Denní archiv Září 5, 2018

0

Oslava sta let republiky, nový porotce, změna v hlasování a poprvé polka. Devátý ročník StarDance čeká nejvíce novinek v historii soutěže

Soutěž StarDance se letos tema­tic­kým veče­rem při­po­jí k osla­vám sté­ho výro­čí vzni­ku repub­li­ky. Novinkou bude večer nazva­ný Cesta kolem svě­ta, ve kte­rém účin­ku­jí­cí zatan­čí na melo­die z Turecka, Indie nebo Japonska. Poprvé se bude tan­čit pol­ka. Jeden večer Moondance Orchestra zastou­pí vokál­ní sku­pi­na Skety a změ­ny se dotknou i hla­so­vá­ní - o tom, kdo postou­pí do finá­le, totiž popr­vé roz­hod­nou pou­ze divá­ci. Večery plné ele­gan­ce, noble­sy a tan­ce se po roč­ní pau­ze na obra­zov­ky ČT1 vrá­tí od sobo­ty 13. říj­na vždy ve 20.00 hodin.

„Pořad StarDance se ve vysí­lá­ní obje­vil popr­vé už před dva­nác­ti lety. Od té doby se tele­viz­ní tvor­ba výraz­ně pro­mě­ni­la, stej­ně jako oče­ká­vá­ní divá­ků, ale StarDance si přes­to stá­le zacho­vá­vá svo­je kouz­lo. Je to i díky tomu, že se Česká tele­vi­ze sna­ží s kaž­dou novou řadou ten­to for­mát roz­ví­jet a posou­vat. V letoš­ním roce se napří­klad StarDance při­po­jí tema­tic­kým veče­rem k osla­vám vzni­ku Československa. Dalším čes­kým spe­ci­fi­kem, kte­ré je vel­mi pozi­tiv­ně reflek­to­vá­no i samot­nou BBC, kte­rá StarDance původ­ně vyvi­nu­la, je pak cha­ri­ta­tiv­ní večer, během kte­ré­ho už potře­tí StarDance pro­po­jí­me s Centrem Paraple,“ říká gene­rál­ní ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák.

 Speciální díl StarDance věno­va­ný pod­po­ře lidí, kte­ří se po pora­ně­ní míchy ocit­li na vozí­ku, odvy­sí­lá Česká tele­vi­ze 24. lis­to­pa­du. V tom­to kole nikdo z účast­ní­ků nevy­pad­ne a výběr skla­deb k tan­ci při­pad­ne hen­di­ke­po­va­ným taneč­ní­kům z Centra Paraple. „StarDance je jed­ním z nej­sle­do­va­něj­ších pořa­dů České tele­vi­ze. To, že se StarDance sta­lo pod­půr­cem Centra Paraple, nám zajis­ti­lo nejen vel­ký finanč­ní pří­spě­vek od veřej­nos­ti a spon­zo­rů, ale posí­li­lo soli­dár­ní cítě­ní čes­ké spo­leč­nos­ti v míře, kte­rá se peně­zi vyjá­d­řit nedá. Myslím si, že ten­to svá­tek pohy­bu má výchov­nou při­da­nou hod­no­tu,“ uvá­dí Zdeněk Svěrák, kte­rý se opět na jeden večer sta­ne pátým porot­cem.

 I letos se o titul krá­lov­ny nebo krá­le taneč­ní­ho par­ke­tu utká deset párů, deset zná­mých osob­nos­tí spo­lu s taneč­ní­mi pro­fe­si­o­ná­ly. Diváci se mohou těšit na hereč­ky Pavlu Tomicovou, Danielu Šinkorovou a Veroniku Arichtevu, zpě­vač­ku Moniku Bagárovou a mode­rá­tor­ku Událostí Danielu Písařovicovou. Zatančí také olym­pij­ský vítěz David Svoboda, zpě­vák Adam Mišík, mode­rá­tor Dalibor Gondík a herec Jiří Dvořák. Desítku sou­tě­ží­cích měl dopl­nit Václav Kopta, kte­rý ale ze zdra­vot­ních důvo­dů StarDance opouš­tí. „Jak u mě bývá zvy­kem, jed­ná se o poně­kud tragi­ko­mic­kou udá­lost. S upřím­nou lítos­tí vzhle­dem ke vší té dři­ně, kte­rou jsem StarDance věno­val, musím kvů­li závaž­né­mu zra­ně­ní ze sou­tě­že odstou­pit. Musím říct, že mě dnes nebo­lí jen ta zra­ně­ná noha, ale i celý odchod. Jedná se o smut­ný pří­pad, kdy člo­věk nere­spek­tu­je a nepo­slou­chá svo­je tělo. Doporučuji ostat­ním sou­tě­ží­cím, aby se této neroz­váž­nos­ti vyva­ro­va­li a nedo­pad­li jako já,“ komen­tu­je svůj odstup ze StarDance Václav Kopta. „Velmi nás to všech­ny mrzí. Václav tré­no­val pocti­vě a byl vel­mi zod­po­věd­ný. Dokonce měl se svou taneč­ní part­ner­kou už dva tan­ce pěk­ně při­pra­ve­né. V sou­čas­nos­ti hle­dá­me osob­nost, kte­rá by mís­to něj vstou­pi­la do pořa­du. Tuto situ­a­ci jsme už jed­nou v minu­los­ti zaži­li, když z pořa­du odstou­pi­la hereč­ka Taťjana Medvecká a nahra­di­la ji zpě­vač­ka Aneta Langerová,“ dodá­vá Jan Potměšil, mana­žer vývo­je ČT a uza­ví­rá: „Václavovi pře­je­me pře­de­vším brz­ké uzdra­ve­ní.“

Změna nasta­ne ve slo­že­ní poro­ty - tro­ji­ci Tatiana Drexler, Zdeněk Chlopčík a Radek Balaš dopl­ní Václav Kuneš, kte­rý uvá­dí: „Očekávám to nej­lep­ší a záro­veň jsem při­pra­ven na nej­hor­ší, tako­vé je moje kré­do. Velmi si pozvá­ní do poro­ty vážím, je to pro mě a pro sou­čas­ný tanec vůbec krás­ná pří­le­ži­tost.“ Další z novi­nek se týká hla­so­vá­ní – o tom, kte­ré dvo­ji­ce se utka­jí ve vel­kém finá­le totiž roz­hod­nou pou­ze divá­ci, hla­sy porot­ců se v semi­fi­ná­le nepo­čí­ta­jí.

Naopak zce­la kon­zis­tent­ní zůstá­vá mode­rá­tor­ská dvo­ji­ce, kte­rá divá­ky pro­ve­de vše­mi slav­nost­ní­mi veče­ry. „Letošní sesta­va se mi moc líbí, neznám úpl­ně všech­ny, ale je to hez­ky barev­né a taky mám pocit, že to berou zatra­ce­ně váž­ně a pil­ně tré­nu­jí. To je fajn, já věřím na tu inves­to­va­nou prá­ci, to vždyc­ky celý pořad zved­ne,“ říká Marek EbenTereza Kostková jej dopl­ňu­je: „Moc se těším na taneč­ní­ky, na živou hud­bu, na nové cho­re­o­gra­fie a na tu podí­va­nou, kte­rou sesho­ra z mého mís­ta mám. Ale hlav­ně se těším na Marka.“

Autor:
0

Poklad z půdy – rozhovor s Janem Rosákem

  1. Máte rád sta­ré věci kvů­li pří­bě­hům, nebo pro­to­že je to vhod­ná inves­ti­ce?

Jak stár­nu, můj vztah ke sta­rým věcem je vře­lej­ší. Asi z kole­gi­a­li­ty k roč­ní­ku naro­ze­ní, tedy vlast­ně vzni­ku, nebo sen­ti­men­ta­li­ty, to přes­ně nevím. Ale roz­hod­ně se sta­ré věci u mne nikdy nesta­ly před­mě­tem inves­to­vá­ní, natož kal­ku­la­cí.

 

  1. Našel bys­te u Vás doma něja­kou sta­ro­žit­nost? Pokud ano, jakou a jaký k ní máte vztah?

Asi vás zkla­mu, ale nic moc… Ačkoliv – máme doma tako­vý útlý sto­lek, kte­rý pod­le rodin­né pověs­ti děda – zámec­ký zahrad­ník – dostal darem za své věr­né služ­by bavor­ské krá­lov­ské rodi­ně Wittelsbachů. Stolek byl ale něko­li­krát dost neci­tel­ně pře­la­ko­ván, tak­že dnes asi nemá val­nou finanč­ní hod­no­tu. Ovšem vzpo­mín­ky nám zůsta­nou… A pak snad ješ­tě dvě židle, kte­ré vypa­da­jí jako his­to­ric­ké, ale mož­ná oprav­du jen vypa­da­jí. Ale mám k nim oprav­du vztah, pro­to­že jsme je s ženou zachrá­ni­li před zni­če­ním ze skle­pa naše­ho teh­dej­ší­ho byd­liš­tě v Praze Bubenči.

 

  1. Daroval jste či kou­pil někdy sta­ro­žit­nost?

Nemám, co bych daro­val, a ani jsem žád­nou sta­ro­žit­nost nekou­pil. Takový nad­še­nec, neřku­li zna­lec, oprav­du nejsem.

 

  1. Co je pod­le Vás na sta­ro­žit­nos­tech nej­kou­zel­něj­ší?

Asi to, že jsou oprav­du sta­ré, tedy – pokud sta­ré jsou a ne že to jen před­stí­ra­jí. Člověk z nich cítí tu nashro­máž­dě­nou his­to­rii, tuší osu­dy lidí, kte­ří je bra­li do rukou a pou­ží­va­li je.

 

  1. Jak jste vní­mal sta­ro­žit­nos­ti jako malý kluk? Změnilo se to nějak?

Pravděpodobně jako kaž­dý jiný nor­mál­ní kluk jsem je bral jako sta­rou veteš! Třeba když jsem na půdě u babič­ky na Hané našel dvo­je lyže jasan­ky sta­ré jis­tě přes 50 let, s úžas­ným bač­ko­ro­vým vázá­ním, nechal jsem dědu, aby je spá­lil! Kdyby teh­dy děda – sta­rý spo­ří­lek – věděl, jakou budou mít cenu, asi by ten oheň uhasil vlast­ním tělem…

 

  1. Vážíte si spí­še sta­rých nebo nových věcí?

To je hod­ně rela­tiv­ní. Řekl bych shod­ně se Zdeňkem Svěrákem „Neopouštěj sta­ré věci pro nové!“

 

Autor:
0

Za několik dní oslaví životní jubileum (75 let) herec Václav Postránecký (Michal z filmu S tebou mě baví svět)

Narodil se 8. září 1946 v Praze, už od dět­ství začal hrát diva­dlo a byl čle­nem Dismanova roz­hla­so­vé­ho dět­ské­ho sou­bo­ru. Ve věku 9. let začal hrát ve fil­mech, přes­to  žád­nou herec­kou ško­lu nevy­stu­do­val, vyu­čil se pou­ze zámeč­ní­kem.

Na začát­ku své kari­é­ry, v 60. let minu­lé­ho sto­le­tí, byl jevišt­ním tech­ni­kem v diva­dle F. X. Šaldy v Liberci, potom se pře­stě­ho­val do Uherského Hradiště (jako herec­ký elév), na kon­ci 60. let pře­šel do Brna a v 70. letech pře­šel do Prahy, kde byl čle­nem čino­her­ní­ho sou­bo­ru Městských diva­del praž­ských. Od 80. let je čle­nem čino­hry Národního diva­dla v Praze a byl pre­zi­den­tem herec­ké aso­ci­a­ce (ceny Thálie)

Jeho nej­slav­něj­ší rolí byl Michal ve fil­mu S tebou mě baví svět

Věnuje se také dabin­gu, kde nej­čas­tě­ji dabo­val her­ce Paola Villaggia ve fil­mo­vé sérii Účetní Fantozzi

Poslední roky se hlav­ně věnu­je natá­če­ním seri­á­lů. (Krejzovi, Vinaři a Doktoři z Počátků)

5 nejslavnějších filmů Václava Postráneckého

1981    Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku

Loutkový film na moti­vy slav­né­ho romá­nu Daniela Defoe.

1969    Po stopách krve

Potřetí se na obra­zov­ce může­te setkat s posta­vou majo­ra Kalaše, tvo­ří­cí­ho polo­vi­nu oblí­be­né dvo­ji­ce kri­mi­na­lis­tů Kalaš - Varga v podá­ní Rudolfa Hrušínského a Radoslava Brzobohatého (obje­vi­li se také ve fil­mech Strach a Vrah skrý­vá tvář). Tentokrát se v pří­pa­du sexu­ál­ně úchyl­né­ho vra­ha musí major Kalaš obe­jít bez své­ho spo­lu­pra­cov­ní­ka. Na pří­kaz své­ho nad­ří­ze­né­ho odjíž­dí do Dubé v Severních Čechách, kde bylo obje­ve­no tělo mrt­vé­ho cikán­ské­ho chlap­ce. Pátrání se roz­bí­há v něko­li­ka rovi­nách, ani dal­ší mrt­vý chla­pec však kri­mi­na­lis­ty nepři­ve­de k pacha­te­li..

1982    S tebou mě baví svět

Každoroční pán­ská jíz­da tří otců se vli­vem razant­ní­ho zása­hu man­že­lek stá­vá něčím jako mateř­skou ško­lou v zim­ní pří­ro­dě. Ukáže se, že v jis­tých situ­a­cích jsou otco­vé lep­ší­mi máma­mi než­li mámy samé, což pla­tí hlav­ně teh­dy, když mámy nejsou v dohle­du. Jejich výchov­né meto­dy jsou vel­mi své­ráz­né a vyvo­lá­va­jí plno zmat­ků a úsměv­ných situ­a­cí....

1992    Černí baroni

Komedie vás pře­svěd­čí o tom, že i na chmur­né strán­ky naší his­to­rie je mož­né se dívat s nad­hle­dem a humo­rem.

Čo bolo, to bolo... Major Terazky vede svůj šik pété­pá­ků od prů­švi­hu k prů­švi­hu vstříc svět­lým zítř­kům. Česká fil­mo­vá kome­die pod­le romá­nu Miloslava Švandrlíka.

1990    Vlci (TV film)

Děj se ode­hrá­vá v Mohuči roku 1793, kde je fran­couz­ská repub­li­kán­ská armá­da obklí­če­na voj­sky inter­ven­tů. Šlechtic D´Oyron - důstoj­ník ve služ­bách Konventu je pode­zře­lý z vlas­ti­zra­dy. Nařčení je sice vyvrá­ce­no, ale komi­sař Konventu Quesnel, na němž leží odpo­věd­nost za osud bitvy, je pře­svěd­čen, že odha­le­ná a popra­vou potresta­ná zra­da pozved­ne morál­ku fran­couz­ských vojá­ků. Jinak by musel obvi­nit voje­vůd­ce Verrata, že jed­ná nečest­ně. Jenže Verrat prá­vě dosá­hl roz­ho­du­jí­cí­ho vítěz­ství pro repub­li­kán­skou armá­du...…

Autor:
BARBORA HRZÁNOVÁ A ANETA LANGEROVÁ0

BARBORA HRZÁNOVÁ A ANETA LANGEROVÁ

VYTVOŘILY JEDINEČNOU AUDIOKNIHU — Kniha k zamyšlení, jemná, vtipná, chytrá i dojemná, to je Pane Bůh, tady Anna, kterou napsal britský spisovatel Fynn (vlastním jménem Sydney George Hopkins) patří již dnes ke klasické literatuře, a to nejen v anglicky mluvících zemích. Přináší příběh dívenky Anny, která utekla z domova a Fynn, který ji našel, si s ní vypráví o životě, o přírodních vědách a dalších zajímavostech bytí a víry. Malá Anna má překvapující schopnost klást životně důležité otázky a odpovídat na ně. Život jejíma očima se ukazuje jako barevnější, než bychom si ho kdy předtím dokázali představit. Krásný a obohacující příběh chytne za srdce a rozveselí vaši duši. Jednoho dne vstoupil do života i Báře Hrzánové a Anetě Langerové.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
NOVA - 05.09.20180

NOVA - 05.09.2018

Televizni program na 05.09.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Krok za krokemDěti přemluví Franka a Carol, aby se mohly starat o psa sousedům, kteří odjeli na týden na Floridu. Péči o zvíře nezvládají, ale Carol si psa zamiluje. Ten na ni žárlí a nenechá k ní Franka ani přiblížit, což Franka dohání k zoufalství a nepříčetnosti. Jako by to vše nebylo málo, majitelé psa se rozhodnou na Floridě usadit natrvalo. Vše zachrání až noví sousedé, kteří si psa vezmou. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 05.09. 02:40 05.09. 03:15
Kriminálka Las VegasV podzemních garážích jednoho z kasin je nalezen mrtvý muž. Policisté pomocí průmyslových kamer, které jsou v garážích umístěné, najdou vraha. Po zatčení muž napadne policisty a v následné bitce zemře na selhání srdce. Při prohlížení motelu, kde byl ubytován, jsou nalezeny kosti mladé ženy... Americký seriál (2003). Hrají W. L. Petersen, M. Helgenberger, G. Dourdan, J. Fox, G. Eads, P. Guillfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall a další. 05.09. 01:55 05.09. 02:40
Snídaně s Novou 05.09. 05:55 05.09. 08:55
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Wehrenberg Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 05.09. 08:55 05.09. 09:45
Ordinace v růžové zahradě 2Marek a Bibi se rozhodnou konečně rozvést se svými bývalými partnery. Marek doufá, že od rozchodu už uplynula dost dlouhá doba, aby Vojta s Innou rozvod zvládli. Bibi se ale bojí, že to nebude tak jednoduché... Marika musí pracovat v nemocnici, než jí skončí výpovědní lhůta. Štve ji, že ji Sekora z úvazku v Kamenici nepustil, a svoji špatnou náladu dává najevo kolegům i pacientům. Alena je v nemocnici a Mázl s Rytířem spolu musejí vést domácnost, starat se o miminko, a především spolu vyjít, což je pro ty dva takřka nesplnitelný úkol... Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 05.09. 09:45 05.09. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 05.09. 11:00 05.09. 11:50
Tescoma s chutíPečeme s Ivetou Kořínkovou a Pavlínou Bersziovou. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 05.09. 11:50 05.09. 12:00
Polední Televizní noviny 05.09. 12:00 05.09. 12:25
Krok za krokemVe škole se koná volba předsedy a Dana kandiduje. Její elitářství se příliš nelíbí JTmu a na Frankovu radu se voleb zúčastní také. S přehledem zvítězí, protože zaujme většinu studentů, což žere Danu i Carol. Frankovu manželskou krizi vyřeší, když JT přizná, že všechny povinnosti nezvládá, a předá předsednictví Daně, která se naopak naučila, že musí myslet na všechny studenty. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 05.09. 12:25 05.09. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Mázl s Lucií jedou na casting do Prahy. Lucie v roli lékařky moderátorky vybouchne, zato Čestmírův výstup v převleku za ženu má nečekaný úspěch. Maty a Jakubové podezírají Mázla, že před rodinou něco tají. Nález jeho tašky s parukou a dámským oblečením odstartuje řadu fantastických fabulací. Děda Rosický se znovu vrátí do nemocnice. Jeho stav je vážný. Toníkova matka pracuje daleko od Kamenice a o dítě se během Zdeniny služby musí postarat David Suchý. Za Šimonem Žáčkem přijede jeho žena Blanka. Zamilovala se do někoho jiného a chce se dát se Šimonem rozvést. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají T. Kostková, P. Rychlý, J. Šťastný, M. Zounar, M. Stránský, J. Kanyza, Z. Adamovská, S. Nováková, I. Jirešová a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 05.09. 12:50 05.09. 14:05
Můj přítel MonkVečer cestou z práce je zavražděna televizní moderátorka Marissa Kessler. Monk, povolaný k případu, si je od začátku jist, že vrahem nebyl náhodný lupič. Marissa byla ubodána nůžkami, takže vrah musel být ve velkém afektu. Jednim z podezřelých je Malcolm O´Dwyer, ten je však záhy také zavražděn. Jeho vraždu vyšetřuje Monk a požaduje, aby mu Natalie asistovala. Ta je ale zaměstnána podpisováním fotek svým fanouškům, protože jí v televizi nabídli místo jako náhrada za Marissu, jež uváděla losování v loterii. Monk jí dává ultimatum: buď bude pracovat pro něj, nebo pro televizi. Natalie volí televizi. Brzy je však obviněna z podvodu a s ní i kapitán Stottlemeyer, jehož tiket vyhral. Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 05.09. 14:05 05.09. 15:00
Můj přítel MonkKapitán Stottlemayer požádá Monka, aby policii pomohl s případem profesionálního boxera Raye Regise, kterému někdo usiluje o život. Při tréninku v tělocvičně právě zahynul jeho přítel Eddie, který po úderu do Rayova boxovacího pytle nechtěně odpálil bombu v něm ukrytou. Bomba byla určena pro Raye, ten ale netuší, kdo ji mohl nastražit. Vzorek DNA odebraný na místě činu se shoduje s DNA známého profesionálního zabijáka s přezdívkou Iceman. Stottlemayer navrhuje zrušit následující zápas, to ale Regis vehementně odmítá... Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a dalši. 05.09. 15:00 05.09. 15:55
Kriminálka Las VegasV Las Vegas probíhají policejní závody. Do města se sjelo ohromné množství policistů. Právě při večerním běhu však Grissom nalezne v trávě vedle trasy závodu mrtvé tělo jednoho z účastníků. Dalším případem je vyšetřovaní zastřelení muže a ženy, kteří byli nalezeni v hotelovém pokoji. Americký seriál (2003). Hrají W. L. Petersen, M. Helgenberger, G. Dourdan, J. Fox, G. Eads, P. Guillfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall a další. 05.09. 15:55 05.09. 16:57
Odpolední Počasí 05.09. 16:57 05.09. 17:00
Odpolední Televizní noviny 05.09. 17:00 05.09. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 05.09. 17:25 05.09. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Wehrenberg Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 05.09. 18:25 05.09. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 05.09. 19:30 05.09. 20:20
Výměna manželek XJak zvládne mladá maminka Kristýna rodinu se čtyřmi dětmi a tatínkem, holdujícím alkoholu? Dokáže se Věra přizpůsobit životnímu stylu mladé rodiny? Úspěšná reality show, ve které si dvě ženy vymění domácnost na dobu deseti dní, které stráví pod dohledem nového chotě, nových dětí a hlavně televizní kamery (2018). (premiéra, skryté titulky) 05.09. 20:20 05.09. 21:40
Malé lásky"Porušili jsme snad všechny pravidla silničního provozu," říká tchyně nastávající maminky, která téměř porodila v autě. "S mámou se už dva roky nebavím, protože stojí na straně mé bývalé přítelkyně," svěřuje se tatínek z východního Slovenska, který se zamiloval do Pražačky. "Když mě pustili z vězení, pochopil jsem, že se kvůli ní chci změnit," vypovídá Zdeněk (2018). (premiéra) 05.09. 21:40 05.09. 22:40
KriminálkaTým Avery Ryanové vyšetřuje napadení společnosti, která poskytuje řidičům službu, jež je má dovést do cíle méně frekventovanými cestami. Hned poté jsou tři řidiči, kteří použili aplikaci, přepadeni a okradeni. K útokům se na sociální síti přihlásí tři ženy, které se přezdívají Chtivé kočky. Tým se pustí po stopě posledního napadeného a objeví u málo používaného železničního přejezdu jeho mrtvé tělo a vedle něj postřelenou neznámou ženu. Krumitz najde u přejezdu ovladač, pomocí kterého útočnice donutily napadeného zastavit. Díky tomu policisté vypátrají IP adresu počítače i adresu bytu, kde se nalézá. Když tam vtrhnou, zjistí, že postřelená žena je jednou z útočnic. Avery musí s Krumitzem a Brodym vymyslet plán, jako zbývající dvě ženy vystopovat. Druhá řada amerického kriminálního seriálu (2015). Hrají P. Arquette, J. Van Der Beek, Sh. Moss, Ch. Koontz, H. Kiyoko, T. Danson a dalši. 05.09. 22:40 05.09. 23:35
Beze stopyPolicisté hledají patnáctiletou nadějnou bruslařku, která se beze stopy ztratila ze stadiónu. Zprvu se obávají, že se stala obětí sexuálního násilí. Brzy však objeví, že je její zmizení úzce spojeno se smrtí jejího bratra při autonehodě. Dívka zjistila, že bral steroidy, postupně odhalovala zákulisí jeho závislosti a poté, co se dozvěděla, kdo profitoval na jeho situaci, a nenalezla pochopení ani u svých nejbližších, utekla z domova. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (2005). Hrají E. Close, M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Murciano a další. Režie P. Holahanl, R. Zisk. 05.09. 23:35 06.09. 00:30

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Andrew - člen naší rodiny(Bicentennial Man) Americký sci-fi příběh o jednom neobvyklém robotovi a všem, co musel podniknout, aby naplnil svůj sen a stal se člověkem. USA 1999, rodinný. Hrají Davidtz Embeth, Neill Sam, Platt Oliver, Warren Kiersten, Williams Robin a další. Režie Ch. Columbus Jako většina lidí v budoucnosti, také Richard Martin koupil pro svou rodinu domácího robota. Nový model s označením NDR-114 dostal jméno Andrew a zpočátku nikdo netušil, jaký unikát představuje a jak moc ovlivní život celé rodiny. Na rozdíl od ostatních robotů mu to myslí, má smysl pro humor, je schopen cítit a vnímat krásu, rychle se ucí a je překvapivě kreativní. Z výkonného služebníka se postupně stává miláčkem rodiny, zejména malé Amandy, která se ho zpočátku bála a neměla ho ráda. Současně s tím, jak se s pomocí Richarda zdokonaluje a polidšťuje, vsak stále více touží po tom, stát se opravdovým a svobodným člověkem. Začne nosit šaty, bydlet ve vlastním domě, založí si konto v bance a po letech dokonce získá od Richarda Martina svobodu. Ani to mu však po čase nestačí, a proto se vydá na dlouhou cestu po světě, aby našel podobně odlišné roboty jako je on sám. To se mu sice nepodaří, narazí však na podivínského vynálezce Burnse, který mu pomůže s přestavbou jeho kovového těla prostřednictvím organických materiálů. A nejenže je nakonec vzhledem nerozeznatelný od lidí, ale získá dokonce schopnost cítit jako člověk, ať už je to bolest nebo žárlivost či dokonce láska. Takto se vrací k rodině Martinových, kde už se mnohé změnilo a z malé Amandy je dospělá žena. Dospělá a velmi krásná. A protože Andrew má vytříbený smysl pro krásu, není divu, že vše značně zkomplikuje. Posledním krokem k tomu, aby se robot Andrew stal člověkem, je získat schopnost stárnout. 05.09. 04:40 05.09. 06:40
Pavučina snů(Dreamcatcher) Čtveřice kamarádů netuší, že jejich osudem je zachránit svět před mimozemskou nákazou. USA-Austrálie 2003, sci-fi horor. Hrají Morgan Freeman, Thomas Jane, Jason Lee, Damian Lewis, Timothy Olyphant, Tom Sizemore, Donnie Wahlberg a další. Režie Lawrence Kasdan Henry, Jonesy, Pete a Bobr jsou nerozluční kamarádi, nadaní zvlástními schopnostmi, které jim kdysi předal retardovaný Duddits, kterého zachránili před partou výrostků. Jako každou zimu se sejdou v odlehlém srubu, ten však stojí v oblasti, kterou armáda uzavře poté, co tu nouzově přistane mimozemská loď. Zatímco plukovník Curtis nechá loď zničit a chce zlikvidovat všechny, kteří přišli do styku s mimozemšťany. Jeden z nich se zmocní Jonesyho těla a pokusí se uniknout. Henry díky svým schopnostem pochopí hrozící nebezpečí i to, že zachránit kamaráda a zastavit mimozemšťana, který se chystá nakazit lidstvo smrtícím virem, jim může pomoci jen Duddits. 05.09. 02:00 05.09. 04:40
Můj přítel MonkPan Monk na tom není vůbec dobře, nemůže spát a přišel o svého oblíbeného psychiatra dr. Krogera, který zemřel na infarkt. Rozhodne se hledat útěchu v práci. Na policii mu svěří případ pana Moodyho, který zemřel doma po pádu ze schodů. Je to vedeno jako nehoda, ale Monk se rozhodne její okolnosti ověřit. Od Moodyho neteře Pamely se dozvídá, že pan Moody byl ve svém domě s pečovatelkou, když ze schodů spadl. Monk má totiž podezření, že právě pečovatelka ho zavraždila. Jde ji vyslechnout, a najde ji mrtvou - probodenou pletacím drátem... Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford,
Autor:
Prima - 05.09.20180

Prima - 05.09.2018

Televizni program na 05.09.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Komisař Rex IV (9) -ST -W -HDVětšina žen touží být někdy matkou, ale jen málokterá se kvůli tomu odhodlá k únosu nebo k vraždě... Německý kriminální seriál (1997). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další 05.09. 02:20 05.09. 03:25
Komisař Rex IV (8) -ST -W -HDSluncem zalité golfové hřiště je ideálním místem pro (poslední) odpočinek... Německý kriminální seriál (1997). Hrají T. Moretti, W. Bachofner, H. Weixelbraun, G. Zemann a další 05.09. 01:20 05.09. 02:20
Přestávka ve vysílání 05.09. 05:02 05.09. 06:20
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 05.09. 06:20 05.09. 06:40
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 05.09. 06:40 05.09. 07:05
JetelínBob Burda má pech: nalepila se na něj starostka Jetelína, která je proslulá svým přehnaným sexuálním apetitem. Další příběh z cyklu bláznivých mikrokomedií o sousedech ze vsi Jetelín. Hrají A. Gondíková, R. Genzer, J. Šťastny, J. Hána, L. Molínová, M. Procházková, L. Benešová, A. Chocholatá a další. Režie M. Kopp (Premiéra) 05.09. 07:05 05.09. 07:55
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 05.09. 07:55 05.09. 08:50
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 05.09. 08:50 05.09. 09:20
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 05.09. 09:20 05.09. 10:20
Inga Lindström: Hvězdy nad ÖlandemMina odjíždí se svým synem Linusem do Ölandu, aby pomohla vrátit slavnému klavíristovi chuť do života. Sama zde najde nejen lásku, ale i rodinu, se kterou nebyla dlouho v kontaktu... Německý romantický film (2014). Hrají Nina Bottová, P. Kalupa, P. Sattmann a další. Režie U. Witte 05.09. 10:20 05.09. 12:15
Polední zprávy 05.09. 12:15 05.09. 12:25
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 05.09. 12:25 05.09. 13:25
Poslední poldaMladá žena se probudí vedle mrtvoly. Poté, co zpanikaří a z místa činu uteče, se stává hlavní podezřelou... Německý kriminální seriál (2013). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další (Premiéra) 05.09. 13:25 05.09. 14:25
Komisař Rex IV (10) -ST -W -HDAni disciplinovaný Rex neodolá psímu vábení lásky - a ohrozí tak sebe i svého pána... Německý kriminální seriál (1997). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další 05.09. 14:25 05.09. 15:30
Komisař Rex IV (11) -ST -W -HDTajně sledoval svou vytouženou - a spatřil její smrt. Vídeňská policie pátrá po voyeurovi, který viděl víc, než sám chtěl... Německý kriminální seriál (1998). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další 05.09. 15:30 05.09. 16:35
Odpolední zprávy 05.09. 16:35 05.09. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 05.09. 16:50 05.09. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 05.09. 17:50 05.09. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 05.09. 18:55 05.09. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 05.09. 19:40 05.09. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 05.09. 19:55 05.09. 20:15
Modrý kód (115) -ST -W -HDPremiérový díl oblíbeného seriálu. Jste na urgentním příjmu. Začíná boj o život. Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí (2018). David se snaží vyrovnat tragickou událostí, a proto hodně pracuje. Vyhýbá se Mery i přátelům, je sám ze sebe zklamaný. Hrají S. Laurinová, M. Němec, R. Zach, I. Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička, M. Procházková, T. Měcháček, O. Rychlý, S. Nováková, E. Burešová a další. Režie J. Polišenský (Premiéra) 05.09. 20:15 05.09. 21:35
Show Jana KrauseJan Kraus, jak ho znáte, v úspěšné show! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show (Premiéra) 05.09. 21:35 05.09. 22:40
Polda II (2) -ST -W -HDPolda, který strávil dvacet let v kómatu, je zpět. A nové vraždy vyšetřuje starými způsoby. V nočním klubu Tropical se skácí k zemi mladá striptérka. Poslední, kdo s ní mluvil, je její starší kolegyně, se kterou se den předtím pohádala kvůli zkaženému výstupu. Michal se mezitím potýká se svým věkem. Jsou špatné výsledky z policejního školení pouhou ztrátou času, nebo už svému mladšímu kolegovi Andrejovi přestává stačit? Hrají D. Matásek, I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek, J. Kolesárová, L. Vlasáková, E. Maximová, D. Choděrová, J. Jaitnerová, P. Pěknic, V. Hlaváčková, M. Havelka, J. Suchý, P. Batěk, J. Sedláčková, A. Schmidtmajerová. Režie J. Fuit (2017) 05.09. 22:40 05.09. 23:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 05.09. 23:50 06.09. 00:50

Prima Max

Název programu Popis Od Do
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 05.09. 06:15 05.09. 06:40
Přestávka ve vysílání 05.09. 02:22 05.09. 06:15
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) (Premiéra) 05.09. 08:50 05.09. 09:45
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 05.09. 09:45 05.09. 10:45
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 05.09. 10:45 05.09. 11:40
Kšefty s tátouPodvodníčku Rayovi se podaří za pomoci svých kumpánů uloupit vzácné mince. Situaci mu však zkomplikuje jeho nezbedný syn Macaulay Culkin, který získá ukradený lup a touží ho vyměnit za trochu otcovské lásky... Americká kriminální komedie (1994). Dále hrají T. Danson, G. Headlyová, S. Rubinek, G. Sartain a další. Režie H. Deutch 05.09. 11:40 05.09. 14:05
Milenec na záskokChloe došla trpělivost s její životní láskou a ukončila vztah rozchodem. Když Eric skutečně dospěje a Chloe by se k němu vrátila, je už ale zasnoubený s jinou... Americký romantický film (2016). Hrají A. Angelisová, J. Hutch, T. Beaudoin a další. Režie B. Herzlinger 05.09. 14:05 05.09. 15:50
Do hlubinyJared žije se svou přítelkyní na Bahamách. Jeho snem je najít vrak staré lodi s pokladem. Spolu s přáteli objeví při potápění na mořském dně věci, které naznačují, že by mohli být blízko. Na stejném místě ale najdou i havarované letadlo s drogami a nastávají problémy... Americký film (2005). Hrají P. Walker, J. Albaová, S. Cean a další. Režie J. Stockwell 05.09. 15:50 05.09. 18:15
Ztraceni v lásceChloe žije v Paříži, ale má kolem sebe jen samé podivné existence. Jednoho dne najde kufr, který patří americkému turistovi. Přestože ho ještě ani nezahlédla, uvěří, že to musí být muž jejího života... Kanadsko-francouzská romantická komedie (2009). Hrají M. Laurentová, J. Bartha, C. Benguigui a další. Režie J. Devoldereová 05.09. 18:15 05.09. 20:00
Rivalové navždy - bitva o teniskyBratři Adi a Rudi Dasslerovi pocházeli ze ševcovské rodiny a snili o tom, že vytvoří perfektní sportovní obuv. Svému snu byli ochotni obětovat vše. Včetně svého přátelství, když vybudovali dvě konkurenční firmy Adidas a Puma... Německý životopisný film (2015). Hrají H. Koffler, Ch. Friedel, H. Herzsprunogová, A. Levshinová a další. Režie P. Stennert, C. Boss (Premiéra) 05.09. 20:00 05.09. 22:00
Seal Team 8: Za nepřátelskou liniíSpeciální jednotka odhalí během tajné mise v Africe plánovaný prodej obrovského množství uranu. Mají šestatřicet hodin na to, aby se probojovali skrz armádu místního diktátora, která doly střeží, a nebezpečný uran zajistili... Americký akční film (2014). Hrají T. Sizemore, T. Van Graanová, L. Kirkwood a další. Režie R. Reiné 05.09. 22:00 06.09. 00:10

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Poslední chlap na ZemiNa pláži v Malibu se náhle objevil Philův bratr, ale Phil ho nevítá s otevřenou náručí, protože v něm stále doznívá starý spor, který vedli ještě před propuknutím nákazy... Americký sitcom (2015). V hlavních rolích W. Forte, K. Schaalová, J. Jonesová a další 05.09. 03:10 05.09. 03:40
KilljoysNájemní lovci Killjoys, jejichž úkolem je chytat nebo zabíjet zločince na objednávku, jsou zpět. Tentokrát se rozhodli unést kapitány z kolonií a přesvědčit je o existenci Hullenů... Kanadský sci-fi seriál (2017). Hrají H. John-Kamenová, A. Ashmore, L. Macfarlane a další 05.09. 02:05 05.09. 03:10
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2011) 05.09. 06:15 05.09. 07:35
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 05.09. 07:35 05.09. 08:55
Top Gear 2010Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2009). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 05.09. 08:55 05.09. 10:00
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2000 - 2004). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 05.09. 10:00 05.09. 11:00
Top GearMírně proměněná, ale o to lépe sehraná trojice hlavních moderátorů, Matt LeBlanc, Chris Harris a Rory Reid, přijíždí v další sérii testovat vybrané automobilové novinky a trochu si u toho zablbnout... Kultovní britský automobilový magazín (2018) 05.09. 11:00 05.09. 12:15
FuturamaMimozemšťané zbaví Bendera viru poslušnosti a Fryovo tetování pro cestování časem je nenávratně odstraněno. Leela chystá svatbu s novým přítelem... Americký kultovní animovaný seriál (2007) 05.09. 12:15 05.09. 12:45
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2002 - 2003) 05.09. 12:45 05.09. 13:15
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2002 - 2003) 05.09. 13:15 05.09. 13:35
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 05.09. 13:35 05.09. 13:50
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2002 - 2003) 05.09. 13:50 05.09. 14:20
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2002 - 2003) 05.09. 14:20 05.09. 14:50
Teorie velkého třeskuDámy vyrážejí na pořádnou jízdu. Jak to dopadne, když ta nejzábavnější z nich bude muset zůstat v hotelovém pokoji? Kluci mají mezitím v plánu vynalézat... Americký sitcom (2014). Hrají J. Parsons, J.
Autor:
TV Barrandov - 05.09.20180

TV Barrandov - 05.09.2018

Televizni program na 05.09.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 05.09. 01:45 05.09. 02:25
Na plac! 05.09. 02:25 05.09. 03:10
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 05.09. 09:30 05.09. 11:05
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 05.09. 11:05 05.09. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 05.09. 12:40 05.09. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 05.09. 13:50 05.09. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 05.09. 14:50 05.09. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 05.09. 15:50 05.09. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 05.09. 17:10 05.09. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 05.09. 18:30 05.09. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 05.09. 19:20 05.09. 20:20
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 05.09. 20:20 05.09. 21:25
Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad, ve kterém se generální ředitel Jaromír Soukup bude věnovat nejen aktuálním politickým kauzám, ale i těm, se kterými se setkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak bojovat proti těm, kteří vám ubližují (Premiéra) 05.09. 21:25 05.09. 22:45
Jaromír Soukup LIVEPrvní a zároveň jediný diskusní pořad, ve kterém dostanou prostor lidé z publika. Žádná cenzura, jen silné názory a otázky obyčejných lidi, proti kterým se postaví oblíbený moderátor politických pořadů TV Barrandov Jaromír Soukup (Premiéra) 05.09. 22:45 05.09. 23:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 05.09. 23:30 06.09. 00:30

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Zákon a pořádek V (12,13)Získat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 05.09. 02:10 05.09. 04:10
Na plac! 05.09. 04:10 05.09. 05:10
Konec vysílání 05.09. 05:10 05.09. 05:45
Matlock IX (15,16)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Devátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). V hlavních rolích A. Griffith, C. Huston, D. Roebuck a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 05.09. 05:45 05.09. 07:45
Zákon a pořádekZískat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 05.09. 07:45 05.09. 09:20
Zákon a pořádekZískat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 05.09. 09:20 05.09. 10:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 05.09. 10:20 05.09. 11:55
Live Teleshopping 05.09. 11:55 05.09. 13:55
Matlock IX (17,18)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Devátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). V hlavních rolích A. Griffith, C. Huston, D. Roebuck a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 05.09. 13:55 05.09. 16:00
Doktor z hor (95,96)Příběhy venkovského lékaře z tyrolského Sonnensteinu. Oblíbený německý seriál (1992-1997). Hrají G. Lippert, H. Krassnitzer, A. Zagaria, E. Fuchs, M. Guggenberger a další Příběh lékaře, který se ožení s dcerou horského zvěrolékaře, ale odmítne praxi v alpské vesnici a jde za kariérou do Mnichova. Nešťastnou náhodou přijde jeho manželka při autonehodě o život a tchán mu tuto událost dává za vinu. Dojde k rozkolu, který vyústí téměř ze strany zvěrolékaře (tchána) v nepřátelství. Usmíření těch dvou zařídí hospodyně zvěrolékaře a přiláká zetě lékaře, aby začal praxi u nich na horách. Vlivem laviny přijde lékař o život a místo něj nastoupí nový mladý lékař a vesnice tak konečně získala opět svého lékaře, který poskytuje všestranné služby obyvatelům hor tak, jak je to běžné odjakživa u venkovských lékařů. 05.09. 16:00 05.09. 18:05
Velkolepé století (4,5)Život v harému znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... První řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, F. Ahmet, A. Hafsa Sultan, M. Uzerli, O. Yalabik, N. Aysan a další. Režie M. Okay (Premiéra) Turecký seriál o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v palaci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 05.09. 18:05 05.09. 20:20
Inga Lindström: Srdce mého otceJejí otec je proslulý stavitel lodí a ona nejlepší sportovní námořnicí. Bude pro ni návrhář lodí tím pravým partnerem? Německý romantický film (2009). Hrají L. J. Körner, J. Weigend, V. Lechtenbrink, M. Ahrens a další. Režie P. Weissflog (88 min) Clara Jakobsen je jedna z nejlepších sportovních námořnic Švédska. Není divu, když její otec Mats je proslulý stavitel plachetnice. Clara nedávno dokončila studia a nyní začíná pracovat jako asistentka v otcově firmě. I svatba s pohledným návrhářem lodí je na spadnutí. Život se zdá být bezchybný. To ovšem ještě netuší jaké skrývá otec tajemství. Ma vážné onemocnění srdce, proto najme mladého lékaře,který u něj zůstává, a maskuje" je ho jako svého řidiče. Clara je ihned neobvyklým šoférem okouzlena. Její přítelkyně Ellen jí radí, aby dala na své city....ale svět se jí začne rozpadat ve chvíli, kdy otec na narozeninové oslavě dostane vážný srdečný záchvat... 05.09. 20:20 05.09. 22:20
Přežila jsem pekloChtěli prožít líbánky v Jižní Africe, ale nějak se zapletli do obchodu s lidskými orgány. Manžela jí unesli a ona bezmocná a vystrašená organizuje útěk a záchranu. Německý thriller (2008). Hrají Th. Scholze, S. Ströbel, T. Kgoroge, S. Danford, G. Swanby, M. Motshegwa a další. Režie O. Schmitz (91 min) Příběh o nebezpečí, útěku a zachráně života ? a orgánů. Student Frank (Sebastian Ströbel), překvapí svou mladou ženu Marisu (Theresa Scholze), dvěma letenkami do Jižní Afriky. Chtějí si vychutnat dva týdny líbánek. Všechno je úžasné do chvíle, kdy mladý pár napadnou nebezpeční lidé. Franka unesou a brutálně zbijí. Marie se podaří na poslední chvíli utéct. Bezmocná a vystrašená organizuje útěk a záchranu. Zjišťuje, že se nějakým způsobem zapletli do nebezpečného a krutého obchodu s lidskými orgány! 05.09. 22:20 06.09. 00:20
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
ČT - 05.09.20180

ČT - 05.09.2018

Televizni program na 05.09.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 05.09. 01:45 05.09. 02:13
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 05.09. 02:13 05.09. 04:45
KlecTáto, táto, pojď si hrát! Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1974. Hrají: V. Menšík, L. Roubíková, M. Menšíková a J. Menšík. Scénář J. Dietl. Kamera J. Novotný. Režie J. Dudek. Žánr: klasické drama / historický film;Unavený průvodčí (V. Menšík) se vrací domů. Chce se vyspat, ale doma ho čekají dvě malé děti (M. Menšíková a J. Menšík), které si strašně rády hrají. A tak se zmožený otec s vypětím všech sil vrhne do hry. Jako opičák musí spát v kleci, a tak mu dětičky ustelou v dětské postýlce. Jenže když usne, děti ho v postýlce zamknou, aby opičák neutekl... Více už vám neprozradíme, podívejte se na tento úsměvný, doslova rodinný bakalářský příběh, kde syna a dceru V. Menšíka hrají jeho skuteční potomci. 05.09. 00:12 05.09. 00:25
BolkovinyPřijměte pozvání Bolka Polívky a jeho hostů M. Donutila, Z. Jandové a Z. Merty (2007). Režie R. Chudoba. Žánr: talk show; 05.09. 00:25 05.09. 01:20
Zajímavosti z regionůŽánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 05.09. 01:20 05.09. 01:45
Bydlet jako... v kosmuVesmír vměstnaný na plochu 20 m². Jana Stryková a Roman Zach opět vedou tým designérů, který tentokrát vytvořil pokoj pro dva kluky v kosmickém stylu. Připravili K. Teslíková a P. Šlejmar. Režie G. Pavlovská. Žánr: móda / bydlení / životní styl; HDTV|Zvukový popis|Na obrazovky České televize přichází druhá řada cyklu věnovaného architektuře, designu a bydlení. První díl vás zavede do světa futurismu a techno designu, kterým vás provedou erudovaní průvodci Jana Stryková a Roman Zach. Designér Petr Šlejmar přímo v kosmickém stylu zařídí pokoj dvěma budoucím kosmonautům a ukáže vám, jak vesmír vměstnat na plochu dvaceti metrů čtverečních. 05.09. 05:04 05.09. 05:31
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 05.09. 05:31 05.09. 05:59
Studio 6Začíná sezóna burčáku. Jakým způsobem vzniká? Na co si dát při jeho koupi pozor? A jak zní často z Moravy, pozná vůbec Pražák správný burčák? Sledujte Studio 6 v 7:20 na ČT1 a ČT24. Žánr: zpravodajský magazín; HDTV| 05.09. 05:59 05.09. 09:00
To je vražda, napsala VII, Rodinné šperky, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Jerry Žánr: detektivka / krimi / thriler; Jameson.|HDTV|2 jazykové verze| 05.09. 09:00 05.09. 09:55
Doktor Martin, Pražák a vyhazovTelevizní seriál v hlavní roli s Miroslavem Donutilem coby chirurgem, který musel opustit práci na špičkovém oddělení v Praze a stal se "obvoďákem“ v podhorském městečku v Beskydech. Humorný Žánr: komedie / sitcom; střet s maloměstským životem, ve kterém nejsou v roli podivínů vesničané, ale strohý a v komunikaci neobratný doktor z města. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, J. Štěpánková, T. Měcháček, V. Kopta, R. Mikluš a další. Scénář Š. Titka a O. Provazník. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Úvodní film k televiznímu seriálu s Miroslavem Donutilem v hlavní roli doktora Martina Elingera. Ten musí ukončit úspěšnou kariéru chirurga v hlavním městě a nastoupí jako praktický lékař v malebném beskydském městečku Protějov. Je sice stále skvělý doktor, který zvládá vyřešit i složité lékařské případy, ale jedna věc mu chybí - schopnost komunikovat s lidmi. Střet svérázné Martinovy povahy s podhorským způsobem života začne proto záhy vršit řadu nečekaných i úsměvných situací. Už ve vlaku se doktor Elinger seznámí s místní učitelkou Lídou Klasnovou (J. Čvančarová), ale neudělá na ni zrovna nejlepší dojem. V ordinaci na něho čeká pro změnu přidrzlá zdravotní sestra Irena (G. Marcinková). Naštěstí má v Protějově aspoň jednu spřízněnou duši, svou tetu Marii (J. Štěpánková), která tu léta žije. Jeho prvním pacientem je hajný Rejner (V. Helšus), který si stěžuje, že mu rostou prsa. Martin se během pátrání po příčinách této tělesné reakce pozná rovněž s jeho ženou Zuzanou (J. Hubinská) a odhalí poněkud nečekané souvislosti Rejnerovy diagnózy. Po týdnu zabydlování v Protějově pak Martin konečně začíná ordinovat. Od začátku trvá na vybírání třicetikorunového poplatku. Hned první den přijde do ordinace mnoho pacientů, ale Martin brzy zjistí, že si chtějí jen poklábosit. Zaujme ho pouze chraptící pan Fiala (V. Kopta), kterému zjistí nález v krku. Martin pošle Fialu na vyšetření, které odhalí rakovinu hrtanu. S nálezem je hospitalizován v nemocnici. Při hledání bydliště jednoho dětského pacienta znovu naváže kontakt se svobodnou učitelkou Lídou Klasnovou. Ta mu vyčte, že k Fialovi neprojevil dostatečně empatický přístup, a rozhodne se jej navštívit v nemocnici místo něj. Když Martina již poněkolikáté rozčílí Irena, kterou považuje za neschopnou a lehkomyslnou, dá jí výpověď. Tím si ovšem znepřátelí celé městečko. Martin se zároveň opakovaně snaží, leč marně, zbavit vlezlého psa, který k němu přilnul. 05.09. 09:55 05.09. 11:45
Černé ovceTEST - Chia semínka. Obsahují jenom zdraví prospěšné látky? ZAMĚSTNAVATEL - Když se chtěl zaměstnanec po delší nemoci vrátit do práce, zjistil, že jeho pracoviště zmizelo. Jak v takové situaci postupovat? Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 05.09. 11:45 05.09. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 05.09. 12:00 05.09. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 05.09. 12:20 05.09. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená být bez práce. Tisíc rolí ženy. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 05.09. 12:30 05.09. 14:00
Deštník, Marta Vančurová - 70 letPovídku z oblíbeného cyklu Bakaláři uvádíme k příležitosti významného životního jubilea Marty Vančurové (1974). Dále hrají J. Hanzlík a R. Holíková. Scénář J. Dietl. Kamera J. Novotný. Žánr: klasické drama / historický film; Režie J. Dudek.|4:3|Manželka (M. Vančurová) by si ráda koupila nový deštník. Manžel (J. Hanzlík) si ale myslí, že ten starý je ještě dost dobrý. Žena odchází a muž hlídá čtyřletou dceru. Lépe řečeno - dovolí jí hrát si s deštníkem a sám si čte. Dcerka odvedle informuje: "Táto, já číhám," ale otec dcerce moc nerozumí a netuší, že holčička deštník rozstříhala... Epizodu z oblíbeného cyklu komedií uvádíme k příležitosti významného životního jubilea Marty Vančurové (*7. 9. 1948). 05.09. 14:00 05.09. 14:17
Trumfy Miroslava Donutila, Václav Postránecký - 75 letZábavná talk show populárního baviče a jeho hostů, tentokrát ze Zpěváckého spolku Hlahol se skvělým hercem, který v nadcházejících dnech oslaví významné životní jubileum, Žánr: talk show; a legendárním režisérem (2012). Pozvání přijali V. Postránecký a F. Filip. Režie M. Čech.|16:9|Dnes se v sále kulturního domu Hlahol setkáme s oblíbeným hercem, režisérem a divadelním pedagogem Václavem Postráneckým (*8. 9. 1943), který v nadcházejících dnech oslaví půlkulaté jubileum a do srdcí diváků se zapsal například díky komedii S tebou mě baví svět. Druhým hostem bude František Filip, filmový a televizní režisér, na jehož kontě je více než 600 pořadů různých žánrů pro diváky všech věkových kategorií. Jsou to například Tři chlapi v chalupě, Utrpení mladého Boháčka, Chalupáři, F. L. Věk či Cirkus Humberto. A nebude chybět ani host na přání! 05.09. 14:17 05.09. 15:12
VšechnopártyZábavná talk show Karla Šípa, tentokrát na téma "Jak se dělá dabing". Hosty budou režisérka a překladatelka Olga Walló a herečka Valérie Zawadská, které obě v nadcházejících dnech oslaví významná životní Žánr: talk show; jubilea (2008). Dále účinkuje M. Pavlata. Režie V. Polesný.|16:9|Všechnopárty je populární talk show Karla Šípa, se kterou se na naší obrazovce pravidelně setkáváte již třetím rokem. Každý týden v divadle Semafor moderátor přivítá své tři hosty. Osobnosti ze života společenského i veřejného spojí konkrétní téma, které je nejen zábavné a zajímavé ale někdy i ožehavé. A tak je Všechnopárty pořad, který nejen pobaví, ale přinese i spoustu nových informací. Tentokrát se těšte na téma "Jak se dělá dabing".|Pozvání přijali ti nejpovolanější. Prvním hostem bude režisérka dabingu, překladatelka a spisovatelka Olga Walló (*10. 9. 1948), která v nadcházejících dnech oslaví významné životní jubileum. Další jubilantkou v dnešním pořadu je herečka Valérie Zawadská (*19. 9. 1958), třetím hostem je pak herec Michal Pavlata. 05.09. 15:12 05.09. 15:56
To je vražda, napsala VII, Pro krásu všude, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Anthony Žánr: detektivka / krimi / thriler; Pullen Shaw.|HDTV|2 jazykové verze| 05.09. 15:56 05.09. 16:45
Cestománie, Honduras - Poslední rájS kamerou po druhé největší zemi střední Ameriky za stavbami dávných Mayů, pěstiteli banánů a ananasů i za svéráznou představou české kuchyně (2004). Scénář a režie L. Jabloň. Žánr: turistika, cestování; HDTV|Zvukový popis|U honduraského pobřeží přistál roku 1502 poprvé na americkém kontinentu Kryštof Kolumbus. Podle hlubokých vod, na které tu narazil, nazval prý místo Hlubiny, španělsky Honduras. Karibské pobřeží tu měří 644 kilometrů a rajské pláže jsou největším lákadlem pro turisty. Z Tegucigalpy, metropole plné kontrastů, se vydáme na cestu zemí vysokých hor, přírodních rezervací i rušných měst. Nenecháme si ujít ani kouzelné pobřeží, ani jedinečné sídlo starých Mayů v Copánu či unikátní druhy motýlů z hloubi honduraské džungle. A odvážíme se i do Mosquitie, divoké oblasti na severovýchodě země, kam nevedou žádné silnice. 05.09. 16:45 05.09. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 05.09. 17:15 05.09. 17:42
Černé ovcePŘEDPLATNÉ - Noviny chodí předplatitelům jen občas nebo vůbec. Proč nejsou distribuční firmy schopné zajistit pravidelné dodávání tisku? A u koho mají nespokojení zákazníci žádat náhradu škody? Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 05.09. 17:42 05.09. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 05.09. 18:00 05.09. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 05.09. 18:25 05.09. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 05.09. 18:55 05.09. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 05.09. 19:00 05.09. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 05.09. 19:50 05.09. 19:59
Losování Sportky a ŠanceŽánr: kviz / soutěž; HDTV 05.09. 19:59 05.09. 20:05
Rapl, NástřelZdá se, že drsnější než Krušné hory může být jen Kuneš. Detektivní seriál s Hynkem Čermákem v hlavní roli. Dále hrají: L. Příkazký, A. Pyško, L. Žáčková, J. Dolanský, T. Jeřábek, A. Krejčíková, Žánr: detektivka / krimi / thriler; Věk: 15+; D. Černá, K. Frejová, S. Majer a další. Kamera M. Janda. Scénář a režie J. Pachl.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Bojovník za právo a spravedlnost, policista drsných mravů - to je nekompromisní vyšetřovatel Kuneš ve skvělém podání Hynka Čermáka. Na televizní obrazovku se vrací třináctidílný kriminální seriál v režii J. Pachla, jenž je situován do nehostinného Krušnohoří. Kromě solitéra, drsného policajta s tahem na bránu - Kuneše, se můžete těšit i na celé osazenstvo jáchymovského oddělení - plukovníka Rohana (A. Pyško), poručíka Lupínka (L. Příkazký) či J. Slepičkovou (L. Žáčková), strážmistra Máchu (T. Jeřábek) nebo majora Gregora (J. Dolanský). |Detektiv Kuneš (H. Čermák) má zase jednou problém. Zmlátí přítele své bývalé ženy, nevypadá to s ním vůbec dobře, možná bude muset odejít od policie. Vysoce postavená nadřízená (D. Černá) má pro něj řešení - uklidí ho na stáž do zapadlého pohraničí. Jeho skutečným posláním je ale objasnit tam dva roky starou vraždu policistky Wágnerové, jejíž vyšetřování uvízlo na mrtvém bodě. Kriminalita v pohraničí je jedna z nejvyšších v republice - pašování, výroba drog, pytláctví, prostituce... Kuneš musí řešit jeden obtížný případ za druhým a k tomu, proč do kraje přišel, se dostává až po čase a vlastně náhodou. Hned po příjezdu ukáže major Kuneš své schopnosti v případu vraždy z vězení právě propuštěného dealera. Zásah malou ráží za silného větru na více než 200 m zvládne jen málokdo. Kuneš musí rozbít konstrukci o mstě gangu a vypátrat skutečného vraha. 05.09. 20:05 05.09. 21:07
DominaVladimír Dlouhý v napínavém detektivním příběhu o podivných profesních i milostných vztazích v jednom moravském městě (2009). Dále hrají: M. Dlouhý, M. Kňažko, T. Töpfer, M. Hrubešová, L. Chadimová, J. Kuneš, Žánr: detektivka / krimi / thriler; Věk: 15+; G. Štefanová, T. Sagher a další. Scénář J. Svoboda a J. Eisner ml. Kamera I. Popek. Režie J. Svoboda.|HDTV|Zvukový popis|Poklidnou
Autor:
0

Poklad Aztéků - Odlet do Dubrovníku

Natáčení fil­mu zača­lo v pon­dě­lí 31. srp­na 1964 v západ­ním kří­d­le ber­lín­ské­ho zám­ku Charlottenburg, kte­rý se pro­mě­nil ve vilu hra­bě­te Fernanda. Jako prv­ní se natá­če­la scé­na, v níž dok­tor Sternau a slu­ha Alimpo pomá­ha­jí zra­ně­né­mu hra­bě­ti vystou­pit z kočá­ru a odvá­dě­jí ho do poko­je. V ate­li­é­rech pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti CCC Film byla zří­ze­na pra­cov­na pre­zi­den­ta Lincolna a také Arbellezova haci­en­da, kde se natá­če­la potyč­ka mezi Sternauem a Verdojou. V rizi­ko­vých scé­nách zastu­po­va­li Lexe Barkera a Rika Battagliu kaska­dé­ři Giancarlo Bastianoni a Frank Hayden. Po dvou týd­nech strá­ve­ných ve stu­diu odle­těl tým fil­ma­řů (a spo­lu s ním i 189 kra­bic plných nej­růz­něj­ších pří­stro­jů, kos­tý­mů a líči­del) do Dubrovníku, kde se uby­to­val v kom­fort­ním hote­lu Argentina, leží­cím pří­mo u bře­hů Jaderského moře.

Od 14. září 1964 se neda­le­ko ves­nič­ky Vrbanje, vzdá­le­né asi 70 kilo­me­t­rů od Dubrovníku, natá­če­lo pře­pa­de­ní kočá­ru Verdojovými vojá­ky. Místo natá­če­ní leže­lo v horách a bylo vel­mi špat­ně pří­stup­né. Posledních 13 kilo­me­t­rů byla sil­ni­ce prů­jezd­ná pou­ze v jed­nom smě­ru, pro­to muse­li Jugoslávci kaž­dé ráno prů­smyk uzavřít, aby nedo­šlo k zablo­ko­vá­ní ces­ty. Nepříjemné vzpo­mín­ky na natá­če­ní u Vrbanje si odne­sl kaska­dér Giancarlo Bastianoni, kte­rý utr­pěl čet­né odře­ni­ny při nechtě­ném zří­ce­ní kočá­ru do dvou­me­t­ro­vé pro­pas­ti. V údo­lí Zupci stá­lo ješ­tě wes­ter­no­vé měs­to Golden Hill z fil­mu Old Shatterhand, kte­ré spo­leč­nost Avala pro­na­jí­ma­la také ostat­ním pro­du­cen­tům pro natá­če­ní wes­ter­nů. Štábu z Pokladu Aztéků poslou­ži­lo pře­de­vším jako skla­diš­tě zásob, kos­tý­mů a rekvi­zit, ba dokon­ce i jako mas­kér­na. Nedaleko Golden Hillu posta­vil archi­tekt Otto Pischinger nád­her­nou haci­en­du, kte­rá však byla znač­ně poško­ze­na bou­ří, jež se oblas­tí pře­hna­la 21. září 1964.…

Autor: