Denní archiv Říjen 2, 2018

0

Jan Hus (TV film)

Matěj Hádek v roli výji­meč­né osob­nos­ti Mistra Jana Husa a syno­vé Karla IV., brat­ři Václav a Zikmund, ve stře­do­vě­kém dra­ma­tu o smys­lu prav­dy a obě­ti nej­vyš­ší

Autor:
0

Laura a kočičí důvěra - získá Laura navrch nad svojí nemocí - a co kočka Sametka - přežije?

Laura cíti­la na svých rukou slu­neč­ní svit. Měla pev­ně zavře­né oči a utá­pě­la se ve svých před­sta­vách - vzpo­mí­na­la na foto­gra­fie, kde byla s mamin­kou a tatín­kem. Zrovna si říka­la, že až ote­vře oči, tak je uvi­dí. Zhluboka se nadech­la, napo­čí­ta­la do tří a rych­le ote­vře­la oči. Bohužel zázrak se neko­nal. Laura totiž jed­no­ho...

Autor:
SVĚTOVÝ DEN BALETU 2018!0

SVĚTOVÝ DEN BALETU 2018!

Dnes sla­ví­me SVĚTOVÝ DEN BALETU! A tím u nás osla­vy nekon­čí! Letos osla­ví­me jed­nu z nej­vý­zna­měj­ších udá­los­tí v his­to­rii Baletu NdB a to 80 let od svě­to­vé pre­mi­é­ry ROMEA A JULIE! Balet, kte­rý se tan­čí již dese­ti­le­tí po celém svě­tě spat­řil svět­lo sv...

Autor:
0

Česká televize uvede ke sto letům republiky dvoudílný film o Aloisi Rašínovi s Ondřejem Vetchým

Česká tele­vi­ze nato­či­la ke sté­mu výro­čí vzni­ku Československa dvou­díl­ný film Rašín, sní­mek o kon­ci Rakousko-Uherska, vzni­ku samo­stat­né­ho stá­tu a jeho hrdi­nech Aloisi Rašínovi a Karlu Kramářovi, kte­ří neprá­vem zůsta­li ve stí­nu Masaryka a Beneše. Ve fil­mu reži­sé­ra Jiřího Svobody se v hlav­ních rolích obje­ví Ondřej Vetchý a Miroslav Donutil.  První díl uve­de Česká tele­vi­ze na ČT1...

Autor:
SMIGMATOR & WINEHOUSE0

SMIGMATOR & WINEHOUSE

GERSHWIN — 120. výro­čí naro­ze­ní jed­né z nej­vět­ších osob­nos­tí his­to­rie popu­lár­ní hud­by, muzi­ká­lu, jaz­zu a swin­gu, hudeb­ní­ho skla­da­te­le George Gershwina si letos na pod­zim při­po­mí­ná celý svět. Svou osob­ní poctu této hudeb­ní legen­dě při­pra­vi­li v podo­bě sp...

Autor:
Zen na každý den0

Zen na každý den

Zen na kaž­dý den před­sta­vu­je mimo­řád­nou kni­hu o základ­ních aspek­tech lid­ské­ho živo­ta, kte­ré podá­vá s neu­vě­ři­tel­nou jed­no­du­chos­tí. Kniha při­ná­ší napros­to jedi­neč­ný a pří­mo­ča­rý náhled na otáz­ky týka­jí­cí se našich vzta­hů, prá­ce, stra­chu či ambi­cí. Vrstvu ...

Autor:
Včelaření od jara do zimy0

Včelaření od jara do zimy

Bohatě ilu­stro­va­ná kni­ha vás díky sro­zu­mi­tel­ným tex­tům, stov­ce kre­seb a mno­ha foto­gra­fi­ím nau­čí, co a jak máte správ­ně dělat u včel během celé­ho roku. Vysvětlí vám vaz­by včel na okol­ní pří­ro­du a poča­sí v prů­bě­hu stří­da­jí­cích se roč­ních dob, nau­čí vás, ...

Autor:
Květiny pro suché zahrady0

Květiny pro suché zahrady

Ze sta­no­višť na zahra­dě s nedo­stat­kem vláhy nemu­sí­te mít v žád­ném pří­pa­dě oba­vy. Téměř vždy se dá najít něja­ký druh rost­li­ny, kte­ré­mu se zde bude dařit. Byť to může být pro mno­hé čte­ná­ře pře­kva­pe­ní, je sor­ti­ment sucho­mil­ných rost­lin neo­by­čej­ně boha­tý, ...

Autor:
Vznik ČSR 19180

Vznik ČSR 1918

Život na malém měs­tě kon­cem vál­ky není plný něja­kých divo­kých udá­los­tí, ale napě­tí je všu­dypří­tom­né. Koho ješ­tě odve­dou na voj­nu, než vál­ka skon­čí? Nese poš­ťák dopis od man­že­la z fron­ty, nebo úřed­ní ozná­me­ní, že padl? Kde seže­ne­me mou­ku, bram­bo­ry, mlék...

Autor:
České dějiny – 100 památných míst0

České dějiny – 100 památných míst

100 let od vzni­ku Československé repub­li­ky 100 památ­ných míst čes­kých dějin Moderní ději­ny naše­ho náro­da jsou nemys­li­tel­né bez návaz­nos­ti na dáv­něj­ší obdo­bí – a prá­vě těmi se zao­bí­rá náš his­to­ric­ký prů­vod­ce. Představujeme celou stov­ku „míst pamě­ti“, sp...

Autor:
Kouzelné pověsti našich krajů0

Kouzelné pověsti našich krajů

Vydejte se za úžas­ným dob­ro­druž­stvím po kra­jích naší vlas­ti a navštiv­te měs­ta Čech, Moravy i Slezska. Dozvíte se napří­klad, jak to bylo s půl­kou koně, kte­rou mají Pardubice ve svém zna­ku, proč se řeka Metuje jme­nu­je prá­vě Metuje nebo co vyvá­dě­jí per­mon...

Autor:
Jitík sportovcem0

Jitík sportovcem

Ona je Jitka, on je Jitík. Padli si do oka a je z toho pohád­ko­vé vyprá­vě­ní. Řeč je o oblí­be­né hereč­ce Jitce Molavcové a jejím novém, spor­tov­ním hrdi­no­vi. Velké spor­tov­ní zážit­ky malé­ho klu­ka pře­kva­pí všech­ny pohád­ko­mi­ly a mož­ná je při­mě­jí běhat, pla­vat...

Autor:
Mlýn0

Mlýn

Dva brat­ři. Jeden mlýn. A jeden slib… Strhující pří­běh dvou bra­trů, kte­ří dali slib umí­ra­jí­cí­mu otci, že uchrá­ní jejich mlýn a maje­tek pro­ti všem. Lze tako­vý slib dodr­žet za všech okol­nos­tí? Může odda­nost tako­vé­mu závaz­ku odo­lat i maši­né­ri­ím tota­lit­níc...

Autor:
Balet NdB: PROGRAM NA ŘÍJEN 20180

Balet NdB: PROGRAM NA ŘÍJEN 2018

Co si pro vás Balet NdB při­pra­vil v říj­nu 2018? Pro milov­ní­ky kla­si­ky uve­de­me pět­krát Spící kra­sa­vi­ci v Mahenově diva­dle! Pro ty, co radě­ji moder­ní balet, chys­tá­me dva ter­mí­ny naší posled­ní pre­mi­é­ry v diva­dle Reduta Amadeus MozArt!

Autor:
ČT - 02.10.20180

ČT - 02.10.2018

Televizni pro­gram na 02.10.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ČT 2

Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ČT 😀 a ČT art ...

Autor:
Prima - 02.10.20180

Prima - 02.10.2018

Televizni pro­gram na 02.10.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prima Max

Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prima Cool

Název pro­gram...

Autor:
NOVA - 02.10.20180

NOVA - 02.10.2018

Televizni pro­gram na 02.10.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nova Cinema

Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nova Action

Název pro­gra­mu
...

Autor:
0

Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet?

Tato pub­li­ka­ce obsa­hu­je 34 míst, kde se natá­če­ly růz­né pohád­ky, fil­my a kome­die. Např. Tři oříš­ky pro Popelku, S tebou  mě baví svět, Princezna se zla­tou hvězdou, S čer­ty nejsou žer­ty či Pelíšky. Vydejte se na dlou­ho a pře­krás­nou ces­tu po památ­kách, hra­dech, zám­cích, mís­tech, kte­ré důvěr­ně zná­te z tele­vi­ze či kina ze svých oblí­be­ných pohá­dek, fil­mů, či kome­dií. 

Autor: