Denní archiv Září 10, 2018

0

Doprovodný program Palm Off Festivalu 2018 nabídne bezplatné projekce filmů, diskuse a dvě výstavy

Třetí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho setká­ní diva­del střed­ní Evropy Palm Off Fest pro­běh­ne v Divadle pod Palmovkou od 19. do 28. říj­na 2018, aby před­sta­vil to nej­lep­ší (nejen) ze stře­do­ev­rop­ské­ho diva­dla. Součástí dopro­vod­né­ho pro­gra­mu bude opět pře­hlíd­ka zají­ma­vých doku­men­tů, dis­ku­se s tvůr­ci i spe­ci­ál­ní deba­ta pod fes­ti­va­lo­vým hes­lem „Už máme, co jsme chtě­li?“. Filmová část pro­gra­mu, na němž fes­ti­val spo­lu­pra­cu­je s pro­jek­tem KineDok, letos nabíd­ne pět sním­ků: Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov, Svět pod­le DaliborkaMilda, Mrtvý národ a Zvíře stá­le žije.  Filmy budou zdar­ma pro­mí­tá­ny v pro­sto­ru stu­di­o­vé scé­ny Divadla pod Palmovkou. Návštěvníci fes­ti­va­lu se mohou těšit také na expo­zi­ci mapu­jí­cí pol­ské mezi­vá­leč­né diva­dlo či výsta­vu foto­gra­fií Romana Dobeše. Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu a před­pro­dej vstu­pe­nek na www.palmofffest.cz.

 

Palm Off Fest se od začát­ku své exis­ten­ce ote­ví­rá i dal­ším umě­lec­kým obo­rům a plat­for­mám. Od minu­lé­ho roč­ní­ku spo­lu­pra­cu­je s pro­jek­tem Institutu doku­men­tár­ní­ho fil­mu KineDok: „Loni jsme uved­li v rám­ci fes­ti­va­lu čty­ři doku­men­tár­ní fil­my ze zemí V4. Filmy byly pro­mí­tá­ny zdar­ma v pro­sto­ru Libeňské syna­go­gy. V letoš­ním roce jsme z nabíd­ky KineDoku a Institutu doku­men­tár­ní­ho fil­mu vybra­li pět sním­ků, kte­ré se věnu­jí stej­ným, pří­pad­ně vel­mi podob­ným téma­tům, jež budou zazní­vat v rám­ci diva­del­ní čás­ti letoš­ní­ho Palm Off Festu,“ uvá­dí dra­ma­turg fes­ti­va­lu Jan Jiřík. Filmová část Palm Off Festu se bude ten­to­krá­te ode­hrá­vat v pro­sto­ru stu­di­o­vé scé­ny Divadla pod Palmovkou a zamě­ří se před­nost­ně na stře­do­škol­ské stu­den­ty. V nabíd­ce bude násle­du­jí­cí pěti­ce fil­mů: Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov (rež. Askold Kurov), Svět pod­le Daliborka (rež. Vít Klusák),  Milda (rež. Pavel Křemen), Mrtvý národ (rež. Radu Jude) a Zvíře stá­le žije (rež. Mina MilevaVesela Kazakova). Součástí pro­jek­cí budou setká­ní a deba­ty s tvůr­ci či dal­ší­mi odbor­ní­ky.

 

V rám­ci Palm Off Festu pro­běh­nou také dvě výsta­vy. Od 19. říj­na po celou dobu koná­ní fes­ti­va­lu bude ve foyer Divadla pod Palmovkou umís­tě­na putov­ní výsta­va Polská diva­del­ní avant­gar­da. Na pat­nác­ti pane­lech se tak před­sta­ví vzác­né foto­gra­fie a doku­men­ty ze sbí­rek Divadelního ústa­vu ve Varšavě a pol­ské Národní knihov­ny. Expozice mapu­je jed­nu z nej­vý­raz­něj­ších epo­ch pol­ské­ho diva­dla a jeho nej­vět­ší osob­nos­ti – mj. Stanisława Wyspiańského, Leona Schillera či Stanisława Ignacyho Witkiewicze a dal­ší. Vernisáží, kte­rá pro­běh­ne v sobo­tu 20. říj­na v 16.30 ve foyer Divadla pod Palmovkou, pak odstar­tu­je dru­há fes­ti­va­lo­vá výsta­va foto­gra­fií Romana Dobeše. Dobeš je mj. dlou­ho­do­bým spo­lu­pra­cov­ní­kem „pun­ko­vé­ho“ diva­dla F. X. Kalby sesku­pe­né­ho kolem Tomáše Dianišky. Jeho ori­gi­nál­ní a půso­bi­vé diva­del­ní foto­gra­fie zachy­cu­jí por­tréty nejen z toho­to popu­lár­ní­ho gene­rač­ní­ho diva­dla.


V sobo­tu 20. říj­na  se usku­teč­ní také spe­ci­ál­ní deba­ta, kte­rá pod titul­ním názvem „Už máme, co jsme chtě­li?“ pozve k refle­xi poli­tic­ké­ho, spo­le­čen­ské­ho a kul­tur­ní­ho sta­vu ve střed­ní Evropě osob­nos­ti z České repub­li­ky, Slovenska a Polska. Debatu bude mode­ro­vat poli­to­lož­ka a his­to­rič­ka Veronika Pehe. Palm Off Fest se letos stal part­ne­rem pro­jek­tu Institutu umění-Divadelního ústa­vu PACE.V4: Putovní kon­fe­ren­ce DRAMplan 2018. Během víken­du 20.–21. říj­na se v rám­ci libeň­ské­ho fes­ti­va­lu usku­teč­ní mezi­ná­rod­ní setká­ní pat­nác­ti čes­kých i zahra­nič­ních diva­del­ní­ků, kte­ří se budou zabý­vat diva­dlem jako veřej­nou insti­tu­cí a její spo­le­čen­skou čin­nos­tí a odpo­věd­nos­tí. Veřejná část kon­fe­ren­ce, na níž budou diva­del­ní­ci z České repub­li­ky a zahra­ni­čí pre­zen­to­vat svá diva­dla a sou­bo­ry, pro­běh­ne v nedě­li 21. říj­na ve vel­kém sále Divadla pod Palmovkou.  


Pořadatelem fes­ti­va­lu je Divadlo pod Palmovkou.

Hlavním medi­ál­ním part­ne­rem je Česká tele­vi­ze.

 

Vstupenky na http://www.palmofffest.cz:

Ceny vstu­pe­nek 110,- až 390,- Kč
Pro stu­den­ty a seni­o­ry 50% sle­va na vybra­né kate­go­rie míst.
Festival PAS: při náku­pu 3 a více fes­ti­va­lo­vých před­sta­ve­ní – sle­va 20 %
Vstupné na fes­ti­va­lo­vý off­pro­gram je vol­né .
Prodej vstu­pe­nek onli­ne a na poklad­ně Divadla pod Palmovkou (Zenklova 34).

 

Divadelní pro­gram Palm Off Fest 2018:

19. 10. 2018

Revoluce

Teatr NO99, Tallinn, Estonsko, režie: Ene-Liis Semper a Tiit Ojasoo
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/revoluce/loqc/

 

20. 10. 2018

William Shakespeare: Něco za něco

Divadlo pod Palmovkou, Praha, Česká repub­li­ka, režie: Jan Klata
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/neco-za-neco/phqc/


21. 10. 2018
Tomáš Dianiška a kolek­tiv: Pusťte Donu k matu­ri­tě!
Divadlo pod Palmovkou, Praha, Česká repub­li­ka, režie: F. X. Kalba

 

23. 10. 2018

Maike Lond Malmborg a Iggy Lond Malmborg: 99 slov pro prázd­no­tu

Kanuti Gildi SAAL, Tallinn, Estonsko, režie: Maike Lond Malmborg a Iggy Lond Malmborg

Vstupenky: goout.net/cs/listky/99-slov-pro-prazdnotu/ioqc/

 

25. 10. 2018

Ledové dok­trí­ny: Variace na nacis­tic­kou réto­ri­ku

Metanoia Artopedia, Pécs, Maďarsko, režie:  Zoltán Perovics

Vstupenky: goout.net/cs/listky/ledove-doktriny-variace-na-nacistickou-retoriku/aesc/

 

27. 10. 2018
Oliver Frljić a sou­bor Maxim Gorki Theater: GOЯKI – Alternativa pro Německo?
Maxim Gorki Theater, Berlín, Německo, režie: Oliver Frljić
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/gorki-alternativa-pro-nemecko/noqc/

 

28. 10. 2018
Michał Zadara a Nawojka Gurczyńska: Spravedlnost

Teatr Powszechny, Varšava, Polsko, režie: Michał Zadara
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/spravedlnost/ooqc/

 

Dokumentární sek­ce KineDok:

22. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov, 2017, Česká repub­li­ka, Estonsko, Polsko
Režie: Askold Kurov
71 minut, v rus­kém zně­ní s čes­ký­mi titul­ky

 

23. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Svět pod­le Daliborka, 2017, Česká repub­li­ka
Režie: Vít Klusák
105 minut, v čes­kém zně­ní

 

24. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Milda, 2017, Česká repub­li­ka
Režie: Pavel Křemen
75 minut, v čes­kém zně­ní

 

25. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Mrtvý národ, 2017, Rumunsko
Režie: Radu Jude
83 minut, v rumun­ském zně­ní s čes­ký­mi titul­ky

 

26. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Zvíře stá­le žije, 2016, Bulharsko
Režie: Mina MilevaVesela Kazakova
90 minut, v bul­har­ském zně­ní s čes­ký­mi titul­ky

 

Diskuse:

20.10.2018

17.00 Velký sál Divadla pod Palmovkou
Už máme co jsme chtěli?!

mode­ru­je Veronika Pehe

 

21.10.2018

11.00 – 18.00 Velký sál Divadla pod Palmovkou

PACE.V4: Putovní kon­fe­ren­ce DRAMplan 2018

 

Výstavy:

19.10. 2018

18.00 Foyer Divadlo pod Palmovkou - ver­ni­sáž

Polská diva­del­ní avant­gar­da

 

20.10. 2018

16.30 Foyer Divadla

Divadelní por­tréty Romana Dobeše

Autor:
0

Palm Off Fest 2018 přichází s tématem „Už máme, co jsme chtěli?“

Třetí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho setká­ní diva­del střed­ní Evropy Palm Off Fest pro­běh­ne v Divadle pod Palmovkou od 19. do 28. říj­na 2018. I ten­to­krát fes­ti­val nabíd­ne to nej­lep­ší ze stře­do­ev­rop­ské­ho diva­dla; sou­čás­tí pro­gra­mu bude opět pře­hlíd­ka nej­za­jí­ma­věj­ších doku­men­tů, dis­ku­se s tvůr­ci, spe­ci­ál­ní deba­ta i semi­ná­ře. Zastřešujícím téma­tem tře­tí­ho roč­ní­ku se sta­lo hes­lo „Už máme, co jsme chtě­li?“. Palm Off Fest 2018 nabíd­ne insce­na­ci Revoluce eston­ské­ho Teatru NO99, 99 slov pro prázd­no­tu tal­linn­ské­ho cen­t­ra Kanuti Gildi SAAL, insce­na­ci Spravedlnost var­šav­ské­ho sou­bo­ru Teatr Powszechny a také jed­nu z posled­ních insce­na­cí reži­sé­ra Olivera Frljiće, ten­to­krát ve spo­lu­prá­ci s ber­lín­ským Maxim Gorki Theater, nazva­né GOЯKI: Alternativa pro Německo?. Českou scé­nu budou zastu­po­vat insce­na­ce Divadla pod Palmovkou: Něco za něco v režii Jana Klaty a Pusťte Donu k matu­ri­tě!. Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu a před­pro­dej vstu­pe­nek je k dis­po­zi­ci na www.palmofffest.cz.

 

Mezinárodní setká­ní stře­do­ev­rop­ských diva­del Palm Off Fest zalo­žil před dvě­ma lety ředi­tel a umě­lec­ký šéf Divadla pod Palmovkou Michal Lang spo­lu s hereč­kou, peda­gož­kou a býva­lou umě­lec­kou šéf­kou Těšínského diva­dla Ivanou Wojtylovou. Během dvou roč­ní­ků se tato pře­hlíd­ka sta­la jed­nou z nej­ú­spěš­něj­ších diva­del­ních udá­los­tí mezi laic­kou i odbor­nou veřej­nos­tí. V rám­ci fes­ti­va­lu byly uve­de­ny insce­na­ce výji­meč­ných evrop­ských diva­del­ní­ků, jako je napří­klad Krystian Lupa, Jan Klata, Oliver Frljić, Vilmos Vaidaj, Agnieszka Olsten, Eduard Kudláč či Ewelina Marciniak.

 

„Palm Off Fest se pro­fi­lu­je nejen teri­to­ri­ál­ně (stře­do­ev­rop­ské diva­dlo), ale také dra­ma­tur­gic­ky. V loň­ském roč­ní­ku se téma­tem fes­ti­va­lu stal stav demo­kra­cie ve vise­grád­ských zemích. Tomuto téma­tu se věno­va­la nejen samot­ná fes­ti­va­lo­vá před­sta­ve­ní, ale také hoj­ně navště­vo­va­né dis­ku­se s tvůr­ci a odbor­ní­ky. K refle­xi sou­čas­né­ho poli­tic­ké­ho, spo­le­čen­ské­ho a kul­tur­ní­ho sta­vu střed­ní Evropy se vra­cí­me i v dra­ma­tur­gic­kém zamě­ře­ní tře­tí­ho roč­ní­ku. Chceme ji však posu­nout dále a nahléd­nout z jiné­ho úhlu,“ říká ředi­tel fes­ti­va­lu a Divadla pod Palmovkou Michal Lang.

 

„V letoš­ním roce si ve střed­ní Evropě při­po­mí­ná­me řadu výro­čí: roz­pad habsbur­ské monar­chie a vznik nových stře­do­ev­rop­ských stá­tů, zánik prv­ní čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky a vznik dru­hé repub­li­ky, komu­nis­tic­ký pře­vrat 1948, pokus o refor­mu stát­ní­ho soci­a­lis­mu v 1968 a v nepo­sled­ní řadě také výro­čí defi­ni­tiv­ní­ho záni­ku Československa a vznik samo­stat­né České repub­li­ky. Všem těm­to výroč­ním se věnu­je dra­ma­tur­gic­ké zací­le­ní letoš­ní­ho Palm Off Festu. Chceme se na tyto udá­los­ti podí­vat prizma­tem naší sou­čas­nos­ti a polo­žit si otáz­ky, v jakém poli­tic­kém, spo­le­čen­ském a kul­tur­ním sta­vu se dnes střed­ní Evropa nachá­zí,“ uvá­dí dra­ma­turg fes­ti­va­lu Jan Jiřík.


V rám­ci letoš­ní­ho roč­ní­ku se v sobo­tu 20. říj­na 2018 usku­teč­ní také spe­ci­ál­ní dis­ku­se, kte­rá pod titul­ním názvem „Už máme, co jsme chtě­li?“ pozve k refle­xi poli­tic­ké­ho, spo­le­čen­ské­ho a kul­tur­ní­ho sta­vu ve střed­ní Evropě osob­nos­ti z České repub­li­ky a Polska. Tuto deba­tu bude mode­ro­vat Veronika Pehe, jmé­na účast­ní­ků dis­ku­se zve­řej­ní­me v prů­bě­hu září. Palm Off Fest se sna­ží roz­ví­jet i boha­tý mimo­di­va­del­ní pro­gram, zejmé­na dis­ku­se s tvůr­ci, kte­ré jsou sou­čás­tí fes­ti­va­lu od jeho prv­ní­ho roč­ní­ku. Na fes­ti­va­lo­vém pro­gra­mu se i letos obje­ví repre­zen­ta­tiv­ní výběr nej­za­jí­ma­věj­ších doku­men­tár­ních fil­mů. Tento výběr, kte­rý pro fes­ti­val při­pra­vu­je KineDok Institutu doku­men­tár­ní­ho fil­mu, je pro veřej­nost pří­stup­ný zdar­ma. Palm Off Fest se letos stal part­ne­rem pro­jek­tu Institutu umě­ní – Divadelního ústa­vu PACE.V4: Putovní kon­fe­ren­ce DRAMplan 2018. Během víken­du 20. – 21. říj­na 2018 se v rám­ci libeň­ské­ho fes­ti­va­lu usku­teč­ní mezi­ná­rod­ní setká­ní pat­nác­ti čes­kých i zahra­nič­ních diva­del­ní­ků, kte­ří se budou zabý­vat diva­dlem jako veřej­nou insti­tu­cí a její spo­le­čen­skou čin­nos­tí a odpo­věd­nos­tí.


Pořadatelem fes­ti­va­lu je Divadlo pod Palmovkou.

Hlavním medi­ál­ním part­ne­rem je Česká tele­vi­ze.

 

Vstupenky na http://www.palmofffest.cz:

Ceny vstu­pe­nek 110,- až 390,- Kč
Pro stu­den­ty a seni­o­ry 50% sle­va na vybra­né kate­go­rie míst.
Festival PAS: při náku­pu 3 a více fes­ti­va­lo­vých před­sta­ve­ní – sle­va 20 %
Vstupné na fes­ti­va­lo­vý off­pro­gram je dob­ro­vol­né.
Prodej vstu­pe­nek onli­ne a na poklad­ně Divadla pod Palmovkou (Zenklova 34).

 

Program Palm Off 2018:

 

19. 10. 2018

Revoluce

Teatr NO99, Tallinn, Estonsko

režie: Ene-Liis Semper a Tiit Ojasoo
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/revoluce/loqc/

 

20. 10. 2018

William Shakespeare: Něco za něco

Divadlo pod Palmovkou, Praha, Česká repub­li­ka
režie: Jan Klata
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/neco-za-neco/phqc/


21. 10. 2018
Tomáš Dianiška a kolek­tiv: Pusťte Donu k matu­ri­tě!
Divadlo pod Palmovkou, Praha, Česká repub­li­ka
režie: F. X. Kalba
VYPRODÁNO

 

23. 10. 2018

Iggy Lond Malmborg: 99 slov pro prázd­no­tu

Kanuti Gildi SAAL, Tallinn, Estonsko

režie: Iggy Lond Malmborg

Vstupenky: goout.net/cs/listky/99-slov-pro-prazdnotu/ioqc/

 

27. 10. 2018
Oliver Frljić a sou­bor Maxim Gorki Theater: GOЯKI – Alternativa pro Německo?
Maxim Gorki Theater, Berlín, Německo
režie: Oliver Frljić
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/gorki-alternativa-pro-nemecko/noqc/

 

28. 10. 2018
Spravedlnost

Teatr Powszechny, Varšava, Polsko
režie: Michał Zadara
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/spravedlnost/ooqc/

Autor:
Supraphonline INFO ZÁŘÍ0

Supraphonline INFO ZÁŘÍ

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Přinášíme nový newsletter o nejzajímavějších titulech z nabídky internetového obchodu Supraphonline. Nabízíme nejen novinky a archivní tituly z široké nabídky Supraphonu, ale i mnoho archivních raritních nahrávek, které nevyšly na CD. V nabídce Supraphonline naleznete také tituly dalších vydavatelů, jako jsou např. Universal Music, Warner Music, Animal Music, Popron Music, Galén, Championship, Opus, 100Promotion a mnoho dalších.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Týden začneme filmem Addamsova rodina a ukončíme klasikou od Christophera Nolana - Počátek

Krom Addamsovi rodi­ny, kde debu­to­va­la Christina Ricci, tele­viz­ním fanouškům nesmí unik­nout něko­lik dal­ších fil­mů. Čeká nás prv­ní Rambo, ve kte­rém ješ­tě Sylvester Stallone nebyl „polobůh“ a Tváří v tvář, kde čín­ský reži­sér John Woo uká­zal vše co umí v dru­hém ame­ric­kém vel­ko­fil­mu. Na co musí­te u tel­ky u gau­če sedět je sobot­ní Obecná ško­la, prv­ní vel­ký film osca­ro­va­vé­ho a nej­lep­ší­ho čes­ké­ho reži­sé­ra Jana Svěráka.…

Autor:
0

Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie

Eva je devě­ta­dva­ce­ti­le­tá porod­ní asi­s­tent­ka, kte­rá se vda­la za Jacksona. Pouhých deset měsí­ců po svat­bě Jackson zemře při pádu ze ská­ly při ryba­ře­ní. Jeho tělo ale neby­lo nale­ze­no. Eva ho mar­ně hle­dá. Pak odje­de do Tasmánie, kde byd­lí jeho rodi­na, bra­tr Saul a nemoc­ný otec Dirk, s nimiž se Eva nikdy nese­tka­la. Chce spo­leč­ně s nimi sdí­let zármu­tek. Jacksonův bra­tr ji postup­ně odha­lí svou minu­lost, kte­rá je totož­ná s minu­los­tí Jacksona. Eva se dozví­dá, že její sňa­tek a život před ním je jeden vel­ký pod­vod. Žila s mužem, o kte­rém vůbec nic nevě­dě­la. To co on sám jí řekl byl život jeho bra­t­ra Saula. Ten se do ní zami­lu­je. Dokáže se Eva vyrov­nat se svou nepro­ži­tou minu­los­tí? Zvládne se odpou­tat od smr­ti Jacksona a začne žít nový život? …

Autor:
NOVA - 10.09.20180

NOVA - 10.09.2018

Televizni program na 10.09.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Krok za krokemCarol musí odjet na konferenci, a proto dostává dům na povel Frank. Daně povolí schůzku, ale až později zjistí, že jejím přítelem je "stěhovák" Mike, který pro něj občas pracuje na stavbě a nemá zrovna valnou pověst. Ve snaze uchránit Danu před malérem se ztrapní, když z větve, kde šmíroval, spadne do Mikova auta. Dana mu dává plně najevo svůj vztek až do chvíle, kdy zjistí, že Mike je přesně takový mizera, jak jí ho Frank vylíčil. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 10.09. 02:20 10.09. 02:45
Snídaně s Novou 10.09. 05:55 10.09. 08:55
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Wehrenberg Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 10.09. 08:55 10.09. 09:55
Dáma a KrálLenka už ví, že je Prokop naživu, brzy však zjišťuje, že případ, do kterého je zapleten, je mnohem komplikovanější, než se zprvu zdálo. V pátrání jí opět pomáhá Milan, který je odhodlaný získat místo koncipienta ve firmě poté, co Mladý složí advokátské zkoušky. Černý si však klade podmínku, že Mladý musí uspět na výbornou, a Milan tak musí použít veškerý svůj důvtip, aby vystresovanému kolegovi pomohl. Podaří se Lence a Milanovi odkrýt pravý důvod, proč se Prokop musí skrývat? Původní český detektivní seriál. Hrají M. Hádek, T. Hofová, M. Donutil, J. Cina, M. Dalecký, A. Linhartová, M. Vávra, D. Punčochář, R. Zach, E. Holubová, R. Kalvoda. Režie L. Hanulák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 10.09. 09:55 10.09. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 10.09. 11:00 10.09. 11:50
Tescoma s chutíDobrá kuchyně s Ivetou Kořínkovou a odbornicí na zdravou výživu, diety a pokrmy pro děti Kristýnou Ostratickou. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 10.09. 11:50 10.09. 12:00
Polední Televizní noviny 10.09. 12:00 10.09. 12:30
Krok za krokemJT a Cody se v bistru seznámí se sestrami Petersonovými. JT se těší, že si večer na rande užije, když je sestry pozvou k sobě domů, ale Cody odmítne s tím, že je panic a čeká na opravdovou lásku. Tím překazí JTmu všechny plány, protože sestrám se líbí Cody a o samotného JTho rozhodně nestojí. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 10.09. 12:30 10.09. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Radim podezírá Lucii z nevěry. Napadne Darka Vágnera a po další hádce s Lucií uteče z bytu i s malou Gitou. Lucie je strachy bez sebe, protože nemá o dceři žádné zprávy. Běla se neshodne se Šimonem při řešení případu malého sportovce, který chce i přes riziko zranění jet na závody. Běla Šimonovi připomene, že kvůli neopatrnosti a lásce ke sportu sám skončil na vozíku. Dalibor ošetří chataře Ficu, který se popálil při výrobě domácí pálenky. I přes zákaz operací bere Moniku Mandlovou na sál a snaží se s ní smířit. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají P. Rychlý, J. Šťastný, M. Zounar, J. Čenský, Z. Adamovská, D. Morávková, B. Štěpánová, S. Nováková, F. Tomsa a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 10.09. 12:50 10.09. 14:10
Kriminálka Las VegasNa reklamním billboardu je nalezeno tělo zastřeleného muže. Ten vyhrál velkou částku peněz v místním kasinu. Jelikož majitel kasina udržuje poměr s matkou Catherine, musí ji Grissom z případu odvolat. Policisté brzy naleznou přítele zavražděného muže také zastřeleného. Zjistí, že do skupiny patřil ještě další mladík. Všichni tři vymysleli systém, jak obírat kasina, a k tomuto účelu si opatřili minipočítač, který se dal umístit do boty. Americký seriál (2003). Hrají W. L. Petersen, M. Helgenberger, G. Dourdan, J. Fox, G. Eads, P. Guillfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall a další. 10.09. 01:40 10.09. 02:20
Můj přítel MonkJsou Vánoce, u Monkových dveří zazvoní tři bezdomovci a dožadují se pomoci. Jejich kamarád Willie je mrtvý, policie jeho smrt prohlásila za nehodu, ale oni si myslí, že byl zavražděn. Natalie přesvědčí Monka, aby se případu ujal pro bono. Monk brzy zjistí, že se skutečně jednalo o vraždu. Když dorazí na policejní stanici, je kapitán Stottlemeyer, kterého vzala záda, právě na odchodu. Doma pak nalezne na dveřích tajuplné poselství - obrázek anděla vylévajícího vodu a nápis "pij". Ukáže se, že odkazuje k místnímu klášteru, kde má být pramen léčivé vody. Kapitán, skeptický, ale sužovaný prudkými bolestmi, se tam vydá. Léčivá voda mu skutečně zázračně pomůže, a co víc, Stottlemeyer je rozhodnut opustit policii a v klášteře zůstat. Natalie přesvědčuje Monka, aby zázračnou vodu také ochutnal, ale Monk se k tomu nepřinutí. Zato ale odhalí tajemství léčivého pramene. Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 10.09. 14:10 10.09. 15:05
Můj přítel MonkMonk si ve svém bytě klidně chystá snídani a sleduje v televizi zpravodajství o uprchlém vězni, který na útěku zabil ženu, když zjistí, že uprchlý vězeň je v jeho bytě - a že je to jeho nevlastní bratr Jack Monk. Jack mu řekne, že se mu podařilo z vězení, kde si odpykával trest za krádeže aut, utéci kanálem. Když chtěl na nedalekém parkovišti nasednout do opuštěného vozu, objevil v něm mrtvolu vězeňské sociální pracovnice Lindsay Bishopové. Chtěl zavolat policii, ale stráž z vězení po něm začala střílet, a proto uprchl. Monk souhlasí, že se pokusí Jacka z obvinění z vraždy Lindsay očistit, a zjistí, že žena byla ubodána nožem, který si někdo vyrobil ze stříbrného přiboru... Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 10.09. 15:05 10.09. 16:00
Kriminálka Las VegasMladá zaměstnankyně kasina je cestou domů napadena a znásilněna. Naštěstí útok přežije. Dokáže pachatele velmi dobře popsat a vyšetřovatelé nemají problém ho zadržet. Žena pachatele i pozitivně identifikuje. Ve chvíli, kdy dojde k porovnání DNA, všechny důkazy se zhroutí. Muž vykazuje rozdílné DNA od útočníka. Žena se mezitím dostane z lékařského ošetření domů a žádá policisty o zbrojní průkaz, aby se mohla útočníkovi bránit. Než si opatři zbraň, je nalezena mrtvá. Je zvláštní, že stopy opět vedou ke stejnému útočníkovi. Při jeho prohlídce v laboratoři pak Grissom objeví ve světle ultrafialové lampy podivné vzory na jeho zádech. Americký seriál (2003). Hrají W. L. Petersen, M. Helgenberger, G. Dourdan, J. Fox, G. Eads, P. Guillfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall a další. 10.09. 16:00 10.09. 16:57
Odpolední Počasí 10.09. 16:57 10.09. 17:00
Odpolední Televizní noviny 10.09. 17:00 10.09. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 10.09. 17:25 10.09. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie O. Kepka Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 10.09. 18:25 10.09. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 10.09. 19:30 10.09. 20:20
SpecialistéNa svatbě, kam byla Zuzana Májová pozvána za svědka, je zavražděna nevěsta. Při pátrání po vrahovi Zuzana potkává několik svých bývalých spolužáků ze střední školy i kluka, se kterým kdysi chodila. Na povrch se dostávají staré křivdy a je čím dál jasnější, že vraždu má na svědomí buď někdo ze spolužáků, nebo z jejich blízkých. Nový český kriminální seriál (2018). Hrají D. Prachař, J. Štáfek, Z. Kajnarová, J. Zadražil, J. Grundman, O. Jirák, D. Nesvačilová a další. Režie B. Mišík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 10.09. 20:20 10.09. 21:20
Kriminálka Anděl IVMladá žena je nalezena otrávená v laboratoři vědeckého ústavu. Šlo o zdejší vědeckou "hvězdu", o níž se ucházeli bývalý i současný ředitel. Ti dva se pochopitelně nemají rádi. Zdejší atmosféra je dosti bizarní, plná osobních nenávistí. Zabíjela ošetřovatelka pokusných myší, nebo někdo z blízkých otrávené vědkyně? Tomášovi se líbí Lída a on jí také, jiskří to mezi nimi. Lída před Tomášem něco tají. Nejde jen o migrénu, kterou Lída občas trpí. K té se Tomášovi nakonec přizná a Tomáš ji prostřednictvím svého otce bývalého patologa kriminálky MUDr. Benkovského pomůže. Lída ale skrývá i něco jiného ze své minulosti. Nová řada kriminálních případů inspirovaných skutečnými událostmi (2014). Hrají M. Taclík, D. Švehlík, J. Pidrmanová, H. Dvořáková, M. Novotný, Z. Adamovská, M. Stropnický, M. Hofmann a další. Režie J. Fuit Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 10.09. 21:20 10.09. 22:35
KriminálkaAvery prožívá osobní vztahovou krizi. Dozví se, že se její bývalý manžel Andrew bude ženit. Stane se tak v době, kdy neznámý hacker zaútočí na počítačovou síť jedné z vládních agentur. Týmu se brzy podaří zjistit, že stopa vede do domu rodiny Hazeltonových. Otec je státní zaměstnanec, jeho manželka je původem Číňanka. Když zásahový tým vpadne do jejich domu, zjistí, že hackery nejsou rodiče, nýbrž jejich třináctiletý syn Jake. Když Krumitz udelá podrobnou analýzu celého hackerského útoku, s překvapením dojde k závěru, že se chlapec snažil opravit bezpečnostní trhlinu ve vládním softwaru. Teď je ale Jake nezvěstný. Druhá řada amerického kriminálního seriálu (2015). Hrají P. Arquette, J. Van Der Beek, Sh. Moss, Ch. Koontz, H. Kiyoko, T. Danson a další. 10.09. 22:35 10.09. 23:25
Beze stopyPolicisté vyšetřují zmizení celé rodiny. Otcova sestra našla prázdný dům, plný kaluží krve. Policisté na místě zajistí několik vystřelených kulek. Předpokládají, že otec, který měl po manželčině smrti řadu obtíží s vedením rodiny, situaci nezvládl a děti zabil. Podezřívají také přítele dcery, který je prchlivý, nosí u sebe zbraň a měl s otcem neshody. Jenže poté, co vyslechnou spolužáka pohřešovaného chlapce, pochopí, že se stal svědkem vraždy. Vrah ho při svém činu viděl a rodině začalo jít o život. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (2005). Hrají E. Close, M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Murciano a další. Režie P. Holahanl, R. Zisk. 10.09. 23:25 11.09. 00:20

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Tři do tanga(Three to Tango) Komedie o mladém architektovi, který se musí rozhodnout mezi úspěšnou kariérou a láskou. USA 1999, romantická komedie. Hrají Matthew Perry, Neve Campbell, Dylan McDermott, Oliver Platt, Cylk Cozart, John C. McGinley, Bob Balaban, Deborah Rush a další. Režie Damon Santostefano Mladý talentovaný architekt Oscar Novak by se rád prosadil. Příliš se mu to však nedaří, a tak s obchodním partnerem, mlčenlivým gayem Peterem Steinbergem, vkládá veškeré naděje do příležitosti získat zakázku od chicagského magnáta Charlese Newmana, který chce postavit velkolepe kulturní a obchodní centrum. Toho práce dvou neznámých architektů zaujme, ve hře jsou však i jejich bývalí kolegové a nyní úhlavní nepřátelé, mimořádně úspěšná a tvrdá firma Decker a Strauss. Newman veřejně oznámí, že rozhodne až poté, co obě strany vyhotoví na vlastní náklady rozsáhlé modely. Současně Oscarovi naznačí, že jejich návrh by měl mnohem větší naději na úspěch, kdyby mu prokázal malou službičku. Žárlivý milionář chce, aby dohlédl na jeho milenku Amy, kterou střeží stejně pečlivě jako investice. Zábavný a šikovný Oscar nemá s podobnými službami zkušenosti. Vše se navíc zkomplikuje tím, že se do Amy zamiluje, a zdá se, že i ona v něm nalezla zalibení. Oscarova radost ale netrvá dlouho. Ukáže se, že si ho Newman vybral proto, že ho omylem považuje za homosexuála, a totéž si myslí také Amy. Omyl začíná Oscarovi přerůstat přes hlavu, když se ukáže, že mu uvěřili i jeho přátelé a rodiče. Jeho život se obrací naruby, když se stává nejslavnějším homosexuálem v Chicagu. Přichází chvíle, kdy se bude muset rozhodnout, jestli si chce udržet skvělou práci a vřelé, byť poněkud frustrující přátelství s dívkou, kterou miluje, nebo přizná pravdu. 10.09. 04:20 10.09. 05:50
Země zombií(Zombieland) Co je horší? Spoléhat se jeden na druhého, nebo se nechat přemoci zombies? USA 2009, hororová komedie. Hrají Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin, Amber Heard, Bill
Autor:
ČT - 10.09.20180

ČT - 10.09.2018

Televizni program na 10.09.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
13. komnata Jana CimickéhoZnámého psychiatra a spisovatele i jeho rodinu celoživotně provázejí dramatické dopravní nehody, z nichž jedna skončila tragicky. Připravili: P. Strouhalová, R. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Jan Cimický, známý psychiatr i úspěšný spisovatel a básník, se narodil před sedmdesáti lety. Vystudoval medicínu a od počátku své lékařské dráhy se specializoval na psychiatrii, ale věnoval se také literatuře. Psal a dodnes píše detektivky, romány i básničky, miluje Francii a překládá z francouzštiny. Je čestným předsedou České sekce Mezinárodní organizace autorů dobrodružné a detektivní literatury, členem Obce spisovatelů i Psychiatrické a akupunkturní společnosti J. E. Purkyně a také francouzské psychiatrické společnosti FIFP. Vším, co dělá, pomáhá léčit duši. Jako psychiatr pomohl mnoha pacientům, které v těžkých životních situacích vyslechl, včetně desítek populárních umělců, zpěváků i herců. Ačkoliv je na ledacos zvyklý, i on se musel ve svém životě opakovaně vyrovnávat s těžkými nenadálými situacemi. Bratr, matka i on sám se postupně stali účastníky dramatických dopravních nehod, z nichž jedna skončila tragicky. První událost se stala v době, kdy jako čerstvý absolvent vojenské služby nastoupil do Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Jeho bratra to táhlo do přírody, proto na začátku osmdesátých let s kamarády odjel autem na Ural. Při zpáteční cestě do jejich vozidla ve městě Slavjansk v Doněcké oblasti plnou rychlostí najel opilý řidič náklaďáku. Bratr upadl do bezvědomí, auto bylo celé zdemolované. Rodiče i Jan se dozvěděli až po týdnu, že kamarádi odjeli domů vlakem, ale bratra museli nechat v Rusku s těžkým zraněním. Měl na třikrát přeraženou páteř a vypadalo to, že umře. Jan slíbil rodičům, že bratra přiveze domů. Za hlubokého socialismu se však do Ruska nedalo normálně odjet, Cimický letěl s delegací spisovatelů a byl s piloty domluven, že bratra přiveze. Z utajeného města a nemocnice, kde se po chodbách rozléhal nářek zraněných horníků z doněckých dolů a kolem leželi mrtví, kde nebylo nejen žádné vybavení pro léčbu, ale ani léky proti bolesti, nýbrž jen špína, minimum jídla a nedalo se odtamtud nikam dovolat. Bratrovi hrozilo, že ochrne. Jan musel prokázat velké úsilí, než se mu bratra podařilo transportovat do Československa. Bratr se nakonec i díky jeho pomoci uzdravil. Poté před pár lety o vánocích Janova maminka přecházela silnici na přechodu a srazilo ji auto. V Thomayerově nemocnici ležela v místě, kde Jan jako mladý doktor začínal. Byla těžce zraněná a při životě ji držely jen přístroje. Nešlo jí už pomoci, a tak Jan po poradě s bratrem dal souhlas k odpojení od přístrojů; zažil tak nejtěžší chvíle svého života, když musel nechat zemřít vlastní mámu. Jako psychiatr to dokázal vzít racionálně, ale jako člověk to těžko zvládal. Ale ani tato tragická nehoda nebyla v jeho životě poslední. U Humpolce do auta, v němž cestoval jako spolujezdec, narazilo sportovní auto. Jejich vůz se třikrát přetočil přes střechu. Přetrhl se mu bezpečnostní pás, náraz ho vymrštil z auta ven. Ale probudil se v jihlavské nemocnici a nad ním se skláněla jeho spolužačka z medicíny. Konstatovala, že má na několikrát zlomenou nohu, dostane nový kyčelní kloub, ale utekl hrobníkovi z lopaty. Vážné dopravní nehody, které potkaly rodinu Jana Cimického i jeho osobně, mu změnily pohled na život a přeskládaly priority. Nezlobí se kvůli maličkostem, váží si prožívání všech okamžiků, protože už tu nemusel být... 10.09. 01:45 10.09. 02:16
Sváteční slovo katolického kněze Jana LarischeŽánr: náboženství; HDTV|Znakový jazyk|Katolický kněz a svinovský farář Jan Larisch nazval své Sváteční slovo "Svatí všedního dne“ a jako své východisko si bere jen několik týdnů starý text papeže Františka s názvem "Gaudete et exsultate“, což v překladu znamená "radujte se a jásejte“... 10.09. 02:16 10.09. 02:23
Špíz pokaždé jinakPodaří se Petrovi překvapit své dospělé dcery a přítelkyni zajímavou a chutnou novinkou? Náš tým ho naučí jídlo, které lze podle fantazie a okamžité chuti připravit pokaždé trochu jinak (2011). Žánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 10.09. 05:07 10.09. 05:31
Zajímavosti z regionůŽánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 10.09. 05:31 10.09. 05:59
Studio 6Před 10 lety byl nedaleko Ženevy uveden do zkušebního provozu obří urychlovač jaderných částic, který za téměř tři miliardy eur vybudovala Evropská laboratoř jaderného výzkumu (CERN); cílem je pokus o objasnění vzniku Žánr: zpravodajský magazín; vesmíru. Více k tématu dodá fyzik Jiří Kvita, MFF UK, CERN.|HDTV| 10.09. 05:59 10.09. 09:00
Otec Brown V, Mínotaurův labyrint, Father BrownKlíč ke zločinu hledá v lidské duši. Britský detektivní seriál, inspirovaný literárním dílem G. K. Chestertona (2016). Hrají: M. Williams, J. Deam, S. Cusacková, N. Carrollová, Žánr: detektivka / krimi / thriler; E. Kennyová, J. Burton, E. Cooper Clarke, C. Jessieová, F. Barberová a další. Režie Paul Gibson.|HDTV|2 jazykové verze|Uprostřed noci se v ložnici lady Felicie zjevuje tajemná postava. Není to však žádný maskovaný násilník, nýbrž její nezvedená neteř Penelopa Windermereová, řečená Bunty, která u tetičky hledá útočiště po jakémsi bulvárním skandálku, jenž nelibě nese její papá. V nedalekém chátrajícím panském sídle Malmort žije lady Davina, jejímuž synovi Bobbymu se Bunty zamlouvá, mamá by ho ale raději viděla u oltáře s Joan, dcerou milionáře Vanderlandeho. Společensky už tak poněkud nepříjemná situace se nadále zkomplikuje nálezem mrtvého těla komorné lady Daviny, Ruby. Inspektor Mallory usuzuje na sebevraždu, když se však prokáže, že Ruby zemřela v důsledku úderu tupým předmětem, podezírá z ohavného činu právě Bunty. Je na otci Brownovi, aby prokázal její nevinu a usvědčil pravého pachatele. V samotném závěru epizody čeká nejen otce Browna, ale i všechny příznivce seriálu jedno smutné loučení. 10.09. 09:00 10.09. 09:55
168 hodinPodvratné živly - Špinavé prádlo - Úroda národa - Malostranské korekce - Zachráněný talent - Větru, dešti. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 10.09. 09:55 10.09. 10:27
Po stopách hvězdObrazový životopis slavných - tentokrát Jana Třísky - na kterého se můžete ve vysílání ČT1 aktuálně těšit ve filmu Obecná škola. Režie M. Škarpa. Žánr: pozoruhodné osobnosti; 10.09. 10:27 10.09. 10:55
První republika III, Díl prvníOsudy rodiny Valentů zaplétá temná minulost i žhavá přítomnost. Milostné aféry, ohrožení blízkých, vraždy. Další řada oblíbeného seriálu. Irena v doprovodu manžela po roce potkává Žánr: film / dramatický pořad; poručíka Andrleho na boxu. Zápas je ale přerušen kvůli Vladimírovi, který před celým sálem zkolabuje. Byl jen opilý, nebo se ho někdo pokusil otrávit? Hrají: J. Vyorálek, J. Koleník, K. Boková, V. Arichteva, S. Majer, K. Šafaříková, V. Polívka, A. Mišík, B. Cmuntová, B. Joura, S. Skopal, R. Urban a další. Scénář J. Coufal. Kamera M. Schinabek. Režie B. Arichtev.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Irena po roce zjišťuje, kam zmizel poručík Andrle. V doprovodu manžela ho spatří během boxerského zápasu mezi českým Sokolem a německými Turnery. I Valentovi se přišli podívat. Vladimírovi ukradnou peněženku. Když v davu stíhá zlodějíčka, najednou zkolabuje. Zápas musí být přerušen. Jaroslav se na bratra zlobí, udělal rodině ostudu. Byl Vladimír během sportovní akce opravdu jen opilý, nebo se ho někdo pokusil otrávit? 10.09. 10:55 10.09. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 10.09. 12:00 10.09. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 10.09. 12:20 10.09. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená samotu. Harmonie vztahů a rodiny. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 10.09. 12:30 10.09. 14:00
Banánové rybičkyTéma "kondice" pro Halinu Pawlowskou a její hosty zpěvačku Petru Janů a bývalého šéfredaktora redakce sportu České televize Otakara Černého, který dnes slaví 75 let (2006). Režie K. Czaban. Žánr: talk show; 10.09. 14:00 10.09. 14:31
Sluníčko na houpačce, Marta Vančurová - 70 letTelevizní film o chlapci, který hledá domov (1981). Hrají: M. Vančurová, J. Bartoška, M. Mikuláš, P. Čepek, O. Sklenčka, B. Prokoš, K. Heřmánek, E. Balzerová, D. Veškrnová, Žánr: film / dramatický pořad; L. Trojan, M. Dvorská, L. Skořepová a další. Scénář M. Mathausová. Kamera I. Šlapeta. Režie J. Adamec.|HDTV|Zvukový popis|Redaktorka Julie (letošní jubilantka M. Vančurová) a výtvarník Vojta (J. Bartoška) jedou do šumavského dětského domova pro devítiletého chlapce Matěje Stibora (M. Mikuláš), aby jej přivezli do Prahy na předání hlavní ceny v soutěži dětských kreseb. Matěj nakreslil tříčlennou rodinu u houpačky, nad níž svítí sluníčko. Jeho skuteční rodiče však mají k ideálu daleko. Matka se ho po porodu zřekla, otec je opilec (P. Čepek). Najde chlapec novou rodinu?|Marek Mikuláš, představitel malého Matěje, který hledá rodinu a domov, v inscenaci podle scénáře M. Mathausové a v režii J. Adamce z roku 1981, získal cenu UNICEF za dětský herecký výkon. 10.09. 14:31 10.09. 15:56
To je vražda, napsala VII, Velká Twainova loupež, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Žánr: detektivka / krimi / thriler; Jerry Jameson.|HDTV|2 jazykové verze| 10.09. 15:56 10.09. 16:45
Cestománie, Fidži - zemí bývalých lidožroutůV exotických končinách žijí vedle sebe v míru hinduisté, křesťané i muslimové, a kanibalská minulost fidžijských domorodců zde pro nikoho není žádné tabu (2003). Scénář a Žánr: turistika, cestování; režie J. Mančuška.|4:3|Zvukový popis|Souostroví Fidži má kromě malých ostrovů také dva velké - Viti Levu a Vanua Levu - a ty tvoří devět desetin plochy souostroví. Navštívili jsme první z nich a pár dalších v souostroví Yasawa. Novodobou historii Fidži má na svědomí rostlina přivezená britskými kolonizátory - cukrová třtina, bílé zlato téhle země. Kolonisté potřebovali dělníky, a protože Fidžijci o zemědělskou práci nejevili zájem, přiváželi na pětileté kontrakty Indy. Ti zde v roce 1987 dokonce zvítězili ve volbách. To si ale rodilí Fidžijci nenechali líbit a státním převratem převzali moc zpátky do svých rukou. Brzy ale všichni pocítili, že vášně nikam nevedou. Odrazují totiž cizince, kteří sem přinášejí spousty peněz. A tak v těchto krásných exotických končinách tropů žijí dnes hinduisté, křesťané i muslimové v míru a dál popíjejí svoji kavu, lehce omamný nápoj z pepřovníku. Během putování po ostrovech se zastavíme u jednotlivých komunit a také u skutečných domorodců, kteří svoji kanibalskou minulost berou s nadhledem. 10.09. 16:45 10.09. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 10.09. 17:15 10.09. 17:42
Černé ovceSTAVEBNÍ ÚŘAD - Ze střechy černé stavby teče voda na sousedův pozemek. Proč na první pohled banální sousedský spor řeší úřady už devět let? Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 10.09. 17:42 10.09. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 10.09. 18:00 10.09. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 10.09. 18:25 10.09. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 10.09. 18:55 10.09. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 10.09. 19:00 10.09. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 10.09. 19:50 10.09. 20:00
LabyrintJiří Langmajer, Lenka Vlasáková, Miroslav Donutil a Petr Stach v hlavních rolích premiérové třetí řady kriminálního seriálu pátrají po pachateli záhadných vražd a únosů. Dále hrají: V. Freimanová, V. Kratina, Žánr: detektivka / krimi / thriler; Věk: 15+; D. Švehlík, D. Nesvačilová, M. Dalecký, R. Hájek, L. Krbová, B. Srncová a další. Scénář P. Hudský. Kamera M. Šec. Režie J. Strach.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Maskovaný muž odveze Danu Svobodovou (L. Krbová) z podzemí a shodí ji z věže kostela. Svobodová pád přežije, ale je v kritickém stavu. Policisté nacházejí u tohoto případu a Pánkovy vraždy shodné stopy, a proto oba skutky v jedné z vyšetřovacích verzí spojují. Tuto tezi navíc podpoří i fakt, že němý nalezenec Adam (M. Valenta) nakreslí v léčebně obrázky s výjevy, které se shodují s okolnostmi smrtí Pánka a Svobodové a stává se tak dalším tajemným článkem celé kauzy. Jedním z podezřelých z vraždy Svobodové je i její manžel Mertl (O. Kavan), který nemá na kritickou noc alibi. U případu Pánka je pro Remeše (J. Langmajer) hlavním podezřelým Koláčný (M. Pospíchal). Detektivové ho nechají zavřít kvůli výtržnostem, které Koláčný ze zoufalství tropí po vesnici, ale i kvůli hrozícímu lynči. V podzemní kobce se objevuje nový "nájemník", důchodce Jeroným Valenta (Z. Dušek). Toho maskovaný muž unesl a uvěznil ve stejné cele jako před tím Svobodovou... 10.09. 20:00 10.09.
Autor:
Prima - 10.09.20180

Prima - 10.09.2018

Televizni program na 10.09.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Smrtelný úderOdborník na bomby násilím donutil Toma, aby zabil svou ženu. Ten je její smrtí zničen. Možnost pomsty ho ale po mnoha letech vrací do hry... Americký thriller (2010). Hrají S. P. Flanery, J. Pantoliano, C. Seranová a další. Režie R. Kurtzman 10.09. 03:45 10.09. 05:17
Vraždy v Midsomeru IV -ST -W -HDInspektora Barnabyho magické obrazce v obilí nezajímají. Pokud ovšem nejsou mezi nimi nalezena těla dvou zavražděných mužů... Britský kriminální seriál (2000). Hrají J. Nettles, D. Casey, L. Howardová, J. Wymarková, A. McCowan, J. Woodwine a další 10.09. 01:30 10.09. 03:45
Přestávka ve vysílání 10.09. 05:17 10.09. 06:30
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 10.09. 06:30 10.09. 06:45
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 10.09. 06:45 10.09. 07:15
JetelínOpilec Antoš se nastěhuje do hospody. Bob se nechá slyšet, že Antoš je jako jeho nejmilejší syn. Ale co na to Mareček? Další příběh z cyklu bláznivých mikrokomedií o sousedech ze vsi Jetelín. Hrají J. Ježková, R. Genzer, J. Šťastný, J. Hána, L. Molínová, M. Procházková, L. Benešová, R. Bár a další. Režie V. Balko (Premiéra) 10.09. 07:15 10.09. 07:55
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 10.09. 07:55 10.09. 08:50
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 10.09. 08:50 10.09. 09:20
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 10.09. 09:20 10.09. 10:20
Emilie Richards: Nezapomenutelný rájŽeny si prý často vybírají muže podobné svým otcům. Kelsey z toho má strach, protože její otec je dobrodruh, který ji jako malou opustil. Její obavy jsou o to větší, když se bezhlavě zamiluje do tátova společníka... Německý romantický film (2011). Hrají L. Forestieriová, W. Carpendale, H. Zierl a další. Režie T. Hezel (Premiéra) 10.09. 10:20 10.09. 12:15
Polední zprávy 10.09. 12:15 10.09. 12:25
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 10.09. 12:25 10.09. 13:30
Poslední poldaMickův parťák, Andreas, je vdovou po zesnulém kolegovi obviněn z vydírání. Stal se nepohodlným, protože narazil na stopu zločinu spáchaného kolegy v policejních řadách. Mick mu bude muset pomoct a odhalit pravdu... Německý kriminální seriál (2014). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další (Premiéra) 10.09. 13:30 10.09. 14:30
Komisař Rex IV (16) -ST -W -HDŽivot šéfa obchodu s módním zbožím se náhle změní poté, co je obviněn ze sexuálního obtěžování zaměstnankyně. Jeho reakce je totiž poněkud nepřiměřená... Německý kriminální seriál (1998). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další. Režie H. Werner 10.09. 14:30 10.09. 15:30
Komisař Rex IV (17) -ST -W -HDRomantická schůzka milenců vyústila až do tragického konce jednoho z nich... Byla to nešťastná náhoda, nebo vražda? Německý kriminální seriál (1998). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další. Režie M. Riebl 10.09. 15:30 10.09. 16:35
Odpolední zprávy 10.09. 16:35 10.09. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 10.09. 16:50 10.09. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 10.09. 17:50 10.09. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 10.09. 18:55 10.09. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 10.09. 19:40 10.09. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 10.09. 19:55 10.09. 20:15
Modrý kód (116) -ST -W -HDPremiérový díl oblíbeného seriálu. Jste na urgentním příjmu. Začíná boj o život. Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí (2018). David je stále uzavřený, s přáteli ani s Mery skoro nemluví, a Mery se za každou cenu snaží jejich vztah zase vrátit do normálních kolejí. Hrají S. Laurinová, M. Němec, R. Zach, I. Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička, M. Procházková, T. Měcháček, O. Rychlý, S. Nováková, E. Burešová a další. Režie J. Polišenský (Premiéra) 10.09. 20:15 10.09. 21:30
Ano, šéfe!Jan a David Kaňákovi se k podnikání nechali vyhecovat od svého nevlastního otce, který ale, bohužel, nedávno zemřel. Původně provozovali food truck a dělali hot dogy. Zákazníci se ale nehrnuli. K sortimentu přidali hamburgery, ale ani tehdy se zázrak nekonal. Kluci dokonce uvažovali, že se vrátí ke svým původním profesím. Ale najednou, ze dne na den, začali lidé chodit a truck přestal stačit. Otevřeli si restauraci, ale s návštěvností bojují. Chtěli by vařit lépe a mít nejlepší burgrárnu nejen v Ostravě. Ale podle Šéfa už nejlepší burgery dělají (Premiéra) 10.09. 21:30 10.09. 22:50
V.I.P. vraždyNa golfovém hřišti se najde useknutá hlava známého komika Pánka, popraveného mečem jako ve středověku. Důvod k jeho vraždě a pomstě měly nejen známé tváře, které Pánek zesměšňoval ve svém televizním pořadu, ale motivem mohly být i jeho dluhy a honba za pokladem. Detektivní seriál (2016). Hrají S. Norisová, P. Děrgel, M. Vladyka, M. Myšička, J. Sedláčková, J. Révai, L. Frej, V. Petrová, J. Hána, J. Stryková a další. Režie J. Fuit 10.09. 22:50 11.09. 00:05

Prima Max

Název programu Popis Od Do
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2017) (Premiéra) 10.09. 06:15 10.09. 06:40
Přestávka ve vysílání 10.09. 02:01 10.09. 06:15
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 10.09. 08:45 10.09. 09:45
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 10.09. 09:45 10.09. 10:40
Zítra to roztočíme, sousede!Brückerovi žijí poklidný život. Jednoho dne se ale do jejich sousedství nastěhuje čínská rodina s velmi ortodoxními názory na výchovu a vzdělávání. Sousedský boj začíná... Německý film (2014). Hrají B. Zimmermannová, Ch. M. Ohrt, S. Chang a další. Režie G. Henman 10.09. 10:40 10.09. 12:35
Procházka v oblacíchKdyž se vojín Keanu Reeves vrací z války, ani netuší, jak neuvěřitelné dobrodružství ho v nejbližších dnech čeká. Rozhodne se totiž doprovodit domů neznámou spolucestující a předstírat, že je její manžel... Americko-mexicky romantický film (1995). Dále hrají D. Messingová, A. Quinn a další. Režie A. Arau 10.09. 12:35 10.09. 14:50
Smrtonosná past 2Jsou opět Vánoce a Bruce Willis čeká na svou ženu na letišti. To však obsadí teroristé a zcela ochromí provoz. Bruce se zase musí pustit do boje a zachránit všechna letadla, kterým už ve vzduchu dochází palivo... Americký akční film (1990). Dále hrají B. Bedeliaová, F. Nero, W. Atherton a další. Režie R. Harlin 10.09. 14:50 10.09. 17:35
Fontána pre Zuzanu 2Krásná Zuzana v podání Evy Vejmělkové se vrací z vězení a chce začít nový život. Její bývalý kumpán, mafián Rony, s ní má ale jiné úmysly. Zuzana se spřátelí se sympatickými kamioňáky Jurajem a Vápnem a je rozhodnuta se z jeho vlivu vymanit... Slovenský hudební film (1993). Dále hrají P. Habera, H. Růžičková, M. Kramár a další. Režie D. Rapoš 10.09. 17:35 10.09. 20:00
Addamsova rodinaGomez Addams má vše, co by si jen muž v jeho letech mohl přát. Spokojené manželství, krásnou ženu, dvě děti a obrovské, tak trochu strašidelné sídlo. Je však jediná věc, která ho trápí, a to jeho zmizelý bratr Fester, který ale po 25 letech znenadání zaklepe na dveře. Gomez se obává, že jeho znovuobjevení nepřinese nic dobrého... Americká hororová komedie (1991). Hrají A. Hustonová, R. Julia, Ch. Lloyd, Ch. Ricciová a další. Režie B. Sonnenfeld (Premiéra) 10.09. 20:00 10.09. 22:10
Projekt minulostKdyž brilantní student objeví spolu s kamarády plány otcova stroje, který je může poslat zpátky časem, pokusí se ho sestavit. Přepisují historii, aby vyhráli v loterii, zaváleli u zkoušek nebo pořádali mejdany jako nikdy předtím. Změnou minulosti však ohrozí budoucnost světa. Dokážou ještě zastavit apokalypsu, nebo je příliš pozdě...? Americký sci-fi thriller (2015). Hrají J. Weston, S. Lerner, V. Gardnerová a další. Režie D. Israelite 10.09. 22:10 11.09. 00:20

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské gameshow (2010) 10.09. 02:40 10.09. 04:55
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu 10.09. 01:35 10.09. 02:40
Přestávka ve vysílání 10.09. 05:37 10.09. 06:00
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2011) 10.09. 06:00 10.09. 07:10
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 10.09. 07:10 10.09. 08:30
Top Gear 2010Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2009). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 10.09. 08:30 10.09. 09:35
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2000 - 2004). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 10.09. 09:35 10.09. 10:35
Top Gear 2010Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2009). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 10.09. 10:35 10.09. 11:50
FuturamaVšichni obyvatelé opouštějí Zemi, aby mohli bydlet s milovanou obludou. Bender přistupuje k drastickým opatřením, aby přivedl všechny lidi zpátky... Americký kultovní animovaný seriál (2008) 10.09. 11:50 10.09. 12:20
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 10.09. 12:20 10.09. 12:50
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 10.09. 12:50 10.09. 13:10
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 10.09. 13:10 10.09. 13:25
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál
Autor:
TV Barrandov - 10.09.20180

TV Barrandov - 10.09.2018

Televizni program na 10.09.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 10.09. 02:05 10.09. 02:50
Na plac! 10.09. 02:50 10.09. 03:10
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 10.09. 09:30 10.09. 11:05
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 10.09. 11:05 10.09. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 10.09. 12:40 10.09. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 10.09. 13:50 10.09. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 10.09. 14:50 10.09. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 10.09. 15:50 10.09. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 10.09. 17:10 10.09. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 10.09. 18:30 10.09. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 10.09. 19:20 10.09. 20:20
ANO nebo NEV nové soutěžní zábavné hře můžete poměřit své síly s celebritami. Nepůjde jen o znalosti ale i o značnou dávku štěstí. V soutěži plné hodnotných cen, kterou moderuje Vlasta Korec, jde jen o jediné - odpovíte ano, nebo ne? (Premiéra) 10.09. 20:20 10.09. 21:25
INSTINKTY Jaromíra SoukupaDůvěrné a často překvapující odhalení hvězd a osobností v originální diskuzi moderované generálním ředitelem TV Barrandov (Premiéra) 10.09. 21:25 10.09. 22:40
Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad, ve kterém se generální ředitel Jaromír Soukup bude věnovat nejen aktuálním politickým kauzám, ale i těm, se kterými se setkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak bojovat proti těm, kteří vám ubližují 10.09. 22:40 10.09. 23:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 10.09. 23:50 11.09. 00:50

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Oko za okoPrávě propuštěný vězeň Christian Bale chce zapomenout na svoji minulost a žít spořádaně. Když zjistil, že mu někdo zabil mladšího bratra, vydal se na cestu odplaty... Americko-britský krimi thriller (2013). Dále hrají W. Harrelson, C. Affleck, Z. Saldana, S. Shepard, T. Bower, W. Dafoe a další. Režie S. Cooper (104 min) Russell Baze si odpykává poslední trest za to, že řídil opilý a způsobil dopravní nehodu při které zemřel malý chlapec. Po propuštění se vrací do práce, do místní továrny a chce začít normální život. Opravuje dům po otci, který zemřel když byl ve vězení a rád by našel svou lásku, dívku Lenu. Lena ale nečekala až se vrátí z vězení a je šťastná, protože čeká dítě se svým novým přítelem. Russellův bratr Rodney nemá žádné zaměstnání a ani si žádné pořádné nehledá. Stále se zmítá v dluzích. Aby mohl něco splatit, účastní se nelegálních zápasů. Je sice dobrý bojovník, ale dohoda zní, že musí prohrát. Při svém posledním zápase ho soupeř málem ubil. On i jeho "trenér" jsou za nesplacení celého dluhu zastřeleni. Harlan DeGroat dluhy neodpouští. Russell svého bratra hledá a naléhá na policii, aby ho začali intenzivně hledat. Po několika dnech se najde jeho tělo. Russell chce jen jedno jediné, chce svého bratra pomstít. Shání informace o muži, který za smrt Rodneye musí zaplati. Najde Harlana a zúčtuje s ním. Ještě než ho zcela zabije, odpoví mu na otázku, kdo vlastně je... Jsem bratr Rodneye! 10.09. 00:15 10.09. 02:30
BlackoutČlen protidrogové jednotky ztratil po autonehodě paměť. Teď musí obnovit svůj dosavadní život, rodinu i kolegy. Jeho bývalý parťák je napojen na drogovou mafii... Německý krimi seriál (2006). Hrají M. Maticevic, D. Raacke, R. Wiesnekker, M. Knobloch, H. Schönemann a další. Režie H.-G. Bücking a P. Keglevic Paul je s Borisem na místě činu, před kancelářskou budovou a chce vědět všechny podrobnosti. V budově objevuje Paul firmu ?Born and Partner“. Ale ani jeho bratr Christoph ani jeho sousedka Carla, kteří oba pro Borna pracují, mu nedokážou říci, co Lili v den vraždy v budově dělala. Boris je pod velkým tlakem. Naléhá na něj Turgut, který chce vědět, na co všechno si Paul dokáže vzpomenout. Robert Voss a jeho jednotka obrátí vzhůru nohama byt jednoho z dealerů. Mezi zatčenými jsou i dva nezletilí: John Seifert a Sebastian. Vyšetřovatelé se ale soustřeďují na jednoho ze zatčených Turků, Mehmeta Ersoye a jeho napojení na tureckou mafii. Sebastian a John jsou propuštěni a John je zanedlouho nalezen mrtvý. Při pokusu vrátit mafiánům ukradené peníze z drogových obchodů, dostane Sebastian do velkého nebezpečí svoji přítelkyni Lottu 10.09. 02:30 10.09. 04:35
Konec vysílání 10.09. 05:10 10.09. 05:40
Zákon a pořádek V (18,19)Získat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 10.09. 05:40 10.09. 07:40
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 10.09. 07:40 10.09. 09:15
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 10.09. 09:15 10.09. 10:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 10.09. 10:15 10.09. 11:50
Live Teleshopping 10.09. 11:50 10.09. 13:45
Věřte nevěřte (5,6)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 10.09. 13:45 10.09. 15:50
Matlock (3,4)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Americký krimi seriál (1986-1987). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock bere případ týkající se vraždy jedné krásné studentky. Nejprve to vypadá, že ji zabil její mladý milenec, nakonec se ale ukáže, že vrahem je někdo, kdo měl ke studentce velmi blízko a nechtěl být prozrazen... 10.09. 15:50 10.09. 17:55
Velkolepé století (14,15)Život v harému znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... První řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, F. Ahmet, A. Hafsa Sultan, M. Uzerli, O. Yalabik, N. Aysan a další. Režie M. Okay (Premiéra) Turecký seriál o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 10.09. 17:55 10.09. 20:20
Barbara WoodJoanna přichází do divočiny Queenslandu, aby našla tajuplné rodinné dědictví. Závěr německé romantické mini-série (2001). Hrají A. Kamp-Groeneveld, H. Krüger Jr., M. Ahrens, H. Blank, A. Brendler a další. Režie H. Ulmke (86 min) (Premiéra) Příběh na motivy Barbary Wood. Joanna přichází do divočiny Queenslandu, kde zdědila po matce půdu. Mezi lidmi však kolují různé řeči. Přeci jenom, je konec devatenáctého století a lidé ještě věří různým povídačkám. Podle nich je půda prokletá, i když vlastně nikdo pořádně neví, kde se to prokleté území nachází. Ale možná Joanna našla někoho, kdo jí pomuže. Eric je farmář a pěstuje cukrovou třtinu a právě na nádraží čeká na malého synovce, o kterého se bude starat po smrti jeho matky. Vystrašený chlapec je těžký oříšek a Joanna se nabídne, že se chlapce ujme. Za odměnu jí Eric pomůže najít její tajuplné dědictví. 10.09. 20:20 10.09. 22:10
Utta Danella: Pražské tajemstvíOslava zlaté svatby je přerušena příjezdem třicetileté dcery, o které oslavenec nevěděl, že ji má. Jaké bude společné shledání? Německý romantický film (2010). Hrají P. Weck, G. Locker, A. Bertheau, M. Schloo, K. Schubert a další. Režie M. Serafini (89 min) 50 let šťastného společného života slaví Christine a Claudius. Avšak oslava jejich zlaté svatby je přerušena příjezdem třicetileté Anici. Anica je Claudiova dcera, o které však nevěděl. Před 30-ti lety měl v Praze Claduis aférku se zlatnicí Editou. Jelikož byla Edita hrdá žena, rozhodla se svou dceru vychovat sama. Nyní v dospělosti se Anica rozhodla, že je na čase, aby poznala svého otce... 10.09. 22:10 11.09. 00:10
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
0

Poklad Aztéků - Premiéra filmu Poklad Aztéků

Premiéra fil­mu se usku­teč­ni­la 4. břez­na 1965 v Düsseldorfu. Zúčastnili se jí pro­du­cent Artur Brauner, Lex Barker se svou novo­pe­če­nou man­žel­kou Carmen, Gérard Barray, Rik Battaglia, Ralf Wolter, Teresa Lorca a reži­sér Robert Siodmak. Druhé pre­mi­é­ro­vé před­sta­ve­ní se kona­lo 5. břez­na 1965 v man­nhe­im­ském kině Universum bez účas­ti Lexe Barkera, kte­rý musel urych­le­ně odle­tět do Španělska na natá­če­ní sním­ku Divokým Kurdistánem. Producent Artur Brauner mohl být s výsled­kem něko­li­ka­mě­síč­ní­ho trá­pe­ní spo­ko­je­ný, neboť obě před­sta­ve­ní byla zce­la vypro­da­ná a v koneč­né bilan­ci sezo­ny 1964/1965 obsa­dil film sluš­né 13. mís­to.…

Autor: