Denní archiv Červenec 11, 2018

0

Luigi’s Mansion 2 - pokračování legendárního titulu pro Nintendo 3DS

Na letoš­ním E3 byl odha­len kou­sek, kte­rý se nazý­vá Luigi’s Mansion 2. Bylo to hlav­ně kvů­li tomu, že hrá­či si ho takří­ka­jíc vyřva­li, pro­to­že jed­nič­ka oprav­du stá­la za to a celo­svě­to­vě se dočka­la obrov­ských úspě­chů. Mariův bra­tr se tak vra­cí do boje pro­ti duchům vyzbro­jen nový­mi schop­nos­ti. Mezi nej­mar­kant­něj­ší novin­ky pat­ří bles­ko­vé svět­lo, kte­ré duchy omrá­čí a ti budou tak při­pra­ve­ni k vycuc­nu­tí vysa­va­čem. Luigi se bude muset vypo­řá­dat s mno­ha dru­hy duchů, kte­ré nebu­de leh­ké pora­zit, pro­to­že na kaž­dé­ho ducha bude zapo­tře­bí jiné tak­ti­ky k jeho pora­že­ní.

Nově bude­te muset hle­dat skry­tá tajem­ství, abys­te moh­li ode­mknout nové oblas­ti a truh­ly, kte­ré obsa­hu­jí zají­ma­vé pokla­dy. Díky stra­ši­del­né atmo­sfé­ře se bude­te v někte­rých pasá­žích hry oprav­du bát.

Mnoho funk­cí, per­fekt­ní 3D zpra­co­vá­ní, doko­na­lý děj. Tak mě napa­dá, že této hře nejde nic vytknout a oprav­du sto­jí za poří­ze­ní. Pokud jste vlast­ní­ky Nintenda 3DS pak nevá­hej­te ani minu­tu a tuto hru si zakup­te. Opravdu je o co stát a ten­to titul by roz­hod­ně neměl chy­bět ve vašem Nintendu 3DS!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.…

Autor:
Děkujeme vám za přízeň v uplynulé sezóně 17/180

Děkujeme vám za přízeň v uplynulé sezóně 17/18

Vážení příznivci Janáčkovy opery NdB, srdečně děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám krásné letní prázdniny, během kterých si můžete stále vychutnávat velká operní díla na nádvoří hradu Špilberk  Příští sezónu uvedeme 7. září premiérovou operou Libuše na brněnském výstavišti, kde společně oslavíme 100 let české státnosti. Těšíme se na vás!

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
Samsung BD-D8200 s HDD – výborný Blu-ray přehrávač, který má vlastní harddisk0

Samsung BD-D8200 s HDD – výborný Blu-ray přehrávač, který má vlastní harddisk

Když už si člo­věk kou­pí 3D tele­vi­zi, či LED tele­vi­zi, pak roz­hod­ně chce, aby si mohl pře­hrá­vat fil­my v jedi­neč­né Blu-ray kva­li­tě, kte­rá vyrá­ží dech snad všem, kte­ří tuto novou tech­no­lo­gii vlast­ní. Také díky tomu vyu­ži­je­te úpl­ný poten­ci­ál vaší tele­vi­ze, kte­rý vás zaujme.

Samsung BD-D8200 s HDD díky novým tech­no­lo­giím doká­že pře­hrá­vat fil­my jak ve 2D, tak ve 3D roz­mě­ru. To všech­no s doko­na­lým Full HD roz­li­še­ním, kte­ré se dnes stá­vá už stan­dar­dem. Samozřejmě také může­te na tom­to Blu-ray pře­hrá­va­či pře­hrá­vat kla­sic­ká CD, či DVD, tak­že pokud ten­to Blu-ray pře­hrá­vač vymě­ní­te za svůj stá­va­jí­cí DVD, tak všech­ny fil­my, co jste měli na DVD nosi­čích, nemu­sí­te vyha­zo­vat, ale může­te si je zno­va a zno­va pře­hrá­vat.

Díky inte­gro­va­né­mu 250 GB dis­ku může­te nahrá­vat svo­je oblí­be­né pořa­dy pří­mo z tele­vi­ze a to jak plá­no­va­ně, tak v reál­ném čase. Předností Samsung BD-D8200 s HDD je hlav­ně 7.1 audio výstup, díky kte­ré­mu může­te poslou­chat hud­bu, nebo efek­ty fil­mů v jedi­neč­né kva­li­tě.

Tento Blu-ray pře­hrá­vač pod­po­ru­je také tech­no­lo­gii Samsung Smart TV, díky kte­ré může­te při­způ­so­bit si pře­hrá­vač přes­ně pod­le vašich poža­dav­ků, což je vel­mi skvě­lé.

Samsung BD-D8200 s HDD sto­jí před váno­ce­mi neu­vě­ři­tel­ných 7 500,-Kč, což je pře­krás­ná cena když si vez­me­te, co všech­no ten­to Blu-ray pře­hrá­vač umí. Neváhejte a kupuj­te Samsung BD-D8200 s HDD! Vyplatí se to!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Autor:
0

Steffi Graf - tenisová hrdinka dob minulých, ale i současných

Stefanie Maria Graff, kte­rou všich­ni zna­jí jako Steffi Graf, byla jed­nou z nej­lep­ších tenis­tek v his­to­rii bílé­ho spor­tu. Narodila se 14. červ­na 1969 v Západním Německu, kon­krét­ně v Mannheimu. V deví­ti letech se s rodi­nou pře­stě­ho­va­li do sou­sed­ní­ho měs­ta - Brühl. Od tří let jí učil její otec teni­so­vé­mu umě­ní, což se mu za pár let vypla­ti­lo. Brzy zača­la vyhrá­vat juni­or­ské tur­na­je a v roce 1982 vyhrá­la mis­trov­ství Evropy. Ve stej­ném roce zača­la hrát svůj prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní tur­naj, kde se však nedo­sta­la dale­ko. O dva roky poz­dě­ji si zís­ka­la dá se říct mezi­ná­rod­ní pozor­nost, když pora­zi­lo teh­dej­ší svě­to­vou desít­ku, Jo Durie.

Stalo se tomu ve čtvr­tém kole slav­né­ho Wimbledonu. Její pro­gram se řídil vlast­ně pod­le toho, co řekl otec Steffi. Například v roce 1985 hrá­la jen deset tur­na­jů do posled­ní­ho grand­sla­mu - US Open. Pozvánky na tur­na­je její otec odmí­tal, pro­to­že chtěl, aby hod­ně tré­no­va­la. Svůj prv­ní titul zís­ka­la v roce 1986, když pora­zi­la legen­dár­ní Chris Evertovou v Hilton Head. Následovaly výhry v dal­ších tří tur­na­jích, až nara­zi­la na čes­kou legen­du Martinu Navrátilovou, kte­rá však repre­zen­to­va­la Spojené stá­ty Americké a též ji pora­zi­la. Neodjela na Wimbledon pro zdra­vot­ní potí­že, avšak to si vyna­hra­di­la těs­ně před US Open. I teh­dy nara­zi­la na Navrátilovou, ale ta jí poráž­ku opla­ti­la.

Absolutní prů­lom nastal v roce 1987. Vyhrála šest tur­na­jů, při­čemž byla sezó­na koru­no­vá­na tím, že se sta­la svě­to­vou jed­nič­kou. Na této pozi­ci setr­va­la neu­vě­ři­tel­ných 186 týd­nů, což dosud neby­lo pře­ko­ná­no. Pouze Serena Williamsová Steffi Graf dorov­na­la stej­ným počtem týd­nů. V roce 1988 měla také vyni­ka­jí­cí sezó­nu - vyhrá­la Australian Open, French Open, Wimbledon, Us Open - pros­tě všech­ny grand­sla­my. Kromě toho zís­ka­la i zla­tou olym­pij­skou medai­li v Soulu. Celkově má na kon­tě co se týká grand­sla­mů neu­vě­ři­tel­ný počet - AO - 4, FO - 6, W - 7, UO - 5. Kromě toho má na kon­tě i pěti­ná­sob­né vítěz­ství na Turnaji mis­trů.

Kariéru ukon­či­la v srpnu 1999. Její osob­ní život se spo­ju­je se jmé­nem Andre Agassi. Toho si po něko­li­ka­le­tém vzta­hu vza­la v roce 2001. Mají spo­lu dvě děti - syn Jaden Gil, dce­ra dce­ra Jaz Elle. Syn se dokon­ce naro­dil čty­ři dny po jejich svat­bě. Dlouhé roky se jevi­li jako jeden z nej­sta­bil­něj­ších párů. Nyní je tomu prý konec. Hovoří se o kri­zi a dokon­ce mělo pad­nout už i slo­vo roz­vod.…

Autor:
0

Indiana Jones a Poslední křížová výprava (ten nejúspěšnější)

V době, kdy v Československu vrcho­lil rok 1989, tak v Americe nato­čil Steven Spielberg tře­tí díl Indiana Jonese. Je situ­o­ván dva roky po prv­ním dílu. Znovu Indiana Jones pokra­ču­je v boji pro­ti Nacistům a sna­ží se zachrá­nit dal­ší his­to­ric­ký arte­fakt, kte­rým lze ovlád­nout svět.

Scénář sepsal Jeffrey Boam, autor Smrtonosné zbra­ně 2 a 3. Na fil­mu je vidět, že scé­náris­ta má vel­ké zku­še­nos­ti se psa­ním dvou hlav­ních postav. Duo Harrison Ford a Sean Connery vytvo­ři­lo nej­lep­ší film ze všech dílů o Indiana Jonesovi. Mladého Indiana Jonese hrá­la vychá­ze­jí­cí hvězda River Phoenix, kte­rý bohu­žel tra­gic­ky zemřel něko­lik let po té. Neunesl slá­vu a zemřel na pře­dáv­ko­vá­ní dro­ga­mi.

Natáčelo se v Jordánsku, Španělsku, Itálii, Anglii a samo­zřej­mě i ve Spojených stá­tech, Indiana Jones tedy pro­ces­tu­je nej­ví­ce zemí.…

Autor:
0

Zemřel Václav Glazar - výrazná postava ve filmové sérii Kameňák

Znáte Václava Glazara? Asi moc ne, že… Jeho neslav­něj­ší role byla v Kaměňáku, a tak se stal fil­mo­vým her­cem jed­né role, kte­rou zopa­ko­val v pokra­čo­va­ní fil­mů od reži­sé­ra Trošky (Kameňák 2 a 3) i v pokra­čo­vá­ní Vánoční Kameňák.

Jeho neslav­něj­ší role ho pro­sla­vi­la, ale dělal i dal­ší věci. Během své­ho mlá­dí se věno­val cho­vu psů a po pře­vra­tu začal být dra­ma­tur­gem a scé­náris­tou. Nejprve v České tele­vi­zi, potom v  TV Prima.

Na začát­ku 21. sto­le­tí zalo­žil ve spo­leč­nos­ti Jiřiny Kottové a Jaroslava Čejky kaba­ret Srdce a kámen, ve kte­rém dělal ty nej­dů­le­ži­těj­ší věci, jako reži­sé­ra  kon­fe­ren­ci­é­ra. Nevynechal pří­le­ži­tost si ve svém kaba­re­tu zazpí­vat a zahrát.

Krom jeho debu­tu ve fil­mu Rok ďáb­la (2002) a fil­mo­vé tetra­lo­gii Kameňák (2003 – 2015) se fil­mo­vé­mu herec­tví věno­val pou­ze pří­le­ži­tost­ně, pou­ze v epi­zod­ních rolích.


Filmografie:

 • 2015      Vánoční Kameňák
 • 2013      Kameňák 4
 • 2007      Skeletoni
 • 2005      Kameňák 3
 • 2004      Kameňák 2
 • 2003      Kameňák
 • 2002      Rok ďáb­la
Autor:
0

Jurský svět. Zánik říše - Příběh podle filmu - dinosauři znovu v akci

Isla Nubar a její vody - tím­to mís­tem se momen­tál­ně pro­há­ně­la ponor­ka, jenž se blí­ži­la k Laguně Jurského svě­ta. Uvnitř byli dva muži, kte­ří dosta­li roz­kaz, vyzved­nout z tem­ných hlu­bin něja­ký před­mět. Nebyli tam sami. Nad mořem hlíd­ko­val vrtu­l­ník, pro pří­pad, kdy­by se něco sta­lo. Pilot zrov­na zjiš­ťo­val, kde se ponor­ka s ozna­če­ním Marine 1 nachá­zí. Kormidelník mu ozná­mil, že zrov­na pro­je­li brá­nou. Ponorka byla dost stís­ně­ná a oba muži se hod­ně poti­li. Světlomety zrov­na odha­li­li kost­ru Indomina rexe. Vzali vzo­rek a posla­li ho mecha­nic­ky naho­ru. Najednou se přes ponor­ku pře­hnal tma­vý a obří stín. už, jenž byl u robo­tic­ké­ho rame­na vyhlé­dl oknem a uvi­děl obrov­ské oko.

Ve vrtu­l­ní­ku se poslé­ze mar­ně dobý­va­li zprá­vy od ponor­ky - nikdo se nehlá­sil. Vrtulník se tedy sne­sl na sta­no­viš­tě pozem­ní obslu­hy, když tu najed­nou jeho racho­ce­ní pře­hlu­šil ohro­mu­jí­cí řev. Pilot zne­po­ko­je­ně zkou­mal, co to bylo. V tom oka­mži­ku z houš­ti­ny vyra­zil obrov­ský Tyranosaurus rex. Zděšený tech­nik se roze­bě­hl k vrtu­l­ní­ku, kte­rý už bral výš­ku. Pilot na posled­ní chví­li hodil tech­ni­ko­vi pro­va­zo­vý žeb­řík, o kte­rý se zachy­til, čímž jen tak­tak uni­kl obrov­ské tla­mě plné ost­rých zubů. Technik si hlu­bo­ce odde­chl - mys­lel, že už je v bez­pe­čí. Jenže chy­ba láv­ky - z lagu­ny se vyno­řil Mosasaurus a ječí­cí­ho tech­ni­ka spol­kl.

Vrtulník odlé­tal a Mosasaurus se pono­řil zpět do hlu­bin. Pak vyplul ote­vře­nou brá­nou na vol­né moře. Po třech letech se na Isla Nubar dosta­vi­li repor­té­ři, avšak ne kvů­li dino­sau­rům, ale sop­ce, kte­rá zača­la vyka­zo­vat čin­nost. Geologové pro­hla­šo­va­li, že její erup­ce vyhu­bí i posled­ní dino­sau­ry, žijí­cí na Zemi. Vážnou deba­tu to vzbu­di­lo i na půdě Senátu. Dohadovali se o tom, jest­li dino­sau­ry zachrá­nit či je nechat zno­vu vyhu­bit jako kdy­si. Přiklánělo se to spí­še na tu špat­nou stra­nu. Ovšem Claire Dearing, jenž zalo­ži­la nada­ci na záchra­nu dino­sau­rů, měla jiný názor. Snažila se pře­svěd­čit vlá­du, aby zor­ga­ni­zo­va­li záchran­nou misi.

Přestože nemám dino­sau­ry a tuhle tema­ti­ku vůbec v lás­ce, tak tato kni­ha se mi líbí. Příběh je dob­rý a fot­ky úpl­ná krá­sa. Celkově dopo­ru­ču­ju ke čte­ní, hlav­ně milov­ní­kům těch­to pří­bě­hů, těm se to bude líbit zce­la urči­tě. Má 64 stran.

 • Autor: kolek­tiv
 • Žánr: dob­ro­druž­ství pro děti
 • Nakladatelství: EGMONT
 • Datum vydá­ní: 5. 06. 2018
Autor:
0

Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého

Ukradený bacil - jis­tý bak­te­ri­o­log při­su­nul pod mik­ro­skop sklíč­ko s pre­pa­rá­tem jed­né z nej­ne­bez­peč­něj­ších nemo­cí vůbec - cho­le­ra. Na ten­to záro­dek momen­tál­ně pohlí­žel ble­dý muž, jenž na tyto věci nebyl patr­ně zvyk­lý. Zeptal se po del­ším pro­zkou­má­ní, či jsou živé a nebez­peč­né. Dostalo se mu odpo­vě­di, že obar­ve­né a zabi­té. Muž byl vcel­ku klid­ný, ale bak­te­ri­o­log mu vzá­pě­tí při­ne­sl v lah­vič­ce ty živé. I když byl na začát­ku úpl­ně bez bar­vy, nyní si bak­te­ri­o­log vši­ml až mor­bid­ní­ho potě­še­ní. Rozpovídal se o bak­te­rii cho­le­ry, ale pře­stal, aby se neřeklo, že rád řeč­ní. Po poví­dá­ní bak­te­ri­o­lo­ga se mu zablýska­lo v očích a měl zásad­ní otáz­ku.

Když vykvet­la podiv­ná orchi­dej - když někdo naku­pu­je orchi­de­je, mívá to obvykle svým způ­so­bem spe­ku­la­tiv­ní nádech. Před kupu­jí­cím totiž leží hmo­ta, kte­rá je hně­dá a scvrk­lá. V tom pří­pa­dě se musí udě­lat tři věci - důvě­řo­vat své­mu úsud­ku, či pro­dej­ci nebo mít štěs­tí. Na akce toho­to typu cho­dil, a to vel­mi čas­to, Winter-Wedderburn. Spoléhal prá­vě na ty tři zmí­ně­né mož­nos­ti. Jednalo se dosti pla­ché­ho a cel­kem vza­to neú­spěš­né­ho muže, jehož pří­jmy tak tak sta­či­ly na to, aby neměl nou­zi. Jednoho dne nad kávou pro­ne­sl ke své slu­žeb­ni­ci, kte­rá byla jeho sestře­ni­cí, že se dnes něco sta­ne, pro­to­že má svě­dě­ní.

Na observa­to­ři v Avu - ta se nachá­zí na hor­ském výběž­ku toho­to ost­ro­va. Hlavní ast­ro­nom Teddy, kte­rý tu momen­tál­ně je, musí uleh­nout s horeč­kou. Jeho asi­s­tent Woodhouse na to nic neřekl a šel mlč­ky na svou hlíd­ku v nepří­jem­ném tro­pic­kém poča­sí. Noc byla vel­mi klid­ná, až na něko­lik občas­ných výkři­ků domo­rod­ců z chý­ší ane­bo křik zví­řat z pra­le­sa. Jediné, s čím měl Woodhouse pro­blém, byl otrav­ný hmyz. I když se pro­ti němu nama­zal repe­len­ty, stej­ně to moc nepo­má­ha­lo. Woodhouse ode­šel do své­ho pří­byt­ku, kde se s povzde­chem musel věno­vat zkou­má­ní záhad v kosmu. V tu dobu byl v observa­to­ři klid.

Jedná se o sou­bor 33 poví­dek, poměr­ně krát­kých, ale vel­mi dob­rých. Rozhodně si kaž­dý najde pro sebe tu svou, když ne pří­mo všech­ny. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke čte­ní. Má 384 stran.

 • Autor: H.G.Wells
 • Žánr: svě­to­vá belet­rie
 • Nakladatelství: Plus
 • Datum vydá­ní: 18. 06. 2018
Autor:
0

Indiana Jones a Chrám zkázy (ten nejtemnější díl)

V roce 1984 se nato­či­lo pokra­čo­vá­ní. Scénář na roz­díl od prv­ní dílu, kdy pří­běh sepsal Lawrence Kasdan, napsal George Lucas. Je to vidět v názvu klu­bu, kde se ode­hrá­vá úvod celé­ho sním­ku, Club Obi Wan se při­řa­dil k mal­bám R2-D2 z prv­ní­ho dílu.

Pro roli Jones girl byla vybrá­na Kate Capshaw, kte­rá se sta­la nako­nec Spielbergovou ženou.

Druhý díl o Indiana Jonesovi se pova­žu­je za méně úspěš­ný. Je to spí­še tem­ný pří­běh, kte­rý se ode­hrá­vá před prv­ním dílem a není v tom tolik humo­ru, je tam více krve a hlav­ně někte­ré zábě­ry nejsou vhod­né pro děti. Bohužel se ten­to film stal nejmé­ně úspěš­ným sním­kem z celé tetra­lo­gie, přes­to se ale nato­čil dal­ší díl.

Pokračování o fil­mech série Indiana Jones bude dnes v 15:00

Autor:
0

Nákaza - film, který vás nakazí úchvatným 3D

Svět pohl­tí tem­no­ta v podo­bě náka­zy. Vědci si opět hrá­li na bohy a teď kvů­li tomu trpí celé lid­stvo. Nepřipomíná vám to děj her­ní a fil­mo­vé série Resident Evil? Možná tro­chu ano, ale film Nákaza nabí­zí cel­ko­vě něco odliš­né­ho.

Film se sou­stře­ďu­je na čty­ři svě­to­vé kon­ti­nen­ty, kte­ré postih­la smr­tí­cí náka­za před­sta­vu­jí­cí exis­tenč­ní rizi­ko pro lid­stvo. Mezinárodní tým léka­řů je pově­řen tím, aby tuto smr­tel­nou hroz­bu co nejdří­ve odstra­nil. Povede se jim to? To se brzy dozví­me, pro­to­že film při­chá­zí do kin za dva měsí­ce a bude se na co kou­kat!

Film reží­ru­je Steven Soderbergh, kte­rý reží­ro­val napří­klad film Che Guevara, nebo seri­ál Unscripted. Tento film bude jeho vel­kou pre­mi­é­rou, pro­to­že bude popr­vé natá­čet ve 3D a vypa­dá to na něco vel­ké­ho, pro­to­že reži­sér se bude chtít urči­tě divá­kům zavdě­čit. Proto se může­me těšit na jeden z nej­lep­ších fil­mů letoš­ní fil­mo­vé sezó­ny.

Ve fil­mu Nákaza si zahra­jí Matt Damon, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Jude Law, Laurence Fishburne, John Hawkes, Josie Ho, Bryan Cranston, Sanaa Lathan, Jennifer Ehle, Elliott Gould, Demetri Martin, Chin Han, Monique Gabriela Curnen, Jillian Armenante a Enrico Colantoni.

Přežije lid­stvo dal­ší smr­tel­nou náka­zu? Doufejme, že ano!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Autor:
0

Oblíbené temné drama Preacher pokračuje, duo hlavních hrdinů to však stálo osmiletý vztah

Po dvou úspěš­ných séri­ích se seri­á­lo­vá adap­ta­ce kul­tov­ní­ho komik­su z 90. let opět vra­cí na tele­viz­ní obra­zov­ky. Premiérové díly dra­ma­tic­ké­ho seri­á­lu Preacher nabíd­nou dech berou­cí akce a nebu­dou chy­bět ani oše­met­né milost­né plet­ky. Hlavní hrdi­no­vé Jesse a Tulip si sice zami­lo­va­né pohle­dy opě­tu­jí, rea­li­ta je ale jiná. Herecké duo Ruth Negga a Dominic Cooper v dub­nu toho­to roku ohlá­si­lo, že se po osmi­le­tém vzta­hu roz­chá­ze­jí. Kdo ví, zda za to mohou dlou­hé hodi­ny strá­ve­né spo­lu na pla­ce nebo jim po osmi letech jed­no­du­še vypr­cha­la jis­kra. Podle jejich slov romá­nek skon­čil při­ro­ze­ně a chtě­li by zůstat přá­te­li.

Partneři ve fil­mu, ex v rea­li­tě

Drama Preacher nebyl zda­le­ka jedi­ný pro­jekt, ve kte­rém se Dominic Cooper a Ruth Negga obje­vi­li spo­leč­ně. Dříve si spo­lu zahrá­li napří­klad v celo­ve­čer­ním trhá­ku Warcraft: První střet, kte­rý skli­dil úspěch po celém svě­tě. Ve fan­tas­tic­ké podí­va­né zalo­že­né na počí­ta­čo­vé hře ztvár­nil Cooper krá­le Llanea, Negga dosta­la roli jeho man­žel­ky. Kvůli čemu kon­krét­ně se doko­na­lý pár po osmi letech roze­šel zůstá­vá záha­dou, dlou­hé hodi­ny strá­ve­né spo­leč­ně před kame­rou na tom však jis­tě měly také svůj díl. Přitom ješ­tě minu­lý rok v červ­nu se Negga svě­ři­la maga­zí­nu The Edit s tím, že se jí s Cooperem spo­lu­pra­cu­je neob­vykle dob­ře. „Díky němu jsem si na natá­če­ní nepři­pa­da­la osa­mě­lá. Lidé říka­jí: Nikdy neran­di s her­cem. Jak by ale moh­lo fun­go­vat sou­ži­tí člo­vě­ka s nor­mál­ní pra­cí a dru­hé­ho, kte­rý v rám­ci své­ho povo­lá­ní musí čas­to ces­to­vat?“.

Prací na jiné myš­len­ky

S tím, jak se vypo­řá­dat s býval­kou na pla­ce, má brit­ský herec Cooper už něja­ké zku­še­nos­ti. Letos ho napří­klad uvi­dí­me ve vše­mi oče­ká­va­ném pokra­čo­vá­ní muzi­ká­lu Mamma Mia!, ve kte­rém zazá­ří po boku své dáv­né pří­tel­ky­ně Amandy Seyfried. Ani Negga neza­há­lí. Na jiné myš­len­ky půvo­dem eti­op­ská uměl­ky­ně při­chá­zí při prá­ci na novém sci-fi dob­ro­druž­ství Ad Astra, jenž se na kino plát­nech obje­ví příští rok. V rám­ci něho spo­lu­pra­cu­je také se zná­mým her­cem Bradem Pittem, kte­rý se s ní jis­tě rád podě­lí o rady, jak na natá­če­ní po boku svých býva­lých part­ne­rů.

Třetí kolo u vozu

Poslední z tria hlav­ních hrdi­nů seri­á­lu Preacher, Joe Gilgun, podob­né tra­ble řešit nemu­sí. Společnost už dlou­ho spe­ku­lu­je o tom, zda se talen­to­va­ný Brit s někým stý­ká. Gilgun je totiž zná­mý tím, že jmé­na svých part­ne­rek nerad pro­zra­zu­je. Webu Vice.com se navíc svě­řil, že má s ran­dě­ním pro­blémy. „S hol­ka­ma mi to váž­ně nejde. Pravděpodobně bych na tom byl líp, ale já jen málo cho­dím ven, za to čas­to hra­ju Call Of Duty. Neříkám, že by mě neba­vi­lo s hol­ka­mi poví­dat a tak, ale je to nebez­peč­ný, pro­to­že je tu tako­vá věc jako ‚fri­end zone‘. Kamarád mi o ní říkal“.

Hon na samot­né­ho Boha pokra­ču­je

Všichni tři her­ci se spo­leč­ně potka­li mimo jiné také při natá­če­ní oblí­be­né­ho tem­né­ho dra­ma­tu Preacher. Seriál z drs­né­ho Texasu nyní před­sta­vu­je tře­tí řadu, kte­rou uve­de tele­viz­ní sta­ni­ce AMC, a to ve čtvr­tek 19. čer­ven­ce od dese­ti hodin večer. V nových dílech se může­me těšit na pokra­čo­vá­ní hon­by za samot­ným Bohem. Trio hlav­ních hrdi­nů v podá­ní kaza­te­le s nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi Jesseho Custra, ostří­le­né Tulip a irské­ho sta­le­té­ho upí­ra Cassidyho čeká not­ná dáv­ka str­hu­jí­cích pře­kva­pe­ní, pře­lo­mo­vých roz­hod­nu­tí i dob­ro­druž­ství, při kte­rých se tají dech.…

Autor:
0

Nejzásadnější události z našich novodobých dějin: Osudové okamžiky Československa

Kdo stál za same­to­vou revo­lu­cí? Proč došlo k mni­chov­ské „zra­dě“? Jak a kde došlo k usta­no­ve­ní spo­leč­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu? V letoš­ním jubi­lej­ním roce, kdy sla­ví­me sto let vzni­ku repub­li­ky, bychom si mimo jiné měli při­po­me­nout zásad­ní udá­los­ti novo­do­bých čes­ko­slo­ven­ských dějin a nemu­sí se nut­ně jed­nat jen o osmič­ko­vé roky. Už počtvr­té vychá­zí kni­ha pub­li­cis­ty Karla Pacnera Osudové oka­mži­ky Československa, ve kte­ré se věnu­je sed­mi zásad­ním udá­los­tem, kte­ré for­mo­va­ly spo­leč­ný stát od jeho vzni­ku až po roz­pad Československa.

 Jedná se o výprav­nou pub­li­ka­ci číta­jí­cí více než sedm set tex­tu a boha­té­ho obra­zo­vé­ho mate­ri­á­lu. Autor se zde podrob­ně věnu­je udá­los­tem kolem vzni­ku repub­li­ky, začát­ku a kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky, vítěz­né­mu úno­ru, sovět­ské oku­pa­ci, same­to­vé revo­lu­ci a roz­pa­du Československa na dva nezá­vis­lé stá­ty. Vzpomenete si u jed­not­li­vých udá­los­tí, ve kte­rém roce se ode­hrá­ly?

Karel Pacner kaž­dou kapi­to­lu zasa­dil do his­to­ric­kých sou­vis­los­tí a pro­to tře­ba v kapi­to­le o počát­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky začí­ná už Mnichovskou doho­dou a věnu­je se důvo­dům a argu­men­tům, na zákla­dě kte­rých byla svě­to­vý­mi moc­nost­mi pode­psá­na. Po pře­čte­ní této kapi­to­ly mož­ná zís­ká­te tro­chu jiný náhled na „zra­du“ vedou­cí k postou­pe­ní Sudet říši. Autor se u všech udá­los­tí dopo­drob­na zamýš­lí nad pří­či­na­mi, ana­ly­zu­je důsled­ky a kni­ha nabý­vá na obsa­hu.

Závěr kaž­dé kapi­to­ly obsa­hu­je shr­nu­tí fak­tů a seznam hlav­ních akté­rů se struč­ný­mi živo­to­pi­sy. Otázka je, jest­li by čte­ná­ři, kte­rý nedis­po­nu­je podrob­ný­mi zna­lost­mi his­to­rie, nepro­spě­lo, kdy­by ale­spoň pře­hled důle­ži­tých osob byl v úvo­du kaž­dé­ho pojed­ná­ní o jed­not­li­vé udá­los­ti. Kniha roz­hod­ně není urče­na pro ty, kte­ří s ději­na­mi tepr­ve začí­na­jí. Pokud víte pou­ze to, že Československo vznik­lo v roce 1918 a figu­ro­val u toho Masaryk, bude pro vás obtíž­né se v tex­tu ori­en­to­vat. Seznam osob na úvod by tomu pomohl. Otázkou je, na jaké čte­ná­ře autor při psa­ní kni­hy mys­lel. Vzdělané, s pře­hle­dem a zna­lé his­to­ric­kých sou­vis­los­tí, pro něž kni­ha bude nespor­ným pří­no­sem a stud­ni­cí nových zají­ma­vých sku­teč­nos­tí. V někte­rých pří­pa­dech se mož­ná bude jed­nat i o pře­kva­pi­vé sou­vis­los­ti, na kte­ré se v běž­ných hodi­nách děje­pi­su nedo­sta­lo.

Karel Pacner je mata­do­rem na poli pub­li­cis­ti­ky a žur­na­lis­ti­ky a v jeho kni­hách je pro­fe­si­o­na­li­ta a obrov­ská zna­lost cítit z kaž­dé strán­ky. Doslova kaž­dá věta a sou­vě­tí je nabi­to infor­ma­ce­mi a i ti, co se pova­žu­jí za znal­ce čes­ko­slo­ven­ské his­to­rie, si při­jdou na své a urči­tě obje­ví něja­kou novou sku­teč­nost. Pokud máte ale­spoň stře­do­škol­skou zna­lost naší his­to­rie a zájem dozvě­dět se víc, nevá­hej­te a inves­tuj­te do kni­hy Osudové oka­mži­ky Československa. Tato kni­ha by se měla stát sou­čás­tí kaž­dé rodin­né knihov­ny.


 • Název kni­hy: Osudové oka­mži­ky Československa
 • Autor: Karel Pacner
 • Nakladatelství: Albatros Media, Plus
Autor:
0

Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu

Dne 28. květ­na 1964 zača­lo natá­če­ní jed­né z nejakč­něj­ších scén v celém fil­mu: požár v New Venangu. Petrolejové pole s dře­vě­ný­mi věže­mi, domy a skla­diš­ti posta­vil Vladimir Tadej ve Stobreči, okra­jo­vé čtvr­ti Splitu, přes­ně­ji řeče­no ve skal­na­tém údo­lí Kavy v mís­tě zva­ném Šine. Bylo to krás­né mís­to, lemo­va­né ska­la­mi a jeh­lič­na­tým lesem. Tadej nechal část lesa vyká­cet, aby načer­ve­na­lé ská­ly lépe vynik­ly. Dřevěné těžeb­ní věže a impro­vi­zo­va­ná nádrž na pet­ro­lej do kra­ji­ny dob­ře zapa­da­ly, celek půso­bil divo­ce, ale záro­veň i roman­tic­ky.

Všechny fil­mo­vé stav­by musel před natá­če­ním pro­hléd­nout a schvá­lit reži­sér s kame­ra­ma­nem. Protože Tadej znal vkus reži­sé­ra Reinla, sta­lo se přes­ně to, co jako zku­še­ný scé­no­graf před­ví­dal: vyso­ké dře­vě­né věže se ve vše­o­bec­ném cel­ku navzá­jem pře­krý­va­ly. Obraz nebyl tak pěk­ný, jako kdy­by věže stá­ly dál od sebe. Tadej vycí­til, že Reinlovi i kame­ra­ma­no­vi je poně­kud nepří­jem­né žádat, aby děl­ní­ci ty těž­ké, dva­náct met­rů vyso­ké věže o pár met­rů pře­su­nu­li, a tak sám pozna­me­nal, že chlap­ci mohou v pří­pa­dě potře­by roz­mís­tit věže jinak. Režisér i kame­ra­man na něho s úle­vou pohléd­li a řek­li, že přes­ně to si pře­jí. Jenže Stipe Gurdulić, vedou­cí pro­duk­ce chor­vat­ské­ho týmu, se zamra­čil a pra­vil, že zadar­mo to roz­hod­ně nebu­de! Tadej ucho­pil mega­fon a zavo­lal na děl­ní­ky, při­pra­ve­né dole v Kavě, aby se při­pra­vi­li na stě­ho­vá­ní věží na mís­ta, kte­rá jim budou sho­ra urče­na. Všichni udi­ve­ně sle­do­va­li, co se bude dít. Zvlášť Gurdulić, kte­rý obra­cel kaž­dou min­ci, než ji vydal, byl ohro­me­ný. Dělníci, mezi nimiž byli i dva s moto­ro­vý­mi pila­mi, dosta­li za úkol polo­žit pod věže čty­ři dlou­hé des­ky, s jejichž pomo­cí se moh­ly věže posu­no­vat o něko­lik met­rů dole­va či dopra­va. Věže byly brzy har­mo­nic­ky roz­mís­tě­ny a při­pra­ve­ny k natá­če­ní. Celá ope­ra­ce trva­la půl hodi­ny a stá­la 15 lit­rů dal­mat­ské­ho čer­ve­né­ho vína, kte­ré Reinl lev­ně nakou­pil. Také spo­ři­vý vedou­cí pro­duk­ce Gurdulić pil poz­dě­ji s děl­ní­ky, ačko­liv se na stě­ho­vá­ní vůbec nepo­dí­lel.

Pyrotechnik Erwin Lange spo­tře­bo­val pro požár v New Venangu 2.000 kg ben­zí­nu, 2.000 kg mazu­tu, 200 kg ben­zo­lu, 6 propan-butanových bomb, 20 kg dyna­mi­tu, 50 pochod­ní, 250 kg cemen­tu a 100 elek­tric­kých zapa­lo­va­čů. Veškeré explo­ze byly natá­če­ny za bílé­ho dne a v jed­not­li­vých krát­kých úse­cích, tak­že fil­ma­ři měli situ­a­ci pod kon­t­ro­lou. Práce pro­běh­ly bez vět­ších těž­kos­tí, a tak se tým brzy pře­mís­til do Solinu, prů­mys­lo­vé­ho měs­ta neda­le­ko Splitu, na jehož okra­ji stá­la obrov­ská cemen­tár­na. V ní se natá­če­lo pře­pa­de­ní při­stě­ho­val­ců i pře­střel­ka mezi ban­di­ty a Vinnetouem, Old Shatterhandem a Castlepoolem.

Hlavního padou­cha Forrestera ztvár­nil slav­ný ang­lic­ký herec Anthony Steel. Tento jem­ný a pře­de­vším ele­gant­ní pán měl v sou­kro­mí jedi­nou sla­bost: byl vel­mi naklo­něn alko­ho­lu. Filmový štáb byl teh­dy uby­to­ván ve zná­mém hote­lu Marijan ve Splitu. O víken­do­vých veče­rech se na hote­lo­vé tera­se u bazé­nu shro­maž­ďo­va­la eli­ta toho­to krás­né­ho měs­ta. Jednoho sobot­ní­ho veče­ra se na pře­pl­ně­né tera­se obje­vil i ele­gant­ně oble­če­ný Anthony Steel, kte­rý na sebe ihned upou­tal pozor­nost všech pří­tom­ných hos­tů, zejmé­na žen. Herec chví­li tiše postál na tera­se, pak si upra­vil kra­va­tu a zamí­řil k bazé­nu. Když došel k jeho okra­ji, na oka­mžik se zasta­vil, pak sko­čil do bazé­nu a pono­řil se do prů­zrač­né vody. Zatímco hos­té na sebe nechá­pa­vě hle­dě­li, zce­la mok­rý herec zase vystou­pil z bazé­nu a zamumlal: „Doufám, že teď vystříz­li­vím!“ Řekl to napros­to klid­ně a bez dal­ší­ho vysvět­lo­vá­ní ode­šel do své­ho poko­je.

Další kapi­to­la spe­ci­á­lu o fil­mu Vinnetou - Rudý gentle­man bude vydá­na 12.7.2018 v 8:00.

Autor: