ná se o čtvr­tý díl ze série.

 • Autor: Erin Hunterová
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Albatros
 • Datum vydá­ní: 13. 08. 2018
Autor:
0

DALIBOR JANDA

MEGAKONCERTY „65“ — Letos v březnu oslavil Dalibor Janda pětašedesáté narozeniny. Po vydání hitového „best of“ dvojalba si je také připomíná na speciálním koncertním turné po Česku i Slovensku. V rámci něho se zastaví i v brněnském Bobycentru, kde vystupoval naposledy v devadesátých letech.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
16.12.2018 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Nová krev: Režisérská samota“0

16.12.2018 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Nová krev: Režisérská samota“

Originální přednáška Davida Prachaře o současné české režii. Za svojí kariéru se setkal s bezmála čtyřicítkou režisérů – jací byli? Co je smyslem režie? Co jsou její úsilí a traumata? Známe vůbec své režiséry? Moderní žánr lecture-performance neboli poučný stand-up na zadané téma. V hlavní a jediné roli David Prachař. Dojde na projekce i na otázky z publika!

Celý článek na stránkách Národního divadla

Autor:
0

Ester Geislerová bude hledat lásku ve filmové romantické komedii LOVEní

Režisér Karel Janák začal natá­čet roman­tic­kou kome­dii LOVEní s Ester Geislerovou, Jakubem Prachařem nebo Veronikou Žilkovou. První klap­ka padla 2. říj­na, točit se bude celý měsíc až do 1. lis­to­pa­du. Do kin půjde film se slo­ga­nem „Hledá se lás­ka, Zn. Spěchá“ už na jaře 2019. „Rádi bychom stih­li pre­mi­é­ru 7. břez­na, den před Mezinárodním dnem žen,“ pro­zra­dil odváž­ný plán reži­sér Karel Janák. Spolu s Janem Potměšilem napsal ke sním­ku i scé­nář.

Hlavní posta­va fil­mu Eliška s tvá­ří Ester Geislerové, má svat­bu a čeká na svůj vel­ký moment. Namísto své­ho „ano“ ale ženich řek­ne „ne“ a od oltá­ře ute­če. Naštěstí má zdr­ce­ná Eliška skvě­lou kama­rád­ku s jas­ným recep­tem, co je potře­ba dělat. Ona sama stří­dá klu­ky jako ponož­ky a pro­to hned zalo­ží Elišce pro­fil na osvěd­če­né seznam­ce. Té to není pří­liš po chu­ti, ale je jí už 35 let, je sin­gle a má strach, aby jí neu­jel vlak. A chce vzít život pev­ně­ji do svých rukou. Vrhá se pro­to do ran­dě­ní nasle­po a mezi řadou kata­stro­fic­kých schůzek zku­sí najít novou lás­ku. Zároveň se musí rych­le pře­stě­ho­vat a jedi­nou mož­nos­tí je byd­let spo­leč­ně s nevlast­ním bra­t­rem, podi­ví­nem, kte­rý pěs­tu­je na stře­še vče­ly a kte­rý ji doma nechce.

Svérázného nevlast­ní­ho bra­t­ra hra­je Jakub Prachař, ženi­cha, co ute­kl, hra­je Martin Písařík, živel­nou kama­rád­ku ztvár­ní slo­ven­ská komič­ka Eva Kramerová. Chápavou mamin­ku hlav­ní hrdin­ky hra­je Veronika Žilková, kte­rá během své­ho prv­ní­ho dne natá­če­ní strá­vi­la nezvykle dlou­hou dobu v mas­kér­ně. „Musím kvů­li roli změ­nit bar­vu vla­sů. Docela dlou­ho jsme hle­da­li správ­ný odstín zrza­vé bar­vy na vla­sy, abychom co nej­víc tre­fi­li bar­vu Ester a byly si pro film podob­né,“ pro­zra­di­la Veronika Žilková.

V dal­ších rolích se před­sta­ví Ondřej Malý, Jaroslav Plesl nebo Jana Švandová.

Ester Geislerová hrá­la ve slav­né kome­dii Karla Janáka Snowboarďáci i v řadě dal­ších sním­ků, napo­sle­dy v Chatě na pro­dej. Komedie LOVEní je přes­to jejím prv­ním fil­mem ve stě­žej­ní hlav­ní roli. V roce 2002 vyhrá­la pres­tiž­ní mode­lin­go­vou sou­těž Elite Model Look Czech repub­lic, vystu­do­va­la Akademii výtvar­ných umě­ní v Praze, pod znač­kou Ester&Josefina se spo­lu s Josefínou Bakošovou věnu­je desig­nu, módě a sty­lin­gu a nedáv­no vyda­ly kni­hu roz­cho­do­vých hlá­šek.

„Před lety tu Karel Janák zave­dl žánr kome­dií pro tee­nage­ry. Z těch už jsou ale dospě­lí lidé a stej­ně tak sou­čas­ní hrdi­no­vé Karlova fil­mu. To, co zůstá­vá, je hle­dá­ní lás­ky ve všech jejích podo­bách a s tím spo­je­ná zába­va pro divá­ky,“ říka­jí shod­ně pro­du­cen­ti fil­mu Vojtěch Frič a Ondřej Kulhánek.…

Autor:
0

Technik na Nově nebyl zdaleka první ani poslední, kdo obohatil televizní program. Připomeňte si tajemného Krťu nebo Emmu Smetanu coby ducha, kteří pobavili národ

Humorná vsuv­ka, kte­rou Nova pro­špi­ko­va­la při vysí­lá­ní Pompejí svůj pro­gram, neby­la zda­le­ka prv­ní. Mohli bychom vlast­ně říct, že jde svým způ­so­bem o tra­di­ci. Bulvární ser­ver Super.cz dokon­ce v této sou­vis­los­ti při­po­mí­ná památ­nou větu, kte­rou pro­ne­sl prí­mař Chocholoušek v legen­dár­ním fil­mu Jáchyme, hoď ho do stro­je!: „Náš ústav se vám mými ústy co nej­sr­deč­ně­ji omlou­vá za toto poli­to­vá­ní­hod­né nedo­pat­ře­ní, k jaké­mu dochá­zí maxi­mál­ně jed­nou za deset let.“

Mnozí z vás si jis­tě vzpo­me­nou na plí­ží­cí se Emmu Smetanu, kte­ré se v roce 2012 zřej­mě nechtě­lo obchá­zet kame­ry, tak to vza­la zkrat­kou a jako duch se v pří­mém pře­no­su Televizních novin pro­plí­ži­la pří­mo před nimi. Svým husar­ským kous­kem poba­vi­la nejen pří­tom­né mode­rá­to­ry hlav­ní zpra­vo­daj­ské rela­ce Lucii Borhyovou a Reye Korantenga.

V květ­nu toho­to roku se zase kde­si v záku­li­sí zapo­mněl Michal Čoudek. Podle svých slov se prý zake­cal s bos­sem Snídaně s Novou, a na posled­ní Ranní Televizní novi­ny tak nesti­hl doběh­nout včas. Z jeho nepří­tom­nos­ti byli vidi­tel­ně zma­te­ni i samot­ní mode­rá­to­ři, kte­ří si původ­ně sami neby­li jis­ti v kram­fle­cích, zda Čoudek sedí za mode­rá­tor­ským pul­tí­kem. „Aha, on tam není, tak, tak tam jdu já nebo kdo tam jde?,“ opa­ko­va­la roz­la­dě­ná Gabriela Partyšová…

Nejen TV Nova je však exper­tem na tyto obo­ha­cu­jí­cí kul­tur­ní vlož­ky. Podobná věc se v minu­los­ti poved­la i České tele­vi­zi, přes­ně­ji Čtyřiadvacítce, kte­rá teh­dy divá­kům mís­to bur­zov­ní­ho zpra­vo­daj­ství nabíd­la dnes už cel­kem dob­ře zná­mý majstrštyk v podo­bě tele­fo­ná­tu mode­rá­tor­ky Sandry Parmové s jakým­si tajem­ným Krťou. Podle dob­ře infor­mo­va­né­ho zdro­je to měl být údaj­ně zvu­kař.

Autor:
0

DAGMAR PECKOVÁ

PRVNÍ VÁNOČNÍ ALBUM — Ve spolupráci s Jaroslavem Krčkem, Musicou Bohemicou a Gentlemen Singers nahrála Dagmar Pecková album nazvané Zrození, které obsahuje české a moravské vánoční koledy, vánoční písně z českých barokních kancionálů a vánoční zpěvy staré Evropy. Album vydává již 5. října 2018 Supraphon. V prosinci uskuteční Dagmar Pecková s Musicou Bohemicou i stejnojmenné koncertní turné.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
ČT - 04.10.20180

ČT - 04.10.2018

Televizni program na 04.10.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Máte slovo s M. JílkovouTváří v tvář problému. Připravili: M. Jílková, S. Brunclík, K. Dušková, J. Smrž a R. Kudrnáček. Žánr: Sociální / Politické / Společenské záležitosti / ekonomika; HDTV|Máte slovo s Michaelou Jílkovou 27.9.2018|na téma: Proč přibývá neplodných párů, a ženy odsouvají mateřství?|Moderátorka Michaela Jílková bude v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovat o tom, proč Češi vymírají. Diskutovat budou: Jaroslav Zvěřina- psychiatr a sexuolog, Hana Stelzerová - socioložka, ředitelka České ženské lobby, Štěpán Budka - gynekolog, Hana Malinová - psycholožka, ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s., Věra Nosková - spisovatelka, Nicole Karráová - autorka projektu jsemfeministka, a další. |Pořad Máte slovo s Michaelou Jílkovou, vysílá Česká televize vždy ve čtvrtek ve 21.30 hod na ČT1. Pořad připravují: Michaela Jílková, Stanislav Brunclík, Jan Smrž, Kateřina Dušková, a Rudolf Kudrnáček. |V Česku se podle nejnovějších statistik narodí v průměru jedné matce 1,6 dítěte. Věk matek prvorodiček se zvyšuje a čtyřicetiletá žena prvorodička již není výjimkou. Mnoho párů naráží na potíže s početím a ze statistik také vyplývá, že se s neplodností potýká 20 % párů, přičemž neplodnost v západních evropských zemích včetně Česka rok od roku roste. Aby se zachoval početní stav obyvatelstva, bylo by potřebné, aby se v průměru narodilo 2,1 dítěte na jednu matku.|Podle některých odborníků naše civilizace pomalu, ale jistě vymírá. Je tento pesimistický výhled nezvratný anebo jsou tyto černé prognózy přehnané? A co je příčinou? Snižuje se zájem o tradiční rodinu a tradiční postavení muže a ženy? Anebo být rodičem v naší společnosti, je stále těžší a komplikovanější? Je na vině přílišná emancipace či dokonce feminismus? A ztrácí ženy zájem o mateřství anebo se vytrácí potřeba reprodukce u mužů? Mají to muži těžší než ženy nebo naopak? ||Máte slovo s Michaelou Jílkovou - diskusní pořad, kde můžete vyjádřit svůj názor a kde řešíme problémy a témata, která působí starosti občanům! Každý divák může poslat svůj názor formou SMS nebo prostřednictvím webu České televize. Ve studiu, v němž povede moderátorka debatu, budou připraveni zastánci různých názorů na vybrané aktuální téma: zástupci odborné i laické veřejnosti. Nejde o to, aby se jeden host dostal do pozice "otloukánka", na kterého by útočili ostatní, každý bude mít šanci říct svůj názor na daný problém a obhájit ho.|Před koncem pořadu moderátorka vyhlásí téma příštího diskusního pořadu Máte slovo, vysílaného ve čtvrtek 11.10.2018 na ČT1 od 21:30 hodin. ||Debatovat může přijít každý, kdo má odvahu říct veřejně svůj názor. Stačí se přihlásit na tel. čísle: 261 13 77 66 nebo e-mailové adrese: mateslovo@ceskatelevize.cz. ||Najdete nás nově na http://www.facebook.com/mateslovo. Své názory můžete posílat také formou SMS ve tvaru: MS mezera TEXT ZPRÁVY na telefonní číslo: 906 11 09. 04.10. 01:13 04.10. 02:16
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 04.10. 02:16 04.10. 04:48
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 04.10. 00:47 04.10. 01:13
Kluci v akciKuře pečené na trnu, drůbeží paštika a domácí škvarkový chléb. Připravil M. Froyda. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Sázavská taverna bude dějištěm, kde Ondřej Slanina s Filipem Sajlerem přichystají lahůdky vskutku královské, to vše ve skleněných nádobách a pekáčích. Největší specialitou a novinkou bude kuře pečené na skleněném trnu s cuketovými bramborami. Dále domácí máslová drůbeží paštika se sušenými třešněmi marinovanými v koňaku a domácí škvarkový chléb s ořechy. A navíc vás, milí diváci, pozveme na exkurzi o výrobě skleněného nádobí. 04.10. 05:05 04.10. 05:31
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 04.10. 05:31 04.10. 05:59
Studio 6Ve čtvrtek startuje nová dopravně preventivní kampaň Senior bez nehod. Na co si senioři mají na silnicích dávat pozor a jak nová kontaktní kampaň bude probíhat? Téma probereme s Tomášem Neřoldem z Besipu v 7:35 na ČT1 a Žánr: zpravodajský magazín; ČT24.|HDTV| 04.10. 05:59 04.10. 09:00
To je vražda, napsala VII, Žena se špatnou pověstí, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Režie Vincent McEveety.|HDTV|2 jazykové verze| 04.10. 09:00 04.10. 09:50
OtecFrantišek Řehák, od jehož narození v těchto dnech uplyne 95 let, v hlavní roli bakalářské povídky o tom, jak řešit životní situace, které mohou postihnout kohokoliv z nás (1985). Dále hrají S. Nálepková a A. Pyško. Žánr: klasické drama / historický film; Scénář M. Najbrt. Kamera J. Plesník. Režie J. Urbášek.|4:3|Zvukový popis| 04.10. 09:50 04.10. 10:17
Doktor z vejminku, Láska a úklady, Martin Růžek - 100 letCo se stane, když otec vezme na nápadníka své dcery flintu? Martin Růžek v cyklu komedií Jaroslava Dietla (1982). Dále hrají: D. Kolářová, J. Hanzlík, J. Somr, Žánr: komedie / sitcom; V. Dlouhý, V. Žilková, B. Holišová a další. Kamera S. Rašilov. Režie Z. Podskalský.|4:3|Na televizní obrazovku se vrací oblíbený cyklus komedií s nezapomenutelným Martinem Růžkem v hlavní roli advokáta v penzi, doktora Kostrhuna, od jehož narození letos uplyne 100 let (*23. 9. 1918 - +18. 12. 1995). |Všechny příběhy jsou natočeny podle skutečných událostí, záznamy o nich jsou uloženy v právnických archivech, odkud také scenárista Jaroslav Dietl čerpal. Režie se ujal Z. Podskalský, od jehož úmrtí uplyne 29. října 25 let. |Sousedovic Jarmilka (V. Žilková) má známost. Zamilovala se do mladého Radka (V. Dlouhý, od jehož narození letos uplynulo 60 let), který nemá pořádné postavení, začíná jako redaktor, ale chce si Jarmilku vzít a odstěhovat se s ní do Prahy. Děvče je z vesnice, rodiče jí postavili vilu a čekají, že se tu usadí a založí rodinu. Když se mladí rozhodnou utéct, jsou pronásledováni rozzuřeným otcem s flintou. Situaci uklidní až doktor Kostrhun... 04.10. 10:17 04.10. 11:02
SaturninOldřich Vízner a Ondřej Havelka v seriálu podle slavného stejnojmenného humoristického románu Zdeňka Jirotky. Důmyslný sluha Saturnin přijde s novým plánem, jak se zbavit tety Kateřiny s Miloušem (1994). Dále hrají: Žánr: komedie / sitcom; L. Zedníčková, L. Lipský, M. Lasica, J. Synková, P. Vacek, J. Dulava a další. Scénář M. Wagnerová a J. Věrčák. Kamera J. Špelda. Režie J. Věrčák.|4:3|Katastrofy pokračují. Jiří se téměř utopí, dědeček si téměř zlomí nohu, Kateřina se téměř zblázní. Ale pak se k našim hrdinům obrátí štěstí čelem. Jiří se zamiluje do Barbory a Barboře to není nepříjemné, je postaven nový most a obnoveno spojení s civilizací, Saturnin přijde na to, jak se znovu zbavit tety Kateřiny. Všichni začínají Saturninův důmyslný plán realizovat. Saturnin s dědečkem zakládají intelektuálně detektivní agenturu na vyhledávání blbostí v české literatuře. Tímto dílem seriál končí - jak jinak, než svatbou.|Vedle neodolatelné dvojice hlavních hrdinů - Oldřich Vízner a Ondřej Havelka - se v roli doktora Vlacha představí Milan Lasica, dědečka hraje Lubomír Lipský, slečnu Barboru Lucie Zedníčková, tetu Kateřinu Jana Synková a Milouše Petr Vacek. 04.10. 11:02 04.10. 11:45
Černé ovceINVALIDNÍ DŮCHOD - Je na jedno oko slepý a navíc prodělal těžký úraz hlavy. Přestože by měl mít podle právníka nárok na invalidní důchod, úřady jeho žádost opakovaně zamítají. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 04.10. 11:45 04.10. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 04.10. 12:00 04.10. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 04.10. 12:20 04.10. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená se nebavit. Kaleidoskop nápadů. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 04.10. 12:30 04.10. 14:01
Po stopách hvězdObrazový životopis slavných - tentokrát Gabriely Vránové - na kterou se ve vysílání ČT1 můžete těšit v pamětnickém seriálu My všichni školou povinní (2008). Režie R. Šofr. Žánr: pozoruhodné osobnosti; 04.10. 14:01 04.10. 14:30
Malá podmínka štěstíPavel Zedníček a Jan Kalous v křehkém příběhu otce a syna za nacistické okupace. Na motivy stejnojmenné povídky E. Petišky (1989). Dále hrají: M. Málková, O. Vlach, V. Tichánková, F. Husák a další. Kamera Žánr: klasické drama / historický film; M. Dostál. Scénář a režie I. Novák.|4:3|Poetický rodinný příběh se odehrává za 2. světové války v Praze. Otec rodiny, František Bezděk (P. Zedníček), se vypraví se synem (J. Kalous) na vesnici za bývalým spolužákem, aby ho poprosil o nějaké jídlo. Cestou chlapci vypráví o tom, jak se ve škole s Lojzim skamarádili. Lojzi Markus (O. Vlach) se však chová odměřeně a chlapec pozná, že si otec přátelství poněkud přibájil. Dostanou několik brambor a s tímto proviantem se vydají na cestu domů... |Na motivy stejnojmenné povídky E. Petišky v roce 1989 natočil tento filmový příběh režisér Ivo Novák, od jehož narození nedávno uplynulo sto let. Do hlavní dětské role obsadil Jana Kalouse, jenž nečekaně zemřel ve věku 39 let (*1. 1. 1979 - +30. 8. 2018). 04.10. 14:30 04.10. 15:08
VšechnopártyZábavná talk show Karla Šípa, tentokrát na téma "Slavní bratři". Pořad uvádíme u příležitosti 50. narozenin herce M. Dlouhého (2007). Dále účinkují F. Nedvěd a J. Holík. Režie V. Polesný. Žánr: talk show;Všechnopárty je populární talk show Karla Šípa, se kterou se na naší obrazovce pravidelně setkáváte již po několik let. Každý týden v divadle Semafor moderátor přivítá své tři hosty. Osobnosti ze života společenského i veřejného spojí konkrétní téma, které může být nejen zábavné a zajímavé, ale i ožehavé. A tak je Všechnopárty pořad, který nejen pobaví, ale přinese i spoustu nových informací. Dnes jsou tématem dílu "Slavní bratři“. O tom, jaké to je mít sourozence úspěšného ve stejném oboru, přijde vyprávět zpěvák František Nedvěd, letošní jubilant Michal Dlouhý a hokejová legenda Jiří Holík. 04.10. 15:08 04.10. 15:52
To je vražda, napsala VII, Vražda podle Nicka Cullhanea, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Režie Walter Grauman.|HDTV|2 jazykové verze| 04.10. 15:52 04.10. 16:45
Všechno, co mám rádaEnergická moderátorka Eva přichází s nápady, recepty a návody, jak si vylepšit a zpříjemnit domov v novém hobby magazínu. Připravili: J. Timková, E. Vrbková, J. Pivoňka, M. Herz a další. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Zvukový popis|Jedná se o specifický formát lifestylového hobby magazínu pro moderní a sebevědomé ženy. Hlavní průvodkyní celého pořadu je herečka Eva Vrbková. Pořad je cílený na chytré a vzdělané ženy napříč Českou republikou, z měst i vesnic, ženy kreativní a akční. Důležitou roli v pořadu hraje prostor, což je reálný dům, ve kterém Eva vaří, pere, uklízí, maluje, tapetuje, stará se o zahradu, bazén, vyrábí dárky, natírá nábytek, zpracovává úrodu z přilehlého lesa i zahrady, griluje, rekonstruuje, zatepluje dům, opravuje omítky, mění podlahy, řeší havárie, připravuje rodinné oslavy, prostírá slavnostní tabule, zdobí dům, aranžuje květiny, nakupuje, zjednodušeně řečeno, řeší vše, co řeší většina žen doma. Eva není moderátorkou, která pasivně zpovídá hosty. Eva naopak věci dělá - je aktivní průvodkyní pořadu. Žije aktivní život, je vystavovaná desítkám zkoušek, výzev, reálných problémů, které přináší běžný rodinný život. Setkává se s přáteli, věnuje se zájmům a koníčkům, stará se o dům a zahradu. |V prvním díle Evu navštíví kamarádka Jana. Společně upravují místnost na šití a tvoření, kreativně opraví flekatý gauč a vyrobí panenku. Eva připravuje rekonstrukci domu, a proto si pozve architekty. Uvaří jednoduchá a zajímavá jídla z květáku a nebude chybět ani divácká soutěž. 04.10. 16:45 04.10. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 04.10. 17:15 04.10. 17:45
Černé ovceKRUPIÉRSKÝ KURZ - Zájemkyně o práci šla na pohovor, místo práce jí ale dali podepsat účast v kurzu pro krupiéry za 35 000 korun, za které se ručí směnkou. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 04.10. 17:45 04.10. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 04.10. 18:00 04.10. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 04.10. 18:25 04.10. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 04.10. 18:55 04.10. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 04.10. 19:00 04.10. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 04.10. 19:50 04.10. 20:00
Volby 2018 - FINÁLEDebata předsedů parlamentních stran o vztahu celostátní a regionální politiky. Přímý přenos České televize z Kongresového centra
Autor:
TV Barrandov - 04.10.20180

TV Barrandov - 04.10.2018

Televizni program na 04.10.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Na plac! 04.10. 02:20 04.10. 03:10
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 04.10. 01:35 04.10. 02:20
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 04.10. 09:30 04.10. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 04.10. 11:05 04.10. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 04.10. 12:40 04.10. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 04.10. 13:50 04.10. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 04.10. 14:50 04.10. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 04.10. 15:50 04.10. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 04.10. 17:10 04.10. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 04.10. 18:30 04.10. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 04.10. 19:20 04.10. 20:20
Týden s prezidentemExkluzivní rozhovor generálního ředitele TV Barrandov s prezidentem České republiky Milošem Zemanem (Premiéra) 04.10. 20:20 04.10. 21:25
Duel Jaromíra SoukupaExkluzivní živě vysílaný rozhovor s předními politiky. Aktuální otázky, pádné argumenty, ožehavá témata (Premiéra) 04.10. 21:25 04.10. 23:00
Jak dopadly Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad Jaromíra Soukupa, ve kterém kauzy nezůstávají otevřené, ale dotahují se do konce. Jak to dopadlo v Kauzách Jaromíra Soukupa je unikátní propojení investigativního pořadu s rozhovory Jaromíra Soukupa s hlavními aktéry probíraných příběhů (Premiéra) 04.10. 23:00 05.10. 00:05

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Live Teleshopping 04.10. 12:20 04.10. 14:20
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 04.10. 14:20 04.10. 15:20
Matlock II (12,13)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Druhá řada amerického krimi seriálu (1987-1988). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. . Při jeho pátrání mu pomáhají mladí soukromí detektivové Tyler Hudson a jeho dcera Charlene, která původně vystudovala právo na prestižní Harvardské univerzitě, podobně jako její otec. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 04.10. 15:20 04.10. 17:30
Ostříháno 04.10. 04:00 04.10. 05:10
Velkolepé století II (15,16)Tak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi. A život v něm znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... Druhá řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, N. Fettahoglu, M. Uzerli, N. Çehre, O. Yalabik, S. Ergeç a další (Premiéra) Turecký seriál pojednává o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 04.10. 17:30 04.10. 20:00
Loď snůNa své pouti po světových mořích navštěvuje luxusní parník Deutschland atraktivní turistické destinace, nejkrásnější pláže a daleké přístavy. Posádka lodi i její klienti prožívají na vysněné dovolené své životní příběhy... Německý romantický seriál (2004). Hrají S. Rauch, H. Keller, H. Naumann, O. Sander, B. Wussow a další. Režie M. Steinke (93 min) (Premiéra) Loď snů nabírá nový kurz. Nádherná Austrálie plná přírodních krás a romantických zákoutí už toužebně očekává další návštěvníky. Při vycházejícím slunci vypadá Ayers Rock jako další div světa, toto romantické místo přijde na řadu později. Nyní kapitán Paulsen čeká na nového prvního důstojníka, který je jako náhrada za nemocného kolegu. Když se však James Korthals hlásí do služby, kapitánovi obavy se naplňují. Tohoto muže už zná a nemá s ním dobré zkušenosti.Na lodi je i lékařka Christina Herbst s douholetým partnerem, profesorem Joachimom Collinom. Ten doufá, že v Austrálii najde nálezy, které potvrdí jeho dlouhodobou práci. Jenže pro práci zanedbává Christianiny potřeby, a to se mu nemusí vyplatit. Tím se však počet lidí , kteří chtějí změnit svůj život , jen rozšíří. Je jich , kteří sem přišli najít nový impulz života... 04.10. 20:00 04.10. 22:00
Big Ben: Vražda s potleskemI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi-série (2002). Hrají O. Fischer, K. Jacob, R. Drexel, F. Wepper, H. Hübchen a další. Režie W. Masten (92 min) Detektiv Benno Berghammer žije stále v matčině penzionu v malebném městečku Tölz,. Resi provází po svém penzionu zájemce o ubytování filmaře nejsledovanější televizní hry. Resi se dozví, že je v Tölzu i Klaus Klase, všemi diváky milovaný moderátor. Pak však v hotelovém pokoji 214, kde je Klaus Klase ubytován, najde pokojská mrtvolu. Detektiv Benno s kolegyní Sabrinou Lorenzovou přijedou do hotelu vyšetřovat. Hned u vchodu do hotelu vidí starostu obklopeného novináři vydávat prohlášení, že mrtvý muž je Klaus Klase a že policie má už horkou stopu. Skutečné pozdvižení ale nastane v okamžiku, kdy živý Klase vstoupí do hotelu 04.10. 22:00 05.10. 00:05
Pomsta nebo láska (28,29)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 04.10. 01:50 04.10. 04:00
Konec vysílání 04.10. 05:10 04.10. 05:50
Matlock II (10,11)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Druhá řada amerického krimi seriálu (1987-1988). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. . Při jeho pátrání mu pomáhají mladí soukromí detektivové Tyler Hudson a jeho dcera Charlene, která původně vystudovala právo na prestižní Harvardské univerzitě, podobně jako její otec. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 04.10. 05:50 04.10. 08:00
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 04.10. 08:00 04.10. 09:45
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 04.10. 09:45 04.10. 10:45
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 04.10. 10:45 04.10. 12:20
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
0

Eleanor se má vážně skvěle - Literární senzace pro všechny asociály

Kdybychom moh­li za sto let nahléd­nout do sezna­mu povin­né čet­by, jsem si jis­tá, že bychom v něm, jakož­to význam­né­ho zástup­ce lite­ra­tu­ry 21. sto­le­tí, našli román „Eleanor se má váž­ně skvě­le“. Myslím si, že někte­ří stu­den­ti by ho nesná­še­li, při­šel by jim nud­ný a takřka o ničem, zato pro dru­hé by to byl jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších pří­bě­hů, kte­rý by je chy­tl za srd­ce, a rádi by se k němu dob­ro­vol­ně vra­ce­li. Jenže jak je tomu doo­prav­dy?

Na tuhle kni­hu jsem všu­de sly­še­la samou chvá­lu, v zahra­ni­čí na mě (a to v kaž­dém knih­ku­pec­tví, sku­teč­ně!) neu­stá­le kou­ka­la z oddě­le­ní TOP best­selle­rů a vůbec, stá­le jsem na ni někde nará­že­la. Nedalo mi to, Eleanor jsem si muse­la pře­číst a udě­lat si na ni svůj vlast­ní názor. Než vám ho však sdě­lím, něco málo k ději je nut­nos­tí pro lep­ší pocho­pe­ní:

Eleanor je vel­mi samo­tář­ský člo­věk. Ale ačko­liv nemá žád­né přá­te­le ani rodi­nu, s nikým netrá­ví vol­ný čas a již něko­lik let žije den­no­den­ně jed­nou a tou samou ruti­nou, nestě­žu­je si a vypo­řá­dá­vá se s živo­tem, jak nej­lé­pe umí. Ve skot­ském Glasgow pra­cu­je jako účet­ní, nesta­rá se o to, co si mys­lí dru­zí, pra­vi­del­ně v míst­ním obcho­dě naku­pu­je ty samé věci a o víken­dech se věnu­je pití vod­ky, díky kte­ré­mu se zapo­mí­ná na otřes­né dět­ství. Náhle se však spřá­te­lí s kole­gou Raymondem, a od té chví­le si je Eleanor vědo­ma toho, že musí vystou­pit ze své uli­ty ven.

Nyní by vám hlav­ní hrdin­ka měla být bliž­ší a měli bys­te se v její sple­ti­té osob­nos­ti vyznat ale­spoň o tro­chu více, než tomu bylo před chví­lí. Ale pokud máte pocit, že tomu­to intro­vert­ní­mu člo­vě­ku plně nero­zu­mí­te a Eleanořin pro­blém stá­le nechá­pe­te, věř­te mi, ono to ani po pře­čte­ní celé kni­hy nebu­de o moc lep­ší. Pro kaž­dé­ho z nás je samo­ta růz­ně pří­jem­ná, vyhle­dá­vá­me ji či nao­pak – a to je jen jeden z mno­ha vli­vů, kte­ré roz­hod­nou, zda vás kni­ha dosta­ne do kolen, nebo vás zane­chá chlad­ný­mi.

V kaž­dém pří­pa­dě se nemu­sí­te bát, že bys­te se nudi­li. Spisovatelka Gail Honeymanová píše vel­mi čti­vě a sviž­ně, tak­že pří­běh utí­ká jako voda – i přes­to, že je v kni­ze poměr­ně málo dia­lo­gů, kte­ré při­ro­ze­ně nabí­ze­jí více akce. Ale tady nejde prá­vě ani tak o akci a neče­ka­né zvra­ty, ale nao­pak o poci­ty, pro­žit­ky a zamyš­le­ní nad vývo­jem Eleanořiny osob­nos­ti, nad jejím zvlášt­ním cho­vá­ním a uva­žo­vá­ním. Jde o vži­tí se do její kůže a pozná­ní, že tako­ví­to lidé mezi námi oprav­du exis­tu­jí.

A tepr­ve pak vám to dojde. To, že skr­ze román „Eleanor se má váž­ně skvě­le“ pocho­pí­te, že někte­ří kolem nás se mohou potý­kat s podob­ný­mi pro­blémy. A vy tedy mís­to toho, že bys­te ono­ho podi­ví­na igno­ro­va­li, mu tře­ba nabíd­ne­te pomoc. Protože v tom oka­mži­ku už bude­te vědět, že vy nemá­te poně­tí o tom, čím vším si daný člo­věk pro­šel, co ho trá­pí, jaké má posti­že­ní či ome­ze­ní a podob­ně. Možností je spous­ta. A pro­to ho nemů­že­te ihned odsou­dit a zaška­tul­ko­vat. Jedno je pro­to zřej­mé – měli bychom si pomá­hat, a to za kaž­dých okol­nos­tí a bez roz­dí­lu.

Tyto myš­len­ky (a spous­tu dal­ších) ve mně vyvo­la­la Eleanor – podiv­ná lite­rár­ní posta­va, kte­ré stá­le moc nero­zu­mím a sna­žím se k ní najít svou ces­tu. A prá­vě pro­to jsem nesmír­ně vděč­ná, že jsem se moh­la pono­řit do toho­to nezvyk­lé­ho, hlu­bo­ké­ho pří­bě­hu, kte­rý mi roz­ší­řil obzo­ry a posu­nul zase o kus dál. I když ten­to román neřa­dím ke svým nej­ob­lí­be­něj­ším, roz­hod­ně sto­jí mini­mál­ně za jed­no pře­čte­ní (nebo ale­spoň pokus). Literatura by měla slou­žit nejen jako zábav­ná výplň naše­ho vol­né­ho času, ale měla by také, pod­le mého názo­ru, vzdě­lá­vat. To „Eleanor se má váž­ně skvě­le“ dělá vše­mi dese­ti.


Originální název:

Eleanor Oliphant Is Completely Fine (2017)

Žánr:
Literatura světová, Romány, Pro ženy
Vydáno:2017, Plus
Počet stran:352
Překlad:Olga Bártová
Autor obál­ky:Magdaléna Lindaurová
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná s pře­ba­lem
ISBN:978-80-259-0747-4
Autor:
Prima - 04.10.20180

Prima - 04.10.2018

Televizni program na 04.10.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Komisař Rex VII (1) -ST -W -HDKomisař Rex dostane nového pána a oddělení vražd nového šéfa. Do vyšetřovacího týmu přibude i ženská posila a dvojice kriminalistů společně řeší vraždu mladého páru... Německý kriminální seriál (2002). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek a další. Režie H. Gies 04.10. 02:00 04.10. 03:05
Policie HamburkPolicisté pátrají po lupiči, kterého neohrožení majitelé obchodu postřelili. Zároveň vyšetřují případ domácího násilí. Mohou spolu tyto případy souviset? Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další 04.10. 03:05 04.10. 04:00
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 04.10. 06:10 04.10. 06:25
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 04.10. 06:25 04.10. 07:10
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 04.10. 07:10 04.10. 08:00
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 04.10. 08:00 04.10. 08:40
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 04.10. 08:40 04.10. 09:10
Ohnivý kuřeU kluků se objeví jejich problematický kamarád Dave. Má pro ně super kšeft, ale Burákovi se to moc nezdá. Byl to právě Dave, kdo je dostal za mříže. Nabídku odmítnou. Dave pro ně uspořádá v Grandu luxusní mejdan, ale zmizí bez zaplacení. Mike s Burákem musí dluh odpracovat. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie L. Kodad (55 min) 04.10. 09:10 04.10. 10:20
Bella a stěhováníFyzioterapeutka Bella bojuje proti prodeji domu, v němž má svou praxi. Leží jí na srdci i osud ostatních nájemníků. Namísto úspěchu se však na ni hrne jedna pohroma za druhou... Německý romantický film (2014). Hrají A. Sawatzkiová, T. Sarbacher, J. Köhlerová a další. Režie E. Onneken (Premiéra) 04.10. 10:20 04.10. 12:10
Polední zprávy 04.10. 12:10 04.10. 12:25
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 04.10. 12:25 04.10. 13:30
Komisař Rex VII (2) -ST -W -HDMladý manažer se vrací do své luxusní vily, kde přistihne lupiče při krádeži cenných předmětů. Při následné potyčce je majitel domu zavražděn... Německý kriminální seriál (2002). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek a další 04.10. 13:30 04.10. 14:30
Komisař Rex VII (3) -ST -W -HDRiskantní noční šplhání na radniční věž končí smrtí jednoho z horolezců po tragickém pádu do hlubiny. Pitvou se zjistí, že v těle mrtvého byly látky, které způsobily jeho křeče před dokončením výstupu... Německý kriminální seriál (2002). Hrají A. Pschill, E. Winkensová, M. Weinek a další. Režie A. Prochaska 04.10. 14:30 04.10. 15:30
Policie HamburkJedna z policistek je obviněna z těžkého zranění člověka, když řídila auto. Seděla za volantem opravdu ona? Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další 04.10. 15:30 04.10. 16:35
Odpolední zprávy 04.10. 16:35 04.10. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 04.10. 16:50 04.10. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 04.10. 17:50 04.10. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 04.10. 18:55 04.10. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 04.10. 19:40 04.10. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 04.10. 19:55 04.10. 20:15
KrejzoviNová epizoda oblíbeného komediálního seriálu. Anna tlačí Petra, aby se odstěhoval. Krejzovi se to nelíbí a dostane nápad. Anna si musí myslet, že si Petr někoho našel, a potom ho nebude chtít pustit z domu. Ondra má prodat dům. Je krásný, zařízený a za dobrou cenu. Jeden háček by se ale našel. Uvnitř něco strašně páchne, a nikdo nemůže přijít na to, co to je. Sabina přesvědčí svého bohatého tátu, aby inzeroval u nich v rádiu. Táta chce ale nejdříve vidět, jak to v rádiu vypadá. Všechno musí být perfektní. Jenže Danka má úplně jiné starosti. Policie našla množírnu psů a našla tam spoustu štěňat v zuboženém stavu. Petr musí štěňata vykurýrovat a taky vymyslet, co s nimi bude dál. Hrají V. Postránecký, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a další. Režie V. Moravec (Premiéra) 04.10. 20:15 04.10. 21:35
Prima PartičkaOblíbená a nespoutaná Partička! Sledujte show, která srší humorem, improvizací a neskutečnými momenty, za kterými i letos budou stát Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný. Tentokrát navíc se speciálními hosty! (Premiéra) 04.10. 21:35 04.10. 22:45
Ano, šéfe!Šéf se vypravil za vodáky, do hospůdky U Hastrmana ve Vyšším Brodě. Tady začíná plavba Vltavou a vodáci jsou pěkně divocí, vlaku, který je sem vozí, se říká vlak hrůzy. Majitel hospůdky František Sípal s vodou vyrostl, jeho praděd i děd byli voraři. 04.10. 22:45 05.10. 00:00

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Zajíček bez oušekNovinář Ludo je za zničení střechy luxusního hotelu odsouzen k veřejně prospěšným pracím v mateřské školce, kde se po letech opět setkává s Annou, kterou jako malou šikanoval. Ta je rozhodnuta mu vše vrátit i s úroky... Německá romantická komedie (2007). Hrají T. Schweiger, N. Tschirnerová, M. Sweighöfer a další. Režie T. Schweiger 04.10. 11:25 04.10. 13:55
Řidič slečny DaisyCenu přátelství člověk pozná, až když ho ztratí. Příběh o nezvyklém poutu mezi bohatou jižanskou ženou a jejím šoférem... Americký film (1989). Hrají J. Tandyová, M. Freeman, D. Aykroyd, E. Rolleová a další. Režie B. Beresford 04.10. 13:55 04.10. 16:00
Nebe existujeI sám duchovní vůdce někdy řeší složitou otázku, jestli doopravdy existuje nebe. Pastor Todd na ni získá odpověď díky vyprávění svého malého synka. Nebude ale jednoduché přesvědčit ostatní, aby tomu také uvěřili... Americký film (2014). Hrají G. Kinnear, M. Martindaleová, K. Reillyová a další. Režie R. Wallace 04.10. 16:00 04.10. 18:10
Přestávka ve vysílání 04.10. 02:28 04.10. 06:35
ZrazenáStále ještě vdaná a těhotná Julie si vyjede na pár romantických dní se svým přítelem Trentem. Původně klidný výlet se změní v noční můru, když je Trent unesen a únosce požaduje vysoké výkupné. Jediný, kdo může pomoci, je Juliin bohatý manžel... Americký thriller (2013). Hrají A. Schullová, Ch. Hofheimer, J. McCaffrey a další. Režie J. Stimpson (Premiéra) 04.10. 18:10 04.10. 20:00
Tajemství hradu v KarpatechHrabě Teleke z Tölökö doprovázený věrným sluhou narazí v horách na stopu své velké lásky - operní pěvkyně Salsy. Zdá se, že jeho milovaná je v rukou podlého barona Gorce... Česká komedie (1981). Hrají M. Dočolomanský, M. Kopecký, E. Steimarová, V. Brodský a další. Režie O. Lipský (Premiéra) 04.10. 20:00 04.10. 22:10
JoeBývalý trestanec Joe pracuje jako předák dřevorubců a žije osamělý život uprostřed lesů. Ale jen do doby, kdy do party přijde mladý Garry, jehož rodinu tyranizuje despotický otec. Joe se ho ujme a snaží se mu pomáhat. Když se jednoho večera situace nebezpečně vyhrotí, rozhodne se vzít zákon do vlastních rukou... Americký film (2013). Hrají N. Cage, T. Sheridan, G. Poulter a další. Režie D. G. Green 04.10. 22:10 05.10. 00:40
Diamant 13Mat a Franck jsou nejen kolegové u policie, ale i nejlepší přátelé. Když je Franck zavražděn, nechce se Mat s jeho smrtí smířit a je rozhodnut vraha dopadnout... Francouzsko-lucembursko-belgický thriller (2009). Hrají G. Depardieu, A. Argentová, A. Coesensová a další. Režie G. Béhat 04.10. 00:50 04.10. 02:28
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 04.10. 06:35 04.10. 07:05
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 04.10. 07:05 04.10. 07:25
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 04.10. 07:25 04.10. 08:40
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) 04.10. 08:40 04.10. 09:30
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2007) 04.10. 09:30 04.10. 10:25
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 04.10. 10:25 04.10. 11:25

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
VikingovéRagnara čeká rozhodující souboj s jarlem na život a na smrt. Pokud Ragnar vyhraje, může se stát novým vládcem Kattegatu... Irsko-kanadský dobrodružný seriál (2013). Hrají T. Fimmel, C. Standen, K. Winnicková a další 04.10. 02:00 04.10. 03:05
Poslední chlap na ZemiSkupina posledních lidí na Zemi, vedená bývalým bankovním úředníkem Philem, si užívá to, že mají všechno na planetě jenom pro sebe. Občas je to ale těžké, když se musí sami o vše postarat... Americký sitcom (2016). V hlavních rolích W. Forte, K. Schaalová, J. Jonesová a další 04.10. 03:05 04.10. 03:35
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2012) 04.10. 06:25 04.10. 07:45
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 04.10. 07:45 04.10. 09:00
Top Gear XVIINejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2011). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 04.10. 09:00 04.10. 10:05
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2004 - 2005). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 04.10. 10:05 04.10. 11:05
Námořní vyšetřovací služba L. A.Došlo k vraždě prominentního investičního bankéře a není pochyb o tom, že nešlo o nehodu. Všechny stopy ukazují na práci ruské
Autor:
NOVA - 04.10.20180

NOVA - 04.10.2018

Televizni program na 04.10.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Krok za krokemSestra Daniny spolužačky na čas odjíždí a shání někoho, kdo by jí dával pozor na byt. Dana se tohoto úkolu velmi ráda zhostí, alespoň si vyzkouší, jaké je starat se sama o sebe, trochu soukromí by také uvítala. Carol se nemůže smířit s tím, že je její dcera už dospělá. Nechce, aby to vypadalo, že Danu kontroluje, a tak jí ani nezavolá. Dana je přesvědčena, že vůbec nikoho nezajímá, ani vlastní matku. V prázdném bytě se cítí osaměle, dokonce si začne povídat s kytkou, kterou jí věnoval Cody. Rodina jí tak chybí, že se rozhodne vrátit domů. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a dalši. 04.10. 02:45 04.10. 03:15
Kriminálka Las VegasJeden tým vyšetřuje případ neznámé ženy, která jako zázrakem přežila požár a leží s rozsáhlými popáleninami v bezvědomí v nemocnici. Druhý tým mezitím pátrá po pachateli vraždy mladého manželského páru a jejich dcery. Postupně se ukazuje, že oba případy spolu úzce souvisejí. Pátá řada amerického seriálu (2004). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 04.10. 02:05 04.10. 02:45
Snídaně s Novou 04.10. 05:55 04.10. 08:40
Novashopping 04.10. 08:40 04.10. 08:55
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie B. Radojčič Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 04.10. 08:55 04.10. 09:45
Výměna manželek XJak si poradí zkušená matka 4 dětí Kristýna v pro ni zanedbané rodině? Dokáže se méně zkušená Lucka přizpůsobit typické romské domácnosti, kde péče o manžela a děti je pro ženu nade vše? Úspěšná reality show, ve které si dvě ženy vymění domácnost na dobu deseti dní, které stráví pod dohledem nového chotě, nových dětí a hlavně televizní kamery (2018)! (skryté titulky) 04.10. 09:45 04.10. 10:55
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 04.10. 10:55 04.10. 11:50
Tescoma s chutíDobrá kuchyně s Radkem Šubrtem a VIP hosty. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 04.10. 11:50 04.10. 12:00
Polední Televizní noviny 04.10. 12:00 04.10. 12:35
Krok za krokemDana má nového přítele, režiséra, s nímž připravuje divadelní hru. Je štěstím bez sebe, když je obsazena do role Julie. Její nadšení však rychle opadne, když zjistí, že Romea bude hrát Cody. Dana hraje tak mizerně, že nakonec dostane padáka. Je překvapena, když se Cody projeví jako kamarád a vzdá se kvůli ní role Romea. Uvědomí si, že problém není v Codym, ale v ní. Nakonec je z nich na jevišti docela pěkný pár. Frank ztratí snubní prstýnek a snaži se to před Carol utajit. Carol mu neřekne, že prsten už dávno našla, a nechává ho řádně vydusit. Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 04.10. 12:35 04.10. 12:55
Ordinace v růžové zahradě 2Marcela Rosická odešla s Toníkem z Kamenice a tvrdí, že konečně vedou spořádaný život. Realita je ale jiná, Toník těžko snáší náladovou a často opilou matku i jejího nového partnera a chystá se k útěku. Rodině Mázlů se smůla lepí na paty. Magda a Čestmír musí v nemocnici čelit útokům novinářů i Švarcovým intrikám. Když v novinách vyjde hanlivý článek o Mázlovi, Hofmanovi dojde trpělivost. Chce Čestmíra vyhodit. Lukáš Beneš se stará o syna Tadeáše a tráví den s Lucií Novákovou. Napadne ho, že krásná, opuštěná barmanka by mohla být snadná kořist. Hrají P. Rychlý, J. Šťastný, R. Fiala, J. Čenský, D. Morávková, S. Nováková, B. Štěpánová, J. Kanyza a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 04.10. 12:55 04.10. 14:05
Dr. HouseMladý pacient po autonehodě nepřestává krvácet. Lékaři začínají být bezradní. Dr. House při hledání příčin začíná nekontrolovaně riskovat. Mezi ním a otcem pacienta dochází k opakovaným výstupům. House je přesvědčen, že chlapcovu léčbu může ovlivňovat i pacientova přítelkyně tím, že mu něco tajně dává. Celá situace dosáhne vrcholu, když House zabrání transplantaci jater, podle ostatních lékařů jedinému možnému řešení. Ví už totiž, proč chlapec stále krvácí. Napověděla mu to pitva pacientovy kočky, která uhynula několik dní před zmíněnou autonehodou. Americký seriál (2004). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 04.10. 14:05 04.10. 15:00
Dr. HouseZnámý basebalový hráč Hank Wiggen se účastní protidrogové kampaně. Při natáčení propagačního klipu si však komplikovaně zlomí pravou ruku. Je dopraven do nemocnice na oddělení dr. House, kde mu zjistí, že trpí osteopatií - vzácným řídnutím kostní tkáně. Dr. Foreman zastává názor, že stav mohl být způsoben pouze steroidy. Wiggen však odmítá poskytnout svou moč pro účely testu. Díky vynalézavosti dr. Chase však lékaři tekutinu získají, ale ta je negativní. House nařizuje další, podrobnější testy. Wiggen pod nátlakem připouští, že jeho trenér mu mohl něco dávat pro zvětšení objemu svaloviny. Pacientovi selhávají ledviny a Cameronová ho musí zařadit na seznam čekatelů na transplantaci. Sama pacientova přítelkyně nabízí ukončení svého těhotenství, aby mohla Wiggenovi darovat jednu svou ledvinu. To však House odmítá. Americký seriál (2004). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 04.10. 15:00 04.10. 15:55
Kriminálka Las VegasZdá se, že zmizení prostitutky z Hollywood Boulevardu nikoho v L.A. moc nezajímá. Její spolubydlící je ale Ellie, Brassova dcera. Ta otci zavolá a Brass jí vyrazí na pomoc. Naštěstí je v L.A. i Warrick, který se tu účastní konference, a tak mohou začít spojenými silami rozkrývat tajemství zločinu, ve kterém má zřejmě prsty někdo ze zdejších mocných. Pátá řada amerického seriálu (2004). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 04.10. 15:55 04.10. 16:57
Odpolední Počasí 04.10. 16:57 04.10. 17:00
Odpolední Televizní noviny 04.10. 17:00 04.10. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 04.10. 17:25 04.10. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie B. Radojčič Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 04.10. 18:25 04.10. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 04.10. 19:30 04.10. 20:20
Ordinace v růžové zahradě 2Marika ošetřuje šestnáctiletou pacientku Míšu, která má po těle řezné rány, spáleniny a podlitiny. Marika je přesvědčená, že Míšu týrá její matka. Míša ale odmítá říci pravdu, jak ke zraněním přišla. Denisa dál v práci bojuje s Hanákem, který ji nesnáší. Denisa z nervozity udělá velikou chybu. Švarc se snaží usmířit s Heluš. Ta ale nedokáže zapomenout na jeho nevěru s malířkou Valerií. Manželovu zradu Heluš tentokrát připomene tetování, které Valerie zvěčnila na Švarcově portrétu. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu (2018). Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie B. Holiček Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 04.10. 20:20 04.10. 21:40
Život ve hvězdáchSilné emoce a slzy dojetí, splněná přání a sny, sdílená radost a úsměvy štěstí. Nový pořad, ve kterém hlavní roli máte Vy! (premiéra) 04.10. 21:40 04.10. 22:15
Na pokraji smrti(Half Past Dead) Steven Seagal bojuje v supermoderní věznici proti komandu zabijáků pokoušejících se unést jednoho z vězňů. USA 2002, akční thriller. Hrají Steven Seagal, Ja Rule, Claudia Christian, Nia Peeples, Bruce Weitz, Morris Chestnut, Tony Plana, Michael Taliferro, Linda Thorson a další. Režie Don Michael Paul Před osmi měsíci byl při akci zvláštního komanda FBI, vedeného agentkou Williamsovou, těžce postřelen gangster Saša Petrosevič, který pracoval pro bosse Sonnyho Eckvalla. Po vyléčení postřelený muž skončil v nově otevřené supermoderní věznici Nový Alcatraz, kterou řídí cynický ředitel Warden, přezdívaný El Fuego. V den, kdy se má ve věznici konat poprava lupiče a vraha Lestera McKenny, přijíždějí šéf vězeňského úřadu Hubbard, soudkyně McPhersonová, která Lestera před sedmnácti lety odsoudila, a další úředníci. Sašu odvedou do popravčí místnosti, protože odsouzenec s ním chce mluvit. Jejich rozhovor je však přerušen výsadkem maskovaných parašutistů, kteří zlikvidují stráže a probijí se do věznice. Vede je Hubbardův zrádný asistent, sociopat Donny Johnson. Jejich dokonalý plán je narušen, když se vrtulník, který je měl dostat do bezpečí, zřítí a uvízne ve střeše nad sálem s celami. Donny se spojí s FBI. Potřebuje se dostat z věznice a hrozí, že bude zabíjet rukojmí, mezi nimiž jsou vysocí státní úředníci. Mezitím Saša likviduje jednoho člena komanda za druhým... Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. (skryté titulky) 04.10. 22:15 05.10. 00:10

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Sue ThomasSue se podílí na tajné operaci v protidrogovém oddělení. Má spolu s dalším agentem sledovat průběh akce, při které je však zastřelen policista. Sue je pak agentem z protidrogového obviněna, že jeho smrt způsobila. Její kolegové z FBI se za ni postaví a pomohou jí agenta, který ji obvinil, usvědčit ze zločinu a tím dokázat, že pravda byla na její straně. Americký seriál podle skutečné události (2002). V titulní roli Deanne Bray. Dále hrají Y. Bisson, R. Peters, M. Gomes, E. Okuma a další. 04.10. 03:40 04.10. 04:20
Čas zemřítUSA 2007, krimi thriller. Hrají Ron Eldard, Til Schweiger, Patrick Kilpatrick, Marisa Coughlan, Christopher Plummer a další. Režie Joe Otting Thomas Archer má v životě všechno, co by si mohl přát - krásnou ženu, dobrou práci a milovaneho syna. Poté, co do jeho domu vnikl nezvaný host, který zabil jeho syna, znásilnil a krutě týral manželku, se jeho poklidný život ocitá v troskách. Jeho žena je z toho psychicky na dně, stále v něm vidí svého syna a to ho přivádí k šílenství. Má strach, že o ni přijde a zůstane sám. Policie si s případem neví rady, a proto Archerovi jeho terapeut doporučuje tajnou agenturu, která se specializuje na hledání nebezpečných zločinců. Rozhodne se pátrat na vlastní pěst. Ve chvíli, kdy je konečně na stopě synova vraha, však musí čelit rozhodnutí, které má pro něj zničující důsledky. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. 04.10. 01:45 04.10. 03:40
Sue ThomasZ vězení uprchne zloděj diamantů, které se nikdy nenašly. FBI se dozví, že své ženě, která proti němu svědčila u soudu, vyhrožoval smrtí. Na místě, kde diamanty pravděpodobně ukryl, FBI brzy zatkne jeho společníky, kteří se dva roky skrývali, a později dopadne i samotného uprchlíka. Sue se chystá na svatbu spolužačky ze střední školy a při té příležitosti vzpomíná na příkoří, které musela od spolužáků ve škole snášet. Uvědomuje si však, že už si z jejich názorů dávno nic nedělá. Americký seriál podle skutečné události (2002). V titulní roli Deanne Bray. Dále hrají Y. Bisson, R. Peters, M. Gomes, E. Okuma a další. 04.10. 05:05 04.10. 06:05
Dr. HouseZnámý hudebník je dopraven do nemocnice k dr. Houseovi poté, co zkolaboval přímo v nahrávacím studiu. Umělec je rozhodnut v nemocnici zemřít, už delší dobu se totiž díky své nemoci musí pohybovat na vozíku. Dr. House však s dosavadní diagnózou nesouhlasí a nechává provést všechna vyšetření znovu. Při jednom z nich muž zkolabuje a dr. Foreman ho odmítá resuscitovat, protože hudebník má ve svých papírech poznámku, že si to nepřeje. Dr. House však na tuto hloupost nehodlá přistoupit a hudebníka v poslední chvíli zachrání. Díky tomuto svému přístupu se tak House dostane přímo před soud. Ten se mu podaří vyhrát. I v testech se objeví pozitivní zpráva. Jeden z testů odhalí skryty zánět. Po jeho přeléčení lékaři objeví kompresi míchy. House se svým týmem provede operaci, která nemocnému uleví a umožní mu znovu vlastní pohyb. Dr. Foreman, který dostal nabídku od bohatého osobního lékaře hudebníka, zjišťuje, že House je lepším lékařem, a zůstává v nemocnici. Americký seriál (2004). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 04.10. 06:05
Autor: