Denní archiv Září 2, 2018

0

Štěpán Kobliha není žádná bábovka - vyzraje Štěpán na učitelku Hrozivou - zachrání svoje unesené rodiče?

 

Štěpán a hro­zi­vá uči­tel­ka Hrozivá - Štěpán psal rodi­čům, kte­ří byli v Indii, ve kte­rém jim napří­klad poví­dal o tom, že jeho spo­lu­žák Ráma ho učí vázat tur­ba­ny. Postěžoval si, že mu to zatím pří­liš nejde. Chtěl se to nau­čit i pro­to, že počí­tal s veče­ří u maha­rádži, na kte­rou ho máma s tátou vez­mou, tak aby neu­dě­lal něja­kou ostu­du. Když dopis ukon­čil, tak ješ­tě pře­mýš­lel, co by napsal, ale vtom se ozval křik a tak toho nechal. Křičel na něj jeho fran­couz­ský spo­lu­žák Nicolas, kte­rý měl s češ­ti­nou znač­né potí­že. Nicolas pro­sil, aby mu Štěpán půj­čil pro­pis­ku, jinak nena­pí­še test. Půjčil mu kou­zel­nou pro­pis­ku.

Najednou klu­ci pocí­ti­li chvě­ní. To neby­lo zemětře­se­ní - jen se blí­ži­la uči­tel­ka Hrozivá, jejíž jmé­no vypo­ví­da­lo o ní samot­né sku­teč­nou prav­du. Když při­šla, tak se dětí zepta­la, jest­li mají už test hoto­vý, avšak ne nor­mál­ně - titu­lo­va­la je slo­vem smra­di. Děti zaký­va­ly, že ano a tak uči­tel­ka Hrozivá sbí­ra­la tes­ty. Štěpán byl v mdlo­bách, když pro­chá­ze­la oko­lo něj - straš­ně jí smr­dě­ly nohy. Štěpán se sám pro sebe usne­sl, že s tím musí něco udě­lat, pro­to­že se to nedá vydr­žet a hra­ni­čí to až s týrá­ním. Naštěstí už zvo­ni­lo a tak se klu­ci vyří­ti­li ven.

Štěpán a ukra­de­ný dia­mant - Štěpán letěl do Indie za rodi­či, když mu v jed­nu chví­li ozná­mi­li nemi­lou novi­nu - mámu s tátou unes­li z par­ku, když cvi­či­li jógu. Štěpán byl vel­mi roz­či­le­ný s tím, jak je to mož­né. Jeho kama­rád Ráma ho utě­šo­val, že je najdou - konec­kon­ců jeho tatí­nek byl nej­vět­ší hla­voun v celé zemi. Když Štěpán a ostat­ní vystou­pi­li z leta­dla, tak nased­li do limu­zí­ny, kte­rá je ved­la celým měs­tem, až k palá­ci samot­né­ho maha­rádži. Když po dost dlou­hé ces­tě dosta­li do palá­ce, tak se Ráma se vše­mi hned vítal, konec­kon­ců v palá­ci vyrůs­tal, tak na tom neby­lo nic div­né­ho, avšak Štěpána zají­ma­lo jen to, jak zachrá­nit rodi­če.

 

Strašně čti­vé dva pří­běhy v jed­né kni­ze. Ilustrace tu nejsou sko­ro žád­né, avšak to neva­dí, pro­to­že to plně vykom­pen­zu­jí oba pří­běhy. Obálka moc hez­ky udě­la­ná, hodí se napros­to doko­na­le ke kni­ze. Doporučuju ke čte­ní. Má 168 stran.

  • Autor: Iva Gecková
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní:20. 06. 2018
Autor:
0

Můj osmašedesátý 2. 9. v 17.50 hodin na ČT2

Jak moc podob­né je dneš­ní poli­tic­ké dění s udá­lost­mi roku 1968?

Dokázali bychom brá­nit demo­kra­cii, kdy­by dnes při­šla voj­ska pěti armád? Režisér Zdeněk Tyc se ptá žijí­cích pamět­ní­ků, odváž­ných foto­a­ma­té­rů, his­to­ri­ků, odbor­ní­ků na česko-ruské vzta­hy i dneš­ních tvá­ří tele­viz­ní­ho a roz­hla­so­vé­ho zpra­vo­daj­ství. Unikátní doku­men­tár­ní film při­ná­ší dosud nezve­řej­ně­né foto­gra­fie z inva­ze i zážit­ky těch, kdo je poří­di­li, a his­to­ric­ké téma spo­ju­je se sou­čas­ným poli­tic­kým děním na domá­cí i zahra­nič­ní scé­ně.

scé­nář a režie: Zdeněk Tyc námět: Zuzana Šimůnková Trávníčková dra­ma­tur­gie: Zuzana

Šimůnková Trávníčková, Jana Hádková kame­ra: Tomáš Kresta výkon­ný pro­du­cent: Jiří Vlach

pro­du­cent: Česká tele­vi­ze kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Alena Müllerová vystu­pu­jí: Daniela Písařovicová, Lucie Výborná, Margarita Anakovskaya, Jana Peroutková, Zuzana Studenovská, Marek Orco Vácha, Robert Riedl mlad­ší, Robert Riedl nejmlad­ší a další

Autor:
kitten-osment.png0

Akta X – S11E06 – Kotě (Haley Joel Osment vs. Mitch Pileggi)

Lesy. Existuje vůbec něja­ká krás­něj­ší smrt, než smrt v lesích, nej­lé­pe rukou něja­ké­ho rafi­no­va­né­ho sadis­tic­ké­ho mani­aka? Troufám si tvr­dit, že ne, a pro utvr­ze­ní v tom­to pře­svěd­če­ní v minu­los­ti mno­hé vyko­na­la sama Akta X. Snaží se v tom pokra­čo­vat i šes­tá epi­zo­da nové řady, kte­rá by se ráda sta­la novou Detour, ale v mno­ha ohle­dech bohu­žel kri­tic­ky selhá­vá.…

Autor: