Denní archiv Září 13, 2018

0

Petr Jákl představil herecké hvězdy připravovaného filmu Jan Žižka

Na dneš­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ci před­sta­vil reži­sér Petr Jákl zahra­nič­ní hvězdy his­to­ric­ké­ho fil­mu, kte­rý bude dal­ším pohle­dem na posta­vu zná­mé­ho voje­vůd­ce. Ačkoliv v zahra­nič­ní není tato posta­va zná­má, doká­zal Petr Jákl po slo­ži­tých jed­ná­ních zís­kat pro před­sta­vi­te­le hlav­ní posta­vy Bena Fostera. Roli Žižkova bra­t­ra Jaroslava zahra­je William Moseley, kte­rý nena­tá­čí v Praze popr­vé. Je to zná­mý herec z tri­lo­gie Letopisy Narnie, kta­rá se natá­če­la na praž­ském Barrandově nebo Českosaském Švýcarsku. Roli Rožumberka ztvár­ní  němec­ký herec Til Schweiger a aus­tral­ská hereč­ka Sophie Lowe zahra­je hlav­ní žen­skou roli – Kateřinu. Kromě zahra­nič­ních her­ců se těší na natá­če­ní Marek Vašut i Jan Budař. Všechny herec­ké hvězdy trpě­li­vě odpo­ví­da­ly na vše­teč­né otáz­ky a bylo patr­né, že je his­to­ric­ký hrdi­na zau­jal.

V pon­dě­lí 17. září pad­ne prv­ní klap­ka. Přípravy na film trva­ly něko­lik let. Jen výbě­rem pro nároč­né role bojov­ní­ků pro­šlo na 3 500 zájem­ců. Film se bude natá­čet v něko­li­ka loka­cích. Půjde o mís­ta ve střed­ních a již­ních Čechách. Film vzni­ká za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, Nadačního fon­du Praha , Creative Europe MEDIA, Crestylu, Hlavního měs­ta Prahy, Středočeského kra­je a před­se­dy sená­tu Parlamentu ČR pana Milana Štěcha. Do kin by se film měl dostat v roce 2020. Budeme se těšit!…

Autor:
0

Vinobraní sv. Kláry se koná už příští víkend - Nabídne nejen víno, ale i burčák, pálenky a nově také mošt z místních hroznů

 

Vinice sv. Kláry pat­ří roz­hod­ně ke kle­no­tům mezi čes­ký­mi vini­ce­mi. Dlouhá tra­di­ce pěs­to­vá­ní vína, skvě­lá polo­ha i jedi­neč­ný výhled ji jak před­ur­ču­jí k pro­duk­ci kva­lit­ních hroz­nů, tak také z ní činí ide­ál­ní pro­stře­dí, kde je mož­né si hoto­vá vína oprav­du vychut­nat. Tradiční vino­bra­ní, kte­ré se zde koná už příští víkend, k tomu navíc při­dá boha­tý hudeb­ní dopro­vod a výbor­né jíd­lo. Zejména však nabíd­ne to nej­lep­ší od vina­řů z Čech i Moravy. Chybět nebu­de ani boha­tá míst­ní pro­duk­ce. Ta zahr­nu­je kva­lit­ní odrů­do­vá vína a cuvée, dopl­ně­ná odrů­do­vý­mi pálen­ka­mi, letos nově per­li­vý­mi víny
a také vin­ným moš­tem. Na správ­né osla­vě vino­bra­ní se beze­spo­ru musí nalé­vat i bur­čák. V troj­ské bota­nic­ké zahra­dě může­te už tra­dič­ně ochut­nat jak bílou, tak čer­ve­nou vari­an­tu. I letos jej ve zdej­ším vin­ném skle­pě vznik­ne 2000 lit­rů. Přijďte si o víken­du
15. a 16. září užít svá­tek vini­ce s kou­zel­ným výhle­dem na pano­rá­ma Prahy. Doprovodný pro­gram pro­bí­há od 11.00 do 19.00 hodin.

Otevírací doba v září:

Skleník Fata Morgana:
od 9.00 do 18.00 (út–ne, svá­tek)

Venkovní expo­zi­ce:
od 9.00 do 19.00

Vinotéka sv. Klára:

od 13.00 do 21.00 (po–čt)
od 11.00 do 21.00 (pá–ne, svá­tek)


 

Vinice sv. Kláry se roz­klá­dá na plo­še 3,5 hek­ta­ru pro­slu­ně­né­ho troj­ské­ho sva­hu. „Vzhledem ke skal­na­té­mu pod­lo­ží jsou vin­nou révou osá­ze­né tři hek­ta­ry plo­chy vini­ce. Každoročně zde ruč­ně skli­dí­me oko­lo 20 tisíc kilo­gra­mů hroz­nů, z nichž po zpra­co­vá­ní v míst­ním skle­pě vznik­ne až 20 tisíc lah­ví vína,“ říká Bohumil Černý, ředi­tel Botanické zahra­dy hl. m. Prahy.

 

Ačkoliv vět­ši­na rost­lin aktu­ál­ním dlou­ho­do­bě suchým poča­sím trpí, míst­ním hroz­nům letoš­ní rok zatím pře­je. „Léto s vyso­ký­mi tep­lo­ta­mi nemá na úro­du na zdej­ší vini­ci téměř žád­ný vliv. Část hroz­nů sice utr­pě­lo úžeh sil­ným slu­neč­ním žárem, suché poča­sí ale záro­veň nepro­spí­vá plís­ňo­vým cho­ro­bám, hroz­ny jsou tudíž zdra­vé, tím se ztrá­ty vyrov­ná­va­jí. Kvalita budou­cí­ho vína se tak odvi­ne zejmé­na od prů­bě­hu poča­sí v září,“ uvá­dí Martin Beránek, kurá­tor vini­ce sv. Kláry. První hroz­ny byly z vini­ce skli­ze­ny už v tom­to týd­nu. „Prozatím to byly zejmé­na hroz­ny urče­né k výro­bě bur­čá­ku. Pro čer­ve­nou vari­an­tu to byl Modrý Portugal a pro bílou
už tra­dič­ně odrů­dy Chrupka bílá a Müller Thurgau,“
dodá­vá Martin Beránek. Hlavní skli­zeň hroz­nů plá­nu­jí vino­hrad­ní­ci na dru­hou polo­vi­nu září v závis­los­ti na poča­sí a vyzrá­vá­ní hroz­nů.

 

Co nabíd­ne vini­ce sv. Kláry o vino­bra­ní?

Vinařští fajnšme­kři by si roz­hod­ně nemě­li nechat ujít míst­ní medai­lo­vá vína, napří­klad Rulandské mod­ré rosé 2017, oce­ně­né na letoš­ní sou­tě­ži Král vín. Úspěchy dlou­ho­do­bě sklí­zí
i čer­ve­ná vari­an­ta této odrů­dy. Ročník 2015 zís­kal na sou­tě­ži Král vín v tom­to roce zla­tou medai­li. „Novinkami v naší nabíd­ce je také kom­bi­na­ce odrůd Rulandské šedé
s Rulandským mod­rým a růžo­vé cuvée Rulandské mod­ré a Modrý Portugal. Ty navíc dopl­ňu­jí dvě per­li­vá vína z odrůd
Modrý Portugal a Rulandské šedé. I ta mohou návštěv­ní­ci ochut­nat letos popr­vé,“ uvá­dí Vladimíra Egertová, vedou­cí vini­ce sv. Kláry.

Máte chuť na něco ostřej­ší­ho? Pak vyzkou­šej­te ori­gi­nál­ní odrů­do­vé mato­li­no­vé pálen­ky,
kte­ré pří­jem­ně zahře­jí zejmé­na v chlad­něj­ším poča­sí. Na výběr máte hned ze tří vari­ant vyro­be­ných z odrůd Rulandské šedé, Tramín čer­ve­ný a Muškát morav­ský. Nemůžete pít alko­hol? Specialitou letoš­ní­ho vino­bra­ní bude i vari­an­ta pro řidi­če: paste­ro­va­ný hroz­no­vý mošt z odrů­dy Modrý Portugal, kte­ré­ho bylo vyro­be­no 2000 lah­ví.

 

15. a 16. září – dva dny plné hud­by a vína

Po oba víken­do­vé dny se od 11.00 do 19.00 před­sta­ví i vinař­ská pro­duk­ce dal­ších před­ních vinař­ství z Čech a Moravy. Ochutnáte napří­klad vína z Vinařství Vondrák, Vinařství Konečný, Vinařství Maděřič, Pavel Binder, David Chocholatý a z mno­hých dal­ších.

V Ornamentální zahra­dě se může­te těšit na stán­ky s nabíd­kou vín z Jižní Afriky či Španělska. Chybět nebu­de ani výbor­né jíd­lo, a to jak pro milov­ní­ky masa, tak i pro vega­ny a vege­ta­ri­á­ny. Ochutnáte výbor­né čoko­lá­do­vé pra­lin­ky, kte­ré se skvě­le snou­bí s čer­ve­ný­mi víny, „street food“ z Avokádového bis­tra, spe­ci­a­li­ty špa­něl­ské a srb­ské kuchy­ně i výteč­né sýry. Na své si při­jde oprav­du kaž­dý labuž­ník.

Ani letos nebu­de chy­bět hudeb­ní dopro­vod. Ornamentální zahra­dou se pone­sou tóny jaz­zu
a na vini­ci vás roz­tan­čí roke­nrol, boogie-woogie nebo blu­es. Leckoho potě­ší i tra­dič­ní cim­bá­lov­ka či sta­ro­praž­ské pís­nič­ky. Návštěvníky čeká také vystou­pe­ní pís­nič­ká­ře Pavla Helana nebo „Kaliforňana z Prahy“ Geoffa Tysona.

Toužíte odha­lit tajem­ství výro­by zdej­ších vín? Nenechte si ujít mož­nost komen­to­va­né pro­hlíd­ky míst­ní­ho vin­né­ho skle­pa s prů­vod­cem. Prohlídky budou pro­bí­hat po oba dny v rám­ci ceny vstu­pu na vino­bra­ní. Sraz zájem­ců je kaž­dou půl­ho­di­nu od 12.00 do 17.30 hodin
u poklad­ny Kovárna. Počet osob v jed­né sku­pi­ně je maxi­mál­ně 20.

 

Změna pro­gra­mu vyhra­ze­na. V době koná­ní Vinobraní sv. Kláry pla­tí do Botanické zahra­dy
hl. m. Prahy zvlášt­ní vstup­né. Dospělí zapla­tí 200 Kč, zlev­ně­né vstup­né činí 70 Kč. V ceně
je vstup do bota­nic­ké zahra­dy, skle­ní­ku Fata Morgana a dopro­vod­ný pro­gram.

 

Poznejte záku­li­sí vini­ce sv. Kláry

Seznamte se s vini­cí sv. Kláry během komen­to­va­né pro­hlíd­ky v dopro­vo­du vino­hrad­ní­ků Martina Beránka a Vladimíry Egertové. Dozvíte se vše o his­to­rii památ­ko­vě chrá­ně­né vini­ce,
o pěs­to­vá­ní a způ­so­bech vede­ní révy vin­né, o jejích cho­ro­bách a škůd­cích, dále také o děle­ní odrůd na moš­to­vé a stol­ní i o veš­ke­rých pra­cích, kte­ré na vini­ci pro­bí­ha­jí během celé­ho roku.
S prů­vod­cem pro­jde­te celou vini­cí a dosta­ne­te se i do míst­ní­ho skle­pa, kde se hroz­ny zpra­co­vá­va­jí. Provázení se koná už tuto sobo­tu od 14.00 a 16.00 hodin, sraz zájem­ců
je u poklad­ny v uli­ci Nádvorní. Na pro­hlíd­ku se nepla­tí zvlášt­ní vstup­né, posta­čí běž­ná vstu­pen­ka do ven­kov­ních expo­zic bota­nic­ké zahra­dy.

Autor:
0

O Oscara bude usilovat český snímek Všechno bude

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA), kte­rá kaž­do­roč­ně sto­jí za udí­le­ním cen Český lev, dopo­ru­či­la film Všechno bude na nomi­na­ci na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší zahra­nič­ní cizo­ja­zyč­ný film, reži­sé­rem je Olmo Omerzu a pro­du­cen­tem Jiří Konečný. Akademici vybí­ra­li z 21 čes­kých hra­ných a doku­men­tár­ních fil­mů, kte­ré při­hlá­si­li sami jejich pro­du­cen­ti. Film Všechno bude dosta­ne šan­ci repre­zen­to­vat čes­kou kine­ma­to­gra­fii na již 91. roč­ní­ku cen ame­ric­ké Akademie fil­mo­vé­ho umě­ní a věd, kte­rý se usku­teč­ní 24. úno­ra 2019 v Los Angeles.

Hlasování, ve kte­rém aka­de­mi­ci vybra­li sní­mek repre­zen­tu­jí­cí čes­kou kine­ma­to­gra­fii v klá­ní o Oscary, pro­bí­ha­lo od 1. do 12. září 2018. Mezi vyso­ce hod­no­ce­ný­mi fil­my se za sním­kem Všechno bude umís­ti­ly fil­my Domestik, Jan Palach, Toman nebo Úsměvy smut­ných mužů.

Film Všechno bude nato­čil oce­ňo­va­ný reži­sér Olmo Omerzu. Jedná se o road movie o klu­či­čím přá­tel­ství, dob­ro­druž­ství a vel­ké svo­bo­dě. Příběh dvou chlap­ců, kte­rým ješ­tě neby­lo ani pat­náct a kte­ří se spo­leč­ně vydá­va­jí v ukra­de­ném autě na ces­tu přes celou repub­li­ku. Cílem jejich útě­ku je pocit svo­bo­dy a tou­ha něco zažít. Snímek zís­kal v Hlavní sou­tě­ži na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech Cenu za režii.

Olmo Omerzu se naro­dil v hlav­ním měs­tě Slovinska, Lublani. Už ve svých tři­nác­ti letech nato­čil prv­ní krát­ký sní­mek Almir (1998). V roce 2004 se roz­ho­dl ode­jít stu­do­vat do České repub­li­ky, kde absol­vo­val praž­skou FAMU a v roce 2012 debu­to­val dra­ma­tem Příliš mla­dá noc, za nějž byl v tom­též roce pro­hlá­šen na Cenách čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky za Objev roku.

Za sebou má i celo­ve­čer­ní film Rodinný film (2015). Ten mu při­ne­sl Cenu za umě­lec­ký pří­nos na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Tokiu, dvě Ceny čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky, Zlatého led­ňáč­ka a řadu dal­ších oce­ně­ní či nomi­na­ci na Českého lva hned ve třech kate­go­ri­ích včet­ně nej­lep­ší režie.

Ceny ame­ric­ké Akademie fil­mo­vé­ho umě­ní a věd jsou pova­žo­vá­ny za nej­pres­tiž­něj­ší oce­ně­ní v oblas­ti fil­mu. Nominace na Oscary budou vyhlá­še­ny 22. led­na 2019 a slav­nost­ní cere­mo­ni­ál pro­běh­ne 24. úno­ra 2019 v Los Angeles.

Autor:
0

Prague Studios se staly dějištěm natáčení části nové Kazmovy One Man Show

Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Ewa Farna, Ondřej Brzobohatý, Pokáč, Jiří Macháček, Voxel, Xindl X, Ondřej Hejma, Majk Spirit, Debbi, Lucie Bílá a dal­ší zná­mé osob­nos­ti se sta­ly akté­ry nové­ho dílu One Man Show oblí­be­né­ho inter­ne­to­vé­ho bavi­če Kazmy. Chytlavým son­gem v jejich podá­ní při­bliž­ně půl­ho­di­no­vé video, zve­řej­ně­né 12. září, vrcho­lí. Velkolepě poja­té závě­reč­né scé­ny se natá­če­ly ve špič­ko­vě vyba­ve­ných ate­li­é­rech Prague Studios v Praze-Letňanech.

Kazmova aktu­ál­ní One Man Show, kte­rá má po prv­ním dni přes mili­on zhléd­nu­tí, je sou­čás­tí osvě­to­vé doprav­ní kam­pa­ně 1/10, na níž par­ti­ci­pu­je BESIP, Ministerstvo dopra­vy a Červený kříž. Cíl je jas­ný, poku­sit se změ­nit stá­va­jí­cí nepří­z­ni­vé sta­tis­ti­ky, kdy u doprav­ní neho­dy zasta­ví jen jeden člo­věk z dese­ti. „Naše účast v pro­jek­tu One Man Show spo­čí­va­la výhrad­ně v zapůj­če­ní ate­li­é­ru – pro­sto­ry Prague Studios jsme poskyt­li zdar­ma, pro­to­že pova­žu­je­me za důle­ži­té pomo­ci dob­ré věci, kte­rá může zachrá­nit živo­ty,“ podotkl Jan Kalousek, obchod­ní ředi­tel Prague Studios.

Komplex ate­li­é­rů Prague Studios v uli­ci Toužimská 867 v Praze 9 vyros­tl na mís­tě býva­lé letec­ké továr­ny v roce 2001, v letoš­ním roce ke stá­va­jí­cím čtyřem ate­li­é­rům při­by­ly dal­ší dva s kom­plet­ním záze­mím. V sou­čas­né době má celý are­ál roz­lo­hu přes 30 000 m2 a kro­mě šes­ti moder­ních fil­mo­vých ate­li­é­rů, spl­ňu­jí­cích i ty nej­ná­roč­něj­ší poža­dav­ky pro­duk­cí z celé­ho svě­ta, jsou jeho sou­čás­tí kan­ce­lá­ře, mas­kér­ny, kosty­mér­ny, cate­ring a díl­ny.…

Autor:
0

Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat

Emily je hlav­ní posta­va nové­ho romá­nu Sarah Jio Láska z dení­ku. Po roz­vo­du se svým man­že­lem odjíž­dí ke své tetě Bee na kou­zel­ný ost­rov Bainbridge. Stráví tam nece­lý měsíc. V růžo­vém poko­ji, kde ji uby­tu­je její své­rázná teta Bee nalez­ne růžo­vý deník. Ten malý deník roz­pou­tá sled mno­ha udá­los­tí, slo­ži­tou sple­ti­tost vzta­hů, pomo­cí stříp­ků doká­že Emily roz­plést veli­kou pavu­či­nu. Potká svou dáv­nou lás­ku Grega. Na prv­ní pohled to vypa­dá snad­ně, že se spo­lu dají dohro­ma­dy. Setká se s tajem­ným Jackem, kte­rý ji postup­ně zapad­ne do děje růžo­vé­ho dení­ku. Kdo je ta tajem­ná Esther, kte­rá celý pří­běh vyprá­ví? Podaří se Emily všech­ny detai­ly spo­jit do jed­no­ho děje? Zvládne Emily napsat svůj dal­ší román? Neváhejte si dal­ší díl ze série Srdcovek pře­číst. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. …

Autor:
0

Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život

Louise L. Hay inspi­ro­va­la mili­o­ny lidí? K čemu? K nalé­zá­ní vlast­ní hod­no­ty a k žití živo­ta v rados­ti, v nalé­zá­ní i drob­ných rados­tí a hle­dá­ní sou­vis­los­tí mezi pro­ží­vá­ním všed­ních dnů a těmi vel­ký­mi poci­ty štěs­tí, na kte­ré kaž­dý z nás čeká. Čekat nemu­sí­me, sta­čí jim vyjít napro­ti.

Tím, že bude­me žít pocti­vě a napl­no kaž­dý den.

Autor:
0

Better Call Saul 4, aneb když spin-off překoná originální seriál

Perníkový táta, zná­mý také pod svým ori­gi­nál­ním názvem Breaking Bad, postup­ně vyros­tl z malé­ho kul­tov­ní­ho seri­á­lu v jeden z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších tele­viz­ních feno­mé­nů posled­ní­ho dese­ti­le­tí. Na ten nava­zu­je, dle kri­ti­ků snad ješ­tě pove­de­něj­ší, spin-off Better Call Saul. Jeho popu­la­ri­tu doklá­dá i fakt, že se dočkal své již 4. řady, kte­rá odstar­tu­je 27. září ve 22 hodin na tele­viz­ní sta­ni­ci AMC.

V pří­pa­dě Better Call Saul se jed­ná o vel­mi zda­ři­lý cros­so­ver, na kte­rý pějí ódy nejen kri­ti­ci, ale i fanouš­ci. V něm sle­du­je­me, jak se ze sna­ži­vé­ho a cíle­vě­do­mé­ho práv­ní­ka jmé­nem Jimmy McGill v podá­ní Boba Odenkirka stá­vá advo­kát zlo­čin­ců. Do vel­kých pro­blé­mů se dostá­vá teh­dy, když prvotříd­ní­mu výrob­ci drog Waltheru Whiteovi pomů­že vybu­do­vat obří ile­gál­ní byz­nys s per­vi­ti­nem mod­ré bar­vy. Jimmy v seri­á­lu ztvár­ňu­je vcel­ku milé­ho smo­la­ře, jehož pří­běh má při­blí­žit, jak snad­né je v dneš­ní době dostat se do podob­né situ­a­ce.

Autorem obou námě­tů je Vince Gilligan, kte­rý sli­bu­je, že čtvr­tá řada Better Call Saul bude ješ­tě tem­něj­ší než ty před­cho­zí. Podle jeho před­stav by měl mít seri­ál dal­ší dvě až tři sezo­ny, aby se roz­běh­nu­té pří­bě­ho­vé linie uza­vře­ly. Sledujte 4. řadu Better Call Saul od 27. září kaž­dý čtvr­tek ve 22 hodin na tele­viz­ní sta­ni­ci AMC.

Když dva děla­jí totéž, není to totéž

Cesta navá­zá­ní na vele­ú­spěš­ný seri­ál cros­so­ve­rem nemu­sí být vždy záru­kou úspě­chu. Diváci mohou být pře­sy­ce­ní, her­ci čas­to účin­ko­vá­ní v dal­ším pokra­čo­vá­ní odmí­ta­jí, scé­náris­tům občas dochá­zí nápa­dy i vtip. Nevěříte? Tak co tře­ba pokra­čo­vá­ní legen­dár­ní­ho seri­á­lu Přátelé nebo M*A*S*H!

Joey bez „svých přá­tel“

Ukázkou nezda­ři­lé­ho pokra­čo­vá­ní je tře­ba seri­ál Joey, jakož­to nástup­ce jed­no­ho z nej­ob­lí­be­něj­ších poči­nů vůbec – Přátel. Když skon­či­la 10. série vel­mi úspěš­né­ho sit­co­mu Přátelé, bylo všem šes­ti klí­čo­vým účast­ní­kům nabíd­nu­to nato­če­ní samo­stat­né­ho seri­á­lu. Tuto pří­le­ži­tost ovšem vyu­žil pou­ze Joey, kte­ré­ho ztvár­nil herec Matt LeBlanc. Děj seri­á­lu se ode­hrá­val v Los Angeles, kam hlav­ní hrdi­na při­jel za svo­jí sestrou a synov­cem z New Yorku, kde ukon­čil svo­je účin­ko­vá­ní v tele­vi­zi. Kritici ten­to pokus s pou­ze jed­nou původ­ní posta­vou nehod­no­ti­li pří­liš klad­ně. A není divu, zarpu­ti­lí fanouš­ci Přátel se pros­tě nespo­ko­ji­li jen s jed­nou posta­vou z legen­dár­ní šes­ti­ce. Asi i pro­to skon­čil Joey odvy­sí­lá­ním 22. dílu dru­hé série.

Zapomenutá legen­da: M*A*S*H – Co bylo po tom

Ještě hor­ší­ho hod­no­ce­ní se dočka­lo vol­né pokra­čo­vá­ní legen­dár­ní­ho seri­á­lu M*A*S*H s názvem M*A*S*H – Co bylo potom. Většina zná­mých postav už dal­ší natá­če­ní po skon­če­ní 6. vsé­rie absol­vo­vat nechtě­lo. Producenti si ovšem stá­li za svým, a tak vznik­lo dílo pou­ze se tře­mi původ­ní­mi posta­va­mi. Na pokra­čo­vá­ní kývli totiž jen Harry Morgan, nebo­li plu­kov­ník Potter, Jamie Farr, kte­rý ztvár­nil desát­ní­ka Maxwella Q. Klingera a William Christopher, zná­mý ze seri­á­lu jako otec John Francis Patrick Mulcahy. Po vydá­ní 29. epi­zo­dy dru­hé série ten­to expe­ri­ment tvůr­ci ukon­či­li.…

Autor:
ČT - 13.09.20180

ČT - 13.09.2018

Televizni program na 13.09.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Máte slovo s M. JílkovouTváří v tvář problému. Připravili: M. Jílková, S. Brunclík, K. Dušková, J. Smrž a R. Kudrnáček. Žánr: Sociální / Politické / Společenské záležitosti / ekonomika; HDTV|Máte slovo s Michaelou Jílkovou 6.9.2018|na téma: Proč jsme největší ateisté v Evropě a přitom holdujeme kartářkám a horoskopům?|Moderátorka Michaela Jílková bude v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovat o rozšířené víře v nadpřirozené schopnosti a především o předpovídání budoucnosti. Diskutovat budou: Claire Klingenberg - prezidentka Evropské rady skeptických organizací, Radko Tobičík - místopředseda Astrologické společnosti ČR, Ivana Regina Kupcová Sádlová - kartářka, Tereza Skálová Demeová - jasnovidka, Jolanda - kartářka, Petr Tomek - předseda Ateistů ČR, Petr Jan Vinš - teolog, Jeroným Klimeš - psycholog, a další. |Pořad Máte slovo s Michaelou Jílkovou, vysílá Česká televize ve čtvrtek ve 21.35 hod na ČT1. Pořad připravují: Michaela Jílková, Stanislav Brunclík, Jan Smrž, Kateřina Dušková, a Rudolf Kudrnáček. |Češi jsou k náboženství nejen mimořádně chladní, ale Česká republika je dokonce v těchto věcech naprostým extrémem. V Boha podle výzkumu významného amerického think tanku Pew Research Centrum, uskutečněného v minulém roce, věří pouze 29 procent obyvatel Česka. Ovšem v Polsku, na Ukrajině či v Chorvatsku je to 86 procent lidí, v Rusku 75 procent a například v Maďarsku 56 procent obyvatel. Nejblíže k nám v tomto případě mělo z osmnácti zjišťovaných zemí Estonsko, jenže i tam věří v Boha 44 procent lidí. |Proč jsme největší ateisté v Evropě a přitom holdujeme kartářkám a horoskopům? Co je příčinou tohoto stavu? Může záporná nebo kladná předpověď budoucnosti ovlivnit osud člověka? Je úspěšnost předpovědi budoucnosti větší než pravděpodobnost, že se to stane? Máme předurčený osud? Vidí astrologové a kartářky více než ostatní nebo je to podvod a vyhazování peněz?|Máte slovo s Michaelou Jílkovou - diskusní pořad, kde můžete vyjádřit svůj názor a kde řešíme problémy a témata, která působí starosti občanům! Každý divák může poslat svůj názor formou SMS nebo prostřednictvím webu České televize. Ve studiu, v němž povede moderátorka debatu, budou připraveni zastánci různých názorů na vybrané aktuální téma: zástupci odborné i laické veřejnosti. Nejde o to, aby se jeden host dostal do pozice "otloukánka", na kterého by útočili ostatní, každý bude mít šanci říct svůj názor na daný problém a obhájit ho.|Před koncem pořadu moderátorka vyhlásí téma příštího diskusního pořadu Máte slovo, vysílaného ve čtvrtek 13.9.2018 na ČT1 od 21:25 hodin.||Debatovat může přijít každý, kdo má odvahu říct veřejně svůj názor. Stačí se přihlásit na tel. čísle: 261 13 77 66 nebo e-mailové adrese: mateslovo@ceskatelevize.cz. ||Najdete nás nově na http://www.facebook.com/mateslovo. Své názory můžete posílat také formou SMS ve tvaru: MS mezera TEXT ZPRÁVY na telefonní číslo: 906 11 09. 13.09. 01:20 13.09. 02:24
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 13.09. 02:24 13.09. 04:56
Kluci v akciVaří mladí talenti na soutěži KU Young Chef 2018. Připravil M. Froyda. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|KU Young Chef 2018 je soutěž pro mladé talentované studenty, kteří chtějí nastartovat úspěšnou kariéru v gastronomii. 20. 6. 2018 oznámil Vzdělávací program Kulinářské umění založení dlouhodobé a každoroční soutěže s názvem KU Young Chef 2018 a poté v pondělí 25. 6. 2018 odstartoval "nultý“ ročník této soutěže, ve které v průběhu července a srpna 2018 bude soutěžit 30 žáků, čerstvých absolventů ze 17 škol.|Filozofií programu Kulinářské umění je nevyučovat konkrétní receptury, nýbrž se zaměřit na teoretický a praktický trénink gastronomických kulinářských technik. Ten studentům umožňuje pochopit jejich podstatu, použít je v praxi a hlavně vytvářet si svůj originální gastronomický styl a "rukopis“ a také si tvořit recepty vlastní. Kluci v akci se soutěží KU Young CHef 2018 úzce spolupracují a kamera zaznamenala a zaznamená všechny významné okamžiky. Těšit se můžete na vaření třech soutěžících, kteří nám připraví francouzskou omeletu, domácí těstoviny carbonara a hovězí steak. 13.09. 05:05 13.09. 05:32
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 13.09. 05:32 13.09. 05:59
Studio 6Droga podobná konopí má v Ostravě první oběť.|Další čtyři lidé byli převezeni do nemocnic.|Policie varuje, že dávek mohou být v oběhu tisíce.|Je důvod se velkého rozšíření obávat?|Více ve Studiu 6 v 7:10 a 8:50 na Žánr: zpravodajský magazín; jedničce a čtyřiadvacítce.|HDTV| 13.09. 05:59 13.09. 09:00
To je vražda, napsala VII, Vražda ve Fis dur, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Kevin Žánr: detektivka / krimi / thriler; G. Cremin.|HDTV|2 jazykové verze| 13.09. 09:00 13.09. 09:50
Zvláštní případRadovan Lukavský v roli nadporučíka Vašátka pátrá po pachateli vraždy v horské chatě (1971). Dále hrají: J. Kemr, J. Somr, H. Čočková, J. Hlaváčová, J. Kotrbová, I. Vyskočil, Z. Tůma, J. Moučka a další. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Scénář na motivy stejnojmenné povídky napsali H. Prošková a D. Makovička, který zemřel 13. 8. 2018 ve věku 90 let. Kamera V. Řezníček. Režie H. Bočan.|4:3|Nadporučík Vašátko (R. Lukavský) tráví vánoční dovolenou v horské chatě, kde se sešla různorodá společnost. Je tu malíř Horác (J. Kemr) a dva manželské páry, záletný režisér Skorkovský (J. Somr) s mladou, v pořadí již druhou manželkou (H. Čočková), a jeho nový objev, nepříliš chytrá Jájinka (J. Kotrbová) s manželem (I. Vyskočil). V tomto komorním prostředí dojde k vraždě a posléze i k jejímu neobvyklému rozuzlení. Vedle detektivní linky zaručuje kvalitu tohoto snímku také herecké obsazení R. Lukavského, J. Kemra, J. Somra, J. Hlaváčové, H. Čočkové a dalších. |Napínavý detektivní příběh podle stejnojmenné povídky spisovatelky H. Proškové a v režii H. Bočana pro televizi zpracoval scenárista a dramaturg Drahoslav Makovička (napsal desítky scénářů k filmům a televizním hrám, ale i divadelní hry, studie a kritiky), jenž zemřel 13. 8. 2018 ve věku 90 let. 13.09. 09:50 13.09. 11:02
SaturninOldřich Vízner a Ondřej Havelka v seriálu podle slavného stejnojmenného humoristického románu Zdeňka Jirotky. Na scénu se vrací skvělý sluha, který umí najít východisko z každé situace... (1994). Dále hrají: Žánr: komedie / sitcom; M. Lasica, L. Zedníčková, O. Jirák, P. Vacek, J. Synková, L. Gerendáš a další. Scénář M. Wagnerová a J. Věrčák. Kamera J. Špelda. Režie J. Věrčák.|4:3|Ve čtyřdílném seriálu budete nyní svědky, jak Saturnin vstoupí do života Jiřího Oulického, jeho dědečka, tety Kateřiny a dalších, aby s ním prožívali situace, které by se bez Saturnina těžko daly zvládnout už proto, že by pravděpodobně nikdy nemohly nastat. A jistě znovu potěší všechny diváky, kteří mají rádi dobrý a inteligentní humor, humor ze života, který nás nutí také se zamyslet, proč a čemu se to vlastně smějeme. |Vedle neodolatelné dvojice hlavních hrdinů - Oldřich Vízner a Ondřej Havelka - se v roli doktora Vlacha představí Milan Lasica, dědečka hraje Lubomír Lipský, slečnu Barboru Lucie Zedníčková, tetu Kateřinu Jana Synková a Milouše Petr Vacek. 13.09. 11:02 13.09. 11:45
Černé ovceDATOVÁ SCHRÁNKA - Úřední dopisy určené panu Uhlířovi dostává do své datové schránky úplně jiný pan Uhlíř. Oběma to komplikuje život. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 13.09. 11:45 13.09. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 13.09. 12:00 13.09. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 13.09. 12:20 13.09. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená se nebavit. Kaleidoskop nápadů. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 13.09. 12:30 13.09. 14:00
PyžamoNení oslava jako oslava. Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1980. Hrají: M. Kopecký, I. Janžurová, J. Bláha, L. Skořepová, M. Pešek a další. Scénář J. Dietl. Kamera J. Novotný. Režie J. Dudek. Žánr: klasické drama / historický film;Manželský pár (M. Kopecký a I. Janžurová) se chystá na oslavu padesátin manželova šéfa, který slaví významné životní jubileum. Avšak, k jejich úžasu, je šéf (J. Bláha) s manželkou (L. Skořepová, od jejíhož narození v těchto dnech uplyne 95 let) přivítají v pyžamu. Když dostanou pozvání na další šéfovu oslavu, manželka, kterou rozčílila jejich nevychovanost, na ni odmítá jít. Nakonec je napadne, že jim uštědří lekci a na oslavu se vypraví rovněž v pyžamu. Ať se chytnou za nos! Jenže, tam je čeká nemilé překvapení... 13.09. 14:00 13.09. 14:22
LedvinaNapínavý příběh o jednom zdánlivě jednoduchém rozhodnutí (1987). Hrají: J. Novotný, M. Šplechtová, H. Čížková, L. Trojan, M. Pešek a další. Scénář J. Chalupa. Kamera V. Holomek. Režie P. Moskalyková. Žánr: film / dramatický pořad;Začalo to v jednom obyčejném letním dni na chatě. Její majitel, inženýr Kouba (J. Novotný), si pozval řemeslníky, aby mu postavili saunu. Jenže přijíždí manželka (M. Šplechtová) s velkým problémem. Synův stav se zhoršil, podle lékařů potřebuje transplantaci ledviny. Lékaři navrhují, že udělají rodičům test, zda by ji mohli poskytnout synovi oni. Zdánlivě jasné řešení není ale tak jednoduché přijmout. Inženýr Kouba má před sebou důležitou cestu do Venezuely, k níž směřoval celou svou profesní dráhu, žena se zase bojí, že umře. Do toho všeho přijíždí manželův šéf (L. Trojan) se svou ženou (letošní jubilantka H. Čížková)... Složitá životní situace této rodiny se řeší i mezi řemeslníky. Jeden z nich dokonce rodičům nabídne za jistých podmínek svou ledvinu. 13.09. 14:22 13.09. 15:05
Záchranáři, Ženské spiknutíV seriálu z prostředí Vysokých Tater se proplétají životní osudy členů horské služby s dramatickými okamžiky jejich náročné práce (2002). Hrají: D. Szabó, I. Martinka, Ľ. Kostelný, Žánr: klasické drama / historický film; Z. Stivínová a další. Scénář J. Křižan. Kamera M. Štrba. Režie V. Michálek.|16:9|Zvukový popis|V Tiborově (D. Szabo) rodině se schyluje k dvojnásobné svatbě. Klárka (Z. Fialová) se loučí s Martinem (L'. Kostelný) a ani jeden z nich neví, jak bude jejich vztah pokračovat. Tibor absolvuje výstup se svým klientem, podnikatelem Adamicou (M. Ťapák), který by chtěl své osobní problémy vyřešit únikem do hor. Skutečným problémem se však ukáže jeho manželka, napětí mezi nimi přeroste téměř do kriminálního činu. 13.09. 15:05 13.09. 15:57
To je vražda, napsala VII, Rodinný lékař, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Walter Žánr: detektivka / krimi / thriler; Grauman.|HDTV|2 jazykové verze| 13.09. 15:57 13.09. 16:45
Cestománie, Litva - V barvách jantaruCesta zemí křížů, dřevěných soch a jantaru, která po staletí musela bojovat o svůj jedinečný charakter. Z tvrdošíjnosti obyvatel Litvy vzešla její současná tvář, která překvapí nejednoho Žánr: turistika, cestování; cestovatele (2002). Scénář a režie J. Sebechlebský.|16:9|Zvukový popis|Litva, nevelká země na břehu Baltského moře, si až do dnešních dnů uhájila svůj jedinečný charakter. A nebylo to vůbec snadné - vždyť ležela na průsečíku zájmů Německa, Polska a Ruska. V roce 1991 se jí konečně podařilo vyklouznout z objetí sovětského bratra a stát se samostatnou republikou, která je stále nespravedlivě vnímána jako východní výspa Evropy. Přitom je plná nevšedních míst, která nikde jinde jen tak neuvidíme. Navštívíme místa, kde moře po bouři vyplavuje na břeh kousky jantaru. Projdeme hlavním městem Vilniusem, v němž se výjimečně pojí duch západu a východu, i přísně chráněným přírodním parkem na poloostrově Kurská kosa, jehož šedé duny v sobě ukrývají několik rybářských osad pomalu zasypávaných pískem. A spatříme také místo, kde je na malé ploše patrně nejvíce křížů na světě. Jeho mystická atmosféra vypovídá mnohé o nezlomnosti a hluboce duchovnímu založení jednoho z nejsvéráznějších národů starého kontinentu. 13.09. 16:45 13.09. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 13.09. 17:15 13.09. 17:42
Černé ovceNAVIJÁK - Nové auto pana Holinského zcela shořelo. Kdo by měl uhradit škodu - pojišťovna, prodejce, nebo majitel auta? Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 13.09. 17:42 13.09. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 13.09. 18:00 13.09. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 13.09. 18:25 13.09. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 13.09. 18:55 13.09. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 13.09. 19:00 13.09. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 13.09. 19:50 13.09. 20:00
Doktor Martin, Zlomená srdceMiroslav Donutil v roli špičkového chirurga, který z
Autor:
Prima - 13.09.20180

Prima - 13.09.2018

Televizni program na 13.09.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Poslední poldaMickův parťák, Andreas, je vdovou po zesnulém kolegovi obviněn z vydírání. Stal se nepohodlným, protože narazil na stopu zločinu spáchaného kolegy v policejních řadách. Mick mu bude muset pomoct a odhalit pravdu... Německý kriminální seriál (2014). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další 13.09. 03:10 13.09. 04:10
Komisař Rex V (3) -ST -W -HDMladá studentka medicíny je zavražděna při projížďce na horském kole. Stopy zavedou komisaře Brandtnera s Rexem na jednu soukromou kliniku... Německý kriminální seriál (1999). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, G. Zemann, M. Weinek a další. Režie O. Kreinsen 13.09. 02:10 13.09. 03:10
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 13.09. 06:20 13.09. 06:40
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 13.09. 06:40 13.09. 07:05
JetelínBob a Róza se pohádají, jestli vaří líp chlapi, nebo ženské. Vsadí se, kdo z nich udělá lepší svíčkovou. Další příběh z cyklu bláznivých mikrokomedií o sousedech ze vsi Jetelín. Hrají J. Ježková, R. Genzer, J. Šťastný, J. Hána, L. Molínová, M. Procházková, L. Benešová, R. Bár a další. Režie M. Kopp (Premiéra) 13.09. 07:05 13.09. 07:55
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 13.09. 07:55 13.09. 08:50
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 13.09. 08:50 13.09. 09:20
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 13.09. 09:20 13.09. 10:20
Katie Fforde: Slavnostní okamžikGrace právě prožívá krach manželství a musí se vyrovnat s finančními problémy a s tím, že se její muž stěhuje k mladší milence. Naštěstí potkává mladou těhotnou umělkyni Ellie, která jí pomůže, aby našla toho pravého muže a dala si život zase do pořádku... Německý romantický film (2010). Hrají R. Immanuelová, J. Brendler, A. Hausburgová a další. Režie J. Delbridge (Premiéra) 13.09. 10:20 13.09. 12:15
Polední zprávy 13.09. 12:15 13.09. 12:25
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 13.09. 12:25 13.09. 13:30
Poslední poldaMickův parťák, Andreas, je vdovou po zesnulém kolegovi obviněn z vydírání. Stal se nepohodlným, protože narazil na stopu zločinu spáchaného kolegy v policejních řadách. Mick mu bude muset pomoct a odhalit pravdu... Německý kriminální seriál (2014). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další (Premiéra) 13.09. 13:30 13.09. 14:30
Komisař Rex V (4) -ST -W -HDNebezpečný plyn sarin kdysi zabíjel na světových bojištích. Teď má posloužit pachatelům grandiózní loupeže diamantů... Německý kriminální seriál (1999). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie B. Fürneisen 13.09. 14:30 13.09. 15:30
Komisař Rex V (5) -ST -W -HDProč někdo usiloval o bezcenný kýčovitý obrázek tak, že kvůli němu neváhal ani vraždit? Německý kriminální seriál (1999). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, M. Weinek, G. Zemann, M. Sägebrechtová a další. Režie B. Fürneisen 13.09. 15:30 13.09. 16:35
Odpolední zprávy 13.09. 16:35 13.09. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 13.09. 16:50 13.09. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 13.09. 17:50 13.09. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 13.09. 18:55 13.09. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 13.09. 19:40 13.09. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 13.09. 19:55 13.09. 20:15
KrejzoviNový díl komediálního seriálu. Flanderková má kamarádku logopedku, která u Viky odhalila nedomykavost sykavek. Když přijde k Báře na návštěvu, odhalí stejný problém i u zbytku rodiny. Anna s Anetou společně absolvují kurz vaření. Anna v tom vidí příležitost, jak se navzájem sblížit. Povede se to? K Petrovi přijde zvláštní podivín, který vykupuje slepice z velkochovu, aby jim zajistil příjemný podzim života. Plete jim i pěkné svetříky. V rádiu zlobi tiskárna. Danka poprosí o pomoc Mártyho. Marty se snaží, ale někdo další potřebuje, aby se papíry, které má tiskárna vytisknout, nedostaly na veřejnost... Hrají V. Postránecký, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a další. Režie L. Kodad (Premiéra) 13.09. 20:15 13.09. 21:35
Prima PartičkaOblíbená a nespoutaná Partička! Sledujte show, která srší humorem, improvizací a neskutečnými momenty, za kterými i letos budou stát Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný. Tentokrát navíc se speciálními hosty! (Premiéra) 13.09. 21:35 13.09. 22:45
1 PROTI VŠEMJediná česká zábavná show, ve které můžete vyhrát až jeden a půl milionu korun. Vyzkoušejte svůj odhad proti zbytku země, a hlavně se skvěle pobavte s Liborem Boučkem a Leošem Marešem 13.09. 22:45 14.09. 00:10

Prima Max

Název programu Popis Od Do
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 13.09. 06:55 13.09. 07:20
Přestávka ve vysílání 13.09. 02:09 13.09. 06:55
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) (Premiéra) 13.09. 09:05 13.09. 09:55
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 13.09. 09:55 13.09. 10:50
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 13.09. 10:50 13.09. 11:50
Všechny cesty vedou do ŘímaMaggie vezme dceru Summer na výlet do Itálie, aby ji dostala co nejdál od jejího problematického přítele. Maggie zde potká svou dávnou lásku, Lucu. Jeho matka se chce dostat do Říma a Summer zase zpátky do New Yorku. Ukradnou proto Lucovo auto a dobrodružná cesta může začít... Americko-italská romantická komedie (2015). Hrají S. J. Parkerová, R. Bova, C. Cardinalová, R. Dayová, P. Vegová a další. Režie E. Lemhagenová 13.09. 11:50 13.09. 13:45
Tajný agent v sukniGeorge žije skoro dokonalý život. Pak je ale obviněn ze zpronevěření peněz a musí do ochrany svědků, aby mohl svědčit proti mafii, která ho zradila. Nejde ale o jen tak obyčejnou ochranu svědků... Americká komedie (2012). Hrají T. Perry, E. Levy, D. Richardsová a další. Režie T. Perry 13.09. 13:45 13.09. 16:15
Rivalové navždy - bitva o teniskyBratři Adi a Rudi Dasslerovi pocházeli ze ševcovské rodiny a snili o tom, že vytvoří perfektní sportovní obuv. Svému snu byli ochotni obětovat vše. Včetně svého přátelství, když vybudovali dvě konkurenční firmy Adidas a Puma... Druhá část německého životopisného filmu (2015). Hrají H. Koffler, Ch. Friedel, H. Herzsprunogová, A. Levshinová a další. Režie P. Stennert, C. Boss 13.09. 16:15 13.09. 18:10
Nebezpečná záměnaKdyž dojde na letišti k nešťastné záměně zavazadel, netuší Jennifer, že to povede k ohrožení celé rodiny... Americký film (2015). Hrají L. Lunerová, S. Brand, A. Whitbyová a další. Režie F. O. Ray 13.09. 18:10 13.09. 20:00
TchánNěkdy není postrachem rodiny tchyně, ale tchán. Zvláště když připravuje svatbu, která už není zapotřebí... Česká komedie (1979). Hrají J. Bláha, L. Havelková, V. Brodský, V. Kaplanová, D. Veškrnová, S. Skopal a další. Režie Z. Míka 13.09. 20:00 13.09. 21:50
SamecPřitažlivý Nikki se přestěhuje do Los Angeles, nemá žádné peníze ani bydlení, a tak balí postarší bohaté dámy, od kterých se nechává vydržovat. Mezitím si užívá s každou dívkou, která se mu líbí a má peníze. Štěstí ho však nemusí provázet věčně... Americká komedie (2009). Hrají A. Kutcher, A. Hecheová, S. Stan a další. Režie D. Mackenzie 13.09. 21:50 13.09. 23:55
Komando postradatelnýchParta boháčů, kteří už ve svém životě všeho dosáhli, se rozhodne pro zvláštní adrenalinovou zábavu. Jelikož mají rádi vzrušení, zaplatí obrovské množství peněz za to, že budou dopraveni do nefalšované bojové akce. Očekavají od toho plno legrace a dobrodružství, jenže si neuvědomují, že tentokrát přestřelili... Americký akční film (2012). Hrají Ch. Slater, S. Bean, V. Rhames, D. Monaghan, J. Cromwell a další. Režie M. Korostyševskij 13.09. 23:55 14.09. 01:25

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Top Gear 2011Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2010). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 13.09. 17:00 13.09. 18:15
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2004 - 2005) 13.09. 18:15 13.09. 18:45
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2004 - 2005) 13.09. 18:45 13.09. 19:15
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2004 - 2005) 13.09. 19:15 13.09. 19:40
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2004 - 2005) 13.09. 19:40 13.09. 20:05
Poslední chlap na ZemiSkupina posledních lidí na Zemi, vedená bývalým bankovním úředníkem Philem, si užívá to, že mají všechno na planetě jenom pro sebe. Občas je to ale těžké, když se musí sami o vše postarat... Americký sitcom (2016). V hlavních rolích W. Forte, K. Schaalová, J. Jonesová a další 13.09. 03:10 13.09. 03:40
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 13.09. 20:05 13.09. 20:15
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu (Premiéra) 13.09. 20:15 13.09. 21:20
Teorie velkého třeskuVztah Sheldona a Amy pokročí na vyšší úroveň, když se rozhodnou, že si společně pořídí domácího mazlíčka - želvu. Následuje ale rychlé ochlazení, jakmile se Amy dozví, že si Sheldon podal přihlášku do mise s cílem kolonizovat Mars... Americký sitcom (2014). Hrají J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg, K. Nayyar, K. Cuocová a další 13.09. 21:20 13.09. 21:50
Teorie velkého třeskuNapětí mezi Sheldonem a Leonardem vyvolá článek v odborném časopise, který otiskne jejich společnou práci, ale jako autor je uveden pouze Sheldon... Americký sitcom (2014). Hrají J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg, K. Nayyar, K. Cuocová a další 13.09. 21:50 13.09. 22:20
Total RecallStavební dělník Arnold Schwarzenegger využije služeb cestovní kanceláře Recall, která nabízí virtuální dovolenou na Marsu. Implantace představ do jeho mysli se však nezdaří, život se mu převrátí naruby a musí bojovat o své přežití... Americký akční sci-fi film (1990). Dále hrají S. Stoneová, R. Ticotinová, M. Ironside a další. Režie P. Verhoeven 13.09. 22:20 14.09. 00:45
Minority ReportV nedaleké budoucnosti policisté chytali vrahy díky takzvaným tušitelům, kteří měli zvláštní nadání vidět budoucí vraždy. Po šesti letech byl projekt zrušen a tušitelé byli posláni do anonymity. Stále však vidí vraždy a chystají
Autor:
TV Barrandov - 13.09.20180

TV Barrandov - 13.09.2018

Televizni program na 13.09.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 13.09. 01:40 13.09. 02:25
Na plac! 13.09. 02:25 13.09. 03:10
Julie a NikolasPokračování německého romantického seriálu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. Warmuth, S. Koch a další 13.09. 03:10 13.09. 04:15
Konec vysílání 13.09. 04:15 13.09. 04:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 13.09. 04:45 13.09. 09:30
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 13.09. 09:30 13.09. 11:05
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 13.09. 11:05 13.09. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 13.09. 12:40 13.09. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 13.09. 13:50 13.09. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 13.09. 14:50 13.09. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 13.09. 15:50 13.09. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 13.09. 17:10 13.09. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 13.09. 18:30 13.09. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 13.09. 19:20 13.09. 20:20
Týden s prezidentemExkluzivní rozhovor generálního ředitele TV Barrandov s prezidentem České republiky Milošem Zemanem (Premiéra) 13.09. 20:20 13.09. 21:25
Duel Jaromíra SoukupaExkluzivní živě vysílaný rozhovor s předními politiky. Aktuální otázky, pádné argumenty, ožehavá témata (Premiéra) 13.09. 21:25 13.09. 23:00
Jak dopadly Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad Jaromíra Soukupa, ve kterém kauzy nezůstávají otevřené, ale dotahují se do konce. Jak to dopadlo v Kauzách Jaromíra Soukupa je unikátní propojení investigativního pořadu s rozhovory Jaromíra Soukupa s hlavními aktéry probíraných příběhů (Premiéra) 13.09. 23:00 14.09. 00:05

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Na plac! 13.09. 03:55 13.09. 05:10
Zákon a pořádek V (22,23)Získat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Závěr páté řady amerického krimi seriálu (1994 -1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocenných částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 13.09. 01:55 13.09. 03:55
Konec vysílání 13.09. 05:10 13.09. 05:40
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec 13.09. 05:40 13.09. 06:15
Matlock (7,8)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Americký krimi seriál (1986-1987). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obvineni z vraždy. Při jeho pátrání mu pomáhají mladí soukromí detektivové Tyler Hudson a jeho dcera Charlene, která původně vystudovala právo na prestižní Harvardské univerzitě, podobně jako její otec. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 13.09. 06:15 13.09. 08:20
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 13.09. 08:20 13.09. 09:55
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 13.09. 09:55 13.09. 10:55
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 13.09. 10:55 13.09. 12:25
Live Teleshopping 13.09. 12:25 13.09. 14:30
Věřte nevěřteZahrajte si neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 13.09. 14:30 13.09. 15:30
Matlock (9,10)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Americký krimi seriál (1986-1987). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obvineni z vraždy. Při jeho pátrání mu pomáhají mladí soukromí detektivové Tyler Hudson a jeho dcera Charlene, která původně vystudovala právo na prestižní Harvardské univerzitě, podobně jako její otec. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 13.09. 15:30 13.09. 17:40
Velkolepé století (20,21)Život v harému znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... První řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, F. Ahmet, A. Hafsa Sultan, M. Uzerli, O. Yalabik, N. Aysan a další. Režie M. Okay (Premiéra) Turecký seriál o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 13.09. 17:40 13.09. 20:00
Loď snůNa své pouti po světových mořích navštěvuje luxusní parník Deutschland atraktivní turistické destinace, nejkrásnější pláže a daleké přístavy. Posádka lodi i její klienti prožívají na vysněné dovolené své životní příběhy.... Německý romantický seriál. Hrají H. Naumann, A. Hagen, H. Keller, F. Medina, W. Pohl a další. Režie M. Steinke (92 min) (Premiéra) Andreas Brauer se plaví do Mexika se svou tetou Margaret. Žije v Argentině a vlastní firmu na výrobu kosmetiky. Andreas ji zatím vede, ale jeho místo chce další bratranec, který začíná mít u tety větší podporu. Je totiž ženatý a chystá se svoji ženuco nejdříve představit. Andreas proto potřebuje urychleně také ženu. Dá si inzerát a uzavře dohodu s Corinou Walterovou. Ona mu bude dělat na lodi manželku a on ji za to dobře zaplatí. Margaret je chytrá dáma, která malý podvod rychle odhalí. Přesto mezi nimi přeskočí jiskra a možná bude i svatba... Uve Kalert je nemocný muž.Sylvie Prosceová je na tom stejně, největší hypochondr na lodi. Není divu, že si ti dva padli do noty. Uve slyšel část hovoru lodního lékaře o smrtelném virusu. Myslel si, že se o stavu Sylvie. Uve se tedy rozhodl poslední dny Silvii zpříjemnit. Dají si pořádné jídlo a vyrazí na výlet. Všechny alergie jsou pryč a svět je zase nějak hezčí... Cukrářka Olivie najde ve skladu černého pasažéra, mladého Juana. Nosí mu tam jídlo, ale její srdce je slabé a udělá se jí nevolno. Juan běží pro pomoc a tím se prozradil. Než přistanou, bude Juan pomáhat v kuchyni. Je velmi šikovný a tak se kapitán rozhodl si celou věc nechat pro sebe... 13.09. 20:00 13.09. 22:00
Big Ben: Vídeňská krevI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi série (2005). Hrají O. Fischer, K. Abt, R. Drexel, K. Fischerf, G. Gillian a další. Režie W. F. Henschel (93 min) Resi Berghammerová dostává pozvání od přítelkyně Gerdy, aby se zúčastnila absolventského plesu své kmotřenky Fanny ve Vídni. Stane se ale neco hrozného: v noci před plesem je Gerda zavražděna jedem na krysy. Ben cestuje ve velkých obavách do Vídně také, protože jeho matka je od Gerdiny smrti nezvěstná. Během týdne umírají ve Vídni za záhadných okolností další 2 ženy ? opět na otravu krysím jedem. Když se Resi konečně objeví, nechce Benovi ani vídeňské policii říct, kde se celou dobu zdržovala. Protože na inkriminovanou noc nemá alibi, dostává se do okruhu podezřelých a nesmí opustit Vídeň. Ben a Nadine tu zůstávají s ní a pomáhají tamní policii s vyšetřováním série vražd. 13.09. 22:00 14.09. 00:05
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
NOVA - 13.09.20180

NOVA - 13.09.2018

Televizni program na 13.09.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Krok za krokemCarol utratila značnou částku za půjčené videokazety a rozhodne se, že rodina musí šetřit. Děti ale odmítají omezit své utrácení, a tak Carol striktně zruší všechny výdaje mimo nezbytných. Děti si svou zlost vybíjí na Brendanovi, který se rozhodne utéci. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 13.09. 02:35 13.09. 03:15
Kriminálka Las VegasV hotelovém pokoji je nalezena mrtvá žena. Její tělo je poseté spáleninami od laseru. Zanedlouho se objeví další podobný případ. Touha být krásnější zavedla obě na "kliniku věčného mládí", kde se jim chyba lékaře stala osudnou. Grissom, Sara a Greg vyšetřují případ starého muže, který se udusil ve svém domě v průběhu jeho odhmyzování. Pátá řada amerického seriálu (2004). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 13.09. 01:55 13.09. 02:35
Snídaně s Novou 13.09. 05:55 13.09. 08:45
Novashopping 13.09. 08:45 13.09. 09:00
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie O. Kepka Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 13.09. 09:00 13.09. 09:50
Výměna manželek XJak si poradí zkušená matka Andrea v pro ni chaotické a zanedbané domácnosti? Dokáže se Kristýna postarat o funkční rodinu se třemi dětmi? Úspěšná reality show, ve které si dvě ženy vymění domácnost na dobu deseti dní, které stráví pod dohledem nového chotě, nových dětí a hlavně televizní kamery! (2018) (skryté titulky) 13.09. 09:50 13.09. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 13.09. 11:00 13.09. 11:50
Tescoma s chutíDobrá kuchyně s Radkem Šubrtem a VIP hosty. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 13.09. 11:50 13.09. 12:00
Polední Televizní noviny 13.09. 12:00 13.09. 12:30
Krok za krokemZa Frankem přijíždí Scooter, jeho nejlepší přítel z dětství. Daně a Carol se nelíbí nejen jeho životní styl, ale především nepříliš civilizované chování a negativní vliv na Franka. Poté, co Scooter vezme JTho na návštěvu do striptýzového klubu, dojde i Frankovi trpělivost. Cody vyhraje krocana Elmera. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 13.09. 12:30 13.09. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Dalibor Frynta zapíjí smutek z rozchodu s Monikou a kvůli kocovině nedokáže operovat. Bobo Švarc se jeho operace ochotně ujme. Snaží se dokázat, že je zodpovědnější lékař než Frynta a zasloužil by si místo primáře urgentního příjmu. Zdena a David Suchý se zařizují v novém bytě. Zdena zvažuje možnost vzít i sem nemocného dědu Rosického, ale tvrdě narazí u Davida i nevlastní matky Marty. Ta Zdeně připomene, že kvůli rodině Rosických přišla o dům. Jakub, Kuba, Maty a Filip mají zaplatit vysokou pokutu za výpadek proudu kvůli osvětlení při otvíračce klubu. S finančními problémy se mezi ně vkrádá první veliký konflikt. Babeta dál trénuje pozitivní myšlení při péči o nejprotivnějšího pacienta Jindřicha Valšíka. Jindřich nemůže praštěnou vrchní vystát a rozhodne se utéct z nemocnice. Hrají P. Rychlý, J. Šťastný, R. Fiala, J. Čenský, D. Morávková, S. Nováková, B. Štěpánová, J. Kanyza a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 13.09. 12:50 13.09. 14:10
Můj přítel MonkMonkův soused Kevin Dorfman dělá účetního kouzelníkovi Torinimu. V jeho účetnictví objeví nesrovnalosti, jde mu to ohlásit do divadla. Torini mu řekne, aby si toho nevšímal, a požádá ho, aby za něj zaskočil při příštím představení, protože potřebuje odcestovat. Kevin nadšeně souhlasí. Těsně před vystoupením mu Torini zavolá z Rena. Všichni slyší přes hlasitý odposlech velkou novinu - právě se oženil se svou asistentkou Tanyou. Vystoupení je katastrofa, Kevinovi se žádný trik nepodaří, jediní, kdo mu tleskají, jsou Monk a Natalie. Když jde Monk po vystoupení do zákulisí, zjistí, že byl Kevin zavražděn. Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 13.09. 14:10 13.09. 15:05
Můj přítel MonkMonk připoutaný řetězem k betonovému sloupu protestuje proti demolici parkovacích garáží v San Francisku. Eileen Hillové, zástupkyni městské rady, vysvětlí, že toto místo je pro něj posvátné, protože zde byla zavražděna jeho zena Trudy. Eileen mu slíbí, že nechá radu o demolici znovu hlasovat. Hlasování se však neuskuteční, protože Hillová se na něj nedostavila. Monk se dozvídá, že radní měla schůzku s novinářem Paulem Crawfordem. Ženu záhy vyplavi moře, byla uškrcená... Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 13.09. 15:05 13.09. 16:00
Kriminálka Las VegasV jednom domě v ulici probíhá "sousedská" swingers párty. Všichni se dobře baví až do okamžiku, kdy ve fontáně objeví mrtvolu mladé ženy. Druhý případ je přidělen Nickovi s Warrickem. Interiér bývalé herny je celý od krve. Majitel byl usmrcen cirkulárkou. Kdo je jeho vrahem? Bývalí nájemníci herny - mladý pár, který neměl peníze na nájem? Pátá řada amerického seriálu (2004). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 13.09. 16:00 13.09. 16:57
Odpolední Počasí 13.09. 16:57 13.09. 17:00
Odpolední Televizní noviny 13.09. 17:00 13.09. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 13.09. 17:25 13.09. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie O. Kepka Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 13.09. 18:25 13.09. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 13.09. 19:30 13.09. 20:20
Ordinace v růžové zahradě 2Do nemocnice zavolají policii, protože někdo vykradl sklad léků. Ukáže se, že k tomu použil Jonášovu vstupní kartu, takže podezření padne na Jonáše. Denisa nastupuje na záchranku a hned první den narazí na Hanáka, který působi po smrti Andrey jako nerudný a přísný šéf. Marika řeší případ zraněného mladíka, kterému jeho víra zakazuje, aby přijal cizí krev, a hrozí proto, že ho lékaři budou muset nechat zemřít... Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 13.09. 20:20 13.09. 21:35
Život ve hvězdáchSilné emoce a slzy dojetí, splněná přání a sny, sdílená radost a úsměvy štěstí. Nový pořad, ve kterém hlavní roli máte Vy! 13.09. 21:35 13.09. 22:10
Tváří v tvář(Face Off) Pomstou posedlý agent si vymění tvář s psychopatickým teroristou, aby mohl proniknout do lůna zločinu. USA 1997, thriller. Hrají J. Travolta, N. Cage, J. Allen, G. Gershon, D. Swain a další. Režie J. Woo Šest let poté, co psychopatický zabiják Castor Troy postřelil agenta FBI Seana Archera a zabil přitom jeho pětiletého syna, se Sean docká vytoužené odplaty. Castora se mu podaří dopadnout, ale zjistí, že krátce předtím instaloval někde v L. A. časovanou bombu plnou smrtícího nervového plynu. Troy je po zásahu policie v kómatu, a tak jedinou možností, jak to zjistit, je vymámit pravdu z jeho poněkud infantilního bratra Polluxe, který je ve vězení. Plastičtí chirurgové nasadí Seanovi pomocí speciální operace Castorovu tvář a pošlou ho za Polluxem. Všechno klape, dokud se Castor nečekaně neprobere z kómatu a nedonutí lékaře, aby mu "nasadil" tvář Seana Archera. Poctivý polda se tak ocitne v pasti, z níž není zdánlivě úniku. Sebevědomý Castor zaujme jeho místo na postu šéfa protiteroristické jednotky i po boku jeho manželky. Seanovi se podaří uniknout z přísně střeženého žaláře, ale Castor na něj uspořádá nelítostnou štvanici. Přesto se Seanovi podaří utéct a proniknout do nemocnice, kde pracuje jeho manželka Eve. Snaží se ji přesvědcit, že je její skutečný manžel. Blíží se ale čas rozhodujícího střetnutí. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. (skryté titulky) 13.09. 22:10 14.09. 01:00

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Sue ThomasLucy obviní řidič, že mu dveřmi svého auta poškodila vzácný lak na jeho historickém voze. Demetriuse a jeho rodinu pronásleduje nebezpečný zločinec, kterého před lety poslal do vězení. Zlověstně se přiblíží k jeho synovi, ženě i domu a nakonec na něj nastraží léčku a vláká ho do motelového pokoje, kde mu usiluje o život. Kolegové ho zachrání. Přestane uvažovat, že odejde od FBI, a vztah mezi ním a jeho ženou se upevní. Lucy v laboratoři ověří, že její auto škrábnutí na cizím voze nezpůsobilo. Chamtivý řidič se chtěl obohatit, aby mohl uhradit část svých dluhů... Americký seriál podle skutečné události (2002). V titulní roli Deanne Bray. Dále hrají Y. Bisson, R. Peters, M. Gomes, E. Okuma a další. 13.09. 03:55 13.09. 04:40
Sue ThomasLucy se svěří Sue s obavami své známé Eve, že se její zaměstnavatelé dopouštějí účetních machinací. FBI se po zdlouhavém pátrání podaří najít důkazy a majitele Eviny firmy usvědčit z podvodu. FBI mezi tím chystá fotbalový zápas s agenturou DEA. Jeden ze zaměstnanců DEA se pokusí využít Sue a zjistit informace o soupeři. Ta však jeho lest prohlédne a stanou se z nich přátelé. Americký seriál podle skutečné události (2002). V titulní roli Deanne Bray. Dále hrají Y. Bisson, R. Peters, M. Gomes, E. Okuma a další. 13.09. 05:35 13.09. 06:30
Můj přítel MonkZatímco si David Gitelson, zadák místního profesionálního fotbalového týmu, užívá v nočním klubu, jeho šofér Metzger předá trenérovi klubu soupeřů tajné informace týkající se příštího utkání, které našel v Gitelsonove playbooku. Druhého dne ale Gitelson zjistí, že něco není v pořádku, obviní Metzgera, hádka přejde ve rvačku a Metzger Gitelsona zabije. Kapitán Stottlemeyer se s Monkem chystají na zápas, ale u stadionu řádí fanoušci, jeden z nich tu dokonce leží v bezvědomí, a vybuchne tu gril. Stottelmeyer chce vyšetřování nechat jiným, rád by zhlédl utkání, Monk ale na parkovišti zůstává. Ukáže se, že omdlelý muž je ve skutečnosti mrtvý a že je to Gitelson. A tak Monk vyslýchá Metzgera, ale nemá proti němu ale dost důkazů a musí ho nechat odjet. Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 13.09. 06:30 13.09. 07:25
Můj přítel MonkRoderick Brody, který Monka šikanoval, když byli ještě dětmi, si teď detektiva najme, aby sledoval jeho ženu Marilyn, kterou podezírá z nevěry. Monk doufá, že mu to bude moci potvrdit, a trochu si ho přitom vychutnat. Druhý den Monk skutečně pozoruje Marilyn v baru s mužem jménem Douglas Fendle. Vyfotografuje je, když ale výsledky svého sledování předloží Brodymu, ten zareaguje překvapivě a sledování své ženy odvolá. Krátce nato je Douglas Fendle nalezen mrtev ve svém hotelovém pokoji. Monk s potěšením obviní Brodyho z vraždy. Brody je zatčen, ale tvrdí, že byl celou noc s Marilyn. Ta vypoví, že řekla manželovi o svém vztahu s Fendlem, on prý okamžitě odjel z domova a o hodinu později se vrátil se zakrváceným nožem. Monk si vzpomene, že Brody měl ve voze pistoli. Proč by tedy vraždil nožem na steaky? Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 13.09. 07:25 13.09. 08:20
Zjevení(The Apparition) Kelly a Ben vyvolali během parapsychologického experimentu zjevení, které se živí jejich strachem. Poslední nadějí je expert na nadpřirozené jevy. USA 2012, horor. Hrají Ashley Greene, Sebastian Stan, Tom Felton, Julianna Guill, Kuke Pasqualino, Rick Gomez a další. Režie Todd Lincoln V roce 1973 provádí šest lidí parapsychologický experiment, při kterém sledují obraz zesnulého muže v naději, že vyvolají jeho ducha. O několik let později se čtyři spolužáci na univerzitě, Patrick, Lydia, Ben a Greg, snaží experiment zopakovat. Napadne je však nějaká neznámá síla, která Lydii stáhne násilím do zdi a ona navždy zmizí. Několik let poté začne Ben chodit s Kelly a domluví se na
Autor: