Denní archiv Září 10, 2018

0

Doprovodný program Palm Off Festivalu 2018 nabídne bezplatné projekce filmů, diskuse a dvě výstavy

Třetí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho setká­ní diva­del střed­ní Evropy Palm Off Fest pro­běh­ne v Divadle pod Palmovkou od 19. do 28. říj­na 2018, aby před­sta­vil to nej­lep­ší (nejen) ze stře­do­ev­rop­ské­ho diva­dla. Součástí dopro­vod­né­ho pro­gra­mu bude opět pře­hlíd­ka zají­ma­vých doku­men­tů, dis­ku­se s tvůr­ci i spe­ci­ál­ní deba­ta pod fes­ti­va­lo­vým hes­lem „Už máme, co jsme chtě­li?“. Filmová část pro­gra­mu, na němž fes­ti­val spo­lu­pra­cu­je s pro­jek­tem KineDok, letos nabíd­ne pět sním­ků: Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov, Svět pod­le DaliborkaMilda, Mrtvý národ a Zvíře stá­le žije.  Filmy budou zdar­ma pro­mí­tá­ny v pro­sto­ru stu­di­o­vé scé­ny Divadla pod Palmovkou. Návštěvníci fes­ti­va­lu se mohou těšit také na expo­zi­ci mapu­jí­cí pol­ské mezi­vá­leč­né diva­dlo či výsta­vu foto­gra­fií Romana Dobeše. Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu a před­pro­dej vstu­pe­nek na www.palmofffest.cz.

 

Palm Off Fest se od začát­ku své exis­ten­ce ote­ví­rá i dal­ším umě­lec­kým obo­rům a plat­for­mám. Od minu­lé­ho roč­ní­ku spo­lu­pra­cu­je s pro­jek­tem Institutu doku­men­tár­ní­ho fil­mu KineDok: „Loni jsme uved­li v rám­ci fes­ti­va­lu čty­ři doku­men­tár­ní fil­my ze zemí V4. Filmy byly pro­mí­tá­ny zdar­ma v pro­sto­ru Libeňské syna­go­gy. V letoš­ním roce jsme z nabíd­ky KineDoku a Institutu doku­men­tár­ní­ho fil­mu vybra­li pět sním­ků, kte­ré se věnu­jí stej­ným, pří­pad­ně vel­mi podob­ným téma­tům, jež budou zazní­vat v rám­ci diva­del­ní čás­ti letoš­ní­ho Palm Off Festu,“ uvá­dí dra­ma­turg fes­ti­va­lu Jan Jiřík. Filmová část Palm Off Festu se bude ten­to­krá­te ode­hrá­vat v pro­sto­ru stu­di­o­vé scé­ny Divadla pod Palmovkou a zamě­ří se před­nost­ně na stře­do­škol­ské stu­den­ty. V nabíd­ce bude násle­du­jí­cí pěti­ce fil­mů: Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov (rež. Askold Kurov), Svět pod­le Daliborka (rež. Vít Klusák),  Milda (rež. Pavel Křemen), Mrtvý národ (rež. Radu Jude) a Zvíře stá­le žije (rež. Mina MilevaVesela Kazakova). Součástí pro­jek­cí budou setká­ní a deba­ty s tvůr­ci či dal­ší­mi odbor­ní­ky.

 

V rám­ci Palm Off Festu pro­běh­nou také dvě výsta­vy. Od 19. říj­na po celou dobu koná­ní fes­ti­va­lu bude ve foyer Divadla pod Palmovkou umís­tě­na putov­ní výsta­va Polská diva­del­ní avant­gar­da. Na pat­nác­ti pane­lech se tak před­sta­ví vzác­né foto­gra­fie a doku­men­ty ze sbí­rek Divadelního ústa­vu ve Varšavě a pol­ské Národní knihov­ny. Expozice mapu­je jed­nu z nej­vý­raz­něj­ších epo­ch pol­ské­ho diva­dla a jeho nej­vět­ší osob­nos­ti – mj. Stanisława Wyspiańského, Leona Schillera či Stanisława Ignacyho Witkiewicze a dal­ší. Vernisáží, kte­rá pro­běh­ne v sobo­tu 20. říj­na v 16.30 ve foyer Divadla pod Palmovkou, pak odstar­tu­je dru­há fes­ti­va­lo­vá výsta­va foto­gra­fií Romana Dobeše. Dobeš je mj. dlou­ho­do­bým spo­lu­pra­cov­ní­kem „pun­ko­vé­ho“ diva­dla F. X. Kalby sesku­pe­né­ho kolem Tomáše Dianišky. Jeho ori­gi­nál­ní a půso­bi­vé diva­del­ní foto­gra­fie zachy­cu­jí por­tréty nejen z toho­to popu­lár­ní­ho gene­rač­ní­ho diva­dla.


V sobo­tu 20. říj­na  se usku­teč­ní také spe­ci­ál­ní deba­ta, kte­rá pod titul­ním názvem „Už máme, co jsme chtě­li?“ pozve k refle­xi poli­tic­ké­ho, spo­le­čen­ské­ho a kul­tur­ní­ho sta­vu ve střed­ní Evropě osob­nos­ti z České repub­li­ky, Slovenska a Polska. Debatu bude mode­ro­vat poli­to­lož­ka a his­to­rič­ka Veronika Pehe. Palm Off Fest se letos stal part­ne­rem pro­jek­tu Institutu umění-Divadelního ústa­vu PACE.V4: Putovní kon­fe­ren­ce DRAMplan 2018. Během víken­du 20.–21. říj­na se v rám­ci libeň­ské­ho fes­ti­va­lu usku­teč­ní mezi­ná­rod­ní setká­ní pat­nác­ti čes­kých i zahra­nič­ních diva­del­ní­ků, kte­ří se budou zabý­vat diva­dlem jako veřej­nou insti­tu­cí a její spo­le­čen­skou čin­nos­tí a odpo­věd­nos­tí. Veřejná část kon­fe­ren­ce, na níž budou diva­del­ní­ci z České repub­li­ky a zahra­ni­čí pre­zen­to­vat svá diva­dla a sou­bo­ry, pro­běh­ne v nedě­li 21. říj­na ve vel­kém sále Divadla pod Palmovkou.  


Pořadatelem fes­ti­va­lu je Divadlo pod Palmovkou.

Hlavním medi­ál­ním part­ne­rem je Česká tele­vi­ze.

 

Vstupenky na http://www.palmofffest.cz:

Ceny vstu­pe­nek 110,- až 390,- Kč
Pro stu­den­ty a seni­o­ry 50% sle­va na vybra­né kate­go­rie míst.
Festival PAS: při náku­pu 3 a více fes­ti­va­lo­vých před­sta­ve­ní – sle­va 20 %
Vstupné na fes­ti­va­lo­vý off­pro­gram je vol­né .
Prodej vstu­pe­nek onli­ne a na poklad­ně Divadla pod Palmovkou (Zenklova 34).

 

Divadelní pro­gram Palm Off Fest 2018:

19. 10. 2018

Revoluce

Teatr NO99, Tallinn, Estonsko, režie: Ene-Liis Semper a Tiit Ojasoo
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/revoluce/loqc/

 

20. 10. 2018

William Shakespeare: Něco za něco

Divadlo pod Palmovkou, Praha, Česká repub­li­ka, režie: Jan Klata
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/neco-za-neco/phqc/


21. 10. 2018
Tomáš Dianiška a kolek­tiv: Pusťte Donu k matu­ri­tě!
Divadlo pod Palmovkou, Praha, Česká repub­li­ka, režie: F. X. Kalba

 

23. 10. 2018

Maike Lond Malmborg a Iggy Lond Malmborg: 99 slov pro prázd­no­tu

Kanuti Gildi SAAL, Tallinn, Estonsko, režie: Maike Lond Malmborg a Iggy Lond Malmborg

Vstupenky: goout.net/cs/listky/99-slov-pro-prazdnotu/ioqc/

 

25. 10. 2018

Ledové dok­trí­ny: Variace na nacis­tic­kou réto­ri­ku

Metanoia Artopedia, Pécs, Maďarsko, režie:  Zoltán Perovics

Vstupenky: goout.net/cs/listky/ledove-doktriny-variace-na-nacistickou-retoriku/aesc/

 

27. 10. 2018
Oliver Frljić a sou­bor Maxim Gorki Theater: GOЯKI – Alternativa pro Německo?
Maxim Gorki Theater, Berlín, Německo, režie: Oliver Frljić
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/gorki-alternativa-pro-nemecko/noqc/

 

28. 10. 2018
Michał Zadara a Nawojka Gurczyńska: Spravedlnost

Teatr Powszechny, Varšava, Polsko, režie: Michał Zadara
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/spravedlnost/ooqc/

 

Dokumentární sek­ce KineDok:

22. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov, 2017, Česká repub­li­ka, Estonsko, Polsko
Režie: Askold Kurov
71 minut, v rus­kém zně­ní s čes­ký­mi titul­ky

 

23. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Svět pod­le Daliborka, 2017, Česká repub­li­ka
Režie: Vít Klusák
105 minut, v čes­kém zně­ní

 

24. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Milda, 2017, Česká repub­li­ka
Režie: Pavel Křemen
75 minut, v čes­kém zně­ní

 

25. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Mrtvý národ, 2017, Rumunsko
Režie: Radu Jude
83 minut, v rumun­ském zně­ní s čes­ký­mi titul­ky

 

26. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Zvíře stá­le žije, 2016, Bulharsko
Režie: Mina MilevaVesela Kazakova
90 minut, v bul­har­ském zně­ní s čes­ký­mi titul­ky

 

Diskuse:

20.10.2018

17.00 Velký sál Divadla pod Palmovkou
Už máme co jsme chtěli?!

mode­ru­je Veronika Pehe

 

21.10.2018

11.00 – 18.00 Velký sál Divadla pod Palmovkou

PACE.V4: Putovní kon­fe­ren­ce DRAMplan 2018

 

Výstavy:

19.10. 2018

18.00 Foyer Divadlo pod Palmovkou - ver­ni­sáž

Polská diva­del­ní avant­gar­da

 

20.10. 2018

16.30 Foyer Divadla

Divadelní por­tréty Romana Dobeše

Autor:
0

Palm Off Fest 2018 přichází s tématem „Už máme, co jsme chtěli?“

Třetí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho setká­ní diva­del střed­ní Evropy Palm Off Fest pro­běh­ne v Divadle pod Palmovkou od 19. do 28. říj­na 2018. I ten­to­krát fes­ti­val nabíd­ne to nej­lep­ší ze stře­do­ev­rop­ské­ho diva­dla; sou­čás­tí pro­gra­mu bude opět pře­hlíd­ka nej­za­jí­ma­věj­ších doku­men­tů, dis­ku­se s tvůr­ci, spe­ci­ál­ní deba­ta i semi­ná­ře. Zastřešujícím téma­tem tře­tí­ho roč­ní­ku se sta­lo hes­lo „Už máme, co jsme chtě­li?“. Palm Off Fest 2018 nabíd­ne insce­na­ci Revoluce eston­ské­ho Teatru NO99, 99 slov pro prázd­no­tu tal­linn­ské­ho cen­t­ra Kanuti Gildi SAAL, insce­na­ci Spravedlnost var­šav­ské­ho sou­bo­ru Teatr Powszechny a také jed­nu z posled­ních insce­na­cí reži­sé­ra Olivera Frljiće, ten­to­krát ve spo­lu­prá­ci s ber­lín­ským Maxim Gorki Theater, nazva­né GOЯKI: Alternativa pro Německo?. Českou scé­nu budou zastu­po­vat insce­na­ce Divadla pod Palmovkou: Něco za něco v režii Jana Klaty a Pusťte Donu k matu­ri­tě!. Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu a před­pro­dej vstu­pe­nek je k dis­po­zi­ci na www.palmofffest.cz.

 

Mezinárodní setká­ní stře­do­ev­rop­ských diva­del Palm Off Fest zalo­žil před dvě­ma lety ředi­tel a umě­lec­ký šéf Divadla pod Palmovkou Michal Lang spo­lu s hereč­kou, peda­gož­kou a býva­lou umě­lec­kou šéf­kou Těšínského diva­dla Ivanou Wojtylovou. Během dvou roč­ní­ků se tato pře­hlíd­ka sta­la jed­nou z nej­ú­spěš­něj­ších diva­del­ních udá­los­tí mezi laic­kou i odbor­nou veřej­nos­tí. V rám­ci fes­ti­va­lu byly uve­de­ny insce­na­ce výji­meč­ných evrop­ských diva­del­ní­ků, jako je napří­klad Krystian Lupa, Jan Klata, Oliver Frljić, Vilmos Vaidaj, Agnieszka Olsten, Eduard Kudláč či Ewelina Marciniak.

 

„Palm Off Fest se pro­fi­lu­je nejen teri­to­ri­ál­ně (stře­do­ev­rop­ské diva­dlo), ale také dra­ma­tur­gic­ky. V loň­ském roč­ní­ku se téma­tem fes­ti­va­lu stal stav demo­kra­cie ve vise­grád­ských zemích. Tomuto téma­tu se věno­va­la nejen samot­ná fes­ti­va­lo­vá před­sta­ve­ní, ale také hoj­ně navště­vo­va­né dis­ku­se s tvůr­ci a odbor­ní­ky. K refle­xi sou­čas­né­ho poli­tic­ké­ho, spo­le­čen­ské­ho a kul­tur­ní­ho sta­vu střed­ní Evropy se vra­cí­me i v dra­ma­tur­gic­kém zamě­ře­ní tře­tí­ho roč­ní­ku. Chceme ji však posu­nout dále a nahléd­nout z jiné­ho úhlu,“ říká ředi­tel fes­ti­va­lu a Divadla pod Palmovkou Michal Lang.

 

„V letoš­ním roce si ve střed­ní Evropě při­po­mí­ná­me řadu výro­čí: roz­pad habsbur­ské monar­chie a vznik nových stře­do­ev­rop­ských stá­tů, zánik prv­ní čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky a vznik dru­hé repub­li­ky, komu­nis­tic­ký pře­vrat 1948, pokus o refor­mu stát­ní­ho soci­a­lis­mu v 1968 a v nepo­sled­ní řadě také výro­čí defi­ni­tiv­ní­ho záni­ku Československa a vznik samo­stat­né České repub­li­ky. Všem těm­to výroč­ním se věnu­je dra­ma­tur­gic­ké zací­le­ní letoš­ní­ho Palm Off Festu. Chceme se na tyto udá­los­ti podí­vat prizma­tem naší sou­čas­nos­ti a polo­žit si otáz­ky, v jakém poli­tic­kém, spo­le­čen­ském a kul­tur­ním sta­vu se dnes střed­ní Evropa nachá­zí,“ uvá­dí dra­ma­turg fes­ti­va­lu Jan Jiřík.


V rám­ci letoš­ní­ho roč­ní­ku se v sobo­tu 20. říj­na 2018 usku­teč­ní také spe­ci­ál­ní dis­ku­se, kte­rá pod titul­ním názvem „Už máme, co jsme chtě­li?“ pozve k refle­xi poli­tic­ké­ho, spo­le­čen­ské­ho a kul­tur­ní­ho sta­vu ve střed­ní Evropě osob­nos­ti z České repub­li­ky a Polska. Tuto deba­tu bude mode­ro­vat Veronika Pehe, jmé­na účast­ní­ků dis­ku­se zve­řej­ní­me v prů­bě­hu září. Palm Off Fest se sna­ží roz­ví­jet i boha­tý mimo­di­va­del­ní pro­gram, zejmé­na dis­ku­se s tvůr­ci, kte­ré jsou sou­čás­tí fes­ti­va­lu od jeho prv­ní­ho roč­ní­ku. Na fes­ti­va­lo­vém pro­gra­mu se i letos obje­ví repre­zen­ta­tiv­ní výběr nej­za­jí­ma­věj­ších doku­men­tár­ních fil­mů. Tento výběr, kte­rý pro fes­ti­val při­pra­vu­je KineDok Institutu doku­men­tár­ní­ho fil­mu, je pro veřej­nost pří­stup­ný zdar­ma. Palm Off Fest se letos stal part­ne­rem pro­jek­tu Institutu umě­ní – Divadelního ústa­vu PACE.V4: Putovní kon­fe­ren­ce DRAMplan 2018. Během víken­du 20. – 21. říj­na 2018 se v rám­ci libeň­ské­ho fes­ti­va­lu usku­teč­ní mezi­ná­rod­ní setká­ní pat­nác­ti čes­kých i zahra­nič­ních diva­del­ní­ků, kte­ří se budou zabý­vat diva­dlem jako veřej­nou insti­tu­cí a její spo­le­čen­skou čin­nos­tí a odpo­věd­nos­tí.


Pořadatelem fes­ti­va­lu je Divadlo pod Palmovkou.

Hlavním medi­ál­ním part­ne­rem je Česká tele­vi­ze.

 

Vstupenky na http://www.palmofffest.cz:

Ceny vstu­pe­nek 110,- až 390,- Kč
Pro stu­den­ty a seni­o­ry 50% sle­va na vybra­né kate­go­rie míst.
Festival PAS: při náku­pu 3 a více fes­ti­va­lo­vých před­sta­ve­ní – sle­va 20 %
Vstupné na fes­ti­va­lo­vý off­pro­gram je dob­ro­vol­né.
Prodej vstu­pe­nek onli­ne a na poklad­ně Divadla pod Palmovkou (Zenklova 34).

 

Program Palm Off 2018:

 

19. 10. 2018

Revoluce

Teatr NO99, Tallinn, Estonsko

režie: Ene-Liis Semper a Tiit Ojasoo
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/revoluce/loqc/

 

20. 10. 2018

William Shakespeare: Něco za něco

Divadlo pod Palmovkou, Praha, Česká repub­li­ka
režie: Jan Klata
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/neco-za-neco/phqc/


21. 10. 2018
Tomáš Dianiška a kolek­tiv: Pusťte Donu k matu­ri­tě!
Divadlo pod Palmovkou, Praha, Česká repub­li­ka
režie: F. X. Kalba
VYPRODÁNO

 

23. 10. 2018

Iggy Lond Malmborg: 99 slov pro prázd­no­tu

Kanuti Gildi SAAL, Tallinn, Estonsko

režie: Iggy Lond Malmborg

Vstupenky: goout.net/cs/listky/99-slov-pro-prazdnotu/ioqc/

 

27. 10. 2018
Oliver Frljić a sou­bor Maxim Gorki Theater: GOЯKI – Alternativa pro Německo?
Maxim Gorki Theater, Berlín, Německo
režie: Oliver Frljić
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/gorki-alternativa-pro-nemecko/noqc/

 

28. 10. 2018
Spravedlnost

Teatr Powszechny, Varšava, Polsko
režie: Michał Zadara
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/spravedlnost/ooqc/

Autor:
0

Supraphonline INFO ZÁŘÍ

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Přinášíme nový newsletter o nejzajímavějších titulech z nabídky internetového obchodu Supraphonline. Nabízíme nejen novinky a archivní tituly z široké nabídky Supraphonu, ale i mnoho archivních raritních nahrávek, které nevyšly na CD. V nabídce Supraphonline naleznete také tituly dalších vydavatelů, jako jsou např. Universal Music, Warner Music, Animal Music, Popron Music, Galén, Championship, Opus, 100Promotion a mnoho dalších.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Týden začneme filmem Addamsova rodina a ukončíme klasikou od Christophera Nolana - Počátek

Krom Addamsovi rodi­ny, kde debu­to­va­la Christina Ricci, tele­viz­ním fanouškům nesmí unik­nout něko­lik dal­ších fil­mů. Čeká nás prv­ní Rambo, ve kte­rém ješ­tě Sylvester Stallone nebyl „polobůh“ a Tváří v tvář, kde čín­ský reži­sér John Woo uká­zal vše co umí v dru­hém ame­ric­kém vel­ko­fil­mu. Na co musí­te u tel­ky u gau­če sedět je sobot­ní Obecná ško­la, prv­ní vel­ký film osca­ro­va­vé­ho a nej­lep­ší­ho čes­ké­ho reži­sé­ra Jana Svěráka.…

Autor:
0

Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding


Poslední srpnový premiérový týden se do českých a první zářijový do slovenských kin dostala nová romantická komedie režiséra Victora Levina, která po letech před kamerou svedla opět dohromady Winonu Ryder a Keanu Reevese. Snímek Ten pravý, ta pravá? sliboval trochu netradiční konverzační romantickou podívanou s letním nádechem. Jak se ale třetí spolupráce známých herců povedla? Stojí za návštěvu kina?

 
Lindsay (Winona Ryder) má problém přenést se přes své minulé vztahy a tak je dlouhodobě sama. Rozhodně situaci nezlepší fakt, že je pozvaná na svatbu svého ex-přítele na kterou se musí letecky dopravit. Situace se ovšem zhorší už na letišti, kde potkává nepříjemného Franka (Keanu Reeves) se kterým si od prvního momentu vyloženě nesednou. Aby toho nebylo málo, oba zjistí, že byli pozvání na stejnou svatbu...


Takových letních pohodovek, u kterých člověk může na tu hodinku a půl vypnout není nikdy dost. Možná právě díky tomu se dařilo v kampani téhle novince cílit docela přesně. Ten nádech Woodyho Allena kterým se film pyšnil jenom napomáhal iluzi letní pohodovky upevnit. A jaký je tedy výsledek? Zrovna dvakrát velká výhra se v téhle romantické komedii neskrývá, vyložená prohra a ztráta času ale na druhé straně také ne. 

Jistě, hlavní vývozní artikl filmu jsou oba nerudové v podání dvou devadesátkových ikon, jejichž hašteření a diskuze je v podstatě to jediné, co film na ploše hodiny a půl nabídne. To by se dalo popsat jako střídavě oblačno, neboť některé momenty a slovní výměny téhle dvojice fungují na výbornou, jiné míří naprosto mimo. Celá tahle taškařice ale tak tak drží pohromadě díky absurditě situace dvou lidí, kteří by raději byli kdekoliv jinde než na svatbě, které se oba musejí účastnit. A pokud jste někdy byli v téhle roli, odpustíte téhle komedii i občasný přehmat a zacházení do možná až zbytečného extrému, jednoduše proto, že právě takovéto svatby bývají dějištěm podobných zvrhlostí a absurdit. Pokud ovšem čekáte něco víc než jen kousavou konverzační záležitost s nádechem humoru a trochu romantiky, nemá toho moc co Ten pravý, ta pravá? nabídnout. Za hranicemi charismatu dvou hlavních aktérů a občasné kousavé hlášky se totiž jedná o docela sterilní a průměrný nezávislý snímek, který ničemu jinému vlastně ani nedává prostor. Řemeslně pak film nenabízí zhola nic, co by stálo za řeč - film jako takový je v podstatě jen observací konverzace dvou samotářů zatažených mimo jejich komfortní zónu a tak v podstatě stojí a padá jen na kvalitě dialogů a charismatu a hereckých schopnostech (a vzájemné chemii) obou zúčastněných.

Ten pravý, ta pravá? je takovým trochu zvláštním pokusem jehož úspěch u diváctva se dle mého názoru hodně odvíjí od osobních sympatií k dvou hlavním hereckým představitelům. Zajímavá konverzační hodinka a půl místy funguje a místy ne, v době letních svateb a šílenství vlastně docela sedne.   
V letním období docela sympatický pokus, který stojí a padá se scénářem, který místy funguje a místy ne. O absurdity a extrémy (stejně jako na běžné svatbě) není nouze a Keanu Reeves a Winona Ryder jako nerudní hosté na svatbě, na které by oba raději nebyli, fungují na výbornou, jak jen jim to scénář Victora Levina dovolí. Pokud vám je tahle dvojka sympatická a už máte pár svateb navštívených, pak směle do téhle letní pohodovky. Nic jiného než jejich svatební hašteření na okraji slavících hostů ale od filmu nečekejte. 

Ten pravý, ta pravá?
(Destination Wedding, Cesta za láskou)
Komedie / Drama / Romantický

USA, 2018, 90 min

Režie: Victor Levin
Scénář: Victor Levin
Kamera: Giorgio Scali
Hudba: William Ross
Hrají: Keanu Reeves, Winona Ryder, Dj Dallenbach, Greg Lucey, D. Rosh Wright
Producenti: Elizabeth Dell, Robert Jones, Gail Lyon
Střih: Matt Maddox
Scénografie: Callie Andreadis
Kostýmy: Justine Seymour

Nevhodný mládeži do 15 let

Česko V kinech od: 30.08.2018 Bontonfilm
Slovensko V kinech od: 06.09.2018 Bontonfilm SK
USA V kinech od:         31.08.2018 Regatta

https://www.csfd.cz/film/571444-ten-pravy-ta-prava/
https://www.imdb.com/title/tt6987770/

Autor:
0

Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie

Eva je devě­ta­dva­ce­ti­le­tá porod­ní asi­s­tent­ka, kte­rá se vda­la za Jacksona. Pouhých deset měsí­ců po svat­bě Jackson zemře při pádu ze ská­ly při ryba­ře­ní. Jeho tělo ale neby­lo nale­ze­no. Eva ho mar­ně hle­dá. Pak odje­de do Tasmánie, kde byd­lí jeho rodi­na, bra­tr Saul a nemoc­ný otec Dirk, s nimiž se Eva nikdy nese­tka­la. Chce spo­leč­ně s nimi sdí­let zármu­tek. Jacksonův bra­tr ji postup­ně odha­lí svou minu­lost, kte­rá je totož­ná s minu­los­tí Jacksona. Eva se dozví­dá, že její sňa­tek a život před ním je jeden vel­ký pod­vod. Žila s mužem, o kte­rém vůbec nic nevě­dě­la. To co on sám jí řekl byl život jeho bra­t­ra Saula. Ten se do ní zami­lu­je. Dokáže se Eva vyrov­nat se svou nepro­ži­tou minu­los­tí? Zvládne se odpou­tat od smr­ti Jacksona a začne žít nový život? …

Autor:
0

Poklad Aztéků - Premiéra filmu Poklad Aztéků

Premiéra fil­mu se usku­teč­ni­la 4. břez­na 1965 v Düsseldorfu. Zúčastnili se jí pro­du­cent Artur Brauner, Lex Barker se svou novo­pe­če­nou man­žel­kou Carmen, Gérard Barray, Rik Battaglia, Ralf Wolter, Teresa Lorca a reži­sér Robert Siodmak. Druhé pre­mi­é­ro­vé před­sta­ve­ní se kona­lo 5. břez­na 1965 v man­nhe­im­ském kině Universum bez účas­ti Lexe Barkera, kte­rý musel urych­le­ně odle­tět do Španělska na natá­če­ní sním­ku Divokým Kurdistánem. Producent Artur Brauner mohl být s výsled­kem něko­li­ka­mě­síč­ní­ho trá­pe­ní spo­ko­je­ný, neboť obě před­sta­ve­ní byla zce­la vypro­da­ná a v koneč­né bilan­ci sezo­ny 1964/1965 obsa­dil film sluš­né 13. mís­to.…

Autor: