Denní archiv Září 1, 2018

Co mu pomohlo?...0

Co mu pomohlo?...

Co mu pomoh­lo?

Jak se Vojta Drahokoupil chys­tal na vítěz­né čís­lo? Musel nabrat špe­ky! EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

První díl pre­mi­é­ro­vé páté řady Tvoje tvář má zná­mý hlas zná své­ho vítě­ze, stal se jím dru­hý nejmlad­ší sou­tě­ží­cí. Vojta D všech­ny uhra­nul svou ve...

0

Ptáci - Poznej 85 zajímavých druhů - velmi poutavé vyprávění o okřídlených králích nebes

  Kniha pojed­ná­vá o 85 dru­zích nej­čas­těj­ších pta­čích dru­hů, kte­ré se vysky­tu­jí v Evropě. Prvních pár strá­nek se zao­bí­rá tím, jak ptá­ci vše­o­bec­ně vypa­da­jí. Kniha se věnu­je zevrub­ně stav­bě jejich těla, též jsou popis­ky ozna­če­ny barev­ně, aby se v tom čte­nář lépe vyznal. V prv­ní kapi­to­le s názvem Ptáci vel­cí jako vra­bec se začí­ná Králíčkem...

TV Barrandov - 01.09.20180

TV Barrandov - 01.09.2018

Televizni pro­gram na 01.09.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ANIMÁČEK 01.09. 05:35 01.09. 06:30Zázraky pla­ne­ty ZeměPlaneta Země skrý­vá mno­há tajem­ství... Kanadský doku­men­tárn...

NOVA - 01.09.20180

NOVA - 01.09.2018

Televizni pro­gram na 01.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemAl si našla novou kama­rád­ku Laureen, se kte­rou trá­ví vět­ši­nu vol­né­ho času. Frankovi se to pří­liš nelí­bí, což ...

Prima - 01.09.20180

Prima - 01.09.2018

Televizni pro­gram na 01.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (5) -ST -W -HDOsiřelý Rex se sezna­mu­je s novým pánem a vídeňští kri­mi­na­lis­té s novou posi­lou... Německ...