Měsíční archiv Srpen 2018

0

Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?

Milujete čís­la a mate­ma­ti­ku v kom­bi­na­ci se ztřeš­tě­ný­mi nápa­dy? Tak pak se vám tato kni­ha bude veli­ce zamlou­vat, pro­to­že spo­lu s ní a s čís­ly si uži­je­te spous­tu „počet­ní“ zába­vy.

Čas od času nás děti oslo­ví s otáz­kou jako napří­klad „Kolik je v pta­čím hnízdě vět­vi­ček?“ Jak dale­ko jsou od nás mra­ky? Kolik balón­ků bude potře­ba, aby mě doká­za­ly zved­nout?“ a spous­tu jiných podob­ných otá­zek. Ostatně dět­ská fan­ta­zie nezná mezí.

Kde ale hle­dat odpo­vě­di na tyto zví­da­vé otáz­ky, na kte­ré jen těž­ko doká­že­me sami odpo­vě­dět? Neházejte flin­tu do žita, pro­to­že tahle kni­ha vám uká­že, že k samot­né­mu řeše­ní těch­to podiv­ných otá­zek se lze snad­no a jed­no­du­še dopo­čí­tat sami, aniž bys­te saha­li po inter­ne­tu nebo nauč­ných pub­li­ka­cích.

Byla jsem vel­mi mile pře­kva­pe­na tím, co všech­no lze jed­no­du­še a hlav­ně zábav­nou for­mou dopo­čí­tat, jen ale vědět KDE a JAK začít, to ostat­ní se už odví­je­lo od toho ostat­ní­ho. Všechny vyřče­né otáz­ky jsou násled­ně podrob­ně krok po kro­ku roz­po­čí­ta­né a vysvět­le­né.

„Všechno se to týká mate­ma­ti­ky a všech­no je to zábav­né.“

Stejně jako já, i vy bude­te pře­kva­pe­ni tím, co všech­no za podiv­né dota­zy napadlo děti a fanouš­ky „Zábavné mate­ma­ti­ky pod pol­štář“; a co všech­no nako­nec lze spo­čí­tat a čeho vše­ho se dopo­čí­tat...

Ale pozor! V kni­ze se lehce sklouz­nout k počí­tá­ní vyso­kých čísel, ale není se čeho bát, pro­to­že bude­te kni­hou postup­ně vede­ni a pro­vá­ze­ni tak, abys­te se nau­či­li, jak jed­not­li­vé pro­blémy sami vyře­šit bez jaké­ko­liv pomo­ci. Není to úžas­né?

Příručka pro malé mate­ma­ti­ky je obo­ha­ce­ná o ztřeš­tě­né a úsměv­né obráz­ky plné bláz­nov­ství, dopl­ně­né o pře­kva­pi­vé a neče­ka­né odpo­vě­di a mate­ma­tic­ké výpo­čty. A jeli­kož „mate­ma­ti­ka před­sta­vu­je moc“, sta­ne se vám tato pub­li­ka­ce prak­tic­kým rád­cem, jak najít odpo­věď na jakou­ko­liv polo­že­nou „počet­ní“ otáz­ku.

Kniha je roz­dě­le­na do šes­ti úžas­ných kapi­tol, kte­ré jsou dále roz­dě­le­ny na pod­ka­pi­to­ly před­sta­vu­jí­cí již samot­né podiv­né otáz­ky a jejich násled­né řeše­ní.

1. kapi­to­la - Zvířecí mate­ma­ti­ka

2. kapi­to­la - Zdivočelá pří­ro­da

3. kapi­to­la - Matematika pro­chá­zí žalud­kem

4. kapi­to­la - Váš život v čís­lech

5. kapi­to­la - Země a její přá­te­lé

6. kapi­to­la - A teď počí­tej z hla­vy

A prá­vě tato posled­ní, šes­tá kapi­to­la může všem zví­da­vým dětem slou­žit jako mne­mo­tech­nic­ká pomůc­ka nebo malý tahák, pro­to­že obsa­hu­je sedm ele­gant­ních tri­ků, kte­rý­mi vaše děti ohro­mí všech­ny své kama­rá­dy, a to pře­de­vším v rych­los­ti počí­tá­ní.

Pokud vás zají­ma­jí ztřeš­tě­nos­ti, jako tře­ba kolik včel by doká­za­lo napl­nit medem celý džbá­nek, nebo kolik je na svě­tě psů, pak je tato kníž­ka plná mate­ma­ti­ky a zába­vy přes­ně pro vás, a navíc se k odpo­vě­dím sami dopo­čí­ta­jí.

KOLIK MORČAT SE VEDE DO LETADLA?

Odpovědi na nej­zá­lud­něj­ší dět­ské otáz­ky

Napsala: Laura Overdecková

Překlad: Helena Haraštová

Vydalo nakla­da­tel­ství CPRESS v Brně roku 2018

Vydání prv­ní

Počet stran: 137

ISBN: 978-80-265-0770-3

Autor:
0

NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného!

Každý ví, že nej­lé­pe chut­ná zaká­za­né ovo­ce, a ani tady to není výjim­kou.

Tahle kni­ha od aus­tral­ské­ho roz­hla­so­vé­ho hla­sa­te­le a komi­ka Andyho Leea poba­ví doslo­va všech­ny věko­vé kate­go­rie.

Sice si v této kni­ze moc nepoč­te­te, ale za to se s ní doslo­va dost poba­ví­te. Je to vel­mi ori­gi­nál­ní, nevšed­ní kni­ha, kde ilu­stro­va­ných obráz­ků i psa­né­ho tex­tu je dosti poskrov­nu, ovšem na samot­né kva­li­tě kni­hy to nijak neu­bí­rá, spí­še nao­pak.

Odvážíte se tuto kni­hu nako­nec otevřít a dolis­to­vat až na posled­ní strán­ku, či niko­liv? Otevřete ji ane­bo se postup­ně na jed­not­li­vých strán­kách nechá­te odra­dit od její­ho dočte­ní až do úpl­né­ho kon­ce?

A co když bude nej­lep­ší, když tuhle kni­hu radě­ji odlo­ží­te a podí­vá­te se po jiné ved­lej­ší kni­ze, mož­ná dale­ko lep­ší, a tuhle kni­hu pros­tě bude­te igno­ro­vat? Samozřejmě že ne! To bys­te se okrad­li o tu oprav­do­vou zába­vu!

Pokud vám odva­ha dovo­lí, a nako­nec se dosta­ne­te až na posled­ní strán­ku, bude­te veli­ce pře­kva­pe­ni tím, co nako­nec obje­ví­te, a co na vás doslo­va vysko­čí z posled­ní strán­ky.

Možná, že tepr­ve potom si uvě­do­mí­te, že někdy dob­ře míně­né rady mají svůj hlub­ší smy­sl a urči­tý důvod.

Ilustrace jsou vel­mi pou­ta­vé a barev­né, lec­kdy umís­tě­né přes celou strán­ku nebo dvou­strán­ku, jin­dy nao­pak zůstá­vá celá strán­ka jen barev­ná, aniž by na ní bylo coko­liv nama­lo­vá­no či napsá­no.

Jednotlivé obráz­ky budou děti lákat nejen svo­jí jed­no­du­chos­tí, ale záro­veň i doko­na­lou pro­pra­co­va­nos­tí týka­jí­cích se emo­cí hlav­ní­ho hrdi­ny. Hned tak z jeho tvá­ře a posto­je roz­po­zna­jí, kdy se zlo­bí, kdy tru­cu­je, kdy je zou­fa­lý, naštva­ný ane­bo kdy zuří.

Ač kni­ha své čte­ná­ře neo­bo­ha­tí o žád­né vel­ké myš­len­ky, přec jí bude­te, stej­ně tak jako my milo­vat a vra­cet se k ní, brát do ruky, otví­rat a nechat se uná­šet „jed­no­du­chou“ zába­vou.

Tahle kni­ha vás bude oprav­du bavit, chyt­ne nejen vás, ale hlav­ně vaše děti, kte­ré tak rády nepo­slou­cha­jí a mají svo­jí vlast­ní hla­vu. Ostatně tady s touhle kni­hou v ruce mají dovo­le­no vše, dokon­ce i poru­šo­vat dob­ře míně­né rady hlav­ní­ho hrdi­ny.

Napsal: Andy Lee

Vydalo nakla­da­tel­ství Computer Press v Brně roku 2018

Vydání prv­ní

Počet stran: 32

ISBN: 978-80-251-4897-6

Autor:
0

BEAR GRYLLS UČÍ CELEBRITY, JAK PŘEŽÍT

Ve svém pořa­du - hitu Discovery Channel - Nutné k pře­ži­tí (Ultimate Survival) Bear Grylls uká­zal divá­kům, jak pře­žít v těch nej­ex­trém­něj­ších teré­nech svě­ta. S tím se ale nespo­ko­jil a poved­lo se mu zajít ješ­tě dál – v doku­men­tár­ní sérii V divo­či­ně s Bearem Gryllsem (Running Wild with Bear Grylls), jejíž čtvr­tá řada star­tu­je na Discovery Channel již 3. září 2018 ve 22:00, se roz­ho­dl při­b­rat na svo­je expe­di­ce par­ťá­ky. A to rov­nou z řad svě­to­vých celebrit!

Angličan Bear Grylls pra­co­val celý život na doko­na­lém ovlád­nu­tí tech­nik pře­ži­tí. Přelet na parag­li­du přes Angel Falls, výpra­va na Everest nebo obe­plu­tí Velké Británie na skút­ru – to je pou­hý zlo­mek výzev, se kte­rý­mi se doká­zal poprat. Jak si ale v (pro něj již poměr­ně běž­ných) situ­a­cích doká­že pora­dit oby­čej­ný smr­tel­ník? V před­cho­zích třech séri­ích jsme moh­li vidět kde­co – ame­ric­ký herec Ben Stiller čelil úska­lím nej­se­ver­něj­ší­ho skot­ské­ho ost­ro­va Skye, legen­dár­ní „pret­ty woman“ Julia Roberts s Bearem absol­vo­va­lo vyčer­pá­va­jí­cí ana­bá­zi skr­ze keň­ské ste­pi. S teh­dej­ším nej­moc­něj­ším mužem svě­ta Barackem Obamou zdo­lal Exit Glacier, popu­lár­ní cíl horo­lez­ců na Aljašce, a na vrcho­lu s ním dis­ku­to­val o nebez­pe­čí glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní. Zmiňovaný ledo­vec se totiž stal jed­ním z nej­vi­di­tel­něj­ších sym­bo­lů nebez­pe­čí, kte­rá pla­ne­tě hro­zí v důsled­ku změn kli­ma­tu.

Známé osob­nos­ti zážit­ky jejich před­chůd­ců neod­ra­zu­jí. Naopak – ve čtvr­té sérii se setká­me s dal­ší osmič­kou odváž­ných, kte­ří se roz­hod­li svě­řit svůj osud do rukou nezná­měj­ší­ho svě­to­vé­ho sur­vi­va­lis­ty. Na koho se může­me těšit?

Lena Headey pat­ří mezi nej­lé­pe pla­ce­né tele­viz­ní tvá­ře sou­čas­nos­ti a jako krá­lov­na Cersei Lannister z Game of Thrones je zvyk­lá na lec­cos. Na tele­viz­ních obra­zov­kách si ji vět­ši­na z nás spo­ju­je s odzbro­ju­jí­cí sobec­kos­tí a agre­si­vi­tou. Pyrenejský polo­ostrov zná dob­ře z natá­če­ní, teď mu ale bude čelit ve vší syro­vos­ti. Beara dopro­vo­dí na trip do špa­něl­ských pra­le­sů. Ty jsou pověst­né tím, že se hemží růz­ný­mi dru­hy pavou­ků – a to je jed­na z věcí, kte­rou hereč­ka nesne­se. Při poby­tu v divo­či­ně se Lena roz­po­ví­dá i o nej­těž­ším obdo­bí živo­ta – počát­cích herec­ké kari­é­ry spo­je­ný­mi s bojem s depre­sí.

Zdá se, že teni­so­vá legen­da Roger Federer s Bearem tolik nevy­stu­pu­je ze své kom­fort­ní zóny. Jejich cílem jsou Švýcarské Alpy, tedy domi­nan­ta Federerovy domo­vi­ny. Po zamrz­lých vodo­pá­dech se ale ani Švýcaři nepo­hy­bu­jí den­no­den­ně. Na zamrz­lém jeze­ře se pro­je­ví i vyna­lé­za­vost, kte­rá tenis­to­vi dopo­moh­la k mno­ha vítěz­stvím na nej­pres­tiž­něj­ších svě­to­vých grand­sla­mech, když pro sebe a své­ho sou­put­ní­ka v mži­ku oka vyro­bí z teni­so­vých raket sněž­ni­ce. Roger Federer má ve zvy­ku vyhrá­vat. Povede se mu to beze šrá­mu i ten­to­krát?

V dal­ších epi­zo­dách budou nástra­hám divo­či­ny čelit her­ci Joseph Gordon-Levitt, Don CheadleScott Eastwood, hereč­ky Keri RussellUzo Aduba, nebo taneč­ní super­star Derek Hough.…

Autor:
0

Staré cesty v krajině Středních Čech

Cesty lidi spo­jo­va­ly, ale také výraz­ně ovliv­ňo­va­ly život jed­not­li­vých lidí i spo­le­čen­ství. Historie lid­stva je spo­je­na také s pohy­bem v kra­ji­ně a postup­né spo­le­čen­ské změ­ny se význam­ně podí­le­jí i na vede­ní ste­zek a cest, kte­ré spo­jo­va­ly význam­ná síd­la i význam­ná mís­ta. Cesty neslou­ži­ly jen k pře­su­nu zbo­ží a lidí, ale měly také výraz­nou funk­ci při pře­dá­vá­ní infor­ma­cí. I v dneš­ní době odrá­že­jí sil­nič­ních komu­ni­ka­ce potře­by i tech­nic­kou vyspě­lost sou­čas­nos­ti, ale je zají­ma­vé se podí­vat zpět do his­to­rie a pozná­vat, co vše s roz­vo­jem doprav­ních cest vlast­ně sou­vi­sí.

Velmi obsáh­lá kni­ha má 677 stran zapl­ně­ných množ­stvím růz­no­ro­dých infor­ma­cí. Cesty jsou hlav­ním téma­tem, ale auto­ři se díva­jí na celou pro­ble­ma­ti­ku doprav­ních cest pěk­ně zeši­ro­ka. První kapi­to­la, nazvá­na Prameny výzku­mu sta­rých komu­ni­ka­cí, dosti obsaž­ně popi­su­je nejen dokla­dy o docho­va­ných čás­tech nej­star­ších sil­nič­ních úse­ků, ale také sna­hy o zachy­ce­ní popi­su doprav­ních tras v teré­nu i dostup­né mapo­vé pod­kla­dy. Silniční stav­by i jejich zkou­má­ní jsou v této čás­ti vní­má­ny také v celo­ev­rop­ském kon­tex­tu.  Autoři jed­nak vyu­ží­va­jí cita­ce sta­rých tex­tů, záro­veň nabí­zí vlast­ní úva­hy a závě­ry zhod­no­ce­ní pod­mí­nek, jak se postup­ně budo­va­ly tra­sy pro pohyb osob nebo pře­voz zbo­ží. Jsou zde uvá­dě­ny čas­to odka­zy na urči­té loka­li­ty, kde se docho­va­ly zbyt­ky cest nebo kde je mož­né vidět změ­ny v reli­éfu kra­ji­ny, kte­ré se díky dlou­ho­do­bé­mu vyu­ží­vá­ní urči­té tra­sy vytvo­ři­ly.

Zajímavé je, že pra­vi­dla vede­ní sta­rých cest, kte­ré auto­ři for­mu­lu­jí, lze dob­ře apli­ko­vat i v dneš­ní době. Pravidlo pří­mé ces­ty je nut­né stá­le respek­to­vat z časo­vých důvo­dů i dnes. Pravidlo suché ces­ty bylo zajis­té důle­ži­těj­ším, než je tomu nyní, pro­to­že dnes stav­by mos­tů umož­ní pře­ko­nat mokři­ny, řeky i vel­ké vod­ní nádr­že. O tom se našim před­kům moh­lo jen zdát a pře­ko­nat pod­má­če­ná mís­ta nebo vod­ní toky stá­lo v minu­los­ti hod­ně úsi­lí nebo čas pro objízd­nou tra­su navíc. Pravidlo bez­peč­né tra­sy stá­le pla­tí a je i dnes vel­mi důle­ži­té. Cesty v dobách minu­lých ukrý­va­ly nebez­pe­čí nejen ve špat­ných pově­tr­nost­ních pod­mín­kách, ale také bylo nut­né vést ces­tu vhod­ným teré­nem a sku­teč­né nebez­pe­čí se ukrý­va­lo v samot­ných lidech. Je zají­ma­vé, že i v sou­čas­nos­ti je bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu pro­blé­mem, kte­rý řeší nejen poli­cis­té, ale také doprav­ní inže­ný­ři nebo psy­cho­lo­go­vé. Přestože se sta­ví sil­ni­ce pod­le norem a s ohle­dem na sní­že­ní rizi­ko­vých míst, i tak zůstá­vá člo­vě­ku nebez­peč­ný zase člo­věk. Už to nejsou lap­ko­vé a lupi­či, ale urči­tá sku­pi­na agre­siv­ních a nezod­po­věd­ných řidi­čů. A posled­ní pra­vi­dlo nejmen­ších nákla­dů je také v sou­čas­né době veli­ce aktu­ál­ní. Stavby sil­nic jsou sice nesrov­na­tel­ně draž­ší, než tomu bylo v minu­los­ti, ale stav­ba mos­tu, nebo zajis­tit údrž­bu cest byly nut­né vždy. Řešení byla různá, pod­le mož­nos­tí, zna­los­tí i na zákla­dě pově­ře­ní a povin­nos­tí.

Obsahově kni­ha zachy­cu­je také his­to­rii stu­dia a doku­men­ta­ce cest včet­ně sta­rých mapo­vých pod­kla­dů. Další část je věno­vá­na také pro­ble­ma­ti­ce sídel a objek­tů, kte­ré ces­ty spo­ju­jí nebo jsou umís­tě­né podél doprav­ních cest. Kapitoly 4. a 6. tvo­ří pří­pa­do­vé stu­die urči­tých loka­lit ve Středočeském kra­ji. Jednotlivé stu­die zahr­nu­jí urči­tou tra­su, její vývoj, změ­ny i spo­le­čen­ské sou­vis­los­ti. Souhrnné mapy Středočeského kra­je s vyzna­če­ním jed­not­li­vých stu­do­va­ných loka­lit jsou umís­tě­ny na před­ní a zad­ní před­sád­ce.

Kniha je vel­mi obsáh­lá a obsa­hu­je nejen množ­ství úda­jů, kte­ré se vzta­hu­jí k růz­ným doprav­ním tra­sám, ale také množ­ství vysvět­li­vek a odka­zů, kte­ré sou­vi­sí nejen s urči­tou loka­li­tou a tra­so­vá­ním cest, ale nabí­zí dal­ší zají­ma­vé úda­je o zdro­jích infor­ma­cí, objek­tech umís­tě­ných na tra­se, atd. Je zde mno­ho pří­kla­dů, cita­cí a pocho­pi­tel­ně nechy­bí ani úva­hy auto­rů. Texty jsou dopl­ně­ny boha­tým obra­zo­vým mate­ri­á­lem, kte­rý tvo­ří kopie sta­rých map, obra­zy, foto­gra­fie, a digi­tál­ní zob­ra­ze­ní reli­éfů kra­ji­ny.

Autorský kolek­tiv tvo­ří Pavel Bolina, Václav Cílek a Tomáš Klimek, ale jaký byl sku­teč­ný vklad kaž­dé­ho ze jme­no­va­ných na vzni­ku a tvor­bě kni­hy, se mi nepo­da­ři­lo roz­luš­tit. Jejich jmé­na nejsou uve­de­ny ani u jed­not­li­vých kapi­tol. A také v úvo­du a před­mluvě hovo­ří autor­ský kolek­tiv jako jeden muž, což je ško­da. U kni­hy, kte­rá má odbor­né zamě­ře­ní, bych oče­ká­va­la, že kaž­dý z auto­rů vne­se do kni­hy svůj oso­bi­tý náhled na celou pro­ble­ma­ti­ku.

Budu tedy hovo­řit dále o auto­rech, jak se vypo­řá­da­li s daným námě­tem a v čem je pub­li­ka­ce zají­ma­vá a pří­nos­ná. V kapi­to­le věno­va­né ději­nám výzku­mu sta­rých cest při­po­mí­na­jí auto­ři počát­ky vede­ní cest v rám­ci Evropy i loka­li­ty, kde je mož­né dosud vidět čás­ti sta­rých povrchů cest i nej­star­ší docho­va­né doprav­ní stav­by. Nechybí ani popis sta­rých doku­men­tů a zhod­no­ce­ní prv­ních písem­ných popi­sů tras. Je to sice obsa­ho­vě zají­ma­vé čte­ní, ale roz­sa­hem mi při­pa­dá pře­di­men­zo­va­ná pře­de­vším část věno­va­ná sta­rým mapám. Poměrně čti­vé napsa­né jsou kapi­to­ly 4. a 5., kde se auto­ři zamě­ři­li na pře­ko­ná­vá­ní vod­ních toků a sou­vis­los­tem mezi vede­ním cest a růz­ným typům sídel. Ať jsou to stav­by cír­kev­ní, hra­dy, osa­dy a měs­ta. Právě tady je nej­ví­ce kon­krét­ních pří­kla­dů, kte­ré uka­zu­jí sou­vis­los­ti mezi čin­nos­tí lidí a potře­bě zajiš­tě­ní pohy­bu osob, nákla­dů i infor­ma­cí, v kaž­dém his­to­ric­kém obdo­bí. Hodně detail­ně zpra­co­va­né infor­ma­ce jsou obsa­hem kapi­to­ly 6., kde jsou pre­zen­to­vá­ny výsled­ky regi­o­nál­ních stu­dií urči­tých loka­lit. Jsou to mate­ri­á­ly uce­le­né a kro­mě kon­krét­ních úda­jů jsou zde uve­de­ny zdů­vod­ně­ní a vysvět­le­ní, jak je mož­né vede­ní jed­not­li­vých tras dolo­žit. Díky tomu jsou tex­ty plné infor­ma­cí, kte­ré mohou oce­nit pře­de­vším odbor­ní­ci a bada­te­lé se zamě­ře­ním na stu­di­um sta­rých cest.

Kniha je dopl­ně­na také o slov­ní­ček, věc­ný rejstřík a rejstřík míst. Vzhledem k tomu, že je v kni­ze hod­ně obra­zo­vé­ho mate­ri­á­lu, oče­ká­va­la bych u slov­níč­ku pří­pad­né odka­zy. Ale pozor­ný čte­nář si nej­spíš pora­dí pří­mo při čte­ní tex­tu a nebu­de čekat na vysvět­lu­jí­cí slov­ní­ček. U někte­rých obec­ných jmen uve­de­ných ve věc­ném rejstří­ku mám tro­chu pro­blém. Jak mám hle­dat na 184 strán­kách slo­vo hrad?

Jako celek půso­bí kni­ha sice jed­not­ně, ale je v ní patr­ný dvo­jí pří­stup i způ­sob zpra­co­vá­ní uve­de­né pro­ble­ma­ti­ky. Jako by se kni­ha sklá­da­la ze dvou čás­tí. Je ško­da, že se tak roz­sáh­lé dílo neroz­dě­li­lo do dvou pub­li­ka­cí, kte­ré by na sebe tema­tic­ky nava­zo­va­ly.

Každopádně však jde o dílo zají­ma­vé a oje­di­ně­lé, kte­ré může dob­ře poslou­žit ke stu­diu stu­den­tům i odbor­né veřej­nos­ti. I když si v závě­ru kni­hy auto­ři tro­chu stýs­ka­jí na pří­liš­nou akti­vi­tu a nespo­lu­prá­ci “detek­to­rá­řů“, přes­to ve svém cel­ku vyzní­vá kni­ha pozi­tiv­ně s obdi­vem k čin­nos­ti před­cho­zích gene­ra­cí.

Hodnotím 70 %


  • Žánr: Literatura nauč­ná, Historie, Příroda, zví­řa­ta
  • Vydáno: 2018, Academia
  • 1. vydá­ní ori­gi­ná­lu: 2018
  • Počet stran: 692
  • Vazba kni­hy: pev­ná / váza­ná
  • ISBN: 978-80-200-2831-0
Autor:
0

MICHAEL JACKSON zpátky v čase, aneb život a dědictví krále popu

Knihy spi­so­va­te­le, disdžo­ke­je a mode­rá­to­ra Daryla Easlea se zamě­řu­jí na jeho oblí­be­né osob­nos­ti, mezi kte­ré pat­ří excen­t­ric­ké popo­vé hvězdy a inter­pre­ti popu­lis­tic­ké afro-americké hud­by. Rovněž se zabý­vá pro­gre­siv­ním rockem.

O Michaelu Jacksonovi se toho napsa­lo hod­ně, ale nejdo­jem­něj­ší pro­slov pochá­zel z úst jeho dlou­ho­do­bé­ho spo­lu­pra­cov­ní­ka Bruce Swediena. „Michael Jackson byl nej­lep­ší. Nejen jako zpě­vák, ale i jako hudeb­ník. Sice uměl hrát jen troš­ku na pia­no, ale on pros­tě na hudeb­ní nástro­je nehrál. Jeho nástro­jem byl hlas a jeho nápa­dy. Můj a Quincyho nástroj bylo, mys­lím, stu­dio. Pracovat pro Michaela bylo tak skvě­lé: pořád jsme posou­va­li hudeb­ní hra­ni­ce. No neměl já to ale štěs­tí?“

Ale jaký ve sku­teč­nos­ti byl život Michaela Jacksona? O celém jeho živo­tě, o jeho nápa­dech, vze­stu­pech i pádech, je prá­vě tato kni­ha, jež mapu­je celý jeho život a roze­bí­rá nej­růz­něj­ší téma­ta od měsíč­ní chůze, mač­ká­ní roz­kro­ku až po běle­ní kůže, o závis­los­ti na lécích a spous­tu dal­ší­ho.

Otevírá všech­ny jeho tři­nác­té kom­na­ty, kte­ré by mož­ná nej­ra­dě­ji nechal pro vždy uzamče­né.

Michael Joseph Jackson, král popu, pro­du­cent nej­pro­dá­va­něj­ší­ho alba a muž, kte­rý se v showbyz­ny­su pohy­bo­val více­mé­ně celých pade­sát let své­ho živo­ta, byl za mrt­vé­ho pro­hlá­šen dne 25. červ­na 2009 odpo­led­ne, ve 2 hodi­ny a 26 minut paci­fic­ké­ho času. Dvě hodi­ny nato, co byl nale­zen v bez­vě­do­mí ve svém domě na North Carolwood Drive 100 v Holmby Hills, jej pře­vez­li do lékař­ské­ho cen­t­ra UCLA Ronald Reagan Medical Centre na Westwood Plaza v Los Angeles.

Ochromující zprá­va se šíři­la rych­los­tí bles­ku. O smr­ti infor­mo­val bra­tr Jermaine: „Je to těž­ké. Můj bra­tr, legen­dár­ní král popu, ode­šel ve čtvr­tek 25. červ­na ve 14:26 odpo­led­ne. Lékaři se domní­va­jí, že u něj nasta­la zásta­va srd­ce.“

„Svět je v šoku, ale on sám, více než kdo­ko­liv jiný, něja­kým způ­so­bem tušil, jaký bude jeho osud. A měl prav­du.“ (Lisa Marie Presley)

„Možná, že už tě teď necha­jí být, Michaeli.“ (Marlon Jackson)

„Tato tragé­die by nás měla nau­čit vážit si daru živo­ta, dokud jsme ješ­tě na svě­tě.“ (Bee Gees)

Michael Jackson se s postu­pu­jí­cí dobou uka­zu­je být tím nej­vý­znam­něj­ším uměl­cem dva­cá­té­ho sto­le­tí. Nejde jen o to, že byl nej­ú­spěš­něj­ší komerč­ně, ale i o to, že se upřím­ně sna­žil pro­po­jit a sla­dit čer­nou i bílou hud­bu, a to zce­la novým způ­so­bem. Samotný fakt, že on sám ztě­les­ňo­val ten­to expe­ri­ment o pro­po­je­ní čer­no­cha bělo­cha, to činí ješ­tě zají­ma­věj­ším.

V této kni­ze ‚máte mož­nost Michaelovým živo­tem a kari­é­rou pro­chá­zet pozpát­ku, i když on sám pra­co­val tím nej­rych­lej­ším tem­pem, jakým dove­dl - a to vždy vpřed!

Michael Jackson vedl život jako všech­ny celebri­ty. Od svých jede­nác­ti let věděl na vlast­ní kůži, co je to být slav­ný, ale teh­dy ješ­tě jis­tě netu­šil, co ho všech­no čeká. Dvořil se slá­vě, mys­lel glo­bál­ně, ale jako vel­mi styd­li­vé­mu muži mu neu­stá­le chy­bě­la osob­ní svo­bo­da a trá­pi­ly ho spe­ku­la­ce médií. Jen málo lidí doká­za­lo před­po­vě­dět roz­sah úspě­chu, kte­rý na Michaela Jacksona čekal po vydá­ní dal­ší des­ky pod názvem Thriller.

Kniha retrospek­tiv­ně doku­men­tu­je život, úspě­chy, ale i život­ní eska­pá­dy Michaela Jacksona od jeho počá­teč­ní­ho půso­be­ní v rodin­né sku­pi­ně s jeho bra­t­ry v „Jacksons“, až po jeho osa­mo­stat­ně­ní se a dání se na sólo­vou kari­é­ru.

Rozebírá všech­ny kon­tro­verz­ní téma­ta a skan­dá­ly, jež měla vel­ký vliv na Michaelův život jako je obvi­ně­ní ze sexu­ál­ní­ho zne­u­ží­vá­ní Gauna Arviza. O jeho sícle v Neverladnu, jež se sta­lo sym­bo­lem a měřít­kem Jasksonova úspě­chu, mohy­lou pro samot­né­ho uměl­ce.

Kromě toho vše­ho se kni­ha věnu­je i jeho sou­kro­mé­mu živo­tu, jeho rodi­ně a dětem, kte­ré ros­tou a vyprá­vě­jí pří­běhy o něm, o jeho bra­t­rech a loa­jál­ní nahrá­va­cí spo­leč­nos­ti, jež peču­jí o jeho odkaz. A v nepo­sled­ní řadě doku­men­tu­je jeho roz­sáh­lou a tvor­bu.

Když víte, že tohle bude něco výji­meč­né­ho. (Michael Jackson)

Kniha, kte­rá se lehce čte, ale přes­to je plná váš­ni­vých témat, odha­lu­je jak vznět­li­vý byl Jacksonův otec Joe, o tom, že Michael Jackson nikdy nepro­žil sku­teč­né dět­ství, a mož­ná i pro­to v jádru duše jím zůstal navždyc­ky. Michael Jackson své děti oprav­du milo­val, ale i on byl sám jako dítě, dělal mnoh­dy věci, kte­ré ostat­ní dospě­lí vní­ma­li jako pochy­be­ní.

Autor zde roze­bí­rá téma plas­tic­kých ope­ra­cí, hovo­ří o jeho die­tě, změ­ně image. Rozebírá jeho „měsíč­ní chůzi“, z kte­ré všich­ni měli husí kůži, pro­to­že se pohy­bo­val dopře­du, ale při­tom se zdá­lo, že klou­že doza­du.

Michael před­vá­děl na pódiu husar­ské kous­ky a jeho zpěv byl pros­tě úžas­ný a vyzrá­lý. Jacksonova tou­ha zůstat na výslu­ní zna­me­na­la, že musel rea­go­vat na nej­no­věj­ší zvu­ko­vé a nahrá­va­cí tren­dy a neu­stá­le moder­ni­zo­vat své stu­di­o­vé vyba­ve­ní. Během všech těch­to udá­los­tí se Jackson věno­val tomu, co uměl nej­lé­pe, bavil sta­di­o­ny plné lidí a fanouš­ků, magií své hud­by.

Michael Jackson - král popu, pro­du­cent nej­pro­dá­va­něj­ší­ho alba, a muž, kte­rý se v show-byznysu pohy­bo­val více­mé­ně celých 50 let živo­ta. Byl jed­ním z nej­ta­len­to­va­něj­ších, kte­ří se v té době obje­vi­li...

Prostřednictvím této kni­hy sku­teč­ně nahléd­ne­te do živo­ta toho­to génia, pozná­te jeho démo­ny a hlav­ně jeho hud­bu, kte­rá zane­cha­la nesma­za­tel­nou sto­pu po celém svě­tě.

Navíc je tato kni­ha dopl­ně­na 200 foto­gra­fie­mi, časo­vou osou Jacksonova živo­ta a kom­plet­ní dis­ko­gra­fií a před­mluvou bube­ní­ka Ndugu Chanclera.

Všichni jsme zestár­li, ale Michael Ne. Jeho odkaz žije dál!!!

 

MICHAEL JACKSON. Zpátky v čase

Napsal: Daryl Easlea

Předmluva: Ndugu Chancler

Překlad: Eva Samih

Vydalo nakla­da­tel­ství Dobrovský s.r.o. v roce 2017

Počet stran: 242

ISBN: 978-80-7390-757-0

Autor:
PAVEL HAAS QUARTET0

PAVEL HAAS QUARTET

GRAMOPHONE AWARDS 2018 — Britský hudební měsíčník Gramophone vyhlásil v pátek 31. srpna vítěze cen Gramophone Awards 2018. Album vydané Supraphonem s nahrávkou Dvořákových kvintetů v podání Pavel Haas Quartet získalo ocenění v kategorii „Komorní hudba“. Slavnostní předání prestižních cen se uskuteční 13. září 2018 v jednom ze sálů De Vere Grand Connaught Rooms v londýnské čtvrti Covent Garden.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Akta X - S11E05 - Ghouli (největší překvapení 11. série)

Pokud se cíle­ně vyhý­bá­te spo­i­le­rům, ať už ve for­mě ofi­ci­ál­ních upou­tá­vek či nekon­čí­cích debat na soci­ál­ních sítích, dělá­te zatra­ce­ně dob­ře. Epizoda Ghouli pro vás bez jakých­ko­liv dal­ších debat bude nej­vět­ším pře­kva­pe­ním 11. série. To, co se v prv­ních dese­ti minu­tách tvá­ří jako ta nej­kla­sič­těj­ší ze všech kla­sic­kých monster-of-the-week epi­zod, totiž záhy doros­te v myto­lo­gii jako řemen, vrcho­lí­cí v rodin­ném zno­vushle­dá­ní, na kte­ré fanouš­ci Akt X čeka­li pat­náct let.…

Autor:
NOVA - 31.08.20180

NOVA - 31.08.2018

Televizni program na 31.08.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Kriminálka Las VegasCelý tým vyšetřuje vraždu dvou manželů. Ona byla známou pornohvězdou a on její dílka produkoval. Pro Catherine se případ stává velmi osobní záležitostí. Grissomovi se nelíbilo, jak postupovala v případě, kdy se podezřelým stal její otec. Policie zjistí, že pár byl zabit na objednávku... Americký seriál (2003). Hrají W. L. Petersen, M. Helgenberger, G. Dourdan, J. Fox, G. Eads, P. Guillfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall a další. 31.08. 01:50 31.08. 02:30
Krok za krokemJT v obýváku natáčí pro kabelovku vlastní televizní show. Codyho má jako parťáka, Al za kamerou a Marka zvukaře. Pro okrasu si do týmu přibere Kareninu spolužačku Lisu. Ta ale projeví náklonnost ke Codymu, a proto jej JT vyhodí. Když mu to Mark a Al vyčítají, vyhodí i je. Až Frank JTho přiměje, aby se omluvil a vzal všechny zpátky. Mezitím se Frank s Carol pohádají kvůli hloupému kvizu v časopisu. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 31.08. 02:30 31.08. 03:15
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 31.08. 03:15 31.08. 03:55
Ordinace v růžové zahradě 2Do ordinace v růžové zahradě má nastoupit nový pediatr Šimon Žáček. Pantoflíček se bojí říct Zuzaně, že Šimon je jeho syn. Prosí Bělu, aby ho vydávala za svého známého. Doktor Švarc svádí sestru Elišku. Když dosáhne sveho, předvede jí, že má do romantického milovníka opravdu daleko. Zdena a David řeší společné bydlení. Když ve vile Tichých vypadnou pojistky, musí Suchý dokázat, že je nejen geniální chirurg, ale také praktický muž. Čestmír Mázl má uhradit škodu, kterou způsobil Jakub na večírku v domě spolužaččiných rodičů. Další "jobovka" ho čeká vzápětí. Dozví se, že pozemek, který koupil, není vhodný ke stavbě domu. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají J. Čenský, D. Morávková, M. Zounar, T. Kostková, J. Šťastný, O. Jirák, Z. Adamovská, B. Štěpánová, I. Jirešová a další. Režie P. Zahrádka Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 31.08. 03:55 31.08. 04:55
Novashopping 31.08. 04:55 31.08. 05:55
Snídaně s Novou 31.08. 05:55 31.08. 08:30
Novashopping 31.08. 08:30 31.08. 08:45
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Wehrenberg Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 31.08. 08:45 31.08. 09:45
Ordinace v růžové zahradě 2Alena a Mázl jsou vyčerpaní, protože malý Benjamin celé noci propláče. Na pomoc přispěchá pravý tatínek Karel Rytíř. Oddělení má nového primáře Jana Sekoru. Mára ostrouhal a snaží se alespoň vlísat novému nadřízenému do přízně. Marika navštěvuje ve vězení Adama, který pobyt ve vazbě těžko snáší. Hrozí, že se nervově zhroutí. V práci se Marika zase musí potkávat s Márou, který unikl trestu za pokus o znásilnění. Marika prosí primáře, aby ji propustil dříve než po výpovědní lhůtě. Nové příběhy oblíbeného českého seriálu (2018). Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie J. Fuit Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 31.08. 09:45 31.08. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 31.08. 11:00 31.08. 11:45
Tescoma s chutíTipy na víkend s Radkem Šubrtem. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 31.08. 11:45 31.08. 12:00
Polední Televizní noviny 31.08. 12:00 31.08. 12:30
Krok za krokemAl si našla novou kamarádku Laureen, se kterou tráví většinu volného času. Frankovi se to příliš nelíbí, což umocňuje fakt, že Al neustále vypráví i o Laureenině otci Tedovi. Frank začíná žárlit. Koná se turnaj v předvádení lidských much, na který Cody pozval celou rodinu. A protože soutěží i Ted, rozhodne se to Frank také zkusit, přes svoje pochroumaná záda. JT se snaží udělat dojem na dívku a nechá si od Karen pomoci s účesem. Ten rozhodně nedopadne podle jeho představ. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 31.08. 12:30 31.08. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Zuzana Pantoflíčková podezřívá Bělu, že zaměstnala mladého lékaře, aby nahradil jejího manžela. Pokusí se doktoru Žáčkovi jeho první ordinační den pořádně znepříjemnit. Gábina Šímová se dozví, že bez operace pravděpodobně neotěhotní. Chce zákrok podstoupit, ale Hanák jí v tom brání. Bojí se recidivy drogové závislosti. Max definitivně opouští taneční studio a Hofman chce prostory pronajmout Leoně s Trefným. Představa seznamky pro důchodce misto klubu pro mladé se nelíbí Matymu, Filipovi ani Jakubům. Doktor Švarc špatně vyšetří akutního pacienta, který se vrátí do nemocnice na pokraji smrti. Ukáže se, že pacient má mocné ochránce, a jeho trvalé následky přijde řešit do nemocnice hejtman Švarc. Hledá se viník a je jasné, že Švarc mladší to nebude. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají J. Čenský, P. Rychlý, R. Fiala, T. Kostková, J. Šťastný, Z. Adamovská, J. Kanyza, J. Stryková, V. Gajerová a další. Režie P. Zahrádka Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 31.08. 12:50 31.08. 14:05
Můj přítel MonkV San Francisku řádí vrah, který zabíjí ženy, jež mají stejné jméno jako Nataliina dcera Julie Teegerová. Zatímco dívka dostává policejní ochranu, Stottlemeyer, Disher a Monk jdou za duševně chorým Matthewem, jehož matka se take jmenuje Julie Teegerová. Je považován za podezřelého číslo jedna. Matku objeví mrtvou a nabalzamovanou. Matthew je zatčen a Natalie s Julií si mohou oddechnout. Monk se vypraví zkoumat dům další mrtvé Julie a dojde mu, že všechno je jinak. Šestá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2007). 31.08. 14:05 31.08. 15:00
Můj přítel MonkStottlemayer s Disherem vyšetřují vraždu na skládce u Bennieho. Natalie si tam všimne malířského náčiní i se stojanem a přemluví Monka, aby si ho koupil a zapsal se do kurzu malování krajinek. Mezitím umírá i Bennie. Nejdřív se zdá, že to byla nešťastná náhoda, ale Monk zjistí některé podivné okolnosti. Mrtvola byla přemístěna a ze záznamní knihy někdo vytrhl poslední stránku. Bennieho spolupracovník Hector, který smrt oznámil, zmizel. Monka téhož večera navštíví obchodník s uměním Lovak a za dva jeho obrázky mu nabídne tak vysokou cenu, že Monk neodolá a plácne si s ním. Vytvoří pak ještě abstraktní portrét Natalie, který jí věnuje. Lovak by ho taky rád koupil, ale Natalie ho odmítne prodat, dokonce i když se Lovak ještě jednou následujícího dne vrací. To v Monkovi vzbudí podezření... Šestá řada amerického detektivního seriálu s Tony Shalhoubem v hlavní roli (2007). 31.08. 15:00 31.08. 15:55
Kriminálka Las VegasCatherine a Sára vyšetřují mrtvého, který se zprvu jevil jako transvestita. Při pitvě vyšetřovatelky odhalí, že muž pracoval jako klaun. Grissom, Nick a Warrick vyšetřují vraždu muže mezi bezdomovci. Zjistí, že muž byl pracovníkem sociální služby z centra pro drogově závislé. Americký seriál (2003). Hrají W. L. Petersen, M. Helgenberger, G. Dourdan, J. Fox, G. Eads, P. Guillfoyle, E. Szmanda, R. D. Hall a další. 31.08. 15:55 31.08. 16:57
Odpolední Počasí 31.08. 16:57 31.08. 17:00
Odpolední Televizní noviny 31.08. 17:00 31.08. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 31.08. 17:25 31.08. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Wehrenberg Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 31.08. 18:25 31.08. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 31.08. 19:30 31.08. 20:20
Jak se zbavit nevěstyRomantická komedie, ve které hlavní hrdinka řeší trable s láskou, životem i jednou nepohodlnou nevěstou. ČR 2016, komedie. Dále hrají David Matásek, Jana Švandová, Andrea Kerestešová, Matyáš Bystroň, Jana Stryková, Jaroslav Plesl, Kordula Stropnická a další. Režie Tomáš Svoboda Eva je moderní a dynamická žena. Je majitelkou cukrárny, stará se o syna a musí neustále krotit svou svéráznou matku. Se svým bývalým manželem, zubařem Honzou, se navzájem respektují, skvěle si rozumí, a i když jsou rozvedeni, tak jsou všichni tři dost často pohromadě. Eva stále věří, že se k ní Honza vrátí. Když dostane Eva od bývalého manžela pozvání na luxusní večeři, domnívá se, že jejich manželství dostane druhou šanci. Honza se jí skutečně svěří s velkými city. Problém ale je, že se zamiloval do úplně někoho jiného. Po ní chce jen, aby mu upekla svatební dort. Radost z toho nemá ani Evina matka, která je odhodlána sňatek stůj co stůj sabotovat a dát bývalé manžele znovu dohromady. Vše se začne ještě víc komplikovat, když Honzův táta oznámí odchod do důchodu. Otázku, komu přenechá zubařskou kliniku, jestli Honzovi nebo jeho bratrovi, chce vyřešit velice neotřelým způsobem. Ředitelské křeslo dostane ten, kdo vyhraje závod na rodinné regatě. (skryté titulky) 31.08. 20:20 31.08. 22:05
ArmageddonZa osmnáct dní Země přestane existovat, protože se srazí s asteroidem velikosti Texasu. Záchrana světa je práce jako stvořená pro Bruce Willise! USA 1998, sci-fi thriller. Dále hrají B. Bob Thornton, B. Affleck, L. Tyler, W. Patton, S. Buscemi a další. Režie M. Bay Amatérský astronom objeví velké těleso, které míří přímo k Zemi. Poté ředitel NASA informuje prezidenta, že za osmnáct dnů se Země srazí s asteroidem velikosti Texasu, který zničí veškerý život na planetě. Po usilovném hledání způsobu, jak katastrofě zabránit, je jasné, že jedinou nadějí je přistát na asteroidu a pomocí jaderné nalože se pokusit asteroid roztrhnout tak, aby jeho části Zemi minuly. Okamžitě se začnou připravovat dva týmy astronautů, které mají akci provést. Na pomoc je přizván také Harry Stamper, jeden z nejlepších hloubkových vrtařů na světě. Ten přesvědčí vedení NASA, že takovou práci astronauti nezvládnou, a nabídne se, že se o to pokusí s partou svých vrtařů. Během přistání na povrchu asteroidu dojde k neštěstí. Jeden z raketoplánů je zasažen rojem úlomků a zřítí se. Nikdo netuší, že část posádky přežila a vydává se ve speciálně upraveném voze k místu plánovaného vrtu. Posádka druhého raketoplánu se mezitím pustí do práce, kterou však komplikují nečekané potíže. (skryté titulky) 31.08. 22:05 01.09. 01:00

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Král Drozdí brada(König Drosselbart) Byla kdysi jedna pyšná princezna a král, který ji miloval natolik, že byl odhodlán najít pod tou pýchou dobré srdce. Německo 2008, TV pohádka. Hrají Jasmin Schwiers, Ken Duken, Felicitas Woll, Hubert Mulzer, Arthur Brauss a další. Režie Sibylle Tafel Princezna Isabella z Geranienu byla velmi krásná, ale stejně tak pyšná, a zlomyslná, a její otec král s ní měl jen potíže. Rád by ji provdal, a tak pořádal slavnosti, na které zval všechny nápadníky zblízka i zdaleka. Princezně však nebyl žádný vhod. Nepochodil u ní ani šlechetný král Richard z Begonienu, kterému se vysmála, že má bradu jako drozd. To už však otci došla trpělivost a přísahal, že ji provdá za prvního žebráka, který se na zámku objeví. Zanedlouho se objevil pod okny potulný šumař v otrhaných šatech, zahrál a zazpíval, a když pak poprosil o almužnu, král dostál svému slibu a dal mu Isabellu za ženu. A tak princezně nezbývalo než následovat manžela. Šli dlouho, a když se princezna ptala, komu patří les, přes který šli, pole, která míjeli, slyšela stále stejnou odpověď. Králi, co mu říkají Drozdí brada. I vzdychala a litovala, že si nevzala krále Drozdí bradu. Všechno by jí to teď patřilo. Místo toho musí žít bez přepychu, bez služebných v nuzném příbytku a chudobě. S každým dnem však práce a krušné zážitky ulamovaly z její pýchy, až se pod ní začala objevovat vrozená dobrá povaha, a dokonce píle. 31.08. 04:10 31.08. 05:05
Vzkříšení démona(Reawakening aka The Lazarus Effect) Skupina mladých vědců se pokouší pomocí speciálního séra oživit mrtvé tělo. USA 2015, horor. Hrají Olivia Wilde, Evan Peters, Sarah Bolger, Mark Duplass, Donald Glover, Ator Tamras, Bruno Gunn, James Earl a další. Režie David Gelb Tým mladých vědců, pod vedením Franka a jeho snoubenky Zoe, vyvinul sérum
Autor:
0

A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život.

Tato kni­ha uka­zu­je, že během živo­ta se učí­me mno­ha věcem jenom pro­to, abychom zjiš­ťo­va­li (zno­vu a zno­vu), že vět­ši­na toho, co jsme si osvo­ji­li, je buď­to chyb­ná nebo ire­le­vant­ní. Velká část naše­ho moz­ku se s tím doká­že sice vyrov­nat; men­ší, hlub­ší část to však nedo­ká­že. Nikdy nemů­že­me vědět, co bude a nebu­de.

Dějiny myš­le­ní jsou jen obra­zem chyb, při­čemž kaž­dá nová gene­ra­ce, pře­hod­no­cu­je a opra­vu­je chy­by té před­cho­zí. (Brian Greene)

Co když se ale ple­te­me doo­prav­dy v něčem oprav­du závaž­ném? Člověk při­ro­ze­ně dospě­je k pocho­pe­ní, že nemů­že věci, kte­ré všich­ni pova­žu­jí za jis­té, vědět s urči­tos­tí, a přes­ně se dají jen těž­ko ově­řit. A je tu stá­le spous­ta věcí, kte­ré čeka­jí na své obje­ve­ní, a že někte­ré mož­ná ani nikdy sku­teč­ně nepo­zná­me.

Sám autor této kni­hy ve svém prvo­po­čát­ku začal psát nej­pr­ve o vědě, pro­to­že měl za to, že věda je to nej­ú­žas­něj­ší, co kdy lidé děla­li.

„Takže - pokud jste pře­svěd­če­ni, že tím nej­dů­le­ži­těj­ším v lid­ském živo­tě je hle­dá­ní nových poznat­ků, co to zna­me­ná, když před námi již nic nele­ží?

Naše sou­čas­né, dočas­né názo­ry a sta­no­vis­ka tak vypa­da­jí, jako kdy­by exis­to­va­ly vždy a že to, v co jsme byli zvyklí si mys­let, a co si mys­lí­me dnes, tak nadá­le již neze­je žád­ná pro­past, pro­to­že naše vyví­je­jí­cí se před­sta­va rea­li­ty nesa­há dál než ke vče­rej­ší­mu dni.“

Kdybych prá­vě teď četl tuto kni­hu (namís­to toho, abych ji psal), prav­dě­po­dob­ně bych si kla­dl násle­du­jí­cí rozum­né a opod­stat­ně­né otáz­ky: „A co tře­ba význam jed­not­li­vých věcí? Neměli bychom zdů­raz­nit prá­vě tohle? Není význam tím nej­spo­leh­li­věj­ším měřít­kem trva­lé život­nos­ti?“

Kdybych pat­řil mezi ty, kdož mají sklon nesou­hla­sit s čím­ko­li, co zrov­na čtou, mohl bych mít dojem, že autor této kni­hy při­stu­pu­je ke sku­teč­né kva­li­tě mno­ha arte­fak­tů, jako by jen okra­jo­vě sou­vi­se­la s jejich koneč­nou hod­no­tou, a že jeho domněn­ky, nevy­hnu­tel­ně nazna­ču­jí, že na tom, jaké věci doo­prav­dy jsou, zále­ží méně než na náhod­ných spo­le­čen­ských okol­nos­tech a nevy­po­či­ta­tel­ných hod­no­ce­ních od lidí, kte­ří nut­ně nemu­sí vědět, o čem mlu­ví.

Pokud se domní­vá­te totéž, že je má odpo­věď: Máte prav­du. Ne zce­la, ale z vět­ší čás­ti ano. (Zrovna toto lidé sly­šet nechtě­jí.)“

Od téhle kni­hy jsem čeka­la hod­ně; hlav­ně pří­kla­dy, kte­ré budou něja­kým způ­so­bem prak­tic­ké v rám­ci mého oby­čej­né­ho a všed­ní­ho živo­ta. To se bohu­žel nesta­lo.

Toužila jsem poznat někte­ré z domně­lých pravd a polo­pravd, kte­ré se tvá­ří jako prav­dy, ale ve sku­teč­nos­ti tomu tak není. Myslela jsem, že mě autor tyto „věč­né prav­dy“ vyvrá­tí. Sice na pří­kla­dech

vel­mi pěk­ně a názor­ně uka­zu­je, jak „ony věč­né prav­dy“ mají „jepi­čí život“, a že jsou chyb­né, ale nijak můj dosa­vad­ní život neo­bo­ha­ti­ly, nechyt­ly za srd­ce.

Vzhledem k tomu, že se jed­ná o úspěš­né­ho ame­ric­ké­ho auto­ra, nejsou zrov­na zvo­le­né pří­kla­dy moc blíz­ké mně, jakož­to čes­ké­mu čte­ná­ři, a pokud není moc vel­ký fan­da do vše­ho ame­ric­ké­ho, tak se mož­ná bude i tak tro­chu v tex­tu ztrá­cet a nudit.

Kniha je plná zají­ma­vých pohle­dů na domně­lé prav­dy, ale nijak moc zají­ma­vá nebo dech berou­cí téma­ta neče­kej­te. Mě osob­ně tato kni­ha moc neba­vi­la. První polo­vi­nu kni­hy jsem se sna­ži­la peč­li­vě číst strán­ku po strán­ku, ale víc jsem se do toho nuti­la, než si uží­va­la samot­ný pro­ži­tek z čte­ní kni­hy. A dru­hou část kni­hy? Tu jsem už jen oči­ma pře­lét­la s nadě­jí, že by mě snad moh­lo něco koneč­ně zaujmout, ale nesta­lo se tak.

A jaké myš­len­ky jsem si z kni­hy odnes­la? Např. že, logi­ka zkrát­ka pří­liš dob­ře nefun­gu­je, pokud ji apli­ku­je­me na budouc­nost. Nebo že  „Během času se tyto myš­len­ky „uchy­tí ve stín“ - nebo při­nejmen­ším ty, kte­ré se uká­za­ly nespor­né a nevy­vra­ti­tel­né - sta­ly sou­čás­tí běž­né­ho vět­ši­no­vé­ho názo­ru!“

Poslední myš­len­ka, ta mě chy­ti­la nej­ví­ce za srd­ce, a nako­nec jsem se i při čte­ní této kni­hy řídi­la: „Útěchou vám může být, že může­te kdy­ko­li pře­stat dál číst.“

A CO KDYŽ JE TO JINAK. Věčné prav­dy mají krát­ký život

Napsal: Chuck Klosterman

Překlad: Aleš Lisa

Vydalo nakla­da­tel­ství Management Press roku 2018

Vydání prv­ní

Počet stran: 272

ISBN: 978-80-7261-533-9

Autor:
ELIŠKA BUOCIKOVÁ0

ELIŠKA BUOCIKOVÁ

OKO ZA OKO — V červnu letošního roku vyhrála mladá talentovaná zpěvačka, skladatelka a kytaristka Eliška Buociková první ročník vyhledávací soutěže Talent for Stage. Několik dnů poté úspěšně vystoupila na festivalu Votvírák a následně natočila ve studiu The Barn pod producentským dohledem Dana Frimla vlastní písničku Oko za oko. V poslední srpnový den ji spolu s videoklipem vydávají Supraphon a The Barn Production. Na klip se můžete podívat zde: http://y2u.be/CgbpXMvgo-E

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
ČT - 31.08.20180

ČT - 31.08.2018

Televizni program na 31.08.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 31.08. 02:19 31.08. 04:51
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, tentokrát na téma "jak přežít přehnané nároky" (2001). Spoluúčinkují S. Janoušek a V. Redl. Režie P. Sladký a K. Czaban. Žánr: talk show; 31.08. 01:45 31.08. 02:19
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 31.08. 00:20 31.08. 00:45
ObjektivŽánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 31.08. 00:45 31.08. 01:15
Toulavá kameraŽánr: aktivity pro Volný čas; HDTV| 31.08. 01:15 31.08. 01:45
Etiketa, TelefonováníPokud chcete být ve společnosti jako ryba ve vodě, L. Špaček vám poradí, jak na to (2004). Režie P. Marek. Žánr: věda / fakta / vzdělání;Znakový jazyk 31.08. 05:20 31.08. 05:31
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 31.08. 05:31 31.08. 06:00
Pohádka o lidské duši, Věra Štinglová - 90 letO veliké lásce mlynářova studenta k půvabné víle (1986). Hrají: O. Pavelka, J. Kemr, R. Hrušínský ml., Z. Martínek, E. Jiroušková, M. Myslíková, H. Mertová a další. Scénář Žánr: pořad pro Děti / mládež; na motivy pohádky J. Mahena napsala J. Turnovská. Kamera V. Štinglová. Režie L. Koutná.|HDTV|Zvukový popis|V mnoha pohádkách už se člověk zamiloval do nadpřirozené bytosti, v málokteré je ale příběh lásky vyprávěn tak mistrně, jako v té Mahenově o studentu (O. Pavelka) a krásné rusalce (H. Mertová). Těžký úkol na sebe student vzal, když chtěl v plaché lesní tanečnici lidskou duši probudit. Bylo ale nemožné mu tuto volbu rozmluvit, i když se o to mnozí pokoušeli, nejen lidé, ale i dobří hastrmani (J. Kemr a R. Hrušínský). Student měl jediné přání, aby ho milovala stejně hluboce a vroucně, jako on ji. Pro svou lásku k víle byl ochoten udělat cokoliv a nakonec ho sladká odměna neminula.|Tímto pořadem uzavíráme cyklus pohádek věnovaný kameramance Věře Štinglové (*26. 8. 1928), která v televizním studiu působila 40 let a dnes oslaví významné životní jubileum. 31.08. 06:00 31.08. 06:59
Studio 6Před pěti lety začala Česká televize vysílat na speciálním kulturním kanále - ČT art.|Každý den tak ve 20 hodin vystřídá dětské vysílání znělka zpravodajství Události v kultuře.|Jejich moderátoři přinášejí Žánr: zpravodajský magazín; pohledy na všechny druhy umění.|O jejich práci víc ve Studiu 6 v 8:20 na jedničce a čtyřiadvacítce.|HDTV| 31.08. 06:59 31.08. 09:00
To je vražda, napsala VII, Smrtelné nedorozumění, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Žánr: detektivka / krimi / thriler; Anthony Pullen Shaw.|HDTV|2 jazykové verze| 31.08. 09:00 31.08. 09:49
To je vražda, napsala VII, Nashledanou u soudu, miláčku, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Žánr: detektivka / krimi / thriler; Režie Vincent McEveety.|HDTV|2 jazykové verze| 31.08. 09:49 31.08. 10:35
Narozeniny, Milena Dvorská - 80 letNickou to začalo, v tragédii se rozrostlo... Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1974. Hrají: M. Dvorská, J. Zahajský, V. Menšík a další. Scénář J. Dietl. Kamera J. Novotný. Režie J. Dudek. Žánr: klasické drama / historický film;Já myslím, že si nejdříve uděláme doma malou večeři, potom půjdeme do divadla a teprve potom na takovou velkou večeři s hudbou, vínem, tancem... Takto naplánoval manžel (J. Zahajský) oslavu 30. narozenin své milované ženy (M. Dvorská, jejíž nedožité 80. narozeniny si v těchto dnech připomínáme). Přitom manželce by stačilo, kdyby spolu byli celý den, jen sami dva... Jenže manžel nikdy neuměl dodržet slovo, přijít včas a vše se snažil vždy zahladit co možná nejlepší výmluvou... A tohle je začátek nepatrné lži, která vyústí v hádku a následnou minimální komunikaci manželů... 31.08. 10:35 31.08. 10:55
Vlak dětství a naděje, Návrat domů, 1918 - 2018 TOTO STOLETÍTereza Brodská, Helena Růžičková a Stanislav Zindulka v závěrečném dílu oblíbeného seriálu. Válka končí, přichází osvobození a všichni pevně věří v Žánr: film / dramatický pořad; nový, svobodný život (1985). Dále hrají: F. Husák, L. Kostelka, V. Javorský, A. Vránová, M. Pešek, K. Heřmánek, Z. Ornest a další. Scénář podle románu V. Sládkové napsali K. Kachyňa a D. Hamšík. Kamera J. Čuřík. Režie K. Kachyňa.|HDTV|Zvukový popis|V letošním roce uplyne 80 let od podpisu Mnichovské dohody. Toto tragické výročí si ve vysílání České televize mj. připomeneme seriálem Vlak dětství a naděje. Dnes se naposledy setkáme s Věrkou a její rodinou a budeme prožívat těžké chvíle v jednom z nejtemnějších období naší historie. Přesto se seriál podle románů V. Sládkové a v režii K. Kachyni nevyhýbá ani situacím komickým, až groteskním. Před námi vyvstává poněkud neobvyklý, nepatetický, ale o to humánnější obraz lidského hrdinství, které jedinečně ztvárnili H. Růžičková a S. Zindulka spolu s oběma představitelkami Věrky, malou Ž. Fuchsovou a T. Brodskou. |Válka končí, přichází osvobození. Pro Věrku (T. Brodská) je poznamenáno smrtí tety Amálky, která uniká z hanby a ponížení, do něhož uvrhl celou rodinu její kolaborantský muž, skokem z okna. Věrka se ještě jednou setkává se Seppem (V. Javorský), který pro ni představuje ztělesnění nacismu a jenž se ji pokouší donutit k tomu, aby mu pomohla k útěku. Holičský pomocník, stejně jako další vyznavači nacismu a kolaboranti však neuniknou spravedlivému trestu... 31.08. 10:55 31.08. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 31.08. 12:00 31.08. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 31.08. 12:20 31.08. 12:29
Zlatý copánekPohádka o tom, jak Anuška zachránila prince (1988). Hrají: E. Horká, R. Rázlová, J. Šťastný, M. Vančurová, M. Dvorská a další. Scénář Š. Haničincová a D. Měsková. Kamera P. Polák. Režie S. Simonová. Žánr: pořad pro Děti / mládež;Už nejednou se pohádková víla Noara (R. Rázlová), kterou si rodiče nevybrali za kmotru svého dítěte, cítila uražená. Pomsta, kterou nevinné dívce uchystala víla, byla krutá. Naštěstí ale nad Anuškou (E. Horká) bděla její hodná kmotra víla Jasna (M. Vančurová). Darovala své svěřence zlatý copánek, a ten ji přivedl až do královského paláce, kde Anuška může najít své životní štěstí. Romantickou pohádku Svatavy Simonové uvádíme k výročí dvou významných hereček - Marty Vančurové (*7. 9. 1948), která v nadcházejících dnech oslaví významné životní jubileum, a Mileny Dvorské (*7. 9. 1938 - +22. 12. 2009), která by na začátku září oslavila 80. narozeniny. 31.08. 12:30 31.08. 13:09
Perly a růžePohádka o princezně, která plakala pravé perly, a když se usmála, vykvetla jí ze rtů růže (1985). Hrají: M. Kuklová, R. Merunková, V. Freimanová, J. Přeučil, P. Svoboda, N. Konvalinková a další. Scénář Žánr: pořad pro Děti / mládež; Z. Brunclíková. Kamera M. Dostál. Režie M. Bobek.|4:3|V jednom království žila se svým otcem krásná princezna Kateřina (M. Kuklová). Měla vzácný dar. Když se usmála, snášely se z jejích rtů růže, když ale plakala, z očí jí padaly pravé perly. Po příchodu nové královny, chamtivé macechy (R. Merunková), na zámek to ale vypadalo s Kateřinou zle. A co teprve, když se do ní zamiloval král Jan (P. Svoboda) ze sousedního království! Jak to v pohádkách bývá, nakonec všechno dobře dopadne. Úskoky budou spravedlivě potrestány a úsměv zvítězí nad slzami. 31.08. 13:09 31.08. 13:41
Reportéři ČTPřes firmu, sponzorující českého prezidenta, vedou stopy do Kremlu. Zapomenuté podrobnosti o tajném vysílání ČST během okupace. Kandidátka na státní cenu Vitásková bojuje s Ortelem proti systému. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 31.08. 13:41 31.08. 14:20
Jako tenkrát, Milena Dvorská - 80 letChtělas hledat zapomenutou romantiku... Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1984. Hrají: S. Matyáš, M. Dvorská, M. Štibich, J. Dítětová, A. Vránová a další. Scénář J. Kotouč. Kamera Žánr: klasické drama / historický film; J. Novák. Režie J. Dudek.|4:3|Věra Stárková (M. Dvorská, která by v těchto dnech oslavila 80. narozeniny) má dojem, že její manželství zevšednělo a rozhodne se zopakovat si první společnou dovolenou, aby to bylo jako tenkrát. Romantika se ale bohužel nedostaví - léta utekla a oni narážejí na tvrdou realitu. A tak raději jedou k babičce a pak na rekreaci. U stolu s dalšími rekreantkami (J. Dítětová a A. Vránová) se manžel Ladislav (S. Matyáš) začne chovat jako by k sobě nepatřili. A manželka se této hry ráda zúčastní... 31.08. 14:20 31.08. 14:41
Smrt o Vánocích, Příběhy slavných... Milena Dvorská - 80 letSůl měla nad zlato - a co lásku? Neveselý život pohádkové Marušky, krásné ženy a skvělé herečky Mileny Dvorské, která by letos oslavila 80. narozeniny, v mnoha Žánr: pozoruhodné osobnosti; ukázkách a vzpomínkách syna, V. Brabce, V. Justa, M. Pavlaty, I. Rajmonta a dalších (2011). Režie P. Kotka.|HDTV|Zvukový popis|Legendární Maruška, pro niž byla sůl nad zlato, se ke své roli dostala díky náhodnému setkání Jana Wericha s patnáctiletou studentkou střední zdravotnické školy v Prostějově. Zhruba tři roky nato přijali Milenu Dvorskou na DAMU i bez maturity. Byla v té době už známou filmovou herečkou s velkým talentem. Tady ovšem pohádka končí. Další život nebyl tak růžový a snadný, naopak. Na jedné straně velká herecká dráha, na druhé však nepříliš šťastné soukromé osudy, které vedly k hořkému konci těsně před vánočními svátky roku 2009. Dokumentem si připomínáme její nedožité 80. narozeniny. 31.08. 14:41 31.08. 15:36
Ring volnýLegendární hudebně zábavný pořad, v němž se v boxerském ringu setkávají populární osobnosti (1980). Účinkují: F. R. Čech, E. Pilarová, N. Urbánková, P. Bobek, I. Mládek, V. Menšík, J. Kodet, J. Hrzán, Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; H. Růžičková, F. Filipovský a další. Režie A. Nosek.|4:3|Tento originální zábavný hudební cyklus vznikl v Československé televizi na sklonku 70. let. Jeho principem je neotřelý "souboj“ populárních zpěváků v boxerském ringu. Nejde ale o souboj pěstí, nýbrž pěveckých výkonů. Každý ze zpěváků pozve do pořadu svého hosta, se kterým proběhne nejdříve krátký rozhovor, a pak společně zazpívají duet či sehrají scénku. Zpěváky doprovází ve studiu dva orchestry a celým pořadem vás provede František Ringo Čech. Ze zpěváků se dnes můžete těšit na Evu Pilarovou, Naďu Urbánkovou, Pavla Bobka a Ivana Mládka. Jejich hosty budou Vladimír Menšík, Jiří Hrzán nebo Helena Růžičková. 31.08. 15:36 31.08. 16:55
Cestománie, Kuba - Objevení AmerikyCesta po karibském ostrově, který Kolumbus nazval nejkrásnějším místem na zemi. Kde přesně se však slavný mořeplavec vylodil s mylnou domněnkou, že konečně dosáhl asijské pevniny? (1999). Žánr: turistika, cestování; Scénář a režie P. Jandourek.|4:3|Zvukový popis|Bary, kde popíjel Ernest Hemingway, a překrásná pláž Varadero. To jsou místa, která nevynechá žádný návštěvník Kuby. Ale symboly karibského ostrova jsou i krokodýlí farmy, bezpočet starých španělských městeček, výborný rum a také prvomájové oslavy. Díky zasvěcenému průvodci Pepemu jsme se na naší cestě napříč Kubou setkali s řadou místních obyvatel a nakonec jsme bez dlouhého bloudění dorazili i do cíle našeho putování - zátoky Medu, kde roku 1492 zakotvily Kolumbovy karavely. 31.08. 16:55 31.08. 17:30
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 31.08. 17:30 31.08. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 31.08. 18:00 31.08. 18:25
Toulavá kamera - Za rodinným stříbrem, Středočeský a Jihočeský krajDvaatřicet rodin, které se rozhodly vzít osud do vlastních rukou a po sametové revoluci obnovily podniky svých předků, navázaly na jejich um a tradici nebo Žánr: aktivity pro Volný čas; založily své vlastní firmy, navštíví Iveta Toušlová a Josef Maršál. Režie I. Toušlová.|HDTV|Zvukový popis|V posledním díle našich letních toulek za rodinným stříbrem vyrazíme do Středočeského a Jihočeského kraje. Iveta bude v Letech na břehu Berounky rybařit. Zjistí například, co obnáší chov jeseterů a kdo na tamních sádkách kontroluje čistotu vody. Pak se pokusí na Kutnohorsku proniknout do tajů pražení kávy. Pepa se pro změnu vydá do vyhlášené Chelčicko-Lhenické ovocnářské oblasti. Pustí se tam do přípravy řadou cen oceněných ovocných šťáv a oblíbeného cideru. A poté si vyzkouší tkaní. Na starých strojích, na nichž pracovali už naši dědečkové. 31.08. 18:25 31.08. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 31.08. 18:55 31.08. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 31.08. 19:00 31.08. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 31.08. 19:50 31.08. 20:00
Láska rohatáJiří Mádl jako hodný čert nešika a Jiřina Bohdalová jako jeho čertovská babička v pohádce
Autor:
0

S knihou „Objev svůj talent“ to bude nejen hračka, ale i zábava

Pokud neví­te, jak pre­ciz­ně vymýš­let pří­běhy a posta­vy, jak pra­co­vat se svý­mi vlast­ní­mi nápa­dy, zce­la urči­tě vám při­jde vhod tato kni­ha od bra­trů McLeodových, jež vás všech­no zábav­nou for­mou nau­čí.

Tito brat­ři, vás krok za kro­kem pro­ve­dou od samot­né­ho začát­ku psa­ní až po vytvo­ře­ní finál­ní­ho díla; ať už je to umě­lec­ké dílo, tele­viz­ní seri­ál, film, komiks nebo kni­ha.

Prostřednictvím této pub­li­ka­ce brat­ři uka­zu­jí, že tohle všech­no, pokud ale­spoň jen tro­chu bude­te chtít a bude­te mít tou­hu a sílu vytr­vat, zvlád­ne­te úpl­ně všech­no. Není nic jed­no­duš­ší­ho, než si spo­leč­ně hrát a pohrát si s růz­ný­mi posta­va­mi, mís­ty, svě­ty, pří­běhy a užít si u toho spous­tu legra­ce. Kniha „Objev svůj talent“ vám vše uká­že a nau­čí.

„S touhle kni­hou dosta­neš pří­le­ži­tost se pře­ko­nat a donu­tit svou fan­ta­zii, aby to roz­je­la na plné obrát­ky.“

Ostatně, koho ale­spoň jed­nou v živo­tě nena­padlo, že by se pus­til do tvo­ře­ní, a zku­sil napsat něja­ký film, komiks, seri­ál nebo kni­hu, ale nako­nec se k tomu neod­hod­lal, pro­to­že nevě­děl jak, ane­bo kde začít. S tou­to kni­hou se nemu­sí­te bát, uká­že vám ten správ­ný směr, kde začít a kudy dál jít.

Kniha obsa­hu­je spous­tu úsměv­ných návo­dů, jak dosáh­nout své­ho vytče­né­ho cíle, ale i zábav­ný obsah, kte­rý si může­te dle vlast­ní libos­ti a fan­ta­zie dopl­nit pod­le sebe, a vytvo­řit si tak pod­kla­dy nebo vztyč­ný mate­ri­ál pro své budou­cí dílo.

Najdi si něja­ké klid­né mís­to, kam si můžeš sed­nout, opři se a rela­xuj! Zaměř se na svůj dech. Nadechuj se nosem a vyde­chuj pusou. zavři oči a nech svou mysl blou­dit, kudy chce. Co vidíš?

Díky této kni­ze si vytvo­ří­te úpl­ně nový svět. Budete si vymýš­let posta­vy, mís­ta, pří­běhy, jež si bude­te zapi­so­vat do své synop­ce či „kre­a­tiv­ní bib­le“, jak ji s lás­kou nazý­va­jí brat­ři McLeodové.

Pomůže s for­mu­la­cí vašich nápa­dů, ať už pro­střed­nic­tvím prázd­ných kolo­nek a mís­ta, jež může­te dopl­nit o své ilu­stra­ce a text, tak i plně­ním „domá­cích“ úko­lů. Společně začne­te nej­pr­ve u postav, pro­stře­dí, a nako­nec sklouzne­te k samot­né­mu pří­bě­hu. Bratři samo­zřej­mě neza­po­mně­li ani na dal­ší malič­kos­ti v podo­bě sbí­rá­ní mate­ri­á­lu, vymyš­le­ní své­ho vlast­ní­ho jazy­ka apod.

V dru­hé čás­ti vám pora­dí, kde všu­de hle­dat inspi­ra­ci. Jak důle­ži­té je mít kolem sebe pod­nět­né pro­stře­dí ane­bo jak pra­co­vat s jed­not­li­vý­mi nápa­dy. Rozeberou s vámi vše co se týká vytvá­ře­ní jed­not­li­vých postav, nových svě­tů, psa­ní pří­bě­hů. že vše, co vás napad­ne, bys­te si měli oka­mži­tě zapsat.

Nejvíce na této kni­ze oce­ňu­ji, kro­mě podrob­né­ho návo­du, jak se sku­teč­ně dobrat ke psa­ní, to jak a kde hle­dat nápa­dy, a jak je pak pro­mě­nit v úžas­né dílo, i to, že obsa­hu­je vel­ké množ­ství moti­vač­ních a povzbu­zu­jí­cích strá­nek, aby čte­nář ve svém sna­že­ní neu­stal a dál pokra­čo­val např.:

NEČEKEJ NA TO, AŽ TĚ NĚKDO POBÍDNE. * ZAČNÍ HNED!

MÁŠ PRÁVO BÝT UMĚLEC!

CO TI BRÁNÍ DOTÁHNOUT VĚCI AŽ DO KONCE? TALENT NEPROBUDÍŠ DROGOU ANI ALKOHOLEM. TVŮJ TALENST SE PROJEVÍ, KDYŽ SE DOBŘE VYSPÍŠ.

Kniha je moc pěk­ně zpra­co­va­ná do jaké­ho­si pra­cov­ní­ho (vel­mi tlus­té­ho), s kte­rým se roz­hod­ně nudit nebu­de­te a bude vás nutit pře­mýš­let a své nápa­dy rea­li­zo­vat na papír. Obsahuje spous­tu cvi­če­ní, jež vás vtáh­nou do kre­a­tiv­ní­ho svě­ta, a vy se tak snad­no pus­tí­te do tvo­ře­ní.

Dokonale pro­cvi­čí vaše kre­a­tiv­ní doved­nos­ti, vytří­bí váš styl a poma­lu z vás vyfor­mu­lu­je sku­teč­né­ho uměl­ce.

OBJEV SVŮJ TALENT

Napsali: Bratři McLeodovi

Překlad: Hana Marsault

Vydalo nakla­da­tel­ství Edika v Brně roku 2018

Vydání prv­ní

Počet stran: 224

ISBN 978-80-266-1278-0

Autor:
Prima - 31.08.20180

Prima - 31.08.2018

Televizni program na 31.08.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Komisař Rex IV (4) -ST -W -HDZa odhalení masového vraha mladých žen zaplatí vídeňská kriminálka vysokou cenu... Německý kriminální seriál (1997). Hrají T. Moretti, W. Bachofner, H. Weixelbraun, G. Zemann a další 31.08. 02:25 31.08. 04:30
Komisař Rex IV (3) -ST -W -HDPropuštěný vězeň se stává hlavním podezřelým z vraždy muže své bývalé manželky... Německý kriminální seriál (1997). Hrají T. Moretti, W. Bachofner, H. Weixelbraun, G. Zemann a další. Režie P. Carpentier 31.08. 01:25 31.08. 02:25
Přestávka ve vysílání 31.08. 05:14 31.08. 06:20
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 31.08. 06:20 31.08. 06:35
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2017) (Premiéra) 31.08. 06:35 31.08. 07:05
JetelínV Jetelíně vyhlásí soutěž o nejprospěšnějšího občana. Všichni vědí, že je to jen další tunel gangstera Zimuly, ale nejprospěšnějším občanem se stejně chce stát každý. Další příběh z cyklu bláznivých mikrokomedií o sousedech ze vsi Jetelín. Hrají J. Ježková, R. Genzer, J. Šťastný, J. Hána, L. Molínová, M. Procházková, L. Benešová, A. Chocholatá a další. Režie M. Kopp (Premiéra) 31.08. 07:05 31.08. 07:50
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 31.08. 07:50 31.08. 08:35
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 31.08. 08:35 31.08. 09:15
Ano, šéfe!Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy! V restauraci Květnice v moravském Tišnově se zastavil čas. Interiér i jídelní lístek pamatují slávu 80. let. Situaci přijíždí kromě Zdeňka zachránit i ikona brněnské a regionálni gastronomie - borec Láďa z brněnské Bohémy. Jak tohle dopadne? Uvádí Zdeněk Pohlreich 31.08. 09:15 31.08. 10:20
Inga Lindström: Cesta k toběMladé teoložce Mie se podařilo získat vysněné místo na univerzitě. Radost však kalí zjištění, že ji přítel podvádí. Aby unikla vzpomínkám, přijímá nabídku zastupovat nemocného faráře na vzdáleném ostrově... Německý romantický film (2005). Hrají S. Neuová, F. Eitner, H. Janson a další. Režie H. Förnbacher 31.08. 10:20 31.08. 12:10
Polední zprávy 31.08. 12:10 31.08. 12:25
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 31.08. 12:25 31.08. 13:25
Poslední poldaNadějná budoucí policistka se ucházela o místo v zásahové jednotce, kam se ještě žádná žena nedostala. Mnohým mužským kolegům se to nelíbilo a někdo z nich ji zabil. Kdo je vrah...? Německý kriminální seriál (2012). Hrají H. Baum, F. Danielová, M. Grill a další (Premiéra) 31.08. 13:25 31.08. 14:25
Komisař Rex IV (5) -ST -W -HDOsiřelý Rex se seznamuje s novým pánem a vídeňští kriminalisté s novou posilou... Německý kriminální seriál (1997). Hrají T. Moretti, W. Bachofner, H. Weixelbraun, G. Zemann a další 31.08. 14:25 31.08. 16:35
Odpolední zprávy 31.08. 16:35 31.08. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 31.08. 16:50 31.08. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! 31.08. 17:50 31.08. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 31.08. 18:55 31.08. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 31.08. 19:40 31.08. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 31.08. 19:55 31.08. 20:15
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENTVstupte do magického světa neuvěřitelných talentů s novou moderátorskou dvojicí Luisou Garajovou Schramekovou a Davidem Gránským. Nechejte se zasáhnout tou největší show plnou kouzel a úžasné zábavy v hlavní roli s naší fantastickou porotou v čele s Jarem Slávikem, Martou Jandovou, Jakubem Prachařem a Dianou Mórovou (Premiéra) 31.08. 20:15 31.08. 21:50
Gambler: Nejvyšší sázkaJim Bennett je profesorem literatury na vysoké škole, ale má i svou temnou stránku. Je gambler a dostal se do dluhové pasti. Částky, které dluží, jsou astronomické a začíná mu jít o život... Americký thriller (2014). Hrají M. Wahlberg, J. Langeová, B. Larsonová a další. Režie R. Wyatt (Premiéra) 31.08. 21:50 01.09. 00:05

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Přestávka ve vysílání 31.08. 01:49 31.08. 08:20
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2015) (Premiéra) 31.08. 08:20 31.08. 08:45
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 31.08. 11:15 31.08. 12:05
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2006) 31.08. 12:05 31.08. 13:00
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 31.08. 13:00 31.08. 14:00
Naděje umírá posledníJackiin syn Jason je obviněn z vraždy. Zoufalá matka je odhodlaná udělat cokoliv, aby ho zachránila... Americký thriller (2014). Hrají F. Locková, D. Mattews, C. Arnett a další. Režie M. McClendon 31.08. 14:00 31.08. 16:20
Láska z románuDori pracuje v nakladatelství, kde je úspěšnou editorkou, a za měsíc se má vdávat. Čeká ji ale velmi náročný měsíc, protože spisovatel, kterého má na starosti, se zasekl a za celý rok nenapsal ani řádku. Na napsání knihy zbývá už jen třicet dnů a ona ho musí nějak motivovat... Americký romantický film (2015). Hrají Ch. Sullivanová, C. Sevier, Ch. Laingová, C. Lawrence a další. Režie R. Bota (Premiéra) 31.08. 16:20 31.08. 18:10
Falešná snoubenkaDíky jedné fotografii označí média neznámou dívku Clarissu za snoubenku slavného herce Chase Hutnera. I když se oba pořádně neznají, brzo zjistí, že může být výhodné předstírat takový vztah. Ale co když se zamilují doopravdy...? Americký romantický film (2016). Hrají L. Giovagnoliová, B. Daugherty, L. Atkinsová a další. Režie L. Coulsonová 31.08. 18:10 31.08. 20:00
Tenkrát na ZápaděClaudia Cardinalová se jede vdát za ovdovělého farmáře, ale na farmě najde celou jeho rodinu zavražděnou. Přesto se rozhodne zůstat a bojovat s těmi, kteří chtějí zabavit pozemek... Americko-italský western (1968). Dále hrají H. Fonda, Ch. Bronson, J. Robards a další. Režie S. Leone (83 min) (Premiéra) 31.08. 20:00 31.08. 23:35
TýranáDetektivové přijíždějí do rodinného domu, kde byl právě zavražděn muž. Hlavní podezřelou je jeho manželka, která tvrdí, že se pouze bránila. Začíná soudní proces, při kterém pomalu vychází najevo krutá pravda o vztahu obou manželů... Německý film (2015). Hrají F. Wollová, A. Levshinová, M. Mittermeier a další. Ražie H. Haase (Premiéra) 31.08. 23:35 01.09. 01:35

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
KilljoysNájemní lovci Killjoys, jejichž úkolem je chytat nebo zabíjet zločince na objednávku, jsou zpět. Tentokrát vezmou několik nejlepších nováčků na testovací misi ve snaze najít dočasnou náhradu za Johnnyho... Kanadský sci-fi seriál (2017). Hrají H. John-Kamenová, A. Ashmore, L. Macfarlane a další 31.08. 02:20 31.08. 03:15
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2011) 31.08. 05:05 31.08. 05:47
Přestávka ve vysílání 31.08. 05:47 31.08. 06:20
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2011) 31.08. 06:20 31.08. 07:40
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (1998). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 31.08. 07:40 31.08. 08:55
Top Gear 2010Nejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje tři sta milionů diváků. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2009). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a další 31.08. 08:55 31.08. 10:00
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2000 - 2004). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 31.08. 10:00 31.08. 11:05
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2000 - 2004). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M. Rowe a další 31.08. 01:20 31.08. 02:20
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu 31.08. 11:05 31.08. 12:15
FuturamaPosádka Planet Expressu navštíví největší veletrh robotů na světě, kde profesora Farnswortha uchvátí model nové generace, a tudíž si ho při nejbližší příležitosti pořídí. Bender v něm spatřuje konkurenci a vydává se do máminy společnosti Hodný robot, aby si zde nechal provést upgrade... Americký kultovní animovaný seriál (2003) 31.08. 12:15 31.08. 12:45
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2001 - 2002) 31.08. 12:45 31.08. 13:15
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2001 - 2002) 31.08. 13:15 31.08. 13:35
COOLfeedTvoje voblíbená bedna tě hodlá krmit pořádným žrasem. COOLfeed - to je každodenní nášup novejch repek, minipořadů a tipů ze všech témat, který tě zajímaj (Premiéra) 31.08. 13:35 31.08. 13:45
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2001 - 2002) 31.08. 13:45 31.08. 14:15
SimpsonoviTaková normální žlutá rodinka... Americký kultovní animovaný seriál (2001 - 2002) 31.08. 14:15 31.08. 14:45
Teorie velkého třeskuSheldon je na svých cestách po Americe okraden a nezbývá mu než zavolat na pomoc nejlepšího přítele. Ale kdo to bude? Americký sitcom (2014). Hrají J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg, K. Nayyar, K. Cuocová a další 31.08. 14:45 31.08. 15:10
Teorie velkého třeskuSheldon se musí vrátit zpět do práce. Hned první den ho ale čeká nemilé překvapení. Jediný způsob, jak opustit práci na teorii strun, je začít učit, a zbavit se tak závislosti na finančním grantu... Americký sitcom (2014). Hrají J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg, K. Nayyar, K. Cuocová a další 31.08. 15:10 31.08. 15:40
FuturamaKdyž se dětská robotí hvězda ze seriálu Velmi křehké obvody při natáčení porouchá, produkce vyhlásí veřejný konkurz na herce, který ji má nahradit. Podvodem získává roli Bender a vnáší do seriálu svoje neřesti... Americký kultovní animovaný seriál (2003) 31.08. 15:40 31.08. 16:00
Americký chopperPaul Teutul a jeho synové vyrábějí ty nejvíc cool motorky na míru. Vyžaduje to nejen dobrý nápad a zručnost, ale hlavně pevné nervy. K peprným slovům a šťavnaté hádce totiž pánové nikdy nemají daleko... Americký seriál (2000 - 2004). Dále hrají P. Teutul jr., M. Teutul, M.
Autor:
TV Barrandov - 31.08.20180

TV Barrandov - 31.08.2018

Televizni program na 31.08.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Konec vysílání 31.08. 03:15 31.08. 04:50
Julie a NikolasPokračování německého romantického seriálu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. Warmuth, S. Koch a další 31.08. 02:10 31.08. 03:15
ANIMÁČEK 31.08. 05:35 31.08. 06:00
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec 31.08. 06:00 31.08. 07:10
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (130 min) 31.08. 07:10 31.08. 09:45
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 31.08. 09:45 31.08. 11:05
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 31.08. 11:05 31.08. 12:35
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy 31.08. 12:35 31.08. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 31.08. 13:50 31.08. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 31.08. 14:50 31.08. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 31.08. 15:50 31.08. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 31.08. 17:10 31.08. 18:30
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 31.08. 18:30 31.08. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 31.08. 19:20 31.08. 20:20
Tenký led Dany MorávkovéKontroverzní témata, která hýbou českou společností. Příběhy obyčejného života. Obojí v novém diskuzním pořadu Tenký led Dany Morávkové. Známá herečka se tentokrát představí jako moderátorka a ve své show bude zpovídat nejen celebrity, ale i hrdiny všedních dní (Premiéra) 31.08. 20:20 31.08. 21:25
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 31.08. 21:25 31.08. 22:30
Aféry - neuvěřitelné životní příběhyŠokující partnerské vztahy, nevěry, podrazy. Jak daleko se dá zajít ve vztahu a jak moc si partneři dokážou ublížit? (Premiéra) 31.08. 22:30 31.08. 23:35
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 31.08. 23:35 01.09. 00:35

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Zákon a pořádekZískat spravedlnost pro oběti a jejich rodiny? Elitní detektivové a právníci řeší závažné zločiny v New Yorku. Pátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). Hrají Ch. Noth, S. Hill, M. Moriarty, J. Orbach, L. Hendrix, S. E. Merkerson, J. Hennessy, S. Waterston a další Jeden z nejsledovanějších kriminálních seriálů na světě, v němž každá z epizod zachycuje ve dvou rovnocennych částech policejní vyšetřování zločinu a jeho soudní následky. 31.08. 02:25 31.08. 03:20
Na plac! 31.08. 03:20 31.08. 03:49
Matlock IX (9,10)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Devátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). V hlavních rolích A. Griffith, C. Huston, D. Roebuck a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 31.08. 05:55 31.08. 08:35
Neubližujte mé dceřiV době příprav na mezinárodní energetickou konferenci unesli Leonovi dceru. Neznámý únosce po něm chce, aby zabil ruského ministra Sokurova, jinak svoji dceru už nikdy neuvidí?. Německý thriller (2008). Hrají R. Steinke, G. Mitic, V. Scherer, S. Schütt, I. Böhm a další. Režie R. A. Pejo (91 min) Leon Bischoff pracuje v zámeckém hotelu v Kolíně a připravuje oslavu 15. narozenin své dcery Romy. Osazenstvo hotelu řeší velké přípravy na mezinárodní konferenci, která se bude v hotelu konat za několik dní. Poslední den Leonovy třídenní dovolené mu jeho šéf Bender představí atraktivní Katju Klimovu, která pracuje pro ruské ministerstvo - konkrétně pro ministra energetiky. Leon ještě netuší, že toto setkání změní jeho život k nepoznání, protože se dostane do víru vražd a nátlaku. Neznámý kriminálník unese jeho dceru a přinutí ho, aby se pokusil o atentát na ministra, jinak svoji dceru už neuvidí... 31.08. 08:35 31.08. 10:35
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 31.08. 10:35 31.08. 14:00
Matlock IX (11,12)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Devátá řada amerického krimi seriálu (1994-1995). V hlavních rolích A. Griffith, C. Huston, D. Roebuck a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 31.08. 14:00 31.08. 16:00
Doktor z hor (89,90)Příběhy venkovského lékaře z tyrolského Sonnensteinu. Oblíbený německý seriál (1992-1997). Hrají G. Lippert, H. Krassnitzer, A. Zagaria, E. Fuchs, M. Guggenberger a další Příběh lékaře, který se ožení s dcerou horského zvěrolékaře, ale odmítne praxi v alpské vesnici a jde za kariérou do Mnichova. Nešťastnou náhodou přijde jeho manželka při autonehodě o život a tchán mu tuto událost dává za vinu. Dojde k rozkolu, který vyústí téměř ze strany zvěrolékaře (tchána) v nepřátelství. Usmíření těch dvou zařídí hospodyně zvěrolékaře a přiláká zetě lékaře, aby začal praxi u nich na horách. Vlivem laviny přijde lékař o život a místo něj nastoupí nový mladý lékař a vesnice tak konečně získala opět svého lékaře, který poskytuje všestranné služby obyvatelům hor tak, jak je to běžné odjakživa u venkovských lékařů. 31.08. 16:00 31.08. 18:00
Zakázaná láskaPřed jedenácti lety přišel Adnan o ženu. Po setkání s mladou a krásnou Bihter se do jeho života vrací láska? Vášeň, intriky, láska, zrada a tajemství, které nezůstane utajeno! Dramaticko-romantický seriál (2008). Hrají B. Saat, K. Tatlitug, S. Yöntem, N. Çehre, B. Karacakaya, H. Kaya a další (95 min) Adnan před 11 lety přijde o svou manželku. Stáhne se do pozadí a všechnu pozornost věnuje svým dvěma dětem Nihal a Bülentovi. Spolu se svými dvěma dětmi, jejich napůl francouzskou vychovatelkou a Behlulom - chlapcem, kterého si vzal do opatrovnictví po tragické smrti jeho rodičů, žije v jednom z honosných sídel v Istanbulu. Po té, co pozná dceru paní Firdevs (Firdeus) a jejího zesnulého manžela Melih, začne znovu po letech cítit to, co již dávno necítil? a tak se do jeho života vrací láska. Paní Firdevs je velmi ambiciózní žena, která dokonce soupeří se svými dcerami. Ani po náhlé smrti manžela, nezanevře na společenský život. Je připravena a neodmítá žádná významnější společenská pozvání. Bihter viní svou matku za smrt jejího otce a velmi se stydí za to, že je její dcerou. Ve své opuštěnosti a smutku nalezne oporu v Adnanovi a tak v jeho náručí kráčí k novému začátku. Na druhé straně Firdevs považuje Adnana za velmi vhodného partnera pro sebe. Při svých snahách získat ho, zkříží cestu své dceři a vyvolává tak začínající konflikt mezi matkou a dcerou, trvající několik let. Bihter, která v Adnanovi našla přístav klidu, se tak vedle důvěry a hledání štěstí setkává s vášní. Behlula s Bihter táhne k sobě neobyčejná síla. Jejich zakázaná láska ovlivní každého člena v domácnosti. Nevinnost tak zastíní zrada. Vášeň a láska spoutá věrnost. 31.08. 18:00 31.08. 20:20
Inga Lindström: Mia a její sestryRodinný pobyt na venkově naruší osobní problémy a matčino sdělení, že se bude znovu vdávat... Německý romantický film (2009). Hrají G. Dohm, P. Sattmann, A. Leiberg, K. Weitzenböck, B. Maes a další. Režie H. J. Tögel (89 min) Mladá fotografka Mia konečně přesvědčí své dvě starší sestry, aby znovu jeli s matkou Marrianne na venkov. Nicméně ani tvrdě pracující právnička Anna, ani nezávislá architekta Aneta si pobyt v idylickém prostředí nemůžou užít naplno, protože mají osobní problémy. A aby toho nebylo málo Mia se také domnívá, že stále přitahuje Anny manžela Jana. Není divu, že sestry nemůžou být v klidu, když jim jejich matka Marianne sdělí, že by chtěla znovu vdát a to za hudebního producenta Franse. 31.08. 20:20 31.08. 22:20
Prokletí spící pannyThomas zdědí rodinné panské sídlo a s ním i starověké prokletí. Aby zachránil krásnou Růženku, musí nejen rozluštit dávnou kletbu a odhalit tajemství sídla, ale postavit se i zlým démonům? Americký fantasy horor na motivy knihy bratří Grimmů (2016). Hrají E. Peck, I. Eisley, N. Hall, B. Davison, J. A. Lim a další. Režie P. R. Teo (80 min) Thomasovi se vrací stejný sen. Je na poušti a ve stanu spí krásná dívka. Vždy, když se jí pokusí políbit, přijde ošklivé probuzení. Thomas si jede převzít dědictví po svém strýci. Starý dům, který má svá pravidla. V dopise ho varuje, aby nikdy nevstoupil do sklepních místností. Protože je dům v hrozném stavu, chce ho prodat, ale napřed se musí trochu zrekonstuovat. Místní se snaží domu vyhýbat, až Linda řekne Thomasovi, čeho se všichni bojí. V domě se za posledních 120 let ztratilo přes padesát lidí. Mezi nimi byl i její bratr. A ona by ho chtěla najít. Thomasovi se zdá stále stejný sen o spící panně. Už se probudila a mluvila s ním. Jmenuje se Růženka a je prokletá. Jen Thomas, jako pokrevní dědic rodu Kaiserů, ji může vysvobodit. Thomas s Lindou otevřou tajný vchod do sklepení. Místnosti jsou plné bytostí, které na ně útočí. V poslední místnosti je sám démon, který hlídá spící dívku. Thomas se ji pokusí probudit polibkem, ale to nestačí. Hlavou mu zní slova, která už jednou slyšel: pokrevní linie. A proto vzbudí Růženku kapkou své krve, kterou ji dá na ústa. Růženka se vzbudí a proroctví může být splněno. On už z domu nikdy neodejde a Růženka se chystá spáchat to nehorší zlo... konec světa. To spící panna byla netvorem, zakletým démonem. 31.08. 22:20 01.09. 00:00
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
0

JUNIPER. Holčička, která se narodila příliš brzy

Velmi sil­ný pří­běh o vel­kém boji o pře­ži­tí a nikdy nekon­čí­cí víře a nadě­ji.

Příběh, jež byl napsán dle sku­teč­né udá­los­ti, a při jehož čte­ní vám bude běhat mráz po zádech, vás nau­čí vážit si nejen své­ho živo­ta, ale i živo­ta svých blíz­kých. Díky tomu­to pří­bě­hu zjis­tí­te, že kaž­dý den se dějí úžas­né věci, a že se děly i tu celou dobu před­tím, než jste tomu zača­ly věno­vat svo­jí vlast­ní pozor­nost.

A o čem ten­to pří­běh je? O vel­ké a nezkrot­né tou­ze po vlast­ním dítě­ti. Ne vždyc­ky je však ces­ta k poče­tí a násled­né­mu poro­du jed­no­du­chá, a někdy mít dítě je oprav­do­vý zázrak. Je to vel­ká a nároč­ná ces­ta, kte­rá může mít někdy i neče­ka­né kom­pli­ka­ce.

Všichni rodi­če se na pří­chod své­ho mimin­ka moc těší a nemů­žou se dočkat, až ho popr­vé spat­ří, popr­vé pocho­va­jí nebo pohla­dí po tvá­ři.

Týden za týd­nem se nám naše mimin­ko zje­vo­va­lo před oči­ma v zrni­tém výře­zu na moni­to­ru ultra­zvu­ku. Nejdřív bylo jen nezře­tel­ným tem­ným ost­rův­kem, pak malou kulič­kou, potom mu zača­ly růst paže a nohy a nako­nec dlou­hé prs­ty a roze­zna­tel­ný pro­fil. Až dosud bylo všech­no tak slo­ži­té. A teď se tu před námi tak snad­no roz­pro­stí­ral pří­slib, že sku­teč­ně bude­me mít dítě.

A pak se po vel­kých kom­pli­ka­cí sku­teč­ně naro­di­la. Juniper měla veli­ce nešťast­ně nača­so­va­ný pří­chod na svět, ale záro­veň i vel­ké štěs­tí, že se naro­di­la něko­lik pater pod JIRPN, kde se o ní pak něko­lik měsí­ců sta­ra­lo, chrá­ni­lo a milo­va­lo více než 200 stě lidí, bez jejichž zájmu a jejich péče by to všech­no nešlo.

Přišla na svět na hra­ni­ci mezi tím, co je mož­né a co je správ­né, v zemi stí­nů mezi živo­tem a smr­tí, aro­gan­cí a nadě­jí. Ještě nemoh­la ani otevřít oči. Lebeční kos­ti měla vyvi­nu­té tak napůl, tak­že její hla­vič­ka byla pořád měk­ká. Její kůže byla tak prů­svit­ná, že jsme pří­mo pod povr­chem vidě­li chvě­jí­cí se drob­né srd­ce.

Lékaři i sest­ry obklo­pi­li její plas­to­vý inku­bá­tor, zapo­ji­li veš­ke­ré své umě­ní, nasa­di­li všech­nu dostup­nou tech­ni­ku, pra­co­va­li na hra­ni­ci lid­ských schop­nos­tí, aby tu zůsta­la s námi. Brzy jsme zapo­mně­li, co je za den, co jsme děla­li před­tím, než jsme se ocit­li v nemoc­ni­ci - na naši prá­ci, plá­ny, všech­ny ty zby­teč­nos­ti, kte­ré před­tím vypl­ňo­va­ly naše dny. Byli jsme vysa­ze­ni upro­střed tem­né­ho tune­lu, tak dale­ko a hlu­bo­ko, že neby­lo ces­ty zpět.

Miminko se sna­ži­lo dýchat, ale plí­ce neby­ly při­pra­ve­né a sva­ly ne dost sil­né. Při posle­chu ste­to­sko­pem to hvíz­da­lo a chr­če­lo. Respirační spe­ci­a­list­ka jí pusou do plic zaved­la son­du tlus­tou jako sil­něj­ší špage­ta. Tou jí vstřík­la mléč­nou teku­ti­nu, kte­rá měla pokrý­vat její plí­ce. Připojila ji na malý pře­nos­ný plic­ní ven­ti­lá­tor, kte­rý vhá­něl kys­lík pod stá­lým tla­kem a prs­tem na otvo­ru son­dy kon­t­ro­lo­val tem­po dýchá­ní. Hrudníček mimin­ka se mecha­nic­ky zdvi­hal naho­ru a dolů.

Vážila 570 g, měři­la 29 cen­ti­me­t­rů - asi jako panen­ka Barbie.

Zhluboka jsem se nade­chl. Natáhl jsem dovnitř levou ruku a do dla­ně jí polo­žil špič­ku své­ho malíč­ku. Okamžitě ho sevře­la. Síla její­ho stis­ku mě pře­kva­pi­la. Čeho se bojím? je tak sil­ná.

Hrozně mě to všech­no vza­lo. Viděl jsem její vůli, její krá­su, všech­no co dří­má v  jejím nit­ru. Ještě neby­la úpl­ně hoto­vá, ne. Ale to já taky ne.

Ahoj dro­beč­ku, zašep­tal jsem. Jsem tvůj tatí­nek.

Jaké otáz­ky pro­bleská­va­jí v hla­vě čer­stvé mamin­ky toho­to před­čas­ně naro­ze­né­ho mimin­ka, u kte­ré­ho se ani neví, zda vůbec pře­ži­je?

Ano, byla tu. Byla nád­her­ná. Byla fata mor­gá­na. Nemohla jsem ji vzít do náru­čí. Nemohla jsem ji odnést domů. Musela jsem pros­tě počkat, jest­li je sku­teč­ná.

Byla cizí a zná­má. Byla stra­ši­del­ná a krás­ná. Byla celá a nedo­kon­če­ná. Pocítila jsem ledo­vý klid, jaký při­chá­zí, když se dívá­te na tajem­ství, kte­ré jste nemě­li nikdy vidět. Nakukovala jsem Bohu do kapes.

Věděla jsem, že bych nemě­ni­la. I kdy­by zemře­la, sna­ha zachrá­nit ji bylo správ­né roz­hod­nu­tí. Mohli jsme ji poznat. Ona moh­la sly­šet naše hla­sy, sly­šet hud­bu, cítit na sobě naše ruce. Součástí téhle mizé­rie byly ty nej­krás­něj­ší momen­ty mého živo­ta. Snaha zapa­ma­to­vat si její tvář. Moct ji držet za ruku. Cítit její lehouč­ké tělíč­ko na svém hrud­ní­ku. Číst jí kníž­ku. Moct napsat „mat­ka“ na nemoc­nič­ní for­mu­lá­ře. Každý krok a čin, jak­ko­li všed­ní, potvr­zo­val, že tohle dítě pat­ří ke mně a já pat­řím k ní. Kdyby ty chví­le neby­ly tak vzác­né, neby­lo by to tak hroz­né, tak kru­té dívat se, jak o ně při­chá­zí­te.

Pokoušel jsem se nemys­let, nepře­mí­tat, nedou­fat, nepřed­ví­dat a nic si nepřed­sta­vo­vat. Neměl jsem šan­ci si svou dce­ru sku­teč­ně pocho­vat, cítit její tvář opře­nou o rame­no, vde­cho­vat její vůni a vní­mat rea­li­tu toho, že mé dítě mi spí v rukou. Nechtěl jsem zva­žo­vat, jaká je prav­dě­po­dob­nost, že si ji pocho­vám prá­vě to odpo­led­ne, ale­spoň jed­nou, než ji pohřbí.

Ahoj miláč­ku. Tady je máma.

Hlavou mi pro­blesk­ly div­né otáz­ky. Máme ozná­mit její naro­ze­ní? Jaké jí dáme jmé­no? Kdyby umře­la, dají nám její rod­ný list? Měla by pohřeb? Dostali bychom její popel? V jak vel­ké kra­bi­ci? Vnímá nás? Poznala mě tak, jako jsem pozna­la já jí? Má strach? Přemýšlí, kam jsem od ní ode­šla? Jestli se dosta­ne ven z toho inku­bá­to­ru, pozná, že jsem její máma?

Kniha s vel­mi sil­ným pří­bě­hem napsa­ná dle sku­teč­né udá­los­ti, pou­ka­zu­je na osud celé rodi­ny tak­to před­čas­ně naro­ze­né hol­čič­ky, to jak si všich­ni muse­li sáh­nout až na dno svých sil; poodk­krý­vá to, jak se tito rodi­če cítí, co pro­ží­va­jí, jaké myš­len­ky je pře­pa­da­jí, jaké mají sny, tou­hy a přá­ní. Možná i tak tro­chu má tato kni­ha pomo­ci a odleh­čit rodi­čům, jež jsi musí pro­jít podob­nou zku­še­nos­tí.

To, když se mimin­ko naro­dí pří­liš brzy, musí být rodi­če moc trpě­li­ví a plní oče­ká­vá­ní, sil­ní, zda se jim toto všech­no jed­no­ho dne poštěs­tí a budou si moci uží­vat všech­ny ty drob­né rados­ti kaž­do­den­ní­ho živo­ta jako všich­ni ostat­ní rodi­če.

Celým pří­bě­hem pro­vá­zí rodi­če malé Juniper, a to Kelley a Tom. Čtenáři se tak dostá­vá dvo­jí pohled na celou věc, a to z muž­ské­ho - otcov­ské­ho hle­dis­ka, a z pohle­du ženy, jakož­to mat­ky. Jednotlivá vyprá­vě­ní se stří­da­jí, dopl­ňu­jí a navzá­jem pro­lí­na­jí. Oba se k dané a těž­ko před­ví­da­tel­né věci sta­ví úpl­ně jinak.

Kelley je typic­ká žena, prag­ma­tic­ká, a potře­bu­je mít ve všem svůj vlast­ní pořá­dek a řád, sta­rá se o chod domác­nos­ti, vytvá­ří ono pomy­sl­né tep­lo domo­va, řeší pře­váž­ně tech­nic­ké zále­ži­tos­ti. Kelly si drží tak tro­chu odstup, neboť se bojí toho, že by ji dce­ra moh­la zemřít v náru­čí, nebo by moh­la při­jít do nemoc­ni­ce a inku­bá­tor by mohl být prázd­ný, jak tomu byla již něko­li­krát svěd­ky u jiných, nedo­no­še­ných dětí, jež svůj boj o život pro­hrá­ly.

Tom je nao­pak ten cit­li­vý, kte­rý sto­jí noha­ma na zemi a bere věci tak jak jsou, nehrou­tí se. Za Juniper cho­dí kaž­dý den do nemoc­ni­ce a čte ji Harryho Pottera s nadě­jí, že Juniper neo­de­jde dřív, dokud jej nedo­čte až do kon­ce, a pak už s nimi vlast­ně zůsta­ne napo­řád, je u ní dnem i nocí, zpí­vá jí pís­ně o slun­ci.

Oba jsou novi­ná­ři, jež nejsou schop­ni napl­no sdě­lo­vat své poci­ty, city a myš­len­ky, a pro čte­ná­ře se můžou jevit tak tro­chu okleš­tě­ně. Láska, náklon­nost a něha k Juniper však sálá z kaž­dé­ho slo­va a činu, pohnut­ky obou rodi­čů.

Rodiče Junie se roz­hod­li její život vybo­jo­vat, a při­ná­še­jí vám tak neu­vě­ři­tel­ný pří­běh. Ve své vyni­ka­jí­cí mono­gra­fii zkou­ma­jí, jakou sílu mají při záchra­ně lid­ské­ho živo­ta vzta­hy, jakou moc může mít pou­to mezi mat­kou a dítě­tem, a mezi mužem a ženou. Spolu s nimi může­te sle­do­vat jejich ces­tu od křeh­ké­ho začát­ku po zázrač­né pře­ži­tí.

Juniper, ač malé a bez­bran­né stvo­ře­ní, přec v jádru vel­ká bojov­ni­ce s tou­hou vybo­jo­vat si prá­vo na život a moci žít. Bojuje, drží se zuby neh­ty při živo­tě, i když pár­krát se ocit­ne na pokra­ji smr­ti, vždy se doká­že z dru­hé stra­ny bře­hu vrá­tit zpět.

Neskonalý obdiv sestrám a léka­řům, jejich péči, poro­zu­mě­ní, opo­ry, pro­fe­si­o­na­li­ty na kaž­dém kro­ku, ale i lid­ské strán­ky, sil­nou pod­po­ru pro rodi­če. Tvořily sou­část dru­hé­ho dočas­né­ho domo­va v JIRPN.

Knihu JUNIPER by si měl oprav­du pře­číst kaž­dý, ať už je rodič nebo se tepr­ve na roli rodi­če při­pra­vu­je, pro­to­že tahle kni­ha vás nau­čí vážit si kaž­dé spo­leč­né chví­le s vaším dítě­tem, uží­vat si kaž­do­den­ních rados­tí a malič­kos­tí, pro­ží­vat a uklá­dat si svo­je „slad­ké“ a neza­po­me­nu­tel­né  vzpo­mín­ky. Není nic krás­něj­ší­ho než vidět radost­ný smích na tvá­ři své­ho dítě­te.

Je to kni­ha plná boles­ti, stra­chu, obav, tou­hy, sně­ní, odhod­lá­ní, vel­ké síly a sta­teč­nos­ti, vytr­va­los­ti, tou­hy nepod­dat se zou­fal­ství a bojo­vat, dokud není ješ­tě poz­dě.

„Bez ustá­ní nám umí­ra­la, pře­ží­va­la, pak zno­vu umí­ra­la. Pomalu nám dochá­ze­lo, že jedi­ným výcho­dis­kem je vytvo­řit pro ni svět mimo inku­bá­tor. A tak jsme pro ni neko­neč­né noci tvo­ři­li mož­nou budouc­nost a zpí­va­li jí pís­nič­ky o slun­ci, čet­li jí kníž­ky, ve kte­rých děti umě­ly létat. Podělili jsme se o pří­běh, jak jsme bojo­va­li, abychom o ni nepři­šli. Pověděli jsme jí o tom, co z nás udě­la­lo pokor­né rodi­če, i o tom, co nás zlo­mi­lo. Chyby i selhá­ní, kte­ré se spol­či­ly pro­ti její­mu stvo­ře­ní. Když se nám poda­ří zaujmout ji tak, že zatou­ží dozvě­dět se, co bylo dál, tře­ba se nám pove­de ji s námi udr­žet až do sví­tá­ní.“

JUNIPER. Holčička, kte­rá se naro­di­la pří­liš brzy

Napsali: Kelley a Thomas Frenchovi

Vydalo nakla­da­tel­ství BizBooks v Brně roku 2017 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 285

Autor:
0

Do Ordinace se po roce vrací Andrea Kerestešová Růžičková: První kroky povedou do vězení!

Bude to rok, kdy divá­ci Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 vidě­li hereč­ku Andreu Kerestešovou Růžičkovou v seri­á­lu napo­sle­dy. Zatímco její posta­va dok­tor­ky Mariky Lukáčové strá­vi­la rok v Plzni na stá­ži, hereč­ku zaměst­na­ly mateř­ské povin­nos­ti. Nyní je ale zpět a v plné síle. Její posta­va dok­tor­ky Mariky Lukáčové se do Kamenice vra­cí už dnes večer.

 

I když se hereč­ka před kame­ry těši­la, návrat nebyl tak jed­no­du­chý, jak by si mož­ná před­sta­vo­va­la. „Rozdíl to je to hlav­ně men­tál­ní. Hůř se mi učí tex­ty, na začát­ku to bylo dost těž­ké pře­pí­nat. Když jsem doma s dítě­tem, komu­ni­ka­ce je o mno­ho jed­no­duš­ší než napsa­né tex­ty. Ale dá se to zvlád­nout a je to fajn. Myslím, že nám vyho­vu­je tenhle sys­tém. Netočím kaž­dý den ani od rána do veče­ra. Někdy si na natá­če­ní cho­dím odpo­či­nout a Tobiáš si ani nevšim­ne, že jsem ode­šla. Střídám domá­cí a pra­cov­ní náma­hu, tak se to hez­ky vyvá­ží,“ říká hereč­ka.

Její prv­ní kro­ky v seri­á­lu dnes pove­dou do věze­ní za kole­gou Adamem Svobodou (Libor Stach) a pak rov­nou v ústrety nové­mu pri­má­ři kame­nic­ké chi­rur­gie, MUDr. Janu Sekorovi (Jan Hájek). Aniž by tuši­la, jak bude tohle setká­ní osu­do­vé. Na prv­ní pohled si roz­hod­ně do oka nepad­nou. Diváci mají posta­vu Andrey Růžičkové zafi­xo­va­nou jako potvo­ru a kari­é­rist­ku. „Pro mě je Marika tako­vý samo­tář a samo­tá­řem zůsta­ne. Ona se pořád utá­pí ve svých poci­tech, stří­dá prav­du a lež. Je v blud­ném kru­hu, i tenhle vztah pozna­me­ná lež. Proto říkám, nej­ví­ce osvo­bo­zu­jí­cí je říkat prav­du,“ mys­lí si hereč­ka a mamin­ka syn­ka Tobiáška, se kte­rým o víken­du osla­vi­la jeho prv­ní naro­ze­ni­ny.…

Autor:
0

Nezavírej oči je thriller, kdy do poslední chvíle nemáte tušení, jak se věci ve skutečnosti mají

Dobře pro­pra­co­va­ný psy­cho­lo­gic­ký thriller, kde do posled­ní kapi­to­ly netu­ší­me, jak se věci ve sku­teč­nos­ti mají.

V kni­ze se pro­lí­ná minu­lost se sou­čas­nos­tí, a i když si to nechce­me při­pus­tit, minu­lost nás vždyc­ky dože­ne, i když se jí sna­ží­me za kaž­dou cenu vyměst­nat nadob­ro z pamě­ti. To, co se ode­hrá­lo v minu­los­ti, ovliv­ňu­je veš­ke­ré naše počí­ná­ní a činy, to jak se cho­vá­me tady v pří­tom­nos­ti, pros­tě minu­lost chtě nechtě zasa­hu­je dál do našich živo­tů a ovliv­ňu­je ho.

Hlavními hrdin­ka­mi jsou dvě sest­ry, dvoj­ča­ta, a přec kaž­dá z nich je úpl­ně jiná, dvě napros­to odliš­né pova­hy, a dva napros­to odliš­né osu­dy. Robin napří­klad vůbec nevy­chá­ze­la z domu a její jedi­nou čin­nos­tí bylo sle­do­vat lidi napro­ti v domě.

Včera byla celý den doma a ani dnes se nikam nechys­tá. Už něko­lik let nevy­šla z domu a ven by ji vyhnal snad jen požár nebo poto­pa. Ještě před něko­li­ka týd­ny byl její život bez pro­blé­mů a cíti­la se v bez­pe­čí. Její dům je jako útul­ná uli­ta. Pravidelně cvi­čí, den­ně ujde deset tisíc kro­ků, kte­ré počí­tá na podo­me­t­ru, a posi­lu­je čin­ka­mi.

Robin je zdr­žen­li­vá a opa­tr­ná. Dveře ote­ví­rá jen domlu­ve­ným návště­vám. Pokud onli­ne objed­náv­ka potra­vin dora­zí mimo dohod­nu­tý čas, naštva­ný řidič ji musí odvézt zpět do skla­diš­tě. Neočekávané balíč­ky zásad­ně nepři­jí­má.

A na stra­ně dru­hé její dvoj­če, sest­ra Sára.

„Sebrali mi dítě a nemůžu s tím vůbec nic dělat. Potom začal před­čí­tat svůj seznam. Pěkně řád­ku po řád­ce. Znělo to jako střel­ba z kulo­me­tu.

Nebudeme to pro­ta­ho­vat. Sbalíš si věci a ode­jdeš. Našli jsme ti byt. Budeš mít kde byd­let, než se posta­víš na vlast­ní nohy.“

Hned na začát­ku kni­hy jsem byla jak opa­ře­ná a ohro­me­ná tím, jak man­žel může tak hrubým, nevy­bí­ra­vým až sobec­kým způ­so­bem jed­nat se svo­jí vlast­ní man­žel­kou, a mat­kou jejich spo­leč­né­ho dítě­te.

Teprve až na kon­ci kni­hy se dozví­dá­me, že vše co nám hlav­ní hrdin­ka Sára před­klá­da­la pro­střed­nic­tvím svých myš­le­nek a vlast­ních poci­tů není zas až tako­vá prav­da, jak jsme si původ­ně měli mys­let, a i tak tro­chu s ní sou­cí­tit a při­klá­nět se na její stra­nu.

Vše je ve sku­teč­nos­ti úpl­ně jinak! Úplně jiná a odliš­ná inter­pre­ta­ce vlast­ní vykres­le­né prav­dy, ale i stříz­li­věj­ší­ho úhlu pohle­du jiných postav nad vše­mi zmi­ňo­va­ný­mi udá­lost­mi.

Čtenáři je postup­ně naser­ví­ro­ván a vyjme­no­ván postup­ně bod po bodu nesmy­sl­ný seznam, díky němuž se Sářina exis­ten­ce napros­to zhrou­ti­la, a tak tro­chu nutí kni­ha samot­né­ho čte­ná­ře spo­lu­cí­tit s hlav­ní pro­ta­go­nist­kou Sárou, lito­vat ji a poma­lu se při­klá­nět na její stra­nu....

NESMYSLNÝ SEZNAM:

1) ŽÁRLIVOST

„Myslela jsem si, že toho řek­ne víc. On ale vyslo­vil jedi­né slo­vo: žár­li­vost. Pronesl ho poti­chu a sebe­jis­tě, aniž by na mě pohlé­dl.“

2) LEŽ

„Vím, proč jsou lži na sezna­mu. Napovídala jsem jich Jimovi spous­tu. Nejdříve jsem se pros­tě jen o někte­rých věcech nezmí­ni­la, potom jsem zača­la při­krášlo­vat, a nako­nec jsem si vymýš­le­la boha­pros­té lži.

Lži však ply­nu­ly dála stá­va­ly se sou­čás­tí mého živo­ta. Musela jsem odpo­ví­dat na tolik otá­zek a nějak zapl­nit meze­ry ve svém živo­tě. Jakmile jede­nou začne­te lhát, není ces­ta zpát­ky.“

3)ZANEDBÁNÍ PÉČE

4) VZTEK

5) MODŘINY

„Byla tak nevin­ná a bez­bran­ná, že jen před­sta­va, že by jí mohl někdo ublí­žit nebo se jí dotknout, ve mně vyvo­lá­va­la nepří­čet­nost. Milovala jsem ji od prv­ní­ho oka­mži­ku a ona milo­va­la mě. A jsem si jis­tá, že ať je teď kde­ko­li, stá­le mě milu­je, a že lás­ka, kte­rou cítí, musí být pro­dchnu­ta boles­tí a zmat­kem, pro­to­že ji urči­tě chy­bím.“

6) PŘÍLIŠ MNOHO KONTROLY

„Často jsem děla­la chy­by. Nejen při vaře­ní. A stá­le chy­by dělám. čím víc se sna­žím všech­no napra­vit, tím je to hor­ší.“

7) KREV

8) INTERNET

Je to ale ta správ­ná ces­ta? Jaká tajem­ství Sára potla­ču­je a skrý­vá před svo­jí vlast­ní sestrou Robin? A proč je kaž­dá ze sester tako­vá, jaká je? Prostě roz­díl­ná? Sára a Robin, obě sest­ry, dvoj­ča­ta, a pře­ce kaž­dá jiná. Sára byla vždy ta, kte­rá byla upra­ve­ná, poslou­cha­la, drže­la se u mámy. Robin byla pra­vý opak. Obě jiné, ale obě si v dět­ství moc blíz­ké. A co se v dospě­los­ti změ­ni­lo, že se tak navzá­jem moc odci­zi­ly?

Sára o Robin:

Nechápu, proč se takhle cho­vá, když ji při tom vždyc­ky chyt­nou. Myslím, že to dělá schvál­ně, baví ji dělat pro­blémy. Já se sna­žím být hod­ná. Všechno je pře­ce o tolik lep­ší, když se cho­vá­te dob­ře. Táta mi říká „ty moje malá šprt­ko“ a máma „moje zla­tá hol­čič­ko“.

Moje sest­ra mě čas­to štve, ale je s ní legra­ce jako s nikým jiným!

Robin byla, for­mál­ně stá­le ješ­tě je, hlav­ní kyta­rist­ka brit­ské sku­pi­ny Working Wife. Někdy mezi ostat­ní poš­tou se obje­ví bílá sví­tí­cí obál­ka. Tu Robin niky neo­t­ví­rá, ani ji nedá na tác k ostat­ním účtům. Opatrně ji vez­me a polo­ží na hro­mád­ku stej­ných bílých obá­lek, kte­ré se kupí v nepo­u­ží­va­né skří­ni, kde nemů­žou  niko­mu a niče­mu uško­dit.

Když sle­do­va­la oby­va­te­le pro­těj­ší­ho domu, napa­da­ly ji čas od času vše­li­ja­ké myš­len­ky. Vzpomínky z dět­ství zno­vu vystu­po­va­ly na povrch a stře­tá­va­ly se se sku­teč­nos­tí. Zběsilé kle­pá­ní na dve­ře.

Její nedob­ro­vol­né uvěz­ně­ní jí nau­či­lo roze­zná­vat hroz­by. A toto kle­pá­ní byla hroz­ba, kte­rou roz­hod­ně nemoh­la igno­ro­vat.

Toto se jí stá­vá čas­to. Na malou chví­li zví­tě­zí logi­ka, a potom ji zno­vu sevře strach. Mnoho věcí, kte­ré dělá, by nor­mál­ně uva­žu­jí­cí člo­věk dělal jinak. Rozumný člo­věk by četl poš­tu, otví­ral dve­ře návště­vám, spal by v poste­li, ne pod ní, vychá­zel ven z domu, nepo­čí­tal by, kolik kro­ků den­ně ujde, a v tele­vi­zi by sle­do­val pořa­dy pro dospě­lé mís­to pohá­dek pro děti.

Určitě by nebyl pře­svěd­če­ný, že má ve svých rukou živo­ty jiných lidí a nebral by na sebe zod­po­věd­nost za jejich osu­dy.

Normální člo­věk by pros­tě jen žil a nero­ze­bí­ral by do detai­lu kaž­dé své roz­hod­nu­tí.

Kdo by mohl chtít stra­šit něko­ho, kdo už je stej­ně stra­chy téměř mrt­vý?

Takové sta­vy vel­mi dob­ře zna­la. I ona se sna­ži­la neu­stá­le zaměst­nat svou hla­vu a ruce a neby­lo vůbec důle­ži­té čím. Jen zříd­ka prá­ci dokon­či­la, ale hlav­ní bylo, že při­tom nemu­se­la mys­let na to, co ztra­ti­la.

Zlo, kte­ré zná a může vidět, je lep­ší než to nepo­zna­né. Je lep­ší zůstat vzhů­ru než ris­ko­vat, že bude zra­ni­tel­ná.

A Sára? Měla plán. První část, ta nej­ob­tíž­něj­ší je nalézt svo­jí sest­ru Robin. Protože Robin je klí­čem ke vše­mu, co bude násle­do­vat dál. Robin má pení­ze a ener­gii, a hlav­ně dům, kde by se moh­la Sára scho­vat. Ostatně nikdo neví, že by moh­la být prá­vě u ní. A pak zís­kat své dítě zpět.... Podaří se jí to?

V noci, když je sama, je těž­ké na někte­ré věci nemys­let. Za slu­neč­ní­ho svi­tu vzpo­mín­ky vybled­nou, ale v noci jsou živěj­ší a děsi­věj­ší...

A tak se poma­lu krů­ček po krůč­ku sezna­mu­je­me s minu­los­tí obou sester, vždy ze dvou stran úhlu pohle­du na všech­ny udá­los­ti, kte­rý­mi si muse­ly obě pro­jít, okol­nos­ti, jež se v jejich živo­tech ode­hrá­ly, a jež pak měly zásad­ní dopad nejen na jejich pří­tom­nost, ale hlav­ně i jejich budouc­nost.

Brilantní a str­hu­jí­cí román, jež krů­ček pro krůč­ku odha­lu­je život­ní tajem­ství dvou sester, kde není rad­no si coko­liv plá­no­vat, či se do něče­ho pouš­tět, natož dýchat, pro­to­že pak může­te být zasko­še­ni straš­li­vou odpla­tou.

Kniha své­ho čte­ná­ře vel­mi rych­le vtáh­ne do děje, a před­klá­dá mu jed­not­li­vé indi­cie a útrž­ky z minu­los­ti, z kte­rých si může poma­lu sklá­dat minu­lost obou sester a odkrýt postup­ně skry­tá tajem­ství, jež si nesou ve svých srd­cích, a jaké šrá­my na duši utr­pě­ly, a kte­ré je dál for­mo­va­ly v jejich dal­ším živo­tě.

Leckdy vás bude mra­zit v zádech, bude­te netr­pě­li­vě vyčká­vat na rozuz­le­ní pří­bě­hů a čekat, jak to všech­no vlast­ně dopad­ne. Já osob­ně jsem se tím­to pří­bě­hem necha­la nato­lik strh­nout, že jsem se od jeho čte­ní jen těž­ko doká­za­la odtrh­nout.

„Nic už nebu­de jako dřív. Teď by si však ze vše­ho nej­víc přá­la, aby se moh­la vrá­tit zpát­ky v čase.“

 

NEZAVÍREJ OČI

Text: Holly Seddon

Nakladatel: Omega

Rok vydá­ní: 2018

Počet stran: 384
ISN: 978-80-7390-821-8

 …

Autor:
0

Do seriálu Ulice dnes vstupuje Linda Rybová. Čeká ji rozvod a napravování rodinných křivd!

Nezvána a neo­če­ká­vá­na se už dnes obje­ví na pra­hu slav­né­ho domu Vlastimila Peška (Rudolf Hrušínský) jeho neteř Blanka Voláková. V nové roli sebe­vě­do­mé, samo­stat­né, ale v neleh­ké život­ní situ­a­ci se zmí­ta­jí­cí ženy uvi­dí divá­ci seri­á­lu Ulice hereč­ku Lindu Rybovou.  

„Blanka je doce­la kom­pli­ko­va­ná oso­ba, kte­rá vchá­zí do děje s vel­kým pro­blé­mem. Dostala se do neleh­ké život­ní situ­a­ce, roz­vá­dí se a má dvě děti. V tuhle chví­li nemá úpl­ně klad­ný postoj k mužům. Ale není to žád­ná upla­ka­ná oběť a chu­din­ka, nao­pak se s tou situ­a­cí vyrov­ná­vá poměr­ně razant­ním způ­so­bem. Pro mě je Blanka zají­ma­vá, má něko­lik poloh, není to jed­no­strun­ná hoto­vá posta­va, kte­rá se nevy­ví­jí. Její dal­ší strán­ky se ale pro­je­ví až poz­dě­ji, všech­no má svůj čas,“ popi­su­je svo­ji novou roli Linda Rybová.

Ta coby Blanka při­je­de navští­vit strýč­ka Peška pro­to, aby se poku­si­la napra­vit sta­ré rodin­né křiv­dy. To ješ­tě netu­ší, jak osu­do­vý její pří­chod do Ulice bude nejen pro ni, ale celou rodi­nu Peškových. „Blanka do Ulice při­chá­zí se svo­jí mat­kou Marií, kte­rou hra­je Jitka Smutná, a obě citel­ně zasáh­nou do osu­du rodi­ny Peškových. Zajímavé to začne být ve chví­li, kdy se potká­vá s Evženem, kte­ré­ho hra­je Martin Finger. Ti dva si vel­mi nesed­nou, mají na sebe aver­zi. Blanka je v pod­sta­tě nor­mál­ní žen­ská, ale na muže nemá aktu­ál­ně nála­du, on je navíc úpl­ně jiné­ho dru­hu než ona, má jiné spo­le­čen­ské posta­ve­ní. Budou to mít mezi sebou vel­mi napnu­té, Blanka na něj bude oprav­du dost ost­rá,“ pro­zra­zu­je hereč­ka s tím, že s Blankou jsou si v někte­rých ohle­dech podob­né. „Člověk vždyc­ky čer­pá nějak sám ze sebe, Blanka mi svou pova­hou není moc vzdá­le­ná, ačko­liv někte­ré situ­a­ce bych asi neře­ši­la tak razant­ně jako ona. Některé její vlast­nos­ti mám upo­za­dě­né,“ říká Rybová.

A jak se jí líbí v Ulici? „Přiznám se, že já mám pře­cho­dy slo­ži­tý. Vždycky mi chví­li trvá, než se sži­ju s kolek­ti­vem, než si zvyk­nu. Nejsem člo­věk, kte­rý někam nastou­pí a je oka­mži­tě v kli­du. Jsem pořád ve fázi rozkou­ká­vá­ní, ale tady jsou všich­ni hroz­ně milí, pořád mě někam vodí, sta­ra­jí se o mě a sna­ží se, abych se tu neztra­ti­la,“ smě­je se hereč­ka.…

Autor: