Denní archiv Červenec 9, 2018

0

Miroslav Macek: Saturnin se vrací

Začalo to poměr­ně solid­ně, dokon­ce i humo­ros­tic­ké tla­če­ní na pilu, tak typic­ké u tuzem­ských děl, neby­lo tak zna­tel­né. Postupně se ale pro­je­vu­jí klí­čo­vé nedo­stat­ky. Za prvé kopie pro­stře­dí a cel­ko­vé­ho moti­vu, kte­ré z toho dělá v mno­ha ohle­dech spí­še rema­ke než pokra­čo­vá­ní. Za dru­hé cpa­ní při­rov­ná­ní a humo­ru sko­ro do kaž­dé věty, tak­že situ­a­ce popsa­tel­ná na...

0

Asfalt aneb Symfonie černého humoru, totální brutality a tun vystřílené munice

„Upřímně, páno­vé, víme hov­no tak výstav­ní, že bych se nesty­děl dát ho do vit­rí­ny v Louvru.“ Čím se více jak 600 strán­ko­vý sva­zek Štěpána Kopřivy odli­šu­je od ostat­ní čes­ké akč­ní fan­tas­ti­ky? Žoldáci, démo­ni, smrt a krev…už zase? Přesně tuto otáz­ku jsem si poklá­dal také, když jsem po Asfaltu sáhl po sviž­ném dočte­ní Perunovy krve....

0

Černá listina / The Blacklist

Po čtyřech sezo­nách dávám plný počet. Proč? Protože původ­ně se dob­rá kon­spi­rá­tor­ská zále­ži­tost se zají­ma­vý­mi pří­pa­dy i ústřed­ní linií vyšvih­la díky per­fekt­ní­mu sty­lu Raye „Reda“ Reddingtona i posta­vám kolem něho – Pan Kaplan, Dembe, Berlin a dal­ší. Navíc postu­pem času chy­ta­jí oba tábo­ry – Redův Syndikát X FBI – něco z pří­stu­pu toho dru­hé­ho....

0

Holistická detektivní kancelář Dirka Gentlyho

Čistá esen­ce uje­tos­ti jak brit­ské, tak vyprá­vě­cí, Doktor Who na spe­e­du a LSD v jedi­ném momen­tu, ale bez TARDISu a šrou­bo­o­vá­ku, pou­ze se svým pří­stu­pem k věcem a rea­li­tě. Zfilmovaná kar­ma a Heisenbergův prin­cip neu­r­či­tos­ti. Aneb když je vaše pra­cov­ní meto­di­ka vyšet­řo­vá­ní „věci“ zalo­že­ná na vní­má­ní zdán­li­vě náhod­ných prv­ků ve vesmí­ru a jejich spo­ji­tos­tí. Náhodných pro ostat­ních,...

0

Alvin a Chipmunkové 3 – bláznivý veverčáci opět v akci!

Pohádku Alvin a Chipmunkové jsem si vel­mi zami­lo­val. I když nejsem již malé dítě a na mém obli­če­ji je vidět spous­ta vou­sů, někdy pros­tě chci být tak infan­til­ní, jako malé dítě a vidět svět v růžo­vých brý­lích. To se mi díky pohád­ce Alvin a Chipmunkové a Alvin a Chipmunkové 2 oprav­du poda­ři­lo a tak si vždyc­ky tyto fil­my rád...

0

Quake 1 3D - Brutální střílečka s perfektním 3D světem

V zakr­vá­ce­né bun­dě pro­chá­zí­te tem­nou ulič­kou. Chystáte se zahnout dole­va, ale v ces­tě se vám obje­ví nepří­tel. Kulka už bohu­žel byla vystře­le­na a teď jen nevě­říc­ně kou­ká­te, jak letí k vám. Trefila vás pří­mo do hla­vy a s posmrt­ným cuk­á­ním padá­te k zemi. Tak tako­vý­hle pocit bude­te mít, když bude­te hrát hru Quake 1 3D s kva­lit­ní­mi 3D brý­le­mi....

0

„Neznámí hrdinové mluvili i německy“ od Martina Krska

Před dru­hou svě­to­vou vál­ku obý­va­lo pohra­ni­čí v drti­vé vět­ši­ně oby­va­tel­stvo hlá­sí­cí se k němec­ké národ­nos­ti. Většina rodin zde žila po řadu gene­ra­cí už od dob stře­do­vě­ké kolo­ni­za­ce. Soužití čes­ky a němec­ky mlu­ví­cí­ho oby­va­tel­stva zde po něko­lik sta­le­tí pro­bí­ha­lo bez váž­něj­ších pro­blé­mů a to až do doby, kdy se k moci v sou­sed­ním Německu dostal Adolf Hitler se svý­mi...

0

Tragický příběh mladé Veroniky odhalí kniha „Dnes v noci jsem ji viděl“

Je si mož­né v čase vál­ky zacho­vat lid­skou tvář a záro­veň zůstat na výslu­ní mezi spo­le­čen­skou sme­tán­kou? I s pova­hou  a cho­vá­ním, kte­ré není poplat­né nor­mě teh­dej­ší doby? Kde a jak skon­či­la Veronika, kte­rá jed­né stu­de­né led­no­vé noci zmi­ze­la ze zámeč­ku své­ho man­že­la neda­le­ko slo­vin­ské Lublaně? Drago Jančar se při psa­ní romá­nu inspi­ro­val sku­teč­ný­mi udá­lost­mi ode­hrá­va­jí­cí­mi se...

0

Holky, neděste se puberty - návod pro dívky, jak přežít svých ...náct

Blíží se Vaší dce­ři obdo­bí dospí­vá­ní? Publikace HOLKY, NEDĚSTE SE PUBERTY od auto­rů Lizzie Coxové a Damiena Weighilla ji zábav­nou for­mou sezná­mí s úska­lí­mi této doby a cit­li­vě ji pro­ve­de neleh­kou ces­tou k dospě­los­ti. Dívkám od 9 let při­blí­ží změ­ny nejen fyzic­ké, ale i psy­chic­ké. Dozvědí se, kdy při­bliž­ně začí­ná, jaké má fáze i to, proč...

Prima - 09.07.20180

Prima - 09.07.2018

Televizni pro­gram na 09.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Přestávka ve vysí­lá­ní 09.07. 05:42 09.07. 06:05Ferda MravenecFerda Mravenec se niče­ho neza­lek­ne, nezka­zí žád­nou leg­ra...

Prima - 09.07.20180

Prima - 09.07.2018

Televizni pro­gram na 09.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Přestávka ve vysí­lá­ní 09.07. 05:42 09.07. 06:05Ferda MravenecFerda Mravenec se niče­ho neza­lek­ne, nezka­zí žád­nou leg­ra...

TV Barrandov - 09.07.20180

TV Barrandov - 09.07.2018

Televizni pro­gram na 09.07.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Žraločí tor­ná­do 3Žraloci ohro­žu­jí Washington a postu­pu­jí až k východ­ní­mu pobře­ží na Floridu! Americký kata­stro­fic...

ČT - 09.07.20180

ČT - 09.07.2018

Televizni pro­gram na 09.07.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Manéž Bolka PolívkySpoluúčinkují: M. Lasica, J. Čvančarová, P. Malásek, M. Kocáb a jeho dce­ra N. Kocábov...