Denní archiv Září 9, 2018

0

Pro nejlepší kamarádku

Je mož­né, že máte spous­ty kama­rá­dek, ale ta nej­lep­ší - ta je jenom jed­na! Je tu pro vás vždy, když ji potře­bu­je­te - a nezá­le­ží na tom, zda má zrov­na hro­ma­du prá­ce nebo jí volá­te upro­střed noci - vždyc­ky vás vypo­ču­je, pora­dí, pomů­že. Je téměř jako vaše sest­ra. Ví, co vám slu­ší a co bys­te si nikdy nemě­la vzít na sebe,funguje jako váš psy­cho­log i vzta­ho­vý porad­ce. Je vašim nej­vět­ším fanouš­kem a morál­ní opo­rou, zná vaše taj­né sny a plá­ny, pro­ží­vá­te spo­lu samá dob­ro­druž­ství a vaše spo­leč­né akce jsou legen­dár­ní.  

Poděkujte jí za to, že je tak skvě­lá! Nakladatelství Grada vyda­lo dal­ší kni­hu ze své úspěš­né edi­ce Vyplňte a daruj­te, ten­to­krát věno­va­nou nej­lep­ší kama­rád­ce.  Zavzpomínejte na to, jak jste se pozna­ly a jak vaše přá­tel­ství zača­lo. Byly jste si hned od začát­ku sym­pa­tic­ké nebo jste se nemoh­ly ani cítit? Co vás vaše kama­rád­ka nau­či­la, co na ní obdi­vuj­te, kam roz­hod­ně musí­te zajet na dovo­le­nou, co by jste děla­ly, kdy­by jste ztros­ko­ta­ly na opuš­tě­ném ost­ro­vě? Jaký by byl váš osob­ní pla­y­list, jak by vypa­da­lo vaše spo­leč­né teto­vá­ní, na kte­rých vašich býva­lých se smě­je­te až dodnes, co máte obě rády a co nao­pak nesná­ší­te?

Zaškrtnete ty mož­nos­ti, kte­ré nej­víc vysti­hu­jí vaše přá­tel­ství a popiš­te vaše spo­leč­né zážit­ky a plá­ny. Nalepte do kni­hy nejen foto­gra­fie, na kte­rých vypa­dá­te hez­ky, ale i ty bláz­ni­vé. Vemte si ceruzku a pas­tel­ky kres­le­te a vybar­vuj­te. Zapište vaše nej­lep­ší hláš­ky. Až dopí­še­te vzkaz na posled­ní stra­ne, zís­ká­te ori­gi­nál­ní a auten­tic­ký pří­běh vaše­ho přá­tel­ství, kte­rý vaši nej­lep­ší kama­rád­ku nejen potě­ší, ale při­po­me­ne jí i ty nej­lep­ší kapi­to­ly z vaše­ho spo­leč­né­ho romá­nu.

 

Hodnocení: 90%

 

PRO NEJLEPŠÍ KAMARÁDKU

Autorka: Alexandra Reinwarth

Originální název: Was ich an dir lie­be, bes­te Freundin

Překlad: Iva Michňová

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 96…

Autor:
0

Akta X – S11E08 - Důvěrně známý démon (Familiar)

Je dob­ré najít kon­sen­zus. Tak tře­ba lidé napříč kul­tu­ra­mi a nábo­žen­ství­mi se prav­dě­po­dob­ně shod­nou, že zřej­mě nee­xis­tu­je tragič­těj­ší a hro­zi­věj­ší zlo­čin, než je vraž­da dítě­te. Tvůrci Akt X tuto ne-úplně-chutnou pří­sa­du vza­li, smí­cha­li ji s čaro­děj­ni­ce­mi, klet­ba­mi a těmi nej­niž­ší­mi pudy v nás všech a pozva­li nás do měs­teč­ka, kte­ré prá­vě při­šlo o posled­ní zbyt­ky své nevin­nos­ti.

Epizoda Familiar je nená­pad­ná, podob­ně jako měs­teč­ko Eastwood v Connecticutu, v němž se ode­hrá­vá její děj. Mulder a Scullyová při­jíž­dě­jí vyšet­řit vraž­du malé­ho chla­peč­ka, k níž došlo v při­leh­lých lesích. Zdejší poli­cis­té jsou pře­svěd­če­ni, že zabi­tí, při­po­mí­na­jí­cí útok pre­dá­to­ra, má na svě­do­mí divo­ká zvěř, něco mezi kojo­tem a vlkem. My však vidí­me, že dět­ským obě­tem se před smr­tí zje­vu­jí bytos­ti, půso­bí­cí zdán­li­vě neškod­ně a při­po­mí­na­jí­cí posta­vič­ky z dět­ských seri­á­lů. Za těmi­to zje­ve­ní­mi však sto­jí démo­nic­ká síla, kte­rá tou­ží pohl­tit duše svých obě­tí.

Tvůrci se evi­dent­ně nesna­ží obje­vit Ameriku a sta­ví na osvěd­če­ných zákla­dech. Zcela jas­ná je inspi­ra­ce Stephenem Kingem a jeho vel­ko­le­pou učeb­ni­cí horo­ru To, ode­hrá­va­jí­cí se v měs­teč­ku Derry v novo­an­glic­kém Maine a jako hlav­ní stra­ši­dlo vyu­ží­va­jí­cí zlo­vol­nou enti­tu vtě­le­nou to posta­vy klau­na Pennywise. Kingův tisí­cis­trán­ko­vý román je pocho­pi­tel­ně tro­chu jiná liga, než něko­li­kas­t­rán­ko­vý scé­nář, a pro­to do Eastwoodu nepro­nik­ne­me nikdy tak důvěr­ně jako do Derry.

Když však nahléd­ne­me na show Bibbletiggles (tako­vou démo­nič­těj­ší ver­zi Teletubbies), kte­rou den­ně sle­du­jí děti v Eastwoodu a v níž jako hlav­ní hrdi­na vystu­pu­je Mr. Cuckleteeth, kte­rý by vydě­sil i Edgara Allana Poea, může­me si být jis­ti tím, že děti z obou měst jsou pro­kle­ty zhru­ba stej­nou měrou.

Epizoda Familiar pře­kva­pu­je bru­ta­li­tou, kte­rá se sta­ví do solid­ní­ho kon­tras­tu se sko­ta­či­vým blb­nu­tím z pře­de­šlé epi­zo­dy. Vcelku zjev­ná je ana­lo­gie s honem na čaro­děj­ni­ce, s nímž má zrov­na Nová Anglie boha­tou his­to­ric­kou zku­še­nost. Tentokrát vidí­me muže, v minu­los­ti odsou­ze­né­ho pedo­fi­la, na kte­ré­ho se zamě­ří pozor­nost zdej­ší poli­cie i oby­va­tel měs­ta ve chví­li, kdy se nedo­stá­vá solid­ních důka­zů a neda­ří se tak iden­ti­fi­ko­vat sku­teč­né­ho viní­ka. Scéna lyn­čo­vá­ní i násled­né zavraž­dě­ní sty­lem veřej­né popra­vy by se moh­ly ode­hrát v jaké­ko­liv komu­ni­tě, kdy­ko­liv a kde­ko­liv na svě­tě, kde emo­ce zví­tě­zi­ly nad rozu­mem a bez­prá­ví nad záko­nem. (Druhá otáz­ka však zní, jak si zacho­vat rozum ve chví­li, kdy jsou vraž­dě­ny děti.)

Hon na čaro­děj­ni­ce je sta­rý jako lid­stvo samo. Byl tu ve sta­ro­vě­ku i stře­do­vě­ku, je tu dnes a bude tu i v budouc­nu. Nonkonformnost, xeno­fo­bie, ale i pou­há potře­ba likvi­do­vat své politické/nábo­ženské/jednoja­ké odpůr­ce je věč­ná. Když na závěr Scullyová říká, že se nemů­že dočkat, až z toho­to měs­ta vypad­ne, odvě­tí jí Mulder: „Není způ­sob, jak se odsud dostat. Ne v dneš­ní době.“ Já bych jen dodal: ne v jaké­ko­liv době.

Epizoda nám na poza­dí vel­mi ponuré­ho pří­bě­hu s parád­ní atmo­sfé­rou říká, že zabít dítě může jen mon­strum – jed­no zda posed­nu­té ďáblem nebo ovliv­ně­né vlast­ním zvrá­ce­ným pod­vě­do­mím (pokud to rov­nou nejsou dvě různá pojme­no­vá­ní pro jed­nu a tu samou věc). Teď už jen najít něja­ký ade­kvát­ní trest za tako­vý zlo­čin, řek­ně­me něco mezi lyn­čem (tedy sadis­mem stře­do­vě­ku) a 18 lety odně­tí svo­bo­dy (tedy výsmě­chem sou­čas­nos­ti).

Ze všech dosud uve­de­ných epi­zod revi­va­lu Familiar vůbec nej­věr­ně­ji při­po­mí­ná kla­sic­ká Akta X, tu Calusari, tam Die Hand Die Verletzt. Jedná se sko­ro o vol­né pokra­čo­vá­ní jiné polo­za­po­me­nu­té epi­zo­dy, a sice Chimery z polo­vi­ny sed­mé série. Mulder teh­dy zjis­til, že pří­zra­ky, zje­vu­jí­cí se a vraž­dí­cí v ospa­lém ver­mont­ském měs­teč­ku, pro­du­ku­je zlo pácha­né zdej­ší­mi lid­mi.

Familiar je tak při­po­mín­ka samé pod­sta­ty Akt X, sku­teč­nos­ti, že ten­to seri­ál nevzni­kl jako roz­ja­ře­ná akč­ní blbůst­ka, do kte­ré ji tvůr­ci v posled­ních letech mož­ná až pří­liš čas­to sty­li­zu­jí (k vlast­ní ško­dě!), ale jako tem­ný thriller podá­va­jí­cí nám až bolest­ně detail­ní svě­dec­tví o těch nej­hor­ších lid­ských pre­dá­to­rech mezi námi.

režie Holly Dale | scé­nář Benjamin Van Allen | pre­mi­é­ra v USA 7. 3. 2018 | pre­mi­é­ra v ČR Prima Cool 10.9.2018 00:35| čes­ké titul­ky se chys­ta­jí | hod­no­ce­ní 100%

Autor:
ČT - 09.09.20180

ČT - 09.09.2018

Televizni program na 09.09.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Oral jsem, oral...Jarní půda rozmrzla a je na čase letos poprvé orat. Honza vysazuje na pole krmnou řepu a na okolních loukách buduje ohradníky. Dokumentární reality show (2011). Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV| 09.09. 01:56 09.09. 02:23
Zahrada je hraI stromy mohou mít pěknou figuru (2006). Fůra nápadů pro vaši zahradu. Žánr: aktivity pro Volný čas; 09.09. 02:23 09.09. 02:48
Přes nový práhMagazín pro všechny, kteří uvažují o změně bydlení (2009). Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; 09.09. 02:48 09.09. 03:12
Sama domaBýt doma neznamená šeď a nudu! Zdraví, styl, známé osobnosti a pozvánky na víkend. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 09.09. 03:12 09.09. 04:43
V kondiciMagazín o zdravém životním stylu (2007). Moderuje Olga Šípková. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; 09.09. 04:43 09.09. 05:02
Divný název pro jídloTaky vám připadají pojmenování pro některá jídla opravdu zvláštní? A nevíte, co s tím udělat? Přece dobře uvařit a s chutí sníst (2010). Žánr: věda / fakta / vzdělání; 09.09. 05:02 09.09. 06:00
Z metropoleSouhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Praze v uplynulých sedmi dnech. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 09.09. 05:32 09.09. 06:00
Zajímavosti z regionůŽánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 09.09. 06:00 09.09. 06:25
Po stopách hvězdObrazový životopis slavných - tentokrát Miroslava Donutila - na kterého se můžete aktuálně ve vysílání ČT1 těšit v seriálu Doktor Martin (2009). Režie P. Nosek. Žánr: pozoruhodné osobnosti; 09.09. 06:35 09.09. 07:01
Zlý dům, Pro pamětníky... Václav Postránecký - 75 letRáno, po bouřlivé oslavě narozenin důchodce Zíchy, je nalezen ve svém bytě jeho přítel Meduna bez známek života... Nešťastná náhoda, nebo maskování vraždy? Zapeklitý Žánr: detektivka / krimi / thriler; případ rozplétá nadporučík v podání letošního jubilanta V. Postráneckého (1971). Dále hrají: L. Pešek, E. Balzerová, F. Filipovský, J. Pokorná, M. Masopust, E. Jiroušková, J. Skopeček, J. Cmíral a další. Scénář K. Fabián a J. Mladějovský. Kamera A. Navara. Režie A. Procházková.|4:3|Po oslavě narozenin nevidomého důchodce Karla Zíchy (L. Pešek) je nalezen ve svém bytě jeho přítel Jan Meduna (F. Filipovský), a to bez známek života. Muž se často chlubil svými penězi na vkladní knížce. Ta ale zmizela! Nešťastná náhoda v podobě úniku plynu se nakonec ukáže jako dobře promyšlené maskování vraždy. Léky, které bral nemocný Meduna, byly vyměněny za prudký jed. Podezřelých je řada - Medunova nevydařená dcera Jarka (J. Pokorná), alibi nemá ani železničář, v podezření je i Zícha, který zřejmě ví ze všech nájemníků domu nejvíc... |Detektivní případ řeší kriminalista v podání V. Postráneckého, který právě dnes slaví životní jubileum (*8. 9. 1943). Gratulujeme! 09.09. 07:01 09.09. 08:10
Úsměvy Václava Postráneckého, Václav Postránecký - 75 letHostem Jaromíra Hanzlíka bude přední český herec, který včera oslavil půlkulaté životní jubileum (1999). Režie P. Vantuch. Žánr: aktivity pro Volný čas;Dnešní host Jaromíra Hanzlíka, herec Václav Postránecký (*8. 9. 1943) začínal v Dismanově rozhlasovém dětském souboru. Díky tomu byl již v dětském věku obsazen do několika filmových, televizních a divadelních rolí. Po neúspěšném pokusu o přijetí na DAMU putoval jako elév po oblastních divadlech a přes Liberec a Uherské Hradiště se dostal až do Brna. Tam na sebe upozornil zejména svými pohybovými schopnostmi. Vytvořil řadu pozoruhodných rolí, a otevřela se mu tak cesta zpět do Prahy. Devět let působil v Městských divadlech pražských, od roku 1979 je členem souboru Národního divadla. V roce 1994 byl oceněn Cenou Thálie za ztvárnění Podkolatova v Gogolově Revizorovi a dlouhodobě působí v Herecké asociaci, jejíž byl v letech 2005-2011 také prezidentem. V posledních letech se zajímá i o režii a také o výtvarné umění. Filmovým divákům se do paměti zapsal zejména jako starostlivý otec z legendární komedie S tebou mě baví svět. Divadelní i filmové role Václava Postráneckého, který včera oslavil životní jubileum, si opět připomeneme formou filmových ukázek. 09.09. 08:10 09.09. 08:50
PolopatěModerní hobby magazín Filipa Čapky. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Nejnovější trendy pro vaši inspiraci. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|V pravidelných rubrikách představujeme moderní trendy dnešního hobby. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Průvodce Filip Čapka s odborníky nebo známými osobnostmi nabídne nejnovější trendy i alternativní postupy s cílem inspirovat diváky.||V dnešním díle dostanou prostor ořechy i mandle a témata s nimi spojená, vypěstujeme si tzv. kvetoucí kameny, ošetříme trávník zpustošený vedrem a suchem, vybereme si plot, ukážeme, jak položit zelenou střechu a zvolit samočistící fasádu, a poradíme, čeho se vyvarovat při chovu pávů.|||Obsah dílu:|1. Ořechy, jak je neznáte||Experti na výživu se shodují v jednom: ořechy obsahují pořádnou dávku zdraví prospěšných látek. A proč si kupovat drahé dovážené plodiny, když si pod ořešákem nebo mandloní můžete tyto dobroty sami nasbírat. ||2. Samočisticí fasáda ||Každá fasáda, tak jako cokoli jiného, podléhá stárnutí. A jestliže zestárla i fasáda vašeho domu a potřebuje renovaci, poradíme, jak nový fasádní nátěr vybírat i jak natírat.||3. Kvetoucí kameny||Představíme vám nejčastěji pěstované rody tzv. kvetoucích kamenů v době rozkvětu a přidáme i rady, jak takové sukulenty pěstovat. ||4. Ploty||Plot nejenom vymezuje pozemek, ale také chrání před nezvanými návštěvníky a v neposlední řadě esteticky doplňuje celý prostor. Proto se vyplatí jeho výběru věnovat dostatečnou péči.||5. Ořechy a ořešáky královské - co o nich ještě nevíte?||Dnes se vyplatí vysazovat ořešáky roubované, které se nabízejí v celé škále odrůd. Ale nebylo tomu tak vždy, vlastně je to fenomén nedávný. Jak se tyto stromy pěstovaly dříve? ||6. Trávník po suchu||Velmi teplé a suché léto zpustošilo většinu trávníků. Bez větší úhony přežily jen ty s dostatkem vody a ty ostatní v podstatě vyprahly. Co teď s tím? Poradí Dana Makrlíková.||7. Zelená střecha ||Představíme si zelenou střechu, kterou odborníci označují přívlastkem extenzivní. Jaké jsou její výhody i jak se pokládá, to vám řekneme v naší reportáži.||8. Chov pávů||Ačkoli je chov páva korunkatého v našich podmínkách snadný a bezproblémový, je naopak péče o jeho kuřátka od vylíhnutí po dobu prvního půlroku plná úskalí. Dozvíte se, čeho se vyvarovat. ||9. Kulinární využití ořechů a mandlí||Tradiční pokrmy se vám už přejedly a chcete zkusit něco nového? Tak vyzkoušejte naše exotické ořechové recepty. 09.09. 08:50 09.09. 09:45
KalendáriumŽánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 09.09. 09:45 09.09. 10:00
Toulavá kameraŽánr: aktivity pro Volný čas; HDTV| 09.09. 10:00 09.09. 10:30
ObjektivMagazín zahraničních zajímavostí. Jak vypadá školní den v Etiopii? Jaké kroužky tam děti navštěvují a jak vypadají školy? Dozvíte se v reportáži Terezy Hronové. Pak se vypravíme do varšavské zoo, slaví 90 let od Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; svého vzniku. A závěr bude patřit Indonésii a krásnému souostroví Pulau Banayak.|HDTV| 09.09. 10:30 09.09. 11:00
Případy detektivní kanceláře OstrozrakOndřej Vetchý a Barbora Srncová v hlavních rolích seriálu podle detektivních románů J. Škvoreckého a J. Zábrany, kde nebude chybět humor ani napětí. Obětí zločinu se stal šéfredaktor Žánr: klasické drama / historický film; obskurního časopisu František Mudroch... (2000). Dále hrají: B. Klepl, J. Somr, M. Táborský, V. Žilková, L. Vaculík, F. Němec, P. Brukner, E. Holubová, S. Nálepková a další. Scénář I. Nováková. Kamera P. Polák. Režie K. Smyczek.|HDTV|Zvukový popis|Na televizní obrazovku se vrací oblíbený šestidílný seriál podle detektivních románů Jana Zábrany a Josefa Škvoreckého Vražda pro štěstí, Vražda se zárukou a Vražda v zastoupení.|Ve druhém dílu seriálu vrcholí vyšetřování zločinu, jehož obětí se stal šéfredaktor poněkud obskurního časopisu pro grafomany Franta Mudroch. Mladý kriminalista Pivoňka (O. Vetchý) v průběhu pátrání zjistil, že s jeho zavražděným přítelem bylo možná všechno jinak. Franta Mudroch totiž investoval do protižidovského filmu režiséra Prödöhla (J. D. Novotný) zpronevěřené peníze a nebyl, jak si dosud mladý detektiv myslel, opuštěn zrádnou milenkou Julií, nýbrž naopak - on sám se zapletl do vztahu s tajemnou Tiziánkou z podsvětí. Zatímco inspektor Vodička (J. Somr) hledá motiv činu a střídá podezřelé, detektiv Pivoňka a jeho věrný "doktor Watson" v podobě okouzlující Boženky (B. Srncová) na poslední chvíli odhalí vraha... 09.09. 11:00 09.09. 12:00
Otázky Václava MoravceKdo a za kolik bude léčit? Hosty ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková a kardiochirurg Jan Pirk. Žánr: diskuze / rozhovor; HDTV|ČT1 a ČT24 12:00 - 13:00||Adam Vojtěch /nestr. za ANO/, ministr zdravotnictví, poslanec|Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR|Jan Pirk, kardiochirurg, přednosta kardiocentra IKEM||-financování rezortu, systém plateb za státní pojištěnce|-platy zdravotníků, mechanismus plošného navýšení|-personální situace ve zdravotnictví |- hospodaření nemocnic, centrální nákupy 09.09. 12:00 09.09. 13:00
ZprávyŽánr: zprávy, počasí; HDTV| 09.09. 13:00 09.09. 13:05
O Popelákovi, Milena Dvorská - 80 letPohádka "naruby" podle Josefa Lady (1986). Hrají: K. Greif, M. Dvorská, J. Zahajský, K. Fialová, S. Vrbická, C. Mayerová, P. Kostka, S. Beneš a další. Kamera V. Štinglová. Scénář a režie Žánr: pořad pro Děti / mládež; V. Janečková.|4:3|Kdo by neznal pohádku "O Popelce". Její příběh si vypůjčil Josef Lada, a jak to uměl jen on, vtipně jej převyprávěl jako jednu ze svých originálních pohádek naruby. Tento Ladův text se stal podkladem pro televizní zpracování, které se i ve výtvarné podobě inspirovalo mistrovými obrázky. S původními písničkami pohádku v roce 1986 natočila režisérka Vlasta Janečková s Karlem Greifem v titulní roli. Macechu si v pohádce zahrála Milena Dvorská (*7. 9. 1938 - +22. 12. 2009), která by v těchto dnech oslavila významné životní jubileum. 09.09. 13:05 09.09. 14:12
Chán Sulejmán a víla FatméPohádka o trpělivé síle lásky a čarodějných nástrahách (1985). Hrají: J. Bartoška, Z. Jandová, L. Geprtová, J. Zahajský, M. Steinmasslová, O. Vlach a další. Scénář K. Kuršová. Kamera F. Němec. Žánr: pořad pro Děti / mládež; Režie V. Jordánová.|4:3|Chán Sulejmán (J. Bartoška), hrdý panovník a lovec, se na toulce lesem setká s lesní vílou Fatmé (Z. Jandová). Na první pohled se do ní zamiluje a požádá ji ihned o ruku. Víla však takový spěch nevidí ráda, cit musí uzrát. A tak si dá podmínku: svatba bude, až vykvete semínko svatební květiny, kterou musí chán zasadit. Na krásnou vílu Fatmé a její štěstí žárlí zlá čarodějnice (L. Geprtová), která hodlá chánovi podstrčit svou dceru (Z. Jandová). Naštěstí chán kouzla a šalby prohlédne, Fatmé mu odpustí i tu jeho zbrklost a netrpělivost, a tak se nakonec bude konat i ta odložená svatba. |Dvojrole dívek usilujících o srdce mocného muže byla svěřena Z. Jandové, která v těchto dnech oslavila významné jubileum. 09.09. 14:12 09.09. 15:11
Černovláska, Marta Vančurová - 70 letRomantická pohádka o dceři vládkyně podzemní říše (1988). Hrají: K. Špráchalová, M. Vančurová, J. Kanyza, D. Rous, D. Prachař a další. Scénář M. Koliandrová. Kamera V. Štinglová. Žánr: pořad pro Děti / mládež; Režie A. Rezek.|4:3|Romantická pohádka vypráví o dávné lásce krále (J. Kanyza) k vládkyni Jezerní říše Memě (M. Vančurová, která právě oslavila významné životní jubileum). Ti dva se měli rádi, ale jejich cesty se rozešly, což Mema pociťuje jako zradu. Proto také před lidmi svou dceru Černovlásku (K. Špráchalová) varuje. Jenže jejich dávný cit znovu ožívá ve chvíli, kdy se Černovláska zamiluje do prostého chlapce (D. Prachař), přítele králova syna... 09.09. 15:11 09.09. 15:40
SaturninOldřich Vízner a Ondřej Havelka v seriálu podle slavného stejnojmenného humoristického románu Zdeňka Jirotky. Na scénu se vrací skvělý sluha, který umí najít východisko z každé situace... (1994). Dále hrají: Žánr: komedie / sitcom; M. Lasica, L. Zedníčková, O. Jirák, P. Vacek, J. Synková, L. Gerendáš a další. Scénář M. Wagnerová a J. Věrčák. Kamera J. Špelda. Režie J. Věrčák.|4:3|Ve čtyřdílném seriálu budete nyní svědky, jak Saturnin vstoupí do života Jiřího Oulického, jeho dědečka, tety Kateřiny a dalších, aby s ním prožívali situace, které by se bez Saturnina těžko daly zvládnout už proto, že by pravděpodobně nikdy nemohly nastat. A jistě znovu potěší všechny diváky, kteří mají rádi dobrý a inteligentní humor, humor ze života, který nás nutí také se zamyslet, proč a čemu se to vlastně smějeme. |Vedle neodolatelné dvojice hlavních hrdinů - Oldřich Vízner a Ondřej Havelka - se v roli doktora Vlacha představí Milan Lasica, dědečka hraje Lubomír Lipský, slečnu Barboru Lucie Zedníčková, tetu Kateřinu Jana Synková a Milouše Petr Vacek. 09.09. 15:40 09.09. 16:20
My všichni školou povinní, Výbuch, Věra Galatíková - 80 letMiroslav Vladyka, Veronika Žilková, Jiří Sovák, Jiřina Bohdalová a řada dalších hereckých hvězd v pamětnickém seriálu o učitelích, žácích a rodičích Žánr: film /
Autor:
TV Barrandov - 09.09.20180

TV Barrandov - 09.09.2018

Televizni program na 09.09.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
ZáchranářiNikdo nezná tenkou hranici mezi životem a smrtí tak dobře jako oni. Záchranáři. V situacích, kdy jde doslova o všechno. Čtyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! (Premiéra) 09.09. 17:10 09.09. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 09.09. 18:30 09.09. 19:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 09.09. 19:15 09.09. 20:15
Utta Danella: Snoubenec mé nejlepší přítelkyněVšichni předpovídali, že dvě nejlepší kamarádky potkají muže svých snů ve stejný rok. Ale skutečnost je jiná... Německý romantický film z kolekce Utty Danelly (2009). Hrají H. Richter-Röhl, I. P. Klink, R. Seeliger, S. Murr a další. Režie P. Weissflog (89 min) (Premiéra) Všichni předpovídali, že dvě nejlepší kamarádky potkají muže svých snů ve stejný rok. Ale skutečnost je jiná... Tmavá mračna se začnou stahovat nad plánovanou svatbou Eleny a Toma, když se Tom zamiluje do Kathi, nejlepší Eleniny přítelkyně. Když pak Elena lépe pozná Kathiina kamaráda Markuse, začne i ona zpochybňovat své city. 09.09. 20:15 09.09. 22:10
Týden podle Jaromíra SoukupaIronicky komentované zprávy uplynulého týdne (2018) (Premiéra) 09.09. 22:10 09.09. 23:00
Julie a NikolasPokračování německého romantického seriálu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. Warmuth, S. Koch a další 09.09. 03:10 09.09. 04:15
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi 09.09. 23:00 10.09. 00:05
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 09.09. 02:10 09.09. 03:10
ANIMÁČEK 09.09. 05:35 09.09. 06:55
Zázraky planety ZeměPlaneta Země skrývá mnohá tajemství... Kanadský dokumentární seriál (2009) 09.09. 06:55 09.09. 07:35
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (120 min) 09.09. 07:35 09.09. 09:55
Věřte nevěřte (28,29)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 09.09. 09:55 09.09. 12:00
Týden s prezidentemExkluzivní rozhovor generálního ředitele TV Barrandov s prezidentem České republiky Milošem Zemanem 09.09. 12:00 09.09. 13:00
Bez cenzuryDiváci proti politikům. Nový pořad, ve kterém budou politici čelit otázkám diváků. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zeptat se politiků na vše, co považujete za důležité (Premiéra) 09.09. 13:00 09.09. 13:55
Big Ben: Mrtvý z močáluI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi-série (2004). Hrají O. Fischer, K. Jacob, R. Drexel, U. Ochsenknecht, B. Rudnik a další. Režie W. F. Henschel (95 min) (Premiéra) V Lázních Tölz protestují ekologičtí aktivisté proti výstavbě bytového parku na území chráněné krajinné oblasti Tölzského močálu. Stavitelem není nikdo jiný než Toni Rambold, kterému pomohl k vydání stavebního povolení státní tajemník Schosser. Před očima rozvášněných demonstrantů narážejí stavební dělníci na mumifikovanou mrtvolu. K velké zlosti Toniho Rambolda je výstavba dočasně zastavena a zkoumání mrtvoly se ujímá antropolog Peter Schorlemmer, který větří šanci udělal průlom ve své kariéře. Ačkoliv je staveniště a tím i místo nálezu přísně střeženo, podaří se reportérovi Michaelu Brandtnerovi mumii vyfotografovat. Den na to je nalezena další mrtvola, tentokrát zcela čerstvá a spadající tak do kompetence Bena a Sabriny. Zabil ne právě čestného, ale ženami obletovaného fotografa nekterý z podváděných manželů? 09.09. 13:55 09.09. 16:05
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář (Premiéra) 09.09. 16:05 09.09. 17:10

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Holky na hlídáníHlídání dětí moc nevynáší, chce to jinou brigádu. V autě svého zákazníka se může vydělat víc peněz... Americký film (2007). Hrají L. Birkell, P. Borghese, Ch. Cassel, A. Cirillo, S. T. Clark, A. Comeau a další. Režie D. Ross (79 min) Středoškolačka Shirley hlídá děti, aby si přivydělala na vysokou, a je přitom hluboce zamilovaná do Michaela, otce dvou svých pravidelných svěřenců. Jedné noci se Shirley a Michael sblíží a on jejich polibek odmění příjemným finančním bonusem nad rámec Shirleyina obvyklého honoráře.Když na to přijdou Michaelovi ženatí kamarádi, chtějí si tohle “hlídání” zařídit také. Shirley se stává středoškolskou madam a se svou soukromou černou knížkou zprostředkovává schůzky svých přítelkyň s bezúhonnými otci ze sousedství. Nevinný flirt brzy přerůstá v aféru, v níž všichni zúčastnění ztratí víc, než očekávali... 09.09. 02:50 09.09. 04:35
Konec vysílání 09.09. 05:10 09.09. 05:40
BlackoutČlen protidrogové jednotky ztratil po autonehodě paměť. Teď musí zrekonstruovat svůj dosavadní život, rodinu i kolegy. Jeho bývalý parťák je napojen na drogovou mafii... Německý krimi seriál (2006). Hrají M. Maticevic, D. Raacke, R. Wiesnekker, M. Knobloch, H. Schönemann a další. Režie H.-G. Bücking a P. Keglevic Synopse: Paul nechce uvěřit, že jeho ženu Lili, zastřelil mladý feták John Seifert. Se svými pochybami se svěřuje Borisovi, svému bývalému parťáku, který pro něj má jen unavený úsměv. Sebastian hledá svou přítelkyni Lottu. Po předávce peněz, které společně s Johnem ukradli tureckým dealerum, nachází Lottu zhroucenou. Mehmetovi lidé ji znásilnili. Paula posílá jeho syn Finn za ženou zemřelého školníka, která Johna Seiferta znala. Od ní se Paul dovídá, že před půl rokem byl John teprve na počátku své drogové závislosti. Všechno, co potřeboval, dostával tehdy od otce, a neměl tedy motiv Lili zabíjet. Lotta poznává muže, kteří ji znásilnili. Jejímu otci Christophovi je jasné, že se jedná o Mehmetovy nohsledy. Následně vyzývá Borna, aby pachatele přiměl postavit se spravedlnosti. Born mu ale místo toho začne vyhrožovat: pokud Lotta nestáhne své obvinění, může Christoph zapomenout na slíbené místo senátora a jeho rodina se tím ocitne ve velkém nebezpečí. Robert Voss oba násilníky zatýká a doufá, že se jejich prostřednictvím dostane k dealerovi Mehmetu Ersoyovi a tím i k zatčení šéfa klanu Hasana Arslana... 09.09. 05:40 09.09. 06:40
Agathe: Sonáta smrtiZáhadná smrt mnicha, který v ruce svíral dosud neznámý Mozartův rukopis, nedá neúnavné dámě s vášní pro kriminalistiku spát... Německo-rakouská krimi série (2005). Hrají R. Drexel, H. P. Korff, M. Krückl, M. Mendl, F. Fitz a další. Režie H. Metzger (89 min) V klášteře je učiněn senzační objev ? celých 200 let čekal mezi starými knihami na svoje znovuobjevení rukopis sonáty Wolfganga Amadea Mozarta! Na víkendový seminář s následnou tiskovou konferencí, na které má být sonáta poprvé představena veřejnosti, je pozváno pouze šest odborníků: muzikoložka Manuela Pfisterová, bohatá sběratelka Beatrice Schillingová, klavírista Friedrich Falkenberg, hudební skladatel Rudolf Heinze, místní podnikatel Max Bieringer a také Cornelius Stingermann, majitel antikvariátu a znalec starých tisků, jehož přítelkyně Agathe má jako největšího koníčka řešení detektivních případů. Agathe s velkou vervou pomáhá komisaři Krefeldovi z oddělení vražd k vyřešení místních případů, což komisař dosti nelibě nese. Zcela ?náhodou“ tudíž kolem kláštera projíždí ?jeptiška“ Agathe, které nedá spát, proč při nálezu sonáty zemřel bratr Anton... 09.09. 06:40 09.09. 09:10
Matlock III (14,15)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Třetí řada amerického krimi seriálu (1988-1989). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 09.09. 09:10 09.09. 11:35
Chytrák a dva společníciTerence Hill je pistolník, podvodník a tak trochu i kouzelník. V hlavě se mu rodí nápad, jak se zmocnit velké sumy peněz... Italsko-francouzsko-německá westernová komedie (1975). Dále hrají R. Charlebois, Miou-Miou, P. McGoohan, R.Harmstorf a další. Režie D. Damiani (115 min) Dobrodruh Joe Dík vypracoval rafinovaný plán, jak ukrást 300 000 dolarů vládních peněz zkorumpovanému a rasistickému majorovi kavalérie Cabotovi. Pomáhají mu při tom jeho přítel, indiánský míšenec Joe Lokomotiva, a společná přítelkyně jich obou Lucy. Bill se vydává za plukovníka, který byl v průběhu vyšetřování případu zabit, a Lucy za jeho dceru. Cabot je ale odhalí, a donutí spolupracovat na svém vlastním plánu: pomocí těchto peněz získat od indiánů půdu, na níž, jak se domnívá, jsou ložiska zlata. Všichni se posléze snaží podrazit všechny... 09.09. 00:10 09.09. 02:50
Live Teleshopping 09.09. 11:35 09.09. 13:45
Blb a blbecBlíží se Vánoce a matka Terence Hilla a Buda Spencera má přání vidět oba syny a předat jim zlatý poklad, který jejich otec vykopal ve zlatých dolech. Jak dopadne honba za pokladem, se všichni dovědí až o slavnostní vánoční noci... Italsko-německá westernová komedie (1994). Dále hrají B. Southerland, R. Carey, N. Summers a další. Režie T. Hill (99 min) Můj milý synu Travisi, dlouho jsme se neviděli, Vánoce se blíží a my bychom se měli zase sejít... Všechno začíná tímto dopisem s maminčiným přáním a zmínkou o tajemném pokladu. Informace o pokladu se stává veřejným tajemstvím a všichni si dělají plány. Začíná western plný divokých jízd, přestřelek a nezvládnutelných situací. Jak dopadne honba za pokladem, se všichni dozví až o slavnostní vánoční noci. 09.09. 13:45 09.09. 15:55
Agathe: Vražda s handicapemPři výletním letu vrtulníkem se Agathe stala svědkem vraždy na golfovém hřišti. Policie ale žádné tělo nenašla... Německo-rakouská krimi série (2006). Hrají R. Drexel, H. P. Korff, M. Krückl, M. Walch, B. Wussow a další. Režie H. Metzger (87 min) Cornelius Stingermann vyhraje okružní let malým letadlem. Na letiště ho doprovází Agathe Heilandová, a poté, co Cornelius přizná svůj strach z výšek, se vznese do vzduchu ona. Když letí nad golfovým hřištěm, stane se svědkem vraždy jakési ženy. Okamžitě se dává do pátrání. Kam vrah ukryl mrtvolu? A jaký měl k vraždě motiv? Proč musela zemřít Jana Oettingerová? Má v její smrti prsty ředitel Wolzogen, na kterého si stěžovala na ministerstvu, nebo rodiče Juliana Pfeiffera, kterého nachytala, jak podvádí při maturitě? Poté, co ředitel Wolzogen zemře po zásahu elektrickým proudem, je pro komisaře Krefelda případ vyřešený: Julian se chce stát elektrikářem ? vrahem musel být on. Agathe musí za pomoci pana Stingermanna zapojit veškerý svůj um, aby odhalila skutečného vraha, který má na svědomí dvojí vraždu na golfovém hřišti. 09.09. 15:55 09.09. 17:50
Velkolepé století (12,13)Život v harému znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... První řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, F. Ahmet, A. Hafsa Sultan, M. Uzerli, O. Yalabik, N. Aysan a další. Režie M. Okay (Premiéra) Turecký seriál o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 09.09. 17:50 09.09. 20:20
Kojak (3,4)Policejní poručík Theo Kojak se s nebezpečným podsvětím nemazlí. Vezme si své lízátko a vyráží do zapadlých uliček v jižním Manhattanu potírat zločin? Populární americký krimi seriál (1973). V hlavních rolích T. Savalas, D. Frazer, K. Dobson, G. Savalas a
Autor:
Prima - 09.09.20180

Prima - 09.09.2018

Televizni program na 09.09.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 09.09. 06:30 09.09. 06:45
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2017) (Premiéra) 09.09. 06:45 09.09. 07:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 09.09. 07:15 09.09. 07:45
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 09.09. 07:45 09.09. 08:10
Vraždy v MidsomeruPodle závěti majitele hotelu má být jeho majetek rozdělen mezi několik dědiců. Ti však náhle začínají záhadně umírat... Britský kriminální seriál (2000). Hrají J. Nettles, D. Casey, L. Howardová, J. Wymarková, S. Bondová a další 09.09. 02:10 09.09. 03:49
Největší tankové bitvyV roce 1973 se Egypt rozhodl pro odvetu za Šestidenní válku a napadl Izrael, aby získal zpět Sinajský poloostrov. Rozpoutal se další krvavý konflikt, ve kterém měly opět rozhodující slovo tanky... Kanadský dokumentární seriál (2010) 09.09. 08:10 09.09. 09:15
Prima ZOOM SVĚTTo nejzajímavější ze světa. Už od roku 1995! (Premiéra) 09.09. 09:15 09.09. 09:40
Ano, šéfe!Zdeněk Pohlreich je zpět v plné síle proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Kolem Sametové restaurace na pražské Národní třídě v podloubí, kde začala listopadová revoluce, proudí davy lidí. Proč je přesto restaurace prázdná? A proč se tu číšníci a kuchaři střídají jak na běžícím pásu? Režie V. Klusák 09.09. 09:40 09.09. 11:00
Přestávka ve vysílání 09.09. 03:49 09.09. 06:30
PartieSouboj názorů a argumentů (Premiéra) 09.09. 11:00 09.09. 11:55
Receptář prima nápadůVaše chvíle pohody v pravé nedělní poledne! Oblíbený magazín pro pěstitele, chovatele, chalupáře, kutily a všechny, kdo chtějí pěkně a pohodlně bydlet, příjemně relaxovat či zdravě žít. Pořad s Václavem Postráneckým a jeho hosty, plný nejen sezónních rad, tipů a názorných ukázek (Premiéra) 09.09. 11:55 09.09. 12:50
Vychytávky Ládi HruškyKdo jiný než Láďa Hruška! Pobaví, poradí, sežene, vyzkouší, vymyslí, předvede, ušetří, uvaří... Přijede k vám na zahradu, do dílny i do kuchyně! Triky, rady, vychytávky, ale i nejcennější rodinné recepty přímo z vašich domovů (Premiéra) 09.09. 12:50 09.09. 13:40
Jak se staví senSledujte proměny vašich domovů a splňte si sen o krásnějším bydlení. Za 5 dní vytvoříme nové místo, kde se nejen lépe bydlí, ale i lépe žije! Chybět nebudou ani rady designérů a odborníků. Uvádí L. Něrgešová 09.09. 13:40 09.09. 14:40
Vraždy v Midsomeru IV -ST -W -HDInspektora Barnabyho magické obrazce v obilí nezajímají. Pokud ovšem nejsou mezi nimi nalezena těla dvou zavražděných mužů... Britský kriminální seriál (2000). Hrají J. Nettles, D. Casey, L. Howardová, J. Wymarková, A. McCowan, J. Woodwine a další 09.09. 14:40 09.09. 16:55
Velká filmová loupežPětice nešikovných gangsterů se chce zmocnit převratného televizního vynálezu. Česká filmová komedie (1986). Hrají O. Kaiser, J. Lábus, J. Moučka, K. Heřmánek, D. Veškrnová a další. Režie O. Lipský a Z. Podskalský 09.09. 16:55 09.09. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 09.09. 18:55 09.09. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 09.09. 19:40 09.09. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 09.09. 19:55 09.09. 20:15
Tátové na tahu (1) -ST -W -HDJakub, Marek, Lubor a Kamil se potkávají 1. září před školou, když doprovází své děti do první třídy. Překvapivé události však přinesou nečekané komplikace, a ty zase vyžadují netradiční řešení. Všichni čtyři muži musí dokázat, že si svůj titul "táta na mateřské" zaslouží. Hrají Š. Benoni, A. Geislerová, K. Dobrý, E. Josefíková, S. Rašilov, P. Vaněk, J. Stryková, J. Prachař, P. Řezníček a další. Režie J. Chlumský (Premiéra) 09.09. 20:15 09.09. 21:30
Sport StarVše, na co jste se chtěli o sportovcích zeptat! (Premiéra) 09.09. 21:30 09.09. 22:05
Bez únikuČtyři členové gangu, který přepadl kasino a ukradl přes sto milionů dolarů, skončili ve vězení. Deset let poté jsou připraveni najít jediného muže, kterému se podařilo i s penězi uprchnout, a vyřídit si s ním staré účty... Americký thriller (2014). Hrají J.-C. Van Damme, J. Henderson, L. James a další. Režie K. Palmer 09.09. 22:05 10.09. 00:10

Prima Max

Název programu Popis Od Do
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2017) (Premiéra) 09.09. 06:10 09.09. 06:35
Přestávka ve vysílání 09.09. 02:19 09.09. 06:10
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) (Premiéra) 09.09. 08:45 09.09. 09:35
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 09.09. 09:35 09.09. 10:40
Falešná kočičkaVěra Ferbasová jako dcera továrníka v přestrojení za chudé zanedbané děvče získá lásku nepřístupného Oldřicha Nového. Český film (1937). Dále hrají K. Jičínský, A. Nedošinská, J. Kohout a další. Režie V. Slavínský (Premiéra) 09.09. 10:40 09.09. 12:55
Všechny cesty vedou do ŘímaMaggie vezme dceru Summer na výlet do Itálie, aby ji dostala co nejdál od jejího problematického přítele. Maggie zde potká svou dávnou lásku, Lucu. Jeho matka se chce dostat do Říma a Summer zase zpátky do New Yorku. Ukradnou proto Lucovo auto a dobrodružná cesta může začít... Americko-italská romantická komedie (2015). Hrají S. J. Parkerová, R. Bova, C. Cardinalová, R. Dayová, P. Vegová a další. Režie E. Lemhagenová 09.09. 12:55 09.09. 14:55
Hon na ponorkuNanejvýš sofistikovaný nejnovější model ruské jaderné ponorky "Rudý říjen" vyplouvá směrem k americkým břehům. Existují obavy, že zaútočí. Analytik CIA Jack Ryan je ale toho názoru, že kapitán má s ponorkou zcela jiné zámery... Americký akční film (1990). Hrají S. Connery, A. Baldwin, S. Glenn a další. Režie J. McTiernan 09.09. 14:55 09.09. 17:50
Procházka v oblacíchKdyž se vojín Keanu Reeves vrací z války, ani netuší, jak neuvěřitelné dobrodružství ho v nejbližších dnech čeká. Rozhodne se totiž doprovodit domů neznámou spolucestující a předstírat, že je její manžel... Americko-mexicky romantický film (1995). Dále hrají D. Messingová, A. Quinn a další. Režie A. Arau 09.09. 17:50 09.09. 20:00
Francouzský polibekKate a Charlie mají před svatbou, ale Charlie se na pracovní cestě v Paříži zamiluje do jiné ženy. Kate se nevzdává a vydává se také do města lásky, aby získala Charlieho zpět... Americká romantická komedie (1995). Hrají M. Ryanová, K. Kline, T. Hutton, J. Reno a další. Režie L. Kasdan 09.09. 20:00 09.09. 22:20
Brána temnotyMikovi se ztratil malý syn a od té doby ho pronásledují nevysvětlitelné obrazy a vzkazy. Je rozhodnut odhalit, co se za nimi skrývá, a najít svého syna... Americký thriller (2015). Hrají N. Cage, S. Wayne Calliesová, L. Bent a další. Režie U. Edel 09.09. 22:20 10.09. 00:25

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské gameshow (2010) 09.09. 02:40 09.09. 04:55
Těžká dřinaTohle není jenom nějaká špinavá práce, tohle je opravdu těžká dřina! Co mimořádného jde zažít tam, kde se tvrdě maká 09.09. 02:05 09.09. 02:40
Přestávka ve vysílání 09.09. 05:35 09.09. 07:00
Poslední loďVirová epidemie zabila většinu lidstva na Zemi a posádka amerického torpédoborce se snaží zachránit zbytek obyvatel. Jejich snahu se však pokusí zhatit ruský admirál, který touží převzít vládu nad světem... Americký akční seriál (2014). Hrají R. Mitraová, A. Baldwin, M. Neitlingová a další 09.09. 07:00 09.09. 07:55
ExtantŘeditel Sparks se snaží Molly namluvit, že otěhotněla v rámci tajného programu, kdy se nanotechnickou léčbou měla překonat její anovulace. Molly mu ale nevěří a je stále více přesvědčena, že jí od vedení podniku hrozí nebezpečí... Americký sci-fi seriál (2014). Hrají H. Berryová, G. Visnjić, P. Gagnon a další 09.09. 07:55 09.09. 08:50
Top Gear 2010Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2009). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 09.09. 08:50 09.09. 10:05
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské gameshow (2010) 09.09. 10:05 09.09. 12:30
BIKESALONUž žádné dumání, kam na výlet s kolem, jaké vybavení vybrat, jak se připravit na sezónu či na co si dát při cykloturistice pozor! Magazín Bikesalon je novou biblí pro české cyklisty. Zahrnuje předvádění a testování všech druhů kol, příslušenství, doplňků i oblečení (Premiéra) 09.09. 12:30 09.09. 13:05
FuturamaFry se zamiluje do gigantické obludy s chapadly, se kterou se potká ve vesmíru za trhlinou. Jenže pravda o tomto stvoření může být velmi šokující... Americký kultovní animovaný seriál (2008) 09.09. 13:05 09.09. 13:35
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 09.09. 13:35 09.09. 14:05
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 09.09. 14:05 09.09. 14:25
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 09.09. 14:25 09.09. 14:40
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 09.09. 14:40 09.09. 15:05
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 09.09. 15:05 09.09. 15:35
FuturamaVšichni obyvatelé opouštějí Zemi, aby mohli bydlet s milovanou obludou. Bender přistupuje k drastickým opatřením, aby přivedl všechny lidi zpátky... Americký kultovní animovaný seriál (2008) 09.09. 15:35 09.09. 16:05
Breakheartský průsmykVe vojenském transportu dochází k podivným úmrtím. Jedním z cestujících vlaku je i Charles Bronson, který se pokusí přijít záhadám na kloub... Americký dobrodružný film (1975). Dále hrají B. Johnson, J. Irelandová, Ch. Durning, R. Crenna, E. Lauter a další. Režie T. Gries 09.09. 16:05 09.09. 17:55
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 09.09. 17:55 09.09. 18:30
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 09.09. 18:30 09.09. 18:55
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 09.09. 18:55 09.09. 19:30
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 09.09. 19:30 09.09. 20:00
Smrtonosná past 2Jsou opět Vánoce a Bruce Willis čeká na svou ženu na letišti. To však obsadí teroristé a zcela ochromí provoz. Bruce se zase musí pustit do boje a zachránit všechna letadla, kterým už ve vzduchu dochází palivo... Americký akční film (1990). Dále hrají B. Bedeliaová, F. Nero, W. Atherton a další. Režie R. Harlin 09.09. 20:00 09.09. 22:40
VikingovéBoj Ragnarovy družiny s franským vojskem se změnil v krvavou porážku Vikingů. Ragnar slibuje odplatu, při které se bude chtít pomstít svému bratrovi... Irsko-kanadský dobrodružný seriál (2015). Hrají T. Fimmel, C. Standen, K. Winnicková a další (Premiéra) 09.09. 22:40 09.09. 23:40
Živí mrtvíRickovi lidé se vydali na pobřeží, aby v osadě Ocean Side sebrali zbraně, které jim pomohou získat partnery pro boj se Zachránci. Jenže Tara slíbila, že o Ocean Side nikomu neřekne... Kultovní americký hororový seriál (2017). Hrají A. Lincoln, N. Reedus, D. Guriraová a další 09.09. 23:40 10.09. 00:35

Prima Comedy Central

Název programu Popis Od Do
Městečko South ParkV South Parku panuje čiré zoufalství, protože internet je najednou ten tam! South Park je jeden z nejkotroverznějších animovaných
Autor:
NOVA - 09.09.20180

NOVA - 09.09.2018

Televizni program na 09.09.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Ve stínu pravdy(Freedomland) Šokující odhalení v případu ztraceného dítěte. USA 2006, drama. Hrají Samuel L. Jackson, Julianne Moore, Edie Falco, Ron Eldard, William Forsythe, Aunjanue Ellis, Anthony Mackie a další. Režie Joe Roth Do nemocnice se vpotácí Brenda Martinová s pořezanýma rukama. Žena je v těžkém soku, po několika minutách se detektiv Lorenzo Council od ní dozví, že byla přepadena neznámým mužem, který jí ukradl auto. Na zadním sedadle spal její čtyřletý syn Cody. Policie rozjede pátrací akci, do terénu se vydávají desítky dobrovolníků. Ve čtvrti obývané především černošským obyvatelstvem roste napětí. Lorenzo zaveze Brendu domů, má však pocit, že mu neřekla všechno. Snaží se přimět ji, aby promluvila, ona ale stále jen opakuje, že Cody je smyslem jejího života a nikdy by neudělala nic, co by mu uškodilo. Druhý den je zatčen muž odpovídající popisu, na policejní stanici je brutálně zmlácen. Znechucený Lorenzo zjistí, že případ má být předán federálům, a snaží se parťáka přesvědčit, aby FBI zastavil a získal pro něj aspoň jeden den. Svolá dobrovolníky a nasměruje je do Freedomlandu, odlehlého místa s několika opuštěnými ruinami. Také tam odveze Brendu, přesvědčen, že z ní dostane pravdu díky psychologickému dopadu ponurého místa. Krátce po jejich rozhovoru čeká Lorenza šokující odhalení děsivého tajemství. 09.09. 00:40 09.09. 02:35
Krok za krokemCody, JT, Karen a Dana získali práci v nové kavárně, přičemž Dana je šéfka. Přehání to však s panovačností, a proto dá Karen i JT výpověď. Sama práci nezvládá, a tak naverbuje Carol a Franka, kteří se do kavárny přišli podívat. Stejně hrubě se ovšem chová i k nim a ti si s ní vážně promluví. Mark přinesl domů detektor lži a zjistil několik zajímavých věcí o Frankovi a Codym. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 09.09. 02:35 09.09. 03:15
Lví hlídka(The Lion Guard) Simbův synek Kion pomalu dospívá, proto je na čase, aby převzal zodpovědnost, začal chránit Lví říši a ctil zákony přírody. Na tento náročný úkol ovšem není sám. Po jeho boku stojí jeho věrní přátelé a oddaní spolubojovníci, členové Lví hlídky... Americký animovaný seriál (2016). 09.09. 06:00 09.09. 06:25
Looney Tunes(The Looney Tunes Show) Kouzelný svět králíka Bugse a kačera Daffyho... Americký animovaný seriál (2009) 09.09. 06:25 09.09. 06:50
Kačeří příběhy(Ducktales) Nekonečná dobrodružství tří malých kačerů a jejich strýčka Skrblíka. Americký animovaný seriál (1989) 09.09. 06:50 09.09. 07:15
Show Toma a Jerryho(The Tom and Jerry Show) Kdo by je neznal? Protřelý kocour Tom a chytrý myšák Jerry se vracejí v novém kabátě... Americký animovaný seriál (2014) 09.09. 07:15 09.09. 07:35
Honzíček a Grétička(Hänsel und Gretel) Jak Honzíček a Grétička objevili v lese perníkovou chaloupku. Německo 2012, pohádka. Hrají Anja Kling, Mila Böhning, Friedrich Heine, Johann von Bülow, Elisabeth Brück, Devid Striesow a další. Režie Uwe Janson Honzíček a Grétička žijí s otcem a nevlastní matkou v chaloupce u lesa a jsou velmi chudí. Jednou večer zaslechnou, jak macecha říká, že nemají co jíst a že děti musí z domu pryč. Honzík si nabere do kapsy oblázky, a když je otec druhý den zavede do lesa, sype je za sebou, aby našel cestu zpátky. Další den jde s nimi tatínek ještě dál od jejich domova. Chlapec tentokrát označuje cestu chlebovými drobečky, ale ty hladoví ptáci vyzobají a děti zabloudí. Při putování narazí na nádherný domek, který má střechu z perníku a celý je ozdoben nejrůznějšími dobrotami. Z chaloupky vyjde krásná paní, pozve je dál a nabídne jim večeři. Po jídle jsou děti unavené, venku je bouřka, a tak přijmou pozvání na noc. Ráno je všechno jinak. Z krásné paní je zlá čarodějnice, která Honzíčka zavře do sklepa, chce ho vykrmit a pak sníst. Grétička jí musí sloužit, ale při každé příležitosti se pokouší z chaloupky utéct. Sotva však udělá pár kroků za plot, chytí ji očarované kořeny. Nebojácná a chytrá dívka čarodějnici oklame, osvobodí bratříčka, a když vyjdou z chaloupky, tak se stromy v okolí začnou měnit v děti, které čarodějnice začarovala. 09.09. 07:35 09.09. 08:40
Moderní Popelka: Byla jednou jedna píseň(Cinderella Story, A : Once Upon a Song) Katie sní o tom, že se stane zpěvačkou. Když si nevlastní sestra podvodem přisvojí její hlas, musí začít bojovat za své sny. USA 2011, komedie. Hrají Lucy Hale, Freddie Stroma, Matthew Lintz, Missi Pyle, Jessalyn Wanlim, Titus Makin jr. a další. Režie Damon Santostefano Muzikálová verze věčné klasiky! Sedmnáctiletá Katie žije po smrti svého otce s nevlastní matkou Gail a jejími dětmi Bev a Viktorem. Bojí se, aby neskončila u pěstounů, proto dělá vše, co po ní její macecha, která je současně také ředitelka její školy, chce. Katie sní o tom, že se stane zpěvačkou, má nádherný hlas, a sama dokonce skládá písničky. Jednoho dne do její školy přestoupí syn známého producenta, Luke. Katie mu podstrčí svou demo nahrávku. Když se Luke snaží zjistit, kdo že to na nahrávce zpívá, Gail prohlásí, že je to její dcera Bev. Společně pak nutí Katie, aby za Bev zpívala. Když se navíc Luke, který se Katie opravdu líbí, kvůli krásnému hlasu do Bev zamiluje, je na čase, aby Katie začala bojovat za své sny, dřív než chlapec jejích snů skončí v náručí té nesprávné sestry. 09.09. 08:40 09.09. 10:20
Malé lásky"Porušili jsme snad všechny pravidla silničního provozu," říká tchyně nastávající maminky, která téměř porodila v autě. "S mámou se už dva roky nebavím, protože stojí na straně mé bývalé přítelkyně," svěřuje se tatínek z východního Slovenska, který se zamiloval do Pražačky. "Když mě pustili z vězení, pochopil jsem, že se kvůli ní chci změnit," vypovídá Zdeněk (2018). 09.09. 10:20 09.09. 11:20
Jeden den v New Yorku(New York Minute) Jsou stejné, a přece každá jiná. A teď je čeká nejhorší noční můra. Musí spolu strávit jeden den v New Yorku. USA 2004, rodinná komedie. Hrají Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen, Eugene Levy, Andy Richter, Riley Smith, Jared Padalecki a další. Režie Dennie Gordon Jane a Roxy Ryanovy jsou sice k nerozeznání podobná sedmnáctiletá dvojčata, povahově jsou však zcela odlišné. Jane je výtečná studentka, zdrženlivá a cílevědomá perfekcionistka, která má dokonale zorganizovaný život a tvrdě pracuje, aby se dostala na univerzitu. Roxy je divoká, svobodomyslná rebelka, která na školu kašle, užívá si života a hraje na bicí v rockové kapele. Přestože jedna nemá ráda druhou, jsou nuceny strávit společně celý den v New Yorku, a dokonce se musí jedna na druhou spolehnout. Zatímco Jane se sem vypraví na řečnické klání, jehož vítěz získá stipendium na Oxfordu, Roxy chce proniknout na natáčení videoklipu skupiny Simple Plan a podstrčit producentům demonahrávku vlastní kapely. Protože se však ulila ze školy, stíhá ji fanatický školní úředník Max Lomax. Navíc jsou dívky vyhozeny z vlaku, na nádraží se připletou k policejnímu zátahu a v jejich zavazadle náhodou skončí čip, nutný k výrobě pirátských kopií CD. Při tom všem se dívky stačí nejen pohádat, rozejít a zase smířit, ale také poznat kluky svých snů. Zatímco Roxy najde spřízněnou duši v Treyovi, synovi senátorky Anne Liptonové, Jane doslova narazí na pravou lásku v podobě Jima, sympatického kurýra. Je vůbec možné za jediný den naplnit své sny a ještě se zamilovat? 09.09. 11:20 09.09. 13:05
Rytíři ze Šanghaje(Shanghai Knights) Jackie Chan se vydává s Owenem Wilsonem do Londýna, aby našel vraha svého starého otce a ukradenou císařskou pečeť. USA 2003, akční. Dále hrají A. Johnson, A. Gillen, T. Fisher, K. Chan, D. Yen a další. Režie D. Dobkin Píše se rok 1887 a v čínském Zakázaném městě skupina vzbouřenců vedených lordem Rathbonem zavraždí starého strážce císarské pečeti. Umírající muž zapřísahá svou dceru Li, aby ji našla, a pošle také vzkaz svému synovi Wangovi, který žije v Americe. Wang a jeho přítel Roy přijíždí do Londýna, kam se po stopách vraha vydala také Wangova sestra Lin. V Londýně dvojici hned po příjezdu okrade malý zloděj Charlie, ale oni mu přesto pomohou proti jeho starším "kolegům" a vše skončí velkou rvačkou, která dvojici nakonec přivede za mříže. Naštěstí je tu inspektor Artie Doyle, který je jejich velkým fanouškem. Zavede je za Lin, která je také ve vězení, protože napadla lorda Rathbona, který je jedním z možných nástupců trůnu. A to je také důvod, proč ukradl císařskou pečeť. Ta totiž poskytne jeho cínskému komplici Wu Čchangovi možnost stát se čínským císařem. Na oplátku on pomůže Rathbonovi zbavit se královské rodiny, aby mohl usednout na trůn. Nejtěžší bitva je teprve čeká. Musejí zabránit atentátu na královskou rodinu, kterou chtějí postřílet z kulometu ukrytého na lodi, ze které má být večer odpálen slavnostní ohňostroj. (skryté titulky) 09.09. 13:05 09.09. 15:20
Já to tedy beru, šéfe...!Co by dělali tajní agenti, kdyby se z nich stali náboráři? ČR 1977, komedie. Hrají Luděk Sobota, Petr Nárožný, Iva Janžurová, Míla Myslíková, Alena Vránová, Lubomír Lipský, Marie Rosůlková, Josef Větrovec, Karel Augusta, Jiří Lír a další. Režie Petr Schulhoff Odpověď nabízí komedie o takzvaném vědeckém získávání pracovních sil, která se odehrává v době, kdy český člověk ještě neznal slovo nezaměstnanost. Jejími hrdiny jsou dva náboráři podniku Pragokov, Láďa Pitras a Oto Vacák. Pečlivě si zjištují vše o soukromém životě osob, které si vyhlédli jako potenciální oběti, a těchto informací zneužívají k jejich přetahování do Pragokovu. Jejich vědecká metoda je postavena na využití spolehlivé páky, kterou je manželská žárlivost a hrozby prozrazení intimních tajemství jednoho nebo obou partnerů. Tímto způsobem se jim podaří získat do podniku trpícího neustálým nedostatkem pracovníků nejen svářeče Aloise Niederleho, ale také dva topiče pro nepřetržitý provoz, manžele Nyklíčkovy, kteří spolu z malicherného důvodu nemluví. Komplikace nastanou v okamžiku, kdy se v zájmu vystěhování nepohodlné babičky rozhodne Pitrasova manželka zůstat v domácnosti a potřebuje za sebe najít náhradu. Pitras najde jakousi Myriam Hornovou, tím však roztočí neuvěřitelný kolotoč problémů, v jehož středu se nakonec ocitne on a jeho kolega Vacák, když se stanou obětí vlastních metod. (skryté titulky) 09.09. 15:20 09.09. 17:15
Na pytlácké stezceČR 1979, dětský. Hrají Tomáš Holý, Gustáv Valach, Jana Brejchová, Josef Kemr, Václav Sloup, Karel Augusta, Jan Pohan a další. Režie Václav Gajer Hajný Straka dostane dopis, že Vašek o prázdninách nedorazí, protože pojede s rodiči na dovolenou k moři. Je mu to líto, na vnuka se moc těšil. Netuší, že chlapec do Bulharska jet nechce, a proto tajně utekl z domu a vypravil se za ním do útulné šumavské hájenky. Zatímco se Vašek seznamuje se změnami, k nimž behem minulého roku došlo, Straka s kolegou Antošem se snaží odhalit pytláka, který začal v revíru řádit. Postupně podezírá lovce zmijí Perníkáře, kterému nikdo neřekne jinak než Zmiják, dva veselé trempy i mladého řidiče, přezdívaného Čahoun. Když objeví čerstvě nastražené oko, rozhodne se na pytláka číhat. Vaška, který mu nese na číhanou zásoby jídla, však překvapí bouře. Ukryje se v krmelci, stejné místo k úkrytu si však vybral také pytlak. (skryté titulky) 09.09. 17:15 09.09. 18:50
HospodaCelá hospoda je rezervována pro sportovní zájezd, který organizuje Jonášův kamarád Veškrna. Ten se snaží celý zájezd obrat. Jonáš zase chce provizi po Duškovi, ten mu ale nic neslíbil. Veškrna se cuká zaplatit objednaných 50 obedů. Nováka to dohřeje a jde mezi strávníky, kde jim vypočítá, kolik co opravdu stojí a kolik tedy povedená cestovka vydělá. Jeden z fanoušků vstane a jde si zchladit žáhu na Veškrnovi. Jonáš se honem ztratí z dohledu. Český seriál (1995). Účinkují P. Nárožný, J. Menzel, J. Kanyza, B. Poloczek, L. Potměšil, J. Dvořák, L. Lipský, P. Vondruška, V. Knop, Z. Bydžovská a J. Krytinář. Režie J. Dudek (skryté titulky) 09.09. 18:50 09.09. 19:30
Televizní noviny 09.09. 19:30 09.09. 20:20
Dáma a KrálLenka už ví, že je Prokop naživu, brzy však zjišťuje, že případ, do kterého je zapleten, je mnohem komplikovanější, než se zprvu zdálo. V pátrání jí opět pomáhá Milan, který je odhodlaný získat místo koncipienta ve firmě poté, co Mladý složí advokátské zkoušky. Černý si však klade podmínku, že Mladý musí uspět na výbornou, a Milan tak musí použít veškerý svůj důvtip, aby vystresovanému kolegovi pomohl. Podaří se Lence a Milanovi odkrýt pravý důvod, proč se Prokop
Autor: