Denní archiv Říjen 4, 2018

0

Simpsonovi - Bart’s Not Dead (S30E01)

První díl 30. sezo­ny nám při­ne­sl dal­ší rutin­ní epi­zo­du. Kromě dvou nových hos­tu­jí­cích her­ců (Gal Gadot a Emily Deschanel) není o co stát.

Příběh je vel­mi jed­no­du­chý, Bart spl­ní výzvu par­tič­ky kolem Nelsona a málem se při­za­bi­je, naštěs­tí se rych­le uzdra­ví a díky Homerovi si vymys­lí pří­běh o tom, že zažil svo­jí smrt, potkal Ješíše a dal­ší slav­né osob­nos­ti.

Nevím, co bude násle­do­vat za dal­ší epi­zo­dy, ale Simpsonovi v posled­ní (pro­za­tím ohlá­še­né) sezó­ně čím dál sláb­nou, vti­pů a nará­žek je tam stá­le málo, a tak jedi­né­mu, čemu jsem se se zasmál bylo krát­ké cameo slav­ných here­ček, kte­ré děla­ly kon­kurs na role Marge a Lizy pro při­pra­vo­va­ný film dle Bartova vyprá­vě­ní.

Momentálně to je sotva prů­měr­ná epi­zo­da: 60 %

Nejvtipnější hláš­ky:

 • Gal Gadot jako Líza.
 • Ta role je vaše!
 • Počkat, počkat, počkat, počkat.
 • Vím, že jste byla skvě­lá v Rychle a Zběsile, ale v čem jste ješ­tě hrá­la?
 • Viděl jste Wonder Woman?
 • Jakmile vidím DC logo,usnu.

 

 • Jako Marge... Emily Deschanel.
 • Hm, jo. Uh, nejdřív bych měl otáz­ku.
 • Měli jste někdy ve Sběratelech kos­tí kos­ti s masem
 • a pokud ano, kde jsou teď?
 • Možná by to měla začít číst.
 • Homie, se vším, co se teď děje..
 • ..mys­lím, že bychom si měli dát pau­zu.
 • Ne! Marge, ne!
 • Pauza zna­me­ná navždy.
 • Změním se. Vážně.
 • Homere, jen hra­je svou roli.
 • Oh, jas­ně, jas­ně, jo.
 • Mohla bys držet ruku naho­ře, až budeš hrát, ať to poznám?

Titulky k epi­zo­dě.

Autor:
0

Zákon smečky: Soumrak - Rudý měsíc - odhalí Bouře zrádce dřív než dojde sama k úhoně?

Lízinka, Bručoun a Vrtík byla tři malá štěňa­ta, kte­rá žila v dou­pě­ti u psů, kte­ří se jich uja­li, když jejich mamin­ka zemře­la a měli je rádi. Ovšem nyní dospě­li k názo­ru, že musí utéct, pro­to­že až dospě­jí, pod­le jejich pře­svěd­če­ní nikdy neza­pad­nou k této smeč­ce, poně­vadž jsou hlí­da­cí psi. Lízinka byla v hlu­bo­ké noci vzhů­ru a nechá­pa­la, jak její brat­ři mohou spát, když mají utéct. Lízinka je s vypě­tím sil vzbu­di­la a nuti­la k rea­li­za­ci jejich plá­nu útě­ku. Jen jed­no ji mrze­lo - že se nemů­že roz­lou­čit se psy, kte­ří jim pomá­ha­li. Na dru­hé stra­ně - kdy­by je pro­bu­di­li, nene­cha­li by je ode­jít. Tak tedy šli.

Nejvíce měl strach Vrtík, ale nako­nec se vydal pryč s ostat­ní­mi. Pomalu se všich­ni plí­ži­li pro ně vyso­kou trá­vou, kte­rá Lízinku šimra­la tak moc, až se jí chtě­lo kých­nout, ale roz­hod­la se to vydr­žet. Najednou se mezi stro­my mihl stín - byla to Luna - pes na hlíd­ce - avšak tu zají­ma­li hroz­by zven­čí. Hledali jis­tou ská­lu, ale stá­le se k ní nemoh­li dostat. Vrtík s Bručounem nená­pad­ně dáva­li vinu Lízince, pro­to­že ona tvr­di­la, že už tam kaž­dou chví­li budou a zatím kde nic tu nic. Po chví­li se obje­vi­lo šus­tě­ní - byla to Daisy.

Daisy - jeden ze psů, kte­ří se malých uja­li byla vel­mi přá­tel­ská. Upřímně se zdě­si­la, že vidí štěňa­ta v noci ven­ku, když by měla být v pele­chu a spát. Hned se zají­ma­la o to, co děla­jí ven­ku. Lízinka se pro­řek­la, že chtě­li utéct. Daisy jen nevě­říc­ně vytřeš­ti­la oči a hned se pta­la proč. Bručoun řekl, že je nikdo nechce ve smeč­ce a nemá je rád. Daisy to však s pře­hle­dem vyvrá­ti­la. Nakonec zave­le­la, že se všich­ni vrá­tí do tábo­ra. Lízinka a Bručoun si vymě­ni­li neroz­hod­né pohle­dy, avšak Vrtík byl nad­še­ný. Lízinka v duši cíti­la úle­vu, že je obje­vi­la zrov­na Daisy a nene­cha­la je utéct.

 

Roztomilý pří­běh, opět hra­jí hlav­ní roli zví­řa­ta - psi. Jednoznačně kni­ha pro ty, kdo má rád zví­řa­ta vše­ho dru­hu, nejen nej­lep­ší­ho pří­te­le člo­vě­ka. Obálka je parád­ní, roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju. Má 232 stran a jed­ná se o čtvr­tý díl ze série.

 • Autor: Erin Hunterová
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Albatros
 • Datum vydá­ní: 13. 08. 2018
Autor:
0

DALIBOR JANDA

MEGAKONCERTY „65“ — Letos v březnu oslavil Dalibor Janda pětašedesáté narozeniny. Po vydání hitového „best of“ dvojalba si je také připomíná na speciálním koncertním turné po Česku i Slovensku. V rámci něho se zastaví i v brněnském Bobycentru, kde vystupoval naposledy v devadesátých letech.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
16.12.2018 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Nová krev: Režisérská samota“0

16.12.2018 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Nová krev: Režisérská samota“

Originální přednáška Davida Prachaře o současné české režii. Za svojí kariéru se setkal s bezmála čtyřicítkou režisérů – jací byli? Co je smyslem režie? Co jsou její úsilí a traumata? Známe vůbec své režiséry? Moderní žánr lecture-performance neboli poučný stand-up na zadané téma. V hlavní a jediné roli David Prachař. Dojde na projekce i na otázky z publika!

Celý článek na stránkách Národního divadla

Autor:
0

Ester Geislerová bude hledat lásku ve filmové romantické komedii LOVEní

Režisér Karel Janák začal natá­čet roman­tic­kou kome­dii LOVEní s Ester Geislerovou, Jakubem Prachařem nebo Veronikou Žilkovou. První klap­ka padla 2. říj­na, točit se bude celý měsíc až do 1. lis­to­pa­du. Do kin půjde film se slo­ga­nem „Hledá se lás­ka, Zn. Spěchá“ už na jaře 2019. „Rádi bychom stih­li pre­mi­é­ru 7. břez­na, den před Mezinárodním dnem žen,“ pro­zra­dil odváž­ný plán reži­sér Karel Janák. Spolu s Janem Potměšilem napsal ke sním­ku i scé­nář.

Hlavní posta­va fil­mu Eliška s tvá­ří Ester Geislerové, má svat­bu a čeká na svůj vel­ký moment. Namísto své­ho „ano“ ale ženich řek­ne „ne“ a od oltá­ře ute­če. Naštěstí má zdr­ce­ná Eliška skvě­lou kama­rád­ku s jas­ným recep­tem, co je potře­ba dělat. Ona sama stří­dá klu­ky jako ponož­ky a pro­to hned zalo­ží Elišce pro­fil na osvěd­če­né seznam­ce. Té to není pří­liš po chu­ti, ale je jí už 35 let, je sin­gle a má strach, aby jí neu­jel vlak. A chce vzít život pev­ně­ji do svých rukou. Vrhá se pro­to do ran­dě­ní nasle­po a mezi řadou kata­stro­fic­kých schůzek zku­sí najít novou lás­ku. Zároveň se musí rych­le pře­stě­ho­vat a jedi­nou mož­nos­tí je byd­let spo­leč­ně s nevlast­ním bra­t­rem, podi­ví­nem, kte­rý pěs­tu­je na stře­še vče­ly a kte­rý ji doma nechce.

Svérázného nevlast­ní­ho bra­t­ra hra­je Jakub Prachař, ženi­cha, co ute­kl, hra­je Martin Písařík, živel­nou kama­rád­ku ztvár­ní slo­ven­ská komič­ka Eva Kramerová. Chápavou mamin­ku hlav­ní hrdin­ky hra­je Veronika Žilková, kte­rá během své­ho prv­ní­ho dne natá­če­ní strá­vi­la nezvykle dlou­hou dobu v mas­kér­ně. „Musím kvů­li roli změ­nit bar­vu vla­sů. Docela dlou­ho jsme hle­da­li správ­ný odstín zrza­vé bar­vy na vla­sy, abychom co nej­víc tre­fi­li bar­vu Ester a byly si pro film podob­né,“ pro­zra­di­la Veronika Žilková.

V dal­ších rolích se před­sta­ví Ondřej Malý, Jaroslav Plesl nebo Jana Švandová.

Ester Geislerová hrá­la ve slav­né kome­dii Karla Janáka Snowboarďáci i v řadě dal­ších sním­ků, napo­sle­dy v Chatě na pro­dej. Komedie LOVEní je přes­to jejím prv­ním fil­mem ve stě­žej­ní hlav­ní roli. V roce 2002 vyhrá­la pres­tiž­ní mode­lin­go­vou sou­těž Elite Model Look Czech repub­lic, vystu­do­va­la Akademii výtvar­ných umě­ní v Praze, pod znač­kou Ester&Josefina se spo­lu s Josefínou Bakošovou věnu­je desig­nu, módě a sty­lin­gu a nedáv­no vyda­ly kni­hu roz­cho­do­vých hlá­šek.

„Před lety tu Karel Janák zave­dl žánr kome­dií pro tee­nage­ry. Z těch už jsou ale dospě­lí lidé a stej­ně tak sou­čas­ní hrdi­no­vé Karlova fil­mu. To, co zůstá­vá, je hle­dá­ní lás­ky ve všech jejích podo­bách a s tím spo­je­ná zába­va pro divá­ky,“ říka­jí shod­ně pro­du­cen­ti fil­mu Vojtěch Frič a Ondřej Kulhánek.…

Autor:
0

Technik na Nově nebyl zdaleka první ani poslední, kdo obohatil televizní program. Připomeňte si tajemného Krťu nebo Emmu Smetanu coby ducha, kteří pobavili národ

Humorná vsuv­ka, kte­rou Nova pro­špi­ko­va­la při vysí­lá­ní Pompejí svůj pro­gram, neby­la zda­le­ka prv­ní. Mohli bychom vlast­ně říct, že jde svým způ­so­bem o tra­di­ci. Bulvární ser­ver Super.cz dokon­ce v této sou­vis­los­ti při­po­mí­ná památ­nou větu, kte­rou pro­ne­sl prí­mař Chocholoušek v legen­dár­ním fil­mu Jáchyme, hoď ho do stro­je!: „Náš ústav se vám mými ústy co nej­sr­deč­ně­ji omlou­vá za toto poli­to­vá­ní­hod­né nedo­pat­ře­ní, k jaké­mu dochá­zí maxi­mál­ně jed­nou za deset let.“

Mnozí z vás si jis­tě vzpo­me­nou na plí­ží­cí se Emmu Smetanu, kte­ré se v roce 2012 zřej­mě nechtě­lo obchá­zet kame­ry, tak to vza­la zkrat­kou a jako duch se v pří­mém pře­no­su Televizních novin pro­plí­ži­la pří­mo před nimi. Svým husar­ským kous­kem poba­vi­la nejen pří­tom­né mode­rá­to­ry hlav­ní zpra­vo­daj­ské rela­ce Lucii Borhyovou a Reye Korantenga.

V květ­nu toho­to roku se zase kde­si v záku­li­sí zapo­mněl Michal Čoudek. Podle svých slov se prý zake­cal s bos­sem Snídaně s Novou, a na posled­ní Ranní Televizní novi­ny tak nesti­hl doběh­nout včas. Z jeho nepří­tom­nos­ti byli vidi­tel­ně zma­te­ni i samot­ní mode­rá­to­ři, kte­ří si původ­ně sami neby­li jis­ti v kram­fle­cích, zda Čoudek sedí za mode­rá­tor­ským pul­tí­kem. „Aha, on tam není, tak, tak tam jdu já nebo kdo tam jde?,“ opa­ko­va­la roz­la­dě­ná Gabriela Partyšová…

Nejen TV Nova je však exper­tem na tyto obo­ha­cu­jí­cí kul­tur­ní vlož­ky. Podobná věc se v minu­los­ti poved­la i České tele­vi­zi, přes­ně­ji Čtyřiadvacítce, kte­rá teh­dy divá­kům mís­to bur­zov­ní­ho zpra­vo­daj­ství nabíd­la dnes už cel­kem dob­ře zná­mý majstrštyk v podo­bě tele­fo­ná­tu mode­rá­tor­ky Sandry Parmové s jakým­si tajem­ným Krťou. Podle dob­ře infor­mo­va­né­ho zdro­je to měl být údaj­ně zvu­kař.

Autor:
0

DAGMAR PECKOVÁ

PRVNÍ VÁNOČNÍ ALBUM — Ve spolupráci s Jaroslavem Krčkem, Musicou Bohemicou a Gentlemen Singers nahrála Dagmar Pecková album nazvané Zrození, které obsahuje české a moravské vánoční koledy, vánoční písně z českých barokních kancionálů a vánoční zpěvy staré Evropy. Album vydává již 5. října 2018 Supraphon. V prosinci uskuteční Dagmar Pecková s Musicou Bohemicou i stejnojmenné koncertní turné.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Eleanor se má vážně skvěle - Literární senzace pro všechny asociály

Kdybychom moh­li za sto let nahléd­nout do sezna­mu povin­né čet­by, jsem si jis­tá, že bychom v něm, jakož­to význam­né­ho zástup­ce lite­ra­tu­ry 21. sto­le­tí, našli román „Eleanor se má váž­ně skvě­le“. Myslím si, že někte­ří stu­den­ti by ho nesná­še­li, při­šel by jim nud­ný a takřka o ničem, zato pro dru­hé by to byl jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších pří­bě­hů, kte­rý by je chy­tl za srd­ce, a rádi by se k němu dob­ro­vol­ně vra­ce­li. Jenže jak je tomu doo­prav­dy?

Na tuhle kni­hu jsem všu­de sly­še­la samou chvá­lu, v zahra­ni­čí na mě (a to v kaž­dém knih­ku­pec­tví, sku­teč­ně!) neu­stá­le kou­ka­la z oddě­le­ní TOP best­selle­rů a vůbec, stá­le jsem na ni někde nará­že­la. Nedalo mi to, Eleanor jsem si muse­la pře­číst a udě­lat si na ni svůj vlast­ní názor. Než vám ho však sdě­lím, něco málo k ději je nut­nos­tí pro lep­ší pocho­pe­ní:

Eleanor je vel­mi samo­tář­ský člo­věk. Ale ačko­liv nemá žád­né přá­te­le ani rodi­nu, s nikým netrá­ví vol­ný čas a již něko­lik let žije den­no­den­ně jed­nou a tou samou ruti­nou, nestě­žu­je si a vypo­řá­dá­vá se s živo­tem, jak nej­lé­pe umí. Ve skot­ském Glasgow pra­cu­je jako účet­ní, nesta­rá se o to, co si mys­lí dru­zí, pra­vi­del­ně v míst­ním obcho­dě naku­pu­je ty samé věci a o víken­dech se věnu­je pití vod­ky, díky kte­ré­mu se zapo­mí­ná na otřes­né dět­ství. Náhle se však spřá­te­lí s kole­gou Raymondem, a od té chví­le si je Eleanor vědo­ma toho, že musí vystou­pit ze své uli­ty ven.

Nyní by vám hlav­ní hrdin­ka měla být bliž­ší a měli bys­te se v její sple­ti­té osob­nos­ti vyznat ale­spoň o tro­chu více, než tomu bylo před chví­lí. Ale pokud máte pocit, že tomu­to intro­vert­ní­mu člo­vě­ku plně nero­zu­mí­te a Eleanořin pro­blém stá­le nechá­pe­te, věř­te mi, ono to ani po pře­čte­ní celé kni­hy nebu­de o moc lep­ší. Pro kaž­dé­ho z nás je samo­ta růz­ně pří­jem­ná, vyhle­dá­vá­me ji či nao­pak – a to je jen jeden z mno­ha vli­vů, kte­ré roz­hod­nou, zda vás kni­ha dosta­ne do kolen, nebo vás zane­chá chlad­ný­mi.

V kaž­dém pří­pa­dě se nemu­sí­te bát, že bys­te se nudi­li. Spisovatelka Gail Honeymanová píše vel­mi čti­vě a sviž­ně, tak­že pří­běh utí­ká jako voda – i přes­to, že je v kni­ze poměr­ně málo dia­lo­gů, kte­ré při­ro­ze­ně nabí­ze­jí více akce. Ale tady nejde prá­vě ani tak o akci a neče­ka­né zvra­ty, ale nao­pak o poci­ty, pro­žit­ky a zamyš­le­ní nad vývo­jem Eleanořiny osob­nos­ti, nad jejím zvlášt­ním cho­vá­ním a uva­žo­vá­ním. Jde o vži­tí se do její kůže a pozná­ní, že tako­ví­to lidé mezi námi oprav­du exis­tu­jí.

A tepr­ve pak vám to dojde. To, že skr­ze román „Eleanor se má váž­ně skvě­le“ pocho­pí­te, že někte­ří kolem nás se mohou potý­kat s podob­ný­mi pro­blémy. A vy tedy mís­to toho, že bys­te ono­ho podi­ví­na igno­ro­va­li, mu tře­ba nabíd­ne­te pomoc. Protože v tom oka­mži­ku už bude­te vědět, že vy nemá­te poně­tí o tom, čím vším si daný člo­věk pro­šel, co ho trá­pí, jaké má posti­že­ní či ome­ze­ní a podob­ně. Možností je spous­ta. A pro­to ho nemů­že­te ihned odsou­dit a zaška­tul­ko­vat. Jedno je pro­to zřej­mé – měli bychom si pomá­hat, a to za kaž­dých okol­nos­tí a bez roz­dí­lu.

Tyto myš­len­ky (a spous­tu dal­ších) ve mně vyvo­la­la Eleanor – podiv­ná lite­rár­ní posta­va, kte­ré stá­le moc nero­zu­mím a sna­žím se k ní najít svou ces­tu. A prá­vě pro­to jsem nesmír­ně vděč­ná, že jsem se moh­la pono­řit do toho­to nezvyk­lé­ho, hlu­bo­ké­ho pří­bě­hu, kte­rý mi roz­ší­řil obzo­ry a posu­nul zase o kus dál. I když ten­to román neřa­dím ke svým nej­ob­lí­be­něj­ším, roz­hod­ně sto­jí mini­mál­ně za jed­no pře­čte­ní (nebo ale­spoň pokus). Literatura by měla slou­žit nejen jako zábav­ná výplň naše­ho vol­né­ho času, ale měla by také, pod­le mého názo­ru, vzdě­lá­vat. To „Eleanor se má váž­ně skvě­le“ dělá vše­mi dese­ti.


Originální název:

Eleanor Oliphant Is Completely Fine (2017)

Žánr:
Literatura světová, Romány, Pro ženy
Vydáno:2017, Plus
Počet stran:352
Překlad:Olga Bártová
Autor obál­ky:Magdaléna Lindaurová
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná s pře­ba­lem
ISBN:978-80-259-0747-4
Autor: