Denní archiv Září 7, 2018

0

Film Toman. Hrát Gottwalda bylo děsivé, říká Aleš Procházka.

Roli nej­vět­ší­ho maso­vé­ho vra­ha v našich novo­do­bých ději­nách, prv­ní­ho komu­nis­tic­ké­ho pre­zi­den­ta Klementa Gottwalda, ztvár­nil ve fil­mu Toman herec Aleš Procházka. Stejně jako u dal­ších his­to­ric­kých postav, i tady při obsa­zo­vá­ní sehrá­la kro­mě jiné­ho svou roli urči­tá podo­ba. „Když jsem film obsa­zo­val, potkal jsem náho­dou Aleše ve zvu­ko­vém stu­diu, kde jsme děla­li post­syn­chro­ny k Lichožroutům, a úpl­ně jsem zaržál rados­tí: Tebe potře­bu­ju, ty jsi Gottwald!, čímž jsem ho na jed­nu stra­nu sice potě­šil rolí, ale na dru­hou stra­nu tro­chu naštval tím při­rov­ná­ním,“ vzpo­mí­ná Ondřej Trojan. „Dost jsem se s obsa­zo­vá­ním téhle posta­vy trá­pil, neba­ví mě totiž, jak ho vždyc­ky celou gene­ra­ci hra­je jeden a ten samý herec,“ vysvět­lu­je Trojan proč obsa­dil her­ce, kte­rý je zná­mý pře­de­vším z diva­dla a dabin­gu. Gottwaldovu ženu Martu ve fil­mu ztvár­ni­la Monika Žáková (hvězda nor­ma­li­zač­ní­ho seri­á­lu Chlapci a chla­pi). Korpulentní ženu z lidu, kte­rá se mar­ně sna­ži­la vyrov­nat své před­chůd­ky­ni Haně Benešové, si zahrá­la s chu­tí.

Aleš Procházka se zase pod­le svých slov v roli Gottwalda nechal inspi­ro­vat Ondřejem Trojanem a jeho občas­ným reži­sér­ským řva­ním na pla­ce, kte­ré pat­ři­lo k těm zábav­něj­ším strán­kám natá­če­ní. Když ale jako Gottwald při­šel ve fil­mu do auten­tic­ké­ho bytu Jana Masaryka, do jeho kou­pel­ny, když držel v ruce dobo­vé sním­ky mrt­vé­ho Masaryka na dlaž­bě Černínského palá­ce, to už niko­mu do smí­chu neby­lo. „Bylo to děsi­vé. Být v pro­sto­rách, kde se to doo­prav­dy sta­lo.“ I pro­to si mys­lí, že se tyhle udá­los­ti musí neu­stá­le při­po­mí­nat. „Měl jsem z toho tro­chu sta­že­ný žalu­dek. Mráz z výcho­du zava­ne. To rizi­ko je tady pořád,“ popi­su­je Aleš Procházka své poci­ty z natá­če­ní Tomana, sním­ku, kte­rý mapu­je obdo­bí tak­zva­né tře­tí repub­li­ky a hlav­ně neu­vě­ři­tel­ný vliv, jakým teh­dy dis­po­no­va­la ústřed­ní posta­va v podá­ní Jiřího Macháčka – šéf zahra­nič­ní roz­věd­ky Zdeněk Toman.

Klement Gottwald (23. 11. 1896  - 14. 3. 1953) má na svě­do­mí 237 roz­sud­ků smr­ti, na 100 000 uvěz­ně­ných, na 80 000 bez sou­du depor­to­va­ných do tábo­rů nuce­ných pra­cí, desít­ky tisíc „pro­tistát­ních živlů“ v kár­ných jed­not­kách PTP. Těžký alko­ho­lik a syfi­li­tik zemřel nedlou­ho po návra­tu ze Stalinova pohřbu jako nejmlad­ší ze všech našich pre­zi­den­tů v 56 letech na prasklou výduť aor­ty.

Autor:
0

Petr Jákl získal do svého filmu držitele dvou Oscarů Michaela Caina

Po ame­ric­ké hvězdě Benu Fosterovi odha­lil reži­sér Petr Jákl dal­ší herec­ké eso, kte­ré se obje­ví v jeho his­to­ric­kém vel­ko­fil­mu Jan Žižka. Pro svůj film zís­kal jed­nu z nej­vět­ších osob­nos­tí svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, drži­te­le dvou Oscarů her­ce Michaela Caina. Herec zná­mý ze sním­ků Pravidla moštár­ny, Mládí, Batman začí­ná a mno­ha dal­ších, si ve fil­mu zahra­je jed­nu z nej­vý­raz­něj­ších rolí, fik­tiv­ní posta­vu Lorda Borše, pra­vou ruku krá­le Václava IV. a bojov­ní­ka za prá­va oby­čej­ných lidí.

 „Do posled­ní chví­le jsem nevě­řil, že si Michael Caine ve fil­mu oprav­du zahra­je a navíc jed­nu ze zásad­ních rolí. Když mi ale o víken­du zavo­lal a řekl mi, jak moc se na natá­če­ní těší, tak jsem poma­lu začal věřit, že se zázrak stá­vá sku­teč­nos­tí. Michael Caine je pro mě napros­tá legen­da a ani ve snu bych si nedo­ká­zal před­sta­vit, že budu mít někdy tu čest reží­ro­vat film, ve kte­rém bude hrát,“ pro­zra­dil reži­sér a pro­du­cent Petr Jákl.

Dvojnásobný drži­tel Oscara Michael Caine  hrál ve více než stov­ce fil­mů. Spolu s Jackem Nicholsonem jsou v kaž­dém dese­ti­le­tí od roku 1960 jedi­ný­mi nomi­no­va­ný­mi her­ci na Oscara v hlav­ní nebo ved­lej­ší roli. Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli pak zís­kal ve fil­mu Hana a její sest­ry (1986) a Pravidla moš­ťár­ny (1999). Získal také tři Zlaté  gló­by za fil­my Tichý hlas, Jekyll & Hyde a Rita.

Nezapomenutelný byl  také napří­klad v divác­ky úspěš­né Nolanově tri­lo­gii Batman začí­ná, Temný rytíř a Temný rytíř povstal, kde ztvár­nil slu­hu Alfreda Pennyworthe, nebo ve fil­mech Podfukáři, Interstellar, Kingsman: Tajná služ­ba, Dokonalý trik, Potomci lidí a v mno­ha dal­ších. Zahrál si také v kome­di­ál­ním dra­ma­tu Mládí (2015), za nějž obdr­žel Evropskou fil­mo­vou cenu pro nej­lep­ší­ho her­ce. Od říj­na může­me v čes­kých kinech Michaela Caina vidět v prav­di­vém pří­bě­hu o jed­né z nej­vět­ších lou­pe­ží dia­man­tů v brit­ské his­to­rii ve fil­mu Králové zlo­dě­jů reži­sé­ra Jamese Marshe (sní­mek výše je prá­vě z toho­to fil­mu).

Z obsa­ze­ní této herec­ké hvězdy má obrov­skou radost i pro­du­cent fil­mu Cassian Elwes, kte­rý sám zís­kal desít­ky cen po celém svě­tě včet­ně tří Oscarů. „Od prv­ní chví­le, co jsem začal pra­co­vat ve fil­mo­vém prů­mys­lu, jsem snil o tom, že budu jed­nou dělat film s Michaelem Cainem. Teď se ten sen stal sku­teč­nos­tí a já ani nedo­ve­du popsat, jak jsem šťast­ný. Je to živou­cí legen­da!“ dopl­nil holly­wo­od­ský pro­du­cent.

Více o pět­a­osm­de­sá­ti­le­tém her­ci, kte­rý by se měl zúčast­nit záři­jo­vé čás­ti natá­če­ní, sdě­lí Petr Jákl na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci k fil­mu ve čtvr­tek 13. září.

Jan Žižka vzni­ká za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, Nadačního fon­du Praha ve fil­mu Prague Film Fund, Creative Europe MEDIA, Crestylu, Hlavního měs­ta Prahy, Středočeského kra­je či před­se­dy sená­tu Parlamentu České repub­li­ky Milana Štěcha. Do čes­kých a svě­to­vých kin by se měl dostat v roce 2020, u nás jej bude dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nost BIOSCOP.…

Autor:
0

Shadowrun Returns: Tančení v dešti?

Bravurně nakres­le­ná RPG hra, se kte­rou se dosta­ne­te do cen­t­ra Seatllu. Užijte si výběr posta­vy, povo­lá­ní, vizá­že, zje­vu, kte­rý bude ladit k vaší osob­nos­ti? Mágové, hac­ke­ři, šama­ni, vlád­nou­cí zví­řa­tům, může­te ovlá­dat dro­ny, vlád­nout růz­ný­mi ener­gi­e­mi. Ve hře je i funk­ce léče­ní, ale je ome­ze­ná, léče­ní je poměr­ně zdlou­ha­vé, tak­že oce­ní­te tře­ba i více­ro živo­tů. Je potře­ba tak tro­chu tan­čit v deš­ti, a to jak obraz­ně, tak někdy i ve sku­teč­nos­ti.

A pak se obrň­te nut­nou trpě­li­vos­tí, pro­to­že tady je svět ve vál­ce.

Ve hře a napě­tí vás udr­ží roz­ho­vo­ry s ostat­ní­mi posta­va­mi, mož­nos­ti odpo­vě­dí, kte­ré se také mění pod­le toho, jaké dosa­hu­je­te úrov­ně.  A také, jaký volí­te slang, nebo nala­dě­ní. Takový slang alá gang… no pro­sím… Do cel­ko­vé atmo­sfé­ry sedí jak zadek na hrnec.

Ta atmo­sfé­ra, na kte­rou se neza­po­mí­ná

Právem je tato hra mezi těmi, kte­ré se vypla­tí znát a o kte­rých se mlu­ví, ač názo­ry mohou být růz­no­ro­dé. Ocitáme se v pro­stře­dí, kte­ré lze nazvat jako pře­cho­dy mezi deš­ti­vou ponu­rou nos­tal­gií z cen­t­ra Londýna v době Jacka Rozparovače a mezi nej­mo­der­něj­ším Matrixem. V pod­sta­tě se v něčem podob­ném pohy­bu­je­me i v pří­bě­hu. Už jen to vytvá­ří pří­jem­né chvě­ní, pro­to­že neví­te, co bude v dal­ším zábě­ru a kam vás hra posu­ne. Nahrát se na ní dá zhru­ba 10 – 15 hodin, pod­le toho, kde se zdr­ží­te, nebo jak dlou­ho vám budou trvat úko­ly.

Jak moc si to všech­no bude­te chtít užít.

ZAPÁTRALI JSME: Dialogy pro­bí­ha­jí v ang­lič­ti­ně, ač by někdo rád češ­ti­nu uví­tal, zatím není k dis­po­zi­ci.

Předvídatelná, jed­no­du­chá hra

Záleží samo­zřej­mě na pova­ze kaž­dé­ho hrá­če a jeho zku­še­nos­tech s hra­ním podob­ných her, ale dá se říci, že hra má jed­no­du­ché tak­ti­ky, není slo­ži­tá a vět­ši­nou ze situ­a­cí lehce vybrus­lí­te. Někomu se může zdát až před­ví­da­tel­ná, ale pěk­né pro­stře­dí a sem tam moment pře­kva­pe­ní tohle jis­tě nahra­dí. Kdo má rád slo­ži­té záplet­ky, tomu se tohle líbit nebu­de. Ale kolon­ky, popis­ky, pře­hled­né infor­ma­ce o sta­vu hry a posta­vách je pros­tě doko­na­lé, všech­no na svém mís­tě napros­to ukáz­ko­vě.

Nedostatky? Ach ten cha­bý inven­tář

Inventář mohl být mož­ná pes­t­řej­ší, stej­ně jako občas dějo­vé akce, chop­nos­ti a zbra­ně pat­ří k zákla­du a díky za ně, ale pře­ce jen, tady se moh­li tvůr­ci vyřá­dit víc. Kouzla fun­gu­jí, jak již bylo řeče­no, funk­ce léče­ní je ome­ze­ná a není vše­moc­ná, to je taky tro­chu ško­da. Ale asi to k tomu vše­mu pat­ří, činí to hrá­če pozor­něj­ší­ho.

Co se na hře dá tedy oce­nit nej­víc je neo­pa­ko­va­tel­ná tem­ná atmo­sfé­ra, hez­ké gra­fic­ké roz­lo­že­ní a pře­hled­nost, kte­rá zjed­no­du­šu­je ori­en­ta­ci. A jed­no­du­chost, kte­rá bude pří­jem­ným zpes­t­ře­ním pro zku­še­né hrá­če, a nebu­de děsi­vá pro hrá­če méně zku­še­né.…

Autor:
Balet NdB v sezoně 2018/190

Balet NdB v sezoně 2018/19

Nová sezona baletního souboru bude ve znamení uvedení a také obnovení velkých titulů v Janáčkově divadle, proto se na baletní premiéry můžete těšit až po novém roce, kdy se v rekonstruované budově opět vrátíme na velké jeviště. Tou bezesporu největší událostí sezony bude premiéra nové inscenace baletu Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie. Balet NdB vstupuje do nové sezony také s doplněnou organizační strukturou. Přivítáme také nové členy souboru různých národností, jak je již dlouholetým zvykem z celého světa - Andrea Hrbková, Sandnerová Blanka – ČR, Dilyana Yaneva, Doychin Dochev - Bulharsko, Shoma Ogasawara - Japonsko, Peter Vassilli - Austrálie, Petr Raikov a Vera Lenskaya - Rusko.

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

Marta Vančurová (Blanka z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!) slaví 70 let

Marta Vančurová se naro­di­la 7. 9. 1948 v Praze. Od dět­ství zpí­va­la a díky člen­ství v Dětském roz­hla­so­vém sbo­ru prv­ně vysto­po­va­la v rádiu (zpěv v pohád­ce).

Po matu­ri­tě pra­co­va­la v hyd­ro­me­te­o­ro­lo­gic­kém ústa­vu, ale dlou­ho v této pozi­ci nevy­dr­že­la. Vystudovala DAMU a zača­la hrát ve Švandově diva­dle.

Postupně s zača­la obje­vo­vat i tele­vi­zi a fil­mech. Její vel­ký prv­ní úspěch byla kome­die Jáchyme, hoď ho do stro­je! z roku 1974.

Od roku 2000 hra­je ve fil­mech a seri­á­lech pou­ze občas a uží­vá si důcho­du.

5 nejlepších filmů Marty Vančurové

1986    Smrt krásných srnců

Spisovatel Ota Pavel nena­po­do­bi­tel­ným způ­so­bem popsal život své smí­še­né židovsko-české rodi­ny v před­vá­leč­ných a váleč­ných letech. Karel Kachyňa se těch­to pře­krás­ných poví­dek cho­pil a ve vlast­ním scé­ná­ři ke své­mu sním­ku je pospo­jo­val v sou­vis­lé dějo­vé pásmo. Výsledkem je půso­bi­vý film, v němž se pro­lí­na­jí udá­los­ti úsměv­né i váž­né. Ota Pavel vtě­lil své dět­ství do posta­vy malé­ho klu­ka pře­zdí­va­né­ho Prdelka. V pro­slu­ně­ném kra­ji poblíž Berounky ho tatí­nek a „strejda“ Prošek učí ryba­řit, chla­pec se také dozví­dá leda­cos důle­ži­té­ho o živo­tě. Pak při­jdou tra­gic­ké chví­le oku­pa­ce a rodi­na má náh­le sta­ros­tí až nad hla­vu..

1974    Jáchyme, hoď ho do stroje!

Hlavním hrdi­nou pří­bě­hu je nesmě­lý mlá­de­nec František, kte­rý uvě­ří tomu, že bude mít zaru­če­ný úspěch v živo­tě, bude-li se řídit kon­di­ci­o­gra­mem, výpo­čet­ním stro­jem sesta­ve­ným pře­hle­dem svých šťast­ných i kri­tic­kých dní. A svě­te div se, ono to fun­gu­je!

1977    Stíny horkého léta

František Vláčil nato­čil půso­bi­vou bala­du, kte­rá se nedlou­ho po skon­če­ní dru­hé svě­to­vé vál­ky ode­hrá­vá v bes­kyd­ských lesích. Se svou rodi­nou tam hos­po­da­ří osa­mě­lý rol­ník, jenž se sta­ne rukojmím blí­že neu­r­če­ných mužů v rozedra­ných uni­for­mách. Muž se zpr­vu cho­vá pokor­ně a vyhý­bá se kon­flik­tu, až si vyslou­ží pohr­dá­ní své­ho dospí­va­jí­cí­ho syna. Přitom se však vnitř­ně chys­tá na roz­ho­du­jí­cí střet­nu­tí. V tom­to pří­pa­dě nejsou důle­ži­té vněj­ší „poli­tic­ky správ­né“ reá­lie (lze usu­zo­vat, že se jed­ná o ban­de­rov­ce), ale mode­lo­vý pří­pad neo­ká­za­lé sta­teč­nos­ti, hrdi­na má stá­le na zře­te­li záchra­nu svých blíz­kých.

1997    Záhadná paní Savageová (TV film)

Známá a divác­ky vděč­ná kome­die pochá­zí z pera Johna Patricka, ame­ric­ké­ho auto­ra mno­ha sérií diva­del­ních her a fil­mo­vých scé­ná­řů, nosi­te­le Pulitzerovy ceny. Jeho díla jsou cha­rak­te­ris­tic­ká humor­ným a las­ka­vým zau­je­tím pro sla­bůst­ky a ori­gi­na­li­tu osa­mě­lých lid­ských bytos­tí, kte­ré mar­ně hle­da­jí pocho­pe­ní ve svém nej­bliž­ším oko­lí. Hra vyprá­ví o boha­té ovdo­vě­lé dámě, libu­jí­cí si v poše­ti­los­tech a cha­ri­ta­tiv­ní čin­nos­ti, za což ji její tři nevlast­ní děti necha­jí zba­vit své­práv­nos­ti...

1998    Ex offo (TV film)

Scenárista Jan Drbohlav nabí­zí zají­ma­vý pohled na zná­mý soud­ní pro­ces se stát­ním tajem­ní­kem úřa­du říš­ské­ho pro­tek­to­ra Karlem Hermanem Frankem. S pomo­cí auten­tic­kých zápis­ků dr. Reslera před námi oži­je dra­ma muže, kte­rý byl ex offo, nebo­li z moci úřed­ní, v roce 1946 jme­no­ván obháj­cem „kata čes­ké­ho náro­da“. JUDr. Resler pat­řil před 2. svě­to­vou vál­kou mezi nej­lep­ší čes­ké advo­ká­ty a navíc byl scho­pen vést soud­ní pro­ces v češ­ti­ně i něm­či­ně. Přestože si Resler napros­to jas­ně uvě­do­mo­val, jak kata­stro­fál­ní násled­ky bude mít pro­ces pro jeho dopo­sud reno­mo­va­nou práv­nic­kou pra­xi, obha­jo­bu ex offo při­jal. A nejen to. K. H. Frank byl obža­lo­ván z dese­ti růz­ných zlo­či­nů a dr. Resler, zná­mý svou práv­nic­kou pre­ciz­nos­tí, důsled­nos­tí a smys­lem pro spra­ve­dl­nost, doká­zal někte­rá, spí­še zjitře­ný­mi emo­ce­mi než sku­teč­nost­mi dik­to­va­ná, obvi­ně­ní vyvrá­tit. Hlavní body obža­lo­by napros­to sta­či­ly na roz­su­dek tres­tu smr­ti, ale zbý­va­jí­cí obvi­ně­ní byla nepod­lo­že­ná, a pro­to byla záslu­hou dr. Reslera sta­že­na z obža­lo­by. Právník si za tuto svo­ji obdi­vu­hod­nou objek­tiv­nost při soud­ním pro­ce­su, kte­rý pro­bí­hal v neo­by­čej­ně bouř­li­vé atmo­sfé­ře, vyslou­žil vše­o­bec­nou nená­vist. Málokdo doká­zal oce­nit, že se dr. Resler jako objek­tiv­ní práv­ník doká­zal opros­tit i od osob­ních poci­tů a sna­žil se celou obha­jo­bu pře­dem ztra­ce­né­ho pro­ce­su vést fair play. Z práv­ních porad si dr. Resler psal detail­ní deník (i pří­mo před oči­ma K. H. Franka). Svou pre­ciz­nos­tí a pří­stu­pem k věci si zís­kal i K. H. Franka, kte­rý zpo­čát­ku jaké­ho­ko­liv obháj­ce odmí­tal, pro­to­že byl pře­svěd­čen o své nevi­ně a nad­řa­ze­nos­ti. Deník dr. Reslera se před lety obje­vil na jed­né zají­ma­vé bib­li­o­fil­ské výsta­vě, kam jej zapůj­či­la dce­ra dr. Reslera. Po doho­dě s ní oba mla­dí tvůr­ci (Jan Drbohlav a Jaromír Polišenský) dení­ko­vé zázna­my zdra­ma­ti­zo­va­li a nato­či­li. Do role obháj­ce obsa­dil reži­sér Jaromír Polišenský Viktora Preisse. V roli jeho ženy uvi­dí­te Janu Preissovou…

Autor:
TALENTOVANÁ NELLY0

TALENTOVANÁ NELLY

VYDÁVÁ DEBUTOVÉ EP — NELLY, nová výrazná tvář a hlas české hudební scény, po více než roce příprav vydává u Supraphonu EP V okamžiku. Album s pěti písničkami, první v diskografii talentované zpěvačky a také herečky, v červnu předznamenal úspěšný singl Nad hladinou. EP je skvěle znějícím výsledkem spolupráce NELLY s progresivními mladými autory a producenty, jako je například zpěvák a producent Marcell, studio Creative Music House, písničkář a zpěvák Matěj Burda nebo Johny Machette.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
22.12.2018 19:00 - Neudáno - Stavovské divadlo - „Vánoce s Choreou“0

22.12.2018 19:00 - Neudáno - Stavovské divadlo - „Vánoce s Choreou“

Ve vzácné syntéze tradiční hudby, zpěvu, tance, lidového divadla a výtvarného cítění jakoby vdechla Chorea Bohemica život naivním figurkám českých betlémů, malůvkám na skle, rytinám starých nebeklíčů i světské radosti ze života. Vedle vánočních obchůzek, písní a koled uvidíte nezaměnitelným způsobem zpracované a interpretované české legendy. NEZAPOMEŇTE SI VZÍT SEBOU ZVONEČKY A DÁRKY PRO DĚTI.

Celý článek na stránkách Národního divadla

Autor:
13.11.2018 19:00 - Opera Národního divadla - Ostatní sály - „Slavnostní koncert při příležitosti 100. výročí vzniku Československa Část II.“0

13.11.2018 19:00 - Opera Národního divadla - Ostatní sály - „Slavnostní koncert při příležitosti 100. výročí vzniku Československa Část II.“

Orchestr Národního divadla Program: Josef Adamík (ČR): 1. symfonie (1974) Michal Nejtek (ČR):Die Schattenjahre, Tři paralelní písně pro soprán a orchestr Josef Adamík (ČR): 2. symfonie (1983) přestávka Daniel Matej (SR): KYaRIaE pro pre-recorded track, baryton a orchestrální doprovod Peter Kolman (SR):Monumento per 6.000.000 (1964, rev. 1996) Dramaturgie: Petr Kofroň, Beno Blachut Inspicient: Petr Veleta Produkce: Ivan Bierhanzl a Ivo Graca

Celý článek na stránkách Národního divadla

Autor:
0

Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny

Spavé pohád­ky. Pohádky, kte­ré vám při­vo­dí tak hlu­bo­ký spá­nek, že je to až k neu­vě­ře­ní. Něco na té rela­xa­ci a medi­ta­ci je. A když si k tomu při­dá­te ješ­tě ten mateř­sky heb­ký hlas Nadi Konvalinkové, tak mám pocit, že leckte­ří dospě­lí budou do poste­lí spě­chat dří­ve než děti.

Každý z dva­ce­ti pří­bě­hů začí­ná tím, že si dítě vez­me kou­zel­nou lucer­nu, vydá se na taju­pl­nou ces­tu a vstou­pí do nové­ho a str­hu­jí­cí­ho svě­ta, sli­bu­je ano­ta­ce na kni­ze. A já říkám, nech­te se pozvat.

Už jen ten nápad, že se stá­vá­te aktiv­ní­mi hyba­te­li pří­bě­hu, že v něm krá­čí­te ovliv­ně­ni vším, co se kolem vás děje, je napros­to str­hu­jí­cí. Všechno tak pro­ží­vá­te s plnou pozor­nos­tí.

Ukázka z pří­bě­hu Skřítkovo vyprá­vě­ní:

„Zavři oči a před­stav si, že sto­jíš na přík­ré kame­ni­té ces­tě, kte­rá vede na vyso­kou horu. Na jed­né stra­ně ces­ty je hlu­bo­ká rokle. Obrovské kap­ra­di­ny se drží jejích okra­jů jako chlu­pa­tá zele­ná vlák­na ve veli­ké pavu­či­ně. Vršek hory nad tebou je sko­ro celý zaha­le­ný v mlž­ném opa­ru, na chví­li však zahléd­neš kamen­ný hrad, kte­rý se pyš­ně vypí­ná na jejím vrcho­lu. Kdo asi byd­lí na tako­vém tajem­ném mís­tě?...

Náhle zaslech­neš, jak někdo pís­ká…

… K tvé­mu pře­kva­pe­ní se tu obje­ví malý skří­tek s koší­kem plným ovo­ce. Vidíš, že se při chůzi opí­rá o hůl­ku, s níž ťuká na kame­ny… a…“

Tak v tuhle chví­li jsem už jako poslu­chač i čte­nář napros­to chy­ce­ná! Už pros­tě chci vědět, co bude dál, tím víc, že celé pří­běhy se pro­ží­va­jí tak na vlast­ní kůži, že se z nich stá­vá oprav­du až duši očiš­ťu­jí­cí záži­tek.

Intenzivní pohád­ky

Intenzita, s jakou jsou pří­běhy díky tomu­to poje­tí pro­ží­vá­ny, je pak v MP3 ver­zi ješ­tě zvý­raz­ně­na načte­ním Naďou Konvalinkovou, což byl jed­no­znač­ně parád­ní počin.  Neumím si snad v tuhle chví­li před­sta­vit hez­čí hlas pro něco tako­vé­ho. Ukolébá vás už jen ten.

V čem tkví kouz­lo medi­tač­ních pohá­dek?

V kaž­dém pří­bě­hu jste aktiv­ním účast­ní­kem. Berete si do ruky kou­zel­nou lucer­nu a vydá­vá­te se na ces­tu. Už jen to svět­lo v ruce je fak­to­rem, kte­rý vás udr­žu­je bdě­lé (rela­tiv­ně), tím máte v rukou jis­té situ­a­ce, a těles­ně se vás sna­ží pří­běh udr­žet pří­mo v pohád­ce. Mluví s vámi jed­not­li­vé posta­vy, máte mož­nost se roz­ho­do­vat, žáda­jí vás o pomoc, může­te spous­tu věcí pocho­pit - nau­čit se... pro­jít pří­bě­hem tak, jak bys­te pro­šli, kdy­bys­te v něm sku­teč­ně byli. Je to pohád­ka vede­ná, kdy vás za ruku vede hlas nebo pří­běh, zále­ží, jest­li poslou­chá­te, nebo čte­te. Pohádka by šla pře­vy­prá­vět ve tře­tích oso­bách, ba i v prv­ní - ale neby­lo by to nic pro­ti tomu, kdy jste inten­ziv­ně vta­ho­vá­ni oslo­ve­ním, úko­ly, vnuk­nu­tím vlast­ních myš­le­nek.

A na závěr kaž­dé pohád­ky si o pří­bě­hu může­te poví­dat, pocho­pit to, co ješ­tě zůsta­lo nedo­jas­ně­né a i rodi­če oce­ní drob­né rady, kte­ré mají obec­nou plat­nost a kte­ré se k pří­bě­hu vzta­hu­jí: „Vždy udě­lej, co pova­žu­ješ za správ­né, i když se ti někdo tře­ba sna­ží toto roz­mlu­vit. Nakonec se uká­že, že jsi zvo­li­la správ­ně. Když zůsta­neš sama sebou, najdeš oprav­do­vé kama­rá­dy i věci, na kte­rých ti sku­teč­ně zále­ží.“

„Buď šťast­ná a spo­ko­je­ná s tím co máš. Pamatuj, že to, co mají dru­zí, nemu­sí být nut­ně lep­ší.“

Autoři: Anne Civardi, Joyce Dunbar, Kate Petty, Karen Wallance s před­mluvou Davida Fontany: všich­ni se podí­le­li i na před­cho­zích kni­hách s tím­to téma­tem a jejich záli­ba v plném pro­ží­vá­ní pří­bě­hů, mýtech a bájích, je znát na kaž­dém řád­ku.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2018, www.synergiepublishing.com

Autor:
NOVA - 07.09.20180

NOVA - 07.09.2018

Televizni program na 07.09.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Kriminálka Las VegasV Las Vegas probíhají policejní závody. Do města se sjelo ohromné množství policistů. Právě při večerním běhu však Grissom nalezne v trávě vedle trasy závodu mrtvé tělo jednoho z účastníků. Dalším případem je vyšetřovaní zastřelení muže a ženy, kteří byli nalezeni v hotelovém pokoji. Americký seriál (2003). Hrají W. L. Petersen, M. Helgenberger, G. Dourdan, J. Fox, G. Eads, P. Guillfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall a další. 07.09. 02:20 07.09. 03:15
Můj přítel MonkKdyž Disher a jeho dívka nastoupí do taxíku, zjistí, že taxikář je mrtvý - byl ubodán jehlicí do klobouku. K vyšetřování je povolán Monk. Zdá se, že pachatelem byla žena - kromě jehlice je na místě činu ještě nalezen náramek. Stopa vede do střediska pro uprchlíky z Východu, kde náramek padne jako ulitý jedné ze zaměstnankyň, krásné Lejle Zlatavičové. Monk ale trvá na tom, že je nevinná. Natalie ho podezřívá, že se do Lejly zamiloval, Monk to ale zurivě popře. Přesto se oba sbližují. Lejla Monkovi vypráví o vrahovi ze své země, který zabil mnoho členů její rodiny. Když ukáže detektivovi jeho fotku, Monk v něm pozná zavražděného taxikáře. Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 07.09. 01:40 07.09. 02:20
Snídaně s Novou 07.09. 05:55 07.09. 09:00
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Wehrenberg Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 07.09. 09:00 07.09. 09:50
Ordinace v růžové zahradě 2Heluš odjede s Hugem do aquaparku a Švarc si stěžuje bratrovi, že se cítí osamělý. Hejtman bratrovi poradí, aby se zachoval jako každý správný slaměný vdovec - vyrazil na lov žen. Sekora přidělí Tereze náročnou operaci. Tereza má trému a neví, jak se z toho vyvléknout. Prosí o pomoc Máru i otce. Inna má průšvih kvůli tomu, jak se zachovala u výjezdu s Bibi, Hanák ji postaví mimo službu. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 07.09. 09:50 07.09. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 07.09. 11:00 07.09. 11:45
Tescoma s chutíTipy na víkend s Radkem Šubrtem. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 07.09. 11:45 07.09. 12:00
Polední Televizní noviny 07.09. 12:00 07.09. 12:25
Krok za krokemCarol musí odjet na konferenci, a proto dostává dům na povel Frank. Daně povolí schůzku, ale až později zjistí, že jejím přítelem je "stěhovák" Mike, který pro něj občas pracuje na stavbě a nemá zrovna valnou pověst. Ve snaze uchránit Danu před malérem se ztrapní, když z větve, kde šmíroval, spadne do Mikova auta. Dana mu dává plně najevo svůj vztek až do chvíle, kdy zjistí, že Mike je přesně takový mizera, jak jí ho Frank vylíčil. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 07.09. 12:25 07.09. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Doktoru Švarcovi hrozí výpověď kvůli nepovedené operaci pacienta Sobotky. Dalibor Frynta kolegu podrží a potvrdí verzi, podle které na sále chybovala Monika Mandlová. Monika dostane zákaz operací a Daliborovi jeho účelovou lež nedokáže odpustit. Šimon čeká návštěvu manželky Blanky a svěří se Běle, že se před ní stydí za "doupě", ve kterém bydlí. Běla nabídne Šimonovi azyl ve vile Valšíků. Babeta se dozví, že zatímco ona marně shání nápadníka, její otec se znovu oženil. Rozhodne se se staropanenským životem rázně skoncovat. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají P. Rychlý, J. Šťastný, M. Zounar, J. Čenský, Z. Adamovská, D. Morávková, B. Štěpánová, S. Nováková, F. Tomsa a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 07.09. 12:50 07.09. 14:05
Můj přítel MonkMonka natáčí televize. Pro pořad In Focus ho sledují při řešení jeho jubilejního stého případu. Je jím vražda mladé herečky, která byla nalezena uškrcena na chodbě domu, kde bydlela. Monk zjistí, že z kabelky oběti se ztratila její rtěnka, a na základě další poznatků dojde k závěru, že oběť svého vraha znala. Příštího dne je stejným způsobem zavražděna další mladá herečka a opět jí chybí rtěnka. Monk stále nemůže zachytit žádnou stopu, i když už byla objevena třetí oběť. I ona je herečka, byla zabita stejným způsobem, ale jinak nemá s předchozími dvěma, které se znaly, nic společného. Jediná spojitost, kterou Monk objeví, je, že je všechny tři fotografoval stejný fotograf, Douglas Thurman... Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 07.09. 14:05 07.09. 15:00
Můj přítel MonkSlavná herečka Sally Larkinová byla unesena, právě když vycházela z klenotnictví. Údajně prý na ulici zahlédla svého manžela, se kterým se právě rozváděla. Monk je přizván k vyšetřování, ale je zcela bez invence, nedaří se mu. Prvním podezřelým je hereččin manžel, multimilionář Aaron Larkin. Monk, Stottlemeyer a Disher ho navštíví v jeho honosném sídle. Larkin popírá, že by měl s únosem cokoli společného. Monk je stále naprosto nesoustředěný, večer se rozhodne sjednat si tajně schůzku s hypnotizérem. Druhého dne se Monk chová velmi podivně - místo vyšetřování chce na pozemku Larkinových pořád lézt na stromy. Natalie je z toho zmatená, a když si pak Monk začne povídat se žábou, které dá jméno Hoppy, je jasné, že se s ním něco neblahého děje. Hypnotizér ho při hypnóze "zapomněl" v jeho raném dětství. Přesto se Monkovi podaří přimět Larkina k přiznání, že má poměr se svou sekretářkou. To mu ovšem poskytne alibi, protože tu noc, kdy Sally zmizela, byl se svou milenkou. Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 07.09. 15:00 07.09. 15:55
Kriminálka Las VegasNa reklamním billboardu je nalezeno tělo zastřeleného muže. Ten vyhrál velkou částku peněz v místním kasinu. Jelikož majitel kasina udržuje poměr s matkou Catherine, musí ji Grissom z případu odvolat. Policisté brzy naleznou přítele zavražděného muže také zastřeleného. Zjistí, že do skupiny patřil ještě další mladík. Všichni tři vymysleli systém, jak obírat kasina, a k tomuto účelu si opatřili minipočítač, který se dal umístit do boty. Americký seriál (2003). Hrají W. L. Petersen, M. Helgenberger, G. Dourdan, J. Fox, G. Eads, P. Guillfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall a další. 07.09. 15:55 07.09. 16:57
Odpolední Počasí 07.09. 16:57 07.09. 17:00
Odpolední Televizní noviny 07.09. 17:00 07.09. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 07.09. 17:25 07.09. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Wehrenberg Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 07.09. 18:25 07.09. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 07.09. 19:30 07.09. 20:20
Ženy v pokušeníJedna rodina a tři ženy tří generací v hořké komedii o mužích, iluzích a lásce. ČR 2010, komedie. Hrají Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Jiří Macháček, Vojtěch Dyk, Roman Zach, Michal Gulyáš a další. Režie Jiří Vejdělek Helena je upjatá psycholožka, která sice vede soukromou partnerskou poradnu, jí samotné se ve vztahu příliš nedaří. Manžel Zdeněk ji opustil, poté co ho přistihla při nevěře s černoškou Elen. Na pomoc jí dorazí energická matka Vilma, bývalá herečka, která si užívá života plnými doušky a má ze všeho nejraději muže. Ti jsou také podle ní nejlepším lékem na Heleninu současnou situaci. Bez problémů není ani vztah dcery Laury s Jakubem. Ten se pokouší dohodit kamarádovi Michalovi Lauřinu matku. Všichni se pak sejdou na chatě u Vilmy, která tu právě připravuje s mladým novinářem svou knihu vzpomínek. Zatímco se ho Vilma snaží ulovit, Michal se pokouší o Lauru. Jakub se Heleně přizná, že ho pozval kvůli ní. Postupně se začínají sbližovat, zejména poté co potkají Zdeňka s Elen a předstírají před nimi milence. Do milostného jiskření nečekaně zasáhne informace, že má Vilma rakovinu. Helena prožívá s Jakubem okamžiky uvolněného štěstí, potom však zasáhne osud. Zatímco Lauře dá možnost poznat sebe sama, Heleně umožní pochopit něco z Vilminy životní filozofie a najít nejen pevnou půdu pod nohama, ale možná také nový vztah. (skryté titulky) 07.09. 20:20 07.09. 22:40
Převrat(No Escape) Příběh jedné americké rodiny, která se krátce po přestěhování do jihovýchodní Asie ocitne uprostřed státního převratu. USA 2015, thriller. Hrají P. Brosnan, O. Wilson, L. Bell, S. Jerins, S. Garrett, B. Zellerbach, C. Geare a další. Režie J. E. Dowdle Jack Dwyer přicestuje se svou manželkou Annie a dvěma dětmi do jihovýchodní Asie, kde dostal velmi solidní nabídku práce ve svém oboru. Cestou potkají zcestovalého a zkušeného Hammonda, který jim zařídí odvoz do hotelu, protože pro Jacka z firmy, kde má pracovat, nikdo nepřijel. Na první pohled to tu vypadá jako ráj, který se záhy promění v peklo. Začal totiž státní převrat a oni se ocitnou uprostřed krvavého násilí, chaosu, poprav a všudypřítomné smrti. Jack s rodinou uprchne z hotelového pokoje na střechu. Ani tam ale nejsou v bezpečí, krátce nato jsou ostřelováni z vrtulníku. Jack přikazuje Annie přeskočit na protější střechu, kam jí hází obě děti. Dostat se do bezpečí nebude vůbec snadné, protože jsou v zemi, kde povstalci okamžitě popraví každého cizince. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé. 07.09. 22:40 08.09. 00:35

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Náhradníci(Surrogates) Mít svého dokonalého náhradníka. Co by se mohlo stát? USA 2009, akční. Hrají Bruce Willis, Rosamund Pike, Radha Mitchell, Ving Rhames, Valerie Azlynn, James Cromwell, Boris Kodjoe, Michael Cudlitz a další. Režie Jonathan Mostow V daleké budoucnosti životy lidí ovlivnil převratný vynález - náhradníci. Jsou to vysoce sofistikovaní roboti, kteří nestárnou, jsou sexy, necítí únavu, bolest ani stres. Každý člověk má svého náhradníka, a co je důležité, operátorem je on sám. Na Zemi se pohybuje 97% náhradníků, zatímco jejich operátoři jsou doma, ve svých bytech, uzavřeni před světem a ostatními lidmi. To má za následek, že prakticky vymizela kriminalita, neexistuje strach, bolest ani konflikty. Ovšem tento systém má i své odpůrce, které vede Prorok. Ten si vymohl autonomní území Dredů, kde naopak probíhá život bez robotů a technických vymožeností. Jednoho dne začne náhradníky někdo likvidovat a s nimi zabíjí i jejich vlastníky. Na případu pracuje agent FBI Greer a jeho kolegyně Jeniffer. Ke své práci také používají náhradníky, i když Greer je toho odpůrcem. Při pátrání postupně rozkrývají spiknutí, které má za cíl změnit současný svět. 07.09. 23:55 08.09. 01:35
KandidátPolitické drama o manipulaci bohatých zájmových skupin s obyčejným voličem za pomoci reklamních agentur. Slovensko, ČR 2013, thriller. Hrají Marek Majeský, Michal Kubovčík, Michal Dlouhý, Monika Hilmerová, Roman Luknár, Pavel Nový a další. Režie Jonáš Karásek Příběh sleduje zákulisí během politické kampaně kandidáta na prezidenta. Do volby hlavy státu zbývají 2 měsíce. Úspěšný a vlivný majitel reklamní agentury Adam Lambert přijímá lukrativní zakázku. Má zrealizovat prezidentskou kampaň pro nevýrazného, maloměstského podnikatele. Cílem je rozvířit politické vody a ubrat pár hlasů protistraně. Lambert jedná bez skrupulí, s každým manipuluje a je zvyklý, že dosáhne vždycky svého. Poté se však na večírku v klubu nechá vyprovokovat a uzavře sázku se svým rivalem, který pracuje pro jasného favorita celých voleb. Lambert vsadil všechen svůj majetek a přísahá, že z této nuly udělá nového prezidenta, a to rovnou v prvním kole prezidentských voleb. Lambertův plán se ďábelsky naplňuje. Geniálním tahem má být nově objevený vzdálený příbuzenský vztah kandidáta s Ľudovítem Štúrem, který Slováky údajně poblázní. Také ho napadne, že popularitu by mohl zvýšit pokus o atentát... 07.09. 02:30 07.09. 05:10
Ďáblova slza(The Devil's Teardrop) Vysloužilý agent FBI se vrací zpět, aby pomohl vyřešit případ nebezpečného maniaka,
Autor:
TV Barrandov - 07.09.20180

TV Barrandov - 07.09.2018

Televizni program na 07.09.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Na plac! 07.09. 02:50 07.09. 03:10
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 07.09. 02:05 07.09. 02:50
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 07.09. 09:30 07.09. 11:05
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 07.09. 11:05 07.09. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 07.09. 12:40 07.09. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 07.09. 13:50 07.09. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 07.09. 14:50 07.09. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 07.09. 15:50 07.09. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 07.09. 17:10 07.09. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 07.09. 18:30 07.09. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 07.09. 19:20 07.09. 20:20
Tenký led Dany MorávkovéKontroverzní témata, která hýbou českou společností. Příběhy obyčejného života. Obojí v novém diskuzním pořadu Tenký led Dany Morávkové. Známá herečka se tentokrát představí jako moderátorka a ve své show bude zpovídat nejen celebrity, ale i hrdiny všedních dní (Premiéra) 07.09. 20:20 07.09. 21:25
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 07.09. 21:25 07.09. 22:30
Aféry - neuvěřitelné životní příběhyŠokující partnerské vztahy, nevěry, podrazy. Jak daleko se dá zajít ve vztahu a jak moc si partneři dokážou ublížit? (Premiéra) 07.09. 22:30 07.09. 23:35
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 07.09. 23:35 08.09. 00:35

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Přežila jsem pekloChtěli prožít líbánky v Jižní Africe, ale nějak se zapletli do obchodu s lidskými orgány. Manžela jí unesli a ona bezmocná a vystrašená organizuje útěk a záchranu. Německý thriller (2008). Hrají Th. Scholze, S. Ströbel, T. Kgoroge, S. Danford, G. Swanby, M. Motshegwa a další. Režie O. Schmitz (91 min) Příběh o nebezpečí, útěku a zachráně života ? a orgánů. Student Frank (Sebastian Ströbel), překvapí svou mladou ženu Marisu (Theresa Scholze), dvěma letenkami do Jižní Afriky. Chtějí si vychutnat dva týdny líbánek. Všechno je úžasné do chvíle, kdy mladý pár napadnou nebezpeční lidé. Franka unesou a brutálně zbijí. Marie se podaří na poslední chvíli utéct. Bezmocná a vystrašená organizuje útěk a záchranu. Zjišťuje, že se nějakým způsobem zapletli do nebezpečného a krutého obchodu s lidskými orgány! 07.09. 00:25 07.09. 02:30
Zákon a pořádek V (16,17)Získat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 07.09. 02:30 07.09. 04:30
Konec vysílání 07.09. 05:10 07.09. 05:40
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec 07.09. 05:40 07.09. 06:15
Věřte nevěřte (1,2)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 07.09. 06:15 07.09. 08:45
Vražda v galeriiHenrietta, vdova po vrchním komisaři vídeňské kriminálky, má nezvyklého koníčka řešit kriminální případy. Když je v místní galerii zavražděn mladý umělec, ztrpčí tak život šéfinspektorovi Anzengruberovi? Rakousko-německá krimi komedie (2013). Hrají Ch. Hörbiger, E. Steinhauer, H. Schrott, A. Held a další. Režie N. Leytner (87 min) Umělecká restaurátorka profesorka Henriette Freyová, vdova po vrchním komisaři vídeňské kriminálky, se přestěhuje ke svému novému příteli tympánistovi Ferdinandu Sternheimovi do Křemže, ospalého městečka v údolí Wachau. Mimo jiné doufá, že se konečně zbaví svého osobitého koníčka řešit kriminální případy, pohříchu většinou proti vůli skutečných vyšetřovatelů. Přesto neodolá pokušení, když je v místní galerii zavražděn mladý nadějný umělec Hubertus Krajczik, a ztrpčí tak život šéfinspektoru Anzengruberovi. A navíc ještě rafinovaným trikem usvědčí vraha a tím namyšleného kriminalistu zahanbí úplně. 07.09. 08:45 07.09. 10:45
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 07.09. 10:45 07.09. 12:20
Live Teleshopping 07.09. 12:20 07.09. 14:15
Věřte nevěřte (3,4)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 07.09. 14:15 07.09. 16:20
Matlock (1,2)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Americký krimi seriál (1986-1987). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Matlock se zabývá případem vraždy bývalé manželky investigativního reportéra Emersona. Ten za svou bývalou manželkou sice přijel, ale v době vraždy byl na tajné schůzce. Tam se dozvěděl o prorůstání mafie do vládních kruhů. Matlock nakonec jeho zdroj vypátral, ale ten byl náhle taktéž zabit. 07.09. 16:20 07.09. 18:15
Velkolepé století (8,9)Život v harému znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... První řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, F. Ahmet, A. Hafsa Sultan, M. Uzerli, O. Yalabik, N. Aysan a další. Režie M. Okay (Premiéra) Turecký seriál o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v palaci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 07.09. 18:15 07.09. 20:20
Utta Danella: Pražské tajemstvíOslava zlaté svatby je přerušena příjezdem třicetileté dcery, o které oslavenec nevěděl, že ji má. Jaké bude společné shledání? Německý romantický film (2010). Hrají P. Weck, G. Locker, A. Bertheau, M. Schloo, K. Schubert a další. Režie M. Serafini (89 min) (Premiéra) 50 let šťastného společného života slaví Christine a Claudius. Avšak oslava jejich zlaté svatby je přerušena příjezdem třicetileté Anici. Anica je Claudiova dcera, o které však nevěděl. Před 30-ti lety měl v Praze Claduis aférku se zlatnicí Editou. Jelikož byla Edita hrdá žena, rozhodla se svou dceru vychovat sama. Nyní v dospělosti se Anica rozhodla, že je na čase, aby poznala svého otce... 07.09. 20:20 07.09. 22:20
Neobyčejný Odd ThomasDvacetiletý Odd Thomas dokáže vidět mrtvé. Možná je to dar, možná je to prokletí... Když se v restauraci objeví tajemný muž, cítí, že se chystá něco moc špatného. Má ale málo času zjistit o co jde a pokusit se tomu zabránit. Americký fantasy film podle knižní předlohy Deana R. Koontze (2013). Hrají A. Yelchin, W. Dafoe, A. Timlin, A. Sommers, L. Varela a další. Režie S. Sommers (87 min) Kuchař Odd Thomas je dvacetiletý mladík, který pracuje v rychlém občerstvení a snaží se žít nenápadným životem. O své schopnosti, kterou zdědil po své matce, vidět mrtvé, s nikým nemluví. Vědí o tom jen Stormy, jeho láska a místní policejní inspektor Potter, který Oddových schopností využívá při řešení zločinů. Každé mrtvé duši, která Odda vyhledá, se snaží pomoci. Kromě mrtvých lidí vidí také zlé duchy, které přitahuje neštěstí a kteří se živí bolestí a strachem umírajících, kterým říká Bodachové. Thomas se musí mít na pozoru, aby se před nimi neprozradil. Větší koncentrace těchto duchů v městečku signalizuje, že se chystá něco moc špatného. Thomas nemá mnoho času, aby zjistil, o co jde a pokusil se tomu zabránit. 07.09. 22:20 08.09. 00:10
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
ČT - 07.09.20180

ČT - 07.09.2018

Televizni program na 07.09.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 07.09. 00:55 07.09. 01:20
ObjektivMagazín zahraničních zajímavostí. Aruba - malý ostrov v Karibském moři, pivní festival v Bavorsku a čínská kuchyně. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 07.09. 01:20 07.09. 01:50
Toulavá kameraŽánr: aktivity pro Volný čas; HDTV| 07.09. 01:50 07.09. 02:30
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 07.09. 02:30 07.09. 05:01
Manu a Matěj na cestě do ŘímaPremiérová bláznivá cooking show, ve které po Itálii cestují, vaří a baví průvodci Emanuel Ridi a Matěj Ruppert. Režie M. Herz. HDTV|Zvukový popis| 07.09. 05:01 07.09. 05:30
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 07.09. 05:30 07.09. 05:59
Studio 6Nejprve se otřásl hypoteční trh, pak následovalo celosvětové zemětřesení. Před 10 lety vypukla ekonomická krize. Její průběh a dopad na český trh připomene Ondřej Topinka spolu s Janou Matesovou, ekonomkou a bývalou Žánr: zpravodajský magazín; zástupkyní ČR ve Světové bance. Dívejte se na Studio 6 v 7:20 na ČT1 a ČT24.|HDTV| 07.09. 05:59 07.09. 09:00
To je vražda, napsala VII, Návrat Prestona Gilese, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Žánr: detektivka / krimi / thriler; Walter Grauman.|HDTV|2 jazykové verze| 07.09. 09:00 07.09. 09:55
Záchranáři, Noc na zrcadlové stěněV seriálu z prostředí Vysokých Tater se proplétají životní osudy členů horské služby s dramatickými okamžiky jejich náročné práce (2002). Hrají: D. Szabó, I. Martinka, Ľ. Kostelný, Žánr: klasické drama / historický film; Z. Stivínová a další. Scénář J. Křižan. Kamera M. Štrba. Režie V. Michálek.|16:9|2 jazykové verze|Zvukový popis|Nad horami se vznáší padák, jeho let s obdivem sleduje skupinka jeptišek, která se vydala na výlet. Peter (I. Martinka), který měl se synem strávit celý víkend, je za pár hodin odvolaný na záchranářskou akci. Mladá dvojice na padáku nezvládne řízení a uvázne na skalním výstupku. Navíc zabloudí i jeptišky. Počasí se rychle zhoršuje a vrtulník nasazený na záchranu paraglajdistů musí být odvolaný. Je tma, teplota klesá pod nulu a skála namrzá čím dál víc... 07.09. 09:55 07.09. 10:50
Doktor Martin, Na voděMiroslav Donutil v roli špičkového chirurga, který z osobních důvodů vzal práci obvodního lékaře v podhorském městečku v Beskydech. Střet jeho svérázné povahy s maloměstským způsobem života pro něj ale Žánr: komedie / sitcom; záhy začne vršit řadu nečekaných i úsměvných situací. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, V. Kopta, J. Štěpánková, T. Měcháček, E. Leinweberová, M. Steinmasslová, R. Mikluš a další. Scénář Š. Titka a O. Provazník. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Doktor Martin Elinger je hostem v místní rozhlasové relaci Karolíny Sovové (E. Leinweberová), ale jelikož není příliš povídavý typ, jeho výstup spíš zavaří moderátorce. Místní instalatér Brázda (N. Lichý) se pohádá se synem Milošem (T. Měcháček), který chce nechat rodinného řemesla a věnovat se počítačům. Po mnoha náznacích se Martin nakonec rozhoupe a pozve Lídu do restaurace na oběd. Nechtěně mu to ale překazí jeden z pacientů. Ve vesnici brzy na to vypukne epidemie průjmu. Martin se zprvu domnívá, že nemocní se infikovali v hotelovém bazénu. Poté usoudí, že problém je zřejmě ve vodě z kohoutku. To ale místní neradi slyší, bojí se, že když se to rozkřikne, přijdou o turisty, kteří jsou pro jejich existenci zásadní. Robert Fiala (V. Kopta) se mezitím chystá žalovat školu, která ho nedávno propustila. Neprávem ji obviňuje, že výpověď dostal ze zdravotních důvodů. Během pátrání po zdroji epidemie průjmu nakonec Martin učiní nečekané odhalení. 07.09. 10:50 07.09. 11:45
Černé ovceNebojte se bojovat za svá práva - pomůžeme vám! Reportáže, testy, rady. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 07.09. 11:45 07.09. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 07.09. 12:00 07.09. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 07.09. 12:20 07.09. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená šeď a nudu! Zdraví, styl, známé osobnosti a pozvánky na víkend. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 07.09. 12:30 07.09. 14:00
Reportéři ČTMinisterská liknavost ohrožuje miliardy z mýta. Zrada vůdců Pražského jara. Jak začala normalizace. Putinův vězeň Oleg Sencov. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 07.09. 14:00 07.09. 14:45
Manu a Matěj na cestě do ŘímaPremiérová bláznivá cooking show, ve které po Itálii cestují, vaří a baví průvodci Emanuel Ridi a Matěj Ruppert. Režie M. Herz. HDTV|Zvukový popis|Zpěvák Matěj Ruppert s kuchařem Emanuelem Ridim vyrážejí na gastronomický tah po Itálii. Bláznivý cestopis pro milovníky dobrého jídla a pití s přiznanými nesnázemi z putování našich poutníků. Konfrontace vytříbené chuti s kuchyňskými tradicemi české kotliny. Objevování italských regionů s jejich kulinářskými specifiky a mimořádnostmi, to vše od Alp až po Řím, kam, jak Matěj s oblibou připomíná, přece vedou všechny cesty. 07.09. 14:45 07.09. 15:16
Nápadník, Marta Vančurová - 70 letPřátelská výpomoc. Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1979. Hrají: S. Skopal, M. Vančurová, N. Konvalinková a další. Scénář J. Dietl. Kamera J. Novotný. Režie J. Dudek. Žánr: klasické drama / historický film;Helena (M. Vančurová) požádá svého bývalého spolužáka Rudolfa (S. Skopal), aby na setkání s jejími rodiči zastoupil jejího snoubence, který se popral a nevypadá dobře. I když má spolužák před svatbou, tak její prosbě vyhoví. Vše dopadne na výbornou. Po svatbě mu ale Helena znovu volá, čeká dítě a chce se s ním sejít... Povídku z oblíbeného komediálního cyklu uvádíme k významnému životnímu jubileu Marty Vančurové (*7. 9. 1948). 07.09. 15:16 07.09. 15:40
Neobyčejné životy, Marta Vančurová, Marta Vančurová - 70 letŽivotopisný portrét vynikající herečky, která dnes slaví významné životní jubileum (2013). Připravila A. Činčerová. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty;Zvukový popis|Herečka Marta Vančurová (*7. 9. 1948), která v těchto dnech slaví významné životní jubileum, je rodačkou z pražské Lhotky. Po maturitě šla pracovat na brigádu do hydrometeorologického ústavu a pomýšlela na studium přírodních věd, ale už za rok složila přijímací zkoušky na DAMU a její osud byl zpečetěn. První roli si zahrála ve filmu Jiřího Suchého Nevěsta, následoval úspěch v Milencích v roce jedna z roku 1973. Z dalších snímků nelze zapomenout na Den pro mou lásku, Stíny horkého léta nebo Smrt krásných srnců. Zahrála si i v komedii Jáchyme, hoď ho do stroje, v seriálech Jana Eyrová, Inženýrská odysea, Synové a dcery Jakuba Skláře a později také Náves. Její postavy v sobě měly vždy jakousi plachost, láskyplnost a něhu.|V prvním angažmá v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého ztvárnila řadu křehkých hrdinek. Připomeňme např. mořskou vílu Ondinu ve hře Jeana Giraudouxe. Na počátku 90. let ze smíchovského divadla odešla a působila několik sezón v Divadle na Vinohradech. Ve volném čase se Marta Vančurová věnuje chalupaření, rodině a má blízký vztah k přírodě. Portrét neobyčejného života této výrazné české herečky připravila Alena Činčerová. 07.09. 15:40 07.09. 16:35
PolopatěModerní hobby magazín Filipa Čapky. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Nejnovější trendy pro vaši inspiraci. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|V pravidelných rubrikách představujeme moderní trendy dnešního hobby. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Průvodce Filip Čapka s odborníky nebo známými osobnostmi nabídne nejnovější trendy i alternativní postupy s cílem inspirovat diváky.||Dnešní díl budeme věnovat aktuálnímu tématu sucha, poradíme, jak se s ním vypořádat na zahradě, jak si pomoci při závlaze ovocných stromů, ukážeme si, jak rekonstruovat podlahy a stropy v činžovním doně, představíme street gardening, zúrodníme půdu zeleným hnojením a poradíme si s uschlými trvalkami i s tvorbou květinové dekorace v období sucha.||Obsah dílu:|1. Extrémní sucho ||Dozvíte se, zda horké a suché léto bylo v minulosti vzácností i na co se máme ještě připravit. Možná vás poslední vědecké poznatky překvapí.||2. Motúčko ||Akumulátorové stroje snižují námahu a tak vám mohou významně pomoci. Zahradního pomocníka s akumulátorem můžete využít mnoha způsoby během celého roku. Nejen při závlaze ovocných stromů||3. Rekonstrukce stěn a podlah suchou cestou ||V bytě staršího činžovního domu můžeme urychlit rekonstrukci podlah, stěn a stropů použitím tzv. suché technologie.||4. Street gardening||V parném letním dni se ulice proměňují v betonové pouště nasávající teplo. Situaci ale můžete zlepšit třeba tím, že si sami ulici zkrášlíte kusem zeleně.||5. Vliv člověka a jeho činnosti na změny klimatu ||Náš vliv na přírodu je bez nadsázky devastující. Naše krajina dramaticky vysychá. Kde se stala chyba?||6. Trvalky na zahradě||Dana Makrlíková vám ve své pravidelné rubrice Rady do zahrady poradí, co dělat s uschlými trvalkami. ||7. Zelené hnojení ||Zelené hnojení je cílené pěstování rostlin pro jejich zapravení do půdy. A s jeho pomocí se dá i zúrodnit půda, u které není k dispozici jiné hnojivo.||8. Květinová vazba v období sucha||Jaké by to bylo léto bez pestré kytice na stole. Vydejte se do přírody se zahradnickými nůžkami a hledejte květy, ze kterých vytvoříte krásné kompozice. ||9. Sucho na zahradě||Na závěr pro vás máme připravených pár dobrých rad, co dělat, když vaši zahradu sužuje sucho. 07.09. 16:35 07.09. 17:30
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 07.09. 17:30 07.09. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 07.09. 18:00 07.09. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 07.09. 18:25 07.09. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 07.09. 18:55 07.09. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 07.09. 19:00 07.09. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 07.09. 19:50 07.09. 20:00
První republika III, Díl prvníOsudy rodiny Valentů zaplétá temná minulost i žhavá přítomnost. Milostné aféry, ohrožení blízkých, vraždy. Premiéra další řady oblíbeného seriálu. Irena v doprovodu manžela po roce Žánr: film / dramatický pořad; potkává poručíka Andrleho na boxu. Zápas je ale přerušen kvůli Vladimírovi, který před celým sálem zkolabuje. Byl jen opilý, nebo se ho někdo pokusil otrávit? Hrají: J. Vyorálek, J. Koleník, K. Boková, V. Arichteva, S. Majer, K. Šafaříková, V. Polívka, A. Mišík, B. Cmuntová, B. Joura, S. Skopal, R. Urban a další. Scénář J. Coufal. Kamera M. Schinabek. Režie B. Arichtev.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Irena po roce zjišťuje, kam zmizel poručík Andrle. V doprovodu manžela ho spatří během boxerského zápasu mezi českým Sokolem a německými Turnery. I Valentovi se přišli podívat. Vladimírovi ukradnou peněženku. Když v davu stíhá zlodějíčka, najednou zkolabuje. Zápas musí být přerušen. Jaroslav se na bratra zlobí, udělal rodině ostudu. Byl Vladimír během sportovní akce opravdu jen opilý, nebo se ho někdo pokusil otrávit? 07.09. 20:00 07.09. 21:05
13. komnata Jana CimickéhoZnámého psychiatra a spisovatele i jeho rodinu celoživotně provázejí dramatické dopravní nehody, z nichž jedna skončila tragicky. Připravili: P. Strouh Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Jan Cimický, známý psychiatr i úspěšný spisovatel a básník, se narodil před sedmdesáti lety. Vystudoval medicínu a od počátku své lékařské dráhy se specializoval na psychiatrii, ale věnoval se také literatuře. Psal a dodnes píše detektivky, romány i básničky, miluje Francii a překládá z francouzštiny. Je čestným předsedou České sekce Mezinárodní organizace autorů dobrodružné a detektivní literatury, členem Obce spisovatelů i Psychiatrické a akupunkturní společnosti J. E. Purkyně a také francouzské psychiatrické společnosti FIFP. Vším, co dělá, pomáhá léčit duši. Jako psychiatr pomohl mnoha pacientům, které v těžkých životních situacích vyslechl, včetně desítek populárních umělců, zpěváků i herců. Ačkoliv je na ledacos zvyklý, i on se musel ve svém životě opakovaně vyrovnávat s těžkými nenadálými situacemi. Bratr, matka i on sám se postupně stali účastníky dramatických dopravních nehod, z nichž jedna skončila tragicky. První událost se stala v době, kdy jako čerstvý absolvent vojenské služby nastoupil do Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Jeho bratra to táhlo do přírody, proto na začátku osmdesátých let s kamarády odjel autem na Ural. Při zpáteční cestě do jejich vozidla ve městě Slavjansk v Doněcké oblasti plnou rychlostí najel opilý řidič náklaďáku. Bratr upadl do bezvědomí, auto bylo celé zdemolované. Rodiče i Jan se dozvěděli až po týdnu, že kamarádi odjeli domů vlakem, ale bratra museli nechat v Rusku s těžkým zraněním. Měl na třikrát přeraženou páteř a vypadalo to, že umře. Jan slíbil rodičům, že bratra přiveze
Autor:
Prima - 07.09.20180

Prima - 07.09.2018

Televizni program na 07.09.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Polední zprávy 07.09. 12:15 07.09. 12:25
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 07.09. 12:25 07.09. 13:25
Poslední poldaMick se při vyšetřování vraždy dostane do nelegálního kasina, kde začne odhalovat další zločiny. Musí také usvědčit člověka, který si před pětadvaceti lety objednal jeho smrt... Německý kriminální seriál (2013). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další (Premiéra) 07.09. 13:25 07.09. 14:25
Komisař Rex IV (14) -ST -W -HDV "bermudském trojúhelníku" mizí letadla, v Rakousku zase kamiony s léky. Brandtner s Rexem ale na záhady nevěří... Německý kriminální seriál (1998). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další. Režie H. Werner 07.09. 14:25 07.09. 15:30
Komisař Rex IV (15) -ST -W -HDMaskovaný zločinec přepadne klenotnictví - ale spíše než o šperky jako by mu šlo o brutální zúčtování s prodavačkami... Německý kriminální seriál (1998). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další 07.09. 15:30 07.09. 16:35
Odpolední zprávy 07.09. 16:35 07.09. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 07.09. 16:50 07.09. 17:50
Komisař Rex IV (12) -ST -W -HDMonika Selešová nebyla jediná, na koho zaútočil násilník s nožem. Na kurtu vídeňské sportovní haly umírá s kudlou v zádech mladý tenista... Německý kriminální seriál (1998). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další 07.09. 01:20 07.09. 02:25
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 07.09. 17:50 07.09. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 07.09. 18:55 07.09. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 07.09. 19:40 07.09. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 07.09. 19:55 07.09. 20:15
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENTVstupte do magického světa neuvěřitelných talentů s novou moderátorskou dvojicí Luisou Garajovou Schramekovou a Davidem Gránským. Nechejte se zasáhnout tou největší show plnou kouzel a úžasné zábavy v hlavní roli s naší fantastickou porotou v čele s Jarem Slávikem, Martou Jandovou, Jakubem Prachařem a Dianou Mórovou (Premiéra) 07.09. 20:15 07.09. 21:45
Operace Zlomený šípKapitán letectva Christian Slater s pomocí strážkyně národního parku bojuje proti svému kolegovi Johnu Travoltovi a jeho společníkům, kteří se podíleli na uloupení atomových zbraní... Americký akční thriller (1996). Dále hrají S. Mathisová, D. Lindo, F. Whaley, B. Gunton a další. Režie J. Woo 07.09. 21:45 08.09. 00:00
Komisař Rex IV (13) -ST -W -HDKomisař Brandtner s Rexem se ocitnou na opačné straně zákona! Musí získat důvěru těžkého zločince, který kdesi skrývá vysoce výbušný materiál... Německý kriminální seriál (1998). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner a další 07.09. 02:25 07.09. 03:25
Přestávka ve vysílání 07.09. 05:07 07.09. 06:25
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 07.09. 06:25 07.09. 06:45
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2017) (Premiéra) 07.09. 06:45 07.09. 07:10
JetelínBob Burda má další starost. V hospodě by měl čepovat předražené a hnusné pivo. Nutí ho k tomu obchodnice z pivovaru Masakr. Další příběh z cyklu bláznivých mikrokomedií o sousedech ze vsi Jetelín. Hrají J. Ježková, R. Genzer, J. Šťastný, J. Hána, L. Molínová, M. Procházková, L. Benešová, R. Bár a další. Režie V. Balko (Premiéra) 07.09. 07:10 07.09. 07:55
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 07.09. 07:55 07.09. 08:50
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 07.09. 08:50 07.09. 09:20
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 07.09. 09:20 07.09. 10:20
Emilie Richards: Návrat do Sandy BayToni nežije ve šťastném manželství. Když si jednoho dne pořeže v moři nohu, seznámí se se sympatickým doktorem a zamiluje se. Je ještě čas na záchranu původního vztahu, nebo se má vydat novou cestou? Německý romantický film (2011). Hrají N. Bottová, K. Schumann, T. Harderová a další. Režie O. Dommenget (Premiéra) 07.09. 10:20 07.09. 12:15

Prima Max

Název programu Popis Od Do
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 07.09. 06:40 07.09. 07:10
Přestávka ve vysílání 07.09. 01:14 07.09. 06:40
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 07.09. 11:00 07.09. 12:00
Květy válkySarabeth už poměrně dlouho žije sama se svojí dcerou Melody, protože její muž odešel bojovat do občanské války. Jednoho dne vypukne bitva přímo u jejich domu a Sarabeth najde ve sklepě zraněného nepřátelského vojáka. Ošetří ho a brzy mezi nimi vzplane láska. Ale válka dokáže být plná nástrah... Americký romanticko-válečný film (2011). Hrají Ch. Ricciová, J. Gedrick, G. Popaová, T. Berenger a další. Režie S. Rodnunsky 07.09. 12:00 07.09. 14:10
Poslední vůleBohatá vdova nutí své tři děti, aby se chovaly podle jejích představ, jinak je vydědí. Ty si najmou ženu s podivnou minulostí, aby matku přivedla k šílenství a ony mohly její závěť zrušit. Nic však nebude tak jednoduché, jak si plánovaly... Americký film (2016). Hrají R. Kihlstedtová, P. Fischler, F. Dourifová a další. Režie A. DiBlasi 07.09. 14:10 07.09. 16:05
Zítra to roztočíme, sousede!Brückerovi žijí poklidný život. Jednoho dne se ale do jejich sousedství nastěhuje čínská rodina s velmi ortodoxními názory na výchovu a vzdělávání. Sousedský boj začíná... Německý film (2014). Hrají B. Zimmermannová, Ch. M. Ohrt, S. Chang a další. Režie G. Henman 07.09. 16:05 07.09. 18:05
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) (Premiéra) 07.09. 09:15 07.09. 10:05
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 07.09. 10:05 07.09. 11:00
Dva pitomci z PařížePolicisté Kim a Michel jsou nerozluční přátelé už od doby, co společně vyrůstali v sirotčinci. Patří ale k nejhorším detektivům na okrsku, proto jsou překvapeni, když jsou ředitelem pověřeni zmařit vlnu plánovaných atentátů... Francouzská krimikomedie (2010). Hrají K. Merad, C. Cornillac, C. Bouquetová a další. Režie E. Lavaine 07.09. 18:05 07.09. 20:00
Muž, který chtěl být králemDva britští vojáci se rozhodnou ovládnout odlehlé končiny Indie. Jejich cílem je dobýt královský trůn. Jak jejich úsilí dopadne? Britsko-americký dobrodružný film (1975). Hrají M. Caine, Ch. Plummer, S. Connery a další. Režie J. Huston (Premiéra) 07.09. 20:00 07.09. 22:45
Rudé horkoSovětský policista Arnold Schwarzenegger je vyslán do Ameriky, aby zde našel uprchlého drogového dealera a přivedl ho zpět do Ruska. Podaří se mu úkol splnit? Americká akční komedie (1988). Dále hrají J. Belushi, P. Boyle, E. O"Ross a další. Režie W. Hill 07.09. 22:45 08.09. 00:55

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
KilljoysNájemní lovci Killjoys, jejichž úkolem je chytat nebo zabíjet zločince na objednávku, jsou zpět. Klesá však mezi nimi morálka, což vede ke střetu D"avina s Tarinem... Kanadský sci-fi seriál (2017). Hrají H. John-Kamenová, A. Ashmore, L. Macfarlane a další 07.09. 01:25 07.09. 02:25
Poslední chlap na ZemiPhil a Mike se už přestali kočkovat, místo toho si spolu pořád jen zpívají, což ostatní vytáčí. Když ale přijde na to, kdo by měl oplodnit Carol, tak si Phil vybírá Todda... Americký sitcom (2015). V hlavních rolích W. Forte, K. Schaalová, J. Jonesová a další 07.09. 02:25 07.09. 02:50
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2011) 07.09. 06:10 07.09. 07:30
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 07.09. 07:30 07.09. 08:50
Top Gear 2010Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2009). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 07.09. 08:50 07.09. 09:55
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2000 - 2004). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 07.09. 09:55 07.09. 11:05
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu 07.09. 11:05 07.09. 12:10
FuturamaKdyž se ve vesmíru objeví záhadná trhlina, profesor Farnsworth vyšle expedici, aby vyzkoumala, co se skrývá na druhé straně. Kiff a Amy mezitím povýší svůj vztah na vyšší úroveň a Fry zjistí, že jeho nová přítelkyně rozdává lásku víc, než dokáže unést... Americký kultovní animovaný seriál (2008) 07.09. 12:10 07.09. 12:40
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 07.09. 12:40 07.09. 13:10
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 07.09. 13:10 07.09. 13:30
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 07.09. 13:30 07.09. 13:45
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 07.09. 13:45 07.09. 14:15
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2003 - 2004) 07.09. 14:15 07.09. 14:45
Teorie velkého třeskuSheldon si začne dělat obavy, když se dozví, že se Leonard chystá na operaci nosní přepážky. Snaží se ho od lékařského zákroku všemožně odradit, protože je šance 1:700 000, že ho nepřežije... Americký sitcom (2014). Hrají J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg, K. Nayyar, K. Cuocová a další 07.09. 14:45 07.09. 15:10
Teorie velkého třeskuLeonard, Howard a Raj dostanou za úkol vyklidit kancelář po mrtvém profesorovi. Jeho celoživotní práce, která nic nepřinesla, je přiměje k zamyšlení nad vlastní vědeckou kariérou... Americký sitcom (2014). Hrají J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg, K. Nayyar, K. Cuocová a další 07.09. 15:10 07.09. 15:40
FuturamaProfesorova expedice na druhou stranu vesmírné trhliny skončí nezdarem. Přichází tedy na řadu vojenský zásah, který ovšem zasadí nejcitelnější ránu Amy. A Fry se rozhodne žít raději na druhé straně, v jiném vesmíru... Americký kultovní animovaný seriál (2008) 07.09. 15:40 07.09. 16:00
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné
Autor: