Denní archiv Září 3, 2018

0

Všechno bude (teenageři podnikají cestu za svobodou)

Dvanáctiletý Heduš rád trá­ví svůj vol­ný čas ven­ku v pří­ro­dě. Tentokrát si s sebou bere napo­do­be­ni­nu puš­ky, pro­to­že si najde mís­to, odkud je dob­rý výhled na sil­ni­ci a jako zába­vu „stří­lí“ na pro­ti­je­dou­cí auta. Baví ho, jak se řidi­či lek­nou, ale jen do té chví­le, kdy v jed­nom z řidi­čů pozná své­ho kama­rá­da. Je to čtr­nác­ti­le­tý Mára, kte­rý auto ukra­dl a jede sám do svě­ta. Heduš ho pře­svěd­čí, aby jeli spo­leč­ně, a tak začí­ná jejich ces­ta za dob­ro­druž­stvím. Cestou potká­va­jí mla­dou sto­pař­ku, kte­rá se s nimi kou­sek sve­ze. Heduš a Mára jsou klu­ci v puber­tě, tak­že jejich myš­len­ky se upí­na­jí na hol­ky a vše, co se týká klu­ků a holek. Vedou také „chlap­ské“ řeči, ale v jejich podá­ní je to spí­še k smí­chu. Po jed­né hád­ce sto­pař­ka odchá­zí a násled­ně spo­leč­né ces­to­vá­ní kon­čí i Heduš. Shodou okol­nos­tí zadr­ží Máru poli­cis­ta, a na poli­cej­ní sta­ni­ci začí­ná Mára vyprá­vět svůj pří­běh.

Scénář k fil­mu napsal Petr Pýcha, jehož inspi­ro­va­la zprá­va o nezle­ti­lém chlap­ci, kte­rý byl zadr­žen při jízdě autem. Tuto infor­ma­ci pak roze­psal do scé­ná­ře, ve kte­rém jsou hlav­ní­mi posta­va­mi dva nezle­ti­lí chlap­ci, kte­ří spo­leč­ně zaží­va­jí dob­ro­druž­nou ces­tu za svo­bo­dou a živo­tem.

Režisérem sním­ku je reži­sér Olmo Omerzu, kte­rý má za sebou celo­ve­čer­ní sní­mek Rodinný film, za nějž zís­kal Cenu za umě­lec­ký pří­nos na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Tokiu, dvě Ceny čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky a řadu dal­ších oce­ně­ní. Kreativní pro­du­cent Jaroslav Sedláček mu poslal scé­nář a Olma Omerzu zau­jal. Líbil se mu pří­běh, i jak scé­náris­ta pohlí­ží na svět mla­dých i dob­ře napsa­né dia­lo­gy. Natočení fil­mu pak pro­bí­ha­lo na pod­zim a v zimě, pro­to­že toto obdo­bí je pochmur­né a tajem­né.

Hlavní roli Máry si zahrál Tomáš Mrvík, pro kte­ré­ho je to prv­ní herec­ká zku­še­nost, stej­ně tak jako pro před­sta­vi­le Heduš, Jana Františka Uhera. Tvůrci fil­mu vybí­ra­li tyto před­sta­vi­te­le z dra­ma­tic­kých krouž­ků, ze škol, přes cas­ting. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, kte­rá pro­běh­la po novi­nář­ské pro­jek­ci fil­mu, pro­zra­dil Tomáš Mrvík, že pro něj bylo nej­těž­ší noč­ní natá­če­ní a kou­pá­ní ve vodě při záchra­ně psa. Pro Jana Františka Uhera byla zpo­čát­ku těž­ká vul­gár­ní slo­va při dia­lo­zích a nej­těž­ší bylo natá­če­ní v noci. Své prv­ní natá­če­ní ale zvlád­li skvě­le a pře­svěd­či­vě. Dobře jim sekun­du­je i sto­pař­ka v podá­ní Elišky Křenkové. Ta si už zahrá­la v něko­li­ka fil­mech a tele­viz­ních seri­á­lech. Role mla­dé a dob­ro­druž­né dív­ky jí sed­la vel­mi dob­ře, jen jí doda­la tro­chu dospě­lác­ké­ho rázu. Do rolí poli­cis­tů byli obsa­ze­ni Lenka Vlasáková a Martin Pechlát. V jejich podá­ní jsou dospě­lí vůči mla­dým chá­pa­ví, ale záro­veň ví, jak dosáh­nout své­ho. Svět dospě­lých se tak stře­tá­vá se svě­tem mla­dých, rea­li­ta se setká­vá s naiv­ním pohle­dem na život a odhod­lá­ním.

Při puto­vá­ní kra­ji­nou nejsou nej­dů­le­ži­těj­ší mís­ta, kde se pří­běh ode­hrá­vá, ale nao­pak cel­ko­vá atmo­sfé­ra a spon­tán­ní herec­ký pro­jev před­sta­vi­te­lů hlav­ních rolí. Scény dotvá­ří i hudeb­ní dopro­vod, tvůr­ci pou­ži­li sklad­by Girls, Staring At The Sun, Why, ad.

Film měl svo­ji pre­mi­é­ru na letoš­ním Filmovém fes­ti­va­lu v Karlových Varech, kde obdr­žel Olmo Omerzu cenu za nej­lep­ší režii. Do čes­kých kin jde ve čtvr­tek 6.září a poté bude před­sta­ven na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu a dal­ších fes­ti­va­lech.

Snímek je nevhod­ný pro děti do 12 let, pro­to­že se v něm hovo­ří hod­ně vul­gár­ně, ale je smě­ro­ván na star­ší a dospě­lé divá­ky. Mladí lidé si ve fil­mu dodá­va­jí svý­mi vul­ga­rismy odva­hu, děla­jí rame­na na ostat­ní. Ale ve sku­teč­nos­ti jsou stá­le naiv­ní, beze­lstní a něž­ní ve svě­tě, kte­rý je kolem nich. Dospělí tak mohou díky fil­mu nahléd­nout do svě­ta dospí­va­jí­cí mlá­de­že, kte­rý je tak odliš­ný od jejich svě­ta. A spo­leč­ně tak mohou dou­fat, že jed­nou Všechno bude.

Hodnocení: 75 %…

Autor:
0

S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů.

V kni­ze čte­nář nalez­ne 85 nej­čas­tě­ji se vysky­tu­jí­cích tuzem­ských stro­mů a keřů, jež může nalez­nout kde­ko­liv při svých toul­kách pří­ro­dou.

Na strán­kách této pří­ruč­ky obje­ví, jak krás­né lis­ty můžou mít jed­not­li­vé stro­my a keře, někte­ré z nich jej oslo­ví s typic­ký­mi tva­ry, jež lze snad­no roze­znat od lis­tů jiných stro­mů, nebo dle jejich spe­ci­fic­kých kvě­tů a plo­dů.

Naučí vás, jak stro­my určo­vat, a to dle bar­vy umís­tě­né na hor­ním okra­ji kaž­dé stra­ny v kni­ze, kde roz­díl­ná barva kapi­tol ozna­ču­je růz­né řaze­ní dle jed­not­li­vých tva­rů lis­tí.

Stromy a keře jsou tak uspo­řá­dá­ny do těch­to barev­ných kapi­tol:

zele­ná: lis­ty s rov­ným okra­jem

žlu­tá: lis­ty se zuba­tým okra­jem

čer­ve­ná: lis­ty s laloč­ným nebo vykra­jo­va­ným okra­jem

fia­lo­vá: slo­že­né lis­ty

mod­rá: jeh­li­co­vé nebo šupi­no­vi­té lis­ty

Kromě toho je u kaž­dé­ho tex­tu uve­den i obrá­zek „kra­ji­ny“, kte­rý pro­zra­zu­je, kde dotyč­ný strom nebo keř může­te najít napří­klad v lese, vlh­ké půdě nebo kde­ko­liv jin­de.

Navíc je kaž­dá strán­ka dopl­ně­na dole o barev­nou liš­tu umís­tě­nou úpl­ně dole na strán­ce, kte­rá zazna­me­ná­vá datum, v jakých měsí­cích daný strom či keř kve­te.

Každá strán­ka obsa­hu­je vel­kou ilu­stra­ci, kte­rá zachy­cu­je nej­dů­le­ži­těj­ší zna­ky stro­mu či keře. Může to být větev s lis­ty nebo s typic­ký­mi kvě­ty a plo­dy dané dře­vi­ny. Někdy na tyto zna­ky upo­zor­ní i malé čár­ky s vysvět­liv­ka­mi, a jin­de pro změ­nu niko­liv.

Popisek dře­vi­ny je navíc dopl­něn o barev­né rámeč­ky (text v barev­ném rámeč­ku), jež vám pro­zra­dí něco, co bys­te nemě­li pře­hléd­nout.

Modrá: Tohle je dob­ré vědět!

Zelená: Dívej se pozor­ně!

Žlutá: Zkus to také!

Červená: Podivuhodné!

Lebka: Ruce pryč!

Samotná leb­ka vás varu­je před vel­mi jedo­va­tý­mi rost­li­na­mi, co se v žád­ném pří­pa­dě nesmí str­kat do pusy, ani se jich jinak dotý­kat. Vždy je vyob­ra­ze­na před názvem „jedo­va­té“ dře­vi­ny.

Kniha je navíc kro­mě podrob­né­ho prů­vod­ce dře­vi­na­mi dopl­ně­na na strán­kách 92 až 107 zají­ma­vý­mi tipy, jak se stát napros­tým odbor­ní­kem přes stro­my, jak si udě­lat svo­jí vlast­ní sbír­ku lis­tů, sbír­ku kvě­tů nebo plo­dů, a záro­veň se dozví­te spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí týka­jí­cích se toho, jak vzni­ká strom, jak se pyl šíří vzdu­chem, co všech­no k živo­tu potře­bu­je strom, popí­še podrob­nou stav­bu kme­ne, co je to zim­ní pauza pro list­ná­če; dozví­te se o spous­tu funk­cí, jež plní les, s jaký­mi legrač­ní­mi útva­ry se v lese může­te setkat apod. Kniha se záro­veň neza­po­mí­ná zmí­nit i o jed­not­li­vých škůd­cích dře­vin.

V závě­ru kni­hy je uve­den abe­ced­ní rejstřík jed­not­li­vých stro­mů a keřů. S tím­to prů­vod­cem si zís­ká­te a osvo­jí­te vel­mi zají­ma­vé infor­ma­ce a tipy ke zkou­má­ní a ke zkou­še­ní.

Kniha je zdro­jem vel­mi uži­teč­ných infor­ma­cí, pou­ta­vých foto­gra­fií a detail­ně pro­kres­le­ných obráz­ků dře­vin. Navíc na vnitř­ních stra­nách roze­bí­ra­tel­ných obá­lek nalez­ne­te dal­ší obráz­ky, kde hned uvi­dí­te, jak stro­my ros­tou, a jakou mají stav­bu lis­tů.

Děti si tuto pří­ruč­ku snad­no oblí­bí, a budou se nevě­dom­ky rádi učit a pozná­vat nové věci. Knihu dopo­ru­ču­ji pro všech­ny rodi­če zví­da­vých dětí, jež se chtě­jí spo­leč­ně vydat na ces­tu plnou pozná­ní a obje­vů.

STROMY. Poznej 85 zají­ma­vých dru­hů

Text: Holger Haag

Přeložila: kate­ři­na Homutová

Vydala Grada Publishing, a.s.

První vydá­ní

Praha 2018

Počet stran: 112

ISBN: 978-80-271-0824-4

Autor:
0

Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut

Honoráře hlavních aktérů

Nejvyšší hono­rář obdr­žel Lex Barker, kte­rý se už něko­lik let držel na špi­ci popu­la­ri­ty. Suma mno­ho­ná­sob­ně pře­vy­šu­je gáže ostat­ních her­ců, přes­to­že nena­to­čil o mno­ho více zábě­rů, než jeho kole­go­vé. V pro­ti­kla­du k Barkerovi byl výteč­ný Rik Battaglia odmě­něn jen veli­ce skrom­ně.

Lex Barker ........................196.205 DM
Chris Howland ...................37.494 DM
Marie Versini .....................35.000 DM
Dieter Borsche ..................34.000 DM
Ralf Wolter ........................31.000 DM
Rik Battaglia .....................26.000 DM
Friedrich von Ledebur .........16.000 DM

Premiéra filmu Žut

Premiéra pro­běh­la dne 20. srp­na 1964 v ham­bur­ském kině Die Barke. Zúčastnili se jí Marie Versini, Rik Battaglia, Ralf Wolter a Chris Howland. Nechyběl ani pro­du­cent Artur Brauner, pro­dukč­ní šéf Dr. Wulf a reži­sér Robert Siodmak. Mezi čest­ný­mi hos­ty seděl také prof. Heinz Stolte, autor prv­ní diser­tač­ní prá­ce o Karlu Mayovi, jenž neu­stá­le vykři­ko­val: „Skvělé, skvě­lé!“ I přes počá­teč­ní oba­vy všech zain­te­re­so­va­ných sla­vil Žut ohrom­ný úspěch - na kon­ci sezo­ny 1964/65 se v žeb­říč­ku nej­na­vště­vo­va­něj­ších fil­mů umís­til dokon­ce na 3. mís­tě a zís­kal oce­ně­ní Zlaté plát­no.…

Autor:
0

Zdeněk Piškula ztvární hlavní roli v novém představení Divadla ABC Moře. Působení ve velkém divadle vnímám jako nový start, říká

Zdeňka Piškulu jsme dosud zna­li pře­de­vším jako fil­mo­vé­ho a seri­á­lo­vé­ho her­ce. Letos na pod­zim se ale před­sta­ví také v hlav­ní diva­del­ní roli v novém před­sta­ve­ní Divadla ABC Mořerežii Jána Luterána. Premiéra pro­běh­ne 13. říj­na 2018 a Zdeněk Piškula se v insce­na­ci obje­ví po boku Veroniky Gajerové, Viktora Dvořáka, Anežky Šťastné či Jitky Smutné.

„Věřím, že mi tato diva­del­ní zku­še­nost mno­hé dá. Je to popr­vé, co budu dělat v tak­to vel­kém diva­dle, vní­mám to jako nový start a těším se na diva­del­ní bič. Myslím, že ho potře­bu­ji – chci se toho nau­čit nej­víc, co to půjde,“ říká Zdeněk Piškula.

Komedie Moře od brit­ské­ho dra­ma­ti­ka Edwarda Bonda je prv­ní pre­mi­é­rou sezo­ny v diva­dle ABC, kte­ré čeka­jí v letoš­ní 69. sezo­ně výraz­né změ­ny v sou­vis­los­ti s novým dra­ma­tur­gic­kým smě­řo­vá­ním a novým vede­ním kom­plet­ních Městských diva­del praž­ských. Režií insce­na­ce Moře se u nás popr­vé před­sta­ví jeden z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších mla­dých slo­ven­ských reži­sé­rů Ján Luterán, jehož úspěš­né insce­na­ce má na reper­toá­ru napří­klad Slovenské národ­ní diva­dlo nebo Astorka Korzo ´90.

V prv­ním před­sta­ve­ní letoš­ní sezo­ny ztvár­ní Zdeněk Piškula roli jed­n­a­dva­ce­ti­le­té­ho mlá­den­ce Willyho. „Vnese do měs­ta roz­ruch tím, že se mu v prv­ní scé­ně pře­vrh­ne loď, na kte­ré byl i jeho kama­rád, jenž se ale uto­pí. Víc bych roli nerad při­bli­žo­val, nech­te se pře­kva­pit spo­lu se mnou,“ říká Piškula, kte­rý po před­sta­ve­ní Moře plá­nu­je s Městskými diva­dly praž­ský­mi i dal­ší spo­lu­prá­ci.

MOŘE - ANOTACE

Premiéra: 13. říj­na 2018, Divadlo ABC
Režie: Ján Luterán
Výprava: Marek Cpin

V hlav­ních rolích: Zdeněk Piškula, Veronika Gajerová, Viktor Dvořák, Anežka Šťastná, Jitka Smutná a dal­ší

Jak snad­no se mohou změ­nit pořád­ky v malém pří­stav­ním měs­teč­ku? Postačí jed­na moř­ská bou­ře, kte­rá vypla­ví nezná­mé­ho námoř­ní­ka. Přítomnost cizí­ho ele­men­tu spouš­tí lavi­nu nepřed­ví­da­tel­ných a čas­to až absurd­ně komic­kých udá­los­tí a vede k podi­vu­hod­né­mu stře­tu mezi boha­tou maji­tel­kou pan­ství a zarpu­ti­lým smo­lař­ským obchod­níč­kem. Trpkou kome­dii o stra­chu, kon­spi­rač­ních teo­ri­ích a jed­nom nevy­da­ře­ném pohřbu napsal žijí­cí kla­sik ang­lic­ké­ho diva­dla Edward Bond již roku 1973, ovšem není náho­dou, že v posled­ních letech se stá­le čas­tě­ji obje­vu­je na reper­toá­ru význam­ných evrop­ských scén.…

Autor:
0

Bezová se promění v pouliční festival Braník sobě!

 Parta nad­šen­ců a bra­nic­kých patri­o­tů již sed­mým rokem pořá­dá nezisko­vý fes­ti­val BRANÍK sobě, kte­rý se koná vždy na začát­ku září.

Akce se koná jako prv­ní v rám­ci sou­sed­ských slav­nos­tí Zažít měs­to jinak, jejichž pro­gram vytvá­ře­jí sami oby­va­te­lé daných loka­lit.

Braník je jed­na z mála praž­ských čtvr­tí, kte­ré si dodnes ucho­va­ly své­ho ducha a jedi­neč­nou malo­měst­skou atmo­sfé­ru. V uli­ci Bezová vznik­ne pěší zóna a celá čtvrť se pro­mě­ní, auta nahra­dí boha­tý pro­gram a sou­sed­ská impro­vi­za­ce. Vznikne mís­to na hra­ní a setká­vá­ní, zavo­ní domá­cí dob­ro­ty a na pódi­ích se bude hrát hud­ba a diva­dlo. Přijďte si námi užít Bezovou uli­ci a odpo­či­nout si na krás­né zahra­dě, kte­rou nám zapůj­či­li bra­nič­tí léka­ři. Hlavní kape­lou je legen­dár­ní Hudba Praha. Největší část pro­gra­mu se zamě­ří na děti. Přímo na uli­ci pro ně bude hrát něko­lik diva­del, vyros­te tu pís­ko­viš­tě, řetíz­ko­vý kolo­toč, truh­lář­ská, výtvar­ná  a vědec­ká díl­na a čte­cí babič­ky pře­čtou pohád­ky.

Festival Braník sobě 2018 se bude konat 8. září 2018 od 11:00 hodin do 22:00 hodin v uli­ce Bezová, Praha 4 Braník. Kompletní pro­gram na www.braniksobe.cz

Autor:
0

Podzimní programové novinky na TV Nova – nový kriminální seriál i nová reality show

Podzimní pro­gra­mo­vé sché­ma TV Nova je v plném prou­du, přes­to si TV Nova pro své divá­ky při­pra­vi­la nové pořa­dy lokál­ní pro­duk­ce. Během říj­na se na tele­viz­ních obra­zov­kách obje­ví nový kri­mi­nál­ní seri­ál Profesor T, nový pořad O 10 let mlad­ší a pre­mi­é­ro­vé díly rea­li­ty show Mise nový domov.

 

Autor:
0

Velký Gatsby vládl kinům v roce 2013, bude vládnout tento týden i v televizi

Je prv­ní záři­jo­vý týden. Děti jsou ve ško­le a tak nema­jí čas sle­do­vat tele­vi­zi. Stanice se tomu při­způ­so­bi­ly a dáva­jí samé reprí­zy. Za pozor­nost v tel­ce sto­jí pou­ze dva fil­my a to Velký Gatsby (Leonardo DiCaprio v režii  Baze Luhrmanna a Neuvěřitelně hla­si­tě & nesmír­ně blíz­ko - o sirot­ko­vi z New Yorku, kde hle­dá zámek ke klí­či od své­ho otce, kte­rý umřel v svě­to­vém obchod­ním cen­t­ru v N. Y.)…

Autor:
0

Kouzelné pověsti našich krajů - jak to kdysi bylo a nebylo - co stalo se a nestalo

 

Středočeský kraj - Permoníci v Koněpruských jes­ky­ních jsou ale pěk­ně vyku­tá­le­ní - pří­běh pasáč­ka Matěje. Ten cho­dí­val pást svo­je ovce na nej­vyš­ší vrch toho­to kra­je - Zlatý kůň. Jeden den se mu však sta­la neu­vě­ři­tel­ná pří­ho­da. Seděl v kli­du na kame­ni a najed­nou ucí­til kouř. Viděl, že stou­pá z kame­ní, což ho vyved­lo z míry. Přišel ke kame­nům a odsu­nul ho pryč, i když měl strach. Dole viděl podiv­né mužíč­ky, kte­ří ho vtáh­li dovnitř, jakmi­le zjis­ti­li, že se nad nimi něco děje. Pohrozili mu, aby o tom, co viděl, niko­mu neří­kal, jinak, že ho stih­ne kru­tý trest. Dali mu měšec zlaťá­ků a pus­ti­li ho na svo­bo­du - Matěj však jazyk za zuby nedo­ká­zal udr­žet.

Pardubický kraj - Pravda o půl­ce koně - pří­běh se stal za vlá­dy Vladislava II. Tento pří­běh si někdo tro­chu při­bar­vil, hlav­ně v obdo­bí, kdy se ved­ly vál­ky. Ve sku­teč­nos­ti to bylo však tak, že jed­no­ho dne se stráž­ný krčil u brá­ny s tím, že ho najde doby­vač­né voj­sko a zabi­je. Potřeboval koně, ale kde ho vzít. Přesekl pro­vaz, na kte­ré vise­la pada­cí mříž a ta spadla těs­ně před koněm Ješka z Pardubic. Strážný mu nabí­zel poklad za jeho koně. Všechno se zamo­ta­lo s vycpa­nou hla­vou koně.

Jak se pečou roh­lí­ko­vé obcho­dy s čer­tem - jed­no­ho dne v pekle Lucifer pro­hlá­sil, že se mu nelí­bí hra­běn­ka z Litomyšle. Zrovna se totiž kona­la čer­tov­ská pora­da o tom, koho by měli čer­ti vzít do pek­la. Ona totiž ta hra­běn­ka byla pyš­ná, mar­ni­vá a k pod­da­ným se necho­va­la vůbec dob­ře. Luciferův poboč­ník namít­nul, že ji nemo­hou sebrat jen tak a vlád­ce pekel naří­dil, sle­do­vat ji. Jakmile něco, šup s ní do pek­la. Čert Bedřich, kte­ré­mu do Litomyšle doru­či­li Luciferův pří­kaz k hlí­dá­ní hra­běn­ky, z toho neměl žád­nou radost, že se musí zao­bí­rat vrch­nos­tí. Hraběnka dosta­la jed­no­ho dne nápad - nechá si ušít šaty z roh­lí­ků.

 

Celkem 19 pří­bě­hů nebo z mého pohle­du pohá­dek, a to vel­mi hez­kých. Ilustrace musí zaujmout kaž­dé­ho, konec­kon­ců jako tyto pověs­ti. Dokládá to i obál­ka. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke čte­ní. Má 96 stran.

  • Autor: Michal Vaněček, Renata Petříčková
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 21. 06. 2018
Autor:
0

Jak se šetrně a účinně léčit homeopatií, to poradí publikace „Poznáváme homeopatii“

Tuto kníž­ku zce­la urči­tě oce­ní kaž­dá domác­nost, neboť zde najde a obje­ví spous­tu uži­teč­ných rad a dopo­ru­če­ní, jak vyu­ží­vat home­o­pa­ti­ka ve svém běž­ném živo­tě. Ač se to nezdá, je home­o­pa­tie léčeb­ná meto­da s vel­mi dlou­hou tra­di­cí a přes­ně daný­mi a jas­ný­mi pra­vi­dly.

Publikace „Poznáváme home­o­pa­tii“ při­ná­ší sou­hrn základ­ních infor­ma­cí o tom­to šetr­ném způ­so­bu léč­by, a navíc je dopl­ně­na o hod­not­né pod­ně­ty a postu­py z kla­sic­ké medi­cí­ny. Podrobně čte­ná­ře sezná­mí s tím, co to vlast­ně ta home­o­pa­tie je, při­blí­ží její dáv­nou his­to­rii až k oné zná­mé home­o­pa­tic­ké radě „podob­né se léčí podob­ným“.

„Pokud exis­tu­je něja­ká lát­ka, kte­rá má schop­nost vyvo­lat něja­ké zlo (tj. nemoc), má také schop­nost toto zlo léčit.“ (Samuel Hahnemann)

Kromě toho vše­ho jed­no­du­chým způ­so­bem sezna­mu­je s pou­ží­vá­ním základ­ních home­o­pa­tic­kých léků na běž­né zdra­vot­ní potí­že, jejich způ­so­bu pou­ži­tí, dáv­ko­vá­ní a v nepo­sled­ní řadě i jejich skla­do­vá­ní. Zaměřuje se na to, kde je vhod­né a nevhod­né pou­ží­vat home­o­pa­ti­ka.

Homeopatické léky jsou pře­váž­ně pří­rod­ní­ho cha­rak­te­ru a pro výro­bu se vět­ši­nou pou­ží­vá přes 320000 růz­ných látek rost­lin­né­ho, živo­čiš­né­ho nebo nerost­né­ho půvo­du. Homeopatii jako tako­vou vyhle­dá­va­jí pře­váž­ně rodi­če malých dětí, když hle­da­jí účin­nou léčbu a pomoc při léč­bě řady one­moc­ně­ní, v době, kdy kla­sic­ká léč­ba nepři­nes­la oče­ká­va­né výsled­ky např. u ekzé­mů, opa­ku­jí­cí se záně­tů dýcha­cích cest, poru­chy spán­ku a cho­vá­ní.

Seznámí nás, co lze a nelze léčit home­o­pa­tií a proč. Jak volit správ­né home­o­pa­tic­ké léky, zdů­raz­ňu­je všech­ny výho­dy home­o­pa­tik opro­ti lékům kla­sic­kým, ale neza­po­mí­ná ani na jejich nevý­ho­dy.

Kniha je roz­dě­le­na do něko­li­ka kapi­tol, pod­le toho, co kon­krét­ně chce­te léčit a dále roze­psá­no dle potí­ží na jed­not­li­vé pod­ka­pi­to­ly.

- léč­ba boles­tí

- záně­ty hor­ních cest dýcha­cích

- jiná akut­ní infekč­ní one­moc­ně­ní

- kož­ní pro­blémy

- trá­vi­cí potí­že

- gyne­ko­lo­gic­ké pro­blémy

- home­o­pa­tie v těho­ten­ství a kolem poro­du

- home­o­pa­tie pro kojen­ce, bato­la­ta a před­ško­lá­ky

- home­o­pa­tie pro ško­lá­ky a stu­den­ty

- home­o­pa­tie pro pře­pra­co­va­né pod­ni­ka­tel

- úra­zy a popá­le­ni­ny

- home­o­pa­tie ve sto­ma­to­lo­gii

- home­o­pa­tic­ké pře­do­pe­rač­ní pří­pra­va

- home­o­pa­tie a reha­bi­li­ta­ce

- home­o­pa­tic­ká domá­cí lékár­na

V závě­ru kni­hy je pak uve­den abe­ced­ní seznam jed­not­li­vých home­o­pa­tic­kých léků spo­lu se strán­kou odka­zu­jí­cích na jejich uži­tí, to jaké potí­že lze s nimi řešit. Nechybí samo­zřej­mě ani latinsko- čes­ké názvoslo­ví.

Kniha je již dru­hým vydá­ním, kte­ré bylo opro­ti prv­ní­mu navíc dopl­ně­no i o kapi­to­ly věno­va­né uží­vá­ní léků ve stá­ří, o prv­ní pomoc ve sto­ma­to­lo­gii, gyne­ko­lo­gii nebo při léč­bě někte­rých orto­pe­dic­kých dia­gnóz.

Autorky ješ­tě navíc při­ho­di­ly jako „třeš­nič­ku na dor­tě“ dopo­ru­če­ní, jaký­mi léky si vyba­vit svo­jí lékár­nič­ku doma, a co si nao­pak při­ba­lit s sebou na ces­ty.

„Tým auto­rů jsou odbor­ní­ci, kte­ří více než pět­a­dva­cet let pou­ží­va­jí home­o­pa­tii ve své kaž­do­den­ní lékař­ské pra­xi a účin­ky všech uve­de­ných léků nesčet­ně­krát sami potvr­di­li.“

 

POZNÁVÁME HOMEOPATII

Jak se léčit šetr­ně

Autoři: MUDr. Kateřina Formánková, MUDr. Miriam Kabelková, MUDr. Ilona Ludvíková

2. auto­ri­zo­va­né a dopl­ně­né vydá­ní

Vydala Grada Publishing, a.s.

Druhé vydá­ní, 2018

Počet stran: 168

ISBN 978-80-271-0676-9

Autor:
0

PŘÍBĚHY ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ

V AUDIOKNIŽNÍ PODOBĚ — Oceňovaná kniha Příběhy českých knížat a králů spisovatelky Aleny Ježkové vyjde 17. září 2018 v audioknižní podobě. Děje dávných dob české historie ožívají jako sled napínavých dramatických situací. Dějepis se při poslechu nového trojalba stává dramatickou a nesmírně zajímavou disciplínou také díky zanícené interpretaci Jana Potměšila a sourozenců Kryštofa Rímského a Kristýny a Jenovéfy Bokových.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Herečka Andrea Hoffmannová se představí po boku Jiřího Langmajera v nové komedii Po čem muži touží. Do kin vstupuje 20. září

Po před­loň­ské spo­lu­prá­ci na fil­mu Pohádky po Emu ztvár­ni­la hereč­ka Andrea Hoffmannová svo­ji dru­hou roli ve fil­mu reži­sé­ra Rudolfa Havlíka. Komedie Po čem muži tou­ží pod­le scé­ná­ře, na kte­rém Havlík spo­lu­pra­co­val se spi­so­va­tel­kou Radkou Třeštíkovou, vstu­pu­je do kin 20. září a Andrea Hoffmannová v ní před­sta­vu­je roli Jitky, exman­žel­ky hlav­ní­ho hrdi­ny Karla Krále v podá­ní Jiřího Langmajera.

„S reži­sé­rem Rudou Havlíkem jsem pra­co­va­la podru­hé a opět to byla moc pří­jem­ná spo­lu­prá­ce. Je fajn, když se herec s reži­sé­rem zna­jí a nemu­sí si k sobě hle­dat ces­tu. Rozdíl ve spo­lu­prá­ci opro­ti natá­če­ní Pohádek pro Emu byl obrov­ský – teh­dy jsem měla epi­zod­ní roli, kdež­to ve fil­mu Po čem muži tou­ží už moje posta­va musí fun­go­vat během celé­ho pří­bě­hu, tudíž míra zod­po­věd­nos­ti je mno­hem vět­ší,“ říká Andrea Hoffmannová a pochva­lu­je si i spo­lu­prá­ci s ostat­ní­mi her­ci. „Pokaždé vní­mám jako zají­ma­vý záži­tek a pří­nos, když se na pla­ce mohu setkat s nový­mi kole­gy. Mého fil­mo­vé­ho exman­že­la Jiřího Langmajera pova­žu­ji za výbor­né­ho her­ce a nesku­teč­né­ho pro­fí­ka. Hrálo se mi s ním výbor­ně,“ při­zná­vá Hoffmannová.

A jak by se jí v reál­ném živo­tě zamlou­va­la mož­nost, kte­rou ve fil­mu zaži­je hlav­ní hrdi­na – převtě­le­ní se do oso­by dru­hé­ho pohla­ví? „Myslím, že by to bylo pří­nos­né. Svět mužů a žen je nato­lik roz­díl­ný, že  bychom se  tře­ba navzá­jem lépe pocho­pi­li, kdy­by tato mož­nost šla. A mož­ná bychom si pře­sta­li vytvá­řet před­sud­ky nebo dělat rych­lé sou­dy o dru­hém pohla­ví.“

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Rudolf Havlík s Radkou Třeštíkovou vyprá­vě­jí v novém fil­mu s humo­rem a nad­sáz­kou pří­běh o věč­ném sou­pe­ře­ní muž­ské­ho a žen­ské­ho svě­ta. Hlavním hrdi­nou sním­ku Po čem muži tou­ží je cha­risma­tic­ký cynik Karel Král v podá­ní Jiřího Langmajera – tro­chu šovi­nis­ta a sar­kas­tic­ký sym­paťák, na kte­ré­ho ženy letí. Pracuje jako šéf­re­dak­tor časo­pi­su pro muže a s ničím se moc nemaz­lí. Jeho osob­ní život však není zrov­na pří­kla­dem vyrov­na­nos­ti. S exman­žel­kou v podá­ní Andrey Hoffmannové hádá nejen kvů­li sedm­nác­ti­le­té dce­ři Julii, kte­ré Karel leze krkem kvů­li své­mu cho­vá­ní.

Karlův nezá­vaz­ný způ­sob živo­ta jed­no­ho dne dosta­ne hned něko­lik ran. Přijdeo prá­ci, z níž ho vyho­dí kvů­li prů­švi­hům a pokle­su pro­dej­nos­ti časo­pi­su, býva­lá man­žel­ka a dce­ra ho opět naštvou, nezná­má žena mu nabou­rá auto a na jeho mís­to je dosa­ze­na pohled­ná mla­dá šéf­re­dak­tor­ka. Karel je na dně a spo­leč­ně s nej­lep­ším kama­rá­dem Čestmírem to vyře­ší po chlap­sku – opi­je se a v dob­ro­druž­né noci si pře­je, aby se stal ženou, pro­to­že „žen­ský to mají v živo­tě mno­hem jed­no­duš­ší a on je na tom kvů­li nim bíd­ně.“ Ráno se Karel pro­bu­dí, a už to není Karel…

Vedle Jiřího Langmajera a Andrey Hoffmannové se ve fil­mu Po čem muži tou­ží obje­ví řada zná­mých her­ců a here­ček – Táňa Pauhofová, Matěj Hádek, Jiří Havelka, Sara Sandeva, Oldřich Navrátil, Lenka Vlasáková, Lucie Polišenská, Pavla Tomicová, Lucie Šteflová, Naďa Konvalinková, Ester Kočičková, Jakub Volák a dal­ší.

Natáčení pro­bí­ha­lo letos v břez­nu a dub­nu v praž­ských loka­cích, na něko­lik dní štáb zaví­tal také do hote­lu Podlesí neda­le­ko Hlinska, jehož sou­čás­tí je Pohádková ves­nič­ka.

Producentem fil­mu Po čem muži tou­ží je spo­leč­nost Fénix Film Dany Volákové
a Michaly Flenerové, kte­rá již s Rudolfem Havlíkem pro­du­ko­va­la film Pohádky pro Emu.

Autor: