Denní archiv Září 9, 2018

0

Pro nejlepší kamarádku

Je mož­né, že máte spous­ty kama­rá­dek, ale ta nej­lep­ší - ta je jenom jed­na! Je tu pro vás vždy, když ji potře­bu­je­te - a nezá­le­ží na tom, zda má zrov­na hro­ma­du prá­ce nebo jí volá­te upro­střed noci - vždyc­ky vás vypo­ču­je, pora­dí, pomů­že. Je téměř jako vaše sest­ra. Ví, co vám...

Autor:
0

Akta X – S11E08 - Důvěrně známý démon (Familiar)

Je dob­ré najít kon­sen­zus. Tak tře­ba lidé napříč kul­tu­ra­mi a nábo­žen­ství­mi se prav­dě­po­dob­ně shod­nou, že zřej­mě nee­xis­tu­je tragič­těj­ší a hro­zi­věj­ší zlo­čin, než je vraž­da dítě­te. Tvůrci Akt X tuto ne-úplně-chutnou pří­sa­du vza­li, smí­cha­li ji s čaro­děj­ni­ce­mi, klet­ba­mi a těmi nej­niž­ší­mi pudy v nás všech a pozva­li nás do měs­teč­ka, kte­ré prá­vě při­šlo o posled­ní zbyt­ky své nevin­nos­ti....

Autor:
ČT - 09.09.20180

ČT - 09.09.2018

Televizni pro­gram na 09.09.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Oral jsem, oral...Jarní půda roz­mrz­la a je na čase letos popr­vé orat. Honza vysa­zu­je na pole krm­nou řepu...

Autor:
TV Barrandov - 09.09.20180

TV Barrandov - 09.09.2018

Televizni pro­gram na 09.09.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ZáchranářiNikdo nezná ten­kou hra­ni­ci mezi živo­tem a smr­tí tak dob­ře jako oni. Záchranáři. V situ­a­cích, kdy jde do...

Autor:
Prima - 09.09.20180

Prima - 09.09.2018

Televizni pro­gram na 09.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Powerpuff GirlsV měs­teč­ku Townswille byd­lí tři dív­ky napros­to roz­díl­ných povah. Každá z nich je obda­ře­na něja­kou zvlá...

Autor:
NOVA - 09.09.20180

NOVA - 09.09.2018

Televizni pro­gram na 09.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Ve stí­nu pravdy(Freedomland) Šokující odha­le­ní v pří­pa­du ztra­ce­né­ho dítě­te. USA 2006, dra­ma. Hrají Samuel L. Jackson, Julia...

Autor: