Denní archiv Červenec 14, 2018

0

Pirates: 3D Show - jedinečný dokumentárně/naučný snímek ve 3D

Chcete zažít jedi­neč­ný pocit, kdy vám po obli­če­ji leze pavouk? Chcete vidět kaž­dou jeho nohu a ochlu­pe­ní na ní? Pak nemiň­te sní­mek Pirates: 3D Show, při kte­rém bude­te hltat kaž­dý sní­mek zví­ře­te. Prostřednictvím chlap­ce může­te vidět detail­ní výběr vče­lí­ho medu z kme­nu stro­mu, nebo se může­te kochat okol­ní kra­ji­nou opuš­tě­né­ho ost­ro­va. Na to, že...

Autor:
TV Barrandov - 14.07.20180

TV Barrandov - 14.07.2018

Televizni pro­gram na 14.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Hroši v AfriceToužíte-li po šoku­jí­cí dovo­le­né v Africe, vyu­žij­te slu­žeb pod­ni­ka­vých prů­vod­ců Buda Spencera a Tere...

Autor:
ČT - 14.07.20180

ČT - 14.07.2018

Televizni pro­gram na 14.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Taggart, Andělské očiVe měs­tě řádí séri­o­vý vrah gayů. Epizoda z brit­ské­ho kri­mi­nál­ní­ho cyk­lu (1996). Hra...

Autor:
0

Žraloci na s(o)uši – skvělá pohádka, která vám vyrazí dech!

Zvířecí ani­mo­va­né pohád­ky pat­ří k jed­něm z nej­lep­ších. Jen okra­jo­vě mohu zmí­nit někte­ré vel­mi dob­ré titu­ly, kte­rý­mi jsou napří­klad Nemo, Shrek, nebo Madagaskar. Žraloci na s(o)uši mohou vypa­dat jako dal­ší tuc­to­vou pohád­kou, kte­rá tyto titu­ly pou­ze kopí­ru­je, ale oprav­du tomu tak není! Žraloci na s(o)uši při­ná­še­jí do svě­ta ani­mo­va­ných fil­mů úpl­ně nový...

Autor:
NOVA - 14.07.20180

NOVA - 14.07.2018

Televizni pro­gram na 14.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkFinanční šéf nakla­da­tel­ství je nale­zen mrt­vý v bytě zamče­ném zevnitř. Sekretářka zesnu­lé­ho je pře­svěd­če­na, ž...

Autor:
Prima - 14.07.20180

Prima - 14.07.2018

Televizni pro­gram na 14.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex na stopěKomisař Marco Terzani se spo­lu s Rexem pře­su­ne na nové půso­biš­tě, kde musí vyře­šit dvě vraž­dy. Pr...

Autor: