Měsíční archiv Říjen 2018

0

Čtení není žádná nuda – náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení

Na trhu je nepře­ber­né množ­ství knih s téma­ti­kou čte­nář­ství a předčte­nář­ské gra­mot­nos­ti či čte­nář­ských klu­bů. Mnohdy je to „suchá“ teo­rie. Autorka kni­hy Čtení není žád­ná nuda Olga Černá mě svou pub­li­ka­cí nesmír­ně zau­ja­la. Její lás­ka ke kni­hám, její knihov­ně i dětem z ní napros­to vyza­řu­je. Kniha při­ná­ší osob­ní vyprá­vě­ní a zku­še­nos­ti kni­hov­ni­ce z jed­né jiho­čes­ké obci. …

Autor:
0

Halloween - Klasický slasher, který se nesmazatelně zapsal do historie. John Carpenter zase dokázal, že téměř cokoli natočí, to se stane legendou.

„Halloween“ je jed­ním z doslo­va iko­nic­kých fil­mů žán­ru sla­sher. Musím se při­znat, že mi trva­lo poměr­ně dlou­ho se na něj koneč­ně podí­vat a zjis­tit, zda jsou zde sku­teč­ně tako­vé kva­li­ty, jak se říká. A musím kon­sta­to­vat, že zde samo­zřej­mě jsou. Prve jsem viděl rema­ke od Roba Zombieho, u kte­ré­ho jsem si říkal, že to je dob­rý film, hlav­ně pro­to, že se tam obje­vil můj oblí­be­nec Malcolm McDowell. Ale po zhléd­nu­tí původ­ní ver­ze musím říct, že ori­gi­nál je pros­tě ori­gi­nál.

Mike skoro v akci.

Tam, kde nám Zombie pre­zen­tu­je poměr­ně natu­ra­lis­tic­ký horor, tady Carpenter jen nazna­ču­je, a dělá to s tako­vou bra­vu­rou, že je pro mě jeho „Halloween“ mno­hem děsi­věj­ší. I když pou­ží­vá prv­ky, kte­ré dnes vidí­me v pod­sta­tě v kaž­dém horo­ru, v jeho podá­ní vyzní­va­jí stra­ši­del­ně­ji. Navíc scé­ny jsou zde nato­lik pro­ta­ho­vá­ny, že člo­věk sku­teč­ně neví, kdy Mike Myers koneč­ně ude­ří. Ale když už se tak sta­ne, nikdo nezů­sta­ne ušet­řen.

Halloween sám o sobě je svá­tek, kte­rý vzbu­zu­je strach, nos­tal­gii, mož­ná i depre­se. Hlavně v tom ame­ric­kém podá­ní, kdy se děti i dospě­lí pře­vlé­ka­jí za stra­ši­dla a dal­ší podiv­né mas­ky. Tenhle svá­tek doslo­va vybí­zí k tomu, aby o něm byly natá­če­ny děsi­vé fil­my. „Halloween“ je ukáz­kou toho, že to jde vel­mi dob­ře, a to vlast­ně i přes­to, že tenhle film o Halloweenu jako tako­vém není.

A jak jí to slušelo s dlouhými vlasy.

Příběh fil­mu je všem fanouškům vel­mi dob­ře zná­mý. Máme zde Halloween a děti i star­ší se na něj při­pra­vu­jí pod­le své­ho. Děti se pře­vlé­ka­jí a jdou si pro kole­du, ado­lescen­ti a téměř dospě­lí si uží­va­jí své vlast­ní zába­vy. Na tom by neby­lo nic špat­né­ho, ale do měs­ta se vrá­til jeho někdej­ší oby­va­tel, kte­rý již v šes­ti letech zabil svou vlast­ní sest­ru. Proč? Nevíme. A zále­ží na tom? Vůbec ne. Nevědomost a nezna­lost Mikových moti­va­cí jen umoc­ňu­je vyzně­ní fil­mu. Kdo je Mike Myers? Proč dělá, co dělá? Nevíme. Je to šíle­nec, kte­rý nedo­ká­že roz­li­šo­vat mezi dob­rem a zlem, ale vybí­rá si auto­ma­tic­ky stra­nu tem­nou? Vraždění je pro něj něčím napros­to oby­čej­ným, něčím, co pova­žu­je za nor­mál­ní. Jeho způ­so­by nejsou vyna­lé­za­vé, jsou pros­tě pou­ze násil­né. O to děsi­věj­ší je moment, kdy se opět ve vzdu­chu zablesk­ne kuchyň­ský nůž, kte­rý ke své­mu zabí­je­ní pou­ží­vá nej­čas­tě­ji. Navíc je film kla­sic­kou ukáz­kou ote­vře­né­ho kon­ce, kdy i po pro­bod­nu­tí, vypích­nu­tí oka a mini­mál­ně šes­ti prů­stře­lech je Myers scho­pen dál fun­go­vat a utéct, aby si své rány ope­čo­val a poz­dě­ji se vrá­til v plné pará­dě.

Malý Mike po akci.

Film zapo­čal sérii, kte­rá čítá cel­kem osm dílů, pokud počí­tá­me se sérií původ­ní, ale rema­kem Roba Zombieho se celá série restar­to­va­la a už se natá­čí tře­tí díl. Zjednodušeně řeče­no, „Halloweenů“ už je ve vzdu­chu cel­kem deset a jede­nác­tý se natá­čí. Skutečně jed­na z nej­vět­ších stá­lic na horo­ro­vém nebi. I když prav­da o kva­li­tě se dá vždy pole­mi­zo­vat. Pokud se pak týká finanč­ní úspěš­nos­ti, asi nebu­de vel­kým pře­kva­pe­ním, že nej­ú­spěš­něj­ším díl je rema­ke Roba Zombieho z roku 2007, kte­rý si vydě­lal celo­svě­to­vě více jak 80 mili­ó­nů dola­rů. Původní film na trž­bách za pro­mí­tá­ní zís­kal „pou­ze“ 55 mili­ó­nů dola­rů.

Donald Pleasence v jedné ze svých nejznámějších rolí.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Ikonický film pro žánr sla­sher. Žádný vel­ký natu­ra­lis­mus, krev zde v pod­sta­tě vůbec není, což jen umoc­ňu­je hrů­zu, kte­rá pro­stu­pu­je fil­mem. Snímek má úžas­nou atmo­sfé­ru, kte­rá je dokres­le­na skvě­lou hudeb­ní slož­kou, mimo­cho­dem ta je také dílem Johna Carpentera, a hlav­ně, úpl­ně úžas­ný je dech Mike Myerse, kte­rý nás dopro­vá­zí od počát­ku do kon­ce.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

V někte­rých scé­nách je film malin­ko kře­čo­vi­tý, hlav­ně pokud se týká herec­tví (tím nemám na mys­li Jamie Lee Curtsi, ta je skvě­lá a krás­ná), ale je to mís­ty poměr­ně kostr­ba­té a samo vraž­dě­ní je tako­vé... Nevím, asi bych řekl, že na tom­to aspek­tu je nej­víc vidět, že je to jen film a ne sku­teč­nost. A díky bohu za to.…

Autor:
0

Než přijde Ježíšek – mnoho nápadů a námětů pro předvánoční čas

I když se může zdát, že je ješ­tě brzy, advent­ní čas se ale kva­pem blí­ží. V mé kni­hov­nič­ce mám řadu knih, pohá­dek i námě­tů na tvo­ře­ní s vánoč­ní téma­ti­kou. Novinka Venduly Hegerové Než při­jde Ježíšek pat­ří roz­hod­ně k těm nej­lep­ším. Vánoční úklid a peče­ní zajis­té pro­běh­ne ve vět­ším kli­du, poho­dě a přá­tel­ské atmo­sfé­ře, když budou děti zaba­ve­né tou­to pub­li­ka­cí. …

Autor:
HANA ZAGOROVÁ0

HANA ZAGOROVÁ

ROZHOVOR — Já nemám strach, říká v titulu svého nového alba Hana Zagorová. Populární zpěvačka se navíc nebojí oslovit mladé autory a dát prostor jejich skladatelskému i textařskému umu. Ve spojení s originální interpretací tak vznikla kolekce dvanácti písní, které, ač nesou rukopis svých autorů, spolu krásně souzní. A hlavně souznějí s hudebním naturelem Hany Zagorové. Za všemi těmi písněmi si stojím, říká k tomu devítinásobná zlatá slavice.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
NOVA - 31.10.20180

NOVA - 31.10.2018

Televizni program na 31.10.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Dr. HouseHouse se tentokrát dostává na hranu lékařské etiky. Musí totiž léčit starého vědce, známou kapacitu ve výzkumu rakoviny. Muž ve své laboratoři zkolaboval. V jeho plicích se hromadí tekutina. Při pátrání po příčinách překvapí muž lékaře žádostí, aby mu pomohli zemřít. Ve chvíli, kdy nechce dát souhlas k dalším testům, s ním House udělá dohodu. Když do dvaceti čtyř hodin nenajde nějakou rozumnou příčinu jeho stavu, skutečně mu pomůže zemřit. House se však kvůli tomu dostává do těžkého střetu s Cameronovou. Jenže ani po dvaceti čtyřech hodinách lékaři nemají žádný výsledek, který by nějakým způsobem ozřejmil mužovy obtíže. House naoko muži píchá smrtíci injekci, přivádí ho ale jen do kómatu, aby mohl ve své činnosti pokračovat... Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 31.10. 14:05 31.10. 15:00
Dr. HouseHouse tentokrát léčí malého autistického chlapce, který začal mít problémy s dechem. Zjišťuje, že symptomy, které chlapec vykazuje, jsou přinejmenším nezvyklé. Lékaři najdou v krevním oběhu jaterní buňky a chlapec začíná mít problémy se srdcem. V jednu chvíli přichází v úvahu i rakovina, lékaři však nejsou schopni nalézt jakékoli stopy nádoru. Pak v chlapcově oku objeví cizopasníky... Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 31.10. 15:00 31.10. 15:55
Kriminálka Las VegasV poušti je nalezeno tělo vychrtlé ženy pouze ve spodním prádle, bez pravé ruky, s vyholenou hlavou a vycejchovaným číslem, které vyvolává vzpomínky na nacistické praktiky. Kvůli nepřízni počasí je místo zaváto prachem a nelze najít ani otisky bot ani stopy pneumatik. Vyšetřování ukáže, že dívka má každé oko jiné, a tak ji pozná její matka, lady Heather, přítelkyně Grissoma. Se Zoe se nyní rok nestýkala, i když dříve na ni byla hrdá - dcera vystudovala na Harvardu. Poté ji však zaskočila zpráva, že Zoe čeká dítě se svým ženatým terapeutem. Heather podala na terapeuta stížnost na Lékařskou komoru, ta mu odňala licenci a dcera se přestala s matkou stýkat. Další stopa vede na kliniku Betz, jejímž klientem Zoe byla. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 31.10. 15:55 31.10. 16:57
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 31.10. 19:30 31.10. 20:20
Mise nový domov IIŠárka a její tři děti bydlí na miniaturním prostoru. Může za to táta, který bezmyšlenkovitě, tajně a na dluh skupoval vše, co uviděl. Otec je pryč, ruina zůstala a v ní čtyři lidé, co se mají rádi - ale na slušný život to zdaleka nestačí. (premiéra) 31.10. 20:20 31.10. 21:35
O 10 let mladšíDvě nerozlučné kamarádky a kolegyně myslí na všechny okolo, a na sebe samy nemají čas. Pavlína je bez partnera, sama s dětmi, stres se odrazil nejenom v jejím obličeji, ale i na její váze. Dnes je ve stavu, že už není schopna jít s muži na schůzku, připadá si strašně. Trápí ji i fakt, že její dcera se dostala do vězení a je v současné době ve výkonu trestu. Zuzka žije v manželství, ale přiznává, že když se vidí v zrcadle, vidí starou ztrhanou ženskou. A moc ji bolí, když se na ulici otočí její manžel za hezkou ženou. Doma jenom uklízí, vaří a pere a na nic jiného nemá čas. Chtěla by, aby jí její muž se synem pomáhali, aby zase fungovali jako rodina. Zuzka také velmi touži po z jejího pohledu symbolu ženskosti, a to jsou krásná nová prsa. I je čeká měsíční odluka, samota, kdy je tým odborníků z řad plastické chirurgie, estetické dermatologie, stomatologie, výživových specialistů, kadeřníků a stylistů promění. A co víc, mají hodně času přemýšlet o sobě a životě. To vše v reality show O 10 let mladší. Režie Simona Hanáková (premiéra) 31.10. 21:35 31.10. 22:40
Námořní vyšetřovací službaNa skládce je nalezeno tělo kapitána Greena a v jeho kapse se najde lístek s adresou Duckyho domu, ve kterém léta žil se svou matkou Victorií. Tým zjistí, že kapitána Greena vyšetřovala inspekce kvůli prodeji tajných vojenských informací, a Ducky se vrací do svého mládí, kdy si jeho matka našla tajemného Balthazara a zasnoubila se s ním. Obojí spolu zdánlivě nesouvisí, ale ukáže se, že právě postava Balthazara je klíčem k vyřešení případu. Čtrnáctá rada amerického kriminálního seriálu (2016). Hrají M. Harmon, P. Perrette, S. Murray, W. Valderrama, J. Esposito, B. Dietzen, R. Carroll, D. McCallum, E. Wickersham a další. (premiéra) 31.10. 22:40 31.10. 23:35
Beze stopyPolicisté pátrají po kaskadérovi, který se ztratil hned po svém výstupu. Nejdřív zaměří svou pozornost na neznámého muže, který kaskadéra několikrát napadl, a dokonce ho ohrožoval pistolí. Zjistí, že se jedná o manžela kaskadérovy sestřenice. Je to propuštěný kriminálník, ale se zmizením muže neměl nic společného. Stopa dál vede ke kamarádovi pohřešovaného. Muž je po nehodě na motocyklu duševně postižený a závislý na péči své ženy. Americký krimi seriál (2006). Hrají E. Close, M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Murciano a další. 31.10. 23:35 01.11. 00:25
Krok za krokem III (20, 21)(Step by Step III) Manželé Carol a Frank Lambertovi a jejich děti nejsou jen tak obyčejná rodinka, jejich soužití přináší hromadu nevšedních zážitků a skvělé zábavy... Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 31.10. 02:25 31.10. 03:15
Kriminálka Las VegasKarl Cooper se právě po sedmi letech vrátil z vězení a je rozhodnut vyřídit si účty s Claytonem Nashem, bez jehož svědectví by se Karl nikdy do vězení nedostal. Zrádce na ubytovně zastřelí, bohužel po cestě domů do jeho auta nabourá vůz mladé Elly Sullivanové, která ho chce odvézt na ošetření do nemocnice a je odhodlaná zavolat policii. Pro Karla je to nepříjemný svědek... Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 31.10. 01:45 31.10. 02:25
Dr. HouseDr. House má pomoci dr. Wilsonovi s jeho malou devítiletou pacientkou, která zřejmě trpí nějakým druhem rakoviny. Dívka před svým kolapsem měla halucinaci. House se svými lidmi sice rakovinný novotvar objeví, dívka však má dál velmi závažné problémy. House nakonec přijde s komplikovanou operací, při níž musí dívce navodit klinickou smrt. Operace se naštěstí povede a dívce je z mozku odstraněna krevní sraženina. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 31.10. 01:05 31.10. 01:45
Novashopping 31.10. 04:55 31.10. 05:55
Snídaně s Novou 31.10. 05:55 31.10. 08:30
Novashopping 31.10. 08:30 31.10. 08:45
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie K. Hanzlík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 31.10. 08:45 31.10. 09:40
Ordinace v růžové zahradě 2Bobo Švarc se odstěhoval na ubytovnu a vzal s sebou i Huga. Sám bez Heluš ale péči o syna vůbec nezvládá. Tereza v nemocnici bojuje o život svého nenarozeného dítěte. Jediné, co ji drží nad hladinou, je láska k Márovi, ten se ale zatím tajně schází s generální ředitelkou nemocnice Charlotte. Marika se snaží vyhýbat Sekorovi. Má výčitky a také se bojí, že by mohl odhalit pravdu o smrti svého otce. Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 31.10. 09:40 31.10. 10:55
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 31.10. 10:55 31.10. 11:45
Tescoma s chutíPečeme s Ivetou Kořínkovou a Pavlínou Bersziovou. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 31.10. 11:45 31.10. 12:00
Polední Televizní noviny 31.10. 12:00 31.10. 12:25
Krok za krokem(Step by Step III) Manželé Carol a Frank Lambertovi a jejich děti nejsou jen tak obyčejná rodinka, jejich soužití přináší hromadu nevšedních zážitků a skvělé zábavy... Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 31.10. 12:25 31.10. 12:45
Ordinace v růžové zahradě 2Hanákovi hrozí nejméně deset let vězení - jedinou šancí je přiznat se k činu, který nespáchal. Gábina se ho snaží přesvědčit, aby nechal rozum zvítězit nad svou hrdostí, s tím ale u Hanáka nemůže nikdy uspět. Pomoc nabídne nečekaně Švarc - jeho cena je však příliš vysoká a vyžaduje velikou oběť právě od Gábiny. Lucie se snaží pomoci Mázlům v jejich rodinné krizi, místo toho se jí ale povede situaci jenom ještě více zkomplikovat. Jakub navíc s Mázlovými zcela odmítne komunikovat. Zdena zjišťuje skutečnou příčinu svých zdravotních potíží. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají R. Fiala, S. Nováková, M. Zounar, P. Rychlý, S. Rašilov, B. Štěpánová, V. Zavřel a další. Režie J. Chlumský Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 31.10. 12:45 31.10. 14:05
Odpolední Počasí 31.10. 16:57 31.10. 17:00
Odpolední Televizní noviny 31.10. 17:00 31.10. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 31.10. 17:25 31.10. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie K. Hanzlík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 31.10. 18:25 31.10. 19:30

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Muž bez stínu(Hollow Man) Sci-fi horor o vědci, který uvězněn v neviditelném těle ztratil veškeré zábrany. USA-Německo 2000, sci-fi horor. Hrají Elisabeth Shue, Kevin Bacon, Josh Brolin, Kim Dickens, Greg Grunberg, Joey Slotnick, Mary Randle a další. Režie Paul Verhoeven Geniální vědec Caine pracuje pro Pentagon a v tajném laboratorním komplexu vede tým, který pracuje na projektu látky, způsobující neviditelnost. Týmu se podaří vytvořit i sérum, které neviditelné organismy opět zviditelní. Přes úspěšný pokus s gorilou Caine neprozradí armádnímu výboru, že práce na projektu se blíží ke konci. Místo toho se rozhodne vyzkoušet látku na sobě. Málem zkolabuje, ale stane se neviditelným. Tým si zvyká na neobvyklou situaci, kdy se mezi nimi pohybuje neviditelný Caine. Jeho zpočátku úsměvné legrácky jsou ale stále znepokojivější. Když se pokusí osahávat Sarah, která usnula v laboratoři, a zděšená Linda se s ním odmítne pomilovat, začnou si členové týmu uvědomovat změnu v jeho chování. Situace se ještě zhorší, když se plánovaná reverze nezdaří a Caine zůstane neviditelný. Jedné noci uprchne z podzemního komplexu a vydá se do města, kde znásilní krásnou sousedku. Šokovaná Linda se netají tím, že vše prozradí. Podaří se ho zbývajícím členům týmu najít a zastavit dřív, než unikne z laboratoře a ztratí se v ulicích Washingtonu? Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. 31.10. 02:20 31.10. 05:10
Policejní akademie 4: Občanská patrola(Police Academy 4: Citizens on Patrol) Jsou zpátky, aby se způsobem sobě vlastním pustili do dalšího zdánlivě neřešitelného úkolu. USA 1987, bláznivá komedie. Hrají Steve Guttenberg, George Gaynes, Leslie Easterbrook, Michael Winslow, Bubba Smith, David Graf, Marion Ramsey, G. W. Bailey, Lance Kinsey, Sharon Ston a další. Režie Jim Drake Mahoney, mohutný Hightower, střelec Tackleberry, bláznivý Zed, imitátor Jones, dračice Callahanová, nesmělá Hooksová i další jejich ztřeštění kolegové se tentokrát musí postavit nové výzvě, před kterou je postaví jejich velitel Lassard. Tou je program Občané na hlídce. Myšlenka celé akce je prostá: jedinou cestou, jak se lze vypořádat s pouliční zločinností, je angažovat prostého občana. Lassard se tedy rozhodl přivést vybrané dobrovolníky na policejní akademii, kde by se cvičili v technikách sebeobrany a boji proti zločinu po boku uniformovaných policistů. I tentokrát má však Lassard proti sobě a své občanské "domobraně" zarputilého nepřítele poručíka Harrise s jeho nohsledem a lichometníkem Proctorem. A tak zatímco Lassard odjíždí, aby se zúčastnil výročního mezinárodního sjezdu policejních náčelníků, převezme Harris velení nad Akademií a zcela záměrně a cílevědomě začne Lassardův projekt sabotovat. Doufá, že Lassardův program skončí krachem. Jenže v příhodné chvíli naši hrdinové a jejich civilní cvičenci ukáží, co v nich je, a předvedou Harrisovi a všem, jak dokáží využít svých nově nabytých zkušeností.
Autor:
Prima - 31.10.20180

Prima - 31.10.2018

Televizni program na 31.10.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Doktor z horMatka nemocné dívky je stále kdesi v ledovém labyrintu. Její dcera přitom nutně potřebuje kostní dřeň. Doktor Martin musí jednat... Německý seriál (2011). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 31.10. 02:50 31.10. 03:50
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 31.10. 01:50 31.10. 02:50
Přestávka ve vysílání 31.10. 04:32 31.10. 06:25
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 31.10. 06:25 31.10. 06:45
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 31.10. 06:45 31.10. 07:25
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 31.10. 07:25 31.10. 08:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 31.10. 08:15 31.10. 08:50
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 31.10. 08:50 31.10. 09:25
Láska, děti a kouzlo domovaAntonia a Thomas se ujali novorozené holčičky, kterou matka odložila před jejich dům. Nahas se tak moc bojí, že přijde o své adoptivní rodiče, až z toho ochrne... Německý romantický film (2011). Hrají M. Krachtová, M. Roll, J. Bremermannová, Ch. Blumhoffová a další. Režie U. Hamacherová (Premiéra) 31.10. 09:25 31.10. 11:20
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 31.10. 11:20 31.10. 12:15
Polední zprávy 31.10. 12:15 31.10. 12:30
Doktor z horSvatební den se mění ve skutečný boj o život. Mezi svatebčany se šíří neznámý virus a doktor Martin musí objevit zdroj a protilék... Německý seriál (2011). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 31.10. 12:30 31.10. 14:30
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 31.10. 14:30 31.10. 15:30
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 31.10. 15:30 31.10. 16:35
Odpolední zprávy 31.10. 16:35 31.10. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 31.10. 16:50 31.10. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 31.10. 17:50 31.10. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 31.10. 18:55 31.10. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 31.10. 19:40 31.10. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 31.10. 19:55 31.10. 20:15
Modrý kód (131) -ST -W -HDPremiérový díl oblíbeného seriálu. Jste na urgentním příjmu. Začíná boj o život. Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí (2018). Maty si stále vyčítá, že nezachránil Evina otce. Petra se Sabinkou se chystají na cestu do Afriky. Hrají S. Laurinová, R. Zach, I. Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička, M. Procházková, T. Měcháček, O. Rychlý, S. Nováková, E. Burešová a další. Režie J. Polišenský (Premiéra) 31.10. 20:15 31.10. 21:35
Show Jana KrauseJan Kraus, jak ho znáte, v úspěšné show! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show (Premiéra) 31.10. 21:35 31.10. 22:35
Cesty k úspěchuČeští a moravští podnikatelé a jejich cesty k úspěchu. Uvádí Marek Vašut (Premiéra) 31.10. 22:35 31.10. 22:50
Tátové na tahu (8) -ST -W -HDExkurze prvňáčků do Mořského světa má nečekaný zvrat, ztratí se Pepa. Tato peripetie způsobí dokonce i dočasné odročení rozvodového soudu Jakuba a Nikoly. Gábina na chvíli uvažuje o dalším dítěti, čímž vyleká Lubora. Marek bojuje s vlastní žárlivostí na Alenina kolegu, aby později sám propadl kouzlu zakázaného ovoce. Hrají Š. Benoni, A. Geislerová, K. Dobrý, E. Josefíková, S. Rašilov, P. Vaněk, J. Stryková, J. Prachař, P. Řezníček a další. Režie M. Kopp 31.10. 22:50 31.10. 23:55
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 31.10. 23:55 01.11. 00:50

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Přestávka ve vysílání 31.10. 02:01 31.10. 06:40
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 31.10. 06:40 31.10. 07:10
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 31.10. 07:10 31.10. 07:25
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 31.10. 07:25 31.10. 08:45
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2015) 31.10. 08:45 31.10. 09:35
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2008) 31.10. 09:35 31.10. 10:30
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2000). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 31.10. 10:30 31.10. 11:30
Nahoru, dolůÚspěšný reklamní agent Buddy přenechá svou letenku náhodnému muži z letiště, aby mohl strávit noc s milenkou. Po havárii letadla, kde měl sedět právě on, ho začnou pronásledovat výčitky svědomí. Ty ho zavedou až za mužovou vdovou. Buddy se do ní zamiluje, ale bojí se jí říct své velké tajemství... Americký romantický film (2000). Hrají B. Affleck, G. Paltrowová, N. Henstridgová, E. Edwards, J. Greyová a další. Režie D. Rosso 31.10. 11:30 31.10. 13:50
Deník plný tajemstvíRebecca se po údajné sebevraždě své sestry pustí do pátrání na vlastní pěst. Podaří se jí odhalit, že se dívka zapletla s gangem ruských vyděračů. A i ona sama se stává podezřelou ze sestřiny vraždy... Americký thriller (2016). Hrají A. Bratts, K. Cantwellová, N. Coulonová a další. Režie B. Demaree 31.10. 13:50 31.10. 15:45
Policajt v Beverly Hills IIIDetektiv Axel Foley pátrá po vrahovi svého šéfa a vyšetřování ho opět zavede do Kalifornie, tentokrát do zábavního parku Wonder World mezi padělatele bankovek. Riskuje vlastní život, aby pachatele odhalil a dopadnul... Americká akční komedie (1994). Hrají E. Murphy, J. Reinhold, H. Elizondo a další. Režie J. Landis 31.10. 15:45 31.10. 17:55
SpisovateléRodina Borgensových se musí vypořádat se složitostmi lásky ve všech jejích podobách. Uznávaný spisovatel hledá ztracenou chuť do života, a přitom stále čeká, až se k němu vrátí bývalá manželka. Dcera vyhledává vztahy na jednu noc a s matkou od rozvodu nemluví. A syn je bezmezně zamilovaný do spolužačky... Americká romantická komedie (2013). Hrají G. Kinnear, J. Connellyová, L. Collinsová, N. Wolff, K. Bellová a další. Režie J. Boone (Premiéra) 31.10. 17:55 31.10. 20:00
FridaFrida Kahlo byla nejen mexická malířka, ale také okouzlující žena, která uměla život vychutnávat naplno, přestože se s ní osud nikdy nemazlil. Celý život trpěla nesnesitelnými bolestmi. Stejně jako může bolet tělo, sžíravou bolest přináší i šrámy na duši. Pouze ona však dokázala všechna svá utrpení tak originálním způsobem přenést na plátno... Americko-kanadský životopisný film (2002). Hrají S. Hayeková, A. Molina, M. Maestrová, G. Rush, A. Juddová a další. Režie J. Taymorová (Premiéra) 31.10. 20:00 31.10. 22:30
ZděšeníOba jsou špičkoví pyrotechnici, ale jen jeden z nich stojí na straně zákona. Ten druhý je nebezpečný terorista a rozhodl se mstít... Americký thriller (1994). Hrají J. Bridges, T. L. Jones, S. Amisová, L. Bridges, F. Whitaker, S. Lineburgová a další. Režie S. Hopkins 31.10. 22:30 01.11. 01:15

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
SimpsonoviChcete se setkat s Tlusťochem v klobouku, Barto-Lízou, nebo rovnou celým cirkusem zrůd? Podívejte se na speciální čarodějnický díl... Americký kultovní animovaný seriál (2013) 31.10. 13:05 31.10. 13:25
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 31.10. 13:25 31.10. 13:40
SimpsonoviPohřeb nejmilovanější postavy ze Springfieldu, kterou nikdy nikdo neviděl, přiměje některé obyvatele zamyslet se nad svými životy... Americký kultovní animovaný seriál (2013) 31.10. 13:40 31.10. 14:10
SimpsonoviHomer si chce splnit sny z dětství. Pomůže mu k tomu jeho dávný přítel? Americký kultovní animovaný seriál (2013) 31.10. 14:10 31.10. 14:40
Teorie velkého třeskuZatímco Bernadette je nešťastná z toho, že dává přednost kariéře před dítětem, geolog Bert představí partě novou přítelkyni... Americký sitcom (2017). Hrají J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg, K. Nayyar, K. Cuocová a další 31.10. 14:40 31.10. 15:05
Teorie velkého třeskuZatímco Penny zvažuje rozporuplnou pracovní nabídku, Sheldon se v obavě ze stárnutí uchýlí i ke kouzelnickým trikům... Americký sitcom (2017). Hrají J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg, K. Nayyar, K. Cuocová a další 31.10. 15:05 31.10. 15:30
FuturamaPo úspěšné záchranné misi se z Bendera stává hrdina. Ale ne všichni mu jeho slávu přejí... Americký kultovní animovaný seriál (2013) 31.10. 15:30 31.10. 15:55
Špinavá práceNapadlo vás někdy vyzkoušet si opravdu špinavou práci? Brodit se po kolena ve věcech, kterých se štítíte, nebo třeba v něčem, co ani neznáte? Bude moderátor Mike natolik odvážný, že zkusí opravdu vše...? Americký reality seriál (2008) (Premiéra) 31.10. 15:55 31.10. 16:50
Top Gear XXINejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2013-14). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 31.10. 16:50 31.10. 18:15
SimpsonoviHomer tráví víc a víc času mimo domov. V práci není, u Vočka také ne a ani nehraje poker u Carla. Skrývá snad něco? Americký kultovní animovaný seriál (2013) 31.10. 18:15 31.10. 18:45
SimpsonoviKdyž se proti Líze postaví do souboje o post zástupce ročníku Isabel, vypadá to na férový střet. Líza ale brzy zjistí, čeho je její nová kamarádka ve skutečnosti schopná... Americký kultovní animovaný seriál (2013) 31.10. 18:45 31.10. 19:15
Vězni hororuSkupina soutěžících se musí s penězi na zádech probojovat přes strašidelný komplex v opuštěné litevské divočině. Pronásledovat je bude smečka hladových psů... Britská
Autor:
ČT - 31.10.20180

ČT - 31.10.2018

Televizni program na 31.10.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Hobby naší dobyJiřina Bohdalová v půlhodince inspirací a zajímavostí pro volný čas. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Zvukový popis|Ivan Dvořák nás seznámí s různými druhy cibulí a doporučí, jak je správně používat v kuchyni. Adéla Justová představí mainské mývalí kočky ze svého chovu. S Jiřím Mařanem probereme pěstování a využití mirabelek. Ivo Jahelka bude dnes v právním okénku opět odpovídat na vaše dotazy. Pozvání do naší kuchyně přijal Jakub Kohák. Rozhodl se s námi podělit o jeden zajímavý italský recept. 31.10. 01:55 31.10. 02:22
Sváteční slovo patriarchy Církve československé husitské Tomáše ButtyŽánr: náboženství; HDTV|Znakový jazyk| 31.10. 02:22 31.10. 02:28
Kde bydlely princezny, Veselý KopecMezi chaloupky z Vysočiny za Lotrandem J. Strachem, Zubejdou B. Seidlovou i drvoštěpem P. Zedníčkem s J. Wehrenbergem a H. Vítovou (2010). Žánr: sociální / duchovní vědy; HDTV|Zvukový popis| 31.10. 01:05 31.10. 01:26
Zajímavosti z regionůUzavírka Zábrdovické v Brně, Budoucnost stadionu Za Lužánkami, Demolice v Kamenné čtvrti v Brně, Odchyt medvěda na Zlínsku se komplikuje, Likvidace těžebních vrtů. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 31.10. 01:25 31.10. 01:50
Bydlet jako... v ProvenceBydlete jako o prázdninách. Designerský tým v čele s průvodci Janou Strykovou a Romanem Zachem zařídí, aby se majitelka bytu v panelovém domě cítila celý rok jako na dovolené v Provence. Připravili: Žánr: móda / bydlení / životní styl; P. Blahotová, D. Bartošová, J. Hašková, K. Teslíková a R. Habada.|HDTV|Zvukový popis|Paní Jitka má sen, bydlet jako v Provence, prostě žít jako na jihu Francie. Chtěla by kolem sebe mít vše v souladu, zalité sluncem a provoněné levandulí. Jak se proměna jejího bytu v panelovém domě povede týmu designerů v čele s průvodci Janou Strykovou a Romanem Zachem, uvidíte v dalším díle pořadu Bydlet jako. A navíc se dozvíte, jak styl Provence vytvořit i u vás doma. 31.10. 05:01 31.10. 05:30
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 31.10. 05:30 31.10. 05:59
Studio 6Zítra bude v Indii slavnostně odhalena socha Jednoty, která se se svými 182 metry stává nejvyšší sochou světa. Přebírá tak prvenství, které donedávna patřilo soše Buddhy nacházející se v čínské provincii Che-nan. Žánr: zpravodajský magazín; Které další sochy patří svou velikostí ke světovým unikátům a jak náročná je jejich stavba? Více v zítřejším Studiu 6 v 7:20 na ČT1 a ČT24.|HDTV| 31.10. 05:59 31.10. 09:00
Otec Brown V, Rukojeť lepidopterologa, Father BrownKlíč ke zločinu hledá v lidské duši. Britský detektivní seriál, inspirovaný literárním dílem G. K. Chestertona (2017). Hrají: M. Williams, J. Deam, S. Cusacková, E. Kennyová, Žánr: detektivka / krimi / thriler; J. Burton, T. Pickles, A. Greenough, E. Berringtonová, H. Bodimeadeová a další. Režie Paul Gibson.|HDTV|2 jazykové verze|Řeklo by se, že zřejmě existuje jen málo klidnějších povolání, než je knihovník. I mezi policemi s knihami lze ovšem zažít dramatické chvilky. Zejména pokud se jedná o pojízdnou knihovnu. Tu kemblefordskou provozuje paní Cartwrightová, manželka místního fotografa, jehož mladý asistent Lewis dokáže se svým všetečným objektivem vzbudit pořádný rozruch. Že by ale mohl být také lupič? Přesně tak to totiž vypadá. Když pan Cartwright v noci ve svém ateliéru překvapí a ve tmě srazí nezvaného vetřelce, po rozsvícení světla rozpozná ke svému zděšení v mrtvém na podlaze právě Lewise. Inspektor Mallory v loupežném motivu nevidí problém, otec Brown má však velké pochybnosti, zejména ve světle poslední Lewisovy návštěvy ve zpovědnici. 31.10. 09:00 31.10. 09:50
Doktor Martin 2, Ospalá díra a záskokMiroslav Donutil coby špičkový chirurg v úvodním filmu ke druhé řadě oblíbeného seriálu opět bravurně řeší zdravotní případy jako obvodní lékař v podhorském městečku v Beskydech. Se Žánr: komedie / sitcom; svou svéráznou povahou ale přesto stále naráží na další nečekané a často i úsměvné situace. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, J. Štěpánková, R. Mikluš, M. Steinmasslová, S. Remundová, V. Kotek, M. Doležalová, H. Třešňáková a další. Scénář T. Končinský a Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Úvodní film ke druhé řadě televizního seriálu s Miroslavem Donutilem v hlavní roli doktora Martina Elingera. Pokračování navazuje na první sérii, ve které doktor Martin opustil kariéru špičkového chirurga v Praze a stal se "obvoďákem" v malém horském městečku Protějov. Poněkud asociální Elinger se i nadále snaží komunikovat se svéráznými místními obyvateli. Kromě toho, že musí opět řešit řadu lékařských případů a zachraňovat dokonce i životy, se ale pokouší také uspořádat svůj soukromý život. |Jeho ordinaci navštíví Yvona (S. Remundová), místní kuchařka ve školní jídelně, která si neví rady se svou hyperaktivní dcerou Denisou. Když jí Martin odmítne předepsat "tlumicí" léky s tím, že za chováním dcery stojí podle něj spíš její nedůsledná výchova, rozhodne se Yvona jednat na vlastní pěst. To Antonín Brázda (N. Lichý) má přesně opačný problém - bez přítomnosti Miloše (T. Měcháček), který je stále na studiích v Praze a nedává o sobě moc vědět, z jeho života vyprchala energie. A je to právě Martin, kdo ho postrčí k poznání, že by potřeboval do života novou výzvu, čehož se Antonín chopí s vervou sobě vlastní. Mezitím se ze své krátké pražské zastávky nečekaně do Protějova vrátí policista Tomáš Topinka (R. Mikluš). Jeho podivné chování vzbudí ovšem u obyvatel městečka obavy, příčina začne záhy zajímat také Martina. Irena (G. Marcinková) pro změnu jede skládat zkoušky na diplomovanou sestru, proto má za sebe na čas v ordinaci náhradu - mladou, ostýchavou dívku Růženku (M. Doležalová), která se snaží pacientům i doktorovi vyhovět, ale možná až příliš. Do Protějova přichází Michal (V. Kotek), tajemný mladík, který si nechává u Martina v ordinaci ošetřit bodné zranění. Jeho vzezření a přirozený šarm poblouzní nejednu dívku v městečku, ale jeho příchod ocení zejména Antonín Brázda, který si otevřel vlastní restauraci, což se ukazuje být nad jeho síly a Michal, vyučený kuchař, by mu mohl vytrhnout trn z paty. Výsledek je ale přesně opačný a Protějov zasáhne vlna žaludečních obtíží. Všechny indicie ukazují na Antonínovu novou restauraci. Ale opravdu je to on a jeho podnik, kdo za střevní epidemii mohou? 31.10. 09:50 31.10. 11:35
Černé ovceTEST - Šlehačky ve spreji - Jak chutnají a z čeho se vyrábí? Mohou být z mléka, ale taky z vody a rostlinných tuků. Odbornice ochutnaly dvacet pět vzorků. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 31.10. 11:35 31.10. 11:50
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 31.10. 11:50 31.10. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 31.10. 12:00 31.10. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 31.10. 12:20 31.10. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená být bez práce. Tisíc rolí ženy. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 31.10. 12:30 31.10. 14:00
StarDance IX ...když hvězdy tančíVelkolepá taneční show. Přenosem provázejí Tereza Kostková a Marek Eben. Zbývajících devět soutěžních párů předvede tango a jive, tentokrát ve večeru věnovanému První republice. Vše za Žánr: kviz / soutěž; doprovodu Moondance Orchestra M. Kumžáka. Podpořte svůj hvězdný pár! Režie R. Petrenko.|HDTV|Dolby| 31.10. 14:00 31.10. 15:40
StarDance IX ...když hvězdy tančí - RozhodnutíŽánr: kviz / soutěž; HDTV|Dolby| 31.10. 15:40 31.10. 16:45
Cestománie, Belgie - Ryzí srdce EvropyPutování po zemi čokolády, piva a paličkované krajky za zvuků městských zvonkoher potěší všechny smysly (2002). Scénář a režie J. Mančuška. Žánr: turistika, cestování;Zvukový popis|Srdcem Evropy je přece Praha, řekne každý pravověrný Čech. Jenže Evropan, který vnímá sjednocování starého kontinentu, může namítnout: Kde sídlí nejdůležitější vojenské a politické evropské organizace? Samozřejmě v Belgii. V zemi proslulé nejen čokoládou, pivem i diamanty, ale také pavilonem EXPO'58 ve tvaru obrovského atomu a největším bitevním polem napoleonských válek ve Waterloo. Belgie uchvacuje svým kulinářstvím, mistrovstvím krajkářek i starými malířskými mistry v každé galerii. Jejím symbolem jsou zvonkohry, které vyhrávají z vysokých věží skoro v každém městě, ale třeba také čurající chlapeček - turisticky vděčný symbol Bruselu. 31.10. 16:45 31.10. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 31.10. 17:15 31.10. 17:41
Černé ovceDŘEVOSTAVBY II - Několik rodin uvěřilo firmě, že jim splní sen o bydlení v krásné dřevostavbě. Výsledkem jsou nedodělky a vady. Co se od února změnilo ? Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 31.10. 17:41 31.10. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 31.10. 18:00 31.10. 18:25
Kde domov můj?Mimořádné vydání oblíbené soutěže, tentokrát s Bárou Štěpánovou ve prospěch nadace Mathilda. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 31.10. 18:25 31.10. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 31.10. 18:55 31.10. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 31.10. 19:00 31.10. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 31.10. 19:50 31.10. 19:59
Losování Sportky a ŠanceŽánr: kviz / soutěž; HDTV 31.10. 19:59 31.10. 20:05
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 31.10. 20:05 31.10. 20:10
Rapl, AmokZdá se, že drsnější než Krušné hory může být jen Kuneš. Detektivní série s Hynkem Čermákem v hlavní roli. Dále hrají: L. Příkazký, A. Pyško, L. Žáčková, T. Jeřábek, A. Krejčíková, M. Etzler, Žánr: detektivka / krimi / thriler; Věk: 15+; J. Ježková, S. Sandeva, J. Bábek, M. Preissová, M. Vašinka a další. Kamera M. Janda. Scénář a režie J. Pachl.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Žárlivost na mladou ženu dovede starého hospodského k tomu, že si vymlátí vlastní hospodu. Mrtvola ubitého milence a spousta stop vedoucích k známému násilníkovi přesvědčí Kuneše (H. Čermák) o jediném - takhle jednoduché to být nemůže. Kuneš zjišťuje, že mrtvý byl zaměstnán jako celník a měl na státního zaměstnance podezřele moc peněz. Navíc to byl svým zaměřením erotoman, takže i žárlivost je jedním z možných motivů. Lupínek (L. Příkazký) je vyslán do Německa, aby přivezl ženu, která v šoku pobíhala nahá blízko hranic. Evidentně se jedná o Češku. Když ji doveze na jáchymovskou stanici, žena při pohledu na fotografii zavražděného omdlí... 31.10. 20:10 31.10. 21:10
Dovolená v éře páry: Bude stávka?, 1918 - 2018 TOTO STOLETÍUnikátní docureality nás na dva měsíce zavede do továrny 19. století. Naši dělníci si nemohou zvyknout na dřinu, která je každý den ve fabrice čeká. Zmírní továrník podmínky? Režie Z. Cejnková.|HDTV|Zvukový popis|Zkusit žít v jiné době bylo snem každého našeho protagonisty. Nikdo z nich si však ani z části nedovedl představit, co ho čeká. Závěr 19. století byl plný zvratů, čeština byla uznána jako úřední jazyk a roku 1881 vyhořelo Národní divadlo. To však naši dělníci zaznamenají jen okrajově. Čtvrtý týden dřou ve strojírně a nedaří se jim dohodnout s továrníkem. Jaké možnosti mají a jak svízelnou situaci nakonec vyřeší? 31.10. 21:10 31.10. 22:06
Výsledky losování Šťastných 10Žánr: kviz / soutěž; HDTV 31.10. 22:06 31.10. 22:09
Columbo, S dýkou v mysliPomačkaný baloňák, laciný doutník, vysloužilé auto - a geniální detektivní mozek. Peter Falk v hlavní roli amerického seriálu (1972). Dále hrají: R. Basehart, H. Blackmanová, W. Hyde-White, B. Fox, Žánr: detektivka / krimi / thriler; J. Williams a další. Režie Richard Quine.|HDTV|2 jazykové verze|Herecká a manželská dvojice Nicholas Frame a Lillian Stanhopeová je v londýnském divadelním světě pojem. Oba se spolu pokoušejí o další úspěch v klasickém Shakespearově dramatu Macbeth. Dostanou se však do sporu s divadelním producentem Rogerem Havershamem - a během ostřejší roztržky jej Lillian náhodou usmrtí. Manželé odvezou Havershamovo tělo do producentova domu a vyrobí falešné stopy, aby vše vypadalo jako nešťastná smrt vlastním přičiněním. Tou dobou však na návštěvu Scotland Yardu přijíždí americký detektiv poručík Columbo. A na rozdíl od londýnského kolegy, vyšetřovatele Williama Durka, má na oba herce několik všetečných otázek... 31.10. 22:09 31.10. 23:42
Most IV, Bron/Broen IVŠvédská vyšetřovatelka Saga a dánský vyšetřovatel Henrik rozkrývají další spletitý případ. Poslední řada slavného dánsko-švédského kriminálního dramatu (2018). Hrají: S. Helinová, T. Lindhardt, Žánr: detektivka / krimi / thriler; S. Bobergová a další. Režie Henrik Georgsson a Rumle Hammerich.|HDTV|2 jazykové verze|Henrik si snaží zvyknout na svou staronovou rodinnou roli. Jenže navázat na pouto, které bylo jednou násilně přetržené, není vůbec snadné. Saga pak výrazně pohne s případem a podezřelá osoba se dokonce sama přiznává. Jenže řešení není tak přímočaré, jak
Autor:
TV Barrandov - 31.10.20180

TV Barrandov - 31.10.2018

Televizni program na 31.10.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, synovec Kuba. Jaké tajemné předměty s nimi odhalíme v oblíbeném zábavném pořadu? Pánové Zedníčkové vyzvali na souboj Láďu Kerndla, Lídu Nopovou a Danielu Magálovou. Ti na hru nezůstanou sami, přivedou si své hosty a pokusí se pokořit všechny nástrahy zábavné soutěže Kurňa, co to je? 31.10. 03:05 31.10. 04:15
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 31.10. 02:10 31.10. 03:05
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 31.10. 01:10 31.10. 02:10
Konec vysílání 31.10. 04:15 31.10. 04:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 31.10. 04:45 31.10. 09:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 31.10. 09:30 31.10. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 31.10. 11:05 31.10. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 31.10. 12:40 31.10. 13:55
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 31.10. 13:55 31.10. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 31.10. 14:50 31.10. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 31.10. 15:50 31.10. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 31.10. 17:10 31.10. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 31.10. 18:30 31.10. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 31.10. 19:20 31.10. 20:05
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 31.10. 20:05 31.10. 20:15
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 31.10. 20:15 31.10. 20:25
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 31.10. 20:25 31.10. 21:30
Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad, ve kterém se Jaromír Soukup bude věnovat nejen aktuálním politickým kauzám, ale i těm, se kterými se setkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak bojovat proti těm, kteří vám ubližují (Premiéra) 31.10. 21:30 31.10. 22:30
Jaromír Soukup LIVEPrvní a zároveň jediný diskusní pořad, ve kterém dostanou prostor lidé z publika. Žádná cenzura, jen silné názory a otázky obyčejných lidi, proti kterým se postaví oblíbený moderátor politických pořadů TV Barrandov Jaromír Soukup (Premiéra) 31.10. 22:30 31.10. 23:45
Týden podle Jaromíra Soukupa 31.10. 23:45 01.11. 00:30

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Ostříháno 31.10. 04:35 31.10. 05:11
Pomsta nebo láska (65,66)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 31.10. 02:10 31.10. 04:35
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 31.10. 08:15 31.10. 09:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 31.10. 09:50 31.10. 10:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 31.10. 10:50 31.10. 12:20
Live Teleshopping 31.10. 12:20 31.10. 14:25
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 31.10. 14:25 31.10. 15:20
Matlock IV (6,7)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (1989-1990). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 31.10. 15:20 31.10. 17:30
Velkolepé století II (69,70)Tak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi. A život v něm znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... Druhá řada tureckého výpravného seriálu (2011-2012). Hrají H. Ergenç, N. Fettahoglu, M. Uzerli, N. Çehre, O. Yalabik, S. Ergeç a další (Premiéra) Turecký seriál pojednává o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 31.10. 17:30 31.10. 20:00
Inga Lindström: Divocí koněKdyž manžel přivedl jejich restauraci ke krachu, zhroutilo se jí i manželství. Lena se přestěhovala s dcerou na venkov, kde si obě zvykají na nové prostředí... Německý romantický film (2011). Hrají S. Gärtner, R. Seeliger, L. Brill, M. Rosen, J. Löw, E. Wood a další. Režie M. Gies (89 min) Pomalu, ale jistě přerůstají Leně Sundquist její problémy přes hlavu. Když manžel Henner přivede její restauraci k insolvenci a krachu, rozhodne se opustit každodenní stres ve Stockholmu a společně se svou dcerou Vicky uprchnout na venkov. V Hillesundu nachází konečně práci jako servírka. Vicky se snaží sehnat si tam místo praktikantky v hřebčinci u Anny Magnussonové. Lena zde rychle zdomácní - obzvlášť, když pozná atraktivního podkováře Larse Bergströma. Jen dlouho skrývané tajemství by mohlo narušit její štěstí . 31.10. 20:00 31.10. 21:55
Ve jménu mrtvýchLea nevěří, že její kamarád Max spáchal sebevraždu. Když je nalezen mrtvý i jeho šéf z transplantační kliniky, je jasné, že šlo o vraždu. Teď jen najít důvod a důkazy... Německý krimi thriller (2006). Hrají M. Simon, E. Winkens, R. Kowalski, D. Krauss, N. Petri a další. Režie J. Lühdorff (91 min) (Premiéra) Studentka medicíny Leo má nastoupit roční praxi na transplantační klinice profesora Wagnera. Její spolužák Constantin jí trochu závidí, protože on byl přidělen na patologii. Pak je nalezen mrtvý jejich společný kamarád Max, který pracoval v univerzitní laboratoři. Policie má za to, že se jedná o sebevraždu, ale Leo se s tím odmítá smířit. Proto nastoupí na patologii sama a dá se do pátrání. Zjistí, že vyšetřování Maxovy smrti vede její kamarádka Johanna. Když je také zavražděn Maxův šéf, je všem jasné, že Maxova smrt nebyla sebevražda. Postupně vypátrají, že na klinice jsou prováděny ilegální transplantace prasečích orgánů lidem. S tím je však spojené významné riziko přenosu nebezpečných virů na člověka, Wagner a jeho kolega dr. Seifert to však ignorují. A protože Max na to přišel při rozboru krve jejich pacientky, musel zamřít. Nakonec se Johaně podaří obstarat dostatečné důkazy a Wagner se Seifertem jsou zatčeni. 31.10. 21:55 01.11. 00:00
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
0

#1838: Amulet 2: Prokletí kamene - 85 %


Amulet 2: Prokletí kamene (Amulet 1: The Stonekeeper's Curse)
Vydalo nakladatelství Paseka v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Amulet 1: The Stonekeeper's Curse" v roce 2009. České vydání má 224 stran a prodává se v plné ceně za 329 Kč.

Scénář: Kazu Kibuishi
Kresba: Kazu Kibuishi

Kniha "Amulet 2: Prokletí kamene" se na pultech knihkupectví objevila hned s prvním dílem "Amulet 1: Paní kamene". Musím říct, že jsem za to docela rád, protože i když se nejedná o vyloženě sešitové publikace (první kniha má 192 stran a druhá rovnou 224), tak se přece jen velmi dobře čtou a máte je přelouskané za chvíli. Textu tam není vyloženě málo, i když některé stránky - hlavně ty akční - se bez něj obejdou. Ale největší doménou série "Amulet" je jednoduše skutečnost, že je to dobře napsané a nakreslené, že vás čtení komiksu strhne a vy jen budete otáčet stránku za stránkou, abyste věděli, co bude dál, jak se situace vyvine a jak se postavám bude, nebo nebude dařit v jejich aktuálním poslání. Plyne to pěkně a nejsou zde nějaké rušivé momenty, které by nevycházely z předchozího dění, žádná deus ex machina, která by narušila příběh, žádné zbytečné berličky. Tohle vůbec není špatné na komiks, který je primárně určen dětem.

Jasně, je to místy poznat, že to je pro děti. Jsou zde scény, které by mohly být o hodně drsnější a asi by se mi i líbilo, kdyby byly provedeny trochu explicitněji, vyloženě jedna bitva si o to říkala, ale dobře, tohle se dá celkem snadno kousnout. Té akce je zde pořád dost a jeden pěstní souboj stojí za to, hlavně kresebně a svým střihem. V tomhle ohledu komiks "Amulet 2: Prokletí kamene" rozhodně nezklame a jedná se o pokračování, které je ještě o něco více nabušené než první díl, především proto, že už nebylo nutné představovat hlavní postavy a jejich příběh. Teď už jedeme na vlně, kterou rozčeřily vody prvního dílu. Emily a Navin se dál snaží zachránit maminku, kterou sice už mají u sebe, ale je otrávená. Teď je to teprve boj o život. Ale nejen to. Emily se musí srovnat s tíhou, kterou na ni kámen uvaluje, protože ten ji chce jen pro sebe. Ani Navin nebude jen obyčejnou figurkou v novém světě.

Knihy v sérii "Amulet" jsou propagovány jako něco, co navazuje na "Star Wars", Pána prstenů" anebo i "Harryho Pottera". Je to pravda, ale je to i trochu nelichotivé v tom smyslu, že si začnete uvědomovat, co si asi Kazu Kibuishi z těch příběhů vzal. Taková marketingová prohlášení pak mohou být trochu dvojsečná, protože najednou budete mít pocit, že je tu z těch "Star Wars" trochu moc a že ta inspirace "Pánem prstenů" je dost radikální. Je tu skupina rebelů, odboj, který ukazuje na "Star Wars" celkem jasně. Je tu zlá postava, která je fyzicky nějak pozměněná, zůstává v pozadí, mohl by to být klidně Imperátor, který má svého pomocníka Darth Vader, jehož syn by nemusel být tak temný, jak by se na první pohled zdálo. Emily pak připomíná Froda, protože i ona na sobě má tíhu, která je větší, než ona dokáže unést. Těch spojitostí by se dalo nalézt mnoho, ale ani jedna nevede k tomu, aby vás Kazu Kibuishi přestal bavit.

Kniha "Amulet 2: Prokletí kamene" skvěle navazuje na první díl. Kazu Kibuishi se prezentuje jako autor, který je schopný skvěle rozvrhnout příběh tak, aby v něm nechyběly odlehčující scény, stejně jako scény vyhrocené, dokáže udržovat napětí v podstatě od začátku do konce. Skvěle rozkreslil postavy, kdy ani jedna není plochá, a to včetně těch, které jsou na první pohled takové trochu moc líbivé. Nejzajímavější postavou - novou postavou - v knize "Amulet 2: Prokletí kamene" je pak jednoznačně Leon Rudovous, jehož liščí podoba mi prostě sedla. Stejně jako jeho charakter i profese. Lovce lidí mám prostě od přírody rád, i když tady je spíš nakonec jako šermíř a rytíř. Měl jsem pravdu, když jsem u knihy "Amulet 1: Paní kamene" psal, že to bude epičtější. A bylo. Myslím však, že to skutečně velkolepé je ještě před námi.

Komiks "Amulet 2: Prokletí kamene" vydalo nakladatelství Paseka, u kterého můžete komiks zakoupit se slevou.

Na Comics Blogu najdete recenze na knihy:
"Amulet 1: Paní kamene"
Autor:
0

Kočičí válečníci 5 - Nebezpečná stezka - podaří se Ohnivousovi uchránit svůj klan?

Ohnivous byl bez sebe a nemohl uvě­řit tomu, co se to děje. Byl zvo­len nový veli­tel Stínového kla­nu, jehož byl sou­čás­tí a ten, kdo se jím stal se jme­no­val Dráp. Ten stál na Obří ská­le a vyhlí­žel majestát­ně na všech­ny stra­ny. Nebylo by na tom, že se Dráp stal novým veli­te­lem nic až tak div­né­ho, kdy­by v minu­los­ti nebyl úhlav­ním nepří­te­lem Ohnivouse. Navíc se Ohnivouse pokou­šel Dráp něko­li­krát spro­vo­dit ze svě­ta. Ohnivous v tom nebyl sám, ved­le něj stál Proužek a zlos­tí sko­ro prskal. Nikdo z celé­ho kla­nu nepřed­po­klá­da­la, že se novým vůd­cem sta­ne Dráp, kte­rý byl býva­lý zástup­ce veli­tel­ky Hromového kla­nu.

Proužek měl s Drápem také nevy­ří­ze­né věci - když se totiž Dráp stal vyvr­žen­cem z Hromového kla­nu, vyzval staré­ho pří­te­le Proužka, aby šel s ním, ale ten to odmí­tl. Najednou Ohnivous zahlé­dl, jak se k němu pro­plé­tá mezi davem ostat­ních koček Bouřka. Světle zrza­vá kočka byla zlos­tí nepří­čet­ná a prska­la vzte­ky, že to není mož­né, aby se vůd­cem Stínového kla­nu stal zrád­ce. Ohnivou na vte­ři­nu zavá­hal. Dozvěděl se totiž, že krát­ce potom, co se při­dal k Hromovému kla­nu, zabil Dráp Rudocha, zástup­ce veli­tel­ky. Když se pak sám stal zástup­cem, při­ve­dl tou­la­vé koč­ky, kte­ré Hromový klan napadly. Dráp chtěl na mís­to veli­tel­ky Modré hvězdy a poku­sil se ji zabít, ovšem nevy­šlo mu to a byl z kla­nu vyká­zán.

Ohnivous řekl Bouřce, že o tom nikdo ve Stínovém kla­nu neví, tak pro­ti logic­ky nikdo nevy­stou­pí. Bouřka ho však ponou­ka­la, aby jim o tom řekl. Ohnivous mělo svým způ­so­bem pocit úle­vy, pro­to­že Dráp si zajis­til spo­ko­je­nost v podo­bě toho, že velí, tudíž by Stínovému kla­nu nemě­lo hro­zit žád­né nebez­pe­čí. K Ohnivousovi se při­blí­žil Mrak, jeho učed­ník, kocour s dlou­hou bílou srs­tí. Ten se vel­mi zlo­bil a také popi­cho­val své­ho uči­te­le, aby něco udě­lal. V tu chví­li šel Dráp na před­ní okraj Obří ská­ly pronést pro­jev.

 

Další díl, kon­krét­ně pátý, ze série od Erin Hunterové, opět vyni­ka­jí­cí jako vždyc­ky. Já tomu říkám koči­čí fan­ta­sy. Kdo má rád zví­řa­ta, tak se mu to bude líbit urči­tě. Obálka výbor­ná, krás­ná čiči­na. Doporučuju ke čte­ní. Má 304 stran.

  • Autor: Erin Hunterová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Albatros
  • Datum vydá­ní: 17. 09. 2018
Autor:
Bohemian Rhapsody – Recenze – 80%0

Bohemian Rhapsody – Recenze – 80%

Americko-britské hudební drama Bohemian Rhapsody popisuje kariéru zpěváka Freddieho Mercuryho během patnáctiletého období od založení skupiny Queen v roce 1970 až po jejich účast na charitativním mega-koncertě Live Aid v roce 1985. Na začátku příběhu se tudíž Freddie Mercury ještě jmenuje Farrokh Bulsara (jeho rodiče byli Indové) a Queen si ještě říkají Smile (a hrají jenom po hospodách). Následně film převypráví to nejdůležitější z doby jejich raketového vzestupu a pak skončí v okamžiku Mercuryho největší slávy, dřív než se na něm začaly projevovat účinky zhoubné nemoci. A opravdu je to dost výrazně spíš film o Freddiem Mercurym než o Queen.

Bohemian Rhapsody – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz

Vznik filmu doprovázely značné porodní bolesti, kdy se několikrát přepisoval scénář a dramaticky měnilo obsazení. Původně měl hlavní roli ztvárnit Sacha Baron Cohen, ale odstoupil, když studio nepodpořilo jeho mládeži nepřístupnou vizi (a výsledný film je bohužel mládeži přístupný). Režisér Bryan Singer (série X-Men, Valkýra) musel být v závěru natáčení vyměněn poté, co najednou přestal na natáčení docházet (nicméně v titulcích je i tak uveden coby jediný režisér). Naštěstí se ale tyto komplikace na filmu příliš nepodepsaly a naopak jde o velice suverénní a profesionální produkt, který je akorát velice opatrný a až sterilní ve své snaze být co nejvíce nezávadný a neurážející – takže žádná nahota, sex nebo vulgarismy, drogy jen sporadicky a také velmi málo peprných historek ze zákulisí a soukromí muzikantů. Zůstává jen poměrně standardní životopisný portrét, oslavně přiživující Mercuryho pověst legendy a hudebního génia a triumfálně zakončený hranou rekonstrukcí značné části z dvacetiminutového vystoupení Queen na Live Aid (a bohudík ne uslzeně vyděračským umíráním na AIDS).

Hlavní roli si nakonec zahrál Rami Malek, Američan s egyptskými kořeny známý především ze seriálu Mr. Robot, který Freddieho Mercuryho fyzicky připomíná (ve spolupráci s make-upem) a velice dobře imituje hereckým i pěveckým projevem (pravděpodobně s přispěním nějaké dodatečné hlasové úpravy) s takovou grácií, že by si za to zasloužil nějakou cenu – byť nejlepší je v těch momentech, kdy pouhou nápodobu vylepšuje určitou drobností, jako jsou záchvěvy rtů, pohyby očí, zalykání se při dojetí a podobné herecké nuance. Samozřejmě Rami Malek nikdy nevypadá ani nezní úplně přesně jako Mercury, ale jeho výkon je každopádně úctyhodný a jde o nesmírně podařený případ toho, že se nějaký herec ve filmu zdárně převtěluje do nějaké všeobecně známé osobnosti.

Bohemian Rhapsody – Recenze

Režie Bryana Singera je přinejmenším odpovídající jeho zkušenostem, takže film má švih, je zábavný a v hudebních sekvencích takřka dokonalý, přičemž poslední čtvrthodina je vyloženě úchvatná. Kromě toho si Singer pohlídal kvalitní výkony všech herců (z vedlejších postav stojí za zmínku Lucy Boynton v roli Freddieho přítelkyně a posléze manželky, z okrajových pak libově obsazený Mike Myers jako hudební producent) a labužnicky si vyhrál na různých gay motivech, absurdních oblečcích a upravených knírech. I tak je to ale trošku režijní rutina, což jde ruku v ruce s taktéž rutinním a extrémně bezpečným scénářem, který neobsahuje nic ani náznakem kontroverzního nebo mírně ožehavého (o divokých homosexuálních večírcích se tu jen mluví). Dokonce i Mercuryho skandály v médiích jsou omezeny na jedinou (přitom výborně vystavěnou a sestříhanou) konfrontaci s novináři. Z technického hlediska je vyloženě divné akorát to, že nikdo ze členů Queen za těch patnáct let prakticky nezestárne.

Z hlediska empatie s hlavním hrdinou je pak mírně problematická druhá polovina, v níž Freddie Mercury najednou skokově zpychne (spolu s ostříháním vlasů), stane se z něj narcistní hovado a začne se chovat ke svým přátelům jako k onucím, což způsobí v jeho vztahu se zbytkem kapely nemalý rozkol, na nějž ovšem navazuje prozření a katarze, po nichž si zpěvák napraví reputaci – a v závěru filmu je pak opět právem za zbožňovanou hudební modlu. Vůbec je celkové provedení veškerých hudebních čísel na takové úrovni, že to může Bohemian Rhapsody vyšvihnout pro příznivce Queen na snímek roku. Jen některé písničky, hrající v podkresu určitých scén, jsou občas použity v tak lacině prvoplánovém kontextu, že to omylem vyznívá poněkud výsměšně (třeba když Freddie odchází z nemocnice, kde mu právě diagnostikovali HIV, a k tomu hraje Who Wants to Live Forever).

Bohemian Rhapsody jsou v každém případě nutností pro příznivce Queen a Freddieho Mercuryho, ale i pro diváky mimo skupinu skalních fanoušků představují skvěle odvedenou životopisnou podívanou a silný zážitek jak filmový, tak hudební. Jen je trochu škoda té celkové tvůrčí všednosti a snahy držet se v určitých ohledech zpátky, protože to je něco, co je přesným opakem Mercuryho charakteru, a co dělá z filmu o této zcela mimořádné a legendami opředené osobnosti poměrně nemimořádnou, byť silně nadprůměrnou záležitost. Ale ta poslední čtvrthodina, ta je skutečně výborná a výjimečná.
Autor:
Mandy | Mandy - Kult pomsty0

Mandy | Mandy - Kult pomsty

Nicolas Cage se v posledních letech zavrtává hlouběji a hlouběji do hlubin nízkonákladové produkce a vidět jej tak můžete víceméně jen v brakových novinkách, které si to šinou rovnou na DVD nebo na streamovací služby. I v tom nánosu béček a céček si občas tenhle dříve populární herec vybere zajímavý kousek, kterému se oplatí dát šanci už jen z principu. Loni tomu byl například trochu nedoceněný šílený snímek Mamka a taťka. Je právě Mandy - Kult pomsty, film který od 31. října najdete v nabídce českých prodejců na DVD a Blu-ray, jedním z takových snímků? 

Red Miller (Nicolas Cage) žije spokojeně se svojí přítelkyní Mandy (Andrea Riseborough) v ústraní na americkém venkově. Jednoho dne ovšem Mandy po cestě do práce narazí na náboženskou sektu, která se dočasně usadila nedaleko od jejich bydliště. Její vůdce Jeremiah Sand (Linus Roache) si totiž Mandy vyhlídl pro svůj následující rituál a nebere ne jako odpověď. Do života Reda a Mandy tak vstupují jeho uctívači, kteří převrátí nenávratně život obou naruby... 

Tak tohle rozhodně nebude pro každého. Nemyslím tím, že by film byl jen prostě normální záležitostí, která se někomu bude líbit a někomu ne. Tohle je totiž asi jedna z nejosobitějších podívaných, jaká se k nám za dlouhou dobu dostala. Nejdůležitější je tak ve výsledku to, jestli máte blízký vztah k motivům, ze kterých tenhle film čerpá a filmovým produkcím, ze kterých cituje. Mandy - Kult pomsty je totiž čistokrevné akčně mysteriozní béčko toho nejsurovějšího typu a kdo na takovouto eventualitu není připraven bude se dvě hodiny ve společnosti filmu nudit nebo se znechucením (ta pravděpodobnější varianta) film vypne   


To co totiž na ploše 121 minut režisér Panos Cosmatos je jasně pojatá podívaná, která ani na moment ze zvoleného směru nepovolí, naopak přikládá s každou další minutou. Pokud jsou grindhouse filmy a extrémní stylizace vaší slabou stránkou, pak se v Mandy - Kult pomsty pro vás skrývá naprostý klenot. Takhle přepálená a absurdní uvědomělá podívaná s citelnou nadsázkou tu totiž už hodně dlouho nebyla. Punc originality navíc v tomhle případě nevyprchá a divák který se naladí na vlnu filmu se po pár minutách ocitá jako v drogovém transu ve kterém ho film drží až do hlasitého finále. 

Jako, těžko se tenhle snímek popisuje, jen co je pravda. Ať už je ale ona nálepka pro tenhle snímek jakákoliv, faktem je že pro zasvěcené je tohle opravdu překvapivá jízda. A překvapení je i ve formě Nicolase Cage, který po dvou tuctech těch samých rolí se zde v první půli drží relativně civilního herectví (především uvěřitelného, cože je samo o sobě překvapení), jen aby přesně v půlce filmu přepnul do módu šílený Cage a rozpoutal opět ono absurdní psycho peklo, které ale tentokrát díky oné nadsázce funguje. Když se totiž v tomhle módu sám herec nebere tak vážně (viz jeho "Nouveau Shamanic") a má za sebou schopného režiséra, hned se na to dá koukat. Co koukat, on se člověk i dobře baví.    


Mandy - Kult pomsty je totiž film úplně mimo, člověk odrostlý na béčkách a laciných snímcích s přehnaně digitální stylizací mu ale musí fandit. Na rozdíl od nich totiž film jde jasně za svým a nikdy nepřekročí onu hranici mezi jasně autorským dílem a laciným béčkovým brakem na které celou dobu balancuje. Vezmete-li v potaz skvělou vizuální práci s kamerou Benjamina Loeba je jen máloco vytknout tomuto (asi by mě nenapadlo že tohle spojení někdy použiju) artovému akčně-mysterióznímu  videobéčku. Zvláště když filmu hutnou atmosféru udržuje jedna z posledních kompozic Jóhanna Jóhannssona, která sama o sobě funguje na výbornou. V celku pak celá tahle řemeslná stránka filmu nemá chyby. 

Jistě, dalo by se vytknout filmu jeho možná přílišné přešlapování na místě a máchání diváka vždy o pár (někdy i desítek) vteřin déle v některých momentech než by bylo třeba, stejně jako některé momenty ne úplně perfektně pasující do celého konceptu filmu, přesto bych se do nějakého výrazného hledání nedostatků nepouštěl. Tohle je totiž případ toho, možná více než kterýkoliv jiný,  jestli vám film svým konceptem sedne nebo ne.      


Jedno je zkrátka jisté, tuhletu podívanou si s ničím jen tak nespletete. Tahle podívaná vás buď zaujme svým koktejlem namíchaným z béčkových řezničin a satanistické mystérie, nebo vás nechá ledově chladnými. Pro ty první se v téhle novince schovává jeden dvouhodinový drogový trip, na jehož konci vás dvě hodiny v jeho společnosti rozhodně nebudou mrzet. Právě naopak.   

Béčkovou šílenost s názvem Mandy - Kult pomsty najdete v nabídce tuzemských distributorů a v prodejní síti na Blu-ray a DVD od 31. října 2018. Film není vhodný mládeži do 15 let. 

Absurdní, přepálené a úplně mimo, ale také s nadsázkou jasně jdoucí za svým cílem. Mandy- Kult pomsty je jeden velký drogový rauš na motivy akčních videobéček let dávno minulých, satanismu a šíleného Nicolase Cage v projednou zase perfektně vybraných rolích. Tohle je zkrátka ve své podstatě artová béčková řezničina, která vas buď na první pohled zaujme a nepustí až do závěrečných titulků, nebo s nechápavým výrazem vás nechá ledově chladnými.    

Mandy - Kult pomsty
Mandy
Mysteriózní / Akční / Horor

USA / Velká Británie / Belgie, 2018, 121 min

Režie: Panos Cosmatos
Scénář: Panos Cosmatos, Aaron Stewart-Ahn
Kamera: Benjamin Loeb
Hudba: Jóhann Jóhannsson
Hrají: Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Linus Roache, Bill Duke, Richard Brake, Ned Dennehy, Olwen Fouere
Producenti: Nate Bolotin, Daniel Noah, Adrian Politowski, Josh C. Waller, Elijah Wood
Střih: Brett W. Bachman
Scénografie: Hubert Pouille
Kostýmy: Alice Eyssartier

 V kinech od:  14.09.2018 RLJ Entertainment
 V kinech od:  12.10.2018 Park Circus
 Na DVD od:  31.10.2018 Bontonfilm
 Na Blu-ray od:31.10.2018 Bontonfilm

https://www.csfd.cz/film/577420-mandy-kult-pomsty/
https://www.imdb.com/title/tt6998518/
Autor:
TV Barrandov - 30.10.20180

TV Barrandov - 30.10.2018

Televizni program na 30.10.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 30.10. 02:30 30.10. 03:10
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 30.10. 01:30 30.10. 02:30
Konec vysílání 30.10. 04:15 30.10. 04:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 30.10. 04:45 30.10. 09:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 30.10. 09:30 30.10. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 30.10. 11:05 30.10. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 30.10. 12:40 30.10. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 30.10. 13:50 30.10. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 30.10. 14:50 30.10. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 30.10. 15:50 30.10. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 30.10. 17:10 30.10. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 30.10. 18:30 30.10. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 30.10. 19:20 30.10. 20:05
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 30.10. 20:05 30.10. 20:15
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 30.10. 20:15 30.10. 20:25
Takhle tu žijeme!Myslíme si, že všechno zvládneme, že na život máme partnera jako oporu. Potom přijde špatné rozhodnutí a všechno hezké končí krachem, hádkou, rozvodem, exekucí. Jak z toho ven? Komu se svěřit? Co udělat lépe? Pojďme společně u vás doma vyprávět příběhy, které se týkají mnoha z nás (Premiéra) 30.10. 20:25 30.10. 21:30
Aréna Jaromíra SoukupaJaromír Soukup v diskusním pořadu, ve kterém hlavní úlohu hraje to, co trápí a zajímá diváky televize Barrandov (Premiéra) 30.10. 21:30 30.10. 23:10
Jak dopadly Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad Jaromíra Soukupa, ve kterém kauzy nezůstávají otevřené, ale dotahují se do konce. Jak to dopadlo v Kauzách Jaromíra Soukupa je unikátní propojení investigativního pořadu s rozhovory Jaromíra Soukupa s hlavními aktéry probíraných příběhů 30.10. 23:10 31.10. 00:10

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Ostříháno 30.10. 04:25 30.10. 05:10
Pomsta nebo láska (63,64)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 30.10. 01:45 30.10. 04:25
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 30.10. 08:20 30.10. 09:55
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 30.10. 09:55 30.10. 10:55
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 30.10. 10:55 30.10. 12:30
Live Teleshopping 30.10. 12:30 30.10. 14:30
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 30.10. 14:30 30.10. 15:30
Matlock IV (4,5)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (1989-1990). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 30.10. 15:30 30.10. 17:35
Velkolepé století II (67,68)Tak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi. A život v něm znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... Druhá řada tureckého výpravného seriálu (2011-2012). Hrají H. Ergenç, N. Fettahoglu, M. Uzerli, N. Çehre, O. Yalabik, S. Ergeç a další (Premiéra) Turecký seriál pojednává o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 30.10. 17:35 30.10. 20:00
Loď snůNa své pouti po světových mořích navštěvuje luxusní parník Deutschland atraktivní turistické destinace, nejkrásnější pláže a daleké přístavy. Posádka lodi i její klienti prožívají na vysněné dovolené své životní příběhy... Německý romantický seriál (2006). Hrají S. Rauch, H. Keller, H. Naumann, E. Uhlig, S. Japp, M. Erhardt, K. Brardt a další. Režie H. J. Tögel (87 min) (Premiéra) Cílem lodi snů je tentokrát Botswana a její unikátní příroda s volně žijícími zvířaty, přírodní rezervace Okavango Delta. V Kapském Městě se nalodí pianistka Claudia Jahnová se svou malou dcerou Friderike. Krátce po vyplutí je Claudia konfrontována se svou minulostí: mezi cestujícími je totiž i její bývalý manžel Peter... Manželé Loni a Udo Kaulbachovi si na palubě užívají skvělou dovolenou ? alespoň Loni si to myslí. Jenže během exkurze do Okavango Delty se jejich životy ocitají v ohrožení ? a není to kvůli divokým zvířatům... 30.10. 20:00 30.10. 21:55
Kapitán Trueno a Svatý grálBěhem křížové výpravy v Palestině objeví kapitán Trueno v ruinách pevnosti umírajícího muže. Ten mu svěří poslání, aby se do Španělska vrátil s posvátným kalichem, který byl před tisíci lety ukraden... Španělský dobrodružný film (2011). Hrají S. Peris-Mencheta, N. Yarovenko, N. Yarovenko, A. Lamana, M. Martínez a další. Režie A. Hernández (103 min) Během druhé křížové výpravy v Palestině kapitán Trueno najde v dungeonské pevnosti umírajícího křesťana jménem Juan de Ribera, který ho pověří misí, vrátit se do Španělska s magickým kalichem, o kterém tvrdí, že je svatým grálem a který byl ukraden na objednávku před tisíci lety. Trueno spolu s jeho nerozlučnými přáteli Crispinem a Goliátem a vikinskou princeznou Sigrid budou muset čelit zlému pánovi a jeho černým "ďáblům", kteří vyděsili obyvatele dolního Aragonu. 30.10. 21:55 31.10. 00:10
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
ČT - 30.10.20180

ČT - 30.10.2018

Televizni program na 30.10.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Sváteční slovo patriarchy Církve československé husitské Tomáše ButtyŽánr: náboženství; HDTV|Znakový jazyk| 30.10. 02:02 30.10. 02:08
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 30.10. 02:08 30.10. 04:40
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, tentokrát na téma "jak přežít disciplínu" (2002). Spoluúčinkují P. Sedláček a J. Švandová. Režie P. Ryšavý a K. Czaban. Žánr: talk show; 30.10. 00:45 30.10. 01:20
Z metropoleSouhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Praze v uplynulých sedmi dnech. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 30.10. 01:20 30.10. 01:45
Týden v regionechHistorik Adam Strašák se ve své diplomové práci zabýval urážkami posledního rakousko-uherského císaře, prvního československého prezidenta a také tresty, které za dehonestaci hlav státu padaly. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 30.10. 01:20 30.10. 01:46
KalendáriumŽánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 30.10. 01:45 30.10. 02:02
Žiješ jenom 2x, Z učebny chemie do podzemíPaní Jarmila celý život učila chemii a geologii a snila o tom, že se zúčastní speleologické výpravy, aby si kameny a skály prohlédla "zevnitř“. Jarmila se ale bojí výšek - i Žánr: aktivity pro Volný čas; hloubek. Překoná samu sebe? (2013). Režie R. Motyčka.|HDTV|Zvukový popis| 30.10. 04:40 30.10. 05:07
Pod pokličkouDo kavárny, do cukrárny výlet nikdy není marný (2009). Co všechno nevíme a víme o tom, co pijeme a jíme. Žánr: aktivity pro Volný čas; 30.10. 05:07 30.10. 05:31
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 30.10. 05:31 30.10. 05:59
Studio 630. říjen je na Slovensku věnován připomínce podpisu Deklarace slovenského národa neboli Martinské deklarace z roku 1918.|Tehdy se zástupci Slovenska přihlásili ke vzniku samostatného státu Čechů a Slováků.|Jak tehdy lidé Žánr: zpravodajský magazín; vznik státu přijali a jaký bude slavnostní program po sto letech? |Víc ve Studiu 6 v 7:35 a 8:35 na jedničce a čtyřiadvacítce.|HDTV| 30.10. 05:59 30.10. 09:00
Dva lidi v ZOOČeská komedie pro malé i velké diváky o malých hříšnících v ráji divokých zvířat (1990). Hrají: M. Macháček, J. Jirásková, J. a M. Morávkovi, J. Hartl, Z. Hadrbolcová, L. Mrkvička, H. Růžičková, Z. Srstka a Žánr: komedie / sitcom; další. Kamera J. Krejčík. Scénář a režie M. Poledňáková.|4:3|Děj se odehrává převážně mezi zvířaty v zoologické zahradě. Hrdiny příběhu jsou dva malí kluci - dvojčata, která rodiče na čas odložili k dědečkovi. Jenomže Montyho, jak si dědeček říká, opět opustila babička, jež nemá příliš pochopení pro manželovu profesi veterináře. Monty je proto ochoten starat se pouze o jednoho z vnuků. Chlapci však využijí své podoby a předstírají, že u dědečka zůstal jenom jeden a druhý se proto musí pořád skrývat. Do své lsti se ovšem sami zapletou a pravda pochopitelně vyjde nakonec najevo. 30.10. 09:00 30.10. 10:32
O bílém jadýrkuPohádka o hádankách bílé víly, čarovném ořechu a pravdě, která vyšla najevo (1983). Hrají: M. Vašut, M. Velda, M. Dvorská, R. Vodrážka, J. Leichtová, F. Vicena, D. Čárová a další. Scénář M. Medová. Kamera Žánr: pořad pro Děti / mládež; F. Němec. Režie V. Jordánová.|4:3|Pohádka z roku 1983 vypráví příběh Marka (M. Velda), ztraceného a znovunalezeného syna zámecké paní (M. Dvorská). Ta se po jeho zmizení ujala výchovy Tomáše, syna komořího (M. Vašut). Když se Marek vrátil ke své matce, vypadalo to, že oba mladíci budou žít svorně a bez zášti. Pak se ale Tomáš zamiloval do princezny Johanky (J. Leichtová), která byla němá, vyléčit ji mohlo pouze kouzelné jadýrko. Aby nevlastnímu bratrovi pomohl, Marek se pro ně vydal a zodpověděl i tři otázky kouzelné víly. Žárlivému Tomášovi ovšem jeho pomoc nebyla po chuti a už to vypadalo, že za dobrý skutek bude Marek potrestán. Nakonec se ale přesvědčíte, že šlechetnost a nezištnost jsou, aspoň v pohádkách, přece jen náležitě odměněny. 30.10. 10:32 30.10. 11:35
Černé ovceVYZKOUŠELI JSME - Hotová jídla mezinárodní kuchyně. Můžeme si je uvařit, dát si v restauraci, nebo koupit v obchodě. Vyzkoušeli šest vzorků ze supermarketů. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 30.10. 11:35 30.10. 11:51
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 30.10. 11:51 30.10. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 30.10. 12:00 30.10. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 30.10. 12:20 30.10. 12:29
O princi, který měl smůluHumorná pohádka o tom, jak se zbavit protivného trpaslíka (1989). Hrají: J. Šťastný, V. Gajerová, J. Dvořák, J. Jirásková, P. Nárožný, J. Drbohlavová a další. Scénář Z. Brunclíková. Kamera Žánr: pořad pro Děti / mládež; M. Dostál. Režie P. Obdržálek.|4:3|Veselá pohádka vypráví o princi Leopoldovi (J. Šťastný), který vinou špatné výchovy královských rodičů není samostatný. Vymýšlí si tisíce výmluv, ať má udělat cokoliv. S oblibou tvrdí, že má smůlu, a že kdyby měl trpaslíka, i ten mu vyroste. Bílá paní z obrazu (J. Jirásková) chce pomoci služebné Lidce (V. Gajerová), která má prince ráda. A tak mu přičaruje skutečného trpaslíka (J. Dvořák), který Leopoldovi "znepříjemňuje" život. Pomůže princova láska k tomu, aby dospěl a trpaslíka i výmluv se zbavil? 30.10. 12:30 30.10. 13:33
Povídavá pohádkaO tom, jak čarodějka Laskonka chtěla překazit královskou svatbu (1989). Hrají: J. Molavcová, I. Trojan, M. Pleštilová, J. Vinklář, J. Jirásková, J. Brejchová, J. Kačer a další. Scénář V. Špaňhel. Kamera Žánr: pořad pro Děti / mládež; F. Němec. Režie J. Makoszová-Pokorná.|4:3|Laskonka (J. Molavcová) se sice přestěhovala do jiného království, ale i tady škodolibě podstrojuje své podivuhodné dobroty. Napekla zázračné pusinky a zařídila, aby princezna (M. Pleštilová) oněměla, zatímco všichni ostatní povídají, povídají, melou páté přes deváté a neváží si slov, která pronášejí. Myslela si, že tak překazí královskou svatbu, to se ale pěkně přepočítala! 30.10. 13:33 30.10. 14:00
Potkal jsem ho v zooO kamarádství, které se nevidí. Český film (1994). Hrají: P. Franc, L. Janota, L. Čechová, O. Kapusta a další. Scénář E. Dutka a D. Králová. Kamera J. Kolín. Režie D. Králová. Žánr: film / dramatický pořad;Malý Ivoš se v zoo náhodou seznámí se slepým chlapcem, kterému začne přátelsky říkat Slepoň. Kluci spolu stráví celý den. Ivoš ukazuje novému kamarádovi zvířata a umožní mu, aby si na ně mohl sáhnout. Druhý den ho vezme k rybníku a pozve ho na návštěvu k sobě domů. Plánované dopoledne s kamarády u videa se zakázaným hororem se však promění ve skutečné drama: do vedlejšího bytu se vloupe čtveřice zlodějů, která se domnívá, že bude mít na svou práci naprostý klid. Děti se snaží jim loupež překazit. Protože v bytě není telefon, musejí vynaložit všechen důvtip a odvahu, aby na ostražité lupiče upozornili policii. Největší podíl na zatčení zločinců má zdánlivě bezmocný Slepoň. 30.10. 14:00 30.10. 15:06
Vojtík a duchovéStrašidla jsou vysvobozena, ale v podobě duchů dál straší na hradě Cypriána z Višně. Je tu i rozpustilý synek mladého rytíře a půvabné Veroniky. Volné pokračování pohádky Cyprián a bezhlavý prapradědeček Žánr: pořad pro Děti / mládež; (1997). Hrají: L. Vaculík, K. Trojanová, N. Konvalinková, M. Luhan, M. Markovičová, B. Navrátil, J. Březinová a další. Scénář K. Kuršová. Kamera M. Dostál. Režie V. Janečková.|4:3|Volné pokračování pohádky Cyprián a bezhlavý prapradědeček nás opět zavede na hrad rytíře z Višně. Cyprián (L. Vaculík) se oženil s Veronikou (K. Trojanová) a hradní strašidla jsou osvobozena. Své lidské přátele však neopouštějí - jsou tu s nimi nadále v podobě duchů. Jejich syn Vojtík si celé dny hraje s duchem Cecilkou a dokonce kvůli své kamarádce opouští svět lidí. Jestlipak se vrátí zpět? Podaří se mu uchránit opuštěný hrad před zloději? 30.10. 15:06 30.10. 15:55
O perlové panněVelká výpravná pohádka o záhadné krásce z obrazu (1996). Hrají: J. Hanzlík, F. Blažek, K. Sochorová, R. Lukavský, J. Hartl, O. Jirák, R. Žák, F. Rajmont, J. Hálek, M. Kuklová a další. Scénář P. Šrut. Kamera Žánr: pořad pro Děti / mládež; V. Holomek. Režie V. Drha.|16:9|Zvukový popis|"Od hradu k hradu prochází jen s písní a z dávných časů obrazy si vysní..." Dívčí hlas se nese pod klenbami hradu Kudla a neslyší jej nikdo, jen starý rytíř se smutnýma, laskavýma očima - Kornelius (J. Hanzlík). Celé dny vysedává před obrazem černovlasé mladičké krásky, o níž pověst říká, že když zapláče, kutálejí se jí po tváři pravé perly. Však i do rámu obrazu tajemné Perlové panny je zasazená veliká perla. Kornelius žije jenom pro svůj sen. A tato touha jej nakonec vyžene z hradu do světa poté, co mu černý rytíř Cyprián (R. Žák) ukradne milovaný obraz. Do Perlové panny se ale zamiluje i komediantský mládenec Vendelín (F. Blažek). Kdo najde krásnou pannu (K. Sochorová) a komu se nakonec zaslíbí? 30.10. 15:55 30.10. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 30.10. 17:15 30.10. 17:41
Černé ovceTEST - Šlehačky ve spreji - Jak chutnají a z čeho se vyrábí? Mohou být z mléka, ale taky z vody a rostlinných tuků. Odbornice ochutnaly dvacet pět vzorků. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 30.10. 17:41 30.10. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 30.10. 18:00 30.10. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 30.10. 18:25 30.10. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 30.10. 18:55 30.10. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 30.10. 19:00 30.10. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 30.10. 19:50 30.10. 20:00
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 30.10. 20:00 30.10. 20:05
Doktor Martin 2, Ospalá díra a záskokMiroslav Donutil coby špičkový chirurg v úvodním filmu ke druhé řadě oblíbeného seriálu opět bravurně řeší zdravotní případy jako obvodní lékař v podhorském městečku v Beskydech. Se Žánr: komedie / sitcom; svou svéráznou povahou ale přesto stále naráží na další nečekané a často i úsměvné situace. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, J. Štěpánková, R. Mikluš, M. Steinmasslová, S. Remundová, V. Kotek, M. Doležalová, H. Třešňáková a další. Scénář T. Končinský a Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Úvodní film ke druhé řadě televizního seriálu s Miroslavem Donutilem v hlavní roli doktora Martina Elingera. Pokračování navazuje na první sérii, ve které doktor Martin opustil kariéru špičkového chirurga v Praze a stal se "obvoďákem" v malém horském městečku Protějov. Poněkud asociální Elinger se i nadále snaží komunikovat se svéráznými místními obyvateli. Kromě toho, že musí opět řešit řadu lékařských případů a zachraňovat dokonce i životy, se ale pokouší také uspořádat svůj soukromý život. |Jeho ordinaci navštíví Yvona (S. Remundová), místní kuchařka ve školní jídelně, která si neví rady se svou hyperaktivní dcerou Denisou. Když jí Martin odmítne předepsat "tlumicí" léky s tím, že za chováním dcery stojí podle něj spíš její nedůsledná výchova, rozhodne se Yvona jednat na vlastní pěst. To Antonín Brázda (N. Lichý) má přesně opačný problém - bez přítomnosti Miloše (T. Měcháček), který je stále na studiích v Praze a nedává o sobě moc vědět, z jeho života vyprchala energie. A je to právě Martin, kdo ho postrčí k poznání, že by potřeboval do života novou výzvu, čehož se Antonín chopí s vervou sobě vlastní. Mezitím se ze své krátké pražské zastávky nečekaně do Protějova vrátí policista Tomáš Topinka (R. Mikluš). Jeho podivné chování vzbudí ovšem u obyvatel městečka obavy, příčina začne záhy zajímat také Martina. Irena (G. Marcinková) pro změnu jede skládat zkoušky na diplomovanou sestru, proto má za sebe na čas v ordinaci náhradu - mladou, ostýchavou dívku Růženku (M. Doležalová), která se snaží pacientům i doktorovi vyhovět, ale možná až příliš. Do Protějova přichází Michal (V. Kotek), tajemný mladík, který si nechává u Martina v ordinaci ošetřit bodné zranění. Jeho vzezření a přirozený šarm poblouzní nejednu dívku v městečku, ale jeho příchod ocení zejména Antonín Brázda, který si otevřel vlastní restauraci, což se ukazuje být nad jeho síly a Michal, vyučený kuchař, by mu mohl vytrhnout trn z paty. Výsledek je ale přesně opačný a Protějov zasáhne vlna žaludečních obtíží. Všechny indicie ukazují na Antonínovu novou restauraci. Ale opravdu je to on a jeho podnik, kdo za střevní epidemii mohou?
Autor:
0

Michelle Perkins, 500 póz pro svatební fotografie - 70%

Svatební foto­gra­fie je jed­na z nej­ná­roč­něj­ších, už jen pro­to, že se jed­ná výji­meč­ný oka­mžik. Vše musí být doko­na­lé a pou­ta­vé, aby nad pro­hlí­že­ním rodin­né­ho alba bylo na co vzpo­mí­nat.

Kniha se věnu­je por­trétu ženy ve sva­teb­ních šatech a je roz­dě­le­na do kapi­tol : por­trét, po rame­na, do pasu, tří­čtvr­ti­no­vý por­trét, a celé tělo. Ale také pod­le zábě­ru, napří­klad v závo­ji, s kyti­cí v ruce, s dekol­tem a s růz­ným poza­dím jako je měs­to, strom, domá­cí pro­stře­dí, scho­diš­tě, obý­vák, okno...aj. Ale také struč­ně obsa­hu­je zákla­dy pózo­vá­ní, a tipy k jed­not­li­vým čás­tem posta­vy.

Je to kniž­ní inspi­ra­ce, ale ne manu­ál jak fotit, čím fotit a také nikde nejsou uve­de­ny tipy k manu­ál­ní­mu foce­ní. Fotografka Michelle Perkins vychá­zí z toho, že čte­nář je již zku­še­ný foto­graf a po této kni­ze, kte­rá je spí­še pří­ruč­kou pro foto­gra­fy sáh­ne za úče­lem dodá­ní či dopl­ně­ní inspi­ra­ce jak sva­teb­ní foto­gra­fii - por­trét vyfo­tit, jinak než je zvyk­lý.

Fotografie jsou od svě­to­vě uzná­va­ných pro­fe­si­o­nál­ních foto­gra­fů např. Mark Chen, Tracy Dorr, Jeff Hawkins, Kevin Jairaj, Kevin Kubota, Dawn Shields a mno­ho dal­ších.

Jako rych­lá inspi­ra­ce, v jaké póze se dá nafo­tit nevěs­ta, je kni­ha dob­rá. Bez zdlou­ha­vých teo­rií sta­čí pro­lis­to­vat v kni­ze, kte­rá je na foto­gra­fie oprav­du boha­tá, ale troš­ku zkla­má­ním je, že je sou­stře­dě­na jen na sva­teb­ní por­trét ženy, a ne na svat­bu jako celek, s ženi­chem, při oltá­ři, s dru­žič­ka­ma, svěd­kem, ...aj, pro­to­že i to do svat­by pat­ří.

K objed­ná­ní zde : https://www.albatrosmedia.cz/tituly/8487002/500-poz-pro-svatebni-fotografie/

Vazba : bro­žo­va­ná

Rozměry : 210 - 235 mm

Počet stran : 144

Nakladatelství : CPRESS…

Autor:
Prima - 30.10.20180

Prima - 30.10.2018

Televizni program na 30.10.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Doktor z horDoktor Martin zachraňuje matku s dcerou, které se zřítily ze zasněženého srázu. Nebude to však vůbec snadné... Německý seriál (2011). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 30.10. 02:25 30.10. 03:25
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 30.10. 01:25 30.10. 02:25
Přestávka ve vysílání 30.10. 04:07 30.10. 06:15
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 30.10. 06:15 30.10. 06:35
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 30.10. 06:35 30.10. 07:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 30.10. 07:15 30.10. 08:05
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 30.10. 08:05 30.10. 08:40
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 30.10. 08:40 30.10. 09:15
Ohnivý kuřeRobert zorganizoval v hotelu návštěvu Pohlreicha, aby natočil "Ano, šéfe!". Pohlreich je ale mohem víc nadšený z pojetí restaurace kluků. Marek navštíví Verunu v cukrárně a dostane silnou alergickou reakci. Veruna se bojí, že je s Markem konec, ale ten ji pozve k sobě domů. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie L. Kodad (55 min) 30.10. 09:15 30.10. 10:25
Láska, děti a rodinné štěstíAntonia se konečně vrátila z Namibie, kde učila na škole Lékařů bez hranic. Spolu s ní přijel do Německa i Nahas, kterého se s Thomasem rozhodli adoptovat. Bude ale Nahas v Německu šťastný? Německý romantický film (2010). Hrají M. Krachtová, M. Roll, J. Bremermannová, Ch. Blumhoffová a další. Režie J. Delbridge (Premiéra) 30.10. 10:25 30.10. 12:15
Polední zprávy 30.10. 12:15 30.10. 12:30
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 30.10. 12:30 30.10. 13:30
Doktor z horMatka nemocné dívky je stále kdesi v ledovém labyrintu. Její dcera přitom nutně potřebuje kostní dřeň. Doktor Martin musí jednat... Německý seriál (2011). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 30.10. 13:30 30.10. 14:30
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 30.10. 14:30 30.10. 15:30
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 30.10. 15:30 30.10. 16:35
Odpolední zprávy 30.10. 16:35 30.10. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 30.10. 16:50 30.10. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 30.10. 17:50 30.10. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 30.10. 18:55 30.10. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 30.10. 19:40 30.10. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 30.10. 19:55 30.10. 20:15
KrejzoviOndrovi se konečně zadaří a prodá byt. Nemá z toho ale dobrý pocit. Byt před ním prodávala kolegyně Bláhová a odvedla na prodeji většinu práce. Bláhová je navíc samoživitelka... Annu začne v práci obletovat jeden z jejích kolegů. Slepičí džihád je přesvědčený, že Annu balí. Anna si to nakonec začne myslet taky. Leon je hezký chlap a Anna ráda přijme jeho pozvání na večeři. Krejza odjíždí natáčet na Slovensko a potřebuje pohlídat Emu. A to pořádně! Ema totiž zrovna hárá. Krejza pověří Anetu a slíbí jí za hlídání skútr. Pavlína ale Anetu láká k vodě... Rádio se dostalo do finančních potíží a může ho zachránit jedině nový inzerent. Jeden by tady i byl. Je to majitel místního vyhlášeného kempu. Ten ale Danku nevkusně balí... Hrají V. Postránecký, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a další. Režie L. Kodad (Premiéra) 30.10. 20:15 30.10. 21:35
PoldaMagistru farmacie a vědeckou pracovnici úspěšné farmaceutické firmy našel manžel mrtvou u sebe doma. Na první pohled vše vypadalo jako nepovedené vloupání, ale jak to, že na vražedné zbrani není žádná krev? Neměl pachatel vraždu už připravenou předem? A co výhružný dopis, který oběť dostala pár dní před vraždou? A zatímco Michal s Andrejem se zabývají smrtí ve farmacii, musí projít také svými vlastními zdravotními testy. Jak je to s Michalovým sebevražedným životním stylem? A jaké tajemství skrývá Andrej? Hrají D. Matásek, I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek, J. Kolesárová, E. Maximová, T. Krippnerová, J. Slach, O. Kavan, I. Novák, M. Pospíchal, J. Sedláčková. Režie J. Fuit (2018) 30.10. 21:35 30.10. 22:55
TOP STAR magazínTOP STAR magazín s Davidem Gránským každé úterý večer na Primě! Monitorujeme životy slavných, bohatých a vlivných lidí. Reportáže, odhalená tajemství, dojemné, zábavné i šokující příběhy (Premiéra) 30.10. 22:55 30.10. 23:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 30.10. 23:50 31.10. 00:50

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Hvězdný prachProsťáček z malé anglické vísky miluje místní krasavici tak, že je pro ni schopen čehokoliv. Třeba i výpravy do zapovězeného světa za zdí, odkud jí hodlá přinést spadlou hvězdu. Netuší ovšem, že ta po svém dopadu získala podobu krásné dívky... Americký fantasy film (2007). Hrají Ch. Cox, C. Danesová, R. De Niro, M. Pfeifferová, R. Gervais a další. Režie M. Vaughn 30.10. 00:55 30.10. 02:57
Přestávka ve vysílání 30.10. 02:57 30.10. 06:40
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 30.10. 06:40 30.10. 07:10
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Americký animovaný seriál (2016) 30.10. 07:10 30.10. 07:30
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 30.10. 07:30 30.10. 08:45
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2014) 30.10. 08:45 30.10. 09:35
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2008) 30.10. 09:35 30.10. 10:35
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2000). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 30.10. 10:35 30.10. 11:30
Beznadějný romantikMatt miluje romantické filmy a snaží se jimi řídit i při pokusu o získání zpět svojí životní lásky, ale cestou za Alexis potká Liz. Jak je možné, že právě Matt nepozná, že Liz je ta pravá...? Americká romantická komedie (2015). Hrají Ch. B. Allenová, B. W. Jones, C. Thomsonová, M. Walshová, J. Diaz, A. Wagner, M. Crossová, F. Stewart a další. Režie F. Mann 30.10. 11:30 30.10. 13:25
Hurááá do džungle!Reportér Dan jede do Palombie natočit reportáž. Spolu se svérázným průvodcem se vydá na dobrodružnou cestu, na níž je čeká nejedno překvapení. Tím největším je podivné žluté zvířátko Marsupilami... Francouzsko-belgická dobrodružná komedie (2012). Hrají J. Debbouze, A. Chabat, F. Testot a další. Režie A. Chabat 30.10. 13:25 30.10. 15:45
Šéfkuchař na griluŠéfkuchař Carl Casper se po neshodách s majitelem luxusní restaurace rozhodne opustit své dobře placené místo a pořídit si pojízdné bistro. Konečně nebude jeho kreativitě nikdo stát v cestě a bude mít více času na syna... Americká komedie (2014). Hrají J. Favreau, S. Vergeraová, J. Leguizamo, S. Johanssonová, D. Hoffman a další. Režie J. Favreau 30.10. 15:45 30.10. 18:10
Deník plný tajemstvíRebecca se po údajné sebevraždě své sestry pustí do pátrání na vlastní pěst. Podaří se jí odhalit, že se dívka zapletla s gangem ruských vyděračů. A i ona sama se stává podezřelou ze sestřiny vraždy... Americký thriller (2016). Hrají A. Bratts, K. Cantwellová, N. Coulonová a další. Režie B. Demaree 30.10. 18:10 30.10. 20:00
Policajt v Beverly Hills IIIDetektiv Axel Foley pátrá po vrahovi svého šéfa a vyšetřování ho opět zavede do Kalifornie, tentokrát do zábavního parku Wonder World mezi padělatele bankovek. Riskuje vlastní život, aby pachatele odhalil a dopadnul... Americká akční komedie (1994). Hrají E. Murphy, J. Reinhold, H. Elizondo a další. Režie J. Landis 30.10. 20:00 30.10. 22:15
Válečná bandaPěší jednotka americké armády zvaná Válečná banda se má za druhé světové války vydat na tajnou misi za nepřátelskou linii. Má za úkol zmocnit se nacistické superzbraně. Předtím však musí projít výcvikem zkušeného kapitána... Americký válečný film (2015). Hrají D. Lundgren, M. Rourke, L. Goss a další. Režie R. Little 30.10. 22:15 31.10. 00:10

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Vězni hororuSkupina soutěžících se musí s penězi na zádech probojovat přes strašidelný komplex v opuštěné litevské divočině. Pronásledovat je bude smečka hladových psů... Britská reality show (2017) 30.10. 01:25 30.10. 02:25
Barva mociVyšetřovatelé jsou na stopě vrahovi černošského mladíka. Proti jejich svědkovi ale policie staví svého oponenta, který domněnky o zkorumpované policii popírá. Vzpoura ve městě se navíc stupňuje a namísto pouhých protestů se objevuje násilí... Americký kriminální seriál (2017). Hrají S. Lathanová, S. James, H. Huntová, R. Dreyfuss a další (Premiéra) 30.10. 02:25 30.10. 03:25
Vězni hororuSkupina soutěžících se musí s penězi na zádech probojovat přes strašidelný komplex v opuštěné litevské divočině. Pronásledovat je bude smečka hladových psů... Britská reality show (2017) 30.10. 03:25 30.10. 04:25
Barva mociVyšetřovatelé jsou na stopě vrahovi černošského mladíka. Proti jejich svědkovi ale policie staví svého oponenta, který domněnky o zkorumpované policii popírá. Vzpoura ve městě se navíc stupňuje a namísto pouhých protestů se objevuje násilí... Americký kriminální seriál (2017). Hrají S. Lathanová, S. James, H. Huntová, R. Dreyfuss a další 30.10. 04:25 30.10. 05:07
Přestávka ve vysílání 30.10. 05:07 30.10. 06:00
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o
Autor:
argo0

ARGO - Ben Affleck za to dostal Oscara za nejlepší film

Zachránit život šes­ti pra­cov­ní­ků vel­vy­sla­nec­tví USA z pro­stře­dí bouř­li­vé­ho Teheránu je úkol jen pro nej­lep­ší pro­fe­si­o­ná­ly a tím je Tony Mendeze. Je agent CIA s odbor­ným zamě­ře­ním na exfil­tra­ci, Je to on, kdo musí vymys­let způ­sob, jak dostat lidi do bez­pe­čí. V roce 1979 se vzta­hy mezi USA a Iránem zhor­ši­ly. Jednoho dne bylo ame­ric­ké vel­vy­sla­nec­tví v Teheránu obsa­ze­no sku­pi­nou radi­ká­lů, kte­ří zaja­li 52 zaměst­nan­ců amba­sády a zadr­že­lo je jako rukojmí. Je otáz­kou času, kdy se roz­hod­nou zajat­ce zlik­vi­do­vat. Ještě před obsa­ze­ním amba­sády se však poda­ří šes­ti lidem unik­nout z budo­vy a azyl nachá­zí na kanad­ském vel­vy­sla­nec­tví. Není to bez­peč­ný úkryt. Každým dnem se zvy­šu­je rizi­ko, že povstal­ci uprch­lí­ky najdou a zlik­vi­du­jí je i ty, kdo jim pomá­hal. Jedinou záchra­nou pro uprch­lí­ky je rych­lý únik za hra­ni­ce země. Právě tady začí­ná prá­ce agen­ta Tonyho Mendeze. Jeho nápad zachrá­nit uprch­lí­ky tak, že se budou vydá­vat za fil­ma­ře nové­ho fil­mu ARGO, je šíle­ný. Mendez však doká­že zís­kat pod­po­ru pro ten­to pro­jekt nejen u pra­cov­ní­ků CIA, ale nadchne pro něj i spo­lu­pra­cov­ní­ky z Hollywoodu. Proběhnou pří­prav­né prá­ce pro natá­če­ní fil­mu, a pak násle­du­je záchran­ná akce v Teheránu. Americká totož­nost je jako vstu­pen­ka na popra­viš­tě. Proto se fil­mo­vý štáb musí vydá­vat za Kanaďany. Bouřlivá situ­a­ce v uli­cích měs­ta se nezklid­ni­la a natá­čet film v tako­vém pro­stře­dí se jeví jako napros­to nere­ál­né. V úspěš­nost celé akce pře­stá­vá věřit CIA i samot­ní uprchlí­ci. I přes vel­ké rizi­ko se akce ARGO rea­li­zu­je.

Dramatický thriller Argo vychá­zí ze sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Popisuje taj­nou ope­ra­ci na záchra­nu šes­ti Američanů, kte­rá se ode­hrá­la na poza­dí kri­ze s rukojmí­mi v Íránu v roce 1979. Samotný pří­běh je nato­lik neu­vě­ři­tel­ný, že může vzbu­dit u divá­ků váž­né pochyb­nos­ti a pode­zí­rat fil­ma­ře z buj­né fan­ta­zie.  Ben Affleck reží­ro­val film ARGO pod­le scé­ná­ře Chrise Terria, kte­rý se inspi­ro­val kni­hou sku­teč­né­ho agen­ta CIA Antonia Mendeze. Svolení k odtaj­ně­ní mate­ri­á­lů týka­jí­cí se akce v Teheránu dala CIA před něko­li­ka lety.  Mendezova kni­ha byla před vydá­ním pro­vě­ře­na CIA, aby se pře­de­šlo úni­ku uta­jo­va­ných sku­teč­nos­tí. Je pro­to jas­né, že ani fil­mo­vý scé­nář  nemohl obsa­ho­vat  hlub­ší pohled do řidí­cí­ho sys­té­mu CIA. Soustředil se hlav­ně na zachy­ce­ní nepře­hled­né a dra­ma­tic­ké atmo­sfé­ry v Teheránu, situ­a­ci při obsa­ze­ní ame­ric­ké amba­sády a na prů­běh celé ope­ra­ce ARGO. V úvod­ní sek­ven­ci fil­mu se divá­ci také dozví základ­ní infor­ma­ce o poli­tic­ké situ­a­ci v Iránu, i proč se poli­tic­ká situ­a­ce mezi USA a Iránem zhor­ši­la. Následná scé­na už zachy­cu­je napja­té oka­mži­ky při obsa­ze­ní ame­ric­ké amba­sády roz­váš­ně­ným davem. Napětí a strach z davo­vých scén jsou sou­čás­tí vět­ši­ny scén, kte­ré zob­ra­zu­jí situ­a­ci v uli­cích Teheránu. Nevypočítatelnost cho­vá­ní lidí na uli­ci i při jed­ná­ní úřed­ní­ků jsou nej­vět­ším rizi­ko­vým fak­to­rem celé ope­ra­ce, a to se sna­ži­li auto­ři fil­mu divá­ko­vi v maxi­mál­ní míře zpro­střed­ko­vat.  Zcela jiná atmo­sfé­ra vlád­ne při pří­pra­vě záchran­né akce a pře­de­vším při fik­tiv­ní pří­pra­vě fil­mu Argo. Možná až pří­liš lehce a s humo­rem půso­bí scé­ny, kde se Mendéz setká­vá s holly­wo­od­ským mas­ké­rem Johnem Chambersem a reži­sé­rem Lesterem Siegelem. Přehnaně efekt­ně půso­bí čte­ní scé­ná­ře před novi­ná­ři, ale kdo ví, tře­ba to nijak nevy­bo­ču­je z běž­né holly­wo­od­ské fil­mo­vé pra­xe. Scény z Hollywodu dají fil­mu jiné tem­po i nála­du. Naopak nejis­to­ta a ner­vo­zi­ta vlád­ne mezi uprch­lí­ky na kanad­ské amba­sádě. Tady je tře­ba oce­nit i prá­ci kame­ra­ma­na, kte­rý kom­bi­nu­je zábě­ry sta­tic­ké kame­ry s doku­men­tár­ní­mi záběr.

Samotný námět fil­mu je zají­ma­vý a při­taž­li­vý. Scénárista Chris Terria doká­zal při­pra­vit napí­na­vé scé­ny i reál­né dia­lo­gy. Postavy nejsou zby­teč­ně upo­ví­da­né ani sen­ti­men­tál­ní a neu­sly­ší­me ame­ric­ké slo­ga­ny typu “ty to doká­žeš“ nebo „milu­ji tě“.  Na půso­bi­vos­ti scén se podí­lí doku­men­tár­ní zábě­ry kame­ry, kte­rá zachy­cu­je pro­sto­ry kanad­ské amba­sády i napí­na­vé oka­mži­ky na tržiš­ti. Za kame­rou byl Rodrigo Prieto, kte­rý natá­čel, mimo jiné, kri­ti­ky i divá­ky uzná­va­ný film Zkrocená hora.

Z her­ců mě zau­jal John Goodman  v roli mas­ké­ra Johna  Chambersa a Alan Arkin v roli reži­sé­ra Lestera Siegela. Oba her­ci doda­li pří­bě­hu pat­řič­nou holly­wo­od­skou šťá­vu a v jejich pří­tom­nos­ti půso­bil Ben Affleck v roli Antonia Mendeze jako pra­co­vi­tá šedá myš­ka. Ben Affleck se totiž před natá­če­ním osob­ně setkal se sku­teč­ným Mendezem. Do fil­mo­vé­ho Mendeze pak se násled­ně sna­žil zob­ra­zit Mendezův pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup k prá­ci a lid­skou skrom­nost.

Filmovým divá­kům, kte­ří se na film ARGO půjdou podí­vat a i dal­ším zájem­cům o prá­ci agen­ta CIA, dopo­ru­ču­ji kni­hu ARGO (Master in Disguise) nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta. Je napsá­na čti­vě a obsa­hu­je postře­hy Mendeze ze své prá­ce, kte­rá sou­vi­se­la s uve­de­nou akcí. Čtenář se také dozví, že spo­lu­prá­ce s pra­cov­ní­ky Hollywoodu neby­la v tom­to pří­pa­dě ničím neob­vyk­lým.

Film je pro­fe­si­o­nál­ně zpra­co­ván a půso­bí pře­de­vším tím, že zob­ra­zu­je sku­teč­nou udá­lost a zpro­střed­ko­vá­vá poměr­ně civil­ní pohled na prá­ci agen­ta CIA a cho­vá­ní lidí v ohro­že­ní živo­ta.

Hodnocení: 80 %

Recenze napsá­na: 27. 11. 2012

Autor:
NOVA - 30.10.20180

NOVA - 30.10.2018

Televizni program na 30.10.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Dr. HouseHouse se sám stane pacientem ve chvíli, kdy ho jeden z pacientů postřelí. Další děj je značně bizarní a divák až na konci dílu pochopí, že vše, co viděl, byly Housovy post-traumatické halucinace. V nich se House velmi zvláštním způsobem snaží pomoci muži se silně oteklým jazykem, svému poslednímu skutečnému pacientovi před postřelením. Tyto halucinace jsou tak bizarní, že v nich dojde i k vraždě tohoto pacienta. Sám House v nich sdílí nemocniční pokoj s mužem, jenž ho postřelil. Americký seriál (2005). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 30.10. 01:10 30.10. 01:50
Kriminálka Las VegasProbíhá velkolepá oslava narozenin slečny O´Neillové, na kterou přišla celá místní smetánka. Vše probíhá podle plánu až do chvíle, kdy je nalezen číšník Tim Duke zastřelený a slečna O´Neillová ukrytá v zamčeném trezoru, kde se snažila před střelbou zachránit. O´Neillová připravovala knihu vzpomínek a ne každý chtěl, aby některé skutečnosti vypluly na povrch. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 30.10. 01:50 30.10. 02:35
Střepiny 30.10. 02:35 30.10. 03:15
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 30.10. 03:15 30.10. 03:55
Ordinace v růžové zahradě 2Švarc je přesvědčen o tom, že místo náměstka má jisté, Hofman se však rozhodne jinak. Hanák se pokusí zajistit ochranu pro zraněného Ukrajince, kterému zjevně hrozí nebezpečí. Neuspěje ale ani u policie a v noci pak dojde v nemocnici k dramatickým událostem, během kterých zemřou násilnou smrtí dva lidé. Švarc je navíc pohotově připraven zneužít situaci pro svou odplatu. Míša Kovaříková prodělá předčasný porod. Darek a Lucie začínají bydlet spolu a musí vyřešit zásadní problém - jak má vypadat jejich společný obývák? Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají M. Zounar, R. Fiala, J. Kanyza, P. Rychlý, S. Rašilov, A. Kulovaná, F. Tomsa a další. Režie I. Macharáček Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 30.10. 03:55 30.10. 05:55
Snídaně s Novou 30.10. 05:55 30.10. 08:40
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 30.10. 10:55 30.10. 11:45
Tescoma s chutíDobrá kuchyně a exkluzivní recepty známých šéfkuchařů. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově. 30.10. 11:45 30.10. 12:00
Polední Televizní noviny 30.10. 12:00 30.10. 12:25
Krok za krokem(Step by Step III) Manželé Carol a Frank Lambertovi a jejich děti nejsou jen tak obyčejná rodinka, jejich soužití přináší hromadu nevšedních zážitků a skvělé zábavy... Třetí řada amerického seriálu (1993). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 30.10. 12:25 30.10. 12:45
Ordinace v růžové zahradě 2Hanák je atakován matkou zastřelené dívky i prostřednictvím bulvárního tisku. Švarc využívá situace k tomu, aby Hanákovi ještě více znepříjemnil život. A zatímco Hanák perlí na operačním sále, stahují se nad ním mračna. Angelina, ponížená Mázlovým odmítnutím, se rozhodne pro odvetu. Svou zákeřnou lží vyvolá rodinný rozkol mezi otcem a synem Mázlovými. Šimon promluví do duše Míše Kovaříkové - je přesvědčen, že by měla dát svému miminku šanci na skutečně rodičovskou péči. Babeta má pocit, že konečně našla toho pravého - dokud ji nevyvede z omylu. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají R. Fiala, S. Nováková, M. Zounar, P. Rychlý, S. Rašilov, B. Štěpánová, V. Zavřel a další. Režie J. Chlumský Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 30.10. 12:45 30.10. 14:05
Dr. HouseHouse se po svém zranění vrací zpět do práce. Jeho prvními pacienty jsou mladá žena, která při cvičení jógy ochrnula, a muž, trvale už osm let připoutaný na vozík, který se pokusil utopit v bazénu. Zprvu je House přesvědčen, že žena své symptomy předstírá, ale ostatní se domnívají, že problém je v páteři. Pak si House všimne ženiných nehtů na noze. Druhý Housův pacient je mnohem komplikovanější případ. I po řadě prodělaných testů nejsou lékaři schopni na nic přijít. Jen mezi nimi sílí pocit, že způsob, jak House hledá příčiny mužových potíží, je vlastně mučením nemocného. Když House v noci přijde za Cuddyovou se svou teorií, jak muže vyléčit pomocí kortisonu, šéfka ho odmítne. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 30.10. 14:05 30.10. 15:00
Dr. HouseDr. House má pomoci dr. Wilsonovi s jeho malou devítiletou pacientkou, která zřejmě trpí nějakým druhem rakoviny. Dívka před svým kolapsem měla halucinaci. House se svými lidmi sice rakovinný novotvar objeví, dívka však má dál velmi závažné problémy. House nakonec přijde s komplikovanou operací, při níž musí dívce navodit klinickou smrt. Operace se naštěstí povede a dívce je z mozku odstraněna krevní sraženina. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 30.10. 15:00 30.10. 15:55
Kriminálka Las VegasKarl Cooper se právě po sedmi letech vrátil z vězení a je rozhodnut vyřídit si účty s Claytonem Nashem, bez jehož svědectví by se Karl nikdy do vězení nedostal. Zrádce na ubytovně zastřelí, bohužel po cestě domů do jeho auta nabourá vůz mladé Elly Sullivanové, která ho chce odvézt na ošetření do nemocnice a je odhodlaná zavolat policii. Pro Karla je to nepříjemný svědek... Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 30.10. 15:55 30.10. 16:57
Odpolední Počasí 30.10. 16:57 30.10. 17:00
Odpolední Televizní noviny 30.10. 17:00 30.10. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 30.10. 17:25 30.10. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie K. Hanzlík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 30.10. 18:25 30.10. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 30.10. 19:30 30.10. 20:20
Ordinace v růžové zahradě 2Bobo Švarc se odstěhoval na ubytovnu a vzal s sebou i Huga. Sám bez Heluš ale péči o syna vůbec nezvládá. Tereza v nemocnici bojuje o život svého nenarozeného dítěte. Jediné, co ji drží nad hladinou, je láska k Márovi, ten se ale zatím tajně schází s generální ředitelkou nemocnice Charlotte. Marika se snaží vyhýbat Sekorovi. Má výčitky a také se bojí, že by mohl odhalit pravdu o smrti svého otce. Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryte titulky) 30.10. 20:20 30.10. 21:35
Víkend 30.10. 21:35 30.10. 22:30
Námořní vyšetřovací službaKongresmanka Flammingová najde na přední sedačce svého auta mrtvou krysu s drsným vzkazem, že příště je na řadě ona. Vance se proto rozhodne přidělit jí ochranku, než bude případ vyšetřen, ale kongresmanka to tvrdošíjně odmítá. Když je ale její asistent nalezen v motelovém bazénu mrtvý, je nucena si přiznat, že jí skutečně hrozí nebezpečí. S vraždou zřejmě souvisí fakt, že kongresmanka nedávno podepsala uzavření vojenské základy nedaleko městecka, kde se mrtvý asistent našel. Čtrnáctá řada amerického kriminálního seriálu (2016). Hrají M. Harmon, P. Perrette, S. Murray, W. Valderrama, J. Esposito, B. Dietzen, R. Carroll, D. McCallum, E. Wickersham a další. (premiéra) 30.10. 22:30 30.10. 23:20
Beze stopyMladému rasově smíšenému páru se na místním trhu ztratí malý syn. Tým zjistí, že muž má bohatého otce, který kvůli svým rasistickým názorům synovu rodinu neschvaloval. To přivádí policisty na myšlenku, že by za celou kauzou mohl stát právě dědeček. Mezitím únosci kontaktují rodinu pomocí SMS a požadují peníze. Při předávce je však otec dítěte těžce postřelen. Motorka únosce přivede policisty na stopu skutečného pachatele. Americký krimi seriál (2006). Hrají E. Close, M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Murciano a další. 30.10. 23:20 31.10. 00:15
Novashopping 30.10. 08:40 30.10. 08:55
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie K. Hanzlík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 30.10. 08:55 30.10. 09:55
SpecialistéVálečný veterán z Afghánistánu Babický unese svou dceru. Specialisté jej vypátrají a dítě vrátí zpět matce. Babický, který trpící posttraumatickou stressovou poruchou, se s rozvodem ani se ztrátou dítěte nikdy nesmířil. Rozhodne se situaci vyřešit po svém. Pokusí se zabít bývalou manželku i jejího nového přítele. Ten při explozi zahyne, Babická jako zázrakem vyvázne. Specialisté mají za úkol rychle nalézt Babického, vyzbrojeného armádními zbraněmi, a ochránit matku s dítětem. Ukryjí je do tajného policejního bytu. Babickému se podaří byt vypátrat a v plné polní se pro svou rodinu vydá. Specialisté se tak ocitnou tváří v tvář po zuby ozbrojenému a ke všemu odhodlanému vojákovi. Nový český kriminální seriál (2018). Hrají D. Prachař, J. Štáfek, Z. Kajnarová, J. Zadražil, J. Bača, B. Vyskočilová a další. Režie R. Šveda Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 30.10. 09:55 30.10. 10:55

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Nezvratný osud 2(Final Destination 2) Pokračování úspěšného hororu o tom, že uniknout z pracovního seznamu smrti je téměř nemožné. USA 2003, horor. Hrají A. Larter, A. J. Cook, M. Landes, T. Todd a další. Režie D. R. Ellis Smrt se nedá ošálit, a pokud se člověk jednou ocitne na seznamu, osud už se postará, aby byl dodržen. Jedním z mála lidí, kteří to poznali, je dívka Clear Rivers, poslední člověk, který přežil katastrofu letu 180. Díky vizi jejího spolužáka sice několik lidí uniklo smrti v troskách letadla, vzápětí však jeden po druhém zemřeli jako oběti bizarních nehod. Clear je poslední a ví, že tentokrát je na řadě ona. Snaží se být ve střehu, bizarní souhra náhod, na jejímž konci by byla její smrt, však stále nepřichází. Není divu, smrt má právě další problém. Středoškolačka Kimberly Corman si vyrazila se třemi kamarády na výlet. Těsně před nájezdem na dálnici má velmi sugestivní vizi hromadné havárie, při které zahyne ona, její přátelé a také řada dalších lidí. Přes protesty přátel se jí podaří vjezd na dalnici na chvíli zablokovat. K nehodě tak sice dojde, ale zahynou při ní jiní lidé. Kimberly samotnou zachrání před smrtí mladý policista Thomas Burke. Dívka poté vyhledá Clear, která ji upozorní na význam předtuch a vezme ji za cynickým znalcem smrti Bludworthem. Ten jim poradí, že naplnění seznamu smrti může přerušit pouze nový život... Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. 30.10. 03:05 30.10. 05:25
Sám doma a bohatý(Richie Rich) Macaulay Culkin je sice nejbohatším dítětem na světě, chybějí mu ale kamarádi a jeho rodiče zmizeli v bermudském trojúhelníku. On je musí zachránit! USA 1994, komedie. Hrají Macaulay Culkin, John Larroquette, Edward Herrmann, Christine Ebersole, Jonathan Hyde, Michael McShane a další. Režie Donald Petrie Malý Richie je nejbohatší dítě na světě. Má vše, nač si vzpomene. Soukromou restauraci McDonald, psa Dolara a Claudii Schiffer jako osobní trenérku aerobiku. Něco mu však přece jen chybí, a to pár opravdu dobrých kamarádů. Při zahájení provozu nové otcovy továrny si všimne party, hrající na blízkém plácku baseball. Zatímco rodiče, kteří odletěli na večeři s anglickou královnou, musí nouzově přistát na moři po výbuchu bomby, pozve věrný komorník Cadbury partu z plácku do přepychového sídla. Příjemný večer Richiemu pokazí nejprve zjištění, že komorník dětem za návštěvu zaplatil, a vzápětí zpráva, že jeho rodiče zmizeli. Bombu umístil do letadla osobní strážce pracující pro Van Dougha, který se tak chce zmocnit obrovského majetku. Zbývá odstranit ještě Richieho. To však bude mnohem obtížnější, než by se na první pohled zdálo. Richie se totiž s Cadburym a partou z plácku pustí do boje a po dramatické bitvě, vedené poněkud netradičními prostředky, dokáže slavně zvítezit. (skryté titulky) 30.10. 05:25 30.10. 06:50
Číslo 5 žije(Short Circuit II) Pokračování komedie o válečném robotovi, který dostal rozum a rozhodl se být hodný a vzdělaný. USA 1988, sci-fi komedie. Hrají Fisher Stevens, Michael McKean, Cynthia Gibb, Jack Weston, Dee McCafferty, David Hemblen a další. Režie Kenneth Johnson Úspěch
Autor: