Denní archiv Srpen 11, 2018

0

Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka

Kniha je plná krát­kých komik­sů s kočka­mi. Například v čás­ti Jak se sta­rám o... se hlav­ní hrdin­ka - mla­dá hol­ka, roz­ho­vo­ří o tom, jaká je její sta­rost­li­vost o maz­líč­ky, kama­rá­dy, dra­hou polo­vič­ku, sebe. Další kapi­to­lou je Slavní před a po - v pod­sta­tě jsou zde jen tři kate­go­rie - her­ci, muzi­kan­ti, uměl­ci. V komik­su Citová pou­ta vyčí­tá dív­ka koč­ce, že pře­vrh­la mis­ku a čiči­ně ozná­mí, že už jí leze na ner­vy. Číča však vyu­ži­je to, co umí kaž­dá tahle čtyř­no­há sleč­na - odha­lí bříško a dív­ka se z ní může zbláz­nit a stá­le doko­la jí opa­ku­je, jak moc ji milu­je.

V dal­ší čás­ti děv­če řeší, jak v obcho­dě slo­žit trič­ko. Na začát­ku jí to při­jde, že to nic není, ale nako­nec je to hor­ší než čeka­la. Další kapi­to­la Můj vnitř­ní mono­log je poměr­ně roz­sáh­lá. Dívka mys­lí na to, jak se tře­ba stre­su­je kvů­li zprá­vám, nebo když věří, že se svět žene do záhu­by. Další část se zabý­vá tím jak řeší pro­blémy nor­mál­ní člo­věk v porov­ná­ní s tím, jak je řeší řešič. V jed­né z čás­tí této kni­hy se dív­ka zabý­vá vel­kým důle­ži­tým úko­lem a malý­mi nedů­le­ži­tý­mi úko­ly. Jenže ani její kočka nezů­stá­vá poza­du. Například pro­hlá­sí, že svou maji­tel­ku bude budit ve tři hodi­ny ráno.

Dále pře­vrh­ne hrneč­ky, roz­sá­pe záclo­ny, na zna­me­ní lás­ky jí zary­je dráp­ky do masa, odmít­ne jíst svo­je žrádlo, bude si stě­žo­vat, bude vraž­dit nevin­ná zví­řát­ka a nosit své panič­ce jejich mrt­vol­ky. Na tohle všech­no má panič­ka jen jed­no slo­vo - koťá­teč­ko. Další kapi­to­la se zají­má o to, co bylo před rokem 2016. Řeší se zde, co lidi moti­vu­je. V dal­ší čás­ti kni­hy se mla­dá dáma zají­má o otáz­ky typu proč - proč nemů­že spát, proč ji tak bolí bři­cho nebo proč ji tak tla­čí na hru­di. Také se zabý­vá poměr­ně prag­ma­tic­kou zále­ži­tos­tí - jaký je roz­díl v tom, když uklí­zí ona, a když uklí­zí muž.

Je to vel­mi dob­rá kníž­ka komik­sů, oprav­du krát­kých. Jedná se povět­ši­nou o úsměv­né věci. Kresba je zde čis­tě čer­no­bí­lá, ale k tomu se to úpl­ně hodí. I obál­ka se mi líbí. Doporučuju ke kou­pi a ke čte­ní. Má 112 stran.

  • Autor: Sarah Andersenová
  • Žánr: komiks
  • Nakladatelství: COOBOO
  • Datum vydá­ní: 30. 07. 2018

 …

Autor:
0

Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně

„Dovolte, abych se před­sta­vil: Jsem bígl a mé celé jmé­no zní Alberto z Rododendronu. Jméno začí­na­jí­cí na A zna­me­ná, že pochá­zím z prv­ní­ho vrhu naší mámy, a onen šlech­tic­ky zně­jí­cí pří­do­mek je pojme­no­vá­ní cho­va­tel­ské sta­ni­ce. Ale to už víte z mé prv­ní kníž­ky, kte­rá se vám tolik líbi­la. Od vydá­ní se mi sta­lo spous­tu dal­ších vese­lých pří­hod, tak jsem je pro vás zno­vu sepsal. Vlastní tlap­kou.“ Nezbedný bígl Bertík z úspěš­né kni­hy Martina Čápa Můj psí život se vra­cí s dal­ší­mi pade­sá­ti pří­běhy ze své­ho živo­ta, o kte­ré se chce podě­lit se vše­mi milov­ní­ky psů.

I když Bertík tvr­dí, že už není to roz­do­vá­dě­né ště­ně a že už dospěl, není potře­ba brát jeho pro­hlá­še­ní váž­ně. Ano, je star­ší, ale duši bláz­ni­vé­ho ště­ně­te si ucho­val a své pánič­ky pořád doká­že pře­kva­pit. Ne vždy jsou to pří­jem­ná pře­kva­pe­ní, ale Bertíkova přá­tel­ská pova­ha a lás­ka jsou dosta­teč­nou kom­pen­za­cí.

Stejně jako pánič­ky zbož­ňu­je i své psí přá­te­le a taky malou Violku i dal­ší milé dvou­nož­ce, kte­ří se v jeho živo­tě vysky­tu­jí, a vždy je ochot­ný jim pomoct. Na roz­díl od prv­ní­ho dílu, kte­rý byl plný vese­lých pří­bě­hů, zde najde­te i váž­něj­ší pří­běhy, kte­ré vás při­mě­jí zamys­let se. Ty zábav­né ale pře­va­žu­jí, tak­že se nemu­sí­te bát - Bertíkovy pří­ho­dy si ucho­va­ly punc odde­cho­vé­ho čte­ní, při kte­rém se od srd­ce zasmě­je­te.

Některé výra­zy ve psí řeči jsou obzvlášť vyda­ře­né, napří­klad „to ti teda štěk­nu“ („to ti teda řek­nu“) nebo „to se vrr“ („to se rozu­mí“) a ilu­stra­ce Karolíny Bendové jsou nád­her­né, ale pokud nejste milov­ní­ci psů, kni­ha vás prav­dě­po­dob­ně neo­slo­ví. Pokud ale pej­sky zbož­ňu­je­te, po Bertíkových pří­ho­dách klid­ně sáh­ně­te.  Nejen, že se poba­ví­te, ale v mno­ha z nich spo­zná­te i vaše­ho pej­ska.

 

Hodnocení: 70%

 

Můj psí život - Bígl Bertík zno­vu na scé­ně

Autor: Martin Čáp

Ilustrace: Karolína Bendová

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 224…

Autor:
0

Který film série Mission: Impossible je nejlepší? A ve kterém chtěla agenta Hunta zabít budoucí Bond girl?

Už je tomu 22 let, kdy se na plát­nech kin popr­vé obje­vil nestár­nou­cí Tom Cruiseů jako Ethan Hunt. Od té doby si ten­to agent IMF (Impossible Missions Force) v sou­čas­ném akč­ním a špi­o­náž­ním žán­ru vydo­byl téměř stej­ně uzná­va­né posta­ve­ní jako Jimmy Bond.

V kinosá­lech prá­vě brouz­dá už šes­tý film série Mission: Impossible a stá­le pla­tí, že čím nověj­ší počin, tím vět­ší vizu­ál­ní šou. Pokusil jsem se všech­ny sním­ky seřa­dit od nej­slab­ší­ho po ten nej­lep­ší. Hlasovat a komen­to­vat ale může­te pod člán­kem i vy.

6) Mission: Impossible II (2000)

Snímek z pře­lo­mu tisí­ci­le­tí je obec­ně pova­žo­va­ný za nej­slab­ší z celé série, kupří­kla­du na ČSFD má pou­hých 58 %. Rozjížděl se slib­ně, památ­ná je pře­de­vším scé­na, kdy Tom bez jiš­tě­ní leze a ská­če po ska­lách. Počáteční šmrnc to ale postup­ně ztra­ti­lo, občas mi to při­po­mí­na­lo někte­ré slab­ší bon­dov­ky. Zajímavost pro fil­mo­vé fajnšme­k­ry – zahrál si tu i Tonda Hopkins.

Pažótí ver­dikt: 60 %


5) Mission: Impossible (1996)

Jednička, kte­rá se z vel­ké čás­ti fil­mo­va­la i ode­hrá­va­la v Praze, je nao­pak mezi smr­tel­ní­ky vcel­ku oblí­be­ná. Mě ovšem moc nenadchla, i když dějo­vě byla zají­ma­věj­ší než dvoj­ka. Tady si zase kro­mě někte­rých čes­kých her­ců zahrál tře­bas i Jean Reno.

Pažótí ver­dikt: 60 %


4) Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)

Rovněž čtver­ka se čás­teč­ně fil­mo­va­la v Praze a i v Mladé Boleslavi, to bylo ale vše. Tato měs­ta totiž před­sta­vo­va­la Budapešť a Moskvu, Českou repub­li­ku ten­to­krát tvůr­ci z děje zce­la vyne­cha­li (vši­vá­ci). A když už jsme u toho natá­če­ní, tak v jed­né ze zají­ma­vých rolí se tu obje­vil Pavel Kříž či v titul­ku sli­bo­va­ná Bond girl z posled­ní bon­dov­ky Spectre, krás­ná Francouzka Léa Seydoux, kte­rá tu ztvár­ni­la nájem­nou vra­žed­ky­ni.

Ghost Protocol není špat­ným fil­mem, ale ani nikterak úžas­ným. Pár nápa­dů tu bylo ovšem dosti pove­de­ných. Za zmín­ku sto­jí pře­de­vším pasáž z Dubaje, kde si to Tom bez kaska­dé­ra štrá­do­val tře­ba po skle nej­vyš­ší budo­vy svě­ta, či vyda­ře­ná scé­na z rus­ké věz­ni­ce.

Pažótí ver­dikt: 70 %


3) Mission: Impossible III (2006)

Zhruba stej­ně kva­lit­ní podí­va­ná jako Ghost Protocol, mož­ná o malý ždi­bec lep­ší. Trojka je z celé série asi nej­víc zamě­ře­ná na emo­ce, Ethan musí zachrá­nit život své ženě, nechy­bí ale ani akce. Tady řadím mezi ty top scé­ny pře­de­vším pře­střel­ku na mos­tě v půli fil­mu. A v pamě­ti mi utkvě­la i tak­zva­ná zaje­čí pac­ka, kte­rá je pro­tká­na celým fil­mem, oč se jed­na­lo se ale nako­nec nedo­zvě­děl ani sám Hunt.

Pažótí ver­dikt: 70 %


2) Mission: Impossible – Národ grázlů (2015)

Blížíme se do fini­še. Národ gráz­lů nebo­li v ori­gi­ná­le Rogue Nation je skvě­lou vizu­ál­ní podí­va­nou s něko­li­ka neza­po­me­nu­tel­ný­mi momen­ty jako je pasáž ze zmi­ňo­va­né vídeň­ské ope­ry, str­hu­jí­cí mise pod hla­di­nou vod­ní nádr­že, během níž Tom ve sku­teč­nos­ti doká­zal zadr­žet dech na šest a půl minu­ty, či auto­mo­bi­lo­vá a moto­cy­klo­vá honič­ka v Maroku. Poslední tře­ti­na fil­mu, kte­rá se ode­hrá­vá v Londýně, je ovšem kra­pet slab­ší.

Pažótí ver­dikt: 80 %


1) Mission: Impossible – Fallout (2018)

Nu a zatím posled­ní sní­mek, kte­rý je záro­veň vrcho­lem celé série a rov­něž vrcho­lem akč­ní­ho žán­ru. Je mož­ná tro­chu odliš­ný, tvůr­ci ubra­li na špi­o­ná­ži a zamě­ři­li se více prá­vě na akci, kte­rá sto­jí za to. Více v recen­zi. Málokdo by navíc čekal, že Fallout je po troj­ce záro­veň asi i neje­mo­tiv­něj­ším fil­mem.

Pažótí ver­dikt: 95 %

Autor:
0

Slunce, seno, jahody – česká klasika

Kultovní čes­ká kome­die, kte­rou kaž­dý Čech mohl vidět už něko­li­krát, ale stej­ně se na ni rád podí­vá ješ­tě jed­nou. Režisérovi Zdeňku Troškovi se poda­ři­lo nato­čit film, kte­rý v tele­vi­zi běží něko­li­krát do roka, a všich­ni se na něj stej­ně rádi podí­va­jí a z plných plic se smě­jí.

Nejvýraznější posta­va celé­ho fil­mu je bez­po­chy­by Helena Růžičková, kte­rá do fil­mu při­ná­ší spous­tu humor­ných momen­tů, kte­ré si oka­mži­tě zapa­ma­tu­je­te a smát se jim bude­te ješ­tě dal­ší dlou­hé roky.

Vznik celé­ho fil­mu byla poměr­ně vel­ká náho­da. Zdeněk Troška se roz­či­lo­val, že se musí dová­žet kome­die z cizích zemí mís­to toho, aby si toči­li vlast­ní. Tehdejší ředi­tel Barrandova mu na to řekl, ať si ji teda nato­čí a tak vzni­kl kul­tov­ní film Slunce, seno, jaho­dy.

Film měl tako­vý úspěch, že o šest let poz­dě­ji se nato­čil dal­ší díl Slunce, seno a pár facek a v roce 1991 byl nato­čen ješ­tě tře­tí díl Slunce, seno, ero­ti­ka.

Celý děj je situ­o­ván do jiho­čes­ké ves­ni­ce Hoštice a od toho se odví­jí také vše­chen humor. Pokud jste z ves­ni­ce, humor pro vás bude vlast­ní.

Film měl pre­mi­é­ru 1. září 1984, i když film byl už nato­čen 1983. Nebyla to ale ofi­ci­ál­ní pre­mi­é­ra, pro­to­že to teh­dej­ší režim nedo­vo­lil. V tom­to fil­mu bylo také něko­lik scén, kte­ré musel Zdeněk Troška vystřih­nout a pou­žil je v násle­du­jí­cích dílech. Druhý díl celé tri­lo­gie je však bez stři­hu a pro­to je také o hod­ně del­ší. Na DVD vyšel film v říj­nu v roce 2003.…

Autor:
0

Twister - Jsou to ve skutečnosti naprostí šílenci.

Running from hell Vědátoři posed­lí zkou­ma­vým duchem nehle­dí na těles­né rizi­ko a lezou do chřtá­nů sop­tí­cích vul­ká­nů, hor­kých pra­me­nů a čelis­tí žra­lo­ků, jen aby poří­di­li jedi­neč­ný sní­me­ček nebo ode­bra­li dra­ho­cen­ný vzo­rek. To však jenom pro ilu­stra­ci. Film Twister je o úchyl­ce vedou­cí rela­tiv­ně nor­mál­ní lidi ke kočov­né­mu živo­tu a stí­há­ní atmo­sfé­ric­ké­ho feno­mé­nu ame­ric­ké­ho jihu, tor­nád. O niči­vé rotač­ní smrš­ti, vysá­va­jí­cí svým typic­kým cho­bo­tem všech­no uvol­ni­tel­né, včet­ně lidí, vozi­del, dobyt­ka a tře­ba i celých domů, víme (tedy my = civi­li­zo­va­ný svět) nepří­liš mno­ho. Není tedy divu, že se ambi­ci­óz­ní mete­o­ro­lo­go­vé sna­ží pro­sla­vit objas­ně­ním jejich cho­vá­ní, mode­lo­vat tor­ná­da na počí­ta­čích a v koneč­ném prak­tic­kém efek­tu před­ví­dat a varo­vat oby­va­tel­stvo v dosa­hu.

Česká fil­mo­vá dis­tri­buce se roz­hod­la, že název fil­mu nepře­lo­ží a obo­ha­tí tak čes­ký slov­ník o dal­ší ame­ri­ka­nis­mus. V tichý pro­test pro­ti této pra­xi budu nadá­le nazý­vat film Fukéř.

Bill and Jo's GroupSkupina Jo Hardingové (Helen Hunt) je sbír­ka uni­ver­zit­ních své­rá­zů. Vybaveni roz­ma­ni­tý­mi hej­blát­ky včet­ně dru­ži­co­vých spo­jů, potlou­ka­jí se Oklahomou a při­leh­lý­mi stá­ty a sna­ží se tor­ná­du pře­ho­dit son­du „Dorotku“, v pod­sta­tě high-tech kýbl plný malin­kých son­di­ček, jež se mají roz­lézt do vzduš­ných prou­dů smrš­tě a tak je mapo­vat. Je to nápad Joina man­že­la Billa (Bill Paxton), se kte­rým se roz­vá­dí, a kte­rý sku­pi­nu vyhle­dá spo­lu se svou novou snou­ben­kou Melissou (Jami Gertz). Bill je při­ta­ho­ván ke své sta­ré prá­ci a oblí­be­né par­tě, až se nako­nec oba (Melissa ne moc ráda) při­po­jí k honič­ce za veli­kým tor­ná­dem, kte­ré sli­bu­je být nej­vět­ší za půl sto­le­tí.

Deploying DorothyNejsou však sami. Bývalý kole­ga Jonas Miller (Cary Elwes), jenž vytvo­řil vlast­ní, lépe finan­co­va­nou sku­pi­nu, hod­lá tor­ná­do zkou­mat son­dou „vlast­ní“ kon­struk­ce, „náho­dou“ téměř totož­né s Billovou „Dorotkou“. Závod o to, kdo nejdří­ve umís­tí son­du do ces­ty tor­ná­da se stá­vá vel­mi pres­tiž­ní sou­tě­ží, jejíž účast­ní­ci pře­kra­ču­jí rozum­ná hra­ni­ce rizi­ka.

Barn GoneV zábě­ru Fukéře je časo­vý úsek jed­no­ho odpo­led­ne, veče­ra, noci a rána, během kte­ré­ho se hlav­ně honí tor­ná­da, ale i cito­vý troj­ú­hel­ník Jo - Bill - Melissa je podro­ben těž­ké zkouš­ce (ne ohněm, ale větrem). Chudák Melissa, tak­to sexu­ál­ní porad­ce, je tvr­dou pra­cí pol­ních mete­o­ro­lo­gů zce­la vyve­de­na z míry a ze začát­ku se nesta­čí se ani pořád­ně bát.
Film je však hlav­ně zamě­řen na tor­ná­do, jeho niči­vé účin­ky, uchva­cu­jí­cí vzhled a nepřed­ví­da­tel­né cho­vá­ní. Zdaleka nej­lep­ší jsou zvlášt­ní efek­ty tan­cu­jí­cích vzduš­ných vírů a obrov­ských savých síl poha­zu­jí­cích úděs­ný­mi bře­me­ny.

Fukéř je pou­ta­vou podí­va­nou o nezkrot­ném pří­rod­ním živlu a lidech, kte­ří mu s dob­rý­mi úmys­ly lezou do chřtá­nu. Pokud vás fas­ci­nu­jí pří­rod­ní kata­stro­fy, pak Twister je film pro Vás.

Hodnocení: DOCELA DOBRÉ
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Funnel

  • Konkurenční sku­pi­na tor­ná­do­vých sti­ha­čů má budit dojem lep­ší vyba­ve­nos­ti, leč kro­mě nověj­ší­ho vozo­vé­ho par­ku (k dané­mu úče­lu napros­to nevhod­ných čer­ných dodá­vek) nevi­dí­me žád­né zlep­še­ní, i když se dozví­dá­me, že má na roz­díl od „kla­ďá­ků“ sou­kro­mé spon­zo­ry, což má být nega­tiv­ní image. Joina sku­pi­na bere pení­ze z uni­ver­zit - jak to, že si tak snad­no může dovo­lit obě­to­vat dva nákla­ďáč­ky (odha­dem $5,000 a $20,000)? Jak tak honem posta­vi­li tolik sond?
  • Zase ty vše­moc­né počí­ta­če. Co nám to pořád fil­ma­ři před­ha­zu­jí k sežrá­ní? K měře­ní a zob­ra­ze­ní něko­li­ka desí­tek (ba sto­vek) pozic sond ve víru tor­ná­da, to všech­no v reál­ném čase, by bylo zapo­tře­bí pod­stat­ně tlust­ší mašin­ky, než ten ubo­hý šláptop, kte­rým se druh­dy pod­hr­di­na chrá­ní před lijá­kem. Přenosová pásma uka­zo­va­ných pří­stro­jů v pol­ních pod­mín­kách jsou pros­tě neu­vě­ři­tel­ná a tech­nic­ky blíz­ká vel­mi naiv­ní­mu zbož­né­mu přá­ní.
Autor: