Denní archiv Září 4, 2018

0

Domestik – Recenze – 70%

Snímek Domestik celo­ve­čer­ně debu­tu­jí­cí­ho reži­sé­ra a sce­náris­ty Adama Sedláka, tvůr­ce popu­lár­ní­ho a na čes­ké pomě­ry znač­ně pro­gre­siv­ní­ho inter­ne­to­vé­ho seri­á­lu Semestr, je popi­so­ván jako arto­vý body-horor, což je pro ten­to nesmír­ně fyzic­ký a divác­ky nepo­ho­dl­ný film rela­tiv­ně tref­né ozna­če­ní. Jeho děj se ode­hrá­vá téměř výhrad­ně v jed­nom bytě a vyprá­ví o man­žel­ské dvo­ji­ci, kte­rá kvů­li plně­ní svých snů (spor­to­vec Roman se jako vrcho­lo­vý cyk­lis­ta sna­ží za kaž­dou cenu zlep­šit svůj výkon a jeho žena Šarlota zas tou­ží po dítě­ti) při­způ­so­bu­je své živo­ty vzá­jem­ně bez­o­hled­né­mu přís­né­mu reži­mu až do té míry, že to začne poško­zo­vat nejen jejich vztah, ale i jejich těla.
Domestik je v rám­ci čes­ké kine­ma­to­gra­fie výji­meč­ným poči­nem, kte­rý se vymy­ká zbyt­ku tuzem­ské pro­duk­ce už jen vol­bou námě­tu a žán­ru, kon­cep­tu­ál­ní pro­myš­le­nos­tí a pre­ciz­ně vysou­stru­že­nou tech­nic­kou strán­kou. Díky tomu jej lze pova­žo­vat za moder­ní fil­mo­vé umě­ní, kte­ré na roz­díl od vět­ši­ny jiných čes­kých fil­mů oprav­du vypa­dá jako pro­dukt hod­ný roku 2018, kte­rý navíc sne­se srov­ná­ní s fil­my evrop­ské úrov­ně. Jde o for­mál­ně invenč­ní dra­ma, mini­ma­lis­tic­ky a pozvol­ně vyprá­vě­né pro­střed­nic­tvím čas­to vel­mi dlou­hých sta­tic­kých zábě­rů s chytře vysta­vě­ný­mi kom­po­zi­ce­mi, jehož tvůr­ce měl jas­nou umě­lec­kou vizi i ori­gi­nál­ní myš­len­ko­vý kon­cept, kte­rý doká­zal nekom­pro­mis­ně rea­li­zo­vat přes­ně tak, jak chtěl. Za to roz­hod­ně všech­na čest.
I tak je nicmé­ně vol­ba i rea­li­za­ce tvůr­čí­ho zámě­ru poměr­ně dis­ku­ta­bil­ní. Příběh o postup­ném psy­chic­ky i fyzic­ky destruk­tiv­ním roz­pa­du jed­no­ho man­žel­ství totiž spo­lé­há na repe­ti­tiv­ní opa­ko­vá­ní kaž­do­den­ních čin­nos­tí ústřed­ní dvo­ji­ce (tré­nink na roto­pe­du, spo­leč­ná veče­ře, man­žel­či­no sexu­ál­ní nalé­há­ní během ovu­lač­ní­ho obdo­bí a podob­ně), jejichž pro­střed­nic­tvím se film sna­ží kon­stant­ně stup­ňo­vat napě­tí a nako­nec vyvr­cho­lit mon­stróz­ní mra­zi­vou poin­tou, za kte­rou by se nemu­sel sty­dět ani dej­me tomu David Cronenberg nebo Darren Aronofsky. Leckomu pak může tako­vá struk­tu­ra evo­ko­vat zby­teč­né nata­ho­vá­ní poměr­ně jed­no­du­ché­ho a pří­mo­čaré­ho děje, leč i přes mír­ně pře­hna­nou vypra­věč­skou roz­vol­ně­nost a poma­lost jde o nezbyt­nost ve vytvá­ře­ní atmo­sfé­ry napja­té­ho oče­ká­vá­ní, kte­ré se dosta­vu­je v míře vrcho­va­té.
Domestik – Recenze Napětí je při­tom ze začát­ku stup­ňo­vá­no jen plí­ži­vým tem­pem, a to pak postup­ně při­dá­vá na inten­zi­tě spo­lu s tím, jak Roman špo­nu­je své síly a své náro­ky na pra­vi­del­ný tré­nink a nároč­nou živo­to­sprá­vu a jak se ve vzta­hu mezi obě­ma part­ne­ry pro­hlu­bu­jí trh­li­ny, jas­ně patr­né už od prv­ní chví­le. Zásadní (takřka horo­ro­vou) rekvi­zi­tou je kys­lí­ko­vý stan s hluč­ně hučí­cím a rudě sví­tí­cím kom­pre­so­rem, v němž Roman začne k Šarlotině neli­bos­ti spát, aby se mu přes den lépe okys­li­čo­va­la krev (a u něhož by se to s kom­pre­sí nemě­lo pře­há­nět, ale samo­zřej­mě se to pře­há­nět začne). Jistou gra­da­ci lze pak vysle­do­vat i v postup­ných fyzic­kých pře­mě­nách obou hlav­ních postav (včet­ně chu­ťo­vek typu vypa­dá­va­jí­cích neh­tů).
Adam Sedlák při výbě­ru hlav­ních pro­ta­go­nis­tů vsa­dil na neo­kou­ka­né tvá­ře, což s sebou nese výho­dy i nevý­ho­dy. Sledovat málo zná­mé i při­tom poměr­ně schop­né her­ce půso­bí svě­žím dojmem, záro­veň ale, byť spí­še seri­á­lo­ví her­ci Jiří Konvalinka a Tereza Hofová svý­mi výko­ny film utáh­nou, tak se neu­brá­ní jis­té str­nu­los­ti při prá­ci s dia­lo­gy. Nejlépe hra­je nako­nec Miroslav Hanuš ve vylo­že­ně okra­jo­vé ved­lej­ší rolič­ce.
Režie je pak pev­ně ucho­pe­ná a je vidět, že Adam Sedlák měl sil­ně pod kon­t­ro­lou kaž­dý aspekt své­ho fil­mu do nejmen­ší­ho detai­lu. Domestik vyni­ká i výbor­nou hudeb­ní slož­kou (od alter­na­tiv­ní rocko­vé kape­ly Vložte koč­ku), kte­rá do fil­mu vná­ší dyna­mič­nost a dra­vost, za zmín­ku sto­jí i střih a prá­ce s rekvi­zi­ta­mi (jak se man­žel­ství roz­pa­dá, tak v kuchy­ni uva­da­jí kvě­ti­ny a hni­je ovo­ce) a i cel­ko­vá výpra­va fil­mu (ste­ril­ně stu­de­ný a prázd­ný byt evo­ku­je emo­ci­o­nál­ní chlad ve vzta­hu, z nějž roman­ti­ka a vře­lost dáv­no vypr­cha­ly a zůsta­lo jen sobec­ké pro­sa­zo­vá­ní vlast­ních zájmů), prá­ce s kame­rou a výtvar­né řeše­ní jed­not­li­vých scén.
Domestik – Recenze

 

Filmu mož­ná někdo bude vytý­kat emo­ci­o­nál­ní prázd­no­tu nebo chlad­nost, avšak ty jsou zjev­ně zce­la záměr­né. Záměrná je i jis­tá stro­jo­vost a mecha­nič­nost ve vzta­hu obou odci­ze­ných hrdi­nů, kte­rá ale pro­sák­la i do fil­mo­vé­ho vyprá­vě­ní a sní­mek kvů­li tomu půso­bí tro­chu šab­lo­no­vi­tě. Obě posta­vy jsou vypro­fi­lo­va­né veli­ce jed­no­du­še a za jejich činy nesto­jí žád­ná vel­ká psy­cho­lo­gie, byť Domestik by urči­tě byl rád pova­žo­ván za psy­cho­lo­gic­ký film a roz­hod­ně se pouš­tí v řadě scén do nakou­sá­vá­ní i poměr­ně hlu­bo­kých psy­cho­lo­gic­kých témat. O něco zají­ma­věj­ší je nicmé­ně rovi­na věno­va­ná expe­ri­men­to­vá­ní spor­tov­ců s hor­mo­ny a lát­ka­mi na hra­ně lega­li­ty a pole­mi­ka o výho­dách či nevý­ho­dách vege­ta­ri­án­ské­ho jídel­níč­ku a jiných forem stra­vo­vá­ní.
Celkově film půso­bí na divá­ka trýzni­vě inten­ziv­ním dojmem po celou dél­ku sto­pá­že, kte­rá půso­bí jako dvě hodi­ny strá­ve­né nepře­tr­ži­tou jízdou na cyk­lis­tic­kém tre­na­že­ru, nicmé­ně stej­ně jako zdán­li­vě neko­neč­né šla­pá­ní do pedá­lů se i řada scén v Domestikovi sta­ne po čase poně­kud ubí­je­jí­cí a člo­věk se pak spíš už těší, jak to dopad­ne. Samotné finá­le fil­mu je sice mír­ně šoku­jí­cí, pozo­ru­hod­né a dis­ku­ta­bil­ní, ale záro­veň moh­lo být ješ­tě mno­hem inten­ziv­něj­ší a půso­bi­věj­ší, kdy­by bylo dota­že­né ješ­tě o krok dál. Škoda, že tomu tak není, pro­to­že to pro­cedu­rál­ní vrše­ní divác­kých oče­ká­vá­ní ohled­ně masiv­ní­ho vyvr­cho­le­ní by si zaslou­ži­lo ješ­tě pod­stat­ně drs­něj­ší, tem­něj­ší a bru­tál­něj­ší roz­měr.

Autor:
0

Disenchantment (Love’s Tender Rampage (S01E07))

Sedmý díl je koneč­ně méně zábav­ný, než jsem čekal. Hlavní záplet­kou je pří­běh Elfiho, kte­rý během nic nedě­lá­ní, spo­lu s Bean a jejím démo­nem,  vymys­lí vel­kou lež, kte­rou musí celou dobu hrát a dohrát.

Elf Elfi je pros­tě ňou­ma, ve své říši má vel­mi pod­řad­nou roli, a tak se pros­tě ve své rod­né zemi napros­to nudil, aby zís­kal nový smy­sl živo­ta vyces­to­val z elfí říše až potkal prin­cez­nu a její­ho démo­na.

Krom toho, že si sám král mys­lí, že krev elfů je uni­kát­ní a má mno­ho magic­kých vlast­nos­tí, tak i sám Elfí má úpl­ně svo­ji před­sta­vu o lidech a o tom, co je správ­ně.  Jednou z důle­ži­tých vlast­nos­tí má, je to, že si vel­mi rád vymýšlí.V sed­mé epi­zo­dě na jeho lži  dojde a je svěd­kem, jak jeho vymyš­le­né lži můžou zapů­so­bit na krá­lov­ni­nu dcer­ku a jaké mají násled­ky jeho his­tor­ky tom, že má pří­tel­ky­ni obry­ni s jed­ním okem.

Seriál si drží svo­jí úro­veň, ale zrov­na sed­mý díl se nepo­ve­dl, bylo tam málo vtíp­ků a málo humo­ru, kte­rá jsem oče­ká­val. Objevilo se sice něko­lik odka­zů na jiné fil­my a obra­zu (obraz Poker Game - Cassius Marcellus Coolidge), ale to bohu­žel nesta­či­lo, abych epi­zo­du neo­hod­no­til vel­mi sla­bo.

Hodnocení: 60 %…

Autor:
0

8.října ve 21:30 na Primě startuje nový pořad Poklad z půdy, kterým provází Jan Rosák.

Na vaší půdě se může skrý­vat poklad, o kte­rém jste mož­ná dopo­sud nemě­li ani tuše­ní. V kaž­dém díle budou odbor­ní­ci oce­ňo­vat 5 sta­ro­žit­nos­tí od tak­zva­ně oby­čej­ných lidí, kte­ré násled­ně od nich mohou experti-starožitníci kou­pit v mini­auk­ci. Poznejte his­to­rii, poznej­te zají­ma­vé pří­běhy věcí i lidí. A mož­ná díky pořa­du zjis­tí­te, že i váš před­mět z půdy je ve sku­teč­nos­ti pokla­dem!

Autor:
02.10.2018 19:00 - Opera Národního divadla - Ostatní sály - „Večer k narozeninám Luboše Sluky“0

02.10.2018 19:00 - Opera Národního divadla - Ostatní sály - „Večer k narozeninám Luboše Sluky“

Místo konání koncertu: Pražská křižovatka - kostel sv. Anny Luboš Sluka: Miniature pro smyčcové kvinteto Šest písní na moravskou poesii (Alžběta Poláčková) Sunset Suite pro smyčcové kvinteto Písně o lásce (Jana Horáková Levicová) Kladské písně (Roman Janál) Suite to the Memory of Jaroslav Ježek pro smyčcové kvinteto

Celý článek na stránkách Národního divadla

Autor:
ŠTEFAN MARGITA0

ŠTEFAN MARGITA

POKŘTIL MAPU LÁSKY — Včera 3. 9. 2018 odpoledne v Galerii kavárny Louvre Praha pokřtil Štefan Margita se svými spolupracovníky a přáteli album Mapa Lásky, které sice již vyšlo v květnu, ale teprve nyní se hlavní protagonista vrátil do Prahy ze zahraničí. (V květnu a červnu byl Štefan Margita v angažmá opery v San Francisku.)

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
NOVA - 04.09.20180

NOVA - 04.09.2018

Televizni program na 04.09.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Střepiny 04.09. 01:15 04.09. 05:55
Snídaně s Novou 04.09. 05:55 04.09. 09:00
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Wehrenberg Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 04.09. 09:00 04.09. 10:00
SpecialistéV zábavním parku se ztratily dvě děti. Oddělení Specialistů je povoláno kvůli podezření, že čin mohl spáchat jejich biologický otec, který má s dětmi po rozvodu povolen pouze asistovaný styk a už jednou se údajně o jejich únos pokusil. Kamerový záznam ukáže, že děti ze zábavního parku odlákal kdosi v převleku piráta. Další vyšetřování odhalí nejen komplikované vztahy mezi bývalými manžely, ale také nečekaný motiv, který zůstal doposud utajen. Nový český kriminální seriál (2018). Hrají D. Prachař, J. Štafek, Z. Kajnarová, J. Zadražil, L. Krobotová a další. Režie Roman Valentko Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 04.09. 10:00 04.09. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 04.09. 11:00 04.09. 11:50
Tescoma s chutíDobrá kuchyně a exkluzivní recepty známých šéfkuchařů. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 04.09. 11:50 04.09. 12:00
Polední Televizní noviny 04.09. 12:00 04.09. 12:25
Krok za krokemKaren se splnil sen a odjíždí do Chicaga nafotit kolekci plavek. Carol se to nelíbí, a proto jede s ní. Zasahuje do práce fotografovi a dohání Karen k nepříčetnosti. Jedna z modelek ale Karen upozorní, že život modelky není takový, jaký si představuje, a že může být ráda za to, jak se o ni matka stará. Mezitím musí Frank zabezpečit chod domácnosti a péči o nemocnou Danu. K jeho smůle postupně onemocní všechny děti. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 04.09. 12:25 04.09. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Darek Vágner má pomoci dívce, která vyhrožuje sebevraždou. Při její záchraně se sám dostane do nebezpečí. Hanák odmítne kvůli Gábině misi v Čadu. Gábina ho pozoruje při složité operaci Afričana a uvědomí si, že bez adrenalinu a cestování nikdy nebude šťastný. Zdeně se znovu připomene rodina Rosických. Dozví se, že Marcela Rosická se o Tondu nestará, a těžce nemocný děda proto musel odejít z léčebny. Čestmír Mázl jede na konkurz na moderátora televizní debaty s lékařskou tematikou. Na místě se ale dozví, že produkce hledá jen ženu-lékařku. Lucie ho přemlouvá, aby se na konkurz vydal v převleku za doktorku. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají T. Kostková, P. Rychlý, J. Šťastný, M. Zounar, M. Stránský, J. Kanyza, Z. Adamovská, S. Nováková, I. Jirešová a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 04.09. 12:50 04.09. 14:05
Můj přítel MonkPan Monk na tom není vůbec dobře, nemůže spát a přišel o svého oblíbeného psychiatra dr. Krogera, který zemřel na infarkt. Rozhodne se hledat útěchu v práci. Na policii mu svěří případ pana Moodyho, který zemřel doma po pádu ze schodů. Je to vedeno jako nehoda, ale Monk se rozhodne její okolnosti ověřit. Od Moodyho neteře Pamely se dozvídá, že pan Moody byl ve svém domě s pečovatelkou, když ze schodů spadl. Monk má totiž podezření, že právě pečovatelka ho zavraždila. Jde ji vyslechnout, a najde ji mrtvou - probodenou pletacím drátem... Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 04.09. 14:05 04.09. 15:00
Můj přítel MonkMonkovu pomoc vyhledá manželka slavného šachisty Linda Kloster. Ví, že její geniální manžel hodlá spáchat dokonalou vraždu a že obětí má být ona. Se smrtí je smířená, jen nechce, aby její manžel vyvázl bez trestu. Ten je momentálně na šachovém turnaji v Kanadě, takže se zdá, že bezprostřední nebezpečí Lindě nehrozí. Nicméně krátce po manželově návratu domů ji služebná nalezne mrtvou. Příčinou smrti byl podle lékaře infarkt. Monk se seznámí s mladým šachistou, který mu vypráví o šachovém tahu zvaném smrt pěšcem, kterého Kloster používá. Monkovi pak dojde, co se stalo... Sedmá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2008). Dále hrají T. Howard, J. Gray-Stanford, T. Levine, B. Garrett, J. Carter a další. 04.09. 15:00 04.09. 15:55
Kriminálka Las VegasPolicie vyšetřuje smrt muže nalezeného na záchodku. Jednalo se o hráče scrabble, který se udusil hracím žetonem. Warrick a Catherine vyšetřují podivný požár, při němž uhořela dívka. Ve čtvrti už předtím došlo k podobné udalosti, o které se ví, že byla dílem žháře. Po dlouhém hledání vyšetřovatelé zjistí, kdo požár způsobil. Americký seriál (2003). Hrají W. L. Petersen, M. Helgenberger, G. Dourdan, J. Fox, G. Eads, P. Guillfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall a další. 04.09. 15:55 04.09. 16:57
Odpolední Počasí 04.09. 16:57 04.09. 17:00
Odpolední Televizní noviny 04.09. 17:00 04.09. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 04.09. 17:25 04.09. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Wehrenberg Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 04.09. 18:25 04.09. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 04.09. 19:30 04.09. 20:20
Ordinace v růžové zahradě 2Marek a Bibi se rozhodnou konečně rozvést se svými bývalými partnery. Marek doufá, že od rozchodu už uplynula dost dlouhá doba, aby Vojta s Innou rozvod zvládli. Bibi se ale bojí, že to nebude tak jednoduché... Marika musí pracovat v nemocnici, než jí skončí výpovědní lhůta. Štve ji, že ji Sekora z úvazku v Kamenici nepustil, a svoji špatnou náladu dává najevo kolegům i pacientům. Alena je v nemocnici a Mázl s Rytířem spolu musejí vést domácnost, starat se o miminko, a především spolu vyjít, což je pro ty dva takřka nesplnitelný úkol... Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie M. Kleis Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 04.09. 20:20 04.09. 21:40
Víkend 04.09. 21:40 04.09. 22:40
KriminálkaSociálními sítěmi se šíří fotka zavražděného velmi populárního kněze. Kriminálka spustí vyšetřování. Na sociálních sítích se objeví fotografie zavražděného mladého páru. Avery zažije nepříjemné překvapení, když se dozví, že druhou fotku vlastně na sociální sítě vypustilo samo její oddělení. Stalo se tak ve chvíli, kdy stahovalo první obrázek ze zasaženého serveru. Hacker vše nastražil tak, že ve chvíli, kdy byla fotka stahována, jiná, stejně závadná, se dostala do oběhu. Na každé z uvedených fotek jsou GPS údaje, které policisty přivedou ke skutečným mrtvolám. Druhá řada amerického kriminálního seriálu (2015). Hrají P. Arquette, J. Van Der Beek, Sh. Moss, Ch. Koontz, H. Kiyoko, T. Danson a další. 04.09. 22:40 04.09. 23:30
Beze stopyPolicisté vyšetřují zmizení mladíka, který pracoval v krizovém domě pro matky s dětmi. Byl tam přidělen rozhodnutím soudu za drobný drogový delikt. Služba ho však natolik pohltila, že nejen veškerý volný čas věnoval domu, ale také začal shánět peníze podivným způsobem. Spal totiž kvůli nim s bohatými ženami. Jeho zmizení však mělo prozaičtější důvod. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (2005). Hrají E. Close, M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Murciano a další. Režie P. Holahanl, R. Zisk. 04.09. 23:30 05.09. 00:25

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Prezidentův syn(First Kid) Hlídat syna prezidenta USA není žádný med, ale tajný agent Sinbad si s tím hravě poradí. USA 1996, komedie (1996). Dále hrají T. Busfield, B. Pierce, B. Boyd, L. Eichhorn a další. Režie D. M. Evans Pro někoho by ochrana syna prezidenta Spojených států byla velkou ctí, ale pro agenta tajné služby Sama Simmse je to ta nejhorsí noční můra. Třináctiletý Luke Davenport totiž raději vymýšlí lumpárny, než by se řídil bezpečnostními pravidly. Touží být obyčejným klukem a zapadnout mezi své vrstevníky. Když do jeho života vtrhne Simms, se srandičkami je konec. Když Luka pozve spolužačka do kina, je nešťastný, že nemůže jít. Simmsovi je ho líto, vezme ho v přestrojení ven, učí ho boxovat, aby se ubránil. Tajně ho dostane i na školní bál, ale tam se vše provalí a Simms je propuštěn. Luke mezitím uteče z domu a chce se setkat s jediným přítelem z internetu. Hrozí mu však nebezpečí, protože po něm jde jeho bývalý strážce. Simms je ale na svém místě. 04.09. 05:05 04.09. 06:55
Zpověď americké nevěsty(Confessions of a Young Bride) Komedie o tom, že připravit dokonalou svatbu není snadné, zejména když se do cesty připlete někdo třetí. USA 2005, TV romantická komedie. Hrají Shannon Elizabeth, Eddie McClintock, Geoff Stults, Alan Van Sprang, Carolyn Scott, Carolyn Dunn a další. Režie Douglas Barr Třicetiletá reklamní manažerka Samantha Hoytová má sice vysněnou práci, dosud však marně čekala na splnění dalšího celoživotního snu - mít nejkrásnější a nejnezapomenutelnější svatbu. Dlouho jí totiž chybělo to hlavní - dokonalý ženich. Teď se zdá, že ho konečně našla v příteli Benu Rosenovi, a tak neváhá ani okamžik, když ji požádá o ruku. Pokud však Ben čekal, že svatba bude pohoda, kdy si se Samanthou řeknou ano a pak to oslaví, ví toho o dívčí posedlosti svatbami velmi málo. A žena je navíc odhodlaná připravit vše do nejmenšího detailu. Celou noc hledá na internetu nejlepšího fotografa i počítačový registrační program svatebních darů, absolvuje nekonečnou řadu ochutnávek svatebních dortů, vysilujících tanečních kurzů i zkoušek svatebních šatů. Další potíže nastanou, když se setkají s rodiči, kteří žádají dodržení církevních tradic. Jenže katolické a židovské se nedají snadno sloučit. A aby toho nebylo málo, musí Samantha pracovat na nové reklamní kampani pro významného klienta, kterého navíc zastupuje Luke Stinson, do něhož byla kdysi zamilovaná. Luke je i po letech stále stejně neodolatelný a okouzlující sympaťák, a navíc si ji pro zakázku vyžádal v naději, že by mohl po letech získat to, co ve škole ztratil. (skryté titulky) 04.09. 08:45 04.09. 11:00
Pavučina snů(Dreamcatcher) Čtveřice kamarádů netuší, že jejich osudem je zachránit svět před mimozemskou nákazou. USA-Austrálie 2003, sci-fi horor. Hrají Morgan Freeman, Thomas Jane, Jason Lee, Damian Lewis, Timothy Olyphant, Tom Sizemore, Donnie Wahlberg a další. Režie Lawrence Kasdan Henry, Jonesy, Pete a Bobr jsou nerozluční kamarádi, nadaní zvlástními schopnostmi, které jim kdysi předal retardovaný Duddits, kterého zachránili před partou výrostků. Jako každou zimu se sejdou v odlehlém srubu, ten však stojí v oblasti, kterou armáda uzavře poté, co tu nouzově přistane mimozemská loď. Zatímco plukovník Curtis nechá loď zničit a chce zlikvidovat všechny, kteří přišli do styku s mimozemšťany. Jeden z nich se zmocní Jonesyho těla a pokusí se uniknout. Henry díky svým schopnostem pochopí hrozící nebezpečí i to, že zachránit kamaráda a zastavit mimozemšťana, který se chystá nakazit lidstvo smrtícím virem, jim může pomoci jen Duddits. 04.09. 00:25 04.09. 05:05
Už jsme doma?(Are We Done Yet?) Ne každá výhodná koupě je výhodná a ne každý dům, který na první pohled vypadá jako dům snů, takovým skutečně je. USA 2007, komedie. Hrají Ice Cube, Nia Long, John C. McGinley, Aleisha Allen, Philip Bolden, Jonathan Katz, Linda Kash a další. Režie Steve Carr Nick Persons se chystá radikálně změnit život. Ještě netuší, jak moc radikální to nakonec bude. Prodal sběratelský obchod, oženil se s krásnou Suzanne a nastěhoval si ji i s dětmi z prvního manželství Kevinem a Lindsay k sobě domů. Rychle zjistí, že jeho staromládenecký byt není pro život rodiny vhodný. Když mu navíc Suzanne prozradí, že je těhotná a budou mít dvojčata, je mu jasné, že musí najít něco většího. Nakonec se rozhodnou, i přes protesty Kevina a Lindsay, přestěhovat na venkov, kde si vyhlédnou hezky vypadající domek. Nick ho koupí, aniž si ho pořádně prohlédne, a tak se brzy začnou objevovat nečekané potíže. Dům jako by se začínal rozpadat. Elektrika vyhoří, trubky topení a vody se bortí, ve střeše je díra. Nick rychle zjistí, že není natolik schopny řemeslník, aby vše zvládl sám, a když se navíc objeví plíseň, najme
Autor:
Prima - 04.09.20180

Prima - 04.09.2018

Televizni program na 04.09.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Komisař Rex IV (6) -ST -W -HDMistrné maskování obličeje může oklamat lidský zrak, ale nikdy neošálí Rexův čich... Německý kriminální seriál (1997). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další 04.09. 01:30 04.09. 02:30
Komisař Rex IV (7) -ST -W -HDTentokrát je okruh podezřelých značně široký - zavražděný tu zanechal vdovu, syna a 48 milenek... Německý kriminální seriál (1997). Hrají T. Moretti, W. Bachofner, H. Weixelbraun, G. Zemann a další 04.09. 02:30 04.09. 03:16
Přestávka ve vysílání 04.09. 03:16 04.09. 06:20
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 04.09. 06:20 04.09. 06:40
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 04.09. 06:40 04.09. 07:05
JetelínRóza podezírá Adélu, že chce strávit víkend s klukem. Ve vsi Jetelín se objeví youtuber Ment. Další příběh z cyklu bláznivých mikrokomedií o sousedech ze vsi Jetelín. Hrají J. Ježková, R. Genzer, J. Šťastný, J. Hána, L. Molinová, A. Chocholatá, P. Vacek, Ment a další. Režie M. Kopp (Premiéra) 04.09. 07:05 04.09. 07:55
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 04.09. 07:55 04.09. 08:50
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 04.09. 08:50 04.09. 09:20
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 04.09. 09:20 04.09. 10:20
Inga Lindström: Osudové setkáníMódní fotografka Siri se chystá na venkov se svým přítelem Göranem. Toho ale odvolají zpět do práce, a tak ji přemluví, aby na letní byt odjela sama. Siri se hned první den seznámí na trhu se sympatickým řemeslníkem Jonasem. Když jí následující den přijde spravit střechu, padnou si vzájemně do oka... Německý romantický film (2005). Hrají M. Gertsch, R. Grenkowitz, B. Zimmermannová a další. Režie O. Dommenget 04.09. 10:20 04.09. 12:15
Polední zprávy 04.09. 12:15 04.09. 12:25
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 04.09. 12:25 04.09. 13:25
Poslední poldaV dole byl nalezen zavražděný horník, který měl u sebe valoun zlata. Stopy vedou k bývalému zaměstnanci dolu, který kdysi vyloupil zlatnictví... Německý kriminální seriál (2013). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další (Premiéra) 04.09. 13:25 04.09. 14:25
Komisař Rex IV (8) -ST -W -HDSluncem zalité golfové hřiště je ideálním místem pro (poslední) odpočinek... Německý kriminální seriál (1997). Hrají T. Moretti, W. Bachofner, H. Weixelbraun, G. Zemann a další 04.09. 14:25 04.09. 15:30
Komisař Rex IV (9) -ST -W -HDVětšina žen touží být někdy matkou, ale jen málokterá se kvůli tomu odhodlá k únosu nebo k vraždě... Německý kriminální seriál (1997). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další 04.09. 15:30 04.09. 16:35
Odpolední zprávy 04.09. 16:35 04.09. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 04.09. 16:50 04.09. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 04.09. 17:50 04.09. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 04.09. 18:55 04.09. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 04.09. 19:40 04.09. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 04.09. 19:55 04.09. 20:15
KrejzoviDalší díl nového komediálního seriálu. Bára s Ondrou se stěhují do rodinné vily. Kromě nich se tam ale ještě stěhuje nečekaný návštěvník. Cindin kamarád Márty. Soud mu uložil domácí vězení a Márty má u Krejzů trvalé bydliště... Petrova máma se dozví o rozvodu a okamžitě začne jednat. Má spoustu rozvedených kamarádek. Petra ožení rychle a rozhodně líp. Celá rodina ví, že Petr má v ordinaci králíka šampióna. Aneta jednoho králíka přejede autem, Krejza zase sekačkou. Najednou se u nich začnou králíci podezřele množit. V rádiu je blázinec. Michal objednal dvoudenní kurz osobnostního rozvoje pro všechny zaměstnance. Jejich kouč je ale absolutní břídil... Hrají V. Postranecký, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a další. Režie L. Kodad (Premiéra) 04.09. 20:15 04.09. 21:50
Polda II (2) -ST -W -HDPolda, který strávil dvacet let v kómatu, je zpět. A nové vraždy vyšetřuje starými způsoby. V nočním klubu Tropical se skácí k zemi mladá striptérka. Poslední, kdo s ní mluvil, je její starší kolegyně, se kterou se den předtím pohádala kvůli zkaženému výstupu. Michal se mezitím potýká se svým věkem. Jsou špatné výsledky z policejního školení pouhou ztrátou času, nebo už svému mladšímu kolegovi Andrejovi přestává stačit? Hrají D. Matásek, I. Orozovič, O. Pavelka, J. Vyorálek, J. Kolesárová, L. Vlasáková, E. Maximová, D. Choděrová, J. Jaitnerová, P. Pěknic, V. Hlaváčková, M. Havelka, J. Suchý, P. Batěk, J. Sedláčková, A. Schmidtmajerová. Režie J. Fuit (2017) 04.09. 21:50 04.09. 23:05
TOP STAR magazínTOP STAR magazín s Davidem Gránským každé úterý večer na Primě! Monitorujeme životy slavných, bohatých a vlivných lidí. Reportáže, odhalená tajemství, dojemné, zábavné i šokující příběhy (Premiéra) 04.09. 23:05 04.09. 23:55
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 04.09. 23:55 05.09. 00:55

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) (Premiéra) 04.09. 02:40 04.09. 03:21
Jen blázni spěchajíAmeričan Matthew Perry náhodou stráví jednu noc v Las Vegas s půvabnou mexickou fotografkou Salmou Hayekovou. Druhý den odjíždí zpět do New Yorku, ale dívka ho po dvou měsících vyhledá s tím, že je těhotná... Americká romantická komedie (1997). Dále hrají J. Tenney, C. Gómez a další. Režie A. Tennant (105 min) 04.09. 00:25 04.09. 02:40
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 04.09. 06:25 04.09. 06:50
Tlapková patrolaEpizoda: Tlapky zachraňují superpsa/Tlapky zachraňují robota Kluk Ryder vede psí smečku záchranářů známou jako Tlapková patrola. Společně plní zapeklité úkoly, aby ochránili pobřežní městečko před zkázou... Kanadský animovaný seriál (2013) 04.09. 06:50 04.09. 07:20
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 04.09. 07:20 04.09. 07:40
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 04.09. 07:40 04.09. 09:05
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2013) (Premiéra) 04.09. 09:05 04.09. 09:55
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 04.09. 09:55 04.09. 10:55
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 04.09. 10:55 04.09. 11:50
Víkend plný zmatkůNele přestala chodit v Berlíně do školy a zabývá se restaurováním nábytku, o čemž její rodiče nemají tušení. Nelina matka se vydá do Berlína na pohovor, o kterém její manžel neví, a on se vydá do města, aby ji překvapil. Když se oba rodiče setkají s dcerou, tak začíná víkend plný zmatků. Co všechno se musí přihodit, aby k sobě začali být upřímní? Německá romantická komedie (2015). Hrají C. Gröschelová, K. Müller-Elmauová, A. Zirner a další. Režie K. Feistlová 04.09. 11:50 04.09. 13:50
Portrét láskyApril je úspěšná módní fotografka, která získala životní příležitost pracovat v Paříži. Její rozhodnutí ale ovlivní láska jejího života, kterou už roky neviděla... Americká romantická komedie (2014). Hrají B. Williamsová, C. Carmichaelová, J. Dohring a další. Režie K. T. Donaldson 04.09. 13:50 04.09. 15:45
27 šatůIdealistická romantička Jane (Katherine Heiglová) je obětavá společnice všech svých kamarádek - nevěst. Její velký den je však v nedohlednu. Šéf, do kterého je až po uši zamilovaná, se rozhodně ženit nechce. Tedy do chvíle, kdy potká její sestru... Americká romantická komedie (2008). Dále hrají J. Marsden, B. Kerwin, J. Greerová a další. Režie A. Flatcherová 04.09. 15:45 04.09. 18:10
Milenec na záskokChloe došla trpělivost s její životní láskou a ukončila vztah rozchodem. Když Eric skutečně dospěje a Chloe by se k němu vrátila, je už ale zasnoubený s jinou... Americký romantický film (2016). Hrají A. Angelisová, J. Hutch, T. Beaudoin a další. Režie B. Herzlinger 04.09. 18:10 04.09. 20:00
Do hlubinyJared žije se svou přítelkyní na Bahamách. Jeho snem je najít vrak staré lodi s pokladem. Spolu s přáteli objeví při potápění na mořském dně věci, které naznačují, že by mohli být blízko. Na stejném místě ale najdou i havarované letadlo s drogami a nastávají problémy... Americký film (2005). Hrají P. Walker, J. Albaová, S. Cean a další. Režie J. Stockwell 04.09. 20:00 04.09. 22:20
KonzultantVysoce postavený advokát se přimotá k pochybnému obchodu s drogovým kartelem. Brzy zjistí, že dohoda, kterou uzavřel, mu nepřináší jen vidinu pohádkových zisků, ale zároveň ho vtahuje do víru událostí, které ho můžou zničit... Americký thriller (2013). Hrají B. Pitt, M. Fassbender, J. Bardem, P. Cruzová, C. Diazová a další. Režie R. Scott 04.09. 22:20 05.09. 00:50

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
KilljoysNájemní lovci Killjoys, jejichž úkolem je chytat nebo zabíjet zločince na objednávku, jsou zpět. Tentokrát přepadení ze zálohy způsobí, že Dutch a Johnny potřebují pomoc. Jediná věc, která je může zachránit, je Preeho minulost... Kanadský sci-fi seriál (2017). Hrají H. John-Kamenová, A. Ashmore, L. Macfarlane a další 04.09. 01:15 04.09. 02:20
Poslední chlap na ZemiCarol trápí, že se už několik měsíců neúspěšně snaží s Philem o dítě. Pořídí proto Philovi test plodnosti. Todd mezitím udržuje milostný vztah s Melissou a Gail zároveň, a začíná mu to přerůstat přes hlavu... Americký sitcom (2015). V hlavních rolích W. Forte, K. Schaalová, J. Jonesová a další 04.09. 02:20 04.09. 02:45
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2011) 04.09. 06:05 04.09. 07:20
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 04.09. 07:20 04.09. 08:35
Top Gear 2010Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2009). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 04.09. 08:35 04.09. 09:50
Autor:
TV Barrandov - 04.09.20180

TV Barrandov - 04.09.2018

Televizni program na 04.09.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 04.09. 11:05 04.09. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 04.09. 12:40 04.09. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 04.09. 13:50 04.09. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 04.09. 14:50 04.09. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 04.09. 15:50 04.09. 17:10
Na plac! 04.09. 02:30 04.09. 03:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 04.09. 17:10 04.09. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 04.09. 18:30 04.09. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 04.09. 19:20 04.09. 20:20
Jak dopadly Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad Jaromíra Soukupa, ve kterém kauzy nezůstávají otevřené, ale dotahují se do konce. Jak to dopadlo v Kauzách Jaromíra Soukupa je unikátní propojení investigativního pořadu s rozhovory Jaromíra Soukupa s hlavními aktéry probíraných příběhů (Premiéra) 04.09. 20:20 04.09. 21:25
Aréna Jaromíra SoukupaGenerální ředitel Jaromír Soukup v diskusním pořadu, ve kterém hlavní úlohu hraje to, co trápí a zajímá diváky televize Barrandov (Premiéra) 04.09. 21:25 04.09. 23:05
Týden podle Jaromíra Soukupa 04.09. 23:05 04.09. 23:50
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 04.09. 23:50 05.09. 00:50
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších S Kateřinou Brožovou do světa hvězd 04.09. 01:55 04.09. 02:30
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 04.09. 09:30 04.09. 11:05

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Na plac! 04.09. 04:00 04.09. 05:10
Zákon a pořádek V (10,11)Získat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 04.09. 02:00 04.09. 04:00
Konec vysílání 04.09. 05:10 04.09. 05:45
Matlock IX (13,14)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Devátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). V hlavních rolích A. Griffith, C. Huston, D. Roebuck a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 04.09. 05:45 04.09. 07:45
Zákon a pořádekZískat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 04.09. 07:45 04.09. 09:25
Zákon a pořádekZískat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 04.09. 09:25 04.09. 10:25
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 04.09. 10:25 04.09. 11:55
Live Teleshopping 04.09. 11:55 04.09. 13:55
Matlock IX (15,16)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Devátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). V hlavních rolích A. Griffith, C. Huston, D. Roebuck a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 04.09. 13:55 04.09. 16:00
Doktor z hor (93,94)Příběhy venkovského lékaře z tyrolského Sonnensteinu. Oblíbený německý seriál (1992-1997). Hrají G. Lippert, H. Krassnitzer, A. Zagaria, E. Fuchs, M. Guggenberger a další Příběh lékaře, který se ožení s dcerou horského zvěrolékaře, ale odmítne praxi v alpské vesnici a jde za kariérou do Mnichova. Nešťastnou náhodou přijde jeho manželka při autonehodě o život a tchán mu tuto událost dává za vinu. Dojde k rozkolu, který vyústí téměř ze strany zvěrolékaře (tchána) v nepřátelství. Usmíření těch dvou zařídí hospodyně zvěrolékaře a přiláká zetě lékaře, aby začal praxi u nich na horách. Vlivem laviny přijde lékař o život a místo něj nastoupí nový mladý lékař a vesnice tak konečně získala opět svého lékaře, který poskytuje všestranné služby obyvatelům hor tak, jak je to běžné odjakživa u venkovských lékařů. 04.09. 16:00 04.09. 18:05
Velkolepé století (2,3)Život v harému znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... První řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, F. Ahmet, A. Hafsa Sultan, M. Uzerli, O. Yalabik, N. Aysan a další. Režie M. Okay (Premiéra) Turecký seriál o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v palaci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 04.09. 18:05 04.09. 20:20
Loď snůNa své pouti po světových mořích navštěvuje luxusní loď snů atraktivní turistické destinace, nejkrásnější pláže a daleké přístavy. Posádka lodi i její klienti prožívají na vysněné dovolené své životní příběhy... Německý romantický seriál. Hrají S. Rauch, H. Keller, H. Naumann, J. Bacalso, M. Girnth a další. Režie M. Steinke (89 min) (Premiéra) Německá loď Deutschland má už jen chvíli do vyplutí směrem na Tahiti, když se objeví nový kapitán lodi Paulsen. Nedávno mu zemřela žena a tak přijal rejdařovu nabídku. První důstojník Olbricht to nese s nelibostí, doufal, že velení lodi dostane na starost on. Rozhodl se pro špatnou interpretaci kapitánova rozkazu a loď málem ani nevypluje. Kapitán svému prvnímu důstojníkovi musí naprosto důvěřovat, proto ho hned v příštím přístavu hodlá vyměnit. Mezi cestujícími na palubě lodi je manželský pár Helga a Hugo, který tu chce oslavit 50 narozeniny. Dalším cestujícím je Max Stiller, německý bankéř, který si jede pro svou neteř Coru, která zůstala sama na ostrově Tahuata chce ji vzít ke své rodině. Stará paní Höflichová má jen jednosměrnou jízdenku. Jede za svým manželem, který jí už dlouho moc chybí. Na Tahiti se také vypravily i tři prostitutky z Düseldorfu, které se vydávají za dámy... 04.09. 20:20 04.09. 22:20
Let 42Cestující letu 42 proletěli silnou magnetickou bouří a ocitli se ve válečné Francii roku 1940. Americký dobrodružný film (2015). Hrají F. Tahir, R. Kay, A. Zoll, M. Ponce, H. Gordon a další. Režie E. E. Smith (79 min) Let 42 společnosti International Airlines z USA do Londýna se ocitne v silné magneticé bouři, kterou proletí. Náhle přestanou fungovat navigační přístroje napojené na satelity, v provozu je jen starý záložní radar. Přestože je jasný den, letadlo se ocitne uprostřed noci a je svědkem bombardování pobřeží. Kapitán letadla William Strong a kopilot Daniel Franciss nemohou uvěřit skutečnosti, že pravděpodobně prolétli časovou dírou. To jim potvrdí až dva cestující, kteří náhodou letí na světový historický kongres o 2.světové válce do Londýna. Společně určí pravděpodobnou polohu letadla nad francouzským pobřežím a navážou radiové spojení se spojenci. Opravdu jsou tedy uprostřed náletů v roce 1940 ale proti skutečné historii spojenci ještě neznají radarový systém. Také bitva o pobřeží probíhala jinak, než uvádí knižní historie. Kopilot je zraněn průstřelem německé stíhačky, na palubě letadla vypukne zmatek, který se však podaří lokalizovat. Kapitán letadla se rozhodne darovat spojencům radar. Spolu s cestujícími ho odmontuje a na improvizovaném padáku z pláštěnek, který má u sebe záhadný gentleman ho spustí z nízké výšky spojencům. Potom se letadlo opět ocitne v magnetické bouři a nouzově přistane na berlínském letišti. Jako poslední opouští letadlo záhadný genteman, který dopisuje záznamy ve svém bloku nazvaném Radarový systém, který zachránil Evropu. 04.09. 22:20 05.09. 00:00
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
ČT - 04.09.20181

ČT - 04.09.2018

Televizni program na 04.09.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Sváteční slovo husitského biskupa Juraje Jordána DovalyŽánr: náboženství; HDTV|Znakový jazyk| 04.09. 02:13 04.09. 02:20
GEN - Galerie elity národa, Petra KvitováTenistka, dvojnásobná vítězka Wimbledonu. Režie E. Tomanová. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Do šestnácti let startovala tenistka Petra Kvitová za TJ Fulnek, kde ji vedl otec Jiří Kvita. Poté se stal jejím mateřským tenisovým klubem TK Agrofert Prostějov. Do profesionálního tenisu vstoupila v roce 2006. V sezóně 2010 ji Ženská tenisová asociace vyhlásila nováčkem roku a o rok později hráčkou roku, protože ve svém premiérovém finále ve Wimbledonu 2011 zdolala Rusku Marii Šarapovovou a zvítězila též na Turnaji mistryň. Ve druhém finálovém boji na travnatém Wimbledonu 2014 hladce přehrála Kanaďanku Eugenii Bouchardovou. Pětkrát také triumfovala s českým fedcupovým týmem. Štáb GENu natáčel Petru Kvitovou mimo jiné i ve Stuttgartu při zisku rozhodujícího bodu k postupu do dalšího finále nejlepších ženských družstev na světě, na které se můžeme těšit letos v listopadu v Praze. 04.09. 01:55 04.09. 02:13
Žiješ jenom 2x, Z ředitelny do masérnyPan Václav ještě před pár lety řídil velké divadlo, dnes je coby penzista vášnivým včelařem a sní o tom, že si splní velký sen: stane se masérem. Dokáže to? (2013). Režie R. Motyčka. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Zvukový popis| 04.09. 05:02 04.09. 05:31
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 04.09. 05:31 04.09. 05:59
Studio 6Z nákladního auta vypadly na silnici u Odoleny Vody dva tisícilitrové barely s chemikáliemi.|Kyselina sírová vyteklá z jednoho z nich poškodila vozovku a pronikla i do pole.|Jak nebezpečné to je pro půdu a spodní vody? |A dá se Žánr: zpravodajský magazín; místo komplexně vyčistit?|Podrobnosti ve Studiu 6 v 6:35 na jedničce a čtyřiadvacítce.|HDTV| 04.09. 05:59 04.09. 09:00
To je vražda, napsala VII, Rozloučení s Hanniganem, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Žánr: detektivka / krimi / thriler; Vincent McEveety.|HDTV|2 jazykové verze| 04.09. 09:00 04.09. 09:47
Smrt o Vánocích, Příběhy slavných... Milena Dvorská - 80 letSůl měla nad zlato - a co lásku? Neveselý život pohádkové Marušky, krásné ženy a skvělé herečky Mileny Dvorské, která by letos oslavila 80. narozeniny, v mnoha Žánr: pozoruhodné osobnosti; ukázkách a vzpomínkách syna, V. Brabce, V. Justa, M. Pavlaty, I. Rajmonta a dalších (2011). Režie P. Kotka.|HDTV|Zvukový popis|Legendární Maruška, pro niž byla sůl nad zlato, se ke své roli dostala díky náhodnému setkání Jana Wericha s patnáctiletou studentkou střední zdravotnické školy v Prostějově. Zhruba tři roky nato přijali Milenu Dvorskou na DAMU i bez maturity. Byla v té době už známou filmovou herečkou s velkým talentem. Tady ovšem pohádka končí. Další život nebyl tak růžový a snadný, naopak. Na jedné straně velká herecká dráha, na druhé však nepříliš šťastné soukromé osudy, které vedly k hořkému konci těsně před vánočními svátky roku 2009. Dokumentem si připomínáme její nedožité 80. narozeniny. 04.09. 09:47 04.09. 10:41
My všichni školou povinní, Rovnýma nohama, Věra Galatíková - 80 letMiroslav Vladyka, Veronika Žilková, Jiří Sovák, Jiřina Bohdalová a řada dalších hereckých hvězd v pamětnickém seriálu o učitelích, žácích a Žánr: film / dramatický pořad; rodičích (1984). Dále hrají: V. Brabec, V. Galatíková, L. Havelková, D. Medřická, J. Šulcová, J. Bartoška, D. Kolářová, G. Vránová, J. Preissová, J. Hanzlík a další. Scénář M. Zinnerová. Kamera J. Pávek. Režie L. Ráža.|HDTV|Zvukový popis|Rodinný seriál scenáristky Markéty Zinnerové je věnován divákům každého věku, neboť všichni jsme jednou byli žáky. Seriál uvádíme jako vzpomínku na výtečnou herečku Věru Galatíkovou, která by letos oslavila 80. narozeniny (*19. 8. 1938 - +21. 12. 2007). |Probíhá rozvodové řízení manželů Joklových a soudce Oliva (J. Bartoška) se snaží manžele smířit. Už je ale pozdě - muž (V. Brabec) si našel milenku. Joklová (J. Bohdalová) je celou situací traumatizována a není vůbec schopna věnovat pozornost zejména Jindrovi, který se v 8. třídě právě rozhoduje, co bude po skončení školy dělat. Jindra matku chápe a stojí plně na její straně. Přihlášky k návaznému studiu se probírají i v dalších rodinách. Například Alice Povejšová (J. Preissová) má jasnou představu o budoucnosti své dcery. Na rozdíl od svého manžela Filipa (letošní jubilant J. Hanzlík) je přesvědčena, že Jitka má nesporný herecký talent. Naprostá shoda v názoru na budoucí povolání Barči panuje v rodině Hrdinových (J. Obermaierová a K. Augusta). Barča půjde na kadeřnici. Elektrikář Hrdina proto, aby přispěl k vylepšení Barčina závěrečného posudku, je ochoten převzít dokončení rozvodu elektřiny ve škole. A učitelka Hajská (G. Vránová) začíná být alergická na prvňáčka Jirku Olivu... 04.09. 10:41 04.09. 11:45
Černé ovceSLEVOVÝ KLUB - Koupil si zařízení, které mu mělo zlepšit sluch. To ale nefungovalo. Když chtěl vrátit peníze, firma přestala komunikovat. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 04.09. 11:45 04.09. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 04.09. 12:00 04.09. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 04.09. 12:20 04.09. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená hloupnout. Radosti a strasti na rodičovské dovolené. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 04.09. 12:30 04.09. 14:00
Rovnováha, Milena Dvorská - 80 letMilena Dvorská v příběhu o pevných rodinných poutech a přátelství (1983). Dále hrají: L. Lakomý, N. Mukařovská, O. Navrátil, N. Kalousová, D. Dítě a další. Scénář S. Rudolf. Kamera Žánr: film / dramatický pořad; V. Myslivec. Režie V. Štursa.|4:3|Jana Keplerová (M. Dvorská), žena středního věku a matka dospělých dětí, prožívá složité životní období. Ztratila věrného manžela, milujícího otce, podle ní dokonalého člověka...|Ale byl skutečně takový? Ačkoli je jeho odchodem hluboce zasažena, dokáže si připustit, že její manžel nebyl žádný světec, a najít tak ztracenou životní rovnováhu? Televizní inscenace byla natočena v roce 1983 podle románu Stanislava Rudolfa. 04.09. 14:00 04.09. 15:00
Záchranáři, Vidět kamzíkyV seriálu z prostředí Vysokých Tater se proplétají životní osudy členů horské služby s dramatickými okamžiky jejich náročné práce (2002). Hrají: D. Szabó, I. Martinka, Ľ. Kostelný, Žánr: klasické drama / historický film; Z. Stivínová a další. Scénář J. Křižan. Kamera M. Štrba. Režie V. Michálek.|16:9|2 jazykové verze|Zvukový popis|Příběhy divácky atraktivního televizního seriálu Záchranáři dávají nahlédnout do života mužů, členů horské služby, kteří denně nasazují své vlastní životy pro záchranu obětí hor. Autenticita vyprávění těchto příběhů ze současnosti je dělá přitažlivými, zajímavými a uvěřitelnými. Pro natáčení dramatických příběhů záchranářů využili tvůrci prostředí méně známých lokalit Vysokých Tater, které vytváří atraktivní kulisu seriálu. Diváky čeká řada vynikajících slovenských herců. Drsné chlapy z hor si zahráli Slováci Ivan Martinka, Dušan Szabó a Ľuboš Kostelný. Hlavními hrdiny seriálu jsou profesionální i dobrovolní pracovníci záchranné horské služby. V prvním dílu se seznámíte s největšími osobnostmi seriálu Tiborem a Peterem. Mezi záchranáře by rád patřil i horský nosič přezdívaný Ťava (Peter Cibula), ale jeho přání se nesplní. Nový člen týmu přichází z Bratislavy a jmenuje se Martin. Zúčastňuje se první záchranné akce, při které je hned konfrontován s krutostí hor. 04.09. 15:00 04.09. 15:55
To je vražda, napsala VII, Rodinné šperky, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Jerry Žánr: detektivka / krimi / thriler; Jameson.|HDTV|2 jazykové verze| 04.09. 15:55 04.09. 16:42
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 04.09. 00:40 04.09. 01:07
KalendáriumŽánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 04.09. 01:07 04.09. 01:25
Z metropoleSouhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Praze v uplynulých sedmi dnech. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 04.09. 01:25 04.09. 01:50
Týden v regionechDruhá řada seriálu o moravských vědcích a výzkumech, na kterých právě pracují, začíná právě dnes. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 04.09. 01:25 04.09. 01:51
Cestománie, Holandsko - Ve znamení vodyDo země svobodomyslnosti a tolerance na květinovou burzu, za křehkou krásou delfského porcelánu a na bujaré oslavy Dne královny (2001). Režie J. Pirohová. Žánr: turistika, cestování;Zvukový popis|Nizozemsko je země malá rozlohou, ale velká vůlí a svobodomyslností svých obyvatel, kteří neznají žádné předsudky. I přesto, že se jedná o jednu z ekonomicky nejsilnějších evropských zemí, mimo rušný život velkých měst stále připomíná spíše udržovaný skanzen, kde je opravdu co vidět: například vesnice, kam nevedou silnice - jen vodní kanály, nekonečné lány tulipánů i unikátní burzu, která je expeduje do celého světa. Naší pozornosti neunikly ani květinové dny, kdy celé okolí Amsterdamu připomíná spíš karneval, větrem ošlehané pobřeží Fríska či největší akvárium světa. Hlavním vrcholem návštěvy této země však byly oslavy Dne královny, kdy se celá země oblékne do oranžového a vyjde se bavit do ulic. Je to dokonalá ukázka toho, že monarchie v Nizozemsku rozhodně není konzervativním přežitkem a mladé generace ji jednoduše milují. 04.09. 16:42 04.09. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 04.09. 17:15 04.09. 17:40
Černé ovceTEST - Chia semínka. Obsahují jenom zdraví prospěšné látky? ZAMĚSTNAVATEL - Když se chtěl zaměstnanec po delší nemoci vrátit do práce, zjistil, že jeho pracoviště zmizelo. Jak v takové situaci postupovat? Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 04.09. 17:40 04.09. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 04.09. 18:00 04.09. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 04.09. 18:25 04.09. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 04.09. 18:55 04.09. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 04.09. 19:00 04.09. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 04.09. 19:50 04.09. 20:00
Doktor Martin, Pražák a vyhazovTelevizní seriál v hlavní roli s Miroslavem Donutilem coby chirurgem, který musel opustit práci na špičkovém oddělení v Praze a stal se "obvoďákem“ v podhorském městečku v Beskydech. Humorný Žánr: komedie / sitcom; střet s maloměstským životem, ve kterém nejsou v roli podivínů vesničané, ale strohý a v komunikaci neobratný doktor z města. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, J. Štěpánková, T. Měcháček, V. Kopta, R. Mikluš a další. Scénář Š. Titka a O. Provazník. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka.|HDTV|Zvukový popis|Úvodní film k televiznímu seriálu s Miroslavem Donutilem v hlavní roli doktora Martina Elingera. Ten musí ukončit úspěšnou kariéru chirurga v hlavním městě a nastoupí jako praktický lékař v malebném beskydském městečku Protějov. Je sice stále skvělý doktor, který zvládá vyřešit i složité lékařské případy, ale jedna věc mu chybí - schopnost komunikovat s lidmi. Střet svérázné Martinovy povahy s podhorským způsobem života začne proto záhy vršit řadu nečekaných i úsměvných situací. Už ve vlaku se doktor Elinger seznámí s místní učitelkou Lídou Klasnovou (J. Čvančarová), ale neudělá na ni zrovna nejlepší dojem. V ordinaci na něho čeká pro změnu přidrzlá zdravotní sestra Irena (G. Marcinková). Naštěstí má v Protějově aspoň jednu spřízněnou duši, svou tetu Marii (J. Štěpánková), která tu léta žije. Jeho prvním pacientem je hajný Rejner (V. Helšus), který si stěžuje, že mu rostou prsa. Martin se během pátrání po příčinách této tělesné reakce pozná rovněž s jeho ženou Zuzanou (J. Hubinská) a odhalí poněkud nečekané souvislosti Rejnerovy diagnózy. Po týdnu zabydlování v Protějově pak Martin konečně začíná ordinovat. Od začátku trvá na vybírání třicetikorunového poplatku. Hned první den přijde do ordinace mnoho pacientů, ale Martin brzy zjistí, že si chtějí jen poklábosit. Zaujme ho pouze chraptící pan Fiala (V. Kopta), kterému zjistí nález v krku. Martin pošle Fialu na vyšetření, které odhalí rakovinu hrtanu. S nálezem je hospitalizován v nemocnici. Při hledání bydliště jednoho dětského pacienta znovu naváže kontakt se svobodnou učitelkou Lídou Klasnovou. Ta mu vyčte, že k Fialovi neprojevil dostatečně empatický přístup, a rozhodne se jej navštívit v nemocnici místo něj. Když Martina již poněkolikáté rozčílí Irena, kterou považuje za neschopnou a lehkomyslnou, dá jí výpověď. Tím si ovšem znepřátelí celé městečko. Martin se zároveň opakovaně snaží, leč marně, zbavit vlezlého psa, který k němu přilnul. 04.09. 20:00 04.09. 21:50
Já, Mattoni, OplatkářPůvodní historický seriál o Heinrichu von Mattonim, zakladateli nejslavnější evropské značky minerálních vod (2016). Hrají: A. Švehlík, J. Novotný, T. Medvecká, D. Marková, V. Javorský, N.
Autor:
0

Poklad Aztéků (Der Schatz der Azteken (1965)) - Scénář a režie

První dvě may­ov­ky z díl­ny pro­du­cen­ta Artura Braunera, Old Shatterhand a Žut, sla­vi­ly ohrom­ný divác­ký úspěch a smě­le kon­ku­ro­va­ly may­ov­kám Horsta Wendlandta. Protože Artur Brauner už nemohl z práv­ní­ho hle­dis­ka natá­čet dal­ší fil­my s Vinnetouem a Old Shatterhandem [1], roz­ho­dl se pokra­čo­vat ale­spoň v natá­če­ní may­o­vek z pro­stře­dí Orientu a Mexika.

Scénář a režie

V roce 1964 se Artur Brauner pus­til do natá­če­ní fil­mu Poklad Aztéků, na kte­rý dějo­vě nava­zu­je Pyramida boha Slunce. Z eko­no­mic­kých důvo­dů vzni­ka­ly oba fil­my sou­čas­ně, na jeden zátah. Jako před­lo­ha poslou­žil fil­ma­řům Mayův roz­sáh­lý kol­por­táž­ní román Lesní Růženka, kte­rý čítá v ori­gi­ná­le více než 2600 stran a ode­hrá­vá se v roz­sa­hu pade­sá­ti let zejmé­na v Mexiku, v obdo­bí boje Francouzů s Juarezem. Adaptovat tak­to roz­sáh­lý pří­běh do zhru­ba tří­ho­di­no­vé­ho fil­mu bylo z mno­ha hle­di­sek nemož­né, pro­to tvůr­ci při­stou­pi­li k razant­ním škr­tům a z romá­nu vybra­li jen něko­lik zají­ma­vých záple­tek, kte­ré pak posklá­da­li do nové­ho pří­bě­hu. Na svou lite­rár­ní před­lo­hu se přes­to sní­mek odvo­lá­vá více než jiné, mno­hem oblí­be­něj­ší fil­my ze série may­o­vek. Na vzni­ku scé­ná­ře se podí­le­lo něko­lik osob­nos­tí. Autorem prv­ní a dle kri­ti­ků i nej­lep­ší ver­ze byl cti­tel Karla Maye Georg Marischka. Braunerovi se však zdá­lo, že v pří­bě­hu vystu­pu­je pří­liš mno­ho postav, a více se mlu­ví, než jed­ná, pro­to si nechal vypra­co­vat ješ­tě dru­hou vari­an­tu od maďar­ské­ho sce­náris­ty Ladislase Fodora, spo­lu­au­to­ra scé­ná­ře k fil­mu Old Shatterhand. Svou troš­kou do mlý­na při­spěl také Američan Paul Jarrico, kte­rý měl za úkol vybrat z obou před­cho­zích náčr­tů nej­za­jí­ma­věj­ší pasá­že a posklá­dat je v plno­hod­not­ný celek. Jenže pří­liš mno­ho kucha­řů polév­ku pře­so­lí, a tak se do věci musel vlo­žit ješ­tě Robert A. Stemmle, kte­rý podob­ným způ­so­bem zachra­ňo­val scé­nář během natá­če­ní Old Shatterhanda.

Mezitím Brauner kon­tak­to­val mexic­ké­ho pro­du­cen­ta Gregoria Walersteina (1913-2002), aby se infor­mo­val o mož­nos­tech natá­če­ní v Mexiku a pří­pad­ně dojed­nal pod­mín­ky vzá­jem­né spo­lu­prá­ce. Zároveň poslal do Mexika reži­sé­ra Franze J. Gottlieba, aby se tam poo­hlé­dl po loka­li­tách vhod­ných k fil­mo­vá­ní. Vyjednávání se své­ráz­ným Mexičanem bylo ale dale­ko obtíž­něj­ší, než Brauner oče­ká­val. Když se pak Braunerovi ozval dlou­ho­le­tý part­ner z kopro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Avala film a ujis­til ho, že mexic­kou atmo­sfé­ru lze navo­dit i ve sta­ré dob­ré Jugoslávii, pře­ru­šil v Mexiku veš­ke­ré pří­pra­vy na natá­če­ní a takt­ně se s Walersteinem roz­lou­čil. Na post reži­sé­ra Pokladu Aztéků byl anga­žo­ván holly­wo­od­ský reži­sér André de Toth (1912-2002), kte­ré­mu Brauner nabí­dl hono­rář 29.000 USD. Když se ale reži­sér dozvě­děl, že Poklad Aztéků je kon­ci­po­ván jako dvou­díl­ný film, napsal Braunerovi dopis, v němž žádal o zvý­še­ní hono­rá­ře - pro­du­cent pře­ci nemů­že oče­ká­vat, že za jeden hono­rář nato­čí dva plno­hod­not­né fil­my. A prá­vě na tom­to bodě ztros­ko­ta­la jejich vzá­jem­ná spo­lu­prá­ce - Brauner odmí­tal zvý­šit hono­rář a Toth sle­vit ze svých poža­dav­ků. Jako reži­sér byl tedy nako­nec vybrán Robert Siodmak, tvůr­ce ori­en­tál­ní may­ov­ky Žut.…

Autor: