Denní archiv Září 11, 2018

0

Kde se vzal nešvar jménem taktizování v českých reality show?

Taktika, tak­tik, tak­ti­zo­vá­ní, ale tře­ba taky hráč. V posled­ních letech snad nej­po­u­ží­va­něj­ší slo­va v tuzem­ských rea­li­ty show. Kdo je nemá ve své slov­ní záso­bě, jako by nežil. Bez nich to zkrát­ka není to pra­vé oře­cho­vé. Odkud však tato slův­ka vítr zavál do našich tele­viz­ních při­jí­ma­čů?

Již odne­pa­mě­ti si libu­ji ve sle­do­vá­ní oby­čej­ných smr­tel­ní­ků, kte­ří jsou na něja­ký čas uza­vře­ni v luxus­ním obyt­ném domě či ve svém vlast­ním obyd­lí kuchtí pro své hos­ty růz­né spe­ci­a­li­ty a my je při tom díky vší té skvost­né tech­ni­ce 21. sto­le­tí může­me pozo­ro­vat. Řekl bych, milí čte­ná­ři, že si v tom rov­něž libu­je­te, jen si to tře­ba občas nechce­te při­znat. Každým dnem jsem pro­to v roce 2005 doslo­va hltal prv­ní řadu VyVolených, kte­rá byla ve své době něčím napros­to fas­ci­nu­jí­cím, jako by nám ten­to for­mát naser­ví­ro­va­li mar­ťa­ni ze samot­né­ho kosmu. Myšleno v dob­rém, pocho­pi­tel­ně.

Nyní se už dostá­vá­me k naše­mu hlav­ní­mu téma­tu. Psal se rok 2012, když to všech­no zača­lo. Televize Prima ten­to sou­těž­ní for­mát ješ­tě vyšper­ko­va­la a nabíd­la nám jakési VyVolené v exo­tic­kém ráji, tedy Hotel Paradise. A prá­vě v této supr­šou bychom našli pra­pů­vod dnes už tra­dič­ní prů­po­víd­ky jmé­nem tak­ti­zo­vá­ní. Ale i mno­ha dal­ších slůvek. Jako hráč, mani­pu­lá­tor či tak­tik byl v Paradisu ostat­ní­mi „hrá­či“ nej­čas­tě­ji ozna­čo­ván sou­tě­ží­cí Viktor Valenta.

Po Hotelu Paradise se s taktizováním roztrhl pytel

O rok poz­dě­ji do našich obý­va­cích poko­jů zaví­ta­la čtvr­tá řada VyVolených a tato legen­dár­ní slův­ka jsme zde na roz­díl od před­cho­zích sérií slý­cha­li bez pře­s­tá­ní. Tygří, lví či jagu­á­ří (jak chce­te, milí čte­ná­ři) podíl na tom má dle mého skrov­né­ho názo­ru Nikola Trojanová, kte­rá se tím­to tak­zva­ným taktika-nešvarem (váž­ně zva­žu­ji, že si ten­to pojem nechám regis­tro­vat u Úřadu prů­mys­lo­vé­ho vlast­nic­tví) naka­zi­la v Hotelu Paradise a pře­nes­la ho prá­vě do čtvr­té série VyVolených (zúčast­ni­la se obou těch­to šou).

Pozoruhodné na tom všem je, že těmi­to otře­pa­ný­mi prů­po­víd­ka­mi, v nichž se vysky­tu­jí slo­va jako tak­ti­zo­vá­ní či hráč, je posed­lá jed­na kon­krét­ní sta­ni­ce, a sice tele­vi­ze Prima. Žádná jiná sta­ni­ce v Česku, pokud pocho­pi­tel­ně nepo­čí­tá­me ty spor­tov­ní, neži­je momen­tál­ně těmi­to slo­vy více. Doslova kaž­dým dnem nás jimi Prima momen­tál­ně záso­bu­je v pořa­du Prostřeno!

Pokud by se od Primy naka­zi­ly i dal­ší tele­vi­ze, moh­li bychom se v brz­ké budouc­nos­ti dočkat „tak­ti­zo­vá­ní“ tře­ba i v tako­vé SuperStar……

Autor:
0

Vzpomínáme na Herberta Loma, jednoho z nejúspěšnějších filmových herců českého původu

Herbert Lom(Herbert Charles Angelo Kuchačevič ze Schluderpacheru,  se naro­dil v Praze 11. září 1917. Jeho otcem byl Karel Kuchačevič ze Schluderpacheru a jeho mat­ka, rod­ným jmé­nem Olga Gottliebová, byla ze židov­ské rodi­ny. Dětství a mlá­dí Herbert pro­žil v Praze, prázd­ni­ny zpra­vi­dla trá­vil u pří­buz­ných v Železné Rudě. Absolvoval Německé stát­ní reál­né gym­ná­zi­um v Praze, poté stu­do­val na Německé uni­ver­zi­tě v Praze ději­ny umě­ní a ger­ma­nis­ti­ku. Současně se však začal zají­mat o diva­dlo. Základní herec­ké zku­še­nos­ti zís­kal u Fritze Valka, před­ní­ho her­ce Nového němec­ké­ho diva­dla na dneš­ní Wilsonově uli­ci v Praze 1( v sou­čas­nos­ti zde síd­lí oper­ní sou­bor ND).

První fil­mo­vou roli zís­kal v roce 1937 ve fil­mu Vladimíra Slavínského Žena pod kří­žem a v roce 1938 si zahrál roli chas­ní­ka ve fil­mu Boží mlý­ny v režii Václava Wassermana . V led­nu 1939 ute­kl před nacis­ty do Británie. V té době také změ­nil své dlou­hé pří­jme­ní - na Lom. Studoval na lon­dýn­ské Královské aka­de­mii dra­ma­tic­kých umě­ní a postup­ně se pro­sa­dil jako herec nejen v diva­dle, ale obje­vil se také ve stov­ce fil­mů. Dvakrát hrál Napoleona, z toho jed­nou v roce 1956 ve fil­mo­vé adap­ta­ci Vojny a míru s Audrey Hepburnovou a Henry Fondou. Záporné posta­vy Lom hrál poměr­ně čas­to, ale cham­ti­vý plu­kov­ník Brinkley z fil­mu Poklad na Stříbrném jeze­ře zane­chal v pamě­ti star­ší gene­ra­ce divá­ků sil­nou sto­pu.  Největšího věhla­su však dosá­hl ve sním­cích o Růžovém pan­te­ro­vi v úlo­ze nešťast­né­ho komi­sa­ře Dreyfuse, kte­ré­ho při­vá­dí k šílen­ství neši­kov­ný inspek­tor Clouseau v podá­ní opět Petera Sellerse.

Herbert Lom hrál ve více než 100 fil­mech a řadě diva­del­ních před­sta­ve­ní. Málo se ví, že Herbert Lom napsal i dva úspěš­né his­to­ric­ké romá­ny. První se ode­hrá­vá v době krá­lov­ny Alžběty a jeho hrdi­nou je ang­lic­ký rene­sanč­ní dra­ma­tik a špi­on Christopher Marlow (Enter a Spy: The Double Life of Christopher Marlowe , 1978). Druhý, věno­va­ný vyná­lez­ci gilo­ti­ny, vyšel i v čes­kém pře­kla­du (Dr. Guillotin, Praha, Ivo Železný 1992).

Lom zemřel v Londýně dne 27. září 2012 ve věku 95 let.…

Autor:
0

El bar - Když řeknou, že v centru Madridu je terorista, lidé jsou tak blbí, že se na něj půjdou podívat.

Režisér Álex de la Iglesia má na kon­tě už pěk­nou řádu solid­ních fil­mů, kte­ré se vět­ši­nou vyzna­ču­jí podiv­ným čer­ným humo­rem a jis­tou dáv­ku bizá­ru (a to i na špa­něl­skou kine­ma­to­gra­fii). Čistě z ome­ze­ně žánro­vé­ho hle­dis­ka lze jeho fil­my šma­hem odsou­dit, nicmé­ně mys­lím si, že by to byla vel­ká ško­da - mají totiž jed­nu poměr­ně pod­stat­nou fil­mo­vou vlast­nost, doká­ží zaujmout pozo­ru­hod­ný­mi cha­rak­te­ry a šikov­ně vysta­vě­ným pří­bě­hem.
Krásným důka­zem je toho i sní­mek El bar.
Mám doce­la záli­bu ve špa­něl­ských fil­mech, kte­ré si šikov­ně pohrá­va­jí s atmo­sfé­rou na roz­hra­ní horo­ru. Osobně se domní­vám, že výstav­ba napě­tí a prá­ce se stra­chem jde na stří­br­né plát­no v této zemi o pozná­ní auten­tič­tě­ji než v zámo­ří. Ve fil­mu El bar se sice pří­mo s horo­ro­vým žánrem nepo­tká­vá­me, ale tajem­nou atmo­sfé­ru, kde si mini­mál­ně z počát­ku divák říká „co se sak­ra děje“ to má - a fun­gu­je.
V cen­t­ru Madridu sto­jí malý bar, v němž se schá­zí nesou­ra­dá sku­pi­na osob z roz­lič­ných soci­ál­ních vrs­tev. Nenadálá udá­lost - smrt muže na uli­ci - spus­tí sled udá­los­tí dal­ších, kte­ré hlav­ní posta­vy vrha­jí do kolo­to­če mez­ních situ­a­cí, kte­ré vyža­du­jí čas­to dost nepří­jem­né vol­by.
Přiznám se také, že mám rád ty sním­ky, kte­ré naku­ku­jí pod pozlát­ko naší civi­li­za­ce, kdy jde o holou exis­ten­ci a kdy všech­ny ty zby­teč­nos­ti typu „nový ájfoun, pěk­né had­ry“ jdou do kop­ru a z člo­vě­ka se stá­vá živo­čich boju­jí­cí o pře­ži­tí. El bar toto vše při­ná­ší, navíc za pří­tom­nos­ti čer­no­čer­né­ho humo­ru, kde se dob­ře tre­fu­je do para­no­id­ní nála­dy dneš­ní doby.
„Když řek­nou, že v cen­t­ru Madridu je tero­ris­ta, lidé jsou tak blbí, že se na něj půjdou podí­vat.“
Jako vel­ké plus tako vidím to, že se tvůr­cům pove­dl závěr, což u fil­mu, kte­rý se celý prak­tic­ky ode­hrá­vá v jed­nom baru nemu­sí být auto­ma­tic­ké. Ano, film má něko­lik dějo­vých nelo­gič­nos­tí, nicmé­ně musí­me vzít v potaz, že něja­ká pro­myš­le­ná dějo­vá stav­ba a přes­ný popis a výčet toho co, jak a proč se sta­lo by atmo­sfé­ru pod­le mě jen umrt­vi­la. Pro výbor­nou fil­mo­vou teč­ku tak boha­tě sta­čí neče­ka­né shle­dá­ní na pře­cho­du pro chod­ce.…
Autor:
0

Bába z ledu

Po setká­ní s otu­žil­cem Broňou (Pavel Nový) začí­ná ovdo­vě­lá Hana (Zuzana Kronerová) pozvol­na měnit svůj ste­re­o­typ­ní život, kte­rý se dopo­sud točil výhrad­ně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), sna­ch (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnou­čat. Zatímco šede­sát­ni­ce Hana pro­ží­vá love sto­ry, tra­dič­ní víken­do­vé obě­dy v rodin­né vile ztrá­ce­jí na idy­lič­nos­ti a postup­ně vyplou­vá na povrch, že kaž­dý z hrdi­nů má něja­ké tajem­ství. Haniným neče­ka­ným spo­jen­cem se stá­vá vnuk Ivánek, kte­rý si zami­lo­val nejen své­ráz­né­ho Broňu, ale i jeho sle­pi­ci Adélu a otu­ži­lec­kou komu­ni­tu na bře­hu Vltavy. Příběh roz­krý­va­jí­cí neleh­ké vzta­hy mezi tře­mi gene­ra­ce­mi při­ná­ší nadě­ji, že život lze vzít do vlast­ních rukou v jakém­ko­li věku.…

Autor:
0

SAUNOVÉ CEREMONIÁLY V AQUACENTRU ŠUTKA

Prázdniny jsou u kon­ce a se záři­jo­vý­mi dny se nám opět do Aquacentra Šutka vra­cí oblí­be­né sau­no­vé cere­mo­ni­á­ly. Pojďte s námi otevřít sau­no­vou sezó­nu a navštiv­te naše sau­no­vé cere­mo­ni­á­ly. Ve čtvr­tek 13. 9. 2018 pro­hřej­te své tělo a zažij­te zábav­ný relax v rám­ci sau­no­vých cere­mo­ni­á­lů s roz­ma­ni­tou téma­ti­kou. Zážitkové sau­no­vé cere­mo­ni­á­ly může­te vyzkou­šet od 15:00 do 20:00h. Program dopl­ní také zábav­ná sou­těž Windstorm Master - sou­těž o nej­sil­něj­ší máv­nu­tí ruč­ní­kem o vol­né vstu­py do Aquacentra Šutka a Beachklubu Ládví. Nechte se hýč­kat a navštiv­te sau­nu i páru Aquacentra Šutka!

Připomeňte si tep­lo léta a užij­te si sau­no­vé cere­mo­ni­á­ly v Aquacentru Šutka, a to ve čtvr­tek 13. 9. 2018 v Aquacentru Šutka. Saunové cere­mo­ni­á­ly na roz­ma­ni­tá téma­ta pro­bí­ha­jí v jed­né z našich saun od 15:00 do 20:00. Přijďte nabrat tolik potřeb­nou ener­gii a dopřát si odpo­či­nek. Profesionální sauné­ři pomo­cí víře­ní hor­ké­ho vzdu­chu, polé­vá­ní kame­nů aro­ma­tic­kou pří­rod­ní esen­cí a dal­ším pro­cedu­rám Vám před­sta­ví novou dimen­zi sau­no­vá­ní.  Pro milov­ní­ky sau­no­vá­ní budou při­pra­ve­ny růz­né typy sau­no­vých cere­mo­ni­á­lů na téma­ta, jako jsou Probouzení sau­ny, Setkání v Paříži, Turecký sen a dal­ší. V 15:30 a 18:15 se všich­ni odváž­liv­ci budou moci před­vést a vyzkou­šet svou sílu v rám­ci sou­tě­že Windstorm Master -  sou­tě­že o nej­sil­něj­ší máv­nu­tí ruč­ní­kem o vol­né vstu­py do Aquacentra. V páře se může­te nechat hýč­kat beau­ty pro­cedu­rou s vyu­ži­tím sol­né­ho a medo­vé­ho pee­lin­gu.

Saunové cere­mo­ni­á­ly v Aquacentru Šutka spo­ju­jí bla­ho­dár­né účin­ky sau­no­vá­ní,  rela­xa­ci a odpo­či­nek spo­leč­ně s výji­meč­ným zážit­kem a nevšed­ní show. Zážitkovému sau­no­vá­ní bude v Aquacentru Šutka vyčle­ně­na vždy jed­na sau­na a jed­na pára. Ostatní bude funkč­ní dle běž­né­ho pro­vo­zu. Veškerý pro­gram sau­no­vých cere­mo­ni­á­lů je zahr­nut do běž­né ceny vstup­né­ho.

Veškeré bliž­ší infor­ma­ce o této, ale i mno­ha jiných akcích nalez­ne­te na webo­vých strán­kách www.sutka.eu nebo na www.facebook.com/AquacentrumSutka.

Autor:
0

Štěstí mi uniká mezi prsty (Příběh moderní Popelky, která nečekala, až ji víla zachrání.)

Iris odma­la tou­ži­la být mód­ní návr­hář­kou. Její rodi­če ji v tom ale nepod­po­ro­va­li a pro­to nyní pra­cu­je v ban­ce a tak nějak ztra­ti­la sama sebe. Když se ji potom naskyt­la pří­le­ži­tost, aby se zúčast­ni­la kur­zu šití v Paříže, nad­še­ně se do toho vrh­la, i přes to, že její man­žel z toho nad­še­ný zrov­na není. Nakonec ji to schvá­lí pod pod­mín­kou, že po skon­če­ní se vrá­tí a zalo­ží spo­lu rodi­nu.

Musím říct, že jsem touhle kni­hou byla straš­ně moc zkla­ma­ná. I když jsem ji pře­čet­la vel­mi rych­le, celý pří­běh mi při­šel tako­vý nija­ký. Už na začát­ku mi při­šlo straš­ně pro­tiv­né, když bylo snad na prv­ní strán­ce napsa­né, že man­žel­ství jim nefun­gu­je, ale hlav­ní hrdin­ka ho pořád poslou­cha­la na slo­vo.

Další posta­va, kte­rou jsem nemoh­la snést, byla Marta. To, jakým způ­so­bem se cho­va­la, mi roz­hod­ně nepři­šlo nor­mál­ní a na kaž­dé strán­ce jsem měla chuť ji nafac­ko­vat. I to celé rozuz­le­ní s Martou a Gabrielem mi při­šlo straš­ně zvlášt­ní a jed­no­du­še jsem tomu nevě­ři­la.

Knize při­dá­vám plus za to, že jsem ji pře­čet­la rych­le a mís­ty si čte­ní sku­teč­ně uží­va­la. Jenomže chvil­ka­ma jsem se až moc roz­či­lo­va­la nad tím, jak se cho­va­jí hlav­ní posta­vy. Konec mi při­šel hod­ně úseč­ný a až vycu­ca­ný z prs­tu.

Příběh bych dopo­ru­či­la těm, co hle­da­jí jed­no­du­chý, až povrch­ní pří­běh nad kte­rým nebu­de­te muset pře­mýš­let a slou­ží spí­še k odpo­čin­ku. Nesmíte od kni­hy oče­ká­vat nic hlu­bo­ké­ho a pak věřím, že se vám bude líbit a čte­ní si uži­je­te.


Originální název:

Entre mes mains le bonheur se faufile (2014)

Žánr:
Literatura světová, Romány, Pro ženy
Vydáno:2018, Motto
Počet stran:304
Překlad:Dana Melanová
Autor obál­ky:Natálie Pecková
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná s pře­ba­lem
ISBN:978-80-267-1196-4
Autor:
NOVA - 11.09.20180

NOVA - 11.09.2018

Televizni program na 11.09.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Kriminálka Las VegasMladá zaměstnankyně kasina je cestou domů napadena a znásilněna. Naštěstí útok přežije. Dokáže pachatele velmi dobře popsat a vyšetřovatelé nemají problém ho zadržet. Žena pachatele i pozitivně identifikuje. Ve chvíli, kdy dojde k porovnání DNA, všechny důkazy se zhroutí. Muž vykazuje rozdílné DNA od útočníka. Žena se mezitím dostane z lékařského ošetření domů a žádá policisty o zbrojní průkaz, aby se mohla útočníkovi bránit. Než si opatři zbraň, je nalezena mrtvá. Je zvláštní, že stopy opět vedou ke stejnému útočníkovi. Při jeho prohlídce v laboratoři pak Grissom objeví ve světle ultrafialové lampy podivné vzory na jeho zádech. Americký seriál (2003). Hrají W. L. Petersen, M. Helgenberger, G. Dourdan, J. Fox, G. Eads, P. Guillfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall a další. 11.09. 01:50 11.09. 02:30
Střepiny 11.09. 02:30 11.09. 03:15
Můj přítel MonkMonk s Natalií jsou ve městě, Natalie pomůže muži, který spadl z kola, aby o chvíli později zjistila, že to byl zloděj, který kolo právě ukradl. Cítí se provinile, a tak přesvědčí Monka, aby vlastníkovi kola, bioinženýrovi Deanu Berrymu z výzkumné laboratoře, který vypěstoval semena, co vzklíčí během dvaceti minut, pomohl. Monkovi a Natalii se podaří zloděje kola celkem snadno identifikovat v albu policejních fotografií jako Johna Kuramata. Ten je záhy nalezen zastřelený, na skládce se najde i kolo. Chybí mu pouze zámek. Monk a Natalie jdou kolo vrátit vědci do laboratoře, ten má ale jiné starosti. Jeho semínka najednou nechtějí klíčit. V tom okamžiku Monk případ vyřeší. Sedmá rada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 11.09. 14:05 11.09. 15:00
Můj přítel MonkV Guinessově muzeu světových rekordů byl přepaden a zavražděn strážný, který vyrušil zloděje. Ztratil se však pouze robot, který opakuje záznam o soutěži v pojídání vajec. Monk pomáhá milé starší dámě, s níž se seznámil cestou na policejní stanici a která má potíže se sousedem Johnem Keyesem, hrajícím často na bubny. Podaří se mu ho přesvědčit, aby se mírnil. Vděčná Marge ho pozve na oběd a oba se velmi spřátelí. John Keyes ale přepadne klenotnictví a majitele zastřelí a Marge mu poskytne alibi, tvrdí, že ho slyšela bubnovat v době, kdy mělo ke zločinu dojít. Monk pojme podezření, že jsou oba spolčeni... Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 11.09. 15:00 11.09. 15:55
Kriminálka Las VegasPři cestě do školy byla unesena třináctiletá dívka Alicia. Policisté pátrají na místě činu a po výpovědi sestry Alicie zjišťují, že byla odvezena neznámým černochem. Další vyšetřování ovšem ukazuje, že je to celé výmysl. Policisté se zaměří na rodinu pohřešované dívky a zjistí, že bratr Alicie má rakovinu. Alicia byla počata ze zkumavky a rodiče už předem věděli, že dívka bude bratrovi dárkyní krve a kostní dřeně. Bratrovi Danielovi je sestry líto za to, co kvůli němu musí vytrpět, a tak se rozhodne všechno ukončit. Pátá řada amerického seriálu (2004). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 11.09. 15:55 11.09. 16:57
Odpolední Počasí 11.09. 16:57 11.09. 17:00
Odpolední Televizní noviny 11.09. 17:00 11.09. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 11.09. 17:25 11.09. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie O. Kepka Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 11.09. 18:25 11.09. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 11.09. 19:30 11.09. 20:20
Ordinace v růžové zahradě 2Švarc touží po sexu s Heluš. Ona si ale jeho náznaky a zvláštní chování vyloží špatně. Shodou okolností získá dojem, že je Bobo smrtelně nemocný a jeho přítulné chování znamená, že se s ní loučí. Tereza má vyšetřit Bělinu akutní dětskou pacientku, udělá se jí ale špatně a uteče z ordinace. Je z toho konflikt, ve kterém Běla Tereze řekne víc, než by měla. Jonáš a Denisa se vracejí z dovolené a zjišťují, že je mezi tím někdo vykradl. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 11.09. 20:20 11.09. 21:40
Víkend 11.09. 21:40 11.09. 22:40
Training DayZástupkyně šéfa policie v Los Angeles Lockhartová přidělí mladého a idealistického policistu Kylea Craiga k ostřílenému policejnímu veteránovi Franku Roarkeovi. Ten je znám tím, že při vyšetřování používá netradiční metody, které často hraničí se zákonem a ještě častěji ho překračují. Lockhartová po Kyleovi chce, aby jí hlásil všechna překročení zákona, kterého se Frank dopustí. Frank byl kdysi parťákem Kyleova otce, který za záhadných okolností zahynul. Oficiální verze zní, že ho zastřelili zločinci během bankovní loupeže. Frank ale Kyleovi prozradí, že má podezření právě na Lockhartovou, která má mít jeho smrt na svědomí... Americký kriminální seriál (2017). Hrají J. Cornell, B. Paxton, D. Van Acker, K. Law a další. (premiéra) 11.09. 22:40 11.09. 23:35
Beze stopyVe stejné době se pohřešují dva mladí lidé - černošský chlapec a bílá dívka. Policisté postupně vyloučí souvislost mezi oběma případy a Jack dostane příkaz, aby se zaměřil na dívčin případ. Jejímu zmizení se rovněž venují všechna média, chlapec pro ně neexistuje. Tým zjišťuje, že dívčin přítel nabídl její panenství jinému, nicméně dívka muže odmítla a utekla z hotelového pokoje. Mezitím se odkrývají i tajemství černošského chlapce. Po dlouhé době se setkal s otcem, který umírá, pravidelně za ním dochází a pečuje o něj. Zároveň čelí problémům spojeným s prodejem vypalovaných cédéček. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (2005). Hrají E. Close, M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Murciano a další. Režie P. Holahanl, R. Zisk. 11.09. 23:35 12.09. 00:25
Snídaně s Novou 11.09. 05:55 11.09. 09:15
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie O. Kepka Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 11.09. 09:15 11.09. 10:05
SpecialistéNa svatbě, kam byla Zuzana Májová pozvána za svědka, je zavražděna nevěsta. Při pátrání po vrahovi Zuzana potkává několik svých bývalých spolužáků ze střední školy i kluka, se kterým kdysi chodila. Na povrch se dostávají staré křivdy a je čím dál jasnější, že vraždu má na svědomí buď někdo ze spolužáků, nebo z jejich blízkých. Nový český kriminální seriál (2018). Hrají D. Prachař, J. Štáfek, Z. Kajnarová, J. Zadražil, J. Grundman, O. Jirák, D. Nesvačilová a další. Režie B. Mišík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 11.09. 10:05 11.09. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 11.09. 11:00 11.09. 11:50
Tescoma s chutíDobrá kuchyně a exkluzivní recepty známých šéfkuchařů. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 11.09. 11:50 11.09. 12:00
Polední Televizní noviny 11.09. 12:00 11.09. 12:30
Krok za krokemCarol utratila značnou částku za půjčené videokazety a rozhodne se, že rodina musí šetřit. Děti ale odmítají omezit své utrácení, a tak Carol striktně zruší všechny výdaje mimo nezbytných. Děti si svou zlost vybíjí na Brendanovi, který se rozhodne utéci. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 11.09. 12:30 11.09. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Zoufalá Lucie hledá Radima s Gitou. Darek Vágner obvolává nemocnice a zjistí, že v Praze přijali zraněného muže bez dokladů a s ním dítě Gitina věku. Lucie jede do Prahy, aby zjistila, jestli se jedná o její rodinu. Monika s Daliborem se neustále hádají. Zdá se, že jejich těžce vyvzdorovaný vztah už nemůže nic zachránit. Jindřicha Valšíka přivezou do nemocnice s poleptaným hrdlem a zlomenou nohou. Nedopatřením se napil kyseliny a ukáže se, že to je vina Babety Trefné. Hrají J. Čenský, P. Rychlý, M. Zounar, T. Kostková, M. Novotný, J. Šťastný, Z. Adamovská, I. Jirešová, B. Štěpánová a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 11.09. 12:50 11.09. 14:05

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
CellularNečekaný telefonát udělá z mladíka hrdinu. Na druhé straně linky je totiž unesená žena a jde jí o život. Německo, USA 2004, akční. Hrají Kim Basinger, Chris Avans, Jason Statham, Jessica Biel, William H. Macy, Eric Christian Olsen, Matt McColm a další. Režie David R. Ellis Bezstarostnému Ryanovi jednoho dne zazvoní telefon, v němž ho neznámá žena prosí o pomoc. Byla údajně unesena, jmenuje se Jessica a jen náhodou se jí podařilo zprovoznit rozbitý telefon. I když je nejdřív Ryan na pochybách, díky telefonu slyší, jak únosci Jessicu bijí. Chystají se zbít i jejího syna, a to se už Ryan rozhodne jednat. Na policii dojde ke rvačce a místní šerifové na něj nemají čas, a tak se rozhodne jednat sám. Sebere auto bezpečnostní služby a únosce pronásleduje. Kvůli baterii v telefonu je však ztratí. Podaří se mu ale zjistit, že únosci se vydali na letiště pro manžela Jessiky, a rozhodne se jejich plán dalšího únosu zmařit. Ryan navíc odhalí i další tajemství - záznam na videokameře, kde se policisté dopouštějí vraždy. Brzy tedy pochopí, že stojí proti zkorumpovaným strážcům zákona... 11.09. 02:55 11.09. 04:30
Pianista(The Pianist) Film o talentovaném polském židovském pianistovi Wladyslawu Szpilmanovi, který byl natočený na motivy stejnojmenné knihy. Francie, Nizozemí, Německo, Polsko, Velká Británie 2002, drama. Hrají Adrien Brody, Emilia Fox, Michał Żebrowski, Ed Stoppard a další. Režie Roman Polanski Polsko je v srpnu 1939 bez jakéhokoliv varování napadeno německými vojsky. Život mladého, mimořádně talentovaného a úspěšného pianisty židovského původu Wladyslawa Szpilmana se tak změní k nepoznání. Jeho rodina je donucena po obsazení Varšavy Němci postupně přijímat tvrdé a ponižující restrikce zaměřené proti židovské komunitě. Nejprve rozprodávají majetek, který rodina dlouhá léta shromažďovala, včetně pianistova drahocenného klavíru. Pak se musí podřídit ponižujícím pravidlům a nosit pod hrozbou přísného trestu na rukou Davidovu hvězdu. Jsou přestěhováni do uzavřeného areálu obehnaného vysokými zdmi - na místo, které brzy vstoupí do dějin jako Varšavské ghetto, ve kterém živoří půl miliónů Židů. S postupujícím časem začínají transporty do koncentračních táborů, jimž se nevyhne ani Szpilmanova rodina. Wladyslaw se na poslední chvíli zachrání a s pomocí přátel se dostane za zeď, kde až do konce války přežívá v opuštěném bytě. 11.09. 00:05 11.09. 02:55
Honzíček a Grétička(Hänsel und Gretel) Jak Honzíček a Grétička objevili v lese perníkovou chaloupku. Německo 2012, pohádka. Hrají Anja Kling, Mila Böhning, Friedrich Heine, Johann von Bülow, Elisabeth Brück, Devid Striesow a další. Režie Uwe Janson Honzíček a Grétička žijí s otcem a nevlastní matkou v chaloupce u lesa a jsou velmi chudí. Jednou večer zaslechnou, jak macecha říká, že nemají co jíst a že děti musí z domu pryč. Honzík si nabere do kapsy oblázky, a když je otec druhý den zavede do lesa, sype je za sebou, aby našel cestu zpátky. Další den jde s nimi tatínek ještě dál od jejich domova. Chlapec tentokrát označuje cestu chlebovými drobečky, ale ty hladoví ptáci vyzobají a děti zabloudí. Při putování narazí na nádherný domek, který má střechu z perníku a celý je ozdoben nejrůznějšími dobrotami. Z chaloupky vyjde krásná paní, pozve je dál a nabídne jim večeři. Po jídle jsou děti unavené, venku je bouřka, a tak přijmou pozvání na noc. Ráno je všechno jinak. Z krásné paní je zlá čarodějnice, která Honzíčka zavře do sklepa, chce ho vykrmit a pak sníst. Grétička jí musí sloužit, ale při každé příležitosti se pokouší z chaloupky utéct. Sotva však udělá pár kroků za plot, chytí ji očarované kořeny. Nebojácná a chytrá dívka čarodějnici oklame, osvobodí bratříčka, a když vyjdou z chaloupky, tak se stromy v okolí začnou měnit v děti, které čarodějnice začarovala. 11.09. 05:55 11.09. 07:05
Můj přítel MonkJsou Vánoce, u Monkových dveří zazvoní tři bezdomovci a dožadují
Autor:
TV Barrandov - 11.09.20180

TV Barrandov - 11.09.2018

Televizni program na 11.09.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Na plac! 11.09. 02:45 11.09. 03:05
Exkluziv Kateřiny BrožovéS Kateřinou Brožovou do světa hvězd 11.09. 02:00 11.09. 02:45
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 11.09. 09:30 11.09. 11:05
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 11.09. 11:05 11.09. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 11.09. 12:40 11.09. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 11.09. 13:50 11.09. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 11.09. 14:50 11.09. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 11.09. 15:50 11.09. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 11.09. 17:10 11.09. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 11.09. 18:30 11.09. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 11.09. 19:20 11.09. 20:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 11.09. 20:20 11.09. 21:25
Aréna Jaromíra SoukupaGenerální ředitel Jaromír Soukup v diskusním pořadu, ve kterém hlavní úlohu hraje to, co trápí a zajímá diváky televize Barrandov (Premiéra) 11.09. 21:25 11.09. 23:00
Týden podle Jaromíra Soukupa 11.09. 23:00 11.09. 23:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 11.09. 23:50 12.09. 00:50

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Loď snůNa své pouti po světových mořích navštěvuje luxusní parník Deutschland atraktivní turistické destinace, nejkrásnější pláže a daleké přístavy. Posádka lodi i její klienti prožívají na vysněné dovolené své životní příběhy... Německý romantický seriál. Hrají S. Rauch, H. Keller, H. Naumann, J. Klante, T. Peach a další. Režie M. Steinke (89 min) (Premiéra) Na luxusní parník Deutschland opět nastupují pasažéři, které tentokrát čeká cesta na Seychely. Kathie, mladá dívka, která teprve nedávno po operaci těžké oční choroby opět nabyla zraku, cestuje se svým přítelem z dětství Danielem, který je zároveň členem lodní posádky. Sonja se svou matkou Monikou se mají na konci cesty setkat se Sonjiným otcem, velice bohatým textilním magnátem Bugenhagenem, který na dívku celý život platil, nikdy ji ale neviděl. V podobné situaci je i Thomas Albrecht, který je na palubě se svou manželkou Brittou. I on dostal pozvání od svého otce Bugenhagena. Do třetice je tu ještě nekonformní hudebník Axel, který skvěle hraje na saxofon. Ten přijal otcovo pozvání spíš jen ze zvědavosti, na jeho peníze není nijak obzvlášť zvědavý. Zato Britta se těší, že by případné dědictví pomohlo jejich podnikání... 11.09. 20:00 11.09. 21:55
Král ztraceného světaTi, co přežili pád letadla do neobydlené části tropického pralesa Amazonie musí spojit své síly, aby se ubránili nejen domorodým kmenům, ale i smrtelně nebezpečným štírům, obřím pavoukům a především naštvanému King Kongovi... Americký dobrodružný film (2005). Hrají B. Boxleitner, J. Denton, R. Giles, S. Railsback, Ch. Rosenberg a další. Režie L. Scott (73 min) Nová filmová verze slavného King Konga v sobě mísí prvky zábavy, napětí a dobrodružství. Letadlo spadne do neobydlené oblasti Amazonie a ti, co pád přežili, se musí spojit, aby čelili útokům domorodých kmenů. Ale na ostrově nejsou kmeny to jediné, co je bude ohrožovat. Tropický prales totiž hostí také obří pavouky, smrtelně nebezpečné štíry a především pořádně naštvaného a krvelačného King Konga. Jak z ostrova zmizet? Dá se každému důvěřovat? Boj o život začíná! 11.09. 21:55 11.09. 23:30
Zúčtování: ArmagedonCelá Země je na pokraji zkázy, čelí mnoha katastrofám a vypadá to, že směřuje k zániku. A ještě navíc byla za záhadných okolností unesena dcera novinářky. Její stopy vedou do Izraele... Americký katastrofický thriller (2009). Hrají K. Little, C. Browning, R. Reynolds, M. Hengst, A. Latt, A. Wade a další. Režie A. F. Silver (86 min) Země je na pokraji zkázy. Apokalypsa se naplňuje. Čelí jedné katastrofě za druhou, burzy jsou na pokraji zhroucení. Vypadá to, že svět lidí nevyhnutelně směřuje ke svému zániku. Politici z celého světa se snaží čelit krizi sjednocením všech národů. Počáteční úspěch však brzy střídá globální konflikt, který ještě více urychluje pád lidstva. Na pozadí těchto katastrofických událostí se odehrává příběh novinářky, jejíž dcera byla za záhadných okolností unesena. Statečnou ženu přivedou stopy až do Izraele. Podaří se jí nalézt to nejmilovanější, co má ? 11.09. 23:30 12.09. 01:30
Zákon a pořádek V (18,19)Získat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 11.09. 01:45 11.09. 03:45
Na plac! 11.09. 03:45 11.09. 05:11
Konec vysílání 11.09. 05:11 11.09. 05:45
Zákon a pořádek V (20,21)Získat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 11.09. 05:45 11.09. 07:45
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 11.09. 07:45 11.09. 09:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 11.09. 09:20 11.09. 10:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 11.09. 10:20 11.09. 11:55
Live Teleshopping 11.09. 11:55 11.09. 13:55
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 11.09. 13:55 11.09. 15:00
Matlock (5,6)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Americký krimi seriál (1986-1987). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obvineni z vraždy. Při jeho pátrání mu pomáhají mladí soukromí detektivové Tyler Hudson a jeho dcera Charlene, která původně vystudovala právo na prestižní Harvardské univerzitě, podobně jako její otec. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 11.09. 15:00 11.09. 17:05
Velkolepé století (16,17)Život v harému znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... První řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, F. Ahmet, A. Hafsa Sultan, M. Uzerli, O. Yalabik, N. Aysan a další. Režie M. Okay (Premiéra) Turecký seriál o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 11.09. 17:05 11.09. 20:00
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
Prima - 11.09.20180

Prima - 11.09.2018

Televizni program na 11.09.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Komisař Rex IV (16) -ST -W -HDŽivot šéfa obchodu s módním zbožím se náhle změní poté, co je obviněn ze sexuálního obtěžování zaměstnankyně. Jeho reakce je totiž poněkud nepřiměřená... Německý kriminální seriál (1998). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další. Režie H. Werner 11.09. 01:25 11.09. 02:25
Komisař Rex IV (17) -ST -W -HDRomantická schůzka milenců vyústila až do tragického konce jednoho z nich... Byla to nešťastná náhoda, nebo vražda? Německý kriminální seriál (1998). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další. Režie M. Riebl 11.09. 02:25 11.09. 03:25
Přestávka ve vysílání 11.09. 05:07 11.09. 06:20
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 11.09. 06:20 11.09. 06:40
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 11.09. 06:40 11.09. 07:05
JetelínBob Burda se doslechne, že si na jeho špinavou hospodu posvítí hygiena. Co když se dozvědí, jak to vypadá v kuchyni a z čeho Marie vaří? Další příběh z cyklu bláznivých mikrokomedií o sousedech ze vsi Jetelín. Hrají J. Ježková, R. Genzer, J. Šťastný, J. Hána, L. Molínová, M. Procházková, L. Benešová, R. Bár a další. Režie M. Kopp (Premiéra) 11.09. 07:05 11.09. 07:55
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 11.09. 07:55 11.09. 08:50
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 11.09. 08:50 11.09. 09:20
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 11.09. 09:20 11.09. 10:20
Jana a dobrodruh: Návrat do AfrikyNa africkou kliniku přijíždí nová šéfová, Jana Vollendorfová. Ještě se ani nestačí rozkoukat, a už musí řešit závažný problém s jedovatou vodou. Voda byla otrávena úmyslně, a to kvůli obchodním plánům majitele blízkého zlatého dolu. Jana a její přátelé teď musí zabránit katastrofě... Německý romantický film (2015). Hrají Ch. April, S. Böer, E. M. Greinová a další. Režie U. Baumann (Premiéra) 11.09. 10:20 11.09. 12:10
Polední zprávy 11.09. 12:10 11.09. 12:25
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 11.09. 12:25 11.09. 13:30
Poslední poldaMickův parťák, Andreas, je vdovou po zesnulém kolegovi obviněn z vydírání. Stal se nepohodlným, protože narazil na stopu zločinu spáchaného kolegy v policejních řadách. Mick mu bude muset pomoct a odhalit pravdu... Německý kriminální seriál (2014). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další (Premiéra) 11.09. 13:30 11.09. 14:30
Komisař Rex IV (18) -ST -W -HDRexův vyhlídkový let balonem se změní v pronásledování nebezpečného lupiče... Německý kriminální seriál (1998). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další 11.09. 14:30 11.09. 15:30
Komisař Rex V (1) -ST -W -HDPřed Rexem stojí těžký úkol - vypátrat škodnou ve vlastním revíru. Neznámý pes totiž v parku smrtelně pokousal malého chlapce... Německý kriminální seriál (1999). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a dalsí. Režie O. Kreinsen 11.09. 15:30 11.09. 16:35
Odpolední zprávy 11.09. 16:35 11.09. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 11.09. 16:50 11.09. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 11.09. 17:50 11.09. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 11.09. 18:55 11.09. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 11.09. 19:40 11.09. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 11.09. 19:55 11.09. 20:15
KrejzoviDalší díl nového komediálního seriálu. Sabina se chopila příležitosti dělat Dance ze života peklo a organizuje jí velkou opulentní svatbu. Danka je zoufalá, a babička šťastná. Ondra si stále nenašel práci. Bára mu domluví pohovor na stavebním úřadu. Tam ale Ondra rozhodně pracovat nechce. K Petrovi do ordinace přijde paní se sklípkanem, kterého hlídá vnukovi. Vnouček ale babičce zapomněl říct, že sklípkani jsou jedovatí. Čumpelík se snaží aktivně zapojit do svatby, a Krejza mu to marně vymlouvá. Sabina totiž Čumpelíka oficiálně najala. Hrají V. Postránecký, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a další. Režie L. Kodad (Premiéra) 11.09. 20:15 11.09. 21:35
Polda II (3) -ST -W -HDPolda, který strávil dvacet let v kómatu, je zpět. A nové vraždy vyšetřuje starými způsoby. V lese nedaleko Prahy našli uškrceného mladíka. Měl u sebe rozbitý telefon a na předloktí propiskou načmárané souřadnice. Andrej, zběhlý v moderních technologiích, správně určí, že šlo o příznivce geocachingu - neboli hledání pokladů pomocí GPS navigace. Proč ale souřadnice na mladíkově ruce ukazují do Austrálie a jakou roli v případu hraje malá postavička krokodýla, nalezená nedaleko místa činu? Michal Bříza nemůže pochopit, proč už současné generaci nestačí obyčejné věci, jako je hraní na kytaru a balení holek. Hrají D. Matásek, I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek, J. Kolesarová, E. Jeníčková, L. Karda, J. Gregor, V. Udatný, H. Korejtková, J. Bábek, S. Märcová, J. Sedláčková. Režie J. Fuit (2017) 11.09. 21:35 11.09. 22:55
TOP STAR magazínTOP STAR magazín s Davidem Gránským každé úterý večer na Primě! Monitorujeme životy slavných, bohatých a vlivných lidí. Reportáže, odhalená tajemství, dojemné, zábavné i šokující příběhy (Premiéra) 11.09. 22:55 11.09. 23:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 11.09. 23:50 12.09. 00:50

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Francouzský polibekKate a Charlie mají před svatbou, ale Charlie se na pracovní cestě v Paříži zamiluje do jiné ženy. Kate se nevzdává a vydává se také do města lásky, aby získala Charlieho zpět... Americká romantická komedie (1995). Hrají M. Ryanová, K. Kline, T. Hutton, J. Reno a další. Režie L. Kasdan 11.09. 00:20 11.09. 02:35
Můj šálek láskyZoe se vydala na detektivní výpravu do Kolumbie najít nejlepší kávová zrna, a nakonec našla lásku... Americký romantický film (2016). Hrají A. Hutchisonová, N. Rincón, T. Vargasová a další. Režie D. Jackson 11.09. 18:05 11.09. 20:00
RamboVietnamský veterán Sylvester Stallone se vrací po letech z války domů. Namísto uznání se však setkává jen s nepochopením a zakrátko bude opět muset bojovat o život... Americký akční thriller (1982). Dále hrají R. Crenna, B. Dennehy, G. McKinney a další. Režie T. Kotcheff 11.09. 20:00 11.09. 22:05
Vycházející slunceBěhem honosného večírku japonské firmy dojde k vraždě mladé ženy. Případ vyšetřují poručík Wesley Snipes a kapitán Sean Connery, který je zároveň znalcem japonské kultury... Americký kriminální thriller (1993). Dále hrají H. Keitel, C. H. Tagawa, K. Anderson a další. Režie P. Kaufman 11.09. 22:05 12.09. 00:45
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) (Premiéra) 11.09. 02:35 11.09. 03:16
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 11.09. 06:05 11.09. 06:35
Tlapková patrolaKluk Ryder vede psí smečku záchranářů známou jako Tlapková patrola. Společně plní zapeklité úkoly, aby ochránili pobřežní městečko před zkázou... Závěr kanadského animovaného seriálu (2013) 11.09. 06:35 11.09. 07:05
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 11.09. 07:05 11.09. 07:25
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 11.09. 07:25 11.09. 08:35
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) (Premiéra) 11.09. 08:35 11.09. 09:25
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 11.09. 09:25 11.09. 10:20
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 11.09. 10:20 11.09. 11:20
Breakheartský průsmykVe vojenském transportu dochází k podivným úmrtím. Jedním z cestujících vlaku je i Charles Bronson, který se pokusí přijít záhadám na kloub... Americký dobrodružný film (1975). Dále hrají B. Johnson, J. Irelandová, Ch. Durning, R. Crenna, E. Lauter a další. Režie T. Gries 11.09. 11:20 11.09. 13:20
Fontána pre Zuzanu 2Krásná Zuzana v podání Evy Vejmělkové se vrací z vězení a chce začít nový život. Její bývalý kumpán, mafián Rony, s ní má ale jiné úmysly. Zuzana se spřátelí se sympatickými kamioňáky Jurajem a Vápnem a je rozhodnuta se z jeho vlivu vymanit... Slovenský hudební film (1993). Dále hrají P. Habera, H. Růžičková, M. Kramár a další. Režie D. Rapoš 11.09. 13:20 11.09. 15:50
Addamsova rodinaGomez Addams má vše, co by si jen muž v jeho letech mohl přát. Spokojené manželství, krásnou ženu, dvě děti a obrovské, tak trochu strašidelné sídlo. Je však jediná věc, která ho trápí, a to jeho zmizelý bratr Fester, který ale po 25 letech znenadání zaklepe na dveře. Gomez se obává, že jeho znovuobjevení nepřinese nic dobrého... Americká hororová komedie (1991). Hrají A. Hustonová, R. Julia, Ch. Lloyd, Ch. Ricciová a další. Režie B. Sonnenfeld 11.09. 15:50 11.09. 18:05

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 11.09. 08:20 11.09. 09:35
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2000 - 2004). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 11.09. 09:35 11.09. 10:45
Námořní vyšetřovací služba L. A.Zabezpečení serverů vyšetřovací služby je napadeno. Kriminalisté musejí najít útočníka dříve, než se informace dostanou do špatných rukou... Americký akční kriminální seriál (2010). Hrají Ch. O'Donnell, LL Cool J, L. Huntova, P. Cambor, D. Ruahová a další 11.09. 10:45 11.09. 11:40
VandráciTři Vandráci (Pavel Liška, Honza Révai a Hynek Bernard) si usmysleli, že se vydají za dobrodružstvím na vlastní pěst, aniž by věděli, co je čeká. A to ve všech směrech. Vybavili se kamerami, foťáky, dronem a spoustou techniky na zálohování dat a vydali se napříč Střední Amerikou na vlastních motorkách, aby poznali místní kulturu, dotkli se historie indiánských legend, zažili nečekané. A mnohem víc. Nejsou to badatelé, motorkáři ani cestovatelé. Vandrovaní světem je prostě opravdu baví a doufají, že bude spolu s nimi bavit i vás 11.09. 11:40 11.09. 12:15
FuturamaLeelou cloumají záchvaty vzteku, a tak dostane elektrošokový obojek. Bender má zase jiný problém - zmítá jím závislost na
Autor:
0

Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe

V nové kni­ze Spánek: Proč je dob­ré spát a co dělat, když to nejde, vás autor sezná­mí s růz­ný­mi infor­ma­ce o spán­ku. Ano, bude to hlav­ně teo­rie, ale je důle­ži­té pocho­pit, jak spá­nek fun­gu­je a mnoh­dy poté zjis­tí­me, že jsme si mys­le­li o spán­ku věci, kte­ré nejsou prav­di­vé.

Autor čte­ná­ře sezná­mí s infor­ma­ce­mi, proč je důle­ži­té spát dosta­teč­nou dobu, kte­rá je však u kaž­dé­ho indi­vi­du­ál­ní, a co se může stát, pokud nespí­me dost dlou­ho. Člověk může spát dlou­ho, přes­to se nemu­sí cítit dob­ře. Dozvíte se, jaké jsou jed­not­li­vé fáze spán­ku a co se při nich s tělem děje a kte­rá fáze je nej­dů­le­ži­těj­ší pro to, abychom se cíti­li dob­ře. Co při­spí­vá k tomu, zda jsme bdě­lí či nao­pak ospa­lí . Autor i uka­zu­je, že mnoh­dy máme od spán­ku nere­ál­ná oče­ká­vá­ní, mož­ná pro­to se stá­le necí­tí­me dob­ře.

V kni­ze najde­te také tipy, jak si uspo­řá­dat pro­stře­dí, aby se vám dob­ře spa­lo, jak si pora­dit s mož­ný­mi pro­blémy a také se dozví­te, že je tře­ba urči­tá pra­vi­del­nost a co se sta­ne, pokud ta je naru­še­na.

Dále se pak již zabý­vá důvo­dy nespa­vos­ti, kte­ré mohou být méně závaž­né a nebo již závaž­né. Příčiny jsou růz­né. Nechybí ani kapi­to­la, proč ne vždy jsou léky na spa­ní tou nej­lep­ší vol­bou a přes­to tolik lidí tyto léky poly­ká napros­to běž­ně. Autor věnu­je kapi­to­lu i lidem, kte­ří pra­cu­jí na smě­ny a kte­ří míva­jí nej­vět­ší pro­blémy se spán­kem, proč tomu tak je a co se s tím dá dělat. Je zdřím­nu­tí během dne zdra­vé? I na tuto otáz­ku najde­te v kni­ze odpo­věď.

Kniha je sice dost teo­re­tic­ká, ale pokud se nene­chá­te odra­dit, lépe poro­zu­mí­te, jak fun­gu­je spá­nek, může­te i zjis­tit, proč se vám neda­ří spát tak, jak bys­te chtě­li a co s tím lze udě­lat. Kniha mi při­šla doce­la zají­ma­vá a pří­nos­ná, i když je nároč­něj­ší na čte­ní z důvo­du její teo­re­tič­nos­ti, ale naštěs­tí nejde o odbor­nou lite­ra­tu­ru, tak­že se čte rela­tiv­ně snad­no. Jediné, co mi mís­ty tro­chu vadi­lo, byl humor či poje­tí ame­ric­ké­ho auto­ra, mís­ty mi urči­té komen­tá­ře či vsuv­ky při­šly zby­teč­né, tro­chu jsem měla dojem, že tak srá­ží urči­té lidi a jejich pro­blémy.


Autor: Chris Winter

Nakladatelství: Cpress

Počet stran: 256

Žánr: Zdravý život­ní styl, lékař­ství

Moje hod­no­ce­ní: 75 %…

Autor:
ČT - 11.09.20180

ČT - 11.09.2018

Televizni program na 11.09.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Sváteční slovo katolického kněze Jana LarischeŽánr: náboženství; HDTV|Znakový jazyk|Katolický kněz a svinovský farář Jan Larisch nazval své Sváteční slovo "Svatí všedního dne“ a jako své východisko si bere jen několik týdnů starý text papeže Františka s názvem "Gaudete et exsultate“, což v překladu znamená "radujte se a jásejte“... 11.09. 02:03 11.09. 02:08
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 11.09. 02:08 11.09. 04:40
KalendáriumŽánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 11.09. 01:50 11.09. 02:04
Žiješ jenom 2x, Nestárnoucí pilot JiříPan Jiří sní o tom, že se v sedmasedmdesáti stane pilotem rychlého stroje. Povede se mu přesvědčit manželku, překoná všechny další překážky a splní si svůj celoživotní sen? (2012). Žánr: aktivity pro Volný čas; Režie R. Motyčka.|HDTV|Zvukový popis| 11.09. 05:04 11.09. 05:31
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 11.09. 05:31 11.09. 05:59
Studio 6Rusko pořádá na svém území velké vojenské cvičení s názvem Východ 2018.|Téměř 300 tisíc vojáků bude mít k dispozici 36 tisíc kusů pozemní techniky, z toho víc než tisícovku tanků.|Ve vzduchu bude cvičit stejný Žánr: zpravodajský magazín; počet letounů.|Co tak rozsáhlou koncentrací sil a prostředků Rusko sleduje?|Víc ve Studiu 6 v 6:50 a 7:20 na jedničce a čtyřiadvacítce.|HDTV| 11.09. 05:59 11.09. 09:00
To je vražda, napsala VII, Velká Twainova loupež, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Žánr: detektivka / krimi / thriler; Jerry Jameson.|HDTV|2 jazykové verze| 11.09. 09:00 11.09. 09:47
Neobyčejné životy, Marta Vančurová, Marta Vančurová - 70 letŽivotopisný portrét vynikající herečky, která v těchto dnech slaví významné životní jubileum (2013). Připravila A. Činčerová. Žánr: pozoruhodné osobnosti;Zvukový popis|Herečka Marta Vančurová (*7. 9. 1948), která v těchto dnech slaví významné životní jubileum, je rodačkou z pražské Lhotky. Po maturitě šla pracovat na brigádu do hydrometeorologického ústavu a pomýšlela na studium přírodních věd, ale už za rok složila přijímací zkoušky na DAMU a její osud byl zpečetěn. První roli si zahrála ve filmu Jiřího Suchého Nevěsta, následoval úspěch v Milencích v roce jedna z roku 1973. Z dalších snímků nelze zapomenout na Den pro mou lásku, Stíny horkého léta nebo Smrt krásných srnců. Zahrála si i v komedii Jáchyme, hoď ho do stroje, v seriálech Jana Eyrová, Inženýrská odysea, Synové a dcery Jakuba Skláře a později také Náves. Její postavy v sobě měly vždy jakousi plachost, láskyplnost a něhu.|V prvním angažmá v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého ztvárnila řadu křehkých hrdinek. Připomeňme např. mořskou vílu Ondinu ve hře Jeana Giraudouxe. Na počátku 90. let ze smíchovského divadla odešla a působila několik sezón v Divadle na Vinohradech. Ve volném čase se Marta Vančurová věnuje chalupaření, rodině a má blízký vztah k přírodě. Portrét neobyčejného života této výrazné české herečky připravila Alena Činčerová. 11.09. 09:47 11.09. 10:40
My všichni školou povinní, Výbuch, Věra Galatíková - 80 letMiroslav Vladyka, Veronika Žilková, Jiří Sovák, Jiřina Bohdalová a řada dalších hereckých hvězd v pamětnickém seriálu o učitelích, žácích a rodičích Žánr: film / dramatický pořad; (1984). Dále hrají: J. Šulcová, J. Bartoška, G. Vránová, M. Šimáček, J. Preissová, J. Hanzlík, V. Brabec, J. Obermaierová, K. Augusta, V. Galatíková, L. Havelková, D. Medřická a další. Scénář M. Zinnerová. Kamera J. Pávek. Režie L. Ráža.|HDTV|Zvukový popis|Rodinný seriál scenáristky Markéty Zinnerové je věnován divákům každého věku, neboť všichni jsme jednou byli žáky. Seriál uvádíme jako vzpomínku na výtečnou herečku Věru Galatíkovou, která by letos oslavila 80. narozeniny (*19. 8. 1938 - +21. 12. 2007). |Michal Karfík (M. Vladyka) přebírá za nemocného učitele Lamače (J. Sovák) hodiny chemie v 8. třídě a způsobí výbuch. Naštěstí to ředitelka Martínková (V. Galatíková) nebere tak vážně. Jindra Jokl (M. Krb) nemůže otci (V. Brabec) odpustit, že odešel od rodiny, a tak mu s vyplněním přihlášky do učňovského oboru pomáhá Michal. U Povejšů převzala iniciativu definitivně matka (J. Preissová), která se rozhodla i přes otcovy (J. Hanzlík) protesty přihlásit Jitku (J. Janatová) na konzervatoř. U Hrdinů dojde k nehodě - malý Pepík (J. Kučera) vjede s kolem pod auto. Zranění, s nímž skončí v nemocnici, však není vážné. Ačkoliv bylo prokázáno, že Pepíkovu nehodu nezpůsobil řidič osobního auta, viní Hrdina (K. Augusta) soudce Olivu (J. Bartoška) ze zaujatosti. Nesnáze Jirky Olivy (M. Šimáček) se školou se stupňují. Trpělivost ztrácí i jeho matka (J. Šulcová) a chlapce trestá. Ten se rozhodne utéct z domova... 11.09. 10:40 11.09. 11:45
Černé ovceSTAVEBNÍ ÚŘAD - Ze střechy černé stavby teče voda na sousedův pozemek. Proč na první pohled banální sousedský spor řeší úřady už devět let? Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 11.09. 11:45 11.09. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 11.09. 12:00 11.09. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 11.09. 12:20 11.09. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená hloupnout. Radosti a strasti na rodičovské dovolené. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 11.09. 12:30 11.09. 14:01
Abeceda A plus ZZlata Adamovská, Josef Abrhám a Pavel Zedníček uvádějí populární zábavný pořad (1985). Dále účinkují: H. Zagorová, J. Zelenková, M. Žbirka, skupina Limit, Žáci a další. Scénář F. Polák a M. Lasica. Kamera Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; J. Lebeda. Režie J. Němcová.|4:3|Hudebně zábavný pořad Abeceda dnes již patří k legendám televizní zábavy. Ideou pořadu je přivést na jeviště umělce spojené s dvěma vylosovanými písmeny abecedy. Pro natáčení pořadu bylo zvoleno i symbolické prostředí - pražské Divadlo ABC. Můžete se těšit na plejádu zpěváků, herců a komiků v celé řadě různorodých vystoupení, která vás zaručeně potěší a pobaví. 11.09. 14:01 11.09. 15:01
Záchranáři, ParadoxyV seriálu z prostředí Vysokých Tater se proplétají životní osudy členů horské služby s dramatickými okamžiky jejich náročné práce (2002). Hrají: D. Szabó, I. Martinka, Ľ. Kostelný, Z. Stivínová a Žánr: klasické drama / historický film; další. Scénář J. Křižan. Kamera M. Štrba. Režie V. Michálek.|16:9|2 jazykové verze|Zvukový popis|V horách se objeví Klárka (Z. Fialová), která přišla fotografovat horolezce. Martin (L'. Kostelný) jí dělá průvodce. V centrále Záchranné horské služby vypukne pohotovost: do hor přišel pověstný pan Verecký (M. Hanuš) s dcerami. Záchranáři s obavou čekají, jakým výstupem je tentokrát rodina Vereckých překvapí. Nic dobrého nevěstí ani adrenalinová sázka dvou cyklistů na horských kolech. 11.09. 15:01 11.09. 15:55
To je vražda, napsala VII, Balada pro Blue Lady, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Žánr: detektivka / krimi / thriler; Jerry Jameson.|HDTV|2 jazykové verze| 11.09. 15:55 11.09. 16:43
Cestománie, Botswana - Placatá AfrikaPutování prosperující jihoafrickou zemí původních Křováků, kde se za lásku platí velká daň a která připomíná nekonečnou pláň stvořenou pro milovníky safari (2002). Scénář a režie Žánr: turistika, cestování; J. Mančuška.|4:3|Zvukový popis|Botswana je země, ve které se člověk jen těžko orientuje. Důvod je prostý. Všude, kam se podíváme, jen samá rovina, táhnoucí se od západu na východ, od severu k jihu. Zahrnuje jak známou poušť Kalahari či vnitrozemskou deltu Okavango, tak i Národní park Chobe, kde žije nejvíc slonů v Africe. Botswana je zemí původních obyvatel Křováků či Hotentotů a i méně známého kmene vodních Bušmenů. Všude je nedotčená příroda a kousek za hranicemi, v Zambii, i jeden z divů světa - Viktoriiny vodopády. Na africké poměry překvapivý blahobyt tu zaručuje rozsáhlá těžba diamantů. Na druhou stranu v zemi propukla nemoc AIDS v míře, která jinde nemá obdoby, a stala se velkou hrozbou nejen pro místní obyvatele. 11.09. 16:43 11.09. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 11.09. 17:15 11.09. 17:41
Černé ovceTEST - Prací gely na vlnu a jemné prádlo. VĚCNÉ BŘEMENO - Majitelka domu potřebuje kvůli opravám využít věcné břemeno průchodu přes pozemek souseda. Ten to odmítá. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 11.09. 17:41 11.09. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 11.09. 18:00 11.09. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 11.09. 18:25 11.09. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 11.09. 18:55 11.09. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 11.09. 19:00 11.09. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 11.09. 19:50 11.09. 20:00
Doktor Martin, Beskydské šelmyMiroslav Donutil v roli špičkového chirurga, který z osobních důvodů vzal práci obvodního lékaře v podhorském městečku v Beskydech. Střet jeho svérázné povahy s maloměstským způsobem života pro Žánr: komedie / sitcom; něj ale záhy začne vršit řadu nečekaných i úsměvných situací. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, T. Jeřábek, J. Štěpánková, T. Měcháček, T. Vilišová, R. Mikluš a další. Scénář T. Končinský a O. Provazník. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Lída (J. Čvančarová) pozve místního policistu Tomáše (R. Mikluš) na ples. Nesmělý mladík, který je do ní zamilovaný, navštíví doktora Martina Elingera (M. Donutil) a svěří se mu se svými pocity méněcennosti, co se sexu týče. Lídin žák Péťa Krása je nespravedlivě obviněn, že poničil v lese fotopasti. Bude je muset zaplatit. Martin musí mezitím navštívit pacienta, správce parku Horáka (T. Jeřábek), v jeho odlehlém obydlí v horách. Brzy zjistí, že muž je psychicky vyšinutý, a odmítne mu předepsat prášky, na něž je zvyklý. Tomáš jde večer s Lídou na ples, Péťa zatím potají uteče z domova a rozzuřený Horák se rozhodne opatřit si léky po svém. Martinovi se ale podaří odhalit, že skutečný ničitel fotopasti měl zcela zvláštní osobní důvody. 11.09. 20:00 11.09. 20:56
Já, Mattoni, PlánPůvodní historický seriál o Heinrichu von Mattonim, zakladateli nejslavnější evropské značky minerálních vod (2016). Hrají: A. Švehlík, D. Švehlík, T. Medvecká, T. Vilhelmová, V. Kratina, T. Pauhofová, C. Žánr: romantický; Drozda, N. Lichý, A. Mihulová a další. Scénář P. Zikmund. Kamera M. Štěpánek. Režie M. Najbrt.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Ve vzpomínkách vládního rady von Mattoni (A. Švehlík) uplyne deset let. Romantický chlapec se mění v mladého, pohledného muže (D. Švehlík), před nímž leží celý svět. Ženy mu snadno podléhají, on sám je lehce dobývá, ale ve svém nitru spokojený není. Jeho sny mají daleko k realitě bezvýznamného radničního podúředníka, kterého ovládají jiní. Přijde však chvíle, která jeho život zásadně změní. Karlovy Vary navštíví důležitý muž, osobní lékař samé císařovny dr. Löschner (V. Kratina), aby mladému muži, který ho zaujme svým odhodláním, ukázal cestu vpřed. Setkání s doktorem je jen náhoda, ale otevře Mattonimu oči. Poprvé si uvědomuje, že by mohl mít ve svém bezvýznamném životě skutečný cíl, za nějž stojí za to bojovat. Rozhodne se vstoupit do obchodu s Karlovarskou minerální vodou a dobýt s ní svět. Ale to je budoucnost, nejdříve je třeba dobýt Karlovy Vary. Takové rozhodnutí se nenaplní jen tak, je k němu třeba soustředěná síla, bezohledná rozhodnost - a především tvrdý, realistický plán, který nepočítá s ničím jiným, než úspěchem. 11.09. 20:56 11.09. 21:54
Výsledky losování Šťastných 10 a EuromilionyŽánr: kviz / soutěž; HDTV 11.09. 21:54 11.09. 21:57
Most IV, Bron/BroenŠvédská vyšetřovatelka Saga a dánský vyšetřovatel Henrik rozkrývají další spletitý případ. Poslední řada slavného dánsko-švédského kriminálního dramatu (2018). Hrají: S. Helinová, T. Lindhardt, Žánr: film / dramatický pořad; Věk: 15+; S. Bobergová a další. Režie Henrik Georgsson a Rumle Hammerich.|HDTV|2 jazykové verze|Čtvrtá řada dánsko-švédského seriálu Most začíná šokujícím případem vraždy, kdy je šéfka úřadu pro cizince ukamenována a zahrabána do země. Kdo mohl něco tak brutálního provést? A jaký k tomu mohl mít motiv? To se opět snaží zjistit dvojice detektivů - Švédka Saga Norénová a její dánský partner Henrik Sabroe. Kromě samotného spletitého případu pak série nabídne také celou řadu pozoruhodných linek. Především Saga, jedna z vůbec nejpopulárnějších a rozhodně nejsvéráznějších televizních vyšetřovatelek vůbec, se musí popasovat s celou řadou pro sebe nezvyklých úkolů, kdy je nucena začít uvažovat o mezilidských vztazích jinak než doposud...|Scenáristka Camilla Ahlgrenová a scenárista Hans Rosenfeldt v diskuzi pro Britský filmový institut uvedli, že se jedná o poslední řadu mimořádně úspěšného seriálu, který se dočkal i několika remaků.
Autor: