Denní archiv Září 8, 2018

0

NHL 19 vyjde oficiálně 14. září 2018

Členové pro­gra­mu EA Access můžou začít hrát už od vče­ra.  Já už si svo­ji hru nain­sta­lo­val a hle­dám roz­dí­ly opro­ti NHL 18. Bohužel jsou mini­mál­ní, a tak budu muset hle­dat (krom nové­ho módu a slav­ných hrá­čů do NHL) roz­dí­ly opro­ti loň­ské hře lupou. …

Autor:
0

The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete!

Vězení, ze kte­ré­ho není úni­ku? Hodiny a hodi­ny pře­mýš­le­ní, kterak obelstít dozor­ce, spo­luvěz­ně a vymys­let tu nej­lep­ší ces­tu ven. A ješ­tě u toho vypa­dat jako vzor­ný vězeň, co nej­víc se zúčast­ňo­vat spo­leč­ných akti­vit a nabí­rat síly a vědo­mos­ti ve fit­ku a knihov­ně. To všech­no odvrá­tí nežá­dou­cí pozor­nost dozor­ců od vaší oso­by a vy máte při­pra­ve­nou půdu pro útěk.

Či spí­še pro pokus o útěk. Není to tak jed­no­du­ché.

Halda trpě­li­vos­ti

Celá hra je hlav­ně o pře­mýš­le­ní nad orga­ni­za­cí dne, nad taj­ný­mi skrý­še­mi, kterak obelstít den­ní ruti­nu a plnit i úko­ly od věz­ňů, kte­ré vám mohou někdy i vel­mi pomo­ci. Někdy ne. V tom­to hod­ně pomů­že tuto­rial, kte­rý napo­ví a uká­že, jaký­mi způ­so­by se lze dostat ven. Sem tam dosta­ne­te i nápo­vě­du pří­mo v mapě, ale vět­ši­nou si musí­te meto­dou pokus-omyl všech­no vymys­let sami. A to je prá­vě to, co netr­pě­li­vé odra­dí, a zary­té hrá­če zary­je do hry ješ­tě víc.

TIP: Tajná při­hrád­ka v cele je sku­teč­ně taj­ným tipem. Jen do chví­le, než je odha­le­na. Pak vás čeká samot­ka a přís­né úko­ly pro ješ­tě tres­ta­něj­ší věz­ně. A když na samot­ce oškrá­be­te bram­bo­ry, tak si strá­ve­ný čas sní­ží­te.

A mimo­cho­dem, taj­né vězeň­ské noč­ní hrát­ky jsou legrač­ním zpes­t­ře­ním, no co… asi jako ze živo­ta, vaši spo­luvěz­ni nejsou žád­né cuk­ro­vé panen­ky, tak­že i na ně si musí­te dávat pozor, stej­ně jako věč­ně se cou­ra­jí­cí dozor­ce.

Příjemná hud­ba a skvě­lé mapy

Podkresová hud­ba je pří­jem­ná, udr­žu­jí­cí pozor­nost, ale záro­veň nikterak ruši­vá nebo ener­gic­ká. Prostě tako­vá ako­rát, neru­ší i toho, kdo zrov­na nehra­je. Příjemný pod­kres – za tohle jed­no­znač­ně palec naho­ru!

I pro­stře­dí, ve kte­rých se věze­ní nachá­zí se může růz­ně měnit. Jedoucí vlak nebo vesmír­ná sta­ni­ce, ze kte­ré se prý vůbec nikdy nikdo nedo­stal… no tak bude­te prv­ní! A to je oprav­du nej­těž­ší level, nad kte­rým může­te strá­vit i dlou­hé hodi­ny.

Nebo si nechat pomoct, pro­to­že hra je vyba­ve­na i hrou pro více hrá­čů, mul­tipla­yer až pro čty­ři hrá­če potě­ší. Jestli vám to ale pomů­že, to je otáz­kou, ale víc hlav, víc ví.  Můžete si pomo­ci, pro­to­že hra je cel­ko­vě nasta­ve­na v doce­la vel­ké obtíž­nos­ti a musí­te neu­stá­le pře­mýš­let, držet pozor­nost a nedě­lat chy­by. Není tak jed­no­du­ché utéct, což může být únav­né a ty chví­le, kdy začí­ná­te stá­le od píky mohou někte­ré hrá­če odra­dit. To by se dalo udat jako nevý­ho­da hry – ta obtíž­nost moh­la být men­ší, pří­pad­ně ubrat na den­ních ruti­nách, kte­ré vyža­du­jí dob­ré orga­ni­zo­vá­ní času, bez kte­ré­ho se nedo­sta­ne­te dál, do hra­tel­něj­ších a zábav­něj­ších pozic.

Čas utí­ká, váže­ní věz­ni, tak­že nástup na ran­ní ruti­nu a…. za pár dní ať vás tu už nevi­dí­me……

Autor:
0

Mám tě ráda, tati

Nakladatelství Grada vyda­lo nedáv­no uni­kát­ní kníž­ku Mám tě ráda, tati. Tahle kni­ha vyšla v edi­ci s názvem Vyplňte a daruj­te a díky může­te ori­gi­nál­ně vyjá­d­řit lás­ku a náklo­nost dané oso­bě. Jedná se o poči­ny, kte­ré si oblí­bi­li (nejen) mla­dí lidé po celém svě­tě a nyní jsou popu­lár­ní i u nás v České repub­li­ce. Kromě té pro tátu už vyšly kni­hy Co na tobě milu­ji a Mám tě ráda, mami - a pod­le vyjá­d­ře­ní nakla­da­tel­ství v tomhle roce plá­nu­jí vydat ješ­tě dal­ší kni­hy z toho­to cyk­lu zamě­ře­né napří­klad na pra­ro­di­če.

Kniha má pře­bal, kte­rý tro­chu při­po­mí­ná památ­ník. Název kni­hy je dopl­ně­ný srdíč­kem a v pra­vém dol­ním rohu se nachá­zí samo­lep­ka Vyplňte a daruj­te, kte­rá se ale snad­no odle­pit. Jak už samo­lep­ka a název edi­ce napo­ví­da­jí, kni­ha je urče­na k vypl­ňo­vá­ní a daro­vá­ní, tak­že zapo­meň­te na to, že do knih se nepí­še a pusť­te se do vypl­ňo­vá­ní. Knihu může­te dotvo­řit spo­leč­ný­mi foto­gra­fie­mi, vzka­zy a vzpo­mín­ka­mi a při­pra­vit tak oprav­du auten­tic­ký a jedi­neč­ný dárek.

Otázkou ovšem je, kolik tatín­ků podob­ný dárek oce­ní. Ne všich­ni muži mají rádi podob­ná sen­ti­men­tál­ní vyzná­ní, pokud má však váš tatí­nek cit­li­vou duši, může­te se bez obav pus­tit do vypra­co­vá­vá­ní jdnot­li­vých zadá­ní.  Některá jsou snad­ná, nad dal­ší­mi se tře­ba zamys­let. Někdy sta­čí jen zaškrt­nout tu správ­nou mož­nost tak, jako ve škol­ních tes­tech (správ­ná je ta, kte­rá nej­líp opi­su­je váš vztah s tatín­kem), jin­dy odpo­věď podrob­ně popsat. Až dopí­še­te závřeč­né vyzná­ní, zís­ká­te ori­gi­nál­ní podě­ko­vá­ní pro vaše­ho tátu. Poděkování, ve kte­rém bude vaše spo­leč­ná minu­lost, pří­tom­nost i budouc­nost.

Hodnocení: 80%

MÁM TĚ RÁDA, TATI

Autorka: Alexandra Reinwarth

Originální název: Was ich an dir lie­be, Papa

Překlad: Iva Michňová

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 96…

Autor:
0

Nejznámější české a moravské lidové písničky

Z velkého bohatství českých, moravských a slezských písní jsme vybrali ty nejznámější. Tedy známé alespoň pro nás, kteří ještě pamatujeme zpívání doma, ve škole, na prázdninách u táboráku, na výletech a vejšlapech po krajině. Okolo Hradce, Chodíme, chodíme, Okolo Frýdku – kdo by je neznal? A přece se nějak vytrácejí z našeho života. Aby se tyhle milé písničky nezapomněly docela, připravili jsme je pro vás spolu se snadnou klavírní úpravou i akordovými značkami, pokud se budete chtít doprovázet na kytaru. A také s půvabnými kresbami Kamily Skopové, provázejícími nás zároveň světem dobových lidových oděvů. To se ví, že se nám do výběru nepodařilo vměstnat všechny krásné lidové písně. Ty čekají na další pokračování zpěvníku. A teď už nalaďte hlasy, nástroje a – raz, dva, tři…

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 199.00 Kč

Autor:
Čas vlků0

Čas vlků

Starodávná legenda praví, že v každém člověku žijí dva vlci a neustále bojují o tlukot srdce. Jeden z nich je strach a nenávist a ten druhý láska a důvěra. Který z vlků vyhraje? Ten, kterého živíme. Švédsko na samém počátku 2. světové války. Hlavními hrdiny příběhu jsou sirotci Magdalena a Nils, jejichž jediný příbuzný - strýc, který se vrátil z Ameriky - jim odkázal veškeré své bohatství. Díky nečekanému dědictví začínají nový život i slibnou kariéru, ale hrůzy počínající války pronikající z kontinentu je vedou k pomoci potřebným. Do příběhu vstupuje Carl-Magnus Rytterholm, obdivovatel nového hrdiny - Adolfa Hitlera. Ale po boku zla jako vždy kráčí láska. Při hledání tří zmizelých finských válečných dětí se osudově setkají Magdalena a Carl-Magnus a jejich odvaha a obětavost změní život nejen jim, ale i mnoha dalším lidem. Čas vlků je kniha o odvaze a lásce ve stínu války. O odvaze postavit se za to, v co v nitru věříme, za slabé a bezbranné, odvaze bránit právo na svobodu těla i ducha a neuposlechnout rozkazy. I nejčernější temnotou jasně prosvítá zářivé světlo lásky a naděje. A coby symbol boje dobra se zlem čtenáře celou knihou doprovázejí tři sněhobílí vlci.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 379.00 Kč

Autor:
Pedagogická psychologie pro učitele0

Pedagogická psychologie pro učitele

Učebnice se zaměřuje na psychologické otázky učení, vyučování a výchovného působení na děti a dospívající. Objasňuje podstatu nejčastějších problémů, s nimiž se pedagogičtí pracovníci setkávají při řízené socializaci a jejích poruchách, včetně konfliktů odehrávajících se v každodenních školních interakcích. Publikace se zabývá řadou důležitých témat, jako je například: • charakteristika pedagogické psychologie, její historický vývoj a interdisciplinární vztahy • problematika výběru a uspořádání učiva, volby vhodných metod a forem hodnocení • vliv primární socializace na sebepojetí jedince, jeho společenské zařazení a rizikové chování • diagnostické metody a výzkumné přístupy využívané při pedagogické diagnostice a při vypracování kvalifikované pedagogické prognózy • otázky výchovného poradenství a poskytování poradenských služeb • psychosociální aspekty pedagogické psychologie, role školy a vzdělávání ve společnosti • pedagogická autorita, specifika komunikace v pedagogickém procesu, řešení nedorozumění • problematika agrese a podpory prosociálního chování Kniha je určena především studentům pedagogických oborů, množství nových podnětů v ní však najdou také stávající učitelé, vychovatelé, trenéři, mistři odborné výuky, sociální pedagogové a psychologové působící na děti a mládež.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 549.00 Kč

Autor:
Biodynamické vinohradnictví a vinařství0

Biodynamické vinohradnictví a vinařství

Biodynamické pěstování révy vinné zahrnuje nejen péči o révový keř v souladu s přírodními a kosmickými rytmy, ale je založeno zejména na péči o půdu, která keř vyživuje. Je-li půda zdravá, plná užitečných mikroorganismů a organické hmoty, není nutné používat chemická hnojiva. Cílem biodynamického pěstitele je eliminovat cizorodé vstupy, které ekosystém vinice zatěžují, a posilovat zdravotní stav révových keřů pouze nezbytnými, v místě vyrobenými bylinnými preparáty, výluhy a zákvasy, jež udržují půdu živou a vitální. A vinař svou prací ve vinném sklepě uzavírá proces, kterému podléhají i veškeré práce na vinici. Vyrábí víno autentické, prosté veškerých přídatných látek, odrážející staré technologické postupy a um našich předků.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 199.00 Kč

Autor:
0

Prokletá a tajemná místa Čech a Moravy

Existují místa, která v nás na první pohled vzbuzují nepříjemné pocity. Nezřídka pak zjistíme, že se zde v minulosti odehrála nějaká strašlivá událost, která místo nesmazatelně poznamenala. Veronika Rubínková vás ve svých vyprávěních zavede na devět míst, jejichž děsivé atmosféře se můžete poddat nejen na papíře. Snad ve vás zvítězí zvědavost a po přečtení knihy (která je zároveň průvodcem) se je vypravíte poznávat na vlastní oči...

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 203.00 Kč

Autor:
0

Treatment of calcaneal fractures

A key role in the function of the foot is played by the calcaneus to which the weight of the whole body is transmitted through the talus. With a powerful pull of the Achilles tendon attached to it, the calcaneus acts as a part of the lever arm which sets the foot in motion, in terms of morphology, it is one of the most complex bones of the human body. Anatomical reconstruction of a broken calcaneus is one of the prerequisites for restoration of its important functions. Operative treatment of calcaneal fractures is both a big challenge and responsibility for all orthopaedic surgeons. One false step in the surgery may have fatal consequences. Sometimes the surgery resembles solving a 3D puzzle where each piece must be accurately positioned, to achieve the correct shape. Understanding the principles of treatment of calcaneal fractures requires long-term efforts, systematic study and ample practical experience. There is no comprehensive publication in the Slovak literature that would deal with calcaneal fractures. The Czech literature contains two valuable monographs in this field, namely Wondrák: Zlomeniny kosti patní (1964) and Stehlík and Štulík: Zlomeniny patní kosti (2005), which, however, are rather out of date or provide only a one-sided picture of treatment of calcaneal fractures. The aim of this textbook was to offer surgeons the possibility to find an optimal method of treatment of this injury, as well as to provide medical students with the essential details concerning this issue. The textbook presents a chronological overview covering anatomy, biomechanics, diagnostics, classifications, followed by clinical chapters on individual operative techniques of treatment of calcaneal fractures. Each chapter reflects author’s personal clinical experience and views i have acquired during his more than twenty-year career. Based on this experience i have developed my own therapeutic concept which is presented in the conclusion.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 254.00 Kč

Autor:
0

Vedení lidí, týmů a firem

Páté vydání dnes již klasického díla uznávaného českého odborníka na management přináší nejužitečnější poznatky, které rozhodují o úspěšnosti manažerů a lídrů. Autor zdůrazňuje souvislosti mezi těmito poznatky, význam zdravého rozumu pro rozhodování a připomíná, že úspěch vzniká z dobré orientace v situacích a schopnosti poznat, co je důležité. Publikace přináší nový pohled na vztah manažerů a lídrů, nové poznatky o potřebách zákazníků a nové úvahy o strategickém řízení. Kniha více připomíná těsný vztah technické a lidské části organizací a popisuje zbrusu nový manažerský nástroj – mapy souvislostí. Publikace je skutečným atlasem: na většině dvoustran najdete vpravo obrázek a vlevo související výklad – toto uspořádání je velmi praktické a šetří čtenářům čas. Směs hutného obsahu, logické návaznosti a bohaté názornosti činí z knihy srozumitelný návod k úspěšnému řízení a podnikání: vše, co si v ní dnes přečtete, můžete již zítra začít používat v praxi.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 254.00 Kč

Autor:
0

Osudové vzplanutí

Hlavním hrdinou romanticko-dobrodružného příběhu je Manuel Castro, budoucí student práv na madridské univerzitě a nadšený cestovatel. Za přijetí na školu mu rodiče zaplatí cestu do Ekvádoru a Manuel si tak může splnit svůj sen – najít bájný indiánský kmen Amazonek. Jeho cesta hluboko do džungle se ovšem nečekaně zkomplikuje a z Madridu mu na pomoc vyrážejí Luz, která by s Manuelem velmi ráda chodila, a Fernando, který by zase velmi rád chodil s Luz. Netuší ale, že se všichni nevědomky stávají nejen účastníky hry o lásku, ale i o peníze a v neposlední řadě o život. A že jejich osud bude v rukou tajemné dívky z džungle, Irami…

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 169.00 Kč

Autor:
0

Jak flirtovat

Jak zapůsobit? Co říci? Jak ukázat své přednosti? Známá expertka na flirtování prozrazuje, jak snadno a šarmantně navazovat kontakty a vztahy. Odhalí tajemství, jak využívat pohledy, hlas a řeč těla při komunikaci se ženami a s muži, jaké jsou nejlepší strategie pro každou situaci a místo, jak rozpoznat správnou příležitost, jak probudit zájem a mnoho dalších cenných tipů. Díky této knížce se pro ostatní stanete partnerem, o němž sní, a budete k sobě přitahovat ty, kteří se k vám nejlépe hodí. Už se nebudete trápit kvůli promarněným příležitostem, protože flirtování se lze naučit!

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 186.00 Kč

Autor:
0

Sturmgeschütz

V roce 1940 získaly jednotky, jimž velel generál Erich von Manstein, zastánce myšlenky obrněných prvků u pěchoty, 30 strojů Sturmgeschütz a tak se zrodila nová vojenská síla – Sturmartillerie. Útočné dělo Sturmgeschütz bylo původně plánováno jako podpůrná zbraň pěchoty, která měla likvidovat kulometná hnízda a v omezené míře plnit úlohu protitankové zbraně. Poté, co se vozidlo StuG osvědčilo u Sturmartillerie, začalo se nasazovat u různých dalších typů jednotek, jako Waffen-SS, Panzerjäger a polní jednotky Luftwaffe, i u pěších divizí. Na východní frontě byl Sturmgeschütz schopen porazit i vynikající střední tanky T-34 a těžké tanky KV. Jak má Anderson ve zvyku, jeho text oživují četné citace z bojových hlášení, hodnocení, tabulky a statistiky. Veškerý uveřejněný materiál je založen na válečné dokumentaci, z níž velká část je uložena hlavně v archivech NARA a Bundesarchiv/Militärarchiv. Nesmírně cenné jsou pak pro čtenáře samozřejmě dobové fotografie.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 499.00 Kč

Autor:
Štěně0

Štěně

Vzdor mnoha přečteným a dobře míněným příručkám, jak vychovávat štěně, se určitě dostanete v prvních dnech a týdnech se svým malým čtyřnožcem do situací, kdy vám potečou nervy, budete věčně nevyspalí, hádat se kvůli štěněti se svým partnerem, plakat nad rozkousanými botami, potýkat se s moudrými radami všeználků z okolí, prostě to bude u vás doma vypadat zcela jinak, než jste očekávali. Přesně tímto procesem si prošly i autorky, které na stránkách své knížky vtipně popisují nejrůznější prekérní situace a mají odpovědi na spoustu otázek i na to, jak se má majitel štěněte s těmito katastrofami v běžném všedním dni vypořádat. Mají to ostatně jako psí trenérka a psycholožka i v popisu práce. Nejde tedy o klasickou příručku popisující zásady výchovy štěněte od A do Z, ale o praktického rádce, kterého byste si měli pořídit, abyste první týdny společného života se štěnětem, které provázejí překotné turbulence, přežili bez větší úhony.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 299.00 Kč

Autor:
Diář zvěrokruhu0

Diář zvěrokruhu

Barevný ilustrovaný týdenní diář pro kterýkoliv rok – tzv. nekonečný. Je rozdělený po měsících, ale i podle znamení zvěrokruhu vždy s jeho krátkou charakteristikou. Vložené jsou i stránky pro zapsání různých plánů, zhlédnutých filmů, přečtených knih, sportovních aktivit, receptů, adres aj. Zvyk zapisování událostí, plánů a cílů nás vede k uvědomění si, kdo a kde jsme, a co děláme. Nejsme pak jen pohlcováni tím, co se kolem nás právě děje, protože s časovým odstupem se můžeme na minulost a tím i skutečnost podívat novým pohledem. Také když popíšeme své pocity a emoce, umožní nám to pak příští události snáze pochopit i vyřešit. Nekonečný diář, který jsme pro vás sestavily a nakreslily, si každý z vás jistě využije svým způsobem, ale možná právě charakteristickým pro vaše znamení zvěrokruhu: Beran ho popíše svými ambiciózními plány a humornými poznámkami…, Býk jej musí mít, už kvůli pracovním schůzkám…, Blížencům ani nebudou pro jejich pestré aktivity stačit linky…, Rak jej zaplní akcemi se svými kamarády…, Lev nezapomene hlavně zaznamenat všechny své úspěchy…, Panna si v něm vše pečlivě a dokonale naplánuje…, Váhy si zpětně vyhodnotí všechny své záznamy, aby se už příště rychleji rozhodly…, Štír s ním vytrvá až do konce…, Střelec bude věřit, že všechny naplánované termíny splní…, Ryby budou zprvu váhat, zda jej opravdu potřebují…, Vodnář si do něj rozvrhne své úkoly, od kterých se pak rád osvobodí…, a Kozoroh ještě počká, až jak se osvědčí přátelům. My ale doufáme, že vám všem bude milým celoročním společníkem. autorky Kdykoliv trpíme pochybnostmi o sebe samých, můžeme se vrátit o několik stránek nazpět, a ty nám připomenou, čeho jsme už dosáhli. Tak se naše sebevědomí zase navrátí.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 199.00 Kč

Autor:
SQL0

SQL

Jazyk SQL (Structured Query Language) je účinným nástrojem pro práci s tabulkami v relačních databázích. Umožňuje provádět výběry a řazení záznamů, výpočty, souhrny a spojovat více datových tabulek. Pomocí jazyka SQL je také možné přidávat, upravovat a mazat záznamy v tabulce, měnit jejich strukturu a vytvářet tabulky nové. Z jazyka SQL jsou v knize zařazeny běžně používané základní partie, společné pro všechny databázové systémy. Kniha zahrnuje odchylky běžných systémů od standardu SQL tak, aby byla univerzálně použitelná (není orientována na určitý databázový systém). Běžné systémy zahrnují Access, MS SQL Server, MySQL, Postgre, příp. Visual Fox Pro). Pozornost je věnována i objektově relačnímu mapování. Jednotlivé kapitoly jsou vždy doplněny sérií příkladů pro samostatná řešení. Soubory, potřebné pro vypracování příkladů v databázích SQL Serveru a MySQL, naleznete na webových stránkách nakladatelství Grada (www.grada.cz). Po zvládnutí knihy bude každý schopen získávat z databáze jednoduché přehledy, třídit je podle různých kritérií a omezovat podle jednoduchých podmínek. Publikace může být užitečná i pro tvůrce webových stránek, popř. vyspělým uživatelům tabulkových kalkulátorů. Nevyžaduje žádné předběžné znalosti o databázových systémech; principy relačních databází jsou popsány na začátku knihy.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 269.00 Kč

Autor:
Zákoník práce v praxi0

Zákoník práce v praxi

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje celé téma pomocí praktických příkladů. Hlavní výhodou publikace je její čtivost a přehlednost pro čtenáře, který není právníkem. Výklad jde nad rámec opakování zákonné úpravy a poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. Samozřejmostí jsou i vzory nejčastějších pracovněprávních dokumentů.

Zboží si můžete koupit na Grada.CZza 259.00 Kč

Autor:
0

Akta X – S11E07 – Sledující (Rm9sbG93ZXJz)

Epizoda Rm9sbG93ZXJz je zapekli­tá. Hodnotit dob­rý pří­běh je radost, hod­no­tit mizer­ný pří­běh už tako­vá radost není, ale kri­ti­zo­vat je vždy snad­něj­ší, tak­že to jde ješ­tě líp. Hodnotit ovšem pří­běh takřka bez děje, to už není ani radost ani snad­né. Rm9sbG93ZXJz je tako­vý hra­ný hi-tech Tom a Jerry, pro­blém je, že na roz­díl od kla­sic­kých pěti­mi­nu­to­vých ani­má­ků ten­to díl trvá 44 minut. V epi­zo­dě Rm9sbG93ZXJz tak jas­ně vítě­zí for­ma nad obsa­hem. Stačí to?

Ve smys­lu pre­zen­ta­ce moder­ních tech­no­lo­gií byla Akta X vždy prů­kop­nic­ká – samo­zřej­mě ved­le pár jiných tele­viz­ních seri­á­lů. Sledovací zaří­ze­ní, e-maily, cha­to­va­cí míst­nos­ti, mobil­ní tele­fo­ny, vždy hoj­ně vyu­ží­va­né Osamělými střel­ci, Mulderovými kon­tak­ty i samot­ný­mi agen­ty FBI. Všemi těmi­to tech­nic­ký­mi vychy­táv­ka­mi se tvůr­ci seri­á­lu chlu­bi­li již od prv­ní sezó­ny před rov­ným čtvrt sto­le­tím. Dabing tomu vše­mu dodal kouz­lo nai­vi­ty a nevin­nos­ti, když cha­to­va­cí míst­nos­ti pře­křtil na debat­ní krouž­ky a dopi­sy ulo­že­né na disk (kouk­ně­te na epi­zo­du 2Shy a nebu­de­te sta­čit kou­kat). Kdo v polo­vi­ně deva­de­sá­tých let sla­vil desá­té naro­ze­ni­ny (jako tře­ba já) ten na toto obdo­bí, pro střed Evropy ješ­tě magič­těj­ší díky čer­s­tvě zbo­ře­né Železné opo­ně, nedá dopus­tit. Beverly Hills, NHL, MTV, HBO, Schwarzenegger, video­půj­čov­ny napl­ně­né k prask­nu­tí. Všechno bylo nové, všech­no se blyš­ti­lo a všech­no jsme sle­do­va­li s ote­vře­ný­mi ústy.

Dnes už jsme jin­de. Ne, nebu­du zase začí­nat s plačti­vou his­tor­kou o tvůr­cích Akt X, kte­ří to mají těž­ké, když ze svě­ta kon­ce deva­de­sá­tek sko­či­li po hla­vě pří­mo do roku 2018. Do sou­čas­nos­ti sko­či­li dob­ro­vol­ně a vědo­mi si všech novot, kte­ré dneš­ní svět nabí­zí, a náro­ků, kte­ré dneš­ní divák vyža­du­je. Jelikož jsme pěk­ných pár dese­ti­le­tí již sou­čás­tí západ­ní­ho svě­ta, může­me (a moh­li jsme) jeho tech­no­lo­gic­ké dospí­vá­ní sle­do­vat naži­vo všu­de kolem sebe. Chytrá zaří­ze­ní vše­ho dru­hu již dáv­no pro­stou­pi­la naše živo­ty a jaký­ko­liv „moment pře­kva­pe­ní“ je tedy pryč.

Epizoda Rm9sbG93ZXJz na ten­to sou­čas­ný i lehce budou­cí stav rea­gu­je a sna­ží se varo­vat před poten­ci­ál­ní­mi rizi­ky. Otázka je, jak se jí to daří – úspěš­ně podat tako­vé svě­dec­tví totiž není vůbec leh­ké. Jakkoliv mohou být vět­ši­no­vým pub­li­kem pova­žo­vá­ny za bra­kov­ku, jsou dysto­pic­ké vize pře­tech­ni­zo­va­né budouc­nos­ti žánrem nao­pak mimo­řád­ně sofis­ti­ko­va­ným.

Nepočítáme-li epi­log, pak jedi­ný­mi živý­mi her­ci, kte­ré v epi­zo­dě vidí­me, jsou David Duchovny a Gillian Andersonová. Ve svě­tě, ve kte­rém tech­no­lo­gie zasa­hu­jí do všech mož­ných aspek­tů našich živo­tů, tak prak­tic­ky absen­tu­jí živí lidé, kte­ří by nám uva­ři­li, obslou­ži­li nás, odvez­li domů, pří­pad­ně s námi uleh­li do poste­le (už i na to máme růžo­vé vibru­jí­cí pomoc­ní­ky, že jo, Scullyová!). Tomuto kon­tras­tu odlid­ště­ní sice rozu­mím, přes­to mě vel­mi iri­tu­je, do jakých kraj­nos­tí je děj hnán. Co tře­ba dia­lo­gy, nebo aspoň mono­lo­gy, kte­ré by nás tro­chu uved­ly do myš­len­ko­vých pocho­dů našich hrdi­nů? Citoslovce a úškleb­ky jsou oprav­du málo.

Přiznám se, že Philip K. Dick a William Gibson pat­ří mezi mé oblí­be­né auto­ry, ovšem i ve chví­li, kdy neče­ká­te Scotta či Spielberga, ale jen a pou­ze dobrou a chytrou zába­vu, nedo­stá­vá se vám ani toho­to mini­ma. Ono sdě­le­ní, že tech­no­lo­gie jsou sice úžas­né, ale lec­cos se může podě­lat, je sice nalé­ha­vé dnes stej­ně jako kdy­ko­liv v minu­los­ti, samo o sobě však neob­sto­jí.

Napsat dobrou antiu­to­pii ve for­má­tu tele­viz­ní epi­zo­dy, ovšem není jen tak. Své o tom ví sám William Gibson, jeden z otců kyber­pun­ku, kte­rý s tvůr­ci Akt X v minu­los­ti spo­lu­pra­co­val hned dva­krát. First Person Shooter z polo­vi­ny sed­mé série, ve kte­ré Muldera a Scullyovou pohl­ti­la vir­tu­ál­ní rea­li­ta, pla­tí za jed­nu z nej­slab­ších epi­zod seri­á­lu. Vysoký roz­po­čet, vůbec nej­vyš­ší v his­to­rii Akt X, teh­dy pře­tr­hl všech­ny řetě­zy a v zápla­vě vizu­ál­ních efek­tů zanik­lo vše, co moh­lo byť jen z dáli při­po­mí­nat pří­běh.

Jedinou oprav­du vkus­nou dysto­pií v Aktech X tak zůstá­vá jiný Gibsonův pří­běh, epi­zo­da Kill Switch z páté série, kte­rá obstá­la i ve zkouš­ce časem. Mysl uplo­ad­nu­tá na ser­ver, kdy mizí smr­tel­né tělo a obje­vu­je se hroz­ba zot­ro­če­ní vše­o­vlá­da­jí­cím mat­ri­xem, i dnes půso­bí mno­hem věro­hod­ně­ji a stra­ši­del­ně­ji, než armá­da dro­nů vysla­ná ze sushi restau­ra­ce, aby nás ve spr­še donu­ti­la zapla­tit dýško. Vypadá to, jako bychom hroz­bám, ply­nou­cím z pře­tech­ni­zo­va­né­ho svě­ta, rozu­mě­li mno­hem lépe v dobách, kdy chyt­ré domác­nos­ti a poš­tov­ní dro­ny byly jen hud­bou budouc­nos­ti. Nebo jsme toho za tu dobu pros­tě jen víc vidě­li, načež jsme taky víc otu­pě­li?

Těžko říct. Škoda, že v nové epi­zo­dě Mulder neo­te­vřel ústa, aby k tomu řekl byť jen dvě na sebe nava­zu­jí­cí věty. Myslím, že pak by to moh­lo být mno­hem zají­ma­věj­ší.

režie Glen Morgan | scé­nář Shannon Hamblin & Kristen Cloke | pre­mi­é­ra v USA 28. 2. 2018 | pre­mi­é­ra v ČR - Prima Cool 9.9.2018 00:30…

Autor: