Denní archiv Srpen 19, 2018

0

Můj neznámý vojín 19. 8. ve 21.05 hodin na ČT art

Jaký je to pocit, stát se oku­pan­tem, aniž bys­te to měli v úmys­lu?

Dokumentární film, vytvo­ře­ný z archiv­ních mate­ri­á­lů z oku­pa­ce Československa armá­da­mi Varšavského pak­tu v roce 1968, je vyprá­věn z per­spek­ti­vy oku­pan­ta, titul­ní­ho nezná­mé­ho vojí­na. Pomocí zná­mých, ale i dopo­sud nikdy nezve­řej­ně­ných archi­vů z celé Evropy i Ruska tvůr­ci vyprá­vě­jí rodin­ný pří­běh reži­sér­ky Anny Kryvenko. Příběh o tom, jak vyso­ká poli­ti­ka ničí živo­ty oby­čej­ných lidí. Teprve před pár lety totiž reži­sér­ka obje­vi­la rodin­né tajem­ství své­ho pra­strý­ce, kte­rý jako sovět­ský voják z Ukrajiny oku­po­val Československo v roce 1968. Při pát­rá­ní po jeho osu­du se autor­ka dotý­ká témat, jaký­mi jsou frag­men­ta­ce osob­ní i národ­ní pamě­ti, dědič­ná vina, výklad his­to­rie, medi­ál­ní mani­pu­la­ce, vztah k dneš­ní­mu Rusku, ale i vztah Čechů a Slováků k cizin­cům, tedy témat prá­vě v dneš­ní době aktu­ál­ních. „Zásadní sou­čás­tí fil­mu je medi­ál­ní ana­lý­za zkou­ma­jí­cí vní­má­ní a medi­ál­ní mani­pu­la­ci těch­to his­to­ric­kých udá­los­tí ze sovět­ské, čes­ko­slo­ven­ské a sou­čas­né rus­ké per­spek­ti­vy. Film nabí­zí nové vari­an­ty toho, jak rekon­tex­tu­a­li­zo­vat a pře­mýš­let o oku­pa­ci Československa v roce 1968,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent Petr Kubica.

scé­nář, režie a námět: Anna Kryvenko dra­ma­tur­gie: Ivo Trajkov, Jakub Mahler

kame­ra: Radka Šišuláková výkon­ná pro­du­cent­ka ČT: Kateřina Kovářová pro­du­cen­ti: Analog Vision - Michal Kráčmer, Baltic Pine Films - Sergei Serpuhov kopro­du­cent: Wandal Production - Wanda Adamík Hrycová, RTVS, Analog Vision - Veronika Kührová film pod­po­ři­ly: Státní fond kine­ma­to­gra­fie, Slovenský audi­o­vi­zu­ál­ny fond, Lotyšské fil­mo­vé národ­ní cen­t­rum, Asociace pro­du­cen­tů v audi­o­vi­zi, Eurimages

kre­a­tiv­ní pro­du­cent ČT: Petr Kubica…

Autor:
0

Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!

Všechno zača­lo jako pou­hý žert. Skupina mla­dých lidí děla­la vedou­cí na křes­ťan­ském tábo­ře Podkova a jed­na z vedou­cích, Monica O’Nealová, lez­la celou dobu všem na ner­vy. Proto se ostat­ní roz­hod­li, že ji tro­chu vystra­ší. Nic se jí nesta­ne, jen se pořád­ně vyle­ká. Vždyť co by se moh­lo ska­zit? Bohužel všech­no. V ten osud­ný týden nezmi­ze­la jenom Monica, ale i dal­ší dív­ka, a ostat­ní vedou­cí dosta­ly strach. Co když někdo zjis­tí, jaký mají na tom všem podíl? Proto daly dohro­ma­dy his­tor­ku, kte­rou o osud­ných udá­los­tech vyprá­vě­ly nejen poli­cii, ale i kaž­dé­mu, kdo se ptal.

Zdálo se, že pří­pad zůsta­ne nevy­ře­še­ný. Po dva­ce­ti letech se ale neda­le­ko tábo­ra Podkova najde mrt­vo­la. Do vyšet­řo­vá­ní se pus­tí Lucas Dalton, syn kně­ze, kte­rý tábor vedl. Onoho nešťast­né­ho léta tam Lucas pra­co­val jako vedou­cí. Ví, že by měl pří­pad s tako­vou mírou osob­ní zain­te­re­so­va­nos­ti odmít­nout. Ale mož­ná nastal čas, aby koneč­ně někdo odha­lil, jak to teh­dy všech­no bylo. Do mís­ta koná­ní tábo­ra při­jíž­dě­jí i dal­ší býva­lé vedou­cí, aby se domlu­vi­ly, jak budou ten­to­krát vypo­ví­dat. Každá z nich něco ví. A někdo zná prav­du a chce se pomstít. Všem dív­kám při­jde vzkaz s jed­no­du­chým výhrůž­ným sdě­le­ním: To mi zapla­tíš. A pak se začne zno­vu vraž­dit.

Lisa Jackson je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka, kte­rá píše mra­zi­vé thrille­ry pro ženy. Na lite­ra­tu­ru se dala na radu své sest­ry, spi­so­va­tel­ky Nancy Bushové, a svou prv­ní kni­hu – har­lekýn­ku – vyda­la roku 1983. Od té doby napsa­la přes 70 roman­tic­kých knih, ze začát­ku i se spo­lu­pra­cí Nancy. Pak se ale jejich ces­ty a sty­ly roz­dě­li­ly, Lisa totiž zača­la tíh­nout víc k napě­tí a k tem­něj­ším pří­bě­hům. Dnes s obli­bou nechá­vá napí­nat své čte­ná­ře na skři­pec napě­tí a hrů­zy, kru­tě vraž­dí nebo­hé obě­ti a při­vá­dí na lite­rár­ní scé­nu ty nej­hor­ší a nej­bru­tál­něj­ší séri­o­vé vra­hy. Ale čte­ná­řům to, zdá se, vůbec neva­dí a už roky jsou její thrille­ry na před­ních mís­tech žeb­říč­ků nej­pro­dá­va­něj­ších knih roku.

Děj kni­hy To mi zapla­tíš autor­ka umíst­ni­la do čte­nář­sky atrak­tiv­ní­ho pro­stře­dí cír­kev­ní­ho let­ní­ho tábo­ra, kde i sebe­men­ší poru­še­ní přís­ných pra­vi­del zna­me­ná trest. Dospívající vedou­cí však mají své tou­hy a city, kte­ré nemo­hou (ane­bo nechtě­jí) potla­čo­vat, tak­že není divu, že je tábor plný nejen tajem­ství, lás­ky a váš­ně, ale i intrik, závis­ti a nená­vis­ti. Každý z mla­dých lidí má co skrý­vat. A nejen oni. Svá tem­ná tajem­ství mají i kněz, kte­rý tábor vlast­ní, jeho man­žel­ka a děti. A je jen otáz­kou času, kdy tenhle kotel plný uta­jo­va­ných sku­teč­nos­tí vybouch­ne. Jelikož je kni­ha psa­ná ve dvou časo­vých rovi­nách, teh­dy a teď, čte­nář je dob­ře infor­mo­va­ný, co se děje v sou­čas­nos­ti. Záhady minu­los­ti mu ale autor­ka pro­zra­zu­je postup­ně, a navíc pokaž­dé nazna­čí dal­ší sou­vi­se­jí­cí infor­ma­ce, čímž udr­žu­je atmo­sfé­ru napě­tí.

Ve vyprá­vě­ní se stří­da­jí téměř všich­ni býva­lí vedou­cí, a to jak v pří­tom­ném, tak v minu­lém čase. Někomu se to může líbit, pro­to­že díky tomu uvi­dí všech­no, co se sta­lo, kom­plex­ně­ji. Další čte­ná­ře zas může tak vel­ký počet vypra­vě­čů a navíc dvě časo­vé rovi­ny mást a je doce­la mož­né, že se v pří­bě­hu stra­tí.  I když je pří­běh napí­na­vý, jeho atmo­sfé­ru občas kazí roz­ta­ha­né popi­sy růz­ných situ­a­cí a myš­len­ko­vých pocho­dů, kte­ré děj nikam nepo­sou­va­jí. To však vyva­žu­jí šoku­jí­cí odha­le­ní, výbor­ně pro­pra­co­va­ná psy­cho­lo­gie postav a fakt, že na kon­ci dosta­ne­te odpo­vě­di na všech­ny otáz­ky, kte­ré jste si poklá­da­li během čte­ní. Ano, rozuz­le­ní je tro­chu pře­kom­bi­no­va­né, ale dáva smy­sl a pří­běh se hez­ky uza­vře, tak­že je jen na vás, zda to bude­te pova­žo­vat za nega­ti­vum nebo pozi­ti­vum kni­hy. Pokud však máte rádi str­hu­jí­cí thrille­ry a neva­dí vám občas­né nata­ho­vá­ní děje, řeše­ní mezi­lid­ských vzta­hů a vět­ší počet vypra­vě­čů, mohu vám tuhle kni­hu od Lisy Jackson s klid­ným svě­do­mím dopo­ru­čit.

 

Hodnocení: 75%

 

To mi zapla­tíš

Autorka: Lisa Jackson

Originální název: You Will Pay

Překlad: Marie Čermáková - Frydrychová

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 488…

Autor:
0

Tento slavný režisér slaví 85. narozeniny

Režisér Roman Polanski, se naro­dil 18. 8 1933 v Paříži (rod­né jmé­no Rajmund Roman Liebling ).

O čty­ři roky poz­dě­ji se s rodi­nou odstě­ho­val do pol­ské­ho Krakova. Část své­ho dět­ství v obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky pro­žil v kra­kov­ském ghet­tu. S otcem, kte­rý ho donu­til z ghet­ta utéct, se po vál­ce šťast­ně sešli. Jeho mat­ka a sest­ra zemře­li v Osvětimi.

V roce 1962 nato­čil debut Nůž na vodě, za kte­rý byl nomi­no­ván na Oscara, což byl pro začí­na­jí­cí­ho reži­sé­ra vel­ký úspěch, ale u nomi­na­ce to skon­či­lo a cenu si za film odne­sl z ital­ských Benátek. Zlatého med­vě­da zís­kal na němec­kém Berlinale za film Ve sle­pé ulič­ce (1966).

V roce 1968 se ože­nil s hereč­kou Sharon Tate ( Ples upí­rů 1967 - reži­sér R. Polanski ), kte­rou o rok poz­dě­ji zavraž­dil fana­tik Charles Manson. Od roku 1989 je žena­tý z hereč­kou E. Seignerovou, kte­rou také obsa­zu­je do svých fil­mu - např. 48 hodin v Paříži, Hořký měsíc, Venuše v koži­chu.

Jeho osob­ní život má něko­lik pádů, pře­žil ghet­to, při­šel o ženu, poz­dě­ji byl nařk­nut ze zná­sil­ně­ní. A to vše má mož­ná vliv na jeho reži­sér­skou kari­é­ru, kdy se sou­stře­dí na roz­bor poka­že­ných mezi­lid­ských vzta­zích ( Hořký měsíc 1992, Bůh masa­k­ru 2011 ) či hrů­zy dru­hé svě­to­vé vál­ky ( Pianista 2002 ).

Oceněné fil­my : Nůž na vodě (1962), Hnus (1965), Ve sle­pé ulič­ce (1966), Rosemary má děťát­ko ( 1968), Čínská čtvrt (1974), Tess (1988), Hořký měsíc ( 1992), Devátá Brána (1999), Pianista (2002), Muž ve stí­nu (2010), Bůh masa­k­ru (2011), Venuše v Kožichu (2013).

Foto zdroj :

Autor: Georges Biard, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17448095

 

 

 

 …

Autor:
0

Akta X - Můj boj 3 (S11E01) - 60 %

Už jsme si zvyk­li na nová Akta X. Prvních 9 řad se v tele­vi­zi pořád opa­ku­je a 10. byla uve­de­na před dvě­ma lety. Producenti se roz­hod­li pro dal­ší sérii, ten­to­krát dese­ti­díl­nou, a tak se zno­va vrhá­me do pří­bě­hu o mimo­zemš­ťa­nech, glo­bál­ním spik­nu­tí a samo­zřej­mě o dal­ších věcech, kte­ré bychom měli v Aktech X oče­ká­vat.

První díl nové sezó­ny nás zno­va vrhá do pří­bě­hu vel­ké­ho spik­nu­tí. V posled­ním díle před­cho­zí řady jsme opus­ti­li hlav­ní hrdi­ny při mimo­zem­ském úno­su. A tak jsme oče­ká­va­li, že bude­me v pří­bě­hu pokra­čo­vat. Akta X ale nejsou o vyře­še­ní všech pří­bě­hů, ale o tom, jak se postup­ně kou­sek po kous­ku malin­ko odha­lu­jí a dal­ší téma­ta k pře­mýš­le­ní se samo­zřej­mě obje­ví.

První díl nás zno­vu vrh­ne do nepro­bá­da­né­ho téma­tu, ne vše, co pro­běh­lo v před­cho­zím díle, je sku­teč­ně oprav­do­vé a sta­lo se. Jedná se samo­zřej­mě o pří­běh hlav­ní dvo­ji­ce, ale krát­ký pří­běh o obje­vo­vá­ní nových poznat­ků, něko­li­ka vraž­dách o tajem­ném syn­di­ká­tu, není tím pra­vým, co jsem čekal.

Už to nejsou kla­sic­ké epi­zo­dy, ale začí­na­jí být pře­kom­bi­no­va­né. Prostě se tvůr­ci poma­lu sna­ží čím dál víc jít až na dřeň pro­blé­mu a kom­pli­ko­va­nos­ti všech kon­spi­ra­cí.

Na dneš­ním dílu se oprav­du scé­náris­té vyřá­di­li, aby odkry­li část nevy­ře­še­ných věcí, ale bohu­žel se nám nasky­tl pří­běh, kte­rý je pro vět­ši­nu divá­ků zkla­má­ním.

Je vidět, že se po úspě­chu před­cho­zí sezó­ny tvůr­ci roz­hod­li pří­běh ješ­tě více kom­pli­ko­vat, vrá­tit ješ­tě více zná­mých tvá­ří, aby si moh­li zahrát i her­ci, kte­ří se v žád­ných dal­ších seri­á­lech moc neob­je­vo­va­li.

David Duchovny, Gillian Anderson a Mitch Pileggi jsou hlav­ní troj­ka, ta nej­dů­le­ži­těj­ší. Na nich celá Akta X sto­jí, ale o dopl­ně­ní o Chrise Owense (Jeffrey Spender) moc nesto­jí­me.

Myslím si, že celá dese­ti­díl­ná série bude hlav­ně o pře­kom­bi­no­va­nos­ti záple­tek a hlav­ně o hro­ma­dě cameí her­ců, kte­ré jsme mno­ho řad seri­á­lu nevi­dě­li.

Bohužel je epi­zo­da My Struggle III vel­kým zkla­má­ním, a tak dávám pou­ze 60 %.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Autor:
0

Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké

Tato pub­li­ka­ce se sklá­dá ze 4 her­ních plán­ků k upev­ně­ní hlá­sek L, CSZ,ČŠŽ,R a Ř. Ke hře bude­te potře­bo­vat barev­né figur­ky a kost­ku na háze­ní. Hra je urče­na pro 2 – 4 hrá­če. Najdete zde např. hru Výlet do lesa, při kte­ré pro­cvi­ču­je­me hlás­ku L. Vypravíte se na dale­kou ces­tu za zví­řát­ky do ZOO, zazpí­vat si pís­nič­ky, najde­te růz­né rýmy, či napo­do­bí­te čer­tí­ka. …

Autor: