Denní archiv Září 8, 2018

0

NHL 19 vyjde oficiálně 14. září 2018

Členové pro­gra­mu EA Access můžou začít hrát už od vče­ra.  Já už si svo­ji hru nain­sta­lo­val a hle­dám roz­dí­ly opro­ti NHL 18. Bohužel jsou mini­mál­ní, a tak budu muset hle­dat (krom nové­ho módu a slav­ných hrá­čů do NHL) roz­dí­ly opro­ti loň­ské hře lupou. 

0

The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete!

Vězení, ze kte­ré­ho není úni­ku? Hodiny a hodi­ny pře­mýš­le­ní, kterak obelstít dozor­ce, spo­luvěz­ně a vymys­let tu nej­lep­ší ces­tu ven. A ješ­tě u toho vypa­dat jako vzor­ný vězeň, co nej­víc se zúčast­ňo­vat spo­leč­ných akti­vit a nabí­rat síly a vědo­mos­ti ve fit­ku a knihov­ně. To všech­no odvrá­tí nežá­dou­cí pozor­nost dozor­ců od vaší oso­by a vy máte při­pra­ve­nou půdu pro útěk....

0

Mám tě ráda, tati

Nakladatelství Grada vyda­lo nedáv­no uni­kát­ní kníž­ku Mám tě ráda, tati. Tahle kni­ha vyšla v edi­ci s názvem Vyplňte a daruj­te a díky může­te ori­gi­nál­ně vyjá­d­řit lás­ku a náklo­nost dané oso­bě. Jedná se o poči­ny, kte­ré si oblí­bi­li (nejen) mla­dí lidé po celém svě­tě a nyní jsou popu­lár­ní i u nás v České repub­li­ce. Kromě té pro tátu už vyšly kni­hy Co...

Nejznámější české a moravské lidové písničky0

Nejznámější české a moravské lidové písničky

Z vel­ké­ho bohat­ství čes­kých, morav­ských a slez­ských pís­ní jsme vybra­li ty nej­zná­měj­ší. Tedy zná­mé ale­spoň pro nás, kte­ří ješ­tě pama­tu­je­me zpí­vá­ní doma, ve ško­le, na prázd­ni­nách u tábo­rá­ku, na výle­tech a vejšla­pech po kra­ji­ně. Okolo Hradce, Chodíme, cho...

Čas vlků0

Čas vlků

Starodávná legen­da pra­ví, že v kaž­dém člo­vě­ku žijí dva vlci a neu­stá­le boju­jí o tlu­kot srd­ce. Jeden z nich je strach a nená­vist a ten dru­hý lás­ka a důvě­ra. Který z vlků vyhra­je? Ten, kte­ré­ho živí­me. Švédsko na samém počát­ku 2. svě­to­vé vál­ky. Hlavními h...

Pedagogická psychologie pro učitele0

Pedagogická psychologie pro učitele

Učebnice se zamě­řu­je na psy­cho­lo­gic­ké otáz­ky uče­ní, vyu­čo­vá­ní a výchov­né­ho půso­be­ní na děti a dospí­va­jí­cí. Objasňuje pod­sta­tu nej­čas­těj­ších pro­blé­mů, s nimiž se peda­go­gič­tí pra­cov­ní­ci setká­va­jí při říze­né soci­a­li­za­ci a jejích poru­chách, včet­ně kon­flikt...

Biodynamické vinohradnictví a vinařství0

Biodynamické vinohradnictví a vinařství

Biodynamické pěs­to­vá­ní révy vin­né zahr­nu­je nejen péči o révo­vý keř v sou­la­du s pří­rod­ní­mi a kos­mic­ký­mi rytmy, ale je zalo­že­no zejmé­na na péči o půdu, kte­rá keř vyži­vu­je. Je-li půda zdra­vá, plná uži­teč­ných mik­ro­or­ga­nis­mů a orga­nic­ké hmo­ty, není nut­né po...

Prokletá a tajemná místa Čech a Moravy0

Prokletá a tajemná místa Čech a Moravy

Existují mís­ta, kte­rá v nás na prv­ní pohled vzbu­zu­jí nepří­jem­né poci­ty. Nezřídka pak zjis­tí­me, že se zde v minu­los­ti ode­hrá­la něja­ká straš­li­vá udá­lost, kte­rá mís­to nesma­za­tel­ně pozna­me­na­la. Veronika Rubínková vás ve svých vyprá­vě­ních zave­de na devět mí...

Treatment of calcaneal fractures0

Treatment of calcaneal fractures

A key role in the functi­on of the foot is pla­yed by the cal­ca­ne­us to which the wei­ght of the who­le body is transmit­ted throu­gh the talus. With a power­ful pull of the Achilles ten­don atta­ched to it, the cal­ca­ne­us acts as a part of the lever arm which se...

Vedení lidí, týmů a firem0

Vedení lidí, týmů a firem

Páté vydá­ní dnes již kla­sic­ké­ho díla uzná­va­né­ho čes­ké­ho odbor­ní­ka na manage­ment při­ná­ší nej­u­ži­teč­něj­ší poznatky, kte­ré roz­ho­du­jí o úspěš­nos­ti mana­že­rů a lídrů. Autor zdů­raz­ňu­je sou­vis­los­ti mezi těmi­to poznatky, význam zdra­vé­ho rozu­mu pro roz­ho­do­vá­ní a ...

Osudové vzplanutí0

Osudové vzplanutí

Hlavním hrdi­nou romanticko-dobrodružného pří­bě­hu je Manuel Castro, budou­cí stu­dent práv na mad­rid­ské uni­ver­zi­tě a nad­še­ný ces­to­va­tel. Za při­je­tí na ško­lu mu rodi­če zapla­tí ces­tu do Ekvádoru a Manuel si tak může spl­nit svůj sen – najít báj­ný indi­án­ský k...

Jak flirtovat0

Jak flirtovat

Jak zapů­so­bit? Co říci? Jak uká­zat své před­nos­ti? Známá expert­ka na flir­to­vá­ní pro­zra­zu­je, jak snad­no a šar­mant­ně nava­zo­vat kon­tak­ty a vzta­hy. Odhalí tajem­ství, jak vyu­ží­vat pohle­dy, hlas a řeč těla při komu­ni­ka­ci se žena­mi a s muži, jaké jsou nej­lep­ší...

Sturmgeschütz0

Sturmgeschütz

V roce 1940 zís­ka­ly jed­not­ky, jimž velel gene­rál Erich von Manstein, zastán­ce myš­len­ky obr­ně­ných prv­ků u pěcho­ty, 30 stro­jů Sturmgeschütz a tak se zro­di­la nová vojen­ská síla – Sturmartillerie. Útočné dělo Sturmgeschütz bylo původ­ně plá­no­vá­no jako pod­pů...

Štěně0

Štěně

Vzdor mno­ha pře­čte­ným a dob­ře míně­ným pří­ruč­kám, jak vycho­vá­vat ště­ně, se urči­tě dosta­ne­te v prv­ních dnech a týd­nech se svým malým čtyřnož­cem do situ­a­cí, kdy vám pote­čou ner­vy, bude­te věč­ně nevy­spa­lí, hádat se kvů­li ště­ně­ti se svým part­ne­rem, pla­kat na...

Diář zvěrokruhu0

Diář zvěrokruhu

Barevný ilu­stro­va­ný týden­ní diář pro kte­rý­ko­liv rok – tzv. neko­neč­ný. Je roz­dě­le­ný po měsí­cích, ale i pod­le zna­me­ní zvě­ro­kru­hu vždy s jeho krát­kou cha­rak­te­ris­ti­kou. Vložené jsou i strán­ky pro zapsá­ní růz­ných plá­nů, zhléd­nu­tých fil­mů, pře­čte­ných knih, s...

SQL0

SQL

Jazyk SQL (Structured Query Language) je účin­ným nástro­jem pro prá­ci s tabul­ka­mi v relač­ních data­bá­zích. Umožňuje pro­vá­dět výbě­ry a řaze­ní zázna­mů, výpo­čty, sou­hr­ny a spo­jo­vat více dato­vých tabu­lek. Pomocí jazy­ka SQL je také mož­né při­dá­vat, upra­vo­vat a...

Zákoník práce v praxi0

Zákoník práce v praxi

Publikace čte­nář­sky atrak­tiv­ním způ­so­bem shr­nu­je zákla­dy práv­ní úpra­vy pracovně-právních vzta­hů s důra­zem na vznik, změ­ny a zánik pra­cov­ní­ho pomě­ru a sou­vi­se­jí­cí otáz­ky. Čtivým, sro­zu­mi­tel­ným způ­so­bem shr­nu­je základ­ní infor­ma­ce o aktu­ál­ní legisla­ti­vě, ...

ČT - 08.09.20180

ČT - 08.09.2018

Televizni pro­gram na 08.09.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Žiješ jenom 2x, Z ředi­tel­ny do masérnyPan Václav ješ­tě před pár lety řídil vel­ké diva­dlo, dnes je coby p...