Denní archiv Září 12, 2018

0

Silné drama Nina bude uvedeno v českých kinech

Po úspěš­ném uve­de­ní na mezi­ná­rod­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lech ve Zlíně a v Karlových Varech bude Česko – Slovenské dra­ma Nina uve­de­no v dis­tri­buci čes­kých kin. Emotivní a intim­ní film Juraje Lehotského líčí pří­běh mla­dé dív­ky Nina, na kte­rou dopa­dá roz­vod jejích rodi­čů plný záště a nená­vis­ti. Zoufale pozo­ru­je, jak se dvě opo­ry její­ho živo­ta háda­jí a nadá­va­jí si. V jeden moment se pak Nina roz­hod­ne k neče­ka­né­mu radi­kál­ní­mu kro­ku.

V čes­kých kinech od 11. říj­na

Autor:
0

Další světově známou hvězdou velkofilmu Jan Žižka bude Til Schweiger

Po ame­ric­kém her­ci Benu Fosterovi a osca­ro­vé hvězdě Michaelu Cainovi odtaj­nil reži­sér Petr Jákl dal­ší svě­tozná­mé jmé­no, kte­ré se obje­ví v his­to­ric­kém vel­ko­fil­mu Jan Žižka. Postavu Rožmberka bude hrát němec­ký herec Til Schweiger, zná­mý napří­klad ze sním­ků Atomic Blonde, Hanebný par­chan­ti, Vikingové, Král Artuš nebo Lara Croft.

Til Schweiger pat­ří mezi nej­u­zná­va­něj­ší a nej­ob­lí­be­něj­ší němec­ké her­ce sou­čas­nos­ti. Před fil­mo­vý­mi kame­ra­mi se pohy­bu­je od počát­ku 90. let, prv­ní mezi­ná­rod­ní film, ve kte­rém si zahrál, byl Jidášův poli­bek (1998) a od té doby nato­čil nespo­čet kasov­ních trhá­ků včet­ně fil­mů s Bradem Pittem nebo
Angelinou Jolie. Posledních 20 let je také vel­mi úspěš­ným reži­sé­rem a význam­ným pro­du­cen­tem.

 

„Vždycky se sna­žím vybí­rat kon­krét­ní her­ce nejen pod­le toho, jak jsou zná­mí, ale hlav­ně pod­le toho, jak se mi hodí do fil­mu. Til je skvě­lý herec a doká­že doko­na­le ztvár­nit cha­rak­ter, kte­rý od této role oče­ká­vám. Výborně jsme si rozu­mě­li už po tele­fo­nu a já jsem se tak jenom ujis­til v tom, že to chá­pe úpl­ně stej­ně jako já. A to je pro mě to nej­dů­le­ži­těj­ší,“ řekl reži­sér a pro­du­cent Petr Jákl.

Berlínskému rodá­ko­vi se role vel­mi líbí a ve čtvr­tek 13. září se také zúčast­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ce k fil­mu Jan Žižka, kde bude odpo­ví­dat na otáz­ky novi­ná­řů.

Tím však Petr Jákl v odta­j­ňo­vá­ní zají­ma­vých jmen v obsa­ze­ní fil­mu nekon­čí. Již brzy pro­zra­dí či rov­nou před­sta­ví dal­ší zahra­nič­ní her­ce v hlav­ních rolích včet­ně něko­li­ka čes­kých. Natáčení začne v pon­dě­lí 17. září 2018.

Jan Žižka vzni­ká za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, Nadačního fon­du Praha ve fil­mu Prague Film Fund, Creative Europe MEDIA, Crestylu, Hlavního měs­ta Prahy, Středočeského kra­je, minis­t­ra kul­tu­ry České repub­li­ky či před­se­dy sená­tu Parlamentu České repub­li­ky. Do čes­kých a svě­to­vých kin by se měl film dostat v roce 2020, u nás jej bude dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nost BIOSCOP.…

Autor:
0

Predátor: Evoluce (The Predator) - Recenze - 70%

Predátor: Evoluce nava­zu­je svým pří­bě­hem na původ­ní dva Predátory. Podařilo se důstoj­ně navá­zat na kul­tov­ní jed­nič­ku s Arnoldem, nebo ale­spoň vylep­šit dojem z dru­hé­ho fil­mu?
Quinn McKenna (Boyd Holbrook) je elit­ní sni­per, kte­rý se hned na začát­ku fil­mu setká s Predátorem při jed­né ze svých misí. Netuší však, že toto setká­ní je pou­ze před­zvěst mno­hem bliž­ší­mu a krva­věj­ší­mu blíz­ké­mu setká­ní. Predátoři na naší pla­ne­tu léta­li, léta­jí a budou létat. Avšak, nyní to je čas­tě­ji a taj­né orga­ni­za­ci se poda­ři­lo zjis­tit proč. Pro tyto mimo­zemš­ťa­ny je zabí­je­ní lidí nejen sport, ale i nástroj k sebez­do­ko­na­le­ní díky DNA. Nově obje­ve­né­ho Predátora tak chtě­jí vyu­žít k dal­ší­mu stu­diu. Ani oni však netu­ší, že toto setká­ní je jen začá­tek něče­ho hor­ší­ho. Qiunn si ovšem kro­mě obje­vu mimo­zem­ské­ho živo­ta odne­sl ze stře­tu ješ­tě část Predátorovi výstro­je. Po té nyní půjde jak taj­ná orga­ni­za­ce Stargazer, kte­rá Quinna chy­tí, ale i Predátor, kte­rý jim uprch­ne. A nejsou to jen oni, po vyba­ve­ní a jeho vesmír­né lodi jde i dal­ší Predátor - ješ­tě vět­ší, ješ­tě smr­to­nos­něj­ší, ješ­tě odpor­něj­ší! Kdo bude nako­nec lovec a kdo lov­nou zvě­ří? Co mají vlast­ně Predátoři za lubem? To může­te zjis­tit v kinech!!!

Režisér Shane Black si v Predátorovi z roku 1987 střih­nul roli Hawkinse, tak­že moc dob­ře ví, o čem točí. Film pro­šel veli­ký­mi porod­ní­mi bolest­mi, a tak je nasna­dě se ptát, jest­li to vůbec dopadlo dob­ře. Ano cel­ko­vě vza­to to dopadlo dob­ře.
Jak bylo nazna­če­no, film nava­zu­je na původ­ní dvo­ji­ci Predátorů. Je tomu tak. Sice jsem čekal tro­chu více pro­vá­za­nos­ti, ale i tak se dočká­me něko­li­ka odka­zů na dří­věj­ší udá­los­ti.
Režisérovi se dokon­ce poda­ři­lo obsa­dit do fil­mu Jakea Buseyho, kte­rý je synem Garyho Buseyho. Ten si stři­hl roli šíle­né­ho věd­ce Petera Keyse ve dru­hém Predátorovi. Příliš pro­sto­ru Jake ale nedo­stal, tak­že je ško­da, že část rekla­my je posta­ve­ná na jeho obsa­ze­ní. Nicméně jako zají­ma­vost a osvě­že­ní to půso­bí, zvlášť když se na plát­ně obje­ví už vzhle­dem k tomu, že své­mu otci jako­by z oka vypa­dl.
Každopádně je také potře­ba říct, že vzá­jem­ná pro­vá­za­nost fil­mů něko­li­ka naráž­ka­mi a pár postře­hy kon­čí. Shane Black nám ser­ví­ru­je mnoh­dy dost bru­tál­ní akci plnou vesmír­ných tech­no­lo­gií, střel­by, krve a střev (těch lid­ských, ať už v podo­bě orgá­nů nebo hloupých vojáč­ků). Další zají­ma­vos­tí je, že film se dá dokon­ce ozna­čit jako akč­ní kome­die. Ano, je to bru­tál­ní, ale také film obsa­hu­je spous­tu vti­pu, nad­sáz­ky a hlav­ně nad­hle­du. Přítomnost vti­pu byla pře­kva­pi­vá a je jen otáz­kou, jak na toto divá­ci budou rea­go­vat. Já jsem vlast­ně rád, pro­to­že díky tomu je vidět, že tvůr­ci chtě­jí film někam posu­nout. Už to pros­tě nebu­de akč­ní „béč­ko“ s Arnoldem. Film se nebe­re tolik váž­ně a je to dob­ře.
Původně se zdá­lo, že film bude zasa­zen do měst­ské­ho pro­stře­dí. To také není nako­nec úpl­ně prav­da. Celkem veli­ká část fil­mu se ode­hrá­vá kde­si v lesích Ameriky, tak­že to půso­bí hut­ně a přes­ně to navo­zu­je poci­ty při lovu. Takže i tím­to mixem mezi měs­tem a lesem se Shane Black šikov­ně odka­zu­je na oba pře­de­šlé fil­my.

Co se vizu­ál­ní­ho zpra­co­vá­ní, je tu něko­lik nedo­ko­na­los­tí. Verze ve 3D je obec­ně tro­chu tmavší, tak­že je občas tro­chu pro­blém se vyznat. Akční scé­ny jsou nato­če­ny vlast­ně dvo­jím způ­so­bem. Buď jako poměr­ně sta­tic­ký pohled na pře­střel­ku, jako tomu bylo napří­klad ve dvoj­ce Predátora mezi gan­gy a poli­cis­ty, nebo vel­mi zblíz­ka a osob­ně, jako tomu bylo v prv­ním Predátorovi. Že by náho­da? O hudeb­ní pod­kres se posta­ral Henry Jackman, kte­rý má boha­té zku­še­nos­ti a v posled­ních letech vytvo­řil neje­den soun­d­track k akč­ním fil­mům z jun­gle. Samozřejmě se inspi­ro­val původ­ní pra­cí Alana Silvestriho, tak­že hud­ba je čitel­ná až nos­tal­gic­ká, samo­zřej­mě s moder­něj­ší­mi prv­ky.
Jako pozi­tiv­ní prvek nako­nec vidím i to, že Shane Black obsa­dil her­ce, kte­ří nejsou až tak zná­mí. Divák se tak nesou­stře­dí pou­ze na výkon jed­no­ho her­ce, ale pozor­nost může upnout i k jiným věcem. Snad jen Casey Brackett (Olivia Munn) je pod­le mě tro­chu až moc pře­pá­le­ná role. Není to tím, že by ji Olivia hrá­la lépe nebo hůř. Její posta­va je až pří­liš výrazná a mnoh­dy zasti­ňu­je ostat­ní. Jestli je to vli­vem kam­pa­ní z posled­ní doby, nebo jen ryzí záměr reži­sé­ra, to už je otáz­ka na něko­ho jiné­ho. Mě pros­tě jen vadi­lo, že z vypla­še­né věd­ky­ně je v oka­mži­ku super­vo­ják, kte­rý ská­če jako mis­try­ně svě­ta, stří­lí jako sni­per a ze vše­ho. No pros­tě máte dojem, že kdy­by tam ti chla­pi neby­li, tak by si pora­di­la sama a ješ­tě by se u toho stih­la nalí­čit.

Proč tedy koneč­né skó­re 70%? Film by měl na víc, ale srá­ží ho dvě zásad­ní věci.
Tou prv­ní jsou patá­lie při vzni­ku. Na fil­mu se hod­ně pode­psa­lo výraz­né pře­pi­so­vá­ní scé­ná­ře a doděl­ky. Několikrát tak film ztra­tí tem­po a pozor­něj­ší divák může vytu­šit, kte­ré čás­ti dělal Shane Black osob­ně a kte­ré dělal někdo jiný. Film sice obsa­hu­je spous­tu toho béč­ko­vé­ho akč­ní­ho klišé, ale pod­le mě to není úpl­ně na ško­du. Možná až na pár detai­lů, kte­ré se týka­jí cho­vá­ní a moti­va­cí postav (nejen lid­ských).
Druhou věcí je urči­tá zkrat­ko­vi­tost na ome­zo­vá­ní se na názna­ky. Film má pří­jem­ných 108 minut. A pod­le mě by měl mít víc. Není to kvů­li mé tou­ze po akci a vět­ší­ho množ­ství vyvr­že­ných střev. Je to kvů­li tomu, že pří­bě­ho­vé poza­dí fil­mu, kte­ré se ode­hrá­vá kde­si v gala­xii je urči­tě zají­ma­vé a dost to sou­vi­sí s pří­tom­nos­tí Predátorů na Zemi. Zkratkovitost se tak pro­je­vu­je násle­dov­ně. Postavy mlu­ví o tom, co se asi děje mimo naší pla­ne­tu, mlu­ví o tom, jak dlou­ho ten­to feno­mén stu­du­jí, ale žád­ná retrospek­ti­va, žád­ný důkaz o tom­to není. Ani drob­né pro­stři­hy ze živo­ta a kul­tu­ry Predátorů se neko­na­jí (až na začá­tek fil­mu a jed­né kra­tič­cé scé­ně). Tohle byl straš­ně nevy­u­ži­tý poten­ci­ál. Takže ve výsled­ku si posta­vy tyto teo­rie cuca­jí z prs­tu jen na zákla­dě toho, co vidí na scé­ně a půso­bí to div­ně.

Celkově vza­to je Predátor: Evoluce solid­ní až bru­tál­ní akce, na kte­rou roz­hod­ně neber­te děti (film má bez­tak „Rkové“ ozna­če­ní) a slab­ší pova­hy. Oceňuji dob­ré herec­ké výko­ny, vyvá­že­ný cas­ting, množ­ství akce, dobrou hud­bu a hlav­ně pří­tom­nost humo­ru. Prostě lep­ší než jed­nič­ka to není (a asi málo by to doká­za­lo pře­ko­nat) a roz­hod­ně je to zají­ma­věj­ší a akč­něj­ší než dvoj­ka. Návštěvu kina tak mohu dopo­ru­čit i femi­nistkám, kte­rým neva­dí sem tam něja­ké to stře­vo (jak na plát­ně, tak v kině).
Dávám 70% a chci lep­ší, vět­ší a del­ší pokra­čo­vá­ní!!!…

Autor:
0

Festival Zlatá Praha startuje ve středu 19.září

Pětapadesátý roč­ník fes­ti­va­lu Zlatá Praha pro­běh­ne ve dnech 19. – 22. Září 2018. Kromě tra­dič­ní pře­hlíd­ky fil­mů o hud­bě, tan­ci a diva­dle, nabíd­ne fes­ti­val boha­tý dopro­vod­ný pro­hram. Zahajovací večer ve stře­du 19.září je věno­ván oper­ní­mu pěv­ci Štefanu Margitovi. Ten k sobě na Novou scé­nu pozve hos­ty, jako jsou sopra­nist­ky Kateřina Kněžíková a Simona Šaturová, Miro Žbirka, Hana Zagorová a Martin Chodůr. Vystoupení mode­ru­je Libor Bouček a pře­ná­ší je živě ČT Art.

Čtvrteční večer bude věno­ván reži­sé­ro­vi Petru Weiglovi, kte­rý letos zemřel. Za účas­ti her­ců pro­běh­ne fil­mo­vé zpra­co­vá­ní Rusalky z roku 1977. Vstup vol­ný.

Páteční večer roz­tan­čí piaz­ze­tu Nové scé­ny ND hvězdy taneč­ní­ho pořa­du StarDance. Proběhne také auto­gra­mi­á­da taneč­ních dvo­jic nové řady. V sobo­tu bude pro­gram na piaz­ze­tě pokra­čo­vat kom­po­no­va­ným pořa­dem, kte­rý bude uvá­dět herec Vladimír Polívka.

Každý fes­ti­va­lo­vý den bude pro­bí­hat ve foye­ru Nové scé­ny ND video­té­ka sou­těž­ních i nesou­těž­ních pořa­dů. Vstup zdar­ma.

Zlatá Praha 2018 v číslech:

  • 87 fil­mů sou­tě­ží o titul Grand Prix Golden Prague, Český Křišťál, Cena České tele­vi­ze a zvlášt­ní uzná­ní za mimo­řád­ný umě­lec­ký počin
  • 25 minut trvá nej­krat­ší film – České komor­ní zla­to – Pavel Haas Quartet(ČR)
  • 6 831 minut je dél­ka všech při­hlá­še­ných fil­mů
  • 39  tele­viz­ních a fil­mo­vých pro­duk­cí při­hlá­si­lo fil­my do sou­tě­že
  • 14 je počet zemí, ze kte­rých jsou při­hlá­še­né fil­my
  • 12 sním­ků repre­zen­tu­je Českou tele­vi­zi
Autor:
25.10.2018 19:00 - Prague Shakespeare Company - Stavovské divadlo - „Measure for Measure“0

25.10.2018 19:00 - Prague Shakespeare Company - Stavovské divadlo - „Measure for Measure“

Director - Guy Roberts Composer - Patrick Neil Doyle Costume Design - Eva Bellefeuille Light Designer - Přemysl Janda Prague Shakespeare Company is proud to present Measure for Measure performed in English. This darkly comic study, directed by Guy Roberts and featuring original music from Patrick Neil Doyle, deals with the eternal struggle between sin and virtue. In these days of sexual and political scandals it is perhaps even more topical than it was in the early 17th century when William Shakespeare wrote it. Funny, Devastating, Powerful – the world’s first sexual harassment play from William Shakespeare - #metoo Vincentio, Duke of Vienna, disgusted by the immorality in his city, announces his withdrawal from public life and leaves the puritanical Angelo in charge. Angelo, in his zeal for observing the letter of the law, begins a ruthless program to stamp out sexual license, in the course of which he condemns one Claudio to death. Surely Claudio’s virginal sister Isabella, a novice nun seeking mercy for her brother, could not awake the lust of this cold, censorious man? Principal Acting Company Peter Hosking - Duke Vincentio, later disguised as Friar Lodovico Abigail Rice - Isabella, sister to Claudio Scott Bellefeuille - Angelo, ruler of Vienna in the Duke's absence Guy Roberts - Lucio - a fantastical John Poston - Pompey, a criminal Kristina Sitkova - Mistress Overdone, a brothel madam Diego DiGiovanni - Claudio, brother to Isabella, betrothed to Juliet Patrick Bentley - the Provost, Warder of the prison Sarah E. Budge - Escalus, a wise lord of Vienna Bob Boudreaux - Frothy, a prostitute David Fisher - Barnadine, a murderer Jenn Kirk - Marianna, betrothed to Angelo & Nun & Prostitute Kalyan Choudhury - Elbow, a deputy Scott Sophos - Friar Peter & Abhorson, an excutioner Liesl Jensen - - Servant to the Duke & Nun & Prostitute Sofía Mayorga - Nun & Prostitute, Vasiliki Bantiou - Juliet, pregnant, betrothed to Claudio & Prostitute Bailey Smith - Police Officer Valeria Vasilova - Nun & Prostitute Justin Hart - Police Officer

Celý článek na stránkách Národního divadla

Autor:
0

Z kouře a kamene - Neotřelá urban fantasy, která se stala vítězným rukopisem literární soutěže Hvězda inkoustu

Ke Carys jed­no­ho dne při­jde nezná­mý muž, kte­rý ji ve dve­řích zemře a tím ji pře­dá všech­nu svou magii a ona se tak může stát novou paní kou­ře a kame­ne. Proto, aby se jí sta­la, musí spl­nit zkouš­ku. Není to však jed­no­du­ché, pro­to­že Carys v Moriganu nikdy neži­la a tak se s magií musí nejdří­ve nau­čit.

První půl­ka kni­hy se mi moc nelí­bi­la. Přišlo mi to zdlou­ha­vé, nepro­pra­co­va­né a tro­chu i nud­né. Jenomže potom se to nějak pře­houplo a dru­hou půl­ku jsem si hod­ně uži­la. Možné se autor­ka potře­bo­va­la jenom vypsat, a pro­to se mi ta dru­há půl­ka zdá­la o sto pro­cent lep­ší.

V kni­ze je vytvo­ře­ný svět, kte­rý mi byl poměr­ně sym­pa­tic­ký, pro­to­že se mi líbi­lo, že má čty­ři vlád­ce a kaž­dý ovlá­dá něco. Možná bych uví­ta­la ješ­tě více infor­ma­cí o dal­ších vlád­cích, pro­to­že těch tam bylo oprav­du málo. Ale to, co tam bylo řeče­no, dáva­lo smy­sl a doká­za­la jsem tomu uvě­řit. I když jsem se během čte­ní nemoh­la zba­vit poci­tu, že tam něco chy­bí.

Myslím, že na to, že kni­ha je autor­či­nou prvo­ti­nou, je dost sluš­ná. Vyprávění ply­nu­lo doce­la rych­le, ale bohu­žel jsem nemě­la ten efekt, že kni­hu nechci odlo­žit. Koncem jsem také byla poměr­ně zkla­ma­ná, pro­to­že to autor­ka moh­la mno­hem více roz­vést. I když jsem tuši­la, že to takhle skon­čí, při­šlo mi to straš­ně urych­le­né.

Nemůžu říct, že bych kni­hu v tomhle žán­ru vidě­la jako nad­prů­měr­nou, byla spí­še prů­měr­ná, ale autor­ka má roz­hod­ně poten­ci­ál. Myslím, že by klid­ně moh­la napsat něja­ké vol­né pokra­čo­vá­ní o jiných vlád­cích z toho­to svě­ta, pro­to­že svět se mi zdá dob­ře vymyš­le­ný.

Knihu bych dopo­ru­či­la, jestli­že hle­dá­te něco odde­cho­vé­ho, prů­měr­né­ho a s ori­gi­nál­ní­mi prv­ky. Asi tím nebu­de­te úpl­ně uchvá­ce­ni, ale špat­né to není a šan­ci si to bez­po­chy­by zaslou­ží.


Žánr:
Dobrodružné, Fantasy, Pro děti a mládež
Vydáno:2018, Fragment (ČR)
Počet stran:336
Autor obál­ky:Kamila Flonerová
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná s pře­ba­lem
ISBN:978-80-253-3666-3
Autor:
Prima - 12.09.20180

Prima - 12.09.2018

Televizni program na 12.09.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Komisař Rex V (1) -ST -W -HDPřed Rexem stojí těžký úkol - vypátrat škodnou ve vlastním revíru. Neznámý pes totiž v parku smrtelně pokousal malého chlapce... Německý kriminální seriál (1999). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a dalsí. Režie O. Kreinsen 12.09. 02:05 12.09. 03:10
Poslední poldaMickův parťák, Andreas, je vdovou po zesnulém kolegovi obviněn z vydírání. Stal se nepohodlným, protože narazil na stopu zločinu spáchaného kolegy v policejních řadách. Mick mu bude muset pomoct a odhalit pravdu... Německý kriminální seriál (2014). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další 12.09. 03:10 12.09. 04:05
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 12.09. 06:20 12.09. 06:40
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 12.09. 06:40 12.09. 07:05
JetelínRóza už má plné zuby svojí líné, drzé a přechytralé dcerky. Když se Adéle doma nelíbí, ať začne řídit domácnost sama! Další příběh z cyklu bláznivých mikrokomedií o sousedech ze vsi Jetelín. Hrají J. Ježková, R. Genzer, J. Šťastný, J. Hána, L. Molínová, M. Procházková, L. Benešová, A. Chocholatá a další. Režie M. Kopp (Premiéra) 12.09. 07:05 12.09. 07:55
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 12.09. 07:55 12.09. 08:50
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 12.09. 08:50 12.09. 09:20
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 12.09. 09:20 12.09. 10:20
Jana a dobrodruh: Osamělé rozhodnutíDoktorka Jana musí v daleké Africe řešit případ infekce virem, který způsobuje hemoragickou horečku. Problém je v tom, že domorodý kmen, ve kterém se infekce vyskytla, o žádnou pomoc nestojí a Jana svým konáním ohrozí celou kliniku... Německý romantický film (2015). Hrají Ch. April, E. M. Greinová, M. Brandner a další. Režie U. Baumann (Premiéra) 12.09. 10:20 12.09. 12:15
Polední zprávy 12.09. 12:15 12.09. 12:25
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 12.09. 12:25 12.09. 13:25
Poslední poldaMickův parťák, Andreas, je vdovou po zesnulém kolegovi obviněn z vydírání. Stal se nepohodlným, protože narazil na stopu zločinu spáchaného kolegy v policejních řadách. Mick mu bude muset pomoct a odhalit pravdu... Německý kriminální seriál (2014). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další (Premiéra) 12.09. 13:25 12.09. 14:30
Komisař Rex V (2) -ST -W -HDRex má nového parťáka! Do týmu komisaře Brandtnera nastupuje inspektor Kunz a hned má možnost zapojit se do vyšetřování vraždy na diskotéce... Německý kriminální seriál (1999). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, M. Weinek, G. Zemann a další. Režie O. Kreinsen 12.09. 14:30 12.09. 15:30
Komisař Rex V (3) -ST -W -HDMladá studentka medicíny je zavražděna při projížďce na horském kole. Stopy zavedou komisaře Brandtnera s Rexem na jednu soukromou kliniku... Německý kriminální seriál (1999). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, G. Zemann, M. Weinek a další. Režie O. Kreinsen 12.09. 15:30 12.09. 16:35
Odpolední zprávy 12.09. 16:35 12.09. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 12.09. 16:50 12.09. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 12.09. 17:50 12.09. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 12.09. 18:55 12.09. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 12.09. 19:40 12.09. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 12.09. 19:55 12.09. 20:15
Modrý kód (117) -ST -W -HDPremiérový díl oblíbeného seriálu. Jste na urgentním příjmu. Začíná boj o život. Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí (2018). Mery se snaží i přes svůj velký smutek v práci bezchybně fungovat. Stále je v šoku a nedokáže pochopit, že její život vzal takový nečekaný obrat. Hrají S. Laurinová, R. Zach, I. Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička, M. Procházková, T. Měcháček, O. Rychlý, M. Maděrič, S. Nováková, E. Burešová a další. Režie L. Buchar (Premiéra) 12.09. 20:15 12.09. 21:35
Show Jana KrauseJan Kraus, jak ho znáte, v úspěšné show! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show (Premiéra) 12.09. 21:35 12.09. 22:40
Tátové na tahu (1) -ST -W -HDJakub, Marek, Lubor a Kamil se potkávají 1. září před školou, když doprovází své děti do první třídy. Překvapivé události však přinesou nečekané komplikace, a ty zase vyžadují netradiční řešení. Všichni čtyři muži musí dokázat, že si svůj titul "táta na mateřské" zaslouží. Hrají Š. Benoni, A. Geislerová, K. Dobrý, E. Josefíková, S. Rašilov, P. Vaněk, J. Stryková, J. Prachař, P. Řezníček a další. Režie J. Chlumský 12.09. 22:40 12.09. 23:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 12.09. 23:50 13.09. 00:50

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 12.09. 08:10 12.09. 08:30
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 12.09. 08:30 12.09. 09:50
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) (Premiéra) 12.09. 09:50 12.09. 10:45
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 12.09. 10:45 12.09. 11:35
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 12.09. 11:35 12.09. 12:35
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 12.09. 12:35 12.09. 13:40
Můj šálek láskyZoe se vydala na detektivní výpravu do Kolumbie najít nejlepší kávová zrna, a nakonec našla lásku... Americký romantický film (2016). Hrají A. Hutchisonová, N. Rincón, T. Vargasová a další. Režie D. Jackson 12.09. 13:40 12.09. 15:35
Svatební tajemstvíDavid požádal Lailu o ruku a ona souhlasila. Oba se na ten velký den těší. Problém je jen v tom, že se rodiče neznají a jsou naprosto rozdílní. Jejich vzájemné setkání se promění v pohromu... Německá romantická komedie (2015). Hrají B. Schadeová, T. Sarbacher, N. Kronjägerová a další. Režie H. Thurn 12.09. 15:35 12.09. 17:35
Projekt minulostKdyž brilantní student objeví spolu s kamarády plány otcova stroje, který je může poslat zpátky časem, pokusí se ho sestavit. Přepisují historii, aby vyhráli v loterii, zaváleli u zkoušek nebo pořádali mejdany jako nikdy předtím. Změnou minulosti však ohrozí budoucnost světa. Dokážou ještě zastavit apokalypsu, nebo je příliš pozdě...? Americký sci-fi thriller (2015). Hrají J. Weston, S. Lerner, V. Gardnerová a další. Režie D. Israelite 12.09. 00:45 12.09. 02:27
Tajný agent v sukniGeorge žije skoro dokonalý život. Pak je ale obviněn ze zpronevěření peněz a musí do ochrany svědků, aby mohl svědčit proti mafii, která ho zradila. Nejde ale o jen tak obyčejnou ochranu svědků... Americká komedie (2012). Hrají T. Perry, E. Levy, D. Richardsová a další. Režie T. Perry 12.09. 17:35 12.09. 20:00
Rivalové navždy - bitva o teniskyBratři Adi a Rudi Dasslerovi pocházeli ze ševcovské rodiny a snili o tom, že vytvoří perfektní sportovní obuv. Svému snu byli ochotni obětovat vše. Včetně svého přátelství, když vybudovali dvě konkurenční firmy Adidas a Puma... Druhá část německého životopisného filmu (2015). Hrají H. Koffler, Ch. Friedel, H. Herzsprunogová, A. Levshinová a další. Režie P. Stennert, C. Boss (Premiéra) 12.09. 20:00 12.09. 22:05
Komando postradatelnýchParta boháčů, kteří už ve svém životě všeho dosáhli, se rozhodne pro zvláštní adrenalinovou zábavu. Jelikož mají rádi vzrušení, zaplatí obrovské množství peněz za to, že budou dopraveni do nefalšované bojové akce. Očekavají od toho plno legrace a dobrodružství, jenže si neuvědomují, že tentokrát přestřelili... Americký akční film (2012). Hrají Ch. Slater, S. Bean, V. Rhames, D. Monaghan, J. Cromwell a další. Režie M. Korostyševskij (Premiéra) 12.09. 22:05 13.09. 00:05
Přestávka ve vysílání 12.09. 02:27 12.09. 07:45
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 12.09. 07:45 12.09. 08:10

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
KilljoysNájemní lovci Killjoys, jejichž úkolem je chytat nebo zabíjet zločince na objednávku, jsou zpět. Válka mezi Killjoyi a Hulleny je těsně před vypuknutím. Dvě nesmiřitelné rivalky, Aneela a Dutch, se vydávají zabít jedna druhou, aby odhalily poslední střípky tajemství svého vzájemného pouta... Závěr kanadského sci-fi seriálu (2017). Hrají H. John-Kamenová, A. Ashmore, L. Macfarlane a další 12.09. 02:05 12.09. 03:10
Poslední chlap na ZemiSkupina posledních lidí na Zemi, vedená bývalým bankovním úředníkem Philem, si užívá to, že mají všechno na planetě jenom pro sebe. Občas je to ale těžké, když se musí sami o vše postarat... Americký sitcom (2016). V hlavních rolích W. Forte, K. Schaalová, J. Jonesová a další 12.09. 03:10 12.09. 03:40
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2011) 12.09. 06:15 12.09. 07:35
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 12.09. 07:35 12.09. 08:55
Top Gear 2010Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2009). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 12.09. 08:55 12.09. 10:00
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2000 - 2004). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 12.09. 10:00 12.09. 11:00
Top GearMírně proměněná, ale o to lépe sehraná trojice hlavních moderátorů, Matt LeBlanc, Chris Harris a Rory Reid, přijíždí v další sérii testovat vybrané automobilové novinky a trochu si u toho zablbnout... Kultovní britský automobilový magazín (2018) 12.09. 11:00 12.09. 12:15
FuturamaBender je v psychiatrické léčebně pro roboty. Fry s přáteli objeví Máminu základnu a nestačí se divit, v čem ve skutečnosti spočívá tajemství jejího dolu na temnou
Autor:
ČT - 12.09.20180

ČT - 12.09.2018

Televizni program na 12.09.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 12.09. 02:20 12.09. 04:52
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 12.09. 01:50 12.09. 02:20
Deštník, Marta Vančurová - 70 letPovídku z oblíbeného cyklu Bakaláři uvádíme k příležitosti významného životního jubilea Marty Vančurové (1974). Dále hrají J. Hanzlík a R. Holíková. Scénář J. Dietl. Kamera J. Novotný. Žánr: klasické drama / historický film; Režie J. Dudek.|4:3|Manželka (M. Vančurová) by si ráda koupila nový deštník. Manžel (J. Hanzlík) si ale myslí, že ten starý je ještě dost dobrý. Žena odchází a muž hlídá čtyřletou dceru. Lépe řečeno - dovolí jí hrát si s deštníkem a sám si čte. Dcerka odvedle informuje: "Táto, já číhám," ale otec dcerce moc nerozumí a netuší, že holčička deštník rozstříhala... Epizodu z oblíbeného cyklu komedií uvádíme k příležitosti významného životního jubilea Marty Vančurové (*7. 9. 1948). 12.09. 01:10 12.09. 01:25
Zajímavosti z regionůŽánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 12.09. 01:25 12.09. 01:50
Bydlet jako... v lázníchZbrusu nová koupelna za 7 dní a 7 nocí. Jana Stryková a Roman Zach opět v čele designérů, kteří tentokrát rekonstruují koupelnu v romantických lázních Poděbrady. Připravili: J. Strýčková, I. Eibenová a Žánr: móda / bydlení / životní styl; P. Blahotová. Režie S. Radun.|HDTV|Zvukový popis|Tentokrát se s designérským týmem v čele s Janou Strykovou a Romanem Zachem vydáme do Poděbrad, do rodinného domku paní Niny. Ta si už před lety připravila v podkroví prostor pro luxusní koupelnu, ale osud tenkrát rozhodl jinak. Nina měla vážnou autonehodu a teprve po 14 letech nazrál čas k tomu, aby se staveniště proměnilo v koupelnu v lázeňském stylu. Designérka Denisa Bartošová zvládla rekonstrukci koupelny za pouhých 7 dní a 7 nocí. 12.09. 05:02 12.09. 05:30
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 12.09. 05:30 12.09. 05:59
Studio 6Odchod trenéra Karla Jarolíma představuje konec další etapy české fotbalové reprezentace. Jak dobře si během dvou let v ní vedl? A jak je na tom český fotbal? Více zítra ve Studiu 6 v 6:50 na ČT1 a ČT24. Žánr: zpravodajský magazín; HDTV| 12.09. 05:59 12.09. 09:00
To je vražda, napsala VII, Balada pro Blue Lady, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Žánr: detektivka / krimi / thriler; Jerry Jameson.|HDTV|2 jazykové verze| 12.09. 09:00 12.09. 09:55
Záchranáři, ParadoxyV seriálu z prostředí Vysokých Tater se proplétají životní osudy členů horské služby s dramatickými okamžiky jejich náročné práce (2002). Hrají: D. Szabó, I. Martinka, Ľ. Kostelný, Z. Stivínová a Žánr: klasické drama / historický film; další. Scénář J. Křižan. Kamera M. Štrba. Režie V. Michálek.|16:9|2 jazykové verze|Zvukový popis|V horách se objeví Klárka (Z. Fialová), která přišla fotografovat horolezce. Martin (L'. Kostelný) jí dělá průvodce. V centrále Záchranné horské služby vypukne pohotovost: do hor přišel pověstný pan Verecký (M. Hanuš) s dcerami. Záchranáři s obavou čekají, jakým výstupem je tentokrát rodina Vereckých překvapí. Nic dobrého nevěstí ani adrenalinová sázka dvou cyklistů na horských kolech. 12.09. 09:55 12.09. 10:46
Doktor Martin, Beskydské šelmyMiroslav Donutil v roli špičkového chirurga, který z osobních důvodů vzal práci obvodního lékaře v podhorském městečku v Beskydech. Střet jeho svérázné povahy s maloměstským způsobem života pro Žánr: komedie / sitcom; něj ale záhy začne vršit řadu nečekaných i úsměvných situací. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, T. Jeřábek, J. Štěpánková, T. Měcháček, T. Vilišová, R. Mikluš a další. Scénář T. Končinský a O. Provazník. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Lída (J. Čvančarová) pozve místního policistu Tomáše (R. Mikluš) na ples. Nesmělý mladík, který je do ní zamilovaný, navštíví doktora Martina Elingera (M. Donutil) a svěří se mu se svými pocity méněcennosti, co se sexu týče. Lídin žák Péťa Krása je nespravedlivě obviněn, že poničil v lese fotopasti. Bude je muset zaplatit. Martin musí mezitím navštívit pacienta, správce parku Horáka (T. Jeřábek), v jeho odlehlém obydlí v horách. Brzy zjistí, že muž je psychicky vyšinutý, a odmítne mu předepsat prášky, na něž je zvyklý. Tomáš jde večer s Lídou na ples, Péťa zatím potají uteče z domova a rozzuřený Horák se rozhodne opatřit si léky po svém. Martinovi se ale podaří odhalit, že skutečný ničitel fotopasti měl zcela zvláštní osobní důvody. 12.09. 10:46 12.09. 11:45
Černé ovceTEST - Prací gely na vlnu a jemné prádlo. VĚCNÉ BŘEMENO - Majitelka domu potřebuje kvůli opravám využít věcné břemeno průchodu přes pozemek souseda. Ten to odmítá. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 12.09. 11:45 12.09. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 12.09. 12:00 12.09. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 12.09. 12:20 12.09. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená být bez práce. Tisíc rolí ženy. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 12.09. 12:30 12.09. 14:00
Banánové rybičkyHalina Pawlowská a její hosté psychiatr Jan Cimický a herečka Hana Čížková, která zítra oslaví 65. narozeniny, o tom "jak využít potvory" (2006). Režie K. Czaban. Žánr: talk show; 12.09. 14:00 12.09. 14:30
Abeceda H plus WMiroslav Horníček uvádí populární zábavný pořad (1985). Dále účinkují: W. Matuška, J. Helekal, J. Hlaváčová, V. Harapes, H. Hegerová, P. Hapka, J. Wimmer, V. Wimmer, J. Hanzlík, S. Hložek, P. Horňák a další. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; Scénář M. Horníček a F. Polák. Kamera J. Lebeda. Režie J. Němcová.|4:3|Hudebně zábavný pořad Abeceda dnes již patří k legendám televizní zábavy. Ideou pořadu je přivést na jeviště umělce spojené s dvěma vylosovanými písmeny abecedy. Pro natáčení pořadu bylo zvoleno i symbolické prostředí - pražské Divadlo ABC. Můžete se těšit na plejádu zpěváků, herců a komiků v celé řadě různorodých vystoupení, která vás zaručeně potěší a pobaví. 12.09. 14:30 12.09. 15:50
To je vražda, napsala VII, Vražda ve Fis dur, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Kevin Žánr: detektivka / krimi / thriler; G. Cremin.|HDTV|2 jazykové verze| 12.09. 15:50 12.09. 16:40
Cestománie, Kolumbie - V rytmu salsyDo milované i nenáviděné jihoamerické země, kde si nesmírné přírodní bohatství a umění brát život jako neustávající tanec podává ruku s chudobou, korupcí a kriminalitou (2001). Scénář a Žánr: turistika, cestování; režie L. Jablonská.|4:3|Zvukový popis|Kolumbie má pověst nebezpečné země plné organizovaného zločinu a násilí. Ale ten, kdo dokáže překonat strach a předsudky, objeví nádhernou oblast Jižní Ameriky, obrovskou jako Španělsko, Portugalsko a Francie dohromady. V ní se rozprostírá země, jejíž kultura je směsicí tradic španělských kolonizátorů, černošských otroků a původních indiánských obyvatel. Vysoko v pohoří Kordillery leží desetimilionová metropole Bogota, v níž se ulicemi potulují tisíce dětí bez domova. Druhé největší město Medellin naopak nechvalně proslulo jako sídlo nejmocnějšího drogového kartelu. Zcela jiný pohled na Kolumbii poskytuje romantická Cartagena na pobřeží Pacifiku s působivými památkami a místy jako stvořenými pro líbánky i blízké indiánské vesnice. Všechna tato místa navzdory problémům spojuje rytmus všudypřítomné salsy, kterou tančí děti i dospělí, a dávají tak najevo, že i když země má jednu z nejhorších vlád na světě a panuje v ní civilní válka, málokdo si tím hodlá narušit životní pohodu, kterou jim leckterý Evropan může závidět. 12.09. 16:40 12.09. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 12.09. 17:15 12.09. 17:41
Černé ovceDATOVÁ SCHRÁNKA - Úřední dopisy určené panu Uhlířovi dostává do své datové schránky úplně jiný pan Uhlíř. Oběma to komplikuje život. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 12.09. 17:41 12.09. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 12.09. 18:00 12.09. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 12.09. 18:25 12.09. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 12.09. 18:55 12.09. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 12.09. 19:00 12.09. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 12.09. 19:50 12.09. 19:59
Losování Sportky a ŠanceŽánr: kviz / soutěž; HDTV 12.09. 19:59 12.09. 20:05
Rapl, Křížová cestaZdá se, že drsnější než Krušné hory může být jen Kuneš. Detektivní série s Hynkem Čermákem v hlavní roli. Dále hrají: L. Příkazký, A. Pyško, L. Žáčková, J. Dolanský, T. Jeřábek, D. Černá, Žánr: detektivka / krimi / thriler; Věk: 15+; J. Vyorálek, M. Etzler, A. Krejčíková, J. Ježková, S. Majer a další. Kamera M. Janda. Scénář a režie J. Pachl.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Kuneš (H. Čermák) se dostal do Krušných hor za trest, protože zmlátil Šoupala (S. Majer), přítele své bývalé ženy. Ovšem od své nadřízené (D. Černá) dostal úkol - vyšetřit vraždu policistky Wágnerové. Jenže na severu se pořád něco děje a Kuneš na to zatím nemá čas. Musí řešit smrt faráře, zastřelení řidiče kamionu, třetí vražda na sebe nenechá dlouho čekat. Nejprve vše nasvědčuje tomu, že za smrtí venkovského faráře je loupežné přepadení. Když se ale ukáže, že ukradené sakrální starožitnosti nemají prakticky žádnou hodnotu, musí Kuneš vyrazit po jiné stopě... 12.09. 20:05 12.09. 21:06
Nikdo neměl diabetesKdo vraždí v malé okresní nemocnici? Roman Zach a Martin Stránský v hlavních rolích kriminálního příběhu (2001). Dále hrají: M. Vašut, J. Novotný, F. Němec, L. Zedníčková, T. Medvecká, Z. Morávková, Žánr: detektivka / krimi / thriler; Věk: 15+; R. Holub, V. Mareš, N. Gáčová, J. Kodeš, F. Švihlík, M. Etzler a další. Scénář M. Urban. Kamera M. Kubala. Režie I. Pokorný.|16:9|V okresní nemocnici se náhle stane něco neočekávaného. V závěru banální operace slepého střeva, se kterým se tu ocitnul známý místní novinář (R. Holub), dojde ke komplikacím a pacient zemře. Ačkoliv po pitvě není nikdo z lékařů shledán odpovědným za jeho smrt, hlavnímu hrdinovi příběhu, doktoru Mišurcovi (R. Zach), začne být mnoho věcí podezřelých, třeba podivné chování sestry Moniky (Z. Morávková) a některých kolegů. Mladý lékař se snaží odhalit eventuální souvislosti s dalším záhadným úmrtím, k němuž dojde. Jak souvisí fakt, že na operačním sále neměl nikdo diabetes, s nalezením lahvičky od inzulínu? Jak dopadne Mišurcovo pátrání a jakým nástrahám bude nakonec vystaven i on sám? |Role jedné z podezřelých, Veroniky Šebestové, byla svěřena letošní jubilantce Lucii Zedníčkové. 12.09. 21:06 12.09. 22:37
Výsledky losování Šťastných 10Žánr: kviz / soutěž; HDTV 12.09. 22:37 12.09. 22:40
Columbo, Prázdný rámPomačkaný baloňák, laciný doutník, vysloužilé auto - a geniální detektivní mozek. Peter Falk v hlavní roli amerického seriálu (1971). Dále hrají: R. Martin, K. Hunterová, D. Ameche, M. Wickesová, V. Tayback a Žánr: detektivka / krimi / thriler; další. Režie Hy Averback.|HDTV|2 jazykové verze|Uznávaný losangelský kritik umění Dale Kingston zavraždí svého strýce, sběratele obrazů Rudyho Matthewse v jeho luxusním sídle. Ukradne několik vzácných maleb a nastraží vše jako vloupání, které se vymklo kontrole. Do akce zapojí i svou milenku, malířku Tracy O'Connorovou. Oběma se podaří zmást policii ohledně stanovení doby smrti a vytvořit tak pro Dalea neprůstřelné alibi. Jako hlavní podezřelá se tak jeví bývalá manželka mrtvého Edna, která je dědičkou Matthewsovy umělecké sbírky. Poručík Columbo si však všimne několika nesrovnalostí. Pochopí, že skutečným vrahem je Dale Kingston, avšak k jeho usvědčení bude muset připravit rafinovanou past... 12.09. 22:40 12.09. 23:55
Most IV, Bron/BroenŠvédská vyšetřovatelka Saga a dánský vyšetřovatel Henrik rozkrývají další spletitý případ. Poslední řada slavného dánsko-švédského kriminálního dramatu (2018). Hrají: S. Helinová, T. Lindhardt, Žánr: film / dramatický pořad; S. Bobergová a další. Režie Henrik Georgsson a Rumle Hammerich.|HDTV|2 jazykové verze|Čtvrtá řada dánsko-švédského seriálu Most začíná šokujícím případem vraždy, kdy je šéfka úřadu pro cizince ukamenována a zahrabána do země. Kdo mohl něco tak brutálního provést? A jaký k tomu mohl mít motiv? To se opět snaží zjistit dvojice detektivů - Švédka Saga Norénová a její dánský partner Henrik Sabroe. Kromě samotného spletitého případu pak série nabídne také celou řadu pozoruhodných linek. Především Saga, jedna z vůbec nejpopulárnějších a rozhodně nejsvéráznějších televizních vyšetřovatelek vůbec, se musí popasovat s celou řadou pro sebe nezvyklých úkolů, kdy je nucena začít uvažovat o mezilidských vztazích jinak než doposud...|Scenáristka Camilla Ahlgrenová a scenárista Hans Rosenfeldt
Autor:
TV Barrandov - 12.09.20180

TV Barrandov - 12.09.2018

Televizni program na 12.09.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Na plac! 12.09. 02:30 12.09. 03:20
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 12.09. 01:55 12.09. 02:30
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 12.09. 09:30 12.09. 11:05
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 12.09. 11:05 12.09. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 12.09. 12:40 12.09. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 12.09. 13:50 12.09. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 12.09. 14:50 12.09. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 12.09. 15:50 12.09. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 12.09. 17:10 12.09. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 12.09. 18:30 12.09. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 12.09. 19:20 12.09. 20:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 12.09. 20:20 12.09. 21:25
Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad, ve kterém se generální ředitel Jaromír Soukup bude věnovat nejen aktuálním politickým kauzám, ale i těm, se kterými se setkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak bojovat proti těm, kteří vám ubližují (Premiéra) 12.09. 21:25 12.09. 22:45
Jaromír Soukup LIVEPrvní a zároveň jediný diskusní pořad, ve kterém dostanou prostor lidé z publika. Žádná cenzura, jen silné názory a otázky obyčejných lidi, proti kterým se postaví oblíbený moderátor politických pořadů TV Barrandov Jaromír Soukup (Premiéra) 12.09. 22:45 12.09. 23:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 12.09. 23:30 13.09. 00:30

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 12.09. 08:05 12.09. 09:45
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 12.09. 09:45 12.09. 10:45
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 12.09. 10:45 12.09. 12:25
Live Teleshopping 12.09. 12:25 12.09. 14:25
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 12.09. 14:25 12.09. 15:25
Matlock (7,8)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Americký krimi seriál (1986-1987). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obvineni z vraždy. Při jeho pátrání mu pomáhají mladí soukromí detektivové Tyler Hudson a jeho dcera Charlene, která původně vystudovala právo na prestižní Harvardské univerzitě, podobně jako její otec. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 12.09. 15:25 12.09. 17:35
Zákon a pořádek V (20,21)Získat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 12.09. 01:30 12.09. 03:30
Velkolepé století (18,19)Život v harému znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... První řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, F. Ahmet, A. Hafsa Sultan, M. Uzerli, O. Yalabik, N. Aysan a další. Režie M. Okay (Premiéra) Turecký seriál o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 12.09. 17:35 12.09. 20:00
Inga Lindström: Síla přátelstvíNerozluční kamarádi se po letech opět sešli na farmě. Ale smrt farmáře zamotala jejich životy... Německý romantický film (2011). Hrají M. Zielcke, X. Hutter, E. Böhm, D. C. Bunners, H. Berger, K. I. Baulitz, C. Hiersche a další. Režie K. Hattop (88 min) Švédský eko-farmář Sven Carlsson prožil mládí s nerozlučným kamarádem Jonasem Berggrenem, nynějším pilotem Formule1 a s Erin, která se vzdala studia biologie po svatbě se stockholmským farmaceutem Fraknem. Po dlouhých letech se opět shledávají na jeho farmě. Sven umírá a veškerý svůj majetek zanechává právě jim. Ze začátku Jonas odmítá převzít farmu a vymlouvá se na dohodnuté podmínky. Erin se ho ale podaří přesvědčit, aby zůstal alespoň nějakou dobu, která mu pomůže přehodnotit jeho dosavadní život? 12.09. 20:00 12.09. 21:55
Sága rodu VandenbergůNina žila ve stínu svého manžela celá léta. Když zemřel při leteckém neštěstí, zjistila, že jejich prosperující podnik s kávou je na pokraji bankrotu a hrozí obvinění z daňových podvodů. Nezbývá jí, než začít bojovat o záchranu firmy, vlastní cti a dokonce i života... Německá mini-série (2005). Hrají I. Berben, U. Noethen, Ch. Waltz, J. Tarrach, A. Kerst a další. Režie C. Rola (88 min) (Premiéra) Nina Vandenberg (Iris Berben) patří k těm ženám, které svůj život prožívají ve stínu svého manžela. Gero je velkopodnikatel s kávou a zatímco on oslavuje svoje životní jubileum kdesi ve Švýcarsku, ona leži opilá na gauči v bytě v Hamburgu. Opilá až tolik, že si ani nevšimne plamene, který se šíří po obývacím pokoji. Jen díky štěstí v neštěstí Nina nyní leží v nemocnici a ne v rakvi, když je však z nemocnice propuštěná, musí čelit mnohem vážnější situaci. Její manžel zahynul při leteckém neštěstí a jeho majetek odhalí šokující fakt. Společnost, kterou vlastnil, je na pokraji bankrotu. Navíc, v troskách letadla je objevena značná část hotovosti a Nina tak musí čelit nejen obvinění z daňových podvodů, ale i poznání , že její dosavadní život je jedna velká lež. Rodinnou společnost chce ovládnout intrikánský víceprezident a Nina se nemůže ani opřít o svoji rodinu, protože někteří členové se postaví proti ní. Nina je však odhodlaná zachránit, co se dá a naštěstí se může spolehnout na své tři spojence: Benta Peersona, bývalého Gerova obchodního partnera, daňového úředníka Jensa Thiedeho a Gerova staršího bratra Arna, který před roky odešel do Keni. Ale zdá se, že překvapením ještě stále není konec... 12.09. 21:55 12.09. 23:55
Na plac! 12.09. 03:30 12.09. 05:10
Venuše v kožichuV jednom malém divadle probíhá zkouška na hlavní roli slavné hry z 19. století. Žádná z adeptek není pro režiséra dost dobrá, když v tom se ve dveřích objeví ONA - energická, nebojácná a odhodlaná dostat roli za každou cenu! Francouzsko-polský film (2013) režiséra Romana Polanského. V hlavních rolích Emmanuelle Seigner a Mathieu Amalric (89 min) Na konkurs hlavní role divadelní hry Venuše v kožichu přiběhne na sklonku dne herečka Vanda. Unavený režisér Thomas chce už odejít domů, ale nakonec dá Vandě šanci. Thomas je jejím výkonem neuvěřitelně nadšen a sám se zapojí s vášní do dialogů. Zjišťuje, že temperamentní Vanda se na hlavní roli dokonale hodí a že spojení, které mezi nimi při hře je, předtím nikdy nezažil. Sám se z role režiséra dostává rád do podřadného postavení a z Vandy se stává "domina". Oba jsou tak moc pohlceni dialogy a hrou samotnou, že mezi hrou a skutečností je jen pomyslná hranice. Vanda dostává Thomase zcela do své "moci" a on je schopen přistoupit na vše, co po něm dívka žádá, včetně pro někoho ponižujících praktik. Oba své role dovedou zdárně až do úplného konce, kdy Thomas končí zcela ohromen... to když Vanda zakončí své mistrovské jevištní představení tajemným a svůdným striptýzem... 12.09. 23:55 13.09. 01:55
Konec vysílání 12.09. 05:10 12.09. 06:00
Zákon a pořádek V (22,23)Získat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Závěr páté řady amerického krimi seriálu (1994 -1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocenných částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 12.09. 06:00 12.09. 08:05
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
NOVA - 12.09.20180

NOVA - 12.09.2018

Televizni program na 12.09.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Kriminálka Las VegasPři cestě do školy byla unesena třináctiletá dívka Alicia. Policisté pátrají na místě činu a po výpovědi sestry Alicie zjišťují, že byla odvezena neznámým černochem. Další vyšetřování ovšem ukazuje, že je to celé výmysl. Policisté se zaměří na rodinu pohřešované dívky a zjistí, že bratr Alicie má rakovinu. Alicia byla počata ze zkumavky a rodiče už předem věděli, že dívka bude bratrovi dárkyní krve a kostní dřeně. Bratrovi Danielovi je sestry líto za to, co kvůli němu musí vytrpět, a tak se rozhodne všechno ukončit. Pátá řada amerického seriálu (2004). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 12.09. 01:55 12.09. 02:35
Krok za krokemJT a Cody se v bistru seznámí se sestrami Petersonovými. JT se těší, že si večer na rande užije, když je sestry pozvou k sobě domů, ale Cody odmítne s tím, že je panic a čeká na opravdovou lásku. Tím překazí JTmu všechny plány, protože sestrám se líbí Cody a o samotného JTho rozhodně nestojí. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 12.09. 02:35 12.09. 03:15
Snídaně s Novou 12.09. 05:55 12.09. 08:30
Novashopping 12.09. 08:30 12.09. 08:45
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie O. Kepka Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 12.09. 08:45 12.09. 09:40
Ordinace v růžové zahradě 2Švarc touží po sexu s Heluš. Ona si ale jeho náznaky a zvláštní chování vyloží špatně. Shodou okolností získá dojem, že je Bobo smrtelně nemocný a jeho přítulné chování znamená, že se s ní loučí. Tereza má vyšetřit Bělinu akutní dětskou pacientku, udělá se jí ale špatně a uteče z ordinace. Je z toho konflikt, ve kterém Běla Tereze řekne víc, než by měla. Jonáš a Denisa se vracejí z dovolené a zjišťují, že je mezi tím někdo vykradl. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 12.09. 09:40 12.09. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 12.09. 11:00 12.09. 11:50
Tescoma s chutíPečeme s Ivetou Kořínkovou a Pavlínou Bersziovou. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 12.09. 11:50 12.09. 12:00
Polední Televizní noviny 12.09. 12:00 12.09. 12:30
Krok za krokemCarol je zklamaná Daniným rozhodnutím mít narozeninovou oslavu v podobě party s kamarády a ne babinec dle návrhu Carol. Dana zalže, že bude spát u kamarádky, proto se Frank rozhodne přivést Carol na jiné myšlenky v hotelu u jezera. To ještě netuší, jaké mají sousedy... Al při praní obarví Kareninu blůzu a jejich spor musí rozřešit soudce Cody. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 12.09. 12:30 12.09. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2V Kamenici se otevírá nový klub pro mladé. Jeho provozovatelé Jakub, Kuba, Maty a Filip se postarají o efektní osvětlení a nedopatřením vyhodí proud v celé čtvrti. Zdena a David si užijí černou hodinku při romantickém večeru v bytě Suchého. Malý Toník zatím zůstane sám ve vile s nemocným dědou, pokusí se zapálit svíčky a způsobí požár... Dalibor se vrátí do Kamenice a v bytě Moniky najde nové nájemníky, Davida se Zdenou. Pochopí, že Monika už se nikdy nevrátí... Hrají P. Rychlý, J. Šťastný, J. Čenský, M. Zounar, I. Jirešová, B. Štěpánová, M. Novotný, D. Morávková, F. Tomsa a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 12.09. 12:50 12.09. 14:05
Můj přítel MonkZatímco si David Gitelson, zadák místního profesionálního fotbalového týmu, užívá v nočním klubu, jeho šofér Metzger předá trenérovi klubu soupeřů tajné informace týkající se příštího utkání, které našel v Gitelsonove playbooku. Druhého dne ale Gitelson zjistí, že něco není v pořádku, obviní Metzgera, hádka přejde ve rvačku a Metzger Gitelsona zabije. Kapitán Stottlemeyer se s Monkem chystají na zápas, ale u stadionu řádí fanoušci, jeden z nich tu dokonce leží v bezvědomí, a vybuchne tu gril. Stottelmeyer chce vyšetřování nechat jiným, rád by zhlédl utkání, Monk ale na parkovišti zůstává. Ukáže se, že omdlelý muž je ve skutečnosti mrtvý a že je to Gitelson. A tak Monk vyslýchá Metzgera, ale nemá proti němu ale dost důkazů a musí ho nechat odjet. Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 12.09. 14:05 12.09. 15:00
Můj přítel MonkRoderick Brody, který Monka šikanoval, když byli ještě dětmi, si teď detektiva najme, aby sledoval jeho ženu Marilyn, kterou podezírá z nevěry. Monk doufá, že mu to bude moci potvrdit, a trochu si ho přitom vychutnat. Druhý den Monk skutečně pozoruje Marilyn v baru s mužem jménem Douglas Fendle. Vyfotografuje je, když ale výsledky svého sledování předloží Brodymu, ten zareaguje překvapivě a sledování své ženy odvolá. Krátce nato je Douglas Fendle nalezen mrtev ve svém hotelovém pokoji. Monk s potěšením obviní Brodyho z vraždy. Brody je zatčen, ale tvrdí, že byl celou noc s Marilyn. Ta vypoví, že řekla manželovi o svém vztahu s Fendlem, on prý okamžitě odjel z domova a o hodinu později se vrátil se zakrváceným nožem. Monk si vzpomene, že Brody měl ve voze pistoli. Proč by tedy vraždil nožem na steaky? Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 12.09. 15:00 12.09. 15:55
Kriminálka Las VegasV hotelovém pokoji je nalezena mrtvá žena. Její tělo je poseté spáleninami od laseru. Zanedlouho se objeví další podobný případ. Touha být krásnější zavedla obě na "kliniku věčného mládí", kde se jim chyba lékaře stala osudnou. Grissom, Sara a Greg vyšetřují případ starého muže, který se udusil ve svém domě v průběhu jeho odhmyzování. Pátá řada amerického seriálu (2004). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 12.09. 15:55 12.09. 16:57
Odpolední Počasí 12.09. 16:57 12.09. 17:00
Odpolední Televizní noviny 12.09. 17:00 12.09. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 12.09. 17:25 12.09. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie O. Kepka Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 12.09. 18:25 12.09. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 12.09. 19:30 12.09. 20:20
Výměna manželek XJak si poradí zkušená matka Andrea v pro ni chaotické a zanedbané domácnosti? Dokáže se Kristýna postarat o funkční rodinu se třemi dětmi? Úspěšná reality show, ve které si dvě ženy vymění domácnost na dobu deseti dní, které stráví pod dohledem nového chotě, nových dětí a hlavně televizní kamery! (2018) (premiéra, skryté titulky) 12.09. 20:20 12.09. 21:40
Malé láskyStejný pokoj, stejný čas, jen o rok později. Bude ale stejný i samotný průběh porodu? "Taky se vám na to můžu vykašlat," rozčiluje se maminka, která by ráda porodila již v 7. měsíci, aby to už měla za sebou. A jak zvládne porod manželský pár, který společně vychovává sedm dětí z předchozích vztahů a nyní je čeká první společné? (2018) (premiéra) 12.09. 21:40 12.09. 22:35
Training DayKyle prozradí matce, že má u sebe klíč od skříňky, která by mohla pomoct při objasnění smrti otce. Matka mu řekne, že se jeho táta něčeho bál. Kyle přísahá, že zjistí, co se tenkrát stalo. Speciální útvar dostává na starost únos bankéřovy dcery Hailey Burnsové. Zpočátku mají Frankovy nekonvenční metody úspěch - usmlouvá výkupné na čtvrtinu a domluví výměnu. Na místě předání ale únosce zastřelí arabská žena a dívka je opět unesena... Americký kriminální seriál (2017). Hrají J. Cornell, B. Paxton, D. Van Acker, K. Law a další. (premiéra) 12.09. 22:35 12.09. 23:30
Beze stopyTým pátrá po zmizelé právní zástupkyni Jennifer Nicholsové. Zjistí, že se náhodně dozvěděla, že její nový přítel Allen Davis nemá právě čisté svědomí, a začala si své pochybnosti ověřovat. Zájem o deset let starý připad, spojený s bankovní krádeží a zabíjením, ji však stál život. Allen se zpočátku tváří, že se zmizením své přítelkyně nemá nic společného. Po chvíli však ztratí nervy, začne na policejním oddělení střílet a s Jackovou těhotnou přítelkyní Anne jako rukojmí utíká z budovy. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (2005). Hrají E. Close, M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Murciano a další. Režie P. Holahanl, R. Zisk. 12.09. 23:30 13.09. 00:25

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Na lince je vrah(When a Stranger Calls) Měla jen pohlídat dvě spící děti, místo toho ji čeká zoufalý boj o život. USA 2006, thriller. Hrají Camilla Belle, Tommy Flanagan, Katie Cassidy, Tessa Thompson, Brian Geraghty, Clark Gregg, Derek Lint a další. Režie Simon West Bohatý doktor Mandrakis a jeho žena Kelly si chtějí vyrazit do společnosti, a tak najmou středoškolačku Jill Johnsonovou, aby jim pohlídala dvě malé děti. Jill nutně potřebuje peníze a brigáda v luxusním domě vypadá jako snadný výdělek. Krátce po odchodu manželů sice spustí poplašné zařízení, ale všude je klid, a tak Jill uklidní agenturu, na níž je zařízení napojeno. O několik minut později se objeví její kamarádka Tiffany a na dotaz, jak se dostala do domu, odpoví, že dveře garáže byly otevřené. Jill je zavře a odmítne nápad Tiffany, která vytáhne láhev alkoholu. Naštvaná kamarádka odejde, ale u zatarasené brány ji napadne maskovaný muž a krátce nato zazvoní telefon a mužský hlas se Jill zeptá, zda zkontrolovala děti. Dívka se zpočátku domnívá, že jde o vtip, brzy ji ovládne pocit znepokojení, který přerůstá ve strach a paniku, když z dalšího telefonátu pochopí, že ji neznámý sleduje. Jill zavolá na policii, tam jí sdělí, že pokud je neznámý přímo neohrožuje, nemohou nic dělat. Nakonec na její žádost alespoň prověří hovor a oznámí jí, že volající je zřejmě v domě. Spěchá za dětmi, kde ji napadne maskovaný muž. Jill se sice ubrání a s dětmi uprchne, neznámý je jim v patách. V temném domě se rozpoutá děsivá hra kočky s myší, ve které se zoufalá dívka snaží zachránit sebe i děti. Vrah je rychlejší a silnější, Jill však v sobě objeví nečekanou bojovnost. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. 12.09. 00:40 12.09. 02:20
Grizzly zabiják(Into the Grizzly Maze) Dva bratři se ocitnou v boji na život a na smrt s obrovským rozzuřeným medvědem, který je jim v patách. Kanada, USA 2015. Hrají James Marsden, Billy Bob Thornton, Thomas Jane, Piper Perabo, Scott Glenn, Adam Beach a další. Režie David Hackl Rowan se vrací z vězení do svého rodného městečka na Aljašce. Je to překvapení i pro jeho staršiho bratra Becketta, který je policistou. Jejich setkání po sedmi letech je typické, Rowan se porve s pasákem a jeho bratr musí zasáhnout. Poté se Beckett dozvídá, že v lese se objevil nebezpečný grizzly, vydá se hledat svou hluchoněmou manželku, která v lese loví do pastí zvěř, kterou pak očkuje a vybavuje čipy. Druhý den, když je Rowan na cestě do Medvědího bludiště, nachází policie jednoho roztrhaného zloděje dřeva a dalšího muže pohřešuje. Na místě neštěstí se objevuje i starý lovec Douglass. Kdysi ho napadl medvěd a on přežil jen náhodou. Varuje bratry, že tento grizzly je zákeřný, velice chytrý a že bude zabíjet znovu. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. 12.09. 02:20 12.09. 04:25
Můj přítel MonkMonk s Natalií jsou ve městě, Natalie pomůže muži, který spadl z kola, aby o chvíli později zjistila, že to byl zloděj, který kolo právě ukradl. Cítí se provinile, a tak přesvědčí Monka, aby vlastníkovi kola, bioinženýrovi Deanu Berrymu z výzkumné laboratoře, který vypěstoval semena, co
Autor: