Denní archiv Září 15, 2018

NOVA - 15.09.20180

NOVA - 15.09.2018

Televizni pro­gram na 15.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkPan Monk se těší na pří­jezd slav­né hereč­ky Christine Rappové, kte­rou obdi­vo­val už jako kluk v seri­á­lu Cooper...

Autor:
TV Barrandov - 15.09.20180

TV Barrandov - 15.09.2018

Televizni pro­gram na 15.09.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Nebezpečné vztahyLáska je krás­ná věc. Dokud se nezvrh­ne v nená­vist. Podívejte se s námi na neu­vě­ři­tel­né život­ní p...

Autor:
Prima - 15.09.20180

Prima - 15.09.2018

Televizni pro­gram na 15.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (6) -ST -W -HDDálkově říze­né mode­ly jsou obdi­vu­hod­né: snad­no se ovlá­da­jí a une­sou i malý náklad - tře­ba...

Autor:
ČT - 15.09.20180

ČT - 15.09.2018

Televizni pro­gram na 15.09.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Případy detek­ti­va Murdocha VIII, Nábřeží 2. část, Murdoch MysteriesBritsko-kanadský kri­mi­nál­ní seri­ál o ...

Autor:
Začni vydělávat na tom, co tě baví0

Začni vydělávat na tom, co tě baví

CHCETE SE OSVOBODIT OD KAŽDODENNÍ RUTINY, ALE NEVÍTE, KDE ZAČÍT? Je nača­se to změ­nit! Uznávaný autor a pod­ni­ka­tel John Williams vám za pou­hých 30 dnů pomů­že usku­teč­nit váš nápad a začít se jím živit – a to i v pří­pa­dě, že jste na nic skvě­lé­ho dopo­sud n...

Autor:
Pinnacle Studio 210

Pinnacle Studio 21

Nová kni­ha zná­mé­ho čes­ké­ho odbor­ní­ka podrob­ně popi­su­je prá­ci s nej­no­věj­ší ver­zí oblí­be­né­ho pro­gra­mu Pinnacle Studio (ver­ze 21), kte­rý je určen pro zpra­co­vá­ní videa a hodí se pro domác­nos­ti, ama­tér­ské krouž­ky, ško­ly a dal­ší uži­va­te­le, kte­ří natá­če­jí vid...

Autor:
Bolest a sexuální dysfunkce mužů0

Bolest a sexuální dysfunkce mužů

Přestože jde v pra­xi o veli­ce běž­nou tema­ti­ku, mno­zí paci­en­ti mají zku­še­nost, že léč­ba někte­rých sexu­ál­ních dys­funk­cí je vel­mi nároč­ná. Navíc se zvy­šu­jí­cím se počtem lidí pokro­či­lé­ho věku v popu­la­ci se s tou­to pro­ble­ma­ti­kou léka­ři setká­va­jí stá­le čas­tě...

Autor:
Motolkomix0

Motolkomix

To nej­lep­ší ze zná­mé­ho webo­vé­ho komik­su popr­vé v kniž­ní podo­bě! Hlavní hrdi­no­vé Donald a Brambora zdo­lá­va­jí úska­lí stu­dia na lékař­ské fakul­tě – mož­ná se v nich uvi­dí­te i vy. Medicína neme­di­cí­na, študá­ci i kan­to­ři jsou všu­de stej­ní. Motolkomix může­te sl...

Autor:
Ohnivé ostří0

Ohnivé ostří

S Maxem Barnetem pro­plu­je­te do svě­ta mrtvých a zpět. A mož­ná odha­lí­te vra­ha… Nová záplet­ka, nový pří­běh. Kouzlo Podsvětí Vás pohl­tí. Podíváte se do nej­zaz­ší­ho kou­ta pod­zem­ní říše a zjis­tí­te, jak vzni­ká ohni­vé ostří. Samantin život se poma­lu začí­ná vrac...

Autor:
Kdo chce naše peníze?0

Kdo chce naše peníze?

Proč máme tak níz­kou mzdu? Proč nás ban­ka tres­tá za to, že spo­ří­me? Proč se všem stá­tům neod­pus­tí dlu­hy a nezačne se zno­vu od nuly? Proč dota­ce naše­mu hos­po­dář­ství nepo­má­ha­jí, nýbrž ško­dí? Ještě nikdy nebyl náš život tolik závis­lý na eko­no­mii. A ješ­tě ...

Autor:
V dobrém i zlém0

V dobrém i zlém

Napínavý psy­cho­thriller plný neče­ka­ných zvra­tů, kte­rý pro­vo­ka­tiv­ně odha­lu­je tem­nou stra­nu man­žel­ství, mateř­ství a přá­tel­ství. Bezmezně milu­jí­cí man­žel­ka, odda­ný man­žel, ope­čo­vá­va­né dítě. Američané Merry, Sam a Conor jsou per­fekt­ní rodi­na, žijí­cí na per...

Autor:
Únik z průměrnosti0

Únik z průměrnosti

„Únik z prů­měr­nos­ti“ je pokra­čo­vá­ním úspěš­né­ho best­selle­ru „Dokonalý život“. Richard Drakin už dáv­no není znudě­ný mla­dý muž, posluš­ný „pro­dukt“ spo­leč­nos­ti, jehož život je řízen zven­čí – poli­ti­ky, mana­že­ry, věd­ci a jiný­mi „kaza­te­li“. Díky osu­do­vé­mu set...

Autor: