Denní archiv Srpen 11, 2018

0

Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka

Kniha je plná krát­kých komik­sů s kočka­mi. Například v čás­ti Jak se sta­rám o... se hlav­ní hrdin­ka - mla­dá hol­ka, roz­ho­vo­ří o tom, jaká je její sta­rost­li­vost o maz­líč­ky, kama­rá­dy, dra­hou polo­vič­ku, sebe. Další kapi­to­lou je Slavní před a po - v pod­sta­tě jsou zde jen tři kate­go­rie - her­ci, muzi­kan­ti, uměl­ci. V komik­su Citová pou­ta vyčí­tá dív­ka...

Autor:
0

Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně

„Dovolte, abych se před­sta­vil: Jsem bígl a mé celé jmé­no zní Alberto z Rododendronu. Jméno začí­na­jí­cí na A zna­me­ná, že pochá­zím z prv­ní­ho vrhu naší mámy, a onen šlech­tic­ky zně­jí­cí pří­do­mek je pojme­no­vá­ní cho­va­tel­ské sta­ni­ce. Ale to už víte z mé prv­ní kníž­ky, kte­rá se vám tolik líbi­la. Od vydá­ní se mi sta­lo spous­tu dal­ších vese­lých...

Autor:
0

Který film série Mission: Impossible je nejlepší? A ve kterém chtěla agenta Hunta zabít budoucí Bond girl?

Už je tomu 22 let, kdy se na plát­nech kin popr­vé obje­vil nestár­nou­cí Tom Cruiseů jako Ethan Hunt. Od té doby si ten­to agent IMF (Impossible Missions Force) v sou­čas­ném akč­ním a špi­o­náž­ním žán­ru vydo­byl téměř stej­ně uzná­va­né posta­ve­ní jako Jimmy Bond. V kinosá­lech prá­vě brouz­dá už šes­tý film série Mission: Impossible...

Autor:
0

Slunce, seno, jahody – česká klasika

Kultovní čes­ká kome­die, kte­rou kaž­dý Čech mohl vidět už něko­li­krát, ale stej­ně se na ni rád podí­vá ješ­tě jed­nou. Režisérovi Zdeňku Troškovi se poda­ři­lo nato­čit film, kte­rý v tele­vi­zi běží něko­li­krát do roka, a všich­ni se na něj stej­ně rádi podí­va­jí a z plných plic se smě­jí. Nejvýraznější posta­va celé­ho fil­mu je bez­po­chy­by Helena...

Autor:
TV Barrandov - 11.08.20180

TV Barrandov - 11.08.2018

Televizni pro­gram na 11.08.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 11.08. 02:25 11.08. 03:10Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bli...

Autor:
ČT - 11.08.20180

ČT - 11.08.2018

Televizni pro­gram na 11.08.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AZ-kvízŽánr: kviz / sou­těž; HDTV| 11.08. 01:50 11.08. 02:20Kde byd­le­ly prin­cez­ny, TelčNa zámek v pohád­ko...

Autor:
0

Twister - Jsou to ve skutečnosti naprostí šílenci.

 Vědátoři posed­lí zkou­ma­vým duchem nehle­dí na těles­né rizi­ko a lezou do chřtá­nů sop­tí­cích vul­ká­nů, hor­kých pra­me­nů a čelis­tí žra­lo­ků, jen aby poří­di­li jedi­neč­ný sní­me­ček nebo ode­bra­li dra­ho­cen­ný vzo­rek. To však jenom pro ilu­stra­ci. Film Twister je o úchyl­ce vedou­cí rela­tiv­ně nor­mál­ní lidi ke kočov­né­mu živo­tu a stí­há­ní atmo­sfé­ric­ké­ho feno­mé­nu ame­ric­ké­ho jihu, tor­nád. O niči­vé rotač­ní...

Autor:
NOVA - 11.08.20180

NOVA - 11.08.2018

Televizni pro­gram na 11.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaTýmy Námořní vyšet­řo­va­cí služ­by, FBI a MI6 pokra­ču­jí v mezi­ná­rod­ním honu na býva­lé­ho čle­na CIA Tr...

Autor:
Prima - 11.08.20180

Prima - 11.08.2018

Televizni pro­gram na 11.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex II (3) -ST -W -HDKomisař Moser vyšet­řu­je vraž­du foto­gra­fa, zamě­ře­né­ho na sym­pa­tic­ké mla­dé muže... Německý...

Autor: