Denní archiv Červenec 15, 2018

Ceny 3D, LED a LCD televizí před vánocemi brutálně klesají!0

Ceny 3D, LED a LCD televizí před vánocemi brutálně klesají!

Před váno­ce­mi je obvyk­lé, že kle­sa­jí ceny pro­duk­tů, aby lidé na váno­ce naku­po­va­li. Elektronika pat­ří do nej­vět­ší­ho odvět­ví, kte­ré kaž­dý rok zlev­ňu­je před váno­ci nej­ví­ce. Je to dob­rá zprá­va pro všech­ny, co zva­žu­jí kou­pi 3D, LED, či LCD tele­vi­ze. Dnes je kou­pí­te bru­tál­ně výhod­ně. Ovšem při tako­vých­to sle­vách je pra­vi­dlem, že mno­ho...

Autor:
0

Captain America: První Avenger - film, který slibuje mnohé

Captain America je komi­xo­vá posta­va od fir­my Marvell, kte­rá chce i přes svou neduži­vost vstou­pit do armá­dy Spojených stá­tu Amerických, aby moh­la pomo­ci při bojích s Nacistickým Německem. Protože jeho zdra­ví není na špič­ce, dostá­vá u odvod­ných komi­sí čer­ve­nou, ale pro svou hou­žev­na­tost je vybrán do spe­ci­ál­ních jed­no­tek, kde….. a to už vám nepro­zra­dím, na...

Autor:
0

Mario Kart 7 - bláznivé arkádové závodění v novém kabátě

Když se řek­ne Mario Kart, tak se zku­še­né­mu pařa­no­vi vyba­ví legen­dár­ní arká­do­vé závo­dě­ní, u kte­ré pro­bděl nejed­nu ces­tu auto­bu­sem, nebo vla­kem. Tato úžas­ná hra se dočka­la dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní, kte­ré obsa­hu­je spous­tu ino­va­cí. Exkluzivně vychá­zí ten­to pro­si­nec pro Nintendo 3DS. Co je v Mario Kart 7 nové­ho? Hra je věr­ná tra­di­ci, tak­že opět...

Autor:
Prima - 15.07.20180

Prima - 15.07.2018

Televizni pro­gram na 15.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruV malé ves­nič­ce je pro veřej­nost ote­vřen nově posta­ve­ný moder­ní dům. Novostavba je však trnem v oku...

Autor:
TV Barrandov - 15.07.20180

TV Barrandov - 15.07.2018

Televizni pro­gram na 15.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 15.07. 02:50 15.07. 03:10Věřte nevěřteTajuplná hra s pří­běhy. Které z nich napsal sce­náris­ta a kte­ré při...

Autor:
ČT - 15.07.20180

ČT - 15.07.2018

Televizni pro­gram na 15.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Pod pokličkouHotelová stra­va, honos­ná i zdra­vá (2010). Co všech­no neví­me a víme o tom, co pije­me a jíme....

Autor:
NOVA - 15.07.20180

NOVA - 15.07.2018

Televizni pro­gram na 15.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AtentátV jed­nom měst­ském obvo­du je postup­ně napa­de­no něko­lik zastu­pi­te­lů bojo­vým psem. Jak spo­lu sou­vi­sí obě­ti napa­de­ní a m...

Autor:
0

Virtua Tennis 4 - skutečně povedená hra od Segy pro PSV

PSV je feno­mé­nem posled­ní doby. Hodně se o ní mlu­ví a novin­ky, co den­ně vychá­ze­jí, oprav­du nazna­ču­jí, že PSV (PlayStation Vita) bude ta nej­lep­ší pře­nos­ná her­ní kon­zo­le na celém svě­tě. Sega uve­řej­ni­la videa, kte­rá zachy­cu­jí hra­ní Virtua Tennisu 4 na PSV a sto­jí to za to. Bude to úžas­ná hra, kte­rá vám svou...

Autor: