Denní archiv Září 6, 2018

0

Petr Jákl obsadil druhou hereckou hvězdu do svého filmu Jan Žižka

Petru Jáklovi se poda­ři­lo obsa­dit dal­ší herec­kou hvězdu z Hollywoodu. Hvězdou, kte­rá ješ­tě zvý­ší herec­ký lesk fil­mu, je Michael Caine, kte­rý se pro­sla­vil jako slu­ha Batmana ve fil­mu Temný rytíř (Batman s  Christianem Balem) a jeho pokra­čo­va­ní.

Michael Caine má dva Oscary (2000 -Pravidla moštár­ny (Vedlejší herec) a 1987 -Hana a její sest­ry (Vedlejší herec)) a mno­ho dal­ších cen a nomi­na­cí.

Dle dostup­ných infor­ma­cí by měl hrát posta­vu rád­ce Václava IV.…

Autor:
0

Captain Marvel

Za půl roku bude v kinech Captain Marvel. V hlav­ní roli se obje­ví Brie Larson, pro kte­rou je to prv­ní film ve spo­leč­nos­ti hvězd postav z Marvelu.  Zdárnou pomoc v jejím pří­bě­hu bude mít Nick Fury (Samuel L. Jackson). Tím, že je pří­běh fil­mu zasa­zen do 80. let, tak se obje­ví se  Ronan (Lee Pace), kte­rý zemřel v prv­ních Strážcích gala­xie.

Podívejte se na prv­ní uve­řej­ně­né fot­ky z při­pra­vo­vo­va­né­ho fil­mu.

 …

Autor:
0

Ve věku 82 let zemřel Burt Reynolds - připomeňme si 5 nejlepších filmů jeho kariéry

Burt Reynolds se naro­dil v Georgii, jeho před­ko­vé byli Italové a indi­á­ni, jeho otec byl šeri­fem a už ve 14 letech začal Burt stu­do­vat díky spor­tov­ní­mu sti­pen­diu.

Ve dva­ce­ti ode­šel do New Yorku, kde začal stu­do­vat herec­tví, až v 1956 se obje­vil prv­ně ve fil­mu ve spo­leč­nos­tí hvězdy  Charltona Hestona.

Díky jeho spor­tov­ní­mu nadá­ní byl hlav­ně obsa­zo­ván do akč­ních až kaska­dér­ských rolí.

V 70. Letech začal hrát v seri­á­lech, až se z něho sta­la vel­ká akč­ní hvězda, kte­rá zís­ká­vá oce­ně­ní.

Získal Zlatý gló­bus za film Hříšné noci, za kte­rý zís­kal i osca­ro­vou nomi­na­ci.

Zlaté mali­ny zís­kal dvě za Striptýz a Jeden a půl poli­caj­ta.

5 Nejlepších filmu Burta Reynoldse

1997    Hříšné noci

Každý má pro něco vlo­hy. Pohled do záku­li­sí kali­forn­ské­ho por­no­prů­mys­lu 70. let v ame­ric­kém fil­mu.

Režisér Paul Thomas Anderson (nar. 1970) pat­ří k nej­za­jí­ma­věj­ším tvůr­cům sou­čas­né­ho ame­ric­ké­ho fil­mu. Rázem na sebe upo­zor­nil svým dru­hým celo­ve­čer­ním fil­mem Hříšné noci (1997), v němž zob­ra­zil záku­li­sí fil­mo­vé­ho por­no­prů­mys­lu v 70. letech, jehož cen­t­rem bylo kali­forn­ské San Fernando Valley.

Hrdinou pří­bě­hu, inspi­ro­va­né­ho sku­teč­nou posta­vou por­no­her­ce Johna Holmese, je mla­dík Eddie Adams, kte­rý se díky mimo­řád­ným fyzic­kým před­po­kla­dům stá­vá oblí­be­nou hvězdou por­no­gra­fic­kých fil­mů pod umě­lec­kým jmé­nem Dirk Diggler. Jako chrá­ně­nec reži­sé­ra Jacka Hornera (Burt Reynolds) a jeho milen­ky a hlav­ní před­sta­vi­tel­ky Amber (Julianne Mooreová) stou­pá na žeb­říč­ku popu­la­ri­ty až k závrat­ným výši­nám, aby se díky nezří­ze­né­mu živo­tu s dro­ga­mi a alko­ho­lem stej­ně rych­le zase pro­pa­dl na dno...

Anderson pojed­ná­vá chou­los­ti­vé téma s pře­kva­pi­vou fil­mař­skou vyzrá­los­tí i poro­zu­mě­ním pro své posta­vy, pro něž sex už nepřed­sta­vu­je téměř žád­né vzru­še­ní, ale jen tvr­dou prá­ci. Jeho pohled na „zla­té obdo­bí“ por­no­prů­mys­lu, kdy se ješ­tě natá­če­lo na 35mm mate­ri­ál (video se tepr­ve začí­na­lo pro­sa­zo­vat) a nej­pro­slu­lej­ší díla žán­ru, jako např. Hluboké hrdlo, se pro­mí­ta­la v legi­tim­ních kinech, je zba­ven náno­su zby­teč­né nos­tal­gie a zacho­vá­vá si humor­ný nad­hled.

Z mno­ha oce­ně­ní, jež sní­mek zís­kal, při­po­mí­ná­me osca­ro­vé nomi­na­ce za Andersonův původ­ní scé­nář a za ved­lej­ší herec­ké výko­ny Burta Reynoldse a Julianne Mooreové, kte­ří ješ­tě obdr­že­li ceny Národní spo­leč­nos­ti fil­mo­vých kri­ti­ků a Asociace losan­ge­leských fil­mo­vých kri­ti­ků.

1972    Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu (ale báli jste se zeptat)

Na začát­ku sedm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí napsal dr. David Reuben osvě­to­vou pří­ruč­ku o sexu, z níž se stal best­seller. Woody Allen se ten­to epos instruk­táž­ní ero­ti­ky roz­ho­dl pře­vést na stří­br­né plá­no. Ve svém povíd­ko­vém fil­mu věnu­je kaž­dé­mu ože­ha­vé­mu téma­tu vlast­ní epi­zo­du: Pomáhá afro­di­zi­a­kum? (tato povíd­ka je podá­na v hávu shake­spea­rov­ské tragi­ko­me­die), Co je to sodo­mie?, Proč mají někte­ré ženy potí­že s orgas­mem?, Jsou transves­ti­té homose­xu­á­lo­vé? a gran­di­óz­ní finá­le Co se děje při eja­ku­la­ci?, v němž Tony Randall, ope­rá­tor v řídí­cí cen­t­rá­le moz­ku vzru­še­né­ho muže, vyšle Woodyho jako dru­hou sper­mii v pořa­dí. To je skvě­lá star­tov­ní pozi­ce, nebýt toho, že se téměř jas­ný vítěz Woody ocit­ne tvá­ří v tvář obrov­ské­mu pesa­ru!

1972    Vysvobození

Čtveřice mužů sjíž­dí během víken­du na kánoích úsek divo­ké řeky v Apalačském poho­ří, jenž má být záhy zapla­ven vodou z nové pře­hra­dy. Romantická ces­ta se však neče­ka­ně pro­mě­ňu­je v tragé­dii, jež navždy pozna­me­ná ty, kte­ří pře­ži­jí. Muži si chtě­jí doká­zat, že navzdo­ry měst­ské­mu způ­so­bu živo­ta mohou poko­řit pří­ro­du. Jenže sou­čás­tí míst­ní pří­ro­dy jsou i hora­lé, kte­ří tu dlou­ho žijí v tvr­dých pod­mín­kách a kte­ří vyzná­va­jí jiné hod­no­ty. Střetnutí s nimi se mění v boj o pře­ži­tí.

Snímek DELIVERANCE Johna Boormana pat­ří nejen k nej­vý­znam­něj­ším titu­lům 70. let, ale také k vrcho­lům žán­ru thrille­ru. Dodnes inspi­ru­je fil­mař­skou čis­to­tou, pou­ta­vos­tí děje, avšak i mrav­ním roz­mě­rem. Vychází z obvyk­lé­ho thrille­ro­vé­ho sché­ma­tu boje pro­ti „nevi­dě­né­mu“ nepří­te­li, při­čemž pře­kra­ču­je meze pou­hé napí­na­vé podí­va­né. V komor­ním dra­ma­tu hra­jí samo­zřej­mě roli pří­rod­ní zábě­ry, pod­stat­něj­ší je však Boormanova schop­nost nená­pad­ně vytvá­řet atmo­sfé­ru napě­tí a ohro­že­ní, pro­mě­ňu­jí­cí se mís­ty v čirou hrů­zu. Neméně důle­ži­té jsou výko­ny hlav­ních před­sta­vi­te­lů. Slavná (a str­hu­jí­cí) je počá­teč­ní scé­na s ever­gre­e­no­vou sklad­bou Duelling Banjos od Erica Weissberga.

1989    Charlie: Všichni pejskové jdou do nebe

Charlie není pes jako všich­ni ostat­ní. Dal by se při­rov­nat k Nicku Marshallovi z Po čem ženy tou­ží, pros­tě pou­lič­ní vůd­ce, milá­ček fenek, neko­neč­ný fra­jí­rek a bon­vi­ván. No a pak jed­no­ho dne je konec a Charlie umře. A aby nemu­sel jít do nebe, kde je to pro tako­vé­hle týp­ky váž­ně děsi­vá nuda, při­jme Satanovu nabíd­ku a zapro­dá mu svou duši. Za ni dosta­ne výmě­nou dru­hý život na Zemi a hodin­ky, kte­ré musí stá­le tikat, jinak pro­pad­ne navždy peklu. To je ale Charliemu upřím­ně jed­no, pro­to­že může zůstat a dál si uží­vat „živo­ta“. Jenže...

1976    Němý film

Tři neroz­luč­ní přá­te­lé - Mel LeGrace, jehož kari­é­ru zni­čil alko­hol, Vajíčko a Zvonek - mají úžas­ný nápad: nato­čit němý film. S tím­to chvá­ly­hod­ným pro­jek­tem se obrá­tí na fil­mo­vé stu­dio Big Pictures, jehož ředi­tel má ale v sou­čas­né době nema­lé potí­že: vypa­dá to, že jeho živ­nost má v úmys­lu pře­vzít bez­o­hled­ná fir­ma Urvall & Schramst. Přesto ho záměr nadchne, obzvlášť když mu Vtipálek sdě­lí, že se poku­sí pro film zís­kat ty nej­slav­něj­ší holly­wo­od­ské hvězdy. Mel a jeho přá­te­lé se dají ihned do prá­ce a po krát­kém čase mají pode­psa­nou spo­lu­prá­ci hned s něko­li­ka uměl­ci navý­sost zvuč­ných jmen, jako jsou Burt Reynolds, James Caan, Liza Minnelliová, Anne Bancroftová a nako­nec také stá­le stej­ně mla­dý Paul Newman. Nejen ředi­tel Big Pictures, ale také syn­di­kát Urvall & Schramst má váž­né potí­že, a pro­to se její šéfo­vé sna­ží za kaž­dou cenu zjis­tit, co mají jejich kon­ku­ren­ti za lubem. Zvolí oprav­du důmy­sl­nou zbraň, ale bude jim to nako­nec k něče­mu?


Popis foto

PopisBurt Reynolds 01
Guests at the 2015 Wizard World Chicago.
Datum
ZdrojBurt Reynolds 01
AutorGabboT

Licence foto:

w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 2.0 Generic
Dílo smí­te:
  • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
  • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
  • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést úda­je o auto­ro­vi a tom­to díle způ­so­bem, kte­rý sta­no­vil autor nebo posky­to­va­tel licen­ce (ne však tak, aby vzni­kl dojem, že pod­po­ru­jí vás nebo způ­sob, jakým dílo uží­vá­te).
  • zacho­vej­te licen­ci – Pokud toto dílo jak­ko­liv upra­ví­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, máte povin­nost výsle­dek své prá­ce šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí.
Autor:
0

Festival SEJF zve na netradiční „exkurzi“ pivovaru

Pivo a nahé ženy – může se zdát, že tak začí­ná sen kdeja­ké­ho muže. Dvaadvacetiletá foto­gra­f­ka Anna Kopková svou sérií foto­gra­fic­kých aktů „NAHO-VAR“ doka­zu­je, že nejde o povrch­ní kon­cept a nao­pak vysta­vu­je na odiv žen­skou při­ro­ze­nost a sebe­vě­do­mí. Vernisáž výsta­vy pro­běh­ne 13. září 2018 v Café Schönau v Teplicích, v násle­du­jí­cích měsí­cích budou foto­gra­fie vysta­ve­ny v pro­sto­rách Regionálního muzea. Výstava pro­bí­há pod zášti­tou stu­dent­ské­ho fes­ti­va­lu SEJF, jehož prv­ní roč­ník se v Teplicích usku­teč­ní 28. a 29. září 2018.

Anna Kopková si ve své tvor­bě nej­ví­ce zaklá­dá na při­ro­ze­nos­ti a svo­bo­dě, čemuž odpo­ví­dá i výběr jejích „mode­lek“. „Jako aktér­ky si vybí­rám na prv­ní pohled „oby­čej­né“ ženy, kte­ré jsou plné síly a vyza­řu­jí šarm a vita­li­tu. Focení je pro ně únik z kaž­do­den­ní rea­li­ty a uží­va­jí si jej plný­mi douš­ky,“ vysvět­lu­je Kopková. Z jejích aktů je patr­né, že pra­vou krá­su spat­řu­je v nedo­ko­na­los­ti a usi­lu­je o to, aby také dal­ší ženy při­ja­ly tuto prav­du za svou.

Série aktů Anny Kopkové tvo­ří pře­váž­ně čer­no­bí­lé foto­gra­fie, jejichž domi­nan­tou jsou „sochy“ před­sta­vo­va­né lid­ský­mi těly. Stěžejním moti­vem je při­ro­ze­ná žen­ská sexu­a­li­ta, kte­rá zdů­raz­ňu­je jejich sílu.

„NAHO-VAR“ vzni­kal v pro­sto­rách pivo­va­ru XXX, kde má Anna Kopková ate­li­ér. Všechny foto­gra­fie byly poří­ze­ny v prů­bě­hu dvou­den­ní­ho foce­ní. První den byl při­tom spí­še nespou­ta­ným večír­kem, kte­rý umož­nil Anně poznat své aktér­ky. „Vytvořily jsme si svět samy pro sebe. Dovoleno je vše a na odsu­zo­vá­ní nezbý­vá mís­to,“ vzpo­mí­ná foto­gra­f­ka. Taková zku­še­nost vysti­hu­je způ­sob Anniny prá­ce – hlav­ním bodem je inten­ziv­ní záži­tek. Pro své aktér­ky Kopková vytvá­ří jedi­neč­nou atmo­sfé­ru. Tou se sna­ží pře­kle­nout pro­past mezi insce­no­va­nou foto­gra­fií a syro­vou doku­men­ta­cí zážit­ku.

Na ver­ni­sá­ži v Café Schönau, kte­rá se koná pod hla­vič­kou fes­ti­va­lu SEJF, budou mít návštěv­ní­ci pří­le­ži­tost setkat se s autor­kou a zúčast­nit se draž­by jed­no­ho z jejích aktů. „Jsem rád, že Anna spo­ji­la síly s naším fes­ti­va­lem. Považuji ji za skvě­lou foto­gra­f­ku a vážím si toho, že svý­mi obra­zy pro­ka­zu­je úctu jedi­neč­nos­ti žen,“ říká Jakub Kraus, pre­zi­dent fes­ti­va­lu SEJF. Výtěžek z draž­by bude vyu­žit pro zajiš­tě­ní pro­duk­ce fes­ti­va­lu. Doprovodný pro­gram zajis­tí hudeb­ní sku­pi­na M.J. Owners. Série „NAHO-VAR“ bude poté vysta­ve­na v malo­va­né míst­nos­ti tep­lic­ké­ho Regionálního muzea. Držitelé líst­ků na fes­ti­val mají mož­nost výsta­vu zhléd­nout pří­mo v rám­ci pro­gra­mu SEJFu 28. a 29. září. Lístky na SEJF fes­ti­val bude mož­né zakou­pit v prů­bě­hu ver­ni­sá­že na mís­tě.

Ukázky tvor­by Anny Kopkové: https://annamultiart.wixsite.com/naho-var

Oficiální strán­ky Anny Kopkové: http://annakopkova.cz/

Autor:
0

ZPÁTKY DO ŠKOLY S AQUACENTREM ŠUTKA

Hola, hola, ško­la volá? Nevadí! V Aquacentru Šutka je vždy zába­va jako o prázd­ni­nách! Přijďte se po tro­pic­kém létě ochla­dit a užít si ledo­vou zába­vu s fil­mem YETI: Ledové dob­ro­druž­ství. V nedě­li 9. 9. 2018 od 11:00 do 16:00 bude při­pra­ve­na dis­ko­té­ka, vod­ní kou­lo­vač­ka, pát­rá­no po sto­pách Yetiho, Yetiho střel­ni­ce a mno­ho dal­ší­ho. Soutěžit se bude o báječ­né a hod­not­né ceny, dob­ro­ty, slad­kos­ti i o vol­né vstu­py do are­á­lu Aquacentra Šutka nebo Beachklubu Ládví. Pro kaž­dé­ho dět­ské­ho návštěv­ní­ka máme při­pra­ve­ný dárek!

Prázdniny jsou za námi, ale zába­va v Aquacentru Šutka nekon­čí ani v září. Přijďte si užít skvě­lou zába­vu v nedě­li 9. 9. 2018 od 11:00 do 16:00 do Aquacentra Šutka s novým fil­mem YETI: Ledové dob­ro­druž­ství. Po tro­pic­kém létě se pří­jem­ně zchla­dí­me s Yetim a jeho sou­tě­že­mi o hod­not­né ceny. Pro malé i vel­ké bude při­pra­ve­na vod­ní kou­lo­vač­ka, Yetiho střel­ni­ce, dis­ko­té­ka a mno­ho dal­ší­ho.

Skvělý den si uži­je­te také v pade­sá­ti­me­t­ro­vém kry­tém bazé­nu, ale pře­de­vším v našem aqua­par­ku, kde na Vás i Vaše děti čeka­jí 2 tobo­gá­ny, skluzav­ky, divo­ká řeka, vodo­pád a mno­ho dal­ší­ho. Rodiče si mohou odpo­či­nout ve vířiv­ce a načer­pat síly v našem well­ness, kde jim jsou k dis­po­zi­ci dvě fin­ské sau­ny s ven­kov­ní­mi ochla­zo­va­cí­mi bazén­ky a dvě par­ní láz­ně.

Neváhejte pro­to a přijď­te si užít báječ­ný den se svou rodi­nou do Aquacentra Šutka! Program akce je zahr­nut do běž­né ceny vstup­né­ho.

Veškeré bliž­ší infor­ma­ce o této, ale i mno­ha jiných akcích nalez­ne­te na webo­vých strán­kách www.sutka.eu nebo na www.facebook.com/AquacentrumSutka.

Partneři akce: film YETI: Ledové dob­ro­druž­ství, Beachklub Ládví, nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta, Nimm2 lízát­ka s vita­mí­ny…

Autor:
0

Babí léto ve znamení lokálních kuchařských show

Pepeho zdra­vá kuchy­ně je nová kuchař­ská show tele­viz­ní sta­ni­ce TV Paprika, díky kte­ré milov­ní­ci zdra­vé stra­vy zjis­tí, že jíd­lo pro udr­že­ní štíh­lé linie může být i lahod­né. Relací pro­vá­zí oblí­be­ný slo­ven­ský blo­ger a kuchař Petr Šiška, ali­as Pepe. Každý záři­jo­vý pra­cov­ní den od 20:00 se tak divá­ci mohou těšit na vlnu inspi­ra­ce a recep­tů. Pokud pat­ří­te mezi fanouš­ky čes­ké kuchy­ně, pak si nenech­te ujít ani kuchař­skou show Hezky čes­ky s Vendy a Adamem, kte­rou TV Paprika začne vysí­lat v říj­nu.

Lokální obsah pro čes­ké a slo­ven­ské divá­ky

Pepeho zdra­vá kuchy­ně je prv­ní vlaš­tov­ka nové­ho lokál­ní­ho obsa­hu, kte­rý v září spus­ti­la TV Paprika. Lokální pro­duk­ci si sice nejdřív uži­jí pře­de­vším slo­ven­ští divá­ci, ale ani ti čeští nepři­jdou zkrát­ka. V říj­nu pro ně totiž navá­že zmí­ně­ná show Hezky čes­ky s Vendy a Adamem. Program TV Paprika čeka­jí i dal­ší změ­ny, zmi­zí napří­klad rekla­my v maďar­šti­ně.

Hravě zdra­vě

Zdravá stra­va má vel­ký vliv na naše zdra­ví a kon­di­ci. Je pro­to dob­ré při­pra­vo­vat si pes­t­rá jíd­la doma a vést k tomu i děti. Nebuďte ve stre­su z toho, že neví­te, co večer vařit, nebo že nestí­há­te. Základem domá­cí­ho bez­sta­rost­né­ho vaře­ní je naplá­no­vat si jídel­ní­ček na celý týden dopře­du. Usnadní vám to i naku­po­vá­ní, a navíc bude­te vědět, kolik času potře­bu­je­te na pří­pra­vu jíd­la, tak­že tomu sná­ze při­způ­so­bí­te svůj den­ní pro­gram.

Inspirací je i pořad Pepeho zdra­vá kuchy­ně. Kromě recep­tů a tipů se tu divá­ci dozví také zají­ma­vos­ti o jed­not­li­vých pokr­mech a jejich půvo­du. Pepe se podě­lí o své taj­né tipy, kte­ré z vaře­ní udě­la­jí zába­vu a zajis­tí fan­tas­tic­ký výsle­dek. Petr Šiška, ali­as kuchař Pepe, se navíc drží zása­dy, že zákla­dem chut­né­ho a záro­veň zdra­vé­ho jíd­la je jeho pří­pra­va z pocti­vých suro­vin a pří­rod­ních pří­sad. „Vo svo­jich kolá­čoch a tor­tách nepo­u­ží­vam rafi­no­va­ný cuk­or ani bie­lu múku a sla­dím ich zásad­ne prí­rod­ný­mi sla­di­dla­mi. Za naj­väč­ší hriech pova­žu­jem stu­že­né tuky, pre­to ich nahrá­d­zam maslom ale­bo čer­stvou šľa­hač­kou,“ vysvět­lu­je.

Hezky čes­ky

Na své si v říj­nu na obra­zov­kách tele­viz­ní sta­ni­ce TV Paprika při­jdou i čeští divá­ci a milov­ní­ci naší tra­dič­ní kuchy­ně. Na obra­zov­ky totiž od 1. říj­na v rám­ci lokál­ní pro­duk­ce míří kuchař­ská show Hezky čes­ky s Vendy a Adamem. Ta je nabi­tá nejen tipy a recep­ty na čes­ké kla­si­ky, kte­ré nikdy neo­mr­zí, ale také spous­tou zába­vy a humo­ru. Vendy, zku­še­ná kuchař­ka bude mít k ruce tro­chu neši­kov­né­ho a u plot­ny tepr­ve začí­na­jí­cí­ho Adama. Sledujte jejich tanec v kuchy­ni, pořad bude vysí­lán od 1. říj­na od 20:00.

O AMC Networks International – Central and Northern Europe

AMC Networks International – Central and Northern Europe je sou­čás­tí AMC Networks International, jed­nou z před­ních mezi­ná­rod­ních spo­leč­nost­ní na poli tele­viz­ní­ho vysí­lá­ní a dis­tri­buce tema­tic­kých tele­viz­ních sta­nic sou­stře­ďu­jí­cích se na Střední a Východní Evropu. Současné AMCNI – Central and Northern Europe port­fo­lio čítá 12 tele­viz­ních sta­nic ve čtyřech žánrech: sport: Sport1, Sport2, SportM, dět­ské: Minimax, Megamax, zábavně-vzdělávací: Spektrum, TVPaprika, Spektrum Home a fil­mo­vé: AMC, Sundance Channel, Film Mánia, Film+ a Film Café. Obsah tema­tic­kých sta­nic je vytvá­řen pro míst­ní divá­ky, jazy­ko­vé ver­ze a trhy.  Je dostup­ný v celé řadě plat­fo­rem včet­ně HD, slu­žeb na vyžá­dá­ní a ver­ze pro mobil­ní tele­fo­ny.

AMC Networks International (AMCNI) je glo­bál­ní divi­zí AMC Networks a doda­va­te­lem uzná­va­ných zábav­ních pořa­dů pro před­pla­ti­te­le ve více než 140 zemích a úze­mích v Africe, Asii, Evropě a Latinské Americe. AMCNI zahr­nu­je jak glo­bál­ní znač­ky Sundance Channel a MGM Channel, tak popu­lár­ní kaná­ly s lokál­ním význa­mem a růz­no­ro­dým žán­ro­vým zamě­ře­ním. Více infor­ma­cí najde­te na www.amcnetworks.com/amcni

O spo­leč­nos­ti AMC Networks:

Společnost AMC Networks Inc. (NASDAQ: AMCX) se již více než 30 let věnu­je pro­duk­ci kva­lit­ních fil­mů a pořa­dů, vlast­ní a pro­vo­zu­je něko­lik popu­lár­ních a oce­ňo­va­ných zna­ček v oblas­ti pla­ce­né kabe­lo­vé tele­vi­ze. AMC, IFC, SundanceTV, WE TV, a IFC Films pro­du­ku­jí pořa­dy, kte­ré jsou výraz­né, zají­ma­vé, kul­tur­ně rele­vant­ní a oslo­vu­jí­cí divá­ky napříč růz­ný­mi spo­le­čen­ský­mi sku­pi­na­mi. Společnost také pro­vo­zu­je glo­bál­ní divi­zi, AMC Networks International. Více infor­ma­cí najde­te
na www.amcnetworks.com

Autor:
0

Můj stát – putování za českými patrony

Chcete se dozvě­dět něco o našich před­cích? Víte, že sv. Ludmila měla dle ostat­ků pře­kva­pi­vě vel­ký mozek či artró­zu v kole­ně? Víte jakou krev­ní sku­pi­nu měl sv. Vojtěch? Eliška a Tomáš jsou žáci páté tří­dy a spo­leč­ně s čes­kým lvem vás pro­ve­dou čes­kou his­to­rií. Jsou moc zvě­da­ví a zlep­ši­li se v děje­pi­se. Prostě se jim stýská po dob­ro­druž­ství.

Můj stát - nezna­me­ná jen to že je něco naše. Je to souná­le­ži­tost, jsme něče­ho sou­čás­tí, někam pat­ří­me. Mluvíme jed­ním jazy­kem, máme spo­leč­nou his­to­rii a kul­tu­ru. …

Autor:
0

Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu

Chcete se vrá­tit do roku 1963 a zažít pře­py­cho­vý a záro­veň nej­oby­čej­něj­ší život? Myslíte si, že to nejde? Pusťte se do romá­nu Nicole Mary Kellyové Kostýmek Jackie Kennedyové. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

Kate je mla­dá šva­dle­na, kte­rá má ráda řez­ní­ka Patrika. Oba jsou půvo­dem z Irska. Hledají štěs­tí a lás­ku v New Yorku na počát­ku 60. let 20. sto­le­tí. Kate pra­cu­je v pře­py­cho­vém  mód­ním saló­nu , kde se ji naskyt­ne pří­le­ži­tost ušít růžo­vý kos­tý­mek pro prv­ní dámu Jackie Kennedyovou. I když se Kate s prv­ní dámou nikdy nese­tka­la, doká­že ušít doko­na­lý kos­tý­mek. Se svým pří­te­lem Patrikem žije oby­čej­ný život v kon­tras­tu s živo­tem Jackie Kennedyové, kte­rý je plný pře­py­chu. Pouhý jeden lis­to­pa­do­vý den roku 1963 změ­ní život Jackie smr­tí její­ho man­že­la, si uvě­do­mí, že její všed­ní život je vlast­ně mno­hem lep­ší a začne si vážit kaž­dé­ho dne se svým Patrikem. Dovede Kate„svůj“ kos­tý­mek k oprav­do­vé doko­na­los­ti? …

Autor:
0

HANA ZAGOROVÁ

VYDÁVÁ V ZÁŘÍ NOVÉ ALBUM — Stálice naší populární hudby Hana Zagorová vydává 21. září 2018 nové album, které nazvala podle písničky zpěváka a skladatele Marka Ztraceného Já nemám strach. Album je stylovým mixem popu s šansonem a nechává plně vyniknout zpěvaččině interpretační osobitosti. Jeho hlavním krédem je nacházení optimismu v překonávání nástrah, které přináší osud, láska i ubíhající čas.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Herečka Amy Adams, pohlcující atmosféra amerického maloměsta a skvělý soundtrack dělají z Ostrých předmětů jeden z nejlepších seriálů roku

Pokud jste si letos v létě tře­bas nemoh­li dovo­lit vyces­to­vat do vzdá­le­něj­ších kon­čin naše­ho širé­ho svě­ta, pak posta­či­lo nala­dit si záso­bár­nu kva­lit­ních seri­á­lo­vých kous­ků s názvem HBO. Její prázd­ni­no­vá novin­ka Ostré před­mě­ty (v ori­gi­ná­le Sharp Objects) se nám posta­ra­la o osmi­díl­nou „dovo­le­nou“ v ame­ric­kém malo­měs­tě Wind Gap ve stá­tě Missouri, kde někdo zavraž­dil dvě mla­dé dív­ky.

Pokusit se pood­ha­lit a násled­ně o této tragé­dii něco sepsat při­jíž­dí do své­ho rod­né­ho měs­ta novi­nář­ka Camille Preaker. Tu ztvár­ni­la výbor­ná Amy Adams a už teď mohu pro­zra­dit, že je hor­kou – mož­ná pří­mo vaří­cí – kan­di­dát­kou na nej­lep­ší hereč­ku dal­ší­ho roč­ní­ku Pažótích Oskarů. Amy je ovšem nejen skvě­lá, co se týče herec­tví, ale rov­něž vskut­ku krás­ná, což slý­chá i její posta­va v seri­á­lu poměr­ně čas­to. Není divu, Kamče Preakerovic to oprav­du sek­ne. Prakticky celý pří­běh se točí kolem ní, její minu­los­ti, psy­chic­kých pro­blé­mů, její rodi­ny a pře­de­vším mat­ky, kte­rá jí s nad­še­ním neví­tá.

Že se nám tvůr­ci posta­ra­li o osmi­díl­nou dovo­le­nou ve Wind Gapu jsem nepsal jen tak zbůh­dar­ma. Zvláště pokud si tak jako já vychut­ná­te všech­ny epi­zo­dy v prů­bě­hu něko­li­ka málo dní, atmo­sfé­ra seri­á­lu a tím i samot­né­ho měs­ta vás pohl­tí. Nutno ovšem podotknout, že abys­te si seri­ál napl­no uži­li, musí­te mít v obli­bě obdob­ná pozvol­na ply­nou­cí psy­cho­lo­gic­ká dra­ma­ta. Některé divá­ky kupří­kla­du rozhně­va­lo, že se nejed­ná o thriller, kte­rý čeka­li a kte­rý je v popi­su mezi žán­ry uvá­děn.

Ostré před­mě­ty, kte­ré vychá­zí z kniž­ní před­lo­hy Gillian Flynn (autor­ka Zmizelé), jsou pře­de­vším o postup­ném pozná­vá­ní Wind Gapu a jeho oby­va­tel. To se daří výbor­ně i díky skvě­lé kame­ře a režii. Režisér Jean-Marc Vallée loni pro stej­nou sta­ni­ci nafil­mo­val Sedmilhářky.

Není mno­ho seri­á­lů, kte­ré na vás doká­žou tak zvlášt­ním způ­so­bem emo­ci­o­nál­ně zapů­so­bit, jako se to poved­lo prá­vě mini­sé­rii Sharp Objects. Nepochybně je to i díky skvě­lé­mu soun­d­trac­ku. Právě zmín­ku o něm jsem si nechal na úpl­ný závěr. Pokud bych měl vypích­nout dvě sklad­by, kte­ré dle mého sou­du doko­na­le vysti­hu­jí atmo­sfé­ru seri­á­lu, byla by to ta z úvod­ní scé­ny:

A pře­de­vším pak tato feno­me­nál­ní kla­vír­ní sklad­ba Ludovica Einaudiho, kte­rá mě osob­ně od prv­ní­ho momen­tu napros­to pohl­ti­la.


Pažótí verdikt: 80 %

Autor:
0

Poklad Aztéků - Největším nepřítelem filmařů je déšť

Špatné poča­sí půso­bi­lo fil­ma­řům sta­ros­ti i v násle­du­jí­cích dnech a týd­nech. Bouře a vydat­né lijá­ky ved­ly k úpl­né­mu pře­ru­še­ní natá­če­ní v exte­ri­é­rech a štáb se musel pře­su­nout do ate­li­é­rů spo­leč­nos­ti Avala film. Aby toho neby­lo málo, na sto­le se obje­vi­la šes­tá ver­ze scé­ná­ře, kvů­li níž musel být pozmě­něn dal­ší prů­běh natá­če­ní. Vlna kri­ti­ky se snes­la zejmé­na na hla­vu reži­sé­ra Siodmaka, kte­rý pod­le vede­ní pro­duk­ce pra­co­val zce­la bez kon­cep­ce, neu­stá­le měnil posta­ve­ní kamer i pořa­dí scén, zkrát­ka impro­vi­zo­val, což pocho­pi­tel­ně ved­lo k časo­vým pro­dle­vám a nežá­dou­cí­mu zvy­šo­vá­ní nákla­dů. Dne 3. říj­na 1964 se poča­sí na chví­li umoudři­lo, a tak se fil­ma­ři vrá­ti­li k prů­smy­ku u Vrbanje, aby tam doto­či­li zaje­tí Sternaua fran­couz­ský­mi vojá­ky. Ale mís­to bylo snad pro­kle­té, neboť i ten­to­krát se při­ho­di­lo neštěs­tí. Při otá­če­ní vězeň­ské­ho vozu na str­mé ces­tě byl jeden z děl­ní­ků zasa­žen ojí vozu do žalud­ku a s váž­ným zra­ně­ním musel být pře­ve­zen do nemoc­ni­ce. V dal­ších dnech opět lilo jako z kon­ve. Popovo polje, kte­ré mělo před­sta­vo­vat mexic­kou kra­ji­nu a poz­dě­ji i ves­ni­ci Čičimeků, se postup­ně měni­lo v jeze­ro a natá­čet se dalo sotva pár hodin den­ně. K pro­blé­mům s poča­sím se při­da­ly ješ­tě sta­ros­ti o zdra­vot­ní stav Rika Battaglii. Představiteli kapi­tá­na Verdoji vysko­či­la na bra­dě boles­ti­vá vyráž­ka, dopro­vá­ze­ná malát­nos­tí a sla­bos­tí. Po neú­spěš­né léč­bě peni­ci­li­nem a růz­ný­mi injek­ce­mi musel vyčer­pa­ný herec odle­tět 20. říj­na na vyšet­ře­ní do Mnichova, odkud se vrá­til až po osmi dnech.

Jedenáctý říjen si fil­ma­ři vyhra­di­li pro hle­dá­ní nových fil­mo­vých loka­lit, pro­to­že původ­ně zamýš­le­ná mís­ta leže­la pod vodou a nestih­la by ani při slu­neč­ném poča­sí dosta­teč­ně rych­le vyschnout. Obzvlášť půso­bi­vý motiv našli fil­ma­ři ve sta­ré pev­nos­ti Kravica vyso­ko nad Trebinje, kte­rá se pro­mě­ni­la v tábor mexic­ké­ho pre­zi­den­ta Juareze. Ale ani tady se štáb dlou­ho nezdr­žel. Produkční Willy Egger si 21. říj­na pozna­čil do své­ho dení­ku: „Ráno jas­no - poz­dě­ji vydat­ný déšť - opět krát­ce jas­no - od obě­da zce­la zata­že­ná oblo­ha. Od 14 hodin vytr­va­lý déšť se sně­hem - natá­če­ní pře­ru­še­no.“ Štáb se vrá­til do Popova polje, kde měla vznik­nout ves­ni­ce Čičimeků. Ale déšť neu­stá­val, půda byla pod­má­če­ná a na mno­há mís­ta se kvů­li tomu nedo­sta­la auta s potřeb­nou tech­ni­kou. Koním hro­zi­lo nachla­ze­ní. Bylo více než jis­té, že v řád­ném ter­mí­nu nebu­de film dokon­čen.

V pon­dě­lí 2. lis­to­pa­du 1964 odle­tě­li fil­ma­ři do Bělehradu, aby v ate­li­é­rech Avala fil­mu nato­či­li scé­ny ode­hrá­va­jí­cí se uvnitř aztéc­ké pyra­mi­dy. Bylo nut­né si pospí­šit, pro­to­že Lex Barker byl od 5. lis­to­pa­du smluv­ně vázán k jiné pro­dukč­ní fir­mě. Jenže kuli­sy neby­ly včas posta­ve­ny a fil­ma­ři tak pro­mar­ni­li dal­ší pra­cov­ní den. Ve čtvr­tek 5. lis­to­pa­du Egger ozná­mil, že scé­ny s Barkerem stih­li sice v ate­li­é­rech nato­čit, stá­le jim však chy­bí důle­ži­té zábě­ry v exte­ri­é­rech. Ty se Brauner roz­ho­dl doto­čit v led­nu 1965 ve Španělsku, kdy měl pro něj Barker natá­čet film Peklo Manitoby.

Egger již nechtěl čekat na oka­mžik, kdy se mezi mra­ky pro­de­re něko­lik slu­neč­ních paprs­ků. Spojil se s pro­du­cen­tem Braunerem a ozná­mil mu, že 5. lis­to­pa­du odlé­tá do Las Palmas, hlav­ní­ho měs­ta ost­ro­va Gran Canaria, aby se tam poroz­hlé­dl po loka­li­tách vhod­ných k natá­če­ní. Do Jugoslávie se vrá­til 10. lis­to­pa­du se čtyř­mi sty zábě­ry kra­ji­ny. Nechal při­pra­vit koně, her­ce, sta­tis­ty a potřeb­nou tech­ni­ku, rezer­vo­val leten­ky i uby­to­vá­ní v hote­lech Metropol a Santa Brigita, neza­po­mněl ani na povo­le­ní k natá­če­ní od minis­ter­stva infor­ma­cí. Vše peč­li­vě naplá­no­val a oče­ká­val od Braunera sou­hlas k odle­tu na Kanárské ost­ro­vy. Brauner se ale k niče­mu neměl, a tak se 14. lis­to­pa­du pře­su­nul štáb do Titogradu. U osa­dy Tuzi neda­le­ko albán­ských hra­nic pře­sta­vě­li malou horu v aztéc­kou pyra­mi­du a v oko­lí měs­ta Niksić u osa­dy Stubica nato­či­li scé­nu, v níž Karja a Flathouani pro­chá­ze­jí sopeč­ným krá­te­rem, aby se dosta­li k taj­né­mu vstu­pu do jes­ky­ně s pokla­dem. Teprve 24. lis­to­pa­du vydal Brauner roz­hod­nu­tí, aby Egger veš­ke­ré pří­pra­vy na odlet do Las Palmas stor­no­val a zbý­va­jí­cí zábě­ry doto­čil i přes nepří­z­ni­vé poča­sí v Jugoslávii. Egger neskrý­val zkla­má­ní a varo­val pro­du­cen­ta, že Poklad Aztéků nestih­ne do Vánoc nato­čit. U osa­dy Tuzi se fil­ma­ři pokou­še­li doto­čit zbý­va­jí­cí scé­ny z tábo­ra Čičimeků, kte­ré nestih­li nafil­mo­vat v zapla­ve­ném údo­lí Popovo polje. I ten­to­krát muse­ly být prá­ce kvů­li vel­ké oblač­nos­ti a deš­ti pře­ru­še­ny, nicmé­ně v podá­ní balet­ní­ho sou­bo­ru se poda­ři­lo nato­čit ale­spoň tanec Indiánů oko­lo mučed­nic­ké­ho kůlu. K vytr­va­lé­mu deš­ti se postup­ně při­dá­va­ly i mlhy, a tak nezbý­va­lo nic jiné­ho, než zce­la upus­tit od zámě­ru dokon­čit film pod širým nebem a pře­su­nout se do ate­li­é­rů Avala fil­mu.

Odlet do Bělehradu byl naplá­no­ván na 4. pro­sin­ce 1964 v poled­ních hodi­nách. Kvůli špat­né­mu poča­sí však v Bělehradu pla­til zákaz při­stá­vá­ní leta­del, a tak lidé z Avala fil­mu shá­ně­li pro fil­ma­ře auto­bu­sy. Z Titogradu odjíž­děl štáb oko­lo půl tře­tí odpo­led­ne, ale kvů­li vyso­kým sně­ho­vým závě­jím, blo­ku­jí­cím mezi­měst­skou komu­ni­ka­ci, do Bělehradu nedo­ra­zil. Okolo dva­a­dva­cá­té hodi­ny se vyčer­pa­ní pasa­žé­ři vrá­ti­li zpát­ky do Titogradu. Následující den byly pově­tr­nost­ní pod­mín­ky pří­z­ni­věj­ší a štáb se koneč­ně mohl roz­le­tět do Bělehradu. Producent Brauner se s vede­ním Avala fil­mu doho­dl na pro­nájmu celé­ho ate­li­é­ro­vé­ho kom­ple­xu až do 19. pro­sin­ce 1964 a naří­dil svým lidem pra­co­vat přesčas. Technici urych­le­ně posta­vi­li kuli­sy imi­tu­jí­cí skal­na­tou mexic­kou kra­ji­nu, z Mnichova si necha­li při­vézt dva pří­stro­je tvo­ří­cí umě­lou mlhu a z Terstu 200 kg suché­ho ledu. Všechno šlo jako po más­le. Do 17. pro­sin­ce stih­li nato­čit setká­ní Alfonsa a Josefy, Černého jele­na a Verdoji, roz­ho­vor mezi Flathouanim, Alfonsem a Karjou, pád aztéc­ké prin­cez­ny do pro­pas­ti i zapla­ve­ní jes­ky­ně s pokla­dem roz­žha­ve­nou lávou. Dne 18. pro­sin­ce se fil­ma­ři roz­lou­či­li se svý­mi kole­gy z Avala fil­mu a odle­tě­li do Berlína, aby v ate­li­é­rech spo­leč­nos­ti CCC Film doto­či­li posled­ní čás­ti Pokladu Aztéků - Josefin budoár, duel mezi hra­ba­ty Fernandem a Embarezem a hráč­ský klub. Vánoční svát­ky strá­vi­li her­ci v kli­du a míru se svý­mi rodi­na­mi. V polo­vi­ně led­na 1965 pak odle­tě­la malá sku­pin­ka pra­cov­ní­ků do Španělska, kde se dotá­če­ly ješ­tě scé­ny s Lexem Barkerem. Natáčení dvou­díl­né­ho fil­mu Poklad Aztéků defi­ni­tiv­ně skon­či­lo 29. led­na 1965.…

Autor:
0

Predátor - před 31 lety vznikl dokonalý akční film

V 80. letech šlo do kin mno­ho slav­ných fil­mů, ze kte­rých fil­mo­vé spo­leč­nos­ti v desá­tých letech 21. sto­le­tí těží. Jedním ze slav­ných fil­mů éry akč­ních fil­mů je Predátor, kte­rý po Vetřelci je dru­hým slav­ným mimo­zemš­ťa­nem. Pro reži­sé­ra Johna McTiernana to byl prv­ní vel­ko­film, kte­rý ho pro­sla­vil. Děkuje ale tomu, že Arnold Schwarzenegger byl hlav­ní nepo­ra­zi­tel­nou posta­vou a že jeho spo­leč­ní­ci v bitvě mu byli srov­na­tel­né hory sva­lů a masa. Jako je Carl Weathers (pro­tiv­ník Rockyho), Jesse Ventura a dal­ší, kte­ří jsou správ­ní part­ne­ři pro akč­ní hvězdu prv­ní veli­kos­ti. Zajímavostí je ale i to, že jed­ním z par­ty, kte­ří pomá­ha­jí hlav­ní posta­vě je i scénárista/režisér Shane Black, kte­rý v roce 2013 nato­čil 3. díl Iron Mana.

Pro pro­tiv­ní­ka mimo­zem­ské­ho lov­ce lidí, nepřá­tel, Vetřelců a dal­ších pro­tiv­ní­ků byl vytvo­řen Predátor, kte­rý byl vytvo­řen tvůr­ci kolem Stana Winstona a v čás­ti pomá­hal i slav­ný reži­sér James Cameron, a tak se jeho děsi­vá posta­va a to vč. pre­dá­to­ro­vých spe­ci­fic­kých čelis­tí, sta­la jed­ním z nej­zná­měj­ších mimo­zemš­ťa­nů, ihned po Vetřelci.

Mezi zají­ma­vos­ti fil­mu pat­ří to,  že jed­ním z prv­ních her­ců, kte­ří si vyzkou­še­li, po opi­ci, kos­tým Predátora byl i Jean Claude Van Damme, kte­rý ale se svým herec­kým pro­sto­rem byl nespo­ko­jen, a tak finál­ní ver­ze lov­ce byla hrá­na nezná­mým býva­lým bas­ket­ba­lis­tou Kevine Petere Hallem, kte­rý se svo­jí výš­kou 2,20 m byl pat­řič­ným pro­tiv­ní­kem pro hlav­ní hvězdu Arnolda Schwarzeneggera. Bohužel Kevin Peter Hall má smut­ný osud, umřel pou­ze v 36 letech, kdy byl během záchra­ně živo­ta po auto­ha­vá­rii naka­žen virem HIV, a tak jeho herec­tví skon­či­lo už v roce 1991, kdy sti­hl ješ­tě nato­čit 2. díl Predátora a něko­lik málo slav­ných fil­mů.

Jsem rád, že i ten­to film je k dostá­ní na Blu-ray. Ale je vel­ká ško­da, že pře­vo­du z fil­mo­vé­ho pásu neby­lo brá­no více pozor­nos­ti. V době, kdy byl film nato­čen, tak o digi­tál­ních tech­no­lo­gi­ích neby­lo sko­ro zná­mo. Film byl nato­čen na kla­sic­ký film, a tak by měli být při pře­no­su zacho­vá­ny veš­ke­ré cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti fil­mu. Neříkám vady, kte­ré fil­mu vadí, jako napří­klad prach, poško­ze­ní fil­mu a dal­ší, ale mělo by zůstat fil­mo­vé zrno.  Použití nad­měr­né­ho DNR (Digitální ome­ze­ní obra­zo­vé­ho šumu) bohu­žel vadí lep­ší­mu poci­tu z 27 let staré­ho fil­mu. Barvy jsou sice doko­na­le čis­té a pří­ro­da nád­her­ná, ale nedo­ta­že­nost pře­pi­su fil­mu vadí.

Je dob­ře, že i zvuk je zdo­ko­na­len. Originál ang­lic­ký zvuk v DTS-HD je opro­ti čes­ké­mu dabin­gu jiná (lep­ší)  liga. Pro čes­ký dabing je zvo­len jedi­ná exis­tu­jí­cí ver­ze z roku 1994, kte­rá svých 20 let his­to­rie neza­pře. Myslím, že by neuško­di­lo udě­lat pro Blu-ray dabing nový, pro­to­že v porov­ná­ní s ori­gi­ná­lem a obra­zem, kte­rý už je ve vel­mi dob­ré kva­li­tě, je čes­ký zvuk nepo­rov­na­tel­ný.

Občas nechá­pu dis­tri­bu­to­ry, proč se k nám nedo­sta­nou lep­ší edi­ce, kte­ré se vydá­va­jí v USA, asi pení­ze, pro­to­že k Blu-ray nedo­sta­ne­te žád­nou při­da­nou hod­no­tu, kte­rá by cenu nad 500 Kč obo­ha­co­va­la. V čes­kém vydá­ní je pou­ze při­dán DVD disk ve kva­li­tě veli­ce ubo­hé, kte­rá vra­cí his­to­rii obra­zu k dobám VHS.

3D obra­zu je vel­ká ško­da, je to pou­ze je důvod ke zdra­že­ní  při kou­pi. Výrobci si s nim neda­li tolik prá­ce, a tak 3D pro­sto­ru je vyu­ži­to veli­ce málo. Pocit z fil­mu je pro­to srov­na­tel­ný jak z 2D. Já osob­ně si mys­lím, že sta­ré fil­my by se nemě­li pře­vá­dět do 3D. Jde pou­ze o zisk o nic víc. Pocit z fil­mu, kte­rý je natá­čen nativ­ně v 3D (Hobit, Avatar..) je úpl­ně jiný nejen v kinech, ale i v domá­cím pro­stře­dí.

Jestli si chce­te kou­pit aktu­ál­ní Blu-ray, tak mož­ná bych počkal, až se obje­ví ver­ze bez 3D. Za 6 let bude 30. leté výro­čí, kdy urči­tě vyjde oslav­ná ver­ze. Snad veš­ke­ré chy­by opra­ví, aby byl disk bez chyb.

Bitrate

graf

Screeny z Blu-ray

Autor: