Denní archiv Srpen 10, 2018

0

11. série seriálu Akta X bude mít 18.8.2018 v 23:45 premiéru v ČR.

Seriál Akta X má svo­jí his­to­rii, v roce 1993, kdy měl pre­mi­é­ru, udě­lal vel­kou slá­vu. Já ve svých nác­ti­le­tých letech měl hod­ně děsi­vých snů, když celý seri­ál dáva­li v čes­kých tele­vi­zích. Příští týden bude mít na čes­kém komerč­ním tele­viz­ním kaná­le v 18.8.2018  23:45 pre­mi­é­ru prv­ní díl posled­ní nato­če­né (11.) sezó­ny. Nezapomeňte se...

Autor:
0

Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky

Pavel Taussig se naro­dil do židov­ské rodi­ny, ale rodi­če ho necha­li pokřtít jako evan­ge­lí­ka. Chlapec totiž při­šel na svět jen něko­lik měsí­ců po Hitlerově ucho­pě­ní moci v Německu a jeho rodi­če, kte­ré vývoj udá­los­tí děsil, se sna­ži­li zachrá­nit, co se dalo. O pár let poz­dě­ji i oni přestou­pi­li na evan­ge­lic­kou víru. Nebylo to pro ně...

Autor:
0

Jaká tajemství ukrývá Zázračný svět včel?

Včely a med zná asi úpl­ně kaž­dý. Jak ale vypa­dá běž­ný život vče­ly medo­nos­né? Jak vzni­ká med? A jak dlou­ho vče­lám trvá, než ho nasbí­ra­jí plnou skle­nič­ku? Nejen na tyhle otáz­ky odpo­ví němec­ký pro­fe­sor Jürgen Tautz, kte­rý pat­ří mezi naj­pes­t­o­va­nej­ší odbor­ní­ky na život vče­ly medo­nos­né. Je auto­rem sto­vek odbor­ných i popu­la­ri­zač­ních člán­ků a taky...

Autor:
0

Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu

Rok 1982 byl pro Abby Riversovou zlo­mo­vý - měla deset let a pova­žo­va­la se za dospě­lou, pro­to­že se jí poved­lo v kině se roz­pla­kat u fil­mu E. T. - Mimozemšťan. Týden před Díkuvzdáním při­nes­la Abby dva­cet jed­na pozvá­nek - zva­la vlast­ně všech­ny svo­je spo­lu­žá­ky do brus­lař­ské­ho cen­t­ra Redwing prá­vě na 4. pro­sin­ce, kdy měla...

Autor:
NOVA - 10.08.20180

NOVA - 10.08.2018

Televizni pro­gram na 10.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkPan Monk vyšet­řu­je sebe­vraž­du ženy, se kte­rou se před lety přá­te­lil slav­ný ast­ro­naut Wagner. Monkovi a kapit...

Autor:
ČT - 10.08.20180

ČT - 10.08.2018

Televizni pro­gram na 10.08.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; 16:9 10.08. 01:52 10.08. 04:25Žiješ jenom 2x, Napovídat povo­len...

Autor:
TV Barrandov - 10.08.20180

TV Barrandov - 10.08.2018

Televizni pro­gram na 10.08.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 10.08. 02:10 10.08. 03:05Julie a NikolasPokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newr...

Autor:
0

Klasika anglické literatury v překladu Miroslava Macka

Co se vám vyba­ví, když se řek­ne Anglie? Mlha, déšť, čaj o páté, čer­ve­né auto­bu­sy, Temže,… A co kni­ha Tři muži ve člu­nu (o psu nemluvě)? Jerome K. Jerome? Nic? Nastal čas to napra­vit a vydat se na plav­bu po Temži v době, kdy ješ­tě v Londýně o auto­bu­su ani nesly­še­li a uli­ce ang­lic­ké met­ro­po­le bráz­di­ly koň­ské povo­zy. Možná...

Autor:
Prima - 10.08.20180

Prima - 10.08.2018

Televizni pro­gram na 10.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaKaren byla závis­lá na sexu a kvů­li své nezvla­da­tel­né tou­ze si zne­přá­te­li­la mno­ho lidí. Jednoho dne je n...

Autor:
1

Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 %

Čím zavr­šit třinácti-dílný seri­ál? No něčím vel­kým, co by všech­ny kecál­ky uml­če­lo. No Sherlock je už dlouho-letá his­to­rie, kte­rá má slab­ší i lep­ší díly. V loni vyšla nej­lep­ší epi­zo­da, kte­rá se věno­va­la his­to­ric­ké době. Poslední letoš­ní díl je zas věno­va­ný moder­ním tech­no­lo­gii a tomu, že Sherlocka čeká oprav­du posled­ní (snad jenom mož­ná) pří­pad....

Autor:
BRZY SE VRÁTÍME DOMŮ0

BRZY SE VRÁTÍME DOMŮ

V době rekon­struk­ce jsme našli krás­ná úto­čiš­tě v Mahenově diva­dle, Redutě, na hra­dě Špilberk či brněn­ském výsta­viš­ti. 17. lis­to­pa­du však nade­jde den, kdy se slav­nost­ně vrá­tí­me domů a pre­mi­é­rou insce­na­ce Příhody liš­ky Bystroušky slav­nost­ně ote­vře­me...

Autor: