Denní archiv Červenec 10, 2018

19984088_10209069693211594_514651587107318579_o0

Indiánské tee-pee na prázdniny - hry na indiány a spoustu letní zábavy?

Prázdniny jsou v plném prou­du, a co by to bylo za prázd­ni­ny bez tábo­ře­ní, hry na indi­á­ny a spous­tu let­ní zába­vy? A jeli­kož se tako­vá pra­vá hra na indi­á­ny neo­be­jde bez sku­teč­né­ho tee-pee, je tu pro vás jed­no­du­chý návod, jak si jej spo­leč­ně se svý­mi nejmen­ší­mi vyro­bit. Budou urči­tě moc rádi, když jim...

0

Jak přežít v baráku plném teroristů

Představte si, že jste v nepra­vý čas na nepra­vém mís­tě. Shodou okol­nos­tí se ocit­ne­te v budo­vě, kte­rou obsa­dí tým nemi­lo­srd­ných tero­ris­tů. Viděli jste Smrtonosnou past? Zvládli bys­te to samé co John McClane? Našli bys­te v sobě dost odva­hy nako­pat tero­ris­tům prdel? Přečtete-li si řád­ně ten­to člá­nek, pak mož­ná ano.

0

Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř

Rytíř Friduš z Linavy si v posled­ní čtvr­ti­ně 13. sto­le­tí, vyhlé­dl Krásenický vrch, při­čemž se roz­ho­dl, že na něm posta­ví hrad. Toto úze­mí mu sice neří­ka­lo pane, ale to mu bylo vcel­ku jed­no. Jelikož se nachá­zel zrov­na v době bez­vlá­dí po smr­ti krá­le Přemysla Otakara II., tak mu pšen­ka v tom­to smě­ru jen kvet­la. Tento kopec...

3

Úvaha o filmu Markéta Lazarová - Život dovede být někdy neuvěřitelně krutý.

Myslel jsem si, že po shléd­nu­tí něko­li­ka kul­tov­ních zahra­nič­ních, tzv. umě­lec­ky nároč­něj­ších, fil­mů, je již má duše očiš­tě­na a při­pra­ve­na při­jmout téměř jaký­ko­li fil­mo­vý mate­ri­ál.    Leč jak již v Základním manu­á­lu, dodá­va­ném ke kaž­dé­mu nově vyro­be­né­mu před­mě­tu znač­ky Živočich, typu Člověk, psá­no jest, člo­věk je tvor, v jehož základ­ní mat­ri­ci je zakó­do­vá­no prá­vo mýlit...

0

Dobyvatelé ztracené archy (Indiana Jones) - Jak to vlastně začalo

Když George Lucas nato­čil v roce 1977 Hvězdné Války, tak se roz­ho­dl i jeho kama­rád Steven Spielberg, že nato­čí akč­ní dob­ro­druž­ný film pro celou rodi­nu. Tím byl v roce 1981 Indiana Jones a jeho prv­ní z dob­ro­druž­ství. Pro tvůr­ce bylo těž­ké vybrat hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le. Mezi původ­ně navr­že­né her­ce nepa­t­řil Harrison Ford, hvězda Hvězdných Válek, ale...

0

POLETÍME?: Je důležitý, aby to lidem chutnalo

GENERIC INTERVIEW — V květ­nu vyda­né nové řado­vé album Poletíme? Chce to hit!, kte­ré stá­le popu­lár­něj­ší kape­la před­sta­vi­la také na úspěš­ném in-store kon­cer­tě v pro­dej­ně Supraphon Musicpoint, se fanouškům už dostá­vá pod kůži. Svůj díl na tom má jeho naka...

0

PSV hra Escape Plan odhalena! A je to bomba!

Jak tomu běž­ně je, tak se také sta­lo u Sony. Velký kon­cern něco úzkost­li­vě tají, ale stej­ně vždyc­ky něco pro­sák­ne. Nyní tomu tak je u PSV a pro­sák­la jedi­neč­ná a ori­gi­nál­ní hra Escape Plan, od kte­ré si lidé sli­bu­jí hod­ně. Principy této hry jsou vel­mi jed­no­du­ché. Musíte dostat vámi při­dě­le­né svě­řen­ce z bodu A,...

TV Barrandov - 10.07.20180

TV Barrandov - 10.07.2018

Televizni pro­gram na 10.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Exkluziv Kateřiny BrožovéNahlédněte spo­lu s námi do svě­ta hvězd a jejich nej­bliž­ších Kateřina Brožová a svět výji...

Prima - 10.07.20180

Prima - 10.07.2018

Televizni pro­gram na 10.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XIV (6) -ST -W -HDPřitažlivý taneč­ník tan­ga je nale­zen mrt­vý ve stu­diu, kam cho­dil po nocích tré...

NOVA - 10.07.20180

NOVA - 10.07.2018

Televizni pro­gram na 10.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkSharona ozná­mí Monkovi až na letiš­ti, že odlé­tá na týden k tetě do New Jersey. Monk má na vybra­nou, buď zůst...

ČT - 10.07.20180

ČT - 10.07.2018

Televizni pro­gram na 10.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
13. kom­na­ta Františka Ringo ČechaSvérázný hudeb­ník a malíř, kte­rý vče­ra osla­vil význam­né život­ní jubi­leu...

ČT - 10.07.20180

ČT - 10.07.2018

Televizni pro­gram na 10.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
13. kom­na­ta Františka Ringo ČechaSvérázný hudeb­ník a malíř, kte­rý vče­ra osla­vil význam­né život­ní jubi­leu...

1

Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů

Natáčení fil­mu Vinnetou - Rudý gentle­man zača­lo 18. květ­na 1964 jed­nou z nej­těž­ších scén, v níž Vinnetou zachra­ňu­je ze spá­rů med­vě­da Ribannu, dce­ru náčel­ní­ka Assiniboinů. Vedoucí výro­by Erwin Gitt vzpo­mí­ná: „Potřebovali jsme med­vě­da, samo­zřej­mě grizzly­ho, ne něja­ké­ho brt­ní­ka. Z Hamburku nám při­vez­li hned tři med­vě­dy grizz­ly od Rudiho Althoffa. Chytrá cir­ku­so­vá zví­řa­ta. Jmenovali se Mundi, Peter...