Denní archiv Srpen 13, 2018

0

Co ukrývají Stíny nad zálivem?

Před sed­mi lety une­sl dva dese­ti­le­té chlap­ce proud pří­liš dale­ko od bře­hu. A na pev­ni­nu se vrá­til jeden. Byli to syno­vé dvou nej­lep­ších kama­rá­dek Sáry a Isly. Obě dou­fa­ly, že naži­vu zůsta­lo prá­vě její dítě. Štěstí měla Sára. Její Jacob pře­žil, no přá­tel­ství s Islou ne. Po sed­mi letech,zrovna na den nebla­hé­ho výro­čí, vsak...

0

Ochránci draků - podaří se bratrům zachránit svůj domov před vetřelci?

Flynn a Paddy, dva­nác­ti­le­tý a dese­ti­le­tý - brat­ři - momen­tál­ně lovi­li pro svou rodi­nu veče­ři. Flynn dlel na ruč­ně vydla­bá­va­né kánoi, zatím­co čekal, s jakou se vyno­ří jeho mlad­ší bra­tr - respek­ti­ve jaký úlo­vek mu podá. Flynn si začí­nal dělat sta­ros­ti, pro­to­že Paddy už byl dole dost dlou­ho na jeho vkus. Hned vzá­pě­tí...

0

Nejlepší akční film desetiletí? Minimálně roku 2018 určitě. Mission: Impossible s každým pokračováním stoupá k nebesům

Četl jsem názo­ry, že Mission: Impossible – Fallout je nej­lep­ším akč­ním sním­kem od roku 2012, kdy si kinosá­ly pod­ma­nil Temný rytíř povstal. Někteří fil­mo­ví fajnšme­kři se mnou mož­ná nebu­dou sou­hla­sit, ale dle mého sou­du je šes­té pokra­čo­vá­ní série s agen­tem Ethanem Huntem v podá­ní Toma Cruise ješ­tě kra­pet vyda­ře­něj­ší podí­va­nou než prá­vě...

0

ŠTEFAN MARGITA

ZAHÁJÍ FESTIVAL ZLATÁ PRAHA — Dne 19. září 2018 na Nové scé­ně praž­ské­ho Národního diva­dla zahá­jí kon­cert „Štefan Margita a jeho hos­té“ Mezinárodní tele­viz­ní fes­ti­val Zlatá Praha. Populární pěvec pozve poslu­cha­če a divá­ky nejen do svě­ta ope­ry, ale vez­me...

0

To dáme, dědo – přiměřeně nevýchovné příběhy

Přiměřeně nevý­chov­né vyprá­vě­ní o tom, co všech­no může kluk zažít, když má pove­de­né­ho dědu. „Když má člo­věk vyda­ře­né­ho dědu, co víc si může přát“. Kniha obsa­hu­je 3 vtip­né pohád­ky, kte­ré potě­ší a poba­ví nejed­no dítě, ale i dospě­lé­ho. Ilustrace Mirka Vostrého jsou oprav­du vese­lé a bez­vad­né dopl­ňu­jí všech­ny pohád­ky. 

NOVA - 13.08.20180

NOVA - 13.08.2018

Televizni pro­gram na 13.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Soukromé pastiKateřina žije s ambi­ci­óz­ním práv­ní­kem Viktorem. Je do něj zami­lo­va­ná a zdá se, že jim nic nesto­jí v ces­tě jít...

Prima - 13.08.20180

Prima - 13.08.2018

Televizni pro­gram na 13.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Touha smr­ti 2Architekt Charles Bronson našel po smr­ti své ženy koneč­ně klid, ale když je zná­sil­ně­na a zavraž­dě­na i je...

TV Barrandov - 13.08.20180

TV Barrandov - 13.08.2018

Televizni pro­gram na 13.08.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ANIMÁČEK 13.08. 05:35 13.08. 06:00ZáchranářiNikdo nezná ten­kou hra­ni­ci mezi živo­tem a smr­tí tak dob­ře jako oni. Z...

ČT - 13.08.20180

ČT - 13.08.2018

Televizni pro­gram na 13.08.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Chalupa je hraŽánr: akti­vi­ty pro Volný čas; 13.08. 02:24 13.08. 02:47Hobby naší doby - let­ní speciálJiři...

1

Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědictví

Česká komerč­ní tele­vi­ze ukon­či­la vysí­lá­ní Vinnetouovek a nahra­di­la dal­ším Westernem z Itálie. Očekávejte ale dal­ší­ho Funèse, Bažanty a tře­tí pokra­čo­vá­ní Mission: Impossible  a Jurské par­ku. Připomínám doku­ment Roman Polanski: Pravdivý pří­běh.