Denní archiv Říjen 4, 2018

0

Simpsonovi - Bart’s Not Dead (S30E01)

První díl 30. sezo­ny nám při­ne­sl dal­ší rutin­ní epi­zo­du. Kromě dvou nových hos­tu­jí­cích her­ců (Gal Gadot a Emily Deschanel) není o co stát. Příběh je vel­mi jed­no­du­chý, Bart spl­ní výzvu par­tič­ky kolem Nelsona a málem se při­za­bi­je, naštěs­tí se rych­le uzdra­ví a díky Homerovi si vymys­lí pří­běh o tom, že zažil svo­jí smrt, potkal Ješíše a dal­ší...

Autor:
0

Zákon smečky: Soumrak - Rudý měsíc - odhalí Bouře zrádce dřív než dojde sama k úhoně?

Lízinka, Bručoun a Vrtík byla tři malá štěňa­ta, kte­rá žila v dou­pě­ti u psů, kte­ří se jich uja­li, když jejich mamin­ka zemře­la a měli je rádi. Ovšem nyní dospě­li k názo­ru, že musí utéct, pro­to­že až dospě­jí, pod­le jejich pře­svěd­če­ní nikdy neza­pad­nou k této smeč­ce, poně­vadž jsou hlí­da­cí psi. Lízinka byla v hlu­bo­ké noci vzhů­ru a nechá­pa­la, jak...

Autor:
DALIBOR JANDA0

DALIBOR JANDA

MEGAKONCERTY „65“ — Letos v břez­nu osla­vil Dalibor Janda pět­a­še­de­sá­té naro­ze­ni­ny. Po vydá­ní hito­vé­ho „best of“ dvojal­ba si je také při­po­mí­ná na spe­ci­ál­ním kon­cert­ním tur­né po Česku i Slovensku. V rám­ci něho se zasta­ví i v brněn­ském Bobycentru, kde vyst...

Autor:
0

Ester Geislerová bude hledat lásku ve filmové romantické komedii LOVEní

Režisér Karel Janák začal natá­čet roman­tic­kou kome­dii LOVEní s Ester Geislerovou, Jakubem Prachařem nebo Veronikou Žilkovou. První klap­ka padla 2. říj­na, točit se bude celý měsíc až do 1. lis­to­pa­du. Do kin půjde film se slo­ga­nem „Hledá se lás­ka, Zn. Spěchá“ už na jaře 2019. „Rádi bychom stih­li pre­mi­é­ru 7. břez­na, den před Mezinárodním...

Autor:
0

Technik na Nově nebyl zdaleka první ani poslední, kdo obohatil televizní program. Připomeňte si tajemného Krťu nebo Emmu Smetanu coby ducha, kteří pobavili národ

Humorná vsuv­ka, kte­rou Nova pro­špi­ko­va­la při vysí­lá­ní Pompejí svůj pro­gram, neby­la zda­le­ka prv­ní. Mohli bychom vlast­ně říct, že jde svým způ­so­bem o tra­di­ci. Bulvární ser­ver Super.cz dokon­ce v této sou­vis­los­ti při­po­mí­ná památ­nou větu, kte­rou pro­ne­sl prí­mař Chocholoušek v legen­dár­ním fil­mu Jáchyme, hoď ho do stro­je!: „Náš ústav se vám mými ústy co nej­sr­deč­ně­ji omlou­vá...

Autor:
Need for Speed2

Need for Speed – Fanoušci herní série „Need for Speed“ se dočkali

Fanoušci her­ní série Need for Speed se dočka­li – na moti­vy jejich oblí­be­né video­hry vzni­kl celo­ve­čer­ní film, ve kte­rém si při­jdou na zbě­si­lé honič­ky a uži­jí si do sytos­ti adre­na­li­no­vou akci s luxus­ní­mi auto­mo­bi­ly. Ke hře zalo­že­né na neu­stá­lém jež­dě­ní a budo­vá­ní závod­ní kari­é­ry hrá­če ale bylo potře­ba vymys­let pří­běh, kte­rý nebyl ve svě­tě Need for...

Autor:
DAGMAR PECKOVÁ0

DAGMAR PECKOVÁ

PRVNÍ VÁNOČNÍ ALBUM — Ve spo­lu­prá­ci s Jaroslavem Krčkem, Musicou Bohemicou a Gentlemen Singers nahrá­la Dagmar Pecková album nazva­né Zrození, kte­ré obsa­hu­je čes­ké a morav­ské vánoč­ní kole­dy, vánoč­ní pís­ně z čes­kých barok­ních kan­ci­o­ná­lů a vánoč­ní zpěvy st...

Autor:
ČT - 04.10.20180

ČT - 04.10.2018

Televizni pro­gram na 04.10.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Máte slo­vo s M. JílkovouTváří v tvář pro­blé­mu. Připravili: M. Jílková, S. Brunclík, K. Dušková, J. Smrž ...

Autor:
TV Barrandov - 04.10.20180

TV Barrandov - 04.10.2018

Televizni pro­gram na 04.10.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 04.10. 02:20 04.10. 03:10Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bli...

Autor:
0

Eleanor se má vážně skvěle - Literární senzace pro všechny asociály

Kdybychom moh­li za sto let nahléd­nout do sezna­mu povin­né čet­by, jsem si jis­tá, že bychom v něm, jakož­to význam­né­ho zástup­ce lite­ra­tu­ry 21. sto­le­tí, našli román „Eleanor se má váž­ně skvě­le“. Myslím si, že někte­ří stu­den­ti by ho nesná­še­li, při­šel by jim nud­ný a takřka o ničem, zato pro dru­hé by to byl jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších...

Autor:
Prima - 04.10.20180

Prima - 04.10.2018

Televizni pro­gram na 04.10.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex VII (1) -ST -W -HDKomisař Rex dosta­ne nové­ho pána a oddě­le­ní vražd nové­ho šéfa. Do vyšet­řo­va­cí­ho týmu při...

Autor:
NOVA - 04.10.20180

NOVA - 04.10.2018

Televizni pro­gram na 04.10.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemSestra Daniny spo­lu­žač­ky na čas odjíž­dí a shá­ní něko­ho, kdo by jí dával pozor na byt. Dana se toho­to úko­lu ve...

Autor: