Denní archiv Říjen 3, 2018

0

Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!

Jo Blackmoreová trpí psy­chic­kou nemo­cí, ale sna­ží se žít nor­mál­ní život.Pracuje a svě­do­mi­tě se sta­rá o svou milo­va­nou dvou­le­tou dce­ru Elisu. Její život by byl skvě­lý, nebýt toho, že její man­žel­ství smě­ru­je ke kon­ci. Může ale opus­tit man­že­la, kte­rý kro­mě ní a dce­ry už niko­ho nemá? Nebo je sna­ha udr­žet nefunkč­ní man­žel­ství zby­teč­ná a roz­vod by byl to nej­lep­ší řeše­ní pro všech­ny? Navíc by se pak Jo s dce­rou moh­la odstě­ho­vat k mámě a pomoct jí s péčí o umí­ra­jí­cí­ho otce... Když Jo jed­no­ho dne odchá­zí z prá­ce, požá­dá jí cizí žena o sve­ze­ní. Tahle zdán­li­vě nevin­ná pros­ba však obrá­tí Join život vzhů­ru noha­ma.

Neznámá žena totiž zná nejen její­ho man­že­la, ale má taky infor­ma­ce o její dce­ři - a co hůř, i dce­ři­nu ruka­vi­ci. A pokud jí Join man­žel nevrá­tí to, co jí ukra­dl, bude Elisa v nebez­pe­čí. Join man­žel ale tvr­dí, že tu cizí ženu nezná, neví, o čem mlu­vi­la, a radí Jo, aby na celý inci­dent zapo­mně­la. To by Jo ráda udě­la­la, jen­že zra­zu jako by se pro­ti ní spik­ly poli­cie, soci­ál­ka i vlast­ní man­žel. Všichni pro­hla­šu­jí, že je špat­ná mat­ka, kte­rá není způsobi­lá plnit rodi­čov­ské povin­nos­ti. Jediným řeše­ním je útěk. Jo s dcer­kou nachá­zí úto­čiš­tě na mís­té, odkud pochá­d­zí její máma, no netu­ší, že se zde ukrý­va­jí tajem­ství, kte­ré mohou  celý její záchran­ný plán zni­čit.

C. L. Taylor je brit­ská spi­so­va­tel­ka, kte­rá se nejdřív věno­va­la psa­ní poví­dek. Opakované úspě­chy, kte­ré skli­di­la za povíd­ko­vou tvor­bu, ji pod­ní­ti­ly k napsá­ní romá­nu. Bylo to vel­mi dob­ré roz­hod­nu­tí, pro­to­že její psy­cho­lo­gic­ké thrille­ry pat­ří mezi to nej­lep­ší, co v tom­to žán­ru momen­tál­ně vychá­zí.

To doka­zu­je i její kni­ha Útěk, ve kte­ré nám před­sta­vu­je sil­nou a hou­žev­na­tou mla­dou ženu, kte­rá se odmí­tá nechat ome­zo­vat svou psy­chic­kou nemo­cí. Její sna­ha o začle­ně­ní se do nor­mál­ní­ho živo­ta je popsá­na vel­mi pře­svěd­či­vě - kro­mě úspěchů, kte­ré jsou pro psy­chic­ky zdra­vé lidi samo­zřej­mos­tí, se dozví­te i o stra­chu a nejis­to­tě, kte­ré Jo pro­vá­ze­jí na kaž­dém kro­ku a neu­stá­le ji nutí o sobě pochy­bo­vat. Když křeh­kou rov­no­váhu v její duši naru­ší nejdřív výhrůž­ka nezná­mé ženy a pak div­né udá­los­ti, kte­ré se kolem ní dějí, je nuce­na zmo­bi­li­zo­vat všech­ny své síly, aby ochrá­ni­la to  nej­cen­něj­ší, co má.

Skvělým kon­tras­tem ke kapi­to­lám vydě­še­né Jo jsou kapi­to­ly psa­né z pohle­du sebe­vě­do­mé a zákeř­né cizin­ky - ta si hru na koč­ku a myš, kte­rou zača­la hrát s Jo, vyslo­ve­ně uží­vá a neza­sta­ví se před ničím, dokud nezís­ká to, co chce. Při čte­ní vás může zmást, když zra­zu zjis­tí­te, že stej­ným sty­lem písma, kte­rým jsou psá­ny cizin­či­ny kapi­to­ly, jsou psá­ny i kapi­to­ly z pohle­du jiné posta­vy. Tato neob­vyk­lá změ­na při­ne­se důleži­té odha­le­ní a díky ní taky nahléd­ne­te do hla­vy toho, kdo má na svě­do­mí všech­no zlo. A kdo ví, tře­ba ho i pocho­pí­te.

Propletení minu­los­ti a pří­tom­nos­ti na kon­ci kni­hy při­ne­se něko­lik napí­na­vých zvratů a odha­lí nejen všech­na tajem­ství, kte­rá jsou v ději nazna­če­na, ale i dal­ší sku­teč­nos­ti. Konfrontace a vyrov­ná­ní se postav s minu­los­tí je dob­ře zpra­co­vá­no a hez­ky celý pří­běh uza­ví­rá. C.L. Taylor zkrát­ka ví, jak zaujmout čte­ná­ře, a pokud máte její psy­cho­thrille­ry rádi, jis­tě vás potě­ší, že již brzy vyjde její nová kni­ha s názvem Strach.

 

Hodnocení: 90%

 

ÚTĚK

Autorka: C.L. Taylor

Originání název: The Escape

Překlad: Zuzana Pernicová

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 368…

Autor:
0

Unikátní výstava fotografií z filmu Zlatý podraz v Paláci YMCA

Milovníci vel­kých, dra­ma­tic­kých pří­bě­hů a bas­ke­tu si uží­va­jí pod­zi­mu. V říj­nu má pre­mi­é­ru film reži­sé­ra Radima Špačka Zlatý pod­raz. Ten na poza­dí zápo­le­ní čes­ko­slo­ven­ských bas­ket­ba­lo­vých šam­pi­o­nů  v letech 1938 až 1951 vykres­lil jejich osu­dy, lás­ky, sílu přá­tel­ství i neu­tu­cha­jí­cí nadě­ji. Ochutnávkou fil­mu je výsta­va Zlatý pod­raz ve foto­gra­fii, kte­rá je k vidě­ní v praž­ském Paláci YMCA v uli­ci Na Poříčí od 26. září až do 6. lis­to­pa­du. Autorem foto­gra­fií je Patrik Nguyen, na výsta­vě se podí­lel také Josef Chuchma z České tele­vi­ze a orga­ni­za­ce YMCA v ČR.

Snímek a výsta­va jsou i podě­ko­vá­ním spor­tov­cům, kte­ří neztra­ti­li cha­rak­ter v dobách tota­li­ty. A také osla­vou tuzem­ské­ho bas­ket­ba­lu, kte­rý pro repub­li­ku zís­kal mno­ho medai­lí a nedáv­no se zaskvěl postu­pem muž­ské repre­zen­ta­ce na svě­to­vý šam­pi­o­nát v Číně v roce 2019.

Čeští Lvi pod­po­ru­jí film Zlatý pod­raz a v čele s Tomášem Satoranským z NBA (ve fil­mu se obje­ví) a Janem Veselým z Euroligy, sen­zač­ně v kva­li­fi­ka­ci pora­zi­li Rusko. Šampioni ve Zlatém pod­ra­zu se na palu­bov­ce utka­jí se Sovětským sva­zem. Natáčení jed­né ze stě­žej­ních scén fil­mu foto­gra­fie rov­něž zachy­cu­jí.

„Zlatý pod­raz oči­ma, kte­ré ví, o co jde,“ napsal kri­tik Josef Chuchma do titul­ku tex­tu, kte­rý nachys­tal pro výsta­vu sním­ků Patrika Nguyena. Josef Chuchma (nyní ČT art)  peč­li­vě sle­du­je čes­kou foto­gra­fii už dlou­há léta, a tak sto­jí za to cito­vat i dal­ší slo­va o foto­gra­fo­vi a výsta­vě, kte­rou pomohl sesta­vit: „Mezi fil­ma­ři se pohy­bo­val desít­ky hodin, expo­no­val stov­ky a stov­ky sním­ků. Jistě, svou roli v tom hrá­la sku­teč­nost, že sám bas­ket hra­je, tudíž to pro něho neby­la, nemoh­la být, řado­vá zakáz­ka. Byla to srdeč­ní zále­ži­tost. Patrik Nguyen běž­né foto­sky, jak se říká sním­kům, kte­ré co mož­ná věr­ně zpro­střed­ko­vá­va­jí obra­zy, kte­ré pak divák může vidět v kině, expo­no­val v míře jen nezbyt­ně nut­né. Více si – foto­gra­fic­ky vel­mi zdat­ně – vší­mal toho, jak film vzni­ká, jaké úsi­lí vyža­du­je. Viděl, že je to také zápas. A uhra­nul mu celý ten fil­ma­ři nově a dočas­ně vytvo­ře­ný svět bas­ket­ba­lo­vé minu­los­ti, časů téměř pio­nýr­ských, v nichž i ve své době vrchol­ná bas­ket­ba­lo­vá hra vypa­da­la z dneš­ní­ho pohle­du jako ama­tér­ská zába­va, jen­že v sou­čas­ně v těch časech šlo spor­tov­cům, vinou poli­ti­ky, doslo­va o život.“

Fotograf fil­mu Patrik Nguyen také pomá­hal her­cům s tré­nin­kem bas­ket­ba­lu a neu­vě­ři­tel­ně sros­tl s celým štá­bem. A všich­ni návštěv­ní­ci expo­zi­ce si měsí­ce nasa­ze­ní fil­ma­řů pro Zlatý pod­raz můžou před­sta­vit nad neo­by­čej­ný­mi obra­zy od Patrika Nguyena. K fil­mu při­šel, pro­to­že pro radost foto­gra­fo­val bas­ket. A jeho sním­ky street­bal­lis­tů, dětí na hřiš­ti a nej­růz­něj­ších nad­šen­ců, zdo­bí soci­ál­ní sítě spo­lu s těmi z fil­mu.

Foto: BUC FILM, Patrick Nguyen…

Autor:
0

Jak se herci z filmu Zlatý podraz připravovali na role basketbalistů

Kliky, míč, kli­ky, míč, kli­ky. Tréninky her­ců před začát­kem natá­če­ní Zlatého pod­ra­zu byly tvr­dé a nároč­né. Herci odje­li i na sku­teč­ný kemp do Nymburka, kde hra­jí mno­ho­ná­sob­ní bas­ket­ba­lo­ví šam­pi­o­ni. Trenéři spo­čí­ta­li, že během tré­nin­ků a natá­če­ní udě­lal kaž­dý mimo jiné sko­ro 10 000 kli­ků. A také nastří­le­li stov­ky košů. Někteří her­ci měli pří­mo roz­ka­zem od Radima Špačka že muse­jí zesí­lit. O někte­ré se zase bál pro­du­cent Jaroslav Bouček kvů­li zra­ně­ní. Zdeněk Piškula labo­ro­val s bola­vým kot­ní­kem ješ­tě ze STAR DANCE a fyzi­o­te­ra­peut ho nau­čil spe­ci­ál­ní tejp na kot­ník. Na prv­ní tré­nink při­šel v poně­kud rozšmajda­ných kec­kách a hned dostal boty NIKE JORDAN. Stejné měli na tré­nink i ostat­ní. Ve fil­mu muse­li ale hrát ve sta­rých, tvr­dých botách, jako jejich před­chůd­ci. Vylepšovala je jen spe­ci­ál­ní vlož­ka.

Pokrok, jaký her­ci udě­la­li v bas­ke­tu, oce­ni­li i ti nej­po­vo­la­něj­ší. Například býva­lý hráč NBA, spo­lu­hráč slav­né­ho LeBrona Jamese Jiří Welsch her­ce chvá­lil a říkal, že nevě­řil, že se mohou nau­čit tak dob­ře hrát. Během natá­če­ní se ke kli­ko­vá­ní při­dal i reži­sér Radim Špaček. A proč vlast­ně tolik kli­ků? Nejen kvů­li sva­lům. Při natá­če­ní se pot stří­kal z roz­pra­šo­va­če, ale to správ­né zarud­nu­tí tvá­ře a úna­vu si her­ci navo­zo­va­li prá­vě per­ma­nent­ním kli­ko­vá­ním. Vše ve zdra­ví pře­ži­li. Navíc jim díky pří­pra­vě na film narost­ly sku­teč­ně tvr­dé sva­ly. Bez dopin­gu.

 

Foto: BUC FILM, Patrick Nguyen

Autor:
0

Festival bollywoodského filmu - Bollywood jako příběhy inspirované reálnými událostmi

Festival bolly­wo­od­ské­ho fil­mu od 10. do 14. říj­na opět nabíd­ne divá­kům v praž­ském kině Světozor výběr jiho­asij­ské kine­ma­to­gra­fie, kte­rá svým roz­sa­hem kon­ku­ru­je ame­ric­ké­mu Hollywoodu! Hollywood zná kaž­dý, ale Bollywood (a indic­ké fil­my obec­ně) si u nás za 16 let trvá­ní fes­ti­va­lu také našel znač­nou část fanouš­ků - a pozná­va­jí ho dal­ší a dal­ší.

Autor:
0

Zrodila se hvězda (A Star Is Born) – Recenze – 60%

Režijní a scenáristický debut herce Bradleyho Coopera Zrodila se hvězda je předělávkou stejnojmenného filmu z roku 1976, který je předělávkou stejnojmenného filmu z roku 1954, a ten je zas předělávkou stejnojmenného filmu z roku 1937. S obdobným námětem navíc pracuje i mnoho dalších filmů, tudíž je děj tohoto snímku poměrně provařený a obehraný už předem – jde v něm o slavného zpěváka, který se zaslouží o pěvecký vzestup neznámé talentované dívky, jenž nakonec svého mentora svým hvězdným věhlasem předčí.
 
Zrodila se hvězda (A Star Is Born) – Recenze
Zdroj fotek: Vertical Entertainment

Děj hudebního dramatu Zrodila se hvězda se odehrává ve třech fázích. V té první se známý zpěvák Jack (Bradley Cooper) seznámí s nadanou servírkou Ally, která si přivydělává vystupováním v nočním klubu, a nechá ji zpívat s ním na pódiu (ve verzi ze sedmdesátých let ji ztvárnila Barbra Streisand, aktuálně ji hraje zpěvačka Lady Gaga). Z obou hudebníků se stanou milenci a Allyina sláva začne strmě stoupat. Ve druhé fázi se Jack snaží vyrovnat s tím, že Ally už má vlastní koncerty, manažera, smlouvu s nahrávacím studiem a sjednané turné, zatímco on sám pomalu upadá v zapomnění. Třetí fáze pak završuje veškeré předcházející dění s důrazem na motiv, který je přítomný napříč celým filmem, a sice Jackovou závislostí na alkoholu a průběžně se zhoršujícím sluchem.

Především je potřeba vyzdvihnout herecké výkony obou hlavních představitelů. Bradley Cooper hraje muzikanta-ochlastu, co kombinuje tvrdý alkohol s prášky, vypadá a vyjadřuje se podle toho a během filmu barvitě vystřídá celou škálu emocí, většinou poměrně věrohodně. Hezky zpívá, dobře pracuje s hlasem a skvěle hraje očima. Ještě o něco lepší je Lady Gaga, která svou postavu ze začátku hraje jako obyčejnou holku, co si o sobě myslí, že je ošklivější a méně talentovaná, než ve skutečnosti je, a má trému vylézt na pódium, ale postupně se vypracuje na suverénní pop-star, která vyprodává stadiony a zálibně si v ulicích prohlíží obří billboardy s vlastním obličejem. Je totiž naprosto přirozená a uvěřitelná ve všech polohách, jež v rámci své role vystřídá. Z vedlejších postav pak vyniká především dojemně působivý Sam Elliot jako Jackův starší bratr.

Místy skutečně strhující herectví a líbivé písničky (Lady Gaga je autorkou většiny textů) jsou na filmu tím nejlepším (soundtrack se bude určitě skvěle prodávat a lze očekávat i nominaci na Oscara) a fungují do značné míry jako záplata na velice fádní děj, jenž od první scény nasadí docela příjemné tempo, ale pak někdy v polovině zásadně ztratí tah a stane se poněkud rozvleklým.

Zrodila se hvězda (A Star Is Born) – Recenze

Zaprvé se začnou dokolečka omílat stále ty samé situace (zejména schéma „Jack je opilý – pak něco vyvede – pak je mu to líto“) a zadruhé se do převládajícího hudebního žánru (příjemného rocku, kde prodávají zpěv, texty a hudební nástroje) začne vkrádat nepříjemný elektronický pop (kde prodávají sexy těla a taneční choreografie), což působí jako studená sprcha, byť se v tom skrývá mírná kritika hudební branže. Některé texty se začnou postupem času také opakovat, místy určité hudební sekvence připomínají spíš nedějové videoklipy a k závěru je toho zpívání a okatého dojení slz už trochu příliš. V druhé polovině filmu začne být do té doby pozvolna plynoucí děj najednou vyprávěn skokově, takže to pak vypadá, že z Ally je najednou mezinárodní hvězda tak nějak během jednoho měsíce, přitom se ale snímek kvůli ovadlému tempu a častým repeticím zároveň zdá být subjektivně podstatně delší, než by se dalo od dvou a čtvrt hodiny čekat.

Zrodila se hvězda je typickým příkladem moderní pohádky pro dospělé, příběhem o americkém snu novodobé Popelky, obohaceném o motivy depresí, pochybností a závislostí. Sympatický je i nakousnutý motiv střetu přirozené osobitosti, kterou by si každý umělec měl hájit, s dravým světem hudebních hvězd, v němž komerční úspěch zajišťuje načančaná a unifikovaná umělost. Na výsledku je poznat, že před kamerou podává Bradley Cooper lepší výkon než za ní, ale na debut je to přinejmenším slušné a jde o talent, který by bylo hodno rozvíjet. Lady Gaga zas dokazuje, že kromě zpěvu je s přehledem schopna triumfovat i jako herečka hlavních rolí. A samozřejmě, pokud vás snadno dojímá, když někdo hezky zpívá, neváhejte si k hodnocení přičíst klidně i několik desítek procent.
Autor:
Zen na každý den0

Zen na každý den

Zen na každý den představuje mimořádnou knihu o základních aspektech lidského života, které podává s neuvěřitelnou jednoduchostí. Kniha přináší naprosto jedinečný a přímočarý náhled na otázky týkající se našich vztahů, práce, strachu či ambicí. Vrstvu po vrstvě odhaluje příčiny našich úzkostí a frustrací. Čtenáři často tvrdí, že se jedná opravdu o první knihu, která jim jasně ukázala, jak snadněji žít v dnešní komplikované moderní společnosti. Je zde návod, jak může běžný člověk prožít každý okamžik svého života naplno. Uvidíte sami sebe zcela novým způsobem. Garantováno.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 212.00 Kč

Autor:
Včelaření od jara do zimy0

Včelaření od jara do zimy

Bohatě ilustrovaná kniha vás díky srozumitelným textům, stovce kreseb a mnoha fotografiím naučí, co a jak máte správně dělat u včel během celého roku. Vysvětlí vám vazby včel na okolní přírodu a počasí v průběhu střídajících se ročních dob, naučí vás, jak se o včelstva starat, aby se nenarušoval jejich přirozený životní cyklus, jak získat med a ostatní včelí produkty. V první – obecnější či teoretické – části se seznámíte s biologii včely, odbornými termíny, úlovými sestavami, nezbytným včelařským vybavením a také s nemocemi, které poškozují včelstva. Hlavní a zásadní je ale praktická část rozdělená na čtyři roční období. V jednotlivých kapitolách vám autor vysvětlí konkrétní úkony, které musíte udělat v průběhu roku. Témata jsou rozčleněna na dvojstrany, bohatě ilustrovaná a v zájmu srozumitelnosti opatřená i fotografiemi z autorova archivu. Důležité jsou informace o nemocech včel, zejména varoóze, největší hrozbě našich včelstev,i o nutných a účinných opatřeních proti nim. Kniha je koncipována velmi prakticky a vychází z dlouholetých včelařských zkušeností autora.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 212.00 Kč

Autor:
Květiny pro suché zahrady0

Květiny pro suché zahrady

Ze stanovišť na zahradě s nedostatkem vláhy nemusíte mít v žádném případě obavy. Téměř vždy se dá najít nějaký druh rostliny, kterému se zde bude dařit. Byť to může být pro mnohé čtenáře překvapení, je sortiment suchomilných rostlin neobyčejně bohatý, a není tedy vůbec na místě mít strach z toho, že by zahrada nebyla zajímavá, barevně chudá či nevýrazná. Může tomu být právě naopak. V této knize se seznámíte s několika sty druhy a odrůdami suchomilných květin a bylin, ale i s jejich praktickým uplatněním a použitím na zahradě. Při vhodném výběru můžete výsadby koncipovat tak, aby byly atraktivní od časného jara až do pozdního podzimu, a to s minimálními nároky na závlahu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 331.00 Kč

Autor:
Vznik ČSR 19180

Vznik ČSR 1918

Život na malém městě koncem války není plný nějakých divokých událostí, ale napětí je všudypřítomné. Koho ještě odvedou na vojnu, než válka skončí? Nese pošťák dopis od manžela z fronty, nebo úřední oznámení, že padl? Kde seženeme mouku, brambory, mléko? Čím zatopíme? A do toho Bára zjišťuje, že je dost stará na to, aby ji pro jednu větičku zastřelili za velezradu... Časová osa v tabulce událostí vedoucích ke vzniku našeho státu v roce 1918 pomůže všem dětem s pochopením historických souvislostí.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 152.00 Kč

Autor:
České dějiny – 100 památných míst0

České dějiny – 100 památných míst

100 let od vzniku Československé republiky 100 památných míst českých dějin Moderní dějiny našeho národa jsou nemyslitelné bez návaznosti na dávnější období – a právě těmi se zaobírá náš historický průvodce. Představujeme celou stovku „míst paměti“, spjatých s velkými dějinami zemí Koruny české. Zavedeme vás do knížecích, královských a šlechtických komnat, ale též do vesnic a měst, do bitevní vřavy, soudních síní, pracoven učenců a konstruktérů. Nahlédneme za kulisy vysoké politiky, diplomacie i zločinu, poodhrneme roušku vzniku uměleckých děl. Do naší historické paměti také patří mytické a bájeslovné děje; na scénu vstoupí slavní zahraniční návštěvníci. Všech sto příběhů navíc vykreslíme pomocí autentických dobových textů – stanete se tak přímými účastníky historického bádání. Nechybí nic podstatného z uzlových bodů starší i novější minulosti našich zemí. Na počátku putování stojí hora Říp, praotec Čech a první Slované. A v závěru se proslulá tradice blanických rytířů propojí s demokratickým odkazem První československé republiky. Číst můžete výběrově, encyklopedicky i souvisle, doma i na cestách. Vždyť všude a vždy platí, že „kamkoli vstoupíme, jdeme stopou dějin“.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 764.00 Kč

Autor:
Kouzelné pověsti našich krajů0

Kouzelné pověsti našich krajů

Vydejte se za úžasným dobrodružstvím po krajích naší vlasti a navštivte města Čech, Moravy i Slezska. Dozvíte se například, jak to bylo s půlkou koně, kterou mají Pardubice ve svém znaku, proč se řeka Metuje jmenuje právě Metuje nebo co vyvádějí permoníci v Koněpruských jeskyních či v Jihlavě. Odkryjete tajemství, kterak Praděd ke svému bohatství přišel. A zjistíte, jestli to s tím brněnským drakem opravdu bylo tak, jak se vypráví…

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
Jitík sportovcem0

Jitík sportovcem

Ona je Jitka, on je Jitík. Padli si do oka a je z toho pohádkové vyprávění. Řeč je o oblíbené herečce Jitce Molavcové a jejím novém, sportovním hrdinovi. Velké sportovní zážitky malého kluka překvapí všechny pohádkomily a možná je přimějí běhat, plavat, bruslit, prostě sportovat. Jitík se nezalekne prudkého kopce, velké výšky, klouzavého ledu ani živého koně. Tenhle malý velký hrdina má zkrátka odhodlání, pevnou vůli a taky štěstí na neuvěřitelné zážitky. Originální pohádkové příběhy Jitky Molavcové doprovodila ilustracemi legendární Vlasta Švejdová.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 199.00 Kč

Autor:
Mlýn0

Mlýn

Dva bratři. Jeden mlýn. A jeden slib… Strhující příběh dvou bratrů, kteří dali slib umírajícímu otci, že uchrání jejich mlýn a majetek proti všem. Lze takový slib dodržet za všech okolností? Může oddanost takovému závazku odolat i mašinériím totalitních režimů? Zcela ojedinělé zpracování neobyčejně silného životního příběhu rodiny z jižních Čech zahrnuje časové období přes sto let. Nelehké životní osudy jednotlivých postav dokreslují autentické zprávy z Rudého práva, při kterých vás možná i zamrazí. Mlýn je symbolem děsivého soukolí, kterým musela řada našich předků projít. Je symbolem víry v právo na svobodu, v právo rozhodovat sám o svém osudu a být připraven vzít na sebe zodpovědnost. Dva bratři svůj slib splnili. Uchránili svůj majetek proti nacistům, komunistům i podnikatelům. Ale za jakou cenu…

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 399.00 Kč

Autor:
0

Veterinární akademie - Lék pro poníka - podaří se dívkám zachránit poníka?

Abbey, Hanna a Talika zdár­ně pro­plou­va­jí ško­lou pro vete­ri­ná­ře. Nyní při­šel dal­ší úkol. Pan McPhail, jejich uči­tel péče o zví­řa­ta, měl u sebe svou bor­der kolii Drovera a oko­lo něj bylo na hra­ze­ní asi tucet dívek, pro­to­že momen­tál­ně sle­do­va­ly Abbey na jejím tem­pe­ra­ment­ním koni Pepperovi, kte­rá si zrov­na vybí­ra­la mla­dé­ho vol­ka, aby ostat­ním uká­za­la, jak se oddě­lu­je dobyt­če ze stá­da. Samozřejmě, že ji pan McPhail pomá­hal na svém honác­kém koni Calovi. Podařilo se to bez potí­ží a Hanna neskrý­va­la svůj obdiv k Pepperovi a samo­zřej­mě i k Abbey. Hodina skon­či­la a Talika jen se smí­chem pozna­me­na­la, že bude ráda, když její poník jmé­nem Pudink ujde dvě stě met­rů aniž by se někde popá­sal - s tím že se spo­ko­jí.

Hanna se jen divi­la, jak je to vůbec mož­né, že Pudink je čím dál tlus­těj­ší. Zatím se měla děv­ča­ta dosta­vit na pora­du, kte­rou jako vždy ved­la sleč­na Sterlingová a pokaž­dé měla spa­de­no na dív­ky, když něco pro­ved­ly. Koneckonců byla ředi­tel­kou a co ješ­tě víc, Hannina sest­ra zva­ná Šerif jí byla výraz­ně nápo­moc­ná. Slečna Sterlingová ozná­mi­la na schůzi, že se chys­tá Zemědělská výsta­va ve Vrbovém údo­lí. Jelikož v tom měla ško­la tra­di­ci, nehod­la­la ředi­tel­ka ten­to rok něco měnit, navíc oče­ká­va­la výbor­né výsled­ky, jak bylo zvy­kem.

Abby se mimo jiné­ho při­hlá­si­la na lek­ce zdo­be­ní dor­tů v domně­ní, že je pove­de sleč­na Finchová, ale bohu­žel pro ni to byla paní Bristowová. Odpoledne po vyu­čo­vá­ní, kdy měly zased­nout k domá­cím úko­lům, Abbey pro­hlá­si­la, že s ní šijou všich­ni čer­ti a tak se hol­ky roz­hod­ly potré­no­vat koně na jízdár­ně. Abby se dokon­ce při­hlá­sí do sou­tě­že na odchy­tá­vá­ní telat, což bude doce­la neleh­ký úkol, vzhle­dem k tomu, že ke to hol­ka a navíc bude muset sou­pe­řit klu­ci z neda­le­ké ško­ly. Začne ješ­tě pil­ně­ji tré­no­vat, avšak zasáh­ne dal­ší pohro­ma - jeden z poní­ků váž­ně one­moc­ní a bude se muset najít lék, kte­rý ho uzdra­ví.

Druhý díl, stej­ně kva­lit­ní jako ten prv­ní. Kdo má rád zví­řa­ta, tak ten roz­hod­ně nepro­hlou­pí, když si tuto kni­hu pře­čte. Obálka stej­ně bez­vad­ná jako u prv­ní čás­ti. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Má 120 stran.

  • Autor: Rebecca Johnson
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní: 16. 08. 2018
Autor:
0

Reportáž z dabingového studia Daniela Bambase

Tvůrci fil­mu své­ho nemo­rál­ní­ho, ale sty­lo­vé­ho padou­cha nalez­li v brit­ském her­ci, rap­pe­ro­vi a akti­vis­to­vi Rizovi Ahmedovi, drži­te­li Zlatého gló­bu. Na prv­ní pohled se zdá, že je Carlton Drake vědec, filan­trop a vyná­lez­ce a že svou spo­leč­nost Life Foundation zalo­žil pro bla­ho lid­stva. Realita je ale tako­vá, že je ten­to uhla­ze­ný vizi­o­nář ve sku­teč­nos­ti pra­choby­čej­ným zlo­čin­cem, kte­rý za cenu pro­li­té krve dru­hých zvol­na začí­ná věřit svým vlast­ním lžím. V čes­kém zně­ní pro­půj­čil tomu­to uměl­ci hlas Daniel Bambas.…

Autor:
0

Rozhovor s dabérem Petrem Lněničkou

Přestože Petr Lněnička má téměř shod­ný hlas s hla­sem Toma Hardyho, fanouš­ci na soci­ál­ních sítích mohou vyja­d­řo­vat oba­vy z toho, že Petr nezvlád­ne nada­bo­vat vel­mi hlu­bo­ký Venomův hlas, kte­rý sly­ší v ori­gi­ná­le. Zvládne. Jeho hlas se ve stu­diu upra­vu­je, stej­ně jako v ori­gi­ná­le hlas Venoma. To jen pro pří­pad­né dota­zy fanouš­ků 😊…

Autor:
Dopis0

Dopis

Tina Craigová pracuje do úmoru, a ještě k tomu o sobotách prodává v dobročinném obchodě, aby ve svém nešťastném domově trávila co nejméně času. Když prohledává kapsy starého obleku, který někdo charitě věnoval, objeví dopis se zalepenou ofrankovanou obálkou bez razítka. Dopis otevře a přečte si ho – a to změní směr jejího života navždy. Billy Stirling ví, že se nezachoval právě hezky, ale doufá, že může ještě všechno napravit. 4. září 1939 se posadí a napíše dopis, o němž doufá, že změní budoucnost. A to se také stane – ale více způsoby, než by si kdokoliv dokázal představit… Je načase otevřít Dopis.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 349.00 Kč

Autor:
0

HANA ZAGOROVÁ

POKŘTILA NOVÉ ALBUM — Stálice naší populární hudby Hana Zagorová vydala na konci září nové album, které nazvala podle písničky zpěváka a skladatele Marka Ztraceného „Já nemám strach“. Album se týden po zahájení prodeje ocitlo na 1. místě hitparády nejprodávanějších CD, kterou sestavuje IFPI – ČR.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
Toman – Recenze0

Toman – Recenze – 60%

Čtvrtý film v režij­ní fil­mo­gra­fii Ondřeje Trojana (po sním­cích Pějme píseň doko­laŽelaryObčanský prů­kaz) se ode­hrá­vá v letech 1945-1948 a věnu­je se poně­kud zapo­me­nu­té posta­vě čes­ko­slo­ven­ské pová­leč­né his­to­rie, Zdeňkovi Tomanovi. Ten se naro­dil jako Zoltán Goldenberg, syn maďar­ských Židů. Od své­ho židov­ské­ho půvo­du se ale distan­co­val a za dru­hé svě­to­vé vál­ky žil v Londýně, kde pra­co­val v kon­tak­tu s exi­lo­vou vlá­dou. Po vál­ce se vrá­til do Československa, pře­jme­no­val se na Zdeňka Tomana, začal se více anga­žo­vat v poli­ti­ce a udě­lal poměr­ně rych­lou kari­é­ru v komu­nis­tic­ké stra­ně, odkud to záhy dotá­hl až na pozi­ci šéfa zahra­nič­ní roz­věd­ky.

Každopádně to nej­dů­le­ži­těj­ší, co tvo­ří i hlav­ní záplet­ku fil­mu, je Tomanova čin­nost, kte­rou vyko­ná­val díky svým kon­tak­tům bokem. Dostal totiž od gene­rál­ní­ho tajem­ní­ka komu­nis­tů úkol sehnat pro stra­nu dosta­tek finan­cí na voleb­ní kam­paň, čehož se sna­žil docí­lit nej­pr­ve tím, že pašo­val do Anglie šper­ky a dia­man­ty a pro­dá­val je na čer­ném trhu, avšak z výděl­ku si vždy taj­ně odkro­jil tuč­nou pro­vi­zi i sám pro sebe. Pak zjis­til, že se dá hod­ně vydě­lat na depor­to­vá­ní židov­ských uprch­lí­ků z Evropy přes Československo do Palestiny, a tak si nechal pla­tit za pomoc při lega­li­za­ci a orga­ni­za­ci hra­nič­ních pře­cho­dů (a komu­nis­tic­ké stra­ně opět odvá­děl jen část výno­su). Tímhle způ­so­bem, díky sobec­ké vidi­ně vlast­ní­ho obo­ha­ce­ní, se mu nicmé­ně poda­ři­lo při­spět k záchra­ně tisí­ců Židů, prcha­jí­cích před pogro­my.

Pozitivní na fil­mu Toman je, že se zabý­vá osu­dy člo­vě­ka, kte­rý sice exis­to­val, ale pro­to­že skon­čil tak, jak skon­čil, a v učeb­ni­cích se o něm nepí­še, tak ho málo­kdo zná – a film tudíž může zná­mé his­to­ric­ké udá­los­ti pre­zen­to­vat z tro­chu jiné­ho úhlu, než tomu dopo­sud bylo v jiných sním­cích, a to z úhlu sobec­ké­ho komu­nis­tic­ké­ho poklad­ní­ka, šme­li­ná­ře a kari­é­ris­ty. Druhým pozi­tiv­ním aspek­tem je sil­ně zvlád­nu­tá tech­nic­ká strán­ka fil­mu, tj. cel­ko­vé řeme­sl­né zpra­co­vá­ní od hud­by, kame­ry a sví­ce­ní po scé­no­gra­fii, kos­týmy a dobo­vou sty­li­za­ci obec­ně. Na fil­mu je znát, že fil­ma­ři měli k dis­po­zi­ci dost peněz, což se pro­mít­lo mimo jiné i do sku­teč­ně hvězd­né­ho herec­ké­ho obsa­ze­ní, v němž figu­ru­je plejá­da slav­ných herec­kých jmen i v těch nejmen­ších rolích, do nichž by klid­ně sta­či­lo obsa­dit něko­ho méně zná­mé­ho.

Skutečně je tro­chu div­né vidět tře­ba v mini-roličce lon­dýn­ské­ho pře­kup­ní­ka Pavla Lišku, když se dotyč­ný obje­ví ve fil­mu jen ve dvou kra­tič­kých scé­nách, načež je zapo­me­nut. To samé pla­tí o vylo­že­ně epi­zod­ních posta­vách Tomanovy sest­ry a její­ho man­že­la, kte­ré ztvár­ni­li Táňa Pauhofová a Jaroslav Plesl, přes­to­že jejich výskyt na plát­ně se počí­tá na desít­ky vte­řin. Na dru­hou stra­nu, pří­tom­nost zná­mých tvá­ří napo­má­há v ori­en­ta­ci mezi posta­va­mi, pro­to­že se vám rych­le­ji vry­je do pamě­ti, kdo je kdo. V pří­bě­hu totiž figu­ru­jí při­bliž­ně dva tuc­ty důle­ži­tých postav, z nichž vět­ši­nu se film sna­ží před­sta­vit v úvod­ní půl­ho­di­ně tím, že jejich pří­chod před kame­ru dopro­vo­dí titul­kem s jejich jmé­nem a povo­lá­ním. I tak je v tom ale mís­ty doce­la guláš.

Toman – Recenze

Při tom množ­ství her­ců jich jen málo má pří­le­ži­tost herec­ky zazá­řit, a to i přes štěd­rou sto­páž číta­jí­cí téměř dvě a půl hodi­ny. Zdaleka nej­ví­ce pro­sto­ru má pocho­pi­tel­ně Jiří Macháček v hlav­ní roli, na němž spo­čí­vá těžiš­tě fil­mu, a pro nějž zna­me­ná role Zdeňka Tomana výraz­ný odklon od pře­váž­ně kome­di­ál­ních nebo jinak sty­li­zo­va­ných postav, kte­ré hrá­val v minu­los­ti. Při sku­teč­ně seri­óz­ním cha­rak­ter­ním výko­nu však Macháček nará­ží na své limi­ty v herec­kém pro­je­vu, mini­ma­lis­tic­ké šká­le emo­cí i nepří­liš čitel­né mimi­ce, tak­že musí hod­ně spo­lé­hat na vlast­ním cha­risma a dva až tři výra­zy, kte­ré je nicmé­ně scho­pen půso­bi­vě vytě­žit na maxi­mum. Obklopen je sice herec­ky zají­ma­věj­ší­mi pro­ta­go­nis­ty, avšak jejich výko­ny jsou zas mnoh­dy uto­pe­ny v pře­mí­ře jiných postav a jiných dějů coby nedo­sta­teč­ně vyu­ži­té. Na ome­ze­né plo­še se doká­za­la pořád­ně pro­sa­dit prak­tic­ky jen Kateřina Winterová v roli Tomanovy man­žel­ky, zou­fa­le tou­ží­cí po dítě­ti, kte­ré jí její po kari­é­ře a majet­ku prahnou­cí muž dlou­ho nechce dopřát.

To, že je ve fil­mu Toman nato­lik pře­lid­ně­no, že spous­ta nesmír­ně schop­ných her­ců tu má prak­tic­ky jen kra­tič­ká camea, je do znač­né míry zavi­ně­no i znač­ně roz­tříš­tě­ným sty­lem vyprá­vě­ní, kte­rý nesle­du­je jen jed­nu kon­krét­ní pří­bě­ho­vou linii (tu Tomanovu), ale i mno­ho růz­ných jiných ved­lej­ších linií, kte­ré se pro­pa­da­jí do změ­ti scén zachy­cu­jí­cích reál­né his­to­ric­ké udá­los­ti, jež sice při­spí­va­ly k utvá­ře­ní pro­stře­dí kolem hlav­ní­ho hrdi­ny a k for­mo­vá­ní pová­leč­né­ho Československa, ovšem bez ohle­du na to, jak moc s čin­nos­tí Zdeňka Tomana sou­vi­se­ly (a vše­mu tomu vévo­dí počet­né schůze důle­ži­tých stát­ní­ků, kte­ří mezi sebou řeší vyso­kou vni­t­rostát­ní i mezi­ná­rod­ní poli­ti­ku). Tato (údaj­ně záměr­ná) nepří­tom­nost zře­tel­né jed­no­tí­cí vypra­věč­ské lin­ky pak způ­so­bu­je zma­tek ohled­ně toho, kte­rým aspek­tům znač­ně koša­té­ho děje by si divák měl pře­de­vším vší­mat, kte­ré posta­vy by měl sle­do­vat spí­še než jiné, a čemu vše­mu by měl věno­vat zvý­še­nou pozor­nost.

I v té čás­ti pří­bě­hu, kte­rá se vylo­že­ně týká jen Tomana samot­né­ho a Toman se v ní osob­ně vysky­tu­je, totiž dochá­zí k řadě scén, kte­ré jsou nikam neve­dou­cí­mi sle­pý­mi ulič­ka­mi, zby­teč­ně odvá­dě­jí­cí­mi pozor­nost jiný­mi smě­ry, a kdy­by se z fil­mu vypus­ti­ly, niče­mu by to neva­di­lo. Třeba když Tomanovi lidé pře­kva­pí svou návště­vou něja­ké­ho mla­dé­ho Američana a dovle­čou ho na schůzku s Tomanem, kte­rý si od mla­dí­ka vynu­tí pozván­ku na ame­ric­ký večí­rek. Toman je poz­dě­ji na tom­to večír­ku před­sta­ven něja­ké­mu důle­ži­té­mu ame­ric­ké­mu poli­ti­ko­vi. Tento poli­tik si pak stě­žu­je na Tomanovu čin­nost u Edvarda Beneše, načež mu Toman zavo­lá a výhruž­ně mu při­ká­že, aby na něj nedo­ná­šel. Politik se zalek­ne a pře­sta­ne doná­šet. A tím celý ten seg­ment skon­čí, pro­to­že ve zbyt­ku fil­mu se už nesta­ne nic dal­ší­ho, co by na něj nava­zo­va­lo, a ani ten mla­dý Američan, ani ten ame­ric­ký poli­tik se už víc­krát ve fil­mu neob­je­ví.

Toman – Recenze

Úctyhodná (leč poně­kud kon­tra­pro­duk­tiv­ní) sna­ha nacpat do fil­mu co nej­víc dolo­že­ných udá­los­tí a his­to­ric­ky přes­ný poli­tic­ký kon­text (při­čemž je samo­zřej­mě potře­ba pře­dem se ori­en­to­vat ve jmé­nech typu Jan Masaryk, Klement Gottwald či Rudolf Slánský) může za to, že film ve výsled­ku půso­bí spíš jako rekon­struk­ce his­to­ric­kých udá­los­tí než jako dra­ma­tic­ký a emo­tiv­ní pří­běh člo­vě­ka, na nějž se v ději­nách poza­po­mně­lo. Příznačná je i jis­tá ambi­va­len­ce v tom, co by měli divá­ci k hlav­ní­mu hrdi­no­vi cítit. Zdeňka Tomana jde totiž zatra­tit coby hra­bi­vé­ho a sobec­ké­ho opor­tu­nis­tic­ké­ho komu­nis­tu (pří­pad­ně z komu­nis­tic­ké­ho hle­dis­ka jako zrád­ce soci­a­lis­mu), ale lze ho i osla­vo­vat coby muže mno­ha zásluh, jehož záměr nahra­bat si co nej­víc peněz s sebou při­ne­sl ved­lej­ší pro­dukt v podo­bě pomo­ci zásad­ní­mu množ­ství lidí. V řadě scén se film sice k Tomanovi sta­ví spíš nega­tiv­ně a vykres­lu­je ho dost nesym­pa­tic­ky, ale v jiných pasá­žích to zas vyva­žu­je, a tudíž se mu daří zacho­vat si v cel­ko­vém hod­no­ce­ní jeho oso­by pře­váž­ně nejed­no­znač­né sta­no­vis­ko. Což je v pod­sta­tě výho­da, pro­to­že se díky tomu mohl naštěs­tí opros­tit od pří­liš oka­té­ho mora­li­zo­vá­ní.

Toman je hvězd­ně obsa­ze­ný čes­ký vel­ko­film, po tech­nic­ké strán­ce skvě­lý a dis­po­nu­jí­cí atrak­tiv­ním a neo­kou­ka­ným námě­tem, záro­veň ovšem trpí­cí zásad­ní­mi nedo­stat­ky ve sty­lu vyprá­vě­ní. Zbytečně roz­vět­ve­ný pří­běh s pře­hna­nou pře­hršlí akté­rů a se spous­tou postra­da­tel­ných dějo­vých odbo­ček má totiž za násle­dek nejen urči­tou nepře­hled­nost, ale i nemož­nost dosta­teč­ně se vžít do osu­dů jeho hlav­ní­ho pro­ta­go­nis­ty, a navíc to z fil­mu činí spíš obec­něj­ší ency­klo­pe­dic­ký výklad o nástu­pu komu­nis­tů k moci než osob­ní a pro­ži­tý pří­běh jedin­ce, jenž měl na ten nástup zásad­ní vliv.

Autor: