Denní archiv Září 13, 2018

0

Petr Jákl představil herecké hvězdy připravovaného filmu Jan Žižka

Na dneš­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ci před­sta­vil reži­sér Petr Jákl zahra­nič­ní hvězdy his­to­ric­ké­ho fil­mu, kte­rý bude dal­ším pohle­dem na posta­vu zná­mé­ho voje­vůd­ce. Ačkoliv v zahra­nič­ní není tato posta­va zná­má, doká­zal Petr Jákl po slo­ži­tých jed­ná­ních zís­kat pro před­sta­vi­te­le hlav­ní posta­vy Bena Fostera. Roli Žižkova bra­t­ra Jaroslava zahra­je William Moseley, kte­rý nena­tá­čí v Praze popr­vé. Je to zná­mý herec z tri­lo­gie Letopisy Narnie, kta­rá se natá­če­la na praž­ském Barrandově nebo Českosaském Švýcarsku. Roli Rožumberka ztvár­ní  němec­ký herec Til Schweiger a aus­tral­ská hereč­ka Sophie Lowe zahra­je hlav­ní žen­skou roli – Kateřinu. Kromě zahra­nič­ních her­ců se těší na natá­če­ní Marek Vašut i Jan Budař. Všechny herec­ké hvězdy trpě­li­vě odpo­ví­da­ly na vše­teč­né otáz­ky a bylo patr­né, že je his­to­ric­ký hrdi­na zau­jal.

V pon­dě­lí 17. září pad­ne prv­ní klap­ka. Přípravy na film trva­ly něko­lik let. Jen výbě­rem pro nároč­né role bojov­ní­ků pro­šlo na 3 500 zájem­ců. Film se bude natá­čet v něko­li­ka loka­cích. Půjde o mís­ta ve střed­ních a již­ních Čechách. Film vzni­ká za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, Nadačního fon­du Praha , Creative Europe MEDIA, Crestylu, Hlavního měs­ta Prahy, Středočeského kra­je a před­se­dy sená­tu Parlamentu ČR pana Milana Štěcha. Do kin by se film měl dostat v roce 2020. Budeme se těšit!…

Autor:
0

Vinobraní sv. Kláry se koná už příští víkend - Nabídne nejen víno, ale i burčák, pálenky a nově také mošt z místních hroznů

 

Vinice sv. Kláry pat­ří roz­hod­ně ke kle­no­tům mezi čes­ký­mi vini­ce­mi. Dlouhá tra­di­ce pěs­to­vá­ní vína, skvě­lá polo­ha i jedi­neč­ný výhled ji jak před­ur­ču­jí k pro­duk­ci kva­lit­ních hroz­nů, tak také z ní činí ide­ál­ní pro­stře­dí, kde je mož­né si hoto­vá vína oprav­du vychut­nat. Tradiční vino­bra­ní, kte­ré se zde koná už příští víkend, k tomu navíc při­dá boha­tý hudeb­ní dopro­vod a výbor­né jíd­lo. Zejména však nabíd­ne to nej­lep­ší od vina­řů z Čech i Moravy. Chybět nebu­de ani boha­tá míst­ní pro­duk­ce. Ta zahr­nu­je kva­lit­ní odrů­do­vá vína a cuvée, dopl­ně­ná odrů­do­vý­mi pálen­ka­mi, letos nově per­li­vý­mi víny
a také vin­ným moš­tem. Na správ­né osla­vě vino­bra­ní se beze­spo­ru musí nalé­vat i bur­čák. V troj­ské bota­nic­ké zahra­dě může­te už tra­dič­ně ochut­nat jak bílou, tak čer­ve­nou vari­an­tu. I letos jej ve zdej­ším vin­ném skle­pě vznik­ne 2000 lit­rů. Přijďte si o víken­du
15. a 16. září užít svá­tek vini­ce s kou­zel­ným výhle­dem na pano­rá­ma Prahy. Doprovodný pro­gram pro­bí­há od 11.00 do 19.00 hodin.

Otevírací doba v září:

Skleník Fata Morgana:
od 9.00 do 18.00 (út–ne, svá­tek)

Venkovní expo­zi­ce:
od 9.00 do 19.00

Vinotéka sv. Klára:

od 13.00 do 21.00 (po–čt)
od 11.00 do 21.00 (pá–ne, svá­tek)


 

Vinice sv. Kláry se roz­klá­dá na plo­še 3,5 hek­ta­ru pro­slu­ně­né­ho troj­ské­ho sva­hu. „Vzhledem ke skal­na­té­mu pod­lo­ží jsou vin­nou révou osá­ze­né tři hek­ta­ry plo­chy vini­ce. Každoročně zde ruč­ně skli­dí­me oko­lo 20 tisíc kilo­gra­mů hroz­nů, z nichž po zpra­co­vá­ní v míst­ním skle­pě vznik­ne až 20 tisíc lah­ví vína,“ říká Bohumil Černý, ředi­tel Botanické zahra­dy hl. m. Prahy.

 

Ačkoliv vět­ši­na rost­lin aktu­ál­ním dlou­ho­do­bě suchým poča­sím trpí, míst­ním hroz­nům letoš­ní rok zatím pře­je. „Léto s vyso­ký­mi tep­lo­ta­mi nemá na úro­du na zdej­ší vini­ci téměř žád­ný vliv. Část hroz­nů sice utr­pě­lo úžeh sil­ným slu­neč­ním žárem, suché poča­sí ale záro­veň nepro­spí­vá plís­ňo­vým cho­ro­bám, hroz­ny jsou tudíž zdra­vé, tím se ztrá­ty vyrov­ná­va­jí. Kvalita budou­cí­ho vína se tak odvi­ne zejmé­na od prů­bě­hu poča­sí v září,“ uvá­dí Martin Beránek, kurá­tor vini­ce sv. Kláry. První hroz­ny byly z vini­ce skli­ze­ny už v tom­to týd­nu. „Prozatím to byly zejmé­na hroz­ny urče­né k výro­bě bur­čá­ku. Pro čer­ve­nou vari­an­tu to byl Modrý Portugal a pro bílou
už tra­dič­ně odrů­dy Chrupka bílá a Müller Thurgau,“
dodá­vá Martin Beránek. Hlavní skli­zeň hroz­nů plá­nu­jí vino­hrad­ní­ci na dru­hou polo­vi­nu září v závis­los­ti na poča­sí a vyzrá­vá­ní hroz­nů.

 

Co nabíd­ne vini­ce sv. Kláry o vino­bra­ní?

Vinařští fajnšme­kři by si roz­hod­ně nemě­li nechat ujít míst­ní medai­lo­vá vína, napří­klad Rulandské mod­ré rosé 2017, oce­ně­né na letoš­ní sou­tě­ži Král vín. Úspěchy dlou­ho­do­bě sklí­zí
i čer­ve­ná vari­an­ta této odrů­dy. Ročník 2015 zís­kal na sou­tě­ži Král vín v tom­to roce zla­tou medai­li. „Novinkami v naší nabíd­ce je také kom­bi­na­ce odrůd Rulandské šedé
s Rulandským mod­rým a růžo­vé cuvée Rulandské mod­ré a Modrý Portugal. Ty navíc dopl­ňu­jí dvě per­li­vá vína z odrůd
Modrý Portugal a Rulandské šedé. I ta mohou návštěv­ní­ci ochut­nat letos popr­vé,“ uvá­dí Vladimíra Egertová, vedou­cí vini­ce sv. Kláry.

Máte chuť na něco ostřej­ší­ho? Pak vyzkou­šej­te ori­gi­nál­ní odrů­do­vé mato­li­no­vé pálen­ky,
kte­ré pří­jem­ně zahře­jí zejmé­na v chlad­něj­ším poča­sí. Na výběr máte hned ze tří vari­ant vyro­be­ných z odrůd Rulandské šedé, Tramín čer­ve­ný a Muškát morav­ský. Nemůžete pít alko­hol? Specialitou letoš­ní­ho vino­bra­ní bude i vari­an­ta pro řidi­če: paste­ro­va­ný hroz­no­vý mošt z odrů­dy Modrý Portugal, kte­ré­ho bylo vyro­be­no 2000 lah­ví.

 

15. a 16. září – dva dny plné hud­by a vína

Po oba víken­do­vé dny se od 11.00 do 19.00 před­sta­ví i vinař­ská pro­duk­ce dal­ších před­ních vinař­ství z Čech a Moravy. Ochutnáte napří­klad vína z Vinařství Vondrák, Vinařství Konečný, Vinařství Maděřič, Pavel Binder, David Chocholatý a z mno­hých dal­ších.

V Ornamentální zahra­dě se může­te těšit na stán­ky s nabíd­kou vín z Jižní Afriky či Španělska. Chybět nebu­de ani výbor­né jíd­lo, a to jak pro milov­ní­ky masa, tak i pro vega­ny a vege­ta­ri­á­ny. Ochutnáte výbor­né čoko­lá­do­vé pra­lin­ky, kte­ré se skvě­le snou­bí s čer­ve­ný­mi víny, „street food“ z Avokádového bis­tra, spe­ci­a­li­ty špa­něl­ské a srb­ské kuchy­ně i výteč­né sýry. Na své si při­jde oprav­du kaž­dý labuž­ník.

Ani letos nebu­de chy­bět hudeb­ní dopro­vod. Ornamentální zahra­dou se pone­sou tóny jaz­zu
a na vini­ci vás roz­tan­čí roke­nrol, boogie-woogie nebo blu­es. Leckoho potě­ší i tra­dič­ní cim­bá­lov­ka či sta­ro­praž­ské pís­nič­ky. Návštěvníky čeká také vystou­pe­ní pís­nič­ká­ře Pavla Helana nebo „Kaliforňana z Prahy“ Geoffa Tysona.

Toužíte odha­lit tajem­ství výro­by zdej­ších vín? Nenechte si ujít mož­nost komen­to­va­né pro­hlíd­ky míst­ní­ho vin­né­ho skle­pa s prů­vod­cem. Prohlídky budou pro­bí­hat po oba dny v rám­ci ceny vstu­pu na vino­bra­ní. Sraz zájem­ců je kaž­dou půl­ho­di­nu od 12.00 do 17.30 hodin
u poklad­ny Kovárna. Počet osob v jed­né sku­pi­ně je maxi­mál­ně 20.

 

Změna pro­gra­mu vyhra­ze­na. V době koná­ní Vinobraní sv. Kláry pla­tí do Botanické zahra­dy
hl. m. Prahy zvlášt­ní vstup­né. Dospělí zapla­tí 200 Kč, zlev­ně­né vstup­né činí 70 Kč. V ceně
je vstup do bota­nic­ké zahra­dy, skle­ní­ku Fata Morgana a dopro­vod­ný pro­gram.

 

Poznejte záku­li­sí vini­ce sv. Kláry

Seznamte se s vini­cí sv. Kláry během komen­to­va­né pro­hlíd­ky v dopro­vo­du vino­hrad­ní­ků Martina Beránka a Vladimíry Egertové. Dozvíte se vše o his­to­rii památ­ko­vě chrá­ně­né vini­ce,
o pěs­to­vá­ní a způ­so­bech vede­ní révy vin­né, o jejích cho­ro­bách a škůd­cích, dále také o děle­ní odrůd na moš­to­vé a stol­ní i o veš­ke­rých pra­cích, kte­ré na vini­ci pro­bí­ha­jí během celé­ho roku.
S prů­vod­cem pro­jde­te celou vini­cí a dosta­ne­te se i do míst­ní­ho skle­pa, kde se hroz­ny zpra­co­vá­va­jí. Provázení se koná už tuto sobo­tu od 14.00 a 16.00 hodin, sraz zájem­ců
je u poklad­ny v uli­ci Nádvorní. Na pro­hlíd­ku se nepla­tí zvlášt­ní vstup­né, posta­čí běž­ná vstu­pen­ka do ven­kov­ních expo­zic bota­nic­ké zahra­dy.

Autor:
0

O Oscara bude usilovat český snímek Všechno bude

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA), kte­rá kaž­do­roč­ně sto­jí za udí­le­ním cen Český lev, dopo­ru­či­la film Všechno bude na nomi­na­ci na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší zahra­nič­ní cizo­ja­zyč­ný film, reži­sé­rem je Olmo Omerzu a pro­du­cen­tem Jiří Konečný. Akademici vybí­ra­li z 21 čes­kých hra­ných a doku­men­tár­ních fil­mů, kte­ré při­hlá­si­li sami jejich pro­du­cen­ti. Film Všechno bude dosta­ne šan­ci repre­zen­to­vat čes­kou kine­ma­to­gra­fii na již 91. roč­ní­ku cen ame­ric­ké Akademie fil­mo­vé­ho umě­ní a věd, kte­rý se usku­teč­ní 24. úno­ra 2019 v Los Angeles.

Hlasování, ve kte­rém aka­de­mi­ci vybra­li sní­mek repre­zen­tu­jí­cí čes­kou kine­ma­to­gra­fii v klá­ní o Oscary, pro­bí­ha­lo od 1. do 12. září 2018. Mezi vyso­ce hod­no­ce­ný­mi fil­my se za sním­kem Všechno bude umís­ti­ly fil­my Domestik, Jan Palach, Toman nebo Úsměvy smut­ných mužů.

Film Všechno bude nato­čil oce­ňo­va­ný reži­sér Olmo Omerzu. Jedná se o road movie o klu­či­čím přá­tel­ství, dob­ro­druž­ství a vel­ké svo­bo­dě. Příběh dvou chlap­ců, kte­rým ješ­tě neby­lo ani pat­náct a kte­ří se spo­leč­ně vydá­va­jí v ukra­de­ném autě na ces­tu přes celou repub­li­ku. Cílem jejich útě­ku je pocit svo­bo­dy a tou­ha něco zažít. Snímek zís­kal v Hlavní sou­tě­ži na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech Cenu za režii.

Olmo Omerzu se naro­dil v hlav­ním měs­tě Slovinska, Lublani. Už ve svých tři­nác­ti letech nato­čil prv­ní krát­ký sní­mek Almir (1998). V roce 2004 se roz­ho­dl ode­jít stu­do­vat do České repub­li­ky, kde absol­vo­val praž­skou FAMU a v roce 2012 debu­to­val dra­ma­tem Příliš mla­dá noc, za nějž byl v tom­též roce pro­hlá­šen na Cenách čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky za Objev roku.

Za sebou má i celo­ve­čer­ní film Rodinný film (2015). Ten mu při­ne­sl Cenu za umě­lec­ký pří­nos na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Tokiu, dvě Ceny čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky, Zlatého led­ňáč­ka a řadu dal­ších oce­ně­ní či nomi­na­ci na Českého lva hned ve třech kate­go­ri­ích včet­ně nej­lep­ší režie.

Ceny ame­ric­ké Akademie fil­mo­vé­ho umě­ní a věd jsou pova­žo­vá­ny za nej­pres­tiž­něj­ší oce­ně­ní v oblas­ti fil­mu. Nominace na Oscary budou vyhlá­še­ny 22. led­na 2019 a slav­nost­ní cere­mo­ni­ál pro­běh­ne 24. úno­ra 2019 v Los Angeles.

Autor:
0

Prague Studios se staly dějištěm natáčení části nové Kazmovy One Man Show

Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Ewa Farna, Ondřej Brzobohatý, Pokáč, Jiří Macháček, Voxel, Xindl X, Ondřej Hejma, Majk Spirit, Debbi, Lucie Bílá a dal­ší zná­mé osob­nos­ti se sta­ly akté­ry nové­ho dílu One Man Show oblí­be­né­ho inter­ne­to­vé­ho bavi­če Kazmy. Chytlavým son­gem v jejich podá­ní při­bliž­ně půl­ho­di­no­vé video, zve­řej­ně­né 12. září, vrcho­lí. Velkolepě poja­té závě­reč­né scé­ny se natá­če­ly ve špič­ko­vě vyba­ve­ných ate­li­é­rech Prague Studios v Praze-Letňanech.

Kazmova aktu­ál­ní One Man Show, kte­rá má po prv­ním dni přes mili­on zhléd­nu­tí, je sou­čás­tí osvě­to­vé doprav­ní kam­pa­ně 1/10, na níž par­ti­ci­pu­je BESIP, Ministerstvo dopra­vy a Červený kříž. Cíl je jas­ný, poku­sit se změ­nit stá­va­jí­cí nepří­z­ni­vé sta­tis­ti­ky, kdy u doprav­ní neho­dy zasta­ví jen jeden člo­věk z dese­ti. „Naše účast v pro­jek­tu One Man Show spo­čí­va­la výhrad­ně v zapůj­če­ní ate­li­é­ru – pro­sto­ry Prague Studios jsme poskyt­li zdar­ma, pro­to­že pova­žu­je­me za důle­ži­té pomo­ci dob­ré věci, kte­rá může zachrá­nit živo­ty,“ podotkl Jan Kalousek, obchod­ní ředi­tel Prague Studios.

Komplex ate­li­é­rů Prague Studios v uli­ci Toužimská 867 v Praze 9 vyros­tl na mís­tě býva­lé letec­ké továr­ny v roce 2001, v letoš­ním roce ke stá­va­jí­cím čtyřem ate­li­é­rům při­by­ly dal­ší dva s kom­plet­ním záze­mím. V sou­čas­né době má celý are­ál roz­lo­hu přes 30 000 m2 a kro­mě šes­ti moder­ních fil­mo­vých ate­li­é­rů, spl­ňu­jí­cích i ty nej­ná­roč­něj­ší poža­dav­ky pro­duk­cí z celé­ho svě­ta, jsou jeho sou­čás­tí kan­ce­lá­ře, mas­kér­ny, kosty­mér­ny, cate­ring a díl­ny.…

Autor:
0

Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat

Emily je hlav­ní posta­va nové­ho romá­nu Sarah Jio Láska z dení­ku. Po roz­vo­du se svým man­že­lem odjíž­dí ke své tetě Bee na kou­zel­ný ost­rov Bainbridge. Stráví tam nece­lý měsíc. V růžo­vém poko­ji, kde ji uby­tu­je její své­rázná teta Bee nalez­ne růžo­vý deník. Ten malý deník roz­pou­tá sled mno­ha udá­los­tí, slo­ži­tou sple­ti­tost vzta­hů, pomo­cí stříp­ků doká­že Emily roz­plést veli­kou pavu­či­nu. Potká svou dáv­nou lás­ku Grega. Na prv­ní pohled to vypa­dá snad­ně, že se spo­lu dají dohro­ma­dy. Setká se s tajem­ným Jackem, kte­rý ji postup­ně zapad­ne do děje růžo­vé­ho dení­ku. Kdo je ta tajem­ná Esther, kte­rá celý pří­běh vyprá­ví? Podaří se Emily všech­ny detai­ly spo­jit do jed­no­ho děje? Zvládne Emily napsat svůj dal­ší román? Neváhejte si dal­ší díl ze série Srdcovek pře­číst. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. …

Autor:
0

Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život

Louise L. Hay inspi­ro­va­la mili­o­ny lidí? K čemu? K nalé­zá­ní vlast­ní hod­no­ty a k žití živo­ta v rados­ti, v nalé­zá­ní i drob­ných rados­tí a hle­dá­ní sou­vis­los­tí mezi pro­ží­vá­ním všed­ních dnů a těmi vel­ký­mi poci­ty štěs­tí, na kte­ré kaž­dý z nás čeká. Čekat nemu­sí­me, sta­čí jim vyjít napro­ti.

Tím, že bude­me žít pocti­vě a napl­no kaž­dý den.

Autor:
0

Better Call Saul 4, aneb když spin-off překoná originální seriál

Perníkový táta, zná­mý také pod svým ori­gi­nál­ním názvem Breaking Bad, postup­ně vyros­tl z malé­ho kul­tov­ní­ho seri­á­lu v jeden z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších tele­viz­ních feno­mé­nů posled­ní­ho dese­ti­le­tí. Na ten nava­zu­je, dle kri­ti­ků snad ješ­tě pove­de­něj­ší, spin-off Better Call Saul. Jeho popu­la­ri­tu doklá­dá i fakt, že se dočkal své již 4. řady, kte­rá odstar­tu­je 27. září ve 22 hodin na tele­viz­ní sta­ni­ci AMC.

V pří­pa­dě Better Call Saul se jed­ná o vel­mi zda­ři­lý cros­so­ver, na kte­rý pějí ódy nejen kri­ti­ci, ale i fanouš­ci. V něm sle­du­je­me, jak se ze sna­ži­vé­ho a cíle­vě­do­mé­ho práv­ní­ka jmé­nem Jimmy McGill v podá­ní Boba Odenkirka stá­vá advo­kát zlo­čin­ců. Do vel­kých pro­blé­mů se dostá­vá teh­dy, když prvotříd­ní­mu výrob­ci drog Waltheru Whiteovi pomů­že vybu­do­vat obří ile­gál­ní byz­nys s per­vi­ti­nem mod­ré bar­vy. Jimmy v seri­á­lu ztvár­ňu­je vcel­ku milé­ho smo­la­ře, jehož pří­běh má při­blí­žit, jak snad­né je v dneš­ní době dostat se do podob­né situ­a­ce.

Autorem obou námě­tů je Vince Gilligan, kte­rý sli­bu­je, že čtvr­tá řada Better Call Saul bude ješ­tě tem­něj­ší než ty před­cho­zí. Podle jeho před­stav by měl mít seri­ál dal­ší dvě až tři sezo­ny, aby se roz­běh­nu­té pří­bě­ho­vé linie uza­vře­ly. Sledujte 4. řadu Better Call Saul od 27. září kaž­dý čtvr­tek ve 22 hodin na tele­viz­ní sta­ni­ci AMC.

Když dva děla­jí totéž, není to totéž

Cesta navá­zá­ní na vele­ú­spěš­ný seri­ál cros­so­ve­rem nemu­sí být vždy záru­kou úspě­chu. Diváci mohou být pře­sy­ce­ní, her­ci čas­to účin­ko­vá­ní v dal­ším pokra­čo­vá­ní odmí­ta­jí, scé­náris­tům občas dochá­zí nápa­dy i vtip. Nevěříte? Tak co tře­ba pokra­čo­vá­ní legen­dár­ní­ho seri­á­lu Přátelé nebo M*A*S*H!

Joey bez „svých přá­tel“

Ukázkou nezda­ři­lé­ho pokra­čo­vá­ní je tře­ba seri­ál Joey, jakož­to nástup­ce jed­no­ho z nej­ob­lí­be­něj­ších poči­nů vůbec – Přátel. Když skon­či­la 10. série vel­mi úspěš­né­ho sit­co­mu Přátelé, bylo všem šes­ti klí­čo­vým účast­ní­kům nabíd­nu­to nato­če­ní samo­stat­né­ho seri­á­lu. Tuto pří­le­ži­tost ovšem vyu­žil pou­ze Joey, kte­ré­ho ztvár­nil herec Matt LeBlanc. Děj seri­á­lu se ode­hrá­val v Los Angeles, kam hlav­ní hrdi­na při­jel za svo­jí sestrou a synov­cem z New Yorku, kde ukon­čil svo­je účin­ko­vá­ní v tele­vi­zi. Kritici ten­to pokus s pou­ze jed­nou původ­ní posta­vou nehod­no­ti­li pří­liš klad­ně. A není divu, zarpu­ti­lí fanouš­ci Přátel se pros­tě nespo­ko­ji­li jen s jed­nou posta­vou z legen­dár­ní šes­ti­ce. Asi i pro­to skon­čil Joey odvy­sí­lá­ním 22. dílu dru­hé série.

Zapomenutá legen­da: M*A*S*H – Co bylo po tom

Ještě hor­ší­ho hod­no­ce­ní se dočka­lo vol­né pokra­čo­vá­ní legen­dár­ní­ho seri­á­lu M*A*S*H s názvem M*A*S*H – Co bylo potom. Většina zná­mých postav už dal­ší natá­če­ní po skon­če­ní 6. vsé­rie absol­vo­vat nechtě­lo. Producenti si ovšem stá­li za svým, a tak vznik­lo dílo pou­ze se tře­mi původ­ní­mi posta­va­mi. Na pokra­čo­vá­ní kývli totiž jen Harry Morgan, nebo­li plu­kov­ník Potter, Jamie Farr, kte­rý ztvár­nil desát­ní­ka Maxwella Q. Klingera a William Christopher, zná­mý ze seri­á­lu jako otec John Francis Patrick Mulcahy. Po vydá­ní 29. epi­zo­dy dru­hé série ten­to expe­ri­ment tvůr­ci ukon­či­li.…

Autor: