Denní archiv Srpen 1, 2018

1

Mission: Impossible - Fallout - 75 %

Do kin se v hor­kých let­ních dnech dostá­vá nový akč­ní film s Tomem Cruisem v hlav­ní roli, Mission: Impossible – Fallout. Jako agent Ethan Hunt se opět, ten­to­krát již pošes­té, vydá­vá zachrá­nit svět. Pro Ethana to ale ten­to­krát není jen záchran­ná mise, ale záro­veň i pohled do minu­los­ti. Na spl­ně­ní své­ho úko­lu si bere...

Autor:
0

Černé lekníny od Michel Bussi

Thriller „Černé lek­ní­ny“ je úchvat­né a dechbe­rou­cí čte­ní, kde veš­ke­ré odha­le­ní, rozuz­le­ní a pocho­pe­ní vše­ho, co se v kni­ze doo­prav­dy sta­lo, je vyostře­no a krů­ček po krůč­ku odkry­to až v posled­ních třech kapi­to­lách kni­hy. Na záplet­ku si tedy musí čte­nář počkat až na úpl­ný závěr... A pokud se nad tím vším pak sám čte­nář pořád­ně a zpět­ně zamys­lí, začí­na­jí...

Autor:
0

VLADIMÍR MIŠÍK

ROZHOVOR — Vladimír Mišík je nezpo­chyb­ni­tel­ný feno­mén domá­cí hudeb­ní scé­ny. Svědčí o tom nespo­čet jeho pís­ní, kte­ré sice mož­ná nejsou hity, takří­ka­jíc „na prv­ní dobrou“, ale i tak rezo­nu­jí v poslu­cha­čích tako­vým způ­so­bem, že o řadě z nich může­me smě­le ...

Autor:
0

Je tomu 35 let, co zemřel Ivan Luťanský, jeden z nevýraznějších herců generace 70. let.

Narodil se 19. dub­na roku 1953 v Praze 3 na Žižkově. Už od dět­ství se věno­val diva­dlu, a tak navště­vo­val dra­ma­tic­ký krou­žek na Základní umě­lec­ké ško­le (v té době pojme­no­va­né  Lidová ško­la umě­ní). Už ve svých 22 letech nastou­pil hos­to­vá­ní do Národního diva­dla, kde zís­kal, po vystu­do­vá­ní praž­ské DAMU, trva­lý úva­zek. V ND Praha nastu­po­val ve...

Autor:
0

Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let

Český dabing z šede­sá­tých let se na úspě­chu may­o­vek podí­lel měrou více než vrcho­va­tou. Dabingu se teh­dy věno­va­ly sku­teč­né herec­ké osob­nos­ti, obvykle čle­no­vé Národního diva­dla a jiných praž­ských scén, díky nimž a rov­něž díky skvě­lé prá­ci reži­sé­rů, pře­kla­da­te­lů a dal­ších pro­fe­si­o­ná­lů dosá­hl dabing výteč­né úrov­ně. Postavy byly obsa­ze­ny dabé­ry, kte­ří odpo­ví­da­li nejen svým hla­sem...

Autor:
0

Než natáhnu brka: Temný finský román, který u čtenářů probouzí chuť k životu.

Číst romá­ny Anttiho Tuomainena zna­me­ná zabý­vat se téma­ty lid­ské exis­ten­ce a záro­veň obje­vo­vat pro­stře­dí noir detek­ti­vek. Ani jeho nej­no­věj­ší kni­ha není výjim­kou: se smr­tí­cí dáv­kou humo­ru při­ná­ší pří­běh o člo­vě­ku, kte­rý se zni­če­ho­nic oci­tá na hra­ni­ci živo­ta a smr­ti. Třiceti sed­mi letý  Jakkoo se od léka­ře dozví­dá, že mu na svě­tě nezbý­vá moc...

Autor:
0

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze

Dnes při­ná­ší­me recen­zi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stej­ně bez­chyb­ný jako v dílech před­cho­zích. Drákula a jeho mimi­ka jsou na dabing vel­mi těž­ká zále­ži­tost, vyža­du­je­te přes­né nača­so­vá­ní a pre­ciz­ní pří­stup jak her­cův, tak reži­sé­rův. Když se tu smí­chá dob­rá úpra­va, jeden z nej­ta­len­to­va­něj­ších dabin­go­vých her­ců a peč­li­vá reži­sér­ka, je jas­né, že...

Autor:
0

Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století.

Dnešní fil­mo­vé pre­mi­é­ry nejsou jen tak leda­ja­ké, v dlou­ho­do­bém pro­jek­tu Projekt 100, kte­rý má his­to­rii už od roku 1995, má pre­mi­é­ru  pět muzi­ká­lů. Všechny už jsou kla­sic­ký­mi muzi­ká­ly své­ho dese­ti­le­tí, a tak si může­te užít nej­slav­něj­ší­ho hudeb­ní­ho fil­mu Československa, film Gene Kellyho a Debbie Reynolds (mat­ka Carrie Fischer), film plný moder­ních hitů od...

Autor:
0

Poznejte sami sebe a vykročte směrem ke spokojenějšímu životu

Také máte občas pocit, že se nevy­zná­te sami v sobě? Náš život for­mu­jí více než bychom chtě­ly komu­ni­kač­ní ste­re­o­ty­py, navyk­lé vzor­ce myš­le­ní, psy­chic­ké blo­ky a také uza­vře­né tři­nác­té kom­na­ty. Je tro­chu para­do­xem, že ačko­li se sebou trá­ví­me nej­ví­ce času, mnoh­dy neví­me, kdo jsme, kam smě­řu­je­me, žije­me život, kte­rý se nedá nazvat spo­ko­je­ným,...

Autor:
ČT - 01.08.20181

ČT - 01.08.2018

Televizni pro­gram na 01.08.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vlak dět­ství a nadě­je, Sněhurčina smrt, 1918 - 2018 TOTO STOLETÍStanislav Zindulka a Žaneta Fuchsová v s...

Autor:
NOVA - 01.08.20180

NOVA - 01.08.2018

Televizni pro­gram na 01.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaGibbsův tým řeší krá­dež něko­li­ka beden zbra­ní a vraž­du mla­dé­ho námoř­ní­ho rot­mis­t­ra. Během vyšet­řo...

Autor:
TV Barrandov - 01.08.20180

TV Barrandov - 01.08.2018

Televizni pro­gram na 01.08.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 01.08. 02:35 01.08. 03:05Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bli...

Autor:
Prima - 01.08.20180

Prima - 01.08.2018

Televizni pro­gram na 01.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
0

Jak dlouho přežije lidstvo. Katastrofy, které jednou nastanou...

Jak dlou­ho pře­ži­je lid­stvo, jest­li vůbec pře­ži­je a nevy­hy­ne stej­ně tak jako tře­ba dino­sau­ři? Sám autor nám vel­mi bar­vi­tě a výstiž­ně popi­su­je nej­růz­něj­ší mož­né vari­an­ty kata­strof, kte­ré jed­nou nasta­nou nebo by teo­re­tic­ky někdy nastat moh­ly. Katastrofy, až už pří­rod­ní­ho cha­rak­te­ru, nebo ty, jež si člo­věk zapří­či­ní svým cho­vá­ním sám, svo­jí bez­o­hled­nos­tí a aro­gant­nos­tí ke...

Autor: