Denní archiv Září 20, 2018

0

Ondřej Hník – Růžena Hníková – Martina Chloupková: Diktáty trochu jinak pro 5. třídu

„Přečti si text – pro­cvi­čuj gra­ma­tic­ké jevy – napiš dik­tát na jed­nič­ku“ to je „mot­to“ pří­ruč­ky, kte­rá si kla­de žákům usnad­nit nároč­nou ces­tu pra­vo­pi­sem. Pokud se totiž děti chtě­jí oprav­du nau­čit psát bez chyb, nezbý­vá než pro­cvi­čo­vat, opa­ko­vat a ujas­ňo­vat si nejas­nos­ti.
Tato kníž­ka nava­zu­je na stej­no­jmen­né dik­tá­ty pro 3. a 4. roč­ník a jak auto­ři uvá­dě­jí, obě pub­li­ka­ce mohou slou­žit jako pod­po­ra při pří­pra­vě na osmi­le­té gym­ná­zi­um.
V dneš­ní výu­ce češ­ti­ny se mno­hem více než dří­ve dává důraz na čte­ní s poro­zu­mě­ním a správ­né pocho­pe­ní gra­ma­tic­ké­mu jevu. Klasické dik­tá­ty a pěti­mi­nu­tov­ky poma­lu ustu­pu­jí ino­va­tiv­ním pří­stu­pům. Jeden z nich je nabí­zen v této cvi­čeb­ni­ci dik­tá­tů – žák si nejdří­ve pře­čte text dik­tá­tu, pro­ve­de cvi­če­ní urče­ná k zafi­xo­vá­ní pra­vi­del a k pocho­pe­ní pra­vo­pis­ných jevů a až poté si dik­tát vyzkou­ší napsat.
Kniha má 20 kapi­tol včet­ně řeše­ní, roz­dě­le­ných do jed­not­li­vých gra­ma­tic­kých jevů. Začíná se pro­cvi­čo­vá­ním pod­stat­ných jmen, pokra­ču­je pří­dav­ný­mi jmé­ny tvr­dý­mi a měk­ký­mi, při­vlast­ňo­va­cí­mi, pro­cvi­čo­vá­ním zdvo­je­ných sou­hlá­sek, sho­dy pří­sud­ku s pod­mě­tem, zájme­na já, vlast­ních jmen, ale i věty jed­no­du­ché a sou­vě­tí. Nechybí opa­ko­vá­ní vyjme­no­va­ných slov nebo čís­lov­ky. Dvě před­po­sled­ní kapi­to­ly jsou věno­vá­ny sou­hrn­ným dik­tá­tům, pro­cvi­ču­jí­cím celé uči­vo páté­ho roč­ní­ku.
Diktáty ve cvi­čeb­ni­ci jsou krát­ké, obsa­hu­jí kolem šede­sá­ti slov. Zohledňují zájmy dneš­ních páťá­ků a jsou při­způ­so­be­ny jejich chá­pá­ní a vní­má­ní svě­ta oko­lo sebe. Diktát na pří­dav­ná jmé­na napří­klad vyprá­ví o Nejlepší mámě: „Maminka vyra­zi­la na pra­vi­del­ný ran­ní nákup. Venku pano­val sych­ra­vý pod­zim, pro­to si vza­la bílý tep­lý šátek. A co vše kou­pi­la? Pravý vče­lí med, kozí sýr, vep­řo­vý salám, bylin­ko­vý čaj a Alíkovi vel­kou kost. K obě­du uva­ři­la polév­ku s ját­ro­vý­mi kned­líč­ky a hově­zí peče­ni. Vřelými slo­vy jsme jí podě­ko­va­li za chut­ný oběd. Po obě­dě nám pře­čet­la napí­na­vý pří­běh z Verneovy kni­hy.“ V šes­ti násled­ných cvi­če­ních mají děti k pří­dav­ným jmé­nům v tabul­ce dopl­nit správ­né pod­stat­né jmé­no z dik­tá­tu a určit jejich mluv­nic­ké kate­go­rie, pře­psat správ­ně text, v němž jsou chy­by, zasou­tě­žit si – po dobu dvou minut psát co nej­ví­ce pří­dav­ných jmen tvr­dých, pří­dav­ných jmen měk­kých a pří­dav­ných jmen při­vlast­ňo­va­cích, za pomo­ci pří­dav­ných jmen z dik­tá­tu vyluš­tit kří­žov­ku a dopl­nit správ­né tva­ry stup­ňo­va­ných pří­dav­ných jmen.
Jednoduchá zadá­ní, hra­vé úlo­hy a barev­né ilu­stra­ce chlap­ce a dív­ky jsou pří­jem­ným bonu­sem této auto­ry dob­ře kon­ci­po­va­né cvi­čeb­ni­ce.


Diktáty tro­chu jinak pro 5. tří­du ZŠ
Autoři: Ondřej Hník – Růžena Hníková – Martina Chloupková
Ilustrace: Aleš Čuma
Počet stran: 64
Nakladatelství: Fragment
Rok vydá­ní: 2018
Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
Hodnocení: 100 %

Autor:
Balet NdB na 4. ročníku unikátního cyklu HUDBA A VÍNO0

Balet NdB na 4. ročníku unikátního cyklu HUDBA A VÍNO

Unikátní cyklus HUDBA A VÍNO pod garancí České filharmonie proběhne v pátek 21. září 2018 ve Valticích v zámecké jízdárně! Hlavní program večera je klavírní koncert Vladislava Kerna a Ivo Karhánka spojený s degustací vín, na jehož závěr zatančí sólisté Baletu NdB Andrea Popov Smejkalová, Ivan Popov, Dilyana Yaneva a Doychin Dochev v choreografii Mária Radačovského vytvořené k této příležitosti!

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

Do Ulice dnes vstupuje Jitka Smutná. Veze si s sebou smutné tajemství…

Ve sna­ze narov­nat sta­ré rodin­né křiv­dy a po letech se setkat se svým bra­t­rem Vlastou Peškem (Rudolf Hrušínský). S tako­vý­mi úmys­ly dnes při­jíž­dí do Ulice Jitka Smutná ali­as Marie Vránová. Setkání s bra­t­rem, se kte­rým ji roz­dě­li­ly sta­ré svá­ry, ale pro­běh­ne úpl­ně jinak, než si před­sta­vo­va­la…

Vlasta Pešek v pátek osla­ví sedm­de­sá­ti­ny, a to je dob­rá pří­le­ži­tost pro setká­ní s rodi­nou. Amálie (Dana Syslová) i Mariina dce­ra Blanka (Linda Rybová) by byly rády, aby se u této pří­le­ži­tos­ti sou­ro­zen­ci udobři­li, jenomže Pešek o setká­ní se sestrou Marií nesto­jí. Nezapomněl jí, co mu před lety řek­la. Marie přes­to sebe­re odva­hu a už dnes večer stisk­ne zvo­nek u domu jeho domu. Aniž by tuši­la, jak zásad­ní ten­to krok v dal­ším živo­tě zne­svá­ře­ných sou­ro­zen­ců bude… Jak tohle setká­ní dopad­ne? A odpus­tí si navzá­jem sta­ré křiv­dy?

Rozhovor s Jitkou Smutnou

Ač sou­ro­zen­ci, jsou Marie a Vlasta jako oheň a voda. I pro­to je jejich vztah kom­pli­ko­va­ný. Jedno ale mají spo­leč­né. Oba jsou až pří­liš tvr­do­hla­ví a hrdí na to, aby udě­la­li prv­ní krok ke smí­ře­ní. Roky spo­lu nemlu­vi­li, proč, to ví jen oni dva. Až Mariina nemoc ji donu­tí udě­lat vstříc­né ges­to, a tak se den před Peškovými sedm­de­sá­ti­na­mi obje­ví na pra­hu jeho bytu….

Jitko, jaká je Marie?
Marie je žen­ská, kte­rá má sta­tek a nebo­jí se fyzic­ké prá­ce. Musí být mana­žer­sky schop­ná, musí mít ráda pří­ro­du. Protože se nachá­zí v těž­ké život­ní situ­a­ci a není si jitá tím, kolik času jí ješ­tě zbý­vá, roz­hod­la se, že napra­ví vzta­hy ve své rodi­ně a poku­sí se najít po letech ces­tu ke své­mu bra­t­ro­vi, Vlastovi Peškovi.

Je něco, co vás s posta­vou Marie spo­ju­je?
Určitě lás­ka k pří­ro­dě. Fyzická prá­ce mě těší a prá­ce na zahra­dě úpl­ně nej­víc. Navíc s Rudolfem Hrušínským máme už léta spo­leč­né­ho koníč­ka, a to je ryba­ře­ní. Svoje úlov­ky nemě­řím na cen­ti­me­t­ry, ale na pocit rados­ti a pohy­bu v pří­ro­dě.

Kam nej­ra­dě­ji vyrá­ží­te na ryby? 

Mně je to úpl­ně jed­no, když to bude malá říč­ka nebo ryb­ník a budu tam jen pro­to, abych namo­či­la pru­ty, i za to budu ráda. Hladiny ryb­ní­ků, jezer, řek, to je vel­ká ener­gie, kte­rou si ráda vozím do měs­ta. Nejsem spe­ci­a­lis­ta a nemám tolik času, naštěs­tí
je mno­ho sou­kro­mých ryb­ní­ků, o kte­ré se maji­te­lé báječ­ně sta­ra­jí. V někte­rých jsou vel­ké kusy. Ale já vel­ké kap­ry pouš­tím.

Jak se vám líbí v Ulici?
Nemám za sebou ješ­tě mno­ho natá­če­cích dní. Točila jsem s Rudolfem Hrušínským a Danou Syslovou. S obě­ma se znám vel­mi dob­ře, s Danou hra­je­me v diva­dle a Rudolf je můj spo­lu­žák z DAMU, cho­di­li jsme spo­lu dokon­ce do roč­ní­ku. S Lindou jsme spo­lu nikdy nehrá­ly, ale je to skvě­lá hereč­ka a zají­ma­vý člo­věk. Ale znám tady mno­ho lidí, ten herec­ký život je pro­měn­ný, a tak si mys­lím, že se mi tu bude líbit.

Překvapilo vás něco v Ulici?
Příjemně mě potě­ši­lo cho­vá­ní štá­bu. Všichni lidé, se kte­rý­mi jsem se potka­la, jsou sehra­ní a pro­fe­si­o­nál­ní. To mě těší, zatím se mi tu líbí.…

Autor:
0

King Skate - SVOBODA

„Ta dyna­mi­ka toho skej­tu, ta svo­bo­da, když jedeš, to je tak krás­ná věc.“

Tomáš Fiala

„Celej ska­te­bo­ard začal tim slo­vem svo­bo­da. Žádný vázá­ní na nic, na niko­ho. Takhle jsem to měl. Nebyla to svo­bo­da ve smys­lu svo­bo­dy Západu nebo svo­bo­dy pohy­bu po měs­tě. Svoboda
jako nezá­vis­lost na čem­ko­li. Takhle čis­tě, ener­ge­tic­ky, ven z uza­vře­ný­ho pro­sto­ru.“

Simon Thiele

„Teď mi napsa­la kama­rád­ka, že od tý doby, co se se mnou sezná­mi­la, kou­ká po měs­tě víc na skej­ťá­ky. A říka­la: Včera jsem vidě­la dva klu­ky, jeli v noci širo­kou uli­cí z kop­ce a vlá­ly za nima koši­le. To byl pocit svo­bo­dy‘ Sám jsem to takhle poe­tic­ky nevní­mal, člo­věk to bere jako samo­zřej­most. Nakoupit, na prk­ně. Je to ale dodneš­ka pocit něja­ký svo­bo­dy. Člověk jez­dí po měs­tě, ta rych­lost a tak. Tohle jed­no­du­chý jež­dě­ní, hez­ky se svézt. Z toho ska­te­bo­ar­ding vznik­nul. Drandili jenom z kopeč­ka, ale měli ten bez­vad­nej fee­ling. Je super vysko­čit, tři­krát oto­čit prk­no a dopad­nout.“

Robert Thiele

„To je ten pocit, když sto­jíš na prk­ně. Jako když sur­fu­ješ. Supr pocit, když jez­díš.
A to je jed­no, co. Já nikdy nejez­dil new scho­ol a něja­ký tri­ky, ale když jedeš z kop­ce a můžeš dělat, co chceš, to je podob­ný jako sur­fo­vat nebo jez­dit ten snow­bo­ard. Skejt je přece jen tro­chu jinej, máš tam ten asfalt, tvr­dej na padá­ní, ale ten pocit z jízdy je pro mě jeden z nej­hez­čích poci­tů, kte­rý si můžeš sám navo­dit; k tomu pat­ří sex, sur­fo­vat na vlnách a tako­vý­hle věci.“

Petr Pletánek

Autor:
0

King Skate - PRVNÍ SKEJTY

„Navohejbaný ple­chy, nějaký gumo­vý koleč­ka, ložis­ka sypa­ný... Hrozný. Ty počát­ky byly hroz­ný.“

Luděk Váša

„Můj prv­ní skejt, to je asi stej­nej pří­běh jako kde­ko­li jin­de v repub­li­ce. Prostě jsme vyříz­li prk­na do ová­lu, vza­li koleč­ko­vý brus­le z NDR, kte­rý se ten­krát dová­že­ly v rám­ci RVHP, a ty jsme při­šrou­bo­va­li k prk­nu.“

Míra Bartoš

„Prkna zbou­cha­ný z koleč­ko­vejch brus­lí, že jo. Prkýnka na maso jsme uříz­li a jez­di­lo se. Ono to teda vůbec neje­lo. Člověk do toho kopnul, a ono to neje­lo. Dneska by to člo­věk musel brát opa­tr­ně, a stej­ně by se roz­se­kal. Ty brus­le, ty koleč­ka pro děti, byly asi spíš na to, abys po nich cho­dil.“

Robert Thiele

„První skejt jsem udě­lal z jed­ný koleč­ko­vý brus­le, na kte­rou jsem hodil foš­nu. No a na foš­nu ten­krát ješ­tě ne šmi­r­gl, ale gumo­vou podláž­ku pod nohy do auta. Prkno z beto­nář­ský pře­kliž­ky. Tvary se okou­ka­ly z časá­ků.“

Ivan Pelikán

„Udělali jsme skejt ze sta­rých brus­lí, kte­rý měly tře­cí ložis­ka, to zna­me­ná, že to vůbec neje­lo. Nemohls to ole­jo­vat, pro­to­že to byla umě­lá hmo­ta, kte­rá se oka­mži­tě roz­blepta­la.“

Simon Thiele

„Já si udě­lal skejt i v díl­nách. Jak ve ško­le kon­cem roku musíš udě­lat něja­kej kou­sek a dosta­neš za to body. Hliník jsem roz­pus­til z vál­ců od pio­ný­ra a z toho jsem lil ty úchy­ty. Prkno jsem udě­lal v truh­lár­ně a koleč­ka vysou­stru­žil. Cenu jsem nevy­hrál, pro­to­že se komu­nis­ti dozvě­dě­li že jsem chtěl na Západ. Tak jsem to prk­no teh­dy dal Mílovi Antošovi, on ho mož­ná ješ­tě má.“

Petr Pletánek

Autor:
0

King Skate - ZAČÁTKY

„Vo týhle době těž­ko někdo může říkat něco tako­vý­ho, jako­že něco udě­lal prv­ní, pro­to­že tady nezá­vis­le na sobě ve stej­nou dobu exis­to­va­ly par­ty, kte­rý ten skejt obje­vi­la a zkou­še­ly a nará­že­ly na stej­ný pro­blémy. Já jsem dokon­ce čet v novi­nách, že v roce 1928 v Chucli někdo vymys­lel druh skej­tu, na kte­rým tam jez­dil. Proto nemů­žeš říct, kdo s čím popr­vé začal. Najednou se skej­ťá­ci zača­li obje­vo­vat na růz­ných mís­tech, na kop­cích hlav­ně, a děla­li to, ani nevě­dě­li jak. Jako když dáš něja­ký zna­me­ní a všich­ni začnou vychá­zet ven.“

Simon Thiele

 

„Prkna jsme si s Matějem při­vez­li v roce 76, když byl táta v Americe nomi­no­va­nej na Oscara za Kukačky. Předtím nás tam nechtě­li pouš­tět, tak zas napsal něja­ký­mu minis­tro­vi a oni řek­li dob­ře, ale jenom klu­ci s dědou. Nám bylo ten­krát dva­náct. Pustili nás na deset dní, a kdy­by se dohle­dal ten den, kdy bylo to pře­dá­ní cen, tak se zjis­tí přes­ně, kdy jsme měli prv­ní­ho skej­ta. Úplně přes­ně vim, jak někdo táto­vi říká na veče­ři: Hele, už jsi jim kou­pil skej­ta?‘ A on: Né, co to je?‘ To je tako­vý to prkýn­ko, to tady šíle­ně letí, všich­ni to kupu­jou, klu­ci na tom jezděj po uli­ci.‘ Měl kolem tý cere­mo­nie straš­nejch sta­ros­tí, tak se o nás vždyc­ky někdo celej den sta­ral. Řek: Běžte
a kup­te jim to.‘ Si pama­tu­ju, jak při­nes­li tako­vý dva skej­ty, jeden žlu­tej a dru­hej alo­vej, až sko­ro růžo­věj. Takový plas­to­vý ryb­ky, úpl­ná kla­si­ka. Jako se to teď vra­cí do módy. No a my jsme už nevy­dr­že­li nikdy a nikde v kli­du... ani na veče­ři. Hned nás to chyt­lo. Tejden nato jsme s tím při­je­li do Čech. Do tý doby jsem na tom v Praze niko­ho nevi­děl.“

Petr Forman

 

 

„Vary nebo Praha byly prv­ní, dneska už se to přes­ně neví, i když řikám, že Vary byly prv­ní, pro­to­že Jirka Vávra z Varů při­jel do Prahy na kole­je a tam to od něj okou­ka­li. Pak se při­da­li Slunce, Pecháček, Formani, celá ta pakár­na tam. Pak to začli v Plzni a až roky potom Prachatice a tohle­to.“

Petr Pletánek

 …

Autor:
0

King Skate - JAK JSME SKLÁDALI SOUNDTRACK SNŮ

40 pís­ni­ček, 20 kapel z Československa i ze zahra­ni­čí, účet za mili­on a taky něko­li­ka­mě­síč­ní prá­ce. Výsledkem je soun­d­track, kte­rý nemá v čes­kém fil­mu obdo­by.

Film King Skate vyprá­ví o začát­cích ska­te­bo­ar­din­gu v Česku za soci­a­lis­tic­ké nor­ma­li­za­ce. Vychází z hodin uni­kát­ní­ho archiv­ní­ho mate­ri­á­lu, kdy skej­ťá­ci sami natá­če­li, co zaží­va­li: a nešlo jenom o závo­dy a pře­ko­ná­vá­ní rekor­dů. „Ještě tři buch­ty a je to prí­ma mejda­nov­ka,“ citu­je Ivan Zobák Pelikán dobo­vou povíd­ku ze skej­to­vé­ho pro­stře­dí. My jsme jako mejda­nov­ku vní­ma­li celý film. Jak tou nakaž­li­vou, svo­bo­do­my­sl­nou nála­dou ale naoč­ko­vat divá­ka? Pomocí muzi­ky.

Když jsem sle­do­val rarit­ní záznam z VHS z fre­esty­lo­vé exhi­bi­ce na Strahově, zau­ja­lo mě, jak jeden ze skej­ťá­ků jez­dí na roze­rva­nou Love Will Tear Us Apart od Joy Division a dru­hý tře­ba na roz­pus­ti­lou Girls od Beastie Boys. „Tehdy jsi byl rád, že vůbec máš kaze­tu se západ­ní muzi­kou,” říkal mi hudeb­ník Martin Přikryl, s nímž jsme pís­nič­ky do fil­mu dáva­li dohro­ma­dy. „V osm­de­sá­tejch letech bylo jed­no, jest­li na áčku byli The Clash a na béč­ku Elton John – poslou­chal jsi obo­je, pro­to­že výhrou bylo už jenom to, že jsi to měl.” Takový pří­stup se mi líbil už jenom pro pes­t­rost žánrů a sty­lů. „Celkově hud­ba je se skej­tem hod­ně pro­po­je­ná. Byli v tom Devo, The Clash, Madness, B-52’s a samo­zřej­mě Pistole,” vzpo­mí­ná Honza Peterka v kni­ze Prkýnka na maso jsme uříz­li. Určuje tak směr naše­ho pát­rá­ní. „Tady burá­ce­li Dead Kennedys,” roz­přa­hu­je ruce Ivo Škrabal na vzne­še­ném barok­ním náměs­tí v Poličce. „Byl tam ten punk,” vzpo­mí­ná Petr Karlíček. Vzápětí shr­nu­je svo­jí moti­va­ci do skej­tu: „bejt odliš­nej, jinej, pro­vo­ko­vat. V tom odli­šo­vá­ní bejt nej­lep­ší a do toho ten adre­na­lin.“

Při sklá­dá­ní soun­d­trac­ku je ale hlav­ní poslou­chat ten film – mohl jsem do střiž­ny nosit desít­ky pís­ni­ček, Martin Přikryl mohl posí­lat dal­ší, ale prav­da se stej­ně uká­za­la, až když stři­hač Šimon Hájek tu pec­ku vzal a při­le­pil k obra­zu. Co fun­go­va­lo? Rytmus a nála­da Freedom of Choice od DEVO. The Clash a I Fought The Law. Anarchy In The UK od Sex Pistols. A potom Eighties od Killing Joke, ten syro­vý, tvr­dý zvuk s jed­no­du­chým refré­nem „Eighties, I’m living in the eigh­ties!“ Nezůstávali jsme ale jenom u ang­lo­sas­ké­ho zvu­ku, pro sebe­vra­žed­nou sek­ven­ci ská­ká­ní do dál­ky jsme vybra­li nej­vět­ší hit bel­gic­kých Plastic Bertrand – Ca pla­ne pour moi. K tomu bylo tře­ba při­po­čí­tat vějíř domá­cích dobo­vých inter­pre­tů. I tady jsme chtě­li pře­de­vším roz­pro­střít žán­ro­vý vějíř co nej­ší­ře­ji.

Když se mlu­ví o Strahově, nemů­že chy­bět Visací zámek a jejich Stánek. A zatím­co praž­ské pás­kov­ství pros­tě musí zastu­po­vat Garáž, co potom? Slovenská scé­na! Slovenské hvězd té doby Miro Žbirka a Laco Lučenič. Kostru naše­ho „soun­d­trac­ku smr­ti“, jak jsme si náš pla­y­list pře­křti­li na Spotify, pak tvo­ří nověj­ší muzi­ka, kte­rá ale vychá­zí z pun­ko­vých ane­bo sur­fo­vých koře­nů. Využili jsme něko­lik skla­deb od Pravdy, pio­ný­rů fran­couz­ské­ho electroc­la­she, a taky pís­ně čes­kých Wild Tides. Celkem jde o 40 pís­ni­ček od dvou desí­tek inter­pre­tů.

Šimon Šafránek

Autor:
0

King Skate - ROZHOVOR SE ŠIMONEM ŠAFRÁNKEM

Stěžejní sou­čás­tí fil­mu jsou uni­kát­ní dobo­vé zábě­ry. Jakým obje­mem fil­mo­vé­ho mate­ri­á­lu jste se muse­li pro­bí­rat? Kdo byli ti, kte­ří teh­dej­ší skej­to­vou komu­ni­tu natá­če­li?

Měli jsme asi 25 hodin archi­vů od samot­ných skej­ťá­ků. Jde o úžas­né zábě­ry, natá­če­né pře­de­vším na 8mm film. Od té doby je navíc nikdo nevi­děl. Při jejích sle­do­vá­ní mě pře­kva­pi­la kame­ra­man­ská schop­nost samot­ných skej­ťá­ků. Zatímco Ivo Škrabal pre­ciz­ně natá­čel závo­dy, Vojta Kotek natá­čel roze­smá­tou par­tu. Ondra Sudek zazna­me­ná­val začát­ky skej­tu v Plzni a podob­ně. Petr Kotting zase dostal od horo­lez­ců pár cívek s barev­ným 16mm fil­mem. Vzal je na závo­dy do Karlových Varů a poří­dil napros­to fan­tas­tic­ké akč­ní zábě­ry; uklá­dal kame­ru do dět­ské­ho kočár­ku, aby se nekle­pa­la a moh­la jet ved­le skej­ťá­ka, počí­nal si hod­ně vyna­lé­za­vě.

Jaké zábě­ry na tobě zane­cha­ly nej­sil­něj­ší dojem?

Působivé jsou zábě­ry sko­ku do dál­ky, to byla adre­na­li­no­vá dis­ci­plí­na, kdy se jez­dec nechal roz­tla­čit, a pak v rych­los­ti pře­sko­čil na jiné prk­no, tře­ba ve vzdá­le­nos­ti pět met­rů. Často se při­tom pada­lo. Obrázky z Březin, kde posta­vil Ivo Škrabal ram­pu v lese a jez­di­lo se tam v létě, mají až hipísác­ky svo­bo­do­my­sl­nou nála­du, nao­pak výlet do východ­ní­ho Berlína je plný pun­ko­vé pro­vo­ka­ce. Líbí se mi bizar­ní detai­ly – díky někte­rým jsme se dosta­li k novým hrdi­nům. Když jsme se díva­li na test pře­pi­sů v UPP, všim­nul jsem si roz­če­pý­ře­né­ho blonďá­ka, kte­rý po asfal­tě brus­lil na sku­teč­ných brus­lích až jis­kry léta­ly. Vojta Kotek pro­zra­dil, že je to Petr Karlíček. Za pár týd­nů na to už jsme za ním vyra­zi­li a nako­nec se stal jed­nou z tvá­ří z fil­mu.


Do King Skate se nako­nec poda­ři­lo dostat výpo­vě­di osmi skej­ťá­ků. Bylo těž­ké se s nimi spo­jit?

Když jsem s pro­jek­tem začí­nal, oslo­vi­la jsem Kateřinu Černou z Negativu – ona mezi těmi skej­ťá­ky vyrůs­ta­la. Díky tomu je všech­ny zna­la. Její kama­rád Vojta Kotek je roze­ný archi­vář té skej­to­vé scé­na a stal se naším odbor­ným porad­cem. Čili dostat se k nim neby­lo pro­ble­ma­tic­ké. Navíc všich­ni na tu dobu hroz­ně rádi vzpo­mí­na­jí, je na nich vidět, že to pro­ži­li napl­no. A mají z toho radost.

S fil­mem jsi strá­vil roky živo­ta. Jaké nej­vý­raz­něj­ší zážit­ky sis z toho­hle obdo­bí odne­sl?
Byl to nej­vět­ší pro­jekt, kte­rý jsem dosud udě­lal, a mám pocit, že jsem se kaž­dý den pře­de­vším pořád něco učil. Co se nála­dy týče, ohrom­ně na mě zapů­so­bi­la svo­bo­do­my­sl­nost té par­ty. To, jak byli týden někde v lese, ane­bo i jenom přes víkend někde na náměs­tí, děla­li blbos­ti, heco­va­li se, milo­va­li se a byli svý­mi pány. Takhle to čtu a při­jde mi to nej­víc.

Z fil­mu dýchá neu­vě­ři­tel­ná ener­gie, život skej­ťá­ků byl pod­le vše­ho jeden veli­ký mejdan. Co bylo nej­vět­ší výzvou, když jste se tuhle nála­du sna­ži­li pře­nést na plát­no?

Od začát­ku jsme vědě­li, že se bude­me hod­ně opí­rat o dobo­vou muzi­ku. Hudba totiž půso­bí suges­tiv­ně, doká­že zpro­střed­ko­vat kon­krét­ní nála­du mno­hem přes­ně­ji, než obraz. Nakonec ve fil­mu máme asi 40 pís­ni­ček od 20 kapel, čes­ké i svě­to­vé, nové, ale pře­de­vším dobo­vé.

Autor:
0

King Skate - ŠIMON ŠAFRÁNEK

ŠIMON ŠAFRÁNEK

*1977, Praha

Filmař, spi­so­va­tel a novi­nář. V nul­tých letech se věno­val pře­de­vším video­kli­pům pro čes­ké (Tata Bojs, Sunshine, The Prostitutes, Moimir Papalescu And The Nihilists) i zahra­nič­ní (Pelussje, Hangmás, The Fullbliss) pro­jek­ty. Pro Českou tele­vi­zi nato­čil hudeb­ní sérii Kombo, i kon­cert­ní zázna­my vystou­pe­ní J.A.R. nebo Tomáše Kluse. Věnuje se i hudeb­ním doku­men­tům: v roce 2004 dokon­čil sní­mek o fanouš­cích Nicka Cavea The Myth, v roce 2016 vytvo­řil doku­ment o revi­va­lo­vých kape­lách Země revi­va­lů. V roce 2018 debu­tu­je celo­ve­čer­ním doku­men­tem King Skate.

Napsal román Fleischerei 36 (2008) a nove­lu 23 (2005). Články a roz­ho­vo­ry pře­de­vším s fil­mo­vou tema­ti­kou při­spí­vá do čes­kých novin a časo­pi­sů. Působí též v DJ usku­pe­ní The Fakes.

KOMENTÁŘ REŽISÉRA

Začalo to před něko­lik lety. Nikoli na kop­ci a niko­li v ram­pě. Na gau­či. To odpo­led­ne, kdy jsem ote­vřel kníž­ku svých přá­tel a zná­mých, Martiny Overstreet a Michala Nanoru. Jmenuje se Prkýnka na maso jsme uříz­li. Nepatřila mi, neda­la se už kou­pit. První jas­ná vzpo­mín­ka na tenhle pro­jekt je Městská knihov­na v Praze. Po dlou­hých letech jsem se tam při­hlá­sil, abych si mohl Prkýnka vypůj­čit. Od pře­páž­ky rych­le domů, ta bichle jako tro­fej, ote­vři ty strán­ky! Bylo to tam hned. Slova mi vyska­ko­va­la do očí, kři­če­la neob­vyk­lým zau­je­tím a váš­ní, lás­kou. A potom ty fot­ky! Archívní moment­ky, co vibru­jí i po letech pohy­bem. A ten pohyb mě zau­jal. Protože co je film, když ne pohyb? Tekutý čas, kte­rý můžu pro­žít a zažít, zatím­co u fot­ky si pří­běh a kon­text domýš­lím. Jízda na ska­te­bo­ar­du má pro mě navíc odjak­ži­va roman­tic­ký nádech svo­bo­dy; vykaš­lat se na všech­no a pro­s­tě jet. Ozvuk toho pra­vě­ké­ho instink­tu, vyšpl­hat se na koně, nasou­kat do auta ane­bo sko­čit na to prkén­ko s koleč­ky. Vypálit pryč, vyfi­čet, vysviš­tět pro­sto­rem. Adrenalin, dob­ro­druž­ství. Tohle pio­nýr­ství mě fas­ci­nu­je, ta mož­nost být u něče­ho nevy­zkou­še­né­ho, u něče­ho his­to­ric­ky nové­ho...

Byl jsem si pro Prkýnka v knihov­ně pak ješ­tě něko­li­krát. Navazoval jsem v pořad­ní­ku sám na sebe. Vypisoval jsem si vzpo­mín­ky a psal poznám­ky, sta­věl prv­ní námět a scé­nář Snažil jsem se potkat s Michalem a Martinou, chtěl jsem je mít v týmu. Oba byli nesmír­ně vytí­že­ní, trva­lo to asi rok. A pak samo­zřej­mě sta­čí pár minut nad jed­nou sodov­kou. S pro­du­cen­tem to bylo podob­né. Vždyť do skej­ťác­ké par­ty pat­ří i Kateřina Černá z Negativu, s níž jsem se kaž­dý rok potká­val na fes­ti­va­lu v Cannes. Kateřina mě před­sta­vi­la Vojtovi Kotkovi, kte­rý peč­li­vě schra­ňu­je skej­ťác­ké fil­mo­vé archí­vy. Vojta mi posky­tl 130 giga­baj­tů fil­mo­vých archí­vů a já s tím dis­kem zase téměř běžel domů. USB do USB a pojď!

Čím déle jsem archi­vy sle­do­val, tím jas­ně­ji z nich vystu­po­va­ly růz­né úhly pohle­du: někdo se věnu­je závo­dům, jiný rad­ši sko­pi­či­nám kama­rá­dů. Archívy jsem potře­bo­val dopl­nit výpo­věď­mi a pří­běhy skej­ťá­ků.

Potkávali jsme je na mís­tech, kte­rá pro ně byla klí­čo­vá – praž­ský Strahov, kde stá­la prv­ní ram­pa, les­ní mýti­na u Poličky, kde se pořá­da­ly sum­mer cam­py a pra­cha­tic­ký spor­tov­ní are­ál, kde se kona­la setká­ní stej­né­ho jmé­na. V Karlových Varech jsme pak hle­da­li pozůstat­ky požár­ní nádr­že, kte­rá skej­ťá­kům slou­ži­la za náhra­du kali­forn­ské­ho bazé­nu.

Se stři­ha­čem Šimonem Hájkem jsme trá­vi­li měsí­ce ve střiž­ně. Nakonec jsme tam byli sko­ro rok. Ale teď se kruh uza­ví­rá, film je hoto­vý a těší­me se, že jej uká­že­me těm, kte­ří se o něj zaslou­ži­li nej­víc; totiž skej­ťá­kům samot­ným, a to tam, kam sami léta jez­di­li – na fes­ti­va­lu ve Varech. Protože spo­lu s nimi chce­me žít svo­dob­ně, aniž by nám někdo říkal tři dva jed­na start.…

Autor:
0

King Skate - SYNOPSE - PROČ TENTO FILM

SYNOPSE

Přilepit se k beto­nu. Vysvištět pro­sto­rem. Mít to všech­no v pohy­bu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úpl­ně jiné­ho, úpl­ně nové­ho. Láska na prv­ní pohled. Nekonečnej mejdan. Adrenalin. Kultovní posta­vy čes­ké­ho a svě­to­vé­ho ska­te­bo­ar­din­gu v pří­bě­zích zlá­ma­ných kos­tí, nezlom­ných přá­tel­ství a divo­ké jízdy za svo­bo­dou upro­střed komu­nis­mu.

PROČ TENTO FILM

„No pro­to­že jsme do něj polo­ži­li tolik úsi­lí a srdíč­ka, jako už dlou­ho do niče­ho. Ani přes­ně nevím, proč je to tak divo­ce sil­ný a mag­ne­tic­ký mate­ri­ál. Jestli je to těmi archí­vy, hud­bou, těmi neo­hro­že­ný­mi hrdi­ny v hlav­ních rolích. No, něco pros­tě na tomhle mejda­no­vém fil­mu je, a má to sílu uhra­nout i lidi, kte­ří se o skej­ty prak­tic­ky vůbec neza­jí­ma­jí. Ověřil jsem si to už něko­li­krát na růz­ných zku­šeb­ních pro­jek­cích, kam jsem zval zná­mé, kte­rým se koli­krát moc nechtě­lo, ale nako­nec do jed­no­ho odchá­ze­li v pří­jem­ném pře­kva­pe­ní a se širo­kým úsmě­vem. To je pro mě dob­rý důvod poku­sit se King Skate šířit dál a dál.“

Ivo Andrle, Aerofilms

 …

Autor:
Již zítra! 21. 9. 2018! Mimořádné představení baletu Black and White!0

Již zítra! 21. 9. 2018! Mimořádné představení baletu Black and White!

Představení, se kterým jsme objeli půl Evropy a Čínu! V pátek 21. 9. 2018 mimořádně v Mahenově divadle s tím nejlepším obsazením! Prince Siegfrieda zatančí sólista Arthur Abram, Rotbarta sólista Martin Svobodník, který byl za tuto roli nominován na cenu Thálie, Bílou labuť první sólistka Eriko Wakizono a Černou labuť první sólistka Ivona Jeličová!  ... V naší moderní verzi Labutího jezera nabízíme příběh hlavní postavy, prince Siegfrida, který prochází složitou životní situací spojenou s léčbou těžkého onemocnění – rakoviny. Někdy stačí sekunda – a život se převrátí naruby. Siegfried hledá sám sebe v kráse něžného a téměř dokonalého tvora, jakým je Labuť. Stejně jako princ v klasické verzi příběhu, i on stojí před volbou. Bílá a černá… Je bílá barva opravdu tak nevinná, nebo je daleko nebezpečnější než černá?

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
Prima - 20.09.20180

Prima - 20.09.2018

Televizni program na 20.09.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Komisař Rex V (13) -ST -W -HDVídeňská policie horečnatě hledá dva malé sourozence. Musí je najít dřív než vraždící pronásledovatel - jejich vlastní otec... Německý kriminální seriál (2000). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie P. Carpentier 20.09. 02:10 20.09. 03:10
Poslední poldaMickův parťák, Andreas, je vdovou po zesnulém kolegovi obviněn z vydírání. Stal se nepohodlným, protože narazil na stopu zločinu spáchaného kolegy v policejních řadách. Mick mu bude muset pomoct a odhalit pravdu... Závěr německého kriminálního seriálu (2014). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další 20.09. 03:10 20.09. 04:10
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 20.09. 06:20 20.09. 06:40
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 20.09. 06:40 20.09. 07:05
JetelínJindru Cédla trápí jeho staromládenecký život. Róza a Bob mu radí, aby si konečně našel ženskou! Další příběh z cyklu bláznivých mikrokomedií o sousedech ze vsi Jetelín. Hrají J. Ježková, R. Genzer, J. Šťastný, J. Hána, L. Molínová, M. Procházková, L. Benešová, R. Bár a další. Režie V. Balko (Premiéra) 20.09. 07:05 20.09. 07:55
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 20.09. 07:55 20.09. 08:50
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 20.09. 08:50 20.09. 09:20
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 20.09. 09:20 20.09. 10:20
Katie Fforde: Hledá se tátaKaren je šťastná, že se za ní přistěhoval přítel. Její syn však její radost nesdílí. Daleko víc než s matčiným mužem si rozumí s hokejovým trenérem. A rád by věděl, kdo je jeho skutečný otec... Německý romantický film (2016). Hrají J. Maliková, H. Ruprecht, M. Zeising a další. Režie H. Metzger (Premiéra) 20.09. 10:20 20.09. 12:10
Polední zprávy 20.09. 12:10 20.09. 12:25
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 20.09. 12:25 20.09. 13:30
Komisař Rex V (14) -ST -W -HDProč někdo usiloval o bezcenný kýčovitý obrázek tak, že kvůli němu neváhal ani vraždit? Německý kriminální seriál (1999). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, M. Weinek, G. Zemann, M. Sägebrechtová a další. Režie B. Fürneisen 20.09. 13:30 20.09. 14:30
Komisař Rex V (15) -ST -W -HDKomisař Brandtner pátrá po vrahovi majitele kreditní kanceláře. Prvními podezřelými jsou samozřejmě dlužníci... Německý kriminální seriál (2000). Hrají G. Burkhard, A. Weixelbraun, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie M. Riebl 20.09. 14:30 20.09. 15:35
Policie HamburkPolicisté řeší případ chlapce, který se kvůli bití bojí vrátit po pololetním vysvědčení domů. Týrá ho opravdu jeho přísný otec? Německý kriminální seriál (2007). Hrají T. Scharff, S. Englundová, M.-L. Sellemová, R. Harderová, F. Vockroth a další 20.09. 15:35 20.09. 16:35
Odpolední zprávy 20.09. 16:35 20.09. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 20.09. 16:50 20.09. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 20.09. 17:50 20.09. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 20.09. 18:55 20.09. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 20.09. 19:40 20.09. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 20.09. 19:55 20.09. 20:15
KrejzoviNový díl komediálního seriálu. Viky odmítá spát ve svojí postýlce a spí s Bárou a Ondrou. Ti jsou ale zoufale nevyspaní, protože Viky se celou noc vrtí a kope kolem sebe. Úkol je jasný, utahat Viky. Ondra se při prodeji domu zabouchne v kumbálu bez kliky a telefonního signálu. Bude večer rodině doma chybět? Danka má rande se sympaťákem Robertem, ale když se schyluje k polibku, všechno překazí Pájova babička. Ustojí Robert zjištění, že Danka je vdaná žena? Petr řeší zajímavý problém. Papouška, který si vyškubává peří. Je jasné, že půjde o problém spíše psychický... Hrají V. Postránecký, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a další. Režie L. Kodad (Premiéra) 20.09. 20:15 20.09. 21:45
Prima PartičkaOblíbená a nespoutaná Partička! Sledujte show, která srší humorem, improvizací a neskutečnými momenty, za kterými i letos budou stát Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný. Tentokrát navíc se speciálními hosty! (Premiéra) 20.09. 21:45 20.09. 22:45
Ano, šéfe!Zdeněk Pohlreich je zpět v plné síle proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Kuchaři se tu navzájem podezírají, jeden je prý líný a druhý okrádá majitele. Majitel Jan Špaček se víc než restauraci Pod Lékárnou kousek od náměstí v Židlochovicích věnuje firmě, která plete svetry. Podaří se Šéfovi stmelit tým? A dá si majitel říci a začne se restauraci naplno věnovat? Režie F. Remunda 20.09. 22:45 21.09. 00:00

Prima Max

Název programu Popis Od Do
ZmizeníKeller Dover prožívá tu nejhorší noční můru. Neznámý pachatel unesl jeho šestiletou dceru a její kamarádku. Policejní pátrání se protahuje a Keller se rozhodne jednat na vlastní pěst. Pustí se do výslechu zaostalého mladíka, který je jediným pojítkem k případu... Americký thriller (2013). Hrají J. Gyllenhaal, H. Jackman, B. Bellová a další. Režie D. Villeneuve 20.09. 00:40 20.09. 03:07
Přestávka ve vysílání 20.09. 03:07 20.09. 06:20
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 20.09. 06:20 20.09. 06:50
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 20.09. 06:50 20.09. 07:05
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 20.09. 07:05 20.09. 08:25
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) (Premiéra) 20.09. 08:25 20.09. 09:15
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 20.09. 09:15 20.09. 10:10
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 20.09. 10:10 20.09. 11:15
Mořské pannyNekonvenční matka se se svými dvěma dcerami již poněkolikáté přestěhuje, tentokrát na východní pobřeží do malého městečka v Massachusetts, kde chce začít nový život. Řada událostí zkouší, ale i upevňuje jejich rodinné vztahy. Třeba když se dcera Charlota zamiluje do církevního hodnostáře... Americká romantická komedie (1990). Hrají Cher, B. Hoskins, W. Ryderová, Ch. Ricciová, C. McWilliamsová a další. Režie R. Benjamin 20.09. 11:15 20.09. 13:40
Hlavně nenápadněMolly pracuje se svým otcem jako soukromé očko. Jednoho dne dostane nabídku, aby pracovala v utajení pro FBI. Dostane za úkol chránit mladou Alex, která by u sebe měla mít důkazy proti nebezpečnému mafiánovi... Americká akční komedie (2011). Hrají M. Cyrusová, J. Piven, M. O"Malley a další. Režie T. Vaughan 20.09. 13:40 20.09. 15:40
Walter Mitty a jeho tajný životSprávce negativů známého časopisu, který právě zaniká, hledá negativ fotografie slavného autora Seana O"Connella. Dobrodružné putování ho zavede nejprve do Grónska, na Island i na nejvyšší horu Afghánistánu... Americký film (2012). Hrají B. Stiller, K. Wiigová, S. Penn a další. Režie B. Stiller 20.09. 15:40 20.09. 18:10
Nepřítel v mém doměPo tragické smrti svého přítele se jede studentka univerzity odreagovat přes léto domů k rodičům a pozve taky svou spolužačku, která nemá kam jet. Ale takové pozvání ji může přijít draho. Může přijít i o život... Americký thriller (2016). Hrají B. Littlefordová, K. Mansiová, V. Novakovicová a další. Režie F. O. Ray 20.09. 18:10 20.09. 20:00
Pane, vy jste vdova!Panovník sousedního státu přijíždí na státní návštěvu. Incident, který má za následek vážné poranění vzácného hosta, přiměje druhého krále zrušit neschopnou armádu. Generálové se ovšem okamžitě spiknou a chystají se vladaře odstranit... Bláznivá česká komedie (1970). Hrají I. Janžurová, J. Sovák, F. Filipovský a další. Režie V. Vorlíček 20.09. 20:00 20.09. 22:10
Perem markýze de SadeAby ho umlčeli, zavřeli ho do ústavu pro choromyslné. Avšak ani zde markýz de Sade nepřestává psát své skandální knihy plné vášní a sexu. To se samozřejmě nelíbí puritánské státní správě, která do ústavu vyšle fanatickeho psychiatra, doktora Royer-Collarda... Americko-německo-britský film natočený podle divadelní hry D. Wrighta (2000). Hrají G. Rush, K. Winsletová, J. Phoenix, M. Caine, B. Whitelawová, P. Malahide a další. Režie P. Kaufman 20.09. 22:10 21.09. 00:45

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Minority ReportDash se dostane do problémů. Jeho život bude záviset na pomoci bratra Arthura.... Americký sci-fi seriál (2015). Hrají S. Sands, M. Goodová, N. Zano a další 20.09. 02:05 20.09. 03:10
Poslední chlap na ZemiSkupina posledních lidí na Zemi, vedená bývalým bankovním úředníkem Philem, si užívá to, že mají všechno na planetě jenom pro sebe. Občas je to ale těžké, když se musí sami o vše postarat... Americký sitcom (2016). V hlavních rolích W. Forte, K. Schaalová, J. Jonesová a další 20.09. 03:10 20.09. 03:35
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2012) 20.09. 06:05 20.09. 07:25
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1999). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 20.09. 07:25 20.09. 08:45
Top Gear 2011Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2010). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 20.09. 08:45 20.09. 09:50
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2004 - 2005). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 20.09. 09:50 20.09. 10:50
Námořní vyšetřovací služba L. A.Když je ve veřejném bazénu zastřelena agentka námořní rozvědky, vyjde najevo, že její smrt nebyla pouze náhoda. Agenti Námořní vyšetřovací služby musí opět riskovat své životy pro národní bezpečnost... Americký krimiseriál (2017). Hrají Ch. O'Donnell, LL Cool J, D. Ruahová a další 20.09. 10:50 20.09. 11:50
FuturamaK Zemi se blíží smrtící koule, která ničí planety, jejichž obyvatelstvo se prohřešilo pokleslým chováním. Profesor má za úkol
Autor:
NOVA - 20.09.20180

NOVA - 20.09.2018

Televizni program na 20.09.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Krok za krokem II (16, 17)Cody dochází vypomáhat do domova důchodců a mezi jeho obyvateli získá mnoho přátel. Jeden z nich mu v závěti odkáže 250.000 dolarů. Všechny děti se z Codyho snaží vymámit peníze na různé více či méně nesmyslné věci, ale Cody se naštěstí rozhodne po svém. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 20.09. 02:25 20.09. 02:50
Kriminálka Las VegasGrissom je předvolán jako svědek k soudu, který řeší odvolání v několik let starém případu vraždy. Během svědecké výpovědi zjistí, že na zápalkách, které byly jedním z doličných předmětů, se objevil otisk prstu, který tam však v době vyšetřování nebyl. Rozhodne se tedy celý případ znovu otevřít a zjistit, zda před léty nepochybil. Pátá řada amerického seriálu (2004). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 20.09. 01:45 20.09. 02:25
Snídaně s Novou 20.09. 05:55 20.09. 08:35
Novashopping 20.09. 08:35 20.09. 08:50
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie O. Kepka Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 20.09. 08:50 20.09. 09:40
Výměna manželek XJak si poradí mladá maminka Mia v domácnosti s pěti dětmi, které v rodině vládnou? Dokáže se starostlivá Blanka přizpůsobit domácnosti, kde jsou už malé děti samostatné? Úpěšná reality show, ve které si dvě ženy vymění domácnost na dobu deseti dní, které stráví pod dohledem nového chotě, nových dětí a hlavně televizní kamery (2018)! (skryté titulky) 20.09. 09:40 20.09. 10:55
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 20.09. 10:55 20.09. 11:45
Tescoma s chutíDobrá kuchyně s Radkem Šubrtem a VIP hosty. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 20.09. 11:45 20.09. 12:00
Polední Televizní noviny 20.09. 12:00 20.09. 12:35
Krok za krokemDana dostala před svátkem Valentýna kopačky, a aby přišla na jiné myšlenky, vezme si službu v restauraci. Tam na ni čeká zákazník se stejně zlomeným srdcem... Carol má plné ruce práce v salónu, a tak naverbuje Franka. Ten ovšem neví, jaké nebezpečí skrývají Caroliny barvy na vlasy, a malér v podobě plešky na hlavě zákaznice na sebe nedá dlouho čekat. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 20.09. 12:35 20.09. 12:55
Ordinace v růžové zahradě 2Čestmír Mázl si koleduje o pořádnou ostudu. Při natáčení další televizní poradny nečekaně zkolabuje moderátorka a Čestmír se má postavit před kameru místo ní. Produkce ale trvá na ženě - moderátorce a přinutí Mázla vystoupit v ženských šatech! Dalibor Frynta obviní Švarce, že mu ukradl projekt. Bobo na oplátku navede pacienta Slánského, který byl zraněn při rvačce U Čerta, aby Fryntu policii označil jako útočníka. Na pediatrii přijde pacientka Míša Kovaříková. Místo Běly narazí na Šimona Žáčka a vyjde najevo, že jí Běla pomáhala skrývat těhotenství. Lucie se sejde s právničkou kvůli rozvodu. O jejích plánech se dozví Radim a vyhrožuje, že Lucii může připravit o bar U Čerta. Hrají P. Rychlý, J. Šťastný, R. Fiala, J. Čenský, D. Morávková, S. Nováková, B. Štěpánová, J. Kanyza a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 20.09. 12:55 20.09. 14:15
Můj přítel MonkMonk je povolán k případu uklízeče Bradleyho Fostera, který se v suterénu kancelářské budovy záhadně dostal do drtiče odpadků. Stalo se to v noci a jediný, kdo v té době ještě v budově byl, je patentový právník Richard Meckler, který nedávno podal patent na speciální laserový vysavač, vynalezený Kurtem Pressmanem. Druhého dne se Monk s těmito muži setkává, aby je vyslechl. Meckler během rozhovoru zkolabuje a umírá na srdeční infarkt. Pitva prokáže, že jeho smrt nebyla přirozená, kdo ho ale mohl otrávit během policejního vyšetřování a čím, je záhada. Monk se vypraví za Pressmanem, protože se prototyp vysavače pokazil. Muž si počíná dost nešikovně, nicméně slíbí, že ho do konce týdne opraví. Když Monk a Natalie odjíždějí, někdo je pronásleduje, střílí po nich a oni se musí ukrýt v kontejneru na odpadky... Osmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2009). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine a další. 20.09. 14:15 20.09. 15:10
Můj přítel MonkMonk má při úklidu problém s vysavačem. Volá Natalii, místo ní ale přichází jeho bývalá spolupracovnice Sharona. Přijela do San Franciska žalovat golfový klub, jehož členem byl její strýc Howie, který se zabil na hřišti při pádu z neudržovaných schodů. Klub nabídne Sharoně štědré vyrovnání, Monk ale při prohlížení fotografií nehody pojme podezření, že to vůbec nehoda nebyla. Sharona není ani trochu nadšená, má obavy, aby ji to nepřipravilo o peníze, ale Monk a Natalie se hned případu ujímají s obvyklou vehemencí. Osmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2009). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine a další. 20.09. 15:10 20.09. 16:05
Kriminálka Las VegasPřestřelka gangů na předměstí skončí s dvěma mrtvými. Během vyšetřování ale Greg objeví pod odpadky v popelnici další mrtvolu, pětiletého chlapce. Sara zjistí, že hoch byl společně se svými bratry umístěn do pěstounské péče, odkud si je však před časem jejich matka odvedla a od té doby jsou nezvěstní. Warrick s Nickem mezitím řeší případ rvačky v cele předběžného zadržení, která pro jednoho z účastníků skončila smrtí. Pátá řada amerického seriálu (2004). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 20.09. 16:05 20.09. 16:57
Odpolední Počasí 20.09. 16:57 20.09. 17:00
Odpolední Televizní noviny 20.09. 17:00 20.09. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 20.09. 17:25 20.09. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie O. Kepka Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 20.09. 18:25 20.09. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 20.09. 19:30 20.09. 20:20
Ordinace v růžové zahradě 2Marika se sbližuje s primářem Honzou Sekorou. Zdá se, že by mohla být konečně šťastná, ale minulost na sebe nedá zapomenout. Ve vězení na Mariku čeká Adam, který je na pokraji psychického zhroucení. Nad vodou ho drží jen falešná naděje, že ho Marika miluje a že mají společnou budoucnost. Bibi s Markem si chtějí užít volné dopoledne, ale vyruší je příjezd Vojtových tetiček. Ukáže se, že tetičky vůbec nevědí o rozchodu Vojty a Bibi. Jindřich se vrátí z Vietnamu s potvrzením o rozvodu a konečně může začít chystat svatbu s Aloisií. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 20.09. 20:20 20.09. 21:40
Život ve hvězdáchSilné emoce a slzy dojetí, splněná přání a sny, sdílená radost a úsměvy štěstí. Nový pořad, ve kterém hlavní roli máte Vy! (premiéra) 20.09. 21:40 20.09. 22:15
300: Bitva u Thermopyl(300) Vizuálně strhující podívaná o hrdinství tří set mužů, odhodlaných zastavit mnohatisícovou perskou přesilu. USA 2006, akční historický válečný. Hrají Gerard Butler, Lena Headey Dominic West, David Wenham, Vincent Regan, Michael Fassbender a další. Režie Zack Snyder Když mu bylo sedm let, odebrali ho matce a podrobili drsnému vojenskému výcviku. O třicet let později musí král Leonidas, vládnoucí řecké Spartě po boku milované manželky Gorgo, čelit děsivé hrozbě. Král Xerx požaduje, aby se mu Sparta podřídila, Leonidas však posly bez milosti shodí do studny. Je odhodlán bránit svou zemi i navzdory nepříznivým věštbám. Nikdo netuší, že věštbu zaplatil Thérón, který se spřáhl s Xerxem. Když rada odmítne Leonidovu výzvu, shromáždí král tři sta odhodlaných bojovníků a vydá se s nimi k pobřeží, aby se v úzké soutěsce Thermopyly postavil mnohonásobné přesile. Připojí se k nim také Arkaďan Daxos se svými vojáky. Zatímco se muži připravují k boji, Gorgo, kterou jeden z radních varoval před zrádným Thérónem, se snaží přesvědčit radu, aby Leonidovi vyslala na pomoc posily. Leonidas odmítne s Xerxem vyjednávat. Svou zemi nevydá do rukou nepřítele. Musí odmítnout i znetvořeného hrbáče Efialtése, který chce vstoupit do jeho armády, protože nedokáže pozvednout štít a mohl by ohrozit spolubojovníky. Sparťané beze ztrát odrazí první perský útok. Zatímco Leonidas znovu odmítne s Xerxem vyjednávat, Gorgo se s velkým sebezapřením poddá Thérónovu chtíči, ve snaze získat ho na svou stranu. Podlý rádce ji však opět zradí. Zradí také uražený Efialtés, který Xerxovi ukáže, kudy by se jeho vojsko mohlo dostat Sparťanům do zad. Leonidas se odmítne vzdát, a tak se schyluje k rozhodující bitvě. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. 20.09. 22:15 21.09. 00:35

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Nesmiřitelní(Unforgiven) Clint Eastwood a hořká pravda o slávě pistolníků v druhém nejslavnějším westernu devadesátých let. USA 1992, western. Dále hrají G. Hackman, R. Harris, M. Freeman a další. Režie C. Eastwood Dva opilí kovbojové zohaví prostitutku Delilah a šerif Daggett rozhodne, že místo trestu mají dát šéfovi bordelu sedm koní jako náhradu za "poškozenou" pracovní sílu. Pohoršené prostitutky dají dohromady své úspory a rozhodnou se najmout si pistolníka. Stárnoucí zloděj a bývalý pistolník William Munny díky své ženě pověsil zbraně dávno na hřebík. Po její smrti se jako chudý farmář stará o dvě malé děti. Přestože zpočátku nabídku prostitutek odmítne, nakonec ho vidina peněz, které by mu pomohly řešit svízelnou situaci, přinutí nabídku přijmout. Spojí se s přítelem Nedem Loganem a obdivovatelem slavných pistolníků Kidem a vydají se na cestu. Nejprve Munnyho přepadne zimnice, a navíc ho surově zbije šerif Daggett, když u něj v městečku objeví pistoli. Po neslavném začátku se však pistolníci přece jen pustí do "práce" a zabijí prvního z kovbojů. Zuřící Daggett chytí Logana a utýrá ho k smrti. To byla osudová chyba. Kamarádova smrt totiž změní unaveného a nemocí zesláblého Munnyho v nelítostného mstitele. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. 20.09. 02:00 20.09. 04:40
Sue ThomasBobby, kolega Sue, zachrání ženu před napadením. Útočníkem je súdánský diplomat. Nemohou ho zatknout, protože má imunitu. Dalším pátráním zjistí, že diplomat pašuje imigranty. Americký seriál podle skutečné události (2002). V titulní roli Deanne Bray. Dále hrají Y. Bisson, R. Peters, M. Gomes, E. Okuma a další. 20.09. 04:40 20.09. 05:25
Sue ThomasFBI zjistí, že se ve Washingtonu chystá loupež plastické trhaviny a kromě toho do Ameriky nelegálně putuje radioaktivní stroncium. Někdo chce vyrobit takzvanou "špinavou bombu". Překupníci jsou dopadeni, ale výrobce bomby je nalezen a bomba zneškodněna až na poslední chvíli. Americký seriál podle skutečné události (2002). V titulní roli Deanne Bray. Dále hrají Y. Bisson, R. Peters, M. Gomes, E. Okuma a další. 20.09. 05:25 20.09. 06:20
Sue ThomasBezpečnostní agentuře se ztratí obrněná dodávka naložená penězi. FBI prověřuje možné podezřelé - řidiče a jejich rodiny a falešné policisty, kteří auto stavěli. Brzy se najde tělo jednoho z řidičů a podezření padne na manželku druhého z nich... Lucy mezitím zažije na vlastní kůži, jaké je ocitnout se ve společnosti lidí, kterým špatně rozumí, a lépe se vcítí do pozice Sue. Americký seriál podle skutečné události (2002). V titulní roli Deanne Bray. Dále hrají Y. Bisson, R. Peters, M. Gomes, E. Okuma a další. 20.09. 06:20 20.09. 07:15
Můj přítel MonkStarší ženu zabije baseballový míč odpálený z hřiště. O několik dní později najdou vnoučata v jejím bytě balíček. Je v něm panenka voodoo, která má k hlavě přilepený malý baseballový míč. Natalie je vyděšená, ale Monk, který dostane vyšetřování na starost, odmítá brát její teorie o magické moci voodoo vážně. Pak policie najde v bytě golfisty, kterého zabil blesk, další figurku. Tentokrát je k ní přilepený blesk. A objeví se další případ - mladá žena našla svého strýce mrtvého. Skolil ho srdeční infarkt poté, co otevřel zásilku, ve které byla panenka voodoo s přilepeným zlomeným srdíčkem.
Autor:
ČT - 20.09.20180

ČT - 20.09.2018

Televizni program na 20.09.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Případy detektiva Murdocha VIII, Staré dobré časy, Murdoch MysteriesBritsko-kanadský kriminální seriál o muži, který ví, že pokrok nezastavíš (2015). Hrají: Y. Bisson, T. Craig, H. Joyová, J. Harris a další. Režie Yannick Žánr: detektivka / krimi / thriler; Bisson.|HDTV|Legendární právník Bat Masterson z USA je na návštěvě v Torontu. Místním policistům sdělí, že při zápasu boxu zahlédl mezi diváky známé zločince Butche Cassidyho a Sundance Kida. Masterson nyní pracuje jako novinář a údajně již o tom předal zprávu do novin v New Yorku. Na detektiva Murdocha celá věc působí nepřesvědčivě, dobře ví, že hledaná dvojice v předchozím roce uprchla do Argentiny. Inspektor Brackenreid hodlá oba muže rychle dopadnout. Dvojice neznámých lupičů vykradne Bank of Toronto a vzápětí někdo přepadne vlak, převážející peníze. Svatební den Julie Ogdenové a Williama Murdocha se rychle blíží... 20.09. 22:27 20.09. 23:10
Na stopěZločin nelze vymýtit. S vaší pomocí se mu však můžeme bránit. Moderuje Roman Svoboda. Sledujte také na www.ct1.cz/nastope. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 20.09. 02:10 20.09. 02:34
Kriminalista II, Její poslední hit, Kriminalist II, DerSympatický policista s ohromující důkladností jde po stopách každého případu. Německý kriminální seriál (2006-17). Hrají: Ch. Berkel, J. Rieke, A. Blomeierová, S. Anbehová, Žánr: detektivka / krimi / thriler; C. Holfelderová a další. Režie Stephan Lacant.|HDTV|Kriminalisté naleznou zavražděnou Nelu Schäferovou v jejím bytě na sídlišti. Od smrti mladé ženy uplynuly tři měsíce, nikdo ji však nepostrádal. Nela působila v nezávislé kapele Nuu's Beat, později psala texty pro úspěšného rapera. Těsně před smrtí i tuto spolupráci ukončila, přestože jí hudební vydavatelství za její poslední hit vyplatilo nebývale vysoký honorář. Co přesně se stalo a kdo za smrtí Nely stojí? Vrchní komisař Bruno Schumann vyslýchá všechny podezřelé... 20.09. 23:10 21.09. 00:12
Máte slovo s M. JílkovouTváří v tvář problému. Připravili: M. Jílková, S. Brunclík, K. Dušková, J. Smrž a R. Kudrnáček. Žánr: Sociální / Politické / Společenské záležitosti / ekonomika; HDTV|Máte slovo s Michaelou Jílkovou 13.9.2018|na téma: Vede dodržování zdravé stravy k lepšímu zdraví anebo k jeho poškození?|Moderátorka Michaela Jílková bude v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovat o tzv. zdravém životním stylu. Diskutovat budou: Miroslava Navrátilová - internistka, Poradna pro poruchy metabolismu a výživy, FN Brno, Vilma Partyková - anestezioložka, propaguje přírodní léčebné metody, Františka Čížková - módní kritička, Jakub Ludvík - fotograf, a další. |Pořad Máte slovo s Michaelou Jílkovou, vysílá Česká televize vždy ve čtvrtek ve 21.30 hod na ČT1. Pořad připravují: Michaela Jílková, Jiří Vondráček, Jan Smrž, Kateřina Dušková, a Rudolf Kudrnáček. |Naše stravování většinou podléhá tomu, co nám chutná, než tomu, co je zdravé. Zároveň jsme ale ovlivněni estetickými normami, které nám velmi často dělají vrásky na čele. Navíc, z časopisů, internetu i dalších médií na nás vyskakují nejrůznější návody a recepty na zaručené diety, na to, co bychom měli nebo neměli jíst. Ze zdravého životního stylu se stal fenomén, doplněný kultem štíhlého těla a není problém najít i mnoho návodů a rad, jak být zdravý a lépe vypadat. V české republice přibývá lidí, kteří mají problém s nadváhou, ale stoupá, také počet těch, kteří se díky nejrůznějším dietám dopracovali až k poruchám příjmu potravy. |Vede dodržování zdravé stravy k lepšímu zdraví nebo jeho poškození? Prospívají diety, nebo mohou i ublížit? Pomáhá neomezený přístup k informacím nebo spíše škodí? Je kult štíhlého těla prospěšný nebo přehnaný? Na jakou stravu je vlastně uzpůsobené lidské tělo? Je správné omezovat některé potraviny anebo máme jíst všechno? A stává se z trendu žít zdravě posedlost?|||Máte slovo s Michaelou Jílkovou - diskusní pořad, kde můžete vyjádřit svůj názor a kde řešíme problémy a témata, která působí starosti občanům! Každý divák může poslat svůj názor formou SMS nebo prostřednictvím webu České televize. Ve studiu, v němž povede moderátorka debatu, budou připraveni zastánci různých názorů na vybrané aktuální téma: zástupci odborné i laické veřejnosti. Nejde o to, aby se jeden host dostal do pozice "otloukánka", na kterého by útočili ostatní, každý bude mít šanci říct svůj názor na daný problém a obhájit ho.|Před koncem pořadu moderátorka vyhlásí téma příštího diskusního pořadu Máte slovo, vysílaného ve čtvrtek 20.9.2018 na ČT1 od 21:30 hodin. ||Debatovat může přijít každý, kdo má odvahu říct veřejně svůj názor. Stačí se přihlásit na tel. čísle: 261 13 77 66 nebo e-mailové adrese: mateslovo@ceskatelevize.cz. ||Najdete nás nově na http://www.facebook.com/mateslovo. Své názory můžete posílat také formou SMS ve tvaru: MS mezera TEXT ZPRÁVY na telefonní číslo: 906 11 09. 20.09. 01:07 20.09. 02:10
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 20.09. 00:40 20.09. 01:07
Kluci v akciŽánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Do moderní kuchyně Kluků v akci přichází varné sklo se stoosmdesátiletou tradicí, nádobí z ušlechtilého materiálu, v němž chutné krmě připravovaly už naše babičky.|Těšme se na Ondřejův nakládaný gothaj ve skle a exotickým kořením a provoněnou kachnu s jablky, k níž skvěle chutnají tvarohové noky opečené na kachním sádle. Menu pak završí šťavnatý švestkovo-tvarohový koláč. 20.09. 05:05 20.09. 05:32
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 20.09. 05:32 20.09. 05:59
Studio 6Nenech to být. Tak se jmenuje projekt, který bojuje proti šikaně na školách. V loňském roce ho spustili studenti z gymnázia v Brně, a od té doby se do něj zapojilo více než tisíc škol. V rámci platformy vznikly i webové Žánr: zpravodajský magazín; stránky a mobilní aplikace, prostřednictvím nichž mohou žáci na problém ve své třídě anonymně upozornit. Více v zítřejší Studiu 6 v 6:35 na ČT1 a ČT24.|HDTV| 20.09. 05:59 20.09. 09:00
To je vražda, napsala VII, Kdo zabil J. B. Fletcherovou?, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Režie Walter Grauman.|HDTV|2 jazykové verze| 20.09. 09:00 20.09. 09:50
Po stopách hvězdObrazový životopis slavných - tentokrát Boleslava Polívky - na kterého se ve vysílání ČT můžete těšit ve filmu Musíme si pomáhat (2008). Režie R. Šofr. Žánr: pozoruhodné osobnosti; 20.09. 09:50 20.09. 10:16
Doktor z vejminku, Boty, Martin Růžek - 100 letCo způsobila zhrzená láska... Martin Růžek v cyklu komedií Jaroslava Dietla (1982). Dále hrají: D. Kolářová, J. Hanzlík, M. Středa, D. Veškrnová, E. Kubíková a další. Kamera Žánr: film / dramatický pořad; S. Rašilov. Režie Z. Podskalský.|4:3|Na televizní obrazovku se vrací oblíbený cyklus komedií s nezapomenutelným Martinem Růžkem v hlavní roli advokáta v penzi, doktora Kostrhuna, od jehož narození letos uplyne 100 let (*23. 9. 1918 - +18. 12. 1995). |Všechny příběhy jsou natočeny podle skutečných událostí, záznamy o nich jsou uloženy v právnických archivech, odkud také scenárista Jaroslav Dietl čerpal. Režie se ujal Z. Podskalský, od jehož úmrtí uplyne 29. října 25 let. |V prvním příběhu se seznámíme s prostředím, v němž se penzionovaný advokát (M. Růžek) rozhodl trávit léta odpočinku. Tím místem je vesnička zvaná Malovidy, přesněji stavení, ve kterém s rodinou žije jeho dcera Anna (D. Kolářová), její manžel (J. Hanzlík) a vnukové (dnes známí herci bratři A. a V. Rašilovové). |Brzy se ukáže, že právnická duše doktora Kostrhuna zůstala i ve věku důchodovém ve střehu, že přes všechna rozhodnutí s povoláním skončit, to bývalému advokátovi nedá, aby nevstupoval znovu a znovu do osudů svých bližních a nepomáhal jim v potížích. Hned v úvodním dílu se jedna taková potíž vyskytne. Událost, kterou právníci kvalifikují jako trestný čin znásilnění... 20.09. 10:16 20.09. 11:00
SaturninOldřich Vízner a Ondřej Havelka v seriálu podle slavného stejnojmenného humoristického románu Zdeňka Jirotky. Jediný, kdo je schopen čelit tetě Kateřině s Miloušem, je skvělý sluha Saturnin! (1994). Dále hrají: Žánr: komedie / sitcom; J. Synková, P. Vacek, L. Lipský, M. Lasica, M. Kořínek a další. Scénář M. Wagnerová a J. Věrčák. Kamera J. Špelda. Režie J. Věrčák.|4:3|Na scéně se objevuje teta Kateřina se svým synem Miloušem. Kateřina, průtrž přísloví a lidových pranostik, je nesnesitelná dvacet čtyři hodin denně, Milouš je na tom nepatrně lépe. A jediný, kdo je schopen Kateřině čelit, je Saturnin. Od minulého dílu, v kterém došlo k známému incidentu s koblihou, jenž jako výstřel z pistole odstartoval sérii výstředních situací, se hausbót stává nejen novým domovem Jiřího, ale i zdrojem dalších humorných situací. |Vedle neodolatelné dvojice hlavních hrdinů - Oldřich Vízner a Ondřej Havelka - se v roli doktora Vlacha představí Milan Lasica, dědečka hraje Lubomír Lipský, slečnu Barboru Lucie Zedníčková, tetu Kateřinu Jana Synková a Milouše Petr Vacek. 20.09. 11:00 20.09. 11:45
Černé ovceČERNÝ ODBĚR? Skřínky na plynoměr a elektroměr bývají většinou volně přístupné. Plynoměr divačky byl poškozen a distribuční firma po ní začala požadovat 43 000 korun. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 20.09. 11:45 20.09. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 20.09. 12:00 20.09. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 20.09. 12:20 20.09. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená se nebavit. Kaleidoskop nápadů. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 20.09. 12:30 20.09. 14:00
Nádraží, Martin Růžek - 100 letVášnivý hračička... Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1974. Hrají: K. Slunéčková, J. Adamíra, M. Růžek a S. Pillmann. Scénář J. Dietl. Kamera J. Novotný. Režie J. Dudek. Žánr: klasické drama / historický film;Vlastík (S. Pillmann) dostane od tatínka (J. Adamíra) k Vánocům model železnice i s elektrickým vláčkem. Otec hned doma postaví celé nádraží. Většinou si s modelem ale hraje sám a chlapec smí jen přihlížet. Když je u nich na návštěvě strýček Bedřich (M. Růžek, jehož letošní sté výročí narození si připomeneme v neděli 23. září), vášnivý hračička, rozhodne se s chlapcem celé kolejiště s nádražím přestavět. Otec se urazí, protože mu strýc zasahuje do jeho výchovných metod, a přestane s ním mluvit...|Významný český herec Martin Růžek, který se narodil 23. září 1918 v Červeném Kostelci, se původně jmenoval Erhard Martin. Byl dlouholetým členem činohry Národního divadla v Praze (do r. 1990). Před koncem druhé světové války si zvolil nejprve jako umělecký pseudonym a později i jako zákonné jméno Martin Růžek. Martin po otcově příjmení, Růžek na památku strýce Otmara Růžka, který byl štábním kapitánem generálního štábu Československé armády a který byl popraven v r. 1941 po příchodu Heydricha do Prahy. |Teprve po osvobození republiky se začal věnovat divadlu profesionálně a vystřídal postupně několik scén: Středočeské divadlo Mladá Boleslav, Jihočeské divadlo České Budějovice, Národní divadlo v Brně, Divadlo československé armády (dnešní Divadlo na Vinohradech) a od roku 1963 Národní divadlo v Praze, kde byl v letech 1969-1970 šéfem činohry. Na jaře roku 1994 postihla Martina Růžka mozková mrtvice. Zemřel 18. prosince 1995 v Praze. Urna s umělcovými ostatky byla uložena 18. května 1996 v rodném městě - v Červeném Kostelci. 20.09. 14:00 20.09. 14:18
Silnice, Martin Růžek - 100 letMartin Růžek a Petr Štěpánek v komedii s detektivní zápletkou. Krást auto se někdy nevyplácí! (1972). Dále hrají: V. Švarcová, M. Kantorková, J. Pechlátová, L. Roubíková, K. Pavlík, B. Zelenka, Žánr: detektivka / krimi / thriler; V. Trégl a další. Scénář B. Zelenka. Kamera S. Rašilov. Režie S. Strnad.|4:3|Pražský profesor (M. Růžek, od jehož narození v těchto dnech uplyne 100 let) má úspěšnou přednášku v nemocnici na malém městě. Při odchodu zjistí, že se do jeho auta, označeného lékařským znakem, vloupal neznámý muž (P. Štěpánek). Stihne ho ještě před odjezdem zastavit a požádat o odvoz do Prahy. Celou dobu předstírá, že je "obyčejný“ cestující, nikoliv majitel auta. Situace se ale postupně začne pro mladíka nepříjemně komplikovat, když auto stopnou policisté, kteří pospíchají do vedlejší vesnice. A aby toho nebylo málo, tak do auta přibude rodička (M. Kantorková) z hájovny a hezká mladá pumpařka Hanička, do které se zlodějíček zamiluje... 20.09. 14:18 20.09. 15:05
Záchranáři, Síla k životuV seriálu z prostředí Vysokých Tater se proplétají životní osudy členů horské služby s dramatickými okamžiky jejich náročné práce (2002). Hrají: D. Szabó, I. Martinka, Ľ. Kostelný, Žánr: klasické drama / historický film; Z. Stivínová a další. Scénář J. Křižan. Kamera M. Štrba. Režie V. Michálek.|16:9|2 jazykové verze|Zvukový popis|Za Martinem (L'. Kostelný) přichází do Tater nic netušící Klárka (Z. Fialová). Přípravy na utajovanou svatbu Tibora (D. Szabó) a Moniky (P. Lángová) jsou v plném proudu. Jak skončí příběhy charismatických zachránců? Je možné, že
Autor:
TV Barrandov - 20.09.20180

TV Barrandov - 20.09.2018

Televizni program na 20.09.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Na plac! 20.09. 02:25 20.09. 03:10
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 20.09. 01:35 20.09. 02:25
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 20.09. 09:30 20.09. 11:05
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 20.09. 11:05 20.09. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 20.09. 12:40 20.09. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 20.09. 13:50 20.09. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 20.09. 14:50 20.09. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 20.09. 15:50 20.09. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 20.09. 17:10 20.09. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 20.09. 18:30 20.09. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 20.09. 19:20 20.09. 20:20
Týden s prezidentemExkluzivní rozhovor generálního ředitele TV Barrandov s prezidentem České republiky Milošem Zemanem (Premiéra) 20.09. 20:20 20.09. 21:25
Duel Jaromíra SoukupaExkluzivní živě vysílaný rozhovor s předními politiky. Aktuální otázky, pádné argumenty, ožehavá témata (Premiéra) 20.09. 21:25 20.09. 23:00
Jak dopadly Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad Jaromíra Soukupa, ve kterém kauzy nezůstávají otevřené, ale dotahují se do konce. Jak to dopadlo v Kauzách Jaromíra Soukupa je unikátní propojení investigativního pořadu s rozhovory Jaromíra Soukupa s hlavními aktéry probíraných příběhů (Premiéra) 20.09. 23:00 21.09. 00:05

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Ostříháno 20.09. 04:05 20.09. 05:10
Pomsta nebo láska (9,10)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 20.09. 01:40 20.09. 04:05
Konec vysílání 20.09. 05:10 20.09. 05:55
Matlock (17,18)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Americký krimi seriál (1986-1987). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při jeho pátrání mu pomáhají mladí soukromí detektivové Tyler Hudson a jeho dcera Charlene, která původně vystudovala právo na prestižní Harvardské univerzitě, podobně jako její otec. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 20.09. 05:55 20.09. 08:05
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 20.09. 08:05 20.09. 09:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 20.09. 09:50 20.09. 10:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 20.09. 10:50 20.09. 12:25
Live Teleshopping 20.09. 12:25 20.09. 14:25
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 20.09. 14:25 20.09. 15:25
Matlock (19,20)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Americký krimi seriál (1986-1987). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při jeho pátrání mu pomáhají mladí soukromí detektivové Tyler Hudson a jeho dcera Charlene, která původně vystudovala právo na prestižní Harvardské univerzitě, podobně jako její otec. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 20.09. 15:25 20.09. 17:35
Velkolepé století (34,35)Život v harému znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... První řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, F. Ahmet, A. Hafsa Sultan, M. Uzerli, O. Yalabik, N. Aysan a další. Režie M. Okay (Premiéra) Turecký seriál o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 20.09. 17:35 20.09. 20:00
Loď snůNa své pouti po světových mořích navštěvuje luxusní parník Deutschland atraktivní turistické destinace, nejkrásnější pláže a daleké přístavy. Posádka lodi i její klienti prožívají na vysněné dovolené své životní příběhy... Německý romantický seriál. Hrají S. Rauch, H. Keller, H. Naumann, G. Berger, G. von Weitershausen a další. Režie K. Meeder (96 min) (Premiéra) Zábavní plavba je vždy vysněnou dovolenou. Bílá loď plachtící modrým mořem, zakotvení v exotických přístavech ostrovů, kde jsou nádherné pláže lemované palmami. O hosty pečuje celá posádky lodi, k výběru jsou nejlepší jídla a vše je perfektní. A tato loď, na které se octnou na 23 týdny různí lidé, je dokonalým místem pro příběhy. Tentokrát pluje na Bermudy a potkají se tu bývalí manželé. Vzájemně si představí nové partnery, ale ještě netuší jaká dobrodružství je dohromady čekají... 20.09. 20:00 20.09. 22:05
Big Ben: Vražda bez obětiI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi série (2005). Hrají O. Fischer, K. Abt, R. Drexel, M. Lindbergh, N. Mahler a další. Režie W. F. Henschel (92 min) Majitel autokempu Karl Prengel jedné noci spáchá sebevraždu. V nedopsaném dopise na rozloučenou přiznává, že se dopustil vraždy. Těsně před tím, než stačil napsat jméno oběti, bohužel zemřel. Ben a Nadine stojí před zvláštním úkolem: tentokrát nehledají vraha, ale oběť. Mrtvý Prengel byl na nože znepřátelený s Uwe Mautnerem, majitelem sousedního kempu, odděleného zdí z ostnatého drátu. Už léta si tito dva nepřátelé na život a na smrt dělali ze života peklo. Mautner ale tu noc, kdy Prengel spáchal sebevraždu, beze stopy zmizel. Další pohřešovanou je místní advokátka, kolegyně doktora Lenze Rankovicová, která byla s Prenglem rovněž ve sporu. A aby toho nebylo málo, Ben má velké starosti i doma. Jeho matka se rozhodla přestěhovat na Mallorcu a po Nadine žádá, aby se o Bena starala... 20.09. 22:05 21.09. 00:05
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
0

Kožní pigmentové projevy

Kožní melanocytové pigmentové léze jsou nejčastějšími kožními projevy, které se vyskytují u dětí i dospělých. Kniha dává ucelený přehled o jejich projevech, vysvětlení základních pojmů, klinické i histologické nálezy. Autor zmiňuje i diferenciální diagnostiku. Publikace s bohatou obrazovou částí je určena pro řadu lékařských odvětví. Kniha obsahuje 178 barevných, 17 černobílých obrázků a 2 schémata.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 408.00 Kč

Autor: