Denní archiv Září 14, 2018

1

NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni...

Jak v posled­ních letech, tak i letos vychá­zí pou­ze pro X1 a PS4 nová hra NHL – NHL 19. Oproti fot­ba­lo­vé kon­ku­ren­ci se NHL zako­pa­lo v hlu­bo­ké stud­ni, kde se hned tak nevy­no­ří.

Začneme tím, že engi­ne hry je pořád ten samý, něko­lik let sta­rý, žád­né gra­fic­ké vylep­še­ní, žád­ná her­ní vylep­še­ní, pou­ze malin­ka­té díl­čí změ­ny, kte­ré na prv­ní pohled hrá­či ani nepo­zna­jí.

Když se tak pro­chá­zím hrou, v her­ním požit­ku nic moc vel­ké­ho nepo­zná­vám, jedi­né zna­tel­né změ­ny jsou aktu­ál­ní sesta­vy, změ­na menu a pár nových lig, včet­ně evrop­ské ligy mis­trů.

Ještě nesmím zapo­me­nout na nový her­ní mód, kdy hra­je­te pro­ti dvou pro­tiv­ní­kům všich­ni na jed­nu bran­ku. Velmi vyzdvi­ho­va­né his­to­ric­ké hvězdy se obje­vi­li i v loň­ský rok, a tak musím hru vel­mi špat­ně zhod­no­tit, ješ­tě hůř než v loni. Bez vel­kých změn pře­sta­nou hrá­či NHL pros­tě kupo­vat.

Už si NHL od EA nekou­pím, je tam málo změn a nové týmy a nové sesta­vy nepři­ná­ší žád­ný pří­nos, kte­rý by se dal kou­pit za cca 1 500 Kč.

Co by mohlo na další roky hru vylepšit?

  • Nový engi­ne
  • Skutečná ces­ta hokejsty (od evrop­ské ligy (Extraliga) do NHL a až na Mistrovství svě­ta)
  • Verzi pro PC s pod­po­rou uži­va­tel­ských upda­tů (dre­sy, fot­ky atd..)

Autor:
0

Slow Living - radosti klidného života

Žijeme v uspě­cha­né době, kdy od jed­né věci ská­če­me k dru­hé a náš nej­vět­ší pro­blém je, jak zpo­ma­lit. Tato kni­ha vám při­ná­ší seznam věcí, kte­ré vám pomo­hou k tomu, abys­te se na chvil­ku zasta­vi­li a pří­pad­ně i rady k tomu, jak toho nej­lé­pe docí­lit.

Musím uznat, že jsem úpl­ně nepo­cho­pi­la význam této kni­hy. I když je kníž­ka plná nád­her­ných fotek, mys­lím, že nespl­ni­la to, co sli­bo­va­la. Vždy máte uve­den jeden před­mět a potom něja­ké poví­dá­ní, pře­de­vším o his­to­rii toho objek­tu.

Vlastně ani nevím, co jsem od kni­hy oče­ká­va­la, ale ať už to bylo coko­li, nedo­sta­la jsem to. Jediné, co mi kni­ha při­nes­la, bylo, že jsem si pro­hléd­la krás­né fot­ky. Celá kni­ha mi při­šla suchá a roz­hod­ně si nemys­lím, že by byla tře­ba zají­ma­vá. Kdybych chtě­la zjiš­ťo­vat his­to­rii jed­not­li­vých před­mě­tů, tak asi sáh­nu po jiné kni­ze a ne po téhle.

Kniha mě urči­tě nepře­da­la nic pro­to, abych doká­za­la zklid­nit svůj život. U někte­rých před­mě­tů jsem vůbec nechá­pa­la, co pod tím mám chá­pat. Jako tře­ba jak mi slu­neč­ní brý­le mohou pomoct k tomu, abych zklid­ni­la svůj život?

Nemůžu říct, že by kaž­dá věc byla nesmy­sl­ná, našlo se tam pár věcí, kte­ré byly popsá­ny tak, že vám to mož­ná k něče­mu pomů­žou, ale bylo jich tam oprav­du jenom pár a mys­lím, že kvů­li tomu nemu­se­la být vyda­ná celá kni­ha. Chvilkama jsem měla pocit, že ten, kdo to psal, měl pár dob­ře vymýš­le­ných objek­tů a pak si už náhod­ně vybí­ral před­mě­ty, aby z toho vznik­la kni­ha.

Knihu bych dopo­ru­či­la jenom z hle­dis­ka gra­fic­ké­ho zpra­co­vá­ní, pro­to­že to bylo hez­ké, ale ten zby­tek tam pod­le mě ani být nemu­sel.


Originální název:

Tools for Slow Living: A Practical Guide to Mindfulness & Coziness (2017)

Žánr:
Osobní rozvoj a styl
Vydáno:2018, Grada
Počet stran:208
Vazba kni­hy:měk­ká / bro­žo­va­ná
ISBN:978-80-271-0762-9
Autor:
0

Časopisy mého dětství. 1. část - Kometa

V době krát­ce před lis­to­pa­dem 89 se ve spo­leč­nos­ti „hnu­ly ledy“ v mno­ha ohle­dech, jed­ním z těch pohy­bů bylo i vní­má­ní komik­sů jako tako­vých. Od repre­zen­tan­ta úpad­ko­vé západ­ní spo­leč­nos­ti se pozvol­na pře­mě­ni­ly na víta­né utě­še­ní potřeb mno­ha mla­dých klu­ků a holek. Zrodila se tak Kometa (jen pro pořá­dek, s výjim­kou star­ších Rychlých šípů, zad­ní stra­ny ABC a obli­gát­ní­ho Čtyřlístku v Československu komiksy prak­tic­ky nějak kon­cepč­ně nevy­chá­ze­ly).
V Komětě pub­li­ko­va­lo něko­lik teh­dej­ších mis­trů své­ho obo­ru, za všech­ny jme­nuj­me tře­ba legen­dár­ní­ho Káju Saudka, kte­rý se svo­ji typic­kou kresbou při­spěl i k tvor­bě výše uve­de­né obál­ky. Některé pří­běhy vychá­ze­ly na pokra­čo­vá­ní, vzpo­mí­nám si, že ve své době na mě hod­ně zapů­so­bi­la adap­ta­ce Čapkovy Války s mlo­ky od Štěpánka, kte­rý pod­le mě doká­zal vel­mi dob­ře vystih­nout cha­rak­ter původ­ní před­lo­hy. Jeho kresbu mlo­ka, kte­rý se nebo­hé­mu panu Povondrovi zje­vu­je pod Karlovým mos­tem, si pama­tu­ji dodnes.
Ano, Kometa vstou­pi­la jako jas­ně září­cí objekt na čes­ko­slo­ven­ský trh, bohu­žel trpě­la mno­ha nešva­ry a vůbec nezvlád­la pře­chod na trž­ní hos­po­dář­ství. V počát­cích (ješ­tě před lis­to­pa­dem 89) bylo roz­hod­nu­to, že časo­pis bude mít obří náklad (přes 150 000 výtis­ků) a toho se sna­žil držet i v době, kdy bylo jas­né, že se tolik lis­tů nesta­čí vůbec pro­dat. Ve výsled­ku pak při­šly finanč­ní těž­kos­ti, na scé­nu nastou­pi­li hor­ší auto­ři (tak­že už žád­ný Saudek), což ješ­tě sní­ži­lo pro­dej čísel. Po něja­ké tři­cít­ce vydá­ní to Kometa bohu­žel v roce 1992 (nebo 1993, teď už nevím) zaba­li­la.
Není se čemu divit, teh­dy sem už pozvol­na při­chá­ze­ly růz­né komiksy ze zahra­ni­čí, po kte­rých byl logic­ky vět­ší „hlad“.
Přesto se neu­brá­ním nos­tal­gic­ké­mu doje­tí...
Četl někdo ve své době Kometu? Líbilo se?…
Autor:
https://4.bp.blogspot.com/-V7xLw-1pxsw/W5Y9DUItvXI/AAAAAAAATbA/LSD5sqoV290bguK-HkYGxh_XXeY6rPW2gCLcBGAs/s640/destination-wedding-_j4a8998_rgb.jpg0

Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding

Poslední srp­no­vý pre­mi­é­ro­vý týden se do čes­kých a prv­ní záři­jo­vý do slo­ven­ských kin dosta­la nová roman­tic­ká kome­die reži­sé­ra Victora Levina, kte­rá po letech před kame­rou sved­la opět dohro­ma­dy Winonu Ryder a Keanu Reevese. Snímek Ten pra­vý, ta pra­vá? sli­bo­val tro­chu netra­dič­ní kon­ver­zač­ní roman­tic­kou podí­va­nou s let­ním náde­chem. Jak se ale tře­tí spo­lu­prá­ce zná­mých her­ců poved­la? Stojí za návště­vu kina?

Lindsay (Winona Ryder) má pro­blém pře­nést se přes své minu­lé vzta­hy a tak je dlou­ho­do­bě sama. Rozhodně situ­a­ci nezlep­ší fakt, že je pozva­ná na svat­bu své­ho ex-přítele na kte­rou se musí letec­ky dopra­vit. Situace se ovšem zhor­ší už na letiš­ti, kde potká­vá nepří­jem­né­ho Franka (Keanu Reeves) se kte­rým si od prv­ní­ho momen­tu vylo­že­ně nesed­nou. Aby toho neby­lo málo, oba zjis­tí, že byli pozvá­ní na stej­nou svat­bu...

https://4.bp.blogspot.com/-9Gtq8DAxUH8/W5Y9ChjuCyI/AAAAAAAATa4/4nH15Wr1x1sjSI3NGP9ceTi-C0peIiUbwCLcBGAs/s640/destination-wedding-800x400.jpg

Takových let­ních poho­do­vek, u kte­rých člo­věk může na tu hodin­ku a půl vypnout není nikdy dost. Možná prá­vě díky tomu se daři­lo v kam­pa­ni téhle novin­ce cílit doce­la přes­ně. Ten nádech Woodyho Allena kte­rým se film pyš­nil jenom napo­má­hal ilu­zi let­ní poho­dov­ky upev­nit. A jaký je tedy výsle­dek? Zrovna dva­krát vel­ká výhra se v téhle roman­tic­ké kome­dii neskrý­vá, vylo­že­ná pro­hra a ztrá­ta času ale na dru­hé stra­ně také ne.

Jistě, hlav­ní vývoz­ní arti­kl fil­mu jsou oba neru­do­vé v podá­ní dvou deva­de­sát­ko­vých ikon, jejichž haš­te­ře­ní a dis­ku­ze je v pod­sta­tě to jedi­né, co film na plo­še hodi­ny a půl nabíd­ne. To by se dalo popsat jako stří­da­vě oblač­no, neboť někte­ré momen­ty a slov­ní výmě­ny téhle dvo­ji­ce fun­gu­jí na výbor­nou, jiné míří napros­to mimo. Celá tahle taš­ka­ři­ce ale tak tak drží pohro­ma­dě díky absur­di­tě situ­a­ce dvou lidí, kte­ří by radě­ji byli kde­ko­liv jin­de než na svat­bě, kte­ré se oba muse­jí účast­nit. A pokud jste někdy byli v téhle roli, odpus­tí­te téhle kome­dii i občas­ný pře­hmat a zachá­ze­ní do mož­ná až zby­teč­né­ho extré­mu, jed­no­du­še pro­to, že prá­vě tako­vé­to svat­by býva­jí dějiš­těm podob­ných zvrh­los­tí a absur­dit.

https://4.bp.blogspot.com/-V7xLw-1pxsw/W5Y9DUItvXI/AAAAAAAATbA/LSD5sqoV290bguK-HkYGxh_XXeY6rPW2gCLcBGAs/s640/destination-wedding-_j4a8998_rgb.jpg

Pokud ovšem čeká­te něco víc než jen kou­sa­vou kon­ver­zač­ní zále­ži­tost s náde­chem humo­ru a tro­chu roman­ti­ky, nemá toho moc co Ten pra­vý, ta pra­vá? nabíd­nout. Za hra­ni­ce­mi cha­risma­tu dvou hlav­ních akté­rů a občas­né kou­sa­vé hláš­ky se totiž jed­ná o doce­la ste­ril­ní a prů­měr­ný nezá­vis­lý sní­mek, kte­rý niče­mu jiné­mu vlast­ně ani nedá­vá pro­stor. Řemeslně pak film nena­bí­zí zho­la nic, co by stá­lo za řeč - film jako tako­vý je v pod­sta­tě jen observa­cí kon­ver­za­ce dvou samo­tá­řů zata­že­ných mimo jejich kom­fort­ní zónu a tak v pod­sta­tě sto­jí a padá jen na kva­li­tě dia­lo­gů a cha­risma­tu a herec­kých schop­nos­tech (a vzá­jem­né che­mii) obou zúčast­ně­ných.

Ten pra­vý, ta pra­vá? je tako­vým tro­chu zvlášt­ním poku­sem jehož úspěch u divác­tva se dle mého názo­ru hod­ně odví­jí od osob­ních sym­pa­tií k dvou hlav­ním herec­kým před­sta­vi­te­lům. Zajímavá kon­ver­zač­ní hodin­ka a půl mís­ty fun­gu­je a mís­ty ne, v době let­ních sva­teb a šílen­ství vlast­ně doce­la sed­ne.

https://4.bp.blogspot.com/-fDvihY4v-5k/W5ZETBoLCkI/AAAAAAAATbg/k7Cubrif5f0uqI571UWyqEX8gb1E_m1gwCKgBGAs/s320/score_55.jpg

V let­ním obdo­bí doce­la sym­pa­tic­ký pokus, kte­rý sto­jí a padá se scé­ná­řem, kte­rý mís­ty fun­gu­je a mís­ty ne. O absur­di­ty a extrémy (stej­ně jako na běž­né svat­bě) není nou­ze a Keanu Reeves a Winona Ryder jako nerud­ní hos­té na svat­bě, na kte­ré by oba radě­ji neby­li, fun­gu­jí na výbor­nou, jak jen jim to scé­nář Victora Levina dovo­lí. Pokud vám je tahle dvoj­ka sym­pa­tic­ká a už máte pár sva­teb navští­ve­ných, pak smě­le do téhle let­ní poho­dov­ky. Nic jiné­ho než jejich sva­teb­ní haš­te­ře­ní na okra­ji sla­ví­cích hos­tů ale od fil­mu neče­kej­te. 

Autor:
0

Slunce je také hvězda - Může za to náhoda, nebo osud? Román plný lásky a naděje od oceňované autorky.

Natasha, mla­dá dív­ka, kte­ré se zhrou­til svět. Kvůli jed­né chy­bě její­ho táty musí odjet z Ameriky. Je z toho zni­če­ná, pro­to­že Ameriku milu­je. Neztrácí nadě­ji a ješ­tě v den, kdy má odjed, se sna­ží zajis­tit povo­le­ní k poby­tu. Toho dne potká­vá Daniela, kte­rý je úpl­ně jiný. Věří na lás­ku a osud, mezi­tím, co Natasha věří ve vědu. Co všech­no se dá pro­žít během jed­no­ho dne?

Kniha byla vel­kým pře­kva­pe­ním. Čekala jsem něja­kou prů­měr­nou roman­tic­kou kni­hu, ale celý pří­běh mi při­šel mno­hem hlub­ší. Možná kvů­li tomu, že se tam řeši­lo nele­gál­ní při­stě­ho­va­lec­tví a také vyhoš­tě­ní. Mimo to se tam také pro­bí­ra­li vzta­hy mezi rodi­či a dět­mi.

Velkou při­da­nou hod­no­tou také bylo, že kro­mě kapi­tol z pohle­du Natashy a Daniela, byly ješ­tě kapi­to­ly o růz­ných věcech, pojmech a lidech, kte­ré nějak sou­vi­se­ly s celým pří­bě­hem. Přišlo mi skvě­lé, že jste se tak moh­li dozvě­dět spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí a pří­bě­hů lidí, kte­rý měli vliv na pří­běh.

Celý pří­běh se ode­hrá­vá během jed­no­ho dne, což je samo o sobě zají­ma­vé. I expe­ri­ment s tím, zda se do sebe dva lidi mohou zami­lo­vat během jed­no­ho dne je něco, co jsem snad ješ­tě nikde nečet­la a vel­mi to oce­ňu­ji.

Navíc se celá kni­ha čet­la rych­le a během dvou dnů jsem ji pře­čet­la, i když neby­la zrov­na ten­ká.  Stránky mi doslo­va mize­ly pod ruka­ma a celé čte­ní jsem si skvě­le uži­la. Určitě dopo­ru­ču­ju všem, kte­ří mají rádi román­ky s něja­kou při­da­nou hod­no­tou a čte­ní si tako­vý lidé mohou sku­teč­ně užít.


Originální název:

The Sun is Also a Star (2016)

Žánr:
Literatura naučná, Pro děti a mládež, Dívčí romány
Vydáno:2018, CooBoo
Počet stran:328
Překlad:Sára Foitová
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná s pře­ba­lem
ISBN:978-80-7544-570-4

Autor:
0

Tajemství modrých dopisů - Může jediný dopis změnit celý náš život?

Luke ztra­til svou milo­va­nou man­žel­ku, kte­rá umře­la na rako­vi­nu. Musí se sta­rat o svo­je tři děti a ješ­tě se sám sna­ží s tím vypo­řá­dat. Jednoho dne nara­zí na dopis v mod­ré obál­ce, kte­rý napsa­la Natalie ješ­tě před svou smr­tí. Radí mu, jak žít dál a co dělat pro svo­je děti. Nataliina kama­rád­ka Annie, kte­rá pomá­há Lukovi s dět­mi, však s těmi dopi­sy nesou­hla­sí. Luke se ale nemů­že od těch dopi­sů odpou­tat, až jed­no­ho dne nara­zí na tajem­ství, kte­ré musí odha­lit.

Páni, tohle byla ta nejdo­jem­něj­ší kni­ha, kte­rou jsem kdy čet­la. Nejsem zrov­na člo­věk, co by čas­to bre­čel u knih, ale tahle mě roz­bre­če­la nejmé­ně desetkrát. Ze začát­ku mi při­šlo, že se kni­ha straš­ně moc podo­bá jed­né kni­ze, kte­rou jsem už čet­la, ale po něko­li­ka strán­kách jsem zjis­ti­la, že Tajemství mod­rých dopi­sů je mno­hem lep­ší.

Kromě té smut­né čás­ti, kdy se všech­ny posta­vy vypo­řá­dá­va­jí se smr­tí Natalie, zde bylo více linek. Třeba to, když Luke řešil tajem­ství, kte­ré měla Natalie nebo život Annie. Nebyla tam jedi­ná dějo­vá odbočka, kte­rou bych nemě­la ráda, zbož­ňo­va­la jsem všech­no.

Všechny posta­vy v kni­ze jsem zbož­ňo­va­la a straš­ně mě zají­ma­lo, co s nimi bude, jak dopad­nou a co všech­no se sta­ne. Byla jsem tím napros­to pohl­ce­ná a nemoh­la jsem kni­hu odlo­žit. Konec mě tak moc šoko­val a roz­bre­čel, že jsem byla na něko­lik minut odsou­ze­ná k tomu, abych jenom kou­ka­la do zdi a pře­mýš­le­la. Byla to totál­ní bom­ba.

Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ju všem, co mají rádi dojem­né pří­běhy. Musíte na to být při­pra­ve­ni, pro­to­že jinak vás to roze­me­le na kous­ky, ale urči­tě to za to sto­jí. Jedna z nej­lep­ších knih, jakou jsem kdy čet­la.


Originální název:

When I´m Gone (2016)

Žánr:
Literatura světová, Romány
Vydáno:2018, Motto
Počet stran:320
Edice:Román
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná
ISBN:978-80-267-1170-4
Autor:
0

Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)

Tři přá­te­lé se roz­hod­li, že se vyda­jí na plav­bu po Temži. Během své­ho výle­tu si poví­da­jí o svých pří­ho­dách a zážit­cích. Toulají se na své lodi a po hospůd­kách. Celá kni­ha je protka­ná suchým humo­rem o lid­ských zlo­zvy­cích, návy­cích a sla­bos­tech.

I když kni­ha nespl­ni­la všech­ny mé oče­ká­vá­ní, pořád se mi hod­ně líbi­la. Zbožňuju ang­lic­ký humor a tahle kni­ha je ho plná. Často jsem se uchech­tá­va­la, pro­to­že někte­ré čás­ti, kde se kri­ti­zo­va­li někte­ré lid­ské vlast­nos­ti, mě sku­teč­ně dostá­va­li. Třeba, když vyjme­no­vá­val cho­ro­by pod­le abe­ce­dy s tím, že kaž­dou z nich má.

Styl psa­ní byl vel­mi ori­gi­nál­ní a čet­lo se mi to moc dob­ře. Do pří­bě­hu jsem se dosta­la téměř oka­mži­tě a kni­hu jsem vůbec nechtě­la odklá­dat. Skvěle jsem se díky této kni­ze odre­a­go­va­la a uži­la si kaž­dou strán­ku.

Jsem si jis­tá, že se ke kni­ze budu vra­cet, když budu mít špat­nou nála­du a budu si chtít něco humor­né­ho. Knihu bych urči­tě dopo­ru­či­la všem milov­ní­kům ang­lic­ké­ho humo­ru. Jde o skvě­lý odde­cho­vý román, během kte­ré­ho si parád­ně odpo­či­ne­te.

Autor:
Prima - 14.09.20180

Prima - 14.09.2018

Televizni program na 14.09.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Komisař Rex V (4) -ST -W -HDNebezpečný plyn sarin kdysi zabíjel na světových bojištích. Teď má posloužit pachatelům grandiózní loupeže diamantů... Německý kriminální seriál (1999). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie B. Fürneisen 14.09. 01:35 14.09. 02:35
Komisař Rex V (5) -ST -W -HDProč někdo usiloval o bezcenný kýčovitý obrázek tak, že kvůli němu neváhal ani vraždit? Německý kriminální seriál (1999). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, M. Weinek, G. Zemann, M. Sägebrechtová a další. Režie B. Fürneisen 14.09. 02:35 14.09. 03:35
Přestávka ve vysílání 14.09. 05:12 14.09. 06:20
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 14.09. 06:20 14.09. 06:40
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2017) (Premiéra) 14.09. 06:40 14.09. 07:05
JetelínJindrovi se nedaří jeho hudební kariéra. Adélu napadne, jak by konečně mohl být slavný: stačí, když ze sebe na internetu udělá úplného idiota! Další příběh z cyklu bláznivých mikrokomedií o sousedech ze vsi Jetelín. Hrají J. Ježková, R. Genzer, J. Šťastný, J. Hána, L. Molínová, M. Procházková, L. Benešová, A. Chocholatá a další. Režie M. Kopp (Premiéra) 14.09. 07:05 14.09. 07:55
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 14.09. 07:55 14.09. 08:50
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 14.09. 08:50 14.09. 09:20
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 14.09. 09:20 14.09. 10:20
Katie Fforde: Harrietin senKdyž se svobodná matka Harriet dozví, že rodiče bez jejího vědomí poslali syna do internátní školy, začne bojovat o jeho svěření do péče. K tomu se ale potřebuje vymanit z jejich vlivu a postavit se na vlastní nohy. Především si musí najít práci... Německý romantický film (2011). Hrají W. Colombinaová, B. Braun, U. Tscharreová a další. Režie J. Delbridge (Premiéra) 14.09. 10:20 14.09. 12:15
Polední zprávy 14.09. 12:15 14.09. 12:25
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 14.09. 12:25 14.09. 13:30
Poslední poldaMickův parťák, Andreas, je vdovou po zesnulém kolegovi obviněn z vydírání. Stal se nepohodlným, protože narazil na stopu zločinu spáchaného kolegy v policejních řadách. Mick mu bude muset pomoct a odhalit pravdu... Německý kriminální seriál (2014). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další (Premiéra) 14.09. 13:30 14.09. 14:30
Komisař Rex V (6) -ST -W -HDDálkově řízené modely jsou obdivuhodné: snadno se ovládají a unesou i malý náklad - třeba časovanou nálož... Německý kriminální seriál (1999). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie B. Fürneisen 14.09. 14:30 14.09. 15:30
Komisař Rex V (7) -ST -W -HDZdaleka ne každý, kdo byl ve vězení, je lump. A ne každý lump je ve vězení... Německý kriminální seriál (1999). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie H. Werner 14.09. 15:30 14.09. 16:35
Odpolední zprávy 14.09. 16:35 14.09. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 14.09. 16:50 14.09. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 14.09. 17:50 14.09. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 14.09. 18:55 14.09. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 14.09. 19:40 14.09. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 14.09. 19:55 14.09. 20:15
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENTVstupte do magického světa neuvěřitelných talentů s novou moderátorskou dvojicí Luisou Garajovou Schramekovou a Davidem Gránským. Nechejte se zasáhnout tou největší show plnou kouzel a úžasné zábavy v hlavní roli s naší fantastickou porotou v čele s Jarem Slávikem, Martou Jandovou, Jakubem Prachařem a Dianou Mórovou (Premiéra) 14.09. 20:15 14.09. 21:45
Tísňová linkaJordan je bývalá operátorka tísňové linky, která shodou náhod jednoho dne přijme hovor od mladé slečny, kterou někdo unesl. Operátorka se rozhodne na vlastní pěst zachránit dívku a postavit se tváří tvář vrahovi, s nímž se v minulosti bohužel již setkala... Americký thriller (2013). Hrají H. Berryová, A. Breslinová, M. Eklund, M. Chestnut a další. Režie B. Anderson (Premiéra) 14.09. 21:45 14.09. 23:40
3 + 1 z JetelínaBobova hospoda by potřebovala finanční injekci a s nápadem přijde Mareček: Z lokálu se stane escape room. Další příběh z cyklu bláznivých mikrokomedií o sousedech ze vsi Jetelín. Hrají J. Ježková, R. Genzer, J. Šťastný, J. Hána, L. Molínová, M. Procházková, L. Benešová, R. Bár a další. Režie V. Balko (Premiéra) 14.09. 23:40 15.09. 00:00

Prima Max

Název programu Popis Od Do
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 14.09. 06:45 14.09. 07:10
Přestávka ve vysílání 14.09. 01:25 14.09. 06:45
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) (Premiéra) 14.09. 08:50 14.09. 09:35
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 14.09. 09:35 14.09. 10:35
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 14.09. 10:35 14.09. 11:40
Svatební tajemstvíDavid požádal Lailu o ruku a ona souhlasila. Oba se na ten velký den těší. Problém je jen v tom, že se rodiče neznají a jsou naprosto rozdílní. Jejich vzájemné setkání se promění v pohromu... Německá romantická komedie (2015). Hrají B. Schadeová, T. Sarbacher, N. Kronjägerová a další. Režie H. Thurn 14.09. 11:40 14.09. 13:30
Nebezpečná záměnaKdyž dojde na letišti k nešťastné záměně zavazadel, netuší Jennifer, že to povede k ohrožení celé rodiny... Americký film (2015). Hrají L. Lunerová, S. Brand, A. Whitbyová a další. Režie F. O. Ray 14.09. 13:30 14.09. 15:25
Vítejte ve vidlákověPoštovní ředitel Philippe chce získat místo na vyhlášené Francouzské riviéře. Celá rodina je natěšena, jak bude žít na slunci u moře. Philippe se dopustí podvodu a do dotazníku vyplní, že je invalida. Za trest je přeřazen do zapadákova na severu země, kde je neskutečná zima a žijí tam velmi podivní lidé... Divácky nejúspěšnější francouzská komedie všech dob (2008). Hrají K. Merad, D. Boon, Z. Felixová a další. Režie D. Boon 14.09. 15:25 14.09. 17:45
Ostrov ztracených dušíČtrnáctiletá Lulu se s matkou a mladším bratrem přestěhuje do malého městečka. Po jedné zvláštní noční příhodě zjistí, že její bratr byl ovládnut duchem člena starodávné lóže bojující proti zlu. Společně s přáteli se musí pustit do souboje na život a na smrt se silami zla, které začínají ovládat celé městečko... Dánský fantastický film (2006). Hrají N. Kopernikus, L. Mikkelsen, P. Schumannová a další. Režie N. Arcel 14.09. 17:45 14.09. 20:00
Tajnosti PařížeMarkýz de Sombreuil je bohatý šlechtic, který při jedné hloupé sázce zraní chudého muže, který pak na zranění zemře. Markýz slíbí, že se postará o jeho dceru, ale ta se nesmí dozvědět jeho pravou totožnost, i když se do něj zamiluje... Francouzský dobrodružný film (1962). Hrají J. Marais, D. Robinová, P. Mondy a další. Režie A. Hunebelle 14.09. 20:00 14.09. 22:15
Total RecallStavební dělník Arnold Schwarzenegger využije služeb cestovní kanceláře Recall, která nabízí virtuální dovolenou na Marsu. Implantace představ do jeho mysli se však nezdaří, život se mu převrátí naruby a musí bojovat o své přežití... Americký akční sci-fi film (1990). Dále hrají S. Stoneová, R. Ticotinová, M. Ironside a další. Režie P. Verhoeven 14.09. 22:15 15.09. 00:40

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Minority ReportDash se vrací do Washingtonu, jelikož chce pomoci policistům s vraždami, které stále vidí. Spolu s Vegovou pátrá po budoucím vrahovi z klubu pro nezadané... Americký sci-fi seriál (2015). Hrají S. Sands, M. Goodová, N. Zano a další 14.09. 01:45 14.09. 02:40
Poslední chlap na ZemiSkupina posledních lidí na Zemi, vedená bývalým bankovním úředníkem Philem, si užívá to, že mají všechno na planetě jenom pro sebe. Občas je to ale těžké, když se musí sami o vše postarat... Americký sitcom (2016). V hlavních rolích W. Forte, K. Schaalová, J. Jonesová a další (Premiéra) 14.09. 02:40 14.09. 03:00
Minority ReportDash se vrací do Washingtonu, jelikož chce pomoci policistům s vraždami, které stále vidí. Spolu s Vegovou pátrá po budoucím vrahovi z klubu pro nezadané... Americký sci-fi seriál (2015). Hrají S. Sands, M. Goodová, N. Zano a další 14.09. 03:00 14.09. 04:05
Poslední chlap na ZemiSkupina posledních lidí na Zemi, vedená bývalým bankovním úředníkem Philem, si užívá to, že mají všechno na planetě jenom pro sebe. Občas je to ale těžké, když se musí sami o vše postarat... Americký sitcom (2016). V hlavních rolích W. Forte, K. Schaalová, J. Jonesová a další 14.09. 04:05 14.09. 04:25
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2011) 14.09. 04:25 14.09. 05:07
Přestávka ve vysílání 14.09. 05:07 14.09. 06:10
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2011) 14.09. 06:10 14.09. 07:30
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 14.09. 07:30 14.09. 08:50
Top Gear 2011Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2010). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 14.09. 08:50 14.09. 10:00
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2000 - 2004). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 14.09. 10:00 14.09. 11:05
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu 14.09. 11:05 14.09. 12:15
FuturamaFrye ovládne posedlost Kostkou moci a opouští společenstvo. Podaří se přátelům porazit Mámu a spojit krystaly? Americký kultovní animovaný seriál (2008) 14.09. 12:15 14.09. 12:45
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2004 - 2005) 14.09. 12:45 14.09. 13:15
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2004 - 2005) 14.09. 13:15 14.09.
Autor:
Ženich na zabití0

Ženich na zabití

Nick a Pippa jsou ideální pár, jen na jejich manželství zatím nedošlo. Pak je však jednoho večera smete síla romantického okamžiku a zasnoubí se… Pippa však rozhodně není žádná bridezilla – svatební přípravy jdou zcela mimo ni a návštěvu svatebního salonu považuje za největší pomstu. Zato Nick se nechá plánováním zcela unést. Založí si svatební blog, kde chatuje s nevěstami o barevném schématu svatby, a stane se z něj monstrum posedlé květinovou výzdobou a barevně sladěnými doplňky. Když se navíc do svatebních příprav zapojí ještě Nickova matka Erica, která Pippě pije krev i mimo svatební přípravy, vypluje na povrch dávné Pippino tajemství a jejich velký den se dostává do ohrožení…

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
NOVA - 14.09.20180

NOVA - 14.09.2018

Televizni program na 14.09.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Krok za krokemCarol je zklamaná Daniným rozhodnutím mít narozeninovou oslavu v podobě party s kamarády a ne babinec dle návrhu Carol. Dana zalže, že bude spát u kamarádky, proto se Frank rozhodne přivést Carol na jiné myšlenky v hotelu u jezera. To ještě netuší, jaké mají sousedy... Al při praní obarví Kareninu blůzu a jejich spor musí rozřešit soudce Cody. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 14.09. 02:35 14.09. 03:15
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 14.09. 03:15 14.09. 03:55
Ordinace v růžové zahradě 2Dalibor Frynta zapíjí smutek z rozchodu s Monikou a kvůli kocovině nedokáže operovat. Bobo Švarc se jeho operace ochotně ujme. Snaží se dokázat, že je zodpovědnější lékař než Frynta a zasloužil by si místo primáře urgentního příjmu. Zdena a David Suchý se zařizují v novém bytě. Zdena zvažuje možnost vzít i sem nemocného dědu Rosického, ale tvrdě narazí u Davida i nevlastní matky Marty. Ta Zdeně připomene, že kvůli rodině Rosických přišla o dům. Jakub, Kuba, Maty a Filip mají zaplatit vysokou pokutu za výpadek proudu kvůli osvětlení při otvíračce klubu. S finančními problémy se mezi ně vkrádá první veliký konflikt. Babeta dál trénuje pozitivní myšlení při péči o nejprotivnějšího pacienta Jindřicha Valšíka. Jindřich nemůže praštěnou vrchní vystát a rozhodne se utéct z nemocnice. Hrají P. Rychlý, J. Šťastný, R. Fiala, J. Čenský, D. Morávková, S. Nováková, B. Štěpánová, J. Kanyza a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 14.09. 03:55 14.09. 05:55
Snídaně s Novou 14.09. 05:55 14.09. 08:50
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie O. Kepka Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 14.09. 08:50 14.09. 09:50
Ordinace v růžové zahradě 2Do nemocnice zavolají policii, protože někdo vykradl sklad léků. Ukáže se, že k tomu použil Jonášovu vstupní kartu, takže podezření padne na Jonáše. Denisa nastupuje na záchranku a hned první den narazí na Hanáka, který působi po smrti Andrey jako nerudný a přísný šéf. Marika řeší případ zraněného mladíka, kterému jeho víra zakazuje, aby přijal cizí krev, a hrozí proto, že ho lékaři budou muset nechat zemřít... Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 14.09. 09:50 14.09. 10:55
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 14.09. 10:55 14.09. 11:50
Tescoma s chutíTipy na víkend s Radkem Šubrtem. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 14.09. 11:50 14.09. 12:00
Polední Televizní noviny 14.09. 12:00 14.09. 12:30
Krok za krokemFrank vyhrál v tombole týdenní dovolenou na Havaji včetně veškerého servisu. Carol všechny ničí svou touhou vidět všechno. Frank se ji marně snaží naučit odpočívat, lenošit. Dana nachází novou lásku a hrozí, že udělá stejnou chybu, jako její matka. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 14.09. 12:30 14.09. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Suchý se chce zbavit odpovědnosti za nemocného dědu Rosického a zařídí jeho převoz na pražskou gerontologii. Zdeně tvrdí, že jedná v zájmu pacienta. Zdena prosí Marcelu Rosickou, aby přivedla Toníka a s dědou se alespoň rozloučili. Tuší, že Antonín Rosický už nebude dlouho žít. Jindřich Valšík předstírá smír s Babetou Trefnou a potají vymýšlí plán, jak dotěrnou vrchní definitivně setřást. Radim se dozví, že mu Lucie byla nevěrná s Darkem Vágnerem. Jeho klidná reakce vypadá jako ticho před bouří. Běla Valšíková dostane nečekanou nabídku. Eduard chce, aby se s ním odstěhovala do Francie. Hrají P. Rychlý, J. Šťastný, R. Fiala, J. Čenský, D. Morávková, S. Nováková, B. Štěpánová, J. Kanyza a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 14.09. 12:50 14.09. 14:10
Můj přítel MonkMonk připoutaný řetězem k betonovému sloupu protestuje proti demolici parkovacích garáží v San Francisku. Eileen Hillové, zástupkyni městské rady, vysvětlí, že toto místo je pro něj posvátné, protože zde byla zavražděna jeho zena Trudy. Eileen mu slíbí, že nechá radu o demolici znovu hlasovat. Hlasování se však neuskuteční, protože Hillová se na něj nedostavila. Monk se dozvídá, že radní měla schůzku s novinářem Paulem Crawfordem. Ženu záhy vyplavi moře, byla uškrcená... Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 14.09. 01:50 14.09. 02:35
Můj přítel MonkPan Monk se těší na příjezd slavné herečky Christine Rappové, kterou obdivoval už jako kluk v seriálu Cooperův klan, kde zazářila jako dětská hvězda. Teď vydala knihu pamětí a pan Monk doufá, že se s ní setká na autogramiádě. Herečka ale nedorazí, její vůz explodoval, někdo jí usiluje o život. Od chvíle, co začala psát paměti, začaly jí chodit výhrůžné dopisy. Monk je požádán, aby herečce dělal bodyguarda, s čímž nadšeně souhlasí. Když však herečka objeví výhrůžný vzkaz napsaný rtěnkou na zrcadlo v koupelně, raději se uchýlí inkognito do motelu. Tam dojde k incidentu... Osmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2009). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine a další. 14.09. 14:10 14.09. 15:05
Můj přítel MonkJohn a Carolyn Buxtonovi se vrátili z dovolené a našli svou hospodyni ležet ubitou v kuchyni. Z domu se nic neztratilo, na kuchyňské lince leží kniha o první pomoci, otevřená na stránce pojednávající o zraněních hlavy. K vraždě došlo před 12 dny. Monka, který případ vyšetřuje, každý večer ruší Nigerijec hrající na flétnu na chodníku před jeho domem. Když Samuel Waingaya Monkovi vysvětlí, že na tomto místě zabil neznámý řidič před dvěma týdny jeho ženu, Monk ho pozve k sobě do bytu a vypoví mu svůj příběh. Oba vdovci se spřátelí a Monk se nabídne, že vypátrá řidiče, který Samuelovu ženu Ansaru zabil a ujel. Ze záznamu bezpečnostní kamery zjistí, že dodávka, jež nehodu způsobila, patří luxusní restauraci Le Poisson Bleu. A tak se tam nechají zaměstnat jako pomocné síly v kuchyni. Osmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2009). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine a další. 14.09. 15:05 14.09. 16:00
Kriminálka Las VegasUniverzitní areál je svědkem rituálu přijímání nováčků do spolku. Jeden ze studentů spadne do hromady červů. A v tomto případě, kde jsou červi - tam je mrtvola. Grissomovi se vrací noční můra - tajemný vrah dívek z vysokých škol. Vrah si ale v tomto případě spletl dívku s dlouhovlasým chlapcem. A jako i v předchozích případech zachycuje strach a zoufalost svých obětí kresbou. Pátá řada amerického seriálu (2004). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 14.09. 16:00 14.09. 16:57
Odpolední Počasí 14.09. 16:57 14.09. 17:00
Odpolední Televizní noviny 14.09. 17:00 14.09. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 14.09. 17:25 14.09. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie O. Kepka Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 14.09. 18:25 14.09. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 14.09. 19:30 14.09. 20:20
KameňákŽivot jednoho malého městečka v lidové komedii s největší koncentrací klasických vtipů na metr čtvereční. ČR 2003, bláznivá komedie. Hrají Václav Vydra, Jana Paulová, Věra Kuchtová, Tomáš Lipský, Václav Glazar, Marek Vašut, Ladislav Županič, Jan Skopeček a další. Režie Zdeněk Troška V jihočeském Kameňákově žije pestrá směsice lidí všech možných povah i profesí. Především je tu Pepa Novák, náčelník místní policie, jeho žena, učitelka Vilma, a jejich děti, zdravotní sestra Julie a devítiletý syn Pepíček. Je tu ředitel školy Eda, který má pletky s Vilmou, odmítne přijmout mladého fyzikáře Adama, ale ochotně přijme fyzikářku Evu. Je tu impotentní lord, majitel zdejšího zámku, který hledá rodinný poklad, jeho zrádný komorník i spiklenci, kteří si dělají na poklad zálusk. Patří k nim továrník Kohn, kterému komplikují život manželka Sára a neodbytná tchyně, playboyský primář a matka představená zdejšího kláštera, v němž se místo jeptišek ukrývají prostitutky a zloději na útěku. Zatímco Pepu zajímá především katalog zbraní a puška, kterou si nedávnou koupil, ostatní se zmítají v notně zašmodrchané pavučině vztahů. Vilma má poměr s ředitelem, Kohnův syn miluje Julii, se kterou ovšem v ordinaci laškuje i mladý doktor Víťa. Ředitel i starší žáci jsou u vytržení z nové fyzikářky, jenže když ji jednoho rána srazí Vilma autem a odveze k sobě domů, zjistí Julie, která se o ni postarala, že je to převlečený muž, odmítnutý fyzikář Adam. Zdaleka to není jediný převlečený muž, který v Kameňákově pobývá, a jediné překvapivé odhalení, které obyvatele městečka, a zejména pak Pepu Nováka, čeká. (skryté titulky) 14.09. 20:20 14.09. 22:30
Já, legenda(I Am Legend) Jako jediný přečkal smrtící pandemii a teď se snaží zachránit zbytek lidstva. USA 2007, postkatastrofický sci-fi thriller. Hrají Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan, Salli Richardson-Whitfield, Willow Smith, April Grace a další. Režie Francis Lawrence Lékaři s nadějí oznámili převratný objev nového léku na rakovinu, vyvinutého genetickou úpravou viru spalniček. Místo záchrany však přišla zkáza, když svět zachvátila pandemie zmutovaného viru, která vyhubila většinu lidstva. Ty, co přežili, změnila ve světloplachá, krvežíznivá monstra. V ulicích New Yorku se pokouší ulovit jelena poslední nenakažený obyvatel města a možná i poslední zdravý člověk na Zemi, vědec Robert Nevill, který je proti viru imunní. Se stále většími obtížemi si obstarává potravu, i když všeho ostatního má dostatek. V přepychově zařízeném domě se pokouší z vlastní krve vytvořit lék, který by mohl zachránit zbytky lidstva, vytrvale vysílá do éteru výzvy a každý večer mění dům v nedobytnou pevnost. Jeho osamělým životem ho provází fena německého ovčáka Sam, kterou mu svěřila jeho dcerka Marley těsně předtím, než se s matkou Zoe dostala do evakuačního vrtulníku. Také s její pomocí uniká útokům krvelačných mutantů a darí se mu přežít. Při jednom z útoků je Sam infikována. Robert ví, že věrná fenka nemá naději, a tak ji s velkým sebezapřením zabije. Zmítán zoufalstvím podnikne útok, při němž masakruje nakažené mutanty. Brzy nato sice zjistí, že jeden ze vzorků experimentálního séra funguje, nově probuzená naděje na záchranu lidstva je však vzápětí ohrožena dalším útokem mutantů, kteří napadnou jeho dům. 14.09. 22:30 15.09. 00:20

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Stanice číslo 76USA 2014, komedie. Hrají L. Tyler, P. Wilson, M. Coughlan, M. Bomer, J. O'Connell, K. Rocha, K. A. McGregor a další. Režie J. Plotnic V 70. letech 20. století, kdy planeta Země již není obyvatelná, přilétá na vesmírnou zásobovací stanici Omega 76 nová důstojnice Jesicca Marlowová. Jessica se snaží chovat přátelsky, s většinou členů posádky vychází, k příkrému a odměřenému kapitánu Glennovi si však stále nemůže najít cestu. Obává se nečekaně se objevujících meteorických rojů, kapitán ji však ujistí, že má situaci pod kontrolou a že by se měla starat pouze o svou práci. Jessica odhaluje pravý charakter svých nových spolubydlících, přičemž se mnohým stává trnem v oku. Na povrch tak začíná prosakovat chtíč, žárlivost a vztek, což je stejně nebezpečné jako asteroid, řítící se proti nim... 14.09. 01:00 14.09. 02:30
Zjevení(The Apparition) Kelly a Ben vyvolali během parapsychologického experimentu zjevení, které se živí jejich strachem. Poslední nadějí je expert na nadpřirozené jevy. USA 2012, horor. Hrají Ashley Greene, Sebastian Stan, Tom Felton, Julianna Guill, Kuke Pasqualino, Rick Gomez a další. Režie Todd Lincoln V roce 1973 provádí šest lidí parapsychologický experiment, při kterém sledují obraz zesnulého muže v naději, že vyvolají jeho ducha. O několik let později se čtyři spolužáci
Autor:
ČT - 14.09.20180

ČT - 14.09.2018

Televizni program na 14.09.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 14.09. 02:07 14.09. 04:37
Na stopěZločin nelze vymýtit. S vaší pomocí se mu však můžeme bránit. Moderuje Roman Svoboda. Sledujte také na www.ct1.cz/nastope. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 14.09. 01:40 14.09. 02:07
13. komnata Jana CimickéhoZnámého psychiatra a spisovatele i jeho rodinu celoživotně provázejí dramatické dopravní nehody, z nichž jedna skončila tragicky. Připravili: P. Strouhalová, R. Novák a P. Křemen. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Jan Cimický, známý psychiatr i úspěšný spisovatel a básník, se narodil před sedmdesáti lety. Vystudoval medicínu a od počátku své lékařské dráhy se specializoval na psychiatrii, ale věnoval se také literatuře. Psal a dodnes píše detektivky, romány i básničky, miluje Francii a překládá z francouzštiny. Je čestným předsedou České sekce Mezinárodní organizace autorů dobrodružné a detektivní literatury, členem Obce spisovatelů i Psychiatrické a akupunkturní společnosti J. E. Purkyně a také francouzské psychiatrické společnosti FIFP. Vším, co dělá, pomáhá léčit duši. Jako psychiatr pomohl mnoha pacientům, které v těžkých životních situacích vyslechl, včetně desítek populárních umělců, zpěváků i herců. Ačkoliv je na ledacos zvyklý, i on se musel ve svém životě opakovaně vyrovnávat s těžkými nenadálými situacemi. Bratr, matka i on sám se postupně stali účastníky dramatických dopravních nehod, z nichž jedna skončila tragicky. První událost se stala v době, kdy jako čerstvý absolvent vojenské služby nastoupil do Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Jeho bratra to táhlo do přírody, proto na začátku osmdesátých let s kamarády odjel autem na Ural. Při zpáteční cestě do jejich vozidla ve městě Slavjansk v Doněcké oblasti plnou rychlostí najel opilý řidič náklaďáku. Bratr upadl do bezvědomí, auto bylo celé zdemolované. Rodiče i Jan se dozvěděli až po týdnu, že kamarádi odjeli domů vlakem, ale bratra museli nechat v Rusku s těžkým zraněním. Měl na třikrát přeraženou páteř a vypadalo to, že umře. Jan slíbil rodičům, že bratra přiveze domů. Za hlubokého socialismu se však do Ruska nedalo normálně odjet, Cimický letěl s delegací spisovatelů a byl s piloty domluven, že bratra přiveze. Z utajeného města a nemocnice, kde se po chodbách rozléhal nářek zraněných horníků z doněckých dolů a kolem leželi mrtví, kde nebylo nejen žádné vybavení pro léčbu, ale ani léky proti bolesti, nýbrž jen špína, minimum jídla a nedalo se odtamtud nikam dovolat. Bratrovi hrozilo, že ochrne. Jan musel prokázat velké úsilí, než se mu bratra podařilo transportovat do Československa. Bratr se nakonec i díky jeho pomoci uzdravil. Poté před pár lety o vánocích Janova maminka přecházela silnici na přechodu a srazilo ji auto. V Thomayerově nemocnici ležela v místě, kde Jan jako mladý doktor začínal. Byla těžce zraněná a při životě ji držely jen přístroje. Nešlo jí už pomoci, a tak Jan po poradě s bratrem dal souhlas k odpojení od přístrojů; zažil tak nejtěžší chvíle svého života, když musel nechat zemřít vlastní mámu. Jako psychiatr to dokázal vzít racionálně, ale jako člověk to těžko zvládal. Ale ani tato tragická nehoda nebyla v jeho životě poslední. U Humpolce do auta, v němž cestoval jako spolujezdec, narazilo sportovní auto. Jejich vůz se třikrát přetočil přes střechu. Přetrhl se mu bezpečnostní pás, náraz ho vymrštil z auta ven. Ale probudil se v jihlavské nemocnici a nad ním se skláněla jeho spolužačka z medicíny. Konstatovala, že má na několikrát zlomenou nohu, dostane nový kyčelní kloub, ale utekl hrobníkovi z lopaty. Vážné dopravní nehody, které potkaly rodinu Jana Cimického i jeho osobně, mu změnily pohled na život a přeskládaly priority. Nezlobí se kvůli maličkostem, váží si prožívání všech okamžiků, protože už tu nemusel být... 14.09. 05:05 14.09. 05:32
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 14.09. 05:32 14.09. 05:59
Studio 6K východnímu pobřeží USA se žene hurikán Florence a úřady nařídily evakuaci obyvatel Severní a Jižní Karolíny a Virginie. Bouře podle Národního střediska pro hurikány v posledních hodinách zeslábla ze třetího na Žánr: zpravodajský magazín; druhý stupeň na Saffirově-Simpsonově stupnici, která rozeznává pět kategorií hurikánů. Jde o mimořádně nebezpečný živel, který může ohrozit lidské životy.|Více ve Studiu 6 na ČT 1 a ČT24 v živém vstupu přímo z místa v 6:40, v relacích o počasí a v 7:50 s meteorologem ČT Michalem Žákem.|HDTV| 14.09. 05:59 14.09. 09:00
To je vražda, napsala VII, Rodinný lékař, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Walter Žánr: detektivka / krimi / thriler; Grauman.|HDTV|2 jazykové verze| 14.09. 09:00 14.09. 09:55
Záchranáři, Ženské spiknutíV seriálu z prostředí Vysokých Tater se proplétají životní osudy členů horské služby s dramatickými okamžiky jejich náročné práce (2002). Hrají: D. Szabó, I. Martinka, Ľ. Kostelný, Žánr: klasické drama / historický film; Z. Stivínová a další. Scénář J. Křižan. Kamera M. Štrba. Režie V. Michálek.|16:9|Zvukový popis|V Tiborově (D. Szabo) rodině se schyluje k dvojnásobné svatbě. Klárka (Z. Fialová) se loučí s Martinem (L'. Kostelný) a ani jeden z nich neví, jak bude jejich vztah pokračovat. Tibor absolvuje výstup se svým klientem, podnikatelem Adamicou (M. Ťapák), který by chtěl své osobní problémy vyřešit únikem do hor. Skutečným problémem se však ukáže jeho manželka, napětí mezi nimi přeroste téměř do kriminálního činu. 14.09. 09:55 14.09. 10:50
Doktor Martin, Zlomená srdceMiroslav Donutil v roli špičkového chirurga, který z osobních důvodů vzal práci obvodního lékaře v podhorském městečku v Beskydech. Střet jeho svérázné povahy s maloměstským způsobem života pro něj Žánr: detektivka / krimi / thriler; ale záhy začne vršit řadu nečekaných i úsměvných situací. Dále hrají: M. Kňažko, J. Štěpánková, J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, T. Měcháček, R. Mikluš a další. Scénář T. Končinský a O. Provazník. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|V městečku Protějov se objeví jistý Ján Kováč (M. Kňažko). Tvrdí, že zná Martina i jeho tetu Marii (J. Štěpánková) z dřívějška, ale Martin si na něj nevzpomíná. Marie ho sice zná, ale vyhýbá se mu. Kováč přizná, že má problémy se srdcem, ale odmítá jít na vyšetření do nemocnice. Martin spraví dívce Monice (T. Brandejsová) vykloubené rameno a udělá tím na ni dojem. Vděčná dívka mu upeče koláč. Doktor Elinger si uvědomí, že se do něj dívka zamilovala, a odmítne ji, což ovšem děvče neodradí od dalších pokusů doktora kontaktovat. Nesmělý Miloš Brázda (T. Měcháček) se začne ucházet o Irenu (G. Marcinková), která se právě rozešla se svým klukem. Marie se Martinovi svěří, že byli kdysi s Kováčem milenci. Zvažuje, že se dají zase dohromady. Martin však má důvod tomuto svazku nepřát. 14.09. 10:50 14.09. 11:45
Černé ovceNAVIJÁK - Nové auto pana Holinského zcela shořelo. Kdo by měl uhradit škodu - pojišťovna, prodejce, nebo majitel auta? Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 14.09. 11:45 14.09. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 14.09. 12:00 14.09. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 14.09. 12:20 14.09. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená šeď a nudu. Móda, zdraví, děti a tipy na víkend. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 14.09. 12:30 14.09. 14:00
Na stopěZločin nelze vymýtit. S vaší pomocí se mu však můžeme bránit. Moderuje Roman Svoboda. Sledujte také na www.ct1.cz/nastope. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Aktuální případy, reportáže, pátrání. Pořad Na stopě pomáhá vyšetřovatelům a kriminalistům v objasňování těch nejzávažnějších kriminálních kauz. Pomáhá ale také lidem, kterým se ztratil někdo blízký. V průběhu roku je v pořadu odvysíláno několik desítek nevyřešených případů - každý rok zprostředkuje Policii České republiky divácké informace, které dovedou kriminalisty na stopu pachatele nejméně v deseti z nich. Součástí pořadu je také pátrání po hledaných a pohřešovaných. Každý čtvrtý se díky zveřejnění najde. 14.09. 14:00 14.09. 14:25
Reportéři ČTEva Syková versus Jiří Drahoš. Vědkyně s pošramocenou pověstí chce vrátit úder. Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček pod ochranou imunity. Vrchní šaman Ruské federace vzpomíná na srpen 68. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 14.09. 14:25 14.09. 15:10
Manu a Matěj na cestě do ŘímaPremiérová bláznivá cooking show, ve které po Itálii cestují, vaří a baví průvodci Emanuel Ridi a Matěj Ruppert. Režie M. Herz. HDTV|Zvukový popis|Zpěvák Matěj Ruppert s kuchařem Emanuelem Ridim vyrážejí na gastronomický tah po Itálii. Bláznivý cestopis pro milovníky dobrého jídla a pití s přiznanými nesnázemi z putování našich poutníků. Konfrontace vytříbené chuti s kuchyňskými tradicemi české kotliny. Objevování italských regionů s jejich kulinářskými specifiky a mimořádnostmi, to vše od Alp až po Řím, kam, jak Matěj s oblibou připomíná, přece vedou všechny cesty. 14.09. 15:10 14.09. 15:40
Komici na jedničku, Věra FerbasováSvým nezapomenutelným smíchem ozdobila několik desítek filmů a její komický temperament dodnes diváky přitahuje. Připomeňme si spolu s P. Nárožným uměleckou kariéru i osudy prvorepublikové Žánr: film / dramatický pořad; hvězdy, která se narodila před 105 lety (2012). Dále účinkují: E. Gerová, J. Menzel a L. Sobota. Režie A. Sirotková.|16:9|Sto pět let nedávno uplynulo od narození Věry Ferbasové, přezdívané také někdy "komik v sukních“. Vynikající herečka a rodačka ze Sukorad patřila mezi největší hvězdy české předválečné kinematografie, nicméně nejprve vystudovala ekonomickou školu a nastoupila do Divadla Vlasty Buriana jako sekretářka. Její hereckou kariéru zahájil zcela neplánovaný záskok za nemocnou herečku. Na filmovém plátně Ferbasová debutovala v roce 1933 malou rolí v romantickém příběhu V tom domečku pod Emauzy. Od epizodních rolí ale brzy díky svému komickému talentu postoupila k hlavním rolím a do roku 1942 patřila k nejlépe placeným a také nejpopulárnějším českým filmovým herečkám. V roce 1942, za protektorátu, kariéru přerušila, aby nemusela hrát v německých filmech. Osud Věry Ferbasové neblaze poznamenala i poválečná změna režimu, která její filmovou hereckou kariéru prakticky ukončila a Ferbasová se dále uplatnila již jen v několika vedlejších rolích. V šedesátých letech ji angažoval režisér J. Krejčík do filmu, hrála i ve slavném, později zfilmovaném, představení Penzion pro svobodné pány v Činoherním klubu v Praze, několik hereckých příležitostí jí poskytla televize, a k jejím nezapomenutelným rolím patří tetička z filmové komedie Jáchyme, hoď ho do stroje!. 14.09. 15:40 14.09. 16:35
PolopatěModerní hobby magazín Filipa Čapky. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Nejnovější trendy pro vaši inspiraci. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|V pravidelných rubrikách představujeme moderní trendy dnešního hobby. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Průvodce Filip Čapka s odborníky nebo známými osobnostmi nabídne nejnovější trendy i alternativní postupy s cílem inspirovat diváky.||V dnešním díle dostanou prostor ořechy i mandle a témata s nimi spojená, vypěstujeme si tzv. kvetoucí kameny, ošetříme trávník zpustošený vedrem a suchem, vybereme si plot, ukážeme, jak položit zelenou střechu a zvolit samočistící fasádu, a poradíme, čeho se vyvarovat při chovu pávů.|||Obsah dílu:|1. Ořechy, jak je neznáte||Experti na výživu se shodují v jednom: ořechy obsahují pořádnou dávku zdraví prospěšných látek. A proč si kupovat drahé dovážené plodiny, když si pod ořešákem nebo mandloní můžete tyto dobroty sami nasbírat. ||2. Samočisticí fasáda ||Každá fasáda, tak jako cokoli jiného, podléhá stárnutí. A jestliže zestárla i fasáda vašeho domu a potřebuje renovaci, poradíme, jak nový fasádní nátěr vybírat i jak natírat.||3. Kvetoucí kameny||Představíme vám nejčastěji pěstované rody tzv. kvetoucích kamenů v době rozkvětu a přidáme i rady, jak takové sukulenty pěstovat. ||4. Ploty||Plot nejenom vymezuje pozemek, ale také chrání před nezvanými návštěvníky a v neposlední řadě esteticky doplňuje celý prostor. Proto se vyplatí jeho výběru věnovat dostatečnou péči.||5. Ořechy a ořešáky královské - co o nich ještě nevíte?||Dnes se vyplatí vysazovat ořešáky roubované, které se nabízejí v celé škále odrůd. Ale nebylo tomu tak vždy, vlastně je to fenomén nedávný. Jak se tyto stromy pěstovaly dříve? ||6. Trávník po suchu||Velmi teplé a suché léto zpustošilo většinu trávníků. Bez větší úhony přežily jen ty s dostatkem vody a ty ostatní v podstatě vyprahly. Co teď s tím? Poradí Dana Makrlíková.||7. Zelená střecha ||Představíme si zelenou střechu, kterou odborníci označují přívlastkem extenzivní. Jaké jsou její výhody i jak se pokládá, to vám řekneme v naší reportáži.||8. Chov pávů||Ačkoli je chov páva korunkatého v našich podmínkách snadný a bezproblémový, je naopak péče o jeho kuřátka od vylíhnutí po dobu prvního půlroku plná úskalí. Dozvíte se, čeho se vyvarovat. ||9. Kulinární využití ořechů a mandlí||Tradiční pokrmy se vám už přejedly
Autor:
TV Barrandov - 14.09.20180

TV Barrandov - 14.09.2018

Televizni program na 14.09.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších Kateřina Brožová a svět výjimečných osobností. Pozvání tentokrát přijal Dalibor Janda s dcerou 14.09. 02:05 14.09. 02:50
Na plac! 14.09. 02:50 14.09. 03:10
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 14.09. 09:30 14.09. 11:05
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 14.09. 11:05 14.09. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 14.09. 12:40 14.09. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 14.09. 13:50 14.09. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 14.09. 14:50 14.09. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 14.09. 15:50 14.09. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 14.09. 17:10 14.09. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 14.09. 18:30 14.09. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 14.09. 19:20 14.09. 20:20
Tenký led Dany MorávkovéKontroverzní témata, která hýbou českou společností. Příběhy obyčejného života. Obojí v novém diskuzním pořadu Tenký led Dany Morávkové. Známá herečka se tentokrát představí jako moderátorka a ve své show bude zpovídat nejen celebrity, ale i hrdiny všedních dní (Premiéra) 14.09. 20:20 14.09. 21:25
ANO nebo NEV nové soutěžní zábavné hře můžete poměřit své síly s celebritami. Nepůjde jen o znalosti ale i o značnou dávku štěstí. V soutěži plné hodnotných cen, kterou moderuje Vlasta Korec, jde jen o jediné - odpovíte ano, nebo ne? (Premiéra) 14.09. 21:25 14.09. 22:30
Aféry - neuvěřitelné životní příběhyŠokující partnerské vztahy, nevěry, podrazy. Jak daleko se dá zajít ve vztahu a jak moc si partneři dokážou ublížit? (Premiéra) 14.09. 22:30 14.09. 23:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 14.09. 23:30 15.09. 00:35

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Zákon a pořádekPřípady elitní jednotky detektivů, která se zaměřuje na zločiny newyorského podsvětí. Americký krimi seriál (2012-2013). Hrají M. Hargitay, Ch. Meloni, D. Florek, Ice-T, R. Balzer a další 14.09. 23:45 15.09. 01:30
Pomsta nebo láska (1,2)Aniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 14.09. 01:55 14.09. 04:15
Na plac! 14.09. 04:15 14.09. 05:10
Konec vysílání 14.09. 05:10 14.09. 05:40
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec 14.09. 05:40 14.09. 06:15
Přežila jsem pekloChtěli prožít líbánky v Jižní Africe, ale nějak se zapletli do obchodu s lidskými orgány. Manžela jí unesli a ona bezmocná a vystrašená organizuje útěk a záchranu. Německý thriller (2008). Hrají Th. Scholze, S. Ströbel, T. Kgoroge, S. Danford, G. Swanby, M. Motshegwa a další. Režie O. Schmitz (91 min) Příběh o nebezpečí, útěku a zachráně života ? a orgánů. Student Frank (Sebastian Ströbel), překvapí svou mladou ženu Marisu (Theresa Scholze), dvěma letenkami do Jižní Afriky. Chtějí si vychutnat dva týdny líbánek. Všechno je úžasné do chvíle, kdy mladý pár napadnou nebezpeční lidé. Franka unesou a brutálně zbijí. Marie se podaří na poslední chvíli utéct. Bezmocná a vystrašená organizuje útěk a záchranu. Zjišťuje, že se nějakým způsobem zapletli do nebezpečného a krutého obchodu s lidskými orgány! 14.09. 06:15 14.09. 08:15
Věřte nevěřteZahrajte si neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 14.09. 08:15 14.09. 09:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 14.09. 09:50 14.09. 10:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 14.09. 10:50 14.09. 12:20
Live Teleshopping 14.09. 12:20 14.09. 14:25
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 14.09. 14:25 14.09. 15:25
Matlock (11,12)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Americký krimi seriál (1986-1987). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při jeho pátrání mu pomáhají mladí soukromí detektivové Tyler Hudson a jeho dcera Charlene, která původně vystudovala právo na prestižní Harvardské univerzitě, podobně jako její otec. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 14.09. 15:25 14.09. 17:30
Velkolepé století (22,23)Život v harému znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... První řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, F. Ahmet, A. Hafsa Sultan, M. Uzerli, O. Yalabik, N. Aysan a další. Režie M. Okay (Premiéra) Turecký seriál o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 14.09. 17:30 14.09. 20:00
Utta Danella: Černé zrcadloMěla být jen potěšením a rozptýlením ovdovělého majitele s nábytkem. Získala však mnohem víc... jeho lásku, domov i novou rodinu. Německý romantický film (2000). Hrají S. Kirchberger, P. Bongartz, M. Marschall, F. Fitz, M. Oliveri a další. Režie J. Meyer (88 min) (Premiéra) Stárnoucí ovdovělý majitel podniku na výrobu nábytku Karl Ravinski se dostal do potíží a proto se rozhodl pro fůzi se španělskou firmou. Chystá se na Mallorce podepsat smlouvu o sloučení, když se s ním seznámí sympatická Cora Talheim, kterou najal jeho obchodní partner, aby podnikatele rozptýlila. Dívka však Ravinského v poslední chvíli varuje před velkým podvodem a ten je natolik okouzlen její krásou a hrdostí, že se s ní po spontánním rozhodnutí ožení. Tím se však značně zkomplikuje situace v rodině, protože Karlovy děti Felix a Hella nemají o Coře valné mínění a začnou se obávat o své dědické podíly na otcově firmě a majetku. A když nedlouho poté Karl Ravinski zemře na infarkt a Cora vzápětí jen s notnou dávkou štěstí unikne smrti při vražedném přepadení, narazí komisař Graf na pochmurné tajemství, do té doby pečlivě ukryté za rodinnou fasádou... 14.09. 20:00 14.09. 21:55
Podivné vraždyÚspěšný spisovatel se rozhodl na nějaký čas přestěhovat se svojí ženou na italský venkov, kde chce začít pracovat na nové knize. V okolí se ale stávají podivné vraždy, které mají zjevně spojitost s ním a s jeho tvorbou... Belgicko-italský thriller (2010). Hrají J. de Almeida, A. Galiena, B. Gazzara, F. Guzzo, I. Placido a další. Režie M. Alexandre (84 min) Jak vylíčit pocit kořisti co nejlépe? Stát se sám kořistí? Spisovatel Juan, který píše pod jménem Christopher Roth potřebuje změnu. Do teď psal jen horory, chtěl by svoji tvorbu někam posunout. Pronajali si s manželkou krásný dům v malebné krajině, kde není ani telefoní signál. Klid však nenašel. V okolí byl nalezen mrtvý muž s dívkou. byla na nich vykonaná rituální vražda. Přesně taková, jakou Juan v jedné knize popsal. A nezůstane jen u jedné vraždy. Manželé potřebují nutně k telefonu. Jedou autem k sousedům Cardelliovým, ale Juan se už do domu nedostane, stane se jejich rukojmím... 14.09. 21:55 14.09. 23:45
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání0

Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání

Kniha jako jediná u nás poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním samosprávám, jak realizovat svá práva a plnit své právní povinnosti a jak se zapojovat do ochrany dřevin. Autoři čerpají ze svých dlouholetých zkušeností z praxe povolovacích a dozorujících správních orgánů, z činnosti samosprávy i ze zastupování v soudních sporech, ale také z bohaté lektorské činnosti. Druhé aktualizované vydání rozšiřuje komplexní a na praxi zaměřené pojednání o právních vztazích k dřevinám o výklad nedávných novel a o zvlášť významná rozhodnutí správních i civilních soudů z poslední doby. Jde především o novelu povolování kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebních záměrů a o změnu účasti veřejnosti v řízeních provedené spolu s tzv. velkou novelou stavebního zákona a dále o novelu kácení u železničních drah. Zejména pro ochranu lesů v národních parcích má význam tzv. národněparková novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Sankcí za nedovolené kácení a poškozování dřevin se dotýká nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Kniha poslouží orgánům ochrany přírody i dalším správním orgánům, vlastníkům a správcům dřevin, obecním samosprávám a ekologickým spolkům, které chtějí „být in“ v paragrafech kolem stromů, keřů, porostů.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 229.00 Kč

Autor: