Denní archiv Červenec 13, 2018

0

Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu

Po smr­ti své­ho otce stal se náčel­ní­kem všech Apačů žijí­cích na roz­sáh­lých loviš­tích mezi Texasem a Novým Mexikem mla­dý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech kon­čin svě­ta pro­ni­ka­li do dal­ších a dal­ších úze­mí a jejich bez­o­hled­ný postup hro­zil roz­pou­tat novou vál­ku rudých pro­ti bílým. Vinnetou pova­žo­val za své život­ní poslá­ní zabrá­nit těm­to hrůzám, kte­ré moh­ly...

Autor:
0

Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman

Premiéra fil­mu pro­běh­la 17. září 1964 v Essenu. Tisíce a dese­ti­ti­sí­ce divá­ků chtě­lo vidět Vinnetoua, Old Shatterhanda, Ribannu, Castlepoola a padou­cha Forrestera, ale jen 4.416 z nich našlo během tří pre­mi­é­ro­vých dnů mís­to. Ostatní lidé postá­va­li v deš­ti před kinem. Komise pro hod­no­ce­ní fil­mů byla úspě­chem may­o­vek nato­lik zasko­če­na, že se radě­ji neod­va­žo­va­la coko­liv kri­ti­zo­vat a sním­ku...

Autor:
0

Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum

Komparsisté dostá­va­li za jeden natá­če­cí den odmě­nu ve výši 16 marek, spe­ci­a­lis­té si den­ně při­šli na 53 marek a kaska­dé­rům bylo vyplá­ce­no 160 marek za jeden pád. Pronájem jugo­sláv­ské kra­ji­ny a náhra­dy za způ­so­be­né ško­dy stá­ly fil­ma­ře 27.000 marek. Celkově musel pro­du­cent Wendlandt zapla­tit Jadran fil­mu 1.889.625 DM. K tomu je tře­ba při­po­čí­tat...

Autor:
0

Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak

Už při natá­če­ní prv­ních may­o­vek se sku­pi­na kaska­dé­rů spřá­te­li­la s němec­kým per­so­ná­lem i s reži­sé­rem Reinlem. Také on měl rád tyhle roz­pus­ti­lé mla­dí­ky, zejmé­na pro­to, že svo­ji kaska­dér­skou prá­ci děla­li pro­fe­si­o­nál­ně, ale sou­čas­ně s humo­rem. Kromě něm­či­ny ovlá­dal Reinl také ital­šti­nu a sna­žil se nau­čit i něko­lik chor­vat­ských slov, kte­rá mohl upo­tře­bit při natá­če­ní. Jedna ze scén se...

Autor:
ČT - 13.07.20180

ČT - 13.07.2018

Televizni pro­gram na 13.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, ten­to­krát na téma „jak si užít hlad“ (2003). Spoluúč...

Autor:
TV Barrandov - 13.07.20180

TV Barrandov - 13.07.2018

Televizni pro­gram na 13.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Na plac! 13.07. 02:35 13.07. 03:10Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších ...

Autor:
Prima - 13.07.20180

Prima - 13.07.2018

Televizni pro­gram na 13.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XIV (12) -ST -W -HDRex a komi­sař Mitter pokra­ču­jí v pát­rá­ní po úno­su šes­ti­le­té­ho chlap­ce... Ital...

Autor:
NOVA - 13.07.20180

NOVA - 13.07.2018

Televizni pro­gram na 13.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkPři pre­mi­é­ře nové hry, kde hra­je hlav­ní roli Sharonina sest­ra Gail, je zavraž­děn jeden z her­ců. K vraž­dě doš...

Autor:
Za kolik se prodávají Blu-ray disky? Klidně i za 514,-Kč za čtyři kusy!0

Za kolik se prodávají Blu-ray disky? Klidně i za 514,-Kč za čtyři kusy!

Každý člo­věk, kte­rý uva­žu­je o kou­pi Blu-ray vypa­lo­vač­ky, nebo pře­hrá­va­če nara­zí na jeden pod­stat­ný pro­blém, proč tuto tech­no­lo­gii nekou­pit. I když seže­ne­te na inter­ne­tu Blu-ray pře­hrá­vač za 1500,-Kč s jedi­neč­nou výba­vou, tak ho lidé nechtě­jí, pro­to­že by zapla­ti­li maj­lant za Blu-rady dis­ky. Tak nastá­vá pro­blém s roz­ma­chem Blu-ray tech­no­lo­gie do běž­ných domác­nos­tí. Firmy, kte­ré...

Autor:
0

Doba ledová 4: Země v pohybu – klasika opět ožívá!

Díky humor­né vever­ce, kte­rá nikdy nemů­že dostat svůj milo­va­ný ořech, všich­ni moc dob­ře zna­jí pohád­ko­vou ságu Doba ledo­vá. Nejenom vever­ka, ale i ostat­ní posta­vič­ky srší humo­rem, kte­rý zaujme neje­nom děti, ale také dospě­lé. Díky těm­to fak­tům se sta­la pohád­ko­vá sága Doba ledo­vá fil­mo­vým trhá­kem, kte­rý si najde mís­to v srd­ci kaž­dé­ho divá­ka....

Autor:
Duke Nukem 3D - Stará klasika, která stojí za zmínku0

Duke Nukem 3D - Stará klasika, která stojí za zmínku

Hra Duke Nukem pochá­zí z doby, kdy hrdi­no­vé ješ­tě moh­li být bílí a blond. Dnes by to byl prav­dě­po­dob­ně Afroameričan s dre­dy a trá­vou u pusy. Jedinečným svě­tem, mož­nost­mi a hláš­ka­mi hlav­ní­ho hrdi­ny si vydo­bi­la mís­to v srd­ci nejed­no­ho počí­ta­čo­vé­ho hrá­če. Dnes tako­vých her vychá­zí jen straš­ně málo, a tak Duke Nukem 3D stá­le sto­jí za zmín­ku. Díky...

Autor: