Denní archiv Září 17, 2018

BOHUMIL KULÍNSKÝ0

BOHUMIL KULÍNSKÝ

OHLÉDNUTÍ — Bohumil Kulínský mlad­ší (5. 5. 1959 – 15. 9. 2018) pat­řil k výraz­ným osob­nos­tem čes­ké hudeb­ní scé­ny. Vystudoval diri­go­vá­ní na praž­ské kon­zer­va­to­ři a brněn­ské JAMU. Sbormistrovství se věno­val od svých 16 let ve sbo­ru Bambini di Praga, kte­rý ...

Autor:
22.01.2019 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Nová krev – SPEED DATING: REŽISÉŘI“0

22.01.2019 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Nová krev – SPEED DATING: REŽISÉŘI“

Představujeme vám zbru­su nový for­mát, ve kte­rém dosta­nou začí­na­jí­cí mla­dí uměl­ci a stá­li­ce na čes­ké diva­del­ní scé­ně mož­nost zažít oprav­du netra­dič­ní rendez-vous. A vy se na to bude­te moct dívat! Klasické rych­lo­ran­dě­ní pro neza­da­né se pro­mě­ní v setká­ní,...

Autor:
IVO KAHÁNEK A DALŠÍ INTERPRETI0

IVO KAHÁNEK A DALŠÍ INTERPRETI

NAHRÁLI DÍLO VIKTORA KALABISE — Kompoziční odkaz Viktora Kalabise (1923–2006), jed­né z nej­vý­raz­něj­ších osob­nos­tí čes­ké hud­by 20. sto­le­tí, čítá desít­ky opu­sů vesměs instru­men­tál­ní hud­by, včet­ně skla­deb pro jeho man­žel­ku, cem­ba­list­ku Zuzanu Růžičkovou. P...

Autor:
0

Tak jde čas s Přáteli aneb jak se v letech 1994-2003 měnila Monica

V minu­lém díle jsme si posví­ti­li na Rachel, dnes je na řadě Monica nebo­li Courteney Cox. I ona je na foto­gra­fi­ích zachy­ce­na vždy v úvo­du, upro­střed a na kon­ci kaž­dé série legen­dár­ních Přátel. V anke­tě na kon­ci toho­to pře­hle­du může­te opět roz­hod­nout o tom, kde je Monica dle vaše­ho sou­du nej­ví­ce šikéz­ní. 1. řada (1994) 2. řada (1995) 3. řada...

Autor:
TV Barrandov - 17.09.20180

TV Barrandov - 17.09.2018

Televizni pro­gram na 17.09.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších S Kateřinou Brožovou do svět...

Autor:
Prima - 17.09.20180

Prima - 17.09.2018

Televizni pro­gram na 17.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Carrie 2Vysokoškolačka Rachel dis­po­nu­je neo­vla­da­tel­nou smr­tí­cí silou. Není pro­to rad­no si s ní zahrá­vat... Americký h...

Autor:
NOVA - 17.09.20180

NOVA - 17.09.2018

Televizni pro­gram na 17.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Co na to ČešiZasoutěžte si spo­leč­ně s dvě­ma týmy, kte­ré mají za úkol co nej­lé­pe odhad­nout, jak na růz­né jed­no­du­ché otáz­ky z...

Autor:
ČT - 17.09.20180

ČT - 17.09.2018

Televizni pro­gram na 17.09.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
13. kom­na­ta Báry VaculíkovéZpěvačka, dce­ra Petry Černocké bojo­va­la o své mís­to na hudeb­ním výslu­ní a trp...

Autor:
Ženich na zabití0

Ženich na zabití

Nick a Pippa jsou ide­ál­ní pár, jen na jejich man­žel­ství zatím nedo­šlo. Pak je však jed­no­ho veče­ra sme­te síla roman­tic­ké­ho oka­mži­ku a zasnou­bí se… Pippa však roz­hod­ně není žád­ná bri­dezil­la – sva­teb­ní pří­pra­vy jdou zce­la mimo ni a návště­vu sva­teb­ní­ho sal...

Autor:
Mluvte tak, aby vás druzí poslouchali0

Mluvte tak, aby vás druzí poslouchali

Dokážete mlu­vit uvol­ně­ně s přá­te­li, ale před pub­li­kem se necí­tí­te dob­ře? Chcete v prá­ci i v sou­kro­mí umět zaujmout a pře­svěd­čit dru­hé? Tato kníž­ka vám s tím pomů­že! V sed­mi jed­no­du­chých kro­cích a pomo­cí prak­tic­kých cvi­če­ní se nau­čí­te dob­ře mlu­vit, stan...

Autor:
Uzení0

Uzení

Uzení je sta­ro­by­lá meto­da zpra­co­vá­ní potra­vin, pro­dlo­že­ní jejich trvan­li­vos­ti a zlep­še­ní chu­ti. Šéfkuchař Jeremy Schmid vám krok za kro­kem vysvět­lí nejen jak si udě­lat vlast­ní udír­nu, ale i jak správ­ně při­pra­vit, ochu­tit a vyu­dit růz­né dru­hy masa a dal...

Autor:
Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání0

Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání

Kniha jako jedi­ná u nás poskyt­ne kom­plex­ní prak­tic­ké práv­ní rady vlast­ní­kům a správ­cům dře­vin, vlast­ní­kům lesů, obča­nům, eko­lo­gic­kým spol­kům i obec­ním samo­sprá­vám, jak rea­li­zo­vat svá prá­va a plnit své práv­ní povin­nos­ti a jak se zapo­jo­vat do ochra­ny dře...

Autor:
Začni vydělávat na tom, co tě baví0

Začni vydělávat na tom, co tě baví

CHCETE SE OSVOBODIT OD KAŽDODENNÍ RUTINY, ALE NEVÍTE, KDE ZAČÍT? Je nača­se to změ­nit! Uznávaný autor a pod­ni­ka­tel John Williams vám za pou­hých 30 dnů pomů­že usku­teč­nit váš nápad a začít se jím živit – a to i v pří­pa­dě, že jste na nic skvě­lé­ho dopo­sud n...

Autor:
Pinnacle Studio 210

Pinnacle Studio 21

Nová kni­ha zná­mé­ho čes­ké­ho odbor­ní­ka podrob­ně popi­su­je prá­ci s nej­no­věj­ší ver­zí oblí­be­né­ho pro­gra­mu Pinnacle Studio (ver­ze 21), kte­rý je určen pro zpra­co­vá­ní videa a hodí se pro domác­nos­ti, ama­tér­ské krouž­ky, ško­ly a dal­ší uži­va­te­le, kte­ří natá­če­jí vid...

Autor:
Bolest a sexuální dysfunkce mužů0

Bolest a sexuální dysfunkce mužů

Přestože jde v pra­xi o veli­ce běž­nou tema­ti­ku, mno­zí paci­en­ti mají zku­še­nost, že léč­ba někte­rých sexu­ál­ních dys­funk­cí je vel­mi nároč­ná. Navíc se zvy­šu­jí­cím se počtem lidí pokro­či­lé­ho věku v popu­la­ci se s tou­to pro­ble­ma­ti­kou léka­ři setká­va­jí stá­le čas­tě...

Autor:
Motolkomix0

Motolkomix

To nej­lep­ší ze zná­mé­ho webo­vé­ho komik­su popr­vé v kniž­ní podo­bě! Hlavní hrdi­no­vé Donald a Brambora zdo­lá­va­jí úska­lí stu­dia na lékař­ské fakul­tě – mož­ná se v nich uvi­dí­te i vy. Medicína neme­di­cí­na, študá­ci i kan­to­ři jsou všu­de stej­ní. Motolkomix může­te sl...

Autor:
Ohnivé ostří0

Ohnivé ostří

S Maxem Barnetem pro­plu­je­te do svě­ta mrtvých a zpět. A mož­ná odha­lí­te vra­ha… Nová záplet­ka, nový pří­běh. Kouzlo Podsvětí Vás pohl­tí. Podíváte se do nej­zaz­ší­ho kou­ta pod­zem­ní říše a zjis­tí­te, jak vzni­ká ohni­vé ostří. Samantin život se poma­lu začí­ná vrac...

Autor:
Kdo chce naše peníze?0

Kdo chce naše peníze?

Proč máme tak níz­kou mzdu? Proč nás ban­ka tres­tá za to, že spo­ří­me? Proč se všem stá­tům neod­pus­tí dlu­hy a nezačne se zno­vu od nuly? Proč dota­ce naše­mu hos­po­dář­ství nepo­má­ha­jí, nýbrž ško­dí? Ještě nikdy nebyl náš život tolik závis­lý na eko­no­mii. A ješ­tě ...

Autor:
V dobrém i zlém0

V dobrém i zlém

Napínavý psy­cho­thriller plný neče­ka­ných zvra­tů, kte­rý pro­vo­ka­tiv­ně odha­lu­je tem­nou stra­nu man­žel­ství, mateř­ství a přá­tel­ství. Bezmezně milu­jí­cí man­žel­ka, odda­ný man­žel, ope­čo­vá­va­né dítě. Američané Merry, Sam a Conor jsou per­fekt­ní rodi­na, žijí­cí na per...

Autor:
Únik z průměrnosti0

Únik z průměrnosti

„Únik z prů­měr­nos­ti“ je pokra­čo­vá­ním úspěš­né­ho best­selle­ru „Dokonalý život“. Richard Drakin už dáv­no není znudě­ný mla­dý muž, posluš­ný „pro­dukt“ spo­leč­nos­ti, jehož život je řízen zven­čí – poli­ti­ky, mana­že­ry, věd­ci a jiný­mi „kaza­te­li“. Díky osu­do­vé­mu set...

Autor:
Kouzelná třída, příběh pokračuje0

Kouzelná třída, příběh pokračuje

Možná to zatím netu­ší­te, ale ško­ly jsou plné dob­rých víl... A nejen ško­ly pohád­ko­vé, ale i ty oprav­dic­ké. Jestli se v novém vyprá­vě­ní o kou­zel­né tří­dě opět setká­te s Jasmínou Bílou, není úpl­ně jis­té, může­te si ale být jis­ti, že i ten­to­krát to bude dobr...

Autor: