Denní archiv Září 5, 2018

0

Oslava sta let republiky, nový porotce, změna v hlasování a poprvé polka. Devátý ročník StarDance čeká nejvíce novinek v historii soutěže

Soutěž StarDance se letos tema­tic­kým veče­rem při­po­jí k osla­vám sté­ho výro­čí vzni­ku repub­li­ky. Novinkou bude večer nazva­ný Cesta kolem svě­ta, ve kte­rém účin­ku­jí­cí zatan­čí na melo­die z Turecka, Indie nebo Japonska. Poprvé se bude tan­čit pol­ka. Jeden večer Moondance Orchestra zastou­pí vokál­ní sku­pi­na Skety a změ­ny se dotknou i hla­so­vá­ní - o tom, kdo postou­pí...

Autor:
0

Poklad z půdy – rozhovor s Janem Rosákem

Máte rád sta­ré věci kvů­li pří­bě­hům, nebo pro­to­že je to vhod­ná inves­ti­ce? Jak stár­nu, můj vztah ke sta­rým věcem je vře­lej­ší. Asi z kole­gi­a­li­ty k roč­ní­ku naro­ze­ní, tedy vlast­ně vzni­ku, nebo sen­ti­men­ta­li­ty, to přes­ně nevím. Ale roz­hod­ně se sta­ré věci u mne nikdy nesta­ly před­mě­tem inves­to­vá­ní, natož kal­ku­la­cí.   Našel bys­te u Vás doma...

Autor:
0

Za několik dní oslaví životní jubileum (75 let) herec Václav Postránecký (Michal z filmu S tebou mě baví svět)

Narodil se 8. září 1946 v Praze, už od dět­ství začal hrát diva­dlo a byl čle­nem Dismanova roz­hla­so­vé­ho dět­ské­ho sou­bo­ru. Ve věku 9. let začal hrát ve fil­mech, přes­to  žád­nou herec­kou ško­lu nevy­stu­do­val, vyu­čil se pou­ze zámeč­ní­kem. Na začát­ku své kari­é­ry, v 60. let minu­lé­ho sto­le­tí, byl jevišt­ním tech­ni­kem v diva­dle F. X. Šaldy v Liberci, potom se...

Autor:
BARBORA HRZÁNOVÁ A ANETA LANGEROVÁ0

BARBORA HRZÁNOVÁ A ANETA LANGEROVÁ

VYTVOŘILY JEDINEČNOU AUDIOKNIHU — Kniha k zamyš­le­ní, jem­ná, vtip­ná, chyt­rá i dojem­ná, to je Pane Bůh, tady Anna, kte­rou napsal brit­ský spi­so­va­tel Fynn (vlast­ním jmé­nem Sydney George Hopkins) pat­ří již dnes ke kla­sic­ké lite­ra­tu­ře, a to nejen v ang­lic­ky ...

Autor:
NOVA - 05.09.20180

NOVA - 05.09.2018

Televizni pro­gram na 05.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemDěti pře­mlu­ví Franka a Carol, aby se moh­ly sta­rat o psa sou­se­dům, kte­ří odje­li na týden na Floridu. Péči o zv...

Autor:
Prima - 05.09.20180

Prima - 05.09.2018

Televizni pro­gram na 05.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (9) -ST -W -HDVětšina žen tou­ží být někdy mat­kou, ale jen málo­kte­rá se kvů­li tomu odhod­lá k úno­su nebo...

Autor:
TV Barrandov - 05.09.20180

TV Barrandov - 05.09.2018

Televizni pro­gram na 05.09.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších S Kateřinou Brožovou do svět...

Autor:
ČT - 05.09.20180

ČT - 05.09.2018

Televizni pro­gram na 05.09.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AZ-kvízŽánr: kviz / sou­těž; HDTV| 05.09. 01:45 05.09. 02:13Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV...

Autor:
0

Poklad Aztéků - Odlet do Dubrovníku

Natáčení fil­mu zača­lo v pon­dě­lí 31. srp­na 1964 v západ­ním kří­d­le ber­lín­ské­ho zám­ku Charlottenburg, kte­rý se pro­mě­nil ve vilu hra­bě­te Fernanda. Jako prv­ní se natá­če­la scé­na, v níž dok­tor Sternau a slu­ha Alimpo pomá­ha­jí zra­ně­né­mu hra­bě­ti vystou­pit z kočá­ru a odvá­dě­jí ho do poko­je. V ate­li­é­rech pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti CCC Film byla zří­ze­na pra­cov­na pre­zi­den­ta Lincolna a také Arbellezova haci­en­da,...

Autor: