Denní archiv Červenec 23, 2018

Samsung Galaxy Note Metallic Black – Smartphone, který musíte mít!0

Samsung Galaxy Note Metallic Black – Smartphone, který musíte mít!

Doba, kdy nám mobil­ní tele­fo­ny slou­ži­li pou­ze k tele­fo­no­vá­ní a k posí­lá­ní SMS zpráv, je už dáv­no pryč. Dnes vlast­nit mobil­ní tele­fon zna­me­ná vlast­nit také vel­mi výkon­ný malý net­book! To, že toto tele­fo­ny zvlá­da­jí, je oprav­du pře­kva­pu­jí­cí a dnes vel­mi víta­né. Přeci jenom je poho­dl­něj­ší nést mobil, než net­book! Samsung Galaxy Note Metallic Black...

Autor:
1

Chata na prodej - 60 %

Schovaná mezi lesy se  zahra­dou sto­jí dře­vě­ná cha­ta, u kte­ré pil­ně pra­cu­je mat­ka. Stejně jako kaž­dý rok na pod­zim hra­be lis­tí, zatím­co jí pozo­ru­je její man­žel z tera­sy cha­ty. Jediné, co tro­chu ruší tuto idyl­ku, je rea­lit­ní agent­ka, kte­rá při­ná­ší k pod­pi­su papí­ry na pro­dej cha­ty. Otec je roz­hod­nu­tý cha­tu pro­dat, ale mat­ka...

Autor:
0

Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít

Závěrečný sní­mek z tri­lo­gie Vinnetou těží z pří­tom­nos­ti obou hlav­ních hrdi­nů Lexe Barkera a Pierra Brice. Je to jejich film - film o věr­ném přá­tel­ství náčel­ní­ka Apačů Vinnetoua a jeho bílé­ho pokrev­ní­ho bra­t­ra Old Shatterhanda, kdy jeden nevá­há nasa­dit život za dru­hé­ho. Desítky novin a časo­pi­sů podrob­ně infor­mo­va­ly o smr­ti Vinnetoua. Lidé se bou­ři­li pro­ti scé­ná­ři a boj­ko­to­va­li film dří­ve,...

Autor:
0

Vinnetou - Poslední výstřel - Winnetou 3. Teil (1965)

V sezo­ně 1964-1965 pro­mí­ta­la němec­ká kina 73 sním­ků. K těm nej­ob­lí­be­něj­ším pat­ři­ly jed­no­znač­ně may­ov­ky Horsta Wendlandta. Film Vinnetou - Rudý gentle­man obsa­dil prv­ní, Mezi Supy dru­hé a Petrolejový princ šes­té mís­to. Ani Braunerovy may­ov­ky nezů­sta­ly poza­du: ori­en­tál­ní sní­mek Žut obsa­dil tře­tí mís­to, na dva­nác­tém a tři­nác­tém mís­tě se pak umís­ti­ly Pyramida boha Slunce a Poklad Aztéků. Horst Wendlandt dou­fal, že závě­reč­ný film z tri­lo­gie Vinnetou bude...

Autor:
0

Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %

V pro­duk­ci stu­dia Funanimation vznik­la již tře­tí řada seri­á­lu pod­le popu­lár­ní japon­ské man­gy Shingeki no Kyojin zná­mé­ho hlav­ně pod ang­lic­kým názvem Attack on Titan. Fanoušci se moh­li na pre­mi­é­ru seri­á­lu postup­ně při­pra­vo­vat. 3. série byla pre­zen­to­vá­na na výsta­vě Anime Expo 2018, kte­rá pro­bí­ha­la od 5. do 8. čer­ven­ce v Los Angeles. 10. a 11. čer­ven­ce byl v něko­li­ka...

Autor:
ČT - 23.07.20180

ČT - 23.07.2018

Televizni pro­gram na 23.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na for­bí­ně TMTak tro­chu jiná (talk) show Tomáše Matonohy s jeho hos­ty M. Šteindlerem a M. Knorem na prkn...

Autor:
Prima - 23.07.20180

Prima - 23.07.2018

Televizni pro­gram na 23.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vinnetou: Poslední výstřelVinnetou a Old Shatterhand se vypra­ví do Santa Fé, aby zde s guver­né­rem jed­na­li o míru. Kla...

Autor:
TV Barrandov - 23.07.20180

TV Barrandov - 23.07.2018

Televizni pro­gram na 23.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších S Kateřinou Brožovou do svět...

Autor:
NOVA - 23.07.20180

NOVA - 23.07.2018

Televizni pro­gram na 23.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Soukromé pastiJakub je začí­na­jí­cí umě­lec­ký foto­graf, kte­rý má hlu­bo­ko do kapsy. V jeho čin­nos­ti ho pod­po­ru­je Petra, kte­rá j...

Autor:
Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 64GB černý – ideální věcička pro milovníky IT0

Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 64GB černý – ideální věcička pro milovníky IT

Po chyt­rých tele­fo­nech jsou dal­ší oblí­be­nou věcí Tablety, kte­ré lidem šet­ří čas, pení­ze, ale také se s nimi dá zažít mno­ho zába­vy. Proto je Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500, 64GB, čer­ný ide­ál­ní pro kaž­dé­ho IT nad­šen­ce, nebo pro něko­ho, kdo pro­gra­mu­je a den­ně s IT tech­no­lo­gi­e­mi pra­cu­je. Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500, 64GB,...

Autor: