Denní archiv Září 3, 2018

0

Všechno bude (teenageři podnikají cestu za svobodou)

Dvanáctiletý Heduš rád trá­ví svůj vol­ný čas ven­ku v pří­ro­dě. Tentokrát si s sebou bere napo­do­be­ni­nu puš­ky, pro­to­že si najde mís­to, odkud je dob­rý výhled na sil­ni­ci a jako zába­vu „stří­lí“ na pro­ti­je­dou­cí auta. Baví ho, jak se řidi­či lek­nou, ale jen do té chví­le, kdy v jed­nom z řidi­čů pozná své­ho kama­rá­da. Je to čtr­nác­ti­le­tý Mára, kte­rý auto ukra­dl a jede sám do svě­ta. Heduš ho pře­svěd­čí, aby jeli spo­leč­ně, a tak začí­ná jejich ces­ta za dob­ro­druž­stvím. Cestou potká­va­jí mla­dou sto­pař­ku, kte­rá se s nimi kou­sek sve­ze. Heduš a Mára jsou klu­ci v puber­tě, tak­že jejich myš­len­ky se upí­na­jí na hol­ky a vše, co se týká klu­ků a holek. Vedou také „chlap­ské“ řeči, ale v jejich podá­ní je to spí­še k smí­chu. Po jed­né hád­ce sto­pař­ka odchá­zí a násled­ně spo­leč­né ces­to­vá­ní kon­čí i Heduš. Shodou okol­nos­tí zadr­ží Máru poli­cis­ta, a na poli­cej­ní sta­ni­ci začí­ná Mára vyprá­vět svůj pří­běh.

Scénář k fil­mu napsal Petr Pýcha, jehož inspi­ro­va­la zprá­va o nezle­ti­lém chlap­ci, kte­rý byl zadr­žen při jízdě autem. Tuto infor­ma­ci pak roze­psal do scé­ná­ře, ve kte­rém jsou hlav­ní­mi posta­va­mi dva nezle­ti­lí chlap­ci, kte­ří spo­leč­ně zaží­va­jí dob­ro­druž­nou ces­tu za svo­bo­dou a živo­tem.

Režisérem sním­ku je reži­sér Olmo Omerzu, kte­rý má za sebou celo­ve­čer­ní sní­mek Rodinný film, za nějž zís­kal Cenu za umě­lec­ký pří­nos na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Tokiu, dvě Ceny čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky a řadu dal­ších oce­ně­ní. Kreativní pro­du­cent Jaroslav Sedláček mu poslal scé­nář a Olma Omerzu zau­jal. Líbil se mu pří­běh, i jak scé­náris­ta pohlí­ží na svět mla­dých i dob­ře napsa­né dia­lo­gy. Natočení fil­mu pak pro­bí­ha­lo na pod­zim a v zimě, pro­to­že toto obdo­bí je pochmur­né a tajem­né.

Hlavní roli Máry si zahrál Tomáš Mrvík, pro kte­ré­ho je to prv­ní herec­ká zku­še­nost, stej­ně tak jako pro před­sta­vi­le Heduš, Jana Františka Uhera. Tvůrci fil­mu vybí­ra­li tyto před­sta­vi­te­le z dra­ma­tic­kých krouž­ků, ze škol, přes cas­ting. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, kte­rá pro­běh­la po novi­nář­ské pro­jek­ci fil­mu, pro­zra­dil Tomáš Mrvík, že pro něj bylo nej­těž­ší noč­ní natá­če­ní a kou­pá­ní ve vodě při záchra­ně psa. Pro Jana Františka Uhera byla zpo­čát­ku těž­ká vul­gár­ní slo­va při dia­lo­zích a nej­těž­ší bylo natá­če­ní v noci. Své prv­ní natá­če­ní ale zvlád­li skvě­le a pře­svěd­či­vě. Dobře jim sekun­du­je i sto­pař­ka v podá­ní Elišky Křenkové. Ta si už zahrá­la v něko­li­ka fil­mech a tele­viz­ních seri­á­lech. Role mla­dé a dob­ro­druž­né dív­ky jí sed­la vel­mi dob­ře, jen jí doda­la tro­chu dospě­lác­ké­ho rázu. Do rolí poli­cis­tů byli obsa­ze­ni Lenka Vlasáková a Martin Pechlát. V jejich podá­ní jsou dospě­lí vůči mla­dým chá­pa­ví, ale záro­veň ví, jak dosáh­nout své­ho. Svět dospě­lých se tak stře­tá­vá se svě­tem mla­dých, rea­li­ta se setká­vá s naiv­ním pohle­dem na život a odhod­lá­ním.

Při puto­vá­ní kra­ji­nou nejsou nej­dů­le­ži­těj­ší mís­ta, kde se pří­běh ode­hrá­vá, ale nao­pak cel­ko­vá atmo­sfé­ra a spon­tán­ní herec­ký pro­jev před­sta­vi­te­lů hlav­ních rolí. Scény dotvá­ří i hudeb­ní dopro­vod, tvůr­ci pou­ži­li sklad­by Girls, Staring At The Sun, Why, ad.

Film měl svo­ji pre­mi­é­ru na letoš­ním Filmovém fes­ti­va­lu v Karlových Varech, kde obdr­žel Olmo Omerzu cenu za nej­lep­ší režii. Do čes­kých kin jde ve čtvr­tek 6.září a poté bude před­sta­ven na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu a dal­ších fes­ti­va­lech.

Snímek je nevhod­ný pro děti do 12 let, pro­to­že se v něm hovo­ří hod­ně vul­gár­ně, ale je smě­ro­ván na star­ší a dospě­lé divá­ky. Mladí lidé si ve fil­mu dodá­va­jí svý­mi vul­ga­rismy odva­hu, děla­jí rame­na na ostat­ní. Ale ve sku­teč­nos­ti jsou stá­le naiv­ní, beze­lstní a něž­ní ve svě­tě, kte­rý je kolem nich. Dospělí tak mohou díky fil­mu nahléd­nout do svě­ta dospí­va­jí­cí mlá­de­že, kte­rý je tak odliš­ný od jejich svě­ta. A spo­leč­ně tak mohou dou­fat, že jed­nou Všechno bude.

Hodnocení: 75 %…

Autor:
0

S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů.

V kni­ze čte­nář nalez­ne 85 nej­čas­tě­ji se vysky­tu­jí­cích tuzem­ských stro­mů a keřů, jež může nalez­nout kde­ko­liv při svých toul­kách pří­ro­dou.

Na strán­kách této pří­ruč­ky obje­ví, jak krás­né lis­ty můžou mít jed­not­li­vé stro­my a keře, někte­ré z nich jej oslo­ví s typic­ký­mi tva­ry, jež lze snad­no roze­znat od lis­tů jiných stro­mů, nebo dle jejich spe­ci­fic­kých kvě­tů a plo­dů.

Naučí vás, jak stro­my určo­vat, a to dle bar­vy umís­tě­né na hor­ním okra­ji kaž­dé stra­ny v kni­ze, kde roz­díl­ná barva kapi­tol ozna­ču­je růz­né řaze­ní dle jed­not­li­vých tva­rů lis­tí.

Stromy a keře jsou tak uspo­řá­dá­ny do těch­to barev­ných kapi­tol:

zele­ná: lis­ty s rov­ným okra­jem

žlu­tá: lis­ty se zuba­tým okra­jem

čer­ve­ná: lis­ty s laloč­ným nebo vykra­jo­va­ným okra­jem

fia­lo­vá: slo­že­né lis­ty

mod­rá: jeh­li­co­vé nebo šupi­no­vi­té lis­ty

Kromě toho je u kaž­dé­ho tex­tu uve­den i obrá­zek „kra­ji­ny“, kte­rý pro­zra­zu­je, kde dotyč­ný strom nebo keř může­te najít napří­klad v lese, vlh­ké půdě nebo kde­ko­liv jin­de.

Navíc je kaž­dá strán­ka dopl­ně­na dole o barev­nou liš­tu umís­tě­nou úpl­ně dole na strán­ce, kte­rá zazna­me­ná­vá datum, v jakých měsí­cích daný strom či keř kve­te.

Každá strán­ka obsa­hu­je vel­kou ilu­stra­ci, kte­rá zachy­cu­je nej­dů­le­ži­těj­ší zna­ky stro­mu či keře. Může to být větev s lis­ty nebo s typic­ký­mi kvě­ty a plo­dy dané dře­vi­ny. Někdy na tyto zna­ky upo­zor­ní i malé čár­ky s vysvět­liv­ka­mi, a jin­de pro změ­nu niko­liv.

Popisek dře­vi­ny je navíc dopl­něn o barev­né rámeč­ky (text v barev­ném rámeč­ku), jež vám pro­zra­dí něco, co bys­te nemě­li pře­hléd­nout.

Modrá: Tohle je dob­ré vědět!

Zelená: Dívej se pozor­ně!

Žlutá: Zkus to také!

Červená: Podivuhodné!

Lebka: Ruce pryč!

Samotná leb­ka vás varu­je před vel­mi jedo­va­tý­mi rost­li­na­mi, co se v žád­ném pří­pa­dě nesmí str­kat do pusy, ani se jich jinak dotý­kat. Vždy je vyob­ra­ze­na před názvem „jedo­va­té“ dře­vi­ny.

Kniha je navíc kro­mě podrob­né­ho prů­vod­ce dře­vi­na­mi dopl­ně­na na strán­kách 92 až 107 zají­ma­vý­mi tipy, jak se stát napros­tým odbor­ní­kem přes stro­my, jak si udě­lat svo­jí vlast­ní sbír­ku lis­tů, sbír­ku kvě­tů nebo plo­dů, a záro­veň se dozví­te spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí týka­jí­cích se toho, jak vzni­ká strom, jak se pyl šíří vzdu­chem, co všech­no k živo­tu potře­bu­je strom, popí­še podrob­nou stav­bu kme­ne, co je to zim­ní pauza pro list­ná­če; dozví­te se o spous­tu funk­cí, jež plní les, s jaký­mi legrač­ní­mi útva­ry se v lese může­te setkat apod. Kniha se záro­veň neza­po­mí­ná zmí­nit i o jed­not­li­vých škůd­cích dře­vin.

V závě­ru kni­hy je uve­den abe­ced­ní rejstřík jed­not­li­vých stro­mů a keřů. S tím­to prů­vod­cem si zís­ká­te a osvo­jí­te vel­mi zají­ma­vé infor­ma­ce a tipy ke zkou­má­ní a ke zkou­še­ní.

Kniha je zdro­jem vel­mi uži­teč­ných infor­ma­cí, pou­ta­vých foto­gra­fií a detail­ně pro­kres­le­ných obráz­ků dře­vin. Navíc na vnitř­ních stra­nách roze­bí­ra­tel­ných obá­lek nalez­ne­te dal­ší obráz­ky, kde hned uvi­dí­te, jak stro­my ros­tou, a jakou mají stav­bu lis­tů.

Děti si tuto pří­ruč­ku snad­no oblí­bí, a budou se nevě­dom­ky rádi učit a pozná­vat nové věci. Knihu dopo­ru­ču­ji pro všech­ny rodi­če zví­da­vých dětí, jež se chtě­jí spo­leč­ně vydat na ces­tu plnou pozná­ní a obje­vů.

STROMY. Poznej 85 zají­ma­vých dru­hů

Text: Holger Haag

Přeložila: kate­ři­na Homutová

Vydala Grada Publishing, a.s.

První vydá­ní

Praha 2018

Počet stran: 112

ISBN: 978-80-271-0824-4

Autor:
0

Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut

Honoráře hlavních aktérů

Nejvyšší hono­rář obdr­žel Lex Barker, kte­rý se už něko­lik let držel na špi­ci popu­la­ri­ty. Suma mno­ho­ná­sob­ně pře­vy­šu­je gáže ostat­ních her­ců, přes­to­že nena­to­čil o mno­ho více zábě­rů, než jeho kole­go­vé. V pro­ti­kla­du k Barkerovi byl výteč­ný Rik Battaglia odmě­něn jen veli­ce skrom­ně.

Lex Barker ........................196.205 DM
Chris Howland ...................37.494 DM
Marie Versini .....................35.000 DM
Dieter Borsche ..................34.000 DM
Ralf Wolter ........................31.000 DM
Rik Battaglia .....................26.000 DM
Friedrich von Ledebur .........16.000 DM

Premiéra filmu Žut

Premiéra pro­běh­la dne 20. srp­na 1964 v ham­bur­ském kině Die Barke. Zúčastnili se jí Marie Versini, Rik Battaglia, Ralf Wolter a Chris Howland. Nechyběl ani pro­du­cent Artur Brauner, pro­dukč­ní šéf Dr. Wulf a reži­sér Robert Siodmak. Mezi čest­ný­mi hos­ty seděl také prof. Heinz Stolte, autor prv­ní diser­tač­ní prá­ce o Karlu Mayovi, jenž neu­stá­le vykři­ko­val: „Skvělé, skvě­lé!“ I přes počá­teč­ní oba­vy všech zain­te­re­so­va­ných sla­vil Žut ohrom­ný úspěch - na kon­ci sezo­ny 1964/65 se v žeb­říč­ku nej­na­vště­vo­va­něj­ších fil­mů umís­til dokon­ce na 3. mís­tě a zís­kal oce­ně­ní Zlaté plát­no.…

Autor:
0

Zdeněk Piškula ztvární hlavní roli v novém představení Divadla ABC Moře. Působení ve velkém divadle vnímám jako nový start, říká

Zdeňka Piškulu jsme dosud zna­li pře­de­vším jako fil­mo­vé­ho a seri­á­lo­vé­ho her­ce. Letos na pod­zim se ale před­sta­ví také v hlav­ní diva­del­ní roli v novém před­sta­ve­ní Divadla ABC Mořerežii Jána Luterána. Premiéra pro­běh­ne 13. říj­na 2018 a Zdeněk Piškula se v insce­na­ci obje­ví po boku Veroniky Gajerové, Viktora Dvořáka, Anežky Šťastné či Jitky Smutné.

„Věřím, že mi tato diva­del­ní zku­še­nost mno­hé dá. Je to popr­vé, co budu dělat v tak­to vel­kém diva­dle, vní­mám to jako nový start a těším se na diva­del­ní bič. Myslím, že ho potře­bu­ji – chci se toho nau­čit nej­víc, co to půjde,“ říká Zdeněk Piškula.

Komedie Moře od brit­ské­ho dra­ma­ti­ka Edwarda Bonda je prv­ní pre­mi­é­rou sezo­ny v diva­dle ABC, kte­ré čeka­jí v letoš­ní 69. sezo­ně výraz­né změ­ny v sou­vis­los­ti s novým dra­ma­tur­gic­kým smě­řo­vá­ním a novým vede­ním kom­plet­ních Městských diva­del praž­ských. Režií insce­na­ce Moře se u nás popr­vé před­sta­ví jeden z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších mla­dých slo­ven­ských reži­sé­rů Ján Luterán, jehož úspěš­né insce­na­ce má na reper­toá­ru napří­klad Slovenské národ­ní diva­dlo nebo Astorka Korzo ´90.

V prv­ním před­sta­ve­ní letoš­ní sezo­ny ztvár­ní Zdeněk Piškula roli jed­n­a­dva­ce­ti­le­té­ho mlá­den­ce Willyho. „Vnese do měs­ta roz­ruch tím, že se mu v prv­ní scé­ně pře­vrh­ne loď, na kte­ré byl i jeho kama­rád, jenž se ale uto­pí. Víc bych roli nerad při­bli­žo­val, nech­te se pře­kva­pit spo­lu se mnou,“ říká Piškula, kte­rý po před­sta­ve­ní Moře plá­nu­je s Městskými diva­dly praž­ský­mi i dal­ší spo­lu­prá­ci.

MOŘE - ANOTACE

Premiéra: 13. říj­na 2018, Divadlo ABC
Režie: Ján Luterán
Výprava: Marek Cpin

V hlav­ních rolích: Zdeněk Piškula, Veronika Gajerová, Viktor Dvořák, Anežka Šťastná, Jitka Smutná a dal­ší

Jak snad­no se mohou změ­nit pořád­ky v malém pří­stav­ním měs­teč­ku? Postačí jed­na moř­ská bou­ře, kte­rá vypla­ví nezná­mé­ho námoř­ní­ka. Přítomnost cizí­ho ele­men­tu spouš­tí lavi­nu nepřed­ví­da­tel­ných a čas­to až absurd­ně komic­kých udá­los­tí a vede k podi­vu­hod­né­mu stře­tu mezi boha­tou maji­tel­kou pan­ství a zarpu­ti­lým smo­lař­ským obchod­níč­kem. Trpkou kome­dii o stra­chu, kon­spi­rač­ních teo­ri­ích a jed­nom nevy­da­ře­ném pohřbu napsal žijí­cí kla­sik ang­lic­ké­ho diva­dla Edward Bond již roku 1973, ovšem není náho­dou, že v posled­ních letech se stá­le čas­tě­ji obje­vu­je na reper­toá­ru význam­ných evrop­ských scén.…

Autor:
0

Bezová se promění v pouliční festival Braník sobě!

 Parta nad­šen­ců a bra­nic­kých patri­o­tů již sed­mým rokem pořá­dá nezisko­vý fes­ti­val BRANÍK sobě, kte­rý se koná vždy na začát­ku září.

Akce se koná jako prv­ní v rám­ci sou­sed­ských slav­nos­tí Zažít měs­to jinak, jejichž pro­gram vytvá­ře­jí sami oby­va­te­lé daných loka­lit.

Braník je jed­na z mála praž­ských čtvr­tí, kte­ré si dodnes ucho­va­ly své­ho ducha a jedi­neč­nou malo­měst­skou atmo­sfé­ru. V uli­ci Bezová vznik­ne pěší zóna a celá čtvrť se pro­mě­ní, auta nahra­dí boha­tý pro­gram a sou­sed­ská impro­vi­za­ce. Vznikne mís­to na hra­ní a setká­vá­ní, zavo­ní domá­cí dob­ro­ty a na pódi­ích se bude hrát hud­ba a diva­dlo. Přijďte si námi užít Bezovou uli­ci a odpo­či­nout si na krás­né zahra­dě, kte­rou nám zapůj­či­li bra­nič­tí léka­ři. Hlavní kape­lou je legen­dár­ní Hudba Praha. Největší část pro­gra­mu se zamě­ří na děti. Přímo na uli­ci pro ně bude hrát něko­lik diva­del, vyros­te tu pís­ko­viš­tě, řetíz­ko­vý kolo­toč, truh­lář­ská, výtvar­ná  a vědec­ká díl­na a čte­cí babič­ky pře­čtou pohád­ky.

Festival Braník sobě 2018 se bude konat 8. září 2018 od 11:00 hodin do 22:00 hodin v uli­ce Bezová, Praha 4 Braník. Kompletní pro­gram na www.braniksobe.cz

Autor:
0

Podzimní programové novinky na TV Nova – nový kriminální seriál i nová reality show

Podzimní pro­gra­mo­vé sché­ma TV Nova je v plném prou­du, přes­to si TV Nova pro své divá­ky při­pra­vi­la nové pořa­dy lokál­ní pro­duk­ce. Během říj­na se na tele­viz­ních obra­zov­kách obje­ví nový kri­mi­nál­ní seri­ál Profesor T, nový pořad O 10 let mlad­ší a pre­mi­é­ro­vé díly rea­li­ty show Mise nový domov.

 

Autor:
0

Velký Gatsby vládl kinům v roce 2013, bude vládnout tento týden i v televizi

Je prv­ní záři­jo­vý týden. Děti jsou ve ško­le a tak nema­jí čas sle­do­vat tele­vi­zi. Stanice se tomu při­způ­so­bi­ly a dáva­jí samé reprí­zy. Za pozor­nost v tel­ce sto­jí pou­ze dva fil­my a to Velký Gatsby (Leonardo DiCaprio v režii  Baze Luhrmanna a Neuvěřitelně hla­si­tě & nesmír­ně blíz­ko - o sirot­ko­vi z New Yorku, kde hle­dá zámek ke klí­či od své­ho otce, kte­rý umřel v svě­to­vém obchod­ním cen­t­ru v N. Y.)…

Autor:
0

Kouzelné pověsti našich krajů - jak to kdysi bylo a nebylo - co stalo se a nestalo

 

Středočeský kraj - Permoníci v Koněpruských jes­ky­ních jsou ale pěk­ně vyku­tá­le­ní - pří­běh pasáč­ka Matěje. Ten cho­dí­val pást svo­je ovce na nej­vyš­ší vrch toho­to kra­je - Zlatý kůň. Jeden den se mu však sta­la neu­vě­ři­tel­ná pří­ho­da. Seděl v kli­du na kame­ni a najed­nou ucí­til kouř. Viděl, že stou­pá z kame­ní, což ho vyved­lo z míry. Přišel ke kame­nům a odsu­nul ho pryč, i když měl strach. Dole viděl podiv­né mužíč­ky, kte­ří ho vtáh­li dovnitř, jakmi­le zjis­ti­li, že se nad nimi něco děje. Pohrozili mu, aby o tom, co viděl, niko­mu neří­kal, jinak, že ho stih­ne kru­tý trest. Dali mu měšec zlaťá­ků a pus­ti­li ho na svo­bo­du - Matěj však jazyk za zuby nedo­ká­zal udr­žet.

Pardubický kraj - Pravda o půl­ce koně - pří­běh se stal za vlá­dy Vladislava II. Tento pří­běh si někdo tro­chu při­bar­vil, hlav­ně v obdo­bí, kdy se ved­ly vál­ky. Ve sku­teč­nos­ti to bylo však tak, že jed­no­ho dne se stráž­ný krčil u brá­ny s tím, že ho najde doby­vač­né voj­sko a zabi­je. Potřeboval koně, ale kde ho vzít. Přesekl pro­vaz, na kte­ré vise­la pada­cí mříž a ta spadla těs­ně před koněm Ješka z Pardubic. Strážný mu nabí­zel poklad za jeho koně. Všechno se zamo­ta­lo s vycpa­nou hla­vou koně.

Jak se pečou roh­lí­ko­vé obcho­dy s čer­tem - jed­no­ho dne v pekle Lucifer pro­hlá­sil, že se mu nelí­bí hra­běn­ka z Litomyšle. Zrovna se totiž kona­la čer­tov­ská pora­da o tom, koho by měli čer­ti vzít do pek­la. Ona totiž ta hra­běn­ka byla pyš­ná, mar­ni­vá a k pod­da­ným se necho­va­la vůbec dob­ře. Luciferův poboč­ník namít­nul, že ji nemo­hou sebrat jen tak a vlád­ce pekel naří­dil, sle­do­vat ji. Jakmile něco, šup s ní do pek­la. Čert Bedřich, kte­ré­mu do Litomyšle doru­či­li Luciferův pří­kaz k hlí­dá­ní hra­běn­ky, z toho neměl žád­nou radost, že se musí zao­bí­rat vrch­nos­tí. Hraběnka dosta­la jed­no­ho dne nápad - nechá si ušít šaty z roh­lí­ků.

 

Celkem 19 pří­bě­hů nebo z mého pohle­du pohá­dek, a to vel­mi hez­kých. Ilustrace musí zaujmout kaž­dé­ho, konec­kon­ců jako tyto pověs­ti. Dokládá to i obál­ka. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke čte­ní. Má 96 stran.

  • Autor: Michal Vaněček, Renata Petříčková
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 21. 06. 2018
Autor:
0

Jak se šetrně a účinně léčit homeopatií, to poradí publikace „Poznáváme homeopatii“

Tuto kníž­ku zce­la urči­tě oce­ní kaž­dá domác­nost, neboť zde najde a obje­ví spous­tu uži­teč­ných rad a dopo­ru­če­ní, jak vyu­ží­vat home­o­pa­ti­ka ve svém běž­ném živo­tě. Ač se to nezdá, je home­o­pa­tie léčeb­ná meto­da s vel­mi dlou­hou tra­di­cí a přes­ně daný­mi a jas­ný­mi pra­vi­dly.

Publikace „Poznáváme home­o­pa­tii“ při­ná­ší sou­hrn základ­ních infor­ma­cí o tom­to šetr­ném způ­so­bu léč­by, a navíc je dopl­ně­na o hod­not­né pod­ně­ty a postu­py z kla­sic­ké medi­cí­ny. Podrobně čte­ná­ře sezná­mí s tím, co to vlast­ně ta home­o­pa­tie je, při­blí­ží její dáv­nou his­to­rii až k oné zná­mé home­o­pa­tic­ké radě „podob­né se léčí podob­ným“.

„Pokud exis­tu­je něja­ká lát­ka, kte­rá má schop­nost vyvo­lat něja­ké zlo (tj. nemoc), má také schop­nost toto zlo léčit.“ (Samuel Hahnemann)

Kromě toho vše­ho jed­no­du­chým způ­so­bem sezna­mu­je s pou­ží­vá­ním základ­ních home­o­pa­tic­kých léků na běž­né zdra­vot­ní potí­že, jejich způ­so­bu pou­ži­tí, dáv­ko­vá­ní a v nepo­sled­ní řadě i jejich skla­do­vá­ní. Zaměřuje se na to, kde je vhod­né a nevhod­né pou­ží­vat home­o­pa­ti­ka.

Homeopatické léky jsou pře­váž­ně pří­rod­ní­ho cha­rak­te­ru a pro výro­bu se vět­ši­nou pou­ží­vá přes 320000 růz­ných látek rost­lin­né­ho, živo­čiš­né­ho nebo nerost­né­ho půvo­du. Homeopatii jako tako­vou vyhle­dá­va­jí pře­váž­ně rodi­če malých dětí, když hle­da­jí účin­nou léčbu a pomoc při léč­bě řady one­moc­ně­ní, v době, kdy kla­sic­ká léč­ba nepři­nes­la oče­ká­va­né výsled­ky např. u ekzé­mů, opa­ku­jí­cí se záně­tů dýcha­cích cest, poru­chy spán­ku a cho­vá­ní.

Seznámí nás, co lze a nelze léčit home­o­pa­tií a proč. Jak volit správ­né home­o­pa­tic­ké léky, zdů­raz­ňu­je všech­ny výho­dy home­o­pa­tik opro­ti lékům kla­sic­kým, ale neza­po­mí­ná ani na jejich nevý­ho­dy.

Kniha je roz­dě­le­na do něko­li­ka kapi­tol, pod­le toho, co kon­krét­ně chce­te léčit a dále roze­psá­no dle potí­ží na jed­not­li­vé pod­ka­pi­to­ly.

- léč­ba boles­tí

- záně­ty hor­ních cest dýcha­cích

- jiná akut­ní infekč­ní one­moc­ně­ní

- kož­ní pro­blémy

- trá­vi­cí potí­že

- gyne­ko­lo­gic­ké pro­blémy

- home­o­pa­tie v těho­ten­ství a kolem poro­du

- home­o­pa­tie pro kojen­ce, bato­la­ta a před­ško­lá­ky

- home­o­pa­tie pro ško­lá­ky a stu­den­ty

- home­o­pa­tie pro pře­pra­co­va­né pod­ni­ka­tel

- úra­zy a popá­le­ni­ny

- home­o­pa­tie ve sto­ma­to­lo­gii

- home­o­pa­tic­ké pře­do­pe­rač­ní pří­pra­va

- home­o­pa­tie a reha­bi­li­ta­ce

- home­o­pa­tic­ká domá­cí lékár­na

V závě­ru kni­hy je pak uve­den abe­ced­ní seznam jed­not­li­vých home­o­pa­tic­kých léků spo­lu se strán­kou odka­zu­jí­cích na jejich uži­tí, to jaké potí­že lze s nimi řešit. Nechybí samo­zřej­mě ani latinsko- čes­ké názvoslo­ví.

Kniha je již dru­hým vydá­ním, kte­ré bylo opro­ti prv­ní­mu navíc dopl­ně­no i o kapi­to­ly věno­va­né uží­vá­ní léků ve stá­ří, o prv­ní pomoc ve sto­ma­to­lo­gii, gyne­ko­lo­gii nebo při léč­bě někte­rých orto­pe­dic­kých dia­gnóz.

Autorky ješ­tě navíc při­ho­di­ly jako „třeš­nič­ku na dor­tě“ dopo­ru­če­ní, jaký­mi léky si vyba­vit svo­jí lékár­nič­ku doma, a co si nao­pak při­ba­lit s sebou na ces­ty.

„Tým auto­rů jsou odbor­ní­ci, kte­ří více než pět­a­dva­cet let pou­ží­va­jí home­o­pa­tii ve své kaž­do­den­ní lékař­ské pra­xi a účin­ky všech uve­de­ných léků nesčet­ně­krát sami potvr­di­li.“

 

POZNÁVÁME HOMEOPATII

Jak se léčit šetr­ně

Autoři: MUDr. Kateřina Formánková, MUDr. Miriam Kabelková, MUDr. Ilona Ludvíková

2. auto­ri­zo­va­né a dopl­ně­né vydá­ní

Vydala Grada Publishing, a.s.

Druhé vydá­ní, 2018

Počet stran: 168

ISBN 978-80-271-0676-9

Autor:
PŘÍBĚHY ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ0

PŘÍBĚHY ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ

V AUDIOKNIŽNÍ PODOBĚ — Oceňovaná kniha Příběhy českých knížat a králů spisovatelky Aleny Ježkové vyjde 17. září 2018 v audioknižní podobě. Děje dávných dob české historie ožívají jako sled napínavých dramatických situací. Dějepis se při poslechu nového trojalba stává dramatickou a nesmírně zajímavou disciplínou také díky zanícené interpretaci Jana Potměšila a sourozenců Kryštofa Rímského a Kristýny a Jenovéfy Bokových.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
ČT - 03.09.20180

ČT - 03.09.2018

Televizni program na 03.09.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Hobby naší doby - letní speciálJiřina Bohdalová v půlhodince inspirací a zajímavostí pro volný čas. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Zvukový popis|Navštívíme vinice na Pražském hradě, kde si s Martinem Kýhosem budeme povídat o nejstarší odrůdě vína přivezené do Čech. Jana Divišová předvede, co všechno se dá vyrobit z obyčejného drátu. S Jiřím Mařanem si představíme jabloň, která má plody s červenou dužinou. Lenka Kohoutová přišla s nápadem, jak si vytvořit celoroční zahrádku do našich domácností. Od Romana Špidlena se dozvíme, jaký je rozdíl mezi vřesem a vřesovcem. Václav Pštros dnes prozradí recept na velmi chutnou dýňovou polévku. 03.09. 02:14 03.09. 02:42
Manéž Bolka PolívkySpoluúčinkují: B. Hrzánová, skupina Condurango, O. Brzobohatý, Rychlé šípy (Slovácké divadlo Uherské Hradiště), J. Pecha, Barin a Fretti (2005). Režie R. Chudoba. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; 03.09. 01:00 03.09. 02:14
Sváteční slovo husitského biskupa Juraje Jordána DovalyŽánr: náboženství; HDTV|Znakový jazyk| 03.09. 05:17 03.09. 05:21
Etiketa, Vernisáž a spol.Pokud chcete být ve společnosti jako ryba ve vodě, L. Špaček vám poradí, jak na to (2004). Režie P. Marek. Žánr: věda / fakta / vzdělání;Znakový jazyk 03.09. 05:21 03.09. 05:32
Zajímavosti z regionůŽánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 03.09. 05:32 03.09. 05:59
Studio 6První školní den v mateřských školách, z učeben, z družiny, na přechodech pro chodce, ale i pohledem lékaře a ministra školství. To vše přinese Studio 6, které od pondělí znovu začíná v 5:59. Žánr: zpravodajský magazín; HDTV| 03.09. 05:59 03.09. 09:00
Panoptikum Města pražského, Laková krabička na čaj, Jiří Adamíra - 25 let od úmrtíZávěrečná část seriálu kriminálních příběhů s Jiřím Adamírou v roli policejního rady Korejse a s oblíbenými pány detektivy z pražské Žánr: detektivka / krimi / thriler; "čtyřky". Tentokrát budou vyšetřovat krádež v muzeu japonského umění (1987). Dále hrají: J. Vinklář, J. Bláha, O. Havelka, P. Trávníček, R. Hrušínský, V. Vlčková, J. Vala, D. Klapka, B. Holišová, Č. Řanda ml., V. Huber, Z. Skalická a další. Scénář J. Marek. Kamera J. Šámal. Režie A. Moskalyk.|HDTV|Zvukový popis|Dnes se rozloučíme s hrdiny oblíbeného seriálu kriminálních příběhů spisovatele Jiřího Marka a režiséra Antonína Moskalyka Panoptikum Města pražského, jenž volně navazuje na oblíbené Hříšné lidi Města pražského. Naposledy se setkáme s pány detektivy ze "čtyřky" v čele s policejním radou Korejsem, kterého ztvárnil se šarmem sobě vlastním významný český herec Jiří Adamíra, od jehož úmrtí letos uplyne 25 let (*2. 4. 1926 - +14. 8. 1993). |Malá lakovaná krabička na čaj, zvaná čaire, věcička, která se málem vejde do dlaně, ale která má v očích znalců takřka závratnou cenu, zmizela ze vzácných japonských sbírek pražského muzea. Což o to, z každého muzea občas zmizí nějaký exponát, každá taková krádež vzbudí pozornost kriminalistů - ale jenom málokdy se případem zabývá i mordparta. V našem případě tomu ovšem tak je, protože pod oknem muzea je nalezena mrtvola muže... 03.09. 09:00 03.09. 10:10
Jako tenkrát, Milena Dvorská - 80 letChtělas hledat zapomenutou romantiku... Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1984. Hrají: S. Matyáš, M. Dvorská, M. Štibich, J. Dítětová, A. Vránová a další. Scénář J. Kotouč. Kamera Žánr: klasické drama / historický film; J. Novák. Režie J. Dudek.|4:3|Věra Stárková (M. Dvorská, která by v těchto dnech oslavila 80. narozeniny) má dojem, že její manželství zevšednělo a rozhodne se zopakovat si první společnou dovolenou, aby to bylo jako tenkrát. Romantika se ale bohužel nedostaví - léta utekla a oni narážejí na tvrdou realitu. A tak raději jedou k babičce a pak na rekreaci. U stolu s dalšími rekreantkami (J. Dítětová a A. Vránová) se manžel Ladislav (S. Matyáš) začne chovat jako by k sobě nepatřili. A manželka se této hry ráda zúčastní... 03.09. 10:10 03.09. 10:31
168 hodinPravidla lži - Kdo je Agrofert - Haló, dobrý den - Malostranské korekce - Samy na život - Kytice pro Karlu. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 03.09. 10:31 03.09. 11:05
Vyprávěj, Něco končí, jiné začínáSvatba. Závěrečný díl oblíbeného seriálu, který sledoval osudy rodiny Dvořákových a jejich přátel. Hrají: R. Vojtek, A. Kerestešová, V. Freimanová, S. Skopal, H. Vagnerová, J. Nosek, Žánr: film / dramatický pořad; L. Šteflová, J. Bernášková, M. Hádek, L. Štěpánková, A. Stanková, O. Veselý, V. Žilková, Z. Adamovská a další. Scénář R. Merkner. Kamera M. Schinabek. Režie: B. Arichtev, M. Dolenský a J. Steiger-Antošová.|HDTV|Zvukový popis|Díky Evě (A. Kerestešová) se podaří odhalit Jardovy (O. Veselý) neuvěřitelné podvody v Karlově firmě. Tentokrát už Karel (R. Vojtek) s Jardou nemá žádné slitování a z firmy ho vyhodí. Majda (L. Šteflová) a Dan (P. Pěknic) se pokoušejí počít děťátko. Jsou ochotni pro to udělat vše. Eva vyhraje svůj boj s rakovinou. Tonda a Zuzka (J. Nosek a H. Vagnerová) se z Ameriky vracejí zpátky domů. Honza a Lucie (M. Hádek a L. Štěpánková) se konečně berou. Jsou šťastní a těší se, že po dlouhé době uvidí celou rodinu pohromadě. Jenže Karel na svatbu svého syna nechce kvůli Jardovi vůbec přijít. Nakonec se dostaví. Jak to dopadne? Honza s Lucií si už svoje štěstí vzít nenechají... 03.09. 11:05 03.09. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 03.09. 12:00 03.09. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 03.09. 12:20 03.09. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená samotu. Harmonie vztahů a rodiny. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 03.09. 12:30 03.09. 14:01
Po stopách hvězdObrazový životopis slavných - tentokrát Miroslava Donutila - na kterého se můžete aktuálně ve vysílání ČT1 těšit v seriálu Doktor Martin (2009). Režie P. Nosek. Žánr: pozoruhodné osobnosti; 03.09. 14:01 03.09. 14:30
Copak je to za vojáka...Život vojenský, život veselý. Alespoň v české komedii režiséra Petra Tučka (1987). Hrají: J. Langmajer, K. Roden, P. Hejlík, T. Valík, V. Čížkovský, I. Helikar, T. Karger, V. Gajerová, V. Jandák, Žánr: komedie / sitcom; B. Poloczek a další. Scénář P. Hajný. Kamera J. Pávek.|HDTV|Svobodník Milan Kouba (J. Langmajer) je nejlepším členem elitní vojenské průzkumné roty. Svou reputaci u velitele kapitána Tůmy (K. Roden) si však kazí svými četnými zálety. Tůma je starý mládenec a vztahy se ženami považuje za překážku ve vojenské disciplíně. Milanovy pozdní příchody a jiné průšvihy ho v tom jen utvrzují. Avšak je to právě Kouba, kdo dokáže uspět jako jediný během náročného cvičení v terénu. Třicetikilometrový přesun průzkumníků po vlastní ose s vojenskými a policejními jednotkami v patách je tou nejtěžší prověrkou bojových schopností Tůmových svěřenců. Jenže během plnění úkolu pozná Milan dívku Vlastu (V. Gajerová), do které se na rozdíl od svých předchozích milenek skutečně zamiluje. To se ovšem kapitánu Tůmovi těžko vysvětluje... 03.09. 14:30 03.09. 15:58
To je vražda, napsala VII, Rozloučení s Hanniganem, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Žánr: detektivka / krimi / thriler; Vincent McEveety.|HDTV|2 jazykové verze| 03.09. 15:58 03.09. 16:45
Cestománie, Etiopie - Běžec na dlouhou traťZa bohatstvím jedné z nejchudších zemí světa, v níž se rodí největší běžečtí šampioni (2004). Režie P. Zahrádka. Žánr: turistika, cestování; HDTV|Zvukový popis|Z Addis Abeby, třetího nejvýše položeného hlavního města světa (2 500 metrů nad mořem), podnikneme cestu sice chudou, ale hrdou a pro nezasvěcené překvapivě rozmanitou zemí ve východní části Afriky. Mohli bychom ji nazvat zemí protikladů. Ačkoli je Etiopie velmi hornatá, navštívíme v ní i obávanou Danakilskou poušť, jedno z nejnižších (až 116 metrů pod hladinou moře) a nejnehostinnějších míst planety s teplotami nad 50 stupňů Celsia. V ní se seznámíme s nomády, bojovnými kušitskými Afary, kteří ještě nedávno s radostí kastrovali poražené protivníky. Ale nevynecháme například ani legendární Harar, po staletí nezávislý muslimský městský stát s největší koncentrací mešit na světě, kde vstup nevěřících trestali smrtí, či památky záhadné Aksúmské říše, s nálezem údajně nejstaršího železného odlitku na zeměkouli. 03.09. 16:45 03.09. 17:15
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 03.09. 17:15 03.09. 17:42
Černé ovceSLEVOVÝ KLUB - Koupil si zařízení, které mu mělo zlepšit sluch. To ale nefungovalo. Když chtěl vrátit peníze, firma přestala komunikovat. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 03.09. 17:42 03.09. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 03.09. 18:00 03.09. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 03.09. 18:25 03.09. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 03.09. 18:55 03.09. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 03.09. 19:00 03.09. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 03.09. 19:50 03.09. 19:59
Losování SAZKAmobil šanceŽánr: kviz / soutěž; HDTV 03.09. 19:59 03.09. 20:01
LabyrintJiří Langmajer, Lenka Vlasáková, Miroslav Donutil a Petr Stach v hlavních rolích premiérové třetí řady kriminálního seriálu pátrají po pachateli záhadných vražd a únosů. Dále hrají: V. Freimanová, V. Kratina, Žánr: detektivka / krimi / thriler; Věk: 15+; D. Švehlík, D. Nesvačilová, M. Dalecký, R. Hájek, L. Krbová, B. Srncová a další. Scénář P. Hudský. Kamera M. Šec. Režie J. Strach.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Major Remeš (J. Langmajer) přijíždí spolu s novou kolegyní Ester (L. Vlasáková) k případu vraždy podnikatele v zemědělství Pánka. Ten i jeho dospělý syn zmizeli cestou do práce i s autem. Po týdnu našel farář v moravské vesničce jeho zvláštně upravenou mrtvolu na oltáři. V Remešově týmu jsou i nováčci Viktor (P. Stach) a Bára (D. Nesvačilová), kteří spolu s místním policistou Jonášem (D. Švehlík) vytipují možné pachatele. Zajímavý je pro ně jen hrobník František Koláčný (M. Pospíchal), který nemá alibi a Pánkovi staršímu v minulosti často vyhrožoval. Mladý Pánek (R. Hájek) se ocitá v tajemném podzemí, v cele připomínající středověké vězení. Brzy poté se v kobce objeví další osoba - podnikatelka a mecenáška Svobodová (L. Krbová). Ani jeden netuší, kde jsou a co s nimi bude. Zhruba ve stejnou dobu v jiné vesnici poblíž Brna spáchá za pomoci svého muže (V. Kratina) fingovanou sebevraždu paní Stolařová (V. Freimanová). Poté, co je odvezena na psychiatrii, se zde seznámí s tichým chlapcem Adamem (M. Valenta). Ten se před několika týdny objevil na kraji Brna, byl od krve, nemluvil a v nemocnici stále jen kreslí obrázky. Jestli spolu tyto případy mohou nějak souviset, policisté netuší. Všechno zatím vypadá jen jako podivuhodná shoda okolností. 03.09. 20:01 03.09. 21:02
Manu a Matěj na cestě do ŘímaPremiérová bláznivá cooking show, ve které po Itálii cestují, vaří a baví průvodci Emanuel Ridi a Matěj Ruppert. Režie M. Herz. HDTV|Zvukový popis|Zpěvák Matěj Ruppert s kuchařem Emanuelem Ridim vyrážejí na gastronomický tah po Itálii. Bláznivý cestopis pro milovníky dobrého jídla a pití s přiznanými nesnázemi z putování našich poutníků. Konfrontace vytříbené chuti s kuchyňskými tradicemi české kotliny. Objevování italských regionů s jejich kulinářskými specifiky a mimořádnostmi, to vše od Alp až po Řím, kam, jak Matěj s oblibou připomíná, přece vedou všechny cesty. 03.09. 21:02 03.09. 21:32
Reportéři ČTŽánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 03.09. 21:32 03.09. 22:12
Výsledky losování Šťastných 10Žánr: kviz / soutěž; HDTV 03.09. 22:12 03.09. 22:16
Kriminalista IV, Otevřené dveře, Kriminalist IV, DerSympatický policista jde s ohromující důkladností po stopách každého případu. Německý kriminální seriál (2006-17). Hrají: Ch. Berkel, J. Polleyová, T. Jacobs, A. Holfelderová, Žánr: detektivka / krimi / thriler; N. Nelleßen, L. Kunz, H. Müllerová a další. Režie Züli Aladag.|HDTV|Pod mostem v okolí nechvalně proslulého berlínského říčního kanálu je nalezeno tělo mladého narkomana. Na jeho těle nejsou známky cizího zavinění a vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o typický případ předávkování. Komisař Schumann ale od samého začátku vyšetřování pochybuje, že se jednalo o nešťastnou náhodu. Jeho podezření ještě zesílí ve chvíli, kdy zjistí, že na stejném místě byli nalezeni další dva mladíci. Příčinou smrti bylo vždy předávkování smrtelnou směsí pervitinu a heroinu. Po několika dnech přibyde další oběť a všem je jasné, že začíná pátrání po sériovém vrahovi. Všechny oběti měly společnou minulost a zároveň se jednalo o drogové dealery ve službách stejného gangu. Posledním přeživším z této skupinky dealerů je Max,
Autor:
Prima - 03.09.20180

Prima - 03.09.2018

Televizni program na 03.09.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Vraždy v MidsomeruZahrada panství byla vždy místní pýchou a raritou. Nová majitelka ji chtěla komerčně využívat - a šéfinspektor Barnaby teď musí vyšetřovat její vraždu... Britský kriminální seriál (2000). Hrají J. Nettles, D. Casey, L. Howardová, J. Wymarková, M. Tyzacková a další 03.09. 01:55 03.09. 04:00
Upovídaná láskaKathrin je rozvedená žena ve středních letech, která má asi o deset let mladšího přítele. Pracuje jako reportérka a vše klape, jak má, dokud jednoho dne nedostane zvláštní lék, po kterém už nedokáže lhát. To ale roztočí kolotoč událostí, kvůli kterým může přijít o práci i partnera... Německá romantická komedie (2015). Hrají B. Zimmermannová, Ch. M. Ohrt, E. Bauder a další. Režie G. Henman 03.09. 04:00 03.09. 05:26
Přestávka ve vysílání 03.09. 05:26 03.09. 06:20
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 03.09. 06:20 03.09. 06:40
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 03.09. 06:40 03.09. 07:05
JetelínBelka shání práci, ale nemá úspěch. O životě normálních lidí má totiž dost zkreslené představy. Myslí si, že v každém povolání jde především o to využít svůj sex-appeal. Další příběh z cyklu bláznivých mikrokomedií o sousedech ze vsi Jetelín. Hrají J. Ježková, R. Genzer, J. Šťastný, J. Hána, L. Molínová, M. Procházková, L. Benešová, A. Chocholatá a další. Režie M. Kopp (Premiéra) 03.09. 07:05 03.09. 07:55
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 03.09. 07:55 03.09. 08:50
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 03.09. 08:50 03.09. 09:20
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 03.09. 09:20 03.09. 10:20
Inga Lindström: Letní romanceAnna vede zdánlivě perfektní život. Žije v malebném městečku, chodí s pohledným lékárníkem, který ji velmi miluje, a společně vedou prosperující podnik. Přesto není ve vztahu úplně šťastná a Bertilovo neustálé naléhání kvůli svatbě ji vede k tomu, že odejde ucházet se o práci na výletní lodi. Při cestě na přijímací pohovor dojde k malé nehodě, při které se seznámí se šaramantním Robertem... Německý romantický film (2005). Hrají Ch. Beyerhausová, F. Fitz, E. Weisgerberová a další. Režie O. Dommenget 03.09. 10:20 03.09. 12:15
Polední zprávy 03.09. 12:15 03.09. 12:25
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 03.09. 12:25 03.09. 13:25
Poslední poldaMickovi se někdo pokusil unést dceru. Začíná být zřejmé, že nešlo o výkupné, ale o něj... Německý kriminální seriál (2013). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další (Premiéra) 03.09. 13:25 03.09. 14:25
Komisař Rex IV (6) -ST -W -HDMistrné maskování obličeje může oklamat lidský zrak, ale nikdy neošálí Rexův čich... Německý kriminální seriál (1997). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner, G. Zemann a další 03.09. 14:25 03.09. 15:30
Komisař Rex IV (7) -ST -W -HDTentokrát je okruh podezřelých značně široký - zavražděný tu zanechal vdovu, syna a 48 milenek... Německý kriminální seriál (1997). Hrají T. Moretti, W. Bachofner, H. Weixelbraun, G. Zemann a další 03.09. 15:30 03.09. 16:35
Odpolední zprávy 03.09. 16:35 03.09. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 03.09. 16:50 03.09. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 03.09. 17:50 03.09. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 03.09. 18:55 03.09. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 03.09. 19:40 03.09. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 03.09. 19:55 03.09. 20:15
Modrý kód (114) -ST -W -HDPremiérový díl oblíbeného seriálu. Jste na urgentním příjmu. Začíná boj o život. Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí (2018). David kvůli naléhavé operaci nechává otce doma s ošetřovatelkou a jede do nemocnice. Stav profesora Hofbauera se zatím nečekaně zhorší. Hrají S. Laurinová, M. Němec, R. Zach, I. Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička, M. Procházková, T. Měcháček, O. Rychlý, J. Rosák, S. Nováková, E. Burešová a další. Režie J. Polišenský (Premiéra) 03.09. 20:15 03.09. 21:30
Ano, šéfe!Majitel hospody Vídeň, Arnošt Petráň, zkusil za svůj život ledacos. Dokonce se vydal i na dráhu zločinu. Teď už ale napravený padělatel peněz seká latinu a vede hospodu v Luži. Je kuchař-amatér, tak zkouší vařit vše, co mu kdo doporučí nebo co kde ochutná. A navíc je přesvědčen o tom, že jen on má pravdu. Dokáže Šéfa poslechnout? (Premiéra) 03.09. 21:30 03.09. 22:50
V.I.P. vraždyDalší případ detektiva Berana a spisovatelky Klaudie Wolfové odstartuje nález těla finalistky soutěže Miss Veroniky Hejdukové, které vrah vyjmul vnitřní orgány. Brutální a hrůzný čin nevypadá na běžnou vraždu a luxusní pánské sako zařadí mezi podezřelé i Klaudiina bratra Leoše. Není jasné, zda za smrtí krásné dívky stojí řádění sadistického psychopata nebo jen nelítostný konkurenční boj mezi dravými adeptkami soutěže krásy. Detektivní seriál (2016). Hrají S. Norisová, P. Děrgel, M. Vladyka, M. Myšička, J. Sedláčková, J. Révai, L. Frej, V. Petrová, J. Hána, J. Stryková a další. Režie J. Fuit 03.09. 22:50 04.09. 00:05

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Portrét láskyApril je úspěšná módní fotografka, která získala životní příležitost pracovat v Paříži. Její rozhodnutí ale ovlivní láska jejího života, kterou už roky neviděla... Americká romantická komedie (2014). Hrají B. Williamsová, C. Carmichaelová, J. Dohring a další. Režie K. T. Donaldson 03.09. 18:10 03.09. 20:00
Přestávka ve vysílání 03.09. 03:09 03.09. 06:05
27 šatůIdealistická romantička Jane (Katherine Heiglová) je obětavá společnice všech svých kamarádek - nevěst. Její velký den je však v nedohlednu. Šéf, do kterého je až po uši zamilovaná, se rozhodně ženit nechce. Tedy do chvíle, kdy potká její sestru... Americká romantická komedie (2008). Dále hrají J. Marsden, B. Kerwin, J. Greerová a další. Režie A. Flatcherová 03.09. 20:00 03.09. 22:20
Armáda temnotMladík Ash se pomocí kouzla dostane do středověké minulosti. Jeho úkolem je nalézt Knihu mrtvých. Pomocí ní bude moct zničit příšery, které tu řádí, a vrátit se zpátky do současnosti... Americký horor (1992). Hrají B. Campbell, E. Davidtz, M. Gilbert a další. Režie S. Raimi 03.09. 22:20 04.09. 00:25
Unesená v IstanbuluKdyž Nick Tschiller zjistí, že se jeho nezvěstná dcera ztratila v Istanbulu, tak za ní vyrazí a hodlá ji přes jakékoli nebezpečí dostat zpátky. Ve městě se střetává se zkorumpovanou policií a tureckou mafií, jejíž ozbrojení muži používají zbraně i na veřejnosti. Nick musí využít všechny své policejní zkušenosti, aby dívku unesenou mafií zachránil... Německý kriminální film (2016). Hrají T. Schweiger, F. Yardim, L. Schweigerová a další. Režie Ch. Alvart (Premiéra) 03.09. 01:10 03.09. 03:09
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2017) (Premiéra) 03.09. 06:05 03.09. 06:35
Tlapková patrolaKluk Ryder vede psí smečku záchranářů známou jako Tlapková patrola. Společně plní zapeklité úkoly, aby ochránili pobřežní městečko před zkázou... Kanadský animovaný seriál (2013) 03.09. 06:35 03.09. 07:05
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 03.09. 07:05 03.09. 07:20
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 03.09. 07:20 03.09. 08:05
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 03.09. 08:05 03.09. 09:05
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 03.09. 09:05 03.09. 10:10
Den nezávislostiLidé vždy doufali, že nejsou ve vesmíru sami, ale po příchodu "návštěvníků" litují, že tomu tak není. Vetřelci totiž mají jediný cíl: NIČIT! Americký sci-fi thriller (1996). Hrají W. Smith, J. Goldblum, B. Pullman, M. McDonnellová a další. Režie R. Emmerich 03.09. 10:10 03.09. 13:15
Květy válkySarabeth už poměrně dlouho žije sama se svojí dcerou Melody, protože její muž odešel bojovat do občanské války. Jednoho dne vypukne bitva přímo u jejich domu a Sarabeth najde ve sklepě zraněného nepřátelského vojáka. Ošetří ho a brzy mezi nimi vzplane láska. Ale válka dokáže být plná nástrah... Americký romanticko-válečný film (2011). Hrají Ch. Ricciová, J. Gedrick, G. Popaová, T. Berenger a další. Režie S. Rodnunsky 03.09. 13:15 03.09. 15:20
Smrtonosná past 1Newyorský policista Bruce Willis přijel do Los Angeles navštívit manželku, která je zrovna na firemním vánočním večírku. Mrakodrap však obsadí ozbrojení muži a chtějí vyloupit trezor. Plán mají vypracovaný do posledního detailu. Jen s jedinou maličkostí nepočítali - s Brucem... Americký akční film (1988). Dále hrají A. Godunov, A. Rickman a další. Režie J. McTiernan 03.09. 15:20 03.09. 18:10

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Top Gear 2010Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2009). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 03.09. 11:00 03.09. 12:15
FuturamaFry zjistí, že má na zadku vytetovaného Bendera. Netuší ale, že nevinný obrázek může mít celovesmírné následky... Americký kultovní animovaný seriál (2007) 03.09. 12:15 03.09. 12:40
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2002 - 2003) 03.09. 12:40 03.09. 13:10
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2002 - 2003) 03.09. 13:10 03.09. 13:30
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 03.09. 13:30 03.09. 13:45
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2002 - 2003) 03.09. 13:45 03.09. 14:15
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2002 - 2003) 03.09. 14:15 03.09. 14:45
Těžká dřinaTohle není jenom nějaká špinavá práce, tohle je opravdu těžká dřina! Co mimořádného jde zažít tam, kde se tvrdě maká 03.09. 14:45 03.09. 15:15
RE-PLAYHerní magazín o novinkách na počítačové scéně. Recenze, rozhovory, novinky, triky, preview... Přesně to, co máte rádi a na co čekáte. Hrajte s námi! 03.09. 15:15 03.09. 15:50
FuturamaMimozemští podvodníci chtějí využít cestování časem, jehož tajemství má Fry vytetované na zadku. Jde jim o historicky nejcennější památky Země, které mají v úmyslu ukradnout přímo z dějin. Fry proto unikne zpět do 20. století. A přeprogramovaný Bender je vyslán, aby ho zabil... Americký kultovní animovaný seriál (2007) 03.09. 15:50 03.09. 16:10
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru.
Autor:
0

Herečka Andrea Hoffmannová se představí po boku Jiřího Langmajera v nové komedii Po čem muži touží. Do kin vstupuje 20. září

Po před­loň­ské spo­lu­prá­ci na fil­mu Pohádky po Emu ztvár­ni­la hereč­ka Andrea Hoffmannová svo­ji dru­hou roli ve fil­mu reži­sé­ra Rudolfa Havlíka. Komedie Po čem muži tou­ží pod­le scé­ná­ře, na kte­rém Havlík spo­lu­pra­co­val se spi­so­va­tel­kou Radkou Třeštíkovou, vstu­pu­je do kin 20. září a Andrea Hoffmannová v ní před­sta­vu­je roli Jitky, exman­žel­ky hlav­ní­ho hrdi­ny Karla Krále v podá­ní Jiřího Langmajera.

„S reži­sé­rem Rudou Havlíkem jsem pra­co­va­la podru­hé a opět to byla moc pří­jem­ná spo­lu­prá­ce. Je fajn, když se herec s reži­sé­rem zna­jí a nemu­sí si k sobě hle­dat ces­tu. Rozdíl ve spo­lu­prá­ci opro­ti natá­če­ní Pohádek pro Emu byl obrov­ský – teh­dy jsem měla epi­zod­ní roli, kdež­to ve fil­mu Po čem muži tou­ží už moje posta­va musí fun­go­vat během celé­ho pří­bě­hu, tudíž míra zod­po­věd­nos­ti je mno­hem vět­ší,“ říká Andrea Hoffmannová a pochva­lu­je si i spo­lu­prá­ci s ostat­ní­mi her­ci. „Pokaždé vní­mám jako zají­ma­vý záži­tek a pří­nos, když se na pla­ce mohu setkat s nový­mi kole­gy. Mého fil­mo­vé­ho exman­že­la Jiřího Langmajera pova­žu­ji za výbor­né­ho her­ce a nesku­teč­né­ho pro­fí­ka. Hrálo se mi s ním výbor­ně,“ při­zná­vá Hoffmannová.

A jak by se jí v reál­ném živo­tě zamlou­va­la mož­nost, kte­rou ve fil­mu zaži­je hlav­ní hrdi­na – převtě­le­ní se do oso­by dru­hé­ho pohla­ví? „Myslím, že by to bylo pří­nos­né. Svět mužů a žen je nato­lik roz­díl­ný, že  bychom se  tře­ba navzá­jem lépe pocho­pi­li, kdy­by tato mož­nost šla. A mož­ná bychom si pře­sta­li vytvá­řet před­sud­ky nebo dělat rych­lé sou­dy o dru­hém pohla­ví.“

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Rudolf Havlík s Radkou Třeštíkovou vyprá­vě­jí v novém fil­mu s humo­rem a nad­sáz­kou pří­běh o věč­ném sou­pe­ře­ní muž­ské­ho a žen­ské­ho svě­ta. Hlavním hrdi­nou sním­ku Po čem muži tou­ží je cha­risma­tic­ký cynik Karel Král v podá­ní Jiřího Langmajera – tro­chu šovi­nis­ta a sar­kas­tic­ký sym­paťák, na kte­ré­ho ženy letí. Pracuje jako šéf­re­dak­tor časo­pi­su pro muže a s ničím se moc nemaz­lí. Jeho osob­ní život však není zrov­na pří­kla­dem vyrov­na­nos­ti. S exman­žel­kou v podá­ní Andrey Hoffmannové hádá nejen kvů­li sedm­nác­ti­le­té dce­ři Julii, kte­ré Karel leze krkem kvů­li své­mu cho­vá­ní.

Karlův nezá­vaz­ný způ­sob živo­ta jed­no­ho dne dosta­ne hned něko­lik ran. Přijdeo prá­ci, z níž ho vyho­dí kvů­li prů­švi­hům a pokle­su pro­dej­nos­ti časo­pi­su, býva­lá man­žel­ka a dce­ra ho opět naštvou, nezná­má žena mu nabou­rá auto a na jeho mís­to je dosa­ze­na pohled­ná mla­dá šéf­re­dak­tor­ka. Karel je na dně a spo­leč­ně s nej­lep­ším kama­rá­dem Čestmírem to vyře­ší po chlap­sku – opi­je se a v dob­ro­druž­né noci si pře­je, aby se stal ženou, pro­to­že „žen­ský to mají v živo­tě mno­hem jed­no­duš­ší a on je na tom kvů­li nim bíd­ně.“ Ráno se Karel pro­bu­dí, a už to není Karel…

Vedle Jiřího Langmajera a Andrey Hoffmannové se ve fil­mu Po čem muži tou­ží obje­ví řada zná­mých her­ců a here­ček – Táňa Pauhofová, Matěj Hádek, Jiří Havelka, Sara Sandeva, Oldřich Navrátil, Lenka Vlasáková, Lucie Polišenská, Pavla Tomicová, Lucie Šteflová, Naďa Konvalinková, Ester Kočičková, Jakub Volák a dal­ší.

Natáčení pro­bí­ha­lo letos v břez­nu a dub­nu v praž­ských loka­cích, na něko­lik dní štáb zaví­tal také do hote­lu Podlesí neda­le­ko Hlinska, jehož sou­čás­tí je Pohádková ves­nič­ka.

Producentem fil­mu Po čem muži tou­ží je spo­leč­nost Fénix Film Dany Volákové
a Michaly Flenerové, kte­rá již s Rudolfem Havlíkem pro­du­ko­va­la film Pohádky pro Emu.

Autor:
NOVA - 03.09.20180

NOVA - 03.09.2018

Televizni program na 03.09.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Můj přítel MonkPři vyšetřování vloupání do obchodu s elektronikou nachází pan Monk záhadný vzkaz, který ho přiměje odjet do kamenosochařského obchodu. Tam naráží na Franka Nunna, který dal kdysi bombu do auta Monkovy ženy Trudy. Nunn mu nechce prozradit, kdo ho najal, a Monk na něj vytáhne zbraň. Padne výstřel a Nunn je mrtvý. Monka zatknou, přestože tvrdí, že on nestřílel. Cestou od soudního slyšení do vazební věznice se Monkovi podaří uprchnout a vypátrat, že za vsím stojí šerif Rollins. Monkovi se podaří zjistit, že mu vyměnil hlaveň pistole, Nunna zastřelil sám, a když Monk ležel tváří k zemi, vrátil původní hlaveň na Monkovu pistoli. Pan Monk tedy ví, jak k zločinu došlo, ale nezná Rollinsův motiv. Volá kapitánu Stottlemeyerovi a dává si s ním schůzku na molu. Monk zjišťuje, že je tam policejní komando, a vytahuje zbraň. Stottlemeyer na něj střílí a Monk padá z mola do moře. Šestá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2007). 03.09. 14:05 03.09. 15:00
Můj přítel MonkPan Monk se pod jménem Leland Rodriguez uchýlí do Nevady a je zaměstnaný v myčce aut. Když náhodně vyřeší případ zabití silničního dělníka a noviny o něm píší jako o "Columbovi z myčky", musí Stottlemeyer přiznat truchlíci Natalii i Disherovi, že Monk žije. Natalie se za ním spontánně vydává, ale sleduje ji šerif Rollins. Monk s Natalií mu unikají a Monk se dostává na stopu rozsáhlého spiknutí, na jehož počátku byla vražda jeho ženy Trudy. Šestá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2007). 03.09. 15:00 03.09. 15:55
Kriminálka Las VegasV podzemních garážích jednoho z kasin je nalezen mrtvý muž. Policisté pomocí průmyslových kamer, které jsou v garážích umístěné, najdou vraha. Po zatčení muž napadne policisty a v následné bitce zemře na selhání srdce. Při prohlížení motelu, kde byl ubytován, jsou nalezeny kosti mladé ženy... Americký seriál (2003). Hrají W. L. Petersen, M. Helgenberger, G. Dourdan, J. Fox, G. Eads, P. Guillfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall a další. 03.09. 15:55 03.09. 16:57
Odpolední Počasí 03.09. 16:57 03.09. 17:00
Kriminálka Las VegasCatherine a Sára vyšetřují mrtvého, který se zprvu jevil jako transvestita. Při pitvě vyšetřovatelky odhalí, že muž pracoval jako klaun. Grissom, Nick a Warrick vyšetřují vraždu muže mezi bezdomovci. Zjistí, že muž byl pracovníkem sociální služby z centra pro drogově závislé. Americký seriál (2003). Hrají W. L. Petersen, M. Helgenberger, G. Dourdan, J. Fox, G. Eads, P. Guillfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall a další. 03.09. 01:40 03.09. 02:25
Odpolední Televizní noviny 03.09. 17:00 03.09. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 03.09. 17:25 03.09. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Wehrenberg Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 03.09. 18:25 03.09. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 03.09. 19:30 03.09. 20:20
SpecialistéV zábavním parku se ztratily dvě děti. Oddělení Specialistů je povoláno kvůli podezření, že čin mohl spáchat jejich biologický otec, který má s dětmi po rozvodu povolen pouze asistovaný styk a už jednou se údajně o jejich únos pokusil. Kamerový záznam ukáže, že děti ze zábavního parku odlákal kdosi v převleku piráta. Další vyšetřování odhalí nejen komplikované vztahy mezi bývalými manžely, ale také nečekaný motiv, který zůstal doposud utajen. Nový český kriminální seriál (2018). Hrají D. Prachař, J. Štafek, Z. Kajnarová, J. Zadražil, L. Krobotová a další. Režie Roman Valentko Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 03.09. 20:20 03.09. 21:20
Kriminálka AndělPrávník a pravidelný zákazník autopůjčovny si půjčí vůz s překvapivým nákladem. V kufru objeví mrtvolu majitele. Policejní vyšetřování je vedeno dvěma směry. Jedním podezřelým je bývalý spolumajitel, kterého se zavražděný zbavil proti jeho vůli, druhým pak mladý mechanik, který zřejmě ví o podivných machinacích s prodejem vozů... Český kriminální seriál z prostředí Prahy (2014). Hrají M. Taclík, D. Švehlík, H. Dvořáková, J. Pidrmanová, Z. Adamovská, M. Stropnický, M. Hofmann a další. Režie J. Fuit. Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 03.09. 21:20 03.09. 22:45
KriminálkaAvery objeví ve svém bytě podivný balíček, který se tam dostal při jejím nedávném stěhování. Když ho otevře, najde v něm uříznutou hlavu neznámé ženy a tablet, na kterém běží záznam z pouliční kamery. Na záznamu jsou poslední okamžiky života dcery Avery před autonehodou. Když agenti začnou video zkoumat, obraz se přemění v živý přenos. Na obrazovce je vidět svázaná Grace Clarková, kamarádka Averyiny dcery. V blízkosti Grace se objeví zločinec Kobra, který začíná s Avery a jejími detektivy hrát podivnou hru. Druhá řada amerického kriminálního seriálu (2015). Hrají P. Arquette, J. Van Der Beek, Sh. Moss, Ch. Koontz, H. Kiyoko, T. Danson a další. 03.09. 22:45 03.09. 23:30
Život ve hvězdáchSilné emoce a slzy dojetí, splněná přání a sny, sdílená radost a úsměvy štěstí. Nový pořad, ve kterém hlavní roli máte Vy! 03.09. 02:25 03.09. 02:50
Beze stopyPolicisté hledají ženu v devátém měsíci těhotenství, která nedávno zjistila, že je HIV pozitivní, a teď není k nalezení. Proto se nejdřív zaměří na jejího bývalého milence, který ji nakazil. Brzy se však ukáže, že žena rekapitulovala svůj dosavadní život a přitom zjistila, že jí matka celý život lhala o smrti jejího otce. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (2005). Hrají E. Close, M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Murciano a další. Režie P. Holahanl, R. Zisk. 03.09. 23:30 04.09. 00:25
Snídaně s Novou 03.09. 05:55 03.09. 09:05
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Wehrenberg Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 03.09. 09:05 03.09. 09:55
Dáma a KrálProkop Král zmizel a v zahrádkářské kolonii, kde se kdysi skrýval po krádeži diamantů, je nalezena jeho krev. Policie je bezradná, Lenka Braunová se obává nejhoršího a pouští se do pátrání na vlastní pěst. Postupně odkrývá pozadí případu, do něhož byl Prokop zapleten, a setkává se i s tajemným Milanem, který tvrdí, že je Prokopův přítel. Podaří se Lence zjistit, co se Prokopovi stalo a jaké má Milan skutečné úmysly? Původní český detektivní seriál. Hrají M. Hádek, T. Hofová, M. Donutil, J. Cina, M. Dalecký, A. Linhartová, M. Vávra, D. Punčochář, R. Zach, E. Holubová, R. Kalvoda. Režie L. Hanulák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 03.09. 09:55 03.09. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 03.09. 11:00 03.09. 11:50
Tescoma s chutíDobrá kuchyně s Ivetou Kořínkovou a odbornicí na zdravou výživu, diety a pokrmy pro děti Kristýnou Ostratickou. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 03.09. 11:50 03.09. 12:00
Polední Televizní noviny 03.09. 12:00 03.09. 12:25
Krok za krokemDěti přemluví Franka a Carol, aby se mohly starat o psa sousedům, kteří odjeli na týden na Floridu. Péči o zvíře nezvládají, ale Carol si psa zamiluje. Ten na ni žárlí a nenechá k ní Franka ani přiblížit, což Franka dohání k zoufalství a nepříčetnosti. Jako by to vše nebylo málo, majitelé psa se rozhodnou na Floridě usadit natrvalo. Vše zachrání až noví sousedé, kteří si psa vezmou. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 03.09. 12:25 03.09. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Gábina vyčítá Hanákovi, že jí kvůli riziku další závislosti nedovolí mít dítě. Za jeho zády se objedná na operaci, která jí umožní otěhotnět. Pacient Vykus má trvalé následky a vinu místo protekčního Švarce ponese Frynta. Z Dalibora a Boba Švarce se přesto stanou kamarádi. Trefný chce konečně Babetě říct pravdu o svatbě s Leonou. Kvůli kolapsu kamaráda "Bobra" ale ztratí odvahu. Běla Valšíková předběhne Pantoflíčka a poví Zuzaně, že Šimon Žáček je Pantoflíčkův syn. Čestmír Mázl najde nový způsob obživy, chce si vydělat jako komparsista v historickém filmu. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají T. Kostková, P. Rychlý, J. Šťastný, M. Zounar, M. Stránský, J. Kanyza, Z. Adamovská, S. Nováková, I. Jirešová a další. Režie J. Rezková Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 03.09. 12:50 03.09. 14:05

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Dopisy z Iwo JimyUSA 2007, válečný. Hrají Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Tsuyoshi Ihara , Ryo Kase a další. Režie Clint Eastwood Před jedenašedesáti lety se na Iwo Jimě utkaly americká a japonská armáda. O několik desetiletí později bylo v lávové půdě ostrova objeveno několik stovek dopisů, které dávají anonymním šikům bojujících vojáků tváře a hlasy. Japonští vojáci, kteří jsou odveleni na Iwo Jimu, si uvědomují, že pravděpodobnost návratu z bitevního pole je mizivá. Velitelem obrany je generál Tadamichi Kuribayashi, jehož cesty po Americe mu ukázaly nemilosrdnou tvář války, ale vedly jej i k pochopení toho, jak Američanům v Tichomoří zabránit v další expanzi. Díky jeho nevídané taktice se boje, které si Američané představovali jako rychlou a krvavou porážku, protáhly na čtyřicet dní hrdinné a vynalézavé obrany. Podařilo se to i díky tomu, že bojovníci dokonale zvládli orientaci v prostoru vulkanického ostrova. 03.09. 02:45 03.09. 05:15
Šéfové na zabití 2(Horrible Bosses 2) Mít vlastní firmu může znamenat i velký problém. USA 2014, komedie. Hrají Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Chris Pine, Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jamie Foxx, Kevin Spacey a další. Režie Sean Anders Když už Nick, Dale a Kurt mají až po krk toho, aby se věčně zodpovídali svým nadřízeným, rozhodnou se začít podnikat na vlastní pěst a být šéfy sami sobě. Vymyslí mobilní sprchu, která funguje na bázi automyčky. Vystoupí se svým vynálezem v televizi a ozve se jim firma Hanson. Ale prohnaný investor jim záhy podrazí nohy. Podvedená a zoufalá trojice podnikatelů, bez šance na právní pomoc, zosnuje důvtipný plán únosu investorova dospělého syna, jenž jim má pomoci získat zpět kontrolu nad vlastní firmou. 03.09. 00:45 03.09. 02:45
Flintstoneovi: Mela doby kamenné(The Flintstones & WWE: Stone Age Smackdown) Dokáže Fred Flintstone odvrátit kolosální malér? USA 2015, animovaný. Fred Flintstone přislíbil své ženě Vilmě, že ji vezme na dovolenou. Požádá svého šéfa o mimořádnou zálohu, ale vzhledem k jeho pozdním příchodům a nedisciplinovanosti to šéf odmítá. Hlavou mu bleskne další z jeho šílených nápadů. Rozhodne si je vydělat při sportovním utkání. Fred pak v roli pořadatele vyšle svého nejlepšího kámoše Barneyho do ringu. Davy šílí, peníze za vstupenky se jen hrnou a zájem o celou akci projeví i sám velký McMagma. Dokáže Fred naservírovat publiku zajímavé a napínavé zápasy, nebo ho čeká kolosální malér? 03.09. 05:15 03.09. 06:05
Ohnivá sedla(Blazing Saddles) Slavný excentrik mezi režiséry, Mel Brooks, se tentokrát vydal na Divoký Západ. USA 1974, komedie. Hrají Cleavon Little, Gene Wilder, Slim Pickens, Jack Starrett, Mel Brooks, Harvey Korman a další. Režie Mel Brooks Píše se rok 1874 a na Divokém Západě probíhá stavba železnice. Když při průzkumu terénu narazí na tekuté písky, tak musí trasu změnit. Jedinou možností je, že povede Rock Ridgem - pohraničním městem, kde se každý jmenuje "Johnson". Intrikán a generální prokurátor státu Hedley Lamarr chce koupit pozemky podél nové železniční trasy co nejlevněji, a tak se rozhodne vyhnat obyvatele městečka. Posílá na ně gang desperátů pod vedením svého asistenta Taggarta. Zaskočení obyvatelé městečka požadují, aby byl jmenován nový šerif, protože již několik let ve městě žádný není. Na radu Lamarra je vybrán Bart - černoch pracující na stavbě železnice. Ten měl být původně oběšen za to, že udeřil Taggarta do hlavy lopatou. Lamarr se domnívá, že Bart pohorší obyvatele města natolik, že dobrovolně opustí Rock Ridge a on pak převezme "neposlušné" město. Jenže šerif je důvtipný, a když v městském vězení narazí na opilce a bývalého pistolníka Jima, známého jako "The Kid Waco", začne pracovat na překonáni nevraživosti vůči své osobě. Lamarr zuří, že se mu nedaří zbavit se Barta, a tak se rozhodne zničit Rock Ridge s pomocí armády kriminálníků. Bart má 24 hodin na to, aby
Autor:
TV Barrandov - 03.09.20180

TV Barrandov - 03.09.2018

Televizni program na 03.09.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spolu s námi do světa hvězd a jejich nejbližších Kateřina Brožová a svět výjimečných osobností. Pozvání tentokrát přijal Dalibor Janda s dcerou 03.09. 02:05 03.09. 02:50
Na plac! 03.09. 02:50 03.09. 03:10
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 03.09. 09:30 03.09. 11:05
Klenot.TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 03.09. 11:05 03.09. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 03.09. 12:40 03.09. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 03.09. 13:50 03.09. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 03.09. 14:50 03.09. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 03.09. 15:50 03.09. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 03.09. 17:10 03.09. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 03.09. 18:30 03.09. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 03.09. 19:20 03.09. 20:20
ANO nebo NEV nové soutěžní zábavné hře můžete poměřit své síly s celebritami. Nepůjde jen o znalosti ale i o značnou dávku štěstí. V soutěži plné hodnotných cen, kterou moderuje Vlasta Korec, jde jen o jediné - odpovíte ano, nebo ne? (Premiéra) 03.09. 20:20 03.09. 21:25
INSTINKTY Jaromíra SoukupaDůvěrné a často překvapující odhalení hvězd a osobností v originální diskuzi moderované generálním ředitelem TV Barrandov (Premiéra) 03.09. 21:25 03.09. 22:40
Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad, ve kterém se generální ředitel Jaromír Soukup bude věnovat nejen aktuálním politickým kauzám, ale i těm, se kterými se setkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak bojovat proti těm, kteří vám ubližují 03.09. 22:40 03.09. 23:55
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 03.09. 23:55 04.09. 00:55

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Velkolepé stoletíŽivot v harému znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... První řada tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, F. Ahmet, A. Hafsa Sultan, M. Uzerli, O. Yalabik, N. Aysan a další. Režie M. Okay (101 min) (Premiéra) Turecký seriál o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 03.09. 17:55 03.09. 20:20
Texaský masakr motorovou pilou 3DHeather se dozvídá, že po své babičce zdědila nemovitost v Texasu. Rozhodne se společně s několika kamarády vyrazit na výlet a svůj nově nabytý majetek si prohlédnout. Po příjezdu zjišťuje, že zdědila velkolepé sídlo. Hrůza, která se ukrývá ve sklepení, na své objevení ale teprve čeká... Americký horor (2013). Hrají A. Daddario, Th. Barry, Sh. Sipos, T. Songz a další. Režie J. Luessenhop (89 min) Šílenec Jed Sawyer se po další z nevydařených vražd ukrývá v rodinném sídle Carsonů a Sawyerů, kde ho objeví místní šerif Hooper a vyzývá rodinu k jeho vydání. Ta však odmítá. Spravedlnost vezme do vlastních rukou parta místních lidí, která dům zapálí a rodinu téměř celou postřílí. Na spáleništi je nalezena malá holčička, kterou si odnese jeden z mužů. Holčička dostane jméno Heather a o svém původu se dozví až o mnoho let později. Když Heather dostane oznámení o úmrtí své babičky Verny Carsonové, tak se svým přítelem Ryanem a pár kamarády odjede do rodinného sídla, kde na ni čeká právník Farnsworth s klíči a dopisem od babičky. Cestou se zastaví na benzinové pumpě a ještě přiberou stopaře Darryla. Celá skupinka kromě Darryla se vydává na nákupy do města. Ten hodlá vykrást dům a zmizet. Objeví však podivné dveře ve vinném sklípku a spolu s nimi i Jeda... 03.09. 00:35 03.09. 02:35
Barbara WoodJoanna přichází do divočiny Queenslandu, aby našla tajuplné rodinné dědictví. Německá romantická mini-série (2001). Hrají A. Kamp-Groeneveld, H. Krüger Jr., M. Ahrens, H. Blank, A. Brendler a další. Režie H. Ulmke (85 min) (Premiéra) Příběh na motivy Barbary Wood. Joanna přichází do divočiny Queenslandu, kde zdědila po matce půdu. Mezi lidmi však kolují různé řeči. Přeci jenom, je konec devatenáctého století a lidé ještě věří různým povídačkám. Podle nich je půda prokletá, i když vlastně nikdo pořádně neví, kde se to prokteté území nachází. Ale možná Joanna našla někoho, kdo jí pomůže. Eric je farmář a pěstuje cukrovou třtinu a právě na nádraží čeká na malého synovce, o kterého se bude starat po smrti jeho matky. Vystrašený chlapec je těžký oříšek a Joanna se nabídne, že se chlapce ujme. Za odměnu jí Eric pomůže najít její tajuplné dědictví. 03.09. 20:20 03.09. 22:10
Emilie Richards: Čas odpuštěníZe zoufalství kdysi opustila svůj domov na ostrově s nadějí začít nový život. Teď se vrací zpět jako bohatá žena s touhou pomstít se... Německý romantický film (2010). Hrají J. Klinge, P. Brenninkmeyer, G. Dohm, P. Webster, J. M. Köhler, O. Franck a další. Režie O. Dommenget (89 min) Je to deset let, co Julianna Mason odešla z Nového Zélandu a opustila svého muže Sheridana Graye. Jeho rodiče byli od začátku proti jejich vztahu a Julianně udělali ze života peklo. Jejího otce připravili o půdu, a on pak uhořel ve vlastním domě - ze založení požáru byl nařčen Juliannin bratr Trevor. Julianna byla tehdy ve vysokém stupni těhotenství. O dítě přišla, vztah s Greyem byl v troskách. Julianna opustila bez rozloučení ostrov a vydala se hledat nový život. V Kalifornii vybudovala se svým bratrem úspěšnou firmu, stala se majitelkou vinařského retězce, tajně odkoupila majetkové podíly Sheridanových, a nyní se chystá převzetí jejich firmy. Deset let snila o pomstě, ale na místě zjišťuje, že leccos je trochu jinak, než myslela, a že se svým vztahem ke Gayovi není vyrovnaná. Pochopí, že pomsta by jí štěstí nepřinesla... 03.09. 22:10 04.09. 00:10
Bez důkazuChytrý a šarmantní šéfinspektor a jeho kolegyně jsou neporazitelnými bojovníky proti zločinu. Závěr německého krimi seriálu (2002). V hlavních rolích Henning Baum a Elena Uhlig Chytrý a šarmantní šéfinspektor Leo a jeho upřímná, ale chaotická kolegyně detektiv Nina. Oba mají obrovský smysl pro humor, a když ho tito dva mazaní vyšetřovatelé spojí s dalšími schopnostmi, stanou se neporazitelnými bojovníky proti zločinu. Ačkoli se i ty nejsložitější případy prakticky vyřeší samy, když jsou konfrontovány s jejich důvtipem a železnými nervy, stále mají před sebou velkou výzvu - dokázat zda jsou opravdu týmem snů : Když je Nina vyhozena z bytu, nastěhuje se "dočasně" do Leova bytu. 03.09. 02:35 03.09. 03:35
Konec vysílání 03.09. 05:10 03.09. 05:45
Matlock IX (11,12)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Devátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). V hlavních rolích A. Griffith, C. Huston, D. Roebuck a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 03.09. 05:45 03.09. 07:45
Zákon a pořádekZískat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 03.09. 07:45 03.09. 09:20
Zákon a pořádekZískat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 03.09. 09:20 03.09. 10:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 03.09. 10:20 03.09. 12:00
Live Teleshopping 03.09. 12:00 03.09. 13:55
Matlock IX (13,14)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Devátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). V hlavních rolích A. Griffith, C. Huston, D. Roebuck a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 03.09. 13:55 03.09. 15:55
Doktor z hor (91,92)Příběhy venkovského lékaře z tyrolského Sonnensteinu. Oblíbený německý seriál (1992-1997). Hrají G. Lippert, H. Krassnitzer, A. Zagaria, E. Fuchs, M. Guggenberger a další Příběh lékaře, který se ožení s dcerou horského zvěrolékaře, ale odmítne praxi v alpské vesnici a jde za kariérou do Mnichova. Nešťastnou náhodou přijde jeho manželka při autonehodě o život a tchán mu tuto událost dává za vinu. Dojde k rozkolu, který vyústí téměř ze strany zvěrolékaře (tchána) v nepřátelství. Usmíření těch dvou zařídí hospodyně zvěrolékaře a přiláká zetě lékaře, aby začal praxi u nich na horách. Vlivem laviny přijde lékař o život a místo něj nastoupí nový mladý lékař a vesnice tak konečně získala opět svého lékaře, který poskytuje všestranné služby obyvatelům hor tak, jak je to běžné odjakživa u venkovských lékařů. 03.09. 15:55 03.09. 17:55
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor: