Denní archiv Září 16, 2018

0

Akta X – S11E09 - Nic netrvá věčně - důstojné rozloučení z Foxem a Danou

Akta X jsou feno­mén a posled­ní ne-mytologická epi­zo­da je zakon­če­ní vel­mi zají­ma­vé­ho vzta­hu Muldera a Scullyové.

Jejich vztah pře­žil mno­ho těž­kos­tí, smr­tel­nou nemoc, uná­še­ní mimo­zemš­ťa­ny, ztrá­tu syna a teď všech­no kon­čí na poza­dí vyšet­řo­va­ní tajem­ných vražd.

V New Youku exis­tu­je už dlou­ho let tajem­ná sek­ta, kte­rá při­šla na lék na smr­tel­nou nemoc – stár­nu­tí. Je to sek­ta věč­né­ho mlá­dí, kde zakla­da­te­lé  mají své oveč­ky pro své omla­zo­va­cí chout­ky.  Dana s Foxem při­jíž­dí  vyšet­řit pří­pad mrtvých nele­gál­ních chi­rur­gů a jejich pomoc­ní­ků. Všichni jsou pro­bod­nu­ti hře­bem a tak se vyšet­řo­va­te­lé zaple­tou do vzta­hu mezi sestrou – vra­žed­ni­cí a sestrou – člen­kou sek­ty.

Poslední ne-mytologická epi­zo­da je vel­mi poma­lá, řeší se tam věci, kte­ré potře­bu­jí tvůr­ci vyře­šit k uspo­ko­ji­vé­mu kon­ci. Jak Dany, čemu věří ona, tak Foxe, kte­rý zase věří jen své­mu úsud­ku.

Příběh tajem­ných vražd není v této epi­zo­dě tím nej­dů­le­ži­těj­ším prv­kem.  To nej­dů­le­ži­těj­ší je to, že už jsou oba dva agen­ti dost sta­ří na to, aby zača­li pře­mýš­let nad svým živo­tem, jak ho pro­ži­li, co všech­no pře­ži­li a hlav­ně co je všech­no ješ­tě spo­lu čeká.

Foxova humor­ná strán­ka, nad tím, že už mu oči neslou­ží jak mají, pat­ří tro­chu k vyční­va­jí­cím prv­ků, humor­ným, kte­ré vyru­šu­jí z celé­ho vyzně­ní epi­zo­dy, ale je prav­da, že asi musel být i díl tro­chu vtip­něj­ší, aby se pocho­pi­lo, že Fox se se stár­nu­tím umí poprat vel­mi humor­ně.

Dana je už jiná, smut­ná a zkla­ma­ná vším co pro­ži­la a jedi­né, co na svě­tě má, je tro­chu trh­lý part­ner, kte­rý pro její záchra­nu udě­lá úpl­ně všech­no. To samé udě­lá i Dana pro Foxe, jejich vzá­jem­ná důvě­ra a lás­ka je vidět na prv­ní pohled.

Nesmím zapo­me­nout na uni­kát­ní čes­ký dabing, kte­rý během 23 let napros­to neze­stárl  Ladislav Cigánek a Jana Musilová pro čes­ké hla­sy hlav­ní dvo­ji­ce jsou tak spo­je­ní s jejich posta­va­mi, že pro ten­to díl ješ­tě vylep­ši­li pocit z celé­ho pří­bě­hu.

Hodnocení: 90 %

Čím asi zakon­čit konec ne-mytologie v Aktech X? Dialogem hlav­ních postav v posled­ních minu­tách epi­zo­dy.

 • To musí být zna­me­ní.
  Moje zázra­ky došly.
 • Otoč se. Vzdej se.
 • Přijmi své mís­to ve str­nu­lém obě­tí sta­tu quo.
 • Znovu roz­sví­tím tvo­ji svíč­ku a zesí­lím tvé mot­lit­by skr­ze ty své.
 • Jaké mod­lit­by?
 • To ti nemůžu říct. Nevyplnily by se.
 • To je mod­li­teb­ní svíč­ka, Muldere.
  Ne naro­ze­ni­no­vý dort.
 • Modlitby by nemě­ly být názo­ry.
 • Je to roz­ho­vor.
 • Můžeš to dělat jako meditaci,nebo pokud tvé potře­by pře­vy­šu­jí tvo­je chá­pá­ní,
 • můžeš poprosit Boha, aby jed­nal za tebe.
 • Ale ty v Boha nevě­říš.
 • Takže by sis vlast­ně poví­dal
  sám se sebou.
 • No, mož­ná nevě­řím v Boha,
  ale věřím v tebe.
 • A tak s ním mlu­vím skr­ze tebe.
 • Skrze tran­zi­tiv­ní vlast­nost rov­nos­ti.
 • Pokud „A“ rov­ná se „B“ a „B“ rov­ná se „C“,
 • pak „A“ rov­ná se „C“.
 • Důvod a víra v har­mo­nii.
  Není tohle to, proč nám to spo­lu tak jde?
 • A jsme spo­lu?
 • Víš, věři­la jsem, že můžu ochrá­nit naše­ho syna, a zkla­ma­la jsem.
 • Věřila jsem, že může­me žít spo­lu, a utek­la jsem.
 • To jsem taky vzda­la.
 • Jen kdy­bys utek­la dřív.
 • Víš, koli­krát jsem si před­sta­vo­val,
 • že bys ode­šla z té sklep­ní kan­ce­lá­ře, než bych potře­bo­val brý­le?
 • Byla bys zdra­vá, měla bys své­ho psa, svou sest­ru.
 • Byla bys Kershovou šéfo­vou v FBI a...
 • byla vda­ná za něja­ké­ho neu­ro­chi­rur­ga
 • a měla kupu dětí,
 • kte­rých by ses nemu­se­la vzdát.
 • Muldere, neza­zlí­vám ti žád­nou z těch věcí.
 • To není to, o čem jsem mlu­vi­la.
 • No a o čem jsi tedy mlu­vi­la, Scullyová? Protože...
 • nevím, jest­li něja­ký Bůh poslou­chá,
 • ale já sto­jím pří­mo tady a poslou­chám.
 • Přímo ved­le tebe.
 • Jsem jed­no ucho.
 • To je moje vol­ba.
 • Tohle nejsem čtyř­le­tá já vyhlí­že­jí­cí zázrak.
 • To je můj risk smě­rem dopře­du.
 • A chtě­la bych to udě­lat spo­leč­ně.
 • Vždycky jsem si říkal,jak tohle skon­čí.
Autor:
NOVA - 16.09.20180

NOVA - 16.09.2018

Televizni program na 16.09.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
10 důvodů, proč tě nenávidím(10 Things I Hate About You) Láska, zrada a zkrocení zlé slečny na jedné střední škole. USA 1999, romantická studentská komedie. Hrají L. Oleynik, J. Stiles, H. Ledger, J. Gordon-Levitt, L. Miller a další. Režie G. Junger Sotva Cameron James nastoupí na novou střední školu, zamiluje se do všemi obletované studentky Bianky. Jenže té se líbí hezoun Joey Donner, proslavený ve škole hraním v reklamách. Joe se vsadí, že dívku sbalí. Potíž je v tom, že Biančin přísný otec nařídil, že Bianka může jít na rande, pokud půjde také její starší sestra Katarina. Jenže ta o randění nestojí a ani kluci se o ni právě neperou. Katarina se totiž netají hlubokým despektem k okolí, a ke klukům obzvlášť. Pokud tedy chtějí Cameron nebo Joey dostat Bianku na rande, musí sehnat někoho, kdo by pozval její sestru. Jediný, kdo je k tomu ochotný, a to ne zadarmo, je Patrick, který nemá dobrou pověst a o jeho roční nepřítomnosti koluje řada divokých historek. Brzy Patrick zjistí, že Katarina bude velmi tvrdý oříšek. (skryté titulky) 16.09. 01:15 16.09. 03:10
DO-RE-MIZpívající rodiny v oblíbené pěvecké soutěži. Uvádějí Sabina Laurinová a Pavel Trávníček. Účinkují D. Patrasová, F. A. Slováček a F. Slováček ml. Režie P. Čepický (2002) 16.09. 03:10 16.09. 04:00
Lví hlídka(The Lion Guard) Simbův synek Kion pomalu dospívá, proto je na čase, aby převzal zodpovědnost, začal chránit Lví říši a ctil zákony přírody. Na tento náročný úkol ovšem není sám. Po jeho boku stojí jeho věrní přátelé a oddaní spolubojovníci, členové Lví hlídky... Americký animovaný seriál (2016). 16.09. 06:00 16.09. 06:25
Looney Tunes(The Looney Tunes Show) Kouzelný svět králíka Bugse a kačera Daffyho... Závěr amerického animovaného seriálu (2009) 16.09. 06:25 16.09. 06:50
Kačeří příběhy(Ducktales) Nekonečná dobrodružství tří malých kačerů a jejich strýčka Skrblíka. Americký animovaný seriál (1989) 16.09. 06:50 16.09. 07:15
Show Toma a Jerryho(The Tom and Jerry Show) Kdo by je neznal? Protřelý kocour Tom a chytrý myšák Jerry se vracejí v novém kabátě... Americký animovaný seriál (2014) 16.09. 07:15 16.09. 07:35
O Červené Karkulce(Rotkäppchen) Byla jednou jedna malá holčička, která ani do postýlky neodkládala svou červenou čepičku, a tak jí všichni říkali Červená karkulka... Německo 2012, pohádka. Hrají Edgar Selge, Amona Assmann, Marie Gruber, Felix Klare, Chiron Elias Krase, Zora Thiessen, Nina Vorbrodt. Režie Sibylle Tafel Červená karkulka bydlí se svou maminkou ve vesnici a pravidelně chodí přes les navštěvovat svou podivínskou, ale hodnou babičku, která žije ve starém mlýně. Když se babičce jednoho dne udělá špatně, Karkulka sbalí do košíčku jídlo a víno a vydá se za ní na návštěvu. V lese potká vlka, ale vůbec se ho nelekne, což vlka znervózní. Zhroutí se v pláči, zatímco Karkulka pokračuje dál. Vlka navíc ohrožuje prakem Anton, Karkulčin kamarád, který se za ní vydal, aby ji chránil. V lese ale spadne do jámy a poraní se. Vlk, který mezitím zjistil, že Karkulka šla za babičkou, si pospíší, aby byl ve mlýně dřív než ona. Když tam dívka dorazí, leží už vlk v babiččině posteli, s jejím čepcem na hlavě a brýlemi na nose, a tuze naříká. Antona mezitím najde v lese myslivec Jakob, a když se dozví, že vlk je Karkulce v patách, pospíší si do mlýna. Vlk leží v posteli, má ještě větší břicho než předtím a z toho břicha se ozývá Karkulčin hlásek. Jakob vytáhne nůž, rozpárá vlkovi břicho a holčičku i babičku osvobodí. 16.09. 07:35 16.09. 08:40
Scooby-DooKomedie o pětici bývalých přátel, kteří se musejí dát znovu dohromady, aby odhalili záhadu ostrova plného příšer. USA 2002, fantastická komedie. Hrají Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard, Linda Cardellini, Rowan Atkinson, Isla Fisher a další. Režie Raja Gosnell. Oblíbenou firmu Mystery Inc. reprezentovali samolibý Fred Jones a kraska Daphne Blake, byli její tváří před veřejností. Skutečná práce však ležela na inteligentní brýlaté Velmě Dinkleyové a zručném Norvillu Rogersovi, přezdívaném Shaggy, který se staral o fyzickou práci společně s věčně hladovým mluvícím psem jménem Scooby. Před dvěma roky se ale pohádali, dokonce se od té doby ani neviděli. O nové nečekané setkání se postará Emile Mondavarious, majitel Strašidelného ostrova, oblíbeného výletního místa plného různých atrakcí. Ten všechny členy bývalé Mystery Inc. pozve na svůj ostrov. Děje se na něm totiž něco velmi podivného a chce, aby tomu přišli na kloub. Studenti, kteří se sem přijíždějí pobavit, se totiž záhadně mění v bezduché loutky obdařené prázdnou hlavou a velkou silou. Bývalí kamarádi se nedokážou dohodnout a rozhodnou se po tajemství záhady pátrat každý na vlastní pěst. Všichni členové týmu se však nechají vlákat do strašidelného zámku. Zatímco Fred s Velmou objeví místnost s videoprogramem, který slouží k vymývání mozků studentů, Daphne najde svatyni, ze které sebere podivný skládací jehlan s nápisy. Velma se v baru seznámí se sympatickým studentem, zatímco Shaggy se tu setká s Mary Jane, do které se zamiloval už cestou na ostrov. Zábava je přerušena monstry, která přepadnou bar. Shaggy a jeho čtyřnohý kamarád se ocitnou v podzemní jeskyni, kde se jim podaří zachránit všechny tři kamarády. Konečně se dají znovu dohromady a společně odhalí tajemství ostrova i skutečný důvod, proč na něj byli pozváni. 16.09. 08:40 16.09. 10:20
Malé láskyStejný pokoj, stejný čas, jen o rok později. Bude ale stejný i samotný průběh porodu? "Taky se vám na to můžu vykašlat," rozčiluje se maminka, která by ráda porodila již v 7. měsíci, aby to už měla za sebou. A jak zvládne porod manželský pár, který společně vychovává sedm dětí z předchozích vztahů a nyní je čeká první společné? (2018) 16.09. 10:20 16.09. 11:25
Škola superhrdinů(Sky High) Zůstane Will navždy outsiderem, nebo se v něm přece jen probudí rodinné geny superhrdinů? USA 2005, komedie. Hrají Kurt Russell, Danielle Panabaker, Kelly Preston, Michael Angarano, Mary Elizabeth Winstead a další. Režie Mike Mitchell Manželé Steve a Jossie Strongholdovi jsou na první pohled úplně obyčejní realitní agenti, když ale povinnost zavelí, stávají se z nich odvážní superhrdinové. Jejich čtrnáctiletý syn Will doufá, že se i u něj projeví superschopnosti, zatím ale k něčemu takovému nedošlo. Nastupuje na střední školu pro superhrdiny, předstírá, že zdědil po otci výjimečnou sílu. Pravdou ale je, že je úplně obyčejný kluk, co má strach ze své budoucnosti. Spolu s Willem nastupuje na střední i jeho kamarádka Layla, která dokáže ovládat rostliny. Will, Layla i ostatní prváci jsou novou školou ohromeni, škola se totiž díky antigravitačnímu pohonu vznáší v mracích, skrytá před očima veřejnosti. Hned po příjezdu do školy čeká nováčky rozřazování podle schopností, přičemž některé z nich čeká dráha superhrdinů, jiní se stanou jen jejich parťáky neboli poskoky. Willa provázejí potíže už od prvního dne, když ale začne zlo ohrožovat jeho rodinu, přátele i školu, dokáže se vzchopit a najít v sobě superhrdinu. 16.09. 11:25 16.09. 13:25
Ostrov hrdlořezů(Cutthroat Island) Krásná a hrdá pirátka se vydala na cestu za zlatým pokladem. Jenže nekonečné putování se stává smrtelně nebezpečným dobrodružstvím. USA 1995, dobrodružný. Hrají G. Davis, M. Modine, F. Langella, M. Chaykin, P. Malahide, S. Shaw, H. Yulin, R. Linn a další. Režie R. Harlin Morgan Adamsová zdědí po otci část mapy vedoucí ke zlatému pokladu, který kdysi dávno ukryl na neznámém ostrově její dědeček. Mapu, ukazující cestu ke skrýši, rozdělil mezi své tři syny. Takže Morgan není jediná, kdo má na poklad zálusk. Cesta za pokladem se stává smrtelně nebezpečným dobrodružstvím. Proti sobě má nejen proradného strýce Dawga Browna, který zavraždil jejího otce, aby se mapy zmocnil, ale také chamtivého guvernéra Ainsleea. Naštěstí má po boku řadu věrných přátel a spolubojovníků, mezi nimiž vyniká podvodník Willy Shaw, kterého vykoupila z otroctví v domnění, že je lékař, když pro překlad latinsky psané mapy potřebovala překladatele. Když zjistila svůj omyl, chtěla se ho zbavit. Jenže ji napadl Dawg a Morgan unikla jen díky Willyho pomoci. Získala tak nečekaně spolehlivého a užitečného pomocníka a věrného přítele. Po řadě dobrodružství se dostane na ostrov, objeví poklad a nakonec o něj musí svést velkolepou námořní bitvu. (skryté titulky) 16.09. 13:25 16.09. 15:50
SestřičkyAlena Mihulová nabývá potřebné profesionální i životní zkušenosti pod bdělým a nesmlouvavým dohledem starší zkušené kolegyně Jiřiny Jiráskové. ČR 1983, drama s prvky komedie. Dále hrají Ondřej Vetchý, Oldřich Vízner, František Husák, Bořivoj Navrátil a další. Režie Karel Kachyňa Hlavní postavou příběhu, natočeného podle povídky Adolfa Branalda z knihy Vizita a odehravajícího se v polovině padesátých let, je mladá začínající zdravotní sestřička Marie Sahulová. Dostane se do průšvihu, když si na internát tajně přivede přítele. Její milostné dobrodružství, při němž, jak doufala, konecně přijde o panenství, však skončí dřív, než k něčemu dojde. Za trest je přeložena do venkovského zdravotního střediska v Meziboří. Průvodkyní, která ji osobitým způsobem zasvěcuje do praxe i úskalí života, se stává zdravotní sestra, moudrá a zkušená žena. Nikdo jí neřekne jinak než babi. Dívka prožívá první milostná zklamání. S Petrem, který byl příčinou jejího přeložení a s řidičem sanitky Arnoštem. Ten je sice třikrát rozvedený, ale jako muž v případě Marušky selže. Zatímco v lásce a nabývání sexuálních zkušeností se jí příliš nedaří, v práci je to právě naopak. Pod vedením babi sbírá zkušenosti, učí se získávat důvěru pacientů a práce ji opravdu baví. Svou sebejistotou překvapí i bývalého nadřízeného, primáře Ševíta, když přijede do nemocnice se zraněným dřevařem, kterému v lese s doktorem zachránila život. Na přímluvu babi získá vlastní rajón. V mozaice každodenních starostí a více či méně vážných lékařských zákroků definitivně dozrává, nachází smysl práce a života. (skryté titulky) 16.09. 15:50 16.09. 17:15
Za trnkovým keřemTřetí prázdninový příběh hajného Straky a jeho vnuka Vény. ČR 1980, dětský. Hrají Tomáš Holý, Gustáv Valach, Jana Brejchová, Ladislav Frej, Josef Kemr, Václav Sloup, Jiří Pleskot a další. Režie Václav Gajer I tentokrát přijíždí Véna k dědovi do krásných šumavských vrchů, aby tu prožil další nezapomenutelné prázdniny. Už pochopil, že přírodu je třeba chránit. Je schopen vnímat dědovy problémy, k nimž patří především vrtulníky, dopravující materiál na stavbu rekreačního střediska. Přelétají totiž tak nízko, že ničí stromy a plaší zvěř. Navíc je hajný nucen provázet ředitele stavebního podniku, který přijel na kontrolu a hodlá si při té příležitosti ulovit muflona. Není však zkušeným lovcem, a tak hajnému jeho funkce přivodí nejednu vrásku. A další neúmyslně přidá Vašek. Situace se vyhrotí, když nejprve po několik dnů plaší stádo muflonů, aby překazil řediteli lov, a poté se snaží situaci mezi dospělými zachránit. Naštěstí se nakonec přece jen vše v dobré obrátí a po letech se na Šumavě objeví dokonce i Strakův syn, který s otcem dlouhá léta nemluvil. (skryté titulky) 16.09. 17:15 16.09. 18:50
HospodaK Novákovým má přijet strýček z Vídně a Novák přemýšlí, jak z něho vyrazit peníze. Poradí se v hospodě a u kuchaře Kachny si objedná královské menu včetně langusty. Patřičně oblečen přijde i se strýčkem a hostí ho. Jídla je tolik, že se samozřejmě přidají i ostatní. Všechno jde dobře, strýček zpívá staré české národní písničky, když se v hospodě objeví paní Nováková a vztekle se vyptává, kde byl Novák celou tu dobu, co strýček seděl u nich doma a čekal na něho. Tohle je cizí pán a vůbec ho nezná. Jejich strýček šel naštvaný spát do hotelu. Český seriál (1995). Účinkují P. Nárožný, J. Menzel, J. Kanyza, B. Poloczek, L. Potměšil, J. Dvořák, L. Lipský, P. Vondruška, V. Knop, Z. Bydžovská a J. Krytinář. Režie J. Dudek (skryté titulky) 16.09. 18:50 16.09. 19:30
Televizní noviny 16.09. 19:30 16.09. 20:15
Dáma a KrálV nemocnici někdo vyhodí z okna primáře, pachatel se zdá téměř jistý. Jediný, kdo věří v jeho nevinu, je Barbara Valešová, které už Lenka s Prokopem v minulosti pomohli. Lenka se rozhodne případu ujmout i bez Prokopa a zjišťuje, že Milan a jeho neortodoxní vyšetřovací metody také nesou své ovoce. Lenka zároveň zjišťuje příčiny dusné atmosféry ve firmě, Černý má pro ni novinku, která jí zkomplikuje život. Podaří se Lence najít pravého vraha primáře i bez Prokopovy pomoci? Jakou životní změnu chystá Rudolf Černý? Původní český detektivní seriál. Hrají T. Hofová, M. Donutil, J. Cina, M. Dalecký, V. Udatný, E. Holubová, J. Plodková, P. Vršek, M.
Autor:
TV Barrandov - 16.09.20180

TV Barrandov - 16.09.2018

Televizni program na 16.09.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 16.09. 02:15 16.09. 03:10
ANIMÁČEK 16.09. 05:35 16.09. 07:00
Zázraky planety ZeměPlaneta Země skrývá mnohá tajemství... Kanadský dokumentární seriál (2009) 16.09. 07:00 16.09. 07:35
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (120 min) 16.09. 07:35 16.09. 09:55
Věřte nevěřte (32,33)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 16.09. 09:55 16.09. 12:00
Julie a NikolasPokračování německého romantického seriálu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. Warmuth, S. Koch a další 16.09. 03:10 16.09. 04:15
Týden s prezidentemExkluzivní rozhovor generálního ředitele TV Barrandov s prezidentem České republiky Milošem Zemanem 16.09. 12:00 16.09. 13:00
Bez cenzuryDiváci proti politikům. Nový pořad, ve kterém budou politici čelit otázkám diváků. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zeptat se politiků na vše, co považujete za důležité (Premiéra) 16.09. 13:00 16.09. 13:55
Big Ben: Zázrak z WemperdinguI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi-série (2004). Hrají O. Fischer, K. Jacob, R. Drexel, U. Thomer, A. Held a další. Režie W. F. Henschel (93 min) (Premiéra) Při pohřbu v horské vesničce Wemperding se zesnulý Heinz Mitteregger k úžasu všech smutečních hostů náhle zvedne ze své rakve. Jeho zmrtvýchvstání, tedy ?Zázrak z Wemperdingu“ - nemá ale bohužel dlouhého trvání. Následujícího dne je Mitteregger nalezen zavražděný. Ben a Sabrina mají na seznamu hned několik podezřelých. Mezi nimi Mittereggerovu dceru Martinu a jejího přítele, dříve již trestaného Ralfa Schierla, kterého starý pán nemohl vystát. Mitteregger měl domluvenou schůzku s notářkou Irenou Millerovou. Ale ta záhadně zmizela. Jediný, s kým se v poslední době Mitteregger ještě bavil, byl dvacetiletý počítačový fanoušek Wolfgang Weber, který s ním chodil hrát šachy. Motivem vraždy by ale mohl být i tajemný poklad, který prý krátce před koncem války Mitteregger ukradl a schoval neznámo kam. Benova matka Resi mezitím spřádá plány, jak zbohatnout na prodeji ?zázračné“ vody pramenící na Mittereggerově pozemku. S tím má ovšem své plány i poslanec Meidenbauer... 16.09. 13:55 16.09. 16:05
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář (Premiéra) 16.09. 16:05 16.09. 17:10
ZáchranářiNikdo nezná tenkou hranici mezi životem a smrtí tak dobře jako oni. Záchranáři. V situacích, kdy jde doslova o všechno. Čtyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! (Premiéra) 16.09. 17:10 16.09. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 16.09. 18:30 16.09. 19:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 16.09. 19:15 16.09. 20:15
Utta Danella: Tajemství naší láskyDobře střežené tajemství zničilo přátelství vdovy s letitým rodinným přítelem. Německý romantický film (2008). Hrají D. Amft, R. Russek, M. Knüfken, Ch. Brauer, E. Kryll a další. Režie G. Behrens (88 min) (Premiéra) Lilo Wieserová stále truchlí pro svého muže, který rok předtím nešťastně zahynul, když se plavil na jachtě po jezeře se svým přítelem, advokátem Martinem Bordinem. Do města se vrací advokátův syn Benedict, aby se stal společníkem v jeho kanceláři. Ten se opět zamiluje do Liliny dcery Franzisky, která vede po otci hodinářství. Zdá se, že oběma nestojí nic v cestě, nicméně všichni se musejí vyrovnat s minulostí, když Martin pod nátlakem vdově prozradí, že zesnulý manžel ji podváděl s její nejlepší kamarádkou Julií. 16.09. 20:15 16.09. 22:10
Týden podle Jaromíra SoukupaIronicky komentované zprávy uplynulého týdne (2018) (Premiéra) 16.09. 22:10 16.09. 23:00
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi 16.09. 23:00 17.09. 00:05

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Na plac! 16.09. 04:20 16.09. 05:10
Venuše v kožichuV jednom malém divadle probíhá zkouška na hlavní roli slavné hry z 19. století. Žádná z adeptek není pro režiséra dost dobrá, když v tom se ve dveřích objeví ONA - energická, nebojácná a odhodlaná dostat roli za každou cenu! Francouzsko-polský film (2013) režiséra Romana Polanského. V hlavních rolích Emmanuelle Seigner a Mathieu Amalric (89 min) Na konkurs hlavní role divadelní hry Venuše v kožichu přiběhne na sklonku dne herečka Vanda. Unavený režisér Thomas chce už odejít domů, ale nakonec dá Vandě šanci. Thomas je jejím výkonem neuvěřitelně nadšen a sám se zapojí s vášní do dialogů. Zjišťuje, že temperamentní Vanda se na hlavní roli dokonale hodí a že spojení, které mezi nimi při hře je, předtím nikdy nezažil. Sám se z role režiséra dostává rád do podřadného postavení a z Vandy se stává "domina". Oba jsou tak moc pohlceni dialogy a hrou samotnou, že mezi hrou a skutečností je jen pomyslná hranice. Vanda dostává Thomase zcela do své "moci" a on je schopen přistoupit na vše, co po něm dívka žádá, včetně pro někoho ponižujících praktik. Oba své role dovedou zdárně až do úplného konce, kdy Thomas končí zcela ohromen... to když Vanda zakončí své mistrovské jevištní představení tajemným a svůdným striptýzem... 16.09. 02:20 16.09. 04:20
Konec vysílání 16.09. 05:10 16.09. 05:45
Agathe: Vražda s handicapemPři výletním letu vrtulníkem se Agathe stala svědkem vraždy na golfovém hřišti. Policie ale žádné tělo nenašla... Německo-rakouská krimi série (2006). Hrají R. Drexel, H. P. Korff, M. Krückl, M. Walch, B. Wussow a další. Režie H. Metzger (87 min) Cornelius Stingermann vyhraje okružní let malým letadlem. Na letiště ho doprovází Agathe Heilandová, a poté, co Cornelius přizná svůj strach z výšek, se vznese do vzduchu ona. Když letí nad golfovým hřištěm, stane se svědkem vraždy jakési ženy. Okamžitě se dává do pátrání. Kam vrah ukryl mrtvolu? A jaký měl k vraždě motiv? Proč musela zemřít Jana Oettingerová? Má v její smrti prsty ředitel Wolzogen, na kterého si stěžovala na ministerstvu, nebo rodiče Juliana Pfeiffera, kterého nachytala, jak podvádí při maturitě? Poté, co ředitel Wolzogen zemře po zásahu elektrickým proudem, je pro komisaře Krefelda případ vyřešený: Julian se chce stát elektrikářem ? vrahem musel být on. Agathe musí za pomoci pana Stingermanna zapojit veškerý svůj um, aby odhalila skutečného vraha, který má na svědomí dvojí vraždu na golfovém hřišti. 16.09. 05:45 16.09. 07:45
MatlockBen Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Třetí řada amerického krimi seriálu (1988-1989). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 16.09. 07:45 16.09. 09:20
MatlockBen Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Třetí řada amerického krimi seriálu (1988-1989). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 16.09. 09:20 16.09. 10:40
Live Teleshopping 16.09. 10:40 16.09. 12:50
Mé jméno je NikdoHenry Fonda chce pomstít smrt svého bratra, ale do cesty se mu postavil vynikající pistolník, který si říká Nikdo... Italsko-francouzsko-německá westernová komedie (1973). Dále hrají T. Hill, J. Martin, K. Braun a další. Režie T. Valerii (110 min) Jack Beauregard, hrdina Západu, se seznámí se zelenáčem, který ho už jako kluk obdivoval. Jednou mu totiž zachránil život. Říká si Nikdo, je fenomenálním střelcem, a chce s Beauregardem bojovat proti Divoké bandě, které se chce Beauregard pomstít za smrt svého bratra. Tahle banda gangsterů přidává k rudě ze starého dolu kradené zlato, a mají najatého Sullivana, člověka který vlastní důl a "pere" jim ho. Beauregard odmítne pomoc Nikoho, a poradí mu, aby se s ním setkal znovu, až z něj bude Někdo. Nikdo absolvuje řadu různých zkoušek v pití, tasení koltu, hraje hazardní hry. Beauregard se mezitím rozhodne, že už všeho nechá a Sullivan ho přesvědčí, že pomstít bratra, který byl padouch, nemá cenu. Dá Beauregardovi zlato, aby měl na cestu do Evropy. Nikdo ale mezitím pochopil, ze Někým se stane až když Beauregarde zemře, dostane se do učebnic, a on bude jeho nástupce. Proto ho před zraky lidí a novinářů v souboji zastřelí, ale jen naoko. Tak se stane Někým a Beuregard v klidu odjede. 16.09. 12:50 16.09. 15:20
Místo činu: Brémy - ŠeherezádaNikdo jí nevěří... Manu se marně snaží policii vysvětlit, v jakém je smrtelném nebezpečí. V životě už tolikrát lhala, že jejímu neuvěřitelnému příběhu zpočátku nikdo nevěnuje pozornost. Německý krimi film (2005). Hrají E. Zimmering, O. Mommsen, S. Postel, M. Richter, W. Hammelmann a další. Režie P. Henning a C. Prietzel (89 min) Krásná Šeherezáda kdysi dokázala svým vypravěčským uměním zachránit vlastní život. Mladé dívce Manu se to ale příliš nedaří. Nikdo totiž jejím "pohádkám" nevěří. Když bez dechu vběhne na policejní stanici a vypráví neuvěřitelný příběh o tajných plánech, konspiraci i smrti svého arabského přítele, nikdo z vyšetřovatelů jí nechce věřit, i vzhledem k pohnuté minulosti. Její arabský přítel údajně věděl o vražedných plánech 11. září. Byl jednou z mnoha loutek v této smrtelné hře. To ho údajně stálo život a Manu je možná v podobném nebezpečí, protože ví už příliš mnoho. Manu za sebou neustále cítí temné pronásledovatele. Naštěstí jeden z policistů dokáže uvěřit přesvědčování "Krásné Šeherezády". 16.09. 15:20 16.09. 17:25
Velkolepé století (26,27)Život v harému znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... První řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, F. Ahmet, A. Hafsa Sultan, M. Uzerli, O. Yalabik, N. Aysan a další. Režie M. Okay (Premiéra) Turecký seriál o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k
Autor:
ČT - 16.09.20180

ČT - 16.09.2018

Televizni program na 16.09.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Farmářská pálenkaKvas z podzimního ovoce je dobrý základ pro pravou farmářskou kořalku, a tak Honza a Veronika v nedaleké pálenici vypalují první vzorky. Může být i v kvalitě bio? Dokumentární reality show (2011). Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV| 16.09. 02:00 16.09. 02:25
Pod pokličkouPomelo i litchi v kuchyni dnes fičí (2010). Co všechno nevíme a víme o tom, co pijeme a jíme. Žánr: film / dramatický pořad; 16.09. 02:25 16.09. 02:49
Žiješ jenom 2x, Nestárnoucí pilot JiříPan Jiří sní o tom, že se v sedmasedmdesáti stane pilotem rychlého stroje. Povede se mu přesvědčit manželku, překoná všechny další překážky a splní si svůj celoživotní sen? (2012). Žánr: aktivity pro Volný čas; Režie R. Motyčka.|HDTV|Zvukový popis| 16.09. 01:33 16.09. 02:00
Chalupa je hraFarma z hlíny, slámy a dřeva (2011). Magazín nejen pro chataře a chalupáře. Žánr: film / dramatický pořad; 16.09. 05:07 16.09. 06:00
Z metropoleSouhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Praze v uplynulých sedmi dnech. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 16.09. 05:32 16.09. 06:00
Zajímavosti z regionůVýbuch v Loukově, Podpora zaměstnání rodičů, Gentlemani silnic, Doprava poblíž škol. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 16.09. 06:00 16.09. 06:25
Noční motýl, Pro pamětníky...Romantický příběh dívky, kterou nešťastná láska přivedla na scestí. Český film (1941). Hrají: H. Vítová, A. Mandlová, S. Beneš, G. Nezval, M. Glázrová, R. Hrušínský a další. Scénář Žánr: romantický; F. Čáp a V. Krška. Kamera F. Pečenka. Režie F. Čáp.|HDTV|"Noční motýl v lásce znamená, že je marná, že je ztracená," zpívala hlavní hrdinka filmu v písni, která se zařadila mezi evergreeny nejen kvůli nesmrtelné melodii Císařského valčíku Johanna Strausse (v úpravě Romana Blahníka), ale především kvůli příběhu, který jako ústřední hudební motiv provázela. Film Noční motýl (1941) natočil režisér František Čáp podle povídky Staša z knihy Vojtěcha Mixy Medvědi a tanečnice a podle scénáře, na němž spolupracoval s Václavem Krškou. Vypráví příběh nešťastné lásky, která stáhla slušnou dívku do bahna nevěstince. |Na první pohled slzotvorná kalendářová historka pro nepříliš náročné paní a dívky však dostala díky citlivému scenáristickému zpracování a suverénnímu režijnímu pojetí nové dimenze. Tvůrci zdůraznili především psychologické akcenty melodramatického příběhu v přímé závislosti na historických a sociálních podmínkách, v nichž se příběh odehrával. Film sám byl pojat jako velkorysá kostýmní podívaná, k níž výtvarně bohaté období konce století dodávalo všechny předpoklady (výtvarník filmu Jan Zázvorka jich dokonale využil), a odehrával se v jakémsi geografickém vzduchoprázdnu, i když mnohé reálie (třpyt důstojnických uniforem, pompéznost dámských toalet) zřetelně upomínaly na staré Rakousko-Uhersko, což podtrhoval i ústřední hudební motiv ze Strausse.|Řemeslnou dokonalost filmu, jehož režisér neponechal jediný detail náhodě, zdůraznily i znamenité herecké výkony především Hany Vítové v roli "padlého anděla", vychovatelky Marty (její pravděpodobně nejlepší výkon před kamerou) a Adiny Mandlové v menší, ale pro příběh velmi důležité roli její přítelkyně, prostitutky Kiki. Mezi představiteli mužských postav se objevila také slavná jména jako Gustav Nezval, Svatopluk Beneš, Rudolf Hrušínský a Eduard Kohout. Vznikl film, který ve své době prokázal životaschopnost a úroveň české kinematografie i v omezených protektorátních podmínkách. 16.09. 06:40 16.09. 08:06
Úsměvy Gustava NezvalaHostem Jaromíra Hanzlíka byl v roce 1997 významný český herec, od jehož úmrtí zítra uplyne 20 let (1997). Režie P. Vantuch. Žánr: aktivity pro Volný čas;Gustava Nezvala (*18. 11. 1907 - +17. 9. 1998), od jehož úmrtí zítra uplyne 20 let, si diváci pamatují hlavně jako Jana Cimburu nebo černého myslivce z Babičky. Hrál také ve filmech Noční motýl (s Hanou Vítovou), Maskovaná milenka (s Lídou Baarovou) nebo Počestné paní pardubické - zkrátka byl to ideál paní a dívek v době protektorátu, kdy hrál v řadě vlasteneckých děl a kdy jej krom statných chasníků neustále nutili do rolí milovníků. Zde mu byla nejčastější hereckou partnerkou Jiřina Štěpničková. Nezval debutoval ve filmu Armádní dvojčata (1937) a v komedii Ideál septimy. Po válce působil v divadle, ve filmech hrál málo (Plavecký mariáš - 1952, Hvězda - 1969). Přestože neměl tolik štěstí na komediální role, smysl pro humor nikdy nepostrádal. |S Jaromírem Hanzlíkem si Gustav Nezval povídal v roce 1997. 16.09. 08:06 16.09. 08:50
PolopatěModerní hobby magazín Filipa Čapky. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Nejnovější trendy pro vaši inspiraci. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|V pravidelných rubrikách představujeme moderní trendy dnešního hobby. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Průvodce Filip Čapka s odborníky nebo známými osobnostmi nabídne nejnovější trendy i alternativní postupy s cílem inspirovat diváky.¨||V dnešním díle se budeme věnovat tématu invaze rostlin i živočichů, políčíme na hlodavce, představíme chytrou omítku a podzemní nádrže na dešťovou vodu, založíme květinovou zahradu, ukážeme si křížence v ovocnářství, zpracujeme netradičně hrušky a řekneme, jak je to se škodlivostí a užitečností hmyzu.||Obsah dílu:|1. Invaze rostlin a živočichů||Snadno se rozmnožují a šíří, nekontrolovatelně a někdy až agresivně vytlačují původní druhy. Řeč bude o invazních rostlinách i o nových škůdcích našich zahrad.||2. Jak na hlodavce||Je podzim a stěhování hlodavců začíná. Stahují se do zahrad a k lidským obydlím, kde mají dostatek potravy a větší šanci přežít zimu. A radost z nich vůbec nemáme.||3. Květinová zahrada||Dana Makrlíková vám ve své rubrice Rady do zahrady pomocí vizualizace ukáže kompletní realizaci zahrady, na které je zatím jen zemina a jeden velký strom, ořešák.|||4. Chytré omítky ||Fasáda tvoří kabát stavby a měla by být dlouho hezká a čistá, bez zbytečných nákladů na údržbu. Proto se vývoj omítek z pohledu ochranné funkce nejvíce soustředí na odolnost vůči zašpinění a růstu řas na fasádě.||5. Noví škůdci na zahradě||Naše zahrady ohrožují noví škůdci. Překvapí svou ničivostí, ale i krásou.||6. Ovocní kočkopsi||Jaké ovoce vznikne křížením různých druhů a jaký význam mají kříženci v ovocnářství? A existují vůbec? Odpovíme v reportáži.||7. Plastové nádrže ||Plastové podzemní nádrže na dešťovou vodu zajistí dostatek vody nejen pro závlahu zahrady, ale dešťovka může být využita i v domácnosti. Při výběru nádrže je zapotřebí spočítat vhodný objem a najít správné místo pro její usazení.||8. Hrušky jako okurky||Hrušky jsou nejzdravější v čerstvém stavu, jenže takto by vám dlouho nevydržely. Udělat z nich tedy džem, nebo zkusit něco nového? Co je tak naložit na kyselo jako okurky? ||9. Škodlivý a užitečný hmyz||Hmyz je druhově nejbohatší a rozhodně tvarově nejpozoruhodnější skupina živočichů, ale pro většinu lidí je nepříjemný až odpudivý. Řekneme vám, jak je to s jeho škodlivostí a užitečností. 16.09. 08:50 16.09. 09:45
KalendáriumŽánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 16.09. 09:45 16.09. 10:00
Toulavá kameraŽánr: aktivity pro Volný čas; HDTV| 16.09. 10:00 16.09. 10:30
ObjektivMagazín zahraničních zajímavostí. Jezero Inle v Myanmaru, Baarle: město, které leží ve dvou státech a výlet do gruzínských hor. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 16.09. 10:30 16.09. 11:00
Případy detektivní kanceláře Ostrozrak, 1918 - 2018 TOTO STOLETÍOndřej Vetchý a Barbora Srncová v hlavních rolích seriálu podle detektivních románů J. Škvoreckého a J. Zábrany, kde nebude chybět humor ani napětí. Žánr: klasické drama / historický film; Záhadná smrt začínající filmové star a jejího údajného milence... (2000). Dále hrají: B. Klepl, V. Žilková, J. Somr, V. Preiss, N. Konvalinková, P. Nárožný, V. Javorský, M. Táborský, B. Rösner, S. Stašová, O. Havelka a další. Scénář I. Nováková. Kamera P. Polák. Režie K. Smyczek.|HDTV|Zvukový popis|Na televizní obrazovku se vrací oblíbený šestidílný seriál podle detektivních románů Jana Zábrany a Josefa Škvoreckého Vražda pro štěstí, Vražda se zárukou a Vražda v zastoupení.|Děj nás tentokrát přenese do období tzv. druhé republiky, času mezi mnichovským diktátem a protektorátem. Přes veškerou dramatičnost tohoto údobí se však tvůrci seriálu dokáží dívat na události s nadhledem i osvobozujícím humorem. Sledujme tedy dál soukromého detektiva Pivoňku (O. Vetchý), jeho dívku Boženku (B. Srncová), sympatického továrníka Zdeborského (B. Klepl) a další postavy dnešního příběhu.|Začínající filmová star Zuzana Bechyňová (S. Stašová) zastřelila v posteli milence a sama spáchala sebevraždu. Alespoň tak vidí případ policie. Jenže pomocný detektiv Arnošt Stařeček (P. Nárožný), který zavražděného majora Činovského pro detektivní kancelář Ostrozrak delší dobu sledoval, tvrdí, že údajní milenci se vůbec neznali. Mezi jejich smrtí je navíc časový rozdíl, zavražděná byla panna a v místě vraždy se nalezl záhadný nedopalek cizokrajné cigarety značky Senoussi. Na detektiva Pivoňku tak čeká další velký případ...|Detektivní příběh uvádíme u příležitosti 80. výročí podepsání Mnichovské dohody (30. 9. 1938). 16.09. 11:00 16.09. 12:00
Otázky Václava MoravceKapitalisté versus lid. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, předseda ČMKOS Josef Středula a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Žánr: diskuze / rozhovor; HDTV| 16.09. 12:00 16.09. 13:00
ZprávyŽánr: zprávy, počasí; HDTV| 16.09. 13:00 16.09. 13:05
Kdo probudí Pindruše ...?Pohádka o svérázných strašidýlkách (1989). Hrají: J. Paulová, A. Pyško, Z. Hadrbolcová, V. Jeníková, D. Prachař, S. Stašová, S. Nálepková, G. Wilhelmová, J. Moučka, O. Vízner a další. Scénář Žánr: pořad pro Děti / mládež; H. Sýkorová. Kamera A. Kovács. Režie L. Koutná.|4:3|Setkat se se strašidlem, to se každému hned tak nepovede. Vy teď tuhle možnost mít ale budete! To ale neznamená, že byste se měli bát a zalézat pod stůl nebo pod gauč. Jsou na světě strašidýlka legrační a střapatá a jmenují se Pindruše, které svérázným způsobem trestají bezohledné chování lidí k přírodě. Ani namyšlená princezna Jiřinka (J. Paulová) na setkání s Pindrušemi určitě nikdy nezapomene. Chcete-li vědět, jak se jim podařilo dokázat, že si urozená princezna bude už navždy vážit všeho, co krášlí přírodu a je jí k užitku, podívejte se na tuto veselou pohádku, ve které si zahráli mj. A. Pyško, Z. Hadrbolcová, V. Jeníková, D. Prachař, S. Stašová, S. Nálepková, G. Wilhelmová, J. Moučka a O. Vízner. 16.09. 13:05 16.09. 14:09
Drátařík a hruška moudrostiPohádka o tom, jak čaroděj Fuk daroval kouzelnou hrušku přece jen tomu pravému (2003). Hrají: P. Nárožný, M. Vladyka, J. Zadražil, M. Maurerová, O. Vízner, V. Zawadská, J. Teplý ml. a další. Scénář Žánr: pořad pro Děti / mládež; A. Jerie. Kamera J. Šenfelder. Režie R. Meluzín.|4:3|Král jednoho malého královstvíčka (O. Vízner) hodlá předat žezlo prvorozenému, leč hloupému princi Fintínovi (J. Teplý ml.). Jeho poddaní však zbožňují roztomilou a chytrou princeznu Pusinku (M. Maurerová). Bohužel si na ni myslí i zlý skřítek Pižlík (M. Kužel), jehož moc roste úměrně s hloupostí na královském dvoře. Už se těší, až ji dostane za ženu, ze všech poddaných udělá pidilidi a sám se stane pidivládcem. Čaroděj Fuk (P. Nárožný) s učněm Kuklíkem (M. Vladyka) už se na to nemohou dívat a rozhodnou se království pomoci. V tom čase v královské zahradě uzraje hruška moudrosti, jediná za sto let. Co všechno způsobí Fukova popletenost, když kouzelnou hruškou obdaří namísto prince chudého mládence Drátaříka (J. Zadražil)? 16.09. 14:09 16.09. 15:01
Princezny nejsou vždycky na vdáváníÚsměvná pohádka o princových námluvách a zvonečku, který všechno vyzvonil (1985). Hrají: D. Veškrnová, O. Havelka, P. Nárožný, L. Kozderková, J. Abrhám, N. Konvalinková, M. Fišerová a Žánr: pořad pro Děti / mládež; další. Scénář J. Turnovská. Kamera F. Němec. Režie J. Pokorná-Makoszová.|4:3|"Tu si neber, to není ta pravá," radí kouzelný zvoneček princi Marianovi (O. Havelka), když si donucen otcem (P. Nárožný) a tetou Aurelií (L. Kozderková) přivede domů na námluvy první princeznu. Ta druhá dopadne úplně stejně. Nakonec si ale princ přece jen tu pravou královnu svého srdce najde a není ani tak daleko. Madlenka (D. Veškrnová), jeho kamarádka z dětství, není sice ani vznešená, ani bohatá, ale je hodná, pracovitá a hlavně - už dávno ho má ráda. A princ si konečně uvědomí, že i on to prostořeké děvče miluje. 16.09. 15:01 16.09. 15:55
SaturninOldřich Vízner a Ondřej Havelka v seriálu podle slavného stejnojmenného humoristického románu Zdeňka Jirotky. Jediný, kdo je schopen čelit tetě Kateřině s Miloušem, je skvělý sluha Saturnin! (1994). Dále hrají: Žánr: komedie / sitcom; J. Synková, P. Vacek, L. Lipský, M. Lasica, M. Kořínek a další. Scénář M. Wagnerová a J. Věrčák. Kamera J. Špelda. Režie J. Věrčák.|4:3|Na scéně se objevuje teta Kateřina se svým synem Miloušem. Kateřina, průtrž přísloví a lidových pranostik, je nesnesitelná dvacet čtyři hodin denně, Milouš je na tom nepatrně lépe. A jediný, kdo je schopen Kateřině čelit, je Saturnin. Od minulého dílu, v kterém došlo k známému incidentu s koblihou, jenž jako výstřel z pistole odstartoval sérii výstředních situací, se hausbót stává nejen novým domovem Jiřího, ale
Autor:
Prima - 16.09.20180

Prima - 16.09.2018

Televizni program na 16.09.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Vraždy v MidsomeruNález mrtvoly v jedné studni rozjede řetězec záhadných zmizení osob i dalších vražd... Britský kriminální seriál (2000). Hrají J. Nettles, D. Casey, L. Howardová, J. Wymarková, L. Lamb, J. Lapotaireová a další 16.09. 01:55 16.09. 03:55
Polibek upíraŽivot literárního agenta Petera se od základů změní, když potká tajemnou ženu. Netuší, že jde o upírku. Po noci strávené s ní začne pomalu ztrácet kontakt s realitou a proměňovat se v jinou bytost... Americká hororová komedie (1988). Hrají N. Cage, J. Bealsová, M. C. Alonsová a další. Režie R. Bierman 16.09. 03:55 16.09. 05:34
Přestávka ve vysílání 16.09. 05:34 16.09. 06:25
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 16.09. 06:25 16.09. 06:45
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2017) (Premiéra) 16.09. 06:45 16.09. 07:10
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 16.09. 07:10 16.09. 07:45
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 16.09. 07:45 16.09. 08:05
Největší tankové bitvyV lednu 1944 zahájila sovětská armáda ofenzivu s cílem vyhnat německého nepřítele z vlastního území. Nátlak na východní frontě vyústil v řadu tankových bitev, které měly pro Němce zásadní dohru... Kanadský dokumentární seriál (2010) 16.09. 08:05 16.09. 09:15
Prima ZOOM SVĚTTo nejzajímavější ze světa. Už od roku 1995! (Premiéra) 16.09. 09:15 16.09. 09:40
Ano, šéfe!Zdeněk Pohlreich je zpět v plné síle proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Jiří Kotas otevírá kousek od poděbradské lázeňské kolonády restauraci Septime Grand Restaurant. Pojmenoval ji podle známého filmu Grand restaurant pana Septima s Luisem de Funesem v hlavní roli. Na zahajovací večírek chce pozvat "všechny, kdo v Poděbradech něco znamenají". Sebevědomí má Kotas na rozdávání. Jak obstojí jeho lahůdky před šéfem? A kdo z nich projede kolonádou na segwayi elegantněji? Režie F. Remunda 16.09. 09:40 16.09. 11:00
PartieSouboj názorů a argumentů (Premiéra) 16.09. 11:00 16.09. 11:55
Receptář prima nápadůVaše chvíle pohody v pravé nedělní poledne! Oblíbený magazín pro pěstitele, chovatele, chalupáře, kutily a všechny, kdo chtějí pěkně a pohodlně bydlet, příjemně relaxovat či zdravě žít. Pořad s Václavem Postráneckým a jeho hosty, plný nejen sezónních rad, tipů a názorných ukázek (Premiéra) 16.09. 11:55 16.09. 12:50
Vychytávky Ládi HruškyKdo jiný než Láďa Hruška! Pobaví, poradí, sežene, vyzkouší, vymyslí, předvede, ušetří, uvaří... Přijede k vám na zahradu, do dílny i do kuchyně! Triky, rady, vychytávky, ale i nejcennější rodinné recepty přímo z vašich domovů (Premiéra) 16.09. 12:50 16.09. 13:35
Jak se staví senSledujte proměny vašich domovů a splňte si sen o krásnějším bydlení. Za 5 dní vytvoříme nové místo, kde se nejen lépe bydlí, ale i lépe žije! Chybět nebudou ani rady designérů a odborníků. Uvádí L. Něrgešová 16.09. 13:35 16.09. 14:35
Vraždy v MidsomeruVražda mladého poštovního doručovatele je jen začátkem série zločinů psychopatického vraha, kterého musí odhalit šéfinspektor Barnaby... Britský kriminální seriál (2000). Hrají J. Nettles, D. Casey, R. Glenister, N. Henson, A. Howard a další. Režie J. Silberston 16.09. 14:35 16.09. 16:55
TchánNěkdy není postrachem rodiny tchyně, ale tchán. Zvláště když připravuje svatbu, která už není zapotřebí... Česká komedie (1979). Hrají J. Bláha, L. Havelková, V. Brodský, V. Kaplanová, D. Veškrnová, S. Skopal a další. Režie Z. Míka 16.09. 16:55 16.09. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 16.09. 18:55 16.09. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 16.09. 19:40 16.09. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 16.09. 19:55 16.09. 20:15
Tátové na tahu (2) -ST -W -HDRodiče do školy, to je název akce, v rámci které se mají rodiče dětem představit ve svých profesích. Pro táty Jakuba, Marka, Lubora a Kamila se stává tento úkol nejenom otázkou osobní cti, ale potvrzením toho, že chlapské přátelství může být nenahraditelnou oporou, když selhává opora v manželství. Hrají Š. Benoni, A. Geislerová, K. Dobrý, E. Josefíková, S. Rašilov, P. Vaněk, J. Stryková, J. Prachař, P. Řezníček a další. Režie J. Chlumský (Premiéra) 16.09. 20:15 16.09. 21:35
Sport StarVše, na co jste se chtěli o sportovcích zeptat! (Premiéra) 16.09. 21:35 16.09. 22:05
Vraždy v přímém přenosuProkurátorka Genna Knowlesová kandiduje na místo starostky a volební kampaň chce postavit na případu hromadného vraha Kaose. Její kandidatura je trnem v oku dalšímu kandidátovi a ten roztočí další kolo vražd, ve kterém půjde o život i Genně... Americký thriller (2014). Hrají M. Frigonová, N. Henstridgeová, K. Williamson, O. Osteenová, L. Munro a další. Režie B. Skiba (Premiéra) 16.09. 22:05 17.09. 00:00

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Kill BillBývalá členka špičkového zabijáckého komanda chce skoncovat s minulostí a vdát se, svatební den se však přičiněním jejího ex-šéfa změní v krvavá jatka. O pět let později se Nevěsta probouzí z kómatu s jedinou myšlenkou: krutě se pomstít všem, kteří jí ublížili... Vizuálně působivá akční krimi (2003). Hrají U. Thurmanová, L. Liu, D. Carradine a další. Režie Q. Tarantino (Premiéra) 16.09. 01:05 16.09. 02:51
Přestávka ve vysílání 16.09. 02:51 16.09. 06:20
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2017) (Premiéra) 16.09. 06:20 16.09. 06:45
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 16.09. 06:45 16.09. 07:05
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 16.09. 07:05 16.09. 08:25
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) (Premiéra) 16.09. 08:25 16.09. 09:20
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 16.09. 09:20 16.09. 10:10
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 16.09. 10:10 16.09. 11:15
Hudba z MarsuOldřich Nový šéfuje podnikovému orchestru při jeho strastiplné cestě na výsluní popularity. Česká filmová komedie (1955). Dále hrají J. Marvan, J. Bek, A. Vránová, B. Záhorský, L. Lipský, J. Werich a další. Režie J. Kadár a E. Klos (Premiéra) 16.09. 11:15 16.09. 13:40
Mořské pannyNekonvenční matka se se svými dvěma dcerami již poněkolikáté přestěhuje, tentokrát na východní pobřeží do malého městečka v Massachusetts, kde chce začít nový život. Řada událostí zkouší, ale i upevňuje jejich rodinné vztahy. Třeba když se dcera Charlota zamiluje do církevního hodnostáře... Americká romantická komedie (1990). Hrají Cher, B. Hoskins, W. Ryderová, Ch. Ricciová, C. McWilliamsová a další. Režie R. Benjamin 16.09. 13:40 16.09. 16:05
Fantastická 4 a Silver SurferČtveřici superhrdinů čeká dosud nejtěžší protivník - tajemný posel Silver Surfer, který přiletěl z hlubin vesmíru, aby naši planetu připravil na zánik. Zatímco křižuje světem a zanechává za sebou spoušť, musí Fantastická čtyřka odhalit jeho velké tajemství a zvrátit situaci dříve, než se stane zcela beznadějnou... Americko-kanadsko-britsko-německý fantastický film (2007). Hrají J. Albaová, I. Gruffudd, Ch. Evans a další. Režie T. Story 16.09. 16:05 16.09. 18:05
Princ a já: Královské líbánkyŠest měsíců po svatbě mohou nově korunovaný dánský král Edvard a jeho manželka Paige konečně odjet na své dlouho plánované líbánky. Když už se ale konečně dostanou na vysněné místo, nic nejde podle plánu... Americký romantický film (2008). Hrají K. Heskinová, Ch. Geere, T. Jansen a další. Režie C. Cyran 16.09. 18:05 16.09. 20:00
Ďábel nosí PraduŠéfredaktorka vlivného módního časopisu Meryl Streepová ovládá okolí totální hrůzovládou, spočívající zejména ve věčném přikazování a v pohrdavém shazování všeho a všech. Její další obětí se má stát nová asistentka Anne Hathawayová. Dokáže se jí vzepřít? Americký film (2006). Dále hrají S. Tucci, E. Bluntová, A. Grenier a další. Režie D. Frankel 16.09. 20:00 16.09. 22:20
Kriminál smrtiPolicista Jack Stone byl zatčen za vraždu svého kolegy a přichází do kriminálu, kam poslal mnoho zločinců. Celé vězení ovládá ruský mafián Balam, který má prsty ve vraždě Jackovy manželky a dcery. Jackovou jedinou touhou je dostat se k Balamovi a pomstít se... Americký akční film (2015). Hrají D. Lungren, M. Reese, Ch. Liddell a další. Režie J. Lyde 16.09. 22:20 17.09. 00:15

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské gameshow (2010) 16.09. 02:20 16.09. 04:20
Těžká dřinaTohle není jenom nějaká špinavá práce, tohle je opravdu těžká dřina! Co mimořádného jde zažít tam, kde se tvrdě maká 16.09. 01:50 16.09. 02:20
Poslední loďVirová epidemie zabila většinu lidstva a posádka amerického torpédoborce se snaží zachránit zbytek obyvatel. Kvůli pokusům o vyvinutí protilátky se část posádky vydává doprostřed džungle ulovit opice, na kterých má být vakcína testována... Americký akční seriál (2014). Hrají R. Mitraová, A. Baldwin, M. Neitlingová a další 16.09. 07:20 16.09. 08:15
ExtantKdyž John a tým záchranářů najdou Molly a Ethana nehybně ležící v lese, ukáže se, že Molly není těhotná a nikdy nebyla. Molly hledá důkaz, aby to vyvrátila... Americký sci-fi seriál (2014). Hrají H. Berryová, G. Visnjić, P. Gagnon a další 16.09. 08:15 16.09. 09:10
Top Gear 2011Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2010). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 16.09. 09:10 16.09. 10:20
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské gameshow (2010) 16.09. 10:20 16.09. 12:40
BIKESALONUž žádné dumání, kam na výlet s kolem, jaké vybavení vybrat, jak se připravit na sezónu či na co si dát při cykloturistice pozor! Magazín Bikesalon je novou biblí pro české cyklisty. Zahrnuje předvádění a testování všech druhů kol, příslušenství, doplňků i oblečení (Premiéra) 16.09. 12:40 16.09. 13:10
FuturamaLeela objeví nádhernou fialovou hvězdu plnou života a hodlá bojovat za její záchranu. Fry se dostane do Legie pošahaných, tajného spolku lidí, kteří nosí na hlavě pokrývku z alobalu. Dozvídá se, že právě na něm závisí osud vesmíru... Americký kultovní animovaný seriál (2009) 16.09. 13:10 16.09. 13:40
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2004 - 2005) 16.09. 13:40 16.09. 14:10
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2004 - 2005) 16.09. 14:10 16.09. 14:30
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 16.09. 14:30 16.09. 14:45
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2004 - 2005) 16.09. 14:45 16.09. 15:15
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2004 - 2005) 16.09. 15:15 16.09. 15:45
FuturamaFry se dozvídá, že fialový trpaslík, kterého chce pan Wong zničit, ukrývá poslední vajíčko jedinečné bytosti... Americký kultovní animovaný seriál (2009) 16.09. 15:45 16.09. 16:15
Simpsonovi ve filmuSpringfieldské jezero, oblíbená skládka občanů, dosáhlo maximálního stupně znečištění. Korunu pohromě nasadí Homer, když do jezera vypustí jímku s exkrementy svého oblíbeného pašíka.
Autor: