Denní archiv Září 14, 2018

1

NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni...

Jak v posled­ních letech, tak i letos vychá­zí pou­ze pro X1 a PS4 nová hra NHL – NHL 19. Oproti fot­ba­lo­vé kon­ku­ren­ci se NHL zako­pa­lo v hlu­bo­ké stud­ni, kde se hned tak nevy­no­ří.

Začneme tím, že engi­ne hry je pořád ten samý, něko­lik let sta­rý, žád­né gra­fic­ké vylep­še­ní, žád­ná her­ní vylep­še­ní, pou­ze malin­ka­té díl­čí změ­ny, kte­ré na prv­ní pohled hrá­či ani nepo­zna­jí.

Když se tak pro­chá­zím hrou, v her­ním požit­ku nic moc vel­ké­ho nepo­zná­vám, jedi­né zna­tel­né změ­ny jsou aktu­ál­ní sesta­vy, změ­na menu a pár nových lig, včet­ně evrop­ské ligy mis­trů.

Ještě nesmím zapo­me­nout na nový her­ní mód, kdy hra­je­te pro­ti dvou pro­tiv­ní­kům všich­ni na jed­nu bran­ku. Velmi vyzdvi­ho­va­né his­to­ric­ké hvězdy se obje­vi­li i v loň­ský rok, a tak musím hru vel­mi špat­ně zhod­no­tit, ješ­tě hůř než v loni. Bez vel­kých změn pře­sta­nou hrá­či NHL pros­tě kupo­vat.

Už si NHL od EA nekou­pím, je tam málo změn a nové týmy a nové sesta­vy nepři­ná­ší žád­ný pří­nos, kte­rý by se dal kou­pit za cca 1 500 Kč.

Co by mohlo na další roky hru vylepšit?

  • Nový engi­ne
  • Skutečná ces­ta hokejsty (od evrop­ské ligy (Extraliga) do NHL a až na Mistrovství svě­ta)
  • Verzi pro PC s pod­po­rou uži­va­tel­ských upda­tů (dre­sy, fot­ky atd..)

Autor:
0

Slow Living - radosti klidného života

Žijeme v uspě­cha­né době, kdy od jed­né věci ská­če­me k dru­hé a náš nej­vět­ší pro­blém je, jak zpo­ma­lit. Tato kni­ha vám při­ná­ší seznam věcí, kte­ré vám pomo­hou k tomu, abys­te se na chvil­ku zasta­vi­li a pří­pad­ně i rady k tomu, jak toho nej­lé­pe docí­lit.

Musím uznat, že jsem úpl­ně nepo­cho­pi­la význam této kni­hy. I když je kníž­ka plná nád­her­ných fotek, mys­lím, že nespl­ni­la to, co sli­bo­va­la. Vždy máte uve­den jeden před­mět a potom něja­ké poví­dá­ní, pře­de­vším o his­to­rii toho objek­tu.

Vlastně ani nevím, co jsem od kni­hy oče­ká­va­la, ale ať už to bylo coko­li, nedo­sta­la jsem to. Jediné, co mi kni­ha při­nes­la, bylo, že jsem si pro­hléd­la krás­né fot­ky. Celá kni­ha mi při­šla suchá a roz­hod­ně si nemys­lím, že by byla tře­ba zají­ma­vá. Kdybych chtě­la zjiš­ťo­vat his­to­rii jed­not­li­vých před­mě­tů, tak asi sáh­nu po jiné kni­ze a ne po téhle.

Kniha mě urči­tě nepře­da­la nic pro­to, abych doká­za­la zklid­nit svůj život. U někte­rých před­mě­tů jsem vůbec nechá­pa­la, co pod tím mám chá­pat. Jako tře­ba jak mi slu­neč­ní brý­le mohou pomoct k tomu, abych zklid­ni­la svůj život?

Nemůžu říct, že by kaž­dá věc byla nesmy­sl­ná, našlo se tam pár věcí, kte­ré byly popsá­ny tak, že vám to mož­ná k něče­mu pomů­žou, ale bylo jich tam oprav­du jenom pár a mys­lím, že kvů­li tomu nemu­se­la být vyda­ná celá kni­ha. Chvilkama jsem měla pocit, že ten, kdo to psal, měl pár dob­ře vymýš­le­ných objek­tů a pak si už náhod­ně vybí­ral před­mě­ty, aby z toho vznik­la kni­ha.

Knihu bych dopo­ru­či­la jenom z hle­dis­ka gra­fic­ké­ho zpra­co­vá­ní, pro­to­že to bylo hez­ké, ale ten zby­tek tam pod­le mě ani být nemu­sel.


Originální název:

Tools for Slow Living: A Practical Guide to Mindfulness & Coziness (2017)

Žánr:
Osobní rozvoj a styl
Vydáno:2018, Grada
Počet stran:208
Vazba kni­hy:měk­ká / bro­žo­va­ná
ISBN:978-80-271-0762-9
Autor:
0

Časopisy mého dětství. 1. část - Kometa

V době krát­ce před lis­to­pa­dem 89 se ve spo­leč­nos­ti „hnu­ly ledy“ v mno­ha ohle­dech, jed­ním z těch pohy­bů bylo i vní­má­ní komik­sů jako tako­vých. Od repre­zen­tan­ta úpad­ko­vé západ­ní spo­leč­nos­ti se pozvol­na pře­mě­ni­ly na víta­né utě­še­ní potřeb mno­ha mla­dých klu­ků a holek. Zrodila se tak Kometa (jen pro pořá­dek, s výjim­kou star­ších Rychlých šípů, zad­ní stra­ny ABC a obli­gát­ní­ho Čtyřlístku v Československu komiksy prak­tic­ky nějak kon­cepč­ně nevy­chá­ze­ly).
V Komětě pub­li­ko­va­lo něko­lik teh­dej­ších mis­trů své­ho obo­ru, za všech­ny jme­nuj­me tře­ba legen­dár­ní­ho Káju Saudka, kte­rý se svo­ji typic­kou kresbou při­spěl i k tvor­bě výše uve­de­né obál­ky. Některé pří­běhy vychá­ze­ly na pokra­čo­vá­ní, vzpo­mí­nám si, že ve své době na mě hod­ně zapů­so­bi­la adap­ta­ce Čapkovy Války s mlo­ky od Štěpánka, kte­rý pod­le mě doká­zal vel­mi dob­ře vystih­nout cha­rak­ter původ­ní před­lo­hy. Jeho kresbu mlo­ka, kte­rý se nebo­hé­mu panu Povondrovi zje­vu­je pod Karlovým mos­tem, si pama­tu­ji dodnes.
Ano, Kometa vstou­pi­la jako jas­ně září­cí objekt na čes­ko­slo­ven­ský trh, bohu­žel trpě­la mno­ha nešva­ry a vůbec nezvlád­la pře­chod na trž­ní hos­po­dář­ství. V počát­cích (ješ­tě před lis­to­pa­dem 89) bylo roz­hod­nu­to, že časo­pis bude mít obří náklad (přes 150 000 výtis­ků) a toho se sna­žil držet i v době, kdy bylo jas­né, že se tolik lis­tů nesta­čí vůbec pro­dat. Ve výsled­ku pak při­šly finanč­ní těž­kos­ti, na scé­nu nastou­pi­li hor­ší auto­ři (tak­že už žád­ný Saudek), což ješ­tě sní­ži­lo pro­dej čísel. Po něja­ké tři­cít­ce vydá­ní to Kometa bohu­žel v roce 1992 (nebo 1993, teď už nevím) zaba­li­la.
Není se čemu divit, teh­dy sem už pozvol­na při­chá­ze­ly růz­né komiksy ze zahra­ni­čí, po kte­rých byl logic­ky vět­ší „hlad“.
Přesto se neu­brá­ním nos­tal­gic­ké­mu doje­tí...
Četl někdo ve své době Kometu? Líbilo se?…
Autor:
https://4.bp.blogspot.com/-V7xLw-1pxsw/W5Y9DUItvXI/AAAAAAAATbA/LSD5sqoV290bguK-HkYGxh_XXeY6rPW2gCLcBGAs/s640/destination-wedding-_j4a8998_rgb.jpg0

Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding

Poslední srp­no­vý pre­mi­é­ro­vý týden se do čes­kých a prv­ní záři­jo­vý do slo­ven­ských kin dosta­la nová roman­tic­ká kome­die reži­sé­ra Victora Levina, kte­rá po letech před kame­rou sved­la opět dohro­ma­dy Winonu Ryder a Keanu Reevese. Snímek Ten pra­vý, ta pra­vá? sli­bo­val tro­chu netra­dič­ní kon­ver­zač­ní roman­tic­kou podí­va­nou s let­ním náde­chem. Jak se ale tře­tí spo­lu­prá­ce zná­mých her­ců poved­la? Stojí za návště­vu kina?

Lindsay (Winona Ryder) má pro­blém pře­nést se přes své minu­lé vzta­hy a tak je dlou­ho­do­bě sama. Rozhodně situ­a­ci nezlep­ší fakt, že je pozva­ná na svat­bu své­ho ex-přítele na kte­rou se musí letec­ky dopra­vit. Situace se ovšem zhor­ší už na letiš­ti, kde potká­vá nepří­jem­né­ho Franka (Keanu Reeves) se kte­rým si od prv­ní­ho momen­tu vylo­že­ně nesed­nou. Aby toho neby­lo málo, oba zjis­tí, že byli pozvá­ní na stej­nou svat­bu...

https://4.bp.blogspot.com/-9Gtq8DAxUH8/W5Y9ChjuCyI/AAAAAAAATa4/4nH15Wr1x1sjSI3NGP9ceTi-C0peIiUbwCLcBGAs/s640/destination-wedding-800x400.jpg

Takových let­ních poho­do­vek, u kte­rých člo­věk může na tu hodin­ku a půl vypnout není nikdy dost. Možná prá­vě díky tomu se daři­lo v kam­pa­ni téhle novin­ce cílit doce­la přes­ně. Ten nádech Woodyho Allena kte­rým se film pyš­nil jenom napo­má­hal ilu­zi let­ní poho­dov­ky upev­nit. A jaký je tedy výsle­dek? Zrovna dva­krát vel­ká výhra se v téhle roman­tic­ké kome­dii neskrý­vá, vylo­že­ná pro­hra a ztrá­ta času ale na dru­hé stra­ně také ne.

Jistě, hlav­ní vývoz­ní arti­kl fil­mu jsou oba neru­do­vé v podá­ní dvou deva­de­sát­ko­vých ikon, jejichž haš­te­ře­ní a dis­ku­ze je v pod­sta­tě to jedi­né, co film na plo­še hodi­ny a půl nabíd­ne. To by se dalo popsat jako stří­da­vě oblač­no, neboť někte­ré momen­ty a slov­ní výmě­ny téhle dvo­ji­ce fun­gu­jí na výbor­nou, jiné míří napros­to mimo. Celá tahle taš­ka­ři­ce ale tak tak drží pohro­ma­dě díky absur­di­tě situ­a­ce dvou lidí, kte­ří by radě­ji byli kde­ko­liv jin­de než na svat­bě, kte­ré se oba muse­jí účast­nit. A pokud jste někdy byli v téhle roli, odpus­tí­te téhle kome­dii i občas­ný pře­hmat a zachá­ze­ní do mož­ná až zby­teč­né­ho extré­mu, jed­no­du­še pro­to, že prá­vě tako­vé­to svat­by býva­jí dějiš­těm podob­ných zvrh­los­tí a absur­dit.

https://4.bp.blogspot.com/-V7xLw-1pxsw/W5Y9DUItvXI/AAAAAAAATbA/LSD5sqoV290bguK-HkYGxh_XXeY6rPW2gCLcBGAs/s640/destination-wedding-_j4a8998_rgb.jpg

Pokud ovšem čeká­te něco víc než jen kou­sa­vou kon­ver­zač­ní zále­ži­tost s náde­chem humo­ru a tro­chu roman­ti­ky, nemá toho moc co Ten pra­vý, ta pra­vá? nabíd­nout. Za hra­ni­ce­mi cha­risma­tu dvou hlav­ních akté­rů a občas­né kou­sa­vé hláš­ky se totiž jed­ná o doce­la ste­ril­ní a prů­měr­ný nezá­vis­lý sní­mek, kte­rý niče­mu jiné­mu vlast­ně ani nedá­vá pro­stor. Řemeslně pak film nena­bí­zí zho­la nic, co by stá­lo za řeč - film jako tako­vý je v pod­sta­tě jen observa­cí kon­ver­za­ce dvou samo­tá­řů zata­že­ných mimo jejich kom­fort­ní zónu a tak v pod­sta­tě sto­jí a padá jen na kva­li­tě dia­lo­gů a cha­risma­tu a herec­kých schop­nos­tech (a vzá­jem­né che­mii) obou zúčast­ně­ných.

Ten pra­vý, ta pra­vá? je tako­vým tro­chu zvlášt­ním poku­sem jehož úspěch u divác­tva se dle mého názo­ru hod­ně odví­jí od osob­ních sym­pa­tií k dvou hlav­ním herec­kým před­sta­vi­te­lům. Zajímavá kon­ver­zač­ní hodin­ka a půl mís­ty fun­gu­je a mís­ty ne, v době let­ních sva­teb a šílen­ství vlast­ně doce­la sed­ne.

https://4.bp.blogspot.com/-fDvihY4v-5k/W5ZETBoLCkI/AAAAAAAATbg/k7Cubrif5f0uqI571UWyqEX8gb1E_m1gwCKgBGAs/s320/score_55.jpg

V let­ním obdo­bí doce­la sym­pa­tic­ký pokus, kte­rý sto­jí a padá se scé­ná­řem, kte­rý mís­ty fun­gu­je a mís­ty ne. O absur­di­ty a extrémy (stej­ně jako na běž­né svat­bě) není nou­ze a Keanu Reeves a Winona Ryder jako nerud­ní hos­té na svat­bě, na kte­ré by oba radě­ji neby­li, fun­gu­jí na výbor­nou, jak jen jim to scé­nář Victora Levina dovo­lí. Pokud vám je tahle dvoj­ka sym­pa­tic­ká a už máte pár sva­teb navští­ve­ných, pak smě­le do téhle let­ní poho­dov­ky. Nic jiné­ho než jejich sva­teb­ní haš­te­ře­ní na okra­ji sla­ví­cích hos­tů ale od fil­mu neče­kej­te. 

Autor:
0

Slunce je také hvězda - Může za to náhoda, nebo osud? Román plný lásky a naděje od oceňované autorky.

Natasha, mla­dá dív­ka, kte­ré se zhrou­til svět. Kvůli jed­né chy­bě její­ho táty musí odjet z Ameriky. Je z toho zni­če­ná, pro­to­že Ameriku milu­je. Neztrácí nadě­ji a ješ­tě v den, kdy má odjed, se sna­ží zajis­tit povo­le­ní k poby­tu. Toho dne potká­vá Daniela, kte­rý je úpl­ně jiný. Věří na lás­ku a osud, mezi­tím, co Natasha věří ve vědu. Co všech­no se dá pro­žít během jed­no­ho dne?

Kniha byla vel­kým pře­kva­pe­ním. Čekala jsem něja­kou prů­měr­nou roman­tic­kou kni­hu, ale celý pří­běh mi při­šel mno­hem hlub­ší. Možná kvů­li tomu, že se tam řeši­lo nele­gál­ní při­stě­ho­va­lec­tví a také vyhoš­tě­ní. Mimo to se tam také pro­bí­ra­li vzta­hy mezi rodi­či a dět­mi.

Velkou při­da­nou hod­no­tou také bylo, že kro­mě kapi­tol z pohle­du Natashy a Daniela, byly ješ­tě kapi­to­ly o růz­ných věcech, pojmech a lidech, kte­ré nějak sou­vi­se­ly s celým pří­bě­hem. Přišlo mi skvě­lé, že jste se tak moh­li dozvě­dět spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí a pří­bě­hů lidí, kte­rý měli vliv na pří­běh.

Celý pří­běh se ode­hrá­vá během jed­no­ho dne, což je samo o sobě zají­ma­vé. I expe­ri­ment s tím, zda se do sebe dva lidi mohou zami­lo­vat během jed­no­ho dne je něco, co jsem snad ješ­tě nikde nečet­la a vel­mi to oce­ňu­ji.

Navíc se celá kni­ha čet­la rych­le a během dvou dnů jsem ji pře­čet­la, i když neby­la zrov­na ten­ká.  Stránky mi doslo­va mize­ly pod ruka­ma a celé čte­ní jsem si skvě­le uži­la. Určitě dopo­ru­ču­ju všem, kte­ří mají rádi román­ky s něja­kou při­da­nou hod­no­tou a čte­ní si tako­vý lidé mohou sku­teč­ně užít.


Originální název:

The Sun is Also a Star (2016)

Žánr:
Literatura naučná, Pro děti a mládež, Dívčí romány
Vydáno:2018, CooBoo
Počet stran:328
Překlad:Sára Foitová
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná s pře­ba­lem
ISBN:978-80-7544-570-4

Autor:
0

Tajemství modrých dopisů - Může jediný dopis změnit celý náš život?

Luke ztra­til svou milo­va­nou man­žel­ku, kte­rá umře­la na rako­vi­nu. Musí se sta­rat o svo­je tři děti a ješ­tě se sám sna­ží s tím vypo­řá­dat. Jednoho dne nara­zí na dopis v mod­ré obál­ce, kte­rý napsa­la Natalie ješ­tě před svou smr­tí. Radí mu, jak žít dál a co dělat pro svo­je děti. Nataliina kama­rád­ka Annie, kte­rá pomá­há Lukovi s dět­mi, však s těmi dopi­sy nesou­hla­sí. Luke se ale nemů­že od těch dopi­sů odpou­tat, až jed­no­ho dne nara­zí na tajem­ství, kte­ré musí odha­lit.

Páni, tohle byla ta nejdo­jem­něj­ší kni­ha, kte­rou jsem kdy čet­la. Nejsem zrov­na člo­věk, co by čas­to bre­čel u knih, ale tahle mě roz­bre­če­la nejmé­ně desetkrát. Ze začát­ku mi při­šlo, že se kni­ha straš­ně moc podo­bá jed­né kni­ze, kte­rou jsem už čet­la, ale po něko­li­ka strán­kách jsem zjis­ti­la, že Tajemství mod­rých dopi­sů je mno­hem lep­ší.

Kromě té smut­né čás­ti, kdy se všech­ny posta­vy vypo­řá­dá­va­jí se smr­tí Natalie, zde bylo více linek. Třeba to, když Luke řešil tajem­ství, kte­ré měla Natalie nebo život Annie. Nebyla tam jedi­ná dějo­vá odbočka, kte­rou bych nemě­la ráda, zbož­ňo­va­la jsem všech­no.

Všechny posta­vy v kni­ze jsem zbož­ňo­va­la a straš­ně mě zají­ma­lo, co s nimi bude, jak dopad­nou a co všech­no se sta­ne. Byla jsem tím napros­to pohl­ce­ná a nemoh­la jsem kni­hu odlo­žit. Konec mě tak moc šoko­val a roz­bre­čel, že jsem byla na něko­lik minut odsou­ze­ná k tomu, abych jenom kou­ka­la do zdi a pře­mýš­le­la. Byla to totál­ní bom­ba.

Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ju všem, co mají rádi dojem­né pří­běhy. Musíte na to být při­pra­ve­ni, pro­to­že jinak vás to roze­me­le na kous­ky, ale urči­tě to za to sto­jí. Jedna z nej­lep­ších knih, jakou jsem kdy čet­la.


Originální název:

When I´m Gone (2016)

Žánr:
Literatura světová, Romány
Vydáno:2018, Motto
Počet stran:320
Edice:Román
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná
ISBN:978-80-267-1170-4
Autor:
0

Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)

Tři přá­te­lé se roz­hod­li, že se vyda­jí na plav­bu po Temži. Během své­ho výle­tu si poví­da­jí o svých pří­ho­dách a zážit­cích. Toulají se na své lodi a po hospůd­kách. Celá kni­ha je protka­ná suchým humo­rem o lid­ských zlo­zvy­cích, návy­cích a sla­bos­tech.

I když kni­ha nespl­ni­la všech­ny mé oče­ká­vá­ní, pořád se mi hod­ně líbi­la. Zbožňuju ang­lic­ký humor a tahle kni­ha je ho plná. Často jsem se uchech­tá­va­la, pro­to­že někte­ré čás­ti, kde se kri­ti­zo­va­li někte­ré lid­ské vlast­nos­ti, mě sku­teč­ně dostá­va­li. Třeba, když vyjme­no­vá­val cho­ro­by pod­le abe­ce­dy s tím, že kaž­dou z nich má.

Styl psa­ní byl vel­mi ori­gi­nál­ní a čet­lo se mi to moc dob­ře. Do pří­bě­hu jsem se dosta­la téměř oka­mži­tě a kni­hu jsem vůbec nechtě­la odklá­dat. Skvěle jsem se díky této kni­ze odre­a­go­va­la a uži­la si kaž­dou strán­ku.

Jsem si jis­tá, že se ke kni­ze budu vra­cet, když budu mít špat­nou nála­du a budu si chtít něco humor­né­ho. Knihu bych urči­tě dopo­ru­či­la všem milov­ní­kům ang­lic­ké­ho humo­ru. Jde o skvě­lý odde­cho­vý román, během kte­ré­ho si parád­ně odpo­či­ne­te.

Autor:
0

Ženich na zabití

Nick a Pippa jsou ideální pár, jen na jejich manželství zatím nedošlo. Pak je však jednoho večera smete síla romantického okamžiku a zasnoubí se… Pippa však rozhodně není žádná bridezilla – svatební přípravy jdou zcela mimo ni a návštěvu svatebního salonu považuje za největší pomstu. Zato Nick se nechá plánováním zcela unést. Založí si svatební blog, kde chatuje s nevěstami o barevném schématu svatby, a stane se z něj monstrum posedlé květinovou výzdobou a barevně sladěnými doplňky. Když se navíc do svatebních příprav zapojí ještě Nickova matka Erica, která Pippě pije krev i mimo svatební přípravy, vypluje na povrch dávné Pippino tajemství a jejich velký den se dostává do ohrožení…

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
0

Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání

Kniha jako jediná u nás poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním samosprávám, jak realizovat svá práva a plnit své právní povinnosti a jak se zapojovat do ochrany dřevin. Autoři čerpají ze svých dlouholetých zkušeností z praxe povolovacích a dozorujících správních orgánů, z činnosti samosprávy i ze zastupování v soudních sporech, ale také z bohaté lektorské činnosti. Druhé aktualizované vydání rozšiřuje komplexní a na praxi zaměřené pojednání o právních vztazích k dřevinám o výklad nedávných novel a o zvlášť významná rozhodnutí správních i civilních soudů z poslední doby. Jde především o novelu povolování kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebních záměrů a o změnu účasti veřejnosti v řízeních provedené spolu s tzv. velkou novelou stavebního zákona a dále o novelu kácení u železničních drah. Zejména pro ochranu lesů v národních parcích má význam tzv. národněparková novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Sankcí za nedovolené kácení a poškozování dřevin se dotýká nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Kniha poslouží orgánům ochrany přírody i dalším správním orgánům, vlastníkům a správcům dřevin, obecním samosprávám a ekologickým spolkům, které chtějí „být in“ v paragrafech kolem stromů, keřů, porostů.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 229.00 Kč

Autor: