Denní archiv Září 18, 2018

0

Disenchantment (The Limits of Immortality (S01E08))

Osmý díl při­ná­ší koneč­ně něco zají­ma­vé­ho na to, abychom vydr­že­li do kon­ce prv­ní sezó­ny. Díly upro­střed sezó­ny byly tako­vé doplň­ko­vé a až posled­ní tři díly pokra­ču­jí v pří­bě­hu, kte­rý nemu­sí být hned tak jed­no­du­chý, jak se zdá.

Jak je zná­mo, elfí krev umož­ní být nesmr­tel­ný a král si pře­je oži­vit svo­jí prv­ní lás­ku, kte­rá mu zemře­la a zůsta­la po ní pou­ze její socha, ke kte­ré se pořád vra­cí.

Po Elfího krvi netou­ží pou­ze král, ale i dal­ší lidé – kou­zel­ní­ci, kte­ří netou­ží pou­ze o to aby oži­vi­li své milo­va­né.

Osmý díl je prv­ní dílem tri­lo­gie pří­bě­hu o oži­ve­ní prv­ní krá­lov­ny. Bean se setká s mno­ha nezná­mý­mi lid­mi a zaži­je něko­lik dost dob­rých věcí, kte­ré sto­jí k vyprá­vě­né. Elfi spo­lu s Luci doká­žou, že jsou těmi nej­dů­le­ži­těj­ší­mi prv­ky pří­bě­hu a mla­dá alko­ho­lič­ka Bean pro své­ho oblí­be­né­ho elfa pro­ži­je dost dob­rý život­ní pří­běh.

Postupně se epi­zo­dy vylep­šu­jí a já 8. epi­zo­du prv­ní série hod­no­tím 85 %

Autor:
0

Život brouka - Bug’s Life

Ants review a chrysalis Flik in the city Probrav se nabíd­kou fil­mů usou­dil jsem, že nej­lep­ším sním­kem pro onu chví­li bude něco pro děti. Ano, milí čte­ná­ři, Váš hni­do­piš­ský recen­zent, druh­dy baží­cí po prud­ké akci a tem­ném horro­ru, ten­to­krát nale­zl zalí­be­ní v pří­bě­hu na úrov­ni Ferdy mra­ven­ce. Nelitoval jsem a ani vy, překonáte-li ostych či (zejmé­na u mla­dých pánů) muž­nou zpup­nost, nebu­de­te Životem brou­ka zkla­má­ni.

Ladybug Team Meeting Předně musím podotknou­ti, že film by se dle mého skrom­né­ho názo­ru měl jme­no­vat Život mra­ven­ce (An Ant’s Life), ovšem to by se nepa­t­řič­ně myd­lil s dre­a­mwor­xov­ským Antz (Mravenecz), kte­rý s vel­mi kon­ku­renč­ním a úni­kem infor­ma­cí a nápa­dů zapácha­jí­cím pod­tó­nem vyšel v před­sti­hu něko­li­ka týd­nů. Podle uká­zek a brumlá­ní přá­tel (sám jsem na Antz nešel) sou­dím, že Mravenecz oslo­ví spí­še afro­a­me­ri­ča­ny a poli­ti­su­jí­cí dospě­lá­ky, zatím­co Život brou­ka je sku­teč­nou ezo­pov­skou baj­kou pro děti, kte­rá ovšem (jak jsem se na sobě pře­svěd­čil) ani dospě­lé neznu­dí - spíš jim dovo­lí se na chví­li odpou­tat od tla­ku den­ních povin­nos­tí. Přesně to jsem potře­bo­val.

Hopper Heimlich Život není pro mra­ven­ce, žijí­cí na Mravenčím ost­ro­vě, žád­ný pik­nik. Každé léto při­lé­ta­jí zach­ti­vá saran­ča­ta - pod vede­ním zlé­ho a pano­vač­né­ho Kobyláka - a silou mocí vymá­ha­jí z pra­co­vi­té kolo­nie pod­stat­nou část let­ní tvr­dě vydře­né skliz­ně. Náš hrdi­na, mra­ven­čí vyná­lez­ce a mys­li­tel Flik, posmí­va­ný a odstr­ko­va­ný pro svou neschop­nost při­způ­so­bit se kon­zer­va­tiv­ně ori­en­to­va­né kolo­nii, si vez­me za úkol při­vést pomoc zven­čí. Pro boj pro­ti saran­ča­tům omy­lem naver­bu­je neza­měst­na­nou sku­pi­nu pod­řad­ných cir­ku­so­vých uměl­ců. Falešní „bojov­ní­ci“ a celá mra­ven­čí kolo­nie musí napnout všech­ny síly, pře­ko­nat tra­dič­ní strach a posta­vit se drzým vetřel­cům.

Flying Circus Tuck and Roll Jako inže­ný­ro­vi den­ně se setká­va­jí­cí­mu s nej­no­věj­ší tech­ni­kou mi film doslo­va vyra­zil dech svou doko­na­los­tí. Čarodějové z Pixaru, pro­sla­ve­ní prvo­ti­nou Toy Story, doká­za­li vytvo­řit zce­la při­ro­ze­ně kom­po­no­va­né pro­stře­dí s pro­pra­co­va­ný­mi detai­ly poza­dí i neu­vě­řitl­ně cit­li­vý­mi výra­zy tvá­ří jed­na­jí­cích ani­mo­va­ných postav. Příběh samot­ný je pak poli­tic­kou korekt­nos­tí téměř neza­tí­že­né uni­ver­sál­ní sdě­le­ní o vítěz­ství zdán­li­vě slab­ších nad nási­lím a tero­rem. Myslím, že i nejmen­ším dětem se budou líbit vese­lé scé­ny cir­ku­so­vých kous­ků.

Naprostým vrcho­lem vti­pu však bylo něko­lik málo „vystři­že­ných“ scén, při­da­ných do závě­ru titul­ků na kon­ci fil­mu. Podívaná na ani­mo­va­né posta­vy, kte­ré nemo­hou udr­žet smích a kuc­ka­jí­ce se doža­du­jí zopa­ko­vá­ní natá­če­ní scé­ny, mě i mou pří­tel­ky­ni při­ved­ly k hys­te­ric­kým náva­lům smí­chu. Nejvíc se nám líbi­li malí brouč­ci Tuck & Roll. Nestačilo-li vám srd­ce ztvrd­nout na kámen, musí­te Život brou­ka vidět!

Hodnocení: VÝBORNÉ  http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/film/smiley_a.gif

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ Let's roll!

A už je to zase tady: rejpat do něče­ho tak báječ­né­ho je vel­mi ničem­né. Mějte, pro­sím, sli­to­vá­ní a neber­te mě pří­liš váž­ně...

  • Brouci a mra­ven­ci mají pod­le potře­by buď ana­to­mic­ky správ­ný počet nohou, nebo niko­li. Podobně se pro lep­ší výra­zi­vost cha­rak­te­rův neza­cho­va­ly slo­že­né oči - ale např. zlí opi­lí brou­ci obtě­žu­jí­cí Sluníčko (sed­mi­teč­né) si je zacho­va­li.
  • Hopper rules V kolo­nii postrá­dá­me mra­ven­čí sam­ce = trub­ce. Zato děl­ni­ce jsou neo­myl­ně zosob­ně­ny muž­ně vypa­da­jí­cí­mi děl­ní­ky (naše poli­tic­ká korekt­nost a eman­ci­pa­ce v pra­xi). Ani Flik by se neměl(a) s prin­cez­nou Attou moc muc­kat -- i když, lesbič­ky se dneska nosí... Já vím, i Ferda mra­ve­nec je pod­le tohod­le met­ru vlast­ně Ferdula mra­ven­čan­da.

 …

Autor:
0

Predátor: Evoluce - ZAJÍMAVOSTI

- První „Predátor” se měl původ­ně jme­no­vat „Lovec” (Hunter).

- Shane Black se ve fil­mu Predátor obje­ví jako Hawkins, prv­ní hlav­ní posta­va, kte­rou Predátor zabi­je

- PREDÁTOR se točil 30 let poté, co šel v roce 1987 do kin prv­ní film Predátor.

- PREDÁTOR při­zná­vá exis­ten­ci před­cho­zích fil­mů. Jako odkaz na Predátory Roberta Rodriqueze říká jed­na z postav v PREDÁTOROVI, že se říká, že Predátoři uná­še­li lidi ze spor­tu a odná­še­li je na nezná­mé mís­to.

-Z Predátora vze­šli dva guver­né­ři: Arnold Schwarzenegger (Kalifornie) a Jessie „ten, co nemá čas krvá­cet” Ventura (Minnesota).

- Exteriéry akč­ních scén Stargazeru se toči­ly v čis­tič­ce odpad­ních vod na Lulu Island v Richmondu v Britské Kolumbii, tak­že když vítr vanul urči­tým smě­rem, na scé­ně to pěk­ně zapácha­lo!…

Autor:
0

Predátor: Evoluce - VZHLED

            Při prv­ním setká­ní se výtvar­ník Martin Whist a Shane Black shod­li, že je důle­ži­té, aby film respek­to­val děj a minu­lost pří­bě­hu – nemě­nit to, ale aktu­a­li­zo­vat. Whist dodá­vá, že „od roku 1987 udě­la­li pokro­ky Predátoři i fil­mo­vé umě­ní, tak­že my jsme chtě­li obo­jí. Oni zdo­ko­na­li­li svou tech­no­lo­gii, tak­že my, jako fil­ma­ři, jsme tu svou zdo­ko­na­li­li taky.”

O vytvá­ře­ní vesmír­né lodi nazva­né Archa, Whist říká: „Je to kom­bi­na­ce orga­nic­ké a tech­nic­ké hmo­ty, jako Predátor. Je v ní tech­no­lo­gie, kte­rou nevy­tvo­řil člo­věk, což jsme chtě­li se Shanem zdů­raz­nit. Na lodi není nic line­ár­ní­ho. Tlačítka, ovlá­da­cí prv­ky, nic není rov­né, což lidem nedá­vá smy­sl. Chtěl jsem vytvo­řit novou řeč, Predátorův jazyk zalo­že­ný na tom, že Predátor není z téhle pla­ne­ty. Má své tech­no­lo­gie, kry­cí mecha­nis­mus, ale v pod­sta­tě fun­gu­je ana­lo­gic­kým způ­so­bem jako my, což může­me vidět na tom, jak boju­je. Líbí se mi to, že je scho­pen jed­no­du­še nako­pat pro­tiv­ní­ka do zad­ku, až křupou kos­ti, když při­tom dis­po­nu­je zaří­ze­ním vyspě­lé mimo­zem­ské tech­no­lo­gie.“

            Scény posta­ve­né ve stu­di­ích v Mammoth kou­sek od Vancouveru obsa­ho­va­ly labo­ra­toř Stargazeru, Archu Predátorů a baži­nu, kte­rá byla vytvo­ře­na na dvou mís­tech, na vrcho­lu úte­su a u jeho úpa­tí.

            Exteriéry Stargazeru byly vytvo­ře­ny slo­že­ním dvou sku­teč­ných loka­lit: Cleveland Dam v sever­ním Vancouveru a čis­tír­ny odpad­ních vod na Lulu Island v Richmondu. Whist vysvět­lu­je: „Stargazer je skry­tý, není zřej­mé, že to zaří­ze­ní pat­ří vlá­dě.”

            Interiéry Stargazeru byly vybu­do­va­né v Mammoth. Jejich těž­ké beto­no­vé stě­ny napo­do­bu­jí vnitřek pře­hra­dy.

            Jako vel­ký fanou­šek výtvar­ní­ka Stanleyho Kubricka, Kena Adama, Whist vysvět­lu­je: „Chodby a to, jak někte­ré pro­sto­ry půso­bí, jsou pozdra­vem Kenu Adamovi a vyjá­d­ře­ním respek­tu kru­ho­vé­mu uspo­řá­dá­ní váleč­né­ho štá­bu v „Dr. Divnoláska“. Nejsou navr­že­né stej­ným způ­so­bem, ale jejich ovál­ný design mu vzdá­vá hold.“

            Whist začal na návr­zích Stargazeru pra­co­vat v dub­nu 2016. Konstrukce trva­la zhru­ba 20 týd­nů.

Whist navr­hl také ohrom­né vylep­še­ní Predátora. „Má tři met­ry, je prak­tic­ky dva­krát vět­ší než my,” říká Whist. „Zdokonalil svou tech­no­lo­gii, ale takhle zdo­ko­na­le­ný je vra­žed­nou zbra­ní sám o sobě. Stal se svou vlast­ní zbra­ní. Má smr­tí­cí ruce. Je obrov­ský. Je doko­na­lým vra­žed­ným stro­jem. Chtěl jsem, aby když se vyno­ří ze tmy, jeho loď pros­tě obživ­la a aby to mezi nimi fun­go­va­lo hlad­ce. Loď je sko­ro jako živý orga­nis­mus. Chtěl jsem, aby půso­bi­la jako sku­teč­ně živá orga­nic­ká inte­li­gen­ce, kte­rou Predátor odkry­je. Původní posta­va byla prů­lo­mo­vá – napros­to fan­tas­tic­ká a straš­ná. Bylo mi vel­kou ctí re designo­vat ho a zdo­ko­na­lit a dát mu loď. Chtěl jsem si být napros­to jis­tý, že vším, co jsem udě­lal, jsem před Stanem Winstonem sme­kl pomy­sl­ný klo­bouk a vzdal mu čest.“…

Autor:
0

Predátor: Evoluce - SHANGRI LA

            V PREDÁTOROVI musí Quinn a Pošuci veli­ce rych­le vytvo­řit efek­tiv­ní bojo­vou jed­not­ku, kte­rá musí zasta­vit mimo­zem­ské lov­ce. Aby se her­cům pomoh­lo vytvo­řit mezi posta­va­mi kama­rád­ství, vytvo­ři­la pro­duk­ce Shangri La. Shangri La byla maz­li­vá pře­zdív­ka pro zele­ný pokoj, vel­ký stan, kte­rý s nimi ces­to­val na všech­na mís­ta a scé­ny.

            „Měli jsme tenhle vel­ký stan, kte­rý jsme posta­vi­li upro­střed obrov­ských scén, vel­kých tře­ba jako fot­ba­lo­vé hřiš­tě,” říká Thomas Jane. „Dali nám tam hez­ké pohov­ky, svět­la a kober­ce a ten stan s námi jez­dil všu­de. Když jsme byli v loka­li­tě a prše­lo, všu­de bylo blá­to, byl tam tenhle pěk­ný stan a bylo v něm tep­lo, tak­že jsme tam trá­vi­li spous­tu času. Takhle jsme se pozna­li. Shane dal dohro­ma­dy fakt dob­ré lidi, neby­la mezi námi žád­ná riva­li­ta, žád­né hvězd­né maný­ry nebo žár­li­vost.”

            Key popi­su­je týmo­vou dyna­mi­ku: „Hromadné scé­ny byly adre­na­li­no­vé. Nevím, jak je mož­né, že jsme si všich­ni tak rych­le sed­li. Předtím jsme se nezna­li. Ale všich­ni jsme chtě­li, aby tam byla dyna­mi­ka týmu, cíti­li jsme se jako tým a hod­ně jsme zkou­še­li orga­ni­zo­va­ný cha­os.”

            „Nikdy jsem nevi­děl sku­pi­nu her­ců, jako byla tahle, kte­ří by se spo­lu po natá­če­ní šli najíst,” říká Black. „Poflakovali se v malém sta­nu, jen sedě­li a keca­li. Rádi spo­lu trá­vi­li čas, zůstá­va­li spo­lu na scé­ně a drže­li spo­lu. Bylo to hod­ně neob­vyk­lé. Velkou roli v tom hrál Boyd, byl tako­vý cit­li­vý macho. Boyd hra­je duchov­ní­ho otce těchhle chláp­ků, rozum­né­ho a nor­mál­ní­ho čle­na sku­pi­ny, pokud něco tako­vé­ho v tomhle fil­mu exis­tu­je.”…

Autor:
0

Predátor: Evoluce - PREDÁTOR

            PREDÁTOR je herec­kým debu­tem Briana Prince, 207 cm vyso­ké­ho par­ku­ro­vé­ho uměl­ce. Jakmile oblé­kl kos­tým Predátora, shlí­žel na své nepřá­te­le ze sko­ro 215 cm.

            „Dopředu mi řek­li, na co se mám při­pra­vit,” říká Prince, „pro­to­že v kos­tý­mu je oprav­du hor­ko – HODNĚ hor­ko – a to je ome­zu­jí­cí. Ale já jsem z Georgie a tam je v létě dost vlh­ko, tak­že jsem to zvlá­dl. Přesto tam bylo vět­ší vedro, než jsem si kdy doká­zal před­sta­vit!” Prince pře­kva­pi­lo, kolik pomo­ci nako­nec potře­bo­val – nejen pro­to, aby se do kos­tý­mu dostal, ale během celé­ho dne, kdy ho měl na sobě. „Měl jsem k ruce tým lidí. Byli skvě­lí, bez nich bych nebyl scho­pen udě­lat vůbec nic. Nemohl jsem se sehnout a něco sebrat, nemohl jsem jíst nebo pít – a to jsem váž­ně potře­bo­val!”

            Přestože má Prince zku­še­nost s pra­cí kaska­dé­ra, tohle byla jeho prv­ní zku­še­nost s herec­tvím a s časem, kte­rý je potře­ba na pří­pra­vu zábě­ru. „Byly tam chví­le, kdy jsem byl v kos­tý­mu, při­pra­ve­ný záběr nato­čit – a pak jen ply­nu­ly hodi­ny. Seděl jsem tam v tom kos­tý­mu, ve kte­rém jsem nikdy nemohl nepra­co­vat – dokon­ce i když jsem seděl na žid­li a rela­xo­val. Hlava váži­la 5 kg a tělo přes 22!”

            Také sluch a vidě­ní bylo nároč­něj­ší. Jedna z hlav byla mecha­nic­ká s moto­ri­zo­va­ný­mi ozu­be­ný­mi koly uvnitř, kte­ré pohy­bo­va­ly část­mi Predátorova obli­če­je. Prince musel také nosit svět­lé kon­takt­ní čoč­ky, přes kte­ré viděl všech­no roz­ma­za­ně.

            Alec Gillis a Tom Woodruff, Jr. jsou spo­lu­ma­ji­te­lé Amalgamated Dynamics, desig­né­ři a auto­ři Predátorova oble­ku, kte­rý Prince nosil. Gillis a Woodruff už spo­leč­ně pra­co­va­li pro Stana Wilsona v původ­ním fil­mu.

            Gillis a Woodruff jsou také lout­ká­ři, pro­to­že za Predátorovou mimi­kou sto­jí ani­ma­t­ro­ni­ka. Gillis vysvět­lu­je: „Na Predátorově obli­če­ji jsme pra­co­va­li tři. Sanice jsou poměr­ně slo­ži­té. Jeden z nás kon­t­ro­lo­val hor­ní, dru­hý spod­ní čelist.”

            Woodruff dodá­vá: „Jako tvůr­ci těch­to bytos­tí o sobě pře­mýš­lí­me spí­še jako o tvůr­cích postav.” Woodruff sám hrál mimo­zem­skou bytost ve fil­mech VetřelecVetřelec vs Predátor, tak­že ví, jak je to pro her­ce uvnitř mas­ky těž­ké. „Hlavy váž­ně nejsou leh­ké. Máte při­nej­lep­ším roz­ma­za­né vidě­ní. Máte kon­takt­ní čoč­ky, dívá­te se téměř klí­čo­vou dír­kou a nemá­te žád­né peri­fer­ní vidě­ní. Když zapne­te motor ve sklo­la­mi­ná­to­vé hel­mě, je sko­ro nemož­né sly­šet poky­ny. Brian odve­dl skvě­lou prá­ci. Je to emoč­ně dost nároč­né, jsou tam dvě rovi­ny: mas­ka je hod­ně těž­ká a vy jste odsou­ze­ni k tomu, zůstat v ní a záro­veň jako tou­ží­te kři­čet „sun­dej­te mi tu hla­vu, potře­bu­ju pau­zu”. Jenže víte, že v téhle pau­ze se bude 25 minut ta hla­va sun­dá­vat, pak bude­te moci 5 minut dýchat a zase vám ji nan­da­jí. S ohle­dem na lidi kolem tím nechce­te kazit pro­duk­ci. Takže je to těž­ké. Své bří­mě nese­te dál.”…

Autor:
0

Predátor: Evoluce - RODINNÝ ODKAZ

            Jake Busey hra­je dok­to­ra Seana Keyese, vědec­ké­ho pra­cov­ní­ka, kte­rý stu­du­je Predátory v pro­jek­tu Stargazer. „Je to uta­je­ná sku­pi­na, kte­rá tyto mimo­zemš­ťa­ny taj­ně stu­du­je, a nevím, jest­li lidi ze Stargazeru budou pova­žo­va­ní za ty hod­né nebo ne,” říká.

            Sean je synem Petera Keyse, věd­ce pra­cu­jí­cí­ho pro vlá­du v Predátorovi 2, kte­ré­ho hrál Jakeův otec Gary Busey. „Sean pokra­ču­je v Predátorově svě­tě v odka­zu Keysovy rodi­ny,” říká mlad­ší Busey.

            Starší Busey se obje­vil ve Smrtonosné zbra­ni a jeho syn zná Blacka roky. „Je spous­ta rolí, kte­ré jsem měl to štěs­tí hrát, ale hrát syna posta­vy, kte­rou hrál můj otec, to už je sko­ro jako být doma! Hraju sebe ve fik­tiv­ním svě­tě. Jak už to s otci a syny bývá, asi vět­ši­na synů své otce nena­po­do­bu­je, ale mají spíš ten­den­ci jít opač­ným smě­rem. Postava mého otce, Peter Keys, byla vel­mi sil­ná, šla tvr­dě za svým. Sean je více odda­ný vědě, zají­ma­jí ho fak­ta, hle­dá odpo­vě­di. Proč zabi­li jeho otce? Musím říct, že není jed­no­du­ché hrát syna své­ho otce, pro­to­že to je to, co jsem a je to vel­mi podob­né tomu, co je doma, tak­že je obtíž­né na sebe navlék­nout kos­tým a dělat jinou posta­vu – pořád jsem to já.”…

Autor:
0

Predátor: Evoluce - DÍTĚ

            „Tenhle úžas­ný klu­či­na byl prav­dě­po­dob­ně nej­spo­leh­li­věj­ším her­cem na pla­ce,” říká Black o Jacobu Tremblaym, kte­rý hra­je Roryho. „Je to zázrak jed­no­ho zábě­ru.” Black dodá­vá, že když byli v časo­vé tís­ni, vždyc­ky se moh­li spo­leh­nout na to, že to mla­dý Tremblay zvlád­ne. „Udělali jsme všech­ny tři zábě­ry, pro­to­že všech­ny odve­dl skvě­le, na prv­ní dobrou!”

            Quinnův syn Rory má poru­chu autis­tic­ké­ho spek­tra. Aby se Trembley lépe vcí­til do své role, něko­li­krát s Blackem navští­vi­li Canucks Autism Network, orga­ni­za­ci posky­tu­jí­cí spor­tov­ní a rekre­ač­ní pro­gra­my pro lidi s autis­mem, kte­rá síd­lí ve Vancouveru.

Roryho dar pro řeše­ní rébu­sů mu pomá­há rozu­mět řeči Predátorů. „Dokáže Predátora váž­ně hod­ně dob­ře pocho­pit,” říká.…

Autor:
0

Predátor: Evoluce - STARGAZER

            Predátoři při­šli na Zemi už před časem a lidi loví už něja­kou dobu, tak­že to v sou­čas­nos­ti není až tako­vé tajem­ství. Vláda zří­di­la agen­tu­ru urče­nou výluč­ně pro ochra­nu lidí před inva­zí Predátorů. Projekt Stargazer byl původ­ně kon­ci­po­ván jako přís­ně taj­ná vlád­ní labo­ra­toř vyba­ve­ná špič­ko­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, kte­rá bude stu­do­vat zaja­té Predátory. „Ale vlá­da v minu­los­ti potře­bo­va­la věro­hod­nou výmlu­vu, tak­že labo­ra­toř dala do rukou CIA,” říká Dekker. Jenže když se šéfem ope­ra­cí sta­ne Traeger, kte­ré­ho hra­je Sterling K. Brown, začne Stargazer pro­fi­to­vat z tech­no­lo­gie Predátorů.

            Podle Browna je scé­nář „vel­mi odliš­ný od původ­ní­ho. Je leh­čí, asi cynič­těj­ší, má vět­ší smy­sl pro humor a je také dale­ko těž­ší určit, kdo jsou hod­ní a kdo zlí hoši. Traeger je posta­va napros­to odliš­ná od čeho­ko­liv, v čem jste mě zatím moh­li vidět. Líbí se mi nápad hrát něko­ho, kdo není špat­ný, ale pros­tě sle­du­je svůj vlast­ní zájem, kte­rý náho­dou nela­dí se zájmy všech ostat­ních.” Dál se zamýš­lí nad vzta­hem, kte­rý má Traeger k Stargazeru: „Když zjis­til, že to, co moh­lo začít jako něco vel­mi altru­is­tic­ké­ho, člo­vě­ku pro­spěš­né­ho, už nemá žád­nou šan­ci, sna­žil se udě­lat něco aspoň pro sebe. Vidí pří­le­ži­tost k osob­ní­mu zis­ku.”…

Autor:
0

Predátor: Evoluce - PILOT

            Augusto Aguilera, kte­rý hra­je záhad­né­ho Nettlese, viděl původ­ní­ho Predátora jako malý kluk.

„Shane Black byl můj hrdi­na,” říká Aguilera. O své posta­vě říká: „Shane mi řekl, že můžu dělat, coko­liv chci. Hodiny jsme sedě­li a mlu­vi­li o tom, jak Nettlese vidí­me. Nettles byl pilot, kte­rý měl v heli­kop­té­ře neho­du, při kte­ré utr­pěl trau­ma­tic­ké zra­ně­ní moz­ku (TBI), tak­že mu zaká­za­li dělat jedi­nou věc, kte­rou doo­prav­dy umí a kte­rou sku­teč­ně dělat chtěl. Považovali jsme se Shanem za důle­ži­té se dotknout sku­teč­nos­ti, že tyhle lidi vlá­da a armá­da pros­tě vyho­di­ly a díky růz­ným důvo­dům neza­pa­da­jí do spo­leč­nos­ti. Kvůli TBI už Nettles nemů­že pilo­to­vat vrtu­l­ník, tak­že ho vyho­di­li. Teď je zlo­me­ný a má pro­blémy.”

„Shane nepo­u­ží­vá název Pošuci v han­li­vém smys­lu slo­va,“ říká Aguilera. „V jed­nu chví­li nás takhle nazve McKenna, ale až poté, co si tak říká­me my sami. Někdy si dělá­te legra­ci z něče­ho, co se vás týká, abys­te se necí­ti­li tak zahanbe­ně nebo trap­ně. Myslím, že tohle je to, co chtěl Shane uká­zat: odstra­nit pocit trap­nos­ti z toho, jak si mys­lí­me, že nás vidí ostat­ní.”…

Autor:
0

Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY

            „Shane Black je tím, kdo stvo­řil žánr o přá­tel­ství mezi vojá­ky tak, jak ho zná­me dnes,” říká Keegan-Michael Key, kte­rý hra­je Coylea.

            „Na téhle roli mě nej­víc zau­ja­lo, že můžu hrát zlo­me­né­ho člo­vě­ka,” říká Keys, „kte­rý rezig­no­val na život, kte­rý je napros­to dia­me­t­rál­ně odliš­ný od živo­ta, kte­rý žil, když byl v armá­dě. Hrát Coyleho, kte­rý je vel­mi křeh­ký a mas­ku­je to znač­nou por­cí silác­kých řečí, bylo umě­lec­ky vel­mi napl­ňu­jí­cí. Humor je zbraň. Coyle pat­ří ke sku­pi­ně mužů, kte­ří sku­pi­no­vou tera­pii navště­vu­jí pro­to, aby se zba­vi­li PTSD, depre­sí a trau­mat, kte­ré mají z vál­ky. Aby byl scho­pen to pře­žít, vyprá­ví spros­té a rádo­by ducha­pl­né vti­py. Myslím, že chce vnést do míst­nos­ti tro­chu humo­ru, aby se mu zved­la nála­da.”

            Společně s Blackem, Keyem a Thomasem Janem, kte­rý hra­je Baxleyho, vytvo­ři­li pro své posta­vy spo­leč­ný pří­běh na poza­dí. Keys říká, že se zúčast­ni­li ope­ra­ce Pouštní štít, prv­ní­ho kon­flik­tu s Irákem, když brá­ni­li Kuvajt. „Coyle a Baxley nikdy neby­li ve vedou­cí pozi­ci. Byli to mari­ňá­ci, niž­ší šar­že.”

Jejich spo­leč­ná minu­lost je tra­gic­ká. Coyle řídil leh­ké obr­ně­né vozi­dlo a upro­střed pře­střel­ky se oto­čil a vystře­lil na vozi­dlo své jed­not­ky, kte­ré zni­čil. Všichni muži uvnitř zemře­li, s výjim­kou Baxleyho. „Vyšetřovalo se to dlou­hé roky,” říká Key. „Nedostal žád­ný čas na to, aby mohl zdra­vě truch­lit, pro­to­že ho stá­le vyšet­řo­va­li. Ty vti­py mají rány hojit, ale nejsou lékem na bolest, kte­rou má uvnitř.” Mezi Coylem a Baxleym vzni­kl vel­mi neprav­dě­po­dob­ný vztah. „Prošli jsme dvě nebo tři ver­ze pří­bě­hu, kte­rý měl vysvět­lit pod­sta­tu toho­to vzta­hu, a tahle ver­ze zají­ma­la Shanea nej­víc.”

            Podle Janea „se tihle hoši nená­vi­dí, ale muse­li spo­lu trá­vit roky u sou­dů. Nakonec se jeden dru­hé­ho zeptal ‘hej, chceš kafe?’ A takhle jejich vztah začal.”

            Thomas Jane, kte­rý hra­je Baxleyho, je Blackovým fanouš­kem už od dět­ství a vždyc­ky si přál s ním pra­co­vat. „Postavy se vytvá­ře­ly za pocho­du. Na začát­ku nee­xis­to­val téměř žád­ný text, pro­to­že nás bylo hod­ně. Kdybyste měli psát, co kaž­dý z nás řek­ne, měli bychom scé­nář na 250 stran. Shane už scé­ná­ře píše tak dlou­ho, že se roz­ho­dl vyne­chat vět­ší část dia­lo­gů. Buď jsme s nimi při­šli v daný den my, nebo Shane. Shane nám obec­ně řekl, co si před­sta­vu­je, že kaž­dý řek­ne. Hodně to napo­má­há poci­tu sku­teč­né par­ty chláp­ků, kte­ří spo­lu čelí výji­meč­né situ­a­ci.”

            Jane vzpo­mí­ná na dis­ku­si s Blackem, kte­rou měl ohled­ně toho, jak může Baxley rea­go­vat na Coyleho, kte­rý zabil všech­ny kro­mě něj. „Tvoje posta­va má asi Touretta,” řekl mi. Tak jsem si o tom něco zjis­til a uká­za­lo se, že exis­tu­je něco, co se nazý­vá kon­verz­ní poru­cha. Když máte něja­ký trau­ma­tic­ký záži­tek, můžou se u vás začít pro­je­vo­vat sympto­my jiné nemo­ci. Takhle se to může stát u Tourettova syn­dro­mu. Chytil jsem se toho, tak­že se u Baxleyho, kte­rý trpí v prv­ní řadě drob­nou obse­dant­ně kom­pul­siv­ní cho­ro­bou, se roz­vi­nu­la kon­verz­ní poru­cha. Díky tomu se Coyle cítí ješ­tě pro­vi­ni­le­ji a Baxley by ho nej­rad­ši zabil. Svým způ­so­bem ho má ale také rád. Takže jsme váž­ně měli co hrát.”…

Autor:
0

Predátor: Evoluce - SVALY

Trevante Rhodes, kte­rý hra­je Williamse, se při sle­do­vá­ní původ­ní­ho Predátora jako dítě straš­ně bál. „Nedívám se kvů­li tomu fil­mu a té sérii na stra­ši­del­né fil­my od té doby, co mi bylo sedm. Ještě něko­lik dní poté jsem měl noč­ní můry.” I přes ten­to záži­tek byl Rhodes nad­še­ný z myš­len­ky, že se Shane Black do série po 30 letech vrá­tí. „Práce s tímhle člo­vě­kem, kte­rý hrál v prv­ním fil­mu a teď se vrá­til a má na tom všem lví podíl, je úžas­ná zku­še­nost, kte­rá k vám při­jde jed­nou za život.”

Rhodes se zají­mal o to, co se děje s vojá­ky po boji. „Měl jsem pří­le­ži­tost vyzkou­šet, jaké je ztra­tit svou jed­not­ku. Williams je kapi­tán, kte­rý vydal špat­ný roz­kaz, a všech­ny jeho lidi zabi­li. S tímhle musí žít. A teď sem při­chá­zí chla­pík, kte­rý boju­je za záchra­nu své rodi­ny, své­ho dítě­te. Je za tím vidět vášeň. Williams tou­ží zažít fun­gu­jí­cí rodi­nu, pro­to­že to nemá. Tím, že jsme zdů­raz­ni­li tuto emoč­ní lin­ku a  uká­za­li tuhle strán­ku člo­vě­ka, kte­rý byl chlad­no­krev­ným zabi­já­kem, jsme uká­za­li to, co stá­le hle­dal.“

Celé jmé­no jeho posta­vy zní Gaylord Nebraska Williams, „ale Gaylord se mu moc nelí­bí,” pozna­me­ná­vá Rhodes. „Byl ser­žan­tem u spe­ci­ál­ní letec­ké jed­not­ky.“

Williams úzce spo­lu­pra­co­val s vedou­cí mas­ké­rů Victorií Down na tvor­bě slo­ži­té­ho teto­vá­ní své posta­vy. Každé teto­vá­ní má pro her­ce svůj význam a všech­na byla inspi­ro­vá­na teto­vá­ním sku­teč­ných vete­rá­nů, kte­ré Rhodes potkal ve vojen­ských nemoc­ni­cích, když stu­do­val roli. „Každé teto­vá­ní je při­po­mín­kou jeho život­ní ces­ty,” říká Rhodes. Na kaž­dém prs­tě má vyte­to­va­né jed­no pís­me­no, kte­ré dohro­ma­dy tvo­ří slo­vo „sor­ry.” Říká k tomu: „Pro mě to zna­me­ná, že se omlou­vá své jed­not­ce, kte­rou poslal na smrt. Na vnitř­ní stra­ně zápěs­tí má otaz­ník, pro­to­že se nako­nec poku­sil o sebe­vraž­du, a tohle je při­po­mín­kou otáz­ky, kte­rá je s tím spo­je­ná.“ Kolem paže má ost­na­tý drát se jmé­ny čle­nů své jed­not­ky a ame­ric­kou vlaj­ku. Také pís­me­na „DNR” jako nere­sus­ci­to­vat. „Na před­lok­tí má také puš­ku. Bylo to jeho prv­ní teto­váž, kte­ré si nechal udě­lat v 18 letech pros­tě pro­to, že byl mla­dý a bylo to cool.“ Williams říká, že tato teto­vá­ní dodá­va­ly jeho výko­nu váhu. „Vypadá to dob­ře, ale je to psy­chic­ká zále­ži­tost. Pokud to při­jme­te sku­teč­ně za své, bude to prav­di­vé i pro divá­ky.”

Označení Pošuci nemá být myš­le­no s despek­tem. Podle Rhodese je to „pokus, jak zleh­čit situ­a­ci, kte­rá je nesmír­ně těž­ká. Nejlepší způ­sob, jak to udě­lat, je, sho­dit to humo­rem. Ten nej­lep­ší humor se rodí z boles­ti, ne? Moje posta­va se poku­sí o sebe­vraž­du. To je šíle­né, chá­pe­te, co mys­lím? Ale tihle lidé mají post­trau­ma­tic­kou stre­so­vou poru­chu a budou prv­ní, kte­ří vám řek­nou, že jsou mago­ři. Ale do urči­té míry jsme všich­ni šílen­ci, a tohle má jen uleh­čit tomu, že se cítí­te kaž­dý den úpl­ně stej­ně.“…

Autor:
0

Predátor: Evoluce - VĚDKYNĚ

            Olivia Munn září v roli evo­luč­ní bio­lož­ky Dr. Casey Brackettové. „Casey je špič­kou ve svém obo­ru, věd­ky­ně, kte­rá zkou­má, jak se tvo­ro­vé mění a při­způ­so­bu­jí,” říká Munn. „Je na sezna­mu CIA a na vlád­ním sezna­mu lidí, kte­ré je tře­ba oka­mži­tě oslo­vit, pokud dojde ke kon­tak­tu s inte­li­gent­ní mimo­zem­skou for­mou živo­ta. Takže tohle je něco, na co celý život čeká a neví, zda to vůbec někdy při­jde. A najed­nou ji zavo­la­jí. Potřebují její zna­los­ti. Stalo se něco, o čem neby­la nikdy doo­prav­dy pře­svěd­če­ná, že by moh­lo nastat.”

            „Je to něco, na co se těši­la celý život, ale je to děsi­vé a nesku­teč­né. Zapálí to něco hlu­bo­ko uvnitř jí - je to ztě­les­ně­ním toho, co stu­do­va­la,” říká Munn. “Pronásledují ji a ona chce toho Predátora chy­tit. Chce to stu­do­vat, být tomu nablíz­ko, komu­ni­ko­vat, mlu­vit s tím, dotknout se toho, ale záro­veň boju­je o život. Je to smě­si­ce rados­ti a šíle­né­ho stra­chu.“

Munn říká, že hlav­ním důvo­dem její účas­ti ve fil­mu je Shane Black. „Shane píše sty­lem 80. let. Je hla­sem osm­de­sá­tek.” Když ale dosta­la nabíd­ku na účast ve fil­mu popr­vé, odmít­la ji. O své posta­vě nevě­dě­la nic víc než to, že jde o hlav­ní žen­skou hrdin­ku. „Ve vel­kých fil­mech jako je ten­to to bývá obvykle spo­je­né s milost­ným pří­bě­hem. Odmítla jsem to, ale vrá­ti­li se a řek­li mi, že se se mnou chce Shane setkat a že jde o věd­ky­ni, ne o roman­ti­ku. Tak jsem se sešla se Shanem. Líbí se mi jeho ener­gie a pří­stup k tomuhle fil­mu. I když jde o vel­ký film, bylo to, jako kdy­bychom toči­li nezá­vis­lý film, pro­to­že Shane je také herec. Nikdy jsem nevi­dě­la film tako­vé­ho roz­sa­hu, kte­rý by vzni­kal tak intim­ním způ­so­bem.“

            Munn říká, že se pro svou posta­vu inspi­ro­va­la něko­li­ka lid­mi zejmé­na ze své rodi­ny. „Jsem Američanka v prv­ní gene­ra­ci. Moje rodi­na byla čín­ská, ale při­šla z Vietnamu v den, kdy skon­či­la vál­ka. Když při­je­la moje mat­ka se svý­mi 8 sou­ro­zen­ci do Ameriky, nemě­li žád­né pení­ze, ale nako­nec zís­ka­li řadu titu­lů. Ze všech se sta­li věd­ci, léka­ři, uči­te­lé a inže­ný­ři.“ Munn se pro roli Casey inspi­ro­va­la pře­de­vším svou sestře­ni­cí, kte­rá se věnu­je nezisko­vé prá­ci. „Nikdy neví­me, kde je, ale vždyc­ky je jis­té, že je na něja­kém nebez­peč­ném mís­tě, kde jí je nej­víc potře­ba.“…

Autor:
0

Predátor: Evoluce - ŽOLDÁK

Boyd Holbrook září coby Quinn McKenna, býva­lý člen spe­ci­ál­ní­ho armád­ní­ho koman­da, kte­rý se stal námezd­ným vojá­kem. „Původní Predátor byl legen­dár­ní, tak­že je to pro mě čest a pri­vi­le­gi­um moci se vrá­tit se Shanem po 30 letech zpět a zno­vu tu věc obje­vit.”

            Svou posta­vu popi­su­je tak­to: „Když Quinna potká­me popr­vé, nemá moc pro co žít. Je odlou­če­ný od své ženy a syna a neda­ří se mu. Když vesmír­ná loď s Predátory hava­ru­je v Mexiku, dělá tam zrov­na žol­dá­ka. Provádí tam taj­nou ope­ra­ci a sna­ží se dostat část vyba­ve­ní lodi, kte­ré našel, na svou adre­su do Států. Potřebuje důkaz – nikdo mu neu­vě­ří. Bohužel jeho syn Rory, kte­rý trpí poru­chou autis­tic­ké­ho spek­tra, to obje­ví. A jakmi­le to obje­ví, začne to zkou­mat a postup­ně dává dohro­ma­dy sklá­dač­ku, kte­rá i díky jeho nevin­nos­ti a čis­té dět­ské zvě­da­vos­ti, odstar­tu­je lavi­nu pro­blé­mů.“

            „Mohli bys­te pros­tě říct, že tohle je pří­běh o otci a syno­vi,“ říká Holbrook. „McKennova ces­ta vede od pros­té­ho „nebýt otec, nebýt odpo­věd­ný” k tomu, že se stá­vá vůd­cem a zno­vu se stá­vá otcem, zase má něja­ký smy­sl. Jednou z výraz­ných hod­not, kte­ré ten­to pří­běh obsa­hu­je, je soudrž­nost rodi­ny. McKenna je prak­tic­ký chlap a neví, jak s Rorym zachá­zet. Hodně jsem pře­mýš­lel o tom, že McKennovo neštěs­tí pra­me­ní z toho, že je od Roryho odlou­čen. Nemá tam to emoč­ní spo­je­ní a má vel­ké pro­blémy s tím, jak se vypo­řá­dat s jeho autis­mem. To je Quinnova vel­ká chy­ba. Nakonec se ale s Rorym najdou a my pocho­pí­me, proč se navzá­jem nezna­li a jak se zase dali dohro­ma­dy.”

            Holbrook vzpo­mí­ná na prv­ní natá­če­cí den, kdy se spo­lu s ostat­ní­mi „Pošuky” obje­vil v Quinnově domě. „Zkoušeli jsme scé­nu a mlu­vi­li jsme o ní, pro­to­že jsme nemě­li k dis­po­zi­ci žád­né dia­lo­gy. Pak jsme šli na oběd a Shane se vrá­til do své­ho vozu, kde psal. Po obě­dě nám uká­zal nové strán­ky. Takhle tří­dí, co je důle­ži­té. Je v tom skvě­lý.“…

Autor:
0

Predátor: Evoluce - POŠUCI

            Hrdinům v cen­t­ru Predátora se lás­ky­pl­ně pře­zdí­vá „Pošuci”. Vede je Quinn McKenna (Boyd Holbrook), s kte­rým se potká­va­jí ve vojen­ském vězeň­ském auto­bu­su. Pošuci jsou sku­pi­nou vete­rá­nů s post­trau­ma­tic­kou stre­so­vou poru­chou, kte­ří se zna­jí ze sku­pi­no­vé tera­pie: Williams (Trevante Rhodes), Coyle (Keegan-Michael Key), Baxley (Thomas Jane), Lynch (Alfie Allen) a Nettles (Augusto Aguilera).

            „Jsou kaž­dý úpl­ně jiný, přes­to si jsou hod­ně podob­ní. Všichni tou­ží po spo­je­ní a po bra­tr­ství, kte­ré kdy­si měli,” říká Williams.

            „Shane byl vel­mi cit­li­vý na to, aby bylo zřej­mé, že to jsou zlo­me­né lid­ské bytos­ti, ne komik­so­vé posta­vy nebo klauni,“ říká Keegan-Michael Key. „Hledali jsme rov­no­váhu v tom, kolik idi­o­syn­kra­tic­ké­ho cho­vá­ní může­me vyka­zo­vat, aby to neby­lo přespří­liš. Shane si chtěl být jis­tý, že tam bude v urči­té míře humor, ale nechtěl z nich udě­lat čer­no­bí­lé posta­vy. Chtěl, aby byli schop­ní cítit bolest a strach a aby doká­za­li cítit nejis­to­tu a pochyb­nos­ti. A záro­veň aby byli hod­ně, váž­ně hod­ně dob­ří v tom, co děla­li. Jsou to vydě­děn­ci sto­jí­cí mimo spo­leč­nost. Netušili, jest­li ješ­tě někdy v živo­tě dosta­nou pří­le­ži­tost dělat svo­ji prá­ci – natož bojo­vat s mimo­zem­ský­mi váleč­ní­ky. Proto mys­lím, že by to ozna­če­ní mělo být lás­ky­pl­né. A také mys­lím, že to je také jed­na z těch věcí typu: „Hele, nebu­deš s mým malým brá­chou mlu­vit takhle – to můžu jenom já“. McKenna nám může říkat Pošuci. Ale pokud nám řek­ne Pošuci někdo jiný, zabi­je­me ho,” smě­je se. „Zabijeme je.”

„Shane mi je popsal tak, že jsou všich­ni zni­če­ní z vál­ky, ať už bojo­va­li v jaké­ko­liv,” říká Jane. „Nejsou začle­ně­ní zpát­ky do spo­leč­nos­ti tak, aby si při­pa­da­li pro­duk­tiv­ní, jako nor­mál­ní čle­no­vé spo­leč­nos­ti, což způ­so­bu­je spous­tu pro­blé­mů. Co se sta­ne, když tyhle chla­pí­ky šoup­ne­te do mimo­řád­ných pod­mí­nek, když se vám tady obje­ví pří­šer­ní lov­ci z jiné pla­ne­ty? Začíná jim vel­ké dob­ro­druž­ství, ve kte­rém mají pří­le­ži­tost v pra­xi uplat­nit někte­ré doved­nos­ti, kte­ré se nau­či­li. Všichni mají váž­né pro­blémy, ale když se mají posta­vit nepří­te­li, všech­ny tyhle srač­ky zmi­zí a oni fun­gu­jí jako dob­ře pro­ma­za­ná maši­na. Trénink se neztra­til, když něco dělá­te tisíc­krát, je to hlu­bo­ko ve vaší sva­lo­vé pamě­ti, v duši.”

            „Je to sku­pi­na vojá­ků, kte­ří jsou na kole­nou a pada­jí stá­le dolů, ale i když jsou na dně, jsou tady pro svo­je lidi a klid­ně by pro ně zemře­li. V tom je něco vel­mi humán­ní­ho,” říká Jane.

            „Všechny spo­ju­je to, že nema­jí niko­ho kolem sebe,” říká Black. „Oni si jsou navzá­jem vším, co mají. Tahle par­ta při sobě drží, pro­to­že když jsou sami, utí­ka­jí jim myš­len­ky do veli­ce podiv­ných a zlých míst. Jedině pro­střed­nic­tvím kon­tak­tu s ostat­ní­mi lid­mi, kte­ří je udr­žu­jí v kli­du, mohou zno­vu šláp­nout na plyn a vyra­zit na posled­ní misi. Misi, kte­rou nikdo neschvá­lil ani nena­ří­dil, misi ve kte­ré se pros­tě nějak nevy­svět­li­tel­ně ocit­li, ale do kte­ré šli s myš­len­kou, „Nikdo o nás nemá vyso­ké míně­ní, všich­ni nás ode­psa­li. Myslí si, že jsme všich­ni mago­ři. Takže dokud bude­me bez svých léků, proč bychom se nemoh­li cho­vat jako totál­ní šílen­ci a neza­bi­li tu věc?““…

Autor:
0

Predátor: Evoluce - PREDÁTOROVA BUJABÉZA

            Jakmile se Black zapo­jil do tvůr­čí­ho týmu, bylo jed­nou z jeho pev­ně sta­no­ve­ných pod­mí­nek navý­še­ní roz­počtu, zvět­še­ní roz­sa­hu a pro­sto­ru fil­mu a více akce a s více posta­va­mi, kte­ré by se zapo­ji­ly víc, než v prů­měr­ném fil­mu, kde se boju­je s pří­še­ra­mi. „Zároveň se nesmě­lo zapo­me­nout na rea­lis­tic­ký pohled a na to, že máme rating R. Takže pada­jí hla­vy. Predátoři umí ana­ly­zo­vat infor­ma­ce. Měli jsme vol­nou ruku, abychom moh­li udě­lat sku­teč­ný dob­ro­druž­ný film ze sta­ré ško­ly, kte­rým shr­nu­je­me všech­ny fil­my toho­to žán­ru, kte­ré jsme milo­va­li, ale vět­ší. Je to slo­ži­té a chut­né jíd­lo, nic jed­no­du­ché­ho. Není to kuře­cí nudlo­vá polév­ka. Je to jako bujabé­za.”

            „Predátor doká­že utrh­nout kus ská­ly, ale přes­to to stá­le vypa­dá, že chce hrát fér,” říká Black. „Pořád hle­da­jí sou­pe­ře, kte­rý by byl hoden jejich doved­nos­tí, pro­to­že oni umí ská­kat, špl­hat na stro­my, stát se nevi­di­tel­ný­mi, mají kry­cí mecha­nis­mus, kte­rý jim umož­ňu­je per­fekt­ně sply­nout s jakým­ko­liv pro­stře­dím. Nikdy neví­te, že jsou tady, dokud neu­vi­dí­te zeď, kte­rá vypa­dá tro­chu jako živá nebo strom, kte­rý vypa­dá, že se pohy­bu­je – a v tom už vás mají. Svým způ­so­bem to jsou se svý­mi zbra­ně­mi, doved­nost­mi a fyzic­ký­mi schop­nost­mi skvě­lí nin­jo­vé. Musejí najít něko­ho, kdo sto­jí za to a hle­da­jí ty nej­sil­něj­ší sou­pe­ře.”

            „Abychom zůsta­li věr­ni koře­nům, fil­my o Predátorech muse­jí být děsi­vé,” říká Dekker. „Celý film musí­te čekat, že se obje­ví lovec­ká scé­na. Bude tam urči­té množ­ství zabí­je­ní, něja­ké ty vnitř­nos­ti a tyhle věci, pros­tě to musí být stra­ši­del­né. O tohle jsme usi­lo­va­li. Ale mys­lím, že kaž­dý film potře­bu­je lid­skost. Musíte si dát zále­žet na posta­vách, jinak je jed­no, o čem je pří­běh. Na tomhle jsme sta­vě­li.”

            „Shane s tím vel­mi souzněl a chtěl vytvo­řit něco, co by slou­ži­lo této myš­len­ce a myto­lo­gii způ­so­bem, kte­rý jsme vidě­li u prv­ní­ho fil­mu,“ říká Dekker. „Skutečný Predátor v původ­ním fil­mu byl jed­ním z nej­vět­ších fil­mo­vých mon­ster všech dob. Chtěli jsme pro­je­vit vel­kou úctu a vzdát čest prv­ním dvě­ma fil­mům, na kte­ré chro­no­lo­gií a pří­bě­hem odka­zu­je­me. Ale chtě­li jsme také roz­ší­řit myto­lo­gii, tak­že vše, co je v těch­to fil­mech, se dosud děje, ale ve vět­ším obra­ze; je to vět­ší puzzle, kte­ré se sna­ží­me otevřít.”…

Autor:
0

Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE PREDÁTORA

Yautju, děsi­vé­ho mimo­zemš­ťa­na zná­mé­ho jako Predátor, kte­rý se popr­vé před­sta­vil ve fil­mu v roce 1987, původ­ně vytvo­řil guru spe­ci­ál­ních efek­tů Stan Winston, kte­rý už sto­jí za iko­nic­ký­mi tvo­ry, jaký­mi jsou Vetřelec a Terminátor. Scenárista Fred Dekker říká: „Myslím, že Predátor je jed­ním z nej­kul­tov­něj­ších fil­mo­vých tvo­rů pro­to, že má vel­mi ele­gant­ní design, kte­rý – stej­ně jako design všech vel­kých mon­ster – oka­mži­tě zací­lí na naše pod­vě­do­mí. Při pohle­du na tuhle bytost vidí­me zrca­dlo­vý odraz sebe sama, ale tem­ným, děsi­vým způ­so­bem, a to je těž­ké udě­lat.”

„Ten vzhled, do urči­té míry huma­no­id­ní a do urči­té míry mimo­zem­ský, byl pros­tě šoku­jí­cí,” míní Davis. „Bylo to děsi­vé a zají­ma­vé. Nebylo na něm nic otře­pa­né­ho a zná­mé­ho, a to je pod­le mě to nej­těž­ší, když vytvá­ří­te mimo­zem­skou bytost.”

            „Predátor je doko­na­lý lovec,” dodá­vá Davis. „Je drtí­cí. Má schop­nost se pohy­bo­vat neu­vě­ři­tel­ně hlad­ce a rych­le, schop­nost pře­ko­nat vel­ké vzdá­le­nos­ti sko­kem, schop­nost skrýt se a schop­nost natáh­nout se jako tygr nebo lev: čis­tá, hru­bá síla – a maza­nost sku­teč­ně vel­ké­ho lov­ce. Je to prá­vě tahle vychyt­ra­lost – Predátor ví, jak svou kořist pro­ná­sle­do­vat, jak ji při­lá­kat, jak ji napad­nout v tom nej­pří­hod­něj­ším oka­mži­ku a jak zjis­tit její sla­bi­nu.”

            „Je výji­meč­ný, pro­to­že má mas­ku, kte­rá je fakt dob­rá, a potom tu mas­ku sun­dá­te a je to ješ­tě lep­ší,” říká Black. „Je to stvo­ře­ní, kte­ré pozná­vá­me, kte­ré cho­dí jako my, rozu­mí nám, má ty samé typy pri­mi­tiv­ní impul­zy jako lid­ské bytos­ti, ale jed­no­du­še není odsud. Člověk se může podí­vat Predátorovi do tvá­ře a nějak se s ním zto­tož­nit, a to je to zají­ma­vé. Myslím, že má schop­nost být sku­teč­nou posta­vou.”

            O Predátorově vzhle­du si Black mys­lí, že „je vždyc­ky důle­ži­té najít tu nej­za­jí­ma­věj­ší vari­an­tu, aniž bychom poru­ši­li základ­ní prin­cip, kte­rý udě­lal prv­ní film tak popu­lár­ním. Nechtěl jsem zajít pří­liš dale­ko z urči­té nos­tal­gie k prv­ní­mu fil­mu. Na prv­ním Predátorovi bylo skvě­lé, že - i přes svou vra­žed­nost - měl urči­tou lid­skost, nebyl jen divo­kým zví­ře­tem - je inte­li­gent­ní a lsti­vý; doká­že se na vás podí­vat a zjis­tit, čeho se bojí­te, a ví, jak vás zasta­vit a chy­tit.”

            Postavy Predátora jsou v tom­to fil­mu kom­bi­na­cí sku­teč­ných kame­ro­vých zábě­rů a počí­ta­čo­vých efek­tů. Zatímco zná­měj­ší, původ­ní posta­vu Predátora hrál vel­mi vyso­ký herec v kos­tý­mu, doko­na­lej­ší­ho Predátora stvo­řil počí­tač. „Chtěli jsme udě­lat splav­né pro­po­je­ní spe­ci­ál­ních a vizu­ál­ních efek­tů,” říká Black. „Pozvednutí Predátora na vyš­ší úro­veň zabí­je­ní vyža­do­va­lo vel­ké zapo­je­ní CG.”…

Autor:
0

Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE FILMU

John Davis, kte­rý pro­du­ko­vat původ­ní i všech­ny násle­du­jí­cí fil­my této série vzpo­mí­ná, co ho k Predátorovi při­táh­lo před více než 30 lety popr­vé: „Byla to myš­len­ka na lov­ce. Myšlenka na tvo­ra z jiné pla­ne­ty, pro kte­ré­ho by lov zna­me­nal nej­vět­ší hru, kvů­li kte­ré by cho­dil z pla­ne­ty na pla­ne­tu, pros­tě sport, a pro­ti němu ame­ric­ké koman­do a par­ta chláp­ků v džun­g­li. Ti Predátora nako­nec přelstí a pora­zí, a to přes­to, že Predátor má obrov­skou sílu a skvě­lou výzbroj, pro­to­že v člo­vě­ku je vyna­lé­za­vost a sil­ná tou­ha pře­žít.”

Jakmile Shane Black dopsal Smrtonosnou zbraň, začal si Davis s ostat­ní­mi pro­du­cen­ty dělat nadě­je, že by mohl začít pra­co­vat na scé­ná­ři Predátora. „Mysleli jsme, že mu zavo­lá­me, dáme mu roli a jakmi­le ho při­ve­ze­me do Mexika, tro­chu té prá­ce na tom udě­lá,” vzpo­mí­ná Davis. „Ale on řekl „ne, jsem tady jako herec a tím taky hod­lám být.” Naštěstí mu to netr­va­lo moc dlou­ho. Myslím, je fan­tas­tic­ký reži­sér, má výbor­ný smy­sl pro humor a úžas­ný pozo­ro­va­cí talent. Podle mě je tohle důvod, proč je scé­nář i film tak skvě­lý,” vtip­ku­je Davis.

Autor:
0

Predátor: Evoluce

Nový film série Predátor reži­sé­ra Shanea Blacka při­ná­ší zpět do divo­či­ny již­ní Georgie z nej­zaz­ších kou­tů vesmí­ru výbuš­nou honič­ku. Nejsmrtonosnější lov­ci vesmí­ru nyní při­chá­ze­jí sil­něj­ší, chytřej­ší a nebez­peč­něj­ší než kdy­ko­liv před­tím. Před vyhu­be­ním může lid­skou rasu uchrá­nit pou­ze par­ta šíle­ných ex-vojáků a evo­luč­ní bio­lož­ka.

Herecká sesta­va, kte­rou reží­ru­je Shane Black pod­le scé­ná­ře, pod kte­rým je pode­psán spo­lu s Fredem Dekkerem, je mimo­řád­ná. V hlav­ních rolích se před­sta­ví Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Thomas Jane, Alfie Allen, Augusto Aguilera a Sterling K. Brown. Film PREDÁTOR: EVOLUCE pro­du­ku­je John Davis, kte­rý vde­chl sérii Predátor život. Kamera Larry Fong; výpra­va Martin Whist; střih Harry B. Miller III a Billy Weber; spe­ci­a­lis­té fil­mo­vých tri­ků Jonathan Rothbart a Matt Sloan.

            Shane Black je kro­mě psa­ní sen­zač­ních fil­mů včet­ně Smrtonosné zbra­ně a reží­ro­vá­ní fil­mů jako Iron Man 3, Správní chla­pi a Kiss Kiss Bang Bang také herec. Asi nej­ví­ce se pro­sla­vil rolí Hawkinse v Predátorovi, kla­si­ce z roku 1987, kte­rou reží­ro­val John McTiernan. Ale, jak říká Black, „Predátor v tomhle fil­mu je ten nej­smr­to­nos­něj­ší a nej­hro­zi­věj­ší ze všech.“

„O tři­cet let poz­dě­ji je to pořád ten samý Predátor, ale během té doby se sám gene­tic­ky zdo­ko­na­lil,“ říká John Davis. „Tohle není pře­dě­láv­ka nebo nová ver­ze. Tohle je série, kte­rou jste před 30 lety milo­va­li. Tohle jsou násled­ky toho, co se sta­lo. Tohle je to, co se dělo uply­nu­lé 3 deká­dy. Jsou hor­ší a vět­ší – vyvi­nu­li se. Tohle není Predátor vaše­ho táty.”

„Myslím, že tohle je jed­na z těch sérií, kte­rou lidé milu­jí napříč gene­ra­ce­mi,” říká Davis. „Ten úpl­ně prv­ní Predátor je pořád celo­svě­to­vě popu­lár­ní a pro­dá­vá se po celém svě­tě pro­střed­nic­tvím kabe­lo­vek a stre­a­mů. Je těž­ké uvě­řit, že o 30 let poz­dě­ji tenhle film divá­ky pořád okouz­lu­je, gene­ra­ci za gene­ra­cí.”

Za nej­vět­ší poctu, kte­rou mohl pro­ká­zat ori­gi­ná­lu, pova­žu­je Black nale­ze­ní správ­ných her­ců, mezi kte­rý­mi by fun­go­va­lo to samé par­ťác­tví, kte­ré mezi sebou měly posta­vy v Predátorovi. Boyd Holbrook září jako Quinn McKenna, žol­dák, kte­rý se ocit­ne v čele týmu vyslou­ži­lých vojá­ků vyrá­že­jí­cích pro­ti smr­tí­cí­mu vetřel­ci. „Všechno to jsou vojá­ci, na kte­ré se dáv­no zapo­mně­lo,“ říká Black. „Jsou to out­si­de­ři sto­jí­cí mimo spo­leč­nost. Všichni jsou zlo­me­ní. Z toho nebo ono­ho důvo­du je všech­ny zača­li pova­žo­vat za nedů­vě­ry­hod­né a nepři­ja­tel­né, pro­to­že je něco zlo­mi­lo. Ale nějak se sta­lo, že se našli navzá­jem. Nejsou elit­ním týmem vojá­ků. Tyhle chláp­ky sto­jí tro­chu úsi­lí, být hod­ní, ale pořád tam je jis­kra, kte­rá čeká na zapá­le­ní. Probleskuje v nich nezni­či­tel­ný duch a tohle je pro ně pří­le­ži­tost, jak se vrá­tit do živo­ta, a při výpra­vě pro­ti pří­še­rám pod­po­ru­jí jeden dru­hé­ho. Minimálně jsou to lidé, kte­ré bys­te si pro tohle prav­dě­po­dob­ně vybra­li, jsou fakt drs­ní, když jde do tuhé­ho. Mají elán, mají kuráž a jsou k sobě navzá­jem nesmír­ně loa­jál­ní.”

„Když si to vez­me­te kolem a kolem, tak par­ta vydě­děn­ců zachrá­ni­la svět,” říká Davis. „Možná jsou moc vel­cí cvo­ci na to, aby se báli tam, kde by to bylo namís­tě.”…

Autor:
0

Captain Marvel

Galerie scre­e­nů z nej­no­věj­ší­ho trai­le­ru:


Příští rok půjde do kin dal­ší Marvelovka. Před vyvr­cho­le­ním pří­bě­hu Avengers se obje­ví v břez­nu 2019 v kinech pří­běh a vznik nej­sil­něj­ší­ho hrdi­ny (hrdin­ky) svě­ta Marvelu - Captain Marvel. V hlav­ních rolích se obje­ví Brie LarsonSamuel L. Jackson a Jude Law a pří­běh bude umís­těn do 80. let, kdy Nick FuryPhil Coulson tepr­ve začí­na­li v F.B.I.


Autor:
0

Tisíce fanoušků prožily Den s Novou a s hvězdami televizní obrazovky!

Na dva a půl tisí­ce fanouš­ků, sedm desí­tek herec­kých a mode­rá­tor­ských osob­nos­tí TV Nova a tři­nác­ti­ho­di­no­vý mara­ton pro­hlí­dek kulis a deko­ra­cí nej­ob­lí­be­něj­ších seri­á­lů TV Nova. Takový byl dru­hý roč­ník fes­ti­va­lu Den s Novou, ten­to­krát pořá­da­ný pří­mo z míst, kde vzni­ka­jí dlou­ho­do­bě nej­ú­spěš­něj­ší seriály Česka!

Opět po roce měli divá­ci TV Nova mož­nost navští­vit ate­li­é­ry, v nichž se natá­čí seri­á­ly Ulice a Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, a užít si boha­tý tři­nác­ti­ho­din­no­vý pro­gram. Po celý den bavi­la návštěv­ní­ky vystou­pe­ní fina­lis­tů SuperStar a také sou­tě­ží­cích z pořa­du Tvoje tvář má zná­mý hlas. „Zpíval jsem pís­nič­ku od mol­dav­ské sku­pi­ny O-Zone, Dragostea Din Tei. To bylo poprvé, kdy ji ode mne divá­ci moh­li sly­šet, pro­to­že až večer čís­lo moh­li vidět ve Tváři,” pro­zra­dil Robert Jašków, kte­ré­ho na podiu vystří­da­ly jeho kole­gy­ně z pořa­dů Tvoje tvář má zná­mý hlas a Ordinace v růžo­vé zahraě 2 Michaela Badinková nebo vítěz­ka SuperStar Tereza Mašková, a také dří­věj­ší účast­ní­ci show Hana Holišová a Milan Peroutka.

Den s Novou při­ne­sl fanouškům uni­kát­ní mož­nost osob­ně se setkat s hvězda­mi tele­viz­ní obra­zov­ky. Těch se za auto­gra­mi­á­do­vý­mi sto­ly během celé­ho dne vystří­da­lo neu­vě­ři­tel­ných jed­na­se­dm­de­sát. Nechyběli mezi nimi kro­mě zmí­ně­ných účin­ku­jí­cích také napří­klad Lucie Borhyová, Rey Koranteng, Markéta Fialová, Ljuba Krbová, Jan Čenský, Miroslav Etzler, Martin Stránský, Petr Vacek, Kristina Kloubková, Martin Pouva, Michal Jančařík, Marika Šoposká, Berenika Kohoutová, Šárka Vaculíková, Kryštof Rímský a mno­zí dal­ší…

Celým dnem pro­ved­li mode­rá­to­ři a her­ci seri­á­lu Ulice Václav Matějovský a Ondřej Havel.

„Já mám tato setká­ní rád. Pro lidi je to rodin­ný výlet, pro nás je to jedi­neč­ná mož­nost přímého kon­tak­tu s naším divá­kem,“ neta­jil se rados­tí z akce Rey Koranteng, podob­ně vidě­la Den s Novou i jeho kole­gy­ně, mode­rá­tor­ka Televizních novin Lucie Borhyová: „Krásně nám vyšlo poča­sí. Diváci tady mají spous­tu atrak­cí, mají tu co vidět, tak­že co víc si přát. Musím říct, že mám ráda Dny s Novou, kdy se setká­vám s našimi fanouš­ky tvá­ří v tvář. Většinou je máme za kame­rou a dnes přímo před sebou. Je hezké vidět, jakou mají radost, že se s námi vidí.” 

Vstupenky na Den s Novou byly vypro­da­né během jedi­né­ho týd­ne. Den s Novou byl sou­čas­ně dnem, kdy jsme si všich­ni přá­li, aby ate­li­é­ry byly nafu­ko­va­cí a my tak moh­li jedi­neč­ný záži­tek z pro­hlí­dek kulis a setká­ní s hvězda­mi zpro­střed­ko­vat vět­ší­mu počtu návštěv­ní­ků. Zájem o Den s Novou byl enorm­ní, nás to pocho­pi­tel­ně vel­mi těší a děku­je­me našim divá­kům za ten­to krás­ný pro­jev věr­nos­ti.…

Autor:
0

Slunečnice – hořkosladký román  o lásce, nemoci i bezmoci

Co se vám vyba­ví, když se řek­ne „slu­neč­ni­ce?“ Mě obraz od Van Gogha. Nový román Sarah Winmanové Slunečnice je s tím­to obra­zem úzce spjat. Dora Juddová vyhra­je v tom­bo­le kopii toho­to skvě­lé­ho díla. Porodí syna Ellise. To jsme v roce 1950. Jeho žena zemře při auto­ne­ho­dě. Ellis udr­žu­je blíz­ký vztah se svým pří­te­lem Michaelem. On je homose­xu­ál. Ten nás zave­de do roku 1996. Tento román je jakousi retrospek­ti­vou do živo­ta třech lidí. Annie, Ellise a Michaela. Je pro­tkán bez­mez­nou lás­kou, nesko­na­lým přá­tel­stvím, nemo­cí AIDS, osa­mě­los­tí i smr­tí. …

Autor:
0

Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má trailer

Příští rok půjde do kin dal­ší Marvelovka. Před vyvr­cho­le­ním pří­bě­hu Avengers se obje­ví v břez­nu 2019 v kinech pří­běh a vznik nej­sil­něj­ší­ho hrdi­ny (hrdin­ky) svě­ta Marvelu - Captain Marvel. V hlav­ních rolích se obje­ví Brie Larson, Samuel L. JacksonJude Law a pří­běh bude umís­těn do 80. let, kdy Nick FuryPhil Coulson tepr­ve začí­na­li v F.B.I.…

Autor: