Denní archiv Září 7, 2018

0

Film Toman. Hrát Gottwalda bylo děsivé, říká Aleš Procházka.

Roli nej­vět­ší­ho maso­vé­ho vra­ha v našich novo­do­bých ději­nách, prv­ní­ho komu­nis­tic­ké­ho pre­zi­den­ta Klementa Gottwalda, ztvár­nil ve fil­mu Toman herec Aleš Procházka. Stejně jako u dal­ších his­to­ric­kých postav, i tady při obsa­zo­vá­ní sehrá­la kro­mě jiné­ho svou roli urči­tá podo­ba. „Když jsem film obsa­zo­val, potkal jsem náho­dou Aleše ve zvu­ko­vém stu­diu, kde jsme děla­li post­syn­chro­ny k Lichožroutům, a úpl­ně...

0

Petr Jákl získal do svého filmu držitele dvou Oscarů Michaela Caina

Po ame­ric­ké hvězdě Benu Fosterovi odha­lil reži­sér Petr Jákl dal­ší herec­ké eso, kte­ré se obje­ví v jeho his­to­ric­kém vel­ko­fil­mu Jan Žižka. Pro svůj film zís­kal jed­nu z nej­vět­ších osob­nos­tí svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, drži­te­le dvou Oscarů her­ce Michaela Caina. Herec zná­mý ze sním­ků Pravidla moštár­ny, Mládí, Batman začí­ná a mno­ha dal­ších, si ve fil­mu zahra­je...

0

Shadowrun Returns: Tančení v dešti?

Bravurně nakres­le­ná RPG hra, se kte­rou se dosta­ne­te do cen­t­ra Seatllu. Užijte si výběr posta­vy, povo­lá­ní, vizá­že, zje­vu, kte­rý bude ladit k vaší osob­nos­ti? Mágové, hac­ke­ři, šama­ni, vlád­nou­cí zví­řa­tům, může­te ovlá­dat dro­ny, vlád­nout růz­ný­mi ener­gi­e­mi. Ve hře je i funk­ce léče­ní, ale je ome­ze­ná, léče­ní je poměr­ně zdlou­ha­vé, tak­že oce­ní­te tře­ba i více­ro...

Balet NdB v sezoně 2018/190

Balet NdB v sezoně 2018/19

Nová sezo­na balet­ní­ho sou­bo­ru bude ve zna­me­ní uve­de­ní a také obno­ve­ní vel­kých titu­lů v Janáčkově diva­dle, pro­to se na balet­ní pre­mi­é­ry může­te těšit až po novém roce, kdy se v rekon­stru­o­va­né budo­vě opět vrá­tí­me na vel­ké jeviš­tě. Tou beze­spo­ru ...

0

Marta Vančurová (Blanka z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!) slaví 70 let

Marta Vančurová se naro­di­la 7. 9. 1948 v Praze. Od dět­ství zpí­va­la a díky člen­ství v Dětském roz­hla­so­vém sbo­ru prv­ně vysto­po­va­la v rádiu (zpěv v pohád­ce). Po matu­ri­tě pra­co­va­la v hyd­ro­me­te­o­ro­lo­gic­kém ústa­vu, ale dlou­ho v této pozi­ci nevy­dr­že­la. Vystudovala DAMU a zača­la hrát ve Švandově diva­dle. Postupně s zača­la obje­vo­vat i tele­vi­zi a fil­mech. Její vel­ký prv­ní úspěch byla kome­die Jáchyme, hoď ho...

TALENTOVANÁ NELLY0

TALENTOVANÁ NELLY

VYDÁVÁ DEBUTOVÉ EP — NELLY, nová výrazná tvář a hlas čes­ké hudeb­ní scé­ny, po více než roce pří­prav vydá­vá u Supraphonu EP V oka­mži­ku. Album s pěti pís­nič­ka­mi, prv­ní v dis­ko­gra­fii talen­to­va­né zpě­vač­ky a také hereč­ky, v červ­nu před­zna­me­nal úspěš­ný sin­gl ...

0

Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny

Spavé pohád­ky. Pohádky, kte­ré vám při­vo­dí tak hlu­bo­ký spá­nek, že je to až k neu­vě­ře­ní. Něco na té rela­xa­ci a medi­ta­ci je. A když si k tomu při­dá­te ješ­tě ten mateř­sky heb­ký hlas Nadi Konvalinkové, tak mám pocit, že leckte­ří dospě­lí budou do poste­lí spě­chat dří­ve než děti. Každý z dva­ce­ti pří­bě­hů začí­ná tím, že...