Denní archiv Srpen 19, 2018

0

Můj neznámý vojín 19. 8. ve 21.05 hodin na ČT art

Jaký je to pocit, stát se oku­pan­tem, aniž bys­te to měli v úmys­lu? Dokumentární film, vytvo­ře­ný z archiv­ních mate­ri­á­lů z oku­pa­ce Československa armá­da­mi Varšavského pak­tu v roce 1968, je vyprá­věn z per­spek­ti­vy oku­pan­ta, titul­ní­ho nezná­mé­ho vojí­na. Pomocí zná­mých, ale i dopo­sud nikdy nezve­řej­ně­ných archi­vů z celé Evropy i Ruska tvůr­ci vyprá­vě­jí rodin­ný pří­běh reži­sér­ky Anny Kryvenko. Příběh o tom,...

0

Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!

Všechno zača­lo jako pou­hý žert. Skupina mla­dých lidí děla­la vedou­cí na křes­ťan­ském tábo­ře Podkova a jed­na z vedou­cích, Monica O’Nealová, lez­la celou dobu všem na ner­vy. Proto se ostat­ní roz­hod­li, že ji tro­chu vystra­ší. Nic se jí nesta­ne, jen se pořád­ně vyle­ká. Vždyť co by se moh­lo ska­zit? Bohužel všech­no. V ten osud­ný...

0

Tento slavný režisér slaví 85. narozeniny

Režisér Roman Polanski, se naro­dil 18. 8 1933 v Paříži (rod­né jmé­no Rajmund Roman Liebling ). O čty­ři roky poz­dě­ji se s rodi­nou odstě­ho­val do pol­ské­ho Krakova. Část své­ho dět­ství v obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky pro­žil v kra­kov­ském ghet­tu. S otcem, kte­rý ho donu­til z ghet­ta utéct, se po vál­ce šťast­ně sešli. Jeho mat­ka a sest­ra zemře­li v Osvětimi. V roce 1962...

ČT - 19.08.20180

ČT - 19.08.2018

Televizni pro­gram na 19.08.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Píseň pro Rudolfa III., Úvod k nena­to­če­né­mu 6. dílu, 1918 - 2018 TOTO STOLETÍIva Janžurová uvá­dí šes­tý n...

Prima - 19.08.20180

Prima - 19.08.2018

Televizni pro­gram na 19.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Adopce hrůzyTim a Cheryl se roz­hod­li ado­p­to­vat krás­nou hol­čič­ku. Netuší však, že ji chce její bio­lo­gic­ký otec zpět a ...

TV Barrandov - 19.08.20180

TV Barrandov - 19.08.2018

Televizni pro­gram na 19.08.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. ...