Denní archiv Říjen 3, 2018

0

Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!

Jo Blackmoreová trpí psy­chic­kou nemo­cí, ale sna­ží se žít nor­mál­ní život.Pracuje a svě­do­mi­tě se sta­rá o svou milo­va­nou dvou­le­tou dce­ru Elisu. Její život by byl skvě­lý, nebýt toho, že její man­žel­ství smě­ru­je ke kon­ci. Může ale opus­tit man­že­la, kte­rý kro­mě ní a dce­ry už niko­ho nemá? Nebo je sna­ha udr­žet nefunkč­ní man­žel­ství zby­teč­ná...

Autor:
0

Unikátní výstava fotografií z filmu Zlatý podraz v Paláci YMCA

Milovníci vel­kých, dra­ma­tic­kých pří­bě­hů a bas­ke­tu si uží­va­jí pod­zi­mu. V říj­nu má pre­mi­é­ru film reži­sé­ra Radima Špačka Zlatý pod­raz. Ten na poza­dí zápo­le­ní čes­ko­slo­ven­ských bas­ket­ba­lo­vých šam­pi­o­nů  v letech 1938 až 1951 vykres­lil jejich osu­dy, lás­ky, sílu přá­tel­ství i neu­tu­cha­jí­cí nadě­ji. Ochutnávkou fil­mu je výsta­va Zlatý pod­raz ve foto­gra­fii, kte­rá je k vidě­ní v praž­ském Paláci YMCA v uli­ci...

Autor:
0

Jak se herci z filmu Zlatý podraz připravovali na role basketbalistů

Kliky, míč, kli­ky, míč, kli­ky. Tréninky her­ců před začát­kem natá­če­ní Zlatého pod­ra­zu byly tvr­dé a nároč­né. Herci odje­li i na sku­teč­ný kemp do Nymburka, kde hra­jí mno­ho­ná­sob­ní bas­ket­ba­lo­ví šam­pi­o­ni. Trenéři spo­čí­ta­li, že během tré­nin­ků a natá­če­ní udě­lal kaž­dý mimo jiné sko­ro 10 000 kli­ků. A také nastří­le­li stov­ky košů. Někteří her­ci měli pří­mo roz­ka­zem od...

Autor:
0

Festival bollywoodského filmu - Bollywood jako příběhy inspirované reálnými událostmi

Festival bolly­wo­od­ské­ho fil­mu od 10. do 14. říj­na opět nabíd­ne divá­kům v praž­ském kině Světozor výběr jiho­asij­ské kine­ma­to­gra­fie, kte­rá svým roz­sa­hem kon­ku­ru­je ame­ric­ké­mu Hollywoodu! Hollywood zná kaž­dý, ale Bollywood (a indic­ké fil­my obec­ně) si u nás za 16 let trvá­ní fes­ti­va­lu také našel znač­nou část fanouš­ků - a pozná­va­jí ho dal­ší a dal­ší.

Autor:
Zen na každý den0

Zen na každý den

Zen na kaž­dý den před­sta­vu­je mimo­řád­nou kni­hu o základ­ních aspek­tech lid­ské­ho živo­ta, kte­ré podá­vá s neu­vě­ři­tel­nou jed­no­du­chos­tí. Kniha při­ná­ší napros­to jedi­neč­ný a pří­mo­ča­rý náhled na otáz­ky týka­jí­cí se našich vzta­hů, prá­ce, stra­chu či ambi­cí. Vrstvu ...

Autor:
Včelaření od jara do zimy0

Včelaření od jara do zimy

Bohatě ilu­stro­va­ná kni­ha vás díky sro­zu­mi­tel­ným tex­tům, stov­ce kre­seb a mno­ha foto­gra­fi­ím nau­čí, co a jak máte správ­ně dělat u včel během celé­ho roku. Vysvětlí vám vaz­by včel na okol­ní pří­ro­du a poča­sí v prů­bě­hu stří­da­jí­cích se roč­ních dob, nau­čí vás, ...

Autor:
Květiny pro suché zahrady0

Květiny pro suché zahrady

Ze sta­no­višť na zahra­dě s nedo­stat­kem vláhy nemu­sí­te mít v žád­ném pří­pa­dě oba­vy. Téměř vždy se dá najít něja­ký druh rost­li­ny, kte­ré­mu se zde bude dařit. Byť to může být pro mno­hé čte­ná­ře pře­kva­pe­ní, je sor­ti­ment sucho­mil­ných rost­lin neo­by­čej­ně boha­tý, ...

Autor:
Vznik ČSR 19180

Vznik ČSR 1918

Život na malém měs­tě kon­cem vál­ky není plný něja­kých divo­kých udá­los­tí, ale napě­tí je všu­dypří­tom­né. Koho ješ­tě odve­dou na voj­nu, než vál­ka skon­čí? Nese poš­ťák dopis od man­že­la z fron­ty, nebo úřed­ní ozná­me­ní, že padl? Kde seže­ne­me mou­ku, bram­bo­ry, mlék...

Autor:
České dějiny – 100 památných míst0

České dějiny – 100 památných míst

100 let od vzni­ku Československé repub­li­ky 100 památ­ných míst čes­kých dějin Moderní ději­ny naše­ho náro­da jsou nemys­li­tel­né bez návaz­nos­ti na dáv­něj­ší obdo­bí – a prá­vě těmi se zao­bí­rá náš his­to­ric­ký prů­vod­ce. Představujeme celou stov­ku „míst pamě­ti“, sp...

Autor:
Kouzelné pověsti našich krajů0

Kouzelné pověsti našich krajů

Vydejte se za úžas­ným dob­ro­druž­stvím po kra­jích naší vlas­ti a navštiv­te měs­ta Čech, Moravy i Slezska. Dozvíte se napří­klad, jak to bylo s půl­kou koně, kte­rou mají Pardubice ve svém zna­ku, proč se řeka Metuje jme­nu­je prá­vě Metuje nebo co vyvá­dě­jí per­mon...

Autor:
Jitík sportovcem0

Jitík sportovcem

Ona je Jitka, on je Jitík. Padli si do oka a je z toho pohád­ko­vé vyprá­vě­ní. Řeč je o oblí­be­né hereč­ce Jitce Molavcové a jejím novém, spor­tov­ním hrdi­no­vi. Velké spor­tov­ní zážit­ky malé­ho klu­ka pře­kva­pí všech­ny pohád­ko­mi­ly a mož­ná je při­mě­jí běhat, pla­vat...

Autor:
Mlýn0

Mlýn

Dva brat­ři. Jeden mlýn. A jeden slib… Strhující pří­běh dvou bra­trů, kte­ří dali slib umí­ra­jí­cí­mu otci, že uchrá­ní jejich mlýn a maje­tek pro­ti všem. Lze tako­vý slib dodr­žet za všech okol­nos­tí? Může odda­nost tako­vé­mu závaz­ku odo­lat i maši­né­ri­ím tota­lit­níc...

Autor:
0

Veterinární akademie - Lék pro poníka - podaří se dívkám zachránit poníka?

Abbey, Hanna a Talika zdár­ně pro­plou­va­jí ško­lou pro vete­ri­ná­ře. Nyní při­šel dal­ší úkol. Pan McPhail, jejich uči­tel péče o zví­řa­ta, měl u sebe svou bor­der kolii Drovera a oko­lo něj bylo na hra­ze­ní asi tucet dívek, pro­to­že momen­tál­ně sle­do­va­ly Abbey na jejím tem­pe­ra­ment­ním koni Pepperovi, kte­rá si zrov­na vybí­ra­la mla­dé­ho vol­ka, aby ostat­ním uká­za­la,...

Autor:
0

Reportáž z dabingového studia Daniela Bambase

Tvůrci fil­mu své­ho nemo­rál­ní­ho, ale sty­lo­vé­ho padou­cha nalez­li v brit­ském her­ci, rap­pe­ro­vi a akti­vis­to­vi Rizovi Ahmedovi, drži­te­li Zlatého gló­bu. Na prv­ní pohled se zdá, že je Carlton Drake vědec, filan­trop a vyná­lez­ce a že svou spo­leč­nost Life Foundation zalo­žil pro bla­ho lid­stva. Realita je ale tako­vá, že je ten­to uhla­ze­ný vizi­o­nář ve sku­teč­nos­ti pra­choby­čej­ným zlo­čin­cem,...

Autor:
0

Rozhovor s dabérem Petrem Lněničkou

Přestože Petr Lněnička má téměř shod­ný hlas s hla­sem Toma Hardyho, fanouš­ci na soci­ál­ních sítích mohou vyja­d­řo­vat oba­vy z toho, že Petr nezvlád­ne nada­bo­vat vel­mi hlu­bo­ký Venomův hlas, kte­rý sly­ší v ori­gi­ná­le. Zvládne. Jeho hlas se ve stu­diu upra­vu­je, stej­ně jako v ori­gi­ná­le hlas Venoma. To jen pro pří­pad­né dota­zy fanouš­ků 😊

Autor:
Dopis0

Dopis

Tina Craigová pra­cu­je do úmo­ru, a ješ­tě k tomu o sobo­tách pro­dá­vá v dob­ro­čin­ném obcho­dě, aby ve svém nešťast­ném domo­vě trá­vi­la co nejmé­ně času. Když pro­hle­dá­vá kapsy staré­ho oble­ku, kte­rý někdo cha­ri­tě věno­val, obje­ví dopis se zale­pe­nou ofran­ko­va­nou ob...

Autor:
HANA ZAGOROVÁ0

HANA ZAGOROVÁ

POKŘTILA NOVÉ ALBUM — Stálice naší popu­lár­ní hud­by Hana Zagorová vyda­la na kon­ci září nové album, kte­ré nazva­la pod­le pís­nič­ky zpě­vá­ka a skla­da­te­le Marka Ztraceného „Já nemám strach“. Album se týden po zahá­je­ní pro­de­je ocit­lo na 1. mís­tě hit­pa­rá­dy nejp...

Autor:
Toman – Recenze0

Toman – Recenze – 60%

Čtvrtý film v režij­ní fil­mo­gra­fii Ondřeje Trojana (po sním­cích Pějme píseň doko­la, Želarya Občanský prů­kaz) se ode­hrá­vá v letech 1945-1948 a věnu­je se poně­kud zapo­me­nu­té posta­vě čes­ko­slo­ven­ské pová­leč­né his­to­rie, Zdeňkovi Tomanovi. Ten se naro­dil jako Zoltán Goldenberg, syn maďar­ských Židů. Od své­ho židov­ské­ho půvo­du se ale distan­co­val a za dru­hé svě­to­vé vál­ky žil v Londýně, kde pra­co­val v kon­tak­tu s exi­lo­vou...

Autor: