Denní archiv Srpen 18, 2018

0

Disenchantment (For Whom the Pig Oinks (S01E02))

Druhý dál seri­á­lu Disenchantment je pokra­čo­vá­ní toho prv­ní­ho. Při před­cho­zí recen­zi jsem zapo­mněl při­po­me­nout, že kon­čí s hlav­ní­mi posta­va­mi v nesná­zích, kte­ré jsou ihned na začát­ku dal­ší­ho dílu vyře­še­ny k dob­ré­mu kon­ci.

Princezna Bean zdár­ně pře­ži­je se svý­mi kama­rá­dy seskok z hory a svo­lí tedy ke svat­bě. Ale urči­tě to není pro ni leh­ké si vzít prin­ce, jaké­ho dosta­la, když své­ho prv­ní­ho nastá­va­jí­cí­ho má nabod­nu­té­ho na mečích (vtip­ná naráž­ka na trůn seri­á­lu Hra o Trůny). Ten dru­hý nápad­ník je o dost hor­ší a tak se jej sna­ží zabít.

Opravdu pove­de­né je vyu­ži­tí elfa Elfa, kte­rý je po dlou­hé době jedi­ným elfem, kte­rý zašel do krá­lov­ství, a tak se ho zdár­ně vyu­ži­lo v rám­ci pří­bě­hu. Temný démon prin­cez­ny se zatím pořád­ně nevy­u­žil, pou­ze je to vel­mi sakras­tic­ký démon, kte­rý vše správ­ně komen­tu­je, aby byla sran­da.

Druhý díl, tím, že je pokra­čo­vá­ním v pří­bě­hu toho prv­ní­ho, je dokon­ce i lep­ší, než jsem čekal. Hlavní posta­vy se pro­je­vi­li víc a v krá­lov­ství to začlo žít. Tentokrát nemá kla­síc­ké „pokra­čo­vá­ní příš­tě“ a tak se urči­tě budu těšít na dal­ší díl.

Hodnocení:  95 %…

Autor: