Denní archiv Srpen 6, 2018

0

Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa

Rok 2019 je za dveř­mi a tako­vý kalen­dář, nad kte­rým vás ilu­stra­ce donu­tí chvil­ku postát a pře­mýš­let, se roz­hod­ně hodí. Ne kaž­dý den je úpl­ně super a někdy potře­bu­je lid­ský mozek vypnout a mám pocit, že s tím­to sty­lem se to roz­hod­ně poda­ří. Stephanie Pui-Mun Law je v umě­lec­kém svě­tě snad­no roz­po­zna­tel­ná pro oso­bi­tý styl ilu­stra­cí...

Autor:
0

Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %

Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý pří­běh a při­nes­ly nám přes­ně to, co v celé této řadě oče­ká­vá­me. Zlomové infor­ma­ce. Ve 2. dílu jsme se dozvě­dě­li dosud taje­né pří­jme­ní jed­né z hlav­ních postav, což nám napo­vě­dě­lo mož­ný pří­bu­zen­ský vztah mezi ní a dal­ší posta­vou. Jak důle­ži­té to bude pro dal­ší vývoj děje se...

Autor:
1

Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“

...říká Henry Hill (Ray Liotta) ve chví­li, kdy pozo­ru­je své par­ťá­ky Jimmyho Conwaye (Robert De Niro) a Tommyho DeVita (Joe Pesci) jak chlad­no­krev­ně dorá­že­jí polo­mrt­vé­ho „mob­ste­ra“, kte­rý si ješ­tě před chví­lí vyska­ko­val na Tommyho!  Henry Hill byl synem Ira a Italky, vyrůs­tal v Bronxu a k mafi­á­nům to neměl nikdy moc daleko.Místo ško­ly dělal poslíč­ka...

Autor:
0

Old Firehand - předposlední Mayovka z 60. let

Producent Horst Wendlandt si chtěl pospí­šit s výro­bou Mayovek, a tak se roz­ho­dl, že začle­ní do série o Vinetouvi jeho pří­te­le Old Firehanda. Z původ­ní­ho nápa­du, že se spo­jí Old Shatterhanda, Old Firehanda a  Old Surehanda, sešlo. Najal dva scé­náris­ty, ale ani jeden scé­nář se mu nezdál, a tak zís­kal prá­va na film Hřmění na hra­ni­cích...

Autor:
TV Barrandov - 06.08.20180

TV Barrandov - 06.08.2018

Televizni pro­gram na 06.08.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Inga Lindström: Cesta za štěstímPo osm­nác­ti letech man­žel­ství se Anně zhrou­til svět poté, co odha­li­la man­že­lo­vu n...

Autor:
Prima - 06.08.20180

Prima - 06.08.2018

Televizni pro­gram na 06.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
NOVA - 06.08.20180

NOVA - 06.08.2018

Televizni pro­gram na 06.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Zlaté rybkyKriminální film o vraž­dě, zachrá­ně­ných rybič­kách, nar­ko­ma­nech a kšef­to­vá­ní s práš­ky. ČR 1977, kri­mi­nál­ní. Hrají ...

Autor:
ČT - 06.08.20180

ČT - 06.08.2018

Televizni pro­gram na 06.08.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Hobby naší doby - let­ní speciálJiřina Bohdalová v půl­ho­din­ce inspi­ra­cí a zají­ma­vos­tí pro vol­ný čas. Žánr...

Autor: