Měsíční archiv Říjen 2018

0

Čtení není žádná nuda – náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení

Na trhu je nepře­ber­né množ­ství knih s téma­ti­kou čte­nář­ství a předčte­nář­ské gra­mot­nos­ti či čte­nář­ských klu­bů. Mnohdy je to „suchá“ teo­rie. Autorka kni­hy Čtení není žád­ná nuda Olga Černá mě svou pub­li­ka­cí nesmír­ně zau­ja­la. Její lás­ka ke kni­hám, její knihov­ně i dětem z ní napros­to vyza­řu­je. Kniha při­ná­ší osob­ní vyprá­vě­ní a zku­še­nos­ti kni­hov­ni­ce z jed­né jiho­čes­ké obci. …

Autor:
0

Halloween - Klasický slasher, který se nesmazatelně zapsal do historie. John Carpenter zase dokázal, že téměř cokoli natočí, to se stane legendou.

„Halloween“ je jed­ním z doslo­va iko­nic­kých fil­mů žán­ru sla­sher. Musím se při­znat, že mi trva­lo poměr­ně dlou­ho se na něj koneč­ně podí­vat a zjis­tit, zda jsou zde sku­teč­ně tako­vé kva­li­ty, jak se říká. A musím kon­sta­to­vat, že zde samo­zřej­mě jsou. Prve jsem viděl rema­ke od Roba Zombieho, u kte­ré­ho jsem si říkal, že to je dob­rý film, hlav­ně pro­to, že se tam obje­vil můj oblí­be­nec Malcolm McDowell. Ale po zhléd­nu­tí původ­ní ver­ze musím říct, že ori­gi­nál je pros­tě ori­gi­nál.

Mike skoro v akci.

Tam, kde nám Zombie pre­zen­tu­je poměr­ně natu­ra­lis­tic­ký horor, tady Carpenter jen nazna­ču­je, a dělá to s tako­vou bra­vu­rou, že je pro mě jeho „Halloween“ mno­hem děsi­věj­ší. I když pou­ží­vá prv­ky, kte­ré dnes vidí­me v pod­sta­tě v kaž­dém horo­ru, v jeho podá­ní vyzní­va­jí stra­ši­del­ně­ji. Navíc scé­ny jsou zde nato­lik pro­ta­ho­vá­ny, že člo­věk sku­teč­ně neví, kdy Mike Myers koneč­ně ude­ří. Ale když už se tak sta­ne, nikdo nezů­sta­ne ušet­řen.

Halloween sám o sobě je svá­tek, kte­rý vzbu­zu­je strach, nos­tal­gii, mož­ná i depre­se. Hlavně v tom ame­ric­kém podá­ní, kdy se děti i dospě­lí pře­vlé­ka­jí za stra­ši­dla a dal­ší podiv­né mas­ky. Tenhle svá­tek doslo­va vybí­zí k tomu, aby o něm byly natá­če­ny děsi­vé fil­my. „Halloween“ je ukáz­kou toho, že to jde vel­mi dob­ře, a to vlast­ně i přes­to, že tenhle film o Halloweenu jako tako­vém není.

A jak jí to slušelo s dlouhými vlasy.

Příběh fil­mu je všem fanouškům vel­mi dob­ře zná­mý. Máme zde Halloween a děti i star­ší se na něj při­pra­vu­jí pod­le své­ho. Děti se pře­vlé­ka­jí a jdou si pro kole­du, ado­lescen­ti a téměř dospě­lí si uží­va­jí své vlast­ní zába­vy. Na tom by neby­lo nic špat­né­ho, ale do měs­ta se vrá­til jeho někdej­ší oby­va­tel, kte­rý již v šes­ti letech zabil svou vlast­ní sest­ru. Proč? Nevíme. A zále­ží na tom? Vůbec ne. Nevědomost a nezna­lost Mikových moti­va­cí jen umoc­ňu­je vyzně­ní fil­mu. Kdo je Mike Myers? Proč dělá, co dělá? Nevíme. Je to šíle­nec, kte­rý nedo­ká­že roz­li­šo­vat mezi dob­rem a zlem, ale vybí­rá si auto­ma­tic­ky stra­nu tem­nou? Vraždění je pro něj něčím napros­to oby­čej­ným, něčím, co pova­žu­je za nor­mál­ní. Jeho způ­so­by nejsou vyna­lé­za­vé, jsou pros­tě pou­ze násil­né. O to děsi­věj­ší je moment, kdy se opět ve vzdu­chu zablesk­ne kuchyň­ský nůž, kte­rý ke své­mu zabí­je­ní pou­ží­vá nej­čas­tě­ji. Navíc je film kla­sic­kou ukáz­kou ote­vře­né­ho kon­ce, kdy i po pro­bod­nu­tí, vypích­nu­tí oka a mini­mál­ně šes­ti prů­stře­lech je Myers scho­pen dál fun­go­vat a utéct, aby si své rány ope­čo­val a poz­dě­ji se vrá­til v plné pará­dě.

Malý Mike po akci.

Film zapo­čal sérii, kte­rá čítá cel­kem osm dílů, pokud počí­tá­me se sérií původ­ní, ale rema­kem Roba Zombieho se celá série restar­to­va­la a už se natá­čí tře­tí díl. Zjednodušeně řeče­no, „Halloweenů“ už je ve vzdu­chu cel­kem deset a jede­nác­tý se natá­čí. Skutečně jed­na z nej­vět­ších stá­lic na horo­ro­vém nebi. I když prav­da o kva­li­tě se dá vždy pole­mi­zo­vat. Pokud se pak týká finanč­ní úspěš­nos­ti, asi nebu­de vel­kým pře­kva­pe­ním, že nej­ú­spěš­něj­ším díl je rema­ke Roba Zombieho z roku 2007, kte­rý si vydě­lal celo­svě­to­vě více jak 80 mili­ó­nů dola­rů. Původní film na trž­bách za pro­mí­tá­ní zís­kal „pou­ze“ 55 mili­ó­nů dola­rů.

Donald Pleasence v jedné ze svých nejznámějších rolí.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Ikonický film pro žánr sla­sher. Žádný vel­ký natu­ra­lis­mus, krev zde v pod­sta­tě vůbec není, což jen umoc­ňu­je hrů­zu, kte­rá pro­stu­pu­je fil­mem. Snímek má úžas­nou atmo­sfé­ru, kte­rá je dokres­le­na skvě­lou hudeb­ní slož­kou, mimo­cho­dem ta je také dílem Johna Carpentera, a hlav­ně, úpl­ně úžas­ný je dech Mike Myerse, kte­rý nás dopro­vá­zí od počát­ku do kon­ce.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

V někte­rých scé­nách je film malin­ko kře­čo­vi­tý, hlav­ně pokud se týká herec­tví (tím nemám na mys­li Jamie Lee Curtsi, ta je skvě­lá a krás­ná), ale je to mís­ty poměr­ně kostr­ba­té a samo vraž­dě­ní je tako­vé... Nevím, asi bych řekl, že na tom­to aspek­tu je nej­víc vidět, že je to jen film a ne sku­teč­nost. A díky bohu za to.…

Autor:
0

Než přijde Ježíšek – mnoho nápadů a námětů pro předvánoční čas

I když se může zdát, že je ješ­tě brzy, advent­ní čas se ale kva­pem blí­ží. V mé kni­hov­nič­ce mám řadu knih, pohá­dek i námě­tů na tvo­ře­ní s vánoč­ní téma­ti­kou. Novinka Venduly Hegerové Než při­jde Ježíšek pat­ří roz­hod­ně k těm nej­lep­ším. Vánoční úklid a peče­ní zajis­té pro­běh­ne ve vět­ším kli­du, poho­dě a přá­tel­ské atmo­sfé­ře, když budou děti zaba­ve­né tou­to pub­li­ka­cí. …

Autor:
0

HANA ZAGOROVÁ

ROZHOVOR — Já nemám strach, říká v titulu svého nového alba Hana Zagorová. Populární zpěvačka se navíc nebojí oslovit mladé autory a dát prostor jejich skladatelskému i textařskému umu. Ve spojení s originální interpretací tak vznikla kolekce dvanácti písní, které, ač nesou rukopis svých autorů, spolu krásně souzní. A hlavně souznějí s hudebním naturelem Hany Zagorové. Za všemi těmi písněmi si stojím, říká k tomu devítinásobná zlatá slavice.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

#1838: Amulet 2: Prokletí kamene - 85 %


Amulet 2: Prokletí kamene (Amulet 1: The Stonekeeper's Curse)
Vydalo nakladatelství Paseka v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Amulet 1: The Stonekeeper's Curse" v roce 2009. České vydání má 224 stran a prodává se v plné ceně za 329 Kč.

Scénář: Kazu Kibuishi
Kresba: Kazu Kibuishi

Kniha "Amulet 2: Prokletí kamene" se na pultech knihkupectví objevila hned s prvním dílem "Amulet 1: Paní kamene". Musím říct, že jsem za to docela rád, protože i když se nejedná o vyloženě sešitové publikace (první kniha má 192 stran a druhá rovnou 224), tak se přece jen velmi dobře čtou a máte je přelouskané za chvíli. Textu tam není vyloženě málo, i když některé stránky - hlavně ty akční - se bez něj obejdou. Ale největší doménou série "Amulet" je jednoduše skutečnost, že je to dobře napsané a nakreslené, že vás čtení komiksu strhne a vy jen budete otáčet stránku za stránkou, abyste věděli, co bude dál, jak se situace vyvine a jak se postavám bude, nebo nebude dařit v jejich aktuálním poslání. Plyne to pěkně a nejsou zde nějaké rušivé momenty, které by nevycházely z předchozího dění, žádná deus ex machina, která by narušila příběh, žádné zbytečné berličky. Tohle vůbec není špatné na komiks, který je primárně určen dětem.

Jasně, je to místy poznat, že to je pro děti. Jsou zde scény, které by mohly být o hodně drsnější a asi by se mi i líbilo, kdyby byly provedeny trochu explicitněji, vyloženě jedna bitva si o to říkala, ale dobře, tohle se dá celkem snadno kousnout. Té akce je zde pořád dost a jeden pěstní souboj stojí za to, hlavně kresebně a svým střihem. V tomhle ohledu komiks "Amulet 2: Prokletí kamene" rozhodně nezklame a jedná se o pokračování, které je ještě o něco více nabušené než první díl, především proto, že už nebylo nutné představovat hlavní postavy a jejich příběh. Teď už jedeme na vlně, kterou rozčeřily vody prvního dílu. Emily a Navin se dál snaží zachránit maminku, kterou sice už mají u sebe, ale je otrávená. Teď je to teprve boj o život. Ale nejen to. Emily se musí srovnat s tíhou, kterou na ni kámen uvaluje, protože ten ji chce jen pro sebe. Ani Navin nebude jen obyčejnou figurkou v novém světě.

Knihy v sérii "Amulet" jsou propagovány jako něco, co navazuje na "Star Wars", Pána prstenů" anebo i "Harryho Pottera". Je to pravda, ale je to i trochu nelichotivé v tom smyslu, že si začnete uvědomovat, co si asi Kazu Kibuishi z těch příběhů vzal. Taková marketingová prohlášení pak mohou být trochu dvojsečná, protože najednou budete mít pocit, že je tu z těch "Star Wars" trochu moc a že ta inspirace "Pánem prstenů" je dost radikální. Je tu skupina rebelů, odboj, který ukazuje na "Star Wars" celkem jasně. Je tu zlá postava, která je fyzicky nějak pozměněná, zůstává v pozadí, mohl by to být klidně Imperátor, který má svého pomocníka Darth Vader, jehož syn by nemusel být tak temný, jak by se na první pohled zdálo. Emily pak připomíná Froda, protože i ona na sobě má tíhu, která je větší, než ona dokáže unést. Těch spojitostí by se dalo nalézt mnoho, ale ani jedna nevede k tomu, aby vás Kazu Kibuishi přestal bavit.

Kniha "Amulet 2: Prokletí kamene" skvěle navazuje na první díl. Kazu Kibuishi se prezentuje jako autor, který je schopný skvěle rozvrhnout příběh tak, aby v něm nechyběly odlehčující scény, stejně jako scény vyhrocené, dokáže udržovat napětí v podstatě od začátku do konce. Skvěle rozkreslil postavy, kdy ani jedna není plochá, a to včetně těch, které jsou na první pohled takové trochu moc líbivé. Nejzajímavější postavou - novou postavou - v knize "Amulet 2: Prokletí kamene" je pak jednoznačně Leon Rudovous, jehož liščí podoba mi prostě sedla. Stejně jako jeho charakter i profese. Lovce lidí mám prostě od přírody rád, i když tady je spíš nakonec jako šermíř a rytíř. Měl jsem pravdu, když jsem u knihy "Amulet 1: Paní kamene" psal, že to bude epičtější. A bylo. Myslím však, že to skutečně velkolepé je ještě před námi.

Komiks "Amulet 2: Prokletí kamene" vydalo nakladatelství Paseka, u kterého můžete komiks zakoupit se slevou.

Na Comics Blogu najdete recenze na knihy:
"Amulet 1: Paní kamene"
Autor:
0

Kočičí válečníci 5 - Nebezpečná stezka - podaří se Ohnivousovi uchránit svůj klan?

Ohnivous byl bez sebe a nemohl uvě­řit tomu, co se to děje. Byl zvo­len nový veli­tel Stínového kla­nu, jehož byl sou­čás­tí a ten, kdo se jím stal se jme­no­val Dráp. Ten stál na Obří ská­le a vyhlí­žel majestát­ně na všech­ny stra­ny. Nebylo by na tom, že se Dráp stal novým veli­te­lem nic až tak div­né­ho, kdy­by v minu­los­ti nebyl úhlav­ním nepří­te­lem Ohnivouse. Navíc se Ohnivouse pokou­šel Dráp něko­li­krát spro­vo­dit ze svě­ta. Ohnivous v tom nebyl sám, ved­le něj stál Proužek a zlos­tí sko­ro prskal. Nikdo z celé­ho kla­nu nepřed­po­klá­da­la, že se novým vůd­cem sta­ne Dráp, kte­rý byl býva­lý zástup­ce veli­tel­ky Hromového kla­nu.

Proužek měl s Drápem také nevy­ří­ze­né věci - když se totiž Dráp stal vyvr­žen­cem z Hromového kla­nu, vyzval staré­ho pří­te­le Proužka, aby šel s ním, ale ten to odmí­tl. Najednou Ohnivous zahlé­dl, jak se k němu pro­plé­tá mezi davem ostat­ních koček Bouřka. Světle zrza­vá kočka byla zlos­tí nepří­čet­ná a prska­la vzte­ky, že to není mož­né, aby se vůd­cem Stínového kla­nu stal zrád­ce. Ohnivou na vte­ři­nu zavá­hal. Dozvěděl se totiž, že krát­ce potom, co se při­dal k Hromovému kla­nu, zabil Dráp Rudocha, zástup­ce veli­tel­ky. Když se pak sám stal zástup­cem, při­ve­dl tou­la­vé koč­ky, kte­ré Hromový klan napadly. Dráp chtěl na mís­to veli­tel­ky Modré hvězdy a poku­sil se ji zabít, ovšem nevy­šlo mu to a byl z kla­nu vyká­zán.

Ohnivous řekl Bouřce, že o tom nikdo ve Stínovém kla­nu neví, tak pro­ti logic­ky nikdo nevy­stou­pí. Bouřka ho však ponou­ka­la, aby jim o tom řekl. Ohnivous mělo svým způ­so­bem pocit úle­vy, pro­to­že Dráp si zajis­til spo­ko­je­nost v podo­bě toho, že velí, tudíž by Stínovému kla­nu nemě­lo hro­zit žád­né nebez­pe­čí. K Ohnivousovi se při­blí­žil Mrak, jeho učed­ník, kocour s dlou­hou bílou srs­tí. Ten se vel­mi zlo­bil a také popi­cho­val své­ho uči­te­le, aby něco udě­lal. V tu chví­li šel Dráp na před­ní okraj Obří ská­ly pronést pro­jev.

 

Další díl, kon­krét­ně pátý, ze série od Erin Hunterové, opět vyni­ka­jí­cí jako vždyc­ky. Já tomu říkám koči­čí fan­ta­sy. Kdo má rád zví­řa­ta, tak se mu to bude líbit urči­tě. Obálka výbor­ná, krás­ná čiči­na. Doporučuju ke čte­ní. Má 304 stran.

  • Autor: Erin Hunterová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Albatros
  • Datum vydá­ní: 17. 09. 2018
Autor:
0

Bohemian Rhapsody – Recenze – 80%

Americko-britské hudební drama Bohemian Rhapsody popisuje kariéru zpěváka Freddieho Mercuryho během patnáctiletého období od založení skupiny Queen v roce 1970 až po jejich účast na charitativním mega-koncertě Live Aid v roce 1985. Na začátku příběhu se tudíž Freddie Mercury ještě jmenuje Farrokh Bulsara (jeho rodiče byli Indové) a Queen si ještě říkají Smile (a hrají jenom po hospodách). Následně film převypráví to nejdůležitější z doby jejich raketového vzestupu a pak skončí v okamžiku Mercuryho největší slávy, dřív než se na něm začaly projevovat účinky zhoubné nemoci. A opravdu je to dost výrazně spíš film o Freddiem Mercurym než o Queen.

Bohemian Rhapsody – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz

Vznik filmu doprovázely značné porodní bolesti, kdy se několikrát přepisoval scénář a dramaticky měnilo obsazení. Původně měl hlavní roli ztvárnit Sacha Baron Cohen, ale odstoupil, když studio nepodpořilo jeho mládeži nepřístupnou vizi (a výsledný film je bohužel mládeži přístupný). Režisér Bryan Singer (série X-Men, Valkýra) musel být v závěru natáčení vyměněn poté, co najednou přestal na natáčení docházet (nicméně v titulcích je i tak uveden coby jediný režisér). Naštěstí se ale tyto komplikace na filmu příliš nepodepsaly a naopak jde o velice suverénní a profesionální produkt, který je akorát velice opatrný a až sterilní ve své snaze být co nejvíce nezávadný a neurážející – takže žádná nahota, sex nebo vulgarismy, drogy jen sporadicky a také velmi málo peprných historek ze zákulisí a soukromí muzikantů. Zůstává jen poměrně standardní životopisný portrét, oslavně přiživující Mercuryho pověst legendy a hudebního génia a triumfálně zakončený hranou rekonstrukcí značné části z dvacetiminutového vystoupení Queen na Live Aid (a bohudík ne uslzeně vyděračským umíráním na AIDS).

Hlavní roli si nakonec zahrál Rami Malek, Američan s egyptskými kořeny známý především ze seriálu Mr. Robot, který Freddieho Mercuryho fyzicky připomíná (ve spolupráci s make-upem) a velice dobře imituje hereckým i pěveckým projevem (pravděpodobně s přispěním nějaké dodatečné hlasové úpravy) s takovou grácií, že by si za to zasloužil nějakou cenu – byť nejlepší je v těch momentech, kdy pouhou nápodobu vylepšuje určitou drobností, jako jsou záchvěvy rtů, pohyby očí, zalykání se při dojetí a podobné herecké nuance. Samozřejmě Rami Malek nikdy nevypadá ani nezní úplně přesně jako Mercury, ale jeho výkon je každopádně úctyhodný a jde o nesmírně podařený případ toho, že se nějaký herec ve filmu zdárně převtěluje do nějaké všeobecně známé osobnosti.

Bohemian Rhapsody – Recenze

Režie Bryana Singera je přinejmenším odpovídající jeho zkušenostem, takže film má švih, je zábavný a v hudebních sekvencích takřka dokonalý, přičemž poslední čtvrthodina je vyloženě úchvatná. Kromě toho si Singer pohlídal kvalitní výkony všech herců (z vedlejších postav stojí za zmínku Lucy Boynton v roli Freddieho přítelkyně a posléze manželky, z okrajových pak libově obsazený Mike Myers jako hudební producent) a labužnicky si vyhrál na různých gay motivech, absurdních oblečcích a upravených knírech. I tak je to ale trošku režijní rutina, což jde ruku v ruce s taktéž rutinním a extrémně bezpečným scénářem, který neobsahuje nic ani náznakem kontroverzního nebo mírně ožehavého (o divokých homosexuálních večírcích se tu jen mluví). Dokonce i Mercuryho skandály v médiích jsou omezeny na jedinou (přitom výborně vystavěnou a sestříhanou) konfrontaci s novináři. Z technického hlediska je vyloženě divné akorát to, že nikdo ze členů Queen za těch patnáct let prakticky nezestárne.

Z hlediska empatie s hlavním hrdinou je pak mírně problematická druhá polovina, v níž Freddie Mercury najednou skokově zpychne (spolu s ostříháním vlasů), stane se z něj narcistní hovado a začne se chovat ke svým přátelům jako k onucím, což způsobí v jeho vztahu se zbytkem kapely nemalý rozkol, na nějž ovšem navazuje prozření a katarze, po nichž si zpěvák napraví reputaci – a v závěru filmu je pak opět právem za zbožňovanou hudební modlu. Vůbec je celkové provedení veškerých hudebních čísel na takové úrovni, že to může Bohemian Rhapsody vyšvihnout pro příznivce Queen na snímek roku. Jen některé písničky, hrající v podkresu určitých scén, jsou občas použity v tak lacině prvoplánovém kontextu, že to omylem vyznívá poněkud výsměšně (třeba když Freddie odchází z nemocnice, kde mu právě diagnostikovali HIV, a k tomu hraje Who Wants to Live Forever).

Bohemian Rhapsody jsou v každém případě nutností pro příznivce Queen a Freddieho Mercuryho, ale i pro diváky mimo skupinu skalních fanoušků představují skvěle odvedenou životopisnou podívanou a silný zážitek jak filmový, tak hudební. Jen je trochu škoda té celkové tvůrčí všednosti a snahy držet se v určitých ohledech zpátky, protože to je něco, co je přesným opakem Mercuryho charakteru, a co dělá z filmu o této zcela mimořádné a legendami opředené osobnosti poměrně nemimořádnou, byť silně nadprůměrnou záležitost. Ale ta poslední čtvrthodina, ta je skutečně výborná a výjimečná.
Autor:
0

Mandy | Mandy - Kult pomsty

Nicolas Cage se v posledních letech zavrtává hlouběji a hlouběji do hlubin nízkonákladové produkce a vidět jej tak můžete víceméně jen v brakových novinkách, které si to šinou rovnou na DVD nebo na streamovací služby. I v tom nánosu béček a céček si občas tenhle dříve populární herec vybere zajímavý kousek, kterému se oplatí dát šanci už jen z principu. Loni tomu byl například trochu nedoceněný šílený snímek Mamka a taťka. Je právě Mandy - Kult pomsty, film který od 31. října najdete v nabídce českých prodejců na DVD a Blu-ray, jedním z takových snímků? 

Red Miller (Nicolas Cage) žije spokojeně se svojí přítelkyní Mandy (Andrea Riseborough) v ústraní na americkém venkově. Jednoho dne ovšem Mandy po cestě do práce narazí na náboženskou sektu, která se dočasně usadila nedaleko od jejich bydliště. Její vůdce Jeremiah Sand (Linus Roache) si totiž Mandy vyhlídl pro svůj následující rituál a nebere ne jako odpověď. Do života Reda a Mandy tak vstupují jeho uctívači, kteří převrátí nenávratně život obou naruby... 

Tak tohle rozhodně nebude pro každého. Nemyslím tím, že by film byl jen prostě normální záležitostí, která se někomu bude líbit a někomu ne. Tohle je totiž asi jedna z nejosobitějších podívaných, jaká se k nám za dlouhou dobu dostala. Nejdůležitější je tak ve výsledku to, jestli máte blízký vztah k motivům, ze kterých tenhle film čerpá a filmovým produkcím, ze kterých cituje. Mandy - Kult pomsty je totiž čistokrevné akčně mysteriozní béčko toho nejsurovějšího typu a kdo na takovouto eventualitu není připraven bude se dvě hodiny ve společnosti filmu nudit nebo se znechucením (ta pravděpodobnější varianta) film vypne   


To co totiž na ploše 121 minut režisér Panos Cosmatos je jasně pojatá podívaná, která ani na moment ze zvoleného směru nepovolí, naopak přikládá s každou další minutou. Pokud jsou grindhouse filmy a extrémní stylizace vaší slabou stránkou, pak se v Mandy - Kult pomsty pro vás skrývá naprostý klenot. Takhle přepálená a absurdní uvědomělá podívaná s citelnou nadsázkou tu totiž už hodně dlouho nebyla. Punc originality navíc v tomhle případě nevyprchá a divák který se naladí na vlnu filmu se po pár minutách ocitá jako v drogovém transu ve kterém ho film drží až do hlasitého finále. 

Jako, těžko se tenhle snímek popisuje, jen co je pravda. Ať už je ale ona nálepka pro tenhle snímek jakákoliv, faktem je že pro zasvěcené je tohle opravdu překvapivá jízda. A překvapení je i ve formě Nicolase Cage, který po dvou tuctech těch samých rolí se zde v první půli drží relativně civilního herectví (především uvěřitelného, cože je samo o sobě překvapení), jen aby přesně v půlce filmu přepnul do módu šílený Cage a rozpoutal opět ono absurdní psycho peklo, které ale tentokrát díky oné nadsázce funguje. Když se totiž v tomhle módu sám herec nebere tak vážně (viz jeho "Nouveau Shamanic") a má za sebou schopného režiséra, hned se na to dá koukat. Co koukat, on se člověk i dobře baví.    


Mandy - Kult pomsty je totiž film úplně mimo, člověk odrostlý na béčkách a laciných snímcích s přehnaně digitální stylizací mu ale musí fandit. Na rozdíl od nich totiž film jde jasně za svým a nikdy nepřekročí onu hranici mezi jasně autorským dílem a laciným béčkovým brakem na které celou dobu balancuje. Vezmete-li v potaz skvělou vizuální práci s kamerou Benjamina Loeba je jen máloco vytknout tomuto (asi by mě nenapadlo že tohle spojení někdy použiju) artovému akčně-mysterióznímu  videobéčku. Zvláště když filmu hutnou atmosféru udržuje jedna z posledních kompozic Jóhanna Jóhannssona, která sama o sobě funguje na výbornou. V celku pak celá tahle řemeslná stránka filmu nemá chyby. 

Jistě, dalo by se vytknout filmu jeho možná přílišné přešlapování na místě a máchání diváka vždy o pár (někdy i desítek) vteřin déle v některých momentech než by bylo třeba, stejně jako některé momenty ne úplně perfektně pasující do celého konceptu filmu, přesto bych se do nějakého výrazného hledání nedostatků nepouštěl. Tohle je totiž případ toho, možná více než kterýkoliv jiný,  jestli vám film svým konceptem sedne nebo ne.      


Jedno je zkrátka jisté, tuhletu podívanou si s ničím jen tak nespletete. Tahle podívaná vás buď zaujme svým koktejlem namíchaným z béčkových řezničin a satanistické mystérie, nebo vás nechá ledově chladnými. Pro ty první se v téhle novince schovává jeden dvouhodinový drogový trip, na jehož konci vás dvě hodiny v jeho společnosti rozhodně nebudou mrzet. Právě naopak.   

Béčkovou šílenost s názvem Mandy - Kult pomsty najdete v nabídce tuzemských distributorů a v prodejní síti na Blu-ray a DVD od 31. října 2018. Film není vhodný mládeži do 15 let. 

Absurdní, přepálené a úplně mimo, ale také s nadsázkou jasně jdoucí za svým cílem. Mandy- Kult pomsty je jeden velký drogový rauš na motivy akčních videobéček let dávno minulých, satanismu a šíleného Nicolase Cage v projednou zase perfektně vybraných rolích. Tohle je zkrátka ve své podstatě artová béčková řezničina, která vas buď na první pohled zaujme a nepustí až do závěrečných titulků, nebo s nechápavým výrazem vás nechá ledově chladnými.    

Mandy - Kult pomsty
Mandy
Mysteriózní / Akční / Horor

USA / Velká Británie / Belgie, 2018, 121 min

Režie: Panos Cosmatos
Scénář: Panos Cosmatos, Aaron Stewart-Ahn
Kamera: Benjamin Loeb
Hudba: Jóhann Jóhannsson
Hrají: Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Linus Roache, Bill Duke, Richard Brake, Ned Dennehy, Olwen Fouere
Producenti: Nate Bolotin, Daniel Noah, Adrian Politowski, Josh C. Waller, Elijah Wood
Střih: Brett W. Bachman
Scénografie: Hubert Pouille
Kostýmy: Alice Eyssartier

 V kinech od:  14.09.2018 RLJ Entertainment
 V kinech od:  12.10.2018 Park Circus
 Na DVD od:  31.10.2018 Bontonfilm
 Na Blu-ray od:31.10.2018 Bontonfilm

https://www.csfd.cz/film/577420-mandy-kult-pomsty/
https://www.imdb.com/title/tt6998518/
Autor:
0

Michelle Perkins, 500 póz pro svatební fotografie - 70%

Svatební foto­gra­fie je jed­na z nej­ná­roč­něj­ších, už jen pro­to, že se jed­ná výji­meč­ný oka­mžik. Vše musí být doko­na­lé a pou­ta­vé, aby nad pro­hlí­že­ním rodin­né­ho alba bylo na co vzpo­mí­nat.

Kniha se věnu­je por­trétu ženy ve sva­teb­ních šatech a je roz­dě­le­na do kapi­tol : por­trét, po rame­na, do pasu, tří­čtvr­ti­no­vý por­trét, a celé tělo. Ale také pod­le zábě­ru, napří­klad v závo­ji, s kyti­cí v ruce, s dekol­tem a s růz­ným poza­dím jako je měs­to, strom, domá­cí pro­stře­dí, scho­diš­tě, obý­vák, okno...aj. Ale také struč­ně obsa­hu­je zákla­dy pózo­vá­ní, a tipy k jed­not­li­vým čás­tem posta­vy.

Je to kniž­ní inspi­ra­ce, ale ne manu­ál jak fotit, čím fotit a také nikde nejsou uve­de­ny tipy k manu­ál­ní­mu foce­ní. Fotografka Michelle Perkins vychá­zí z toho, že čte­nář je již zku­še­ný foto­graf a po této kni­ze, kte­rá je spí­še pří­ruč­kou pro foto­gra­fy sáh­ne za úče­lem dodá­ní či dopl­ně­ní inspi­ra­ce jak sva­teb­ní foto­gra­fii - por­trét vyfo­tit, jinak než je zvyk­lý.

Fotografie jsou od svě­to­vě uzná­va­ných pro­fe­si­o­nál­ních foto­gra­fů např. Mark Chen, Tracy Dorr, Jeff Hawkins, Kevin Jairaj, Kevin Kubota, Dawn Shields a mno­ho dal­ších.

Jako rych­lá inspi­ra­ce, v jaké póze se dá nafo­tit nevěs­ta, je kni­ha dob­rá. Bez zdlou­ha­vých teo­rií sta­čí pro­lis­to­vat v kni­ze, kte­rá je na foto­gra­fie oprav­du boha­tá, ale troš­ku zkla­má­ním je, že je sou­stře­dě­na jen na sva­teb­ní por­trét ženy, a ne na svat­bu jako celek, s ženi­chem, při oltá­ři, s dru­žič­ka­ma, svěd­kem, ...aj, pro­to­že i to do svat­by pat­ří.

K objed­ná­ní zde : https://www.albatrosmedia.cz/tituly/8487002/500-poz-pro-svatebni-fotografie/

Vazba : bro­žo­va­ná

Rozměry : 210 - 235 mm

Počet stran : 144

Nakladatelství : CPRESS…

Autor:
argo0

ARGO - Ben Affleck za to dostal Oscara za nejlepší film

Zachránit život šes­ti pra­cov­ní­ků vel­vy­sla­nec­tví USA z pro­stře­dí bouř­li­vé­ho Teheránu je úkol jen pro nej­lep­ší pro­fe­si­o­ná­ly a tím je Tony Mendeze. Je agent CIA s odbor­ným zamě­ře­ním na exfil­tra­ci, Je to on, kdo musí vymys­let způ­sob, jak dostat lidi do bez­pe­čí. V roce 1979 se vzta­hy mezi USA a Iránem zhor­ši­ly. Jednoho dne bylo ame­ric­ké vel­vy­sla­nec­tví v Teheránu obsa­ze­no sku­pi­nou radi­ká­lů, kte­ří zaja­li 52 zaměst­nan­ců amba­sády a zadr­že­lo je jako rukojmí. Je otáz­kou času, kdy se roz­hod­nou zajat­ce zlik­vi­do­vat. Ještě před obsa­ze­ním amba­sády se však poda­ří šes­ti lidem unik­nout z budo­vy a azyl nachá­zí na kanad­ském vel­vy­sla­nec­tví. Není to bez­peč­ný úkryt. Každým dnem se zvy­šu­je rizi­ko, že povstal­ci uprch­lí­ky najdou a zlik­vi­du­jí je i ty, kdo jim pomá­hal. Jedinou záchra­nou pro uprch­lí­ky je rych­lý únik za hra­ni­ce země. Právě tady začí­ná prá­ce agen­ta Tonyho Mendeze. Jeho nápad zachrá­nit uprch­lí­ky tak, že se budou vydá­vat za fil­ma­ře nové­ho fil­mu ARGO, je šíle­ný. Mendez však doká­že zís­kat pod­po­ru pro ten­to pro­jekt nejen u pra­cov­ní­ků CIA, ale nadchne pro něj i spo­lu­pra­cov­ní­ky z Hollywoodu. Proběhnou pří­prav­né prá­ce pro natá­če­ní fil­mu, a pak násle­du­je záchran­ná akce v Teheránu. Americká totož­nost je jako vstu­pen­ka na popra­viš­tě. Proto se fil­mo­vý štáb musí vydá­vat za Kanaďany. Bouřlivá situ­a­ce v uli­cích měs­ta se nezklid­ni­la a natá­čet film v tako­vém pro­stře­dí se jeví jako napros­to nere­ál­né. V úspěš­nost celé akce pře­stá­vá věřit CIA i samot­ní uprchlí­ci. I přes vel­ké rizi­ko se akce ARGO rea­li­zu­je.

Dramatický thriller Argo vychá­zí ze sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Popisuje taj­nou ope­ra­ci na záchra­nu šes­ti Američanů, kte­rá se ode­hrá­la na poza­dí kri­ze s rukojmí­mi v Íránu v roce 1979. Samotný pří­běh je nato­lik neu­vě­ři­tel­ný, že může vzbu­dit u divá­ků váž­né pochyb­nos­ti a pode­zí­rat fil­ma­ře z buj­né fan­ta­zie.  Ben Affleck reží­ro­val film ARGO pod­le scé­ná­ře Chrise Terria, kte­rý se inspi­ro­val kni­hou sku­teč­né­ho agen­ta CIA Antonia Mendeze. Svolení k odtaj­ně­ní mate­ri­á­lů týka­jí­cí se akce v Teheránu dala CIA před něko­li­ka lety.  Mendezova kni­ha byla před vydá­ním pro­vě­ře­na CIA, aby se pře­de­šlo úni­ku uta­jo­va­ných sku­teč­nos­tí. Je pro­to jas­né, že ani fil­mo­vý scé­nář  nemohl obsa­ho­vat  hlub­ší pohled do řidí­cí­ho sys­té­mu CIA. Soustředil se hlav­ně na zachy­ce­ní nepře­hled­né a dra­ma­tic­ké atmo­sfé­ry v Teheránu, situ­a­ci při obsa­ze­ní ame­ric­ké amba­sády a na prů­běh celé ope­ra­ce ARGO. V úvod­ní sek­ven­ci fil­mu se divá­ci také dozví základ­ní infor­ma­ce o poli­tic­ké situ­a­ci v Iránu, i proč se poli­tic­ká situ­a­ce mezi USA a Iránem zhor­ši­la. Následná scé­na už zachy­cu­je napja­té oka­mži­ky při obsa­ze­ní ame­ric­ké amba­sády roz­váš­ně­ným davem. Napětí a strach z davo­vých scén jsou sou­čás­tí vět­ši­ny scén, kte­ré zob­ra­zu­jí situ­a­ci v uli­cích Teheránu. Nevypočítatelnost cho­vá­ní lidí na uli­ci i při jed­ná­ní úřed­ní­ků jsou nej­vět­ším rizi­ko­vým fak­to­rem celé ope­ra­ce, a to se sna­ži­li auto­ři fil­mu divá­ko­vi v maxi­mál­ní míře zpro­střed­ko­vat.  Zcela jiná atmo­sfé­ra vlád­ne při pří­pra­vě záchran­né akce a pře­de­vším při fik­tiv­ní pří­pra­vě fil­mu Argo. Možná až pří­liš lehce a s humo­rem půso­bí scé­ny, kde se Mendéz setká­vá s holly­wo­od­ským mas­ké­rem Johnem Chambersem a reži­sé­rem Lesterem Siegelem. Přehnaně efekt­ně půso­bí čte­ní scé­ná­ře před novi­ná­ři, ale kdo ví, tře­ba to nijak nevy­bo­ču­je z běž­né holly­wo­od­ské fil­mo­vé pra­xe. Scény z Hollywodu dají fil­mu jiné tem­po i nála­du. Naopak nejis­to­ta a ner­vo­zi­ta vlád­ne mezi uprch­lí­ky na kanad­ské amba­sádě. Tady je tře­ba oce­nit i prá­ci kame­ra­ma­na, kte­rý kom­bi­nu­je zábě­ry sta­tic­ké kame­ry s doku­men­tár­ní­mi záběr.

Samotný námět fil­mu je zají­ma­vý a při­taž­li­vý. Scénárista Chris Terria doká­zal při­pra­vit napí­na­vé scé­ny i reál­né dia­lo­gy. Postavy nejsou zby­teč­ně upo­ví­da­né ani sen­ti­men­tál­ní a neu­sly­ší­me ame­ric­ké slo­ga­ny typu “ty to doká­žeš“ nebo „milu­ji tě“.  Na půso­bi­vos­ti scén se podí­lí doku­men­tár­ní zábě­ry kame­ry, kte­rá zachy­cu­je pro­sto­ry kanad­ské amba­sády i napí­na­vé oka­mži­ky na tržiš­ti. Za kame­rou byl Rodrigo Prieto, kte­rý natá­čel, mimo jiné, kri­ti­ky i divá­ky uzná­va­ný film Zkrocená hora.

Z her­ců mě zau­jal John Goodman  v roli mas­ké­ra Johna  Chambersa a Alan Arkin v roli reži­sé­ra Lestera Siegela. Oba her­ci doda­li pří­bě­hu pat­řič­nou holly­wo­od­skou šťá­vu a v jejich pří­tom­nos­ti půso­bil Ben Affleck v roli Antonia Mendeze jako pra­co­vi­tá šedá myš­ka. Ben Affleck se totiž před natá­če­ním osob­ně setkal se sku­teč­ným Mendezem. Do fil­mo­vé­ho Mendeze pak se násled­ně sna­žil zob­ra­zit Mendezův pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup k prá­ci a lid­skou skrom­nost.

Filmovým divá­kům, kte­ří se na film ARGO půjdou podí­vat a i dal­ším zájem­cům o prá­ci agen­ta CIA, dopo­ru­ču­ji kni­hu ARGO (Master in Disguise) nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta. Je napsá­na čti­vě a obsa­hu­je postře­hy Mendeze ze své prá­ce, kte­rá sou­vi­se­la s uve­de­nou akcí. Čtenář se také dozví, že spo­lu­prá­ce s pra­cov­ní­ky Hollywoodu neby­la v tom­to pří­pa­dě ničím neob­vyk­lým.

Film je pro­fe­si­o­nál­ně zpra­co­ván a půso­bí pře­de­vším tím, že zob­ra­zu­je sku­teč­nou udá­lost a zpro­střed­ko­vá­vá poměr­ně civil­ní pohled na prá­ci agen­ta CIA a cho­vá­ní lidí v ohro­že­ní živo­ta.

Hodnocení: 80 %

Recenze napsá­na: 27. 11. 2012

Autor:
0

#1837: Krysí královny 1: Šmrncem a magií - 80 %


Krysí královny 1: Šmrncem a magií (Rat Queens 1: Sass and Sorcery)
Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vycházelo jako čísla 1 až 5 série "Rat Queens". Souborně vyšla kniha v roce 2014. České vydání má 128 stran a prodává se v plné ceně za 329 Kč.
Scénář: Kurtis J. Wiebe
Kresba: Roc Upchurch

Když jsem otevřel knihu "Krysí královny 1: Šmrncem a magií", musím říct, že jsem tak činil s určitým despektem. Nebudu lhát. Fantasy mě prostě nebaví. Jako kdybych z něj už vyrostl a raději se vrhal k něčemu realističtějšímu, co nutně nemusí být jen realistické, tak nějak mám rád fantastické prvky spíše v našem současném světě, než v nějakém středověkém. Ale zase jsem si říkal, že bych neměl mít předsudky, o což se snažím, a tak jsem se začetl. A jen jsem zíral. Asi už jsem psal, že komiksy v originále nečtu, jednoduše proto, že smyslem celého Comics Blogu bylo prezentovat komiks, který vychází u nás, a to jak český, tak překladový. A vychází toho tolik, že prostě už nemám čas na to, abych stíhal i originální produkci. Možná trochu výmluva, ale já jsem pak rád za každý přeložený komiks, který mi jen ukazuje, že tam venku toho vychází pořád dost dobrého. Ano, kniha "Krysí královny 1: Šmrncem a magií" je rozhodně tím dobrým.

Jasně, zaslechl jsem nějaké zkazky o tom, že je to hodně dobrý komiks, ale až ve chvíli, kdy jsem se do něj začetl, jsem si říkal, že to opravdu stojí za to. Tohle je parádně akční, ale ještě lépe ukecaný komiks, kde jsou takové hlášky, až jsem si říkal, že není mnoho autorů, kdo to zvládnou tak dobře jako Kurtis J. Wiebe. Tohle je prostě slovní kanonáda, která je proložena sem tam akcí, aby to neztratilo tempo. Mohlo by se zdát, že toho mluvení je někdy trochu moc, ale ono j to tak úderné, že vám to vůbec nevadí. A to všechno hlavně s ženskými hrdinkami. Krysí královny přece nebudou chlapi. Přiznám se, je to sakra osvěžující, když jsou hlavními postavami holky, navíc holky sprosté, až to pěkné není. Teda jinak, ono to sakra pěkné je, protože těm ta huba jede, že se prostě budete muset smát.

O co v komiksu jde? Vlastně jen o to, že Krysí královny jsou dobrodružnou skupinou, která dělá ve městě problémy, a tak je pošlou na quest, aby byl chvíli klid. Jenže na tom questu se je někdo pokusí zabít. Přiznám se, že tady by klidně mohli jít i na výpravu, ale překladatel se rozhodl jinak. Od chvíle, kdy se je někdo pokusil zabít, záměrně - a nebyly v tom samy, kdo měl umřít - se rozhodnou vzít spravedlnost do vlastních rukou. A že poteče hodně krve. Když už jsem zmiňoval překlad, tak na ten se nepějí zrovna chvály ze strany čtenářů, ale já musím říct, že se mi líbí, jak si Darek Šmíd poradil s angličtinou, která dovede být pestrá není to jen používání slovíčka "fuck". Jsou zde slova, která někdy zní divně, ale mně se líbilo, jak si s češtinou hraje, jak vytváří novotvary a jak se snaží nenudit. Je tam pár slov, která nefungují, ale za mě se překlad povedl a nevzal knize humor. Smál jsem se dost, což je za mě dobrý důkaz.

Kniha "Krysí královny 1: Šmrncem a magií" je skvělý rozjezdem nové série, která už má za sebou celkem šest knih, což není úplně málo, i když od čtvrté knihy se jede nová řada, která má nového kreslíře. Snad se série chytne a dostaneme další díly, u nichž doufám, že si udrží stejný humor jako první kniha. Jen mě trochu mrzelo, že je kniha sice násilná jako blázen, ale pokud jde o sexualitu a erotické a scény, je strašně umírněná, jenom si z toho postavy dělají srandu. Tady bych čekal, že se tvůrci nebudou bát a také trochu přidají. To se nestalo. Holt i Image Comics se asi bojí zajít trochu dál. Třeba další knihy něco navíc přinesou. Zatím za sebou máme trochu jednoduchý, ale skvěle ukecaný příběh, jenž pobavil a strhl. Ať jsou takové i další díly.

Komiks "Krysí královny 1: Šmrncem a magií" zakoupíte na stránkách eshopu Crew.…
Autor:
0

Malá bojovnice

Malá holčička, hlavní postava knížky Malá bojovnice, nás provádí celým dnem a připomíná nám, co je v životě důležité, nač bychom neměli zapomínat, ale k čemu bychom měli vést své děti – být vděční, ale také odhodlaní. Všímat si svého okolí, rozvíjet tělo i mysl, být laskaví, štědří a přátelští. Není to princezna, ale odvážná dívenka, která dokáže vylézt na strom, tančit ve větru, chránit slabé, ale také vést své silné spolubojovníky. Pro všechny silné a odvážné ženy, malé či velké. Svět potřebuje víc malých bojovnic!

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor:
0

Mentální postižení

V dnešní době, kdy se jedním ze žhavých témat dne stala inkluze ve vzdělávání, je stále aktuálnější seznámit odbornou i širší veřejnost se specifiky osobnosti žáků i klientů s mentálním postižením. Publikace se věnuje jak nezbytnému objasnění terminologie, tak právní úpravě postavení osob s mentálním postižením, jejich diagnostice, vzdělávání a také sociálním službám, jež jsou jim poskytovány. Text vychází ze současných legislativních norem a ze tří základních stratifikačních systémů, které se postupně implementují v oblasti zdravotnictví (MKF – Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví), v oblasti sociálních služeb (SIS – Škála stanovení míry podpory) a ve (speciálním) školství a poradenství (Katalogy posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb a Katalogy podpůrných opatření). Čtenář získá přehled o osobnostní struktuře člověka s mentálním postižením a o speciálněpedagogické podpoře pro žáky s mentálním postižením, což je nový fenomén v péči o tyto osoby. Publikace se nevyhýbá ani tak citlivé oblasti, jako je projevování emocí, partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením. Důraz klade i na roli rodinného prostředí. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům, psychiatrům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů a všem, kdo se potřebují zorientovat v této složité problematice.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 424.00 Kč

Autor:
0

Hepatologie

První publikace Hepatologie vyšla v roce 2010, druhá (pouze v elektronické podobě) v roce 2014, v roce 2018 vychází třetí, přepracované a doplněné vydání. V uplynulých letech prošel obor velkým vývojem a postupně se v souvislosti s rozvojem mnoha dalších medicínských oborů stal součástí „medicíny založené na důkazech“. V textu jsou zahrnuty informace, které jsou často součástí „doporučených postupů“ (guidelines) přijímaných ve většině zemí opírajících se o „západní“ medicínu. Široký kolektiv autorů, kteří jsou skutečnými experty ve svém oboru, je zárukou vysoké kvality předkládaných informací. Hloubka podaných informací, grafy, tabulky a obrázky jsou v rozsahu splňujícím ty nejnáročnější požadavky klinických hepatologů, gastroenterologů, internistů, pediatrů, infektologů, ale i praktických lékařů. Obecná část zahrnuje historii hepatologie, anatomii a funkci jater, diagnostiku jaterních chorob a jaterních symptomů. Speciální část tvoří kapitoly: Infekční choroby jater, Autoimunitní postižení jater, Alkoholem podmíněné jaterní poškození, Alkoholismus a abúzus alkoholu, Nealkoholová steatóza a steatohepatitida, Genetická hemochromatóza, Wilsonova choroba, Porfyrie, Toxické poškození jater, Hepatální postižení při lipidóze, glykogenóze a amyloidóze, Onemocnění jaterních cév, Chronické hepatitidy, Jaterní cirhóza, Nádory a cysty jater, Onemocnění jater a žlučových cest v těhotenství, Játra a střevo, Dětská hepatologie, Intenzivní péče v hepatologii, Jaterní dieta a nutriční podpora, Transjugulární intrahepatální portosystémová spojka, Transplantace jater a Choroby žlučníku a žlučových cest. Každá kapitola či podkapitola je uzavřena souhrnem určeným zejména pro klinickou praxi. Jde o vysoce odbornou monografii určenou především specialistům z oborů hepatologie, gastroenterologie a vnitřního lékařství, ale také pro obory chirurgické, infekční lékařství, odborníky z oblasti zobrazovacích metod, patology a odborníky z oblasti aplikovaného výzkumu.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 1420.00 Kč

Autor:
0

Průvodce pro vysoce citlivé lidi

Vnímáte citlivěji než ostatní emoce a nálady jiných lidí? Unavuje vás mnoho vjemů a vzruchů? Potřebujete být občas úplně sami? Jste náchylní k vyčerpání a smyslovému přetížení? Reagujete často negativně na světlo, zvuky či vůně? Snášíte špatně velké skupiny lidí nebo nečekané změny? Pak nejspíš patříte mezi vysoce citlivé lidi, stejně jako asi pětina všech lidí. Život s vysokou citlivostí je náročný, ale může vám přinést i řadu výhod. V této knize naleznete mnoho praktických tipů, cenných rad a technik, díky nimž se naučíte zvládat výzvy spojené s citlivostí, stanete se silnějšími a zároveň si v životě udržíte soucit a empatii. Zjistíte, jak se vysoká citlivost odráží na vašem zdraví, v partnerských vztazích, pracovních kolektivech i při výchově dětí, a dozvíte se, jak v těchto oblastech s citlivostí co nejlépe zacházet. Získáte schopnosti, které vás ochrání před citovým zraněním, stresem či vyhořením, a začnete vnímat svou citlivost jako dar, kterým ve skutečnosti je. Sama autorka je citlivou osobností a jako psychiatrička se nevyhýbá ani alternativnějším přístupům. S její pomocí porozumíte svým „potížím“ a uvědomíte si možná poprvé důležitou skutečnost: To, co prožíváte, je normální! Knížka je určena nejen vysoce citlivým lidem, ale také jejich rodičům, partnerům, učitelům či terapeutům.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
0

Anglická gramatika efektivně a přehledně

Gramatika jako žádná jiná - moderní, přehledná, strukturovaná, výklady jednotlivých jevů jsou často doplněny obrázky či grafy, díky kterým se vám rozsvítí v hlavě a pochopíte i ty gramatické záležitosti, se kterými jste dosud zápasili. Vizuální znázornění podpoří snadné zapamatování a rychlé vybavení toho, co jste se naučili. Díky intuitivnímu výkladu, rozmanitému a překvapujícímu zobrazení budete motivovaní, budete rychle postupovat a učení vás bude bavit. Kniha je vhodná pro úroveň znalosti jazyka A1-B2.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 399.00 Kč

Autor: