Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko - hudební činnosti v logopedické prevenci

V dneš­ní době je mno­ho dětí s logo­pe­dic­ký­mi vada­mi. Je tře­ba tomu­to téma­tu věno­vat mno­ho pozor­nos­ti. Procvičovat, zpí­vat, vyt­les­ká­vat. K tomu vám zajis­té pomů­že novin­ka vyda­va­tel­ství Portál Slovo, slův­ko, slo­víč­ko, honem poběž... Číst dál »

Mission: Impossible - Fallout

O PRODUKCI

CESTA ETHANA HUNTA

Tom Cruise za posled­ní dvě deká­dy pro­du­ko­val, hrál a zazá­řil v těch nej­od­váž­něj­ších scé­nách fil­mů Mission: Impossible, kte­ré se sta­ly glo­bál­ním kul­tur­ním... Číst dál »

Stromy – příroda do kapsy

Hledáte zají­ma­vou zába­vu pro své děti? Jste milov­ní­ci pří­ro­dy a chce­te se dozvě­dět vše o stro­mech? Mini ency­klo­pe­die Stromy – pří­ro­da do kapsy vás zajis­té potě­ší. …

Číst dál »

Horror a duchové | Tomáš Reitz

Číst dál »

Zemřel herec a dabér Ilja Racek - bylo mu 88 let

Ilja Racek se naro­dil 24.6.1930 stře­do­škol­ské­mu pro­fe­so­ro­vi v Praze. V dět­ství jez­dil vel­mi čas­to za pří­buz­ný­mi do Jindřichova Hradce.

Už od dět­ství si oblí­bil diva­dlo, a tak začí­nal jako tech­nik... Číst dál »

Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let

Pověst čes­ké­ho dabin­gu utr­pě­la v deva­de­sá­tých letech, kdy po revo­lu­ci dora­zi­la zápla­va cizo­ja­zyč­ných fil­mů a seri­á­lů. Potřeba rych­le zpřístup­nit vel­ké množ­ství titu­lů si vynu­ti­la vznik řady stu­dií neval­né úrov­ně, kde... Číst dál »

Mission: Impossible - Fallout bude vládnout kinům v ČR

Nejen Mission: Impossible - Fallout ale i dal­ší 4 fil­my jdou dnes do čes­kých kin. Mezi nimi je doku­ment o Whitney Houston, pokra­čo­vá­ní ani­mo­va­né­ho fil­mu z roku 2004,  špa­něl­ský film o ženě v domác­nos­ti a aus­tral­ský... Číst dál »

Sbalit chlapa | Miloš Knor

Číst dál »

Doping ve sportu | Petr Vydra

Číst dál »

Fotky dětí | Miloš Knor

Číst dál »