Denní archiv Září 6, 2018

0

Petr Jákl obsadil druhou hereckou hvězdu do svého filmu Jan Žižka

Petru Jáklovi se poda­ři­lo obsa­dit dal­ší herec­kou hvězdu z Hollywoodu. Hvězdou, kte­rá ješ­tě zvý­ší herec­ký lesk fil­mu, je Michael Caine, kte­rý se pro­sla­vil jako slu­ha Batmana ve fil­mu Temný rytíř (Batman s  Christianem Balem) a jeho pokra­čo­va­ní.

Michael Caine má dva Oscary (2000 -Pravidla moštár­ny (Vedlejší herec) a 1987 -Hana a její sest­ry (Vedlejší herec)) a mno­ho dal­ších cen a nomi­na­cí.

Dle dostup­ných infor­ma­cí by měl hrát posta­vu rád­ce Václava IV.…

Autor:
0

Captain Marvel

Za půl roku bude v kinech Captain Marvel. V hlav­ní roli se obje­ví Brie Larson, pro kte­rou je to prv­ní film ve spo­leč­nos­ti hvězd postav z Marvelu.  Zdárnou pomoc v jejím pří­bě­hu bude mít Nick Fury (Samuel L. Jackson). Tím, že je pří­běh fil­mu zasa­zen do 80. let, tak se obje­ví se  Ronan (Lee Pace), kte­rý zemřel v prv­ních Strážcích gala­xie.

Podívejte se na prv­ní uve­řej­ně­né fot­ky z při­pra­vo­vo­va­né­ho fil­mu.

 …

Autor:
0

Ve věku 82 let zemřel Burt Reynolds - připomeňme si 5 nejlepších filmů jeho kariéry

Burt Reynolds se naro­dil v Georgii, jeho před­ko­vé byli Italové a indi­á­ni, jeho otec byl šeri­fem a už ve 14 letech začal Burt stu­do­vat díky spor­tov­ní­mu sti­pen­diu.

Ve dva­ce­ti ode­šel do New Yorku, kde začal stu­do­vat herec­tví, až v 1956 se obje­vil prv­ně ve fil­mu ve spo­leč­nos­tí hvězdy  Charltona Hestona.

Díky jeho spor­tov­ní­mu nadá­ní byl hlav­ně obsa­zo­ván do akč­ních až kaska­dér­ských rolí.

V 70. Letech začal hrát v seri­á­lech, až se z něho sta­la vel­ká akč­ní hvězda, kte­rá zís­ká­vá oce­ně­ní.

Získal Zlatý gló­bus za film Hříšné noci, za kte­rý zís­kal i osca­ro­vou nomi­na­ci.

Zlaté mali­ny zís­kal dvě za Striptýz a Jeden a půl poli­caj­ta.

5 Nejlepších filmu Burta Reynoldse

1997    Hříšné noci

Každý má pro něco vlo­hy. Pohled do záku­li­sí kali­forn­ské­ho por­no­prů­mys­lu 70. let v ame­ric­kém fil­mu.

Režisér Paul Thomas Anderson (nar. 1970) pat­ří k nej­za­jí­ma­věj­ším tvůr­cům sou­čas­né­ho ame­ric­ké­ho fil­mu. Rázem na sebe upo­zor­nil svým dru­hým celo­ve­čer­ním fil­mem Hříšné noci (1997), v němž zob­ra­zil záku­li­sí fil­mo­vé­ho por­no­prů­mys­lu v 70. letech, jehož cen­t­rem bylo kali­forn­ské San Fernando Valley.

Hrdinou pří­bě­hu, inspi­ro­va­né­ho sku­teč­nou posta­vou por­no­her­ce Johna Holmese, je mla­dík Eddie Adams, kte­rý se díky mimo­řád­ným fyzic­kým před­po­kla­dům stá­vá oblí­be­nou hvězdou por­no­gra­fic­kých fil­mů pod umě­lec­kým jmé­nem Dirk Diggler. Jako chrá­ně­nec reži­sé­ra Jacka Hornera (Burt Reynolds) a jeho milen­ky a hlav­ní před­sta­vi­tel­ky Amber (Julianne Mooreová) stou­pá na žeb­říč­ku popu­la­ri­ty až k závrat­ným výši­nám, aby se díky nezří­ze­né­mu živo­tu s dro­ga­mi a alko­ho­lem stej­ně rych­le zase pro­pa­dl na dno...

Anderson pojed­ná­vá chou­los­ti­vé téma s pře­kva­pi­vou fil­mař­skou vyzrá­los­tí i poro­zu­mě­ním pro své posta­vy, pro něž sex už nepřed­sta­vu­je téměř žád­né vzru­še­ní, ale jen tvr­dou prá­ci. Jeho pohled na „zla­té obdo­bí“ por­no­prů­mys­lu, kdy se ješ­tě natá­če­lo na 35mm mate­ri­ál (video se tepr­ve začí­na­lo pro­sa­zo­vat) a nej­pro­slu­lej­ší díla žán­ru, jako např. Hluboké hrdlo, se pro­mí­ta­la v legi­tim­ních kinech, je zba­ven náno­su zby­teč­né nos­tal­gie a zacho­vá­vá si humor­ný nad­hled.

Z mno­ha oce­ně­ní, jež sní­mek zís­kal, při­po­mí­ná­me osca­ro­vé nomi­na­ce za Andersonův původ­ní scé­nář a za ved­lej­ší herec­ké výko­ny Burta Reynoldse a Julianne Mooreové, kte­ří ješ­tě obdr­že­li ceny Národní spo­leč­nos­ti fil­mo­vých kri­ti­ků a Asociace losan­ge­leských fil­mo­vých kri­ti­ků.

1972    Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu (ale báli jste se zeptat)

Na začát­ku sedm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí napsal dr. David Reuben osvě­to­vou pří­ruč­ku o sexu, z níž se stal best­seller. Woody Allen se ten­to epos instruk­táž­ní ero­ti­ky roz­ho­dl pře­vést na stří­br­né plá­no. Ve svém povíd­ko­vém fil­mu věnu­je kaž­dé­mu ože­ha­vé­mu téma­tu vlast­ní epi­zo­du: Pomáhá afro­di­zi­a­kum? (tato povíd­ka je podá­na v hávu shake­spea­rov­ské tragi­ko­me­die), Co je to sodo­mie?, Proč mají někte­ré ženy potí­že s orgas­mem?, Jsou transves­ti­té homose­xu­á­lo­vé? a gran­di­óz­ní finá­le Co se děje při eja­ku­la­ci?, v němž Tony Randall, ope­rá­tor v řídí­cí cen­t­rá­le moz­ku vzru­še­né­ho muže, vyšle Woodyho jako dru­hou sper­mii v pořa­dí. To je skvě­lá star­tov­ní pozi­ce, nebýt toho, že se téměř jas­ný vítěz Woody ocit­ne tvá­ří v tvář obrov­ské­mu pesa­ru!

1972    Vysvobození

Čtveřice mužů sjíž­dí během víken­du na kánoích úsek divo­ké řeky v Apalačském poho­ří, jenž má být záhy zapla­ven vodou z nové pře­hra­dy. Romantická ces­ta se však neče­ka­ně pro­mě­ňu­je v tragé­dii, jež navždy pozna­me­ná ty, kte­ří pře­ži­jí. Muži si chtě­jí doká­zat, že navzdo­ry měst­ské­mu způ­so­bu živo­ta mohou poko­řit pří­ro­du. Jenže sou­čás­tí míst­ní pří­ro­dy jsou i hora­lé, kte­ří tu dlou­ho žijí v tvr­dých pod­mín­kách a kte­ří vyzná­va­jí jiné hod­no­ty. Střetnutí s nimi se mění v boj o pře­ži­tí.

Snímek DELIVERANCE Johna Boormana pat­ří nejen k nej­vý­znam­něj­ším titu­lům 70. let, ale také k vrcho­lům žán­ru thrille­ru. Dodnes inspi­ru­je fil­mař­skou čis­to­tou, pou­ta­vos­tí děje, avšak i mrav­ním roz­mě­rem. Vychází z obvyk­lé­ho thrille­ro­vé­ho sché­ma­tu boje pro­ti „nevi­dě­né­mu“ nepří­te­li, při­čemž pře­kra­ču­je meze pou­hé napí­na­vé podí­va­né. V komor­ním dra­ma­tu hra­jí samo­zřej­mě roli pří­rod­ní zábě­ry, pod­stat­něj­ší je však Boormanova schop­nost nená­pad­ně vytvá­řet atmo­sfé­ru napě­tí a ohro­že­ní, pro­mě­ňu­jí­cí se mís­ty v čirou hrů­zu. Neméně důle­ži­té jsou výko­ny hlav­ních před­sta­vi­te­lů. Slavná (a str­hu­jí­cí) je počá­teč­ní scé­na s ever­gre­e­no­vou sklad­bou Duelling Banjos od Erica Weissberga.

1989    Charlie: Všichni pejskové jdou do nebe

Charlie není pes jako všich­ni ostat­ní. Dal by se při­rov­nat k Nicku Marshallovi z Po čem ženy tou­ží, pros­tě pou­lič­ní vůd­ce, milá­ček fenek, neko­neč­ný fra­jí­rek a bon­vi­ván. No a pak jed­no­ho dne je konec a Charlie umře. A aby nemu­sel jít do nebe, kde je to pro tako­vé­hle týp­ky váž­ně děsi­vá nuda, při­jme Satanovu nabíd­ku a zapro­dá mu svou duši. Za ni dosta­ne výmě­nou dru­hý život na Zemi a hodin­ky, kte­ré musí stá­le tikat, jinak pro­pad­ne navždy peklu. To je ale Charliemu upřím­ně jed­no, pro­to­že může zůstat a dál si uží­vat „živo­ta“. Jenže...

1976    Němý film

Tři neroz­luč­ní přá­te­lé - Mel LeGrace, jehož kari­é­ru zni­čil alko­hol, Vajíčko a Zvonek - mají úžas­ný nápad: nato­čit němý film. S tím­to chvá­ly­hod­ným pro­jek­tem se obrá­tí na fil­mo­vé stu­dio Big Pictures, jehož ředi­tel má ale v sou­čas­né době nema­lé potí­že: vypa­dá to, že jeho živ­nost má v úmys­lu pře­vzít bez­o­hled­ná fir­ma Urvall & Schramst. Přesto ho záměr nadchne, obzvlášť když mu Vtipálek sdě­lí, že se poku­sí pro film zís­kat ty nej­slav­něj­ší holly­wo­od­ské hvězdy. Mel a jeho přá­te­lé se dají ihned do prá­ce a po krát­kém čase mají pode­psa­nou spo­lu­prá­ci hned s něko­li­ka uměl­ci navý­sost zvuč­ných jmen, jako jsou Burt Reynolds, James Caan, Liza Minnelliová, Anne Bancroftová a nako­nec také stá­le stej­ně mla­dý Paul Newman. Nejen ředi­tel Big Pictures, ale také syn­di­kát Urvall & Schramst má váž­né potí­že, a pro­to se její šéfo­vé sna­ží za kaž­dou cenu zjis­tit, co mají jejich kon­ku­ren­ti za lubem. Zvolí oprav­du důmy­sl­nou zbraň, ale bude jim to nako­nec k něče­mu?


Popis foto

PopisBurt Reynolds 01
Guests at the 2015 Wizard World Chicago.
Datum
ZdrojBurt Reynolds 01
AutorGabboT

Licence foto:

w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 2.0 Generic
Dílo smí­te:
  • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
  • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
  • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést úda­je o auto­ro­vi a tom­to díle způ­so­bem, kte­rý sta­no­vil autor nebo posky­to­va­tel licen­ce (ne však tak, aby vzni­kl dojem, že pod­po­ru­jí vás nebo způ­sob, jakým dílo uží­vá­te).
  • zacho­vej­te licen­ci – Pokud toto dílo jak­ko­liv upra­ví­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, máte povin­nost výsle­dek své prá­ce šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí.
Autor:
0

Festival SEJF zve na netradiční „exkurzi“ pivovaru

Pivo a nahé ženy – může se zdát, že tak začí­ná sen kdeja­ké­ho muže. Dvaadvacetiletá foto­gra­f­ka Anna Kopková svou sérií foto­gra­fic­kých aktů „NAHO-VAR“ doka­zu­je, že nejde o povrch­ní kon­cept a nao­pak vysta­vu­je na odiv žen­skou při­ro­ze­nost a sebe­vě­do­mí. Vernisáž výsta­vy pro­běh­ne 13. září 2018 v Café Schönau v Teplicích, v násle­du­jí­cích měsí­cích budou foto­gra­fie vysta­ve­ny v pro­sto­rách Regionálního muzea. Výstava pro­bí­há pod zášti­tou stu­dent­ské­ho fes­ti­va­lu SEJF, jehož prv­ní roč­ník se v Teplicích usku­teč­ní 28. a 29. září 2018.

Anna Kopková si ve své tvor­bě nej­ví­ce zaklá­dá na při­ro­ze­nos­ti a svo­bo­dě, čemuž odpo­ví­dá i výběr jejích „mode­lek“. „Jako aktér­ky si vybí­rám na prv­ní pohled „oby­čej­né“ ženy, kte­ré jsou plné síly a vyza­řu­jí šarm a vita­li­tu. Focení je pro ně únik z kaž­do­den­ní rea­li­ty a uží­va­jí si jej plný­mi douš­ky,“ vysvět­lu­je Kopková. Z jejích aktů je patr­né, že pra­vou krá­su spat­řu­je v nedo­ko­na­los­ti a usi­lu­je o to, aby také dal­ší ženy při­ja­ly tuto prav­du za svou.

Série aktů Anny Kopkové tvo­ří pře­váž­ně čer­no­bí­lé foto­gra­fie, jejichž domi­nan­tou jsou „sochy“ před­sta­vo­va­né lid­ský­mi těly. Stěžejním moti­vem je při­ro­ze­ná žen­ská sexu­a­li­ta, kte­rá zdů­raz­ňu­je jejich sílu.

„NAHO-VAR“ vzni­kal v pro­sto­rách pivo­va­ru XXX, kde má Anna Kopková ate­li­ér. Všechny foto­gra­fie byly poří­ze­ny v prů­bě­hu dvou­den­ní­ho foce­ní. První den byl při­tom spí­še nespou­ta­ným večír­kem, kte­rý umož­nil Anně poznat své aktér­ky. „Vytvořily jsme si svět samy pro sebe. Dovoleno je vše a na odsu­zo­vá­ní nezbý­vá mís­to,“ vzpo­mí­ná foto­gra­f­ka. Taková zku­še­nost vysti­hu­je způ­sob Anniny prá­ce – hlav­ním bodem je inten­ziv­ní záži­tek. Pro své aktér­ky Kopková vytvá­ří jedi­neč­nou atmo­sfé­ru. Tou se sna­ží pře­kle­nout pro­past mezi insce­no­va­nou foto­gra­fií a syro­vou doku­men­ta­cí zážit­ku.

Na ver­ni­sá­ži v Café Schönau, kte­rá se koná pod hla­vič­kou fes­ti­va­lu SEJF, budou mít návštěv­ní­ci pří­le­ži­tost setkat se s autor­kou a zúčast­nit se draž­by jed­no­ho z jejích aktů. „Jsem rád, že Anna spo­ji­la síly s naším fes­ti­va­lem. Považuji ji za skvě­lou foto­gra­f­ku a vážím si toho, že svý­mi obra­zy pro­ka­zu­je úctu jedi­neč­nos­ti žen,“ říká Jakub Kraus, pre­zi­dent fes­ti­va­lu SEJF. Výtěžek z draž­by bude vyu­žit pro zajiš­tě­ní pro­duk­ce fes­ti­va­lu. Doprovodný pro­gram zajis­tí hudeb­ní sku­pi­na M.J. Owners. Série „NAHO-VAR“ bude poté vysta­ve­na v malo­va­né míst­nos­ti tep­lic­ké­ho Regionálního muzea. Držitelé líst­ků na fes­ti­val mají mož­nost výsta­vu zhléd­nout pří­mo v rám­ci pro­gra­mu SEJFu 28. a 29. září. Lístky na SEJF fes­ti­val bude mož­né zakou­pit v prů­bě­hu ver­ni­sá­že na mís­tě.

Ukázky tvor­by Anny Kopkové: https://annamultiart.wixsite.com/naho-var

Oficiální strán­ky Anny Kopkové: http://annakopkova.cz/

Autor:
0

ZPÁTKY DO ŠKOLY S AQUACENTREM ŠUTKA

Hola, hola, ško­la volá? Nevadí! V Aquacentru Šutka je vždy zába­va jako o prázd­ni­nách! Přijďte se po tro­pic­kém létě ochla­dit a užít si ledo­vou zába­vu s fil­mem YETI: Ledové dob­ro­druž­ství. V nedě­li 9. 9. 2018 od 11:00 do 16:00 bude při­pra­ve­na dis­ko­té­ka, vod­ní kou­lo­vač­ka, pát­rá­no po sto­pách Yetiho, Yetiho střel­ni­ce a mno­ho dal­ší­ho. Soutěžit se bude o báječ­né a hod­not­né ceny, dob­ro­ty, slad­kos­ti i o vol­né vstu­py do are­á­lu Aquacentra Šutka nebo Beachklubu Ládví. Pro kaž­dé­ho dět­ské­ho návštěv­ní­ka máme při­pra­ve­ný dárek!

Prázdniny jsou za námi, ale zába­va v Aquacentru Šutka nekon­čí ani v září. Přijďte si užít skvě­lou zába­vu v nedě­li 9. 9. 2018 od 11:00 do 16:00 do Aquacentra Šutka s novým fil­mem YETI: Ledové dob­ro­druž­ství. Po tro­pic­kém létě se pří­jem­ně zchla­dí­me s Yetim a jeho sou­tě­že­mi o hod­not­né ceny. Pro malé i vel­ké bude při­pra­ve­na vod­ní kou­lo­vač­ka, Yetiho střel­ni­ce, dis­ko­té­ka a mno­ho dal­ší­ho.

Skvělý den si uži­je­te také v pade­sá­ti­me­t­ro­vém kry­tém bazé­nu, ale pře­de­vším v našem aqua­par­ku, kde na Vás i Vaše děti čeka­jí 2 tobo­gá­ny, skluzav­ky, divo­ká řeka, vodo­pád a mno­ho dal­ší­ho. Rodiče si mohou odpo­či­nout ve vířiv­ce a načer­pat síly v našem well­ness, kde jim jsou k dis­po­zi­ci dvě fin­ské sau­ny s ven­kov­ní­mi ochla­zo­va­cí­mi bazén­ky a dvě par­ní láz­ně.

Neváhejte pro­to a přijď­te si užít báječ­ný den se svou rodi­nou do Aquacentra Šutka! Program akce je zahr­nut do běž­né ceny vstup­né­ho.

Veškeré bliž­ší infor­ma­ce o této, ale i mno­ha jiných akcích nalez­ne­te na webo­vých strán­kách www.sutka.eu nebo na www.facebook.com/AquacentrumSutka.

Partneři akce: film YETI: Ledové dob­ro­druž­ství, Beachklub Ládví, nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta, Nimm2 lízát­ka s vita­mí­ny…

Autor:
0

Babí léto ve znamení lokálních kuchařských show

Pepeho zdra­vá kuchy­ně je nová kuchař­ská show tele­viz­ní sta­ni­ce TV Paprika, díky kte­ré milov­ní­ci zdra­vé stra­vy zjis­tí, že jíd­lo pro udr­že­ní štíh­lé linie může být i lahod­né. Relací pro­vá­zí oblí­be­ný slo­ven­ský blo­ger a kuchař Petr Šiška, ali­as Pepe. Každý záři­jo­vý pra­cov­ní den od 20:00 se tak divá­ci mohou těšit na vlnu inspi­ra­ce a recep­tů. Pokud pat­ří­te mezi fanouš­ky čes­ké kuchy­ně, pak si nenech­te ujít ani kuchař­skou show Hezky čes­ky s Vendy a Adamem, kte­rou TV Paprika začne vysí­lat v říj­nu.

Lokální obsah pro čes­ké a slo­ven­ské divá­ky

Pepeho zdra­vá kuchy­ně je prv­ní vlaš­tov­ka nové­ho lokál­ní­ho obsa­hu, kte­rý v září spus­ti­la TV Paprika. Lokální pro­duk­ci si sice nejdřív uži­jí pře­de­vším slo­ven­ští divá­ci, ale ani ti čeští nepři­jdou zkrát­ka. V říj­nu pro ně totiž navá­že zmí­ně­ná show Hezky čes­ky s Vendy a Adamem. Program TV Paprika čeka­jí i dal­ší změ­ny, zmi­zí napří­klad rekla­my v maďar­šti­ně.

Hravě zdra­vě

Zdravá stra­va má vel­ký vliv na naše zdra­ví a kon­di­ci. Je pro­to dob­ré při­pra­vo­vat si pes­t­rá jíd­la doma a vést k tomu i děti. Nebuďte ve stre­su z toho, že neví­te, co večer vařit, nebo že nestí­há­te. Základem domá­cí­ho bez­sta­rost­né­ho vaře­ní je naplá­no­vat si jídel­ní­ček na celý týden dopře­du. Usnadní vám to i naku­po­vá­ní, a navíc bude­te vědět, kolik času potře­bu­je­te na pří­pra­vu jíd­la, tak­že tomu sná­ze při­způ­so­bí­te svůj den­ní pro­gram.

Inspirací je i pořad Pepeho zdra­vá kuchy­ně. Kromě recep­tů a tipů se tu divá­ci dozví také zají­ma­vos­ti o jed­not­li­vých pokr­mech a jejich půvo­du. Pepe se podě­lí o své taj­né tipy, kte­ré z vaře­ní udě­la­jí zába­vu a zajis­tí fan­tas­tic­ký výsle­dek. Petr Šiška, ali­as kuchař Pepe, se navíc drží zása­dy, že zákla­dem chut­né­ho a záro­veň zdra­vé­ho jíd­la je jeho pří­pra­va z pocti­vých suro­vin a pří­rod­ních pří­sad. „Vo svo­jich kolá­čoch a tor­tách nepo­u­ží­vam rafi­no­va­ný cuk­or ani bie­lu múku a sla­dím ich zásad­ne prí­rod­ný­mi sla­di­dla­mi. Za naj­väč­ší hriech pova­žu­jem stu­že­né tuky, pre­to ich nahrá­d­zam maslom ale­bo čer­stvou šľa­hač­kou,“ vysvět­lu­je.

Hezky čes­ky

Na své si v říj­nu na obra­zov­kách tele­viz­ní sta­ni­ce TV Paprika při­jdou i čeští divá­ci a milov­ní­ci naší tra­dič­ní kuchy­ně. Na obra­zov­ky totiž od 1. říj­na v rám­ci lokál­ní pro­duk­ce míří kuchař­ská show Hezky čes­ky s Vendy a Adamem. Ta je nabi­tá nejen tipy a recep­ty na čes­ké kla­si­ky, kte­ré nikdy neo­mr­zí, ale také spous­tou zába­vy a humo­ru. Vendy, zku­še­ná kuchař­ka bude mít k ruce tro­chu neši­kov­né­ho a u plot­ny tepr­ve začí­na­jí­cí­ho Adama. Sledujte jejich tanec v kuchy­ni, pořad bude vysí­lán od 1. říj­na od 20:00.

O AMC Networks International – Central and Northern Europe

AMC Networks International – Central and Northern Europe je sou­čás­tí AMC Networks International, jed­nou z před­ních mezi­ná­rod­ních spo­leč­nost­ní na poli tele­viz­ní­ho vysí­lá­ní a dis­tri­buce tema­tic­kých tele­viz­ních sta­nic sou­stře­ďu­jí­cích se na Střední a Východní Evropu. Současné AMCNI – Central and Northern Europe port­fo­lio čítá 12 tele­viz­ních sta­nic ve čtyřech žánrech: sport: Sport1, Sport2, SportM, dět­ské: Minimax, Megamax, zábavně-vzdělávací: Spektrum, TVPaprika, Spektrum Home a fil­mo­vé: AMC, Sundance Channel, Film Mánia, Film+ a Film Café. Obsah tema­tic­kých sta­nic je vytvá­řen pro míst­ní divá­ky, jazy­ko­vé ver­ze a trhy.  Je dostup­ný v celé řadě plat­fo­rem včet­ně HD, slu­žeb na vyžá­dá­ní a ver­ze pro mobil­ní tele­fo­ny.

AMC Networks International (AMCNI) je glo­bál­ní divi­zí AMC Networks a doda­va­te­lem uzná­va­ných zábav­ních pořa­dů pro před­pla­ti­te­le ve více než 140 zemích a úze­mích v Africe, Asii, Evropě a Latinské Americe. AMCNI zahr­nu­je jak glo­bál­ní znač­ky Sundance Channel a MGM Channel, tak popu­lár­ní kaná­ly s lokál­ním význa­mem a růz­no­ro­dým žán­ro­vým zamě­ře­ním. Více infor­ma­cí najde­te na www.amcnetworks.com/amcni

O spo­leč­nos­ti AMC Networks:

Společnost AMC Networks Inc. (NASDAQ: AMCX) se již více než 30 let věnu­je pro­duk­ci kva­lit­ních fil­mů a pořa­dů, vlast­ní a pro­vo­zu­je něko­lik popu­lár­ních a oce­ňo­va­ných zna­ček v oblas­ti pla­ce­né kabe­lo­vé tele­vi­ze. AMC, IFC, SundanceTV, WE TV, a IFC Films pro­du­ku­jí pořa­dy, kte­ré jsou výraz­né, zají­ma­vé, kul­tur­ně rele­vant­ní a oslo­vu­jí­cí divá­ky napříč růz­ný­mi spo­le­čen­ský­mi sku­pi­na­mi. Společnost také pro­vo­zu­je glo­bál­ní divi­zi, AMC Networks International. Více infor­ma­cí najde­te
na www.amcnetworks.com

Autor:
0

Můj stát – putování za českými patrony

Chcete se dozvě­dět něco o našich před­cích? Víte, že sv. Ludmila měla dle ostat­ků pře­kva­pi­vě vel­ký mozek či artró­zu v kole­ně? Víte jakou krev­ní sku­pi­nu měl sv. Vojtěch? Eliška a Tomáš jsou žáci páté tří­dy a spo­leč­ně s čes­kým lvem vás pro­ve­dou čes­kou his­to­rií. Jsou moc zvě­da­ví a zlep­ši­li se v děje­pi­se. Prostě se jim stýská po dob­ro­druž­ství.

Můj stát - nezna­me­ná jen to že je něco naše. Je to souná­le­ži­tost, jsme něče­ho sou­čás­tí, někam pat­ří­me. Mluvíme jed­ním jazy­kem, máme spo­leč­nou his­to­rii a kul­tu­ru. …

Autor:
0

Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu

Chcete se vrá­tit do roku 1963 a zažít pře­py­cho­vý a záro­veň nej­oby­čej­něj­ší život? Myslíte si, že to nejde? Pusťte se do romá­nu Nicole Mary Kellyové Kostýmek Jackie Kennedyové. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

Kate je mla­dá šva­dle­na, kte­rá má ráda řez­ní­ka Patrika. Oba jsou půvo­dem z Irska. Hledají štěs­tí a lás­ku v New Yorku na počát­ku 60. let 20. sto­le­tí. Kate pra­cu­je v pře­py­cho­vém  mód­ním saló­nu , kde se ji naskyt­ne pří­le­ži­tost ušít růžo­vý kos­tý­mek pro prv­ní dámu Jackie Kennedyovou. I když se Kate s prv­ní dámou nikdy nese­tka­la, doká­že ušít doko­na­lý kos­tý­mek. Se svým pří­te­lem Patrikem žije oby­čej­ný život v kon­tras­tu s živo­tem Jackie Kennedyové, kte­rý je plný pře­py­chu. Pouhý jeden lis­to­pa­do­vý den roku 1963 změ­ní život Jackie smr­tí její­ho man­že­la, si uvě­do­mí, že její všed­ní život je vlast­ně mno­hem lep­ší a začne si vážit kaž­dé­ho dne se svým Patrikem. Dovede Kate„svůj“ kos­tý­mek k oprav­do­vé doko­na­los­ti? …

Autor:
HANA ZAGOROVÁ0

HANA ZAGOROVÁ

VYDÁVÁ V ZÁŘÍ NOVÉ ALBUM — Stálice naší populární hudby Hana Zagorová vydává 21. září 2018 nové album, které nazvala podle písničky zpěváka a skladatele Marka Ztraceného Já nemám strach. Album je stylovým mixem popu s šansonem a nechává plně vyniknout zpěvaččině interpretační osobitosti. Jeho hlavním krédem je nacházení optimismu v překonávání nástrah, které přináší osud, láska i ubíhající čas.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
Prima - 06.09.20180

Prima - 06.09.2018

Televizni program na 06.09.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Poslední poldaMladá žena se probudí vedle mrtvoly. Poté, co zpanikaří a z místa činu uteče, se stává hlavní podezřelou... Německý kriminální seriál (2013). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další 06.09. 03:05 06.09. 04:05
Komisař Rex IV (11) -ST -W -HDTajně sledoval svou vytouženou - a spatřil její smrt. Vídeňská policie pátrá po voyeurovi, který viděl víc, než sám chtěl... Německý kriminální seriál (1998). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další 06.09. 02:05 06.09. 03:05
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 06.09. 06:20 06.09. 06:40
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 06.09. 06:40 06.09. 07:05
JetelínKarla si našla zaměstnání a nutí Mišáka, aby jí koupil auto. Jenže Mišák nemá peníze, a ke všemu autům vůbec nerozumí. Další příběh z cyklu bláznivých mikrokomedií o sousedech ze vsi Jetelín. Hrají J. Ježková, R. Genzer, J. Šťastný, J. Hána, L. Molínová, M. Procházková, L. Benešová, R. Bár a další. Režie V. Balko (Premiéra) 06.09. 07:05 06.09. 07:55
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 06.09. 07:55 06.09. 08:50
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 06.09. 08:50 06.09. 09:20
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 06.09. 09:20 06.09. 10:20
Inga Lindström: Osudová výměnaElisa a Markus nutně potřebují v životě nějakou změnu. Markusova nevěra jejich vztah dostala do úzkých. Rozhodnou se proto pro výměnu bydliště. Ani jeden z nich netuší, že se toho změní daleko víc... Německý romantický film (2015). Hrají S. Anbehová, H. Duryn, M. Hörbigerová a další. Režie T. Nennstiel 06.09. 10:20 06.09. 12:15
Polední zprávy 06.09. 12:15 06.09. 12:25
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 06.09. 12:25 06.09. 13:25
Poslední poldaMladá dívka se přiznala k vraždě své matky. Za viníka se označuje i její přítel. Žena však nezemřela následkem pádu, jak oba tvrdí. Musí tu být ještě někdo třetí... Německý kriminální seriál (2013). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další (Premiéra) 06.09. 13:25 06.09. 14:25
Komisař Rex IV (12) -ST -W -HDMonika Selešová nebyla jediná, na koho zaútočil násilník s nožem. Na kurtu vídeňské sportovní haly umírá s kudlou v zádech mladý tenista... Německý kriminální seriál (1998). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další 06.09. 14:25 06.09. 15:30
Komisař Rex IV (13) -ST -W -HDKomisař Brandtner s Rexem se ocitnou na opačné straně zákona! Musí získat důvěru těžkého zločince, který kdesi skrývá vysoce výbušný materiál... Německý kriminální seriál (1998). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner a další 06.09. 15:30 06.09. 16:35
Odpolední zprávy 06.09. 16:35 06.09. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 06.09. 16:50 06.09. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 06.09. 17:50 06.09. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 06.09. 18:55 06.09. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 06.09. 19:40 06.09. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 06.09. 19:55 06.09. 20:15
KrejzoviDalší díl nového komediálního seriálu. Ondra se marně snaží najít novou práci. Jeho pověst je pošramocena, a tak se jako nejlepší řešení jeví pořádně se opít. Pája představuje babičce Danku. Danka se babičce moc nelíbí, a už vůbec se jí nelíbí, že Danka s Pájou chtějí jen malou svatbu. Flanderkovi přistihnou Anetu, když kouří marihuanu. Anna je přesvědčená, že marihuana pochází od Mártyho, a rozhodne se ho dostat z domu. Petr má v péči kozu, která se chová velmi nestandardně. Motá se, padá a nakonec vyleze na střechu altánu. Co stojí za jejím chováním? Hrají V. Postránecký, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a další. Režie L. Kodad (Premiéra) 06.09. 20:15 06.09. 21:35
Prima PartičkaOblíbená a nespoutaná Partička! Sledujte show, která srší humorem, improvizací a neskutečnými momenty, za kterými i letos budou stát Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný. Tentokrát navíc se speciálními hosty! (Premiéra) 06.09. 21:35 06.09. 22:45
1 PROTI VŠEMJediná česká zábavná show, ve které můžete vyhrát až jeden a půl milionu korun. Vyzkoušejte svůj odhad proti zbytku země, a hlavně se skvěle pobavte s Liborem Boučkem a Leošem Marešem 06.09. 22:45 07.09. 00:00

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Přestávka ve vysílání 06.09. 02:03 06.09. 08:05
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 06.09. 08:05 06.09. 08:35
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 06.09. 11:25 06.09. 12:15
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 06.09. 12:15 06.09. 13:15
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 06.09. 13:15 06.09. 14:20
Ztraceni v lásceChloe žije v Paříži, ale má kolem sebe jen samé podivné existence. Jednoho dne najde kufr, který patří americkému turistovi. Přestože ho ještě ani nezahlédla, uvěří, že to musí být muž jejího života... Kanadsko-francouzská romantická komedie (2009). Hrají M. Laurentová, J. Bartha, C. Benguigui a další. Režie J. Devoldereová 06.09. 14:20 06.09. 16:10
Rivalové navždy - bitva o teniskyBratři Adi a Rudi Dasslerovi pocházeli ze ševcovské rodiny a snili o tom, že vytvoří perfektní sportovní obuv. Svému snu byli ochotni obětovat vše. Včetně svého přátelství, když vybudovali dvě konkurenční firmy Adidas a Puma... Německý životopisný film (2015). Hrají H. Koffler, Ch. Friedel, H. Herzsprunogová, A. Levshinová a další. Režie P. Stennert, C. Boss 06.09. 16:10 06.09. 18:10
Poslední vůleBohatá vdova nutí své tři děti, aby se chovaly podle jejích představ, jinak je vydědí. Ty si najmou ženu s podivnou minulostí, aby matku přivedla k šílenství a ony mohly její závěť zrušit. Nic však nebude tak jednoduché, jak si plánovaly... Americký film (2016). Hrají R. Kihlstedtová, P. Fischler, F. Dourifová a další. Režie A. DiBlasi 06.09. 18:10 06.09. 20:00
Velká filmová loupežPětice nešikovných gangsterů se chce zmocnit převratného televizního vynálezu. Česká filmová komedie (1986). Hrají O. Kaiser, J. Lábus, J. Moučka, K. Heřmánek, D. Veškrnová a další. Režie O. Lipský a Z. Podskalský (Premiéra) 06.09. 20:00 06.09. 21:45
Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národuBorat Sagdijev, nejznámější kazašský televizní reportér, dostává od vlády zásadní úkol: odcestovat do Spojených států a zjistit co nejvíce o tom, jak tato velmoc funguje, aby se z těchto informací mohl jeho lid poučit. Borat se úkolu zhostí se svérázností sobě vlastní a možná si najde i novou manželku, protože tu starou mu roztrhal medvěd... Americká komedie (2006). Hrají S. B. Cohen, K. Davitian, P. Andersonová a další. Režie L. Charles 06.09. 21:45 06.09. 23:40
Seal Team 8: Za nepřátelskou liniíSpeciální jednotka odhalí během tajné mise v Africe plánovaný prodej obrovského množství uranu. Mají šestatřicet hodin na to, aby se probojovali skrz armádu místního diktátora, která doly střeží, a nebezpečný uran zajistili... Americký akční film (2014). Hrají T. Sizemore, T. Van Graanová, L. Kirkwood a další. Režie R. Reiné 06.09. 23:40 07.09. 01:14

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Poslední chlap na ZemiNaschvály mezi Mikem a Philem nabírají na obrátkách a často překračují únosnou mez. Dokáže ty dva vůbec něco zastavit? Americký sitcom (2015). V hlavních rolích W. Forte, K. Schaalová, J. Jonesová a další 06.09. 03:15 06.09. 03:40
KilljoysNájemní lovci Killjoys, jejichž úkolem je chytat nebo zabíjet zločince na objednávku, jsou zpět. Sařina sestra Louelle si stále myslí, že je Johnny zodpovědný za její smrt, a proto se mu rozhodne pomstít... Kanadský sci-fi seriál (2017). Hrají H. John-Kamenová, A. Ashmore, L. Macfarlane a další 06.09. 02:10 06.09. 03:15
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2011) 06.09. 06:30 06.09. 07:50
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 06.09. 07:50 06.09. 09:05
Top Gear 2010Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2009). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 06.09. 09:05 06.09. 10:10
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2000 - 2004). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 06.09. 10:10 06.09. 11:10
Námořní vyšetřovací služba L. A.Speciální tým vyšetřuje vraždu agenta vojenské rozvědky. Ten těsně před smrtí stihl odeslat šifrovanou zprávu o chystaném bombovém útoku na Los Angeles. Agenti námořní vyšetřovací služby musí nepřítele odhalit dřív, než bude ohrožena národní bezpečnost... Americký krimiseriál (2017). Hrají Ch. O'Donnell, LL Cool J, D. Ruahová a další 06.09. 11:10 06.09. 12:10
FuturamaMimozemšťané přinutí lidstvo k evakuaci Země. Jakmile je odhalena šokující pravda o snoubenci Leely, Bender se překvapivě stane hrdinou... Americký kultovní animovaný seriál (2007) 06.09. 12:10 06.09. 12:40
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2002 - 2003) 06.09. 12:40 06.09. 13:10
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2002 - 2003) 06.09. 13:10 06.09. 13:30
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 06.09. 13:30 06.09. 13:45
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2002 - 2003) 06.09. 13:45 06.09. 14:15
SimpsonoviHomer zabije Smrt a musí převzít její úlohu, což zpočátku vypadá na dobrou zábavu. Prostor dostane i bláznivý profesor Frink a nakonec si Bart s Milhousem užijí skvělý objev - stopky, které
Autor:
0

Herečka Amy Adams, pohlcující atmosféra amerického maloměsta a skvělý soundtrack dělají z Ostrých předmětů jeden z nejlepších seriálů roku

Pokud jste si letos v létě tře­bas nemoh­li dovo­lit vyces­to­vat do vzdá­le­něj­ších kon­čin naše­ho širé­ho svě­ta, pak posta­či­lo nala­dit si záso­bár­nu kva­lit­ních seri­á­lo­vých kous­ků s názvem HBO. Její prázd­ni­no­vá novin­ka Ostré před­mě­ty (v ori­gi­ná­le Sharp Objects) se nám posta­ra­la o osmi­díl­nou „dovo­le­nou“ v ame­ric­kém malo­měs­tě Wind Gap ve stá­tě Missouri, kde někdo zavraž­dil dvě mla­dé dív­ky.

Pokusit se pood­ha­lit a násled­ně o této tragé­dii něco sepsat při­jíž­dí do své­ho rod­né­ho měs­ta novi­nář­ka Camille Preaker. Tu ztvár­ni­la výbor­ná Amy Adams a už teď mohu pro­zra­dit, že je hor­kou – mož­ná pří­mo vaří­cí – kan­di­dát­kou na nej­lep­ší hereč­ku dal­ší­ho roč­ní­ku Pažótích Oskarů. Amy je ovšem nejen skvě­lá, co se týče herec­tví, ale rov­něž vskut­ku krás­ná, což slý­chá i její posta­va v seri­á­lu poměr­ně čas­to. Není divu, Kamče Preakerovic to oprav­du sek­ne. Prakticky celý pří­běh se točí kolem ní, její minu­los­ti, psy­chic­kých pro­blé­mů, její rodi­ny a pře­de­vším mat­ky, kte­rá jí s nad­še­ním neví­tá.

Že se nám tvůr­ci posta­ra­li o osmi­díl­nou dovo­le­nou ve Wind Gapu jsem nepsal jen tak zbůh­dar­ma. Zvláště pokud si tak jako já vychut­ná­te všech­ny epi­zo­dy v prů­bě­hu něko­li­ka málo dní, atmo­sfé­ra seri­á­lu a tím i samot­né­ho měs­ta vás pohl­tí. Nutno ovšem podotknout, že abys­te si seri­ál napl­no uži­li, musí­te mít v obli­bě obdob­ná pozvol­na ply­nou­cí psy­cho­lo­gic­ká dra­ma­ta. Některé divá­ky kupří­kla­du rozhně­va­lo, že se nejed­ná o thriller, kte­rý čeka­li a kte­rý je v popi­su mezi žán­ry uvá­děn.

Ostré před­mě­ty, kte­ré vychá­zí z kniž­ní před­lo­hy Gillian Flynn (autor­ka Zmizelé), jsou pře­de­vším o postup­ném pozná­vá­ní Wind Gapu a jeho oby­va­tel. To se daří výbor­ně i díky skvě­lé kame­ře a režii. Režisér Jean-Marc Vallée loni pro stej­nou sta­ni­ci nafil­mo­val Sedmilhářky.

Není mno­ho seri­á­lů, kte­ré na vás doká­žou tak zvlášt­ním způ­so­bem emo­ci­o­nál­ně zapů­so­bit, jako se to poved­lo prá­vě mini­sé­rii Sharp Objects. Nepochybně je to i díky skvě­lé­mu soun­d­trac­ku. Právě zmín­ku o něm jsem si nechal na úpl­ný závěr. Pokud bych měl vypích­nout dvě sklad­by, kte­ré dle mého sou­du doko­na­le vysti­hu­jí atmo­sfé­ru seri­á­lu, byla by to ta z úvod­ní scé­ny:

A pře­de­vším pak tato feno­me­nál­ní kla­vír­ní sklad­ba Ludovica Einaudiho, kte­rá mě osob­ně od prv­ní­ho momen­tu napros­to pohl­ti­la.


Pažótí verdikt: 80 %

Autor:
TV Barrandov - 06.09.20180

TV Barrandov - 06.09.2018

Televizni program na 06.09.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 06.09. 01:30 06.09. 02:15
Na plac! 06.09. 02:15 06.09. 03:05
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 06.09. 09:30 06.09. 11:05
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 06.09. 11:05 06.09. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 06.09. 12:40 06.09. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 06.09. 13:50 06.09. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 06.09. 14:50 06.09. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 06.09. 15:50 06.09. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 06.09. 17:10 06.09. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 06.09. 18:30 06.09. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 06.09. 19:20 06.09. 20:20
Týden s prezidentemExkluzivní rozhovor generálního ředitele TV Barrandov s prezidentem České republiky Milošem Zemanem (Premiéra) 06.09. 20:20 06.09. 21:25
Duel Jaromíra SoukupaExkluzivní živě vysílaný rozhovor s předními politiky. Aktuální otázky, pádné argumenty, ožehavá témata (Premiéra) 06.09. 21:25 06.09. 23:00
Jak dopadly Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad Jaromíra Soukupa, ve kterém kauzy nezůstávají otevřené, ale dotahují se do konce. Jak to dopadlo v Kauzách Jaromíra Soukupa je unikátní propojení investigativního pořadu s rozhovory Jaromíra Soukupa s hlavními aktéry probíraných příběhů 06.09. 23:00 07.09. 00:05
Julie a NikolasPokračování německého romantického seriálu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. Warmuth, S. Koch a další 06.09. 03:05 06.09. 04:05

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Zákon a pořádek V (14,15)Získat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 06.09. 02:05 06.09. 04:05
Na plac! 06.09. 04:05 06.09. 05:10
Konec vysílání 06.09. 05:10 06.09. 05:45
Matlock IX (17,18)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Devátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). V hlavních rolích A. Griffith, C. Huston, D. Roebuck a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 06.09. 05:45 06.09. 07:45
Zákon a pořádekZískat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 06.09. 07:45 06.09. 09:25
Zákon a pořádekZískat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 06.09. 09:25 06.09. 10:25
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 06.09. 10:25 06.09. 12:05
Live Teleshopping 06.09. 12:05 06.09. 14:00
Věřte nevěřte (1,2)Tajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 06.09. 14:00 06.09. 16:05
Doktor z hor (97,98)Příběhy venkovského lékaře z tyrolského Sonnensteinu. Závěr oblíbeného německého seriálu (1992-1997). Hrají G. Lippert, H. Krassnitzer, A. Zagaria, E. Fuchs, M. Guggenberger a další Příběh lékaře, který se ožení s dcerou horského zvěrolékaře, ale odmítne praxi v alpské vesnici a jde za kariérou do Mnichova. Nešťastnou náhodou přijde jeho manželka při autonehodě o život a tchán mu tuto událost dává za vinu. Dojde k rozkolu, který vyústí téměř ze strany zvěrolékaře (tchána) v nepřátelství. Usmíření těch dvou zařídí hospodyně zvěrolékaře a přiláká zetě lékaře, aby začal praxi u nich na horách. Vlivem laviny přijde lékař o život a místo něj nastoupí nový mladý lékař a vesnice tak konečně získala opět svého lékaře, který poskytuje všestranné služby obyvatelům hor tak, jak je to běžné odjakživa u venkovských lékařů. 06.09. 16:05 06.09. 18:10
Velkolepé století (6,7)Život v harému znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... První řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, F. Ahmet, A. Hafsa Sultan, M. Uzerli, O. Yalabik, N. Aysan a další. Režie M. Okay (Premiéra) Turecký seriál o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v palaci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 06.09. 18:10 06.09. 20:20
Loď snůNa své pouti po světových mořích navštěvuje luxusní loď snů atraktivní turistické destinace, nejkrásnější pláže a daleké přístavy. Posádka lodi i její klienti prožívají na vysněné dovolené své životní příběhy... Německý romantický seriál. Hrají S. Rauch, H. Keller, H. Naumann, K. Breitebner, J. Dahmen a další. Režie M. Steinke (91 min) (Premiéra) Loď snů se vydává na nezapomenutelnou silvestrovskou oslavu. Mnoho cestujících na palubě chce zažít a oslavit začátek nového tisíciletí na této luxusní lodi. Mezi cestujícími je Bernd Lohmeyer, který se už pět let úspěšně skrývá před policií. Důstojník Bernhard Westphal vzal sebou popré svou manželku Simone. Je těhotná a chtějí přivítat nové tisíciletí společně. Patricia a Martin také chtějí zahájit rok 2000 zvláštním způsobem. Chtějí se na Silvestra vzít v romantickém svatebním apartmá. Zatímco se Martin těší, Patricia se nezdá být zvlášť šťastná. V otázce, zda mít či nemít děti, mají různé názory? Také Alfred Sander, chemický podnikatel, který chce v roce 2000 odejít do důchodu, přemýšlí nad svým nástupcem. Vhodným kandidátem je jeho dcera, která se před pěti lety, proti jeho vůli, přestěhovala na Bali. 06.09. 20:20 06.09. 22:20
Big Ben: Milostný trojúhelníkI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi série (2005). Hrají O. Fischer, K. Abt, R. Drexel, L. Hamel, M. Pelz a další. Režie W. F. Henschel (93 min) Gymnázium v Tölzu čeká velká událost: oslava 100.výročí vzniku. Benovi se při té příležitosti ozval bývalý spolužák Walter, který by se chtěl ubytovat v Résině penzionu. Walter, který chtěl být vysokým diplomatem, se ale vydal docela jinou životní cestou a jeho příjezd tak bude velkým překvapením. U řeky Izar je navíc nalezeno tělo 17-letého studenta gymnázia Georga Otta, syna uznávané lékařské kapacity Güntera Otta. Ben a Nadine zjišťují, že Georg byl zamilovaný do dívky svého nejlepšího kamaráda Vince. Ten se v inkriminovaný večer s Georgem pohádal, navíc zmizela zbraň Vincova otce, bohatého speditéra Otto Talbacha. Státní zástupce Lenz vede s Talbachem soukromou válku kvůli uraženému zpětnému zrcátku, které má na svědomí jeden z podnikatelových firemních vozů. Mezi podezřelými z vraždy figuruje i Georgův učitel latiny Stadler, který osudné noci vezl Vincovu dívku ve svém autě... 06.09. 22:20 07.09. 00:25
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
ČT - 06.09.20180

ČT - 06.09.2018

Televizni program na 06.09.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, tentokrát na téma "jak využít výšky" (2005). Spoluúčinkují P. Dvorský a E. Urbanová. Režie: H. Pawlowská, P. Ryšavý a K. Czaban. Žánr: talk show; 06.09. 01:35 06.09. 02:05
Kluci v akciŽánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Opět se můžeme těšit na tolik oblíbené pečené speciality. Vepřová roláda z bůčku v pivní marinádě se zadělávaným hráškem potěší všechny fajnšmekry, stejně jako neotřelá sladkost - kakaový pudinkový koláč se švestkovým přelivem. Ovšem co se skrývá pod lidovým názvem "slepé myši s česnekem“, se nechte překvapit. Prozradíme jen, že je to velká dobrota. 06.09. 05:04 06.09. 05:31
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 06.09. 05:31 06.09. 05:59
Studio 6Čechy a Poláky pojí kromě slovanského jazyka i mnohé historické zkušenosti.|Vznik samostatného státu, útrapy druhé světové války, komunistický totalitní režim|a hledání vlastního místa na mapě Evropy.|Protínající se Žánr: zpravodajský magazín; české a polské cesty jsou obsahem programu sPOLeCZně.|Podrobnosti o něm ve Studiu 6 v 7:20 na jedničce a čtyřiadvacítce.|HDTV| 06.09. 05:59 06.09. 09:00
Divný název pro jídloTaky vám připadají pojmenování pro některá jídla opravdu zvláštní? A nevíte, co s tím udělat? Přece dobře uvařit a s chutí sníst (2010). Žánr: věda / fakta / vzdělání; 06.09. 02:05 06.09. 02:32
To je vražda, napsala VII, Pro krásu všude, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Anthony Žánr: detektivka / krimi / thriler; Pullen Shaw.|HDTV|2 jazykové verze| 06.09. 09:00 06.09. 09:55
Záchranáři, Vidět kamzíkyV seriálu z prostředí Vysokých Tater se proplétají životní osudy členů horské služby s dramatickými okamžiky jejich náročné práce (2002). Hrají: D. Szabó, I. Martinka, Ľ. Kostelný, Žánr: klasické drama / historický film; Z. Stivínová a další. Scénář J. Křižan. Kamera M. Štrba. Režie V. Michálek.|16:9|2 jazykové verze|Zvukový popis|Příběhy divácky atraktivního televizního seriálu Záchranáři dávají nahlédnout do života mužů, členů horské služby, kteří denně nasazují své vlastní životy pro záchranu obětí hor. Autenticita vyprávění těchto příběhů ze současnosti je dělá přitažlivými, zajímavými a uvěřitelnými. Pro natáčení dramatických příběhů záchranářů využili tvůrci prostředí méně známých lokalit Vysokých Tater, které vytváří atraktivní kulisu seriálu. Diváky čeká řada vynikajících slovenských herců. Drsné chlapy z hor si zahráli Slováci Ivan Martinka, Dušan Szabó a Ľuboš Kostelný. Hlavními hrdiny seriálu jsou profesionální i dobrovolní pracovníci záchranné horské služby. V prvním dílu se seznámíte s největšími osobnostmi seriálu Tiborem a Peterem. Mezi záchranáře by rád patřil i horský nosič přezdívaný Ťava (Peter Cibula), ale jeho přání se nesplní. Nový člen týmu přichází z Bratislavy a jmenuje se Martin. Zúčastňuje se první záchranné akce, při které je hned konfrontován s krutostí hor. 06.09. 09:55 06.09. 10:47
První republika - Rodinné osudyOsudy rodiny Valentů zaplétá temná minulost i žhavá přítomnost. Milostné aféry, ohrožení blízkých, vraždy. Ohlédnutí za hrdiny oblíbeného seriálu. Rada Mlčoch zatkne Marii, ale musí ji kvůli Žánr: romantický; Kryštofovi brzy zase pustit. Vzpomíná na klíčové okamžiky hlavních postav od roku 1918 do současnosti a hledá odpověď, proč? Hrají: J. Vyorálek, J. Koleník, M. Plánková, K. Boková, A. Fialová, V. Polívka, V. Arichteva, S. Majer, P. Batěk, R. Urban, S. Skopal, B. Joura, B. Cmuntová a další. Scénář J. Coufal. Kamera M. Schinabek. Režie B. Arichtev.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Policejní rada Mlčoch přichází k Valentům zatknout Marii. Vojta má radost z ukončení svého prvního případu, ale Mlčoch mu říká, že Kryštof donesl papír z ministerstva a chce, aby Marii pustil. Vojta je zděšen. Oba přemýšlí, proč zrovna Kryštof, který díky Valentům přišel o celou svou rodinu. Vzpomínají, jak vše začalo návratem Vladimíra z války v roce 1918. Dají si zavolat Marii, která vypráví svůj příběh v rodině Valentů od roku 1928 až ke Kloudově smrti. Marie bere před Mlčochem všechny prohřešky Jaroslava na sebe. Je překvapená, když ji Mlčoch posílá domů. Nechápe to, ale jde. Mlčoch má o Marii s Jaroslavem strach, protože nikdo neví, co za propuštění bude Kryštof chtít. 06.09. 10:47 06.09. 11:45
Černé ovcePŘEDPLATNÉ - Noviny chodí předplatitelům jen občas nebo vůbec. Proč nejsou distribuční firmy schopné zajistit pravidelné dodávání tisku? A u koho mají nespokojení zákazníci žádat náhradu škody? Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 06.09. 11:45 06.09. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 06.09. 12:00 06.09. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 06.09. 12:20 06.09. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená se nebavit. Kaleidoskop nápadů. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 06.09. 12:30 06.09. 14:01
Cesta na Borneo, Marta Vančurová - 70 letMiloš Kopecký v hořké televizní komedii Oldřicha Daňka (1983). Dále hrají: M. Vančurová, B. Bohdanová, I. Svobodová, M. Pešek, P. Pavlovský, K. Macháčková a další. Scénář O. Daněk. Žánr: komedie / sitcom; Kamera E. Landisch. Režie P. Háša.|4:3|Ten titul voní dálkami: Borneo - zrovna vidíte tu zvlněnou exotickou cestu někam daleko, nesmírně daleko. Jenomže nejde jen o dálky cestovatelské, ale i o dálky zcela jiné: o vzdálenost jednoho člověka k druhému. A není pak vůbec důležité, měříme-li takovou vzdálenost kdesi v exotické zemi nebo u nás doma v kuchyni. Protože i tam může být vzdálenost od jednoho člověka k druhému nikoli jen metr dvacet od stolu ke kredenci, nýbrž nepočítaně kilometrů nevědění, neslyšení a zapomnění...|Ať je to však jakkoli, každý z nás cítí vždycky jen "na míru vlastního srdce". Tak i mistr Václav (M. Kopecký), dříve lodní kuchař, dnes zakotvivší v kuchyni malé pražské hospůdky, smutná mladá žena Ludmila (letošní jubilantka M. Vančurová), Václavova dcera Vladěna (I. Svobodová), Mirek (M. Pešek) či matka Ludmily (B. Bohdanová) - prostě všichni v příběhu autora O. Daňka mají bolest v srdci a pocity nepochopení... 06.09. 14:01 06.09. 15:00
Záchranáři, Noc na zrcadlové stěněV seriálu z prostředí Vysokých Tater se proplétají životní osudy členů horské služby s dramatickými okamžiky jejich náročné práce (2002). Hrají: D. Szabó, I. Martinka, Ľ. Kostelný, Žánr: klasické drama / historický film; Z. Stivínová a další. Scénář J. Křižan. Kamera M. Štrba. Režie V. Michálek.|16:9|2 jazykové verze|Zvukový popis|Nad horami se vznáší padák, jeho let s obdivem sleduje skupinka jeptišek, která se vydala na výlet. Peter (I. Martinka), který měl se synem strávit celý víkend, je za pár hodin odvolaný na záchranářskou akci. Mladá dvojice na padáku nezvládne řízení a uvázne na skalním výstupku. Navíc zabloudí i jeptišky. Počasí se rychle zhoršuje a vrtulník nasazený na záchranu paraglajdistů musí být odvolaný. Je tma, teplota klesá pod nulu a skála namrzá čím dál víc... 06.09. 15:00 06.09. 15:55
To je vražda, napsala VII, Návrat Prestona Gilese, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Žánr: detektivka / krimi / thriler; Walter Grauman.|HDTV|2 jazykové verze| 06.09. 15:55 06.09. 16:45
Cestománie, MarokoPutování od saharské pouště přes oázy a starobylá sídla, kde se zastavil čas, až do kosmopolitní Casablanky na březích Atlantiku (1999). Scénář a režie T. Kopáčová. Žánr: turistika, cestování;Zvukový popis|Nejprve se objeví ráno nad saharskou pouští, aby o mnoho hodin později zapadlo za obzor nekonečného Atlantiku. Stejnou cestou, jakou každý den nad hlavami Maročanů ujde Slunce, vydala se z východu na západ Maroka i režisérka Tereza Kopáčová, aby v tomto dílu Cestománie představila zemi, která svou rozmanitostí uspokojí i náročné cestovatele. Je tu skutečná písečná poušť i čtyřtisícové hory, oceán i oázy skryté v hlubokých údolích, moderní civilizace na dosah Evropy i život jako vystřižený z pohádek Tisíce a jedné noci. Maroko je zemí, v níž se snoubí kontrasty přírodních krás, kultury i životní úrovně. Málokdo z tamějších obyvatel si však stěžuje na chudobu, protože být obyvatelem Maroka znamená vést naplněný život. 06.09. 16:45 06.09. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 06.09. 17:15 06.09. 17:42
Černé ovceNebojte se bojovat za svá práva - pomůžeme vám! Reportáže, testy, rady. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 06.09. 17:42 06.09. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 06.09. 18:00 06.09. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 06.09. 18:25 06.09. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 06.09. 18:55 06.09. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 06.09. 19:00 06.09. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 06.09. 19:50 06.09. 20:00
Doktor Martin, Na voděMiroslav Donutil v roli špičkového chirurga, který z osobních důvodů vzal práci obvodního lékaře v podhorském městečku v Beskydech. Střet jeho svérázné povahy s maloměstským způsobem života pro něj ale Žánr: komedie / sitcom; záhy začne vršit řadu nečekaných i úsměvných situací. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, V. Kopta, J. Štěpánková, T. Měcháček, E. Leinweberová, M. Steinmasslová, R. Mikluš a další. Scénář Š. Titka a O. Provazník. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Doktor Martin Elinger je hostem v místní rozhlasové relaci Karolíny Sovové (E. Leinweberová), ale jelikož není příliš povídavý typ, jeho výstup spíš zavaří moderátorce. Místní instalatér Brázda (N. Lichý) se pohádá se synem Milošem (T. Měcháček), který chce nechat rodinného řemesla a věnovat se počítačům. Po mnoha náznacích se Martin nakonec rozhoupe a pozve Lídu do restaurace na oběd. Nechtěně mu to ale překazí jeden z pacientů. Ve vesnici brzy na to vypukne epidemie průjmu. Martin se zprvu domnívá, že nemocní se infikovali v hotelovém bazénu. Poté usoudí, že problém je zřejmě ve vodě z kohoutku. To ale místní neradi slyší, bojí se, že když se to rozkřikne, přijdou o turisty, kteří jsou pro jejich existenci zásadní. Robert Fiala (V. Kopta) se mezitím chystá žalovat školu, která ho nedávno propustila. Neprávem ji obviňuje, že výpověď dostal ze zdravotních důvodů. Během pátrání po zdroji epidemie průjmu nakonec Martin učiní nečekané odhalení. 06.09. 20:00 06.09. 20:55
Vše pro syna, Václav Postránecký - 75 letVáclav Postránecký, Taťjana Medvecká a Ladislav Hampl v televizní komedii o tom, co se může stát, když se rodiče příliš horlivě snaží pochopit svého dospívajícího syna... (2003). Žánr: komedie / sitcom; Věk: 15+; Scénář J. Just. Kamera V. Opletal. Režie F. Filip.|4:3|"Co dítě nedostane od rodičů, to prostě nemá", to jsou slova otce těsně před tím, než jde probudit syna, který pospává po jednom z večírků. Protože, opět slovy otce, "když umí flámovat, musí umět být také nevyspalej..."|Starostliví rodičové - matka Josefína (T. Medvecká) s otcem Václavem (V. Postránecký, který v těchto dnech oslaví významné životní jubileum) - usoudí, že je ten pravý čas řádně poučit synáčka Josefa (L. Hampl) o životě, aby do něčeho "nespadl". Nejprve ho zpovídají, aby se dozvěděli, co vlastně na těch večírcích dělá. Nakonec se rozhodnou, jako moderní rodiče, že mu jeden takový mejdan k narozeninám uspořádají sami. Následky této akce jsou však více než překvapivé... 06.09. 20:55 06.09. 21:38
Máte slovo s M. JílkovouŽivě. Tváří v tvář problému. Živě s M. Jílkovou. Dále připravili: S. Brunclík, K. Dušková, J. Smrž a R. Kudrnáček. Žánr: Sociální / Politické / Společenské záležitosti / ekonomika; HDTV|Máte slovo s Michaelou Jílkovou 6.9.2018|na téma: Proč jsme největší ateisté v Evropě a přitom holdujeme kartářkám a horoskopům?|Moderátorka Michaela Jílková bude v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovat o rozšířené víře v nadpřirozené schopnosti a především o předpovídání budoucnosti. Diskutovat budou: Claire Klingenberg - prezidentka Evropské rady skeptických organizací, Radko Tobičík - místopředseda Astrologické společnosti ČR, Ivana Regina Kupcová Sádlová - kartářka, Tereza Skálová Demeová - jasnovidka, Jolanda - kartářka, Petr Tomek - předseda Ateistů ČR, Petr Jan Vinš - teolog, Jeroným Klimeš - psycholog, a další. |Pořad Máte slovo s Michaelou Jílkovou, vysílá Česká televize ve čtvrtek ve 21.35 hod na ČT1. Pořad připravují: Michaela Jílková, Stanislav Brunclík, Jan Smrž, Kateřina Dušková, a Rudolf Kudrnáček. |Češi jsou k náboženství nejen mimořádně chladní, ale Česká republika je dokonce v těchto věcech naprostým extrémem. V Boha podle výzkumu významného amerického think tanku Pew Research Centrum, uskutečněného v minulém roce, věří pouze 29
Autor:
NOVA - 06.09.20180

NOVA - 06.09.2018

Televizni program na 06.09.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Kriminálka Las VegasPolicie vyšetřuje smrt muže nalezeného na záchodku. Jednalo se o hráče scrabble, který se udusil hracím žetonem. Warrick a Catherine vyšetřují podivný požár, při němž uhořela dívka. Ve čtvrti už předtím došlo k podobné udalosti, o které se ví, že byla dílem žháře. Po dlouhém hledání vyšetřovatelé zjistí, kdo požár způsobil. Americký seriál (2003). Hrají W. L. Petersen, M. Helgenberger, G. Dourdan, J. Fox, G. Eads, P. Guillfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall a další. 06.09. 02:00 06.09. 02:40
Krok za krokemKaren se splnil sen a odjíždí do Chicaga nafotit kolekci plavek. Carol se to nelíbí, a proto jede s ní. Zasahuje do práce fotografovi a dohání Karen k nepříčetnosti. Jedna z modelek ale Karen upozorní, že život modelky není takový, jaký si představuje, a že může být ráda za to, jak se o ni matka stará. Mezitím musí Frank zabezpečit chod domácnosti a péči o nemocnou Danu. K jeho smůle postupně onemocní všechny děti. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 06.09. 02:40 06.09. 03:15
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 06.09. 03:15 06.09. 03:55
Ordinace v růžové zahradě 2Darek Vágner má pomoci dívce, která vyhrožuje sebevraždou. Při její záchraně se sám dostane do nebezpečí. Hanák odmítne kvůli Gábině misi v Čadu. Gábina ho pozoruje při složité operaci Afričana a uvědomí si, že bez adrenalinu a cestování nikdy nebude šťastný. Zdeně se znovu připomene rodina Rosických. Dozví se, že Marcela Rosická se o Tondu nestará, a těžce nemocný děda proto musel odejít z léčebny. Čestmír Mázl jede na konkurz na moderátora televizní debaty s lékařskou tematikou. Na místě se ale dozví, že produkce hledá jen ženu-lékařku. Lucie ho přemlouvá, aby se na konkurz vydal v převleku za doktorku. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají T. Kostková, P. Rychlý, J. Šťastný, M. Zounar, M. Stránský, J. Kanyza, Z. Adamovská, S. Nováková, I. Jirešová a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 06.09. 03:55 06.09. 05:55
Snídaně s Novou 06.09. 05:55 06.09. 08:55
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Wehrenberg Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 06.09. 08:55 06.09. 09:45
Výměna manželek XJak zvládne mladá maminka Kristýna rodinu se čtyřmi dětmi a tatínkem, holdujícím alkoholu? Dokáže se Věra přizpůsobit životnímu stylu mladé rodiny? Úspěšná reality show, ve které si dvě ženy vymění domácnost na dobu deseti dní, které stráví pod dohledem nového chotě, nových dětí a hlavně televizní kamery (2018). (skryté titulky) 06.09. 09:45 06.09. 10:55
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 06.09. 10:55 06.09. 11:50
Tescoma s chutíDobrá kuchyně s Radkem Šubrtem a VIP hosty. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 06.09. 11:50 06.09. 12:00
Polední Televizní noviny 06.09. 12:00 06.09. 12:25
Krok za krokemCody, JT, Karen a Dana získali práci v nové kavárně, přičemž Dana je šéfka. Přehání to však s panovačností, a proto dá Karen i JT výpověď. Sama práci nezvládá, a tak naverbuje Carol a Franka, kteří se do kavárny přišli podívat. Stejně hrubě se ovšem chová i k nim a ti si s ní vážně promluví. Mark přinesl domů detektor lži a zjistil několik zajímavých věcí o Frankovi a Codym. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 06.09. 12:25 06.09. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Toníkovi Rosickému se stýská po dědečkovi a David Suchý se ho snaží rozveselit. Zdena s překvapením pozoruje, že to "suchar" Suchý s dětmi docela umí. Jakubové a Maty podezírají Mázla, že má poměr s Lucií Novákovou. To samé si myslí žárlivostí posedlý Radim a na Čestmíra si tvrdě došlápne. Šimon Žáček si léčí zraněnou duši na závodech aut a pochroumá si ruku. Běla pochopí, že potřebuje pomoc, i když si o ni nikdy sám neřekne. Bobo Švarc zkazí operaci a svoji chybu se snaží hodit na Moniku. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají J. Čenský, P. Rychlý, M. Zounar, D. Morávková, T. Kostková, J. Šťastný, Z. Adamovská, O. Jirák, I. Jirešová a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 06.09. 12:50 06.09. 14:05
Můj přítel MonkMonka požádá o pomoc poručík námořnictva Steven Albright. Jeho přítel Jason Pierce právě spáchal sebevraždu, ale Albright má podezření, že to ve skutečnosti byla vražda. Monk souhlasí, že se případu ujme, netuší však, že místem činu je ponorka. Jason, šikanovaný svým velitelem Nathanem Whitakerem, se údajně zastřelil ve své kajutě, zamčené zevnitř. Monk, trpící klaustrofobií, se tak moc touží dostat z ponorky pryč, že s velitelovou verzí události souhlasí. Než však stačí ponorku opustit, rozezní se alarm a ponorka se ponoří. Monk a jeho asistentka Natalie tam zůstávají uvězněni. Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 06.09. 14:05 06.09. 15:00
Můj přítel MonkKdyž Disher a jeho dívka nastoupí do taxíku, zjistí, že taxikář je mrtvý - byl ubodán jehlicí do klobouku. K vyšetřování je povolán Monk. Zdá se, že pachatelem byla žena - kromě jehlice je na místě činu ještě nalezen náramek. Stopa vede do střediska pro uprchlíky z Východu, kde náramek padne jako ulitý jedné ze zaměstnankyň, krásné Lejle Zlatavičové. Monk ale trvá na tom, že je nevinná. Natalie ho podezřívá, že se do Lejly zamiloval, Monk to ale zurivě popře. Přesto se oba sbližují. Lejla Monkovi vypráví o vrahovi ze své země, který zabil mnoho členů její rodiny. Když ukáže detektivovi jeho fotku, Monk v něm pozná zavražděného taxikáře. Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 06.09. 15:00 06.09. 15:55
Kriminálka Las VegasV zábavním parku dojde k nehodě, dva vozíčky horské dráhy vyletí z dráhy a šest lidí se zabije. Při vyšetřování je však jeden z mrtvých označen za nepravděpodobnou oběť nehody. Grissom a Sára zjistí, že mladík byl zabit před nehodou a vše bylo nastrojeno tak, aby tato nehoda zakryla vraždu. Warrick a Catherine vyšetřují vraždu malé třináctileté dívenky, ta byla nalezena s přeraženým krkem. Podezřelou je matka holčičky. Americký seriál (2003). Hraji W. L. Petersen, M. Helgenberger, G. Dourdan, J. Fox, G. Eads, P. Guillfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall a další. 06.09. 15:55 06.09. 16:57
Odpolední Počasí 06.09. 16:57 06.09. 17:00
Odpolední Televizní noviny 06.09. 17:00 06.09. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 06.09. 17:25 06.09. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Wehrenberg Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 06.09. 18:25 06.09. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 06.09. 19:30 06.09. 20:20
Ordinace v růžové zahradě 2Heluš odjede s Hugem do aquaparku a Švarc si stěžuje bratrovi, že se cítí osamělý. Hejtman bratrovi poradí, aby se zachoval jako každý správný slaměný vdovec - vyrazil na lov žen. Sekora přidělí Tereze náročnou operaci. Tereza má trému a neví, jak se z toho vyvléknout. Prosí o pomoc Máru i otce. Inna má průšvih kvůli tomu, jak se zachovala u výjezdu s Bibi, Hanák ji postaví mimo službu. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 06.09. 20:20 06.09. 21:40
Život ve hvězdáchSilné emoce a slzy dojetí, splněná přání a sny, sdílená radost a úsměvy štěstí. Nový pořad, ve kterém hlavní roli máte Vy! (premiéra) 06.09. 21:40 06.09. 22:15
Náhradníci(Surrogates) Mít svého dokonalého náhradníka. Co by se mohlo stát? USA 2009, akční. Hrají Bruce Willis, Rosamund Pike, Radha Mitchell, Ving Rhames, Valerie Azlynn, James Cromwell, Boris Kodjoe, Michael Cudlitz a další. Režie Jonathan Mostow V daleké budoucnosti životy lidí ovlivnil převratný vynález - náhradníci. Jsou to vysoce sofistikovaní roboti, kteří nestárnou, jsou sexy, necítí únavu, bolest ani stres. Každý člověk má svého náhradníka, a co je důležité, operátorem je on sám. Na Zemi se pohybuje 97% náhradníků, zatímco jejich operátoři jsou doma, ve svých bytech, uzavřeni před světem a ostatními lidmi. To má za následek, že prakticky vymizela kriminalita, neexistuje strach, bolest ani konflikty. Ovšem tento systém má i své odpůrce, které vede Prorok. Ten si vymohl autonomní území Dredů, kde naopak probíhá život bez robotů a technických vymožeností. Jednoho dne začne náhradníky někdo likvidovat a s nimi zabíjí i jejich vlastníky. Na případu pracuje agent FBI Greer a jeho kolegyně Jeniffer. Ke své práci také používají náhradníky, i když Greer je toho odpůrcem. Při pátrání postupně rozkrývají spiknutí, které má za cíl změnit současný svět. 06.09. 22:15 06.09. 23:55
Můj přítel MonkKapitán Stottlemayer požádá Monka, aby policii pomohl s případem profesionálního boxera Raye Regise, kterému někdo usiluje o život. Při tréninku v tělocvičně právě zahynul jeho přítel Eddie, který po úderu do Rayova boxovacího pytle nechtěně odpálil bombu v něm ukrytou. Bomba byla určena pro Raye, ten ale netuší, kdo ji mohl nastražit. Vzorek DNA odebraný na místě činu se shoduje s DNA známého profesionálního zabijáka s přezdívkou Iceman. Stottlemayer navrhuje zrušit následující zápas, to ale Regis vehementně odmítá... Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a dalši. 06.09. 23:55 07.09. 00:50

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Sue ThomasSue a její kolegové dostávají k řešení případ nájemných vrahů. Ti mají spáchat atentát na afgánského člena vlády Khalila Farida, který je na návštěvě v USA. Zjišťují, že vrazi jsou tři. Postupně se jim podaří všechny tři zneškodnit, ale nakonec je Farid málem zastřelen, protože atentátníci byli ve skutečnosti čtyři. Lucy se cítí v práci nedoceněná a chce přestoupit jinam. Za ni nastupuje do oddělení dívka na záskok, která zejména Milese privádí svým chováním k šílenství. Když se ukáže, že by měla zůstat v oddělení natrvalo, Miles slíbí Lucy dokonce své parkovací místo, aby se vrátila... Americký seriál podle skutečné události (2002). V titulní roli Deanne Bray. Dále hrají Y. Bisson, R. Peters, M. Gomes, E. Okuma a další. 06.09. 03:45 06.09. 04:25
AnnabelleNe každá panenka je roztomilou hračkou, Annabelle je oděna do nevinných, sněhově bílých šatiček, pod růžovými tvářičkami je ale ukryto strašlivé zlo. USA 2014, horor. Hrají Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfre Woodard, Eric Ladin, Tony Amendola, Brian Howe a další. Režie John R. Leonetti John Form a jeho manželka Mia jsou v radostném očekávání. Již brzy se jim narodí první dítě a oni se ho nemohou dočkat. John má sice obavy, jestli zvládne rodinu řádně zaopatřit, ale i tak neváhá utratit nemalé peníze za dárek pro svou drahou ženu. Mia je vášnivou sběratelkou panenek a již dlouho touží po krásce v bílých šatech se dvěma blonďatými cůpky. Brzy nato dcera jejich sousedů s přítelem, kteří jsou vyznavači satanského kultu, nejdříve zavraždí rodiče a poté napadnou i mladý pár. Násilníci jsou zabiti, ale kapka krve sklouzne nové panence do oka. Převtělí se do ní démon, který začne rodinu pronásledovat na každém kroku. Po narození dcerky se manželé přestěhují, ale podivné jevy nezmizí. John nakonec uvěří, že je opravdu pronásleduje děsivý démon. Porad není vhodný pro děti a mladistvé. 06.09. 01:40 06.09. 03:45
Sue ThomasDo skupiny agentů přichází nový šéf Ted Garrett. Miles se chlubí, že se s ním zná, a očekává
Autor:
0

Poklad Aztéků - Největším nepřítelem filmařů je déšť

Špatné poča­sí půso­bi­lo fil­ma­řům sta­ros­ti i v násle­du­jí­cích dnech a týd­nech. Bouře a vydat­né lijá­ky ved­ly k úpl­né­mu pře­ru­še­ní natá­če­ní v exte­ri­é­rech a štáb se musel pře­su­nout do ate­li­é­rů spo­leč­nos­ti Avala film. Aby toho neby­lo málo, na sto­le se obje­vi­la šes­tá ver­ze scé­ná­ře, kvů­li níž musel být pozmě­něn dal­ší prů­běh natá­če­ní. Vlna kri­ti­ky se snes­la zejmé­na na hla­vu reži­sé­ra Siodmaka, kte­rý pod­le vede­ní pro­duk­ce pra­co­val zce­la bez kon­cep­ce, neu­stá­le měnil posta­ve­ní kamer i pořa­dí scén, zkrát­ka impro­vi­zo­val, což pocho­pi­tel­ně ved­lo k časo­vým pro­dle­vám a nežá­dou­cí­mu zvy­šo­vá­ní nákla­dů. Dne 3. říj­na 1964 se poča­sí na chví­li umoudři­lo, a tak se fil­ma­ři vrá­ti­li k prů­smy­ku u Vrbanje, aby tam doto­či­li zaje­tí Sternaua fran­couz­ský­mi vojá­ky. Ale mís­to bylo snad pro­kle­té, neboť i ten­to­krát se při­ho­di­lo neštěs­tí. Při otá­če­ní vězeň­ské­ho vozu na str­mé ces­tě byl jeden z děl­ní­ků zasa­žen ojí vozu do žalud­ku a s váž­ným zra­ně­ním musel být pře­ve­zen do nemoc­ni­ce. V dal­ších dnech opět lilo jako z kon­ve. Popovo polje, kte­ré mělo před­sta­vo­vat mexic­kou kra­ji­nu a poz­dě­ji i ves­ni­ci Čičimeků, se postup­ně měni­lo v jeze­ro a natá­čet se dalo sotva pár hodin den­ně. K pro­blé­mům s poča­sím se při­da­ly ješ­tě sta­ros­ti o zdra­vot­ní stav Rika Battaglii. Představiteli kapi­tá­na Verdoji vysko­či­la na bra­dě boles­ti­vá vyráž­ka, dopro­vá­ze­ná malát­nos­tí a sla­bos­tí. Po neú­spěš­né léč­bě peni­ci­li­nem a růz­ný­mi injek­ce­mi musel vyčer­pa­ný herec odle­tět 20. říj­na na vyšet­ře­ní do Mnichova, odkud se vrá­til až po osmi dnech.

Jedenáctý říjen si fil­ma­ři vyhra­di­li pro hle­dá­ní nových fil­mo­vých loka­lit, pro­to­že původ­ně zamýš­le­ná mís­ta leže­la pod vodou a nestih­la by ani při slu­neč­ném poča­sí dosta­teč­ně rych­le vyschnout. Obzvlášť půso­bi­vý motiv našli fil­ma­ři ve sta­ré pev­nos­ti Kravica vyso­ko nad Trebinje, kte­rá se pro­mě­ni­la v tábor mexic­ké­ho pre­zi­den­ta Juareze. Ale ani tady se štáb dlou­ho nezdr­žel. Produkční Willy Egger si 21. říj­na pozna­čil do své­ho dení­ku: „Ráno jas­no - poz­dě­ji vydat­ný déšť - opět krát­ce jas­no - od obě­da zce­la zata­že­ná oblo­ha. Od 14 hodin vytr­va­lý déšť se sně­hem - natá­če­ní pře­ru­še­no.“ Štáb se vrá­til do Popova polje, kde měla vznik­nout ves­ni­ce Čičimeků. Ale déšť neu­stá­val, půda byla pod­má­če­ná a na mno­há mís­ta se kvů­li tomu nedo­sta­la auta s potřeb­nou tech­ni­kou. Koním hro­zi­lo nachla­ze­ní. Bylo více než jis­té, že v řád­ném ter­mí­nu nebu­de film dokon­čen.

V pon­dě­lí 2. lis­to­pa­du 1964 odle­tě­li fil­ma­ři do Bělehradu, aby v ate­li­é­rech Avala fil­mu nato­či­li scé­ny ode­hrá­va­jí­cí se uvnitř aztéc­ké pyra­mi­dy. Bylo nut­né si pospí­šit, pro­to­že Lex Barker byl od 5. lis­to­pa­du smluv­ně vázán k jiné pro­dukč­ní fir­mě. Jenže kuli­sy neby­ly včas posta­ve­ny a fil­ma­ři tak pro­mar­ni­li dal­ší pra­cov­ní den. Ve čtvr­tek 5. lis­to­pa­du Egger ozná­mil, že scé­ny s Barkerem stih­li sice v ate­li­é­rech nato­čit, stá­le jim však chy­bí důle­ži­té zábě­ry v exte­ri­é­rech. Ty se Brauner roz­ho­dl doto­čit v led­nu 1965 ve Španělsku, kdy měl pro něj Barker natá­čet film Peklo Manitoby.

Egger již nechtěl čekat na oka­mžik, kdy se mezi mra­ky pro­de­re něko­lik slu­neč­ních paprs­ků. Spojil se s pro­du­cen­tem Braunerem a ozná­mil mu, že 5. lis­to­pa­du odlé­tá do Las Palmas, hlav­ní­ho měs­ta ost­ro­va Gran Canaria, aby se tam poroz­hlé­dl po loka­li­tách vhod­ných k natá­če­ní. Do Jugoslávie se vrá­til 10. lis­to­pa­du se čtyř­mi sty zábě­ry kra­ji­ny. Nechal při­pra­vit koně, her­ce, sta­tis­ty a potřeb­nou tech­ni­ku, rezer­vo­val leten­ky i uby­to­vá­ní v hote­lech Metropol a Santa Brigita, neza­po­mněl ani na povo­le­ní k natá­če­ní od minis­ter­stva infor­ma­cí. Vše peč­li­vě naplá­no­val a oče­ká­val od Braunera sou­hlas k odle­tu na Kanárské ost­ro­vy. Brauner se ale k niče­mu neměl, a tak se 14. lis­to­pa­du pře­su­nul štáb do Titogradu. U osa­dy Tuzi neda­le­ko albán­ských hra­nic pře­sta­vě­li malou horu v aztéc­kou pyra­mi­du a v oko­lí měs­ta Niksić u osa­dy Stubica nato­či­li scé­nu, v níž Karja a Flathouani pro­chá­ze­jí sopeč­ným krá­te­rem, aby se dosta­li k taj­né­mu vstu­pu do jes­ky­ně s pokla­dem. Teprve 24. lis­to­pa­du vydal Brauner roz­hod­nu­tí, aby Egger veš­ke­ré pří­pra­vy na odlet do Las Palmas stor­no­val a zbý­va­jí­cí zábě­ry doto­čil i přes nepří­z­ni­vé poča­sí v Jugoslávii. Egger neskrý­val zkla­má­ní a varo­val pro­du­cen­ta, že Poklad Aztéků nestih­ne do Vánoc nato­čit. U osa­dy Tuzi se fil­ma­ři pokou­še­li doto­čit zbý­va­jí­cí scé­ny z tábo­ra Čičimeků, kte­ré nestih­li nafil­mo­vat v zapla­ve­ném údo­lí Popovo polje. I ten­to­krát muse­ly být prá­ce kvů­li vel­ké oblač­nos­ti a deš­ti pře­ru­še­ny, nicmé­ně v podá­ní balet­ní­ho sou­bo­ru se poda­ři­lo nato­čit ale­spoň tanec Indiánů oko­lo mučed­nic­ké­ho kůlu. K vytr­va­lé­mu deš­ti se postup­ně při­dá­va­ly i mlhy, a tak nezbý­va­lo nic jiné­ho, než zce­la upus­tit od zámě­ru dokon­čit film pod širým nebem a pře­su­nout se do ate­li­é­rů Avala fil­mu.

Odlet do Bělehradu byl naplá­no­ván na 4. pro­sin­ce 1964 v poled­ních hodi­nách. Kvůli špat­né­mu poča­sí však v Bělehradu pla­til zákaz při­stá­vá­ní leta­del, a tak lidé z Avala fil­mu shá­ně­li pro fil­ma­ře auto­bu­sy. Z Titogradu odjíž­děl štáb oko­lo půl tře­tí odpo­led­ne, ale kvů­li vyso­kým sně­ho­vým závě­jím, blo­ku­jí­cím mezi­měst­skou komu­ni­ka­ci, do Bělehradu nedo­ra­zil. Okolo dva­a­dva­cá­té hodi­ny se vyčer­pa­ní pasa­žé­ři vrá­ti­li zpát­ky do Titogradu. Následující den byly pově­tr­nost­ní pod­mín­ky pří­z­ni­věj­ší a štáb se koneč­ně mohl roz­le­tět do Bělehradu. Producent Brauner se s vede­ním Avala fil­mu doho­dl na pro­nájmu celé­ho ate­li­é­ro­vé­ho kom­ple­xu až do 19. pro­sin­ce 1964 a naří­dil svým lidem pra­co­vat přesčas. Technici urych­le­ně posta­vi­li kuli­sy imi­tu­jí­cí skal­na­tou mexic­kou kra­ji­nu, z Mnichova si necha­li při­vézt dva pří­stro­je tvo­ří­cí umě­lou mlhu a z Terstu 200 kg suché­ho ledu. Všechno šlo jako po más­le. Do 17. pro­sin­ce stih­li nato­čit setká­ní Alfonsa a Josefy, Černého jele­na a Verdoji, roz­ho­vor mezi Flathouanim, Alfonsem a Karjou, pád aztéc­ké prin­cez­ny do pro­pas­ti i zapla­ve­ní jes­ky­ně s pokla­dem roz­žha­ve­nou lávou. Dne 18. pro­sin­ce se fil­ma­ři roz­lou­či­li se svý­mi kole­gy z Avala fil­mu a odle­tě­li do Berlína, aby v ate­li­é­rech spo­leč­nos­ti CCC Film doto­či­li posled­ní čás­ti Pokladu Aztéků - Josefin budoár, duel mezi hra­ba­ty Fernandem a Embarezem a hráč­ský klub. Vánoční svát­ky strá­vi­li her­ci v kli­du a míru se svý­mi rodi­na­mi. V polo­vi­ně led­na 1965 pak odle­tě­la malá sku­pin­ka pra­cov­ní­ků do Španělska, kde se dotá­če­ly ješ­tě scé­ny s Lexem Barkerem. Natáčení dvou­díl­né­ho fil­mu Poklad Aztéků defi­ni­tiv­ně skon­či­lo 29. led­na 1965.…

Autor:
0

Predátor - před 31 lety vznikl dokonalý akční film

V 80. letech šlo do kin mno­ho slav­ných fil­mů, ze kte­rých fil­mo­vé spo­leč­nos­ti v desá­tých letech 21. sto­le­tí těží. Jedním ze slav­ných fil­mů éry akč­ních fil­mů je Predátor, kte­rý po Vetřelci je dru­hým slav­ným mimo­zemš­ťa­nem. Pro reži­sé­ra Johna McTiernana to byl prv­ní vel­ko­film, kte­rý ho pro­sla­vil. Děkuje ale tomu, že Arnold Schwarzenegger byl hlav­ní nepo­ra­zi­tel­nou posta­vou a že jeho spo­leč­ní­ci v bitvě mu byli srov­na­tel­né hory sva­lů a masa. Jako je Carl Weathers (pro­tiv­ník Rockyho), Jesse Ventura a dal­ší, kte­ří jsou správ­ní part­ne­ři pro akč­ní hvězdu prv­ní veli­kos­ti. Zajímavostí je ale i to, že jed­ním z par­ty, kte­ří pomá­ha­jí hlav­ní posta­vě je i scénárista/režisér Shane Black, kte­rý v roce 2013 nato­čil 3. díl Iron Mana.

Pro pro­tiv­ní­ka mimo­zem­ské­ho lov­ce lidí, nepřá­tel, Vetřelců a dal­ších pro­tiv­ní­ků byl vytvo­řen Predátor, kte­rý byl vytvo­řen tvůr­ci kolem Stana Winstona a v čás­ti pomá­hal i slav­ný reži­sér James Cameron, a tak se jeho děsi­vá posta­va a to vč. pre­dá­to­ro­vých spe­ci­fic­kých čelis­tí, sta­la jed­ním z nej­zná­měj­ších mimo­zemš­ťa­nů, ihned po Vetřelci.

Mezi zají­ma­vos­ti fil­mu pat­ří to,  že jed­ním z prv­ních her­ců, kte­ří si vyzkou­še­li, po opi­ci, kos­tým Predátora byl i Jean Claude Van Damme, kte­rý ale se svým herec­kým pro­sto­rem byl nespo­ko­jen, a tak finál­ní ver­ze lov­ce byla hrá­na nezná­mým býva­lým bas­ket­ba­lis­tou Kevine Petere Hallem, kte­rý se svo­jí výš­kou 2,20 m byl pat­řič­ným pro­tiv­ní­kem pro hlav­ní hvězdu Arnolda Schwarzeneggera. Bohužel Kevin Peter Hall má smut­ný osud, umřel pou­ze v 36 letech, kdy byl během záchra­ně živo­ta po auto­ha­vá­rii naka­žen virem HIV, a tak jeho herec­tví skon­či­lo už v roce 1991, kdy sti­hl ješ­tě nato­čit 2. díl Predátora a něko­lik málo slav­ných fil­mů.

Jsem rád, že i ten­to film je k dostá­ní na Blu-ray. Ale je vel­ká ško­da, že pře­vo­du z fil­mo­vé­ho pásu neby­lo brá­no více pozor­nos­ti. V době, kdy byl film nato­čen, tak o digi­tál­ních tech­no­lo­gi­ích neby­lo sko­ro zná­mo. Film byl nato­čen na kla­sic­ký film, a tak by měli být při pře­no­su zacho­vá­ny veš­ke­ré cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti fil­mu. Neříkám vady, kte­ré fil­mu vadí, jako napří­klad prach, poško­ze­ní fil­mu a dal­ší, ale mělo by zůstat fil­mo­vé zrno.  Použití nad­měr­né­ho DNR (Digitální ome­ze­ní obra­zo­vé­ho šumu) bohu­žel vadí lep­ší­mu poci­tu z 27 let staré­ho fil­mu. Barvy jsou sice doko­na­le čis­té a pří­ro­da nád­her­ná, ale nedo­ta­že­nost pře­pi­su fil­mu vadí.

Je dob­ře, že i zvuk je zdo­ko­na­len. Originál ang­lic­ký zvuk v DTS-HD je opro­ti čes­ké­mu dabin­gu jiná (lep­ší)  liga. Pro čes­ký dabing je zvo­len jedi­ná exis­tu­jí­cí ver­ze z roku 1994, kte­rá svých 20 let his­to­rie neza­pře. Myslím, že by neuško­di­lo udě­lat pro Blu-ray dabing nový, pro­to­že v porov­ná­ní s ori­gi­ná­lem a obra­zem, kte­rý už je ve vel­mi dob­ré kva­li­tě, je čes­ký zvuk nepo­rov­na­tel­ný.

Občas nechá­pu dis­tri­bu­to­ry, proč se k nám nedo­sta­nou lep­ší edi­ce, kte­ré se vydá­va­jí v USA, asi pení­ze, pro­to­že k Blu-ray nedo­sta­ne­te žád­nou při­da­nou hod­no­tu, kte­rá by cenu nad 500 Kč obo­ha­co­va­la. V čes­kém vydá­ní je pou­ze při­dán DVD disk ve kva­li­tě veli­ce ubo­hé, kte­rá vra­cí his­to­rii obra­zu k dobám VHS.

3D obra­zu je vel­ká ško­da, je to pou­ze je důvod ke zdra­že­ní  při kou­pi. Výrobci si s nim neda­li tolik prá­ce, a tak 3D pro­sto­ru je vyu­ži­to veli­ce málo. Pocit z fil­mu je pro­to srov­na­tel­ný jak z 2D. Já osob­ně si mys­lím, že sta­ré fil­my by se nemě­li pře­vá­dět do 3D. Jde pou­ze o zisk o nic víc. Pocit z fil­mu, kte­rý je natá­čen nativ­ně v 3D (Hobit, Avatar..) je úpl­ně jiný nejen v kinech, ale i v domá­cím pro­stře­dí.

Jestli si chce­te kou­pit aktu­ál­ní Blu-ray, tak mož­ná bych počkal, až se obje­ví ver­ze bez 3D. Za 6 let bude 30. leté výro­čí, kdy urči­tě vyjde oslav­ná ver­ze. Snad veš­ke­ré chy­by opra­ví, aby byl disk bez chyb.

Bitrate

graf

Screeny z Blu-ray

Autor: