Denní archiv Září 8, 2018

0

NHL 19 vyjde oficiálně 14. září 2018

Členové pro­gra­mu EA Access můžou začít hrát už od vče­ra.  Já už si svo­ji hru nain­sta­lo­val a hle­dám roz­dí­ly opro­ti NHL 18. Bohužel jsou mini­mál­ní, a tak budu muset hle­dat (krom nové­ho módu a slav­ných hrá­čů do NHL) roz­dí­ly opro­ti loň­ské hře lupou. …

Autor:
0

The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete!

Vězení, ze kte­ré­ho není úni­ku? Hodiny a hodi­ny pře­mýš­le­ní, kterak obelstít dozor­ce, spo­luvěz­ně a vymys­let tu nej­lep­ší ces­tu ven. A ješ­tě u toho vypa­dat jako vzor­ný vězeň, co nej­víc se zúčast­ňo­vat spo­leč­ných akti­vit a nabí­rat síly a vědo­mos­ti ve fit­ku a knihov­ně. To všech­no odvrá­tí nežá­dou­cí pozor­nost dozor­ců od vaší oso­by a vy máte při­pra­ve­nou půdu pro útěk.

Či spí­še pro pokus o útěk. Není to tak jed­no­du­ché.

Halda trpě­li­vos­ti

Celá hra je hlav­ně o pře­mýš­le­ní nad orga­ni­za­cí dne, nad taj­ný­mi skrý­še­mi, kterak obelstít den­ní ruti­nu a plnit i úko­ly od věz­ňů, kte­ré vám mohou někdy i vel­mi pomo­ci. Někdy ne. V tom­to hod­ně pomů­že tuto­rial, kte­rý napo­ví a uká­že, jaký­mi způ­so­by se lze dostat ven. Sem tam dosta­ne­te i nápo­vě­du pří­mo v mapě, ale vět­ši­nou si musí­te meto­dou pokus-omyl všech­no vymys­let sami. A to je prá­vě to, co netr­pě­li­vé odra­dí, a zary­té hrá­če zary­je do hry ješ­tě víc.

TIP: Tajná při­hrád­ka v cele je sku­teč­ně taj­ným tipem. Jen do chví­le, než je odha­le­na. Pak vás čeká samot­ka a přís­né úko­ly pro ješ­tě tres­ta­něj­ší věz­ně. A když na samot­ce oškrá­be­te bram­bo­ry, tak si strá­ve­ný čas sní­ží­te.

A mimo­cho­dem, taj­né vězeň­ské noč­ní hrát­ky jsou legrač­ním zpes­t­ře­ním, no co… asi jako ze živo­ta, vaši spo­luvěz­ni nejsou žád­né cuk­ro­vé panen­ky, tak­že i na ně si musí­te dávat pozor, stej­ně jako věč­ně se cou­ra­jí­cí dozor­ce.

Příjemná hud­ba a skvě­lé mapy

Podkresová hud­ba je pří­jem­ná, udr­žu­jí­cí pozor­nost, ale záro­veň nikterak ruši­vá nebo ener­gic­ká. Prostě tako­vá ako­rát, neru­ší i toho, kdo zrov­na nehra­je. Příjemný pod­kres – za tohle jed­no­znač­ně palec naho­ru!

I pro­stře­dí, ve kte­rých se věze­ní nachá­zí se může růz­ně měnit. Jedoucí vlak nebo vesmír­ná sta­ni­ce, ze kte­ré se prý vůbec nikdy nikdo nedo­stal… no tak bude­te prv­ní! A to je oprav­du nej­těž­ší level, nad kte­rým může­te strá­vit i dlou­hé hodi­ny.

Nebo si nechat pomoct, pro­to­že hra je vyba­ve­na i hrou pro více hrá­čů, mul­tipla­yer až pro čty­ři hrá­če potě­ší. Jestli vám to ale pomů­že, to je otáz­kou, ale víc hlav, víc ví.  Můžete si pomo­ci, pro­to­že hra je cel­ko­vě nasta­ve­na v doce­la vel­ké obtíž­nos­ti a musí­te neu­stá­le pře­mýš­let, držet pozor­nost a nedě­lat chy­by. Není tak jed­no­du­ché utéct, což může být únav­né a ty chví­le, kdy začí­ná­te stá­le od píky mohou někte­ré hrá­če odra­dit. To by se dalo udat jako nevý­ho­da hry – ta obtíž­nost moh­la být men­ší, pří­pad­ně ubrat na den­ních ruti­nách, kte­ré vyža­du­jí dob­ré orga­ni­zo­vá­ní času, bez kte­ré­ho se nedo­sta­ne­te dál, do hra­tel­něj­ších a zábav­něj­ších pozic.

Čas utí­ká, váže­ní věz­ni, tak­že nástup na ran­ní ruti­nu a…. za pár dní ať vás tu už nevi­dí­me……

Autor:
0

Mám tě ráda, tati

Nakladatelství Grada vyda­lo nedáv­no uni­kát­ní kníž­ku Mám tě ráda, tati. Tahle kni­ha vyšla v edi­ci s názvem Vyplňte a daruj­te a díky může­te ori­gi­nál­ně vyjá­d­řit lás­ku a náklo­nost dané oso­bě. Jedná se o poči­ny, kte­ré si oblí­bi­li (nejen) mla­dí lidé po celém svě­tě a nyní jsou popu­lár­ní i u nás v České repub­li­ce. Kromě té pro tátu už vyšly kni­hy Co na tobě milu­ji a Mám tě ráda, mami - a pod­le vyjá­d­ře­ní nakla­da­tel­ství v tomhle roce plá­nu­jí vydat ješ­tě dal­ší kni­hy z toho­to cyk­lu zamě­ře­né napří­klad na pra­ro­di­če.

Kniha má pře­bal, kte­rý tro­chu při­po­mí­ná památ­ník. Název kni­hy je dopl­ně­ný srdíč­kem a v pra­vém dol­ním rohu se nachá­zí samo­lep­ka Vyplňte a daruj­te, kte­rá se ale snad­no odle­pit. Jak už samo­lep­ka a název edi­ce napo­ví­da­jí, kni­ha je urče­na k vypl­ňo­vá­ní a daro­vá­ní, tak­že zapo­meň­te na to, že do knih se nepí­še a pusť­te se do vypl­ňo­vá­ní. Knihu může­te dotvo­řit spo­leč­ný­mi foto­gra­fie­mi, vzka­zy a vzpo­mín­ka­mi a při­pra­vit tak oprav­du auten­tic­ký a jedi­neč­ný dárek.

Otázkou ovšem je, kolik tatín­ků podob­ný dárek oce­ní. Ne všich­ni muži mají rádi podob­ná sen­ti­men­tál­ní vyzná­ní, pokud má však váš tatí­nek cit­li­vou duši, může­te se bez obav pus­tit do vypra­co­vá­vá­ní jdnot­li­vých zadá­ní.  Některá jsou snad­ná, nad dal­ší­mi se tře­ba zamys­let. Někdy sta­čí jen zaškrt­nout tu správ­nou mož­nost tak, jako ve škol­ních tes­tech (správ­ná je ta, kte­rá nej­líp opi­su­je váš vztah s tatín­kem), jin­dy odpo­věď podrob­ně popsat. Až dopí­še­te závřeč­né vyzná­ní, zís­ká­te ori­gi­nál­ní podě­ko­vá­ní pro vaše­ho tátu. Poděkování, ve kte­rém bude vaše spo­leč­ná minu­lost, pří­tom­nost i budouc­nost.

Hodnocení: 80%

MÁM TĚ RÁDA, TATI

Autorka: Alexandra Reinwarth

Originální název: Was ich an dir lie­be, Papa

Překlad: Iva Michňová

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 96…

Autor:
Nejznámější české a moravské lidové písničky0

Nejznámější české a moravské lidové písničky

Z velkého bohatství českých, moravských a slezských písní jsme vybrali ty nejznámější. Tedy známé alespoň pro nás, kteří ještě pamatujeme zpívání doma, ve škole, na prázdninách u táboráku, na výletech a vejšlapech po krajině. Okolo Hradce, Chodíme, chodíme, Okolo Frýdku – kdo by je neznal? A přece se nějak vytrácejí z našeho života. Aby se tyhle milé písničky nezapomněly docela, připravili jsme je pro vás spolu se snadnou klavírní úpravou i akordovými značkami, pokud se budete chtít doprovázet na kytaru. A také s půvabnými kresbami Kamily Skopové, provázejícími nás zároveň světem dobových lidových oděvů. To se ví, že se nám do výběru nepodařilo vměstnat všechny krásné lidové písně. Ty čekají na další pokračování zpěvníku. A teď už nalaďte hlasy, nástroje a – raz, dva, tři…

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 199.00 Kč

Autor:
Čas vlků0

Čas vlků

Starodávná legenda praví, že v každém člověku žijí dva vlci a neustále bojují o tlukot srdce. Jeden z nich je strach a nenávist a ten druhý láska a důvěra. Který z vlků vyhraje? Ten, kterého živíme. Švédsko na samém počátku 2. světové války. Hlavními hrdiny příběhu jsou sirotci Magdalena a Nils, jejichž jediný příbuzný - strýc, který se vrátil z Ameriky - jim odkázal veškeré své bohatství. Díky nečekanému dědictví začínají nový život i slibnou kariéru, ale hrůzy počínající války pronikající z kontinentu je vedou k pomoci potřebným. Do příběhu vstupuje Carl-Magnus Rytterholm, obdivovatel nového hrdiny - Adolfa Hitlera. Ale po boku zla jako vždy kráčí láska. Při hledání tří zmizelých finských válečných dětí se osudově setkají Magdalena a Carl-Magnus a jejich odvaha a obětavost změní život nejen jim, ale i mnoha dalším lidem. Čas vlků je kniha o odvaze a lásce ve stínu války. O odvaze postavit se za to, v co v nitru věříme, za slabé a bezbranné, odvaze bránit právo na svobodu těla i ducha a neuposlechnout rozkazy. I nejčernější temnotou jasně prosvítá zářivé světlo lásky a naděje. A coby symbol boje dobra se zlem čtenáře celou knihou doprovázejí tři sněhobílí vlci.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 379.00 Kč

Autor:
Pedagogická psychologie pro učitele0

Pedagogická psychologie pro učitele

Učebnice se zaměřuje na psychologické otázky učení, vyučování a výchovného působení na děti a dospívající. Objasňuje podstatu nejčastějších problémů, s nimiž se pedagogičtí pracovníci setkávají při řízené socializaci a jejích poruchách, včetně konfliktů odehrávajících se v každodenních školních interakcích. Publikace se zabývá řadou důležitých témat, jako je například: • charakteristika pedagogické psychologie, její historický vývoj a interdisciplinární vztahy • problematika výběru a uspořádání učiva, volby vhodných metod a forem hodnocení • vliv primární socializace na sebepojetí jedince, jeho společenské zařazení a rizikové chování • diagnostické metody a výzkumné přístupy využívané při pedagogické diagnostice a při vypracování kvalifikované pedagogické prognózy • otázky výchovného poradenství a poskytování poradenských služeb • psychosociální aspekty pedagogické psychologie, role školy a vzdělávání ve společnosti • pedagogická autorita, specifika komunikace v pedagogickém procesu, řešení nedorozumění • problematika agrese a podpory prosociálního chování Kniha je určena především studentům pedagogických oborů, množství nových podnětů v ní však najdou také stávající učitelé, vychovatelé, trenéři, mistři odborné výuky, sociální pedagogové a psychologové působící na děti a mládež.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 549.00 Kč

Autor:
Biodynamické vinohradnictví a vinařství0

Biodynamické vinohradnictví a vinařství

Biodynamické pěstování révy vinné zahrnuje nejen péči o révový keř v souladu s přírodními a kosmickými rytmy, ale je založeno zejména na péči o půdu, která keř vyživuje. Je-li půda zdravá, plná užitečných mikroorganismů a organické hmoty, není nutné používat chemická hnojiva. Cílem biodynamického pěstitele je eliminovat cizorodé vstupy, které ekosystém vinice zatěžují, a posilovat zdravotní stav révových keřů pouze nezbytnými, v místě vyrobenými bylinnými preparáty, výluhy a zákvasy, jež udržují půdu živou a vitální. A vinař svou prací ve vinném sklepě uzavírá proces, kterému podléhají i veškeré práce na vinici. Vyrábí víno autentické, prosté veškerých přídatných látek, odrážející staré technologické postupy a um našich předků.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 199.00 Kč

Autor:
Prokletá a tajemná místa Čech a Moravy0

Prokletá a tajemná místa Čech a Moravy

Existují místa, která v nás na první pohled vzbuzují nepříjemné pocity. Nezřídka pak zjistíme, že se zde v minulosti odehrála nějaká strašlivá událost, která místo nesmazatelně poznamenala. Veronika Rubínková vás ve svých vyprávěních zavede na devět míst, jejichž děsivé atmosféře se můžete poddat nejen na papíře. Snad ve vás zvítězí zvědavost a po přečtení knihy (která je zároveň průvodcem) se je vypravíte poznávat na vlastní oči...

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 203.00 Kč

Autor:
Treatment of calcaneal fractures0

Treatment of calcaneal fractures

A key role in the function of the foot is played by the calcaneus to which the weight of the whole body is transmitted through the talus. With a powerful pull of the Achilles tendon attached to it, the calcaneus acts as a part of the lever arm which sets the foot in motion, in terms of morphology, it is one of the most complex bones of the human body. Anatomical reconstruction of a broken calcaneus is one of the prerequisites for restoration of its important functions. Operative treatment of calcaneal fractures is both a big challenge and responsibility for all orthopaedic surgeons. One false step in the surgery may have fatal consequences. Sometimes the surgery resembles solving a 3D puzzle where each piece must be accurately positioned, to achieve the correct shape. Understanding the principles of treatment of calcaneal fractures requires long-term efforts, systematic study and ample practical experience. There is no comprehensive publication in the Slovak literature that would deal with calcaneal fractures. The Czech literature contains two valuable monographs in this field, namely Wondrák: Zlomeniny kosti patní (1964) and Stehlík and Štulík: Zlomeniny patní kosti (2005), which, however, are rather out of date or provide only a one-sided picture of treatment of calcaneal fractures. The aim of this textbook was to offer surgeons the possibility to find an optimal method of treatment of this injury, as well as to provide medical students with the essential details concerning this issue. The textbook presents a chronological overview covering anatomy, biomechanics, diagnostics, classifications, followed by clinical chapters on individual operative techniques of treatment of calcaneal fractures. Each chapter reflects author’s personal clinical experience and views i have acquired during his more than twenty-year career. Based on this experience i have developed my own therapeutic concept which is presented in the conclusion.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 254.00 Kč

Autor:
Vedení lidí, týmů a firem0

Vedení lidí, týmů a firem

Páté vydání dnes již klasického díla uznávaného českého odborníka na management přináší nejužitečnější poznatky, které rozhodují o úspěšnosti manažerů a lídrů. Autor zdůrazňuje souvislosti mezi těmito poznatky, význam zdravého rozumu pro rozhodování a připomíná, že úspěch vzniká z dobré orientace v situacích a schopnosti poznat, co je důležité. Publikace přináší nový pohled na vztah manažerů a lídrů, nové poznatky o potřebách zákazníků a nové úvahy o strategickém řízení. Kniha více připomíná těsný vztah technické a lidské části organizací a popisuje zbrusu nový manažerský nástroj – mapy souvislostí. Publikace je skutečným atlasem: na většině dvoustran najdete vpravo obrázek a vlevo související výklad – toto uspořádání je velmi praktické a šetří čtenářům čas. Směs hutného obsahu, logické návaznosti a bohaté názornosti činí z knihy srozumitelný návod k úspěšnému řízení a podnikání: vše, co si v ní dnes přečtete, můžete již zítra začít používat v praxi.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 254.00 Kč

Autor:
Osudové vzplanutí0

Osudové vzplanutí

Hlavním hrdinou romanticko-dobrodružného příběhu je Manuel Castro, budoucí student práv na madridské univerzitě a nadšený cestovatel. Za přijetí na školu mu rodiče zaplatí cestu do Ekvádoru a Manuel si tak může splnit svůj sen – najít bájný indiánský kmen Amazonek. Jeho cesta hluboko do džungle se ovšem nečekaně zkomplikuje a z Madridu mu na pomoc vyrážejí Luz, která by s Manuelem velmi ráda chodila, a Fernando, který by zase velmi rád chodil s Luz. Netuší ale, že se všichni nevědomky stávají nejen účastníky hry o lásku, ale i o peníze a v neposlední řadě o život. A že jejich osud bude v rukou tajemné dívky z džungle, Irami…

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 169.00 Kč

Autor:
Jak flirtovat0

Jak flirtovat

Jak zapůsobit? Co říci? Jak ukázat své přednosti? Známá expertka na flirtování prozrazuje, jak snadno a šarmantně navazovat kontakty a vztahy. Odhalí tajemství, jak využívat pohledy, hlas a řeč těla při komunikaci se ženami a s muži, jaké jsou nejlepší strategie pro každou situaci a místo, jak rozpoznat správnou příležitost, jak probudit zájem a mnoho dalších cenných tipů. Díky této knížce se pro ostatní stanete partnerem, o němž sní, a budete k sobě přitahovat ty, kteří se k vám nejlépe hodí. Už se nebudete trápit kvůli promarněným příležitostem, protože flirtování se lze naučit!

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 186.00 Kč

Autor:
Sturmgeschütz0

Sturmgeschütz

V roce 1940 získaly jednotky, jimž velel generál Erich von Manstein, zastánce myšlenky obrněných prvků u pěchoty, 30 strojů Sturmgeschütz a tak se zrodila nová vojenská síla – Sturmartillerie. Útočné dělo Sturmgeschütz bylo původně plánováno jako podpůrná zbraň pěchoty, která měla likvidovat kulometná hnízda a v omezené míře plnit úlohu protitankové zbraně. Poté, co se vozidlo StuG osvědčilo u Sturmartillerie, začalo se nasazovat u různých dalších typů jednotek, jako Waffen-SS, Panzerjäger a polní jednotky Luftwaffe, i u pěších divizí. Na východní frontě byl Sturmgeschütz schopen porazit i vynikající střední tanky T-34 a těžké tanky KV. Jak má Anderson ve zvyku, jeho text oživují četné citace z bojových hlášení, hodnocení, tabulky a statistiky. Veškerý uveřejněný materiál je založen na válečné dokumentaci, z níž velká část je uložena hlavně v archivech NARA a Bundesarchiv/Militärarchiv. Nesmírně cenné jsou pak pro čtenáře samozřejmě dobové fotografie.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 499.00 Kč

Autor:
Štěně0

Štěně

Vzdor mnoha přečteným a dobře míněným příručkám, jak vychovávat štěně, se určitě dostanete v prvních dnech a týdnech se svým malým čtyřnožcem do situací, kdy vám potečou nervy, budete věčně nevyspalí, hádat se kvůli štěněti se svým partnerem, plakat nad rozkousanými botami, potýkat se s moudrými radami všeználků z okolí, prostě to bude u vás doma vypadat zcela jinak, než jste očekávali. Přesně tímto procesem si prošly i autorky, které na stránkách své knížky vtipně popisují nejrůznější prekérní situace a mají odpovědi na spoustu otázek i na to, jak se má majitel štěněte s těmito katastrofami v běžném všedním dni vypořádat. Mají to ostatně jako psí trenérka a psycholožka i v popisu práce. Nejde tedy o klasickou příručku popisující zásady výchovy štěněte od A do Z, ale o praktického rádce, kterého byste si měli pořídit, abyste první týdny společného života se štěnětem, které provázejí překotné turbulence, přežili bez větší úhony.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 299.00 Kč

Autor:
Diář zvěrokruhu0

Diář zvěrokruhu

Barevný ilustrovaný týdenní diář pro kterýkoliv rok – tzv. nekonečný. Je rozdělený po měsících, ale i podle znamení zvěrokruhu vždy s jeho krátkou charakteristikou. Vložené jsou i stránky pro zapsání různých plánů, zhlédnutých filmů, přečtených knih, sportovních aktivit, receptů, adres aj. Zvyk zapisování událostí, plánů a cílů nás vede k uvědomění si, kdo a kde jsme, a co děláme. Nejsme pak jen pohlcováni tím, co se kolem nás právě děje, protože s časovým odstupem se můžeme na minulost a tím i skutečnost podívat novým pohledem. Také když popíšeme své pocity a emoce, umožní nám to pak příští události snáze pochopit i vyřešit. Nekonečný diář, který jsme pro vás sestavily a nakreslily, si každý z vás jistě využije svým způsobem, ale možná právě charakteristickým pro vaše znamení zvěrokruhu: Beran ho popíše svými ambiciózními plány a humornými poznámkami…, Býk jej musí mít, už kvůli pracovním schůzkám…, Blížencům ani nebudou pro jejich pestré aktivity stačit linky…, Rak jej zaplní akcemi se svými kamarády…, Lev nezapomene hlavně zaznamenat všechny své úspěchy…, Panna si v něm vše pečlivě a dokonale naplánuje…, Váhy si zpětně vyhodnotí všechny své záznamy, aby se už příště rychleji rozhodly…, Štír s ním vytrvá až do konce…, Střelec bude věřit, že všechny naplánované termíny splní…, Ryby budou zprvu váhat, zda jej opravdu potřebují…, Vodnář si do něj rozvrhne své úkoly, od kterých se pak rád osvobodí…, a Kozoroh ještě počká, až jak se osvědčí přátelům. My ale doufáme, že vám všem bude milým celoročním společníkem. autorky Kdykoliv trpíme pochybnostmi o sebe samých, můžeme se vrátit o několik stránek nazpět, a ty nám připomenou, čeho jsme už dosáhli. Tak se naše sebevědomí zase navrátí.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 199.00 Kč

Autor:
SQL0

SQL

Jazyk SQL (Structured Query Language) je účinným nástrojem pro práci s tabulkami v relačních databázích. Umožňuje provádět výběry a řazení záznamů, výpočty, souhrny a spojovat více datových tabulek. Pomocí jazyka SQL je také možné přidávat, upravovat a mazat záznamy v tabulce, měnit jejich strukturu a vytvářet tabulky nové. Z jazyka SQL jsou v knize zařazeny běžně používané základní partie, společné pro všechny databázové systémy. Kniha zahrnuje odchylky běžných systémů od standardu SQL tak, aby byla univerzálně použitelná (není orientována na určitý databázový systém). Běžné systémy zahrnují Access, MS SQL Server, MySQL, Postgre, příp. Visual Fox Pro). Pozornost je věnována i objektově relačnímu mapování. Jednotlivé kapitoly jsou vždy doplněny sérií příkladů pro samostatná řešení. Soubory, potřebné pro vypracování příkladů v databázích SQL Serveru a MySQL, naleznete na webových stránkách nakladatelství Grada (www.grada.cz). Po zvládnutí knihy bude každý schopen získávat z databáze jednoduché přehledy, třídit je podle různých kritérií a omezovat podle jednoduchých podmínek. Publikace může být užitečná i pro tvůrce webových stránek, popř. vyspělým uživatelům tabulkových kalkulátorů. Nevyžaduje žádné předběžné znalosti o databázových systémech; principy relačních databází jsou popsány na začátku knihy.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 269.00 Kč

Autor:
Zákoník práce v praxi0

Zákoník práce v praxi

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje celé téma pomocí praktických příkladů. Hlavní výhodou publikace je její čtivost a přehlednost pro čtenáře, který není právníkem. Výklad jde nad rámec opakování zákonné úpravy a poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. Samozřejmostí jsou i vzory nejčastějších pracovněprávních dokumentů.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 259.00 Kč

Autor:
ČT - 08.09.20180

ČT - 08.09.2018

Televizni program na 08.09.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Žiješ jenom 2x, Z ředitelny do masérnyPan Václav ještě před pár lety řídil velké divadlo, dnes je coby penzista vášnivým včelařem a sní o tom, že si splní velký sen: stane se masérem. Dokáže to? (2013). Režie R. Motyčka. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Zvukový popis| 08.09. 01:57 08.09. 02:25
VšechnopártyŽánr: talk show; HDTV|Zvukový popis|Každý host je pro Karla Šípa inspirací. Ptá se na cokoli a s lehkostí a profesionálním nadhledem přidává k dobru i své osobní zkušenosti. Na jevišti divadla Semafor tak vzniká otevřená a přátelská atmosféra, která přináší řadu neopakovatelných situací. Dnešními hosty budou herec Vladislav Beneš, rekordman v počtu seskoků padákem Roman Štengl a písničkář Pokáč. 08.09. 11:05 08.09. 12:00
Týden v regionechTouha po vzdělání dostala Vladislava Trampotu v padesátých letech do vězení. Chtěl studovat literaturu a umění ve Vídni, místo toho skončil v dolech. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 08.09. 12:00 08.09. 12:26
Hobby naší dobyJiřina Bohdalová v půlhodince inspirací a zajímavostí pro volný čas. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Zvukový popis|V botanické zahradě v Průhonicích si s Milanem Blažkem budeme povídat o pěstování a šlechtění kosatců. Navštívíme sběratele šejkrů Tomáše Kučeru. Od Jiřího Mařana se dozvíme, jak si správně vybrat angrešt do své zahrady. V naší kuchyni dnes přivítáme Jana Přeučila. Připravíme si s ním jednoduchý, ale výborný řecký salát Thasos. 08.09. 12:25 08.09. 12:52
Postřehy odjinud, Trentino očima Jaroslava SkalickéhoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Zvukový popis|Italské Dolomity jsou jedním z horských masivů Alp. Slunné počasí a nepopsatelné výhledy z nich činí nejkrásnější oblast pro turistiku, cykloturistiku a lyžování v celé Itálii. |Libozvučný název Dolomity se prosadil až po první světové válce. Do té doby to byly Monti pallidi neboli Bledé hory. Jméno dostaly po francouzském geologovi Déodatu de Dolomieu, který byl první, kdo skály popsal. Za základní horninu určil uhličitan hořečnato-vápenatý, který bílé skály v různém množství obsahují. Po dlouhá tisíciletí odolávaly erozi a teď se sebevědomě tyčí k nebesům. Dolomity mají 18 vrcholů vyšších než 3000 metrů a skládají se z mnoha menších, často velmi rozličných horských skupin. Typické jsou bělostné dolomitové srázné stěny, věžovité vrcholy, rozeklané skalní hřebeny a bizarní tvary některých štítů... 08.09. 12:52 08.09. 13:00
ZprávyŽánr: zprávy, počasí; HDTV| 08.09. 13:00 08.09. 13:05
Zlaté hejno, Václav Postránecký - 75 letPohádka o tom, že lásce nemůže zabránit ani zlatá rybka, co splní každé přání (1994). Hrají: L. Vaculík, S. Králová, V. Postránecký, L. Geprtová, J. Přeučil, M. Vladyka, V. Marek a Žánr: pořad pro Děti / mládež; další. Scénář M. Bystroň a P. Lehečka. Kamera J. Kadaňka. Režie A. Rezek.|4:3|Důvěřivý kníže Mojmír (J. Přeučil) má rybník plný zlatých rybek, co plní přání. Má také hezkou dceru Elišku (S. Králová), která je zakoukaná do Václava (L. Vaculík), syna porybného Pacana (V. Postránecký). Jejich štěstí však málem překazí návštěva dvojice ziskuchtivých a vykutálených podvodníků... Pohádku uvádíme k příležitosti životního jubilea herce Václava Postráneckého (*8. 9. 1943). 08.09. 13:05 08.09. 13:50
Sváteční slovo husitského biskupa Juraje Jordána DovalyŽánr: náboženství; HDTV|Znakový jazyk| 08.09. 02:25 08.09. 02:31
Zvláštní případRadovan Lukavský v roli nadporučíka Vašátka pátrá po pachateli vraždy v horské chatě (1971). Dále hrají: J. Kemr, J. Somr, H. Čočková, J. Hlaváčová, J. Kotrbová, I. Vyskočil, Z. Tůma, J. Moučka a další. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Scénář na motivy stejnojmenné povídky napsali H. Prošková a D. Makovička, který zemřel 13. 8. 2018 ve věku 90 let. Kamera V. Řezníček. Režie H. Bočan.|4:3|Nadporučík Vašátko (R. Lukavský) tráví vánoční dovolenou v horské chatě, kde se sešla různorodá společnost. Je tu malíř Horác (J. Kemr) a dva manželské páry, záletný režisér Skorkovský (J. Somr) s mladou, v pořadí již druhou manželkou (H. Čočková), a jeho nový objev, nepříliš chytrá Jájinka (J. Kotrbová) s manželem (I. Vyskočil). V tomto komorním prostředí dojde k vraždě a posléze i k jejímu neobvyklému rozuzlení. Vedle detektivní linky zaručuje kvalitu tohoto snímku také herecké obsazení R. Lukavského, J. Kemra, J. Somra, J. Hlaváčové, H. Čočkové a dalších. |Napínavý detektivní příběh podle stejnojmenné povídky spisovatelky H. Proškové a v režii H. Bočana pro televizi zpracoval scenárista a dramaturg Drahoslav Makovička (napsal desítky scénářů k filmům a televizním hrám, ale i divadelní hry, studie a kritiky), jenž zemřel 13. 8. 2018 ve věku 90 let. 08.09. 13:50 08.09. 15:05
Zlý dům, Pro pamětníky... Václav Postránecký - 75 letRáno, po bouřlivé oslavě narozenin důchodce Zíchy, je nalezen ve svém bytě jeho přítel Meduna bez známek života... Nešťastná náhoda, nebo maskování vraždy? Zapeklitý Žánr: detektivka / krimi / thriler; případ rozplétá nadporučík v podání letošního jubilanta V. Postráneckého (1971). Dále hrají: L. Pešek, E. Balzerová, F. Filipovský, J. Pokorná, M. Masopust, E. Jiroušková, J. Skopeček, J. Cmíral a další. Scénář K. Fabián a J. Mladějovský. Kamera A. Navara. Režie A. Procházková.|4:3|Po oslavě narozenin nevidomého důchodce Karla Zíchy (L. Pešek) je nalezen ve svém bytě jeho přítel Jan Meduna (F. Filipovský), a to bez známek života. Muž se často chlubil svými penězi na vkladní knížce. Ta ale zmizela! Nešťastná náhoda v podobě úniku plynu se nakonec ukáže jako dobře promyšlené maskování vraždy. Léky, které bral nemocný Meduna, byly vyměněny za prudký jed. Podezřelých je řada - Medunova nevydařená dcera Jarka (J. Pokorná), alibi nemá ani železničář, v podezření je i Zícha, který zřejmě ví ze všech nájemníků domu nejvíc... |Detektivní případ řeší kriminalista v podání V. Postráneckého, který právě dnes slaví životní jubileum (*8. 9. 1943). Gratulujeme! 08.09. 15:05 08.09. 16:10
Hercule Poirot, Němý svědekFoxteriér Bob určitě pachatele zná. Škoda, že se ještě nenaučil mluvit. Další případ slavného belgického detektiva. Britský film, natočený podle románu Agathy Christie (1994). Hrají: D. Suchet, Žánr: detektivka / krimi / thriler; H. Fraser, P. Ryecart, J. St. Johnová, M. Pavlowová a další. Režie Edward Bennett.|HDTV| 08.09. 16:10 08.09. 17:56
Bydlet jako... v lázníchZbrusu nová koupelna za 7 dní a 7 nocí. Jana Stryková a Roman Zach opět v čele designérů, kteří tentokrát rekonstruují koupelnu v romantických lázních Poděbrady. Připravili: J. Strýčková, I. Eibenová a Žánr: móda / bydlení / životní styl; P. Blahotová. Režie S. Radun.|HDTV|Zvukový popis|Tentokrát se s designérským týmem v čele s Janou Strykovou a Romanem Zachem vydáme do Poděbrad, do rodinného domku paní Niny. Ta si už před lety připravila v podkroví prostor pro luxusní koupelnu, ale osud tenkrát rozhodl jinak. Nina měla vážnou autonehodu a teprve po 14 letech nazrál čas k tomu, aby se staveniště proměnilo v koupelnu v lázeňském stylu. Designérka Denisa Bartošová zvládla rekonstrukci koupelny za pouhých 7 dní a 7 nocí. 08.09. 17:56 08.09. 18:25
Kluci v akciVaří mladí talenti na soutěži KU Young Chef 2018. Připravil M. Froyda. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|KU Young Chef 2018 je soutěž pro mladé talentované studenty, kteří chtějí nastartovat úspěšnou kariéru v gastronomii. 20. 6. 2018 oznámil Vzdělávací program Kulinářské umění založení dlouhodobé a každoroční soutěže s názvem KU Young Chef 2018 a poté v pondělí 25. 6. 2018 odstartoval "nultý“ ročník této soutěže, ve které v průběhu července a srpna 2018 bude soutěžit 30 žáků, čerstvých absolventů ze 17 škol.|Filozofií programu Kulinářské umění je nevyučovat konkrétní receptury, nýbrž se zaměřit na teoretický a praktický trénink gastronomických kulinářských technik. Ten studentům umožňuje pochopit jejich podstatu, použít je v praxi a hlavně vytvářet si svůj originální gastronomický styl a "rukopis“ a také si tvořit recepty vlastní. Kluci v akci se soutěží KU Young CHef 2018 úzce spolupracují a kamera zaznamenala a zaznamená všechny významné okamžiky. Těšit se můžete na vaření třech soutěžících, kteří nám připraví francouzskou omeletu, domácí těstoviny carbonara a hovězí steak. 08.09. 18:25 08.09. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 08.09. 18:55 08.09. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 08.09. 19:00 08.09. 19:45
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 08.09. 19:45 08.09. 20:00
VšechnopártySpeciální vydání zábavné talk show Karla Šípa, ve kterém si připomeneme ty nejzábavnější hosty (2015). Hosté: D. Bárta, B. Klepl, I. Hlas, I. Devátá, G. Soukalová, V. Nerušilová a další. Režie V. Polesný. Žánr: talk show; HDTV|Zvukový popis|Ve zvláštním vydání populární talk show moderátora Karla Šípa se tentokrát ohlédneme zpět v čase a připomeneme si ty nejzábavnější hosty, které jsme přivítali na jevišti Divadla Semafor. Všechnopárty vždy oplývá uvolněnou atmosférou, inteligentním humorem a životním nadhledem a my jsme pro vás vybrali ty nejvtipnější rozhovory. Ze všech hostů dnešního speciálního vydání můžeme zmínit herečku a spisovatelku Ivanku Devátou, reprezentantku České republiky v biatlonu Gabrielu Soukalovou nebo zpěváka Ivana Hlase a mnoho dalších. 08.09. 20:00 08.09. 21:05
Báječná léta pod psaLibuše Šafránková a Ondřej Vetchý ve filmové komedii podle známého románu Michala Viewegha. Koprodukční snímek ČT (1997). Dále hrají: J. Wehrenberg, J. Ježková, V. Javorský, V. Cibulková, V. Dlouhý, Žánr: klasické drama / historický film; V. Preiss, A. Veselá, K. Fialová, M. Kantorková, J. Zahálka, O. Brousek st., S. Zindulka a další. Scénář J. Novák. Kamera M. Duba. Režie P. Nikolaev.|HDTV|"Tak řekni, co děláš, co jsi dělala...“ "No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala. Nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.“ Nebo "Jenom šílenec může přivést do tohoto světa vlastní dítě." Či "Ema mele maso. Ema mele maso? Co je tohle za krávovinu?!“ Ještě nevíte, o jakém filmu je řeč? Ale určitě ano, zveme vás ke sledování nostalgické komedie Báječná léta pod psa (v režii P. Nikolaeva), která získala řadu významných ocenění a v roce 1997 se umístila v první desítce nejsledovanějších filmů u nás. Příběh, dobře známý z populárního stejnojmenného bestselleru M. Viewegha, vypráví s ironickým nadhledem a nadsázkou o osudu, který jedné obyčejné rodině připravila léta normalizace. Ta začala 21. srpna 1968, tedy před padesáti lety. A jak to všechno začalo? Manželům Heleně a Alešovi (ve skvělém podání L. Šafránkové a O. Vetchého) se narodí kluk Kvído. Již okolnosti jeho narození (na představení Čekání na Godota) jakoby předznamenaly jeho pozdější dráhu. Když je Kvídovi 6 let, přijedou ruské tanky a rodina se stěhuje do prvorepublikové vily na Sázavu. Jenže nedostanou celou vilu, ale jen část v zasklené terase, kde je zima jako v "psírně“. Komunistický ředitel skláren Šperk podmiňuje zlepšení jejich situace tím, že se tatínek bude veřejně angažovat. To ale Aleš odmítá. Celou situaci nakonec zachrání Kvído... 08.09. 21:05 08.09. 22:44
Výsledky losování Šťastných 10 a EuromilionyŽánr: kviz / soutěž; HDTV 08.09. 22:44 08.09. 22:46
Štír, ScorpioCílem není vyhrát, ale zůstat ve hře. Burt Lancaster a Alain Delon v hlavních rolích amerického filmu (1973). Dále hrají: P. Scofield, J. Colicos, G. Hunnicuttová, J. D. Cannon a další. Režie Michael Winner. Žánr: detektivka / krimi / thriler; HDTV|2 jazykové verze|Britský režisér Michael Winner (1935-2013) získal na začátku sedmdesátých let angažmá v Hollywoodu, kde se uplatnil především v žánru drsných akčních snímků, jejichž častým protagonistou byl Charles Bronson. Nejznámější z nich byl thriller Přání smrti (1974). Ještě předtím si vyzkoušel žánr špionážního filmu titulem Štír (1972) s dvojicí hvězdných protagonistů Burtem Lancasterem a Alainem Delonem v úlohách starého agenta Crosse, který by rád se svým řemeslem skončil, a jeho mladého kolegy Lauriera, který mu v tom má zabránit. Většina vážně míněných špionážních snímků té doby zdůrazňuje cynismus světa agentů, dvojitých agentů i jejich nadřízených a Štír není žádnou výjimkou. Terčem tvůrců tady není jen samotná špionážní branže, ale zejména americká CIA. Vzájemné stíhání obou agentů začíná ve Spojených státech a vrcholí v Evropě; velkou část děje tvoří pozoruhodná honička v kulisách rozestavěného vídeňského metra, která však souboj Crosse s Larierem nerozhodne. Výraznou figurku ruského špiona Žarkova vytvořil přední britský herec Paul Scofield a v úloze Delonovy přítelkyně se objevuje tehdejší manželka Davida Hemmingse, americká herečka Gayle Hunnicuttová, která na sebe předtím upozornila jednou z hlavních rolí v adaptaci Chandlerovy Sestřičky (1969). 08.09. 22:46 09.09. 00:36
Hobby naší doby - letní speciálJiřina Bohdalová v půlhodince inspirací a zajímavostí pro volný čas. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Zvukový popis|Navštívíme vinice na Pražském hradě, kde si s Martinem Kýhosem budeme povídat o nejstarší odrůdě vína přivezené do Čech. Jana
Autor:
0

Akta X – S11E07 – Sledující (Rm9sbG93ZXJz)

Epizoda Rm9sbG93ZXJz je zapekli­tá. Hodnotit dob­rý pří­běh je radost, hod­no­tit mizer­ný pří­běh už tako­vá radost není, ale kri­ti­zo­vat je vždy snad­něj­ší, tak­že to jde ješ­tě líp. Hodnotit ovšem pří­běh takřka bez děje, to už není ani radost ani snad­né. Rm9sbG93ZXJz je tako­vý hra­ný hi-tech Tom a Jerry, pro­blém je, že na roz­díl od kla­sic­kých pěti­mi­nu­to­vých ani­má­ků ten­to díl trvá 44 minut. V epi­zo­dě Rm9sbG93ZXJz tak jas­ně vítě­zí for­ma nad obsa­hem. Stačí to?

Ve smys­lu pre­zen­ta­ce moder­ních tech­no­lo­gií byla Akta X vždy prů­kop­nic­ká – samo­zřej­mě ved­le pár jiných tele­viz­ních seri­á­lů. Sledovací zaří­ze­ní, e-maily, cha­to­va­cí míst­nos­ti, mobil­ní tele­fo­ny, vždy hoj­ně vyu­ží­va­né Osamělými střel­ci, Mulderovými kon­tak­ty i samot­ný­mi agen­ty FBI. Všemi těmi­to tech­nic­ký­mi vychy­táv­ka­mi se tvůr­ci seri­á­lu chlu­bi­li již od prv­ní sezó­ny před rov­ným čtvrt sto­le­tím. Dabing tomu vše­mu dodal kouz­lo nai­vi­ty a nevin­nos­ti, když cha­to­va­cí míst­nos­ti pře­křtil na debat­ní krouž­ky a dopi­sy ulo­že­né na disk (kouk­ně­te na epi­zo­du 2Shy a nebu­de­te sta­čit kou­kat). Kdo v polo­vi­ně deva­de­sá­tých let sla­vil desá­té naro­ze­ni­ny (jako tře­ba já) ten na toto obdo­bí, pro střed Evropy ješ­tě magič­těj­ší díky čer­s­tvě zbo­ře­né Železné opo­ně, nedá dopus­tit. Beverly Hills, NHL, MTV, HBO, Schwarzenegger, video­půj­čov­ny napl­ně­né k prask­nu­tí. Všechno bylo nové, všech­no se blyš­ti­lo a všech­no jsme sle­do­va­li s ote­vře­ný­mi ústy.

Dnes už jsme jin­de. Ne, nebu­du zase začí­nat s plačti­vou his­tor­kou o tvůr­cích Akt X, kte­ří to mají těž­ké, když ze svě­ta kon­ce deva­de­sá­tek sko­či­li po hla­vě pří­mo do roku 2018. Do sou­čas­nos­ti sko­či­li dob­ro­vol­ně a vědo­mi si všech novot, kte­ré dneš­ní svět nabí­zí, a náro­ků, kte­ré dneš­ní divák vyža­du­je. Jelikož jsme pěk­ných pár dese­ti­le­tí již sou­čás­tí západ­ní­ho svě­ta, může­me (a moh­li jsme) jeho tech­no­lo­gic­ké dospí­vá­ní sle­do­vat naži­vo všu­de kolem sebe. Chytrá zaří­ze­ní vše­ho dru­hu již dáv­no pro­stou­pi­la naše živo­ty a jaký­ko­liv „moment pře­kva­pe­ní“ je tedy pryč.

Epizoda Rm9sbG93ZXJz na ten­to sou­čas­ný i lehce budou­cí stav rea­gu­je a sna­ží se varo­vat před poten­ci­ál­ní­mi rizi­ky. Otázka je, jak se jí to daří – úspěš­ně podat tako­vé svě­dec­tví totiž není vůbec leh­ké. Jakkoliv mohou být vět­ši­no­vým pub­li­kem pova­žo­vá­ny za bra­kov­ku, jsou dysto­pic­ké vize pře­tech­ni­zo­va­né budouc­nos­ti žánrem nao­pak mimo­řád­ně sofis­ti­ko­va­ným.

Nepočítáme-li epi­log, pak jedi­ný­mi živý­mi her­ci, kte­ré v epi­zo­dě vidí­me, jsou David Duchovny a Gillian Andersonová. Ve svě­tě, ve kte­rém tech­no­lo­gie zasa­hu­jí do všech mož­ných aspek­tů našich živo­tů, tak prak­tic­ky absen­tu­jí živí lidé, kte­ří by nám uva­ři­li, obslou­ži­li nás, odvez­li domů, pří­pad­ně s námi uleh­li do poste­le (už i na to máme růžo­vé vibru­jí­cí pomoc­ní­ky, že jo, Scullyová!). Tomuto kon­tras­tu odlid­ště­ní sice rozu­mím, přes­to mě vel­mi iri­tu­je, do jakých kraj­nos­tí je děj hnán. Co tře­ba dia­lo­gy, nebo aspoň mono­lo­gy, kte­ré by nás tro­chu uved­ly do myš­len­ko­vých pocho­dů našich hrdi­nů? Citoslovce a úškleb­ky jsou oprav­du málo.

Přiznám se, že Philip K. Dick a William Gibson pat­ří mezi mé oblí­be­né auto­ry, ovšem i ve chví­li, kdy neče­ká­te Scotta či Spielberga, ale jen a pou­ze dobrou a chytrou zába­vu, nedo­stá­vá se vám ani toho­to mini­ma. Ono sdě­le­ní, že tech­no­lo­gie jsou sice úžas­né, ale lec­cos se může podě­lat, je sice nalé­ha­vé dnes stej­ně jako kdy­ko­liv v minu­los­ti, samo o sobě však neob­sto­jí.

Napsat dobrou antiu­to­pii ve for­má­tu tele­viz­ní epi­zo­dy, ovšem není jen tak. Své o tom ví sám William Gibson, jeden z otců kyber­pun­ku, kte­rý s tvůr­ci Akt X v minu­los­ti spo­lu­pra­co­val hned dva­krát. First Person Shooter z polo­vi­ny sed­mé série, ve kte­ré Muldera a Scullyovou pohl­ti­la vir­tu­ál­ní rea­li­ta, pla­tí za jed­nu z nej­slab­ších epi­zod seri­á­lu. Vysoký roz­po­čet, vůbec nej­vyš­ší v his­to­rii Akt X, teh­dy pře­tr­hl všech­ny řetě­zy a v zápla­vě vizu­ál­ních efek­tů zanik­lo vše, co moh­lo byť jen z dáli při­po­mí­nat pří­běh.

Jedinou oprav­du vkus­nou dysto­pií v Aktech X tak zůstá­vá jiný Gibsonův pří­běh, epi­zo­da Kill Switch z páté série, kte­rá obstá­la i ve zkouš­ce časem. Mysl uplo­ad­nu­tá na ser­ver, kdy mizí smr­tel­né tělo a obje­vu­je se hroz­ba zot­ro­če­ní vše­o­vlá­da­jí­cím mat­ri­xem, i dnes půso­bí mno­hem věro­hod­ně­ji a stra­ši­del­ně­ji, než armá­da dro­nů vysla­ná ze sushi restau­ra­ce, aby nás ve spr­še donu­ti­la zapla­tit dýško. Vypadá to, jako bychom hroz­bám, ply­nou­cím z pře­tech­ni­zo­va­né­ho svě­ta, rozu­mě­li mno­hem lépe v dobách, kdy chyt­ré domác­nos­ti a poš­tov­ní dro­ny byly jen hud­bou budouc­nos­ti. Nebo jsme toho za tu dobu pros­tě jen víc vidě­li, načež jsme taky víc otu­pě­li?

Těžko říct. Škoda, že v nové epi­zo­dě Mulder neo­te­vřel ústa, aby k tomu řekl byť jen dvě na sebe nava­zu­jí­cí věty. Myslím, že pak by to moh­lo být mno­hem zají­ma­věj­ší.

režie Glen Morgan | scé­nář Shannon Hamblin & Kristen Cloke | pre­mi­é­ra v USA 28. 2. 2018 | pre­mi­é­ra v ČR - Prima Cool 9.9.2018 00:30…

Autor:
Prima - 08.09.20180

Prima - 08.09.2018

Televizni program na 08.09.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Komisař Rex IV (15) -ST -W -HDMaskovaný zločinec přepadne klenotnictví - ale spíše než o šperky jako by mu šlo o brutální zúčtování s prodavačkami... Německý kriminální seriál (1998). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další 08.09. 01:25 08.09. 02:25
Poslední poldaMick se při vyšetřování vraždy dostane do nelegálního kasina, kde začne odhalovat další zločiny. Musí také usvědčit člověka, který si před pětadvaceti lety objednal jeho smrt... Německý kriminální seriál (2013). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další 08.09. 02:25 08.09. 03:25
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 08.09. 06:15 08.09. 06:35
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2017) (Premiéra) 08.09. 06:35 08.09. 06:55
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 08.09. 06:55 08.09. 07:35
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 08.09. 07:35 08.09. 07:55
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 08.09. 07:55 08.09. 08:30
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu (Premiéra) 08.09. 08:30 08.09. 09:50
BIKESALONUž žádné dumání, kam na výlet s kolem, jaké vybavení vybrat, jak se připravit na sezónu či na co si dát při cykloturistice pozor! Magazín Bikesalon je novou biblí pro české cyklisty. Zahrnuje předvádění a testování všech druhů kol, příslušenství, doplňků i oblečení (Premiéra) 08.09. 09:50 08.09. 10:20
Prima PartičkaOblíbená a nespoutaná Partička! Sledujte show, která srší humorem, improvizací a neskutečnými momenty, za kterými i letos budou stát Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný. Tentokrát navíc se speciálními hosty! 08.09. 10:20 08.09. 11:30
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENTVstupte do magického světa neuvěřitelných talentů s novou moderátorskou dvojicí Luisou Garajovou Schramekovou a Davidem Gránským. Nechejte se zasáhnout tou největší show plnou kouzel a úžasné zábavy v hlavní roli s naší fantastickou porotou v čele s Jarem Slávikem, Martou Jandovou, Jakubem Prachařem a Dianou Mórovou 08.09. 11:30 08.09. 12:50
1 PROTI VŠEMJediná česká zábavná show, ve které můžete vyhrát až jeden a půl milionu korun. Vyzkoušejte svůj odhad proti zbytku země, a hlavně se skvěle pobavte s Liborem Boučkem a Leošem Marešem 08.09. 12:50 08.09. 14:00
Vraždy v MidsomeruPodle závěti majitele hotelu má být jeho majetek rozdělen mezi několik dědiců. Ti však náhle začínají záhadně umírat... Britský kriminální seriál (2000). Hrají J. Nettles, D. Casey, L. Howardová, J. Wymarková, S. Bondová a další 08.09. 14:00 08.09. 16:20
Falešná kočičkaVěra Ferbasová jako dcera továrníka v přestrojení za chudé zanedbané děvče získá lásku nepřístupného Oldřicha Nového. Český film (1937). Dále hrají K. Jičínský, A. Nedošinská, J. Kohout a další. Režie V. Slavínský 08.09. 16:20 08.09. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 08.09. 18:55 08.09. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 08.09. 19:40 08.09. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 08.09. 19:55 08.09. 20:15
1 PROTI VŠEMJediná česká zábavná show, ve které můžete vyhrát až jeden a půl milionu korun. Vyzkoušejte svůj odhad proti zbytku země, a hlavně se skvěle pobavte. To vše živě s Liborem Boučkem a Leošem Marešem (Premiéra) 08.09. 20:15 08.09. 22:05
Brána temnotyMikovi se ztratil malý syn a od té doby ho pronásledují nevysvětlitelné obrazy a vzkazy. Je rozhodnut odhalit, co se za nimi skrývá, a najít svého syna... Americký thriller (2015). Hrají N. Cage, S. Wayne Calliesová, L. Bent a další. Režie U. Edel 08.09. 22:05 09.09. 00:05

Prima Max

Název programu Popis Od Do
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2017) (Premiéra) 08.09. 06:30 08.09. 06:55
Přestávka ve vysílání 08.09. 02:15 08.09. 06:30
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) (Premiéra) 08.09. 09:10 08.09. 09:55
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 08.09. 09:55 08.09. 10:55
Do hlubinyJared žije se svou přítelkyní na Bahamách. Jeho snem je najít vrak staré lodi s pokladem. Spolu s přáteli objeví při potápění na mořském dně věci, které naznačují, že by mohli být blízko. Na stejném místě ale najdou i havarované letadlo s drogami a nastávají problémy... Americký film (2005). Hrají P. Walker, J. Albaová, S. Cean a další. Režie J. Stockwell 08.09. 10:55 08.09. 13:20
Dva pitomci z PařížePolicisté Kim a Michel jsou nerozluční přátelé už od doby, co společně vyrůstali v sirotčinci. Patří ale k nejhorším detektivům na okrsku, proto jsou překvapeni, když jsou ředitelem pověřeni zmařit vlnu plánovaných atentátů... Francouzská krimikomedie (2010). Hrají K. Merad, C. Cornillac, C. Bouquetová a další. Režie E. Lavaine 08.09. 13:20 08.09. 15:15
Muž, který chtěl být králemDva britští vojáci se rozhodnou ovládnout odlehlé končiny Indie. Jejich cílem je dobýt královský trůn. Jak jejich úsilí dopadne? Britsko-americký dobrodružný film (1975). Hrají M. Caine, Ch. Plummer, S. Connery a další. Režie J. Huston 08.09. 15:15 08.09. 18:05
Všechny cesty vedou do ŘímaMaggie vezme dceru Summer na výlet do Itálie, aby ji dostala co nejdál od jejího problematického přítele. Maggie zde potká svou dávnou lásku, Lucu. Jeho matka se chce dostat do Říma a Summer zase zpátky do New Yorku. Ukradnou proto Lucovo auto a dobrodružná cesta může začít... Americko-italská romantická komedie (2015). Hrají S. J. Parkerová, R. Bova, C. Cardinalová, R. Dayová, P. Vegová a další. Režie E. Lemhagenová (Premiéra) 08.09. 18:05 08.09. 20:00
Hon na ponorkuNanejvýš sofistikovaný nejnovější model ruské jaderné ponorky "Rudý říjen" vyplouvá směrem k americkým břehům. Existují obavy, že zaútočí. Analytik CIA Jack Ryan je ale toho názoru, že kapitán má s ponorkou zcela jiné zámery... Americký akční film (1990). Hrají S. Connery, A. Baldwin, S. Glenn a další. Režie J. McTiernan 08.09. 20:00 08.09. 22:50
Probudím se zase včeraRob je ještě stále panic, ale už to vypadá, že po něm zatoužila dívka jeho snů. V tu chvíli však mladíka postihne kletba, kvůli které se s každým vyvrcholením vrátí v čase do jednoho a toho samého dne... Americká komedie (2014). Hrají A. Tudyk, K. Findlayová, C. Roberts, Z. Myersová, J. Karna a další. Režie D. Beers (Premiéra) 08.09. 22:50 09.09. 00:50

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Top Gear 2010Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2009). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 08.09. 08:50 08.09. 10:05
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské gameshow (2010) 08.09. 10:05 08.09. 12:30
RE-PLAYHerní magazín o novinkách na počítačové scéně. Recenze, rozhovory, novinky, triky, preview... Přesně to, co máte rádi a na co čekáte. Hrajte s námi! (Premiéra) 08.09. 12:30 08.09. 13:05
FuturamaProfesorova expedice na druhou stranu vesmírné trhliny skončí nezdarem. Přichází tedy na řadu vojenský zásah, který ovšem zasadí nejcitelnější ránu Amy. A Fry se rozhodne žít raději na druhé straně, v jiném vesmíru... Americký kultovní animovaný seriál (2008) 08.09. 13:05 08.09. 13:35
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 08.09. 13:35 08.09. 14:05
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 08.09. 14:05 08.09. 14:25
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 08.09. 14:25 08.09. 14:40
SimpsonoviEpizoda: Marge versus svobodní, důchodci, bezdětné páry, náctiletí a gayové Taková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 08.09. 14:40 08.09. 15:10
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 08.09. 15:10 08.09. 15:35
FuturamaFry se zamiluje do gigantické obludy s chapadly, se kterou se potká ve vesmíru za trhlinou. Jenže pravda o tomto stvoření může být velmi šokující... Americký kultovní animovaný seriál (2008) 08.09. 15:35 08.09. 16:05
Herkules: Zrození legendyMladý Herkules miluje krétskou princeznu, zaslíbenou jeho staršímu bratrovi. Musí se proto vypořádat s úklady, které mu bratr spolu s otcem připraví. Je poslán na smrt do dalekého Egypta. Do bitvy, která nejde vyhrát... Americký fantasy film (2014). Hrají K. Lutz, G. Weissová, R. Reid a další. Režie R. Harlin 08.09. 16:05 08.09. 17:55
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 08.09. 17:55 08.09. 18:30
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 08.09. 18:30 08.09. 18:55
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 08.09. 18:55 08.09. 19:30
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 08.09. 19:30 08.09. 20:00
KilljoysNájemní lovci Killjoys, jejichž úkolem je chytat nebo zabíjet zločince na objednávku, jsou zpět. Aby mohli vyvinout rušičku hullenské komunikace, musejí se D'avin s Johnnym vydat ukrást potřebné zařízení mezi tzv. Krtky... Kanadsky sci-fi seriál (2017). Hrají H. John-Kamenová, A. Ashmore, L. Macfarlane a další 08.09. 02:30 08.09. 03:35
Fakjů pane učiteli 2Bývalý zločinec Zeki, který začal pracovat jako učitel, po smrti komplice získá diamanty z loupeže a plánuje nový život. Diamanty ukryje do plyšového medvídka, kterého jeho přítelkyně daruje na charitu v Thajsku. Zeki sice vymysli plán, jak se tam dostat, ale musí s sebou vzít i pár studentů... Německá komedie (2015). Hrají E. M"Barek, K. Herfurthová, K. Riemannová, J. Pallaskeová, J. Haaseová, V. Bruch a další. Režie B. Dagtekin (Premiéra) 08.09. 20:00 08.09. 22:35
Underworld: Vzpoura LycanůNemilosrdný boj upírů a vlkodlaků pokračuje. Mladý vlkodlak Lucian se ujímá role vůdce a vydává se porazit démonického krále upírů... Americký fantasy film (2009). Hrají M. Sheen, R. Mitraová, B. Nighy a další. Režie P. Tatopoulos 08.09. 22:35 09.09. 00:30
Poslední chlap na ZemiTodd žárlí na Phila a Mika, protože má dojem, že byl pro Phila jen náhradou za nepřítomného bratra. Hádky jsou čím dál tím ostřejší. Jednoho dne je však umlčí zvuk kašle... Americký sitcom (2015). V hlavních rolích W. Forte, K. Schaalová, J. Jonesová a další 08.09. 02:10 08.09. 02:30
Poslední loďVirová epidemie zabila většinu lidstva na Zemi a posádka amerického torpédoborce se snaží zachránit lidský život na planetě. Při doplňování zásob v bývalé věznici Guantánamo se dostanou do střetu s uprchlými vězni... Americky akční seriál (2014). Hrají R. Mitraová, A. Baldwin, M. Neitlingová a další. 08.09. 07:00 08.09. 07:55
ExtantMolly se znovu setkává s údajně mrtvým spolupracovníkem. Od doktorky Bartonové se poté dozví, že u obou vyšetření odhalila v mozku podobné neuroviry, které jsou možná příčinou jejích vidění... Americký sci-fi seriál (2014). Hrají H. Berryová, G. Visnjić, P. Gagnon a další 08.09. 07:55 08.09. 08:50

Prima Comedy Central

Název programu Popis Od Do
GriffinoviSeriál přináší příhody lehkovážného milujícího PETERA GRIFFINA a jeho nekonvenční středostavovské rodiny z New England. LOIS je Peterova milující žena, bývalá Miss Teen
Autor:
TV Barrandov - 08.09.20180

TV Barrandov - 08.09.2018

Televizni program na 08.09.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Kurňa, co to je?Páni Zedníčci v akci. Strejda Pavel, synovec Kuba. Jaké tajemné předměty s nimi odhalíme v oblíbeném zábavném pořadu? Tentokrát změří své síly Dana Morávková, Hana Křížková a Václav Kopta. Jak jim bude fungovat spolupráce s jejich hosty a dokážou zmást i samotného arbitra soutěže Jakuba, aby jim nějaký bod neodečetl? To se dozvíte pouze v pořadu Kurňa, co to je? 08.09. 01:35 08.09. 02:35
Na plac! 08.09. 02:35 08.09. 03:10
ANIMÁČEK 08.09. 05:35 08.09. 06:30
Zázraky planety ZeměPlaneta Země skrývá mnohá tajemství... Kanadský dokumentární seriál (2009) 08.09. 06:30 08.09. 07:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (120 min) 08.09. 07:05 08.09. 09:25
Věřte nevěřte (26,27)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 08.09. 09:25 08.09. 11:30
BuldozerBývalý hráč amerického fotbalu Bud Spencer se ujme mladých italských kluků, aby je připravil na zápas s americkými vojáky. Italsko-německá komedie (1978). Dále hrají R. Harmstorf, O. Dell'Acqua, M. Stefanelli, G. Vettorazzo, R. Kolldehoff a další. Režie M. Lupo (109 min) Jednotka namachrovaných amerických vojáků dohodne utkání v americkém fotbale s partou obyčejných italských kluků. Je jasné, kdo je favoritem, vojáci ani na vteřinu nepochybují o svém vítězství. Jenže trénování jejich protivníků se ujme bývalý špičkový hráč, kterému říkají Buldozer (Bud Spencer). Podaří se mu nemožné? 08.09. 11:30 08.09. 14:00
Big Ben: Válka hvězdI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi-série (2004). Hrají O. Fischer, K. Jacob, R. Drexel, N. Hoger, D. Zich a další. Režie W. F. Henschel (92 min) (Premiéra) Komisař Berghammer jede se svou matkou na tři dny do hotelu Alpský zámeček. Majitelka hotelu paní Klára Sailingerová vede svůj podnik po manželově tragické smrti sama, ale nejde jí to úplně lehce. Právě se například pohádala se svým italským kuchařem a dala mu výpověď. Roland, syn paní Sailingerové, který se má zanedlouho podle otcovy závěti stát spolumajitelem hotelu, by se rád věnoval i se svou dívkou Yvonne hudbě, ale matka chce, aby zůstal v hotelu, a dokonce hodlá svůj podnik rozšířit, aby lépe konkuroval Mosbacherovu hotelu Encián. O její hotel s pozemkem má zároveň zájem i vychytralý obchodník Tony Rambold, který ho chce přebudovat na luxusní golfový hotel. Klára půjčí svůj deštník klientce hotelu, na kterou však vzápětí spadne klec, používaná při opravách staveb. Ben i se Sabrinou dojdou k názoru, že útok byl pravděpodobně veden proti Kláře, kterou si vrah pouze spletl. V tom je utvrdí i dva další rychle za sebou následující pokusy ji zabít. 08.09. 14:00 08.09. 16:05
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář (Premiéra) 08.09. 16:05 08.09. 17:10
ZáchranářiNikdo nezná tenkou hranici mezi životem a smrtí tak dobře jako oni. Záchranáři. V situacích, kdy jde doslova o všechno. Čtyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! (Premiéra) 08.09. 17:10 08.09. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 08.09. 18:30 08.09. 19:15
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 08.09. 19:15 08.09. 20:20
Lilly Schönauer: Nejlepší den pro láskuValerie je tajně zamilovaná do svého šéfa, který o ni nejeví žádný zájem. Když se rozhodne upoutat jeho pozornost, přichází do jejího života Jan... Německý romantický film (2010). Hrají S. Schütt, J. Weigend, G. Ricciarelli, K. Stemberger, B. Zeh a další. Režie H. Barthel (88 min) (Premiéra) Agentka cestovní kanceláře Valerie už dlouho tajně miluje svého šéfa Martina, ten o ni ale nejeví zájem. Valerie by ráda upoutala jeho pozornost novými šaty a během nákupu šatů narazí v obchodě na mladého architekta Jana. Nechtěně mu polije nový oblek kávou, a tak mu předá svou vizitku, aby mu mohla uhradit vzniklou škodu. Jan potřebuje oblek na zítřejší prezentaci svého projektu, odnese jej tedy do čistírny. Ve spěchu ale zapomene v čistírně peněženku a vzápětí ho srazí auto. Jan upadne do bezvědomí a je odvezen do nemocnice. Nemá u sebe žádné doklady, v jeho kapse je pouze Valeriina vizitka, a tak ji personál nemocnice požádá o pomoc s identifikací pacienta... 08.09. 20:20 08.09. 22:10
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších 08.09. 22:10 08.09. 23:05
ANO nebo NEV nové soutěžní zábavné hře můžete poměřit své síly s celebritami. Nepůjde jen o znalosti ale i o značnou dávku štěstí. V soutěži plné hodnotných cen, kterou moderuje Vlasta Korec, jde jen o jediné - odpovíte ano, nebo ne? 08.09. 23:05 09.09. 00:10

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Věřte nevěřte (1,2)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 08.09. 02:00 08.09. 04:00
Na plac! 08.09. 04:00 08.09. 05:10
Konec vysílání 08.09. 05:10 08.09. 05:45
BlackoutČlen protidrogové jednotky ztratil po autonehodě paměť. Teď musí obnovit svůj dosavadní život, rodinu i kolegy. Jeho bývalý parťák je napojen na drogovou mafii... Německý krimi seriál (2006). Hrají M. Maticevic, D. Raacke, R. Wiesnekker, M. Knobloch, H. Schönemann a další. Režie H.-G. Bücking a P. Keglevic Paul je s Borisem na místě činu, před kancelářskou budovou a chce vědět všechny podrobnosti. V budově objevuje Paul firmu ?Born and Partner“. Ale ani jeho bratr Christoph ani jeho sousedka Carla, kteří oba pro Borna pracují, mu nedokážou říci, co Lili v den vraždy v budově dělala. Boris je pod velkým tlakem. Naléhá na něj Turgut, který chce vědět, na co všechno si Paul dokáže vzpomenout. Robert Voss a jeho jednotka obrátí vzhůru nohama byt jednoho z dealerů. Mezi zatčenými jsou i dva nezletilí: John Seifert a Sebastian. Vyšetřovatelé se ale soustřeďují na jednoho ze zatčených Turků, Mehmeta Ersoye a jeho napojení na tureckou mafii. Sebastian a John jsou propuštěni a John je zanedlouho nalezen mrtvý. Při pokusu vrátit mafiánům ukradené peníze z drogových obchodů, dostane Sebastian do velkého nebezpečí svoji přítelkyni Lottu 08.09. 05:45 08.09. 06:45
Agathe: Všechno nebo nicPětihvězdičkový hotel, prominentní hosté a vražda krásné krupiérky. Agathe, dáma s detektivními sklony, ani na dovolené nezahálí... Německo-rakouská krimi série (2005). Hrají R. Drexel, H. P. Korff, M. Krückl, G. Berger, S. Kirchberger a další. Režie H. Metzger (89 min) Penzistka Agathe Heilandová luští ráda nejen detektivní příběhy, ale i křížovky. Pět let pravidelně posílá tajenku s řešením ? a konečně je vylosována a vyhrává cenu: týdenní pobyt v luxusním hotelu u Achensee (Achenského jezera) pro dvě osoby. Kdo jiný by měl Agathe doprovodit než její přítel antikvář Cornelius Stingermann? Jelikož má Agathe oči otevřené, brzy zjistí, že majitel hotelu Mühlheim cosi skrývá, že manželství prominentních hostů Marion a Conrada von Klierových neklape, že Marion našla útěchu v náručí Conradova tajemníka Bernda ? a že v místním kasinu určití hosté záhadně vyhrávají. Nebyla by to Agathe, kdyby se tomu nepokusila přijít na kloub. Navíc ve stejném hotelu tráví dovolenou komisař Krefeld se svojí milenkou Rosi. Když je zavražděna půvabná krupiérka Viola Riedelová, padne podezření na jejího přítele Andyho Böhmera, ale je skutečným vrahem? Komisař Krefeld je o tom přesvědčený. Ovšem podle Agathe je Andy nevinný... 08.09. 06:45 08.09. 09:20
Matlock III (12,13)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Třetí řada amerického krimi seriálu (1988-1989). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 08.09. 09:20 08.09. 11:50
Live Teleshopping 08.09. 11:50 08.09. 14:00
Wolffův revír (3,4)Vraždy, únosy, loupeže... to vše musí řešit komisař Wolff v hlavním městě Berlíně. Německý krimi seriál (2000). Hrají J. Heinrich, N. Seiffert, S. Merting, K. Pönitz, E. Heise a další (Premiéra) Kriminální seriál, který se pohybuje mezi rutinní všedností a zvláštností každého jednotlivého případu a v němž se případy vyšetřují a objasňují s pomocí lidského a často psychologického jemnocitu a menšího fyzického nasazení. V centru dění stojí komisař Andreas Wolff (Jürgen Heinrich), angažovaný čtyřicátník s rozumem, srdcem a citem pro oběti a pachatele, pro něhož je spravedlnost někdy důležitější než zákon. Při řešení případů v hlavním městě Berlíně Wolffa účinně podporují jeho spolupracovníci. Kolega Günther Sawatzki (Klaus Pönitz) je Wolffovou pravou rukou a často mu pomáhá z nebezpečných situací. 08.09. 14:00 08.09. 16:00
Agathe: Andělská křídlaPoklidný víkend u jezera naruší dámě s vášní pro kriminalistiku vražda mladé novinářky a hlavním podezřelým je komisař Krefeld... Německo-rakouská krimi série (2006). Hrají R. Drexel, H. P. Korff, M. Krückl, M. Walch, R. Zech a další. Režie H. Metzger (89 min) Agathe Heilandová vyráží se svým přítelem Corneliem Stingermannem kempovat do Rakouska, do Korutan. Těší se na klidný víkend u jezera. Následujícího rána se však na vodní hladině rojí jeden policejní člun za druhým. V loděnici u vily naproti kempu je nalezena zavražděná mladá novinářka Monika Stettenová. Poslední, kdo s ní mluvil, byl komisař Krefeld, a navíc měla kolem krku jeho kravatu. Komisař Krefeld přijal totiž pozvání na oslavu narozenin své známé, Caroline Buchholzové, na které se sešla zdejší smetánka, a Monika byla také u toho. Vyšetřovatel Hakl má věc za vyřešenou. Má za to, že vrahem je komisař Krefeld. Agathe podnikne vše možné, aby svému ?oblíbenci“ pomohla. Nemůže ho přece nechat napospas neschopnému vyšetřovateli! 08.09. 16:00 08.09. 18:00
Velkolepé století (10,11)Život v harému znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... První řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, F. Ahmet, A. Hafsa Sultan, M. Uzerli, O. Yalabik, N. Aysan a další. Režie M. Okay (Premiéra) Turecký seriál o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 08.09. 18:00 08.09. 20:20
Big Ben: Vídeňská krevI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi série (2005). Hrají O. Fischer, K. Abt, R. Drexel, K. Fischerf, G. Gillian a další. Režie W. F. Henschel (93 min) (Premiéra) Resi Berghammerová dostává pozvání od přítelkyně Gerdy, aby se zúčastnila absolventského plesu své kmotřenky Fanny ve Vídni. Stane se ale něco hrozného: v noci před plesem je Gerda zavražděna jedem na krysy. Ben cestuje ve velkých obavách do Vídně také, protože jeho matka je od Gerdiny smrti nezvěstná. Během týdne umírají ve Vídni za záhadných okolností další 2 ženy ? opět na otravu krysím jedem. Když se Resi
Autor:
NOVA - 08.09.20180

NOVA - 08.09.2018

Televizni program na 08.09.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Než si pro nás přijde(The Bucket List) Nikdy není pozdě splnit si sny, zamyslet se nad životem a napravit dávné chyby. USA 2007, dobrodružná komedie. Hrají Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd, Rob Morrow, Alfonso Freeman a další. Režie Rob Reiner Carter Chambers a Edward Cole jsou zcela odlišní. Jeden je černoch, druhý běloch, jeden je prostý automechanik, druhý bohatý vlastník miliardového obchodního impéria. Jeden prožil příkladný život s jedinou ženou, dětmi a přáteli, kterým vždy pomáhal, jak mohl. Druhý má za sebou několik krátkých manželství, má jedinou dceru, s níž se nestýká, a s oblibou terorizuje své okolí. Jeden chtěl být profesorem historie a je pyšný na své vědomosti, druhý chtěl vydělávat peníze a je pyšný na to, kolik jich má. Dvě věci však mají společné. Nepříjemnou zprávu o zdravotním stavu a nemocniční pokoj, do kterého je svede osud a Edwardovo rozhodnutí, že v nemocnici, kterou vlastní a málo podle něj vydělává, budou všechny jednolůžkové pokoje nahrazeny dvoulůžkovými. Pres všechny rozdíly se muži pomalu sbližují a jednoho dne Edward objeví zmačkaný papír, na který Carter začal psát, čeho chtěl v životě dosáhnout a co chtěl prožít. Přesvědčí ho, že by měl seznam naplnit, a přidá do něj několik svých položek. Potom na vlastní zodpovědnost opustí nemocnici a s pomocí Edwardova asistenta Tommyho vyrazí. Absolvují seskok padákem, automobilový závod, nechají si udělat tetování, zaletí si do Francie, dají si kafe na vrcholku egyptské pyramidy. Společná cesta kupodivu není jen sérií výstředních zážitků, ale má pro oba mnohem hlubší význam. Vede je k úvahám o smyslu života, sebezpytování a pokusu o napravení chyb, kterých se v životě dopustili. (skryté titulky) 08.09. 14:50 08.09. 16:40
Princ z Persie: Písky času(Prince of Persia: The Sands of Time) Adoptivní syn perského krále a princezna znepřátelené země musí ochránit starověkou dýku, která může vrátit čas a umožnit majiteli vládnout světu. USA 2010, fantasy. Hrají J. Gyllenhaal, G. Arterton, B. Kingsley, A. Molina, S. Toussaint, T. Kebbell, R. Coyle a další. Režie M. Newell V dávných dobách vznikla říše zvaná Persie. Její král byl mocný i moudrý a v místech, která dobyla jeho vojska, vždy nastolil pořádek. Měl dva syny, v očích boha však nebyla jeho královská rodina úplná, proto adoptoval chudého sirotka Dastana, který se stal jeho třetím synem - bez nároku na korunu, protože nebyl vznešeného rodu. O mnoho let později se všichni královi synové účastnili válečného tažení. Přes králův zákaz útočit na posvátné město Alamút princové dají na radu králova bratra a zahájí boj. Město je dobyto, princezna Tamina , stražkyně města, je uvězněna a bratři získávají tajemnou dýku, která může svého majitele přenášet v čase. I když krále útok na posvátné město rozhněvá, nakonec se vydá do Alamútu, aby se syny a bratrem oslavil válečný triumf. Ještě téhož dne je otráven a vina padne na Dastana. Aby princ očistil své jméno a našel skutečného vraha, musí rychle uprchnout. Společně s ním utíká i princezna Tamina... (skryté titulky) 08.09. 16:40 08.09. 18:55
HelenaDcery a další cizinci Helena je nešťastná z faktu, že Brázdovi umírají dřív než Musilovi. V této depresi ji posílí fakt, že na návštěvu má přijet Danova babička Květa Musilová. Čiperné Květě je osmaosmdesát a jejímu otci bude sto osm let. Kristýna cítí, že její vztah s kariérově neúspěšným Davidem spěje ke svému konci. Klára se s Martou přetahuje o Zdeňka Tylečka. Helena vyzvídá, s kým je Iveta těhotná? Komediální seriál TV Nova (2013). Hrají S. Pogodová, L. Noha, P. Hřebíčková, K. Belzová, M. Hruška, G. Bubník, P. Mourková, J. Šulcová, J. Plesl a další. Režie I. Macharáček (skryté titulky) 08.09. 18:55 08.09. 19:30
Televizní noviny 08.09. 19:30 08.09. 20:15
Tvoje tvář má známý hlas V.Jak se naši noví soutěžící vypořádají s prvním zadáním obávané Rulety hvězd? Kdo zazáří a kdo nedokáže ohromit stálou porotu ve složení Jakub Kohák, Janek Ledecký a Aleš Háma? A kdo usedne za porotcovský stůl jako hvězdný host? To se dozvíte už ve druhém kole show Tvoje tvář má známý hlas. Moderuje Ondřej Sokol (2018) (premiéra) 08.09. 20:15 08.09. 22:55
Grizzly zabiják(Into the Grizzly Maze) Dva bratři se ocitnou v boji na život a na smrt s obrovským rozzuřeným medvědem, který je jim v patách. Kanada, USA 2015. Hrají James Marsden, Billy Bob Thornton, Thomas Jane, Piper Perabo, Scott Glenn, Adam Beach a další. Režie David Hackl Rowan se vrací z vězení do svého rodného městečka na Aljašce. Je to překvapení i pro jeho staršiho bratra Becketta, který je policistou. Jejich setkání po sedmi letech je typické, Rowan se porve s pasákem a jeho bratr musí zasáhnout. Poté se Beckett dozvídá, že v lese se objevil nebezpečný grizzly, vydá se hledat svou hluchoněmou manželku, která v lese loví do pastí zvěř, kterou pak očkuje a vybavuje čipy. Druhý den, když je Rowan na cestě do Medvědího bludiště, nachází policie jednoho roztrhaného zloděje dřeva a dalšího muže pohřešuje. Na místě neštěstí se objevuje i starý lovec Douglass. Kdysi ho napadl medvěd a on přežil jen náhodou. Varuje bratry, že tento grizzly je zákeřný, velice chytrý a že bude zabíjet znovu. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. 08.09. 22:55 09.09. 00:40
Kriminálka Las VegasV zábavním parku dojde k nehodě, dva vozíčky horské dráhy vyletí z dráhy a šest lidí se zabije. Při vyšetřování je však jeden z mrtvých označen za nepravděpodobnou oběť nehody. Grissom a Sára zjistí, že mladík byl zabit před nehodou a vše bylo nastrojeno tak, aby tato nehoda zakryla vraždu. Warrick a Catherine vyšetřují vraždu malé třináctileté dívenky, ta byla nalezena s přeraženým krkem. Podezřelou je matka holčičky. Americký seriál (2003). Hraji W. L. Petersen, M. Helgenberger, G. Dourdan, J. Fox, G. Eads, P. Guillfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall a další. 08.09. 02:05 08.09. 03:10
Život ve hvězdáchSilné emoce a slzy dojetí, splněná přání a sny, sdílená radost a úsměvy štěstí. Nový pořad, ve kterém hlavní roli máte Vy! 08.09. 03:10 08.09. 03:55
Lví hlídka(The Lion Guard) Simbův synek Kion pomalu dospívá, proto je na čase, aby převzal zodpovědnost, začal chránit Lví říši a ctil zákony přírody. Na tento náročný úkol ovšem není sám. Po jeho boku stojí jeho věrní přátelé a oddaní spolubojovníci, členové Lví hlídky... Americký animovaný seriál (2016). 08.09. 06:00 08.09. 06:25
Looney Tunes(The Looney Tunes Show) Kouzelný svět králíka Bugse a kačera Daffyho... Americký animovaný seriál (2009) 08.09. 06:25 08.09. 06:50
Kačeří příběhy (2, 3)(Ducktales) Nekonečná dobrodružství tří malých kačerů a jejich strýčka Skrblíka. Americký animovaný seriál (1989) 08.09. 06:50 08.09. 07:35
Show Toma a Jerryho(The Tom and Jerry Show) Kdo by je neznal? Protřelý kocour Tom a chytrý myšák Jerry se vracejí v novém kabátě... Americký animovaný seriál (2014) 08.09. 07:35 08.09. 07:55
Tvoje tvář má známý hlas V.Fenomenální show je zpět! Po roce přichází zbrusu nová řada velkolepé zábavné soutěže Tvoje tvář má známý hlas! Těšit se můžete na první výkony této hvězdné osmičky: Jan Révai, Robert Jašków, Patrik Děrgel, Vojtěch Drahokoupil, Jitka Schneiderová, Michaela Badinková, Eva Burešová a Tereza Mašková! V roli moderátora se opět vrací Ondřej Sokol! To si nemůžete nechat ujít! (2018) 08.09. 07:55 08.09. 11:15
KořeníVšechny vůně světa Planeta je místo, kde se dějí věci, o kterých se vám ani nezdá. Pojďte se dívat... (premiéra) 08.09. 11:15 08.09. 12:05
Volejte Novu 08.09. 12:05 08.09. 12:45
Rady ptáka LoskutákaAbyste se nenudili, je tu pořad pro kutily! Pořad plný rad, inspirace a nápadů pro zahrádkáře, kutily i chovatele. Moderuje Petr Rychlý. (premiéra) 08.09. 12:45 08.09. 13:50
Víkend 08.09. 13:50 08.09. 14:50

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
College Road TripKdyž si Melanie chtěla prohlédnout novou školu s nejlepšími kamarádkami, netušila, že se přidá i otec. USA 2008, komedie. Hrají Martin Lawrence, Raven-Symoné, Brenda Song, Adam LeFevre, Kym Whitley, Margo Harshman a další. Režie Roger Kumble Studentka Melanie končí střední školu a doufá, že konečně udělá první krok k nezávislosti. Naplánuje obhlídku vysokých škol, které chce spolu s nejlepšími kamarádkami navštívit. V tom by nejspíš nebyl žádný problém, kdyby její úzkostlivý otec nevybral onu vysněnou školu místo ní. Samozřejmě nehodlá nechat dceru jet samotnou, a tak se spolu vydávají napříč Spojenými státy. Cesta po univerzitách probíhá jinak, než si Melanie představovala. Otec ji totiž nejprve odveze na Severozápadní univerzitu, kde se ji s pomocí najatých herců pokusí přesvědčit, že tato vysoká škola je nejlepší. Další komplikace přichází, když se ztratí v lese, píchnou gumu a Melanie objeví v autě bratra Treye a jeho inteligentní prasátko. Výlet se postupně změní v dobrodružství plné smůly, nehod a zmatků. 08.09. 02:55 08.09. 04:25
Jesse Stone: Tenký led(Jesse Stone: Thin Ice) Další z příběhů policejního šéfa z městečka Paradise v Massachussets. USA 2009, krimi. Hrají Tom Selleck, Kathy Baker, Kohl Sudduth, Leslie Hope, Stephen McHattie, William Sadler, Jessica Hecht a další. Režie Robert Harmon Policejní šéf v Paradise Jesse Stone se zaplete do přestřelky, při které je těžce zraněn jeho kamarád, velitel oddělení vražd Healy. Nadřízení z vnitřních záležitostí odvolají Jesseho ze služby, což zapříčiní jeho delší nepřítomnost ve městě a nevítanou pozornost tamní městské rady. Stone má skvělý instinkt, a i když má k ruce jen dva kolegy, lehce zvládá náročné případy. Přestože riskuje svoji kariéru, začne pátrat po chlapci, který byl po narození unesen z porodnice. I když bylo nalezeno mrtvé tělíčko chlapečka, jeho matka nikdy nepřestala věřit, že její syn stále žije. Současně se Jesse na vlastní pěst pustí do vyšetřování střelby na velitele Healyho. Nakonec útočníka dopadne a vypátrá totožnost ženy, která před 7 lety po smrti svého novorozeného syna přímo v porodnici ukradla cizí miminko... 08.09. 01:35 08.09. 02:55
Můj nejoblíbenější Marťan(My Favorite Martian) Bláznivá komedie o potrhlém mimozemšťanovi, který natropí spoustu zmatků a dokonale zamotá život jednomu televiznímu reportérovi. USA 1999, rodinný. Hrají Jeff Daniels, Christopher Lloyd, Elizabeth Hurley, Daryl Hannah, Wallace Shawn a další. Režie Donald Petrie Televizní reportér Tim se vrací v noci z natáčení, když mu nad hlavou proletí neznámé těleso a nedaleko ztroskotá. Když přijde domů, začnou se u něj dít podivné věci. Objeví tam neznámého člověka, ze kterého se vyklube trochu potrhlý, ale mírumilovný Marťan. Na začátku si moc nerozumí a Tim se s ním snaží natočit exkluzivní reportáž. Nakonec se skamarádí a zažijí spolu několik ztřeštěných příhod. Na stopu mimozemšťana se ale dostane tajemná vládní agentura v čele se sadistickým ufologem. Tim se mezitím snaží opravit létající talíř, aby mohl jeho nový přítel co nejrychleji odcestovat na svou domovskou planetu. 08.09. 06:20 08.09. 08:05
Můj přítel MonkMonka natáčí televize. Pro pořad In Focus ho sledují při řešení jeho jubilejního stého případu. Je jím vražda mladé herečky, která byla nalezena uškrcena na chodbě domu, kde bydlela. Monk zjistí, že z kabelky oběti se ztratila její rtěnka, a na základě další poznatků dojde k závěru, že oběť svého vraha znala. Příštího dne je stejným způsobem zavražděna další mladá herečka a opět jí chybí rtěnka. Monk stále nemůže zachytit žádnou stopu, i když už byla objevena třetí oběť. I ona je herečka, byla zabita stejným způsobem, ale jinak nemá s předchozími dvěma, které se znaly, nic společného. Jediná spojitost, kterou Monk objeví, je, že je všechny tři fotografoval stejný fotograf, Douglas Thurman... Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 08.09. 08:05 08.09. 09:00
Můj přítel MonkSlavná herečka Sally Larkinová byla unesena, právě když vycházela z klenotnictví. Údajně prý na ulici zahlédla svého manžela, se kterým se právě rozváděla. Monk je přizván k vyšetřování, ale je zcela bez invence, nedaří se mu. Prvním podezřelým je hereččin manžel, multimilionář Aaron Larkin. Monk, Stottlemeyer a Disher ho navštíví v jeho honosném sídle. Larkin popírá, že by měl s únosem cokoli společného. Monk je stále naprosto nesoustředěný, večer se rozhodne sjednat si tajně schůzku s hypnotizérem. Druhého dne se Monk chová velmi podivně - místo vyšetřování chce na pozemku Larkinových pořád lézt na stromy. Natalie je z toho zmatená, a když si pak Monk začne povídat se žábou,
Autor: