Denní archiv Srpen 3, 2018

Sherlock4020

Sherlock - Skomírající detektiv (S04E02) - 70 %

Milujete cli­f­fhage­ry? Druhý díl 4. série je přes­ně pro Vás. Je to už 15 dílů od vzni­ku seri­á­lu, a tak všich­ni už oče­ká­vá­te neče­ka­né a před­po­klá­dá­te nepřed­vi­da­tel­né. V před­cho­zím dílu Watsona tra­gic­ky opus­ti­la man­žel­ka, a tak je dok­tor nucen navště­vo­vat psy­cho­lož­ku, jeho zesnu­lá žena se mu totiž pořád obje­vu­je. Sherlocka smrt Mary Watsonové taky zasko­či­la,...

Autor:
1

Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964)

Po úspěš­né pre­mi­é­ře Pokladu na Stříbrném jeze­ře chtě­li také dal­ší pro­du­cen­ti nato­čit vlast­ní film o Vinnetouovi. Jenže Horst Wendlandt si chytře pojis­til prá­va na všech­ny romá­ny Karla Maye ode­hrá­va­jí­cí se na Divokém zápa­dě, uza­vřel dlou­ho­do­bé smlou­vy s hlav­ní­mi pro­ta­go­nis­ty Lexem Barkerem a Pierrem Bricem a navíc byl zadob­ře s nej­moc­něj­ší dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­tí Constantin Film, s níž se žád­ný...

Autor:
TV Barrandov - 03.08.20180

TV Barrandov - 03.08.2018

Televizni pro­gram na 03.08.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších S Kateřinou Brožovou do svět...

Autor:
Prima - 03.08.20180

Prima - 03.08.2018

Televizni pro­gram na 03.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaKonečně se Mick odhod­lal a vyznal Tanje své city. Teď je řada na ní. Jenže ona se bojí, aby opět neby­la...

Autor:
ČT - 03.08.20180

ČT - 03.08.2018

Televizni pro­gram na 03.08.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV 03.08. 02:20 03.08. 04:50Kde byd­le­ly prin­cez­ny, BuchlovNa ...

Autor:
NOVA - 03.08.20180

NOVA - 03.08.2018

Televizni pro­gram na 03.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaV Iráku je zavraž­děn man­žel­ský pár. Během vyšet­řo­vá­ní vyjde naje­vo, že smr­tí­cí zbra­ní byl pro­to­ty...

Autor:
0

Dovolenkáři - vzrušující dovolená plná zvratů a napětí

Hledáte pří­jem­né čte­ní na vaši dovo­le­nou? Emma Straubová vám nabí­zí román Dovolenkáři, kte­rý je vzru­šu­jí­cí, let­ní čte­ní, plné napě­tí a zvra­tů. Manželé Postovi chtě­jí spo­lu osla­vit pět­a­tři­cá­té výro­čí svat­by na dovo­le­né . Chystají se strá­vit krás­ných 14 dní na Mallorce a nechat všech­ny sta­ros­ti a stres na Manhattanu. Jejich dce­ra Sylvie prá­vě dokon­či­la vyso­kou...

Autor:
0

V knize „Zimní lidé“ prostě některá tajemství nelze jen tak pohřbít

V kni­ze „Zimní lidé“ se pro­lí­na­jí osu­dy hrdi­nů z roku 1908 s osu­dy hrdi­nů ze sou­čas­nos­ti. A i když se zdá, že všich­ni zúčast­ně­ní nema­jí spo­lu pra­nic spo­leč­né­ho, spo­ju­je je jed­no vel­ké tajem­ství, kte­ré lze jen těž­ko pohřbít… pro­to­že mrt­ví se sku­teč­ně můžou vrá­tit. Ne jako ducho­vé, nýbrž jako žijí­cí, dýcha­jí­cí tvo­ro­vé… West Hall, zima...

Autor: