Denní archiv Říjen 2, 2018

0

Jan Hus (TV film)

Matěj Hádek v roli výji­meč­né osob­nos­ti Mistra Jana Husa a syno­vé Karla IV., brat­ři Václav a Zikmund, ve stře­do­vě­kém dra­ma­tu o smys­lu prav­dy a obě­ti nej­vyš­ší…

Autor:
0

Laura a kočičí důvěra - získá Laura navrch nad svojí nemocí - a co kočka Sametka - přežije?

Laura cíti­la na svých rukou slu­neč­ní svit. Měla pev­ně zavře­né oči a utá­pě­la se ve svých před­sta­vách - vzpo­mí­na­la na foto­gra­fie, kde byla s mamin­kou a tatín­kem. Zrovna si říka­la, že až ote­vře oči, tak je uvi­dí. Zhluboka se nadech­la, napo­čí­ta­la do tří a rych­le ote­vře­la oči. Bohužel zázrak se neko­nal. Laura totiž jed­no­ho dne skon­či­la v nemoc­ni­ci s menin­gi­ti­dou, kde ješ­tě pořád byla. Sice se její tělo zázrač­ně uzdra­vi­lo, ovšem kro­mě očí. Už mno­ho měsí­ců zkou­še­la, jest­li neu­vi­dí, ale stá­le nic. Slyšela kro­ky - to byla urči­tě mamin­ka. Přinesla jí sní­da­ni a k tomu čer­stvou šťá­vu z pome­ran­če. Laura už doká­za­la popo­jít něko­lik kro­ků ke sto­le.

Maminka jí popsa­la, kde co je na tácu, při­čemž Laura pro­nes­la, že to zvlád­ne. Rychle se natáh­la pro šťá­vu, ale pře­vrh­la ji. V pod­sta­tě se nic nesta­lo, ale Laura si při­pa­da­la bez­moc­ná. Maminka Lauru zača­la utě­šo­vat. Moc dob­ře vědě­la, že Laura si mys­lí, že bude zno­vu vidět. Laura se mamin­ky pta­la, že nemu­sí věřit pře­ce tomu, co říka­li dok­to­ři - ti jí totiž nedá­va­li žád­né faleš­né nadě­je - Laura už nikdy neu­vi­dí, ta to však odmít­la při­jmout. Nyní ji mamin­ka sama řek­la, že by bylo lep­ší, kdy­by dok­to­rům uvě­ři­la a Lauře to koneč­ně došlo, že se jed­ná o nevrat­ný stav.

Jednoho dne, když už byla Laura z nemoc­ni­ce ven­ku, tak ji rodi­če vez­li autem na jed­nu far­mu. Neřekli jí to, mělo to být pře­kva­pe­ní. Přijeli tedy na sta­tek jmé­nem Farma Naděje. Laura už měla sle­pec­kou hůl, ale i tak muse­la dávat pozor. Laura se chtě nechtě muse­la sezná­mit s lid­mi, kte­ří byli na far­mě. Ovšem nachá­ze­la se tu i kupa zví­řat. Jedno z nich se zrov­na otí­ra­lo Lauře o nohu, až lek­nu­tím nad­sko­či­la - kočka Sametka. Normálně ne pří­liš přá­tel­ská číča si Lauru oka­mži­tě zami­lo­va­la. Laura ovšem do Sametky také. A tak Laura si pomys­le­la, že to zase tady tak hroz­né nebu­de.

 

Další krás­ný pří­běh o zví­řa­tech, ten­to­krát dojem­něj­ší. Sametka tak tro­chu one­moc­ní, což pone­se Laura dost zle, nicmé­ně bude to nako­nec všech­no jinak, než to vypa­dá. Kromě toho je dost pěk­ná i obál­ka. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke čte­ní. Má 152 stran.

  • Autor: Jessie Williamsová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní: 20. 08. 2018
Autor:
SVĚTOVÝ DEN BALETU 2018!0

SVĚTOVÝ DEN BALETU 2018!

Dnes slavíme SVĚTOVÝ DEN BALETU! A tím u nás oslavy nekončí! Letos oslavíme jednu z nejvýznamějších událostí v historii Baletu NdB a to 80 let od světové premiéry ROMEA A JULIE! Balet, který se tančí již desetiletí po celém světě spatřil světlo světa právě v Brně v divadle Na hradbách, nynějším Mahenově divadle! My toto jubileum oslavíme mimo jiné premiérou nového Romea a Julie. 

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

Česká televize uvede ke sto letům republiky dvoudílný film o Aloisi Rašínovi s Ondřejem Vetchým

Česká tele­vi­ze nato­či­la ke sté­mu výro­čí vzni­ku Československa dvou­díl­ný film Rašín, sní­mek o kon­ci Rakousko-Uherska, vzni­ku samo­stat­né­ho stá­tu a jeho hrdi­nech Aloisi Rašínovi a Karlu Kramářovi, kte­ří neprá­vem zůsta­li ve stí­nu Masaryka a Beneše. Ve fil­mu reži­sé­ra Jiřího Svobody se v hlav­ních rolích obje­ví Ondřej Vetchý a Miroslav Donutil.  První díl uve­de Česká tele­vi­ze na ČT1 v nedě­li 14. říj­na ve 20.25 hod., dru­hý díl pak násle­du­jí­cí nedě­li, 21. říj­na ve stej­ném čase.

 

„Česká tele­vi­ze se na výro­čí sta let repub­li­ky při­pra­vo­va­la dlou­ho, téměř tři roky. Naším cílem bylo vrá­tit se k teh­dej­ším udá­los­tem niko­li jako k izo­lo­va­né­mu jevu, ale jako k důsled­ku i pří­či­ně dlou­ho­do­bé­ho vývo­je naší spo­leč­nos­ti. Vznikla tak řada doku­men­tů, kte­ré sle­du­jí růz­né aspek­ty teh­dej­ší­ho dění.  A vzni­kl také dvou­díl­ný film, kte­rý do stře­du pozor­nos­ti sta­ví dvě osob­nos­ti, jež, neprá­vem, zůstá­va­ly dlou­ho spí­še na okra­ji pozor­nos­ti. Aloise Rašína a Karla Kramáře. Je to film, kte­rý nabíd­ne méně obvyk­lý pohled na vznik repub­li­ky, a věřím, že se k němu budou divá­ci rádi vra­cet tře­ba i za deset let,“ říká gene­rál­ní ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák.

„Je až těž­ko k uvě­ře­ní, jak málo je toho v obec­ném pově­do­mí zná­mo o Aloisi Rašínovi, když pocho­pí­te, jak obrov­skou a neza­stu­pi­tel­nou roli hrál ten­to tvr­do­hla­vý a zása­do­vý muž ve vzni­ku samo­stat­né­ho Československa. Dvoudílný film Rašín snad ten­to dluh čás­teč­ně splá­cí,“ říká ředi­tel vývo­je nových pořa­dů České tele­vi­ze a kre­a­tiv­ní pro­du­cent fil­mu Jan Maxa.

Alois Rašín byl nedíl­nou sou­čás­tí udá­los­tí před­chá­ze­jí­cích vzni­ku samo­stat­né­ho stá­tu. Spolu s dal­ší­mi „muži říj­na“ a Karlem Kramářem, kte­ré­ho ve fil­mu ztvár­ní Miroslav Donutil, se o vznik Československa zaslou­ži­li stej­nou měrou jako Masaryk s Benešem. Zatímco Masaryk s Benešem půso­bi­li v zahra­ni­čí, Rašín, Kramář a dal­ší sta­teč­ní lidé orga­ni­zo­va­li odbo­jo­vou infor­mač­ní síť Maffie, kte­rá zástup­cům v exi­lu dodá­va­la potřeb­nou legi­ti­mi­tu. A byli to prá­vě Kramář s Rašínem, kte­ří – para­dox­ně niko­li za čin­nost v Maffii – byli odsou­ze­ni za vlas­ti­zra­du k tres­tu smr­ti. Ač se v mno­hém názo­ro­vě liši­li, oba vědě­li, že sou­čás­tí vlas­te­nec­tví je ocho­ta obě­to­vat se pro svou zemi.

„Rašín byl bez­po­chy­by člo­věk napros­to výji­meč­ných dušev­ních schop­nos­tí,“ říká reži­sér a sce­náris­ta fil­mu Rašín Jiří Svoboda a pokra­ču­je: „Srdcem byl vel­ký vlas­te­nec, nejen pro­je­vy, za své pře­svěd­če­ní byl ocho­ten nasa­dit život. Myšlenka ‚Za služ­bu vlas­ti se nepla­tí‘, za kte­rou skli­dil v sou­vis­los­ti s náro­ky legi­o­ná­řů zdr­cu­jí­cí kri­ti­ku nejen těch, kte­rých se to týka­lo, ale i pre­zi­den­ta TGM. Miloval svou ženu Karlu a své děti. Měl neo­by­čej­ně sil­nou vůli a sebe­ká­zeň. Výčet jeho klad­ných vlast­nos­tí by byl vel­mi dlou­hý a zbý­vá jen lito­vat, že srov­na­tel­né poli­ti­ky nemě­lo ani Československo, ani náš sou­čas­ný stát.“

 

„Kdyby tako­vý člo­věk, jako byl Alois Rašín, byl dnes v jaké­ko­li insti­tu­ci a měl mož­nost tu insti­tu­ci spo­lu­vy­tvá­řet a spo­lu­roz­ho­do­vat o ní, tak jsem si napros­to jis­tý, že by se v ní neztra­til ani jeden špend­lík a žád­ný ten­dr by nevy­vo­lal pochyb­nos­ti,“ říká fil­mo­vý před­sta­vi­tel Rašína Ondřej Vetchý a pokra­ču­je: „Myslím, že kdy­by žil v době míru, tak by mohl být pro něko­ho obtíž­ný svou kri­tič­nos­tí, vehe­men­cí a radi­kál­nos­tí. Ale kdy­by nasta­la vál­ka, tak by se Rašín zno­vu obje­vil, a zno­vu by se stal jed­ním z vůd­čích mužů. Jsem si jist, že kdy­by tady byl po smr­ti TGM, tak by bub­no­val k tomu, abychom bojo­va­li pro­ti Němcům.“

Dramatický pří­běh „mužů 28. říj­na“ uká­že také názo­ro­vý střet Rašína a Kramáře.  „Karel Kramář byl dia­me­t­rál­ně odliš­ný od Rašína. Mimo jiné tím, že pochá­zel z vel­mi boha­té rodi­ny, tak se na tu poli­tic­kou situ­a­ci díval poně­kud jinak,“ vysvět­lu­je Miroslav Donutil, před­sta­vi­tel minis­ter­ské­ho před­se­dy, a dodá­vá: „Kramář opo­no­val Rašínově Masarykovské ten­den­ci ori­en­to­vat se na západ, chtěl, aby tu vlád­nul rus­ký mís­to­dr­ži­tel.“

 

Nezastupitelnou roli v osu­dech obou poli­ti­ků sehrá­ly jejich man­žel­ky. „Karla Rašínová pochá­ze­la z  vlas­te­nec­ké rodi­ny. Jak píše ve svém dení­ku, do Rašína se zami­lo­va­la už jako čtr­nác­ti­le­tá. Když byl její muž uvěz­něn ve Vídni a odsou­zen k smr­ti, man­že­la v čin­nos­ti Maffie čás­teč­ně nahra­zo­va­la. Zároveň se v době ros­tou­cí­ho nedo­stat­ku muse­la posta­rat o tři děti. Těžkosti popi­su­je v kore­spon­den­ci. Nikdy lítos­ti­vě,“ říká o Rašínově ženě Jiří Svoboda. O man­žel­ce Karla Kramáře pak uvá­dí: „Kramářova myš­len­ka ‚novoslo­van­ství‘ před­chá­ze­la vli­vu Naděždy, kte­rý jí bývá při­su­zo­ván. Je ovšem prav­dou, že Kramář své ženě čás­teč­ně obě­to­val kari­é­ru.“

 

„Karla nebo­li Ada, jak ji Rašín říkal, byla sil­ná žena, kte­rá byla své­mu muži veli­kou opo­rou. Byla vel­mi inte­li­gent­ní, sta­rost­li­vá a hlav­ně Věkouška, jak zas ona říka­la své­mu muži, oprav­du hlu­bo­ce milo­va­la! Bylo to šťast­né man­žel­ství, se vše­mi sta­rost­mi a radost­mi, co jim život při­ne­sl,“ dopl­ňu­je Zuzana Stivínová, kte­rá ztvár­ni­la Karlu Rašínovou.

Souběžně s hra­ným dvojdíl­ným fil­mem nato­čil reži­sér Jiří Svoboda doku­men­tár­ní film Rodina Aloise Rašína. „To byl vlast­ně nápad paní Karoliny Breitenmoser-Stransky, prav­nuč­ky Aloise Rašína, kte­rou mrze­lo, že o jejím pra­dě­deč­ko­vi se pře­ce jen něco ví, ale její děde­ček, byť sle­do­val osud své­ho otce, včet­ně odsou­ze­ní k tres­tu smr­ti, ten­to­krát nacis­ty v Berlíně, je zce­la opo­mí­je­ný,“ vysvět­lu­je Jiří Svoboda a uza­ví­rá: „Natočili jsme dokudra­ma, kde je paní Karolina jakým­si prů­vod­cem ručí­cím za auten­ti­ci­tu obsa­hu. Film posti­hu­je život Aloise Rašína od časů pro­ce­su s Omladinou nebo to, jak půso­bil po zalo­že­ní repub­li­ky. Druhou část pak tvo­ří his­to­rie jeho syna Ladislava, kte­rý se ve sto­pách své­ho otce zasa­zo­val o nezá­vis­lost repub­li­ky, nesou­hla­sil s při­je­tím Mnichovského dik­tá­tu, byl jed­ním ze zakla­da­te­lů zpra­vo­daj­ské pro­ti­na­cis­tic­ké sítě a byl uvěz­něn v řadě káz­nic.“ Dokument uve­de ČT2 v pon­dě­lí 22. říj­na ve 20.00 hod.

 

námět, scé­nář a režie: Jiří Svoboda // kame­ra: Marek Janda // dra­ma­tur­gie: Marča Arichteva, Jan Maxa // střih: Jan Mattlach // kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Jan Maxa // hra­jí: Ondřej Vetchý, Miroslav Donutil, Zuzana Stivínová, Lenka Vlasáková, Viktor Preiss, Petr Štěpán, Jaroslav Plesl, Tomáš Töpfer a dal­ší…

Autor:
0

SMIGMATOR & WINEHOUSE

GERSHWIN — 120. výročí narození jedné z největších osobností historie populární hudby, muzikálu, jazzu a swingu, hudebního skladatele George Gershwina si letos na podzim připomíná celý svět. Svou osobní poctu této hudební legendě připravili v podobě společného alba i český swingový zpěvák Jan Smigmator a britský swingař a filantrop Mitch Winehouse, otec zpěvačky Amy Winehouse. Hudba George Gershwina oba zpěváky natolik spojuje, že se rozhodli album pojmenovat zcela prozaicky “Smigmator – GERSHWIN – Winehouse”.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
NÁPOJ LÁSKY - 5., 29. a 30. října v Mahenově divadle0

NÁPOJ LÁSKY - 5., 29. a 30. října v Mahenově divadle

V říjnu se Mahenovo divadlo promění na slunný italský venkov 40. let. Donizettiho Nápoj lásky vás přenese do prostředí filmového studia, kde se stanete svědky nešťastné lásky nesmělého Nemorina k filmové hvězdě Adině. V hlavních rolích Kateřina Kněžíková, Andrea Široká a Ondřej Koplík. Podzimní blok uvádíme  5., 29. a 30. října v Mahenově divadle.

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

Zen na každý den

Zen na každý den představuje mimořádnou knihu o základních aspektech lidského života, které podává s neuvěřitelnou jednoduchostí. Kniha přináší naprosto jedinečný a přímočarý náhled na otázky týkající se našich vztahů, práce, strachu či ambicí. Vrstvu po vrstvě odhaluje příčiny našich úzkostí a frustrací. Čtenáři často tvrdí, že se jedná opravdu o první knihu, která jim jasně ukázala, jak snadněji žít v dnešní komplikované moderní společnosti. Je zde návod, jak může běžný člověk prožít každý okamžik svého života naplno. Uvidíte sami sebe zcela novým způsobem. Garantováno.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 212.00 Kč

Autor:
0

Včelaření od jara do zimy

Bohatě ilustrovaná kniha vás díky srozumitelným textům, stovce kreseb a mnoha fotografiím naučí, co a jak máte správně dělat u včel během celého roku. Vysvětlí vám vazby včel na okolní přírodu a počasí v průběhu střídajících se ročních dob, naučí vás, jak se o včelstva starat, aby se nenarušoval jejich přirozený životní cyklus, jak získat med a ostatní včelí produkty. V první – obecnější či teoretické – části se seznámíte s biologii včely, odbornými termíny, úlovými sestavami, nezbytným včelařským vybavením a také s nemocemi, které poškozují včelstva. Hlavní a zásadní je ale praktická část rozdělená na čtyři roční období. V jednotlivých kapitolách vám autor vysvětlí konkrétní úkony, které musíte udělat v průběhu roku. Témata jsou rozčleněna na dvojstrany, bohatě ilustrovaná a v zájmu srozumitelnosti opatřená i fotografiemi z autorova archivu. Důležité jsou informace o nemocech včel, zejména varoóze, největší hrozbě našich včelstev,i o nutných a účinných opatřeních proti nim. Kniha je koncipována velmi prakticky a vychází z dlouholetých včelařských zkušeností autora.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 212.00 Kč

Autor:
0

Květiny pro suché zahrady

Ze stanovišť na zahradě s nedostatkem vláhy nemusíte mít v žádném případě obavy. Téměř vždy se dá najít nějaký druh rostliny, kterému se zde bude dařit. Byť to může být pro mnohé čtenáře překvapení, je sortiment suchomilných rostlin neobyčejně bohatý, a není tedy vůbec na místě mít strach z toho, že by zahrada nebyla zajímavá, barevně chudá či nevýrazná. Může tomu být právě naopak. V této knize se seznámíte s několika sty druhy a odrůdami suchomilných květin a bylin, ale i s jejich praktickým uplatněním a použitím na zahradě. Při vhodném výběru můžete výsadby koncipovat tak, aby byly atraktivní od časného jara až do pozdního podzimu, a to s minimálními nároky na závlahu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 331.00 Kč

Autor:
0

Vznik ČSR 1918

Život na malém městě koncem války není plný nějakých divokých událostí, ale napětí je všudypřítomné. Koho ještě odvedou na vojnu, než válka skončí? Nese pošťák dopis od manžela z fronty, nebo úřední oznámení, že padl? Kde seženeme mouku, brambory, mléko? Čím zatopíme? A do toho Bára zjišťuje, že je dost stará na to, aby ji pro jednu větičku zastřelili za velezradu... Časová osa v tabulce událostí vedoucích ke vzniku našeho státu v roce 1918 pomůže všem dětem s pochopením historických souvislostí.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 152.00 Kč

Autor:
0

České dějiny – 100 památných míst

100 let od vzniku Československé republiky 100 památných míst českých dějin Moderní dějiny našeho národa jsou nemyslitelné bez návaznosti na dávnější období – a právě těmi se zaobírá náš historický průvodce. Představujeme celou stovku „míst paměti“, spjatých s velkými dějinami zemí Koruny české. Zavedeme vás do knížecích, královských a šlechtických komnat, ale též do vesnic a měst, do bitevní vřavy, soudních síní, pracoven učenců a konstruktérů. Nahlédneme za kulisy vysoké politiky, diplomacie i zločinu, poodhrneme roušku vzniku uměleckých děl. Do naší historické paměti také patří mytické a bájeslovné děje; na scénu vstoupí slavní zahraniční návštěvníci. Všech sto příběhů navíc vykreslíme pomocí autentických dobových textů – stanete se tak přímými účastníky historického bádání. Nechybí nic podstatného z uzlových bodů starší i novější minulosti našich zemí. Na počátku putování stojí hora Říp, praotec Čech a první Slované. A v závěru se proslulá tradice blanických rytířů propojí s demokratickým odkazem První československé republiky. Číst můžete výběrově, encyklopedicky i souvisle, doma i na cestách. Vždyť všude a vždy platí, že „kamkoli vstoupíme, jdeme stopou dějin“.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 764.00 Kč

Autor:
0

Kouzelné pověsti našich krajů

Vydejte se za úžasným dobrodružstvím po krajích naší vlasti a navštivte města Čech, Moravy i Slezska. Dozvíte se například, jak to bylo s půlkou koně, kterou mají Pardubice ve svém znaku, proč se řeka Metuje jmenuje právě Metuje nebo co vyvádějí permoníci v Koněpruských jeskyních či v Jihlavě. Odkryjete tajemství, kterak Praděd ke svému bohatství přišel. A zjistíte, jestli to s tím brněnským drakem opravdu bylo tak, jak se vypráví…

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
0

Jitík sportovcem

Ona je Jitka, on je Jitík. Padli si do oka a je z toho pohádkové vyprávění. Řeč je o oblíbené herečce Jitce Molavcové a jejím novém, sportovním hrdinovi. Velké sportovní zážitky malého kluka překvapí všechny pohádkomily a možná je přimějí běhat, plavat, bruslit, prostě sportovat. Jitík se nezalekne prudkého kopce, velké výšky, klouzavého ledu ani živého koně. Tenhle malý velký hrdina má zkrátka odhodlání, pevnou vůli a taky štěstí na neuvěřitelné zážitky. Originální pohádkové příběhy Jitky Molavcové doprovodila ilustracemi legendární Vlasta Švejdová.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 199.00 Kč

Autor:
0

Mlýn

Dva bratři. Jeden mlýn. A jeden slib… Strhující příběh dvou bratrů, kteří dali slib umírajícímu otci, že uchrání jejich mlýn a majetek proti všem. Lze takový slib dodržet za všech okolností? Může oddanost takovému závazku odolat i mašinériím totalitních režimů? Zcela ojedinělé zpracování neobyčejně silného životního příběhu rodiny z jižních Čech zahrnuje časové období přes sto let. Nelehké životní osudy jednotlivých postav dokreslují autentické zprávy z Rudého práva, při kterých vás možná i zamrazí. Mlýn je symbolem děsivého soukolí, kterým musela řada našich předků projít. Je symbolem víry v právo na svobodu, v právo rozhodovat sám o svém osudu a být připraven vzít na sebe zodpovědnost. Dva bratři svůj slib splnili. Uchránili svůj majetek proti nacistům, komunistům i podnikatelům. Ale za jakou cenu…

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 399.00 Kč

Autor:
0

Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet?

Tato pub­li­ka­ce obsa­hu­je 34 míst, kde se natá­če­ly růz­né pohád­ky, fil­my a kome­die. Např. Tři oříš­ky pro Popelku, S tebou  mě baví svět, Princezna se zla­tou hvězdou, S čer­ty nejsou žer­ty či Pelíšky. Vydejte se na dlou­ho a pře­krás­nou ces­tu po památ­kách, hra­dech, zám­cích, mís­tech, kte­ré důvěr­ně zná­te z tele­vi­ze či kina ze svých oblí­be­ných pohá­dek, fil­mů, či kome­dií. …

Autor:
0

Dopis

Tina Craigová pracuje do úmoru, a ještě k tomu o sobotách prodává v dobročinném obchodě, aby ve svém nešťastném domově trávila co nejméně času. Když prohledává kapsy starého obleku, který někdo charitě věnoval, objeví dopis se zalepenou ofrankovanou obálkou bez razítka. Dopis otevře a přečte si ho – a to změní směr jejího života navždy. Billy Stirling ví, že se nezachoval právě hezky, ale doufá, že může ještě všechno napravit. 4. září 1939 se posadí a napíše dopis, o němž doufá, že změní budoucnost. A to se také stane – ale více způsoby, než by si kdokoliv dokázal představit… Je načase otevřít Dopis.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 349.00 Kč

Autor:
0

Deník, který vám pomůže být tady a teď

Kolikrát se den­ně při­stih­ne­te, že myš­len­ka­mi blou­dí­te v budouc­nos­ti či minu­los­ti, aniž bys­te pořád­ně vní­ma­li, co se děje kolem vás prá­vě v pří­tom­ném oka­mži­ku?

Nová kníž­ka Tady a teď je tako­vým kre­a­tiv­ním dení­kem a záro­veň prů­vod­cem svě­tem tzv. min­d­ful­ness nebo­li vší­ma­vos­ti. Tato tech­ni­ka člo­vě­ka učí být v pří­tom­ném oka­mži­ku bez hod­no­ce­ní, při­jí­mat věci tako­vé, jaké jsou, sou­stře­dit se, což má pomo­ci poro­zu­mět tomu, jak se cítí­me. Je to tech­ni­ka, jak si tře­ba uží­vat pří­jem­né chví­le a nestre­so­vat se ješ­tě víc s tím, co může při­jít v budouc­nu, či co se sta­lo již v minu­los­ti. Učí při­stu­po­vat k běž­ným věcem kolem sebe se zvě­da­vos­tí, mož­ná mnoh­dy obje­ví­te ať už ve svém oko­li či v sobě věci, kte­ré vám běž­ně uni­ka­jí. Toto obje­ve­ní vás může někam posu­nout, udě­lat vám radost. Všímáme si nejen dob­ré­ho, ale i toho nega­tiv­ní­ho, kte­ré je sou­čás­tí živo­ta. Je to i uvě­do­me­ní, že nic netr­vá věč­ně, ani to dob­ré, ani to špat­né.

Knížka zají­ma­vou for­mou před­klá­dá čte­ná­ři více jak 80 cvi­če­ní, kte­ré jsou zamě­ře­ny prá­vě na pří­tom­ný oka­mžik a to for­mou pozo­ro­vá­ní, zkou­má­ní, kon­cen­t­ra­ce, čin­nos­tí v aktu­ál­ním čase. Cvičení může­te dělat postup­ně či pře­ska­ko­vat,  den­ně může­te udě­lat jed­no nebo více cvi­če­ní, vše zále­ží jen na vás, cvi­če­ní jsou růz­no­ro­dá, tak­že se může­te tře­ba pus­tit do toho, na kte­ré máte zrov­na nála­du.

Knížka má pří­jem­ně malý a ten­ký for­mát, tak­že na ces­ty s sebou je ide­ál­ní, když bude­te mít tře­ba del­ší chví­li, kte­rou chce­te uži­teč­ně vypl­nit. Některá cvi­če­ní jsou tro­chu bizar­ní, ale sku­teč­ně nás vedou k uvě­do­me­ní a hlav­ně ukot­ve­ní tady a teď. Jiná cvi­če­ní jsou zají­ma­vá, kte­rá dove­dou člo­vě­ka k zamyš­le­ní se nad běž­ný­mi věc­mi, kte­ré ani ve sho­nu nevní­má­me. Praktikováním cvi­če­ní a rad v kníž­ce uve­de­ných se člo­vě­ku mohou otevřít nové obzo­ry, zjis­tí­te, že svět je vlast­ně zají­ma­vý a nikdy neví­te, co vám tato zjiš­tě­ní při­ne­sou či kam vás posu­nou.

Knížku hod­no­tím roz­hod­ně jako zají­ma­vou, hod­ně kre­a­tiv­ní. Doporučuji kaž­dé­mu, kdo chce pra­co­vat na svém osob­ním roz­vo­ji, vší­ma­vos­ti a nau­čit se tře­ba i rela­xo­vat, pro­to­že rela­xa­ce je sou­stře­dě­ní se na pří­tom­nost.


Autor: Freyová Alexandra, Tottonová Autumn

Nakladatelství: Grada pod znač­kou Alferia

Žánr: Osobní roz­voj a pozná­ní

Počet stran: 192

Hodnocení: 85 %…

Autor: