Denní archiv Srpen 2, 2018

0

Mission: Impossible - Fallout

O PRODUKCI CESTA ETHANA HUNTA Tom Cruise za posled­ní dvě deká­dy pro­du­ko­val, hrál a zazá­řil v těch nej­od­váž­něj­ších scé­nách fil­mů Mission: Impossible, kte­ré se sta­ly glo­bál­ním kul­tur­ním feno­mé­nem. Díky výděl­ku vyš­ším než 2,8 mili­ar­dy USD se tyto sním­ky řadí k nej­ú­spěš­něj­ším fran­ší­zám v his­to­rii fil­mu. Teď se Cruise vra­cí již do šes­té­ho fil­mu v roli...

Autor:
0

NA DOSLECH – SRPEN

NEWSLETTER O NOVINKÁCH — Přečtěte si srp­no­vé čís­lo naše­ho maga­zí­nu NA DOSLECH a poznej­te více z pro­duk­ce vyda­va­tel­ství Supraphon. Novinky, roz­ho­vo­ry i repor­tá­že pěk­ně pohro­ma­dě prá­vě zde!

Autor:
0

Zemřel herec a dabér Ilja Racek - bylo mu 88 let

Ilja Racek se naro­dil 24.6.1930 stře­do­škol­ské­mu pro­fe­so­ro­vi v Praze. V dět­ství jez­dil vel­mi čas­to za pří­buz­ný­mi do Jindřichova Hradce. Už od dět­ství si oblí­bil diva­dlo, a tak začí­nal jako tech­nik v říši lou­tek. Po 2. svě­to­vé vál­ce se při­hlá­sil na DAMU. V té době se obje­vil v prv­ním fil­mu Návrat domů. V roce 1950 začal účin­ko­vat v olo­mouc­kém diva­dle a Základní vojen­skou...

Autor:
0

Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let

Pověst čes­ké­ho dabin­gu utr­pě­la v deva­de­sá­tých letech, kdy po revo­lu­ci dora­zi­la zápla­va cizo­ja­zyč­ných fil­mů a seri­á­lů. Potřeba rych­le zpřístup­nit vel­ké množ­ství titu­lů si vynu­ti­la vznik řady stu­dií neval­né úrov­ně, kde šlo zejmé­na o rych­lost a úspo­ru finan­cí. Protože tato stu­dia zaklá­da­li pře­de­vším lidé s tech­nic­ký­mi zna­lost­mi, obsa­ho­vá kva­li­ta samot­né­ho dabin­gu zao­stá­va­la. Mayovky, kte­ré neby­ly pro­mí­tá­ny v čes­ko­slo­ven­ských...

Autor:
Prima - 02.08.20180

Prima - 02.08.2018

Televizni pro­gram na 02.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex I (3) -ST -W -HDVídeňská poli­cie se dosta­ne na sto­pu nebez­peč­ných obchod­ní­ků s lid­ský­mi orgá­ny... Německý...

Autor:
TV Barrandov - 02.08.20180

TV Barrandov - 02.08.2018

Televizni pro­gram na 02.08.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kurňa, co to je?Tajemné před­mě­ty, pís­nič­ky pozpát­ku, pan­to­mi­ma ? tyto i dal­ší úko­ly si pro své hos­ty při­pra­vi­li P...

Autor:
ČT - 02.08.20180

ČT - 02.08.2018

Televizni pro­gram na 02.08.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Pod pokličkouJezte hod­ně ryb, bude vám hned líp! (2006). Co všech­no neví­me a víme o tom, co pije­me a jím...

Autor:
NOVA - 02.08.20180

NOVA - 02.08.2018

Televizni pro­gram na 02.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaNámořní rot­mis­tr Muldoon zavo­lá na tís­ňo­vou lin­ku, že prá­vě zabil muže, kte­rý nožem ohro­žo­val něj...

Autor: