Denní archiv Září 12, 2018

0

Silné drama Nina bude uvedeno v českých kinech

Po úspěš­ném uve­de­ní na mezi­ná­rod­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lech ve Zlíně a v Karlových Varech bude Česko – Slovenské dra­ma Nina uve­de­no v dis­tri­buci čes­kých kin. Emotivní a intim­ní film Juraje Lehotského líčí pří­běh mla­dé dív­ky Nina, na kte­rou dopa­dá roz­vod jejích rodi­čů plný záště a nená­vis­ti. Zoufale pozo­ru­je, jak se dvě opo­ry její­ho živo­ta háda­jí a nadá­va­jí si. V jeden moment se pak Nina roz­hod­ne k neče­ka­né­mu radi­kál­ní­mu kro­ku.

V čes­kých kinech od 11. říj­na

Autor:
0

Další světově známou hvězdou velkofilmu Jan Žižka bude Til Schweiger

Po ame­ric­kém her­ci Benu Fosterovi a osca­ro­vé hvězdě Michaelu Cainovi odtaj­nil reži­sér Petr Jákl dal­ší svě­tozná­mé jmé­no, kte­ré se obje­ví v his­to­ric­kém vel­ko­fil­mu Jan Žižka. Postavu Rožmberka bude hrát němec­ký herec Til Schweiger, zná­mý napří­klad ze sním­ků Atomic Blonde, Hanebný par­chan­ti, Vikingové, Král Artuš nebo Lara Croft.

Til Schweiger pat­ří mezi nej­u­zná­va­něj­ší a nej­ob­lí­be­něj­ší němec­ké her­ce sou­čas­nos­ti. Před fil­mo­vý­mi kame­ra­mi se pohy­bu­je od počát­ku 90. let, prv­ní mezi­ná­rod­ní film, ve kte­rém si zahrál, byl Jidášův poli­bek (1998) a od té doby nato­čil nespo­čet kasov­ních trhá­ků včet­ně fil­mů s Bradem Pittem nebo
Angelinou Jolie. Posledních 20 let je také vel­mi úspěš­ným reži­sé­rem a význam­ným pro­du­cen­tem.

 

„Vždycky se sna­žím vybí­rat kon­krét­ní her­ce nejen pod­le toho, jak jsou zná­mí, ale hlav­ně pod­le toho, jak se mi hodí do fil­mu. Til je skvě­lý herec a doká­že doko­na­le ztvár­nit cha­rak­ter, kte­rý od této role oče­ká­vám. Výborně jsme si rozu­mě­li už po tele­fo­nu a já jsem se tak jenom ujis­til v tom, že to chá­pe úpl­ně stej­ně jako já. A to je pro mě to nej­dů­le­ži­těj­ší,“ řekl reži­sér a pro­du­cent Petr Jákl.

Berlínskému rodá­ko­vi se role vel­mi líbí a ve čtvr­tek 13. září se také zúčast­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ce k fil­mu Jan Žižka, kde bude odpo­ví­dat na otáz­ky novi­ná­řů.

Tím však Petr Jákl v odta­j­ňo­vá­ní zají­ma­vých jmen v obsa­ze­ní fil­mu nekon­čí. Již brzy pro­zra­dí či rov­nou před­sta­ví dal­ší zahra­nič­ní her­ce v hlav­ních rolích včet­ně něko­li­ka čes­kých. Natáčení začne v pon­dě­lí 17. září 2018.

Jan Žižka vzni­ká za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, Nadačního fon­du Praha ve fil­mu Prague Film Fund, Creative Europe MEDIA, Crestylu, Hlavního měs­ta Prahy, Středočeského kra­je, minis­t­ra kul­tu­ry České repub­li­ky či před­se­dy sená­tu Parlamentu České repub­li­ky. Do čes­kých a svě­to­vých kin by se měl film dostat v roce 2020, u nás jej bude dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nost BIOSCOP.…

Autor:
0

Predátor: Evoluce (The Predator) - Recenze - 70%

Predátor: Evoluce nava­zu­je svým pří­bě­hem na původ­ní dva Predátory. Podařilo se důstoj­ně navá­zat na kul­tov­ní jed­nič­ku s Arnoldem, nebo ale­spoň vylep­šit dojem z dru­hé­ho fil­mu?
Quinn McKenna (Boyd Holbrook) je elit­ní sni­per, kte­rý se hned na začát­ku fil­mu setká s Predátorem při jed­né ze svých misí. Netuší však, že toto setká­ní je pou­ze před­zvěst mno­hem bliž­ší­mu a krva­věj­ší­mu blíz­ké­mu setká­ní. Predátoři na naší pla­ne­tu léta­li, léta­jí a budou létat. Avšak, nyní to je čas­tě­ji a taj­né orga­ni­za­ci se poda­ři­lo zjis­tit proč. Pro tyto mimo­zemš­ťa­ny je zabí­je­ní lidí nejen sport, ale i nástroj k sebez­do­ko­na­le­ní díky DNA. Nově obje­ve­né­ho Predátora tak chtě­jí vyu­žít k dal­ší­mu stu­diu. Ani oni však netu­ší, že toto setká­ní je jen začá­tek něče­ho hor­ší­ho. Qiunn si ovšem kro­mě obje­vu mimo­zem­ské­ho živo­ta odne­sl ze stře­tu ješ­tě část Predátorovi výstro­je. Po té nyní půjde jak taj­ná orga­ni­za­ce Stargazer, kte­rá Quinna chy­tí, ale i Predátor, kte­rý jim uprch­ne. A nejsou to jen oni, po vyba­ve­ní a jeho vesmír­né lodi jde i dal­ší Predátor - ješ­tě vět­ší, ješ­tě smr­to­nos­něj­ší, ješ­tě odpor­něj­ší! Kdo bude nako­nec lovec a kdo lov­nou zvě­ří? Co mají vlast­ně Predátoři za lubem? To může­te zjis­tit v kinech!!!

Režisér Shane Black si v Predátorovi z roku 1987 střih­nul roli Hawkinse, tak­že moc dob­ře ví, o čem točí. Film pro­šel veli­ký­mi porod­ní­mi bolest­mi, a tak je nasna­dě se ptát, jest­li to vůbec dopadlo dob­ře. Ano cel­ko­vě vza­to to dopadlo dob­ře.
Jak bylo nazna­če­no, film nava­zu­je na původ­ní dvo­ji­ci Predátorů. Je tomu tak. Sice jsem čekal tro­chu více pro­vá­za­nos­ti, ale i tak se dočká­me něko­li­ka odka­zů na dří­věj­ší udá­los­ti.
Režisérovi se dokon­ce poda­ři­lo obsa­dit do fil­mu Jakea Buseyho, kte­rý je synem Garyho Buseyho. Ten si stři­hl roli šíle­né­ho věd­ce Petera Keyse ve dru­hém Predátorovi. Příliš pro­sto­ru Jake ale nedo­stal, tak­že je ško­da, že část rekla­my je posta­ve­ná na jeho obsa­ze­ní. Nicméně jako zají­ma­vost a osvě­že­ní to půso­bí, zvlášť když se na plát­ně obje­ví už vzhle­dem k tomu, že své­mu otci jako­by z oka vypa­dl.
Každopádně je také potře­ba říct, že vzá­jem­ná pro­vá­za­nost fil­mů něko­li­ka naráž­ka­mi a pár postře­hy kon­čí. Shane Black nám ser­ví­ru­je mnoh­dy dost bru­tál­ní akci plnou vesmír­ných tech­no­lo­gií, střel­by, krve a střev (těch lid­ských, ať už v podo­bě orgá­nů nebo hloupých vojáč­ků). Další zají­ma­vos­tí je, že film se dá dokon­ce ozna­čit jako akč­ní kome­die. Ano, je to bru­tál­ní, ale také film obsa­hu­je spous­tu vti­pu, nad­sáz­ky a hlav­ně nad­hle­du. Přítomnost vti­pu byla pře­kva­pi­vá a je jen otáz­kou, jak na toto divá­ci budou rea­go­vat. Já jsem vlast­ně rád, pro­to­že díky tomu je vidět, že tvůr­ci chtě­jí film někam posu­nout. Už to pros­tě nebu­de akč­ní „béč­ko“ s Arnoldem. Film se nebe­re tolik váž­ně a je to dob­ře.
Původně se zdá­lo, že film bude zasa­zen do měst­ské­ho pro­stře­dí. To také není nako­nec úpl­ně prav­da. Celkem veli­ká část fil­mu se ode­hrá­vá kde­si v lesích Ameriky, tak­že to půso­bí hut­ně a přes­ně to navo­zu­je poci­ty při lovu. Takže i tím­to mixem mezi měs­tem a lesem se Shane Black šikov­ně odka­zu­je na oba pře­de­šlé fil­my.

Co se vizu­ál­ní­ho zpra­co­vá­ní, je tu něko­lik nedo­ko­na­los­tí. Verze ve 3D je obec­ně tro­chu tmavší, tak­že je občas tro­chu pro­blém se vyznat. Akční scé­ny jsou nato­če­ny vlast­ně dvo­jím způ­so­bem. Buď jako poměr­ně sta­tic­ký pohled na pře­střel­ku, jako tomu bylo napří­klad ve dvoj­ce Predátora mezi gan­gy a poli­cis­ty, nebo vel­mi zblíz­ka a osob­ně, jako tomu bylo v prv­ním Predátorovi. Že by náho­da? O hudeb­ní pod­kres se posta­ral Henry Jackman, kte­rý má boha­té zku­še­nos­ti a v posled­ních letech vytvo­řil neje­den soun­d­track k akč­ním fil­mům z jun­gle. Samozřejmě se inspi­ro­val původ­ní pra­cí Alana Silvestriho, tak­že hud­ba je čitel­ná až nos­tal­gic­ká, samo­zřej­mě s moder­něj­ší­mi prv­ky.
Jako pozi­tiv­ní prvek nako­nec vidím i to, že Shane Black obsa­dil her­ce, kte­ří nejsou až tak zná­mí. Divák se tak nesou­stře­dí pou­ze na výkon jed­no­ho her­ce, ale pozor­nost může upnout i k jiným věcem. Snad jen Casey Brackett (Olivia Munn) je pod­le mě tro­chu až moc pře­pá­le­ná role. Není to tím, že by ji Olivia hrá­la lépe nebo hůř. Její posta­va je až pří­liš výrazná a mnoh­dy zasti­ňu­je ostat­ní. Jestli je to vli­vem kam­pa­ní z posled­ní doby, nebo jen ryzí záměr reži­sé­ra, to už je otáz­ka na něko­ho jiné­ho. Mě pros­tě jen vadi­lo, že z vypla­še­né věd­ky­ně je v oka­mži­ku super­vo­ják, kte­rý ská­če jako mis­try­ně svě­ta, stří­lí jako sni­per a ze vše­ho. No pros­tě máte dojem, že kdy­by tam ti chla­pi neby­li, tak by si pora­di­la sama a ješ­tě by se u toho stih­la nalí­čit.

Proč tedy koneč­né skó­re 70%? Film by měl na víc, ale srá­ží ho dvě zásad­ní věci.
Tou prv­ní jsou patá­lie při vzni­ku. Na fil­mu se hod­ně pode­psa­lo výraz­né pře­pi­so­vá­ní scé­ná­ře a doděl­ky. Několikrát tak film ztra­tí tem­po a pozor­něj­ší divák může vytu­šit, kte­ré čás­ti dělal Shane Black osob­ně a kte­ré dělal někdo jiný. Film sice obsa­hu­je spous­tu toho béč­ko­vé­ho akč­ní­ho klišé, ale pod­le mě to není úpl­ně na ško­du. Možná až na pár detai­lů, kte­ré se týka­jí cho­vá­ní a moti­va­cí postav (nejen lid­ských).
Druhou věcí je urči­tá zkrat­ko­vi­tost na ome­zo­vá­ní se na názna­ky. Film má pří­jem­ných 108 minut. A pod­le mě by měl mít víc. Není to kvů­li mé tou­ze po akci a vět­ší­ho množ­ství vyvr­že­ných střev. Je to kvů­li tomu, že pří­bě­ho­vé poza­dí fil­mu, kte­ré se ode­hrá­vá kde­si v gala­xii je urči­tě zají­ma­vé a dost to sou­vi­sí s pří­tom­nos­tí Predátorů na Zemi. Zkratkovitost se tak pro­je­vu­je násle­dov­ně. Postavy mlu­ví o tom, co se asi děje mimo naší pla­ne­tu, mlu­ví o tom, jak dlou­ho ten­to feno­mén stu­du­jí, ale žád­ná retrospek­ti­va, žád­ný důkaz o tom­to není. Ani drob­né pro­stři­hy ze živo­ta a kul­tu­ry Predátorů se neko­na­jí (až na začá­tek fil­mu a jed­né kra­tič­cé scé­ně). Tohle byl straš­ně nevy­u­ži­tý poten­ci­ál. Takže ve výsled­ku si posta­vy tyto teo­rie cuca­jí z prs­tu jen na zákla­dě toho, co vidí na scé­ně a půso­bí to div­ně.

Celkově vza­to je Predátor: Evoluce solid­ní až bru­tál­ní akce, na kte­rou roz­hod­ně neber­te děti (film má bez­tak „Rkové“ ozna­če­ní) a slab­ší pova­hy. Oceňuji dob­ré herec­ké výko­ny, vyvá­že­ný cas­ting, množ­ství akce, dobrou hud­bu a hlav­ně pří­tom­nost humo­ru. Prostě lep­ší než jed­nič­ka to není (a asi málo by to doká­za­lo pře­ko­nat) a roz­hod­ně je to zají­ma­věj­ší a akč­něj­ší než dvoj­ka. Návštěvu kina tak mohu dopo­ru­čit i femi­nistkám, kte­rým neva­dí sem tam něja­ké to stře­vo (jak na plát­ně, tak v kině).
Dávám 70% a chci lep­ší, vět­ší a del­ší pokra­čo­vá­ní!!!…

Autor:
0

Festival Zlatá Praha startuje ve středu 19.září

Pětapadesátý roč­ník fes­ti­va­lu Zlatá Praha pro­běh­ne ve dnech 19. – 22. Září 2018. Kromě tra­dič­ní pře­hlíd­ky fil­mů o hud­bě, tan­ci a diva­dle, nabíd­ne fes­ti­val boha­tý dopro­vod­ný pro­hram. Zahajovací večer ve stře­du 19.září je věno­ván oper­ní­mu pěv­ci Štefanu Margitovi. Ten k sobě na Novou scé­nu pozve hos­ty, jako jsou sopra­nist­ky Kateřina Kněžíková a Simona Šaturová, Miro Žbirka, Hana Zagorová a Martin Chodůr. Vystoupení mode­ru­je Libor Bouček a pře­ná­ší je živě ČT Art.

Čtvrteční večer bude věno­ván reži­sé­ro­vi Petru Weiglovi, kte­rý letos zemřel. Za účas­ti her­ců pro­běh­ne fil­mo­vé zpra­co­vá­ní Rusalky z roku 1977. Vstup vol­ný.

Páteční večer roz­tan­čí piaz­ze­tu Nové scé­ny ND hvězdy taneč­ní­ho pořa­du StarDance. Proběhne také auto­gra­mi­á­da taneč­ních dvo­jic nové řady. V sobo­tu bude pro­gram na piaz­ze­tě pokra­čo­vat kom­po­no­va­ným pořa­dem, kte­rý bude uvá­dět herec Vladimír Polívka.

Každý fes­ti­va­lo­vý den bude pro­bí­hat ve foye­ru Nové scé­ny ND video­té­ka sou­těž­ních i nesou­těž­ních pořa­dů. Vstup zdar­ma.

Zlatá Praha 2018 v číslech:

  • 87 fil­mů sou­tě­ží o titul Grand Prix Golden Prague, Český Křišťál, Cena České tele­vi­ze a zvlášt­ní uzná­ní za mimo­řád­ný umě­lec­ký počin
  • 25 minut trvá nej­krat­ší film – České komor­ní zla­to – Pavel Haas Quartet(ČR)
  • 6 831 minut je dél­ka všech při­hlá­še­ných fil­mů
  • 39  tele­viz­ních a fil­mo­vých pro­duk­cí při­hlá­si­lo fil­my do sou­tě­že
  • 14 je počet zemí, ze kte­rých jsou při­hlá­še­né fil­my
  • 12 sním­ků repre­zen­tu­je Českou tele­vi­zi
Autor:
25.10.2018 19:00 - Prague Shakespeare Company - Stavovské divadlo - „Measure for Measure“0

25.10.2018 19:00 - Prague Shakespeare Company - Stavovské divadlo - „Measure for Measure“

Director - Guy Roberts Composer - Patrick Neil Doyle Costume Design - Eva Bellefeuille Light Designer - Přemysl Janda Prague Shakespeare Company is proud to present Measure for Measure performed in English. This darkly comic study, directed by Guy Roberts and featuring original music from Patrick Neil Doyle, deals with the eternal struggle between sin and virtue. In these days of sexual and political scandals it is perhaps even more topical than it was in the early 17th century when William Shakespeare wrote it. Funny, Devastating, Powerful – the world’s first sexual harassment play from William Shakespeare - #metoo Vincentio, Duke of Vienna, disgusted by the immorality in his city, announces his withdrawal from public life and leaves the puritanical Angelo in charge. Angelo, in his zeal for observing the letter of the law, begins a ruthless program to stamp out sexual license, in the course of which he condemns one Claudio to death. Surely Claudio’s virginal sister Isabella, a novice nun seeking mercy for her brother, could not awake the lust of this cold, censorious man? Principal Acting Company Peter Hosking - Duke Vincentio, later disguised as Friar Lodovico Abigail Rice - Isabella, sister to Claudio Scott Bellefeuille - Angelo, ruler of Vienna in the Duke's absence Guy Roberts - Lucio - a fantastical John Poston - Pompey, a criminal Kristina Sitkova - Mistress Overdone, a brothel madam Diego DiGiovanni - Claudio, brother to Isabella, betrothed to Juliet Patrick Bentley - the Provost, Warder of the prison Sarah E. Budge - Escalus, a wise lord of Vienna Bob Boudreaux - Frothy, a prostitute David Fisher - Barnadine, a murderer Jenn Kirk - Marianna, betrothed to Angelo & Nun & Prostitute Kalyan Choudhury - Elbow, a deputy Scott Sophos - Friar Peter & Abhorson, an excutioner Liesl Jensen - - Servant to the Duke & Nun & Prostitute Sofía Mayorga - Nun & Prostitute, Vasiliki Bantiou - Juliet, pregnant, betrothed to Claudio & Prostitute Bailey Smith - Police Officer Valeria Vasilova - Nun & Prostitute Justin Hart - Police Officer

Celý článek na stránkách Národního divadla

Autor:
0

Z kouře a kamene - Neotřelá urban fantasy, která se stala vítězným rukopisem literární soutěže Hvězda inkoustu

Ke Carys jed­no­ho dne při­jde nezná­mý muž, kte­rý ji ve dve­řích zemře a tím ji pře­dá všech­nu svou magii a ona se tak může stát novou paní kou­ře a kame­ne. Proto, aby se jí sta­la, musí spl­nit zkouš­ku. Není to však jed­no­du­ché, pro­to­že Carys v Moriganu nikdy neži­la a tak se s magií musí nejdří­ve nau­čit.

První půl­ka kni­hy se mi moc nelí­bi­la. Přišlo mi to zdlou­ha­vé, nepro­pra­co­va­né a tro­chu i nud­né. Jenomže potom se to nějak pře­houplo a dru­hou půl­ku jsem si hod­ně uži­la. Možné se autor­ka potře­bo­va­la jenom vypsat, a pro­to se mi ta dru­há půl­ka zdá­la o sto pro­cent lep­ší.

V kni­ze je vytvo­ře­ný svět, kte­rý mi byl poměr­ně sym­pa­tic­ký, pro­to­že se mi líbi­lo, že má čty­ři vlád­ce a kaž­dý ovlá­dá něco. Možná bych uví­ta­la ješ­tě více infor­ma­cí o dal­ších vlád­cích, pro­to­že těch tam bylo oprav­du málo. Ale to, co tam bylo řeče­no, dáva­lo smy­sl a doká­za­la jsem tomu uvě­řit. I když jsem se během čte­ní nemoh­la zba­vit poci­tu, že tam něco chy­bí.

Myslím, že na to, že kni­ha je autor­či­nou prvo­ti­nou, je dost sluš­ná. Vyprávění ply­nu­lo doce­la rych­le, ale bohu­žel jsem nemě­la ten efekt, že kni­hu nechci odlo­žit. Koncem jsem také byla poměr­ně zkla­ma­ná, pro­to­že to autor­ka moh­la mno­hem více roz­vést. I když jsem tuši­la, že to takhle skon­čí, při­šlo mi to straš­ně urych­le­né.

Nemůžu říct, že bych kni­hu v tomhle žán­ru vidě­la jako nad­prů­měr­nou, byla spí­še prů­měr­ná, ale autor­ka má roz­hod­ně poten­ci­ál. Myslím, že by klid­ně moh­la napsat něja­ké vol­né pokra­čo­vá­ní o jiných vlád­cích z toho­to svě­ta, pro­to­že svět se mi zdá dob­ře vymyš­le­ný.

Knihu bych dopo­ru­či­la, jestli­že hle­dá­te něco odde­cho­vé­ho, prů­měr­né­ho a s ori­gi­nál­ní­mi prv­ky. Asi tím nebu­de­te úpl­ně uchvá­ce­ni, ale špat­né to není a šan­ci si to bez­po­chy­by zaslou­ží.


Žánr:
Dobrodružné, Fantasy, Pro děti a mládež
Vydáno:2018, Fragment (ČR)
Počet stran:336
Autor obál­ky:Kamila Flonerová
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná s pře­ba­lem
ISBN:978-80-253-3666-3
Autor: